SlideShare a Scribd company logo
lenny
NOU-samen aangepaste versie 23-04-2014
9-10-2012
Voorwoord
wat gebeurt er als de nieuwe participatie wet van kracht word en gemeente straks
verantwoordelijk worden ? waar liggen de kansen en waar de bedreigingen? wat kunnen
zorgorganisaties doen? wat verwachten we van gemeenten? en waar kan het bedrijfsleven
een toevoeging worden?
Een samenhang tussen inclusie en zorg en welzijn. een integrale benadering kan veel winst
opleveren. Vernieuwing en duurzaamheid zijn in deze transitie sleutel woorden om op een
lange termijn resultaat te boeken. samenwerken met bedrijfsleven, beter benutten van
allerlei van buurtwerk en investeren in nieuwe professionals.
Verder komt aanbod
 goede voorbeelden van toekomstbestendige arbeidsmatige werkplekken
 belangrijke lokale opgaven voor een effectieve duurzame transitie
 streven naar een win winsituatie waarin de transitie inverdieneffecten oplevert.
Er is een verandering van tijdperk door de crisis, dus tijd voor economische vernieuwingen.
Meer werken in kleine lokale werkteams, en met minder management lagen. Meer werken
op basis van vertrouwen en eerlijk met elkaar omgaan (transparant zijn). Elke transitie gaat
gepaard met strijd het is nml een machtsverschuiving deze gaat gepaard met geld en kennis,
dus zullen er conflicten ontstaan. Ook bij deze verandering verwacht ik dat niet anders.
Wel gebeuren er ook positieve dingen, mensen worden creatief en zullen met nieuwe
dingen komen. Met minder middelen mooie initiatieven opzetten.
participatie wet in een tijd van
transitie, duurzaamheid, mvo
en verschuiving van arbeids
contracten.
 voorwoord
 inhoud
 Mvo maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg
 Wmo: Investeren inclusie loont !
 Dagbesteding en de transitie naar een nieuw speelveld
 maatschappelijk betrokken werkgevers
 werken in buurt, wijk of lokale bedrijven
 nieuwe manier van begeleiden op meer facetten kunnen begeleiden en kunnen
schakelen tussen niveaus
 nieuw beleid
Mvo
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen wet of standaard maar begint bij ieder
mens of bedrijf zelf, het gaat om verder kijken dan vandaag en de manier hoe wij mensen en
bedrijven (uiteindelijk worden deze ook altijd door mensen aangestuurd) omgaan met deze
wereld en alles wat daarin leeft.
Alles zit in de benadering van mensen, bedrijven en landen – geen losse maar verbonden deeltjes
zijn. Een relationele ethiek voor een leven met elkaar en met de natuur, waarin de nadruk meer
wordt gelegd op informatie dan op industrie. Meer op de wetenschap, kennis en het gezonde
verstand ipv productiviteit. Niet verschuilen achter correct uit gevoerde procedures zonder
oplossing.
meer informatie op: www.mvonederland.nl
www.wvoo.nl/bedrijfsvoering/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
www.nen.nl/web/MVO-ISO-26000.htm
① WMO: Investeren in inclusie loont.
Wat betekent de transitie van de extramurale begeleiding naar de wmo?
Wmo legt het accent op zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Eigenlijk gaat het om het
werken aan inclusie. Inclusie betekent: competenties van kwetsbare burgers ofwel mensen met een
beperking centraal stellen en samen met hen rand voorwaarden creëren om een bijdrage te leveren
aan de samenleving. De verantwoordelijkheid tot ‘aanpassing’ ligt niet bij een sociaal achtergestelde
groep, zoals bij integratie. Het is de maatschappij die zich aanpast en diversiteit als een meerwaarde
ziet. Ook wel holistische benadering genoemd de hele mens centraal stellen. Maar vaak zijn
gemeente en zorgaanbieders erg aanbod gericht en wordt er onvoldoende rekening gehouden met
hoe iemand zo zelfstandig mogelijk kan wonen en zijn vrijtijd kan invullen. Ik vind dat inclusie in het
kader van de Wmo nog onvoldoende wordt benadrukt.
Zitten er risico’s aan ?
Het risico is dan dat gemeente bijvoorbeeld twintig cliënten in een ruimte bij elkaar brengen
en zorgen dat zij daar een activiteit kunnen doen. dan zouden we terug zijn bij de
traditionele activiteitencentra. De vrees van zorgorganisaties is dat nieuwe partijen, zoals
gemeenten werkgevers en andere betrokkenen , snel onbetaalde arbeidsplaatsen creëren
voor gehandicapten zonder dat zorgvuldig wordt getoetst of het om zinvol en passend werk
gaat. Werk dat bij draagt aan de persoonlijke ontwikkeling en stijging op de “participatie
ladder” van de client op de lange termijn. Ook moeten we niet vergeten dat de participatie
wet niet alleen gehandicapte bevat maar ook mensen in de bijstand en wia waar zeker
rekening gehouden dient te worden met groei in cognitieve zin. Oppassen voor de visie dat
mensen met een uitkering deze moeten invullen met werk er moet uit gegaan worden van
groei, ontwikkeling en vooruitzicht op een toekomst dan zal er de motivatie zijn. Belangrijk is
ook oog hebben voor de (werk) cultuur waarin mensen met een beperking gedijen en
mensen met een wia of bijstandsuitkering een vorm van uitdaging en groei.
Meedoen en zorg gaan dus hand in hand?
Het devies is inderdaad: welzijn voorkomt zorg. Door mensen vroegtijdig een passende
werkplek te bieden, behouden zij hun eigenwaarde en zelfstandigheid. Belangrijk is om de
samenhang met zorg en welzijn te benadrukken. Wanneer mensen hun (on)betaalde werk
verliezen , vallen ze terug naar de onderste trede van de participatieladder. Die terug val
gaat gepaard met vaak ook groot persoonlijk leed Het kan worden ervaren als falen. Juist
door dat men zelf verantwoordelijk gehouden word voor hun successen en hun falen,
kunnen mensen makkelijker een depressie ontwikkelen. als men mislukt om succes na te
streven word dit aan hem zelf toe geschreven. “hij was te weinig gemotiveerd”, “hij had niet
voldoende capaciteit”. Individualisme kan gepaard gaan met gebrek aan sociale steun. Die
terug val gaat meestal gepaard met een groter beroep op zorg en welzijn. Omgekeerd,
wanneer we erin slagen om mensen te laten “stijgen” op de ladder naar (on) betaald werk,
dan neemt het wel bevinden toe en het beroep op zorg en welzijn in sterke mate af. in acht
van de groei en toekomst mogelijkheden hierbij kan helpen de wetgeving en financiering van
de Wmo, passend onderwijs, de wet Werken naar vermogen ( straks participatiewet)en
jeugdzorg moet daarom integraal bekeken worden.
wat is er nodig?
We hebben behoefte aan enkele goede maatschappelijke kosten/ batenanalyse voor
arbeidsmatige dagbesteding. (op aanvraag verkrijgbaar). De opbrengsten van het onbetaalde
werk liggen niet alleen in de sfeer van zorg en welzijn. Arbeidsmatige dagbesteding vindt ook
steeds meer in wijken en buurten en in reguliere bedrijven plaats, met opbrengsten in de
sfeer van leefbaarheid, sociale cohesie en (besparing op) onderhoud. Maar met
zorgondersteuning kan er ook in veel gevallen beperkte loonwaarde worden gecreëerd. Dat
zou ook makkelijk kunnen met het verdienmodel wat ik heb ik heb ontwikkeld.
Een verdienmodel kan je op vele manieren vormgeven en is zeker onderwerp van
onderhandeling tussen belanghebbenden. Er is een verdienmodel opgesteld dat voordelen
biedt aan zowel uitkeringsinstantie (lagere uitkeringen), de cliënten (verdiencapaciteit),
werkgevers (kosten naar rato van prestatie) en ondertekende (ondernemersinkomen). De
verdeling van de voordelen is onderwerp van onderhandeling. Het is uitgewerkt met
verschillende scenario’s voor een completer beeld.
Wel belangrijk is dat bedrijfsleven of andere reguliere partijen mee betalen aan het nieuwe
werken zodat de gelden en verantwoordelijkheid niet alleen bij de overheid ligt.
Wellicht zouden we een aantal pilots voor af moeten stellen om inzichtelijk te krijgen waar
de opbrengsten terecht komen transparantie en openheid is voor alle partijen van belang
voor een goede samenwerking. Een dergelijk inzicht is nodig om goed te kunnen bepalen
welke investeringen in meedoen lonend zijn.
wat verwachten we voor de begeleiding van cliënten?
Jaren is de zorg geprikkeld om mensen met een handicap structuur en veiligheid te bieden
en werd de “aanwezigheid in een groep” van cliënten gefinancierd .Inclusie vraagt een
intensief traject naar het laten groeien van relaties, persoonlijke competities, autonomie,
aanwezigheid in de samenleving en het bouwen aan diverse gezonde sociale rollen voor
mensen. Denk hierbij wel dat deze face alleen kan als aan alle eerder 4 facetten van de
behoeftehiërarchie van Maslov is voldaan. dan kan gewerkt worden aan ontplooiing en het
ontwikkelen van je kwaliteiten, verder spreekt het voor zich dat een goede
levensloopbegeleiding van de personen met een handicap hierin van groot belang is. let wel
binnen de participatie wet vallen straks ook mensen zonder beperking. Als deze ervaringen
toe gaan nemen in het leven van mensen met een beperking, zie je de zorg vraag afnemen.
Anderzijds moet je bij mensen zonder beperking die van deze wet afhankelijk zijn geworden
door tijdelijk terugslag. Anders dan bij veel mensen met een beperking zie je aan deze groep
niet meteen waar het knelpunt zit wel is van belang om dit van te voren te weten, zo kunnen
de reden uiteen lopen door maatschappelijke aard, sociaal emotionele aard genetische aard
of simpele pech. Deze situatie kan van lange duur zijn of korte. Wat niet betekend als je voor
korte duur niet kan werken je dan ook uit de uitkering bent, maatschappelijke issuesspelen
ook een grote rol. Zo is het de vraag of er voldoende werk is dat aansluit bij persoonlijke
behoefte zo zal een moeder met kinderen al dan niet met handicap niet makkelijk fulltime
kunnen werken, en een persoon met een burn-out ook niet meteen toe zijn aan een stress
volle baan .Er moet een evenwichtig draagvlak zijn om te kunnen presteren en te
concentreren. Uitgaande van mogelijkheden eerder dan productiviteit zullen personen zich
eerder gewaardeerd voelen en ook eerder de stap kunnen maken naar betaald werk. Dat
vraagt binnen de arbeidsmatige dagbesteding en de zorg in het algemeen dat je gaat denken
in trajecten en in trajectdoelen en niet in termen van “aanwezigheid binnen een groep”. Dit
is een grote transitie : inhoudelijk en organisatorisch.
Wat vraagt dit van de jobcoach?
Het gaat qua begeleiding niet alleen om het bieden van professionele begeleiding door
zorgprofessionals, maar ook om begeleiding door de directe collegas op de werkvloer en de
ouders. Op de website www.ikbenharrie.nl is te lezen hoe je de taakverdeling tussen de
jobcoach, vaak een zorgprofessional en de begeleidende collega’s op het werk goed kunt
regelen. stem de doelen goed af een te hoog doel motiveert niet maar een te laag doel ook
niet. Stem je doelen in overeenstemming af wanneer er geen draagvlak is voor een doel zal
het ook niet slagen. De jobcoach of zorgprofessional ondersteunt in het individuele traject
dan niet alleen de persoon met beperking (of achterstand op de arbeidsmarkt). hij draagt
zijn kennis of kunde juist ook over naar de mensen om de persoon heen. Zodat er gebouwd
kan worden aan relaties.
Wie betaald dit?
De kosten van een jobcoach of zorgprofessional komen boven op de uitkering. Mede
ingegeven door bezuinigingen zal er naar verwachting worden bezuinigd op de jobcoach of
zorg professional. En zal deze mogelijk bij de nieuwe wet “Wet werken naar
vermogen”(participatiewet) ook niet ter beschikking worden gesteld aan mensen met een
zeer beperkte loonwaarde. hier uit blijkt dat nog steeds niet alle mensen centraal staan in de
zorg en de participatie maatschappij maar dat institutionele belangen nog steeds voorop
staan. Logisch is dat er gekeken moet worden naar een kosten baten verhaal. Maar zo als
elke duurzame transitie moet er gezocht worden naar mogelijkheden in mijn verdienmodel
ligt een mogelijkheid om ook de groep met zo’n lage loonwaarde een plekje te bieden
binnen een intramurale werkplek, Omdat ik me bewust ben dat niet alle mensen geplaatst
kunnen worden binnen een extramurale werkplek gewoon weg omdat sommige
beperkingen niet binnen een werkplek dan al niet vrijwilligerswerk passen denk aan
complexe psychische aandoeningen, een te zware beperking of agressie. In een participatie
traject is vertrouwen van groot belang om te kunnen slagen naar een duurzame en integere
relatie. Wel zullen we voor deze groep een beschermde werkplek moeten behouden omdat
ook deze groep gebaat is bij een dagbesteding. (wel zal deze groep aanzienlijker kleiner zijn
dan voorheen). voor de groep waar het wel haalbaar is om extramuraal te plaatsen is het om
verschillende reden van groot belang dit ook te doen. Want op het moment dat de werk en
leefsituatie van deze persoon verslechtert, kan men op termijn weer zijn aangewezen op
intramurale zorg of behandeling. Het is de vraag of we dan met zijn alle per saldo goedkoper
uit zijn. Voor zorg en begeleidingsorganisaties is het zaak met voorbeelden te laten zien wat
bijvoorbeeld de jobcoach aan toegevoegde waarde oplevert voor de ANWBZ zorg.
Gaat de transitie slagen?
Wel als we aanzienlijke kantelingen van aanbodgericht naar persoon-centraal-werken weten
te realiseren. Dat en de innovaties naar het ondersteunen bij “een inclusieve samenleving”
vragen in zorgorganisaties en bij de gemeentelijke overheid om inspirerend en sterk
leiderschap. Wat je nu veel ziet, is management op beheer en efficiëntie en effectiviteit.
Hierbij heeft korte termijn ( kortste weg naar “betaald werk”) de overhand, terwijl de
beoogde vernieuwingen vooral vragen om een langetermijnperspectief en minder
management lagen. Om durven te experimenteren en te investeren in een kansrijke, maar
onzekere ontwikkeling. Je moet er echt 100% voor gaan!
Participatie zoals het ook kan

More Related Content

What's hot

20160823 MVO - Boekje methodiek - web
20160823 MVO - Boekje methodiek - web20160823 MVO - Boekje methodiek - web
20160823 MVO - Boekje methodiek - webEdith Vos
 
Verslag dagv arbeid def
Verslag dagv arbeid defVerslag dagv arbeid def
Verslag dagv arbeid defSkipr Team
 
Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014
Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014
Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014
NLVrouwenraad
 
Meest opvallende uitkomsten van de workshop Communicatie binnen het nieuwe pe...
Meest opvallende uitkomsten van de workshop Communicatie binnen het nieuwe pe...Meest opvallende uitkomsten van de workshop Communicatie binnen het nieuwe pe...
Meest opvallende uitkomsten van de workshop Communicatie binnen het nieuwe pe...Sanne Verhagen
 
To do or not to do
To do or not to doTo do or not to do
To do or not to do
Joost J. Kramer
 
Decentralisatie-Servicepunt-AO-Magazine-46 (1)
Decentralisatie-Servicepunt-AO-Magazine-46 (1)Decentralisatie-Servicepunt-AO-Magazine-46 (1)
Decentralisatie-Servicepunt-AO-Magazine-46 (1)Kathleen Eversteijn-Wong
 
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)seriousambtenaar
 
Eboek Achter de Voordeur
Eboek Achter de VoordeurEboek Achter de Voordeur
Eboek Achter de Voordeur
fritioferiksson
 
Whitepaper duurzame inzetbaarheid
Whitepaper duurzame inzetbaarheidWhitepaper duurzame inzetbaarheid
Whitepaper duurzame inzetbaarheidMaarten Tigchelaar
 
Gevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheid
Gevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheidGevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheid
Gevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheid
Barry Hol
 
Leren, werken, ondernemen 3D businessmodellen voor MFA’s
Leren, werken, ondernemen 3D businessmodellen voor MFA’sLeren, werken, ondernemen 3D businessmodellen voor MFA’s
Leren, werken, ondernemen 3D businessmodellen voor MFA’s
MarilledeGrootvanDoo
 
Pré Wonen ondernemingsplan 2017-2020
Pré Wonen ondernemingsplan 2017-2020Pré Wonen ondernemingsplan 2017-2020
Pré Wonen ondernemingsplan 2017-2020
Angela van de Loo
 
Op weg naar een toekomstbestendige gemeente
Op weg naar een toekomstbestendige gemeenteOp weg naar een toekomstbestendige gemeente
Op weg naar een toekomstbestendige gemeente
Martine Verweij
 
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet' 23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
Dovenschap
 
Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’
Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’ Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’
Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’
Jo Horn
 
Actieonderzoek doorbreekt patronen Jeugdzorg, Develop juli 2010
Actieonderzoek doorbreekt patronen Jeugdzorg, Develop juli 2010Actieonderzoek doorbreekt patronen Jeugdzorg, Develop juli 2010
Actieonderzoek doorbreekt patronen Jeugdzorg, Develop juli 2010Douwe Van Den Berg
 
Het awvn fnv cnv unie manifest 2011
Het awvn fnv cnv unie manifest 2011Het awvn fnv cnv unie manifest 2011
Het awvn fnv cnv unie manifest 2011RemcoMostertman
 
Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)
Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)
Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)
Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI)
 

What's hot (19)

20160823 MVO - Boekje methodiek - web
20160823 MVO - Boekje methodiek - web20160823 MVO - Boekje methodiek - web
20160823 MVO - Boekje methodiek - web
 
Verslag dagv arbeid def
Verslag dagv arbeid defVerslag dagv arbeid def
Verslag dagv arbeid def
 
Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014
Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014
Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014
 
Meest opvallende uitkomsten van de workshop Communicatie binnen het nieuwe pe...
Meest opvallende uitkomsten van de workshop Communicatie binnen het nieuwe pe...Meest opvallende uitkomsten van de workshop Communicatie binnen het nieuwe pe...
Meest opvallende uitkomsten van de workshop Communicatie binnen het nieuwe pe...
 
To do or not to do
To do or not to doTo do or not to do
To do or not to do
 
Decentralisatie-Servicepunt-AO-Magazine-46 (1)
Decentralisatie-Servicepunt-AO-Magazine-46 (1)Decentralisatie-Servicepunt-AO-Magazine-46 (1)
Decentralisatie-Servicepunt-AO-Magazine-46 (1)
 
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
 
Eboek Achter de Voordeur
Eboek Achter de VoordeurEboek Achter de Voordeur
Eboek Achter de Voordeur
 
Whitepaper duurzame inzetbaarheid
Whitepaper duurzame inzetbaarheidWhitepaper duurzame inzetbaarheid
Whitepaper duurzame inzetbaarheid
 
Gevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheid
Gevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheidGevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheid
Gevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheid
 
Leren, werken, ondernemen 3D businessmodellen voor MFA’s
Leren, werken, ondernemen 3D businessmodellen voor MFA’sLeren, werken, ondernemen 3D businessmodellen voor MFA’s
Leren, werken, ondernemen 3D businessmodellen voor MFA’s
 
Pré Wonen ondernemingsplan 2017-2020
Pré Wonen ondernemingsplan 2017-2020Pré Wonen ondernemingsplan 2017-2020
Pré Wonen ondernemingsplan 2017-2020
 
Op weg naar een toekomstbestendige gemeente
Op weg naar een toekomstbestendige gemeenteOp weg naar een toekomstbestendige gemeente
Op weg naar een toekomstbestendige gemeente
 
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet' 23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
 
Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’
Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’ Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’
Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’
 
Actieonderzoek doorbreekt patronen Jeugdzorg, Develop juli 2010
Actieonderzoek doorbreekt patronen Jeugdzorg, Develop juli 2010Actieonderzoek doorbreekt patronen Jeugdzorg, Develop juli 2010
Actieonderzoek doorbreekt patronen Jeugdzorg, Develop juli 2010
 
Publicatie-De-kunst-van-samenwerken
Publicatie-De-kunst-van-samenwerkenPublicatie-De-kunst-van-samenwerken
Publicatie-De-kunst-van-samenwerken
 
Het awvn fnv cnv unie manifest 2011
Het awvn fnv cnv unie manifest 2011Het awvn fnv cnv unie manifest 2011
Het awvn fnv cnv unie manifest 2011
 
Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)
Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)
Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)
 

Viewers also liked

Biswarup Banerjee_Sales Marketing
Biswarup Banerjee_Sales  MarketingBiswarup Banerjee_Sales  Marketing
Biswarup Banerjee_Sales Marketing
Biswarup Banerjee
 
BDSharma_Profile
BDSharma_ProfileBDSharma_Profile
BDSharma_Profile
Bhupinder Sharma
 
Cortes y fachadas
Cortes y fachadasCortes y fachadas
Cortes y fachadas
Nicolás Cabrera Rossi
 
Resume
ResumeResume
Resume
Sarath C
 
BDSharma_Profile
BDSharma_ProfileBDSharma_Profile
BDSharma_Profile
Bhupinder Sharma
 
Cerpen sintaksis
Cerpen sintaksisCerpen sintaksis
Cerpen sintaksis
Rozihan Ismail Fathi
 
Fieldsymbols
FieldsymbolsFieldsymbols
Fieldsymbols
Nrushing Nayak
 
Ch11lecture MicroEconomic M.Parkin
Ch11lecture MicroEconomic M.ParkinCh11lecture MicroEconomic M.Parkin
Ch11lecture MicroEconomic M.Parkin
SinhHarley
 
8 Common Rubber Calendering Defects
8 Common Rubber Calendering Defects8 Common Rubber Calendering Defects
8 Common Rubber Calendering Defects
Rubber & Tyre Machinery World
 
Rubber & Tyre Machinery World - Collectors Edition - Dec 2015
Rubber & Tyre Machinery World - Collectors Edition - Dec 2015Rubber & Tyre Machinery World - Collectors Edition - Dec 2015
Rubber & Tyre Machinery World - Collectors Edition - Dec 2015
Rubber & Tyre Machinery World
 
How To Select Your Rubber And Tyre Machinery? Insightful Advices From 6 CEO's
How To Select Your Rubber And Tyre Machinery? Insightful Advices From 6 CEO'sHow To Select Your Rubber And Tyre Machinery? Insightful Advices From 6 CEO's
How To Select Your Rubber And Tyre Machinery? Insightful Advices From 6 CEO's
Rubber & Tyre Machinery World
 
Know a Leader - David Shaw - Rubber & Tyre
Know a Leader - David Shaw - Rubber & TyreKnow a Leader - David Shaw - Rubber & Tyre
Know a Leader - David Shaw - Rubber & Tyre
Rubber & Tyre Machinery World
 
Rubber Dispersion Kneader A Friend In Knead
Rubber Dispersion Kneader A Friend In KneadRubber Dispersion Kneader A Friend In Knead
Rubber Dispersion Kneader A Friend In Knead
Rubber & Tyre Machinery World
 
PortesOuvertes 2012-2013
PortesOuvertes 2012-2013PortesOuvertes 2012-2013
PortesOuvertes 2012-2013sitebato
 
Resume (n) i
Resume (n) iResume (n) i
Resume (n) i
r nithya
 
Technology And Innovation Special Supplier - Yizumi Rubber Machinery
Technology And Innovation Special Supplier - Yizumi Rubber MachineryTechnology And Innovation Special Supplier - Yizumi Rubber Machinery
Technology And Innovation Special Supplier - Yizumi Rubber Machinery
Rubber & Tyre Machinery World
 

Viewers also liked (16)

Biswarup Banerjee_Sales Marketing
Biswarup Banerjee_Sales  MarketingBiswarup Banerjee_Sales  Marketing
Biswarup Banerjee_Sales Marketing
 
BDSharma_Profile
BDSharma_ProfileBDSharma_Profile
BDSharma_Profile
 
Cortes y fachadas
Cortes y fachadasCortes y fachadas
Cortes y fachadas
 
Resume
ResumeResume
Resume
 
BDSharma_Profile
BDSharma_ProfileBDSharma_Profile
BDSharma_Profile
 
Cerpen sintaksis
Cerpen sintaksisCerpen sintaksis
Cerpen sintaksis
 
Fieldsymbols
FieldsymbolsFieldsymbols
Fieldsymbols
 
Ch11lecture MicroEconomic M.Parkin
Ch11lecture MicroEconomic M.ParkinCh11lecture MicroEconomic M.Parkin
Ch11lecture MicroEconomic M.Parkin
 
8 Common Rubber Calendering Defects
8 Common Rubber Calendering Defects8 Common Rubber Calendering Defects
8 Common Rubber Calendering Defects
 
Rubber & Tyre Machinery World - Collectors Edition - Dec 2015
Rubber & Tyre Machinery World - Collectors Edition - Dec 2015Rubber & Tyre Machinery World - Collectors Edition - Dec 2015
Rubber & Tyre Machinery World - Collectors Edition - Dec 2015
 
How To Select Your Rubber And Tyre Machinery? Insightful Advices From 6 CEO's
How To Select Your Rubber And Tyre Machinery? Insightful Advices From 6 CEO'sHow To Select Your Rubber And Tyre Machinery? Insightful Advices From 6 CEO's
How To Select Your Rubber And Tyre Machinery? Insightful Advices From 6 CEO's
 
Know a Leader - David Shaw - Rubber & Tyre
Know a Leader - David Shaw - Rubber & TyreKnow a Leader - David Shaw - Rubber & Tyre
Know a Leader - David Shaw - Rubber & Tyre
 
Rubber Dispersion Kneader A Friend In Knead
Rubber Dispersion Kneader A Friend In KneadRubber Dispersion Kneader A Friend In Knead
Rubber Dispersion Kneader A Friend In Knead
 
PortesOuvertes 2012-2013
PortesOuvertes 2012-2013PortesOuvertes 2012-2013
PortesOuvertes 2012-2013
 
Resume (n) i
Resume (n) iResume (n) i
Resume (n) i
 
Technology And Innovation Special Supplier - Yizumi Rubber Machinery
Technology And Innovation Special Supplier - Yizumi Rubber MachineryTechnology And Innovation Special Supplier - Yizumi Rubber Machinery
Technology And Innovation Special Supplier - Yizumi Rubber Machinery
 

Similar to Participatie zoals het ook kan

ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ
 
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
CNV Vakcentrale
 
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROESDe klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
Rob de With / ATWORKSOLUTIONS
 
DeKlantrede2015-H3ROES
DeKlantrede2015-H3ROESDeKlantrede2015-H3ROES
DeKlantrede2015-H3ROESEtienne Jager
 
Inzetbaar verslag tweede kamer
Inzetbaar verslag tweede kamerInzetbaar verslag tweede kamer
Inzetbaar verslag tweede kamer
Rob de Munck
 
Trends 2013 2023 pensioenen
Trends 2013 2023 pensioenenTrends 2013 2023 pensioenen
Trends 2013 2023 pensioenen
Jeroen Elbertse - Lingeborgh Momentum
 
Vertrouwen-en-rekenschap
Vertrouwen-en-rekenschapVertrouwen-en-rekenschap
Vertrouwen-en-rekenschapMarc van Gemert
 
Sociaal akkoord april 2013
Sociaal akkoord april 2013Sociaal akkoord april 2013
Sociaal akkoord april 2013CNV Vakcentrale
 
Kunnen ouderen zich ongeremd uiten over de kwaliteit van zorg dienstverlening...
Kunnen ouderen zich ongeremd uiten over de kwaliteit van zorg dienstverlening...Kunnen ouderen zich ongeremd uiten over de kwaliteit van zorg dienstverlening...
Kunnen ouderen zich ongeremd uiten over de kwaliteit van zorg dienstverlening...
Erik Schensema RQIM
 
Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)
Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)
Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)
Hilde Agterbos
 
Digitale sociale innovatie arbeidsmarkt
Digitale sociale innovatie arbeidsmarktDigitale sociale innovatie arbeidsmarkt
Digitale sociale innovatie arbeidsmarkt
Present Media
 
Winst Interview Muriel Arts_okt2015
Winst Interview Muriel Arts_okt2015Winst Interview Muriel Arts_okt2015
Winst Interview Muriel Arts_okt2015Muriel Arts
 
MVO en Marketingcommunicatie
MVO en MarketingcommunicatieMVO en Marketingcommunicatie
MVO en Marketingcommunicatie
Angela Den Besten
 
Whitepaper H@RM
Whitepaper H@RMWhitepaper H@RM
Whitepaper H@RMFesjo BV
 
Toelichting Improvement Academy | Klantgerichte organisaties in de zorg
Toelichting Improvement Academy | Klantgerichte organisaties in de zorgToelichting Improvement Academy | Klantgerichte organisaties in de zorg
Toelichting Improvement Academy | Klantgerichte organisaties in de zorg
Evelien Verkade
 
rapportverkenningzelfstandigen
rapportverkenningzelfstandigenrapportverkenningzelfstandigen
rapportverkenningzelfstandigenPeter van Leeuwen
 
Over de drempels van de bureaucratie
Over de drempels van de bureaucratieOver de drempels van de bureaucratie
Over de drempels van de bureaucratie
Léon Sonnenschein
 
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDFDEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDFAstrid de Groot
 

Similar to Participatie zoals het ook kan (20)

ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
 
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
 
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROESDe klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
 
De Klantrede 2015 - H3ROES
De Klantrede 2015 - H3ROESDe Klantrede 2015 - H3ROES
De Klantrede 2015 - H3ROES
 
DeKlantrede2015-H3ROES
DeKlantrede2015-H3ROESDeKlantrede2015-H3ROES
DeKlantrede2015-H3ROES
 
Inzetbaar verslag tweede kamer
Inzetbaar verslag tweede kamerInzetbaar verslag tweede kamer
Inzetbaar verslag tweede kamer
 
Trends 2013 2023 pensioenen
Trends 2013 2023 pensioenenTrends 2013 2023 pensioenen
Trends 2013 2023 pensioenen
 
Vertrouwen-en-rekenschap
Vertrouwen-en-rekenschapVertrouwen-en-rekenschap
Vertrouwen-en-rekenschap
 
Sociaal akkoord april 2013
Sociaal akkoord april 2013Sociaal akkoord april 2013
Sociaal akkoord april 2013
 
Kunnen ouderen zich ongeremd uiten over de kwaliteit van zorg dienstverlening...
Kunnen ouderen zich ongeremd uiten over de kwaliteit van zorg dienstverlening...Kunnen ouderen zich ongeremd uiten over de kwaliteit van zorg dienstverlening...
Kunnen ouderen zich ongeremd uiten over de kwaliteit van zorg dienstverlening...
 
Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)
Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)
Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)
 
Digitale sociale innovatie arbeidsmarkt
Digitale sociale innovatie arbeidsmarktDigitale sociale innovatie arbeidsmarkt
Digitale sociale innovatie arbeidsmarkt
 
Winst Interview Muriel Arts_okt2015
Winst Interview Muriel Arts_okt2015Winst Interview Muriel Arts_okt2015
Winst Interview Muriel Arts_okt2015
 
MVO en Marketingcommunicatie
MVO en MarketingcommunicatieMVO en Marketingcommunicatie
MVO en Marketingcommunicatie
 
Whitepaper H@RM
Whitepaper H@RMWhitepaper H@RM
Whitepaper H@RM
 
Toelichting Improvement Academy | Klantgerichte organisaties in de zorg
Toelichting Improvement Academy | Klantgerichte organisaties in de zorgToelichting Improvement Academy | Klantgerichte organisaties in de zorg
Toelichting Improvement Academy | Klantgerichte organisaties in de zorg
 
rapportverkenningzelfstandigen
rapportverkenningzelfstandigenrapportverkenningzelfstandigen
rapportverkenningzelfstandigen
 
Over de drempels van de bureaucratie
Over de drempels van de bureaucratieOver de drempels van de bureaucratie
Over de drempels van de bureaucratie
 
KiB12016_publicatie
KiB12016_publicatieKiB12016_publicatie
KiB12016_publicatie
 
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDFDEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
 

Participatie zoals het ook kan

 • 1. lenny NOU-samen aangepaste versie 23-04-2014 9-10-2012
 • 2. Voorwoord wat gebeurt er als de nieuwe participatie wet van kracht word en gemeente straks verantwoordelijk worden ? waar liggen de kansen en waar de bedreigingen? wat kunnen zorgorganisaties doen? wat verwachten we van gemeenten? en waar kan het bedrijfsleven een toevoeging worden? Een samenhang tussen inclusie en zorg en welzijn. een integrale benadering kan veel winst opleveren. Vernieuwing en duurzaamheid zijn in deze transitie sleutel woorden om op een lange termijn resultaat te boeken. samenwerken met bedrijfsleven, beter benutten van allerlei van buurtwerk en investeren in nieuwe professionals. Verder komt aanbod  goede voorbeelden van toekomstbestendige arbeidsmatige werkplekken  belangrijke lokale opgaven voor een effectieve duurzame transitie  streven naar een win winsituatie waarin de transitie inverdieneffecten oplevert. Er is een verandering van tijdperk door de crisis, dus tijd voor economische vernieuwingen. Meer werken in kleine lokale werkteams, en met minder management lagen. Meer werken op basis van vertrouwen en eerlijk met elkaar omgaan (transparant zijn). Elke transitie gaat gepaard met strijd het is nml een machtsverschuiving deze gaat gepaard met geld en kennis, dus zullen er conflicten ontstaan. Ook bij deze verandering verwacht ik dat niet anders. Wel gebeuren er ook positieve dingen, mensen worden creatief en zullen met nieuwe dingen komen. Met minder middelen mooie initiatieven opzetten.
 • 3. participatie wet in een tijd van transitie, duurzaamheid, mvo en verschuiving van arbeids contracten.  voorwoord  inhoud  Mvo maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg  Wmo: Investeren inclusie loont !  Dagbesteding en de transitie naar een nieuw speelveld  maatschappelijk betrokken werkgevers  werken in buurt, wijk of lokale bedrijven  nieuwe manier van begeleiden op meer facetten kunnen begeleiden en kunnen schakelen tussen niveaus  nieuw beleid
 • 4. Mvo Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen wet of standaard maar begint bij ieder mens of bedrijf zelf, het gaat om verder kijken dan vandaag en de manier hoe wij mensen en bedrijven (uiteindelijk worden deze ook altijd door mensen aangestuurd) omgaan met deze wereld en alles wat daarin leeft. Alles zit in de benadering van mensen, bedrijven en landen – geen losse maar verbonden deeltjes zijn. Een relationele ethiek voor een leven met elkaar en met de natuur, waarin de nadruk meer wordt gelegd op informatie dan op industrie. Meer op de wetenschap, kennis en het gezonde verstand ipv productiviteit. Niet verschuilen achter correct uit gevoerde procedures zonder oplossing. meer informatie op: www.mvonederland.nl www.wvoo.nl/bedrijfsvoering/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen www.nen.nl/web/MVO-ISO-26000.htm
 • 5. ① WMO: Investeren in inclusie loont. Wat betekent de transitie van de extramurale begeleiding naar de wmo? Wmo legt het accent op zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Eigenlijk gaat het om het werken aan inclusie. Inclusie betekent: competenties van kwetsbare burgers ofwel mensen met een beperking centraal stellen en samen met hen rand voorwaarden creëren om een bijdrage te leveren aan de samenleving. De verantwoordelijkheid tot ‘aanpassing’ ligt niet bij een sociaal achtergestelde groep, zoals bij integratie. Het is de maatschappij die zich aanpast en diversiteit als een meerwaarde ziet. Ook wel holistische benadering genoemd de hele mens centraal stellen. Maar vaak zijn gemeente en zorgaanbieders erg aanbod gericht en wordt er onvoldoende rekening gehouden met hoe iemand zo zelfstandig mogelijk kan wonen en zijn vrijtijd kan invullen. Ik vind dat inclusie in het kader van de Wmo nog onvoldoende wordt benadrukt. Zitten er risico’s aan ? Het risico is dan dat gemeente bijvoorbeeld twintig cliënten in een ruimte bij elkaar brengen en zorgen dat zij daar een activiteit kunnen doen. dan zouden we terug zijn bij de traditionele activiteitencentra. De vrees van zorgorganisaties is dat nieuwe partijen, zoals gemeenten werkgevers en andere betrokkenen , snel onbetaalde arbeidsplaatsen creëren voor gehandicapten zonder dat zorgvuldig wordt getoetst of het om zinvol en passend werk gaat. Werk dat bij draagt aan de persoonlijke ontwikkeling en stijging op de “participatie ladder” van de client op de lange termijn. Ook moeten we niet vergeten dat de participatie wet niet alleen gehandicapte bevat maar ook mensen in de bijstand en wia waar zeker rekening gehouden dient te worden met groei in cognitieve zin. Oppassen voor de visie dat mensen met een uitkering deze moeten invullen met werk er moet uit gegaan worden van groei, ontwikkeling en vooruitzicht op een toekomst dan zal er de motivatie zijn. Belangrijk is ook oog hebben voor de (werk) cultuur waarin mensen met een beperking gedijen en mensen met een wia of bijstandsuitkering een vorm van uitdaging en groei. Meedoen en zorg gaan dus hand in hand? Het devies is inderdaad: welzijn voorkomt zorg. Door mensen vroegtijdig een passende werkplek te bieden, behouden zij hun eigenwaarde en zelfstandigheid. Belangrijk is om de samenhang met zorg en welzijn te benadrukken. Wanneer mensen hun (on)betaalde werk verliezen , vallen ze terug naar de onderste trede van de participatieladder. Die terug val
 • 6. gaat gepaard met vaak ook groot persoonlijk leed Het kan worden ervaren als falen. Juist door dat men zelf verantwoordelijk gehouden word voor hun successen en hun falen, kunnen mensen makkelijker een depressie ontwikkelen. als men mislukt om succes na te streven word dit aan hem zelf toe geschreven. “hij was te weinig gemotiveerd”, “hij had niet voldoende capaciteit”. Individualisme kan gepaard gaan met gebrek aan sociale steun. Die terug val gaat meestal gepaard met een groter beroep op zorg en welzijn. Omgekeerd, wanneer we erin slagen om mensen te laten “stijgen” op de ladder naar (on) betaald werk, dan neemt het wel bevinden toe en het beroep op zorg en welzijn in sterke mate af. in acht van de groei en toekomst mogelijkheden hierbij kan helpen de wetgeving en financiering van de Wmo, passend onderwijs, de wet Werken naar vermogen ( straks participatiewet)en jeugdzorg moet daarom integraal bekeken worden. wat is er nodig? We hebben behoefte aan enkele goede maatschappelijke kosten/ batenanalyse voor arbeidsmatige dagbesteding. (op aanvraag verkrijgbaar). De opbrengsten van het onbetaalde werk liggen niet alleen in de sfeer van zorg en welzijn. Arbeidsmatige dagbesteding vindt ook steeds meer in wijken en buurten en in reguliere bedrijven plaats, met opbrengsten in de sfeer van leefbaarheid, sociale cohesie en (besparing op) onderhoud. Maar met zorgondersteuning kan er ook in veel gevallen beperkte loonwaarde worden gecreëerd. Dat zou ook makkelijk kunnen met het verdienmodel wat ik heb ik heb ontwikkeld. Een verdienmodel kan je op vele manieren vormgeven en is zeker onderwerp van onderhandeling tussen belanghebbenden. Er is een verdienmodel opgesteld dat voordelen biedt aan zowel uitkeringsinstantie (lagere uitkeringen), de cliënten (verdiencapaciteit), werkgevers (kosten naar rato van prestatie) en ondertekende (ondernemersinkomen). De verdeling van de voordelen is onderwerp van onderhandeling. Het is uitgewerkt met verschillende scenario’s voor een completer beeld. Wel belangrijk is dat bedrijfsleven of andere reguliere partijen mee betalen aan het nieuwe werken zodat de gelden en verantwoordelijkheid niet alleen bij de overheid ligt. Wellicht zouden we een aantal pilots voor af moeten stellen om inzichtelijk te krijgen waar de opbrengsten terecht komen transparantie en openheid is voor alle partijen van belang voor een goede samenwerking. Een dergelijk inzicht is nodig om goed te kunnen bepalen welke investeringen in meedoen lonend zijn. wat verwachten we voor de begeleiding van cliënten? Jaren is de zorg geprikkeld om mensen met een handicap structuur en veiligheid te bieden en werd de “aanwezigheid in een groep” van cliënten gefinancierd .Inclusie vraagt een
 • 7. intensief traject naar het laten groeien van relaties, persoonlijke competities, autonomie, aanwezigheid in de samenleving en het bouwen aan diverse gezonde sociale rollen voor mensen. Denk hierbij wel dat deze face alleen kan als aan alle eerder 4 facetten van de behoeftehiërarchie van Maslov is voldaan. dan kan gewerkt worden aan ontplooiing en het ontwikkelen van je kwaliteiten, verder spreekt het voor zich dat een goede levensloopbegeleiding van de personen met een handicap hierin van groot belang is. let wel binnen de participatie wet vallen straks ook mensen zonder beperking. Als deze ervaringen toe gaan nemen in het leven van mensen met een beperking, zie je de zorg vraag afnemen. Anderzijds moet je bij mensen zonder beperking die van deze wet afhankelijk zijn geworden door tijdelijk terugslag. Anders dan bij veel mensen met een beperking zie je aan deze groep niet meteen waar het knelpunt zit wel is van belang om dit van te voren te weten, zo kunnen de reden uiteen lopen door maatschappelijke aard, sociaal emotionele aard genetische aard of simpele pech. Deze situatie kan van lange duur zijn of korte. Wat niet betekend als je voor korte duur niet kan werken je dan ook uit de uitkering bent, maatschappelijke issuesspelen ook een grote rol. Zo is het de vraag of er voldoende werk is dat aansluit bij persoonlijke behoefte zo zal een moeder met kinderen al dan niet met handicap niet makkelijk fulltime kunnen werken, en een persoon met een burn-out ook niet meteen toe zijn aan een stress volle baan .Er moet een evenwichtig draagvlak zijn om te kunnen presteren en te concentreren. Uitgaande van mogelijkheden eerder dan productiviteit zullen personen zich eerder gewaardeerd voelen en ook eerder de stap kunnen maken naar betaald werk. Dat vraagt binnen de arbeidsmatige dagbesteding en de zorg in het algemeen dat je gaat denken in trajecten en in trajectdoelen en niet in termen van “aanwezigheid binnen een groep”. Dit is een grote transitie : inhoudelijk en organisatorisch. Wat vraagt dit van de jobcoach? Het gaat qua begeleiding niet alleen om het bieden van professionele begeleiding door zorgprofessionals, maar ook om begeleiding door de directe collegas op de werkvloer en de ouders. Op de website www.ikbenharrie.nl is te lezen hoe je de taakverdeling tussen de jobcoach, vaak een zorgprofessional en de begeleidende collega’s op het werk goed kunt regelen. stem de doelen goed af een te hoog doel motiveert niet maar een te laag doel ook niet. Stem je doelen in overeenstemming af wanneer er geen draagvlak is voor een doel zal het ook niet slagen. De jobcoach of zorgprofessional ondersteunt in het individuele traject dan niet alleen de persoon met beperking (of achterstand op de arbeidsmarkt). hij draagt zijn kennis of kunde juist ook over naar de mensen om de persoon heen. Zodat er gebouwd kan worden aan relaties. Wie betaald dit?
 • 8. De kosten van een jobcoach of zorgprofessional komen boven op de uitkering. Mede ingegeven door bezuinigingen zal er naar verwachting worden bezuinigd op de jobcoach of zorg professional. En zal deze mogelijk bij de nieuwe wet “Wet werken naar vermogen”(participatiewet) ook niet ter beschikking worden gesteld aan mensen met een zeer beperkte loonwaarde. hier uit blijkt dat nog steeds niet alle mensen centraal staan in de zorg en de participatie maatschappij maar dat institutionele belangen nog steeds voorop staan. Logisch is dat er gekeken moet worden naar een kosten baten verhaal. Maar zo als elke duurzame transitie moet er gezocht worden naar mogelijkheden in mijn verdienmodel ligt een mogelijkheid om ook de groep met zo’n lage loonwaarde een plekje te bieden binnen een intramurale werkplek, Omdat ik me bewust ben dat niet alle mensen geplaatst kunnen worden binnen een extramurale werkplek gewoon weg omdat sommige beperkingen niet binnen een werkplek dan al niet vrijwilligerswerk passen denk aan complexe psychische aandoeningen, een te zware beperking of agressie. In een participatie traject is vertrouwen van groot belang om te kunnen slagen naar een duurzame en integere relatie. Wel zullen we voor deze groep een beschermde werkplek moeten behouden omdat ook deze groep gebaat is bij een dagbesteding. (wel zal deze groep aanzienlijker kleiner zijn dan voorheen). voor de groep waar het wel haalbaar is om extramuraal te plaatsen is het om verschillende reden van groot belang dit ook te doen. Want op het moment dat de werk en leefsituatie van deze persoon verslechtert, kan men op termijn weer zijn aangewezen op intramurale zorg of behandeling. Het is de vraag of we dan met zijn alle per saldo goedkoper uit zijn. Voor zorg en begeleidingsorganisaties is het zaak met voorbeelden te laten zien wat bijvoorbeeld de jobcoach aan toegevoegde waarde oplevert voor de ANWBZ zorg. Gaat de transitie slagen? Wel als we aanzienlijke kantelingen van aanbodgericht naar persoon-centraal-werken weten te realiseren. Dat en de innovaties naar het ondersteunen bij “een inclusieve samenleving” vragen in zorgorganisaties en bij de gemeentelijke overheid om inspirerend en sterk leiderschap. Wat je nu veel ziet, is management op beheer en efficiëntie en effectiviteit. Hierbij heeft korte termijn ( kortste weg naar “betaald werk”) de overhand, terwijl de beoogde vernieuwingen vooral vragen om een langetermijnperspectief en minder management lagen. Om durven te experimenteren en te investeren in een kansrijke, maar onzekere ontwikkeling. Je moet er echt 100% voor gaan!