SlideShare a Scribd company logo
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PEMETAAN STANDARD KURIKULUM DENGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

1. Al-Quran
1.1 BACAAN
1.1.1 – Menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas.

1.1.1.1 – Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris
satu di atas ( Alif – Ya )
1.1.1.2 – Membanding beza bunyi huruf hijaiyyah yang hampir sama
bunyi ( Alif – Ya )

B1D1

B1D1E1

1.1.2 – Membaca huruf hijaiyyah
bersambung dan kalimah berbaris satu
di atas

1.1.2.1 – Membaca huruf hijaiyyah bersambung dan kalimah berbaris
satu di atas
1.1.2.2 – Membaca kalimah yang mengandungi huruf mad dan
tanda bacaan mad

B2D1

B2D1E1

B2D2

B2D2E1

1.1.3 – Membaca kalimah,,potongan
ayat dan ayat pendek yang
mengandungi pelbagai baris.

1.1.3.4 – Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi
nun dan mim sakinah
1.1.3.5 – Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi
bacaan qalqalah

B5D1

B5D1E1

1.1.4 – Membaca kalimah , potongan
ayat dan ayt pendek yang
mengandungi pelbagai baris dan
tanda

1.1.4.4 – Membaca ayat yang mengandungi :
B5D1
B6D1

B5D1E1
B6D1E1

B1D2
B2D3
B3D1

B1D2E1
B2D3E1
B3D1E1

•

tanda waqaf huruf muqattaah

1.2 HAFAZAN
1.2.1 – Membaca dan menghafaz
surah berikut :
•
Surah Al-Fatihah

1.2.1.1 – Membaca dan menghafaz surah Al-Fatihah dengan betul
1.2.1.2 – Membaca dan menghafaz surah An-Nas dengan betul
1.2.1.3 – Membaca dan menghafaz surah Al-Falaq dengan betul

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

•
•
•

1.2.1.4 – Membaca dan menghafaz surah Al-Ikhlas dengan betul

B4D1

B4D1E1

2.1 – Memahami dan menghayati
rukun iman

2.1.1 – Menyatakan pengertian rukun iman
2.1.2 – Menyatakan rukun iman

B1D3

B1D3E1
B1D3E2

2.2 – Memahami dan menghayati
beriman kepada allah

2.2.1 – Menyatakan pengertian beriman kepada Allah
2.2.2 – Menyebut dalil nakli dan akli tentang kewujudan Allah

B2D4

B2D4E1
B2D4E2
B3D2E1

Surah An-Nas
Surah Al-Falaq
Surah Al-Ikhlas

2. AKIDAH

B3D2
2.3 – Memahami dan menghayati
rukun islam

2.3.1 – Menyatakan pengertian rukun islam
2.3.2 – Menyatakan rukun islam

B1D4

B1D4E1
B1D4E2

2.4.1 – Melafazkan kalimah syahadah dengan betul
2.4.2 – Menghafaz kalimah syahadah dengan betul
2.4.3 – Menyatakan pengertian kalimah syahadah

B1D5
B2D5
B3D3

B1D5E1
B2D5E1
B3D3E1

3.1 – Memahami dan mengamalkan
konsep bersuci

3.1.1 – Menyatakan pengertian bersuci dan hukumnya
3.1.2 – Menyenaraikan cara2 bersuci

B1D6
B2D6

B1D6E1
B2D6E1

3.2 – Memahami dan mengamalkan
konsep beristinjak

3.2.2 – Menyatakan cara beristinjak
3.2.3 – Menyenaraikan Alat2 beristinjak
3.2.5 – Menyatakan adab sebelum,semasa dan selepas qada hajat

B3D4
B4D2
B5D2
B6D2

B3D4E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

3.3 – Memahami dan mengamalkan
konsep berwuduk

3.3.3 – Membaca lafaz niat wuduk serta ertinya
3.3.4 – Menyebut rukun wuduk mengikut urutan

B3D5

B3D5E1
B3D5E2

2.4 – Memahami dan menghayati
kalimah syahadah

3.IBADAH

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

3.3.5 – Menyebut perkara sunat dan makruh ketika berwuduk
3.3.6 – Melakukan cara berwuduk dengan sempurna beserta
sunat2nya
3.3.7 – Menyatakan perkara2 yang membatalkan wuduk

4. SIRAH
4.1 – Memahami salasilah keturunan
Nabi Muhammad SAW dan tanda2
kenabian baginda.
4.2 – Memahami kisah penyusuan Nabi
Muhammad SAW

B4D3
B5D3

B4D3E1
B5D3E1

B6D3

B6D3E1

4.1.1 – Menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW
sebelah bapa dan ibu.
4.1.2 – Menyatakan keistimewaan keturunan Nabi Muhammad SAW

B1D7

B1D7E1

B2D7

B2D7E1

4.2.1 – Menyebut nama2 wanita yang menyusukan nabi Muhammad
SAW dan tempoh penjagaannya
4.2.2 – Menyatakan sebab2 Nabi Muhammad SAW disusukan oleh ibu
susuan.

B1D8

B1D8E1

B2D8

B2D8E1

5.1.1 – Menyebut adab makan dan minum
5.2.1 – Menyatakan adab terhadap ibu bapa
5.3.1 – Menyebut adab bergaul dengan rakan
5.4.1 – Menyebut adab terhadap guru

B1D9
B2D9
B3D6
B4D4
B5D4
B6D4

B1D9E1
B2D9E1
B3D6E1
B4D4E1
B5D4E1
B6D4E1

6.1.1 – Mengenal , menyebut dan menulis huruf jawi tunggal dengan
betul
6.1.2 – Membezakan huruf yang hamper sama bunyi dan bentuk
dengan betul

B1D10

B1D10E1
B1D10E2

5. ADAB
5.1 –
5.2 –
5.3 –
5.4 –

Adab makan dan minum
Adab terhadap ibu bapa
Adab Bergaul dengan rakan
Adab Terhadap Guru

6. JAWI
6.1 – Mengenal , menyebut dan
menulis huruf jawi tunggal

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

6.2 – Mengenal , menyebut dan
menulis huruf jawi bersambung

6.2.1 – Mengenal dan menyebut huruf-huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

B2D10

B2D10E1

6.7 – Mengenal,membaca dan menulis
perkataan daripada sukukata terbuka
dan tertutup

6.7.1 – Mengenal dan membaca perkataan daripada sukukata
terbuka dan tertutup dengan betul
6.7.2 – Menulis perkataan daripada sukukata terbuka dan tertutup
dengan betul

B3D7

B3D7E1

B4D5
B5D5

B4D5E1
B5D5E1

6.8 – Membaca,membina dan menulis
rangkai kata dan kata majmuk
daripada suku kata terbuka dan
tertutup.

6.8.1 – Membaca rangkai kata dan kata majmuk dengan sukukata
terbuka dan tertutup dengan betul.

B4D6
B5D6
B6D5

B4D6E1
B5D6E1
B6D5E1

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PEMETAAN STANDARD KURIKULUM DENGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

B1D1
B2D1
B3D1
B4D1

B1D1E1
B2D1E1
B3D1E1
B4D1E1

2.1.1 – Menyatakan pengertian malaikat
2.1.2 – Menyatakan hukum mempercayai wujudnya malaikat
2.1.3 – Menyebut 10 nama malaikat yang wajib diketahui
2.1.4 – Menyatakan tugas-tugas sepuluh malaikat
2.1.6 – Menyatakan perbezaan antara sifat malaikat dengan manusia

B1D2

B1D2E1

B2D2
B3D2

B2D2E1
B2D2E2
B3D2E1

2.2.1 – Menyatakan pengertian rasul
2.2.2 – Menyatakan pengertian nabi
2.2.3 – Menyatakan hukum mempercayai perutusan rasul
2.2.4 – Menyebut 25 rasul
2.2.5 – menyatakan tugas-tugas rasul
2.2.6 – Menyebut cara beriman kepada rasul
2.2.7 – Menyebut sifat-sifat rasul

B1D3

B1D3E1

B2D3

B2D3E1
B2D3E2
B3D3E1
B3D3E2

2.3.1 – Menyatakan pengertian Allah Bersifat wujud
2.3.2 – Menyatakan hukum mempercayai Allah bersifat Wujud
2.3.3 – Membaca Dalil Nakli Allah bersifat wujud
2.3.4 – Menerangkan bukti-bukti kewujudan Allah

B1D4
B2D4

B1D4E1
B2D4E1

B3D4

B3D4E1

1. AL-QURAN
BACAAN DAN HAFAZAN
1.1 Membaca dan menghafaz surah
Al-Kafirun , Surah Al-Kausar , Surah AlMaun dan Surah Quraisy.

1.1.1 – Membaca dan menghafaz surah
1.1.2 – Membaca dan menghafaz surah
1.1.3 – Membaca dan menghafaz surah
1.1.4 – Membaca dan menghafaz surah

Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid
Al-Kausar dengan betul dan bertajwid
Al-Maun dengan betul dan bertajwid
Al-Quraisy dengan betul dan bertajwid

2.AKIDAH
2.1 Memahami dan menghayati
konsep beriman kepada malaikat

2.2 Memahami dan menghayati
konsep beriman kepada rasul

2.3 Memahami Allah Bersifat Wujud

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU

B3D3
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

2.4 Memahami Allah Bersifat Qidam

2.4.1 – Menyatakan pengertian Allah Bersifat Qidam
2.4.2 – Hukum mempercayai Allah bersifat Qidam
2.4.5 – Menerangkan kesan beriman Allah Bersifat Qidam

B2D4
B3D5

B2D4E1
B3D5E1

2.5.1 – Menyatakan pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
2.5.3 – Menyatakan tanda-tanda sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap
hambanya.
2.5.4 – Menyatakan bagaimana membentuk diri untuk menjadi seorang yang
pemurah.

B1D5
B2D5

B1D5E1
B2D5E1

B3D6

B3D6E1

2.6 Memahami nama2 Allah Al-Affu
dan Al-Ghaffur

2.6.1 – Menyatakan pengertian Al-Affu dan Al-Ghaffur
2.6.3 – Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah

B1D5
B3D7

B1D5E1
B3D7E1

2.7 Memahami nama2 Allah Al karim

2.7.1 – Menyatakan pengertian Al-Karim
2.7.3 – Menyatakan bagaimana cara memuliakan Allah

B1D5
B3D8

B1D5E1
B3D8E1

3.1.1 – Menyatakan pengertian fardu ain dan fardu kifayah
3.1.2 – Menyebut contoh-contoh fardu ain dan fardu kifayah
3.1.3 – Menerangkan perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah
3.1.4 – Menyatakan faedah melakukan perkara fardu ain dan fardu kifayah

B1D6
B2D6

B1D6E1
B2D6E1
B2D6E2
B3D9E1

3.2.1 – Menyebut pengertian solat fardu dan hukumnya
3.2.2 – Menyatakan nama solat fardu,bilangan rakaat dan waktunya

B1D7

2.5 memahami nama2 Allah ArRahman dan Ar-Rahim

3.IBADAH
3.1 – Memahami dan menghayati
konsep fardu ain dan fardu kifayah

3.2 – Memahami dan mengamalkan
solat fardu

B3D9

B2D7
3.3.– Memahami dan mengamalkan
perlakuan dalam solat

3.3.1 – Menyatakan perlakuan dalam solat
3.3.2 – Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU

B1D7E1
B1D7E2
B2D7E1

B1D8
B2D8
B3D10
B3D11
B4D2
B5D1

B1D8E1
B1D8E1
B3D10E1
B3D11E1
B4D2E1
B5D1E1
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

B6D1

B6D1E1

3.4 – Membaca dan menghafaz
takbiratul ihram dan lafaz niat solat

3.4.1 – Membaca dan menghafaz takbiratul ihram dengan betul
3.4.2 – Membaca dan menghafaz lafaz niat dengan betul

B1D9
B2D9
B3D12

B1D9E1
B2D9E1
B3D12E1

3.5 – Membaca dan menghafaz
bacaan dalam solat

3.5.1 – Membaca dan menghafaz doa iftitah dan surah al fatihah dengan betul
3.5.2 – Membaca dan menghafaz bacaan rukuk,iktidal dan sujud dengan betul
3.5.3 – Membaca dan menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud dan
salam dengan betul
3.5.4 – Membaca dan menghafaz bacaan tahiyat awal dengan betul
3.5.5 – Membaca dan menghafaz bacaan tahiyat akhir dengan betul
3.5.6 – Membaca bacaan dalam solat dengan betul ketika solat

B1D10
B2D10
B3D13

B1D10E1
B2D10E1
B3D13E1

B4D3
B5D2

B4D3E1
B5D2E1

4.1 – Memahami dan mengambil
iktibar daripada pekerjaan nabi
sebelum dilantik menjadi rasul

4.1.1 – Menyatakan pekerjaan Nabi semasa kecil mengikut peringkat umur
4.1.2 – Menyatakan faktor-faktor yang mendorong nabi menjalankan pekerjaan
4.1.3 – Menyatakan akhlak nabi dalam melaksanakan pekerjaan

B1D11
B2D11
B1D11
B3D14

B1D11E1
B2D11E1
B1D11E2
B3D14E1

4.2 – Memahami dan mengambil
iktibar daripada perkahwinan nabi

4.2.2 – Menyatakan sifat nabi sebagai seorang suami
4.2.3 – Menyenaraikan nama anak-anak nabi
4.2.5 – Menyatakan iktibar daripada perkahwinan nabi muhammad

B1D12
B2D12
B3D15

B1D12E1
B2D12E1
B3D15E1

4.3 – Memahami dan mengambil
iktibar daripada peristiwa berkaitan
hajarul aswad

4.3.1 – Menyebut pengenalan hajarul aswad
4.3.2 – Menyatakan suasana masyarakat arab ketika berlakunya perebutan
meletakkan hajarul aswad
4.3.5 – Menyebut sifat-sifat rasulullah semasa peristiwa pertelingkahan perletakan
hajarul aswad

B1D13
B2D13

B1D13E1
B2D13E1

B3D16

B3D16E1

4.SIRAH

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

5.ADAB
5.1 – Adab tidur

5.1.1 – Menyatakan adab sebelum tidur
5.1.2 – Menyatakan adab selepas bangun tidur
5.2.1 – Menyatakan adab masuk rumah
5.2.2 – Menyatakan adab keluar rumah

B1D14
B2D14
B3D17
B4D4
B5D3

B1D14E1
B2D14E1
B3D17E1
B4D4E1
B5D3E1

5.2 – Adab masuk dan keluar rumah

5.3 – Adab sekolah

5.3.1 – Menyatakan adab di sekolah

B6D2

B6D2E1

6.1 – Membaca,membina dan menulis
perkataan yang terdiri daripada suku
kata terbuka dan tertutup

6.1.1 – Membaca,membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku
kata terbuka dan tertutup dengan betul

B1D15
B2D15
B3D18

B1D15E1
B2D15E1
B3D18E1
B3D18E2

6.3 – Mengenal , membaca dan
menulis perkataan serapan bahasa
arab dan bahasa inggeris

6.3.1 – Mengenal , membaca dan menulis perkataan serapan bahasa arab dan
bahasa inggeris dengan betul

B4D5
B5D4

B4D5E1
B5D4E1
B5D4E2
B6D3E1

6.JAWI

B6D3

PEMETAAN STANDARD KURIKULUM DENGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

B1D1
B2D1
B3D1
B4D1
B5D1

B1D1E1
B2D1E1
B3D1E1
B4D1E1
B5D1E1

1. AL-QURAN
1.1 BACAAN DAN
HAFAZAN
1.1.1Membaca,menghafaz
dan mengamalkan Surah
Al-Fil , Surah Al-Humazah ,
Surah Al-Asr , Surah AtTakasur.

1.1.1.1 – Membaca,menghafaz dan mengamalkan Surah
1.1.1.2 – Membaca,menghafaz dan mengamalkan Surah
1.1.1.3 – Membaca,menghafaz dan mengamalkan Surah
1.1.1.4 – Membaca,menghafaz dan mengamalkan Surah

Al-Fil dengan betul dan bertajwid
Al-Humazah dengan betul dan bertajwid
Al-Asr dengan betul dan bertajwid
At-Takasur dengan betul dan bertajwid

1.2 KEFAHAMAN
1.2.1 Memahami Al-Quran

1.2.1.1 – Menyatakan pengertian Al-Quran dengan jelas
1.2.1.2 – Menyatakan beberapa nama lain bagi Al-Quran
1.2.1.3 – Menyenaraikan kelebihan membaca Al-quran
1.2.1.4 – Menyenaraikan kepentingan Al-Quran

B1D2
B2D2
B3D2
B4D2

B1D2E1
B2D2E1
B3D2E1
B4D2E1

1.2.2Memahami,mengamal
dan menghayati surah AlFatihah

1.2.2.1 – Menyatakan pengenalan surah al fatihah secara ringkas
1.2.2.2 – Menyatakan erti ayat-ayat surah al fatihah
1.2.2.3 – Menyebut dan menghayati isi-isi penting surah al fatihah
1.2.2.4 – Menyenaraikan pengajaran yang terdapat dalam surah al-fatihah

B1D3
B2D3
B3D3
B4D3

B1D3E1
B2D3E1
B3D3E1
B4D3E1

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

1.3 TAJWID

1.3.1 – Membaca ayat yang mengandungi bacaan mad asli dengan betul
1.3.2 – Membaca ayat yang mengandungi bacaan mad silah qasiroh dengan betul
1.3.3 – Membaca ayat yang mengandungi bacaan mad badal dengan betul
1.3.4 – Membaca ayat yang mengandungi bacaan mad iwad dengan betul
1.3.5 – Membaca ayat yang mengandungi bacaan mad tamkin dengan betul
1.3.7 – Membaca ayat yang mengandungi mim dan nun syaddah dengan betul

B1D4
B2D4
B3D4

B1D4E1/B1D4E2
B2D4E1/B2D4E2
B3D4E1/B3D4E2

2.HADIS
2.1 – Memahami
pengertian hadis

2.1.1 – Menyatakan pengertian hadis serta pengertiannya

B1D5

B1D5E1

2.2 – Membaca
memahami mengamal
dan menghayati hadis
mengasihi orang yang
lebih muda dan
menghormati orang yang
lebih tua

2.2.1 – Membaca hadis dengan betul

B2D5
B3D5

B2D5E1
B3D5E1
B3D5E2

B1D6

B1D6E1

B2D6
B3D6

B2D6E1
B3D6E1

2.2.3 – Menyatakan mengamal dan menghayati adab mengasihi orang lebih muda dan
menghormati orang yang lebih tua.

3.AKIDAH
3.1 – Beriman kepada Allah

3.1.1 – Menyatakan pengertian kitab allah
3.1.2 – Menyatakan maksud beriman kepada kitab allah
3.1.3 – Menyatakan hukum beriman kepada kitab allah
3.1.5 – Menyatakan nama-nama kitab yang wajib diketahui dan rasul yang menerimanya
3.1.6 – Menyatakan sebab-sebab manusia memerlukan kitab allah

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

3.2 – Beriman kepada hari
akhirat

3.2.1 – Menyatakan pengertian hari akhirat
3.2.2 – Menyatakan maksud beriman kepada hari akhirat
3.2.3 – Menyatakan hukum beriman kepada hari akhirat
3.2.5 – Menyatakan beberapa nama lain hari akhirat

B1D7
B2D7

B1D7E1
B2D7E1

B3D7

B3D7E1

B1D8
B2D8

B1D8E1
B2D8E1

3.3 – Allah bersifat baqa’

3.3.1 – Menyatakan pengertian Allah bersifat baqa’

3.4 – Allah bersifat
mukhalafatuhu lil hawadis

3.4.1 – Menyatakan pengertian Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis

3.5 – Allah bersifat qiamuhu
binafsih

3.5.1 – Menyatakan pengertian Allah bersifat qiamuhu binafsih

3.6 – Al-Adlu

3.6.1 – Menyatakan pengertian Al-Adlu

3.7 – As-Syakur

3.7.1 – Menyatakan pengertian As-Syakur

B1D9
B2D9

B1D9E1
B2D9E1

4.2 – Memahami jenis-jenis
hukum

4.2.1 – Menyatakan jenis-jenis hukum dalam islam serta pengertiannya
4.2.2 – Menyebut contoh-contoh perbuatan wajib,sunat,makruh,harus,haram.

B1D10
B2D10

B1D10E1
B2D10E1

4.3 – Doa Qunut

4.3.1 – Membaca doa qunut serta memahami terjemahannya
4.3.2 – Menghafaz dan mengamalkan doa qunut dengan betul dan fasih

B1D11
B2D11
B3D8
B4D4
B5D2

B1D11E1
B2D11E1
B3D8E1
B4D4E1
B5D2E1

4.IBADAH

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

4.4 – Syarat wajib dan
syarat sah solat

4.4.1 – Menyatakan pengertian syarat wajib solat dan syarat sah solat
4.4.2 – Menyenaraikan Syarat wajib dan syarat sah solat

4.5 – Perkara yang
membatalkan solat

B1D12
B2D12
B3D9

B1D12E1
B2D12E1
B3D9E1

4.5.1 – Menyenaraikan perkara yang membatalkan solat
B2D13
B3D10

B2D13E1
B3D10E1

5.SIRAH
5.1 – Peristiwa Di Gua Hirak

5.1.1 – Menerangkan kedudukan gua hirak
5.1.2 – Menyatakan sebab-sebab nabi Muhammad ke gua hirak
5.1.3 – Menceritakan peristiwa wahyu pertama diturunkan

B1D13
B2D14
B3D11

B1D13E1
B2D14E1
B3D11E1

5.2 – Dakwah Rasulullah

5.2.1 – Menerangkan bentuk dakwah rasulullah SAW
5.2.2 – Menyatakan sebab-sebab rasulullah berdakwah secara sulit dan terang
5.2.4 – Menyenaraikan nama orang yang mula menerima dakwah rasulullah secara sulit

B1D14
B2D15
B3D12

B1D14E1
B2D15E1
B3D12E1

5.3 – Hijrah Ke Habsyah

5.3.1 – Menyatakan sebab,tarikh dan bilangan orang yang berhijrah ke habsyah kali pertama
5.3.2 – Menyenaraikan beberapa orang yang berhijrah ke habsyah kali pertama
5.3.4 – Menyatakan sebab,tarikh dan bilangan orang yang berhijrah ke habsyah kali kedua
5.3.5 – Menjelaskan secara ringkas layanan raja Habsyah terhadap orang islam berhijrah

B1D15
B2D16
B3D13

B1D15E1
B2D16E1
B3D13E1

5.4 – Pembesar Mekah
Memeluk Islam

5.4.1 – Menyatakan peristiwa menyebabkan orang mekah yang berpengaruh memeluk islam
5.4.3 – Menyatakan iktibar daripada peristiwa pengislaman orang mekah berpengaruh

B1D16
B2D17

B1D16E1
B2D17E1

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

6.ADAB
6.1 – Adab Terhadap AlQuran

6.1.1 – Menyatakan hukum memuliakan Al-Quran
6.1.2 – Menyatakan adab-adab memuliakan Al-Quran
6.1.5 – Mengamalkan adab-adab memuliakan Al-Quran

6.2 – Adab Berpakaian

6.2.2 – Menyatakan adab berpakaian
6.2.5 – Membaca dan menghafaz doa sebelum berpakaian
6.2.8 – Mengamalkan adab berpakaian dalam kehidupan seharian

6.3 – Adab bercakap

6.3.1 – Menyatakan adab bercakap
6.3.4 – Mengamalkan adab bercakap

6.4 – Adab Berziarah

B1D17
B2D18
B3D14
B4D5

B1D17E1
B2D18E1
B3D14E1
B4D5E1

B1D18
B2D19
B3D15
B4D6
B5D4
B6D1

B1D18E1
B2D19E1
B3D15E1
B4D6E1
B5D4E1
B6D1E1

6.4.2 – Menyatakan adab berziarah
6.4.7 – Mengamalkan adab berziarah

7.JAWI
7.1 – Perkataan
Berimbuhan

7.1.3 – Membaca membina dan menulis perkataan berimbuhan apitan

B3D16

B3D16E1

7.2 – Ayat Mudah Yang
Mengandungi Perkataan
Berimbuhan

7.2.3 – Membaca,membina dan menulis ayat mudah yang mengandungi perkataan berimbuhan
apitan yang betul

B4D7

B4D7E1

7.3 – Perkataan
mengandungi huruf
hamzah

7.3.1 – Mengenal,membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah mengikut
teknik penulisan yang betul

B5D5
B6D2

B5D5E1
B6D2E1

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU

More Related Content

What's hot

04 standard 4 - pd pc
04 standard 4 - pd pc04 standard 4 - pd pc
04 standard 4 - pd pc
Mokhzani Fadir
 
Kajian tindakan masalah membaca
Kajian tindakan masalah membacaKajian tindakan masalah membaca
Kajian tindakan masalah membaca
Ahmad NazRi
 
Spi norma baharu gpi 2015
Spi norma baharu gpi 2015Spi norma baharu gpi 2015
Spi norma baharu gpi 2015
Yuzie Yusoff
 
RPH BM THN 2 (BULAN FEB)
RPH BM THN 2 (BULAN FEB)RPH BM THN 2 (BULAN FEB)
RPH BM THN 2 (BULAN FEB)
Dvya Selvakumar
 
Alat kolaboratif plc 2019
Alat kolaboratif plc 2019Alat kolaboratif plc 2019
Alat kolaboratif plc 2019
nuruljanah89
 
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar
Saufi Arshad
 
Contoh kajian tindakan pendidikan islam
Contoh kajian tindakan pendidikan islam Contoh kajian tindakan pendidikan islam
Contoh kajian tindakan pendidikan islam
Ady Osman
 
Jadual kerja penjaminan kualiti
Jadual kerja penjaminan kualitiJadual kerja penjaminan kualiti
Jadual kerja penjaminan kualiti
azlena adenan
 
Program pembangunan guru baharu
Program pembangunan guru baharuProgram pembangunan guru baharu
Program pembangunan guru baharu
Cikgu Nur
 
Pemulihan Dan Pengayaan Kumpulan 4
Pemulihan Dan Pengayaan Kumpulan 4Pemulihan Dan Pengayaan Kumpulan 4
Pemulihan Dan Pengayaan Kumpulan 4shockgadof
 
8 contoh aktiviti didik hibur
8 contoh aktiviti didik hibur8 contoh aktiviti didik hibur
8 contoh aktiviti didik hibur
Sham Razak
 
Pengenalan PBD.pptx
Pengenalan PBD.pptxPengenalan PBD.pptx
Pengenalan PBD.pptx
JafriBinHussinIPGKTI
 
BUKU PROGRAM SAMBUTAN HARI LAHIR.pptx
BUKU PROGRAM SAMBUTAN HARI LAHIR.pptxBUKU PROGRAM SAMBUTAN HARI LAHIR.pptx
BUKU PROGRAM SAMBUTAN HARI LAHIR.pptx
Syazana Sam
 
Inovasi Prasekolah 2012 IPGKSM - Skrin-Z
Inovasi Prasekolah 2012 IPGKSM - Skrin-ZInovasi Prasekolah 2012 IPGKSM - Skrin-Z
Inovasi Prasekolah 2012 IPGKSM - Skrin-Z
Rosemini Salam
 
Pelan intervensi panitia sains komputer (2)
Pelan intervensi panitia sains komputer (2)Pelan intervensi panitia sains komputer (2)
Pelan intervensi panitia sains komputer (2)
Muslihah Md Desa
 
Motivasi pengawas
Motivasi pengawasMotivasi pengawas
Motivasi pengawas
dissman
 
Kkbi rph akhlak (sem 4) (ok)
Kkbi rph akhlak (sem 4) (ok)Kkbi rph akhlak (sem 4) (ok)
Kkbi rph akhlak (sem 4) (ok)Ansar Azman
 
Contoh Laporan PBD
Contoh Laporan PBDContoh Laporan PBD
Contoh Laporan PBD
Stephanie Unsil
 
STANDARD 2 - Pengurusan Organisasi (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelo...
STANDARD 2 - Pengurusan Organisasi (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelo...STANDARD 2 - Pengurusan Organisasi (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelo...
STANDARD 2 - Pengurusan Organisasi (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelo...
Mohd Suhaimin Isnen
 

What's hot (20)

04 standard 4 - pd pc
04 standard 4 - pd pc04 standard 4 - pd pc
04 standard 4 - pd pc
 
Kajian tindakan masalah membaca
Kajian tindakan masalah membacaKajian tindakan masalah membaca
Kajian tindakan masalah membaca
 
Spi norma baharu gpi 2015
Spi norma baharu gpi 2015Spi norma baharu gpi 2015
Spi norma baharu gpi 2015
 
RPH BM THN 2 (BULAN FEB)
RPH BM THN 2 (BULAN FEB)RPH BM THN 2 (BULAN FEB)
RPH BM THN 2 (BULAN FEB)
 
Alat kolaboratif plc 2019
Alat kolaboratif plc 2019Alat kolaboratif plc 2019
Alat kolaboratif plc 2019
 
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar
 
Contoh kajian tindakan pendidikan islam
Contoh kajian tindakan pendidikan islam Contoh kajian tindakan pendidikan islam
Contoh kajian tindakan pendidikan islam
 
Jadual kerja penjaminan kualiti
Jadual kerja penjaminan kualitiJadual kerja penjaminan kualiti
Jadual kerja penjaminan kualiti
 
Program pembangunan guru baharu
Program pembangunan guru baharuProgram pembangunan guru baharu
Program pembangunan guru baharu
 
Pemulihan Dan Pengayaan Kumpulan 4
Pemulihan Dan Pengayaan Kumpulan 4Pemulihan Dan Pengayaan Kumpulan 4
Pemulihan Dan Pengayaan Kumpulan 4
 
8 contoh aktiviti didik hibur
8 contoh aktiviti didik hibur8 contoh aktiviti didik hibur
8 contoh aktiviti didik hibur
 
Pengenalan PBD.pptx
Pengenalan PBD.pptxPengenalan PBD.pptx
Pengenalan PBD.pptx
 
BUKU PROGRAM SAMBUTAN HARI LAHIR.pptx
BUKU PROGRAM SAMBUTAN HARI LAHIR.pptxBUKU PROGRAM SAMBUTAN HARI LAHIR.pptx
BUKU PROGRAM SAMBUTAN HARI LAHIR.pptx
 
Inovasi Prasekolah 2012 IPGKSM - Skrin-Z
Inovasi Prasekolah 2012 IPGKSM - Skrin-ZInovasi Prasekolah 2012 IPGKSM - Skrin-Z
Inovasi Prasekolah 2012 IPGKSM - Skrin-Z
 
Pelan tindakan program sekolah selamat
Pelan tindakan program sekolah selamatPelan tindakan program sekolah selamat
Pelan tindakan program sekolah selamat
 
Pelan intervensi panitia sains komputer (2)
Pelan intervensi panitia sains komputer (2)Pelan intervensi panitia sains komputer (2)
Pelan intervensi panitia sains komputer (2)
 
Motivasi pengawas
Motivasi pengawasMotivasi pengawas
Motivasi pengawas
 
Kkbi rph akhlak (sem 4) (ok)
Kkbi rph akhlak (sem 4) (ok)Kkbi rph akhlak (sem 4) (ok)
Kkbi rph akhlak (sem 4) (ok)
 
Contoh Laporan PBD
Contoh Laporan PBDContoh Laporan PBD
Contoh Laporan PBD
 
STANDARD 2 - Pengurusan Organisasi (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelo...
STANDARD 2 - Pengurusan Organisasi (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelo...STANDARD 2 - Pengurusan Organisasi (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelo...
STANDARD 2 - Pengurusan Organisasi (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelo...
 

Similar to Pemetaan Evidens Pendidikan Islam Tahun 1, 2 dan 3

1 tahu
1  tahu1  tahu
1 tahu
KPM
 
Borang hafazan
Borang hafazanBorang hafazan
Borang hafazan
Mohd Hazreek Zainal
 
Rekod transit pi thn 1 2013 individu
Rekod transit pi thn 1 2013 individuRekod transit pi thn 1 2013 individu
Rekod transit pi thn 1 2013 individuAsmah Hassan
 
Kurikulum madrasah-diniyah-1
Kurikulum madrasah-diniyah-1Kurikulum madrasah-diniyah-1
Kurikulum madrasah-diniyah-1
Dans Kita
 
Dokumen standard kurikulum kssr th 3 (ust fauzi)
Dokumen standard kurikulum kssr th 3 (ust fauzi)Dokumen standard kurikulum kssr th 3 (ust fauzi)
Dokumen standard kurikulum kssr th 3 (ust fauzi)
farhana_shariff
 
STANDARD PRESTASI (KSPK).pdf
STANDARD PRESTASI (KSPK).pdfSTANDARD PRESTASI (KSPK).pdf
STANDARD PRESTASI (KSPK).pdf
AmyTucker34
 
Rpt pendidikan islamtahun3kssr
Rpt pendidikan islamtahun3kssrRpt pendidikan islamtahun3kssr
Rpt pendidikan islamtahun3kssr
Rosli Ismail
 
14 dsp p islam tahun 3 5 feb 2013
14 dsp p islam tahun 3  5 feb 201314 dsp p islam tahun 3  5 feb 2013
14 dsp p islam tahun 3 5 feb 2013
Zarina Mohd Basri
 
Promes dan-pemetaan-smtr-1
Promes dan-pemetaan-smtr-1Promes dan-pemetaan-smtr-1
Promes dan-pemetaan-smtr-1
sifatulfalah3120
 
Promes dan-pemetaan-smtr-1
Promes dan-pemetaan-smtr-1Promes dan-pemetaan-smtr-1
Promes dan-pemetaan-smtr-1
sifatulfalah3120
 
Kurikulum
KurikulumKurikulum
Kurikulum
Pakar Nillaa
 
TAHUN 3_SEMAKAN RPT P.ISLAM-converted.docx
TAHUN 3_SEMAKAN RPT P.ISLAM-converted.docxTAHUN 3_SEMAKAN RPT P.ISLAM-converted.docx
TAHUN 3_SEMAKAN RPT P.ISLAM-converted.docx
WanSharirWanSaidi
 
Pemetaan standard prestasi kssr pendidikan islam tahun
Pemetaan standard prestasi kssr pendidikan islam tahunPemetaan standard prestasi kssr pendidikan islam tahun
Pemetaan standard prestasi kssr pendidikan islam tahun
insan13111981
 
kisi-kisi uas btq kelas 9.pdf
kisi-kisi uas btq kelas 9.pdfkisi-kisi uas btq kelas 9.pdf
kisi-kisi uas btq kelas 9.pdf
OcesAhmad
 
495812732-Borang-Transit-Pelaporan-Pbd-2021-t1-t6-Share.docx
495812732-Borang-Transit-Pelaporan-Pbd-2021-t1-t6-Share.docx495812732-Borang-Transit-Pelaporan-Pbd-2021-t1-t6-Share.docx
495812732-Borang-Transit-Pelaporan-Pbd-2021-t1-t6-Share.docx
MuhammadIzuan6
 
5 dsp b arab tahun 3 13 mei
5 dsp b arab tahun 3 13 mei5 dsp b arab tahun 3 13 mei
5 dsp b arab tahun 3 13 meigengkapak84
 
DSP KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3
DSP KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3DSP KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3
DSP KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3gengkapak84
 
6.7 standard prestasi pendidikan islam kssr tahun 1
6.7 standard prestasi pendidikan islam kssr tahun 16.7 standard prestasi pendidikan islam kssr tahun 1
6.7 standard prestasi pendidikan islam kssr tahun 1
Wan Sufian Wan Hassan
 
[6] program tahunan pai sma
[6] program tahunan pai sma[6] program tahunan pai sma
[6] program tahunan pai sma
wahyudinia112
 
[6] program tahunan pai sma
[6] program tahunan pai sma[6] program tahunan pai sma
[6] program tahunan pai sma
marisaphega
 

Similar to Pemetaan Evidens Pendidikan Islam Tahun 1, 2 dan 3 (20)

1 tahu
1  tahu1  tahu
1 tahu
 
Borang hafazan
Borang hafazanBorang hafazan
Borang hafazan
 
Rekod transit pi thn 1 2013 individu
Rekod transit pi thn 1 2013 individuRekod transit pi thn 1 2013 individu
Rekod transit pi thn 1 2013 individu
 
Kurikulum madrasah-diniyah-1
Kurikulum madrasah-diniyah-1Kurikulum madrasah-diniyah-1
Kurikulum madrasah-diniyah-1
 
Dokumen standard kurikulum kssr th 3 (ust fauzi)
Dokumen standard kurikulum kssr th 3 (ust fauzi)Dokumen standard kurikulum kssr th 3 (ust fauzi)
Dokumen standard kurikulum kssr th 3 (ust fauzi)
 
STANDARD PRESTASI (KSPK).pdf
STANDARD PRESTASI (KSPK).pdfSTANDARD PRESTASI (KSPK).pdf
STANDARD PRESTASI (KSPK).pdf
 
Rpt pendidikan islamtahun3kssr
Rpt pendidikan islamtahun3kssrRpt pendidikan islamtahun3kssr
Rpt pendidikan islamtahun3kssr
 
14 dsp p islam tahun 3 5 feb 2013
14 dsp p islam tahun 3  5 feb 201314 dsp p islam tahun 3  5 feb 2013
14 dsp p islam tahun 3 5 feb 2013
 
Promes dan-pemetaan-smtr-1
Promes dan-pemetaan-smtr-1Promes dan-pemetaan-smtr-1
Promes dan-pemetaan-smtr-1
 
Promes dan-pemetaan-smtr-1
Promes dan-pemetaan-smtr-1Promes dan-pemetaan-smtr-1
Promes dan-pemetaan-smtr-1
 
Kurikulum
KurikulumKurikulum
Kurikulum
 
TAHUN 3_SEMAKAN RPT P.ISLAM-converted.docx
TAHUN 3_SEMAKAN RPT P.ISLAM-converted.docxTAHUN 3_SEMAKAN RPT P.ISLAM-converted.docx
TAHUN 3_SEMAKAN RPT P.ISLAM-converted.docx
 
Pemetaan standard prestasi kssr pendidikan islam tahun
Pemetaan standard prestasi kssr pendidikan islam tahunPemetaan standard prestasi kssr pendidikan islam tahun
Pemetaan standard prestasi kssr pendidikan islam tahun
 
kisi-kisi uas btq kelas 9.pdf
kisi-kisi uas btq kelas 9.pdfkisi-kisi uas btq kelas 9.pdf
kisi-kisi uas btq kelas 9.pdf
 
495812732-Borang-Transit-Pelaporan-Pbd-2021-t1-t6-Share.docx
495812732-Borang-Transit-Pelaporan-Pbd-2021-t1-t6-Share.docx495812732-Borang-Transit-Pelaporan-Pbd-2021-t1-t6-Share.docx
495812732-Borang-Transit-Pelaporan-Pbd-2021-t1-t6-Share.docx
 
5 dsp b arab tahun 3 13 mei
5 dsp b arab tahun 3 13 mei5 dsp b arab tahun 3 13 mei
5 dsp b arab tahun 3 13 mei
 
DSP KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3
DSP KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3DSP KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3
DSP KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3
 
6.7 standard prestasi pendidikan islam kssr tahun 1
6.7 standard prestasi pendidikan islam kssr tahun 16.7 standard prestasi pendidikan islam kssr tahun 1
6.7 standard prestasi pendidikan islam kssr tahun 1
 
[6] program tahunan pai sma
[6] program tahunan pai sma[6] program tahunan pai sma
[6] program tahunan pai sma
 
[6] program tahunan pai sma
[6] program tahunan pai sma[6] program tahunan pai sma
[6] program tahunan pai sma
 

Recently uploaded

AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
opkcibungbulang
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
MsElisazmar
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdf
PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdfPERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdf
PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdf
MunirLuvNaAin
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdfProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
anikdwihariyanti
 
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
Kanaidi ken
 
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan  i...Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan  i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
PutraDwitara
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
HERIHERI52
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Filsafat Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
Filsafat Ilmu Administrasi Publik dan PemerintahanFilsafat Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
Filsafat Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
FetraHerman2
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
tsuroyya38
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
Kanaidi ken
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Kanaidi ken
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
StevanusOkiRudySusan
 
Proyek Tema Dimensi P5 Pelajar Pancasila
Proyek Tema Dimensi P5 Pelajar PancasilaProyek Tema Dimensi P5 Pelajar Pancasila
Proyek Tema Dimensi P5 Pelajar Pancasila
ArulArya1
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
HengkiRisman
 
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
syamsulbahri09
 
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Herry Prasetyo
 

Recently uploaded (20)

AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdf
PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdfPERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdf
PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdf
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdfProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
 
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
 
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan  i...Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan  i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Filsafat Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
Filsafat Ilmu Administrasi Publik dan PemerintahanFilsafat Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
Filsafat Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
 
Proyek Tema Dimensi P5 Pelajar Pancasila
Proyek Tema Dimensi P5 Pelajar PancasilaProyek Tema Dimensi P5 Pelajar Pancasila
Proyek Tema Dimensi P5 Pelajar Pancasila
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
 
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
 
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
 

Pemetaan Evidens Pendidikan Islam Tahun 1, 2 dan 3

 • 1. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PEMETAAN STANDARD KURIKULUM DENGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens 1. Al-Quran 1.1 BACAAN 1.1.1 – Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas. 1.1.1.1 – Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas ( Alif – Ya ) 1.1.1.2 – Membanding beza bunyi huruf hijaiyyah yang hampir sama bunyi ( Alif – Ya ) B1D1 B1D1E1 1.1.2 – Membaca huruf hijaiyyah bersambung dan kalimah berbaris satu di atas 1.1.2.1 – Membaca huruf hijaiyyah bersambung dan kalimah berbaris satu di atas 1.1.2.2 – Membaca kalimah yang mengandungi huruf mad dan tanda bacaan mad B2D1 B2D1E1 B2D2 B2D2E1 1.1.3 – Membaca kalimah,,potongan ayat dan ayat pendek yang mengandungi pelbagai baris. 1.1.3.4 – Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi nun dan mim sakinah 1.1.3.5 – Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan qalqalah B5D1 B5D1E1 1.1.4 – Membaca kalimah , potongan ayat dan ayt pendek yang mengandungi pelbagai baris dan tanda 1.1.4.4 – Membaca ayat yang mengandungi : B5D1 B6D1 B5D1E1 B6D1E1 B1D2 B2D3 B3D1 B1D2E1 B2D3E1 B3D1E1 • tanda waqaf huruf muqattaah 1.2 HAFAZAN 1.2.1 – Membaca dan menghafaz surah berikut : • Surah Al-Fatihah 1.2.1.1 – Membaca dan menghafaz surah Al-Fatihah dengan betul 1.2.1.2 – Membaca dan menghafaz surah An-Nas dengan betul 1.2.1.3 – Membaca dan menghafaz surah Al-Falaq dengan betul JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
 • 2. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH • • • 1.2.1.4 – Membaca dan menghafaz surah Al-Ikhlas dengan betul B4D1 B4D1E1 2.1 – Memahami dan menghayati rukun iman 2.1.1 – Menyatakan pengertian rukun iman 2.1.2 – Menyatakan rukun iman B1D3 B1D3E1 B1D3E2 2.2 – Memahami dan menghayati beriman kepada allah 2.2.1 – Menyatakan pengertian beriman kepada Allah 2.2.2 – Menyebut dalil nakli dan akli tentang kewujudan Allah B2D4 B2D4E1 B2D4E2 B3D2E1 Surah An-Nas Surah Al-Falaq Surah Al-Ikhlas 2. AKIDAH B3D2 2.3 – Memahami dan menghayati rukun islam 2.3.1 – Menyatakan pengertian rukun islam 2.3.2 – Menyatakan rukun islam B1D4 B1D4E1 B1D4E2 2.4.1 – Melafazkan kalimah syahadah dengan betul 2.4.2 – Menghafaz kalimah syahadah dengan betul 2.4.3 – Menyatakan pengertian kalimah syahadah B1D5 B2D5 B3D3 B1D5E1 B2D5E1 B3D3E1 3.1 – Memahami dan mengamalkan konsep bersuci 3.1.1 – Menyatakan pengertian bersuci dan hukumnya 3.1.2 – Menyenaraikan cara2 bersuci B1D6 B2D6 B1D6E1 B2D6E1 3.2 – Memahami dan mengamalkan konsep beristinjak 3.2.2 – Menyatakan cara beristinjak 3.2.3 – Menyenaraikan Alat2 beristinjak 3.2.5 – Menyatakan adab sebelum,semasa dan selepas qada hajat B3D4 B4D2 B5D2 B6D2 B3D4E1 B4D2E1 B5D2E1 B6D2E1 3.3 – Memahami dan mengamalkan konsep berwuduk 3.3.3 – Membaca lafaz niat wuduk serta ertinya 3.3.4 – Menyebut rukun wuduk mengikut urutan B3D5 B3D5E1 B3D5E2 2.4 – Memahami dan menghayati kalimah syahadah 3.IBADAH JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
 • 3. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 3.3.5 – Menyebut perkara sunat dan makruh ketika berwuduk 3.3.6 – Melakukan cara berwuduk dengan sempurna beserta sunat2nya 3.3.7 – Menyatakan perkara2 yang membatalkan wuduk 4. SIRAH 4.1 – Memahami salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW dan tanda2 kenabian baginda. 4.2 – Memahami kisah penyusuan Nabi Muhammad SAW B4D3 B5D3 B4D3E1 B5D3E1 B6D3 B6D3E1 4.1.1 – Menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW sebelah bapa dan ibu. 4.1.2 – Menyatakan keistimewaan keturunan Nabi Muhammad SAW B1D7 B1D7E1 B2D7 B2D7E1 4.2.1 – Menyebut nama2 wanita yang menyusukan nabi Muhammad SAW dan tempoh penjagaannya 4.2.2 – Menyatakan sebab2 Nabi Muhammad SAW disusukan oleh ibu susuan. B1D8 B1D8E1 B2D8 B2D8E1 5.1.1 – Menyebut adab makan dan minum 5.2.1 – Menyatakan adab terhadap ibu bapa 5.3.1 – Menyebut adab bergaul dengan rakan 5.4.1 – Menyebut adab terhadap guru B1D9 B2D9 B3D6 B4D4 B5D4 B6D4 B1D9E1 B2D9E1 B3D6E1 B4D4E1 B5D4E1 B6D4E1 6.1.1 – Mengenal , menyebut dan menulis huruf jawi tunggal dengan betul 6.1.2 – Membezakan huruf yang hamper sama bunyi dan bentuk dengan betul B1D10 B1D10E1 B1D10E2 5. ADAB 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – Adab makan dan minum Adab terhadap ibu bapa Adab Bergaul dengan rakan Adab Terhadap Guru 6. JAWI 6.1 – Mengenal , menyebut dan menulis huruf jawi tunggal JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
 • 4. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 6.2 – Mengenal , menyebut dan menulis huruf jawi bersambung 6.2.1 – Mengenal dan menyebut huruf-huruf jawi yang boleh disambung dan tidak boleh disambung dengan betul B2D10 B2D10E1 6.7 – Mengenal,membaca dan menulis perkataan daripada sukukata terbuka dan tertutup 6.7.1 – Mengenal dan membaca perkataan daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul 6.7.2 – Menulis perkataan daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul B3D7 B3D7E1 B4D5 B5D5 B4D5E1 B5D5E1 6.8 – Membaca,membina dan menulis rangkai kata dan kata majmuk daripada suku kata terbuka dan tertutup. 6.8.1 – Membaca rangkai kata dan kata majmuk dengan sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D6 B5D6 B6D5 B4D6E1 B5D6E1 B6D5E1 JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
 • 5. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PEMETAAN STANDARD KURIKULUM DENGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens B1D1 B2D1 B3D1 B4D1 B1D1E1 B2D1E1 B3D1E1 B4D1E1 2.1.1 – Menyatakan pengertian malaikat 2.1.2 – Menyatakan hukum mempercayai wujudnya malaikat 2.1.3 – Menyebut 10 nama malaikat yang wajib diketahui 2.1.4 – Menyatakan tugas-tugas sepuluh malaikat 2.1.6 – Menyatakan perbezaan antara sifat malaikat dengan manusia B1D2 B1D2E1 B2D2 B3D2 B2D2E1 B2D2E2 B3D2E1 2.2.1 – Menyatakan pengertian rasul 2.2.2 – Menyatakan pengertian nabi 2.2.3 – Menyatakan hukum mempercayai perutusan rasul 2.2.4 – Menyebut 25 rasul 2.2.5 – menyatakan tugas-tugas rasul 2.2.6 – Menyebut cara beriman kepada rasul 2.2.7 – Menyebut sifat-sifat rasul B1D3 B1D3E1 B2D3 B2D3E1 B2D3E2 B3D3E1 B3D3E2 2.3.1 – Menyatakan pengertian Allah Bersifat wujud 2.3.2 – Menyatakan hukum mempercayai Allah bersifat Wujud 2.3.3 – Membaca Dalil Nakli Allah bersifat wujud 2.3.4 – Menerangkan bukti-bukti kewujudan Allah B1D4 B2D4 B1D4E1 B2D4E1 B3D4 B3D4E1 1. AL-QURAN BACAAN DAN HAFAZAN 1.1 Membaca dan menghafaz surah Al-Kafirun , Surah Al-Kausar , Surah AlMaun dan Surah Quraisy. 1.1.1 – Membaca dan menghafaz surah 1.1.2 – Membaca dan menghafaz surah 1.1.3 – Membaca dan menghafaz surah 1.1.4 – Membaca dan menghafaz surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid Al-Kausar dengan betul dan bertajwid Al-Maun dengan betul dan bertajwid Al-Quraisy dengan betul dan bertajwid 2.AKIDAH 2.1 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada malaikat 2.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada rasul 2.3 Memahami Allah Bersifat Wujud JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU B3D3
 • 6. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 2.4 Memahami Allah Bersifat Qidam 2.4.1 – Menyatakan pengertian Allah Bersifat Qidam 2.4.2 – Hukum mempercayai Allah bersifat Qidam 2.4.5 – Menerangkan kesan beriman Allah Bersifat Qidam B2D4 B3D5 B2D4E1 B3D5E1 2.5.1 – Menyatakan pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 2.5.3 – Menyatakan tanda-tanda sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap hambanya. 2.5.4 – Menyatakan bagaimana membentuk diri untuk menjadi seorang yang pemurah. B1D5 B2D5 B1D5E1 B2D5E1 B3D6 B3D6E1 2.6 Memahami nama2 Allah Al-Affu dan Al-Ghaffur 2.6.1 – Menyatakan pengertian Al-Affu dan Al-Ghaffur 2.6.3 – Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah B1D5 B3D7 B1D5E1 B3D7E1 2.7 Memahami nama2 Allah Al karim 2.7.1 – Menyatakan pengertian Al-Karim 2.7.3 – Menyatakan bagaimana cara memuliakan Allah B1D5 B3D8 B1D5E1 B3D8E1 3.1.1 – Menyatakan pengertian fardu ain dan fardu kifayah 3.1.2 – Menyebut contoh-contoh fardu ain dan fardu kifayah 3.1.3 – Menerangkan perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah 3.1.4 – Menyatakan faedah melakukan perkara fardu ain dan fardu kifayah B1D6 B2D6 B1D6E1 B2D6E1 B2D6E2 B3D9E1 3.2.1 – Menyebut pengertian solat fardu dan hukumnya 3.2.2 – Menyatakan nama solat fardu,bilangan rakaat dan waktunya B1D7 2.5 memahami nama2 Allah ArRahman dan Ar-Rahim 3.IBADAH 3.1 – Memahami dan menghayati konsep fardu ain dan fardu kifayah 3.2 – Memahami dan mengamalkan solat fardu B3D9 B2D7 3.3.– Memahami dan mengamalkan perlakuan dalam solat 3.3.1 – Menyatakan perlakuan dalam solat 3.3.2 – Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU B1D7E1 B1D7E2 B2D7E1 B1D8 B2D8 B3D10 B3D11 B4D2 B5D1 B1D8E1 B1D8E1 B3D10E1 B3D11E1 B4D2E1 B5D1E1
 • 7. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH B6D1 B6D1E1 3.4 – Membaca dan menghafaz takbiratul ihram dan lafaz niat solat 3.4.1 – Membaca dan menghafaz takbiratul ihram dengan betul 3.4.2 – Membaca dan menghafaz lafaz niat dengan betul B1D9 B2D9 B3D12 B1D9E1 B2D9E1 B3D12E1 3.5 – Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat 3.5.1 – Membaca dan menghafaz doa iftitah dan surah al fatihah dengan betul 3.5.2 – Membaca dan menghafaz bacaan rukuk,iktidal dan sujud dengan betul 3.5.3 – Membaca dan menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud dan salam dengan betul 3.5.4 – Membaca dan menghafaz bacaan tahiyat awal dengan betul 3.5.5 – Membaca dan menghafaz bacaan tahiyat akhir dengan betul 3.5.6 – Membaca bacaan dalam solat dengan betul ketika solat B1D10 B2D10 B3D13 B1D10E1 B2D10E1 B3D13E1 B4D3 B5D2 B4D3E1 B5D2E1 4.1 – Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan nabi sebelum dilantik menjadi rasul 4.1.1 – Menyatakan pekerjaan Nabi semasa kecil mengikut peringkat umur 4.1.2 – Menyatakan faktor-faktor yang mendorong nabi menjalankan pekerjaan 4.1.3 – Menyatakan akhlak nabi dalam melaksanakan pekerjaan B1D11 B2D11 B1D11 B3D14 B1D11E1 B2D11E1 B1D11E2 B3D14E1 4.2 – Memahami dan mengambil iktibar daripada perkahwinan nabi 4.2.2 – Menyatakan sifat nabi sebagai seorang suami 4.2.3 – Menyenaraikan nama anak-anak nabi 4.2.5 – Menyatakan iktibar daripada perkahwinan nabi muhammad B1D12 B2D12 B3D15 B1D12E1 B2D12E1 B3D15E1 4.3 – Memahami dan mengambil iktibar daripada peristiwa berkaitan hajarul aswad 4.3.1 – Menyebut pengenalan hajarul aswad 4.3.2 – Menyatakan suasana masyarakat arab ketika berlakunya perebutan meletakkan hajarul aswad 4.3.5 – Menyebut sifat-sifat rasulullah semasa peristiwa pertelingkahan perletakan hajarul aswad B1D13 B2D13 B1D13E1 B2D13E1 B3D16 B3D16E1 4.SIRAH JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
 • 8. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 5.ADAB 5.1 – Adab tidur 5.1.1 – Menyatakan adab sebelum tidur 5.1.2 – Menyatakan adab selepas bangun tidur 5.2.1 – Menyatakan adab masuk rumah 5.2.2 – Menyatakan adab keluar rumah B1D14 B2D14 B3D17 B4D4 B5D3 B1D14E1 B2D14E1 B3D17E1 B4D4E1 B5D3E1 5.2 – Adab masuk dan keluar rumah 5.3 – Adab sekolah 5.3.1 – Menyatakan adab di sekolah B6D2 B6D2E1 6.1 – Membaca,membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup 6.1.1 – Membaca,membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B1D15 B2D15 B3D18 B1D15E1 B2D15E1 B3D18E1 B3D18E2 6.3 – Mengenal , membaca dan menulis perkataan serapan bahasa arab dan bahasa inggeris 6.3.1 – Mengenal , membaca dan menulis perkataan serapan bahasa arab dan bahasa inggeris dengan betul B4D5 B5D4 B4D5E1 B5D4E1 B5D4E2 B6D3E1 6.JAWI B6D3 PEMETAAN STANDARD KURIKULUM DENGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
 • 9. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Standard Kandungan Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens B1D1 B2D1 B3D1 B4D1 B5D1 B1D1E1 B2D1E1 B3D1E1 B4D1E1 B5D1E1 1. AL-QURAN 1.1 BACAAN DAN HAFAZAN 1.1.1Membaca,menghafaz dan mengamalkan Surah Al-Fil , Surah Al-Humazah , Surah Al-Asr , Surah AtTakasur. 1.1.1.1 – Membaca,menghafaz dan mengamalkan Surah 1.1.1.2 – Membaca,menghafaz dan mengamalkan Surah 1.1.1.3 – Membaca,menghafaz dan mengamalkan Surah 1.1.1.4 – Membaca,menghafaz dan mengamalkan Surah Al-Fil dengan betul dan bertajwid Al-Humazah dengan betul dan bertajwid Al-Asr dengan betul dan bertajwid At-Takasur dengan betul dan bertajwid 1.2 KEFAHAMAN 1.2.1 Memahami Al-Quran 1.2.1.1 – Menyatakan pengertian Al-Quran dengan jelas 1.2.1.2 – Menyatakan beberapa nama lain bagi Al-Quran 1.2.1.3 – Menyenaraikan kelebihan membaca Al-quran 1.2.1.4 – Menyenaraikan kepentingan Al-Quran B1D2 B2D2 B3D2 B4D2 B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1 B4D2E1 1.2.2Memahami,mengamal dan menghayati surah AlFatihah 1.2.2.1 – Menyatakan pengenalan surah al fatihah secara ringkas 1.2.2.2 – Menyatakan erti ayat-ayat surah al fatihah 1.2.2.3 – Menyebut dan menghayati isi-isi penting surah al fatihah 1.2.2.4 – Menyenaraikan pengajaran yang terdapat dalam surah al-fatihah B1D3 B2D3 B3D3 B4D3 B1D3E1 B2D3E1 B3D3E1 B4D3E1 JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
 • 10. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 1.3 TAJWID 1.3.1 – Membaca ayat yang mengandungi bacaan mad asli dengan betul 1.3.2 – Membaca ayat yang mengandungi bacaan mad silah qasiroh dengan betul 1.3.3 – Membaca ayat yang mengandungi bacaan mad badal dengan betul 1.3.4 – Membaca ayat yang mengandungi bacaan mad iwad dengan betul 1.3.5 – Membaca ayat yang mengandungi bacaan mad tamkin dengan betul 1.3.7 – Membaca ayat yang mengandungi mim dan nun syaddah dengan betul B1D4 B2D4 B3D4 B1D4E1/B1D4E2 B2D4E1/B2D4E2 B3D4E1/B3D4E2 2.HADIS 2.1 – Memahami pengertian hadis 2.1.1 – Menyatakan pengertian hadis serta pengertiannya B1D5 B1D5E1 2.2 – Membaca memahami mengamal dan menghayati hadis mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua 2.2.1 – Membaca hadis dengan betul B2D5 B3D5 B2D5E1 B3D5E1 B3D5E2 B1D6 B1D6E1 B2D6 B3D6 B2D6E1 B3D6E1 2.2.3 – Menyatakan mengamal dan menghayati adab mengasihi orang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua. 3.AKIDAH 3.1 – Beriman kepada Allah 3.1.1 – Menyatakan pengertian kitab allah 3.1.2 – Menyatakan maksud beriman kepada kitab allah 3.1.3 – Menyatakan hukum beriman kepada kitab allah 3.1.5 – Menyatakan nama-nama kitab yang wajib diketahui dan rasul yang menerimanya 3.1.6 – Menyatakan sebab-sebab manusia memerlukan kitab allah JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
 • 11. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 3.2 – Beriman kepada hari akhirat 3.2.1 – Menyatakan pengertian hari akhirat 3.2.2 – Menyatakan maksud beriman kepada hari akhirat 3.2.3 – Menyatakan hukum beriman kepada hari akhirat 3.2.5 – Menyatakan beberapa nama lain hari akhirat B1D7 B2D7 B1D7E1 B2D7E1 B3D7 B3D7E1 B1D8 B2D8 B1D8E1 B2D8E1 3.3 – Allah bersifat baqa’ 3.3.1 – Menyatakan pengertian Allah bersifat baqa’ 3.4 – Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis 3.4.1 – Menyatakan pengertian Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis 3.5 – Allah bersifat qiamuhu binafsih 3.5.1 – Menyatakan pengertian Allah bersifat qiamuhu binafsih 3.6 – Al-Adlu 3.6.1 – Menyatakan pengertian Al-Adlu 3.7 – As-Syakur 3.7.1 – Menyatakan pengertian As-Syakur B1D9 B2D9 B1D9E1 B2D9E1 4.2 – Memahami jenis-jenis hukum 4.2.1 – Menyatakan jenis-jenis hukum dalam islam serta pengertiannya 4.2.2 – Menyebut contoh-contoh perbuatan wajib,sunat,makruh,harus,haram. B1D10 B2D10 B1D10E1 B2D10E1 4.3 – Doa Qunut 4.3.1 – Membaca doa qunut serta memahami terjemahannya 4.3.2 – Menghafaz dan mengamalkan doa qunut dengan betul dan fasih B1D11 B2D11 B3D8 B4D4 B5D2 B1D11E1 B2D11E1 B3D8E1 B4D4E1 B5D2E1 4.IBADAH JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
 • 12. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 4.4 – Syarat wajib dan syarat sah solat 4.4.1 – Menyatakan pengertian syarat wajib solat dan syarat sah solat 4.4.2 – Menyenaraikan Syarat wajib dan syarat sah solat 4.5 – Perkara yang membatalkan solat B1D12 B2D12 B3D9 B1D12E1 B2D12E1 B3D9E1 4.5.1 – Menyenaraikan perkara yang membatalkan solat B2D13 B3D10 B2D13E1 B3D10E1 5.SIRAH 5.1 – Peristiwa Di Gua Hirak 5.1.1 – Menerangkan kedudukan gua hirak 5.1.2 – Menyatakan sebab-sebab nabi Muhammad ke gua hirak 5.1.3 – Menceritakan peristiwa wahyu pertama diturunkan B1D13 B2D14 B3D11 B1D13E1 B2D14E1 B3D11E1 5.2 – Dakwah Rasulullah 5.2.1 – Menerangkan bentuk dakwah rasulullah SAW 5.2.2 – Menyatakan sebab-sebab rasulullah berdakwah secara sulit dan terang 5.2.4 – Menyenaraikan nama orang yang mula menerima dakwah rasulullah secara sulit B1D14 B2D15 B3D12 B1D14E1 B2D15E1 B3D12E1 5.3 – Hijrah Ke Habsyah 5.3.1 – Menyatakan sebab,tarikh dan bilangan orang yang berhijrah ke habsyah kali pertama 5.3.2 – Menyenaraikan beberapa orang yang berhijrah ke habsyah kali pertama 5.3.4 – Menyatakan sebab,tarikh dan bilangan orang yang berhijrah ke habsyah kali kedua 5.3.5 – Menjelaskan secara ringkas layanan raja Habsyah terhadap orang islam berhijrah B1D15 B2D16 B3D13 B1D15E1 B2D16E1 B3D13E1 5.4 – Pembesar Mekah Memeluk Islam 5.4.1 – Menyatakan peristiwa menyebabkan orang mekah yang berpengaruh memeluk islam 5.4.3 – Menyatakan iktibar daripada peristiwa pengislaman orang mekah berpengaruh B1D16 B2D17 B1D16E1 B2D17E1 JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
 • 13. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 6.ADAB 6.1 – Adab Terhadap AlQuran 6.1.1 – Menyatakan hukum memuliakan Al-Quran 6.1.2 – Menyatakan adab-adab memuliakan Al-Quran 6.1.5 – Mengamalkan adab-adab memuliakan Al-Quran 6.2 – Adab Berpakaian 6.2.2 – Menyatakan adab berpakaian 6.2.5 – Membaca dan menghafaz doa sebelum berpakaian 6.2.8 – Mengamalkan adab berpakaian dalam kehidupan seharian 6.3 – Adab bercakap 6.3.1 – Menyatakan adab bercakap 6.3.4 – Mengamalkan adab bercakap 6.4 – Adab Berziarah B1D17 B2D18 B3D14 B4D5 B1D17E1 B2D18E1 B3D14E1 B4D5E1 B1D18 B2D19 B3D15 B4D6 B5D4 B6D1 B1D18E1 B2D19E1 B3D15E1 B4D6E1 B5D4E1 B6D1E1 6.4.2 – Menyatakan adab berziarah 6.4.7 – Mengamalkan adab berziarah 7.JAWI 7.1 – Perkataan Berimbuhan 7.1.3 – Membaca membina dan menulis perkataan berimbuhan apitan B3D16 B3D16E1 7.2 – Ayat Mudah Yang Mengandungi Perkataan Berimbuhan 7.2.3 – Membaca,membina dan menulis ayat mudah yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan yang betul B4D7 B4D7E1 7.3 – Perkataan mengandungi huruf hamzah 7.3.1 – Mengenal,membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah mengikut teknik penulisan yang betul B5D5 B6D2 B5D5E1 B6D2E1 JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
 • 14. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU