SlideShare a Scribd company logo
Talouden kasvu ja
rakennemuutos – uutta
arvoa palveluista
Pekka Ylä-Anttila
21.11.2013
Mistä puhun tänään?
• Maailmantalouden rakennemuutos: ’Lännestä ja
pohjoisesta’ ’itään ja etelään’
• Uusi globaali työnjako
• Mitä kehittyneempi maa, sitä suurempi
palvelusektori
• Palveluiden maailmankauppa kasvaa
– Mahdollistaja: digitaalikumous

• Mitä Suomesta viedään – mikä vientiä selittää?
• Uusi globaali työnjako: Suomen rooli
Mitä et ehkä tiennyt palveluista…
• Lähes 90% Suomessa tehtävästä työstä palvelua
• Palvelut ja teollisuus lähinnä samanlaisia
– Yhteneväiset suorat ja välilliset vaikutukset
– Sektoriraja katoaa; vastakkainasettelu turhaa

• Maiden elintasoeroja selittääkin palvelutuotanto
• Palvelut virallisesti 20% mutta
todellisuudessa 50% maailmankaupasta
– Tavarat bruttoarvo- ja palvelut lähinnä arvonlisäpohjalla
– 70% maailmankaupasta yritysten sisäistä kauppaa
• Suuri osa palveluita; tilastoituu heikosti
Kuvio 1.1
Palvelujen osuus kokonaistuotannosta on suurin korkean tulotason maissa

90
80
70

BKT per capita,
1000 USD
käyvin hinnoin ja
ostovoimapariteetein

60

LUX

NOR

50

USA

SWI

40

FIN

SWE

30
20
CHL

10

Osuus kokonaistuotannosta, %

0
50

55

60

65

70

75

80

Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).

85

90
UUSI GLOBAALI TYÖNJAKO: ”ITÄ JA
ETELÄ” KASVANUT
TEOLLISTUMISELLA JA VIENNILLÄ –
SEURAUKSET
GLOBAALITALOUDELLE?
Teollisuus kasvaa Aasiassa – ympyrä sulkeutuu…
Alueiden osuudet maailman teollisuustuotannosta 1750–2100, %
70

Itä-Aasia

60
50
40
30

Pohjois-Amerikka

20
10
0
1750

Eurooppa
1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

Itä-Aasia = Kiina, Japani, Intia
Pohjois-Amerikka = Yhdysvallat, Kanada
Eurooppa = Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Italia, Espanja, Ruotsi, Belgia, Sveitsi

Lähde: Rouvinen, Vartia & Ylä-Anttila 2007, Kuvio 3.6 (Bairoch 1982, ETLA, kirjoittajien arviot)
Seuraus 1: Teollisuustuotteiden suhteelliset hinnat
tippuneet 40 % vuodesta 1980 *

* Teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahinnat suhteessa kehittyneiden maiden BKT-hintaindeksiin (1980 = 100)
Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 22
Seuraus 2: Uusi globaali
erikoistuminen
• Toinen ”suuri eriytyminen” (second great
unbundling”, Baldwin, 2006)
– Tuotanto- ja arvoketjut hajautuneet, kehitys hieman
hidastunut mutta jatkuu => ”Made in the World”,
useimmilla teollisuustuotteilla ja palveluilla kymmeniä
tuotantomaita.
– Miten arvo syntyy ja miten se jakautuu?
• Ääriesimerkkejä: iPad/iPod, älypuhelin, mobiiliverkot – lähes
koko arvo syntyy palveluista. Suuri muutos: tavaroita
kehitetään palveluita varten (iPod)…

• Maailmantalouden toimintalogiikka on
muuttunut: maat ja alueet eivät erikoistu
toimialoittain, vaan toiminnoittain ja
työtehtävittäin
MAHDOLLISTAJA:
DIGITAALIKUMOUS
Digitaalinen vallankumous
ei alkanut Intel 4004:stä v. 1971, vaan tiedon

saavutettavuudesta, yhdistettävyydestä &
jatkojalostettavuudesta – siis v. 1995 jälk.

Internetistä…

… ja ISO murros juuri nyt !
Dataa globaalisti,
exatavua

Google-hakuja,
miljardia

1227

Mobiili IP liikenne,
Indeksi 2005 = 1

538

1722

+403%

+844%

+13350%
342
130
2005

4
2010

2006

2011

2006

2011

Lähde: Lehti, Rouvinen & Ylä-Anttila 2012, Suuri Hämmennys: Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa, Taloustieto (ETLA B 254).
Saman laskutoimituksen kustannus eri ajankohtina
(nykyrahassa; piste kuvaa tiettyä menetelmää/konetta; lähde: Nordhaus/Yale)

100 000 000 000 €

1€

1940 … … … … 2000
Internet käynnisti maailmantalouden
3. pitkän kehityskaaren 1990-luvun puolivälissä(?)
3.
Digitaaliseen palveluyhteiskuntaan:
Internet 1995-

2.
Teollisuusyhteiskunnasta
palveluihin:
Sähkö 1890-

1.
Maatalousyhteiskunnasta
teollisuuteen:
Höyry 1780-

1800

1900

2000
DIGITAALISEEN PALVELUTALOUTEEN
- SEURAUKSIA
Digitaalitalouden murros
• Digitaaliteknologian vaikutus suurempi kuin sähkön aikanaan
–
–
–
–

Tuottavuusvaikutus suurempi
Organisaatiot muuttuvat nopeammin
Nykyiset teollis- ja tekijänoikeudet (IPR) eivät sovi digitalouteen
Muutokset vaikeammin ennustettavissa

• Näkyvän talouden alla on kehittynyt “2. talous” tai “piilotalous”
– Globaali tietoverkko – digitaalinen infrastruktuuri
– Osa aineettomasta digitaloudesta tilastojen ulkopuolella
(Facebook, Wikipedia, Google, YouTube …)

• Kehitys epätasaista – esimerkkinä terveydenhuolto
– ICT alentanut tuottavuutta ja nostanut kustannuksia
… Lähes puolet teollisuuden työvoimasta on palvelutehtävissä
Kaikissa palvelutehtävissä toimivien osuus teollisuuden työvoimasta, %
Alankomaat
Tanska
Iso-Britannia
Itävalta
Irlanti
Belgia
Saksa
Ranska
Suomi
Islanti
EU-27
Norja
Ruotsi
Italia
Espanja
Kreikka
Portugali

Lähde: Eurostat

0

10

20

30

40

50

60
Suomen teollisuus on osaamisintensiivistä
Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuudet teollisuuden työvoimasta
Euroopassa, %
Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuus teollisuuden työvoimasta,
%
Suomi
Iso-Britannia
Tanska
Ranska
Irlanti
Belgia
Ruotsi
Alankomaat
Norja
Saksa
Itävalta
EU-27
Islanti
Italia
Espanja
Kreikka
Portugali
0

10

20

30

40

50

Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).

60
… Samoin palvelut
Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuudet palveluiden työvoimasta
Euroopassa, %

Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuus palvelusektorin
työvoimasta, %
Islanti
Sveitsi
Alankomaat
Suomi
Ruotsi
Saksa
Tanska
Norja
Belgia
Ranska
Italia
EU-15
UK
Irlanti
Kreikka
Itävalta
Espanja
Portugali
0

10

20

30

40

Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).

50

60
Teollisuusyrityksen muodonmuutos

Design
Markkinointi

Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 87.
GLOBAALI DIGITALOUS: PALVELUIDEN
VIENTI KASVAA NOPEASTI
Digitalisoituminen kasvattaa palvelukauppaa
Maailman ja Suomen palvelu- ja tavaravienti (indeksi 2000 = 100)
400

400

Suomi

Maailma
350

ICT:tä hyöd. palv.

300

Perinteiset palv.
Tavaravienti

250

ICT:tä hyöd. palv.

350
300
250

200

200

150

150

100

100

Perinteiset palv.

Tavaravienti
50
2000

2002

2004

2006

2008

2010

50
2000

2002

2004

2006

2008

2010

Lähteet: IMF, Suomen Pankki, WTO.
ICT:tä hyödyntävät: Rahoitus, vakuutus, viestintä, IT, liike-elämän palvelut, rojaltit, lisenssimaksut.
1

Palveluiden kaksi kasvuaaltoa

Palvelujen osuus

Palvelujen osuus

Modernit

Perinteiset

Maan vauraus
1950–1969
Lähde: Eichengreen ja Gupta (2011).

Maan vauraus
1990–2005
ETLA
Palvelukumouksen ajurit – miksi palvelut
kasvavat muuta taloutta nopeammin?
• Teollisuustuotteet palveluvaltaistuvat, rajaa palvelun ja
teollisuuden välillä ei välttämättä ole – materiaalisen
tuotannon ja tuottavuuskasvun rajat saavutettu.
• Digitaalikumous – suuri osa palveluista digitalisoitavissa
– Uusi globaali työnjako – kehittyneet maat erikoistuvat
palveluihin
– Maailmankaupan kasvu

• (Julkisten) hyvinvointi- ja muiden palveluiden kysynnän
kasvu (ikääntyminen, tulotaso)
• Strateginen ulkoistaminen – skaalaetujen hyödyntäminen,
kokonaan uutta liiketoimintaa (kunnossapitopalvelut,
”teollinen internet”)
• Baumolin tauti vs. Mooren laki
Liike-elämän palvelut kasvattavat työllisyyttään
Suomessa kaikilla aloilla tehtyjen yksityisten ja julkisten tuntien kehitys (2000 = 100)
180

Lähde: Tilastokeskus
160

140

Alat ylhäältä alas : Hallinto ja tukipalvelut N;
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen M;
Muut palvelut R-T; Kiinteistö L; Kaivaminen
B; Energia, vesi ja jäte D; Informaatio ja
viestintä J; Rahoitus ja vakuutus K; Lähinnä
julkiset palvelut O-Q; Rakentaminen F;
Kuljetus H; Majoitus ja ravitsemus I;
Kauppa G; Tehdasteollisuus C;
Maa-, metsä- ja kalatalous A.

+66%

Vuokraus, leasing, työnhaku,
varauspalvelut, turvallisuus,
siivous, kiinteistönhoito

+33%

Laki, talous, johdon kons.,
mainonta/markk.,
tiet./tekn.

-16%
-23%

Teollisuus
Alkutuotanto

120

100

80

60

2000

2011
YHTEENVETO: UUSI GLOBAALI
TYÖNJAKO JA ARVONLUONNIN
LOGIIKKA: SUOMEN ROOLI
Uusi globaali työnjako ja Suomi
• Suomi erikoistuu arvoketjun
alku- ja loppupään palvelutehtäviin

• Palvelut ovat keskenään ja maittain erilaisia –
pääosa palvelutehtävistä Suomessa on
korkean osaamistason tehtäviä
• Palvelut ja teollisuus ovat integroituneet
tiiviisti toisiinsa – globaalissa kilpailussa
palvelut ovat kehittyneiden maiden
teollisuuden ja talouden kilpailuetu
Globaali työnjako syvenee: kehittyneet maat
erikoistuvat korkean lisäarvon palvelutehtäviin
Osuus arvonlisäyksestä

2000-luvun arvoketju

Korkeiden
kustannusten
maat

1970-luvun arvoketju

Tuotantoa
edeltävät
palvelut

Valmistus /
teollinen
massatuotanto

Matalan
kustannustason maat

Tuotannon
jälkeiset
palvelut
Kiitos!
Kysymyksiä?
LÄHTEITÄ:
Lehti, M., Rouvinen, P., & Ylä-Anttila, P. (2012). Suuri Hämmennys:
Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa. Helsinki: Taloustieto Oy (ETLA B254).
Pajarinen, M., Rouvinen, P., & Ylä-Anttila, P. (2010). Missä arvo syntyy?
Suomi globaalissa kilpailussa. Helsinki: Taloustieto Oy (ETLA B 247).
Pajarinen, M., Rouvinen, P., & Ylä-Anttila, P. (2012a). Kenelle arvoketju hymyilee?
Koneteollisuus globaalissa kilpailussa. Helsinki: Taloustieto Oy (Sitra 297).
Pajarinen, M., Rouvinen, P., & Ylä-Anttila, P. (2012b). Uutta arvoa palveluista.
Helsinki: Taloustieto (ETLA B256).

More Related Content

Similar to Pekka Ylä-Anttila, Etla, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa 21.11.2013

digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonendigitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen
Helen
 
Toinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumousToinen digitaalinen vallankumous
Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011
Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011
Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011
Tradenomiliitto
 
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Jyrki Kasvi
 
Teollinen internet
Teollinen internetTeollinen internet
Teollinen internet
TatuLund
 
Työelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisen
Työelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisenTyöelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisen
Työelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Hyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähänHyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähän
Jyrki Kasvi
 
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiostaKauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamari
 
Talous ja Yhteiskunta 4/2013
Talous ja Yhteiskunta 4/2013Talous ja Yhteiskunta 4/2013
Talous ja Yhteiskunta 4/2013
Palkansaajien tutkimuslaitos
 
Ty42013
Ty42013Ty42013
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästiDigiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
EVA Fakta Tästä Suomi elää
EVA Fakta Tästä Suomi elääEVA Fakta Tästä Suomi elää
EVA Fakta Tästä Suomi elää
Johannaeva2010
 
Talous ja Yhteiskunta 1/2006
Talous ja Yhteiskunta 1/2006Talous ja Yhteiskunta 1/2006
Talous ja Yhteiskunta 1/2006
Palkansaajien tutkimuslaitos
 
Ty12006
Ty12006Ty12006
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaser
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaserUuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaser
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaser
Sonera
 
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitysTekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto UniversityUpgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded - Health Startup Association of Finland
 

Similar to Pekka Ylä-Anttila, Etla, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa 21.11.2013 (20)

Tulevaisuuden avoin luova suomi
Tulevaisuuden avoin luova suomiTulevaisuuden avoin luova suomi
Tulevaisuuden avoin luova suomi
 
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonendigitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen
 
Toinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumousToinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumous
 
Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011
Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011
Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011
 
Digitaalinen tuottavuusparadoksi
Digitaalinen tuottavuusparadoksiDigitaalinen tuottavuusparadoksi
Digitaalinen tuottavuusparadoksi
 
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
 
Teollinen internet
Teollinen internetTeollinen internet
Teollinen internet
 
Työelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisen
Työelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisenTyöelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisen
Työelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisen
 
Hyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähänHyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähän
 
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiostaKauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
 
Talous ja Yhteiskunta 4/2013
Talous ja Yhteiskunta 4/2013Talous ja Yhteiskunta 4/2013
Talous ja Yhteiskunta 4/2013
 
Ty42013
Ty42013Ty42013
Ty42013
 
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästiDigiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
 
EVA Fakta Tästä Suomi elää
EVA Fakta Tästä Suomi elääEVA Fakta Tästä Suomi elää
EVA Fakta Tästä Suomi elää
 
Talous ja Yhteiskunta 1/2006
Talous ja Yhteiskunta 1/2006Talous ja Yhteiskunta 1/2006
Talous ja Yhteiskunta 1/2006
 
Ty12006
Ty12006Ty12006
Ty12006
 
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaser
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaserUuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaser
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaser
 
Tulevaisuuden osaaminen
Tulevaisuuden osaaminenTulevaisuuden osaaminen
Tulevaisuuden osaaminen
 
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitysTekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
 
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto UniversityUpgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
 

Pekka Ylä-Anttila, Etla, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa 21.11.2013

 • 1. Talouden kasvu ja rakennemuutos – uutta arvoa palveluista Pekka Ylä-Anttila 21.11.2013
 • 2. Mistä puhun tänään? • Maailmantalouden rakennemuutos: ’Lännestä ja pohjoisesta’ ’itään ja etelään’ • Uusi globaali työnjako • Mitä kehittyneempi maa, sitä suurempi palvelusektori • Palveluiden maailmankauppa kasvaa – Mahdollistaja: digitaalikumous • Mitä Suomesta viedään – mikä vientiä selittää? • Uusi globaali työnjako: Suomen rooli
 • 3. Mitä et ehkä tiennyt palveluista… • Lähes 90% Suomessa tehtävästä työstä palvelua • Palvelut ja teollisuus lähinnä samanlaisia – Yhteneväiset suorat ja välilliset vaikutukset – Sektoriraja katoaa; vastakkainasettelu turhaa • Maiden elintasoeroja selittääkin palvelutuotanto • Palvelut virallisesti 20% mutta todellisuudessa 50% maailmankaupasta – Tavarat bruttoarvo- ja palvelut lähinnä arvonlisäpohjalla – 70% maailmankaupasta yritysten sisäistä kauppaa • Suuri osa palveluita; tilastoituu heikosti
 • 4. Kuvio 1.1 Palvelujen osuus kokonaistuotannosta on suurin korkean tulotason maissa 90 80 70 BKT per capita, 1000 USD käyvin hinnoin ja ostovoimapariteetein 60 LUX NOR 50 USA SWI 40 FIN SWE 30 20 CHL 10 Osuus kokonaistuotannosta, % 0 50 55 60 65 70 75 80 Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256). 85 90
 • 5. UUSI GLOBAALI TYÖNJAKO: ”ITÄ JA ETELÄ” KASVANUT TEOLLISTUMISELLA JA VIENNILLÄ – SEURAUKSET GLOBAALITALOUDELLE?
 • 6. Teollisuus kasvaa Aasiassa – ympyrä sulkeutuu… Alueiden osuudet maailman teollisuustuotannosta 1750–2100, % 70 Itä-Aasia 60 50 40 30 Pohjois-Amerikka 20 10 0 1750 Eurooppa 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 Itä-Aasia = Kiina, Japani, Intia Pohjois-Amerikka = Yhdysvallat, Kanada Eurooppa = Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Italia, Espanja, Ruotsi, Belgia, Sveitsi Lähde: Rouvinen, Vartia & Ylä-Anttila 2007, Kuvio 3.6 (Bairoch 1982, ETLA, kirjoittajien arviot)
 • 7. Seuraus 1: Teollisuustuotteiden suhteelliset hinnat tippuneet 40 % vuodesta 1980 * * Teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahinnat suhteessa kehittyneiden maiden BKT-hintaindeksiin (1980 = 100) Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 22
 • 8. Seuraus 2: Uusi globaali erikoistuminen • Toinen ”suuri eriytyminen” (second great unbundling”, Baldwin, 2006) – Tuotanto- ja arvoketjut hajautuneet, kehitys hieman hidastunut mutta jatkuu => ”Made in the World”, useimmilla teollisuustuotteilla ja palveluilla kymmeniä tuotantomaita. – Miten arvo syntyy ja miten se jakautuu? • Ääriesimerkkejä: iPad/iPod, älypuhelin, mobiiliverkot – lähes koko arvo syntyy palveluista. Suuri muutos: tavaroita kehitetään palveluita varten (iPod)… • Maailmantalouden toimintalogiikka on muuttunut: maat ja alueet eivät erikoistu toimialoittain, vaan toiminnoittain ja työtehtävittäin
 • 10. Digitaalinen vallankumous ei alkanut Intel 4004:stä v. 1971, vaan tiedon saavutettavuudesta, yhdistettävyydestä & jatkojalostettavuudesta – siis v. 1995 jälk. Internetistä… … ja ISO murros juuri nyt !
 • 11. Dataa globaalisti, exatavua Google-hakuja, miljardia 1227 Mobiili IP liikenne, Indeksi 2005 = 1 538 1722 +403% +844% +13350% 342 130 2005 4 2010 2006 2011 2006 2011 Lähde: Lehti, Rouvinen & Ylä-Anttila 2012, Suuri Hämmennys: Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa, Taloustieto (ETLA B 254).
 • 12. Saman laskutoimituksen kustannus eri ajankohtina (nykyrahassa; piste kuvaa tiettyä menetelmää/konetta; lähde: Nordhaus/Yale) 100 000 000 000 € 1€ 1940 … … … … 2000
 • 13. Internet käynnisti maailmantalouden 3. pitkän kehityskaaren 1990-luvun puolivälissä(?) 3. Digitaaliseen palveluyhteiskuntaan: Internet 1995- 2. Teollisuusyhteiskunnasta palveluihin: Sähkö 1890- 1. Maatalousyhteiskunnasta teollisuuteen: Höyry 1780- 1800 1900 2000
 • 15. Digitaalitalouden murros • Digitaaliteknologian vaikutus suurempi kuin sähkön aikanaan – – – – Tuottavuusvaikutus suurempi Organisaatiot muuttuvat nopeammin Nykyiset teollis- ja tekijänoikeudet (IPR) eivät sovi digitalouteen Muutokset vaikeammin ennustettavissa • Näkyvän talouden alla on kehittynyt “2. talous” tai “piilotalous” – Globaali tietoverkko – digitaalinen infrastruktuuri – Osa aineettomasta digitaloudesta tilastojen ulkopuolella (Facebook, Wikipedia, Google, YouTube …) • Kehitys epätasaista – esimerkkinä terveydenhuolto – ICT alentanut tuottavuutta ja nostanut kustannuksia
 • 16. … Lähes puolet teollisuuden työvoimasta on palvelutehtävissä Kaikissa palvelutehtävissä toimivien osuus teollisuuden työvoimasta, % Alankomaat Tanska Iso-Britannia Itävalta Irlanti Belgia Saksa Ranska Suomi Islanti EU-27 Norja Ruotsi Italia Espanja Kreikka Portugali Lähde: Eurostat 0 10 20 30 40 50 60
 • 17. Suomen teollisuus on osaamisintensiivistä Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuudet teollisuuden työvoimasta Euroopassa, % Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuus teollisuuden työvoimasta, % Suomi Iso-Britannia Tanska Ranska Irlanti Belgia Ruotsi Alankomaat Norja Saksa Itävalta EU-27 Islanti Italia Espanja Kreikka Portugali 0 10 20 30 40 50 Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256). 60
 • 18. … Samoin palvelut Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuudet palveluiden työvoimasta Euroopassa, % Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuus palvelusektorin työvoimasta, % Islanti Sveitsi Alankomaat Suomi Ruotsi Saksa Tanska Norja Belgia Ranska Italia EU-15 UK Irlanti Kreikka Itävalta Espanja Portugali 0 10 20 30 40 Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256). 50 60
 • 19. Teollisuusyrityksen muodonmuutos Design Markkinointi Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 87.
 • 21. Digitalisoituminen kasvattaa palvelukauppaa Maailman ja Suomen palvelu- ja tavaravienti (indeksi 2000 = 100) 400 400 Suomi Maailma 350 ICT:tä hyöd. palv. 300 Perinteiset palv. Tavaravienti 250 ICT:tä hyöd. palv. 350 300 250 200 200 150 150 100 100 Perinteiset palv. Tavaravienti 50 2000 2002 2004 2006 2008 2010 50 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Lähteet: IMF, Suomen Pankki, WTO. ICT:tä hyödyntävät: Rahoitus, vakuutus, viestintä, IT, liike-elämän palvelut, rojaltit, lisenssimaksut.
 • 22. 1 Palveluiden kaksi kasvuaaltoa Palvelujen osuus Palvelujen osuus Modernit Perinteiset Maan vauraus 1950–1969 Lähde: Eichengreen ja Gupta (2011). Maan vauraus 1990–2005 ETLA
 • 23. Palvelukumouksen ajurit – miksi palvelut kasvavat muuta taloutta nopeammin? • Teollisuustuotteet palveluvaltaistuvat, rajaa palvelun ja teollisuuden välillä ei välttämättä ole – materiaalisen tuotannon ja tuottavuuskasvun rajat saavutettu. • Digitaalikumous – suuri osa palveluista digitalisoitavissa – Uusi globaali työnjako – kehittyneet maat erikoistuvat palveluihin – Maailmankaupan kasvu • (Julkisten) hyvinvointi- ja muiden palveluiden kysynnän kasvu (ikääntyminen, tulotaso) • Strateginen ulkoistaminen – skaalaetujen hyödyntäminen, kokonaan uutta liiketoimintaa (kunnossapitopalvelut, ”teollinen internet”) • Baumolin tauti vs. Mooren laki
 • 24. Liike-elämän palvelut kasvattavat työllisyyttään Suomessa kaikilla aloilla tehtyjen yksityisten ja julkisten tuntien kehitys (2000 = 100) 180 Lähde: Tilastokeskus 160 140 Alat ylhäältä alas : Hallinto ja tukipalvelut N; Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen M; Muut palvelut R-T; Kiinteistö L; Kaivaminen B; Energia, vesi ja jäte D; Informaatio ja viestintä J; Rahoitus ja vakuutus K; Lähinnä julkiset palvelut O-Q; Rakentaminen F; Kuljetus H; Majoitus ja ravitsemus I; Kauppa G; Tehdasteollisuus C; Maa-, metsä- ja kalatalous A. +66% Vuokraus, leasing, työnhaku, varauspalvelut, turvallisuus, siivous, kiinteistönhoito +33% Laki, talous, johdon kons., mainonta/markk., tiet./tekn. -16% -23% Teollisuus Alkutuotanto 120 100 80 60 2000 2011
 • 25. YHTEENVETO: UUSI GLOBAALI TYÖNJAKO JA ARVONLUONNIN LOGIIKKA: SUOMEN ROOLI
 • 26. Uusi globaali työnjako ja Suomi • Suomi erikoistuu arvoketjun alku- ja loppupään palvelutehtäviin • Palvelut ovat keskenään ja maittain erilaisia – pääosa palvelutehtävistä Suomessa on korkean osaamistason tehtäviä • Palvelut ja teollisuus ovat integroituneet tiiviisti toisiinsa – globaalissa kilpailussa palvelut ovat kehittyneiden maiden teollisuuden ja talouden kilpailuetu
 • 27. Globaali työnjako syvenee: kehittyneet maat erikoistuvat korkean lisäarvon palvelutehtäviin Osuus arvonlisäyksestä 2000-luvun arvoketju Korkeiden kustannusten maat 1970-luvun arvoketju Tuotantoa edeltävät palvelut Valmistus / teollinen massatuotanto Matalan kustannustason maat Tuotannon jälkeiset palvelut
 • 29. LÄHTEITÄ: Lehti, M., Rouvinen, P., & Ylä-Anttila, P. (2012). Suuri Hämmennys: Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa. Helsinki: Taloustieto Oy (ETLA B254). Pajarinen, M., Rouvinen, P., & Ylä-Anttila, P. (2010). Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Helsinki: Taloustieto Oy (ETLA B 247). Pajarinen, M., Rouvinen, P., & Ylä-Anttila, P. (2012a). Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa. Helsinki: Taloustieto Oy (Sitra 297). Pajarinen, M., Rouvinen, P., & Ylä-Anttila, P. (2012b). Uutta arvoa palveluista. Helsinki: Taloustieto (ETLA B256).