SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Развој вештине управљања каријером
- улога Центра за развој каријере
• Пар речи о Центру за развој каријере
• Актуелност теме и изазови увођења курса
• Вештине управљања каријером – досадашње
активности Центра
• Вештине управљања каријером – Оквири
стандарда
• Представљање Иницијативе Увођења курса
• Неке дилеме и изазови
Пар речи о Центру за развој каријере
Актуелносттеме и актуелност иницијативе
увођења курса ВУК
Запошљивост као исход високог образовања и индикатор успешности у
смислу транзиције дипломаца у свет рада.
Спремност Управе да подржи увођење курса и спремност факултета да
помогну студентима додатном активношћу
Ентузијазам и позитиван став појединих представника академске
заједнице
Претходно искуство у активностима каријерног образовања
студената
Оквири стандара као предложак али и путоказ у креирању
образовних исхода каријерног образовања
Значајно пројектно искуство у области Вештина управљања каријером
Партнерства са послодавцима
ИЗАЗОВ да се понуди структуиран, кохерентан прилагодљив курс који би
ишао у сусрет потребама и послодаваца и факултета и студената
Програми ЦзРКа
– ЛЕКЦИЈЕ ИЗ ПРАКСЕ
– ИСКУСТВА УСПЕШНИХ
– КАРИЈЕрНО ЋАСКАЊЕ
– САЈАМ СТИПЕНДИЈА
– КАРИЈЕРА ТРИ У ЈЕДАН
– ИЗЛЕТ НА БУДУЋЕ РАДНО МЕСТО
» КАДАР ДА БУДЕМ КАДАР
» МЕЊАЖА – МЕЊАМ ТРЕМУ ЗА ПРИПРЕМУ
Програми Центра
– КАДАР ДА БУДЕМ КАДАР
– МЕЊАЖА – МЕЊАМ ТРЕМУ ЗА ПРИПРЕМУ
– ЛЕКЦИЈЕ ИЗ ПРАКСЕ
– ИСКУСТВА УСПЕШНИХ
– КАРИЈЕНО ЋАСКАЊЕ
– САЈАМ СТИПЕНДИЈА
– КАРИЈЕРА ТРИ У ЈЕДАН
Приручник „Развој каријере и саветовање
студената
теоријски и практични материјал који може да служи као
ресурс у развоју сарадње универзитетских каријерних центара са академском
заједницом и који може да помогне у организацији и реализацији модела
укључивања каријерног вођења на факултетима.
ЛИЧНИ РАЗВОЈ
Предавања, радионице семинари, е-сервис на тему:
- Меке вештине (преносиве вештине). - Методе и технике учења
- Самозапошљавање и предузетништво
- Умрежавање (вештине развијања мреже контаката значајних за професионални развој)
ИСТРАЖИВАЊА МОГУЋНОСТИ ЗА УЧЕЊЕ И ЗАПОШЉ.
Предавања, радионице семинари, е-сервис на тему:
- Наставак студија, програми мобилности и стипендије
- Самозапошљавање и предузетништво
- Умрежавање (вештине развијања мреже контаката значајних за професионални развој)
ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ВЛАСТИТОМ КАРИЈЕРОМ
Предавања, радионице семинари, е-сервис на тему:
- Писање радне биографије, мотивационог писма и других апликационих
докумената
- разговор за посао
- Активно тражење посла
- Писање каријерног плана
- Умрежавање
Програм КВИСА – Каријерно образовање у односу на
стандарде зацртане у Стратегији
ЦИЉ КУРСА ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА
КАРИЈЕРОМЦиљ курса је
оспособљавање студената за управљање
каријером,
њихово припремање за укључивање у
тржиште рада,
као и
подршка у преузимању одговорности и
активне улоге у свом будућем каријерном
развоју.
.
Постоје три сегмента образовног програма:
1) преношење знања и развијање вештина за употребу
одређеног сета метода, техника и инструмената за
управљање каријером
2) пружање организоване подршке у актуелизованом
транзиционом периоду: свет образовања – свет рада
(тржиште рада)
3) развијање оријентације ка континуираном ангажовању
на развоју сопствене каријере.
КУРС ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА КАРИЈЕРОМ
Образовни исходи курса “Вештине управљања
каријером”
По успешно завршеном курсу “Вештине
управљања каријером”, студент ће бити у стању
да:
•користи различите изворе
информација о савременом тржишту
рада
•критички разматра прикупљене
информације и каријерне прилике
•препозна своја интересовања,
потребе, личне особине, знања,
вештине и способности, и повеже их
са захтевима савременог тржишта
рада
•поставља реалне и конкретне
каријерне циљеве у складу са
релевантним сопственим одликама,
као и карактеристикама тржишта рада
• одлучује о својој каријери помоћу
различитих стратегија и техника
доношења одлука
• креира лични каријерни план
• активно претражује прилике за
стручно усавршавање и врши избор из
образовне понуде у складу са својим
личним каријерним циљевима
• примењује различите методе и
стратегије тражења посла
• саставља потпуну пријаву за посао
(радна биографија - ЦВ, мотивационо
писмо, писма препоруке) и бира
форму и садржај који одговарају
конкурсу
• свесно обликује понашање на
интервјуу за посао у облик
самопромоције који је у складу са
личним каријерним циљевима
• Структуру курса чини 10 тематских целина које су
груписане у 6 блокова наставе у трајању од по 4 сата.
Укупно трајање курса обухвата око 40 до 50 сати: за наставне
активности, као и за самостални кућни рад студената –
истраживање различитих извора каријерног информисања,
израда каријерног плана, писање радне биографије, писање
мотивационог писма.
• курс реализују запослени у центрима за развој каријере
са гостујућим предавачима, сарадницима из редова
академске заједнице - наставног или ненаставног
особља са појединих факултета, као и са
представницима пословне заједнице.
OРГАНИЗАЦИЈА, ТРАЈАЊЕ, РЕАЛИЗАТОРИ
1.блок:
Увод у вештине управљања каријером
2.блок:
Истраживање савременог тржишта рада и опција након
дипломирања
3.блок:
Доношење каријерних одлука
4. блок :
Активно тражење посла
5. блок:
Разговори за посао – шта очекивати и како се припремити
6.блок : Искуства из праксе
Садржај курса
Увод у вештине управљања каријером
1. Класично и савремено схватање каријере
2. Теорије каријерног развоја
3. Лично схватање развоја каријере
4. О вештинама управљања каријером
5. Значај вештина управљања каријером
6. Запошљивост и транзиција у свет рада
7. Разумевање концепта запошљивости
8. Знања и вештине у контексту запошљивости и
транзиције у свет рада
9. Савремено тржиште рада - шта се очекује од
дипломираних студената
.
Истраживање професија и области рада
Разумевање и коришћење различитих извора
информација
Самоистраживање и самопоуздање
Самопроцена интересовања, мотивације, вештина,
способности, знања, особина личности, стилова учења
Формирање детаљне слике о себи као будућем
кандидату на конкурсу за посао
Појам самопоуздања, технике за јачање самопоуздања,
облици самопоузданог понашања
Истраживање савременог тржишта рада и опција
након дипломирања
.
Стратегије доношења каријерних одлука
Препреке у доношењу одлука
Технике за доношење каријерних одлука
Лични каријерни план
Планирање каријере
Анализа сопствених интересовања, снага, недостатака,
могућности
Елементи планирања каријере
Доношење каријерних одлука
.
Методе активног тражења посла
Употреба интернета у тражењу посла
Умрежавање у функцији тражења посла
Радна биографија и мотивационо писмо – успешна
самопромоција
Припрема за писање радне биографије и мотивационог
писма
Садржај и форме радне биографије
Садржај и форме мотивационог писма
Презентационе вештине
Успешна припрема за самопрезентацију
Честа питања – како одговорити?
Симулација разговора за посао/праксу
Искуства из праксе
Посета компанији
Искуства успешних људи из пословног света
.
На основу Правилника о вредновању ваннаставних
активности који је Сенат Универзитета у Београду усвојио
20. марта 2013. године, предлог је да успешно завршен
курс представља активност која се уписује у додатак
дипломи. Такође, на основу броја сати ангажовања
студената потребно је утврдити вредност курса у ЕСПБ
бодовима.
Признавање и уписивање ЕСПБ
описно оцењивање студената.
Успешност у похађању и савлађивању вештина управљања каријером вредноваће
се на основу ангажмана студената у реализацији самосталних практичних задатака
као допунских активности - Портфолио
За успешно завршен курс предвиђено је добијање сертификата.
Евалуација курса вршиће се вредновањем сваке појединачне активности од стране
студената, као и вредновањем целокупног курса по његовом завршетку.
Након годину дана од похађања курса, ради испитивања ефеката предвиђена је
дистрибуција евалуационих упитника бившим полазницима.
критеријуми и елементи за евалуацију биће формирани на основу циљева и
очекиваних образовних исхода курса
Евалуација и оцењивање
Дилеме – изазови
Како обезбедити одрживост иницијативе
Како одабрати најподеснији начин реализације активности
Како повезати активности ВУК на средњошколском и универзитетском нивоу
Како избећи преклапања, понављања
Како евалуирати курс
Како обезбедити и контролисати квалитет
Како обучити довољан број предавача
Како осигурати подршку катедри
Како додатно мотивисати студенте
KOНТАКТ
Јелена Курјак, Координатор
програма каријерног информисања
и саветовања
j.kurjak@razvojkarijere.bg.ac.rs
Марија Јовановић, Координатор
програма сарадње са послодавцима
и промотивних активности
m.jovanovic@razvojkarijere.bg.ac.rs
Милена Вујовић
Координатор програма каријерног
саветовања
saradnja@razvojkarijere.bg.ac.rs
Ана Јанковић Баровић, Координатор
програма каријерног образовања
ana.jb@razvojkarijere.bg.ac.rs
Дејана Лазић, Директор
d.lazic@razvojkarijere.bg.ac.rs
Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Београду
www.razvojkarijere.bg.ac.rs
Студентски трг 1, Ректорат, 11000 Београд
(011) 3207-419

More Related Content

What's hot

preporuka za janka vujovica (1)
preporuka za janka vujovica (1)preporuka za janka vujovica (1)
preporuka za janka vujovica (1)
janko vujke
 
Formalno, neformalno stručno usavršavanje
Formalno, neformalno stručno usavršavanjeFormalno, neformalno stručno usavršavanje
Formalno, neformalno stručno usavršavanje
Zorana Galic
 
Portfolio zaposlenog
Portfolio zaposlenogPortfolio zaposlenog
Portfolio zaposlenog
Zorana Galic
 

What's hot (20)

New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
 
Karijerno vodjenje u srednjim skolama
Karijerno vodjenje u srednjim skolamaKarijerno vodjenje u srednjim skolama
Karijerno vodjenje u srednjim skolama
 
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
 
Karijerni kutak
Karijerni kutakKarijerni kutak
Karijerni kutak
 
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiKonceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
 
Pripremi se upisi se
Pripremi se upisi sePripremi se upisi se
Pripremi se upisi se
 
Uključivanje slabovidih učenika u aktivnosti karijernog vođenja i priprema za...
Uključivanje slabovidih učenika u aktivnosti karijernog vođenja i priprema za...Uključivanje slabovidih učenika u aktivnosti karijernog vođenja i priprema za...
Uključivanje slabovidih učenika u aktivnosti karijernog vođenja i priprema za...
 
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
 
Ako misliš uspeti, ne smeš odustati
Ako misliš uspeti, ne smeš odustatiAko misliš uspeti, ne smeš odustati
Ako misliš uspeti, ne smeš odustati
 
Program VIZ&JA
Program VIZ&JAProgram VIZ&JA
Program VIZ&JA
 
Objedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
 
Portfolio profesionalnog razvoja u obrazovanju
Portfolio profesionalnog razvoja u obrazovanjuPortfolio profesionalnog razvoja u obrazovanju
Portfolio profesionalnog razvoja u obrazovanju
 
Kad porastem biću
Kad porastem bićuKad porastem biću
Kad porastem biću
 
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
 
Selfi preduzetnik
Selfi preduzetnikSelfi preduzetnik
Selfi preduzetnik
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio
 
Мој први каријерни портфолио
Мој први каријерни портфолиоМој први каријерни портфолио
Мој први каријерни портфолио
 
preporuka za janka vujovica (1)
preporuka za janka vujovica (1)preporuka za janka vujovica (1)
preporuka za janka vujovica (1)
 
Formalno, neformalno stručno usavršavanje
Formalno, neformalno stručno usavršavanjeFormalno, neformalno stručno usavršavanje
Formalno, neformalno stručno usavršavanje
 
Portfolio zaposlenog
Portfolio zaposlenogPortfolio zaposlenog
Portfolio zaposlenog
 

Viewers also liked

20090323 Phpstudy
20090323 Phpstudy20090323 Phpstudy
20090323 Phpstudy
Yusuke Ando
 
Game classroom
Game classroomGame classroom
Game classroom
Valkeneers
 
Arizona edmmorricone2.ando
Arizona edmmorricone2.andoArizona edmmorricone2.ando
Arizona edmmorricone2.ando
George Martin
 
Visibilidad de las bibliotecas públicas españolas en la web a través de sus l...
Visibilidad de las bibliotecas públicas españolas en la web a través de sus l...Visibilidad de las bibliotecas públicas españolas en la web a través de sus l...
Visibilidad de las bibliotecas públicas españolas en la web a través de sus l...
FESABID
 
Sena para todos
Sena para todosSena para todos
Sena para todos
sotoarley
 

Viewers also liked (20)

Proyecto codigo del instructor
Proyecto codigo del instructorProyecto codigo del instructor
Proyecto codigo del instructor
 
20090323 Phpstudy
20090323 Phpstudy20090323 Phpstudy
20090323 Phpstudy
 
Flying west(1)
Flying west(1)Flying west(1)
Flying west(1)
 
Game classroom
Game classroomGame classroom
Game classroom
 
Arizona edmmorricone2.ando
Arizona edmmorricone2.andoArizona edmmorricone2.ando
Arizona edmmorricone2.ando
 
Grupo 5 laura rodgers ana milena_1_c
Grupo 5 laura rodgers ana milena_1_cGrupo 5 laura rodgers ana milena_1_c
Grupo 5 laura rodgers ana milena_1_c
 
Andamio de-computadora 1-hm
Andamio de-computadora 1-hmAndamio de-computadora 1-hm
Andamio de-computadora 1-hm
 
Planiranje u funkciji ostvarenja cilja
Planiranje u funkciji ostvarenja ciljaPlaniranje u funkciji ostvarenja cilja
Planiranje u funkciji ostvarenja cilja
 
Las 8 regiones naturales del perú
Las 8 regiones naturales del perúLas 8 regiones naturales del perú
Las 8 regiones naturales del perú
 
Aifo academy-brochure 2016
Aifo academy-brochure 2016Aifo academy-brochure 2016
Aifo academy-brochure 2016
 
SVS SUMMER 14 HIT 2
SVS SUMMER 14 HIT 2SVS SUMMER 14 HIT 2
SVS SUMMER 14 HIT 2
 
Visibilidad de las bibliotecas públicas españolas en la web a través de sus l...
Visibilidad de las bibliotecas públicas españolas en la web a través de sus l...Visibilidad de las bibliotecas públicas españolas en la web a través de sus l...
Visibilidad de las bibliotecas públicas españolas en la web a través de sus l...
 
Clase de tecnologia - Docente Conrado Tejada Ramirez
Clase de tecnologia - Docente Conrado Tejada RamirezClase de tecnologia - Docente Conrado Tejada Ramirez
Clase de tecnologia - Docente Conrado Tejada Ramirez
 
Paul de Aragon - Synopsis
Paul de Aragon - SynopsisPaul de Aragon - Synopsis
Paul de Aragon - Synopsis
 
Sena para todos
Sena para todosSena para todos
Sena para todos
 
Diapos poder ciudadano.
Diapos poder ciudadano.Diapos poder ciudadano.
Diapos poder ciudadano.
 
Nueva Tienda Online de Nominalia
Nueva Tienda Online de NominaliaNueva Tienda Online de Nominalia
Nueva Tienda Online de Nominalia
 
Metalcon 2007 Cfs Components
Metalcon 2007 Cfs ComponentsMetalcon 2007 Cfs Components
Metalcon 2007 Cfs Components
 
Ponovo radi bioskop film kao podsticajno sredstvo u cilju samoistrazivanja is...
Ponovo radi bioskop film kao podsticajno sredstvo u cilju samoistrazivanja is...Ponovo radi bioskop film kao podsticajno sredstvo u cilju samoistrazivanja is...
Ponovo radi bioskop film kao podsticajno sredstvo u cilju samoistrazivanja is...
 
Pgmp Certification Overview
Pgmp Certification OverviewPgmp Certification Overview
Pgmp Certification Overview
 

Similar to Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere

Similar to Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere (20)

Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
 
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdfKojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
 
Karijerno vođenje u visokom obrazovanju - 10 godina rada univerzitetskog cent...
Karijerno vođenje u visokom obrazovanju - 10 godina rada univerzitetskog cent...Karijerno vođenje u visokom obrazovanju - 10 godina rada univerzitetskog cent...
Karijerno vođenje u visokom obrazovanju - 10 godina rada univerzitetskog cent...
 
Портфолио
ПортфолиоПортфолио
Портфолио
 
Pravilnik o-strucnom-usavrsavanju
Pravilnik o-strucnom-usavrsavanjuPravilnik o-strucnom-usavrsavanju
Pravilnik o-strucnom-usavrsavanju
 
Радионица: Израда CV-јa и симулација разговора за посао
Радионица: Израда CV-јa и симулација разговора за посаоРадионица: Израда CV-јa и симулација разговора за посао
Радионица: Израда CV-јa и симулација разговора за посао
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio
 
ALP
ALPALP
ALP
 
START UP (СТАРТ АП) презентације
START UP (СТАРТ АП) презентацијеSTART UP (СТАРТ АП) презентације
START UP (СТАРТ АП) презентације
 
Pravilnik o stručnom usavršavanju
Pravilnik o stručnom usavršavanjuPravilnik o stručnom usavršavanju
Pravilnik o stručnom usavršavanju
 
Bos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanja
Bos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanjaBos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanja
Bos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanja
 
Akademija menadžerskih veština
Akademija menadžerskih veštinaAkademija menadžerskih veština
Akademija menadžerskih veština
 
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
 
Training - Art And Craft
Training - Art And CraftTraining - Art And Craft
Training - Art And Craft
 
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
 
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovicPravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
 
Развионица, програм огледа - Љ. Левков
Развионица, програм огледа - Љ. ЛевковРазвионица, програм огледа - Љ. Левков
Развионица, програм огледа - Љ. Левков
 
Programi Singidunum 2012
Programi Singidunum 2012Programi Singidunum 2012
Programi Singidunum 2012
 
Cv rezime biografija
Cv rezime biografijaCv rezime biografija
Cv rezime biografija
 
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfS.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
 

More from Beogradska otvorena škola

More from Beogradska otvorena škola (9)

VM-Pro Presentation
VM-Pro PresentationVM-Pro Presentation
VM-Pro Presentation
 
ALMIT project presentation for the conference MIGRATE
ALMIT project presentation for the conference MIGRATEALMIT project presentation for the conference MIGRATE
ALMIT project presentation for the conference MIGRATE
 
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
 
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba KukaRazličita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka
 
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko MalovićEkonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
 
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucijaPlan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
 
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanjaCONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
 
Bezbedno na internetu
Bezbedno na internetuBezbedno na internetu
Bezbedno na internetu
 
Neki novi novinari
Neki novi novinariNeki novi novinari
Neki novi novinari
 

Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere

 • 1. Развој вештине управљања каријером - улога Центра за развој каријере
 • 2. • Пар речи о Центру за развој каријере • Актуелност теме и изазови увођења курса • Вештине управљања каријером – досадашње активности Центра • Вештине управљања каријером – Оквири стандарда • Представљање Иницијативе Увођења курса • Неке дилеме и изазови
 • 3. Пар речи о Центру за развој каријере
 • 4. Актуелносттеме и актуелност иницијативе увођења курса ВУК Запошљивост као исход високог образовања и индикатор успешности у смислу транзиције дипломаца у свет рада. Спремност Управе да подржи увођење курса и спремност факултета да помогну студентима додатном активношћу Ентузијазам и позитиван став појединих представника академске заједнице Претходно искуство у активностима каријерног образовања студената Оквири стандара као предложак али и путоказ у креирању образовних исхода каријерног образовања Значајно пројектно искуство у области Вештина управљања каријером Партнерства са послодавцима ИЗАЗОВ да се понуди структуиран, кохерентан прилагодљив курс који би ишао у сусрет потребама и послодаваца и факултета и студената
 • 5. Програми ЦзРКа – ЛЕКЦИЈЕ ИЗ ПРАКСЕ – ИСКУСТВА УСПЕШНИХ – КАРИЈЕрНО ЋАСКАЊЕ – САЈАМ СТИПЕНДИЈА – КАРИЈЕРА ТРИ У ЈЕДАН – ИЗЛЕТ НА БУДУЋЕ РАДНО МЕСТО » КАДАР ДА БУДЕМ КАДАР » МЕЊАЖА – МЕЊАМ ТРЕМУ ЗА ПРИПРЕМУ
 • 6. Програми Центра – КАДАР ДА БУДЕМ КАДАР – МЕЊАЖА – МЕЊАМ ТРЕМУ ЗА ПРИПРЕМУ – ЛЕКЦИЈЕ ИЗ ПРАКСЕ – ИСКУСТВА УСПЕШНИХ – КАРИЈЕНО ЋАСКАЊЕ – САЈАМ СТИПЕНДИЈА – КАРИЈЕРА ТРИ У ЈЕДАН
 • 7. Приручник „Развој каријере и саветовање студената теоријски и практични материјал који може да служи као ресурс у развоју сарадње универзитетских каријерних центара са академском заједницом и који може да помогне у организацији и реализацији модела укључивања каријерног вођења на факултетима.
 • 8. ЛИЧНИ РАЗВОЈ Предавања, радионице семинари, е-сервис на тему: - Меке вештине (преносиве вештине). - Методе и технике учења - Самозапошљавање и предузетништво - Умрежавање (вештине развијања мреже контаката значајних за професионални развој) ИСТРАЖИВАЊА МОГУЋНОСТИ ЗА УЧЕЊЕ И ЗАПОШЉ. Предавања, радионице семинари, е-сервис на тему: - Наставак студија, програми мобилности и стипендије - Самозапошљавање и предузетништво - Умрежавање (вештине развијања мреже контаката значајних за професионални развој) ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ВЛАСТИТОМ КАРИЈЕРОМ Предавања, радионице семинари, е-сервис на тему: - Писање радне биографије, мотивационог писма и других апликационих докумената - разговор за посао - Активно тражење посла - Писање каријерног плана - Умрежавање Програм КВИСА – Каријерно образовање у односу на стандарде зацртане у Стратегији
 • 9. ЦИЉ КУРСА ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА КАРИЈЕРОМЦиљ курса је оспособљавање студената за управљање каријером, њихово припремање за укључивање у тржиште рада, као и подршка у преузимању одговорности и активне улоге у свом будућем каријерном развоју.
 • 10. . Постоје три сегмента образовног програма: 1) преношење знања и развијање вештина за употребу одређеног сета метода, техника и инструмената за управљање каријером 2) пружање организоване подршке у актуелизованом транзиционом периоду: свет образовања – свет рада (тржиште рада) 3) развијање оријентације ка континуираном ангажовању на развоју сопствене каријере. КУРС ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА КАРИЈЕРОМ
 • 11. Образовни исходи курса “Вештине управљања каријером” По успешно завршеном курсу “Вештине управљања каријером”, студент ће бити у стању да: •користи различите изворе информација о савременом тржишту рада •критички разматра прикупљене информације и каријерне прилике •препозна своја интересовања, потребе, личне особине, знања, вештине и способности, и повеже их са захтевима савременог тржишта рада •поставља реалне и конкретне каријерне циљеве у складу са релевантним сопственим одликама, као и карактеристикама тржишта рада • одлучује о својој каријери помоћу различитих стратегија и техника доношења одлука • креира лични каријерни план • активно претражује прилике за стручно усавршавање и врши избор из образовне понуде у складу са својим личним каријерним циљевима • примењује различите методе и стратегије тражења посла • саставља потпуну пријаву за посао (радна биографија - ЦВ, мотивационо писмо, писма препоруке) и бира форму и садржај који одговарају конкурсу • свесно обликује понашање на интервјуу за посао у облик самопромоције који је у складу са личним каријерним циљевима
 • 12. • Структуру курса чини 10 тематских целина које су груписане у 6 блокова наставе у трајању од по 4 сата. Укупно трајање курса обухвата око 40 до 50 сати: за наставне активности, као и за самостални кућни рад студената – истраживање различитих извора каријерног информисања, израда каријерног плана, писање радне биографије, писање мотивационог писма. • курс реализују запослени у центрима за развој каријере са гостујућим предавачима, сарадницима из редова академске заједнице - наставног или ненаставног особља са појединих факултета, као и са представницима пословне заједнице. OРГАНИЗАЦИЈА, ТРАЈАЊЕ, РЕАЛИЗАТОРИ
 • 13. 1.блок: Увод у вештине управљања каријером 2.блок: Истраживање савременог тржишта рада и опција након дипломирања 3.блок: Доношење каријерних одлука 4. блок : Активно тражење посла 5. блок: Разговори за посао – шта очекивати и како се припремити 6.блок : Искуства из праксе Садржај курса
 • 14. Увод у вештине управљања каријером 1. Класично и савремено схватање каријере 2. Теорије каријерног развоја 3. Лично схватање развоја каријере 4. О вештинама управљања каријером 5. Значај вештина управљања каријером 6. Запошљивост и транзиција у свет рада 7. Разумевање концепта запошљивости 8. Знања и вештине у контексту запошљивости и транзиције у свет рада 9. Савремено тржиште рада - шта се очекује од дипломираних студената
 • 15. . Истраживање професија и области рада Разумевање и коришћење различитих извора информација Самоистраживање и самопоуздање Самопроцена интересовања, мотивације, вештина, способности, знања, особина личности, стилова учења Формирање детаљне слике о себи као будућем кандидату на конкурсу за посао Појам самопоуздања, технике за јачање самопоуздања, облици самопоузданог понашања Истраживање савременог тржишта рада и опција након дипломирања
 • 16. . Стратегије доношења каријерних одлука Препреке у доношењу одлука Технике за доношење каријерних одлука Лични каријерни план Планирање каријере Анализа сопствених интересовања, снага, недостатака, могућности Елементи планирања каријере Доношење каријерних одлука
 • 17. . Методе активног тражења посла Употреба интернета у тражењу посла Умрежавање у функцији тражења посла Радна биографија и мотивационо писмо – успешна самопромоција Припрема за писање радне биографије и мотивационог писма Садржај и форме радне биографије Садржај и форме мотивационог писма
 • 18. Презентационе вештине Успешна припрема за самопрезентацију Честа питања – како одговорити? Симулација разговора за посао/праксу Искуства из праксе Посета компанији Искуства успешних људи из пословног света
 • 19. . На основу Правилника о вредновању ваннаставних активности који је Сенат Универзитета у Београду усвојио 20. марта 2013. године, предлог је да успешно завршен курс представља активност која се уписује у додатак дипломи. Такође, на основу броја сати ангажовања студената потребно је утврдити вредност курса у ЕСПБ бодовима. Признавање и уписивање ЕСПБ
 • 20. описно оцењивање студената. Успешност у похађању и савлађивању вештина управљања каријером вредноваће се на основу ангажмана студената у реализацији самосталних практичних задатака као допунских активности - Портфолио За успешно завршен курс предвиђено је добијање сертификата. Евалуација курса вршиће се вредновањем сваке појединачне активности од стране студената, као и вредновањем целокупног курса по његовом завршетку. Након годину дана од похађања курса, ради испитивања ефеката предвиђена је дистрибуција евалуационих упитника бившим полазницима. критеријуми и елементи за евалуацију биће формирани на основу циљева и очекиваних образовних исхода курса Евалуација и оцењивање
 • 21. Дилеме – изазови Како обезбедити одрживост иницијативе Како одабрати најподеснији начин реализације активности Како повезати активности ВУК на средњошколском и универзитетском нивоу Како избећи преклапања, понављања Како евалуирати курс Како обезбедити и контролисати квалитет Како обучити довољан број предавача Како осигурати подршку катедри Како додатно мотивисати студенте
 • 22. KOНТАКТ Јелена Курјак, Координатор програма каријерног информисања и саветовања j.kurjak@razvojkarijere.bg.ac.rs Марија Јовановић, Координатор програма сарадње са послодавцима и промотивних активности m.jovanovic@razvojkarijere.bg.ac.rs Милена Вујовић Координатор програма каријерног саветовања saradnja@razvojkarijere.bg.ac.rs Ана Јанковић Баровић, Координатор програма каријерног образовања ana.jb@razvojkarijere.bg.ac.rs Дејана Лазић, Директор d.lazic@razvojkarijere.bg.ac.rs Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду www.razvojkarijere.bg.ac.rs Студентски трг 1, Ректорат, 11000 Београд (011) 3207-419