SlideShare a Scribd company logo
‫اشعه‬
‫ماوراء‬
‫بنفش‬
‫اشعه‬
‫ماوراء‬
‫بنفش‬
‫در‬
‫باند‬
UV-C (200-280)
‫نانومتر‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫اشعه‬
‫میکروب‬
‫کش‬
‫فرابنفش‬
‫نیز‬
‫شناخته‬
‫می‬
‫شود‬
‫و‬
‫به‬
‫طور‬
‫گسترده‬
‫برای‬
‫استریل‬
‫کردن‬
‫تجهیزات‬
‫و‬
‫ایجاد‬
‫محیط‬
‫های‬
‫استریل‬
‫و‬
‫همچنین‬
‫در‬
‫صنایع‬
‫غذایی‬
‫و‬
‫آب‬
‫برای‬
‫غیرفعال‬
‫کردن‬
‫میکروارگانیسم‬
‫ها‬
‫استفاده‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫اشعه‬
C
-
UV
‫از‬
‫سال‬
1909
‫برای‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫استفاده‬
‫شده‬
‫است‬
‫و‬
‫یک‬
‫فرآیند‬
‫ضد‬
‫عفونی‬
‫ایمن‬
‫و‬
‫موثر‬
‫برای‬
‫آب‬
‫آشامیدنی‬
‫ارائه‬
‫می‬
‫دهد‬
.
‫پاتوژن‬
‫های‬
‫موجود‬
‫در‬
‫آب‬
‫آشامیدنی‬
‫حساسیت‬
‫های‬
‫متفاوتی‬
‫نسبت‬
‫به‬
‫قرار‬
‫گرفتن‬
‫در‬
‫معرض‬
‫اشعه‬
‫ماوراء‬
‫بنفش‬
،‫دارند‬
‫بیشترین‬
‫حساسیت‬
‫را‬
‫در‬
‫باکتری‬
‫ها‬
‫و‬
‫تک‬
‫یاخته‬
‫ها‬
>
‫ویرو‬
‫س‬
‫ها‬
>
‫هاگ‬
‫های‬
‫باکتری‬
>
‫آدنوویروس‬
(
‫یک‬
،‫استثنا‬
‫زیرا‬
‫تنها‬
‫ویروس‬
‫با‬
‫حساسیت‬
‫کم‬
‫به‬
UV
‫است‬
> )
‫جلبک‬
‫ها‬
‫که‬
‫کمترین‬
‫حساسیت‬
‫را‬
،‫دارند‬
‫می‬
‫باشد‬
.
‫تاریخچه‬
‫عقیم‬
‫سازی‬
UV
‫و‬
‫اثر‬
‫آن‬
‫بر‬
‫روی‬
DNA
‫یا‬
RNA
‫میکروارگانیسم‬
‫ها‬
‫توضیح‬
‫داده‬
‫شده‬
‫است‬
.
‫المپ‬
‫های‬
‫فرابنفش‬
‫مختلف‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫فناوری‬
‫فرآیند‬
‫مورد‬
‫استفاده‬
‫در‬
‫نظر‬
‫گرفته‬
‫می‬
‫شوند‬
.
‫با‬
‫این‬
،‫حال‬
‫برخالف‬
‫کلر‬
‫و‬
‫مشتقات‬
،‫آن‬
UV-C
‫هیچ‬
‫قابلیت‬
‫ضدعفونی‬
‫باقیمانده‬
‫ای‬
‫را‬
‫ارائه‬
‫نمی‬
‫دهد‬
‫و‬
‫باعث‬
‫می‬
‫شود‬
‫که‬
‫منابع‬
‫در‬
‫هنگام‬
‫توزیع‬
‫و‬
‫در‬
‫خانه‬
‫مصرف‬
‫کننده‬
‫در‬
‫برابر‬
‫آلودگی‬
‫میکروبی‬
‫آسیب‬
‫پذیر‬
‫باشند‬
.
،‫بنابراین‬
‫قابلیت‬
‫اکسیداس‬
‫یون‬
‫باالی‬
‫آن‬
‫اغلب‬
‫قبل‬
‫از‬
‫کلرزنی‬
‫برای‬
‫اطمینان‬
‫از‬
‫کیفیت‬
‫باالی‬
‫میکروبی‬
‫آب‬
‫و‬
‫همچنین‬
‫کاهش‬
‫قابل‬
‫توجه‬
‫دوز‬
‫کلر‬
‫مورد‬
‫نیاز‬
‫استفاده‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫در‬
‫حالی‬
‫که‬
‫هیچ‬
‫محصول‬
‫جانبی‬
‫ضدعفونی‬
‫مستقیمی‬
‫وجود‬
،‫ندارد‬
‫نیتراسیون‬
‫فوتونی‬
‫می‬
‫تواند‬
‫منجر‬
‫به‬
‫تولید‬
‫طیفی‬
‫از‬
‫نیترارگانیک‬
‫های‬
‫جدید‬
‫در‬
‫طول‬
‫درمان‬
‫با‬
‫اشعه‬
‫ماوراء‬
‫بنفش‬
‫شود‬
‫که‬
‫اگر‬
‫آب‬
‫متعاقبا‬
‫کلر‬
،‫شود‬
‫می‬
‫تواند‬
‫هالونیترومتان‬
‫ها‬
‫را‬
‫تشکیل‬
‫دهد‬
.
‫این‬
‫فناوری‬
‫به‬
‫ویژه‬
‫برای‬
‫خانوارهایی‬
‫که‬
‫از‬
‫طریق‬
‫گمانه‬
،‫ها‬
‫چشمه‬
‫ها‬
‫و‬
‫آب‬
‫های‬
‫سطحی‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫یک‬
‫سیستم‬
‫نقطه‬
‫استفاده‬
‫یا‬
‫نقطه‬
‫ورود‬
‫تامین‬
‫می‬
‫شوند‬
‫مفید‬
‫است‬
.
‫با‬
‫این‬
‫ح‬
،‫ال‬
‫قبل‬
‫از‬
‫فیلتراسیون‬
‫برای‬
‫حذف‬
‫ذرات‬
‫ریز‬
‫که‬
‫می‬
‫توانند‬
‫از‬
‫عوامل‬
‫بیماری‬
‫زا‬
‫محافظت‬
،‫کنند‬
‫توصیه‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫همچنین‬
‫به‬
‫طور‬
‫گسترده‬
‫در‬
‫ساختمان‬
‫های‬
‫تجاری‬
‫و‬
‫مسکونی‬
‫بلندمرتبه‬
‫و‬
‫همچنین‬
‫بیمارستان‬
‫ها‬
‫استفاده‬
‫می‬
‫شود‬
‫تا‬
‫اطمینان‬
‫حاصل‬
‫شود‬
‫که‬
‫آب‬
‫ذخیره‬
‫شده‬
‫پمپ‬
‫شده‬
‫به‬
‫منطقه‬
‫خدماتی‬
‫در‬
‫باالی‬
‫ساختمان‬
،‫ها‬
‫اغلب‬
‫در‬
،‫شب‬
‫قبل‬
‫از‬
‫استفاده‬
‫بعدی‬
‫ضد‬
‫عفونی‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫به‬
‫طور‬
‫فزاینده‬
‫ای‬
‫در‬
‫ارتباط‬
‫با‬
‫سیستم‬
‫های‬
‫دوش‬
‫برای‬
‫محافظت‬
‫در‬
‫برابر‬
‫بیماری‬
‫لژیونرها‬
‫استفاده‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫المپ‬
UV
‫آمالگام‬
‫برای‬
‫ضدعفونی‬
‫و‬
‫اکسیداسیون‬
‫المپ‬
‫های‬
UVC
‫آمالگام‬
‫با‬
‫فناوری‬
Heraeus Longlife
‫عملکرد‬
‫ضد‬
‫عفونی‬
‫را‬
‫ارائه‬
‫می‬
‫دهند‬
‫که‬
‫تقریبا‬
‫در‬
‫طول‬
‫عمر‬
‫المپ‬
‫ثابت‬
‫است‬
.
‫المپ‬
‫های‬
UVC
‫آمالگام‬
‫تا‬
‫ده‬
‫برابر‬
‫المپ‬
‫های‬
‫جیوه‬
‫ای‬
‫کم‬
‫فشار‬
‫معمولی‬
‫چگالی‬
‫توان‬
UV
‫را‬
‫ارائه‬
‫می‬
‫دهند‬
‫و‬
‫حتی‬
‫می‬
‫توانند‬
‫در‬
‫دمای‬
‫باالی‬
‫محیط‬
‫تا‬
90
‫درجه‬
‫سانتی‬
‫گراد‬
‫استفاده‬
‫شوند‬
.
‫عالوه‬
‫بر‬
،‫این‬
‫المپ‬
‫های‬
‫آمالگام‬
‫تحت‬
‫تأثیر‬
‫نوسانات‬
‫دما‬
‫نیستند‬
.
‫المپ‬
UV
‫آمالگام‬
‫پوشش‬
‫منحصر‬
‫به‬
‫فرد‬
‫تکنولوژی‬
Longlife
‫پوشش‬
‫منحصر‬
‫به‬
‫فرد‬
‫از‬
‫تغییر‬
‫رنگ‬
‫و‬
‫از‬
‫دست‬
‫دادن‬
‫انتقال‬
‫معمولی‬
‫با‬
‫المپ‬
‫های‬
UV
‫معمولی‬
‫جلوگیری‬
‫می‬
‫کند‬
‫و‬
‫خروجی‬
UVC
‫را‬
‫به‬
‫طور‬
‫مداوم‬
‫در‬
‫سطح‬
‫باالیی‬
‫نگه‬
‫می‬
‫دارد‬
.
‫در‬
‫حالی‬
‫که‬
‫خروجی‬
UV
‫یک‬
‫المپ‬
UV
‫بدون‬
‫پوشش‬
‫پس‬
‫از‬
8000
‫ساعت‬
‫کارکرد‬
‫به‬
50
٪
‫کاهش‬
‫می‬
،‫یابد‬
‫المپ‬
‫های‬
‫آمالگام‬
‫با‬
‫پوشش‬
‫فناوری‬
Longlife
‫تا‬
90
٪
‫خروجی‬
UVC
‫را‬
‫حتی‬
‫پس‬
‫از‬
16000
‫ساعت‬
‫کارکرد‬
‫تامین‬
.‫میکنند‬
‫نتیجه‬
‫یک‬
‫قابلیت‬
‫ضد‬
‫عفونی‬
‫تقریبا‬
‫ثابت‬
‫در‬
‫طول‬
‫عمر‬
‫المپ‬
‫همراه‬
‫با‬
‫صرفه‬
‫جویی‬
‫قابل‬
‫توجه‬
‫در‬
،‫انرژی‬
‫تعمیر‬
‫و‬
‫نگهداری‬
‫و‬
‫هزینه‬
‫قطعات‬
‫مصرفی‬
‫است‬
.
‫در‬
‫دمای‬
‫باالی‬
‫محیط‬
‫تا‬
90
‫درجه‬
‫سانتیگراد‬
‫استفاده‬
‫کنید‬
‫تحت‬
‫تاثیر‬
‫نوسانات‬
‫دما‬
‫نیست‬
‫ذخیره‬
‫انرژی‬
‫جایگزین‬
‫کم‬
‫هزینه‬
‫برای‬
‫المپ‬
‫های‬
‫فشار‬
‫متوسط‬
‫باالترین‬
‫چگالی‬
‫توان‬
‫برای‬
‫المپ‬
‫های‬
‫کم‬
‫فشار‬
‫گرمای‬
‫بسیار‬
‫کمی‬
‫تولید‬
‫می‬
‫کند‬
‫پتانسیل‬
‫برای‬
‫کاهش‬
‫تعداد‬
‫المپ‬
،‫ها‬
‫اجزای‬
‫سیستم‬
‫و‬
‫فواصل‬
‫سرویس‬
‫انواع‬
‫مختلف‬
‫اشعه‬
‫ماوراء‬
‫بنفش‬
‫چیست؟‬
‫رایج‬
‫ترین‬
‫شکل‬
‫اشعه‬
‫ماوراء‬
‫بنفش‬
‫نور‬
‫خورشید‬
‫است‬
‫که‬
‫سه‬
‫نوع‬
‫اصلی‬
‫اشعه‬
UV
‫تولید‬
‫می‬
‫کند‬
:
UVA
UVB
UVC
‫پرتوهای‬
UVA
‫بیشترین‬
‫طول‬
‫موج‬
‫را‬
‫دارند‬
‫و‬
‫پس‬
‫از‬
‫آن‬
‫اشعه‬
‫های‬
UVB
‫و‬
UVC
‫که‬
‫کوتاه‬
‫ترین‬
‫طول‬
‫موج‬
‫را‬
‫دارند‬
.
‫در‬
‫حالی‬
‫که‬
‫اشعه‬
‫های‬
UVA
‫و‬
UVB
‫از‬
‫طریق‬
‫جو‬
‫منتقل‬
‫می‬
،‫شوند‬
‫تمام‬
‫اشعه‬
‫های‬
UVC
‫و‬
‫برخی‬
‫از‬
‫اشعه‬
‫های‬
UVB
‫توسط‬
‫الیه‬
‫ازن‬
‫زمین‬
‫جذب‬
‫می‬
‫شوند‬
.
،‫بنابراین‬
‫بیشتر‬
‫اشعه‬
‫های‬
UV
‫که‬
‫با‬
‫آنها‬
‫تماس‬
‫می‬
‫گیرید‬
UVA
‫با‬
‫مقدار‬
‫کمی‬
UVB
‫هستند‬
.
‫مانند‬
‫همه‬
‫اشکال‬
‫نور‬
‫در‬
‫طیف‬
EM
،
‫تابش‬
UV
‫بر‬
‫اساس‬
‫طول‬
‫موج‬
‫طبقه‬
‫بندی‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫طول‬
‫موج‬
‫فاصله‬
‫بین‬
‫قله‬
‫ها‬
‫را‬
‫در‬
‫یک‬
‫سری‬
‫امواج‬
‫توصیف‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫اشعه‬
UVB
‫دارای‬
‫طول‬
‫موج‬
‫کوتاهی‬
‫است‬
‫که‬
‫به‬
‫الیه‬
‫خارجی‬
‫پوست‬
‫شما‬
(
‫اپیدرم‬
)
‫می‬
‫رسد‬
.
‫اشعه‬
UVA
‫طول‬
‫موج‬
‫بیشتری‬
‫دارد‬
‫که‬
‫می‬
‫تواند‬
‫به‬
‫الیه‬
‫میانی‬
‫پوست‬
‫شما‬
(
‫درم‬
)
‫نفوذ‬
‫کند‬
.
‫س‬
:
‫تابش‬
UVC
‫چیست؟‬
‫پاسخ‬
:
‫تابش‬
UVC
‫باالترین‬
‫بخش‬
‫انرژی‬
‫از‬
‫طیف‬
‫تابش‬
UV
‫است‬
.
‫اشعه‬
UVC
‫از‬
‫خورشید‬
‫به‬
‫سطح‬
‫زمین‬
‫نمی‬
‫رسد‬
‫زیرا‬
‫توسط‬
‫الیه‬
‫اوزون‬
‫در‬
‫جو‬
‫مسدود‬
‫شده‬
‫است‬
.
،‫بنابراین‬
‫تنها‬
‫راهی‬
‫که‬
‫انسان‬
‫می‬
‫تواند‬
‫در‬
‫معرض‬
‫اشعه‬
UVC
‫قرار‬
،‫گیرد‬
‫منبع‬
‫مصنوعی‬
‫مانند‬
‫المپ‬
‫یا‬
‫لیزر‬
‫است‬
.
‫خطرات‬
‫قرار‬
‫گرفتن‬
‫در‬
‫معرض‬
‫اشعه‬
UVC
‫چیست؟‬
‫پاسخ‬
:
‫اشعه‬
UVC
‫می‬
‫تواند‬
‫باعث‬
‫سوختگی‬
‫شدید‬
‫پوست‬
‫و‬
‫آسیب‬
‫چشم‬
(
‫فتوکراتیت‬
)
‫شود‬
.
‫از‬
‫قرار‬
‫گرفتن‬
‫مستقیم‬
‫پوست‬
‫در‬
‫معرض‬
‫اشعه‬
UVC
‫خودداری‬
‫کنید‬
‫و‬
‫هرگز‬
‫مستقیما‬
‫به‬
‫منبع‬
‫نور‬
UVC
‫نگاه‬
،‫نکنید‬
‫حتی‬
‫برای‬
‫مدت‬
‫کوتاه‬
.
‫سوختگی‬
‫های‬
‫پوستی‬
‫و‬
‫آسیب‬
‫های‬
‫چشمی‬
‫ناشی‬
‫از‬
‫قرار‬
‫گرفتن‬
‫در‬
‫معرض‬
‫اشعه‬
‫ماوراء‬
‫بنفش‬
‫معموال‬
‫در‬
‫عرض‬
‫یک‬
‫هفته‬
‫بدون‬
‫آسیب‬
‫طوالنی‬
‫مدت‬
‫برطرف‬
‫می‬
‫شوند‬
.
‫از‬
‫آنجایی‬
‫که‬
‫عمق‬
‫نفوذ‬
‫اشعه‬
UVC
‫بسیار‬
‫کم‬
،‫است‬
‫احتمال‬
‫ابتال‬
‫به‬
‫سرطان‬
،‫پوست‬
‫آب‬
‫مروارید‬
‫یا‬
‫از‬
‫دست‬
‫دادن‬
‫دائمی‬
‫بینایی‬
‫نیز‬
‫بسیار‬
‫کم‬
‫است‬
.
‫نوع‬
‫آسیب‬
‫چشم‬
‫همراه‬
‫با‬
‫قرار‬
‫گرفتن‬
‫در‬
‫معرض‬
UVC
‫باعث‬
‫درد‬
‫شدید‬
‫و‬
‫احساس‬
‫وجود‬
‫شن‬
‫در‬
‫چشم‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫گاهی‬
‫اوقات‬
‫افراد‬
‫یک‬
‫تا‬
‫دو‬
‫روز‬
‫نمی‬
‫توانند‬
‫از‬
‫چشم‬
‫خود‬
‫استفاده‬
‫کنند‬
.
‫این‬
‫می‬
‫تواند‬
‫پس‬
‫از‬
‫قرار‬
‫گرفتن‬
‫در‬
‫معرض‬
‫بسیار‬
‫کوتاه‬
(
‫ثانیه‬
‫تا‬
‫دقیقه‬
)
‫در‬
‫برابر‬
‫اشعه‬
UVC
‫رخ‬
‫دهد‬
.
‫اگر‬
‫با‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫المپ‬
UVC
‫آسیبی‬
‫را‬
‫تجربه‬
‫کرده‬
،‫اید‬
‫توصیه‬
‫می‬
‫کنیم‬
‫آن‬
‫را‬
‫به‬
FDA
‫گزارش‬
‫دهید‬
.
‫در‬
‫نارون‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬
‫ر‬ ‫زیر‬ ‫مطالب‬
:‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫هم‬ ‫ا‬
‫ضدعفونی‬
‫کپک‬
‫و‬
‫مخمر‬
‫ادویه‬
‫و‬
‫خشکبار‬
‫ضدعفونی‬
‫هوا‬
‫کلین‬
‫روم‬
‫و‬
‫بیمارستان‬
‫کاهش‬
‫آفالتوکسین‬
‫و‬
‫مایکوتوکسین‬

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 

Featured (20)

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 

اشعه ماوراء بنفش.pdf