SlideShare a Scribd company logo
 PERJUANGANMEMBEBASKAN AL-QUDS
ِ‫ب‬ ٰ
‫ى‬َ‫ر‬ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ان‬َ‫ح‬ْ‫ب‬ُ‫س‬
َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬
‫ًل‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ِ‫ه‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬
ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ِ‫ام‬َ‫ر‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫د‬ ِ‫ج‬ْ‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬
َ‫ص‬ْ‫ق‬َ ْ
‫اْل‬ ِ‫د‬ ِ‫ج‬ْ‫س‬َ‫م‬
‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ى‬
ُ‫ه‬َ‫ي‬ ِ
‫ر‬ُ‫ن‬ِ‫ل‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ك‬َ‫ار‬َ‫ب‬
ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ۚ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ي‬‫آ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬
َ‫و‬ُ‫ه‬
ُ‫ير‬ ِ
‫ص‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ع‬‫ي‬ِ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬
{
‫ا‬ ‫سورة‬
‫إلسراء‬
:
١
}
(
‫ق‬
‫س‬
‫ي‬
)
‫له‬ ْ‫و‬َ‫ق‬
‫ى‬َ‫ص‬ْ‫أق‬
‫يت‬َ‫ب‬
َ‫ن‬‫ِي‬‫د‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬
ِ‫ة‬
‫ي‬َ‫أ‬
‫بعده‬
‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬
‫د‬ ِ‫ج‬ْ‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬
‫ا‬
‫ى‬َ‫ص‬ْ‫ق‬َ ْ
‫ْل‬
‫لبع‬
‫ده‬
‫من‬
‫َّة‬‫ك‬َ‫م‬
‫مشارق‬
‫األنوار‬
‫على‬
‫صحاح‬
‫اآلثار‬
‫للقاضي‬
‫عياض‬
(
‫ت‬
.
٥٤٤
‫هـ‬
)
‫د‬ ِ‫ج‬ْ‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬
‫ى‬َ‫ص‬ْ‫ق‬َ ْ
‫اْل‬
‫يت‬َ‫ب‬
‫ّس‬‫د‬َ‫ق‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬
‫سمي‬
‫بذلك‬
‫لبعد‬
‫ا‬َ‫م‬
‫ينه‬َ‫ب‬
‫ين‬َ‫ب‬َ‫و‬
ْ‫ل‬‫ا‬
‫د‬ ِ‫ج‬ْ‫س‬َ‫م‬
‫ام‬َ‫ر‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬
‫ال‬َ‫ق‬ُ‫ي‬َ‫و‬
ُ‫ه‬َ‫ل‬
‫يت‬َ‫ب‬
‫ّس‬‫د‬َ‫ق‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬
‫تحرير‬
‫ألفاظ‬
‫التنبيه‬
‫للحافظ‬
‫النووي‬
(
‫ت‬
.
٦٧٦
‫هـ‬
)
‫الحنبلي‬‫مفلح‬‫ابن‬‫اإلمام‬‫كالم‬‫من‬
Imam Ibn Muflih al-Hanbali (w. 763 H)
menuturkan:
‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ي‬ ِ‫اء‬ َ‫د‬ْ‫ي‬َ‫ب‬
ْ
‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ِ
‫يس‬ ِ‫ع‬
ْ
‫ال‬َ‫ك‬
‫ا‬َ‫م‬َّ‫الظ‬‫ا‬َ‫ه‬‫ل‬
*
‫ول‬‫م‬ْ‫ح‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ر‬‫و‬‫ه‬‫ظ‬ َ
‫ق‬ْ‫و‬َ‫ف‬‫اء‬َ‫م‬
ْ
‫ال‬َ‫و‬
“Bagaikan unta di padang pasir yang
mati kehausan # padahal air di atas
punggungnya tersimpan.” *
* Abdullah Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, Al-Âdâb al-Syar’iyyah,
Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, cet. III, 1419 H, juz III, hlm. 104
BOYCOTT
ZIONIS
ISRAEL
PALESTINA &
PERJANJIAN
“Hai orang-orang yang
beriman, penuhilah aqad-
aqad itu.”
(QS. Al-Ma’idah [5]: 1)
‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬
‫و‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬
‫ا‬
ُ‫ع‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ف‬ ْ‫و‬َ‫أ‬
ِ‫د‬‫و‬ُ‫ق‬
{
١
}
SOLUSI JIHAD
“Dan jika mereka meminta
pertolongan kepadamu
dalam (urusan pembelaan)
agama, maka kamu wajib
memberikan pertolongan.”
(QS. Al-Anfal [8]: 72)
ُ‫ر‬َ‫ص‬ْ‫ن‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ ِ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬
ِ‫الد‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫و‬
ِ‫ين‬
‫الن‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ف‬
ُ‫ر‬ْ‫ص‬
{
٧٢
}
Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Aku
mendengar Rasulullah Saw bersabda:
«
ُ‫موقف‬
‫ساعة‬
‫في‬
ِ‫ل‬‫سبي‬
ِ‫للا‬
‫خير‬
‫من‬
ِ‫قيام‬
ِ‫ة‬‫ليل‬
ِ
‫القدر‬
َ‫د‬‫عن‬
ِ
‫جر‬َ‫ح‬‫ال‬
ِ‫د‬ َ‫األسو‬
»
“Kedudukan satu jam di jalan Allah
lebih baik daripada menegakkan
qiyam laylatul qadr di sisi al-Hajar .”
(HR. Ibn Hibban, Al-Baihaqi)
Allah ’Azza wa Jalla berfirman:
ْ‫ل‬َ‫ه‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬
‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُّ‫ُل‬‫د‬َ‫أ‬
‫ة‬َ‫ار‬َ‫ج‬ِ‫ت‬
‫ي‬ِ‫ل‬َ‫أ‬ ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬ ِ‫ج‬ْ‫ن‬ُ‫ت‬
‫م‬
{
١٠
}
ِ‫اّلل‬ِ‫ب‬ َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫ت‬
‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ُون‬‫د‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ج‬ُ‫ت‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫و‬
ِ‫ب‬ ِ‫َّللا‬ ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ب‬َ‫س‬
ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫م‬َ‫أ‬
ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫س‬ُ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬
ۚ
َ‫خ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬
ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ْر‬‫ي‬
ْ‫م‬
َ‫ون‬ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬
{
١١
}
“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku
tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu
dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah
dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan
jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui.” (QS. Al-Shaff [61]: 10)
“Kesulitan lain yang menghadang laju
dakwah adalah sulitnya mengorbankan
kehidupan dunia –berupa harta,
perdagangan, dan sejenisnya- di jalan
Islam dan dakwah Islam.”
Taqiyuddin al-Nabhani, Al-Takattul Al-Hizbi,
Beirut: Dar al-Ummah, hlm. 49-50.
Al-’Allamah Taqiyuddin al-Nabhani
(w. 1397 H) ‫ومن‬
‫الصعوبات‬
‫التي‬
‫تقف‬
‫في‬
‫وجه‬
‫الدعوة‬
‫ص‬
‫عوبة‬
‫التضحية‬
‫بشؤون‬
‫الحياة‬
‫الدنيا‬
‫من‬
‫مال‬
‫وتجار‬
‫ة‬
‫ونحوهما‬
‫في‬
‫سبيل‬
‫اإلسالم‬
‫وحمل‬
‫دعوته‬
‫من‬
‫تراث‬
‫علمائنا‬
Irfan Abu Naveed, M.Pd.I
www.irfanabunaveed.net
Berkontribusi
Membela Agama
َ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫م‬َ‫أ‬ َ‫ون‬ُ‫ق‬ِ‫ف‬ْ‫ن‬ُ‫ي‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬‫ال‬ ُ‫ل‬َ‫ث‬َ‫م‬
َ‫م‬َ‫ك‬ ِ‫َّللا‬ ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ب‬َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬
‫ة‬‫ب‬َ‫ح‬ ِ‫ل‬َ‫ث‬
ُ‫ك‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ل‬ِ‫ب‬‫َا‬‫ن‬َ‫س‬ َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫س‬ ْ‫ت‬َ‫ت‬َ‫ب‬ْ‫ن‬َ‫أ‬
‫ب‬َ‫ح‬ ُ‫ة‬َ‫ئ‬‫ا‬ِ‫م‬ ‫ة‬َ‫ل‬ُ‫ب‬ْ‫ن‬ُ‫س‬ ِ‫ل‬
ُ‫َّللا‬ َ‫و‬ ۗ ‫ة‬
َ‫و‬ ُ‫َّللا‬ َ‫و‬ ۗ ُ‫ء‬‫َا‬‫ش‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬ ُ‫ف‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫ض‬ُ‫ي‬
‫يم‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ع‬ِ‫س‬‫ا‬
{
٢٦١
}
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir,
tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan
bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah
261)
SIFAT KEKUATAN
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka
kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari
kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang
dengan persiapan itu) kamu menggentarkan
musuh Allah dan musuhmu.” (QS. Al-Anfal [8]:
60)
َ‫ط‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫وا‬ُّ‫د‬ِ‫ع‬َ‫أ‬ َ‫و‬
‫و‬ُ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ع‬
ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫و‬ ‫ة‬
ُ‫ب‬ِ‫ه‬ ْ‫ر‬ُ‫ت‬ ِ‫ل‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ ِ‫اط‬َ‫ب‬ ِ
‫ر‬
ِ‫َّللا‬ ‫ُو‬‫د‬َ‫ع‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ون‬
ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ُو‬‫د‬َ‫ع‬ َ‫و‬
{
٦٠
}
PELAYAN DUA
TANAH SUCI?
Hadits al-Bara bin 'Azib r.a., Rasulullah ‫ﷺ‬ bersabda:
«
‫ون‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫ال‬ َ‫لزو‬
‫للا‬ ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬
‫حق‬ ‫ْر‬‫ي‬َ‫غ‬ِ‫ب‬ ‫ؤمن‬ُ‫م‬ ‫قتل‬ ‫من‬
»
"Sungguh hancurnya dunia lebih ringan di
ringan di sisi Allah daripada pembunuhan
pembunuhan atas seorang Mukmin tanpa
Mukmin tanpa hak (secara batil).“
(HR. Ibn Majah)
Al-Hafizh Ibn Abdil Barr (w. 463 H) dalam Al-Istidzkâr
(VIII/618):
‫علي‬‫يدعو‬‫٭‬ ‫منتبه‬‫والمظلوم‬‫جفونك‬‫نامت‬
‫ك‬
‫تنم‬‫لم‬‫هللا‬ ‫وعين‬
“Tertutup rapat kelopak matamu dan orang yang
orang yang dizhalimi terbangun * mendo’akan
mendo’akan keburukan bagimu dan (pada saat yang
saat yang sama) pandangan Allah tidaklah tidur.”
tidur.”
SOLUSI KHILAFAH
Allah berfirman memberikan kabar gembira bagi hamba-
hamba-Nya:
“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal-amal shalih bahwa Dia
sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa
dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-
orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan
meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya
untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar
(keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan
menjadi aman sentausa, mereka tetap menyembahku-Ku
dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan
Aku, dan siapa saja yang kufur sesudah (janji) itu, maka
mereka itu lah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Nûr [24]:
‫ال‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ِين‬‫ذ‬‫ال‬ ُ‫َّللا‬ َ‫د‬َ‫ع‬ َ‫و‬
‫ن‬َ‫ف‬ِ‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ي‬َ‫ل‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ح‬ِ‫ل‬‫ا‬‫ص‬
ِ
‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ
‫األ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬
ُ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ِين‬‫ذ‬‫ال‬ َ‫ف‬َ‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬
‫ِي‬‫ذ‬‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ن‬‫ِي‬‫د‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫َن‬‫ن‬ِ‫ك‬َ‫م‬
ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ى‬َ‫ض‬َ‫ت‬ ْ‫ار‬
‫ن‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ف‬ ْ‫َو‬‫خ‬ ِ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫ن‬َ‫ل‬ِ‫د‬َ‫ب‬ُ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫و‬
ِ‫ب‬ َ‫ون‬ُ‫ك‬ ِ
‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫ي‬ َ
‫َل‬ ‫ي‬ِ‫ن‬َ‫ن‬‫ُو‬‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ۚ ‫ا‬
َ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ ۚ ‫ا‬‫ْئ‬‫ي‬َ‫ش‬ ‫ي‬
َ‫ون‬ُ‫ق‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ك‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬‫و‬ُ‫أ‬َ‫ف‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬
{
٥٥
}
Imâm al-mufassirîn al-Hafizh
al-Thabari dalam tafsirnya
(XIX/208) menafsirkan yakni
Bani Isra’il. Imam Abu al-
Muzhaffar al-Sam’ani dalam
Tafsîr al-Qur’ân (III/544) dan
Imam Fakhruddin al-Razi
dalam Mafâtîh al-Ghaib
(XXIV/412) menjelaskan:
Qatadah r.a merinci yakni
sebagaimana Nabi Dawud a.s.
dan Nabi Sulaiman a.s. serta
para nabi yang memiliki
kekuasaan, yakni kekuasaan
riil politis, sebagaimana
diisyaratkan dalam hadits
Bisyarah Terbitnya Fajar Kepemimpinan
Islam
Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi ‫ﷺ‬
bersabda:
“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu
perisai, dimana (orang-orang) akan
berperang mendukungnya dan
berlindung (dari musuh) dengan
(kekuasaan) nya.”
(HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad)
«
‫ن‬ُ‫ج‬ ُ‫م‬‫ا‬َ‫م‬ِ ْ
‫اإل‬ ‫ا‬َ‫م‬‫ن‬ِ‫إ‬
‫ة‬
ُ‫ل‬َ‫ت‬‫ا‬َ‫ق‬ُ‫ي‬
‫ت‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬
ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ى‬َ‫ق‬
»
Nabi ‫ﷺ‬ bersabda:
Al-Imam al-Munawi (w. 1031 H) menukilkan:
‫تنبيه‬
:
‫قال‬
‫الي‬‫ز‬‫الغ‬
:
‫فيه‬
‫ن‬‫ا‬
‫اإلمارة‬
‫والخالفة‬
‫من‬
‫فضل‬‫ا‬
‫العبادات‬
‫إذا‬
‫كانتا‬
‫مع‬
‫العدل‬
‫واإلخالص‬
"Perhatian: Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata: di
dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa al-Imarah
(Imarat al Mukminin) dan al-Khilafah merupakan salah
satu seutama-utamanya ibadah jika keduanya
ditegakkan dengan keadilan dan keikhlasan."*
Referensi Kitab:
* Zaynuddin Abdur Ra'uf bin Taj al-Arifin al-Munawi, Faydh al-Qadîr,
Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. I, 1415 H.
“Tiga orang yang tidak tertolak do'anya: al-Imam
yang adil, orang shaum hingga berbuka, dan orang
yang dizhalimi.” (HR. Al-Tirmidzi, Ahmad)
«
ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ت‬ َ‫و‬ْ‫ع‬َ‫د‬ ُّ‫د‬َ‫ر‬ُ‫ت‬ ‫َل‬ ‫ثالثة‬
ُ‫ل‬ِ‫د‬‫ا‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ ُ‫م‬‫ا‬َ‫م‬ِ‫اإل‬
ُ‫ر‬ِ‫ط‬ْ‫ف‬ُ‫ي‬ َ‫ين‬ ِ‫ح‬ ُ‫م‬ِ‫ئ‬‫ا‬‫الص‬ َ‫و‬
ُ‫ل‬ْ‫ظ‬َ‫م‬ْ‫ال‬ ُ‫ة‬ َ‫و‬ْ‫ع‬َ‫د‬ َ‫و‬
ِ‫وم‬
»
KHILAFAH: AFDHAL IBADAH
‫ح‬‫ا‬‫ثر‬‫ك‬‫ا‬‫بل‬ ‫والسياسات‬‫والقضاء‬‫الخالفة‬‫حكام‬‫ا‬
‫كام‬
‫به‬ ‫ليتم‬‫الدنيا‬‫مصالح‬‫حفظ‬ ‫مقصودها‬‫الفقه‬
‫مصالح‬‫ا‬
‫الدين‬
“Hukum-hukum mengenai Khilafah,
peradilan dan siyasah bahkan kebanyakan
hukum-hukum fiqih itu tujuannya ialah
menjaga berbagai kemashlahatan dunia
untuk menyempurnakan dengannya
berbagai kemashlahatan al-Din.” *
Al-Imam al-Ghazali menuturkan:
* Al-Ghazali, Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn, Beirut: Dar al-Ma’rifat, juz II, hlm. 108.
KHILAFAH:
MEMELIHARA KEMASLAHATAN
AGAMA & DUNIA
Perjuangan Membebaskan Bumi Al Quds.pptx

More Related Content

Similar to Perjuangan Membebaskan Bumi Al Quds.pptx

Tugas IPI ma'rifatul insan.pdf
Tugas IPI ma'rifatul insan.pdfTugas IPI ma'rifatul insan.pdf
Tugas IPI ma'rifatul insan.pdf
fawaid4
 
Dunia dan Akherat
Dunia dan AkheratDunia dan Akherat
Dunia dan Akherat
zaenal mutakin
 
Muqoddimah ibn katsir
Muqoddimah ibn katsirMuqoddimah ibn katsir
Muqoddimah ibn katsir
Muhamad Yusuf
 
UTS IKMAL FAUZI ASSYA'BANA IPI PAI 2A.docx
UTS IKMAL FAUZI ASSYA'BANA IPI PAI 2A.docxUTS IKMAL FAUZI ASSYA'BANA IPI PAI 2A.docx
UTS IKMAL FAUZI ASSYA'BANA IPI PAI 2A.docx
IkmalFauziAssyabana
 
002 - Perjalanan Manusia - Alam Akhirat.pptx
002 - Perjalanan Manusia - Alam Akhirat.pptx002 - Perjalanan Manusia - Alam Akhirat.pptx
002 - Perjalanan Manusia - Alam Akhirat.pptx
MuhammadLulud
 
Petua Terus Istiqamah beramal soleh .pptx
Petua Terus Istiqamah beramal soleh .pptxPetua Terus Istiqamah beramal soleh .pptx
Petua Terus Istiqamah beramal soleh .pptx
A.RASHID A.HALIM
 
Tugas IPI nizar2.docx
Tugas IPI nizar2.docxTugas IPI nizar2.docx
Tugas IPI nizar2.docx
MusafirEdanz
 
Al-aam dan Khos Fiqh Muamalah
Al-aam dan Khos Fiqh MuamalahAl-aam dan Khos Fiqh Muamalah
Al-aam dan Khos Fiqh Muamalah
Yusuf Darismah
 
Quwwatul aqidah & akhlaq
Quwwatul aqidah & akhlaqQuwwatul aqidah & akhlaq
Quwwatul aqidah & akhlaq
Al-Qudwah Islamic Foundation
 
Tugas IPI A. Kholis majid .pdf
Tugas IPI A. Kholis majid .pdfTugas IPI A. Kholis majid .pdf
Tugas IPI A. Kholis majid .pdf
kibrotoseno
 
KEHANCURAN UMAT TERDAHULU
KEHANCURAN UMAT TERDAHULUKEHANCURAN UMAT TERDAHULU
KEHANCURAN UMAT TERDAHULU
Masher Zen
 
Hukum syara
Hukum syaraHukum syara
100 hadis palsu
100 hadis palsu100 hadis palsu
100 hadis palsu
Gua Syed Al Yahya
 
QV 14 Nurafidata Nasution AGA6.pdf
QV 14 Nurafidata Nasution AGA6.pdfQV 14 Nurafidata Nasution AGA6.pdf
QV 14 Nurafidata Nasution AGA6.pdf
QIROATI
 
Tugas Ilmu Pengetahuan Islam Fahmi aunillah.pdf
Tugas Ilmu Pengetahuan Islam Fahmi aunillah.pdfTugas Ilmu Pengetahuan Islam Fahmi aunillah.pdf
Tugas Ilmu Pengetahuan Islam Fahmi aunillah.pdf
FahmiAunillah
 
materi sabar.pptx
materi sabar.pptxmateri sabar.pptx
materi sabar.pptx
ssuserf1a0611
 
Asma’ul husna kelompok P.A.I SMK
Asma’ul husna kelompok P.A.I SMKAsma’ul husna kelompok P.A.I SMK
Asma’ul husna kelompok P.A.I SMK
Rina Sintia
 
04-DALIL-DALIL WAJIBNYA KHILAFAH BAGIAN KEDUA 25 SEPTEMBR 2020.ppt
04-DALIL-DALIL WAJIBNYA KHILAFAH BAGIAN KEDUA 25 SEPTEMBR 2020.ppt04-DALIL-DALIL WAJIBNYA KHILAFAH BAGIAN KEDUA 25 SEPTEMBR 2020.ppt
04-DALIL-DALIL WAJIBNYA KHILAFAH BAGIAN KEDUA 25 SEPTEMBR 2020.ppt
AbuZidan4
 
Ikhlas dalam Beramal.pptx
Ikhlas dalam Beramal.pptxIkhlas dalam Beramal.pptx
Ikhlas dalam Beramal.pptx
insanmuhamadi1
 

Similar to Perjuangan Membebaskan Bumi Al Quds.pptx (20)

Tugas IPI ma'rifatul insan.pdf
Tugas IPI ma'rifatul insan.pdfTugas IPI ma'rifatul insan.pdf
Tugas IPI ma'rifatul insan.pdf
 
Dunia dan Akherat
Dunia dan AkheratDunia dan Akherat
Dunia dan Akherat
 
Muqoddimah ibn katsir
Muqoddimah ibn katsirMuqoddimah ibn katsir
Muqoddimah ibn katsir
 
UTS IKMAL FAUZI ASSYA'BANA IPI PAI 2A.docx
UTS IKMAL FAUZI ASSYA'BANA IPI PAI 2A.docxUTS IKMAL FAUZI ASSYA'BANA IPI PAI 2A.docx
UTS IKMAL FAUZI ASSYA'BANA IPI PAI 2A.docx
 
002 - Perjalanan Manusia - Alam Akhirat.pptx
002 - Perjalanan Manusia - Alam Akhirat.pptx002 - Perjalanan Manusia - Alam Akhirat.pptx
002 - Perjalanan Manusia - Alam Akhirat.pptx
 
Petua Terus Istiqamah beramal soleh .pptx
Petua Terus Istiqamah beramal soleh .pptxPetua Terus Istiqamah beramal soleh .pptx
Petua Terus Istiqamah beramal soleh .pptx
 
Tugas IPI nizar2.docx
Tugas IPI nizar2.docxTugas IPI nizar2.docx
Tugas IPI nizar2.docx
 
Al-aam dan Khos Fiqh Muamalah
Al-aam dan Khos Fiqh MuamalahAl-aam dan Khos Fiqh Muamalah
Al-aam dan Khos Fiqh Muamalah
 
Quwwatul aqidah & akhlaq
Quwwatul aqidah & akhlaqQuwwatul aqidah & akhlaq
Quwwatul aqidah & akhlaq
 
Tugas IPI A. Kholis majid .pdf
Tugas IPI A. Kholis majid .pdfTugas IPI A. Kholis majid .pdf
Tugas IPI A. Kholis majid .pdf
 
KEHANCURAN UMAT TERDAHULU
KEHANCURAN UMAT TERDAHULUKEHANCURAN UMAT TERDAHULU
KEHANCURAN UMAT TERDAHULU
 
Hukum syara
Hukum syaraHukum syara
Hukum syara
 
100 hadis palsu
100 hadis palsu100 hadis palsu
100 hadis palsu
 
100 hadis palsu
100 hadis palsu100 hadis palsu
100 hadis palsu
 
QV 14 Nurafidata Nasution AGA6.pdf
QV 14 Nurafidata Nasution AGA6.pdfQV 14 Nurafidata Nasution AGA6.pdf
QV 14 Nurafidata Nasution AGA6.pdf
 
Tugas Ilmu Pengetahuan Islam Fahmi aunillah.pdf
Tugas Ilmu Pengetahuan Islam Fahmi aunillah.pdfTugas Ilmu Pengetahuan Islam Fahmi aunillah.pdf
Tugas Ilmu Pengetahuan Islam Fahmi aunillah.pdf
 
materi sabar.pptx
materi sabar.pptxmateri sabar.pptx
materi sabar.pptx
 
Asma’ul husna kelompok P.A.I SMK
Asma’ul husna kelompok P.A.I SMKAsma’ul husna kelompok P.A.I SMK
Asma’ul husna kelompok P.A.I SMK
 
04-DALIL-DALIL WAJIBNYA KHILAFAH BAGIAN KEDUA 25 SEPTEMBR 2020.ppt
04-DALIL-DALIL WAJIBNYA KHILAFAH BAGIAN KEDUA 25 SEPTEMBR 2020.ppt04-DALIL-DALIL WAJIBNYA KHILAFAH BAGIAN KEDUA 25 SEPTEMBR 2020.ppt
04-DALIL-DALIL WAJIBNYA KHILAFAH BAGIAN KEDUA 25 SEPTEMBR 2020.ppt
 
Ikhlas dalam Beramal.pptx
Ikhlas dalam Beramal.pptxIkhlas dalam Beramal.pptx
Ikhlas dalam Beramal.pptx
 

Recently uploaded

Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
SABDA
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdfProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
anikdwihariyanti
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
HERIHERI52
 
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdfIKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
sriwulandari723
 
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
StevanusOkiRudySusan
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
Kanaidi ken
 
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan  i...Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan  i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
PutraDwitara
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
pristayulianabila
 
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan marthaKoneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
johan199969
 
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdfRangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
mad ros
 
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Sathya Risma
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
ssuser4dafea
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdfProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdfIKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
 
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
 
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan  i...Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan  i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
 
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan marthaKoneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
 
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdfRangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
 
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
 

Perjuangan Membebaskan Bumi Al Quds.pptx

 • 1.  PERJUANGANMEMBEBASKAN AL-QUDS ِ‫ب‬ ٰ ‫ى‬َ‫ر‬ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ان‬َ‫ح‬ْ‫ب‬ُ‫س‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬ ‫ًل‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ِ‫ه‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ِ‫ام‬َ‫ر‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫د‬ ِ‫ج‬ْ‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ص‬ْ‫ق‬َ ْ ‫اْل‬ ِ‫د‬ ِ‫ج‬ْ‫س‬َ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ى‬ ُ‫ه‬َ‫ي‬ ِ ‫ر‬ُ‫ن‬ِ‫ل‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ك‬َ‫ار‬َ‫ب‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ۚ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ي‬‫آ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ُ‫ير‬ ِ ‫ص‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ع‬‫ي‬ِ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ { ‫ا‬ ‫سورة‬ ‫إلسراء‬ : ١ }
 • 2.
 • 3. ( ‫ق‬ ‫س‬ ‫ي‬ ) ‫له‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ ‫ى‬َ‫ص‬ْ‫أق‬ ‫يت‬َ‫ب‬ َ‫ن‬‫ِي‬‫د‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ِ‫ة‬ ‫ي‬َ‫أ‬ ‫بعده‬ ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ‫د‬ ِ‫ج‬ْ‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ى‬َ‫ص‬ْ‫ق‬َ ْ ‫ْل‬ ‫لبع‬ ‫ده‬ ‫من‬ ‫َّة‬‫ك‬َ‫م‬ ‫مشارق‬ ‫األنوار‬ ‫على‬ ‫صحاح‬ ‫اآلثار‬ ‫للقاضي‬ ‫عياض‬ ( ‫ت‬ . ٥٤٤ ‫هـ‬ ) ‫د‬ ِ‫ج‬ْ‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ى‬َ‫ص‬ْ‫ق‬َ ْ ‫اْل‬ ‫يت‬َ‫ب‬ ‫ّس‬‫د‬َ‫ق‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫سمي‬ ‫بذلك‬ ‫لبعد‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ينه‬َ‫ب‬ ‫ين‬َ‫ب‬َ‫و‬ ْ‫ل‬‫ا‬ ‫د‬ ِ‫ج‬ْ‫س‬َ‫م‬ ‫ام‬َ‫ر‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ال‬َ‫ق‬ُ‫ي‬َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫يت‬َ‫ب‬ ‫ّس‬‫د‬َ‫ق‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫تحرير‬ ‫ألفاظ‬ ‫التنبيه‬ ‫للحافظ‬ ‫النووي‬ ( ‫ت‬ . ٦٧٦ ‫هـ‬ )
 • 4. ‫الحنبلي‬‫مفلح‬‫ابن‬‫اإلمام‬‫كالم‬‫من‬ Imam Ibn Muflih al-Hanbali (w. 763 H) menuturkan: ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ي‬ ِ‫اء‬ َ‫د‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ِ ‫يس‬ ِ‫ع‬ ْ ‫ال‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬َّ‫الظ‬‫ا‬َ‫ه‬‫ل‬ * ‫ول‬‫م‬ْ‫ح‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ر‬‫و‬‫ه‬‫ظ‬ َ ‫ق‬ْ‫و‬َ‫ف‬‫اء‬َ‫م‬ ْ ‫ال‬َ‫و‬ “Bagaikan unta di padang pasir yang mati kehausan # padahal air di atas punggungnya tersimpan.” * * Abdullah Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, Al-Âdâb al-Syar’iyyah, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, cet. III, 1419 H, juz III, hlm. 104
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15. PALESTINA & PERJANJIAN “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad- aqad itu.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 1) ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫و‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬ ‫ا‬ ُ‫ع‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ف‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ِ‫د‬‫و‬ُ‫ق‬ { ١ }
 • 16.
 • 17. SOLUSI JIHAD “Dan jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan.” (QS. Al-Anfal [8]: 72) ُ‫ر‬َ‫ص‬ْ‫ن‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ ِ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ِ‫الد‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫و‬ ِ‫ين‬ ‫الن‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ف‬ ُ‫ر‬ْ‫ص‬ { ٧٢ }
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22. Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: « ُ‫موقف‬ ‫ساعة‬ ‫في‬ ِ‫ل‬‫سبي‬ ِ‫للا‬ ‫خير‬ ‫من‬ ِ‫قيام‬ ِ‫ة‬‫ليل‬ ِ ‫القدر‬ َ‫د‬‫عن‬ ِ ‫جر‬َ‫ح‬‫ال‬ ِ‫د‬ َ‫األسو‬ » “Kedudukan satu jam di jalan Allah lebih baik daripada menegakkan qiyam laylatul qadr di sisi al-Hajar .” (HR. Ibn Hibban, Al-Baihaqi)
 • 23.
 • 24. Allah ’Azza wa Jalla berfirman: ْ‫ل‬َ‫ه‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُّ‫ُل‬‫د‬َ‫أ‬ ‫ة‬َ‫ار‬َ‫ج‬ِ‫ت‬ ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫أ‬ ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬ ِ‫ج‬ْ‫ن‬ُ‫ت‬ ‫م‬ { ١٠ } ِ‫اّلل‬ِ‫ب‬ َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫ت‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ُون‬‫د‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ج‬ُ‫ت‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ِ‫ب‬ ِ‫َّللا‬ ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ب‬َ‫س‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫س‬ُ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ۚ َ‫خ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ْر‬‫ي‬ ْ‫م‬ َ‫ون‬ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ { ١١ } “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Shaff [61]: 10)
 • 25. “Kesulitan lain yang menghadang laju dakwah adalah sulitnya mengorbankan kehidupan dunia –berupa harta, perdagangan, dan sejenisnya- di jalan Islam dan dakwah Islam.” Taqiyuddin al-Nabhani, Al-Takattul Al-Hizbi, Beirut: Dar al-Ummah, hlm. 49-50. Al-’Allamah Taqiyuddin al-Nabhani (w. 1397 H) ‫ومن‬ ‫الصعوبات‬ ‫التي‬ ‫تقف‬ ‫في‬ ‫وجه‬ ‫الدعوة‬ ‫ص‬ ‫عوبة‬ ‫التضحية‬ ‫بشؤون‬ ‫الحياة‬ ‫الدنيا‬ ‫من‬ ‫مال‬ ‫وتجار‬ ‫ة‬ ‫ونحوهما‬ ‫في‬ ‫سبيل‬ ‫اإلسالم‬ ‫وحمل‬ ‫دعوته‬ ‫من‬ ‫تراث‬ ‫علمائنا‬ Irfan Abu Naveed, M.Pd.I www.irfanabunaveed.net
 • 26. Berkontribusi Membela Agama َ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫م‬َ‫أ‬ َ‫ون‬ُ‫ق‬ِ‫ف‬ْ‫ن‬ُ‫ي‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬‫ال‬ ُ‫ل‬َ‫ث‬َ‫م‬ َ‫م‬َ‫ك‬ ِ‫َّللا‬ ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ب‬َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ ‫ة‬‫ب‬َ‫ح‬ ِ‫ل‬َ‫ث‬ ُ‫ك‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ل‬ِ‫ب‬‫َا‬‫ن‬َ‫س‬ َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫س‬ ْ‫ت‬َ‫ت‬َ‫ب‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ب‬َ‫ح‬ ُ‫ة‬َ‫ئ‬‫ا‬ِ‫م‬ ‫ة‬َ‫ل‬ُ‫ب‬ْ‫ن‬ُ‫س‬ ِ‫ل‬ ُ‫َّللا‬ َ‫و‬ ۗ ‫ة‬ َ‫و‬ ُ‫َّللا‬ َ‫و‬ ۗ ُ‫ء‬‫َا‬‫ش‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬ ُ‫ف‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫ض‬ُ‫ي‬ ‫يم‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ع‬ِ‫س‬‫ا‬ { ٢٦١ } “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang- yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 261)
 • 27. SIFAT KEKUATAN “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu.” (QS. Al-Anfal [8]: 60) َ‫ط‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫وا‬ُّ‫د‬ِ‫ع‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ‫و‬ُ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫و‬ ‫ة‬ ُ‫ب‬ِ‫ه‬ ْ‫ر‬ُ‫ت‬ ِ‫ل‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ ِ‫اط‬َ‫ب‬ ِ ‫ر‬ ِ‫َّللا‬ ‫ُو‬‫د‬َ‫ع‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ون‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ُو‬‫د‬َ‫ع‬ َ‫و‬ { ٦٠ }
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31. PELAYAN DUA TANAH SUCI? Hadits al-Bara bin 'Azib r.a., Rasulullah ‫ﷺ‬ bersabda: « ‫ون‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫ال‬ َ‫لزو‬ ‫للا‬ ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬ ‫حق‬ ‫ْر‬‫ي‬َ‫غ‬ِ‫ب‬ ‫ؤمن‬ُ‫م‬ ‫قتل‬ ‫من‬ » "Sungguh hancurnya dunia lebih ringan di ringan di sisi Allah daripada pembunuhan pembunuhan atas seorang Mukmin tanpa Mukmin tanpa hak (secara batil).“ (HR. Ibn Majah)
 • 32.
 • 33. Al-Hafizh Ibn Abdil Barr (w. 463 H) dalam Al-Istidzkâr (VIII/618): ‫علي‬‫يدعو‬‫٭‬ ‫منتبه‬‫والمظلوم‬‫جفونك‬‫نامت‬ ‫ك‬ ‫تنم‬‫لم‬‫هللا‬ ‫وعين‬ “Tertutup rapat kelopak matamu dan orang yang orang yang dizhalimi terbangun * mendo’akan mendo’akan keburukan bagimu dan (pada saat yang saat yang sama) pandangan Allah tidaklah tidur.” tidur.”
 • 35. Allah berfirman memberikan kabar gembira bagi hamba- hamba-Nya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang- orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa, mereka tetap menyembahku-Ku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku, dan siapa saja yang kufur sesudah (janji) itu, maka mereka itu lah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Nûr [24]: ‫ال‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ِين‬‫ذ‬‫ال‬ ُ‫َّللا‬ َ‫د‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ‫ن‬َ‫ف‬ِ‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ي‬َ‫ل‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ح‬ِ‫ل‬‫ا‬‫ص‬ ِ ‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ ‫األ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ ُ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ِين‬‫ذ‬‫ال‬ َ‫ف‬َ‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ‫ِي‬‫ذ‬‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ن‬‫ِي‬‫د‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫َن‬‫ن‬ِ‫ك‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ى‬َ‫ض‬َ‫ت‬ ْ‫ار‬ ‫ن‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ف‬ ْ‫َو‬‫خ‬ ِ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫ن‬َ‫ل‬ِ‫د‬َ‫ب‬ُ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫ب‬ َ‫ون‬ُ‫ك‬ ِ ‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫ي‬ َ ‫َل‬ ‫ي‬ِ‫ن‬َ‫ن‬‫ُو‬‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ۚ ‫ا‬ َ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ ۚ ‫ا‬‫ْئ‬‫ي‬َ‫ش‬ ‫ي‬ َ‫ون‬ُ‫ق‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ك‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬‫و‬ُ‫أ‬َ‫ف‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ { ٥٥ } Imâm al-mufassirîn al-Hafizh al-Thabari dalam tafsirnya (XIX/208) menafsirkan yakni Bani Isra’il. Imam Abu al- Muzhaffar al-Sam’ani dalam Tafsîr al-Qur’ân (III/544) dan Imam Fakhruddin al-Razi dalam Mafâtîh al-Ghaib (XXIV/412) menjelaskan: Qatadah r.a merinci yakni sebagaimana Nabi Dawud a.s. dan Nabi Sulaiman a.s. serta para nabi yang memiliki kekuasaan, yakni kekuasaan riil politis, sebagaimana diisyaratkan dalam hadits Bisyarah Terbitnya Fajar Kepemimpinan Islam
 • 36. Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi ‫ﷺ‬ bersabda: “Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad) « ‫ن‬ُ‫ج‬ ُ‫م‬‫ا‬َ‫م‬ِ ْ ‫اإل‬ ‫ا‬َ‫م‬‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ة‬ ُ‫ل‬َ‫ت‬‫ا‬َ‫ق‬ُ‫ي‬ ‫ت‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ى‬َ‫ق‬ »
 • 37. Nabi ‫ﷺ‬ bersabda: Al-Imam al-Munawi (w. 1031 H) menukilkan: ‫تنبيه‬ : ‫قال‬ ‫الي‬‫ز‬‫الغ‬ : ‫فيه‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫اإلمارة‬ ‫والخالفة‬ ‫من‬ ‫فضل‬‫ا‬ ‫العبادات‬ ‫إذا‬ ‫كانتا‬ ‫مع‬ ‫العدل‬ ‫واإلخالص‬ "Perhatian: Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata: di dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa al-Imarah (Imarat al Mukminin) dan al-Khilafah merupakan salah satu seutama-utamanya ibadah jika keduanya ditegakkan dengan keadilan dan keikhlasan."* Referensi Kitab: * Zaynuddin Abdur Ra'uf bin Taj al-Arifin al-Munawi, Faydh al-Qadîr, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. I, 1415 H. “Tiga orang yang tidak tertolak do'anya: al-Imam yang adil, orang shaum hingga berbuka, dan orang yang dizhalimi.” (HR. Al-Tirmidzi, Ahmad) « ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ت‬ َ‫و‬ْ‫ع‬َ‫د‬ ُّ‫د‬َ‫ر‬ُ‫ت‬ ‫َل‬ ‫ثالثة‬ ُ‫ل‬ِ‫د‬‫ا‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ ُ‫م‬‫ا‬َ‫م‬ِ‫اإل‬ ُ‫ر‬ِ‫ط‬ْ‫ف‬ُ‫ي‬ َ‫ين‬ ِ‫ح‬ ُ‫م‬ِ‫ئ‬‫ا‬‫الص‬ َ‫و‬ ُ‫ل‬ْ‫ظ‬َ‫م‬ْ‫ال‬ ُ‫ة‬ َ‫و‬ْ‫ع‬َ‫د‬ َ‫و‬ ِ‫وم‬ » KHILAFAH: AFDHAL IBADAH
 • 38. ‫ح‬‫ا‬‫ثر‬‫ك‬‫ا‬‫بل‬ ‫والسياسات‬‫والقضاء‬‫الخالفة‬‫حكام‬‫ا‬ ‫كام‬ ‫به‬ ‫ليتم‬‫الدنيا‬‫مصالح‬‫حفظ‬ ‫مقصودها‬‫الفقه‬ ‫مصالح‬‫ا‬ ‫الدين‬ “Hukum-hukum mengenai Khilafah, peradilan dan siyasah bahkan kebanyakan hukum-hukum fiqih itu tujuannya ialah menjaga berbagai kemashlahatan dunia untuk menyempurnakan dengannya berbagai kemashlahatan al-Din.” * Al-Imam al-Ghazali menuturkan: * Al-Ghazali, Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn, Beirut: Dar al-Ma’rifat, juz II, hlm. 108. KHILAFAH: MEMELIHARA KEMASLAHATAN AGAMA & DUNIA