SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รหัสวิชา 74 วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)
สอบวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ชื่อ-นามสกุล................................................................. เลขที่นั่งสอบ......................................
สถานที่สอบ................................................................. ห้องสอบ............................................
คำอธิบาย
1. ข้อสอบทั้งหมดมี 2 ส่วน (46 หน้า) 300 คะแนน
ส่วนที่ 1 เนื้อหาทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 20 ข้อ 90 คะแนน
ส่วนที่ 2 ศักยภาพทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 41 ข้อ 210 คะแนน
2. ก่อนตอบคำถาม ให้เขียนชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบและห้องสอบ ในข้อสอบ
3. ให้เขียนชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบและรหัสวิชาที่สอบ
ด้วยปากกาในกระดาษคำตอบ พร้อมทั้งระบายเลขที่นั่งสอบและรหัสวิชา ด้วยดินสอดำ
เบอร์ 2B ทับตัวเลขในวงกลม ให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน
4. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก หรือ
ในกระดาษคำตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องหรือ
เหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ให้ทำดังนี้
ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิม ให้สะอาด
หมดรอยดำเสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่
5. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ
6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ
1 2 3 4
2
1 3 4
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
2
1. ขอใดไมเกี่ยวของกับขออื่น
1. Sustainable solution
2. Green solution
3. Ecological solution
4. Global solution
2. ถนนพระราชพิธีที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประวัติศาสตรเกี่ยวของ
กับการเมืองการปกครองอยางสําคัญยิ่ง คือถนนอะไร
1. ถนนประชาธิปไตย
2. ถนนราชดําเนิน
3. ถนนศรีนครินทร
4. ถนนราชพฤกษ
3. สําหรับชาวบานในเมืองไทยสมัยกอน ใตถุนเรือนไทยมีประโยชนดังตอไปนี้
ยกเวนขอใด
1. เพื่อความสงางามของเจาของอาคาร
2. เพื่อปองกันน้ําทวม
3. เพื่อปองกันแมลง หนู สัตวรบกวน
4. เพื่อใชเลี้ยงสัตว
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
3
4. ปราสาทหินพนมรุง เปนรูปแบบสถาปตยกรรมของอารยธรรมใด
1. อยุธยา 2. สุโขทัย
3. ขอม 4. มอญ
5. รูปแบบในขอใดไมมีความคลายคลึงกับรูปแบบในขออื่น
1. Modernism
2. Neo-classic
3. Zen
4. Minimalism
6. ก. ศึกษาความตองการของลูกคา
ข. สรางสรรคแนวคิดการออกแบบ
ค. คุมการกอสรางหรือการผลิต
ง. ซอมบํารุงงานออกแบบภายหลังการใชงาน
จากตัวเลือกขางตน นักออกแบบ และสถาปนิกตองมีความสามารถ
ในดานใดบาง
1. ขอ ก,ข,ค ถูก ขอ ง ผิด
2. ขอ ข,ค ถูก ขอ ก,ง ผิด
3. ขอ ก,ข,ง ถูก ขอ ค ผิด
4. ถูกทุกขอ
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
4
7. วิสัยทัศนของผูสมัครผูวาฯ คนใดที่ความคลายคลึงกับแนวคิดที่
นักออกแบบควรจะมี
1. นายยุรมัน เบอร 1 “ผมจะนําคนกอปญหามาลงโทษ”
2. นายชูไว เบอร 2 “ผมมองเห็นปญหา”
3. นางไรนา เบอร 3 “ดิฉันเชื่อวาปญหาทุกอยางแกไขได”
4. นายสุขภัณฑ เบอร 4 “ผมมีทางเลือกสําหรับการแกปญหาแตละจุด”
8. สถาปตยกรรมในแนวความคิดสภาพแวดลอมที่ยั่งยืน ตรงกับขอใดใน
ตอไปนี้
1. โรงเรียนอนุบาล ที่สรางเสริมกิจกรรมเด็กในลานโลง
2. เรือนไทยที่มีการถายเทอากาศไดดี
3. บานพักตากอากาศริมภูเขา ภูมิทัศนสงบรมรื่น
4. บานจัดสรรที่สรางลอมรอบทะเลสาบขนาดใหญ
9. งานออกแบบของไทยไดรับอิทธิพลมาจาก
ก. จีน ข. อินเดีย ค. ขอม ง. ญี่ปุน
1. ขอ ก, ข, ค ถูก ขอ ง ผิด
2. ขอ ข, ค ถูก ขอ ก, ง ผิด
3. ขอ ก, ข, ง ถูก ขอ ค ผิด
4. ถูกทุกขอ
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
5
10. งานออกแบบสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดรับอิทธิพลมาจาก
ประเทศใด
1. อินเดีย
2. ฝรั่งเศส
3. จีน
4. ญี่ปุน
11. เหตุใดเราจึงมองเห็นสารสีเขียวเปนสีเขียว
1. เพราะสารสีเขียวจะดูดกลืนแสงสีเขียวแลวจึงสะทอน
แสงสีเขียวออกมา
2. เพราะสารสีเขียวจะดูดกลืนแสงสีเขียวแลวสะทอนแสงสีอื่นออกมา
3. เพราะสารสีเขียวจะดูดกลืนแสงสีอื่นแลวสะทอนแสงสีเขียวออกมา
4. ไมมีขอถูก
12. ถาเรามองปลาที่อยูในน้ํา จะเห็นปลาอยูตื้นหรือลึกกวาความเปนจริง
เพราะเหตุใด
1. ตื้นกวาปกติ เพราะดัชนีหักเหของอากาศนอยกวาน้ํา
2. ลึกกวาปกติ เพราะเกิดการกระเจิงของแสง
3. ตื้นกวาปกติ เพราะดัชนีหักเหของอากาศมากกวาน้ํา
4. มองเห็นเทากับความลึกจริง ไมเปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
6
13.ระหวางเสาคอนกรีต 2 ตน มีคานเหล็กยาว 6 เมตร วางพอดีดังรูป ถาคาน
เหล็กมีขนาดพื้นที่หนาตัด 25 ตารางเซนติเมตร เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 5
องศาเซลเซียส พบวาเหล็กขยายตัวขึ้น เกิดความเครียด ตามยาวเทากับ
2 × 10-6
จงหาขนาดแรงที่เหล็กดันเสาคอนกรีตเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 5
องศาเซลเซียส (กําหนดให เหล็กมีคา Young’s Modulus = 2 × 1010
N/m2
)
1. 103
N
2. 5 × 103
N
3. 6 × 103
N
4. 107
N
14.ขอใดเปนสาเหตุทําใหเห็นดวงจันทรปรากฏ ณ ตําแหนงเดิมชาลงทุกวัน
1. โลกใชเวลาหมุนรอบตัวเองนานกวาดวงจันทรโคจรรอบโลก
2. เพราะโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
3. เพราะดวงจันทรโคจรรอบโลกจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
4. เพราะดวงจันทรใชเวลาโคจรรอบโลกนานกวาโลกหมุนรอบตัวเอง
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
7
15.หองที่มีผังแบบใดจะมีปญหาดานเสียงกองนอยที่สุด
16.ตัวเลือกในขอใดมีพื้นที่ 30 ตารางเมตร
1. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยม กวาง 100 ซม. ยาว 3000 ซม.
2. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยม กวาง 0.5 กม. ยาว 0.6 กม.
3. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยม กวาง 2000 ซม. ยาว 150 ซม.
4. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยม กวาง 0.04 กม. ยาว 0.75 กม.
17.ผลรวมของมุมภายในของรูป แปดเหลี่ยมดานเทามีคาเทากับเทาไร
1. 360 องศา 2. 180 องศา
3. 1440 องศา 4. 1080 องศา
1. 2.
3. 4.
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
8
18.สถาปนิกออกแบบอาคารแหงหนี่ง มีผนังดานหนึ่งสูง 40 เมตร และมีพื้นที่
ผนังทั้งหมด 2400 ตารางเมตร ทั้งนี้สถาปนิกตองการตกแตงผนังดวยวัสดุ
ปดผนัง 4 รูปแบบ โดยตองการแบงลายผนังออกเปนรูปสามเหลี่ยมที่มี
ขนาดพื้นที่เทาๆ กัน อยากทราบวาตองใชงบประมาณนอยที่สุดเทาใด จึง
จะสามารถตกแตงตามความคิดของผูออกแบบได เมื่อราคาของวัสดุปด
ราคาวัสดุปดผนังลายที่ 1 คือ 50 บาท/ตร.ม. ลายที่ 2 คือ 80 บาท/ตร.ม.
ลายที่ 3 คือ 90 บาท/ตร.ม. ลายที่ 4 คือ 120 บาท/ตร.ม. และตองจายแรง
คาติดตั้งเพิ่มเติมหากมีรูปแบบเสนเฉียงอีก 10% ของราคาวัสดุ/ความยาว
แนวเฉียง (เมตร)
1. 204,000 บาท 2. 306,000 บาท
3. 286,000 บาท 4. 350,880 บาท
19.ในการออกแบบบรรจุภัณฑชิ้นหนึ่ง เจาของตองการใหมีขนาดบรรจุ
ของเหลวได 500 มล. ซึ่งเดิมตองใชพลาสติกปริมาตร 40 มล. เพื่อสราง
เปนบรรจุภัณฑ สวนแบบใหมที่นักออกแบบทําขึ้น มีอัตราการใชวัสดุ 1
หนวย ตอ ความจุ 10 หนวย อยากทราบวาประสิทธิภาพในการใชวัสดุของ
บรรจุภัณฑแบบใหม ตอความจุนั้นเปนอยางไร
1. เพิ่มขึ้น 8% 2. ลดลง 8%
3. เพิ่มขึ้น 20% 4. ลดลง 20%
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
9
20.ในการปูพื้นถนนโครงการหนึ่ง ผูออกแบบตองการวางบล็อกปูถนนเปน
รูปแบบ ขนาด และวิธีการวางลาย ดังภาพ บนถนนที่มีขนาดกวาง 2 เมตร
และยาว 20 เมตร อยากทราบวาในพื้นที่นี้จะตองใชบล็อคปูพื้นทั้งหมดกี่
กอน จึงจะวางไดตามแบบพอดี โดยใชจํานวนกอนนอยที่สุด และมี
ระยะหางระหวางกอนใกลเคียงกันมากที่สุด
15.00
15.00
1. 1,440 กอน
2. 1,452 กอน
3. 1,500 กอน
4. 1,560 กอน
ตองเวนระยะหางรอบ
บล็อคปูพื้นแตละกอน
1-2 ซม.
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
10
ศักยภาพ ดานการออกแบบสถาปตยกรรมกับมนุษยและสังคม
คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะขอสอบ
ขอสอบสวนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการอานจับใจความ คิด
วิเคราะหและสังเคราะหความเชื่อมโยงสัมพันธของประเด็นและสาระสําคัญตางๆ
พรอมทั้งทําความเขาใจและสามารถตีความ ในเรื่องราวของสถาปตยกรรมที่
เกี่ยวของกับผูคน ชุมชนและสังคม สําหรับลักษณะขอสอบและวิธีการตอบ
ขอสอบ ไดแสดงไวในตัวอยางเรื่อง “ตลาดระแหง” การตรวจคะแนนจะตรวจ
คําตอบที่ระบายไวในกระดาษคําตอบเทานั้น ผูสอบอาจสังเคราะหคําตอบโดยการ
รางแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงสัมพันธของประเด็นตางๆ หรือไมก็ได
ตัวอยางขอสอบและวิธีการตอบขอสอบ
คําสั่ง
อานบทความเรื่อง “ตลาดระแหง” ในบทความมีขอความที่พิมพดวยอักษรเขมอยู
5 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนดซึ่งแตละขอความมี
ตัวเลข 2 หลักกํากับ แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนด แตละ
ขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไป
ตามเกณฑ ดังตอไปนี้
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
11
ขอความที่กําหนด ไดแก พื้นที่ สิ่งปลูกสราง ชุมชน เหตุการณหรือเอกลักษณ ที่
เกี่ยวของกับตลาดระแหง
1. ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) เปน
สวนประกอบสําคัญ หรือ เปนจุดเดนที่นาสนใจ ใหระบายคําตอบเปน
ตัวเลข 2 หลักที่อยูหนาขอความที่เปนสวนประกอบสําคัญ แลวตามดวย
ตัวอักษร “A”
2. ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) เปน
สวนประกอบทั่วไป หรือ ไมมีนัยสําคัญพิเศษ ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข
2 หลักที่อยูหนาขอความที่เปนสวนประกอบทั่วไป แลวตามดวยตัว
อักษร “D”
3. ถาขอความที่กําหนด เปนเอกลักษณ หรือ เปนจุดเดนที่นาสนใจ ของ
ขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข
2 หลักที่อยูหนาขอความ ที่ถูกทําใหเกิดเอกลักษณนั้นขึ้น แลวตามดวย
ตัวอักษร “I”
4. ถาขอความที่กําหนด เคยเปนสวนประกอบสําคัญในอดีต ของขอความอื่น
(ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข 2 หลักที่อยู
หนาขอความ ที่เคยมีขอความนี้เปนสวนประกอบสําคัญ แลวตามดวย
ตัวอักษร “J”
5. ถาขอความที่กําหนด ไมมีขอความอื่น เปนสวนประกอบสําคัญ / เปน
สวนประกอบทั่วไป / ถูกทําใหเกิดเอกลักษณขึ้นโดยขอความนี้ / หรือเคยมี
ขอความนี้เปนสวนประกอบสําคัญในอดีต ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข
“99” แลวตามดวยตัวอักษร “H”
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
12
โจทย
1. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “วินัยชุมชน” ในคําตอบขอที่ 1 – 3
2. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “วัดบัวแกวเกษร” ในคําตอบขอที่ 4 – 6
3. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “พื้นที่สาธารณะ” ในคําตอบขอที่ 7 – 9
ตัวอยางบทความ และคําแนะนําในการทําขอสอบ
ตลาดระแหง
ตลาดระแหงตั้งอยูสองฝงคลองระแหง ซึ่งเปนคลองขนาดเล็กกวางประมาณ 6 – 8
เมตร มีสะพานไมที่ชักรอกไดครอมใหเดินขามไปมา สองฟากมีเรือนแถวไมเกา
สลับตึกใหมปลูกตอเนื่องกัน 20 – 30 คูหา ดานหนึ่งของศาลามีทางเดินคอนกรีต
เชื่อมตอออกไปยังชุมชนทองนาอันมีทุงขาวเขียวขจี สวนอีกดานหนึ่งของตลาด
เปนวัดบัวแกวเกษร และโรงเรียนวัดบัวแกวเกษร (วนพงษอนุกูล) โดยมีถนนทาง
หลวงสาย 340 คั่น
ในตลาดประกอบไปดวยรานรวง ที่สวนใหญจําหนายสินคาเพื่อการเกษตร ราน
ตัดผม รานขายยาและอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีศาลเจาและโรงงิ้ว ที่เปนพื้นที่
สาธารณะสําหรับจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ลักษณะเดนของตลาดนี้อยูที่
องคประกอบของทางเดินริมน้ํา ตั้งแตสะพานเชื่อมสองฟากคลองที่รายเปนระยะ
ทาน้ําของแตละรานที่ทําเปนทางลาดแทนบันได ตลอดจนเขื่อนกันตลิ่งที่ยังคง
เปนแผงไมแบบเกาและความนาสนใจที่สัมผัสไดอีกอยาง ก็คือวินัยชุมชนในการ
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
13
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เห็นไดจากใชพื้นที่สวนรวมรวมกันไดอยางเปนระเบียบ
และรักษาความสะอาดไดอยางนาชมเชย มีการตกแตงบานเรือนดวยพรรณไม
กระถาง และผูคนก็ยังมีชีวิตผูกพันอยูกับลําคลอง เห็นไดจากการลงอาบน้ํา เลน
น้ํา ตกปลา ฯลฯ ที่สื่อแสดงออกอยางชัดเจนถึงวิถีชีวิตที่ดําเนินอยูของชาวชุมชน
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด
01 วินัยชุมชน
02 พื้นที่สาธารณะ
03 ตลาดระแหง
04 วัดบัวแกวเกษร
คําแนะนําในการทําขอสอบ
1. พิจารณาขอความ “วินัยชุมชน” (01) พบประโยค “ลักษณะเดนของตลาดนี้
อยูที่.....และความนาสนใจที่สัมผัสไดอีกอยาง ก็คือวินัยชุมชน....” ดังนั้น
ขอ 03 ตลาดระแหง จึงมี วินัยชุมชน (01) เปนสวนประกอบสําคัญหรือ
จุดเดนที่นาสนใจ (01A จึงเปนคําตอบหนึ่งของขอ 03 ตลาดระแหง) ใน
ขณะเดียวกันสําหรับขอ 01 วินัยชุมชน เปนเอกลักษณหรือจุดเดนที่
นาสนใจของ ตลาดระแหง (03) ซึ่งถูกทําใหเกิดเอกลักษณขึ้น (03I จึงเปน
คําตอบเดียวของขอ 01 วินัยชุมชน)
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
14
2. พิจารณาขอความ “พื้นที่สาธารณะ” (02) พบประโยค “......ในตลาด
ประกอบไปดวย.....นอกจากนี้ยังมีศาลเจาและโรงงิ้ว ที่เปนพื้นที่สาธารณะ
....ของชุมชน (ตลาดระแหง)....” พื้นที่สาธารณะ (02) จึงเปนสวนประกอบ
ทั่วไปของตลาดระแหง (02D จึงเปนคําตอบหนึ่งของขอ 03 ตลาดระแหง)
ในขณะที่ สําหรับขอความ “พื้นที่สาธารณะ” (02) พบวา ไมมีขอความอื่น
เปนสวนประกอบสําคัญ / เปนสวนประกอบทั่วไป / ถูกทําใหเกิด
เอกลักษณขึ้นโดยขอความนี้ / หรือเคยมีขอความนี้เปนสวนประกอบสําคัญ
ในอดีต (99H จึงเปนคําตอบเดียวของขอ 02 พื้นที่สาธารณะ)
3. พิจารณาขอความ “ตลาดระแหง” (03) พบวา “....สวนอีกดานหนึ่งของตลาด
เปนวัดบัวแกวเกษร” วัดบัวแกวเกษร (04) จึงเปนสวนประกอบทั่วไปของ
ตลาดระแหง (04D จึงเปนคําตอบหนึ่งของขอ 03 ตลาดระแหง)
4. พิจารณาขอความ “วัดบัวแกวเกษร” (04) พบวา ไมมีขอความอื่น เปน
สวนประกอบสําคัญ / เปนสวนประกอบทั่วไป / ถูกทําใหเกิดเอกลักษณขึ้น
โดยขอความนี้ / หรือเคยมีขอความนี้เปนสวนประกอบสําคัญในอดีต (99H
จึงเปนคําตอบเดียวของขอ 04 วัดบัวแกวเกษร)
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
15
จากความสัมพันธดังกลาว สรุปความเชื่อมโยงของขอความทั้ง 5 ขอ เปนรหัส
คําตอบใสไวในตาราง (รวมทั้งหมด 8 คําตอบ) ไดดังนี้
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รางรหัสคําตอบที่จะระบายใน
กระดาษคําตอบ
01 วินัยชุมชน 03I
02 พื้นที่สาธารณะ 99H
03 ตลาดระแหง 01A 02D 04D
04 วัดบัวแกวเกษร 99H
ตัวอยางการตอบในกระดาษคําตอบ
1. โจทยสั่งวาใหแสดงความสัมพันธที่เกี่ยวกับขอความ “วินัยชุมชน” ใน
กระดาษคําตอบ
ขอ 1 -3 ซึ่งจากตารางความสัมพันธในสวนคําแนะนําในการทําขอสอบ
พบวารหัสแสดงความสัมพันธคือ 03I อยางเดียว ดังนั้นจะตองฝน 03I ใน
คําตอบของขอที่ 1 และ ฝนคําตอบ 00A ซึ่งเปนรหัสวาไมมีคําตอบ ในขอที่
2 และ 3
2. โจทยสั่งวาใหแสดงความสัมพันธที่เกี่ยวกับขอความ “วัดบัวแกวเกษร” ใน
กระดาษคําตอบขอ 4 -6 ซึ่งจากตารางความสัมพันธในสวนคําแนะนําใน
การทําขอสอบ พบวารหัสแสดงความสัมพันธคือ 99H อยางเดียว ดังนั้น
จะตองฝน 99H ในคําตอบของขอที่ 4 และ ฝนคําตอบ 00A ซึ่งเปนรหัสวา
ไมมีคําตอบ ในขอที่ 5 และ 6
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
16
3. โจทยสั่งวาใหแสดงความสัมพันธที่เกี่ยวกับขอความ “ตลาดระแหง” ใน
กระดาษคําตอบขอ 7 -9 ซึ่งจากตารางความสัมพันธในสวนคําแนะนําใน
การทําขอสอบ พบวารหัสแสดงความสัมพันธคือ 01A, 02D, 04D ดังนั้น
จะตองฝนคําตอบโดยเรียงลําดับจากเลขกํากับขอความที่มีคานอยไปหา
มากในแตละขอ คือ ฝนคําตอบ 01A ในคําตอบของขอที่ 7 และ ฝนคําตอบ
03D ในขอที่ 8 และฝนคําตอบ 04D ในขอที่ 9
หมายเหตุ
• ในขอที่ไมมีคําตอบ จะตองฝน 00A
• การแสดงความสัมพันธที่มีมากกวาหนึ่งคําตอบ ตองฝนคําตอบโดยตอง
เรียงลําดับเลขกํากับขอความ จากนอยไปมากเทานั้น
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
17
บทความสําหรับการสอบ
คําสั่ง
อานบทความเรื่อง “ตลาดระแหง” ในบทความมีขอความที่พิมพดวยอักษรเขมอยู
9 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนดซึ่งแตละขอความมี
ตัวเลข 2 หลักกํากับ แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนด แตละ
ขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไป
ตามเกณฑ ดังตอไปนี้
ขอความที่กําหนด ไดแก พื้นที่ สิ่งปลูกสราง ชุมชน เหตุการณหรือเอกลักษณ ที่
เกี่ยวของกับตลาดระแหง
1. ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) เปน
สวนประกอบสําคัญ หรือ เปนจุดเดนที่นาสนใจ ใหระบายคําตอบเปน
ตัวเลข 2 หลักที่อยูหนาขอความที่เปนสวนประกอบสําคัญ แลวตามดวย
ตัวอักษร “A”
2. ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) เปน
สวนประกอบทั่วไป หรือ ไมมีนัยสําคัญพิเศษ ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข
2 หลักที่อยูหนาขอความที่เปนสวนประกอบทั่วไป แลวตามดวยตัวอักษร
“D”
3. ถาขอความที่กําหนด เปนเอกลักษณ หรือ เปนจุดเดนที่นาสนใจ ของ
ขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข
2 หลักที่อยูหนาขอความ ที่ถูกทําใหเกิดเอกลักษณนั้นขึ้น แลวตามดวย
ตัวอักษร “I”
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
18
4. ถาขอความที่กําหนด เคยเปนสวนประกอบสําคัญในอดีต ของขอความอื่น
(ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข 2 หลักที่อยู
หนาขอความ ที่เคยมีขอความนี้เปนสวนประกอบสําคัญ แลวตามดวย
ตัวอักษร “J”
5. ถาขอความที่กําหนด ไมมีขอความอื่น เปนสวนประกอบสําคัญ / เปน
สวนประกอบทั่วไป / ถูกทําใหเกิดเอกลักษณขึ้นโดยขอความนี้ / หรือเคยมี
ขอความนี้เปนสวนประกอบสําคัญในอดีต ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข
“99” แลวตามดวยตัวอักษร “H”
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
19
ตลาดระแหง
รูปแบบบานเรือนที่ตลาดระแหง สวนใหญเปนเรือนไมหลังคาจั่ว มีนอกชานยื่นลง
ในน้ํา โดยปกเสาไมลงในน้ํา รองรับนอกชานหรือทางเดินหนาบานที่เชื่อมตอกัน
บานแตละหลังยังคงรูปแบบและวัสดุดั้งเดิม ที่นาสนใจคือองคประกอบตางๆ ของ
เรือนที่แสดงถึงความเปนชุมชนริมน้ํา อาทิ ทาน้ํา ราวตากแห ฯลฯ ที่สื่อ
แสดงออกอยางชัดเจนถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชน
ประเพณีที่เปนเอกลักษณ ของทองถิ่นประเพณีหนึ่งคือ เทศกาลตักบาตรพระรอย
ซึ่งจัดขึ้นหลังออกพรรษา ในอดีตนั้นพระสงฆจํานวน 100 รูปจะลงเรือเพื่อให
ชาวบานที่อยูบนฝงไดใสบาตร เมื่อการคมนาคมมีถนนหนทางที่สะดวกขึ้น การตัก
บาตรพระรอยในระยะเวลาราว 10 ปที่ผานมาก็เปลี่ยนแปลงไป โดยพระสงฆจะ
เดินทางมายังวัดบัวแกวเกษรโดยรถยนต แลวจึงเดินมารับบาตรที่ริมคลองแทน
การลงเรือ ปจจุบันมีพระสงฆเขารวมเทศกาลนี้ราว 150 – 160 รูปจาก 17 วัด ใน
เทศกาลนี้จะมีการแขงเรือและเดินกะลาเพื่อความรื่นเริงดวย
ตลาดระแหงเกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณนี้เคยเปนตลาดสุดทางรถไฟเอกชนสาย
กรุงเทพฯ – บางบัวทอง - ลาดหลุมแกว ซึ่งเจาพระยาวรพงศพิพัฒน (เย็น อิศร
เสนา) นายชางผูทําการกอสรางตางๆในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนผูสราง และเริ่มเดิน
รถไดเมื่อ พ.ศ. 2458 แตในที่สุดก็เลิกราไป ปจจุบันคงเหลือแตระฆังรถไฟ และ
ตัวอยางรางรถไฟ อยูที่โรงเรียนวัดบัวแกวเกษร (วรพงศอนุกูล) ซึ่งเจาพระยา-
วรพงศพิพัฒนบริจาคที่ดินเพื่อสรางโรงเรียน
เปนที่นายินดีวาจังหวัดปทุมธานี ไดเห็นความสําคัญของพื้นที่แหงนี้ โดยได
ดําเนินการจัดสรางหองสมุดเฉลิมราชกุมารีของจังหวัดที่หนาตลาด เมื่อ
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
20
ประมาณป พ.ศ. 2535 และในป พ.ศ. 2549 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ไดเสด็จเยี่ยมชุมชนนี้ ในฐานะที่เปนชุมชนดั้งเดิมที่
มีลักษณะเฉพาะตัว ยังคามภาคภูมิใจใหแกชุมชนเปนอยางยิ่ง
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด
01 ตลาดระแหง
02 รูปแบบและวัสดุดั้งเดิม
03 ความเปนชุมชนริมน้ํา
04 ทาน้ํา ราวตากแห
05 วิถีชีวิตของชาวชุมชน
06 ตลาดสุดทางรถไฟ
07 โรงเรียนวัดบัวแกวเกษร
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รางรหัสคําตอบที่จะระบายใน
กระดาษคําตอบ
01 ตลาดระแหง
02 รูปแบบและวัสดุดั้งเดิม
03 ความเปนชุมชนริมน้ํา
04 ทาน้ํา ราวตากแห
05 วิถีชีวิตของชาวชุมชน
06 ตลาดสุดทางรถไฟ
07 โรงเรียนวัดบัวแกวเกษร
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
21
โจทย
1. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “ตลาดระแหง” ในคําตอบขอที่ 1 – 3
2. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “รูปแบบและวัสดุดั้งเดิม” ใน
คําตอบขอที่ 4 – 6
3. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “ทาน้ํา ราวตากแห” ใน
คําตอบขอที่ 7 – 9
4. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “วิถีชีวิตชาวชุมชน” ใน
คําตอบขอที่ 10 – 12
5. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “ตลาดสุดทางรถไฟ” ใน
คําตอบขอที่ 13 – 15
6. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “ความเปนชุมชนริมน้ํา” ใน
คําตอบขอที่ 16 – 18
หมายเหตุ
• ในขอที่ไมมีคําตอบ จะตองฝน 00A
• การแสดงความสัมพันธที่มีมากกวาหนึ่งคําตอบ ตองฝนคําตอบโดยตอง
เรียงลําดับเลขกํากับขอความ จากนอยไปมากเทานั้น
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
22
ศักยภาพ ดานการสื่อสารแนวคิดในการออกแบบ
คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะขอสอบ
ขอสอบสวนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห ตีความ
และสังเคราะหความเชื่อมโยง ความสัมพันธขององคประกอบทางทัศนศิลป
พื้นฐานการออกแบบ การจัดองคประกอบ และการประยุกตใชสี เพื่อสื่อสาร
ความหมายในการออกแบบ ใหเกิดเปนภาพลักษณตามที่กําหนดใหไดอยาง
เหมาะสม
คําสั่ง
จากหมวดองคประกอบในการออกแบบ 7 หมวดที่กําหนด ใหผูสอบเลือก
องคประกอบทางการออกแบบ จากตัวเลือกใน 3 หมวดตามที่โจทยแตละ
ขอกําหนด มาใชรวมกันตามลําดับ (เลือก 1 อยางจากแตละหมวด รวม 3 อยาง)
เพื่อออกแบบสภาพแวดลอมที่สามารถสื่อถึงลักษณะธุรกิจ สินคา บริการ
กลุมเปาหมาย และสนองความตองการของโจทยไดดีที่สุด ซึ่งผูสอบจะตองเลือก
องคประกอบใหครบจากทั้ง 3 หมวด มิฉะนั้นจะไมไดคะแนนในขอนั้นๆ
ตัวอยางเชน โจทยกําหนดใหเลือกตัวเลือกจาก หมวดวิธีการจัด, หมวดแสง และ
หมวดสี มาใชตามลําดับ (ดูตารางในหนาตอไป) ซึ่งหากผูสอบตองการเลือก การ
จัดองคประกอบซอนทับกัน (หมายเลข 9) โดยใชสีสะทอนแสง (หมายเลข 6) และ
ใหแสงจากดานลาง (อักษร I) ผูสอบจะตองกรอกรหัสคําตอบ 9 6 I ลงใน
กระดาษคําตอบ
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
23
รหัส 1) ตัวเลือกหมวดเครื่องเรือน
0-9 มีลักษณะดังภาพตอไปนี้
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
24
รหัส 2) ตัวเลือกหมวดลายพื้นหลัง
0 พื้นหลังเรียบ ไมมีลาย
1-9 มีลักษณะดังภาพตอไปนี้
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
25
รหัส 3) ตัวเลือกหมวดสี รหัส 4) ตัวเลือกหมวดรูปทรง
0 ไมมีสี หรือ ใส A ไรรูป ไรทรง
1 สีของวัสดุ B รูปทรงอิสระ
2 สีปนเทา C รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน
3 สีปนขาว (Pastel) D รูปทรงเรขาคณิตลบมุม
4 แมสี E รูปทรงเรขาคณิตซับซอน
5 สีสด F รูปทรงอินทรีย (organic)
6 สีสะทอนแสง G รูปทรงสมมาตร
7 สีขาว และดํา H รูปทรงบิดเบี้ยว
8 ไลสี ขาว เทา ดํา I อวน เตี้ย
9 สีของแสง J สูง ผอม
รหัส 5) ตัวเลือกหมวดแสง รหัส 6) ตัวเลือกหมวดวัสดุผนัง
A มืด ไมมีแสง A กระจก
B แสงธรรมชาติ B ผนังทาสี หรือวาดลาย
C แสงสวางทั่วบริเวณ C กระดาษสา
D แสงสวางเนนเฉพาะจุด D ไมไผ
E แสงLED เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ E มานจับจีบ (draped)
F แสงเทียน F อิฐกอ
G แสง Black Light (UV) G คอนกรีตเปลือย
H โคมระยา H Stainless Steel
I แสงสองจากดานลาง I ผาไนลอนขึง
J แสงสองจากดานบน J วัสดุพื้นถิ่นสาน
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
26
รหัส 7) ตัวเลือกหมวดวิธีการจัด
0 สมดุลยและสมมาตร
1 สมดุลย แตไมสมมาตร
2 จัดวางองคประกอบจํานวนมาก ชิดๆกัน
3 จัดวางองคประกอบจํานวนนอย หางๆกัน
4 จัดซ้ําเปนจังหวะเทาๆกัน
5 จัดเปนวงกลม
6 จัดไมเปนระเบียบ
7 ทุกอยางเขากันเปนชุด
8 จัดผสม (mix & match)
9 จัดซอนทับกัน
โจทย
19. จงออกแบบการจัดแสดงหนาราน (Window Display) สําหรับรานขายของใช
สําหรับเด็กทารก ซึ่งสื่อถึงความนุมนวลนาทะนุถนอม โดยเลือกองคประกอบ จาก
ตัวเลือกใน หมวดลายพื้นหลัง, หมวดสีและ หมวดรูปทรงของที่สิ่งจัดแสดง มาใช
รวมกัน ตามลําดับ
20. จงออกแบบการจัดแสดงหนารานขายของเลนที่สามารถดึงดูดเด็กอายุ 3-5 ป
โดยเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดลายพื้นหลัง, หมวดสีและ หมวด
รูปทรงของที่สิ่งจัดแสดง มาใชรวมกัน ตามลําดับ
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
27
21. จงออกแบบการจัดแสดงหนารานขายของตกแตงบานแนว Retro ยอนยุค
สําหรับวัยรุน โดยเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดลายพื้นหลัง, หมวดสี
และ หมวดรูปทรงของที่สิ่งจัดแสดง มาใชรวมกัน ตามลําดับ
22. จงออกแบบสภาพแวดลอมภายในรานอาหารจานดวนที่อยูชั้นใตดินของ
หางสรรพสินคา โดยเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดเครื่องเรือน, หมวด
วิธีการจัดองคประกอบ และหมวดแสง มาใชรวมกันตามลําดับ
23. จงออกแบบสภาพแวดลอมภายใน หองรับแขกที่แสดงถึง ความเครงครัด เปน
ทางการ และหรูหราสงางาม แบบฝรั่งเศส โดยเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน
หมวดเครื่องเรือน, หมวดวิธีการจัดองคประกอบ และหมวดวัสดุผนัง มาใชรวมกัน
ตามลําดับ
24. จงออกแบบสภาพแวดลอมภายในโถงพักคอยที่มีบรรยากาศแปลกใหม
ทันสมัย เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทําใหไมซ้ําซากจําเจ ชวยกระตุนใหเกิดการ
พบปะพูดคุยกับทั้งคนรูจักและคนที่เพิ่งพบใหมไดอยางสบาย (casual) ไมเปน
ทางการ โดยเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดเครื่องเรือน, หมวดวิธีการ
จัดองคประกอบ และหมวดแสง มาใชรวมกันตามลําดับ
25. จงจัดแสดงงานหัตถกรรมไทยฝมือชาวบาน ที่สื่อถึงการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง โดยเลือกองคประกอบจากตัวเลือกในหมวดเครื่อง
เรือน, หมวดลายพื้นหลัง และหมวดวัสดุพื้นหลัง มาใชรวมกันตามลําดับ
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
28
ศักยภาพ ดานมิติสัมพันธ
คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะขอสอบ
ขอสอบสวนนี้ประกอบดวยคําถาม 2 สวน ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบ
ความสามารถทางจินตภาพ การคิดวิเคราะห หาความสัมพันธ ระหวางรูปทรงทั้ง
สองมิติ รูปทรงสามมิติ และพื้นที่วาง ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการออกแบบ
มิติสัมพันธสวนที่ 1 ตัวอยางโจทย และวิธีการทําขอสอบ
ใหนักเรียนตอบคําถามโดยดูจากภาพที่กําหนดให และกรอกคําตอบลงใน
กระดาษคําตอบในขอที่กําหนด
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
29
ตัวอยางโจทย
กําหนดใหอักษร A แทนสามเหลี่ยมดานเทาที่มีขนาดเล็กที่สุด B แทนสามเหลี่ยม
ดานเทาที่มีขนาดใหญถัดไป และ C, D, E ... แทนสามเหลี่ยมดานเทาแตละขนาด
ที่มีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ อยากทราบวาจากภาพขางตนมีสามเหลี่ยมแตละขนาด
ขนาดละกี่รูป โดยกรอกคําตอบลงในขอ 1 - 4
วิธีการตอบ
ใหนักเรียนฝนคําตอบโดย ใหตัวเลขแถวแรกแทนหลักสิบ ตัวเลขในแถวที่สอง
แทนหลักหนวย และตัวอักษรแทนขนาด โดยกรอกคําตอบ 1 คําตอบตอ 1 ขอ
โดยเรียงคําตอบจากขนาดที่เล็กที่สุด ไปถึงขนาดที่ใหญที่สุด ในแตละขอ
ตัวอยางเชน
-ขนาด A มี 18 รูป จะตองฝน 18A ในลงกระดาษคําตอบขอที่ 1
-ขนาด B มี 6 รูป จะตองฝน 06B ในลงกระดาษคําตอบขอที่ 2
-ขนาด C มี 2 รูป จะตองฝน 02C ในลงกระดาษคําตอบขอที่ 3
-ไมมีขนาดอื่นๆ แลวสําหรับขอที่ 4 จะตองกรอก 00A ลงในกระดาษคําตอบ
ขอที่ 4
หากขอใดไมมีคําตอบใหกรอก รหัส 00A ลงในขอนั้น
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
30
ขอสอบขอ 26 - 33
ขอ 31-34 กําหนดใหอักษร A แทนหกเหลี่ยมดานเทาที่มีขนาดเล็กที่สุด B แทน
หกเหลี่ยมดานเทาที่มีขนาดใหญขึ้นถัดไป และ C, D, E ... แทนหกเหลี่ยมดานเทา
แตละขนาดที่มีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ อยากทราบวาจากภาพขางตนมีหกเหลี่ยม
ดานเทาแตละขนาด ขนาดละกี่รูป กรอกคําตอบลงในขอ 26 – 29
ขอ 35-38 กําหนดใหอักษร A แทนสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่มีขนาดเล็กที่สุด B
แทนสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่มีขนาดใหญขึ้นถัดไป และ C, D, E ... แทนสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกปูนแตละขนาดที่มีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ อยากทราบวาจากภาพขางตน
มีสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนแตละขนาด ขนาดละกี่รูป กรอกคําตอบลงในขอ 30 – 33
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
31
มิติสัมพันธสวนที่ 2 คําอธิบาย ตัวอยางโจทย และวิธีการทําขอสอบ
คําอธิบาย
ใหนักเรียนตอบคําถามโดยดูจากภาพ และขอกําหนดที่แสดงไว และฝนคําตอบลง
ในกระดาษคําตอบในขอที่กําหนด
กําหนดให
นักเรียนสามารถสรางรูปทรงใหม จากรูปทรงพื้นฐานได 3 วิธี ไดแก
1 การรวมกัน (Union) หมายถึง การนํารูปทรงใดๆ 2 รูปทรงมารวมกันเปนรูปทรง
ใหมรูปทรงเดียว เชน เมื่อนําทรงกลมขนาดเทากันสองลูกมารวมกันดังภาพที่ 1
จะได รูปทรงใหมในภาพที่ 2
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
32
2 การหักลบกัน (Difference) หมายถึง การนํารูปทรงใดๆ 2 รูปทรงมาลบออกจาก
กันเปนรูปทรงใหมรูปทรงเดียว เชน เมื่อนําทรงกลมขนาดเทากันสองลูกมาหักลบ
กันดังภาพที่ 3 จะได รูปทรงใหมในภาพที่ 4
3 การรวมกัน (Intersection) หมายถึง การนํารูปทรงใดๆ 2 รูปทรงมารวมกันเปน
รูปทรงใหมรูปทรงเดียว เฉพาะสวนที่ทับซอนกัน เชน เมื่อนําทรงกลมขนาด
เทากันสองลูกมารวมกันดังภาพที่ 5 จะได รูปทรงใหมในภาพที่ 6
ภาพที่ 3 ภาพที่ 4
ภาพที่ 5 ภาพที่ 6
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
33
ตัวอยางคําถาม
กําหนดรูปทรงพื้นฐาน 5 รูปทรงดังตอไปนี้
และ กําหนดให การรวมกันแทนดวยอักษร A, การหักลบกันแทนดวยอักษร D,
และ การรวมกันแทนดวยอักษร J
คําถาม
อยากทราบวารูปทรงใหมในภาพนี้เกิดจากรูปทรงพื้นฐานใด
และเกิดขึ้นจากวิธีการสรางรูปทรงแบบใด
ภาพดานบน
ภาพดานหนา
รูปทรงพื้นฐาน
1 2 3 4 5
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
34
ตัวอยางการตอบ
-หากพิจารณาแลวพบวา รูปทรงนี้เกิดจาก การรวมกัน ของ รูปทรงหมายเลข
2 กับ รูปทรงหมายเลข 2 ดังนั้นคําตอบที่จะตองฝนในกระดาษคําตอบคือ
22A
-หรือ หากพิจารณาแลวพบวา รูปทรงนี้เกิดจาก การหักลบกัน ของ รูปทรง
หมายเลข 3 กับ รูปทรงหมายเลข 2 ดังนั้นคําตอบที่จะตองฝนใน
กระดาษคําตอบคือ 32D
-หรือ หากพิจารณาแลวพบวา รูปทรงนี้เกิดจาก การรวมกัน ของ รูปทรง
หมายเลข 3 กับ รูปทรงหมายเลข 4 ดังนั้นคําตอบที่จะตองฝนใน
กระดาษคําตอบคือ 34J เปนตน
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
35
ขอสอบขอที่ 34 – 35
34. อยากทราบวารูปทรงใหมในภาพนี้เกิดจาก
รูปทรงพื้นฐานใด และเกิดขึ้นจากวิธีการสรางรูปทรง
แบบใด
35. อยากทราบวารูปทรงใหมในภาพนี้เกิดจาก
รูปทรงพื้นฐานใด และเกิดขึ้นจากวิธีการสราง
รูปทรงแบบใด
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
36
ศักยภาพดานการเขาใจความสัมพันธของสถาปตยกรรม กับสิ่งแวดลอม
คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะขอสอบ
ขอสอบสวนนี้ประกอบดวยคําถาม ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถใน
การทําความเขาใจ ตีความขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม ที่มีผลตอการ
ออกแบบ และความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลเรื่องสภาพแวดลอม กับการ
เลือกองคประกอบในการออกแบบ
วิธีการตอบ
ใหนักเรียนนํารหัสคําตอบจากตารางในหนาตอไป
ที่เหมาะสม ระบายลงในวงกลมใหเขมเต็มวง โดย
ใหกรอกแถวที่ 1 สําหรับคําตอบ ก, แถวที่ 2
สําหรับคําตอบ ข, และแถวที่ 3 สําหรับคําตอบ ค
ดังตัวอยาง
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
37
36. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริโภคพลังงานอยางมหาศาลของมนุษยที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน มีอยูหลายประการ และที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดคือ การเกิดสภาวะเรือนกระจก (The greenhouse effect) ซึ่งเปน
ปรากฏการณที่ชั้นบรรยากาศของโลกถูกปกคลุมไปดวยกาซเรือนกระจก ซึ่ง
สาเหตุของกาซเหลานี้ สวนหนึ่งปลอยออกมาจากอาคารตาง ๆ สงผลใหโลกมี
อุณหภูมิสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูที่จะเปนสถาปนิก
จะตองมีความเขาใจถึงสาเหตุ และกระบวนการของการเกิดสภาวะเรือนกระจก
เพื่อนําไปสูการแกปญหาในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอไป
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
38
จากแผนภาพที่กําหนดให แสดงถึงกระบวนการการเกิดสภาวะเรือนกระจก
ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกสําหรับชองวางแตละชอง
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
39
รหัสคําตอบสําหรับคําตอบ ก และ ข
0 Solar radiation absorbed by ocean (205 W/m2
)
1 Solar radiation absorbed by land (205 W/m2
)
2 Building radiation into space (50 W/m2
)
3 Thermal radiation into space (195 W/m2
)
4 Heat and energy in the atmosphere (519 W/m2
)
5 Thermal radiation into space (185 W/m2
)
6 Heat and energy in the atmosphere (419 W/m2
)
7 Directly radiated from surface (40 W/m2
)
8 Directly radiated from surface (60 W/m2
)
9 Greenhouse gas distribute into space (320 W/m2
)
รหัสคําตอบสําหรับคําตอบ ค
A Solar radiation absorbed by ocean (205 W/m2
)
B Solar radiation absorbed by land (205 W/m2
)
C Building radiation into space (50 W/m2
)
D Thermal radiation into space (195 W/m2
)
E Heat and energy in the atmosphere (519 W/m2
)
F Thermal radiation into space (185 W/m2
)
G Heat and energy in the atmosphere (419 W/m2
)
H Directly radiated from surface (40 W/m2
)
I Directly radiated from surface (60 W/m2
)
J Greenhouse gas distribute into space (320 W/m2
)
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
40
37. จากผังหองน้ําที่กําหนดใหดังรูป จงใสรหัสคําตอบของเฟอรนิเจอรที่
เหมาะสมลงไปในบริเวณที่กําหนดให
รหัสคําตอบสําหรับคําตอบ ก และ ข รหัสคําตอบสําหรับคําตอบ ค
0 อางอาบน้ํา Built-in A อางอาบน้ํา Built-in
1 ฝกบัว B ฝกบัว
2 ชั้นวางหนังสือ C ชั้นวางหนังสือ
3 ชักโครก หรือโถปสสาวะ D ชักโครก หรือโถปสสาวะ
4 ตูเสื้อผา E ตูเสื้อผา
5 อางลางหนา F อางลางหนา
6 โตะเครื่องแปง G โตะเครื่องแปง
7 ชุดเกาอี้นั่งเลน H ชุดเกาอี้นั่งเลน
8 ตูกระจกใสของใช I ตูกระจกใสของใช
9 ราวตากผา J ราวตากผา
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
41
ศักยภาพดานการคิดแกไขปญหา และตรรกะ
คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะขอสอบ
ขอสอบสวนนี้ประกอบดวยคําถาม ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถใน
การทําความเขาใจ ตีความ เชื่อมโยงเงื่อนไขจากขอมูลที่กําหนดให เพื่อแกไข
ปญหาที่เกี่ยวของเงื่อนไข และตรรกะ ซึ่งเปนความสามารถพื้นฐานของการ
ออกแบบอยางเปนระบบ และเปนเหตุเปนผล ในการเลือกวิธีการแกปญหาในการ
ออกแบบ
ตัวอยางคําถาม
จงเลือกรูปตามตารางไปใสใหตรงกับรูปความสัมพันธที่กําหนดให
เลขกํากับ
รูป
1 2 3 4 5
ตารางที่ 1 รูปและเลขกํากับใหใสในชองวาง
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
42
ก ข
ตารางที่ 2 แสดงชองวางใหเติมเลขกํากับใหสัมพันธกับโจทยที่ให
ตัวอยางวิธีการตอบคําถาม
การตอบใหตอบโดยกรอกตัวเลขกํากับรูปในตารางที่ 1 ซึ่งสัมพันธกับภาพ
-ในขอที่กําหนดให
-หากขอใดกําหนดใหตอบเพียงขอ ก ขอเดียว ใหกรอกเลขกํากับรูปลงใน
แถว ก และกรอก 0 ลงในแถวขอ ข และ กรอก A ในแถว ค
-กรอกคําตอบใหถูกตองครบถวนทั้งสามแถว มิฉะนั้นจะไมไดคะแนน
จงเลือกเลขกํากับจากตารางที่ 1 มาใสในชองวางใหสัมพันธกับภาพทั้งหมด
ในโจทย
จากรูปจะมีชองวางใหเติมเลขกํากับจาก
ตารางที่ 1 อยูทั้งหมด 2 ชองในขอ ก
และ ข
จากรูปจะเติมเลขกํากับจากตารางที่ 1
วา 1 ในแถว ก และ 2 ในแถว ข ตาม
สวนแถว ค ใหกรอก A เสมอ
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
43
คําถามขอที่ 38 - 41
จงเลือกเลขกํากับจากตารางที่ 1 มาใสในชองวางของขอที่ 38 - 41 โดยดู
ความสัมพันธของภาพ และองคประกอบของภาพทั้งหมดใหถูกตอง
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
44
ขอ 38 ขอ 39
ขอ 40 ขอ 41
ภาพแสดงความสัมพันธ
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
45
ก ข
ก
38.
39.
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา
วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
46
ก ข
ก ข
40.
41.

More Related Content

Similar to ข้อสอบPat4 ครั้งที่1-14-มี.ค.-2552

Similar to ข้อสอบPat4 ครั้งที่1-14-มี.ค.-2552 (20)

Pat6.2552
Pat6.2552Pat6.2552
Pat6.2552
 
Pat76
Pat76Pat76
Pat76
 
Pat6Art
Pat6ArtPat6Art
Pat6Art
 
Pat3 2552
Pat3 2552Pat3 2552
Pat3 2552
 
Engineer
EngineerEngineer
Engineer
 
วิศวกรรม
วิศวกรรมวิศวกรรม
วิศวกรรม
 
Engineer
EngineerEngineer
Engineer
 
Pat3.2552
Pat3.2552Pat3.2552
Pat3.2552
 
Pat3
Pat3Pat3
Pat3
 
Pat73
Pat73Pat73
Pat73
 
Pat73
Pat73Pat73
Pat73
 
Pat วิศวกรรมศาสตร์
Pat วิศวกรรมศาสตร์ Pat วิศวกรรมศาสตร์
Pat วิศวกรรมศาสตร์
 
Pat วิศวกรรมศาสตร์
Pat วิศวกรรมศาสตร์ Pat วิศวกรรมศาสตร์
Pat วิศวกรรมศาสตร์
 
Pat3 2552
Pat3 2552Pat3 2552
Pat3 2552
 
Pat73
Pat73Pat73
Pat73
 
Pat3
Pat3Pat3
Pat3
 
Pat3Engineer
Pat3EngineerPat3Engineer
Pat3Engineer
 
Pat1
Pat1Pat1
Pat1
 
กสพท. ภาษาไทย 2563
กสพท. ภาษาไทย 2563กสพท. ภาษาไทย 2563
กสพท. ภาษาไทย 2563
 
เทียนแพ
เทียนแพเทียนแพ
เทียนแพ
 

ข้อสอบPat4 ครั้งที่1-14-มี.ค.-2552

 • 1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รหัสวิชา 74 วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) สอบวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. ชื่อ-นามสกุล................................................................. เลขที่นั่งสอบ...................................... สถานที่สอบ................................................................. ห้องสอบ............................................ คำอธิบาย 1. ข้อสอบทั้งหมดมี 2 ส่วน (46 หน้า) 300 คะแนน ส่วนที่ 1 เนื้อหาทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 20 ข้อ 90 คะแนน ส่วนที่ 2 ศักยภาพทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 41 ข้อ 210 คะแนน 2. ก่อนตอบคำถาม ให้เขียนชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบและห้องสอบ ในข้อสอบ 3. ให้เขียนชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบและรหัสวิชาที่สอบ ด้วยปากกาในกระดาษคำตอบ พร้อมทั้งระบายเลขที่นั่งสอบและรหัสวิชา ด้วยดินสอดำ เบอร์ 2B ทับตัวเลขในวงกลม ให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน 4. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก หรือ ในกระดาษคำตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องหรือ เหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ให้ทำดังนี้ ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิม ให้สะอาด หมดรอยดำเสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่ 5. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ 1 2 3 4 2 1 3 4
 • 2. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 2 1. ขอใดไมเกี่ยวของกับขออื่น 1. Sustainable solution 2. Green solution 3. Ecological solution 4. Global solution 2. ถนนพระราชพิธีที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประวัติศาสตรเกี่ยวของ กับการเมืองการปกครองอยางสําคัญยิ่ง คือถนนอะไร 1. ถนนประชาธิปไตย 2. ถนนราชดําเนิน 3. ถนนศรีนครินทร 4. ถนนราชพฤกษ 3. สําหรับชาวบานในเมืองไทยสมัยกอน ใตถุนเรือนไทยมีประโยชนดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด 1. เพื่อความสงางามของเจาของอาคาร 2. เพื่อปองกันน้ําทวม 3. เพื่อปองกันแมลง หนู สัตวรบกวน 4. เพื่อใชเลี้ยงสัตว
 • 3. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 3 4. ปราสาทหินพนมรุง เปนรูปแบบสถาปตยกรรมของอารยธรรมใด 1. อยุธยา 2. สุโขทัย 3. ขอม 4. มอญ 5. รูปแบบในขอใดไมมีความคลายคลึงกับรูปแบบในขออื่น 1. Modernism 2. Neo-classic 3. Zen 4. Minimalism 6. ก. ศึกษาความตองการของลูกคา ข. สรางสรรคแนวคิดการออกแบบ ค. คุมการกอสรางหรือการผลิต ง. ซอมบํารุงงานออกแบบภายหลังการใชงาน จากตัวเลือกขางตน นักออกแบบ และสถาปนิกตองมีความสามารถ ในดานใดบาง 1. ขอ ก,ข,ค ถูก ขอ ง ผิด 2. ขอ ข,ค ถูก ขอ ก,ง ผิด 3. ขอ ก,ข,ง ถูก ขอ ค ผิด 4. ถูกทุกขอ
 • 4. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 4 7. วิสัยทัศนของผูสมัครผูวาฯ คนใดที่ความคลายคลึงกับแนวคิดที่ นักออกแบบควรจะมี 1. นายยุรมัน เบอร 1 “ผมจะนําคนกอปญหามาลงโทษ” 2. นายชูไว เบอร 2 “ผมมองเห็นปญหา” 3. นางไรนา เบอร 3 “ดิฉันเชื่อวาปญหาทุกอยางแกไขได” 4. นายสุขภัณฑ เบอร 4 “ผมมีทางเลือกสําหรับการแกปญหาแตละจุด” 8. สถาปตยกรรมในแนวความคิดสภาพแวดลอมที่ยั่งยืน ตรงกับขอใดใน ตอไปนี้ 1. โรงเรียนอนุบาล ที่สรางเสริมกิจกรรมเด็กในลานโลง 2. เรือนไทยที่มีการถายเทอากาศไดดี 3. บานพักตากอากาศริมภูเขา ภูมิทัศนสงบรมรื่น 4. บานจัดสรรที่สรางลอมรอบทะเลสาบขนาดใหญ 9. งานออกแบบของไทยไดรับอิทธิพลมาจาก ก. จีน ข. อินเดีย ค. ขอม ง. ญี่ปุน 1. ขอ ก, ข, ค ถูก ขอ ง ผิด 2. ขอ ข, ค ถูก ขอ ก, ง ผิด 3. ขอ ก, ข, ง ถูก ขอ ค ผิด 4. ถูกทุกขอ
 • 5. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 5 10. งานออกแบบสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดรับอิทธิพลมาจาก ประเทศใด 1. อินเดีย 2. ฝรั่งเศส 3. จีน 4. ญี่ปุน 11. เหตุใดเราจึงมองเห็นสารสีเขียวเปนสีเขียว 1. เพราะสารสีเขียวจะดูดกลืนแสงสีเขียวแลวจึงสะทอน แสงสีเขียวออกมา 2. เพราะสารสีเขียวจะดูดกลืนแสงสีเขียวแลวสะทอนแสงสีอื่นออกมา 3. เพราะสารสีเขียวจะดูดกลืนแสงสีอื่นแลวสะทอนแสงสีเขียวออกมา 4. ไมมีขอถูก 12. ถาเรามองปลาที่อยูในน้ํา จะเห็นปลาอยูตื้นหรือลึกกวาความเปนจริง เพราะเหตุใด 1. ตื้นกวาปกติ เพราะดัชนีหักเหของอากาศนอยกวาน้ํา 2. ลึกกวาปกติ เพราะเกิดการกระเจิงของแสง 3. ตื้นกวาปกติ เพราะดัชนีหักเหของอากาศมากกวาน้ํา 4. มองเห็นเทากับความลึกจริง ไมเปลี่ยนแปลง
 • 6. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 6 13.ระหวางเสาคอนกรีต 2 ตน มีคานเหล็กยาว 6 เมตร วางพอดีดังรูป ถาคาน เหล็กมีขนาดพื้นที่หนาตัด 25 ตารางเซนติเมตร เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 5 องศาเซลเซียส พบวาเหล็กขยายตัวขึ้น เกิดความเครียด ตามยาวเทากับ 2 × 10-6 จงหาขนาดแรงที่เหล็กดันเสาคอนกรีตเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 5 องศาเซลเซียส (กําหนดให เหล็กมีคา Young’s Modulus = 2 × 1010 N/m2 ) 1. 103 N 2. 5 × 103 N 3. 6 × 103 N 4. 107 N 14.ขอใดเปนสาเหตุทําใหเห็นดวงจันทรปรากฏ ณ ตําแหนงเดิมชาลงทุกวัน 1. โลกใชเวลาหมุนรอบตัวเองนานกวาดวงจันทรโคจรรอบโลก 2. เพราะโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 3. เพราะดวงจันทรโคจรรอบโลกจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 4. เพราะดวงจันทรใชเวลาโคจรรอบโลกนานกวาโลกหมุนรอบตัวเอง
 • 7. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 7 15.หองที่มีผังแบบใดจะมีปญหาดานเสียงกองนอยที่สุด 16.ตัวเลือกในขอใดมีพื้นที่ 30 ตารางเมตร 1. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยม กวาง 100 ซม. ยาว 3000 ซม. 2. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยม กวาง 0.5 กม. ยาว 0.6 กม. 3. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยม กวาง 2000 ซม. ยาว 150 ซม. 4. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยม กวาง 0.04 กม. ยาว 0.75 กม. 17.ผลรวมของมุมภายในของรูป แปดเหลี่ยมดานเทามีคาเทากับเทาไร 1. 360 องศา 2. 180 องศา 3. 1440 องศา 4. 1080 องศา 1. 2. 3. 4.
 • 8. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 8 18.สถาปนิกออกแบบอาคารแหงหนี่ง มีผนังดานหนึ่งสูง 40 เมตร และมีพื้นที่ ผนังทั้งหมด 2400 ตารางเมตร ทั้งนี้สถาปนิกตองการตกแตงผนังดวยวัสดุ ปดผนัง 4 รูปแบบ โดยตองการแบงลายผนังออกเปนรูปสามเหลี่ยมที่มี ขนาดพื้นที่เทาๆ กัน อยากทราบวาตองใชงบประมาณนอยที่สุดเทาใด จึง จะสามารถตกแตงตามความคิดของผูออกแบบได เมื่อราคาของวัสดุปด ราคาวัสดุปดผนังลายที่ 1 คือ 50 บาท/ตร.ม. ลายที่ 2 คือ 80 บาท/ตร.ม. ลายที่ 3 คือ 90 บาท/ตร.ม. ลายที่ 4 คือ 120 บาท/ตร.ม. และตองจายแรง คาติดตั้งเพิ่มเติมหากมีรูปแบบเสนเฉียงอีก 10% ของราคาวัสดุ/ความยาว แนวเฉียง (เมตร) 1. 204,000 บาท 2. 306,000 บาท 3. 286,000 บาท 4. 350,880 บาท 19.ในการออกแบบบรรจุภัณฑชิ้นหนึ่ง เจาของตองการใหมีขนาดบรรจุ ของเหลวได 500 มล. ซึ่งเดิมตองใชพลาสติกปริมาตร 40 มล. เพื่อสราง เปนบรรจุภัณฑ สวนแบบใหมที่นักออกแบบทําขึ้น มีอัตราการใชวัสดุ 1 หนวย ตอ ความจุ 10 หนวย อยากทราบวาประสิทธิภาพในการใชวัสดุของ บรรจุภัณฑแบบใหม ตอความจุนั้นเปนอยางไร 1. เพิ่มขึ้น 8% 2. ลดลง 8% 3. เพิ่มขึ้น 20% 4. ลดลง 20%
 • 9. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 9 20.ในการปูพื้นถนนโครงการหนึ่ง ผูออกแบบตองการวางบล็อกปูถนนเปน รูปแบบ ขนาด และวิธีการวางลาย ดังภาพ บนถนนที่มีขนาดกวาง 2 เมตร และยาว 20 เมตร อยากทราบวาในพื้นที่นี้จะตองใชบล็อคปูพื้นทั้งหมดกี่ กอน จึงจะวางไดตามแบบพอดี โดยใชจํานวนกอนนอยที่สุด และมี ระยะหางระหวางกอนใกลเคียงกันมากที่สุด 15.00 15.00 1. 1,440 กอน 2. 1,452 กอน 3. 1,500 กอน 4. 1,560 กอน ตองเวนระยะหางรอบ บล็อคปูพื้นแตละกอน 1-2 ซม.
 • 10. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 10 ศักยภาพ ดานการออกแบบสถาปตยกรรมกับมนุษยและสังคม คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะขอสอบ ขอสอบสวนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการอานจับใจความ คิด วิเคราะหและสังเคราะหความเชื่อมโยงสัมพันธของประเด็นและสาระสําคัญตางๆ พรอมทั้งทําความเขาใจและสามารถตีความ ในเรื่องราวของสถาปตยกรรมที่ เกี่ยวของกับผูคน ชุมชนและสังคม สําหรับลักษณะขอสอบและวิธีการตอบ ขอสอบ ไดแสดงไวในตัวอยางเรื่อง “ตลาดระแหง” การตรวจคะแนนจะตรวจ คําตอบที่ระบายไวในกระดาษคําตอบเทานั้น ผูสอบอาจสังเคราะหคําตอบโดยการ รางแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงสัมพันธของประเด็นตางๆ หรือไมก็ได ตัวอยางขอสอบและวิธีการตอบขอสอบ คําสั่ง อานบทความเรื่อง “ตลาดระแหง” ในบทความมีขอความที่พิมพดวยอักษรเขมอยู 5 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนดซึ่งแตละขอความมี ตัวเลข 2 หลักกํากับ แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนด แตละ ขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไป ตามเกณฑ ดังตอไปนี้
 • 11. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 11 ขอความที่กําหนด ไดแก พื้นที่ สิ่งปลูกสราง ชุมชน เหตุการณหรือเอกลักษณ ที่ เกี่ยวของกับตลาดระแหง 1. ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) เปน สวนประกอบสําคัญ หรือ เปนจุดเดนที่นาสนใจ ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข 2 หลักที่อยูหนาขอความที่เปนสวนประกอบสําคัญ แลวตามดวย ตัวอักษร “A” 2. ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) เปน สวนประกอบทั่วไป หรือ ไมมีนัยสําคัญพิเศษ ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข 2 หลักที่อยูหนาขอความที่เปนสวนประกอบทั่วไป แลวตามดวยตัว อักษร “D” 3. ถาขอความที่กําหนด เปนเอกลักษณ หรือ เปนจุดเดนที่นาสนใจ ของ ขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข 2 หลักที่อยูหนาขอความ ที่ถูกทําใหเกิดเอกลักษณนั้นขึ้น แลวตามดวย ตัวอักษร “I” 4. ถาขอความที่กําหนด เคยเปนสวนประกอบสําคัญในอดีต ของขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข 2 หลักที่อยู หนาขอความ ที่เคยมีขอความนี้เปนสวนประกอบสําคัญ แลวตามดวย ตัวอักษร “J” 5. ถาขอความที่กําหนด ไมมีขอความอื่น เปนสวนประกอบสําคัญ / เปน สวนประกอบทั่วไป / ถูกทําใหเกิดเอกลักษณขึ้นโดยขอความนี้ / หรือเคยมี ขอความนี้เปนสวนประกอบสําคัญในอดีต ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข “99” แลวตามดวยตัวอักษร “H”
 • 12. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 12 โจทย 1. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “วินัยชุมชน” ในคําตอบขอที่ 1 – 3 2. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “วัดบัวแกวเกษร” ในคําตอบขอที่ 4 – 6 3. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “พื้นที่สาธารณะ” ในคําตอบขอที่ 7 – 9 ตัวอยางบทความ และคําแนะนําในการทําขอสอบ ตลาดระแหง ตลาดระแหงตั้งอยูสองฝงคลองระแหง ซึ่งเปนคลองขนาดเล็กกวางประมาณ 6 – 8 เมตร มีสะพานไมที่ชักรอกไดครอมใหเดินขามไปมา สองฟากมีเรือนแถวไมเกา สลับตึกใหมปลูกตอเนื่องกัน 20 – 30 คูหา ดานหนึ่งของศาลามีทางเดินคอนกรีต เชื่อมตอออกไปยังชุมชนทองนาอันมีทุงขาวเขียวขจี สวนอีกดานหนึ่งของตลาด เปนวัดบัวแกวเกษร และโรงเรียนวัดบัวแกวเกษร (วนพงษอนุกูล) โดยมีถนนทาง หลวงสาย 340 คั่น ในตลาดประกอบไปดวยรานรวง ที่สวนใหญจําหนายสินคาเพื่อการเกษตร ราน ตัดผม รานขายยาและอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีศาลเจาและโรงงิ้ว ที่เปนพื้นที่ สาธารณะสําหรับจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ลักษณะเดนของตลาดนี้อยูที่ องคประกอบของทางเดินริมน้ํา ตั้งแตสะพานเชื่อมสองฟากคลองที่รายเปนระยะ ทาน้ําของแตละรานที่ทําเปนทางลาดแทนบันได ตลอดจนเขื่อนกันตลิ่งที่ยังคง เปนแผงไมแบบเกาและความนาสนใจที่สัมผัสไดอีกอยาง ก็คือวินัยชุมชนในการ
 • 13. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 13 เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เห็นไดจากใชพื้นที่สวนรวมรวมกันไดอยางเปนระเบียบ และรักษาความสะอาดไดอยางนาชมเชย มีการตกแตงบานเรือนดวยพรรณไม กระถาง และผูคนก็ยังมีชีวิตผูกพันอยูกับลําคลอง เห็นไดจากการลงอาบน้ํา เลน น้ํา ตกปลา ฯลฯ ที่สื่อแสดงออกอยางชัดเจนถึงวิถีชีวิตที่ดําเนินอยูของชาวชุมชน เลขกํากับ ขอความที่กําหนด 01 วินัยชุมชน 02 พื้นที่สาธารณะ 03 ตลาดระแหง 04 วัดบัวแกวเกษร คําแนะนําในการทําขอสอบ 1. พิจารณาขอความ “วินัยชุมชน” (01) พบประโยค “ลักษณะเดนของตลาดนี้ อยูที่.....และความนาสนใจที่สัมผัสไดอีกอยาง ก็คือวินัยชุมชน....” ดังนั้น ขอ 03 ตลาดระแหง จึงมี วินัยชุมชน (01) เปนสวนประกอบสําคัญหรือ จุดเดนที่นาสนใจ (01A จึงเปนคําตอบหนึ่งของขอ 03 ตลาดระแหง) ใน ขณะเดียวกันสําหรับขอ 01 วินัยชุมชน เปนเอกลักษณหรือจุดเดนที่ นาสนใจของ ตลาดระแหง (03) ซึ่งถูกทําใหเกิดเอกลักษณขึ้น (03I จึงเปน คําตอบเดียวของขอ 01 วินัยชุมชน)
 • 14. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 14 2. พิจารณาขอความ “พื้นที่สาธารณะ” (02) พบประโยค “......ในตลาด ประกอบไปดวย.....นอกจากนี้ยังมีศาลเจาและโรงงิ้ว ที่เปนพื้นที่สาธารณะ ....ของชุมชน (ตลาดระแหง)....” พื้นที่สาธารณะ (02) จึงเปนสวนประกอบ ทั่วไปของตลาดระแหง (02D จึงเปนคําตอบหนึ่งของขอ 03 ตลาดระแหง) ในขณะที่ สําหรับขอความ “พื้นที่สาธารณะ” (02) พบวา ไมมีขอความอื่น เปนสวนประกอบสําคัญ / เปนสวนประกอบทั่วไป / ถูกทําใหเกิด เอกลักษณขึ้นโดยขอความนี้ / หรือเคยมีขอความนี้เปนสวนประกอบสําคัญ ในอดีต (99H จึงเปนคําตอบเดียวของขอ 02 พื้นที่สาธารณะ) 3. พิจารณาขอความ “ตลาดระแหง” (03) พบวา “....สวนอีกดานหนึ่งของตลาด เปนวัดบัวแกวเกษร” วัดบัวแกวเกษร (04) จึงเปนสวนประกอบทั่วไปของ ตลาดระแหง (04D จึงเปนคําตอบหนึ่งของขอ 03 ตลาดระแหง) 4. พิจารณาขอความ “วัดบัวแกวเกษร” (04) พบวา ไมมีขอความอื่น เปน สวนประกอบสําคัญ / เปนสวนประกอบทั่วไป / ถูกทําใหเกิดเอกลักษณขึ้น โดยขอความนี้ / หรือเคยมีขอความนี้เปนสวนประกอบสําคัญในอดีต (99H จึงเปนคําตอบเดียวของขอ 04 วัดบัวแกวเกษร)
 • 15. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 15 จากความสัมพันธดังกลาว สรุปความเชื่อมโยงของขอความทั้ง 5 ขอ เปนรหัส คําตอบใสไวในตาราง (รวมทั้งหมด 8 คําตอบ) ไดดังนี้ เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รางรหัสคําตอบที่จะระบายใน กระดาษคําตอบ 01 วินัยชุมชน 03I 02 พื้นที่สาธารณะ 99H 03 ตลาดระแหง 01A 02D 04D 04 วัดบัวแกวเกษร 99H ตัวอยางการตอบในกระดาษคําตอบ 1. โจทยสั่งวาใหแสดงความสัมพันธที่เกี่ยวกับขอความ “วินัยชุมชน” ใน กระดาษคําตอบ ขอ 1 -3 ซึ่งจากตารางความสัมพันธในสวนคําแนะนําในการทําขอสอบ พบวารหัสแสดงความสัมพันธคือ 03I อยางเดียว ดังนั้นจะตองฝน 03I ใน คําตอบของขอที่ 1 และ ฝนคําตอบ 00A ซึ่งเปนรหัสวาไมมีคําตอบ ในขอที่ 2 และ 3 2. โจทยสั่งวาใหแสดงความสัมพันธที่เกี่ยวกับขอความ “วัดบัวแกวเกษร” ใน กระดาษคําตอบขอ 4 -6 ซึ่งจากตารางความสัมพันธในสวนคําแนะนําใน การทําขอสอบ พบวารหัสแสดงความสัมพันธคือ 99H อยางเดียว ดังนั้น จะตองฝน 99H ในคําตอบของขอที่ 4 และ ฝนคําตอบ 00A ซึ่งเปนรหัสวา ไมมีคําตอบ ในขอที่ 5 และ 6
 • 16. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 16 3. โจทยสั่งวาใหแสดงความสัมพันธที่เกี่ยวกับขอความ “ตลาดระแหง” ใน กระดาษคําตอบขอ 7 -9 ซึ่งจากตารางความสัมพันธในสวนคําแนะนําใน การทําขอสอบ พบวารหัสแสดงความสัมพันธคือ 01A, 02D, 04D ดังนั้น จะตองฝนคําตอบโดยเรียงลําดับจากเลขกํากับขอความที่มีคานอยไปหา มากในแตละขอ คือ ฝนคําตอบ 01A ในคําตอบของขอที่ 7 และ ฝนคําตอบ 03D ในขอที่ 8 และฝนคําตอบ 04D ในขอที่ 9 หมายเหตุ • ในขอที่ไมมีคําตอบ จะตองฝน 00A • การแสดงความสัมพันธที่มีมากกวาหนึ่งคําตอบ ตองฝนคําตอบโดยตอง เรียงลําดับเลขกํากับขอความ จากนอยไปมากเทานั้น
 • 17. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 17 บทความสําหรับการสอบ คําสั่ง อานบทความเรื่อง “ตลาดระแหง” ในบทความมีขอความที่พิมพดวยอักษรเขมอยู 9 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนดซึ่งแตละขอความมี ตัวเลข 2 หลักกํากับ แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนด แตละ ขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไป ตามเกณฑ ดังตอไปนี้ ขอความที่กําหนด ไดแก พื้นที่ สิ่งปลูกสราง ชุมชน เหตุการณหรือเอกลักษณ ที่ เกี่ยวของกับตลาดระแหง 1. ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) เปน สวนประกอบสําคัญ หรือ เปนจุดเดนที่นาสนใจ ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข 2 หลักที่อยูหนาขอความที่เปนสวนประกอบสําคัญ แลวตามดวย ตัวอักษร “A” 2. ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) เปน สวนประกอบทั่วไป หรือ ไมมีนัยสําคัญพิเศษ ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข 2 หลักที่อยูหนาขอความที่เปนสวนประกอบทั่วไป แลวตามดวยตัวอักษร “D” 3. ถาขอความที่กําหนด เปนเอกลักษณ หรือ เปนจุดเดนที่นาสนใจ ของ ขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข 2 หลักที่อยูหนาขอความ ที่ถูกทําใหเกิดเอกลักษณนั้นขึ้น แลวตามดวย ตัวอักษร “I”
 • 18. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 18 4. ถาขอความที่กําหนด เคยเปนสวนประกอบสําคัญในอดีต ของขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 ขอความ) ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข 2 หลักที่อยู หนาขอความ ที่เคยมีขอความนี้เปนสวนประกอบสําคัญ แลวตามดวย ตัวอักษร “J” 5. ถาขอความที่กําหนด ไมมีขอความอื่น เปนสวนประกอบสําคัญ / เปน สวนประกอบทั่วไป / ถูกทําใหเกิดเอกลักษณขึ้นโดยขอความนี้ / หรือเคยมี ขอความนี้เปนสวนประกอบสําคัญในอดีต ใหระบายคําตอบเปน ตัวเลข “99” แลวตามดวยตัวอักษร “H”
 • 19. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 19 ตลาดระแหง รูปแบบบานเรือนที่ตลาดระแหง สวนใหญเปนเรือนไมหลังคาจั่ว มีนอกชานยื่นลง ในน้ํา โดยปกเสาไมลงในน้ํา รองรับนอกชานหรือทางเดินหนาบานที่เชื่อมตอกัน บานแตละหลังยังคงรูปแบบและวัสดุดั้งเดิม ที่นาสนใจคือองคประกอบตางๆ ของ เรือนที่แสดงถึงความเปนชุมชนริมน้ํา อาทิ ทาน้ํา ราวตากแห ฯลฯ ที่สื่อ แสดงออกอยางชัดเจนถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชน ประเพณีที่เปนเอกลักษณ ของทองถิ่นประเพณีหนึ่งคือ เทศกาลตักบาตรพระรอย ซึ่งจัดขึ้นหลังออกพรรษา ในอดีตนั้นพระสงฆจํานวน 100 รูปจะลงเรือเพื่อให ชาวบานที่อยูบนฝงไดใสบาตร เมื่อการคมนาคมมีถนนหนทางที่สะดวกขึ้น การตัก บาตรพระรอยในระยะเวลาราว 10 ปที่ผานมาก็เปลี่ยนแปลงไป โดยพระสงฆจะ เดินทางมายังวัดบัวแกวเกษรโดยรถยนต แลวจึงเดินมารับบาตรที่ริมคลองแทน การลงเรือ ปจจุบันมีพระสงฆเขารวมเทศกาลนี้ราว 150 – 160 รูปจาก 17 วัด ใน เทศกาลนี้จะมีการแขงเรือและเดินกะลาเพื่อความรื่นเริงดวย ตลาดระแหงเกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณนี้เคยเปนตลาดสุดทางรถไฟเอกชนสาย กรุงเทพฯ – บางบัวทอง - ลาดหลุมแกว ซึ่งเจาพระยาวรพงศพิพัฒน (เย็น อิศร เสนา) นายชางผูทําการกอสรางตางๆในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนผูสราง และเริ่มเดิน รถไดเมื่อ พ.ศ. 2458 แตในที่สุดก็เลิกราไป ปจจุบันคงเหลือแตระฆังรถไฟ และ ตัวอยางรางรถไฟ อยูที่โรงเรียนวัดบัวแกวเกษร (วรพงศอนุกูล) ซึ่งเจาพระยา- วรพงศพิพัฒนบริจาคที่ดินเพื่อสรางโรงเรียน เปนที่นายินดีวาจังหวัดปทุมธานี ไดเห็นความสําคัญของพื้นที่แหงนี้ โดยได ดําเนินการจัดสรางหองสมุดเฉลิมราชกุมารีของจังหวัดที่หนาตลาด เมื่อ
 • 20. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 20 ประมาณป พ.ศ. 2535 และในป พ.ศ. 2549 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ไดเสด็จเยี่ยมชุมชนนี้ ในฐานะที่เปนชุมชนดั้งเดิมที่ มีลักษณะเฉพาะตัว ยังคามภาคภูมิใจใหแกชุมชนเปนอยางยิ่ง เลขกํากับ ขอความที่กําหนด 01 ตลาดระแหง 02 รูปแบบและวัสดุดั้งเดิม 03 ความเปนชุมชนริมน้ํา 04 ทาน้ํา ราวตากแห 05 วิถีชีวิตของชาวชุมชน 06 ตลาดสุดทางรถไฟ 07 โรงเรียนวัดบัวแกวเกษร เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รางรหัสคําตอบที่จะระบายใน กระดาษคําตอบ 01 ตลาดระแหง 02 รูปแบบและวัสดุดั้งเดิม 03 ความเปนชุมชนริมน้ํา 04 ทาน้ํา ราวตากแห 05 วิถีชีวิตของชาวชุมชน 06 ตลาดสุดทางรถไฟ 07 โรงเรียนวัดบัวแกวเกษร
 • 21. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 21 โจทย 1. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “ตลาดระแหง” ในคําตอบขอที่ 1 – 3 2. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “รูปแบบและวัสดุดั้งเดิม” ใน คําตอบขอที่ 4 – 6 3. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “ทาน้ํา ราวตากแห” ใน คําตอบขอที่ 7 – 9 4. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “วิถีชีวิตชาวชุมชน” ใน คําตอบขอที่ 10 – 12 5. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “ตลาดสุดทางรถไฟ” ใน คําตอบขอที่ 13 – 15 6. จงแสดงความสัมพันธของขอความ “ความเปนชุมชนริมน้ํา” ใน คําตอบขอที่ 16 – 18 หมายเหตุ • ในขอที่ไมมีคําตอบ จะตองฝน 00A • การแสดงความสัมพันธที่มีมากกวาหนึ่งคําตอบ ตองฝนคําตอบโดยตอง เรียงลําดับเลขกํากับขอความ จากนอยไปมากเทานั้น
 • 22. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 22 ศักยภาพ ดานการสื่อสารแนวคิดในการออกแบบ คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะขอสอบ ขอสอบสวนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห ตีความ และสังเคราะหความเชื่อมโยง ความสัมพันธขององคประกอบทางทัศนศิลป พื้นฐานการออกแบบ การจัดองคประกอบ และการประยุกตใชสี เพื่อสื่อสาร ความหมายในการออกแบบ ใหเกิดเปนภาพลักษณตามที่กําหนดใหไดอยาง เหมาะสม คําสั่ง จากหมวดองคประกอบในการออกแบบ 7 หมวดที่กําหนด ใหผูสอบเลือก องคประกอบทางการออกแบบ จากตัวเลือกใน 3 หมวดตามที่โจทยแตละ ขอกําหนด มาใชรวมกันตามลําดับ (เลือก 1 อยางจากแตละหมวด รวม 3 อยาง) เพื่อออกแบบสภาพแวดลอมที่สามารถสื่อถึงลักษณะธุรกิจ สินคา บริการ กลุมเปาหมาย และสนองความตองการของโจทยไดดีที่สุด ซึ่งผูสอบจะตองเลือก องคประกอบใหครบจากทั้ง 3 หมวด มิฉะนั้นจะไมไดคะแนนในขอนั้นๆ ตัวอยางเชน โจทยกําหนดใหเลือกตัวเลือกจาก หมวดวิธีการจัด, หมวดแสง และ หมวดสี มาใชตามลําดับ (ดูตารางในหนาตอไป) ซึ่งหากผูสอบตองการเลือก การ จัดองคประกอบซอนทับกัน (หมายเลข 9) โดยใชสีสะทอนแสง (หมายเลข 6) และ ใหแสงจากดานลาง (อักษร I) ผูสอบจะตองกรอกรหัสคําตอบ 9 6 I ลงใน กระดาษคําตอบ
 • 23. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 23 รหัส 1) ตัวเลือกหมวดเครื่องเรือน 0-9 มีลักษณะดังภาพตอไปนี้
 • 24. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 24 รหัส 2) ตัวเลือกหมวดลายพื้นหลัง 0 พื้นหลังเรียบ ไมมีลาย 1-9 มีลักษณะดังภาพตอไปนี้
 • 25. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 25 รหัส 3) ตัวเลือกหมวดสี รหัส 4) ตัวเลือกหมวดรูปทรง 0 ไมมีสี หรือ ใส A ไรรูป ไรทรง 1 สีของวัสดุ B รูปทรงอิสระ 2 สีปนเทา C รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน 3 สีปนขาว (Pastel) D รูปทรงเรขาคณิตลบมุม 4 แมสี E รูปทรงเรขาคณิตซับซอน 5 สีสด F รูปทรงอินทรีย (organic) 6 สีสะทอนแสง G รูปทรงสมมาตร 7 สีขาว และดํา H รูปทรงบิดเบี้ยว 8 ไลสี ขาว เทา ดํา I อวน เตี้ย 9 สีของแสง J สูง ผอม รหัส 5) ตัวเลือกหมวดแสง รหัส 6) ตัวเลือกหมวดวัสดุผนัง A มืด ไมมีแสง A กระจก B แสงธรรมชาติ B ผนังทาสี หรือวาดลาย C แสงสวางทั่วบริเวณ C กระดาษสา D แสงสวางเนนเฉพาะจุด D ไมไผ E แสงLED เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ E มานจับจีบ (draped) F แสงเทียน F อิฐกอ G แสง Black Light (UV) G คอนกรีตเปลือย H โคมระยา H Stainless Steel I แสงสองจากดานลาง I ผาไนลอนขึง J แสงสองจากดานบน J วัสดุพื้นถิ่นสาน
 • 26. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 26 รหัส 7) ตัวเลือกหมวดวิธีการจัด 0 สมดุลยและสมมาตร 1 สมดุลย แตไมสมมาตร 2 จัดวางองคประกอบจํานวนมาก ชิดๆกัน 3 จัดวางองคประกอบจํานวนนอย หางๆกัน 4 จัดซ้ําเปนจังหวะเทาๆกัน 5 จัดเปนวงกลม 6 จัดไมเปนระเบียบ 7 ทุกอยางเขากันเปนชุด 8 จัดผสม (mix & match) 9 จัดซอนทับกัน โจทย 19. จงออกแบบการจัดแสดงหนาราน (Window Display) สําหรับรานขายของใช สําหรับเด็กทารก ซึ่งสื่อถึงความนุมนวลนาทะนุถนอม โดยเลือกองคประกอบ จาก ตัวเลือกใน หมวดลายพื้นหลัง, หมวดสีและ หมวดรูปทรงของที่สิ่งจัดแสดง มาใช รวมกัน ตามลําดับ 20. จงออกแบบการจัดแสดงหนารานขายของเลนที่สามารถดึงดูดเด็กอายุ 3-5 ป โดยเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดลายพื้นหลัง, หมวดสีและ หมวด รูปทรงของที่สิ่งจัดแสดง มาใชรวมกัน ตามลําดับ
 • 27. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 27 21. จงออกแบบการจัดแสดงหนารานขายของตกแตงบานแนว Retro ยอนยุค สําหรับวัยรุน โดยเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดลายพื้นหลัง, หมวดสี และ หมวดรูปทรงของที่สิ่งจัดแสดง มาใชรวมกัน ตามลําดับ 22. จงออกแบบสภาพแวดลอมภายในรานอาหารจานดวนที่อยูชั้นใตดินของ หางสรรพสินคา โดยเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดเครื่องเรือน, หมวด วิธีการจัดองคประกอบ และหมวดแสง มาใชรวมกันตามลําดับ 23. จงออกแบบสภาพแวดลอมภายใน หองรับแขกที่แสดงถึง ความเครงครัด เปน ทางการ และหรูหราสงางาม แบบฝรั่งเศส โดยเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดเครื่องเรือน, หมวดวิธีการจัดองคประกอบ และหมวดวัสดุผนัง มาใชรวมกัน ตามลําดับ 24. จงออกแบบสภาพแวดลอมภายในโถงพักคอยที่มีบรรยากาศแปลกใหม ทันสมัย เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทําใหไมซ้ําซากจําเจ ชวยกระตุนใหเกิดการ พบปะพูดคุยกับทั้งคนรูจักและคนที่เพิ่งพบใหมไดอยางสบาย (casual) ไมเปน ทางการ โดยเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดเครื่องเรือน, หมวดวิธีการ จัดองคประกอบ และหมวดแสง มาใชรวมกันตามลําดับ 25. จงจัดแสดงงานหัตถกรรมไทยฝมือชาวบาน ที่สื่อถึงการดําเนินชีวิตตาม ปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง โดยเลือกองคประกอบจากตัวเลือกในหมวดเครื่อง เรือน, หมวดลายพื้นหลัง และหมวดวัสดุพื้นหลัง มาใชรวมกันตามลําดับ
 • 28. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 28 ศักยภาพ ดานมิติสัมพันธ คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะขอสอบ ขอสอบสวนนี้ประกอบดวยคําถาม 2 สวน ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบ ความสามารถทางจินตภาพ การคิดวิเคราะห หาความสัมพันธ ระหวางรูปทรงทั้ง สองมิติ รูปทรงสามมิติ และพื้นที่วาง ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการออกแบบ มิติสัมพันธสวนที่ 1 ตัวอยางโจทย และวิธีการทําขอสอบ ใหนักเรียนตอบคําถามโดยดูจากภาพที่กําหนดให และกรอกคําตอบลงใน กระดาษคําตอบในขอที่กําหนด
 • 29. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 29 ตัวอยางโจทย กําหนดใหอักษร A แทนสามเหลี่ยมดานเทาที่มีขนาดเล็กที่สุด B แทนสามเหลี่ยม ดานเทาที่มีขนาดใหญถัดไป และ C, D, E ... แทนสามเหลี่ยมดานเทาแตละขนาด ที่มีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ อยากทราบวาจากภาพขางตนมีสามเหลี่ยมแตละขนาด ขนาดละกี่รูป โดยกรอกคําตอบลงในขอ 1 - 4 วิธีการตอบ ใหนักเรียนฝนคําตอบโดย ใหตัวเลขแถวแรกแทนหลักสิบ ตัวเลขในแถวที่สอง แทนหลักหนวย และตัวอักษรแทนขนาด โดยกรอกคําตอบ 1 คําตอบตอ 1 ขอ โดยเรียงคําตอบจากขนาดที่เล็กที่สุด ไปถึงขนาดที่ใหญที่สุด ในแตละขอ ตัวอยางเชน -ขนาด A มี 18 รูป จะตองฝน 18A ในลงกระดาษคําตอบขอที่ 1 -ขนาด B มี 6 รูป จะตองฝน 06B ในลงกระดาษคําตอบขอที่ 2 -ขนาด C มี 2 รูป จะตองฝน 02C ในลงกระดาษคําตอบขอที่ 3 -ไมมีขนาดอื่นๆ แลวสําหรับขอที่ 4 จะตองกรอก 00A ลงในกระดาษคําตอบ ขอที่ 4 หากขอใดไมมีคําตอบใหกรอก รหัส 00A ลงในขอนั้น
 • 30. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 30 ขอสอบขอ 26 - 33 ขอ 31-34 กําหนดใหอักษร A แทนหกเหลี่ยมดานเทาที่มีขนาดเล็กที่สุด B แทน หกเหลี่ยมดานเทาที่มีขนาดใหญขึ้นถัดไป และ C, D, E ... แทนหกเหลี่ยมดานเทา แตละขนาดที่มีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ อยากทราบวาจากภาพขางตนมีหกเหลี่ยม ดานเทาแตละขนาด ขนาดละกี่รูป กรอกคําตอบลงในขอ 26 – 29 ขอ 35-38 กําหนดใหอักษร A แทนสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่มีขนาดเล็กที่สุด B แทนสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่มีขนาดใหญขึ้นถัดไป และ C, D, E ... แทนสี่เหลี่ยม ขนมเปยกปูนแตละขนาดที่มีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ อยากทราบวาจากภาพขางตน มีสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนแตละขนาด ขนาดละกี่รูป กรอกคําตอบลงในขอ 30 – 33
 • 31. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 31 มิติสัมพันธสวนที่ 2 คําอธิบาย ตัวอยางโจทย และวิธีการทําขอสอบ คําอธิบาย ใหนักเรียนตอบคําถามโดยดูจากภาพ และขอกําหนดที่แสดงไว และฝนคําตอบลง ในกระดาษคําตอบในขอที่กําหนด กําหนดให นักเรียนสามารถสรางรูปทรงใหม จากรูปทรงพื้นฐานได 3 วิธี ไดแก 1 การรวมกัน (Union) หมายถึง การนํารูปทรงใดๆ 2 รูปทรงมารวมกันเปนรูปทรง ใหมรูปทรงเดียว เชน เมื่อนําทรงกลมขนาดเทากันสองลูกมารวมกันดังภาพที่ 1 จะได รูปทรงใหมในภาพที่ 2 ภาพที่ 1 ภาพที่ 2
 • 32. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 32 2 การหักลบกัน (Difference) หมายถึง การนํารูปทรงใดๆ 2 รูปทรงมาลบออกจาก กันเปนรูปทรงใหมรูปทรงเดียว เชน เมื่อนําทรงกลมขนาดเทากันสองลูกมาหักลบ กันดังภาพที่ 3 จะได รูปทรงใหมในภาพที่ 4 3 การรวมกัน (Intersection) หมายถึง การนํารูปทรงใดๆ 2 รูปทรงมารวมกันเปน รูปทรงใหมรูปทรงเดียว เฉพาะสวนที่ทับซอนกัน เชน เมื่อนําทรงกลมขนาด เทากันสองลูกมารวมกันดังภาพที่ 5 จะได รูปทรงใหมในภาพที่ 6 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพที่ 6
 • 33. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 33 ตัวอยางคําถาม กําหนดรูปทรงพื้นฐาน 5 รูปทรงดังตอไปนี้ และ กําหนดให การรวมกันแทนดวยอักษร A, การหักลบกันแทนดวยอักษร D, และ การรวมกันแทนดวยอักษร J คําถาม อยากทราบวารูปทรงใหมในภาพนี้เกิดจากรูปทรงพื้นฐานใด และเกิดขึ้นจากวิธีการสรางรูปทรงแบบใด ภาพดานบน ภาพดานหนา รูปทรงพื้นฐาน 1 2 3 4 5
 • 34. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 34 ตัวอยางการตอบ -หากพิจารณาแลวพบวา รูปทรงนี้เกิดจาก การรวมกัน ของ รูปทรงหมายเลข 2 กับ รูปทรงหมายเลข 2 ดังนั้นคําตอบที่จะตองฝนในกระดาษคําตอบคือ 22A -หรือ หากพิจารณาแลวพบวา รูปทรงนี้เกิดจาก การหักลบกัน ของ รูปทรง หมายเลข 3 กับ รูปทรงหมายเลข 2 ดังนั้นคําตอบที่จะตองฝนใน กระดาษคําตอบคือ 32D -หรือ หากพิจารณาแลวพบวา รูปทรงนี้เกิดจาก การรวมกัน ของ รูปทรง หมายเลข 3 กับ รูปทรงหมายเลข 4 ดังนั้นคําตอบที่จะตองฝนใน กระดาษคําตอบคือ 34J เปนตน
 • 35. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 35 ขอสอบขอที่ 34 – 35 34. อยากทราบวารูปทรงใหมในภาพนี้เกิดจาก รูปทรงพื้นฐานใด และเกิดขึ้นจากวิธีการสรางรูปทรง แบบใด 35. อยากทราบวารูปทรงใหมในภาพนี้เกิดจาก รูปทรงพื้นฐานใด และเกิดขึ้นจากวิธีการสราง รูปทรงแบบใด
 • 36. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 36 ศักยภาพดานการเขาใจความสัมพันธของสถาปตยกรรม กับสิ่งแวดลอม คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะขอสอบ ขอสอบสวนนี้ประกอบดวยคําถาม ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถใน การทําความเขาใจ ตีความขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม ที่มีผลตอการ ออกแบบ และความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลเรื่องสภาพแวดลอม กับการ เลือกองคประกอบในการออกแบบ วิธีการตอบ ใหนักเรียนนํารหัสคําตอบจากตารางในหนาตอไป ที่เหมาะสม ระบายลงในวงกลมใหเขมเต็มวง โดย ใหกรอกแถวที่ 1 สําหรับคําตอบ ก, แถวที่ 2 สําหรับคําตอบ ข, และแถวที่ 3 สําหรับคําตอบ ค ดังตัวอยาง
 • 37. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 37 36. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริโภคพลังงานอยางมหาศาลของมนุษยที่เกิดขึ้น ในปจจุบัน มีอยูหลายประการ และที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมอยาง หลีกเลี่ยงไมไดคือ การเกิดสภาวะเรือนกระจก (The greenhouse effect) ซึ่งเปน ปรากฏการณที่ชั้นบรรยากาศของโลกถูกปกคลุมไปดวยกาซเรือนกระจก ซึ่ง สาเหตุของกาซเหลานี้ สวนหนึ่งปลอยออกมาจากอาคารตาง ๆ สงผลใหโลกมี อุณหภูมิสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูที่จะเปนสถาปนิก จะตองมีความเขาใจถึงสาเหตุ และกระบวนการของการเกิดสภาวะเรือนกระจก เพื่อนําไปสูการแกปญหาในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอไป
 • 38. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 38 จากแผนภาพที่กําหนดให แสดงถึงกระบวนการการเกิดสภาวะเรือนกระจก ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกสําหรับชองวางแตละชอง
 • 39. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 39 รหัสคําตอบสําหรับคําตอบ ก และ ข 0 Solar radiation absorbed by ocean (205 W/m2 ) 1 Solar radiation absorbed by land (205 W/m2 ) 2 Building radiation into space (50 W/m2 ) 3 Thermal radiation into space (195 W/m2 ) 4 Heat and energy in the atmosphere (519 W/m2 ) 5 Thermal radiation into space (185 W/m2 ) 6 Heat and energy in the atmosphere (419 W/m2 ) 7 Directly radiated from surface (40 W/m2 ) 8 Directly radiated from surface (60 W/m2 ) 9 Greenhouse gas distribute into space (320 W/m2 ) รหัสคําตอบสําหรับคําตอบ ค A Solar radiation absorbed by ocean (205 W/m2 ) B Solar radiation absorbed by land (205 W/m2 ) C Building radiation into space (50 W/m2 ) D Thermal radiation into space (195 W/m2 ) E Heat and energy in the atmosphere (519 W/m2 ) F Thermal radiation into space (185 W/m2 ) G Heat and energy in the atmosphere (419 W/m2 ) H Directly radiated from surface (40 W/m2 ) I Directly radiated from surface (60 W/m2 ) J Greenhouse gas distribute into space (320 W/m2 )
 • 40. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 40 37. จากผังหองน้ําที่กําหนดใหดังรูป จงใสรหัสคําตอบของเฟอรนิเจอรที่ เหมาะสมลงไปในบริเวณที่กําหนดให รหัสคําตอบสําหรับคําตอบ ก และ ข รหัสคําตอบสําหรับคําตอบ ค 0 อางอาบน้ํา Built-in A อางอาบน้ํา Built-in 1 ฝกบัว B ฝกบัว 2 ชั้นวางหนังสือ C ชั้นวางหนังสือ 3 ชักโครก หรือโถปสสาวะ D ชักโครก หรือโถปสสาวะ 4 ตูเสื้อผา E ตูเสื้อผา 5 อางลางหนา F อางลางหนา 6 โตะเครื่องแปง G โตะเครื่องแปง 7 ชุดเกาอี้นั่งเลน H ชุดเกาอี้นั่งเลน 8 ตูกระจกใสของใช I ตูกระจกใสของใช 9 ราวตากผา J ราวตากผา
 • 41. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 41 ศักยภาพดานการคิดแกไขปญหา และตรรกะ คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะขอสอบ ขอสอบสวนนี้ประกอบดวยคําถาม ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถใน การทําความเขาใจ ตีความ เชื่อมโยงเงื่อนไขจากขอมูลที่กําหนดให เพื่อแกไข ปญหาที่เกี่ยวของเงื่อนไข และตรรกะ ซึ่งเปนความสามารถพื้นฐานของการ ออกแบบอยางเปนระบบ และเปนเหตุเปนผล ในการเลือกวิธีการแกปญหาในการ ออกแบบ ตัวอยางคําถาม จงเลือกรูปตามตารางไปใสใหตรงกับรูปความสัมพันธที่กําหนดให เลขกํากับ รูป 1 2 3 4 5 ตารางที่ 1 รูปและเลขกํากับใหใสในชองวาง
 • 42. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 42 ก ข ตารางที่ 2 แสดงชองวางใหเติมเลขกํากับใหสัมพันธกับโจทยที่ให ตัวอยางวิธีการตอบคําถาม การตอบใหตอบโดยกรอกตัวเลขกํากับรูปในตารางที่ 1 ซึ่งสัมพันธกับภาพ -ในขอที่กําหนดให -หากขอใดกําหนดใหตอบเพียงขอ ก ขอเดียว ใหกรอกเลขกํากับรูปลงใน แถว ก และกรอก 0 ลงในแถวขอ ข และ กรอก A ในแถว ค -กรอกคําตอบใหถูกตองครบถวนทั้งสามแถว มิฉะนั้นจะไมไดคะแนน จงเลือกเลขกํากับจากตารางที่ 1 มาใสในชองวางใหสัมพันธกับภาพทั้งหมด ในโจทย จากรูปจะมีชองวางใหเติมเลขกํากับจาก ตารางที่ 1 อยูทั้งหมด 2 ชองในขอ ก และ ข จากรูปจะเติมเลขกํากับจากตารางที่ 1 วา 1 ในแถว ก และ 2 ในแถว ข ตาม สวนแถว ค ใหกรอก A เสมอ
 • 43. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 43 คําถามขอที่ 38 - 41 จงเลือกเลขกํากับจากตารางที่ 1 มาใสในชองวางของขอที่ 38 - 41 โดยดู ความสัมพันธของภาพ และองคประกอบของภาพทั้งหมดใหถูกตอง
 • 44. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 44 ขอ 38 ขอ 39 ขอ 40 ขอ 41 ภาพแสดงความสัมพันธ
 • 45. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 45 ก ข ก 38. 39.
 • 46. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. 46 ก ข ก ข 40. 41.