SlideShare a Scribd company logo
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr
P
araşüt
k
a
riye
r
Fuarı
‘21
DijitalAlmanak
DijitalAlmanak
Bu Paraşüt’te Kariyer Var
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 4
KTO Karatay Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı
Selçuk ÖZTÜRK
Dijitalleşmenin adeta bir zorunluluk haline geldiği günümüzde, Covid-19 ile birlikte mikro-
dan makroya bütün oluşumlar bu zorunluluğa kapasiteleri ölçüsünde ayak uydurmaya
çalıştı. Üniversiteler ise öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra onların beşeri geli-
şimleri için de çaba içerisine girdiler.
KTO Karatay Üniversitesi olarak bizler de Hibrit eğitim modeliyle birlikte bilimsel, sos-
yal, kültürel ve sportif bütün branşlarda dijital çalışmalarla öğrencilerde pande-
minin etkisini en aza indirmeye çalıştık. Bunlardan birisi olan ve 5-9 Nisan 2021’de
42 farklı oturumla gerçekleştirdiğimiz “Paraşüt Dijital Kariyer Fuarı” da bu çaba-
nın bir tezahürüydü. Birbirinden değerli konuşmacılarımız, akademisyenlerimiz-
le birlikte öğrencilerimizi yeni ufuk turlarına çıkardılar. Sigortacılıktan kozmeti-
ğe, bankacılıktan hukuka, pazarlamadan sağlığa birçok branşta dijitalleşme ve
Pandemi sonrası iş aleminin beklentilerine yönelik 12 bin katılımcılı bir program oldu.
Fuarın güzel bir hatırası ama bir o kadar da önemli veri tabanı olarak yorumlanabile-
cek bu almanak, belki de birçok öğrencimiz için başucu kitabı olacak. Konuşmacıları-
mızın yılların tecrübesinden damıtarak paylaştığı bilgilerin derlendiği bu kitapçıkla yıl-
lar sonra hatırlayacağımız olağanüstü ve farklı bir dönemin aynasını saklıyor olacağız.
Özetle, bu çalışmalarla birlikte kendimizi hazır hale getirip dönüşümü içselleştir-
meli, hayatımızın tüm aşamalarında proaktif bir sürecin donanımına sahip olma-
yı amaç edinmeliyiz. Her şeyin belki de yeniden tasarlanacağı Pandemi sonrası dün-
yasına hazır olmanın ön koşulu olan “güncellenmeyi” prensip haline getirmeliyiz.
“Paraşüt Dijital Kariyer Fuarı”nda emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, moderatör-
lük yapan öğrencilerimize hayatlarında başarı diliyor, değerli vakitlerini yüce gönüllü-
lük göstererek öğrencilerimize sarf eden bütün konuşmacılarımıza moderatörlük yapan
akademisyenlerimize Konya Ticaret Odası ailesi adına teşekkür ediyorum.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 5
KTO Karatay Üniversitesi
Rektör
Prof. Dr. Bayram SADE
KTO Karatay Üniversitesi, kendi kabiliyetleri ve ailelerinin onlara sunduğu imkân ile üni-
versite tahsili alabilme fırsatını yakalamış gençlerimize, Karatay Medresesi ve Konya Ti-
caret Odası’ndan almış olduğu tarihi sorumluluğun bilinciyle katma değeri yüksek işler
üretebilmeleri için geleceğin ihtiyaçlarına çözüm üretebilme becerilerine sahip olabile-
cekleri özgün eğitim programları tasarlayan bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla
ilerlemektedir.
Pandemi ile daha önce deneyimlemediğimiz yeni bir ortamla karşılaşmak yeni sorunla-
rın oluşmasına, bununla birlikte yeni çözümler üretebilme fırsatını da hepimize sunmuş-
tur. Bu noktada üniversitemiz, geleceği tasarlayan gençlerin yetişmesine katkı sağlaya-
bilmek için yeni yetkinlikler kazandırma konusunda projeler üretmeyi görev bilmiş, “Dijital
Çağın Dijital Üniversitesi” mottomuzla uzakları yakın eden çevrim içi akademik eğitim alt
yapımız ile birlikte öğrencilerimize sosyal ve kavramsal becerilerde kendilerini geliştire-
bilecekleri “Paraşüt Dijital Kariyer Fuarı” gerçekleştirilmiştir. Fuarda 42 farklı oturumla çok
yönlü gelişim ortamı sunduğumuz etkinliğimizde, birbirinden değerli konuşmacılarımız
ve akademisyenlerimiz güncel yaklaşımları 12 bin katılımcımıza aktarmıştır.
Hazırlık aşamasında istatistiki veriler ve profesyonellerin değerlendirmeleri ile sürdürü-
lebilir bir altyapı tasarlamaya özen gösteren Sağlık, Kültür ve Sportif Faaliyetler Direk-
törlüğümüz, etkinlik sonrası hem bir arşiv oluşturma hem de sonraki projelerimize ilham
olabilecek verileri sunma adına bir almanak hazırlamıştır. Pandemi öncesi verilerin bizi
yeterince yönlendiremeyeceğini hep birlikte müşahede ettik ve proaktif kabiliyeti yüksek
kurumların krizi yönetme başarıları herkesin malumudur. Değişen koşullara göre yeni
programları tasarlarken de yine veriye ve istatistiğe her zaman ihtiyacımız olacaktır. Bu
çalışma ile hem kendimize hem de çevremize faydalanabilecekleri bir kaynak oluştur-
mak bu yüzden büyük önem taşımaktadır.
“Paraşüt Dijital Kariyer Fuarı” ile değer üreten kıymetli ekibimizi tebrik ediyor, görev alan
öğrencilerimizi kendilerine yatırım yapabildikleri için kutluyor, gençlerimiz için değerli va-
kitlerini bizlere ayıran bütün konuşmacılarımıza üniversitemiz adına teşekkür ediyorum.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 6
Etkinlik
Bilgileri
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 7
ESMA ÖZKAN
PARAŞÜT KARİYER FUARI
Kapsamında Görev Aldığı
Oturumlar
Esma Özkan, 22 yaşındayım. KTO Karatay Üniversitesi Psi-
koloji bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Psikoloji biliminin birçok
alanı ilgimi çekiyor, ancak Endüstri-Örgüt Psikolojisi ve Klinik
Psikoloji’ye daha yatkın olduğumu düşünüyorum. B1 seviye
İngilizce, Almanca ve A1 seviyesinde Türk İşaret Dili biliyorum.
İnsan ilişkilerimde açık iletişime ve kişisel sınırları aşmamaya
özen gösteriyorum. Bir yıl okulumuz öğrenci topluluklarından
Bilgi ve Düşünce Topluluğu’nda yönetim kurulu başkanı ola-
rak görev aldım. Şimdi ise üniversitemiz mezunlarının kurmuş
olduğu Karataylı Hukukçular Derneği Kadın Hakları Komisyo-
nu’nun başkanlığını yürütmekteyim.
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERGUN
KTO Karatay Üniversitesi
Genel Sekreteri
Çağla Tuğba SELVEROĞLU
Uzman Psikolog
Ali YILMAZ
QNB Finansbank
Genel Müdür Yrd.&Hukuk Müşaviri
Yakup Ege DALKILIÇ ve Barış ERİŞ
Travma Odaklı Psikososyal
Destek Ekibi
Levent Lezgin KILINÇ
Kılınç Hukuk & Danışmanlık
Dr. Ahmet GENÇ
Ziraat Bankası
Yönetim Kurulu Başkanı
KTO Karatay Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi
Psikoloji 4. Sınıf
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 8
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERGUN
KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreteri
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ergun ile iş hayatı için öğrenci ve mezun arkadaşla-
rımıza tavsiyeleri, ekonomi ve İslam İktisadı hakkında bir oturum gerçekleş-
tirdik. Kendisinin aktardığı; “Gençlere en önemli tavsiyem proje üretmeleri.
Bu projeler toplumun ihtiyaçlarını karşılamalı. Bir proje bittiğinde diğerine
ortam oluşmalı. Bu projeler de ihtiyaç analizi doğrultusunda yapılır. Neye
ihtiyaç var, ne eksik, bu projeyi yaparsam neye yarar sağlarım?’’,
‘’Bazı tecrübeleri paylaşmalıyız ki gelecek nesillere bir şeyler bırakalım.’’,
‘’Yaptığımız işlerde temele toplum ve faydayı koymalıyız.’’ cümleleri dikka-
timizi çekti.
Çağla Tuğba SELVEROĞLU
Uzman Psikolog
Uzman Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu ile “Çocuk Merkezli Aile Terapisi”
perspektifinden bir vaka analizini inceledik. Kendisi bu vakaya ilişkin prob-
lem, çalışma ve yaşadıklarını hazırlamış olduğu bir sunum eşliğinde bizlere
aktardı. Bir kez daha erken çocukluk deneyimlerinin ne kadar kıymetli oldu-
ğunu anladık. İleride çocuk psikolojisi alanında çalışmak isteyen öğrenci ar-
kadaşlarımız, bu olayı deneyimleyen kişiler için kendisinin aktardığı ‘’Bebek
anne karnındayken de annenin duygu durumundan beslenir.’’ oturumumu-
zun en dikkat çeken cümlesiydi.
Ali YILMAZ
QNB Finansbank
Genel Müdür Yardımcısı & Hukuk Müşaviri
Genel Müdür Yardımcısı & Hukuk Müşaviri Ali Yılmaz ile “Bankacılıkta Dijital
Dönüşüm” konulu bir oturum gerçekleştirdik. Ali Bey, öğrenci ve mezun ar-
kadaşlarımıza şu tavsiyelerde bulundu:
‘‘Mesleğe geç başlamakla ilgili kaygınız olmasın, eksik başlamayın. Eksikle-
rinizi tamamlayın. Farklı alanlardan eğitim alın.’’
‘’Öğrenci arkadaşlara tavsiyem dijitalleşsinler. İşimiz biraz teknolojiyle ilerli-
yor. Uluslararası konulara da hakim olsunlar. Hukukun lokalliği pek kalmadı.’’
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 9
Yakup Ege DALKILIÇ ve Barış ERİŞ
Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi
Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi psikologları Yakup Ege Dalkılıç ve
Barış Eriş ile “Travmanın Anlam ve Anlatımı” üzerinde durduk. Travmayı ta-
nımlarken ‘‘Birey rutinin dışındaki, ona stres yaşatan durumları travma ola-
rak algılayabilir.‘’ ifadelerini kullanan Eriş ve Dalkılıç; ‘’İnsan eliyle yapılan
travmalar, bireyleri daha çok etkiliyor. Adil dünya inancına sahip birey soy-
daşından bir tepki görüyor çünkü orada.’’ diyerek bilgi dağarcığımıza yeni
hazineler eklediler. Bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza ‘’Travma
çalışanlara hep diyorum film izleyin, kitap okuyun, edebiyatla ilgilenin. Bizim
terapide yaptığımız şey bu, hikaye çözmek.’’ şeklinde tavsiyede bulundular.
Levent Lezgin KILINÇ
Kılınç Hukuk & Danışmanlık
Levent Lezgin Kılınç ile temelde hukuk öğrencileri olmak üzere üniversite öğ-
rencileri ve mezunlarına yönelik kariyer konuşmalarının olduğu bir oturum
gerçekleştirdik.
“Kendi isteğinize bağlı olan seçimlerinizin kararı tamamen bireysel. Dene-
mek için hepsini görmek gerekir. Zorluklar karşısında yılmamalı ve çözüm
odaklı olmalıyız.” diyerek staj yaparak ilgilendiğimiz alanı bulmanın önemi-
ne değindi.
‘’İngilizce bilinmesi alternatif değil, ikinci dil sorgulanıyor artık. Yurtdışında
olmak veya master yapmak farklı bakış açısı sağlıyor. Bizim mesleğimiz
muhakeme gücünüzün güçlü olmasını gerektirir. Bu yüzden yurtdışı dene-
yimi bunu sağlar.” diyerek farklı bakış açıları kazanmanın yollarına değindi.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 10
Dr. Ahmet GENÇ
Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ahmet Genç, Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden başlayıp
yurt dışına uzanan, bizi çok heyecanlandıran sigortacılık kariyerinden bah-
setti; ‘’Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki bizim yaptıklarımız demode kalıyor.
Yeni bir dağıtım kanalı yasasıyla sektörün istihdam olanakları arttırılabilir.
Katı bir yönetmelik lazım.’’ diyerek sektördeki eksikliklere dikkat çekti.
Sektörün gelişmesi için gerekli adımlara da dikkatleri çeken Genç:
”İhtiyaca yönelik sigorta üretmemiz lazım. Arza hizmet önemli. Sigorta şir-
ketleri itibarlarını düşerecek davranışlardan kaçınmalı.” dedi. İş hayatında
yabancı dil ve dijitalleşme arasındaki kuvvetle bağa vurgu yapan Dr. Ahmet
Genç: ”Yeni dünyanın dijital kavramlarını bilmek lazım.” diyerek konunun
önemini bir kez daha vurguladı.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 11
ZEHRA BAĞCALI
KTO Karatay Üniversitesi Psikoloji bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim.
Aynı zamanda Sosyal Hizmet bölümünde çift anadal yapmak-
tayım. İki bölümün birbirini beslemesinin bana birçok anlam-
da katkı sağlayacağını düşündüğüm için ayrıca akademik ve
psikolojik açıdan bir doyum almak istediğimden çift anadal
yapmaya başladım. Üniversitemizin Bilgi ve Düşünce Toplulu-
ğu’nun yönetim kurulunda yer almaktayım. Seminerler, zirveler
ve vaka analizleri gibi akademik etkinliklere ilgiliyim. Gelecekte
nörobilim alanında çalışmak istiyorum.
İdil Cemre ÖZTEP
Uzman Psikolog
KTO Karatay Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi
Psikoloji 2. Sınıf
PARAŞÜT KARİYER FUARI
Kapsamında Görev Aldığı
Oturumlar
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 12
İdil Cemre ÖZTEP
Uzman Psikolog
Uzman Psikolog İdil Cemre Öztep ile “Varoluşçu Hümanistik Terapi”yi ko-
nuştuk. İdil Cemre hanım, klinik psikolog olarak yönelimli terapilere kıyasla
patolojilere değil, hayatla çalıştığını bizlere aktardı. Varoluşçu Hümanistik
bakış açısının; ‘’Ne tamamen bunalımlarla dolu varoluşçu ne de tamamen
güle oynaya duran hümanistik bakış açısı olmadığını, ikisi arasındaki den-
geyi sağladığını’’ ifade etti. Gençler için entelektüel birikim ve networkünü
geliştirmeleri konusuna dikkat çeken İdil Cemre Öztep, felsefeye yakın du-
rulması konusuna da şiddetle tavsiye etti.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 13
HAVVANUR YİTİK
PARAŞÜT KARİYER FUARI
Kapsamında Görev Aldığı
Oturumlar.
KTO Karatay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf
öğrencisiyim. Okulumuz Girişimci Liderler Topluluğu yönetim bi-
riminde yer almakta olup, topluluğumuzun genel sekreterliğini
yürütmekteyim. Hem etkinliklerde edinmiş olduğum tecrübe, bilgi
ve networkler hem de pozisyonum gereği hakim olduğum rapor
ve yazı formatları ile kendimi iş hayatına hazırlamaktayım. Aynı
zamanda STK’larda görev almanın önemini kavramış biri olarak
Genç Kızılay Meram yönetim ekibinde de bulunmaktayım. Paraşüt
Kariyer Fuarı’nda yaşanan heyecanlar, tatlı telaşlar, küçük kriz or-
tamları, sonrasında başarının verdiği gurur ve mutluluk, kazanmış
olduğum bilgi birikimleri ve edindiğim deneyimler ile çalışacağım
firmalara değer katacağıma ve kendimi bir adım öne taşıyacağı-
ma olan inancım sonsuzdur.
Didem KANCA ÜSTAY
Diyetisyen
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 14
Didem KANCA ÜSTAY
Diyetisyen
Didem hanım ile “Eyvah Mezun Oluyorum!” oturumumuzla birlikte olduk. Bize
aktardığı değerli bilgiler;
“Sosyal medyada olmanın çok vakit kaybettirdiğini ve enerjimizi düşürdü-
ğünü düşünüyorum. Sosyal medyada olmazsanız kimse sizi tanımayacak-
mış gibi hissettiriyorlar. Siz işinize iyi odaklanıp, iyi işler çıkarırsanız, herkes
size gelecektir.”
“Özgeçmişinizi eposta olarak gönderiyorsanız eğer mutlaka ön yazı ekle-
melisiniz. İletişim kurmak için işin peşinden koşmalısınız.”
“Yabancı dil şart. Sadece yazışma değil, konuşabilmelisiniz de. Hangi bölüm
olursa olsun.”
“Başarının sırrı bence çok çalışmak, sevdiğiniz işi yapmak ama sevdiğiniz iş
bile olmasa orada yüreğinizi koymak. Yaptığınız işi düzgün yapmak. Gece
yatağınıza yattığınızda huzurlu uyumak. Kimsenin kalbini kırmadım, işimi
yaptım, işime odaklandım diyebilmektir.”
“Çok istediğinizi belli etmeniz, kendinizi ortaya koymanız gerekir. Kapıları
aşındırdığınızda imkanlar önünüze serilecektir.”
“Başarı esasında sizin kendi kafanıza koyduğunuz şeyi en düzgün şekilde
yapabilmektir. Bana yapamazsın dediklerinde ben daha da motive oluyo-
rum ve hayır yapabilirim diyorum. Ama önce benim istemem gerekiyor.”
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 15
BÜŞRA ÖNER
PARAŞÜT KARİYER FUARI
Kapsamında Görev Aldığı
Oturumlar.
KTO Karatay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğ-
rencisiyim. Deneyim kadar karakter ve iş uyumu da önemli oldu-
ğundan mühendislik eğitimlerimden ve gerçekleştirdiğim proje-
lerden edindiğim bilgilerle bu alanda kendimi açılmaya hazır bir
çiçek gibi hissediyorum. Meraklı, öğrenmeye açık ve hevesli bir in-
san olmamın hem çalıştığım şirketlere değer katacağını hem de
becerilerime ve bilgi birikimime katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Gamze GÜRER
sahibinden.com Yüksek Kıdemli
Çalışan Deneyimi Tasarımcısı
Harun DEMİR
Matematiksel Zeka Derneği
Gökhan ERTÜRK
Turk Finansman CEO
Ahmet Talha KARATAŞ
Digiage Direktörü
Suheyla HALİS
Olgar İnsan Kaynakları Müdürü
Mehmet Erdoğan ELGİN
Bloomberg Businessweek Türkiye
Enerji Sektörü Editörü
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Endüstri Mühendisliği 4. Sınıf
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 16
Gamze GÜRER
sahibinden.com
Yüksek Kıdemli Çalışan Deneyimi Tasarımcısı
sahibinden.com Yüksek Kıdemli Çalışan Deneyimi Tasarımcısı Gamze Gürer,
oturumlarında bize şunları aktardı:
“İşe alımlarda değerler mülakatı yapmaktayız. Hayatındaki deneyimlerin ve
değerlerin neler olduğu bizler için önemlidir.”
“Staj görünümlü iş deneyimi: Trambolin Staj Programı. Neden trambolin di-
yoruz, başarıda en yükseğe sıçranabilmesini hedefliyoruz. Yeni mezunlara
yönelik bir çalışmadır. Bizler de bu trambolin stajında en yükseğe çıkmayı
hedefliyoruz.’’
Mülakatlarda “Seni arkadaşına sorsak nasıl anlatır?” sorusu üzerinde
çalışıyoruz.
Gamze Hanım, bizlere geleceğin sahibi olmak için 3 kısa yol olarak;
1-Vizyon oluşturun.
2-Trendleri takip edin.
3-Anlamlama amacınızı keşfedin.
Bizce bu oturumun en zirve cümlesi “Fark yaratan biri olduğunuzu kanıt-
layın!’’ oldu. Değişimin kaçınılmaz olduğuna değinen Gamze Gürer, “Deği-
şim normalimiz olmalı, her dakika değişimi takip etmeli ve güncellemeliyiz.”
dedi.
Harun DEMİR
Matematiksel Zeka Derneği
Harun Bey, “Begin with the end in mind” yapmak önemli, sonu hayal ederek
başlamak, 30-40 yılı sonrasını öngörebilmek çok önemli.’’ diyerek planlı ha-
reket etmenin önemine değinerek konuşmasına başladı.
Her insanın hayatında belli bir zamanda belli bir konuda başarısızlık yaşa-
yabileceğini ifade eden Harun Demir, sadece o alana özgü iyileştirmeye gi-
dilmesi gerektiğini tavsiye etti.
“Başarısızlık hissi oluştu ise acilen başarabileceğin kadar küçük adım atma-
lısın ki başarıyı tatmalısın.’’ diyerek bizlere hayatta karşılaşacağımız başarı-
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 17
sızlıklara yönelik ufak bir reçete yazdı.
“Öğrenmek için ilk adım nazar etmekten geçiyor, nazar etmeyene bilginin
kapısı kapanır.’’
“İlhamdan sonra hikmet gelir.’’ diyerek kaynağını belirttiği ilhamın farklılık-
larını da ‘’5 duyu organımız evrenden bilgi çekmek içindir, herkesin ilhamı
bu sebeple farklıdır.’’ cümlesiyle açıkladı. İlham-hikmet ilişkisini açıklamaya
yönelik; ‘’İlhamdan gelen örüntü hikaye oluşturur ve hikayeyi anladığımız
kadar hikmeti algılarız.’’ “Hikmeti anlamlandıran ilim sahibi olur, ilim sizi irfan
tabakasına kavuşturur.’’ diyerek ilham ve hikmet ilişkisine dikkatimizi çekti.
Bilgi noktalarındaki paketleri açtıktan sonra 4 aşama vardır.
1 - Organizasyon (25-35 yaş)
2- Kümeleme (35-45 yaş )
3- Delegasyon (45-55 yaş)
4- Denetim (55-65 yaş)
“Okuma ve yazma ne kadar erken geliştirilirse o kadar uzun süre uygulama
zamanına sahip olunur.’’
“Datalaşmak çok önemli, sosyal ve teknik üretimin ham maddesi datadır.
Burada da zihinsel füzyon önemlidir.’’
“Herkes bir milyon fırça darbesi ile resim yapsa, hepsi kendine özgü resmi
oluşturur . O fırça darbesindeki resme odaklansa (hayâle) resim güzelleşir.’’
‘’Bilgi üretimin yolunu açar.’’
Kapasite aşamaları;
1 -Okuma
2- Yazma
3- Deney yapabilme (veriye dayalı deneysel süreçleri yönetme)
4- Üretim
5- Sistem tasarımcılığı
‘’Kollektif akıl ve yetenek birleştirme amacımız olmalı.’’
“Gelecek, hiç durmadan üretmeye karar verdiğiniz bir resimdir.’’
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 18
Gökhan ERTÜRK
Turk Finansman CEO
‘’Türkiye artık dijital bankacılık için bütün oluşumlara sahip’’ diyen Gökhan
Ertürk, ‘’Dünyada geleneksel bankalar sürekli teknolojiye adapte olmaya
çalışıyor, şimdi de en önemli konuları uçtan uca dijital dönüşüm=dijital
bankacılık.’’ diyerek dijital bankacılığın ne olduğunu bizlere anlattı.
‘’E-ticaret çok hızlı büyümekte, göz ardı edilemez. Klasik ödeme yöntemle-
rinin bizi kısıtladığı zamanlara e-ticaret ile kolaylık geliyor. Hangi sektörde
olursanız olun, e-ticaret içerisinde yoksanız gelecek vaat edemezsiniz.’’ di-
yerek e-ticaretin öneminden bahsetti. Lisans hayatında çok yönlü çalışma-
nın gelecekte öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olacağını ifade etti.
Ahmet Talha KARATAŞ
Digiage Direktörü
“E-Spor hızla büyüyen bir dünya. Düşünün ki Fransız ekolü Assassin’s Creed
ile bize İstanbul’u anlatıyor.” diyerek E-Spor dünyasına ilişkin görüşlerini bi-
zimle paylaştı.
“Siz bir Türk firması olarak bir oyun yaparsanız, tarihimizi 13 yaşında bir Ja-
pon çocuğun bile öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Bu yüzden sadece oyun
deyip geçmemek lazım. Uzan vadeli düşünmeli ve sadece oyun oynamayı
sevmek değil; ben oyun yapmak istiyorum, ben oyuna içerik üretmek istiyo-
rum vb. misyonlarımızın olması gerektiğini düşünüyorum.”
E-Spora ilişkin kariyer imkanlarına değinen Karataş, “E-Sporcu olmanıza
gerek yok. İlerleyen dönemlerde E-Sporcuların bir diyetisyenleri, psikologları
ve hukukçuları olacak. E-Spor ile ilgili bu alanlara da yönelebilirsiniz.” diyerek
E-Sporun gelişen yapısına vurgu yaptı.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 19
Suheyla HALİS
Olgar İnsan Kaynakları Müdürü
“Ruhunu Kaybetmeden Çalış” oturumu ile bir araya geldiğimiz Suheyla Ha-
lis, müşteri-firma ilişkisine yönelik farklı örnekler ile MİY (Müşteri İlişkileri Yö-
netimi) konusunda bilgi edinmemizi sağladı. Olgar firmasının müşteri-firma
ilişkileri ile ilgili tutumları için: “Biz müşterilerimize misafirlerimiz diyoruz. Biz
evimizde misafirlerimizi nasıl ağırlıyorsak müşterilerimizi de mağazalarımız-
da öyle ağırlıyoruz.” dedi.
Bir yönetici olarak bizlere;“Ekipler ile açık iletişim kurmak başarıyı getiren en
büyük etmendir.” “Yöneticiniz sizden bir iş istediğinde bilmiyorum yapamı-
yorum demek yerine, bilmiyorum ama araştırıp, öğrenip yapabilirim demek
sizin gelişime açık olduğunuzu gösterir.”
“Bilmiyorum, yapamam.” demek yerine, “Bilmiyorum, yapabileceğimi düşü-
nüyorum.” tavrı “Kendimi geliştirmeyi düşünüyorum” anlamına gelir ve mü-
lakatlarda güven verir.’’ tavsiyelerini verdi.
İş hayatıyla ilgili tedirginliklerimizi hissedercesine “Yetkinlik denilen şey za-
manla sizi geliştiren, sizinle değişen ve sizinle büyüyen bir şey. Yetkinlik za-
manla gelişir.” cümlesi ile gönüllerimize su serpti.
Mehmet Erdoğan ELGİN
Bloomberg Businessweek Türkiye Enerji Sektörü Editörü
Mehmet Bey ile enerji sektörüne dair keyifli bir oturum gerçekleştirdik. Oturu-
mumuzdan dikkat çeken notlar ise:
‘’Enerji kendi alt dallarında gazetecilere sahip, hala uzmanlaşacak alt kırı-
lımlara gidecek insan kaynağına ihtiyacımız var.’’
‘’Bugün yenilenebilir enerjinin daha da büyümesi konuşuluyor, artık yerli tek-
nolojileri üretme zamanı.’’
Bizlere tavsiye olarak ‘’Çok iyi bilinen işler rutine biner, sizi zorlayan şeylerle
gelişebilirsiniz. Sektörde hangi alanda iş yapılırsa yapılsın, sınırlar içerisinde
kalmayın. Dünyayı takip edin.’’ dedi.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 20
DURMUŞ FARTLI
PARAŞÜT KARİYER FUARI
Kapsamında Görev Aldığı
Oturumlar.
KTO Karatay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf öğrenci-
siyim. Geniş iş alanı, birçok sektörle iç içe olması ve ilgi duyup
kendime uygun olduğunu düşündüğüm için bu bölümü seçtim.
Çeşitli eğitim, seminer, çalıştay ve atölyelere katılarak kişisel
gelişimime katkı sağlayacak faaliyetlerde yer alma fırsatlarını
yakından takip ederim. Bölümümüzün topluluğu olan Girişimci
Liderler Topluluğu’nda yer almaktayım. Bunun gibi gönüllülük
ve gelişim esaslı topluluk ve STK’larda yer almaktan mutluluk
duyarım. Günlük hayatta kitap okumayı, basketbol oynamayı
severim. Bisiklet turları, kamp, dağ tırmanışı gibi doğa sporları
yapmaktayım. Gelecekte savunma sanayi alanında çalışmayı
istiyorum.
Mustafa NAMOĞLU
İKAS CEO
Ufuk BATUM
Ventures & Mentors Kurucu
Ali Rıza ERSOY
ION Akademi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 21
Mustafa NAMOĞLU
İKAS CEO
Mustafa Namoğlu’nun oturumundan dikkatimizi çeken cümleler:
“1-Normal insanlar hatalarından ders alır, zeki insanlar başkalarının ha-
talarından ders alır.
2-İnsanı, onu yıkamayan öldüremeyen şeyler güçlendiriyor.
3-İnsanın kendi karar vermediği şeyler olduğuna inanıyorum. Eğitim ve
fırsatlar herkes için eşit değil, birinin kariyeri için lisans ve diplomaya gü-
venmesi yanlış.
4-İnsan bildikçe özgüveni düşer çünkü ne kadar az şey bildiğini düşünür.
5-Biz eti senin kemiği benim düsturuyla büyümüş olduk ama şimdi du-
rum farklı. İlk iş yerine girerken size işi öğretecek, sizi ciddi anlamda ge-
liştirecek bir yer bulmanız gerekiyor. Size en çok parayı verene değil, en
çok şeyi öğretecek firmaya gerekirse karın tokluğuna gitmeniz gerekiyor.
6-İnsanlar size olumsuz bir şeyler söylediği zaman motivasyonunuz
düşmesin. Olumsuz motivasyonlar sizi motive eden unsurlar olsun.”
Ufuk BATUM
Ventures & Mentors Kurucu
“Geleceğin Meslekleri ve Trendleri” konulu oturumumuzda Ufuk Batum,
‘’Girişimcilik bireysel bir oyun değildir. İş modelini geliştirirken organize
eden, olduran, yaptırandır. İcra işidir, kolları sıvazlayıp hareket etmeli-
sin. Toplumu değiştirirken yeni rakiplere karşı değişebilen olmalısın.’’
sözleriyle girişimciliğinin önemine vurgu yaptı. Girişimcinin nasıl olması
gerektiğine dair ‘’Girişimci, üretken, çalışkan ve disiplinli olmalıdır. Üret-
kensindir ama disiplinli çalışmıyorsundur, üzgünüm olamaz. Gerçek
anlamda organizasyonel bir yapı ister.’’ cümleleriyle ifade etti. Alanda
çalışmak isteyenlere ‘’İnovasyon sadece ürün inovasyonu değildir.
AR-GE’yi de gözünüzde büyütmemelisiniz. AR-GE için AR-GE yapmama-
lısınız. Geliştirmenin tamamı teknolojik değildir. %12’si teknoloji iken gerisi
süreç yönetimidir.’’ önerisinde bulundu.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 22
Ali Rıza ERSOY
ION Academy
“Endüstri 4.0’dan Tarım 4.0’a” konulu oturumunda endüstri çağının tarih-
çesine şu cümlelerle değindi; ‘’İngiltere’de su buharıyla başlayan makine-
ler devreye girince endüstri çağının başlangıcını kabul ettik. Birinci ve İkinci
Sanayi Devrimi ile sanayileşme sayesinde kırsalda yaşayanlar şehirlere ta-
şınmaya başladı. Bu sanayi süreçleri ile beraber 2010’ların başında endüstri
çağının başlangıcı ile tamamen dijitalleşmiş bir sürece geçmenin haritası
Alman Hükümeti’nin bir ekip kurması ile başlamıştır.’’
Yeni mezun ve öğrenci arkadaşlarımıza, gençlere güvenini ‘’Genç arkadaş-
larım gelecek tedirginliği yaşadığınızı biliyorum. Bu ülkenin geleceğinin kötü
olması imkânsız. Şimdi Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin lütfen.
Komşu ülkelerimizin hiçbirinde bizdeki gibi üniversiteler yok, akademisyen-
ler yok, gümrük birliği anlaşmaları ile batı ekonomisine entegre olmuş an-
laşmaları yok, girişimci ruhu yok.’’
‘’Muhteşem bir dijital gençlik geliyor. Biz batıp çıkmak gibi bir esnekliğe sahi-
biz.’’ cümleleriyle ifade eden Ali Rıza Ersoy, ‘’Mezun olduğunuzda bugünden
itibaren Endüstri 4.0’a eğilin. Mesleğinizin ne olduğu önemli değil, tıptan hu-
kuka tüm bölümler. Bunu sadece mühendislere bırakmayınız. Bu hepinizin
alanı. İş bulmakta daha kolay bir anahtar istiyorsanız Endüstri 4.0’a ve Tarım
4.0’a eğilin.’’ önerilerinde bulundu.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 23
EDA TURAN
PARAŞÜT KARİYER FUARI
Kapsamında Görev Aldığı
Oturumlar.
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi’nde hevesli bir endüstri mü-
hendisliği öğrencisiyim. Üniversitemizin bünyesinde bulunan Girişim-
ci Liderler Topluluğu’nda başkan yardımcılığı görevini sürdürmekte-
yim. Okumayı, insanlarla iletişim kurmayı, ekip çalışmasını seviyorum.
Gerek eğitim hayatımda gerekse ilerleyen yıllardaki iş hayatımda
kullanacağım organize olma, takım içi birliği sağlama, liderlik, plan-
lama gibi yeteneklerimin gelişimine katkı sağlayan Paraşüt Kariyer
Fuarı, kendimi geliştirmek adına güzel bir deneyim oldu. Fuar so-
nunda kazandığımız deneyimler ile beraber hissettiğimiz duygular
da çok özeldi. Sürekli gelişmekte olan teknoloji ve mühendislik ça-
lışmaları karşısında kendime yenilikler katıyor, ülkem için bu gelişen
ve değişen teknoloji karşısında yetersiz kalmamak adına kendimi her
alanda geliştiriyor ve aktif öğrencilik hayatı yaşıyorum.
Beril KOPARAL
Note Cosmetics Genel Müdürü
Dr. Oğuz MÜLAZIMOĞLU
Abdi İbrahim
Pazarlama ve Satış Grup Başkanı
Hakan ÖZDEMİR
SİEMENS Genel Müdür Yardımcısı
Atilla BENLİ
Türkiye Sigorta & Türkiye Hayat
Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdür
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 24
Beril KOPARAL
Note Cosmetics Genel Müdürü
Beril Koparal ile yaptığımız bu oturumda kendisi hayal-gerçek dengesinden
“Hayaller akıllıca yürütüldüğünde gerçeğe dönüşebiliyor.’’ şeklinde bahsetti.
Tecrübelerini paylaştıktan sonra “Karar vermek kolay değildir. Kararlarınızı
tecrübeleriniz etkileyecek. Kariyer etkinlikleri bu yüzden benim için önemli
çünkü tecrübelerim ile öğrencilerimizin karar verebilmelerine destek olmak
istiyorum.” diyerek paylaşımın önemine değindi.
Dr. Oğuz MÜLAZIMOĞLU
Abdi İbrahim Pazarlama ve Satış Grup Başkanı
“Kitap okumak geçen yüzyıllarda kalmadı. İlginiz olan konular üzerine araş-
tırın ve okuyun. Tüm samimiyetim ile söylüyorum oturmakla değil, harekete
geçmek ile başarılı olabilirsiniz.”
Yeni mezunlara ve öğrencilere yönelik “Mezun oldum iş yok diyen arkadaş-
lar, herkese yeteri kadar iş var ama kendinizi farklılaştıracaksınız. Bunun bi-
lincinde olduğunuzda mutlaka iş bulacaksınız.” ifadesinde bulunan Müla-
zımoğlu, kariyer tavsiyesi niteliğinde ‘’Kariyerin bir formülü yok, tek yol çok
çalışmak. Üniversitede geçirilen zaman sizin en verimli zamanınız, kendinizi
orda şekillendiriyorsunuz.” ifadelerini dedi.
Hakan ÖZDEMİR
SİEMENS Genel Müdür Yardımcısı
“Technology | Business | Humanity” oturumunda ağırladığımız Hakan Öz-
demir, teknolojinin değişimine ilişkin “Eskiden de teknoloji yok muydu? Hep
vardı aradaki en büyük farkı bugünkü teknoloji İngilizce kelimesiyle “disrup-
tive” yani yıkıcı teknoloji. Şu günün dünyasından bambaşka ışık, vizyon ve
dünya açacak teknolojiler.” ifadelerini aktardı.
Yeni teknolojilerden bahseden Özdemir, “Önümüzdeki dönemlerde hayat-
larımıza dokunan veya dokunacak olan teknoloji Blockchain teknolojisidir.
Gün geçtikçe kullanım alanları artıyor.” diyerek bu konulara ilgisi olan arka-
daşlarımıza fikir verdi.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 25
Atilla BENLİ
Türkiye Sigorta & Türkiye Hayat Emeklilik
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Donanımlı bir sigortacının sahip olması gereken özellikleri sorduğumuzda
‘’Teknik sigortacılık, under-rating, finans, sigorta, satış, operasyon, strateji,
İK gibi alanlarda değerlendiriyoruz. Ancak artık insan kaynağımız çeşitlendi.
Dijital bilgi süreçlerine yönelik istihdamımız da artıyor. Makineler arası ilişki-
ler, öğrenen makineler var artık. Bu noktada biz de insanların hayatlarını ko-
laylaştıracak sektörler seçiyoruz. Dijital dönüşümünü tamamlamayan şir-
ketleri zorluklar bekliyor. İnternet çağına doğmuş, her şeyi internet ve mobil
üzerinden halletmiş bir kuşak var. Bu kuşağın sigorta ile ilgili tüm beklentileri
de dijitalden olacak. Bunu söylemek şimdiden mümkün. Sektördeki insan
kaynakları da değişiyor. Veri analitiği, yönetim bilişim sistemleri, yazılım,
kodlama, istatistik, matematik mezunlarına da iş düşüyor. Bu alanlardaki is-
tihdamlar da önem kazanıyor. Hangi bölüm ve fakülteden mezun olursanız
olun dijital becerilerinizi geliştirin. Hızlı ve etkin hizmet sağlamak için yazılım
altyapısının olması gerekiyor. Şirket olarak da bunu önemsiyoruz.
Bir de sektörün müşteri deneyimi tarafı var. Bu da göz önünde bulundurul-
malı.’’ cümlelerini aktardı.
‘’Biz yeni mezun girişimci arkadaşlarımız için sıfırdan bir acente akademisi
kuruyoruz. Burada büyük hedeflerimiz var, buna göre bir eleme sistemi de
yapacağız tabi ki. Sigortalılık oranımız çok düşük. Nitelikli sigortacılık öğrenci
ve mezunlarına ihtiyacımız var bizim. Yapacağımız şeyin örnek olacağını da
düşünüyoruz.’’ diyerek bizlere kariyer kapısını araladı.
Son olarak kendi deneyimlerinden de yola çıkarak ‘’Sabır boyun eğmek de-
ğil mücadele etmektir. Ben bunu denedim, gördüm. Siz de kariyer yolculu-
ğumuzda bunu rehber edinin.‘’ cümlesini aktardı.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 26
REYHAN KOÇAKER
PARAŞÜT KARİYER FUARI
Kapsamında Görev Aldığı
Oturumlar
KTO Karatay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisiyim.
Üniversitemizde bulunan Girişimci Liderler Topluluğu’nda organi-
zasyon ekip üyesiyim. Toplulukta olmak; çalışırken stresi yönetebil-
memi, iletişim becerilerimi yükseltmemi ve takım çalışmasında ba-
şarılı olmamı sağladı. Paraşüt Kariyer Fuarı’nda, oturuma girmeden
önce herkesin birbirini desteklemesi, yardım etmesi; oturumdan çık-
tıktan sonra kişiyi yüreklendiren ve gururlandıran desteklerin veril-
mesi beni en çok etkileyen durum oldu. Oturumda Oyak Renault Eği-
tim Enstitüsü Müdürü Arda KINA’nın “Unutmayın! Size en yakın olan
ilk beş kişinin ortalaması sizsinizdir” sözü ise beni en çok etkileyen
cümle oldu. Aylarca süren çalışmalarımız, toplantılarımız, kurduğu-
muz onlarca iletişim, aldığımız redler, olumlu dönüşler… Hepsi çok
değerli tecrübelerdi benim için.. Öyleyse bu paraşütte kariyer var!
Yavuz ÖLKEN
Axa Sigorta CEO
Onur KOÇKAR
Axa Sigorta Hukuk ve Uyum
Direktörü İcra Kurulu Üyesi
Ahmet Caner DENİZMAN
Bosch Kıdemli İç İletişim
Sorumlusu
Özge KAPUCUOĞLU
Turkcell Müşteri Deneyimi
Yöneticisi
Gamze KAMIŞ
Yves Rocher Türkiye İK Müdürü
Arda KINA
Oyak Renault Eğitim Enstitüsü
Departman Müdürü
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi
Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 27
Yavuz ÖLKEN
Axa Sigorta CEO
“AXA Sigortaya Uzanan Başarı” konulu oturumlarında Yavuz Ölken;
“Niye bu mesleği çok seviyorum, insan kendini keşfediyor sigortacılıkta.
İnsanı merkeze alan bir meslek seçmek istemiştim üniversite döneminde.
İnsan için önemli ve değerli olanı korumak, insanlık için geleceği sürdürü-
lebilir kılmak gibi görevlerimiz var. Sigortacı olarak bunları gerçekleştiriyor
olduğum için çok mutluyum.”
“Okurken veya okuduktan sonra 2-3 yıl sigorta mesleğinin acente tarafını,
şirket tarafını, eksper, aktüer, banka vb. deneyimlemeniz ve çeşitlemeyi bil-
meniz lazım. Sonra bir yerde karar vermek ve uzmanlaşmak lazım.”
“Kariyer yolu inşa edilirken teknolojiden istifade etmeyi unutmayın. Kendinizi
Word, Excel, Powerpoint vb. kullanıyorum diye teknolojiyi biliyorum değil, En-
düstri 4.0 denen bütün kavramları anlayın.”
“Hangi mesleği seçerseniz seçin iletişim becerilerinizi kuvvetlendirmeniz la-
zım.”
Onur KOÇKAR
Axa Sigorta Hukuk ve Uyum Direktörü İcra Kurulu Üyesi
Yavuz Ölken bey ile birlikte ağırladığımız Onur Koçkar bey;
“Sigortacılık genç arkadaşlarımız için çok iyi fırsatlar içeren bir meslek ola-
rak görüyorum. Çok farklı alanlarda ve çok farklı rollerde yeteneklerine ve
ilgi alanlarına göre birçok iş imkânı tanıyor.” “Biz işe alımlarda bize başvuran
arkadaşlarda en çok dikkat ettiğimiz şey, öğrenmeye ve gelişmeye açık in-
san olmasıdır. Çünkü meslek yaşantısı sürekli bir öğrenme ve gelişim ge-
rektiriyor. Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımızın öğrenciliklerinde veya
bize başvurana kadar böyle bir profil sergileyip sergilemediklerine bakıyo-
ruz. Dolayısıyla her fırsatı değerlendirmeniz lazım. Her öğrenme fırsatını, her
çalışma fırsatını, her deneyimleme fırsatını kaçırmamak ve onlardan en bü-
yük şekilde istifade etmeye çalışmak gerekir. Bu ortamlar size hangi alanda
başarılı olabileceğiniz konusunda ip uçları gösterecektir.”
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 28
Ahmet Caner DENİZMAN
Bosch Kıdemli İç İletişim Sorumlusu
Ahmet Caner Denizman ile “Dönüşümün Odağında Bir Kariyer Yolculuğu”
oturumunda birlikte olduk. Bize aktardığı değerli bilgiler;
“Başarıya giden yolun sırrı nedir diyecek olursak;
1-Dönüşüme açıklık
2-Öğrenme arzusu ve merakı
3-Esneklik ve konfor alanı
4-Yabancı dil bilgisi
5-Proaktif olmak
6-Geniş tecrübe yelpazesi”
“Değişime direnç göstermemeliyiz. Ne kadar uyum sağlayabilirsek o kadar
başarılı olabiliriz. Dönüşüm ve çeviklik önemli kilit kavramlar.”
“Yaptığımız işlerde bazen çok yoğun olabiliyoruz. Bunun için birden fazla
işi paralelde yürütebilme (multi-tasking) yetkinliğimizin olması aranan
noktalardan bir tanesi.”
Özge KAPUCUOĞLU
Turkcell Müşteri Deneyimi Yöneticisi
Özge Kapucuoğlu ile “Müşteri Deneyimi Markaların ve Şirketlerin Farklı-
laşmasında Neden Önemlidir?” oturumunda birlikte olduk. Bize aktardığı
değerli bilgiler;
“Yeni bir meslek olarak “Müşteri Deneyimi Uzmanlığı” sahip olması gereken
yetenekler;
1-İnsan/Müşteri Odaklılık
2-Operasyonel Mükemmeliyetçilik
3-Teknoloji Kullanımı
4-Tasarım Yeteneği”
“Markaların ayakta kalabilmesinin tek yolu, insan ihtiyaçlarını ve tercihlerini
iyi anlamak, müşterinin markadan beklentisini derinlemesine araştırmak-
tan geçiyor. Bunun ön koşulu da müşteriyi etkin dinlemek.”
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 29
Gamze KAMIŞ
Yves Rocher Türkiye İK Müdürü
Gamze Kamış, ‘’Öğrenciler kendilerini keşfedip sınırlarından çıkmalılar.’’
cümlesi ile “Nasıl Başladı, Nasıl Devam Ediyor?” oturumuna damga vurdu.
Oturumdan aklımızda kalanlar;
“Kendimizin farkına varmalıyız. Gerçekten güçlü yanlarımızı farkedip ben
bunu yapabilirim dediğiniz şeyleri bilmek ve bildiklerinize yatırım yapmak
daha akıllıca bir yöntem oluyor.”
“Bir duruşunuz olmalı. İş hayatında kiminle nerede karşılaşacağınız belli de-
ğildir. Her zaman size doğru olanı en iyi şekilde son dakikaya kadar yap-
malısınız” “Mobbinge uğradığınızı düşünüyor iseniz biraz izin alıp dinlenmeli
ve uzaklaşıp değerlendirmelisiniz. İşe döndüğünüzde bunun gerçekten
mobbing olup olmadığına karar vermek ve yolunuzu çizmek daha mantıklı
olacaktır. İş hayatı sabır ister. Fevri olmamak iş hayatında çok önemlidir.”
Arda KINA
Oyak Renault Eğitim Enstitüsü Departman Müdürü
Arda Kına ile “Değişim” oturumunda birlikte olduk. Aktardığı değerli bilgiler;
“Türkiye’de yaptığınız bir işi dünyanın başka bir yerinde de yapabiliyor ol-
manız lazım. Bunun için de temel şeylerden biri üniversite zamanında ya-
bancı dil işini halletmeli. Yoksa ileriye gitmek ne yazık ki mümkün değil.”
“Bizim beklediğimiz proaktif davranış dediğimiz, ben ne yapabilirim, bu işe
benim katkım ne olur, ben neyi değiştirebilirim diyebilmektir.”
“Kitap okuma alışkanlığınız olsun. Çalışmak istediğiniz sektör hakkında ola-
bilir. Roman seviyorsanız, roman okuyun. Çünkü onda sizin kendi anlatımı-
nıza ve iletişiminize katkısı olacaktır.”
“Paylaşabilen, yardım eden insanlar gelişir ve öğrenir. İhtiyacı olana elini-
zi uzatmak önemlidir. Özellikle bir bilgiyi paylaşmak öğrenmeyi güçlendirir.
Yardım eder paylaşırsanız networkünüz genişler, size saygı duyan insan sa-
yısı artar. Bu yardımı karşılıksız yapmanız lazım. Bu sosyalleşmenin ve sosyal
öğrenmenin temelidir.”
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 30
GÜNER BEYZA EKELİK
PARAŞÜT KARİYER FUARI
Kapsamında Görev Aldığı
Oturumlar
Endüstri Mühendisliği 3.sınıf öğrencisiyim. Bölümün dinamikliği ve
enerjisi sayesinde her gün motive oluyorum. Farklı tecrübeler edin-
mek ve deneyimlemek beni hem geliştiriyor hem mutlu ediyor. Be-
nim için en önemli başlangıç inanmak. Doğru iletişim ve yöneticile-
rimiz ile istişareler sonucunda Paraşüt Kariyer Fuarı modellenmeye
başladı. Fikir, hazırlık ve gerçekleşme süreçlerinin hepsi benim için
büyük bir tecrübe oldu. Bu aşamaların bana kattıkları tarif edilemez.
İletişim kurmayı, yeni şeyler öğrenmeyi, organizasyon içinde yer al-
mayı ve gülmeyi seviyorum. Her tecrübe varış noktası için aydınlan-
madır. Varış noktamı aydınlatmak ve kendimi keşfetmek için farklı
tecrübeler edinmeyi seviyorum. Güçlü yönlerimi besliyorum, zayıf
yönlerimi geliştiriyorum. Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Sportif Faa-
liyetler Direktörlüğünde asistan öğrencilik yapıyorum aynı zamanda
Girişimci Liderler Topluluğunun başkanlık görevini üstlenmekteyim.
Günün sonunda yaptığım işlerden dolayı mutlu olmak en büyük ba-
şarı inancım.
Ersan BİLİK
Opet Pazarlama ve
Market Teknolojileri Yöneticisi
Yeşim Iğnak KOÇAK
Alarko Holding Enerji Grubu
İK Müdürü
Hüseyin YAVUZTÜRK
Albayrak Holding
İnsan Kaynakları Koordinatörü
Emir KOSİF
The Brain Group Kurucusu
Dr. Mahmut DEMİRKAN
THY Teknik A.Ş. Eğitim Başkanı
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Endüstri Mühendisliği 3. Sınıf
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 31
Ersan BİLİK
Opet Pazarlama ve Market Teknolojileri Yöneticisi
Opet Pazarlama ve Market Teknolojileri Yöneticisi Ersan Bilik ile “Kurumsal
Dünya mı Girişimcilik mi?” başlığında gerçekleşen oturumumuzdan aklımız-
da kalanlar;
“Liderlerin açıklamaları ve iletişimlerini önemsiyorum. Bir şeyleri doğru yapı-
yorlarsa onları iyi analiz etmek lazım. Hep bir sonraki adıma hazırlanmalıyız.
Ne istediğinizi bulmak zamanla olacaktır. Gerçekten ne yapmak istiyorum
ise bitmeyen bir yolculuktur. En iyi deneme yanılmalar öğrencilik zamanın-
dadır. Öğrencilik zamanını değerlendirmelisiniz.”
“Girişimcilik en yıpratıcı ama en çok şey öğreten yollardan biridir. Burada
tavsiyem şu şekilde çok hızlı hareket etmelisiniz. Eğer bir şeyleri doğru yap-
tığınızı düşünüyorsanız bu doğruları tekrar etmelisiniz. Yanlış olduğunu an-
ladığınızda ise onu doğruya çekmelisiniz. Girişimcilik devamlı pivot yapma
sanatıdır.”
“Çalıştığınız her yerde size artı değerler gelir. Hiçbir şey olmazsa insan iliş-
kileri gelir.”
“Siz kendiniz mutluysanız günün sonunda en büyük başarı bu bence. Mut-
luluğu ne kadar erken bulursanız ve sürdürebilirsiniz o kadar başarılı olur-
sunuz.”
Yeşim Iğnak KOÇAK
Alarko Holding Enerji Grubu İK Müdürü
Kendileriyle gerçekleştirdiğimiz “Enerji Sektöründe Kariyer Olanakları” başlı-
ğında gerçekleşen oturumda aklımızda kalanlar;
‘’Bazı arkadaşlarımız, diğer arkadaşları yemek yerken veya dinlenirken, ku-
lüp aktivitelerinde yer alıyor bu çok kıymetli. Özellikle bu asistan öğrenci
olanlar ve kulüpte çalışan arkadaşlar inanılmaz özgüvenli geliyor.’’
‘’Kariyer planlamanın hedef belirleme, bireysel analiz yapma, ne istediğimizi
bilme gibi tüm aşamaları üniversite zamanında olmalı.” oldu.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 32
Hüseyin YAVUZTÜRK
Albayrak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü
Hüseyin Yavuztürk bizimle “Mülakat Teknikleri” oturumunda buluştu.
Oturumda; “Kendine güven ile kibri karıştırmayın.”
‘’Mülakat karşılıklı bir süreçtir. Aday sorgulama değildir, adayı anlamaktır.
Kişisel değil, iş odaklıdır.”
“Mülakatta ücret sorulursa, paranın cepte değil kalpte olduğunu söyleyin.”
“Mülakatçının adaydan beklentileri nelerdir?
1 -Kendine güven
2-Eleştirel, analitik, sonuç odaklı düşünme ve problem çözme becerisi
3-Araştırmacı ve esneklik
4-Öğrenme hevesi
5-Takım çalışması
6-İletişim becerileri”
Emir KOSİF
The Brain Group Kurucusu
Emir Kosif “4 Yanlış 1 Doğruya Götürür” oturumuyla bizlerleydi. Oturumdan
bizlere kalanlar; “Konfor alanınızı terk ederseniz, bileziklerinizi kolunuza ta-
karak girişimde bulunabilirsiniz. Herkes girişimci olmak zorunda değildir.
Öncelikle kendinizi tanımalısınız. Buna göre hareket etmelisiniz.”
“Üniversite eğitimleri şekilleniyor. İş dünyası ile daha iç içe sistem modelleri
geliyor. Bunlar daha fazla girişimci genç yetişmesini sağlıyor.”
”Yaptığınız hatalar sizleri bir sonraki yapacağınız işlerde doğruya götürür.”
“Üniversiteden mezun olduğumda bence yapabileceğim en iyi iş, benim
fikrimi yapan firmalar neler yapıyor, onlarda tecrübe edinmek olur diye dü-
şünüyorum. Dolayısıyla bu tecrübeleri ve başkalarının da hatalarını cebime
koyduğum zaman yine kendi girişimimi hayata geçirdiğim zaman başarılı
olma ihtimalim çok daha yüksek olur. Üniversiteden mezun oldum, çok iyi
bir fikrim var, hemen peşinden gitmeliyim diye bir kaygıya girmeye gerek
yok.”
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 33
Dr. Mahmut DEMİRKAN
THY Teknik A.Ş. Eğitim Başkanı
‘’Havacılık Sektöründe İK Yönetimi” başlıklı oturumda mutluluğa ‘’Mutluluk
uzun soluklu değil o anlık keyif almaktan ibaret. Başarı üstüne eklendikçe kişi
kendini gerçekleştirdiğinde mutlu olacak.” cümlesi ile değindi.
“Zekayı kullanmanın yolu duygusal zeka. Bunu kullanmak için kendinizi
tanıyın.”
“Duygusal zeka başarıda bilişsel zekanın (IQ) 2 katı daha fazla etki ediyor.
Çünkü duygusal zeka, kendinizi tanımak demek. Kendinizi tanıyorsunuz, ken-
dinizi motive edebiliyorsunuz, başkalarıyla ilişkilerinizi yönetebiliyorsunuz.
Bunları yaptığınızda duygusal zeka gelişir ve kendini gerçekleştirme sevi-
yeniz yükselir.”
“Ben her zaman mutlu olacağım diye bir kaygıya girdiğiniz zaman, mutlu
olamazsınız. Küçük küçük başarılar elde etme yollarını yakalayın. Onun için
de kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizi çok iyi tanırsanız, eksiklerinizi görürsü-
nüz, onu tamamlama yollarına gidersiniz, başkasının etkisinde kalmadan
kendinizi yönetmeye başlarsınız.”
“Bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki… Ama bunu yönetebilmek, buradan süze
bilmek ve bir noktada derinleşebilmek… Bu bir çaba gerektiriyor. Bu çaba
için de genellikle bilimsel olarak 10.000 saat kuralından bahsediliyor. Yani
yoğunlaşacaksınız. Bunun için “Çizginin Dışındakiler (Outliers)” kitabını tav-
siye ediyorum.”
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 34
M.REYYAN BARLAS
PARAŞÜT KARİYER FUARI
Kapsamında Görev Aldığı
Oturumlar.
KTO Karatay Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümü 4. Sınıf
öğrencisiyim. 8 dönemdir SKS Direktörlüğü’nde asistan öğ-
renciyim. Aynı zamanda Ticaret ve Lojistik Topluluğu kurucu
başkanıyım. Paraşüt Kariyer fuarında 4 oturumda sunuculuk
görevini üstlendim. Bunlar, Alparslan Işıklı, Uğur Coşkun, Le-
vent Küçüktoka ve Kadir Köymen oturumlarıydı.
Alparslan IŞIKLI
Büyütech Co-Founder
Uğur COŞKUN
BİTES CEO
Levent KÜÇÜKTOKA
HAVAŞ Konya İstasyon Müdürü
Kadir KÖYMEN
Workhow Kurucu
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Lojistik Bölümü 4.sınıf
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 35
Alparslan IŞIKLI
Büyütech Co-Founder
Büyütech Co-Founder Alparslan Işıklı “Türkiye’de Genç Girişimci Olmak”
başlığında bizlerleydi. Oturumdan aklımızda kalanlar ise;
“Mühendis olabilmek için bence tam olarak ne isteniyor derseniz pratikle
teorik bilgiyi birleştirmelisiniz. Siz bir şekilde bunu sağlayan bir yol bulmalısı-
nız. Bu yolu kimisi hobi ile kimisi staj ile kimisi de uzun süre çalışarak sağlar.”
“Girişimcilik bir yerleri aştıktan sonra bahsetmesi kolay ama oraları aşarken
çok zorlu bir yoldur. Risk altındasınız. Girişimcilik güzel bir şey belki hayatı-
nızda 5-10 yıl daha zorlu geçiyor ama size kattıkları büyük oluyor. Bu yılları
geçirirken psikolojik olarak siz ve yanınızdakilerin hazır olması gerekir.”
“Fikir kendinizin olmalıdır. Girişimcinin fikri bir yere getirilmesinin nedeni o
fikre duyduğu heyecandır. Zorunda olduğunuz için değil, yapmak istediğiniz
için gece uyumuyor olmalısınız.”
“Girişimciliği süreç içerisinde öğrendim. Girişimcinin en büyük kaynağı za-
man. Bunu doğru kullanmak için müşteri ihtiyaçlarını iyi bir şekilde incele-
melisiniz. Bir probleme çözüm oluşturuyor olmalısınız. Bunu da ilerletilebilir
bir şekilde modelliyor olmalısınız. İş modeli, takım ve probleme çözüm oluş-
turmak önemli.” şeklinde oldu.
Uğur COŞKUN
BİTES CEO
Sözlerine ‘’Üniversite, akademik ortam konseptini canlandırıyor kafanızda.
Bilginin ışığı nasıl kullanılır onu öğretiyor.‘’ diyerek başlayan Uğur Coşkun,
Yapay Zeka ve Robotik konusunun birleşince çok farklı yerlere yol açtığını
ifade etti. Savunma sanayisinde artırılmış gerçeklik çalıştıklarını söyledi. Ya-
pay zeka bağlamında Türkiye’yi değerlendirirken ‘’Yapay zeka ile ilgili çoğu
zaman işe alımlarda kişi bulamıyorlar. Biz kendini geliştirecek, API’leri üzeri-
ne çalışıp bu çalışmaları üzerine bir şeyler ekleyecek kişiler arıyoruz. Saha-
ya çıktığında basit şeyler yapmasın sadece. Bir API’nin saniyeler içinde geri
dönüş vermesi gerekiyor bu da yoğun customization gerektirir.‘’ cümlelerini
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 36
aktardı. Bu aktardıklarından yola çıkarak kendi firmalarında işe alımlarda
değerlendirdiği kriterleri öğrenmek istedik.
‘’Bizim yetiştirdiğimiz çıraklarımız da var, ancak çırak olmak da zor çünkü is-
tekli ve yılmayacak insanlara ihtiyacımız var. Bu konulara yoğunlaşma isti-
yor, çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Bazı yeni mezun arkadaşlar gelip maaş
soruyorlar. Sonuçta alışveriş yapıyoruz, ben de ne verebilirsin karşılığında
diyorum. Bir farklılığı olması lazım. Daha derin sorulara cevap veremeyenler
oluyor. Biraz kendilerini yormaları gerekiyor. Bu yaşların fırsatları her zaman
tekrar yakalanmıyor. Bazı arkadaşlarımız yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor
ne yapacaklarını bilemiyorlar, çok iyi anlıyorum. Bizim gibi şirketlerin artma-
sı, bu alanda çalışmak isteyenlere yol göstermesi gerekiyor, az demiyorum
ama artmalı.’’ cümlelerini aktardı.
‘’İnovasyon illa bir icat anlamına gelmiyor, var olana yeni yaklaşımlar getir-
mesiyle de olabilir. İnovasyon ürününüzün algılanmasını farklılaştırır. Yeni bir
elektrikli süpürge çıktı, evi kendi haritalandırıp temizliyor. Bu bir inovasyon.’’
diyerek inovasyona yönelik bakış açımızı genişletti.
‘’Ben kimseyi girişimci olsun diye yüreklendirmiyorum. Bu zor acılı meşak-
katli bir yol. Bunu bilmeden girdiğinde ilk tökezlemede vazgeçiyor. Gerçek
girişimlerin de önünü tıkayabiliyorlar bazen bu hikayelerle de. Senin olma-
mış, ama onun olacak belki?’’cümleleriyle girişimcilik yolculuğunun zorlu-
ğundan ve kıymetinden bahsetti.
Yapay zekanın geleceğini elektriğin günümüzdeki haline benzetti. Yapay ze-
kayı, hayatımızın her alanında yer alacak bir yapı olarak ifade etti.
‘’Know yourself: kendini bil. Fırsatlar oluşturmak, kendini bilmekten geçer.
Konfüçyus’un da Yunus Emre’nin de söylediği gibi insanın ilk önce kendisini
bilmesi lazım. Eksiklerinin farkında olması lazım ki kendisini geliştirebilsin.‘’
diyerek bize tavsiyede bulundu.
‘’Gençliğinizin kıymetini bilin. Sağlıklı beslenin, şimdi gençliğimizdeki gibi
beslensek sağlık sorunundan gece uyuyamayız. Şu an sizi bekleyen bir evli-
lik yok, bir denklem yok, bunun kıymetini bilin.’’ bizi çok etkileyen sözlerinden
biri oldu.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 37
Levent KÜÇÜKTOKA
HAVAŞ Konya İstasyon Müdürü
Paraşüt Kariyer Fuarımızın dördüncü gününde HAVAŞ Konya İstasyon Müdür
Levent Bey’i, akademisyenlerimizden Ahmet Çalık ile misafir ettik.
“Mühendistim. Önce akademisyenlik yaptım. Devamında İngilizcemi geliş-
tirmeyi planlarken HAVAŞ Antalya’da göreve başladım.” “Uçakların egzoz
gazı bünyeye bir kere girdiğinde bağımlılık yapar, bırakamazsınız.’ diye bir
söz vardır havacılıkta. Gerçekten de öyle. Zor olmasına rağmen bırakamı-
yorsunuz. Bizim zamanımızda bilinçli bir planlama olmuyordu ancak yeni
başlayacak arkadaşlara kesinlikle öneriyorum.”
“Özellikle sivil havacılıktaki arkadaşlara mesleklerine sahip çıkmalarını öne-
riyorum. Diplomayı aldığınızda işiniz hazır değil. Burada kişisel eğitim çok
önemli olmakla birlikte havacılık dili İngilizce olduğu için İngilizce bizim için
çok önemli. Havacılığa başladıkları andan itibaren İngilizce’ye yatırım yap-
malarını öneriyorum. Mesleki anlamda kendinize yatırım yapmak için ya-
bancı dil ve mesleki eğitimler çok daha avantajlı olacaktır. Bu eğitimler, siz-
leri bir adım öne çıkaracak eğitimlerdir.”
“Staj benim için eğitimin en önemli noktalarından birisi. Eğitimi verebiliyoruz
ancak uygulamasını da göstermek çok önemli. Gelecekteki meslektaşla-
rımızla tanışıyoruz. Kariyer yolculuklarında yol gösterebiliyoruz. Bu sebeple
ben de çok istiyorum ancak önceliğimiz personel ve yolcu sağlığı. Üzülerek
bu dönem stajyer alamadığımızı iletiyorum fakat birçok arkadaşımızı iş baş-
vurusuna yönlendirdim. Eğitimler zaten yüz yüze olduğu için etkilemeyecek.
Sezonluk istasyonlara başvurup işe girebilir ve işin mutfağını görebilirler. İh-
tiyaç devam ediyor.”
“Soru sormaktan çekinmeyin. Merak edin. Hazır bu şekilde bir platform var-
ken sadece kendi adıma değil, bütün konuklar adına soru sormanızı istedi-
ğimizi iletebilirim. Biz de seve seve cevaplarız. Sağlığınıza dikkat edin. Kari-
yerden de önemli. Hayatta her işin başı sağlık arkadaşlar.”
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 38
Kadir KÖYMEN
Workhow Kurucu
Kadir Köymen ve akademisyenlerimizden Fatih Cura ile birlikte
“Ya Hizmetkarlık Ya Kölelik” başlıklı oturumumuzda bir araya geldik.
“Ben bir vatandaşım. Yaşarken gördüğüm şu oldu. Ülke diye bir konsept var.
Biz de bunun içine doğduk. Bu, bütün dünyanın inandığı ve değiştirilemez bir
durum. Bu oyun, ister istemez bizi bir ortaklığa itiyor. Ben bu oyuna karşıyım,
kurallarını çözemedim diyerek içinden çıkamayız. Bu ortaklığın içerisinde
birbirimize bağlıyız ve birbirimizi etkiliyoruz. Sağlık, güvenlik, yol hizmetleri,
bunların hepsi ortaklıkla oluyor. Lütfen bütün bu ortaklar, bunun farkında ol-
sun ve 80 milyon yokmuş gibi yaşamasın. Herkes bireysel başarının peşinde.
Bunu da yapsınlar ancak bunu yaparken bana, ekonomimize, ekosistemi-
mize fayda sağlasın.”
“Sermayesi olmadığı için başaramadığını söyleyen bir girişimci, sermayenin
ne olduğunu çözememiştir. Çünkü sermaye inşa edemediğimizde başarı-
sız oluyoruz, sermayemiz olmadığında değil. Başta bize para gerekir. Parayı
doğru harcarsanız sermayeye dönüşür. Sermaye, değer üreten değerdir. İş
kurarken sermaye inşa edip edemediğimizi sorgulamalıyız.”
“Herkesin kendi durumunu kendisinin değerlendirmesi gerek;
*Benim elimde ne var?
*Ben hangi tecrübeye sahibim?
*Hangi kaynaklara sahibim?
*Kimlere ulaşabilirim?
*Ne kadar zamanım var?
*Ne kadar enerjim var?
Bunlara vakit ayırmamız gerek ve fakat hiç buna vakit ayırmadığımızı dü-
şünüyorum. Hangi eğitimleri almalıyım? Hangi konuda eksiklerim var? Bun-
ların hepsi ise eksiklere odaklanmak. Yapmamız gerekenin tam zıttı. Bizim
elimizdekilere odaklanmamız gerek. Zaten herkes eksiklerimizi söylüyor. Biz,
neyim var diye düşünmeliyiz. Bu yaşıma dek nasıl geldim? Zanaatlarımı-
zı fark etmeliyiz. Sonra da diğer insanların bizden farklarını değil, eksiklerini
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 39
görmeliyiz. Bu eksikleri nasıl giderebiliriz diye düşünmeliyiz.”
“Kişisel gelişimle çoğumuz vakit harcıyoruz ancak bir projemiz yok. Bu öğ-
rendiklerimizin büyük bir kısmının boşa gitmesi demek. Kişisel gelişim demek
1-Önce proje bulmak
2-O projeyi harekete geçirmeye çalışırken eksiklerimizi bulmak
3-O eksiklikler için araştırma yapmak, okumak, öğrenmek, gezmek tozmak
ve onlardan öğrendiğimizi anında uygulayıp onu bir yetiye çevirmek de-
mektir. Her projeye yüzde yüzünü bildiğimizi sanarak gireceğiz ama yüzde
doksanını, seksenini bildiğimizi göreceğiz ve hep o kalan yüzde on, yüzde
yirmileri öğrenmeye çalışırken müthiş bir kişisel gelişim sürecinden geçece-
ğiz. Hem devamlı teslimatta olacağız, bir proje, bir iş çıkarıyor olacağız hem
de devamlı öğreniyor olacağız.”
“Herkes şunu sorsun:
1-Ben şu an hangi projenin içerisindeyim?
2-Ben şu anda kimin hangi projesini çözmeye çalışıyorum?
3-Elimdekilere ne kadar odaklıyım?
4-Neye minnettarım?
Girişimciliği de diğerlerini de bu yaklaşım çözer.”
“Başkalarının bize bakışıyla kendimizi sınırlandırmamalıyız. Sahip olduğu-
muz teknolojilerle birilerinin işine yaramalıyız. Her zaman, hangi kuşak olur-
sak olalım bunu düşünmeliyiz.”
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 40
RUMEYSA KÖSE
PARAŞÜT KARİYER FUARI
Kapsamında Görev Aldığı
Oturumlar.
Sürekli kendimi geliştirmek ve kendimi geliştirirken çevremdeki insan-
ların da gelişmesine katkı sağlamak için gayret gösteren birisiyim.
QTurkey, T3 Vakfı ve Kızılay gönüllüsü, RL Türkiye proje stajyeri, Üretken
Akademi topluluk birimi görevlisi ve öğrenmeye sonuna dek açık bir
Hataylıyım =) Bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak başta pe-
kiştirmeli öğrenme ve kuantum teknolojileri olmak üzere birçok yazı-
lım teknolojisine ilgi duyuyorum. Hazırlık sınıfını sadece İngilizce öğre-
nerek geçirmek yerine toplulukları, üniversitemi, Konya’yı keşfetmekle
geçirdim. Araştırma, kişilerarası iletişim ve organizasyon becerile-
rinde güçlü bir takım oyuncusu olduğumu düşünüyorum. Yürümeyi,
müzik dinlemeyi, fotoğraf ve video çekip düzenlemeyi, insanlarla et-
kileşim içerisinde olmayı çok seviyorum. Paraşüt Kariyer Fuarı’nda bir
moderatörlük ve üç sunuculuk, ayrıca beş gün boyunca düzenlenen
fiziki atölyelerde koordinatörlük görevini üstlendim. SKS Direktörümüz
Emre Bey’in de dediği gibi “Kalbi Birlik ve Ruhi Ahenk” içerisinde ger-
çekleştirilen Paraşüt Kariyer Fuarı, harika bir ekip tarafından organize
edildiği için hiç unutamayacağım güzellikler arasında yer alıyor.
Furkan YAVUZ
LinkedIn Kurumsal Danışmanı
Emrah UYSAL -Google Veri Uzmanı
Google Bulut ve Yapay Zeka
Çözümleri
Dr. Zafer PARLAK
İzgören Akademi Eğitmeni
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 2.Sınıf
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 41
Furkan YAVUZ
LinkedIn Kurumsal Danışmanı
LinkedIn Kurumsal Danışmanı Furkan Bey ile “Etkili LinkedIn Kullanımı” üzeri-
ne bir oturum gerçekleştirdik.
Herkesin bildiği üzere dijitalleşen dünya sayesinde LinkedIn herkese eşitlik
sağlayan, üyelerini büyütmeyi hedefleyen bir mecra. Peki bu nasıl olacak?
1-Bir arkadaşınıza, sizi üç kelime ile özetlemesini istediğinizde vereceği keli-
meleri profilinize girdiğimizde de görebilmeliyiz. Bu sebeple sizin dijital dün-
yadaki avatarınız gibi düşünebilirsiniz.
2-LinkedIn, anahtar kelimelerle çalışır. Bu sebeple deneyimlerimizi detay-
landırmamızda fayda var. Örneğin; okul bilgisine tez alanımızı, yaptığımız
sunumları ekleyebiliriz.
3-LinkedIn, 500 üzerinde bağlantı sahibi kişileri öne çıkarır. Bu sebeple çev-
remizi büyütmeliyiz, bağlantıları kabul etmeliyiz. Böylece farklı sektörler hak-
kında da bilgi sahibi olabiliriz. İlerde de faydasını görebiliriz.
4-Şirketleri de LinkedIn üzerinden takip edebiliriz.
5-Artık, “Coğrafya kader değildir.” LinkedIn sayesinde istediğimiz her yere
ulaşabiliyoruz.
“Peki LinkedIn’de Neler Yapmalı?
1-Gelişmeleri takip etmeliyiz. Özellikle ilgilendiğimiz kurum ve kuruluşlar
daha faydalı olacaktır.
2-Paylaşım yapmalı, yapamıyorsak yapanlara destek olmalıyız.
3-Çevremizi sürekli büyütmeliyiz.
4-Yapıcı eleştirilerde bulunmalıyız. Algoritmalar yorumlara bayılır. Beğeni-
lerden daha çok sever. Bu sebeple yorum yapmakta fayda var.
5-Belli bir düzeyde özgüven sahibi olmalıyız. “Her şey mümkün.” Yeter ki ger-
çekleşmeleri için emek sarf edelim.
6-Kariyer için iki önemli altın kural vardır:
*Kişiselleştirme. Örneğin; bulunduğunuz/bulunmak istediğiniz şirketin logo
larının renklerine ağırlık vermek.
*Kendi yolunu çizme. “Suyun üstünde yürürsün. Derler ki yüzme bilmiyor.”
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 42
Emrah UYSAL
Google Bulut ve Yapay Zeka Çözümleri
Emrah Bey ile “ Google Teknolojileri ve Tecrübe Paylaşımı” oturumunda bir-
likte olduk. Mülakatların içeriğine dair Emrah Bey, şu cümleleri aktarıyor:
1 -İngilizce çok şart. Bütün mülakatlar İngilizce gerçekleşiyor.
2-Sadece İngilizce değil, birden fazla dil bilmek işe alımda önemli.
3-Mülakat esnasında verdiğiniz cevaplarda çelişki var mı? Yanıtlarınızın tu-
tarlı olması gerekiyor.
4-Takımla çalışabilecek yapıda mısınız? Ekip ruhunu yakalamanız gerekiyor.
“Fikrim var, diyenler için Google tam yeri. Buluş, Google için çok önemli.
Buluşu oyluyoruz. Bizim oylarımıza göre Google karar verip yatırım yapıyor.”
Emrah beyin tavsiyeleri ise şöyle;
1-Birçok kez mülakatlarda bulundum. En çok önem verdiğimiz nokta insan
ilişkileri ve kendini ifade edebilme yeteneği. Bu konuda gerekirse ayna kar-
şısında prova yapılmasını tavsiye ederim.
2-İngilizce çok önemli. İkinci bir yabancı dil için de öğrenciyken çalışmanızı
tavsiye ederim. Mezun olunca vaktiniz olmayacak.
3-Sosyal medyayı, özellikle LinkedIn’i, aktif kullanmalısınız.
4-Şirketleri, gündemi ve yeni teknolojileri araştırmanızı, takip etmenizi tav-
siye ederim.
5-Network topolojisi gibi herkesin odağında olmayan konulara da yönele-
bilirsiniz.
6-Tek bir noktaya odaklanmayın.
7-Teknoloji odaklı bir firmada staj yapın. Kendinize yatırım yapacağınız bir
firma olması güzel olur.
8-Bitirme tezi geleceğinizdir. Çok önem verin. İlginç bir konu bulun. Bir ar-
kadaşım Assembly ile yazdığı mikroişlemci tezi ile Amerika’da iş bulmuştu.
9-Sormaktan çekinmeyin. Kendinizi geliştirin.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 43
Dr. Zafer PARLAK
İzgören Akademi Eğitmeni
Zafer Bey, katılımcılarımıza yönelttiği “Bir insan kaç dil öğrenebilir?” soru-
su ile konuşmasına başlıyor. “14 milyar yıllık dünyada 200.000 yıldır varız.
80.000 yıldır konuşuyoruz. Dünyada 7000 dil var. Powell Janulus 80 dil ko-
nuşabiliyor. Steve Kaufmann, yine birçok dil konuşabilen isimler arasında
ve nasıl yapabildiğini soranları kendi sayfası lingq’e çağırıyor. Ben de oku-
duklarımı, araştırdıklarımı ve öğrendiklerimi size aktaracağım.” “Anadilinizi
konuşup anlayabiliyorsanız dil öğrenme sorununuz yoktur.” diyen Zafer Bey,
konuşmasına dil öğrenmenin kolaylığına vurgu yaparak devam ediyor;
“Aslında ana dilini bilen herkes yabancı bir dil öğrenebilir. “tök” kelimesi üze-
rinden bir örneğe hep birlikte göz atalım:
1-Tök.
2-Kaç tökünüz var?
3-Bizim tökün yumurtası iri.
4-Tökümüz kümesten kaçmış.
5-Yılbaşında tök yedik.
6-Dil biliyorum diye tök gibi kabarıp durma.
İlk tök kelimesini duyduğumuzda anlayamazken cümle içerisinde kullanı-
mını görünce kelimenin aslında “hindi” anlamına geldiğini fark ediyoruz.”
“Kelimelerin kullanımına verdiğimiz önem sonrası aynı dil ailesi içerisinde
olan dillerin birbiri ile olan ilişkilerine de önem vermekte fayda var. Eğer bu
dillerden birisini biliyorsanız diğerlerini öğrenmemeniz için hiç bir sebep
yok.” “Beynimizde bir aktif bir de pasif bölüm vardır. İlk önce pasif bölüm
çalışır. Dinleriz, okuruz. Devamında aktif bölüm çalışır. Konuşur, yazarız.”
“Dil öğrenmek için;
*Anlaşılabilir girdi
*Seviyenizin biraz üzerinde dinleme, okuma, izleme
7-Seviyelendirilmiş okuma kitapları (1-6 veya A1-C2) okuyun.
8-Bilmediğiniz kelimeleri öğrenin.
9-Ses kaydıyla okuyun.
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 44
OSMAN KANDEMİR
KTO Karatay Üniversitesi İletişim Tasarım bölümü 3. sınıf öğrencisiyim.
İletişim ve tasarım ortaklığı ile ortaya çıkan UI/UX tasarımlarını, tasarı-
mın her dalına uygulamak çabasındayım. Bunun yanında video çekim,
kurgu-montaj kavramlarına ilgiliyim ve şu anda bu kavramlar üzeri-
ne yoğunlaşmış durumdayım. Bölümümle alakalı olan alanlar dışın-
da, müzikle ilgileniyorum. Edebiyat, şiir ve bilimin genellikle her dalında
okumalar yapıyorum. Günümüz dünyasında yaşayan çocukları anlat-
tığım bir roman yazıyorum. Okulumuzun SKS Direktörlüğü’nde asistan-
lığa devam ediyorum. 5-9 Nisan Paraşüt Kariyer Fuarı için 4 videoluk
tanıtım serisi tasarladım. Tanıtım videolarını fuar açılışında sayın rek-
törümüze ve fuarda modetörlük yaparak bizlere eşlik eden akademis-
yenlerimize sundum. İletişim ve Halkla İlişkiler Topluluğu’nda yönetim
kurulu üyesi olarak görevime devam ediyorum. Karatay AR-GE Top-
luluğu’nun sosyal medya yönetimini yapıyorum. Karataylı Hukukçular
Derneği Kadın Hakları Komisyonu’nun sosyal medya tasarımlarını ya-
pıyorum.
Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi
İletişim Tasarım Bölümü
3. Sınıf
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle
www.karatay.edu.tr 51
www.karatay.edu.tr
“21
Bu Paraşüt'te
Kariyer Var
İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de
Paraşütle

More Related Content

Similar to Paraşüt Kariyer Fuarı'21.pdf

Genç Kadınlar ve İstihdam Araştırma Raporu
Genç Kadınlar ve İstihdam Araştırma RaporuGenç Kadınlar ve İstihdam Araştırma Raporu
Genç Kadınlar ve İstihdam Araştırma Raporu
ToplumsalARGE
 
İKZ'15 Tanıtım Dosyası
İKZ'15 Tanıtım DosyasıİKZ'15 Tanıtım Dosyası
İKZ'15 Tanıtım Dosyası
ITU_Career_Center
 
egitim.pdf
egitim.pdfegitim.pdf
egitim.pdf
AliTurgutBOZKURT
 
Gaundem 03
Gaundem 03Gaundem 03
Gaundem 03
Mehmet Sönercan
 
Performansım E-dergi Kasım sayısı
Performansım E-dergi Kasım sayısıPerformansım E-dergi Kasım sayısı
Performansım E-dergi Kasım sayısı
Başak Tecer Eğitim ve Danışmanlık Şirketi
 
6 MesleğImi NasıL SeçMeliyim
6 MesleğImi NasıL SeçMeliyim6 MesleğImi NasıL SeçMeliyim
6 MesleğImi NasıL SeçMeliyimderslopedi
 
DİSK-İSG 1. Sayı
DİSK-İSG 1. SayıDİSK-İSG 1. Sayı
DİSK-İSG 1. Sayı
Ufuk İpek
 
Bi̇yen sunum ekim 2015
Bi̇yen sunum ekim 2015Bi̇yen sunum ekim 2015
Bi̇yen sunum ekim 2015
bunyamin kuran
 
İlköğretim Öğrencileri İçin Sağlıklı Ve Güvenli Yaşam
İlköğretim Öğrencileri İçin Sağlıklı Ve Güvenli Yaşamİlköğretim Öğrencileri İçin Sağlıklı Ve Güvenli Yaşam
İlköğretim Öğrencileri İçin Sağlıklı Ve Güvenli Yaşam
Gürol BOZOLUK
 
2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurums...
2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurums...2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurums...
2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurums...İtibar Yönetimi Enstitüsü
 
Neden EMSA Yeditepe
Neden EMSA YeditepeNeden EMSA Yeditepe
Neden EMSA Yeditepe
Suleyman Yildiz
 
Beyaz Gemi Tanıtım Kitabı
Beyaz Gemi Tanıtım KitabıBeyaz Gemi Tanıtım Kitabı
Beyaz Gemi Tanıtım Kitabı
Olcayto Satı
 
ogretmentercihim.com
ogretmentercihim.comogretmentercihim.com
ogretmentercihim.com
SofftBiliim
 
Performansım e-dergi Ocak Sayısı
Performansım e-dergi Ocak SayısıPerformansım e-dergi Ocak Sayısı
Performansım e-dergi Ocak Sayısı
Başak Tecer Eğitim ve Danışmanlık Şirketi
 
Mehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleri
Mehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleriMehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleri
Mehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleri
Mehmet Gozetlik
 
Kule Dergisi // 32. Sayı
Kule Dergisi // 32. SayıKule Dergisi // 32. Sayı
Kule Dergisi // 32. SayıKoç University
 
Girişimcilik Hapı
Girişimcilik HapıGirişimcilik Hapı
Girişimcilik Hapı
Mesut Dönmez
 
İpek Üniversitesi | Tanıtım Broşürü
İpek Üniversitesi | Tanıtım Broşürüİpek Üniversitesi | Tanıtım Broşürü
İpek Üniversitesi | Tanıtım BroşürüIpek University
 
İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü
İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürüİpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü
İpek Üniversitesi Tanıtım BroşürüMurat Birtane
 

Similar to Paraşüt Kariyer Fuarı'21.pdf (20)

Genç Kadınlar ve İstihdam Araştırma Raporu
Genç Kadınlar ve İstihdam Araştırma RaporuGenç Kadınlar ve İstihdam Araştırma Raporu
Genç Kadınlar ve İstihdam Araştırma Raporu
 
İKZ'15 Tanıtım Dosyası
İKZ'15 Tanıtım DosyasıİKZ'15 Tanıtım Dosyası
İKZ'15 Tanıtım Dosyası
 
egitim.pdf
egitim.pdfegitim.pdf
egitim.pdf
 
Gaundem 03
Gaundem 03Gaundem 03
Gaundem 03
 
Performansım E-dergi Kasım sayısı
Performansım E-dergi Kasım sayısıPerformansım E-dergi Kasım sayısı
Performansım E-dergi Kasım sayısı
 
Kule Dergisi-Sayı 36
Kule Dergisi-Sayı 36Kule Dergisi-Sayı 36
Kule Dergisi-Sayı 36
 
6 MesleğImi NasıL SeçMeliyim
6 MesleğImi NasıL SeçMeliyim6 MesleğImi NasıL SeçMeliyim
6 MesleğImi NasıL SeçMeliyim
 
DİSK-İSG 1. Sayı
DİSK-İSG 1. SayıDİSK-İSG 1. Sayı
DİSK-İSG 1. Sayı
 
Bi̇yen sunum ekim 2015
Bi̇yen sunum ekim 2015Bi̇yen sunum ekim 2015
Bi̇yen sunum ekim 2015
 
İlköğretim Öğrencileri İçin Sağlıklı Ve Güvenli Yaşam
İlköğretim Öğrencileri İçin Sağlıklı Ve Güvenli Yaşamİlköğretim Öğrencileri İçin Sağlıklı Ve Güvenli Yaşam
İlköğretim Öğrencileri İçin Sağlıklı Ve Güvenli Yaşam
 
2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurums...
2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurums...2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurums...
2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurums...
 
Neden EMSA Yeditepe
Neden EMSA YeditepeNeden EMSA Yeditepe
Neden EMSA Yeditepe
 
Beyaz Gemi Tanıtım Kitabı
Beyaz Gemi Tanıtım KitabıBeyaz Gemi Tanıtım Kitabı
Beyaz Gemi Tanıtım Kitabı
 
ogretmentercihim.com
ogretmentercihim.comogretmentercihim.com
ogretmentercihim.com
 
Performansım e-dergi Ocak Sayısı
Performansım e-dergi Ocak SayısıPerformansım e-dergi Ocak Sayısı
Performansım e-dergi Ocak Sayısı
 
Mehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleri
Mehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleriMehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleri
Mehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleri
 
Kule Dergisi // 32. Sayı
Kule Dergisi // 32. SayıKule Dergisi // 32. Sayı
Kule Dergisi // 32. Sayı
 
Girişimcilik Hapı
Girişimcilik HapıGirişimcilik Hapı
Girişimcilik Hapı
 
İpek Üniversitesi | Tanıtım Broşürü
İpek Üniversitesi | Tanıtım Broşürüİpek Üniversitesi | Tanıtım Broşürü
İpek Üniversitesi | Tanıtım Broşürü
 
İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü
İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürüİpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü
İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü
 

Paraşüt Kariyer Fuarı'21.pdf

 • 1. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr P araşüt k a riye r Fuarı ‘21 DijitalAlmanak DijitalAlmanak Bu Paraşüt’te Kariyer Var
 • 2.
 • 3.
 • 4. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 4 KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk ÖZTÜRK Dijitalleşmenin adeta bir zorunluluk haline geldiği günümüzde, Covid-19 ile birlikte mikro- dan makroya bütün oluşumlar bu zorunluluğa kapasiteleri ölçüsünde ayak uydurmaya çalıştı. Üniversiteler ise öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra onların beşeri geli- şimleri için de çaba içerisine girdiler. KTO Karatay Üniversitesi olarak bizler de Hibrit eğitim modeliyle birlikte bilimsel, sos- yal, kültürel ve sportif bütün branşlarda dijital çalışmalarla öğrencilerde pande- minin etkisini en aza indirmeye çalıştık. Bunlardan birisi olan ve 5-9 Nisan 2021’de 42 farklı oturumla gerçekleştirdiğimiz “Paraşüt Dijital Kariyer Fuarı” da bu çaba- nın bir tezahürüydü. Birbirinden değerli konuşmacılarımız, akademisyenlerimiz- le birlikte öğrencilerimizi yeni ufuk turlarına çıkardılar. Sigortacılıktan kozmeti- ğe, bankacılıktan hukuka, pazarlamadan sağlığa birçok branşta dijitalleşme ve Pandemi sonrası iş aleminin beklentilerine yönelik 12 bin katılımcılı bir program oldu. Fuarın güzel bir hatırası ama bir o kadar da önemli veri tabanı olarak yorumlanabile- cek bu almanak, belki de birçok öğrencimiz için başucu kitabı olacak. Konuşmacıları- mızın yılların tecrübesinden damıtarak paylaştığı bilgilerin derlendiği bu kitapçıkla yıl- lar sonra hatırlayacağımız olağanüstü ve farklı bir dönemin aynasını saklıyor olacağız. Özetle, bu çalışmalarla birlikte kendimizi hazır hale getirip dönüşümü içselleştir- meli, hayatımızın tüm aşamalarında proaktif bir sürecin donanımına sahip olma- yı amaç edinmeliyiz. Her şeyin belki de yeniden tasarlanacağı Pandemi sonrası dün- yasına hazır olmanın ön koşulu olan “güncellenmeyi” prensip haline getirmeliyiz. “Paraşüt Dijital Kariyer Fuarı”nda emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, moderatör- lük yapan öğrencilerimize hayatlarında başarı diliyor, değerli vakitlerini yüce gönüllü- lük göstererek öğrencilerimize sarf eden bütün konuşmacılarımıza moderatörlük yapan akademisyenlerimize Konya Ticaret Odası ailesi adına teşekkür ediyorum.
 • 5. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 5 KTO Karatay Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Bayram SADE KTO Karatay Üniversitesi, kendi kabiliyetleri ve ailelerinin onlara sunduğu imkân ile üni- versite tahsili alabilme fırsatını yakalamış gençlerimize, Karatay Medresesi ve Konya Ti- caret Odası’ndan almış olduğu tarihi sorumluluğun bilinciyle katma değeri yüksek işler üretebilmeleri için geleceğin ihtiyaçlarına çözüm üretebilme becerilerine sahip olabile- cekleri özgün eğitim programları tasarlayan bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Pandemi ile daha önce deneyimlemediğimiz yeni bir ortamla karşılaşmak yeni sorunla- rın oluşmasına, bununla birlikte yeni çözümler üretebilme fırsatını da hepimize sunmuş- tur. Bu noktada üniversitemiz, geleceği tasarlayan gençlerin yetişmesine katkı sağlaya- bilmek için yeni yetkinlikler kazandırma konusunda projeler üretmeyi görev bilmiş, “Dijital Çağın Dijital Üniversitesi” mottomuzla uzakları yakın eden çevrim içi akademik eğitim alt yapımız ile birlikte öğrencilerimize sosyal ve kavramsal becerilerde kendilerini geliştire- bilecekleri “Paraşüt Dijital Kariyer Fuarı” gerçekleştirilmiştir. Fuarda 42 farklı oturumla çok yönlü gelişim ortamı sunduğumuz etkinliğimizde, birbirinden değerli konuşmacılarımız ve akademisyenlerimiz güncel yaklaşımları 12 bin katılımcımıza aktarmıştır. Hazırlık aşamasında istatistiki veriler ve profesyonellerin değerlendirmeleri ile sürdürü- lebilir bir altyapı tasarlamaya özen gösteren Sağlık, Kültür ve Sportif Faaliyetler Direk- törlüğümüz, etkinlik sonrası hem bir arşiv oluşturma hem de sonraki projelerimize ilham olabilecek verileri sunma adına bir almanak hazırlamıştır. Pandemi öncesi verilerin bizi yeterince yönlendiremeyeceğini hep birlikte müşahede ettik ve proaktif kabiliyeti yüksek kurumların krizi yönetme başarıları herkesin malumudur. Değişen koşullara göre yeni programları tasarlarken de yine veriye ve istatistiğe her zaman ihtiyacımız olacaktır. Bu çalışma ile hem kendimize hem de çevremize faydalanabilecekleri bir kaynak oluştur- mak bu yüzden büyük önem taşımaktadır. “Paraşüt Dijital Kariyer Fuarı” ile değer üreten kıymetli ekibimizi tebrik ediyor, görev alan öğrencilerimizi kendilerine yatırım yapabildikleri için kutluyor, gençlerimiz için değerli va- kitlerini bizlere ayıran bütün konuşmacılarımıza üniversitemiz adına teşekkür ediyorum.
 • 6. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 6 Etkinlik Bilgileri
 • 7. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 7 ESMA ÖZKAN PARAŞÜT KARİYER FUARI Kapsamında Görev Aldığı Oturumlar Esma Özkan, 22 yaşındayım. KTO Karatay Üniversitesi Psi- koloji bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Psikoloji biliminin birçok alanı ilgimi çekiyor, ancak Endüstri-Örgüt Psikolojisi ve Klinik Psikoloji’ye daha yatkın olduğumu düşünüyorum. B1 seviye İngilizce, Almanca ve A1 seviyesinde Türk İşaret Dili biliyorum. İnsan ilişkilerimde açık iletişime ve kişisel sınırları aşmamaya özen gösteriyorum. Bir yıl okulumuz öğrenci topluluklarından Bilgi ve Düşünce Topluluğu’nda yönetim kurulu başkanı ola- rak görev aldım. Şimdi ise üniversitemiz mezunlarının kurmuş olduğu Karataylı Hukukçular Derneği Kadın Hakları Komisyo- nu’nun başkanlığını yürütmekteyim. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERGUN KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreteri Çağla Tuğba SELVEROĞLU Uzman Psikolog Ali YILMAZ QNB Finansbank Genel Müdür Yrd.&Hukuk Müşaviri Yakup Ege DALKILIÇ ve Barış ERİŞ Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi Levent Lezgin KILINÇ Kılınç Hukuk & Danışmanlık Dr. Ahmet GENÇ Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji 4. Sınıf
 • 8. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 8 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERGUN KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ergun ile iş hayatı için öğrenci ve mezun arkadaşla- rımıza tavsiyeleri, ekonomi ve İslam İktisadı hakkında bir oturum gerçekleş- tirdik. Kendisinin aktardığı; “Gençlere en önemli tavsiyem proje üretmeleri. Bu projeler toplumun ihtiyaçlarını karşılamalı. Bir proje bittiğinde diğerine ortam oluşmalı. Bu projeler de ihtiyaç analizi doğrultusunda yapılır. Neye ihtiyaç var, ne eksik, bu projeyi yaparsam neye yarar sağlarım?’’, ‘’Bazı tecrübeleri paylaşmalıyız ki gelecek nesillere bir şeyler bırakalım.’’, ‘’Yaptığımız işlerde temele toplum ve faydayı koymalıyız.’’ cümleleri dikka- timizi çekti. Çağla Tuğba SELVEROĞLU Uzman Psikolog Uzman Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu ile “Çocuk Merkezli Aile Terapisi” perspektifinden bir vaka analizini inceledik. Kendisi bu vakaya ilişkin prob- lem, çalışma ve yaşadıklarını hazırlamış olduğu bir sunum eşliğinde bizlere aktardı. Bir kez daha erken çocukluk deneyimlerinin ne kadar kıymetli oldu- ğunu anladık. İleride çocuk psikolojisi alanında çalışmak isteyen öğrenci ar- kadaşlarımız, bu olayı deneyimleyen kişiler için kendisinin aktardığı ‘’Bebek anne karnındayken de annenin duygu durumundan beslenir.’’ oturumumu- zun en dikkat çeken cümlesiydi. Ali YILMAZ QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı & Hukuk Müşaviri Genel Müdür Yardımcısı & Hukuk Müşaviri Ali Yılmaz ile “Bankacılıkta Dijital Dönüşüm” konulu bir oturum gerçekleştirdik. Ali Bey, öğrenci ve mezun ar- kadaşlarımıza şu tavsiyelerde bulundu: ‘‘Mesleğe geç başlamakla ilgili kaygınız olmasın, eksik başlamayın. Eksikle- rinizi tamamlayın. Farklı alanlardan eğitim alın.’’ ‘’Öğrenci arkadaşlara tavsiyem dijitalleşsinler. İşimiz biraz teknolojiyle ilerli- yor. Uluslararası konulara da hakim olsunlar. Hukukun lokalliği pek kalmadı.’’
 • 9. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 9 Yakup Ege DALKILIÇ ve Barış ERİŞ Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi psikologları Yakup Ege Dalkılıç ve Barış Eriş ile “Travmanın Anlam ve Anlatımı” üzerinde durduk. Travmayı ta- nımlarken ‘‘Birey rutinin dışındaki, ona stres yaşatan durumları travma ola- rak algılayabilir.‘’ ifadelerini kullanan Eriş ve Dalkılıç; ‘’İnsan eliyle yapılan travmalar, bireyleri daha çok etkiliyor. Adil dünya inancına sahip birey soy- daşından bir tepki görüyor çünkü orada.’’ diyerek bilgi dağarcığımıza yeni hazineler eklediler. Bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza ‘’Travma çalışanlara hep diyorum film izleyin, kitap okuyun, edebiyatla ilgilenin. Bizim terapide yaptığımız şey bu, hikaye çözmek.’’ şeklinde tavsiyede bulundular. Levent Lezgin KILINÇ Kılınç Hukuk & Danışmanlık Levent Lezgin Kılınç ile temelde hukuk öğrencileri olmak üzere üniversite öğ- rencileri ve mezunlarına yönelik kariyer konuşmalarının olduğu bir oturum gerçekleştirdik. “Kendi isteğinize bağlı olan seçimlerinizin kararı tamamen bireysel. Dene- mek için hepsini görmek gerekir. Zorluklar karşısında yılmamalı ve çözüm odaklı olmalıyız.” diyerek staj yaparak ilgilendiğimiz alanı bulmanın önemi- ne değindi. ‘’İngilizce bilinmesi alternatif değil, ikinci dil sorgulanıyor artık. Yurtdışında olmak veya master yapmak farklı bakış açısı sağlıyor. Bizim mesleğimiz muhakeme gücünüzün güçlü olmasını gerektirir. Bu yüzden yurtdışı dene- yimi bunu sağlar.” diyerek farklı bakış açıları kazanmanın yollarına değindi.
 • 10. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 10 Dr. Ahmet GENÇ Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Genç, Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden başlayıp yurt dışına uzanan, bizi çok heyecanlandıran sigortacılık kariyerinden bah- setti; ‘’Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki bizim yaptıklarımız demode kalıyor. Yeni bir dağıtım kanalı yasasıyla sektörün istihdam olanakları arttırılabilir. Katı bir yönetmelik lazım.’’ diyerek sektördeki eksikliklere dikkat çekti. Sektörün gelişmesi için gerekli adımlara da dikkatleri çeken Genç: ”İhtiyaca yönelik sigorta üretmemiz lazım. Arza hizmet önemli. Sigorta şir- ketleri itibarlarını düşerecek davranışlardan kaçınmalı.” dedi. İş hayatında yabancı dil ve dijitalleşme arasındaki kuvvetle bağa vurgu yapan Dr. Ahmet Genç: ”Yeni dünyanın dijital kavramlarını bilmek lazım.” diyerek konunun önemini bir kez daha vurguladı.
 • 11. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 11 ZEHRA BAĞCALI KTO Karatay Üniversitesi Psikoloji bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Sosyal Hizmet bölümünde çift anadal yapmak- tayım. İki bölümün birbirini beslemesinin bana birçok anlam- da katkı sağlayacağını düşündüğüm için ayrıca akademik ve psikolojik açıdan bir doyum almak istediğimden çift anadal yapmaya başladım. Üniversitemizin Bilgi ve Düşünce Toplulu- ğu’nun yönetim kurulunda yer almaktayım. Seminerler, zirveler ve vaka analizleri gibi akademik etkinliklere ilgiliyim. Gelecekte nörobilim alanında çalışmak istiyorum. İdil Cemre ÖZTEP Uzman Psikolog KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji 2. Sınıf PARAŞÜT KARİYER FUARI Kapsamında Görev Aldığı Oturumlar
 • 12. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 12 İdil Cemre ÖZTEP Uzman Psikolog Uzman Psikolog İdil Cemre Öztep ile “Varoluşçu Hümanistik Terapi”yi ko- nuştuk. İdil Cemre hanım, klinik psikolog olarak yönelimli terapilere kıyasla patolojilere değil, hayatla çalıştığını bizlere aktardı. Varoluşçu Hümanistik bakış açısının; ‘’Ne tamamen bunalımlarla dolu varoluşçu ne de tamamen güle oynaya duran hümanistik bakış açısı olmadığını, ikisi arasındaki den- geyi sağladığını’’ ifade etti. Gençler için entelektüel birikim ve networkünü geliştirmeleri konusuna dikkat çeken İdil Cemre Öztep, felsefeye yakın du- rulması konusuna da şiddetle tavsiye etti.
 • 13. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 13 HAVVANUR YİTİK PARAŞÜT KARİYER FUARI Kapsamında Görev Aldığı Oturumlar. KTO Karatay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. Okulumuz Girişimci Liderler Topluluğu yönetim bi- riminde yer almakta olup, topluluğumuzun genel sekreterliğini yürütmekteyim. Hem etkinliklerde edinmiş olduğum tecrübe, bilgi ve networkler hem de pozisyonum gereği hakim olduğum rapor ve yazı formatları ile kendimi iş hayatına hazırlamaktayım. Aynı zamanda STK’larda görev almanın önemini kavramış biri olarak Genç Kızılay Meram yönetim ekibinde de bulunmaktayım. Paraşüt Kariyer Fuarı’nda yaşanan heyecanlar, tatlı telaşlar, küçük kriz or- tamları, sonrasında başarının verdiği gurur ve mutluluk, kazanmış olduğum bilgi birikimleri ve edindiğim deneyimler ile çalışacağım firmalara değer katacağıma ve kendimi bir adım öne taşıyacağı- ma olan inancım sonsuzdur. Didem KANCA ÜSTAY Diyetisyen Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf
 • 14. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 14 Didem KANCA ÜSTAY Diyetisyen Didem hanım ile “Eyvah Mezun Oluyorum!” oturumumuzla birlikte olduk. Bize aktardığı değerli bilgiler; “Sosyal medyada olmanın çok vakit kaybettirdiğini ve enerjimizi düşürdü- ğünü düşünüyorum. Sosyal medyada olmazsanız kimse sizi tanımayacak- mış gibi hissettiriyorlar. Siz işinize iyi odaklanıp, iyi işler çıkarırsanız, herkes size gelecektir.” “Özgeçmişinizi eposta olarak gönderiyorsanız eğer mutlaka ön yazı ekle- melisiniz. İletişim kurmak için işin peşinden koşmalısınız.” “Yabancı dil şart. Sadece yazışma değil, konuşabilmelisiniz de. Hangi bölüm olursa olsun.” “Başarının sırrı bence çok çalışmak, sevdiğiniz işi yapmak ama sevdiğiniz iş bile olmasa orada yüreğinizi koymak. Yaptığınız işi düzgün yapmak. Gece yatağınıza yattığınızda huzurlu uyumak. Kimsenin kalbini kırmadım, işimi yaptım, işime odaklandım diyebilmektir.” “Çok istediğinizi belli etmeniz, kendinizi ortaya koymanız gerekir. Kapıları aşındırdığınızda imkanlar önünüze serilecektir.” “Başarı esasında sizin kendi kafanıza koyduğunuz şeyi en düzgün şekilde yapabilmektir. Bana yapamazsın dediklerinde ben daha da motive oluyo- rum ve hayır yapabilirim diyorum. Ama önce benim istemem gerekiyor.”
 • 15. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 15 BÜŞRA ÖNER PARAŞÜT KARİYER FUARI Kapsamında Görev Aldığı Oturumlar. KTO Karatay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğ- rencisiyim. Deneyim kadar karakter ve iş uyumu da önemli oldu- ğundan mühendislik eğitimlerimden ve gerçekleştirdiğim proje- lerden edindiğim bilgilerle bu alanda kendimi açılmaya hazır bir çiçek gibi hissediyorum. Meraklı, öğrenmeye açık ve hevesli bir in- san olmamın hem çalıştığım şirketlere değer katacağını hem de becerilerime ve bilgi birikimime katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gamze GÜRER sahibinden.com Yüksek Kıdemli Çalışan Deneyimi Tasarımcısı Harun DEMİR Matematiksel Zeka Derneği Gökhan ERTÜRK Turk Finansman CEO Ahmet Talha KARATAŞ Digiage Direktörü Suheyla HALİS Olgar İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Erdoğan ELGİN Bloomberg Businessweek Türkiye Enerji Sektörü Editörü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği 4. Sınıf
 • 16. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 16 Gamze GÜRER sahibinden.com Yüksek Kıdemli Çalışan Deneyimi Tasarımcısı sahibinden.com Yüksek Kıdemli Çalışan Deneyimi Tasarımcısı Gamze Gürer, oturumlarında bize şunları aktardı: “İşe alımlarda değerler mülakatı yapmaktayız. Hayatındaki deneyimlerin ve değerlerin neler olduğu bizler için önemlidir.” “Staj görünümlü iş deneyimi: Trambolin Staj Programı. Neden trambolin di- yoruz, başarıda en yükseğe sıçranabilmesini hedefliyoruz. Yeni mezunlara yönelik bir çalışmadır. Bizler de bu trambolin stajında en yükseğe çıkmayı hedefliyoruz.’’ Mülakatlarda “Seni arkadaşına sorsak nasıl anlatır?” sorusu üzerinde çalışıyoruz. Gamze Hanım, bizlere geleceğin sahibi olmak için 3 kısa yol olarak; 1-Vizyon oluşturun. 2-Trendleri takip edin. 3-Anlamlama amacınızı keşfedin. Bizce bu oturumun en zirve cümlesi “Fark yaratan biri olduğunuzu kanıt- layın!’’ oldu. Değişimin kaçınılmaz olduğuna değinen Gamze Gürer, “Deği- şim normalimiz olmalı, her dakika değişimi takip etmeli ve güncellemeliyiz.” dedi. Harun DEMİR Matematiksel Zeka Derneği Harun Bey, “Begin with the end in mind” yapmak önemli, sonu hayal ederek başlamak, 30-40 yılı sonrasını öngörebilmek çok önemli.’’ diyerek planlı ha- reket etmenin önemine değinerek konuşmasına başladı. Her insanın hayatında belli bir zamanda belli bir konuda başarısızlık yaşa- yabileceğini ifade eden Harun Demir, sadece o alana özgü iyileştirmeye gi- dilmesi gerektiğini tavsiye etti. “Başarısızlık hissi oluştu ise acilen başarabileceğin kadar küçük adım atma- lısın ki başarıyı tatmalısın.’’ diyerek bizlere hayatta karşılaşacağımız başarı-
 • 17. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 17 sızlıklara yönelik ufak bir reçete yazdı. “Öğrenmek için ilk adım nazar etmekten geçiyor, nazar etmeyene bilginin kapısı kapanır.’’ “İlhamdan sonra hikmet gelir.’’ diyerek kaynağını belirttiği ilhamın farklılık- larını da ‘’5 duyu organımız evrenden bilgi çekmek içindir, herkesin ilhamı bu sebeple farklıdır.’’ cümlesiyle açıkladı. İlham-hikmet ilişkisini açıklamaya yönelik; ‘’İlhamdan gelen örüntü hikaye oluşturur ve hikayeyi anladığımız kadar hikmeti algılarız.’’ “Hikmeti anlamlandıran ilim sahibi olur, ilim sizi irfan tabakasına kavuşturur.’’ diyerek ilham ve hikmet ilişkisine dikkatimizi çekti. Bilgi noktalarındaki paketleri açtıktan sonra 4 aşama vardır. 1 - Organizasyon (25-35 yaş) 2- Kümeleme (35-45 yaş ) 3- Delegasyon (45-55 yaş) 4- Denetim (55-65 yaş) “Okuma ve yazma ne kadar erken geliştirilirse o kadar uzun süre uygulama zamanına sahip olunur.’’ “Datalaşmak çok önemli, sosyal ve teknik üretimin ham maddesi datadır. Burada da zihinsel füzyon önemlidir.’’ “Herkes bir milyon fırça darbesi ile resim yapsa, hepsi kendine özgü resmi oluşturur . O fırça darbesindeki resme odaklansa (hayâle) resim güzelleşir.’’ ‘’Bilgi üretimin yolunu açar.’’ Kapasite aşamaları; 1 -Okuma 2- Yazma 3- Deney yapabilme (veriye dayalı deneysel süreçleri yönetme) 4- Üretim 5- Sistem tasarımcılığı ‘’Kollektif akıl ve yetenek birleştirme amacımız olmalı.’’ “Gelecek, hiç durmadan üretmeye karar verdiğiniz bir resimdir.’’
 • 18. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 18 Gökhan ERTÜRK Turk Finansman CEO ‘’Türkiye artık dijital bankacılık için bütün oluşumlara sahip’’ diyen Gökhan Ertürk, ‘’Dünyada geleneksel bankalar sürekli teknolojiye adapte olmaya çalışıyor, şimdi de en önemli konuları uçtan uca dijital dönüşüm=dijital bankacılık.’’ diyerek dijital bankacılığın ne olduğunu bizlere anlattı. ‘’E-ticaret çok hızlı büyümekte, göz ardı edilemez. Klasik ödeme yöntemle- rinin bizi kısıtladığı zamanlara e-ticaret ile kolaylık geliyor. Hangi sektörde olursanız olun, e-ticaret içerisinde yoksanız gelecek vaat edemezsiniz.’’ di- yerek e-ticaretin öneminden bahsetti. Lisans hayatında çok yönlü çalışma- nın gelecekte öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olacağını ifade etti. Ahmet Talha KARATAŞ Digiage Direktörü “E-Spor hızla büyüyen bir dünya. Düşünün ki Fransız ekolü Assassin’s Creed ile bize İstanbul’u anlatıyor.” diyerek E-Spor dünyasına ilişkin görüşlerini bi- zimle paylaştı. “Siz bir Türk firması olarak bir oyun yaparsanız, tarihimizi 13 yaşında bir Ja- pon çocuğun bile öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Bu yüzden sadece oyun deyip geçmemek lazım. Uzan vadeli düşünmeli ve sadece oyun oynamayı sevmek değil; ben oyun yapmak istiyorum, ben oyuna içerik üretmek istiyo- rum vb. misyonlarımızın olması gerektiğini düşünüyorum.” E-Spora ilişkin kariyer imkanlarına değinen Karataş, “E-Sporcu olmanıza gerek yok. İlerleyen dönemlerde E-Sporcuların bir diyetisyenleri, psikologları ve hukukçuları olacak. E-Spor ile ilgili bu alanlara da yönelebilirsiniz.” diyerek E-Sporun gelişen yapısına vurgu yaptı.
 • 19. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 19 Suheyla HALİS Olgar İnsan Kaynakları Müdürü “Ruhunu Kaybetmeden Çalış” oturumu ile bir araya geldiğimiz Suheyla Ha- lis, müşteri-firma ilişkisine yönelik farklı örnekler ile MİY (Müşteri İlişkileri Yö- netimi) konusunda bilgi edinmemizi sağladı. Olgar firmasının müşteri-firma ilişkileri ile ilgili tutumları için: “Biz müşterilerimize misafirlerimiz diyoruz. Biz evimizde misafirlerimizi nasıl ağırlıyorsak müşterilerimizi de mağazalarımız- da öyle ağırlıyoruz.” dedi. Bir yönetici olarak bizlere;“Ekipler ile açık iletişim kurmak başarıyı getiren en büyük etmendir.” “Yöneticiniz sizden bir iş istediğinde bilmiyorum yapamı- yorum demek yerine, bilmiyorum ama araştırıp, öğrenip yapabilirim demek sizin gelişime açık olduğunuzu gösterir.” “Bilmiyorum, yapamam.” demek yerine, “Bilmiyorum, yapabileceğimi düşü- nüyorum.” tavrı “Kendimi geliştirmeyi düşünüyorum” anlamına gelir ve mü- lakatlarda güven verir.’’ tavsiyelerini verdi. İş hayatıyla ilgili tedirginliklerimizi hissedercesine “Yetkinlik denilen şey za- manla sizi geliştiren, sizinle değişen ve sizinle büyüyen bir şey. Yetkinlik za- manla gelişir.” cümlesi ile gönüllerimize su serpti. Mehmet Erdoğan ELGİN Bloomberg Businessweek Türkiye Enerji Sektörü Editörü Mehmet Bey ile enerji sektörüne dair keyifli bir oturum gerçekleştirdik. Oturu- mumuzdan dikkat çeken notlar ise: ‘’Enerji kendi alt dallarında gazetecilere sahip, hala uzmanlaşacak alt kırı- lımlara gidecek insan kaynağına ihtiyacımız var.’’ ‘’Bugün yenilenebilir enerjinin daha da büyümesi konuşuluyor, artık yerli tek- nolojileri üretme zamanı.’’ Bizlere tavsiye olarak ‘’Çok iyi bilinen işler rutine biner, sizi zorlayan şeylerle gelişebilirsiniz. Sektörde hangi alanda iş yapılırsa yapılsın, sınırlar içerisinde kalmayın. Dünyayı takip edin.’’ dedi.
 • 20. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 20 DURMUŞ FARTLI PARAŞÜT KARİYER FUARI Kapsamında Görev Aldığı Oturumlar. KTO Karatay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf öğrenci- siyim. Geniş iş alanı, birçok sektörle iç içe olması ve ilgi duyup kendime uygun olduğunu düşündüğüm için bu bölümü seçtim. Çeşitli eğitim, seminer, çalıştay ve atölyelere katılarak kişisel gelişimime katkı sağlayacak faaliyetlerde yer alma fırsatlarını yakından takip ederim. Bölümümüzün topluluğu olan Girişimci Liderler Topluluğu’nda yer almaktayım. Bunun gibi gönüllülük ve gelişim esaslı topluluk ve STK’larda yer almaktan mutluluk duyarım. Günlük hayatta kitap okumayı, basketbol oynamayı severim. Bisiklet turları, kamp, dağ tırmanışı gibi doğa sporları yapmaktayım. Gelecekte savunma sanayi alanında çalışmayı istiyorum. Mustafa NAMOĞLU İKAS CEO Ufuk BATUM Ventures & Mentors Kurucu Ali Rıza ERSOY ION Akademi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf
 • 21. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 21 Mustafa NAMOĞLU İKAS CEO Mustafa Namoğlu’nun oturumundan dikkatimizi çeken cümleler: “1-Normal insanlar hatalarından ders alır, zeki insanlar başkalarının ha- talarından ders alır. 2-İnsanı, onu yıkamayan öldüremeyen şeyler güçlendiriyor. 3-İnsanın kendi karar vermediği şeyler olduğuna inanıyorum. Eğitim ve fırsatlar herkes için eşit değil, birinin kariyeri için lisans ve diplomaya gü- venmesi yanlış. 4-İnsan bildikçe özgüveni düşer çünkü ne kadar az şey bildiğini düşünür. 5-Biz eti senin kemiği benim düsturuyla büyümüş olduk ama şimdi du- rum farklı. İlk iş yerine girerken size işi öğretecek, sizi ciddi anlamda ge- liştirecek bir yer bulmanız gerekiyor. Size en çok parayı verene değil, en çok şeyi öğretecek firmaya gerekirse karın tokluğuna gitmeniz gerekiyor. 6-İnsanlar size olumsuz bir şeyler söylediği zaman motivasyonunuz düşmesin. Olumsuz motivasyonlar sizi motive eden unsurlar olsun.” Ufuk BATUM Ventures & Mentors Kurucu “Geleceğin Meslekleri ve Trendleri” konulu oturumumuzda Ufuk Batum, ‘’Girişimcilik bireysel bir oyun değildir. İş modelini geliştirirken organize eden, olduran, yaptırandır. İcra işidir, kolları sıvazlayıp hareket etmeli- sin. Toplumu değiştirirken yeni rakiplere karşı değişebilen olmalısın.’’ sözleriyle girişimciliğinin önemine vurgu yaptı. Girişimcinin nasıl olması gerektiğine dair ‘’Girişimci, üretken, çalışkan ve disiplinli olmalıdır. Üret- kensindir ama disiplinli çalışmıyorsundur, üzgünüm olamaz. Gerçek anlamda organizasyonel bir yapı ister.’’ cümleleriyle ifade etti. Alanda çalışmak isteyenlere ‘’İnovasyon sadece ürün inovasyonu değildir. AR-GE’yi de gözünüzde büyütmemelisiniz. AR-GE için AR-GE yapmama- lısınız. Geliştirmenin tamamı teknolojik değildir. %12’si teknoloji iken gerisi süreç yönetimidir.’’ önerisinde bulundu.
 • 22. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 22 Ali Rıza ERSOY ION Academy “Endüstri 4.0’dan Tarım 4.0’a” konulu oturumunda endüstri çağının tarih- çesine şu cümlelerle değindi; ‘’İngiltere’de su buharıyla başlayan makine- ler devreye girince endüstri çağının başlangıcını kabul ettik. Birinci ve İkinci Sanayi Devrimi ile sanayileşme sayesinde kırsalda yaşayanlar şehirlere ta- şınmaya başladı. Bu sanayi süreçleri ile beraber 2010’ların başında endüstri çağının başlangıcı ile tamamen dijitalleşmiş bir sürece geçmenin haritası Alman Hükümeti’nin bir ekip kurması ile başlamıştır.’’ Yeni mezun ve öğrenci arkadaşlarımıza, gençlere güvenini ‘’Genç arkadaş- larım gelecek tedirginliği yaşadığınızı biliyorum. Bu ülkenin geleceğinin kötü olması imkânsız. Şimdi Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin lütfen. Komşu ülkelerimizin hiçbirinde bizdeki gibi üniversiteler yok, akademisyen- ler yok, gümrük birliği anlaşmaları ile batı ekonomisine entegre olmuş an- laşmaları yok, girişimci ruhu yok.’’ ‘’Muhteşem bir dijital gençlik geliyor. Biz batıp çıkmak gibi bir esnekliğe sahi- biz.’’ cümleleriyle ifade eden Ali Rıza Ersoy, ‘’Mezun olduğunuzda bugünden itibaren Endüstri 4.0’a eğilin. Mesleğinizin ne olduğu önemli değil, tıptan hu- kuka tüm bölümler. Bunu sadece mühendislere bırakmayınız. Bu hepinizin alanı. İş bulmakta daha kolay bir anahtar istiyorsanız Endüstri 4.0’a ve Tarım 4.0’a eğilin.’’ önerilerinde bulundu.
 • 23. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 23 EDA TURAN PARAŞÜT KARİYER FUARI Kapsamında Görev Aldığı Oturumlar. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi’nde hevesli bir endüstri mü- hendisliği öğrencisiyim. Üniversitemizin bünyesinde bulunan Girişim- ci Liderler Topluluğu’nda başkan yardımcılığı görevini sürdürmekte- yim. Okumayı, insanlarla iletişim kurmayı, ekip çalışmasını seviyorum. Gerek eğitim hayatımda gerekse ilerleyen yıllardaki iş hayatımda kullanacağım organize olma, takım içi birliği sağlama, liderlik, plan- lama gibi yeteneklerimin gelişimine katkı sağlayan Paraşüt Kariyer Fuarı, kendimi geliştirmek adına güzel bir deneyim oldu. Fuar so- nunda kazandığımız deneyimler ile beraber hissettiğimiz duygular da çok özeldi. Sürekli gelişmekte olan teknoloji ve mühendislik ça- lışmaları karşısında kendime yenilikler katıyor, ülkem için bu gelişen ve değişen teknoloji karşısında yetersiz kalmamak adına kendimi her alanda geliştiriyor ve aktif öğrencilik hayatı yaşıyorum. Beril KOPARAL Note Cosmetics Genel Müdürü Dr. Oğuz MÜLAZIMOĞLU Abdi İbrahim Pazarlama ve Satış Grup Başkanı Hakan ÖZDEMİR SİEMENS Genel Müdür Yardımcısı Atilla BENLİ Türkiye Sigorta & Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf
 • 24. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 24 Beril KOPARAL Note Cosmetics Genel Müdürü Beril Koparal ile yaptığımız bu oturumda kendisi hayal-gerçek dengesinden “Hayaller akıllıca yürütüldüğünde gerçeğe dönüşebiliyor.’’ şeklinde bahsetti. Tecrübelerini paylaştıktan sonra “Karar vermek kolay değildir. Kararlarınızı tecrübeleriniz etkileyecek. Kariyer etkinlikleri bu yüzden benim için önemli çünkü tecrübelerim ile öğrencilerimizin karar verebilmelerine destek olmak istiyorum.” diyerek paylaşımın önemine değindi. Dr. Oğuz MÜLAZIMOĞLU Abdi İbrahim Pazarlama ve Satış Grup Başkanı “Kitap okumak geçen yüzyıllarda kalmadı. İlginiz olan konular üzerine araş- tırın ve okuyun. Tüm samimiyetim ile söylüyorum oturmakla değil, harekete geçmek ile başarılı olabilirsiniz.” Yeni mezunlara ve öğrencilere yönelik “Mezun oldum iş yok diyen arkadaş- lar, herkese yeteri kadar iş var ama kendinizi farklılaştıracaksınız. Bunun bi- lincinde olduğunuzda mutlaka iş bulacaksınız.” ifadesinde bulunan Müla- zımoğlu, kariyer tavsiyesi niteliğinde ‘’Kariyerin bir formülü yok, tek yol çok çalışmak. Üniversitede geçirilen zaman sizin en verimli zamanınız, kendinizi orda şekillendiriyorsunuz.” ifadelerini dedi. Hakan ÖZDEMİR SİEMENS Genel Müdür Yardımcısı “Technology | Business | Humanity” oturumunda ağırladığımız Hakan Öz- demir, teknolojinin değişimine ilişkin “Eskiden de teknoloji yok muydu? Hep vardı aradaki en büyük farkı bugünkü teknoloji İngilizce kelimesiyle “disrup- tive” yani yıkıcı teknoloji. Şu günün dünyasından bambaşka ışık, vizyon ve dünya açacak teknolojiler.” ifadelerini aktardı. Yeni teknolojilerden bahseden Özdemir, “Önümüzdeki dönemlerde hayat- larımıza dokunan veya dokunacak olan teknoloji Blockchain teknolojisidir. Gün geçtikçe kullanım alanları artıyor.” diyerek bu konulara ilgisi olan arka- daşlarımıza fikir verdi.
 • 25. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 25 Atilla BENLİ Türkiye Sigorta & Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Donanımlı bir sigortacının sahip olması gereken özellikleri sorduğumuzda ‘’Teknik sigortacılık, under-rating, finans, sigorta, satış, operasyon, strateji, İK gibi alanlarda değerlendiriyoruz. Ancak artık insan kaynağımız çeşitlendi. Dijital bilgi süreçlerine yönelik istihdamımız da artıyor. Makineler arası ilişki- ler, öğrenen makineler var artık. Bu noktada biz de insanların hayatlarını ko- laylaştıracak sektörler seçiyoruz. Dijital dönüşümünü tamamlamayan şir- ketleri zorluklar bekliyor. İnternet çağına doğmuş, her şeyi internet ve mobil üzerinden halletmiş bir kuşak var. Bu kuşağın sigorta ile ilgili tüm beklentileri de dijitalden olacak. Bunu söylemek şimdiden mümkün. Sektördeki insan kaynakları da değişiyor. Veri analitiği, yönetim bilişim sistemleri, yazılım, kodlama, istatistik, matematik mezunlarına da iş düşüyor. Bu alanlardaki is- tihdamlar da önem kazanıyor. Hangi bölüm ve fakülteden mezun olursanız olun dijital becerilerinizi geliştirin. Hızlı ve etkin hizmet sağlamak için yazılım altyapısının olması gerekiyor. Şirket olarak da bunu önemsiyoruz. Bir de sektörün müşteri deneyimi tarafı var. Bu da göz önünde bulundurul- malı.’’ cümlelerini aktardı. ‘’Biz yeni mezun girişimci arkadaşlarımız için sıfırdan bir acente akademisi kuruyoruz. Burada büyük hedeflerimiz var, buna göre bir eleme sistemi de yapacağız tabi ki. Sigortalılık oranımız çok düşük. Nitelikli sigortacılık öğrenci ve mezunlarına ihtiyacımız var bizim. Yapacağımız şeyin örnek olacağını da düşünüyoruz.’’ diyerek bizlere kariyer kapısını araladı. Son olarak kendi deneyimlerinden de yola çıkarak ‘’Sabır boyun eğmek de- ğil mücadele etmektir. Ben bunu denedim, gördüm. Siz de kariyer yolculu- ğumuzda bunu rehber edinin.‘’ cümlesini aktardı.
 • 26. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 26 REYHAN KOÇAKER PARAŞÜT KARİYER FUARI Kapsamında Görev Aldığı Oturumlar KTO Karatay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizde bulunan Girişimci Liderler Topluluğu’nda organi- zasyon ekip üyesiyim. Toplulukta olmak; çalışırken stresi yönetebil- memi, iletişim becerilerimi yükseltmemi ve takım çalışmasında ba- şarılı olmamı sağladı. Paraşüt Kariyer Fuarı’nda, oturuma girmeden önce herkesin birbirini desteklemesi, yardım etmesi; oturumdan çık- tıktan sonra kişiyi yüreklendiren ve gururlandıran desteklerin veril- mesi beni en çok etkileyen durum oldu. Oturumda Oyak Renault Eği- tim Enstitüsü Müdürü Arda KINA’nın “Unutmayın! Size en yakın olan ilk beş kişinin ortalaması sizsinizdir” sözü ise beni en çok etkileyen cümle oldu. Aylarca süren çalışmalarımız, toplantılarımız, kurduğu- muz onlarca iletişim, aldığımız redler, olumlu dönüşler… Hepsi çok değerli tecrübelerdi benim için.. Öyleyse bu paraşütte kariyer var! Yavuz ÖLKEN Axa Sigorta CEO Onur KOÇKAR Axa Sigorta Hukuk ve Uyum Direktörü İcra Kurulu Üyesi Ahmet Caner DENİZMAN Bosch Kıdemli İç İletişim Sorumlusu Özge KAPUCUOĞLU Turkcell Müşteri Deneyimi Yöneticisi Gamze KAMIŞ Yves Rocher Türkiye İK Müdürü Arda KINA Oyak Renault Eğitim Enstitüsü Departman Müdürü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf
 • 27. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 27 Yavuz ÖLKEN Axa Sigorta CEO “AXA Sigortaya Uzanan Başarı” konulu oturumlarında Yavuz Ölken; “Niye bu mesleği çok seviyorum, insan kendini keşfediyor sigortacılıkta. İnsanı merkeze alan bir meslek seçmek istemiştim üniversite döneminde. İnsan için önemli ve değerli olanı korumak, insanlık için geleceği sürdürü- lebilir kılmak gibi görevlerimiz var. Sigortacı olarak bunları gerçekleştiriyor olduğum için çok mutluyum.” “Okurken veya okuduktan sonra 2-3 yıl sigorta mesleğinin acente tarafını, şirket tarafını, eksper, aktüer, banka vb. deneyimlemeniz ve çeşitlemeyi bil- meniz lazım. Sonra bir yerde karar vermek ve uzmanlaşmak lazım.” “Kariyer yolu inşa edilirken teknolojiden istifade etmeyi unutmayın. Kendinizi Word, Excel, Powerpoint vb. kullanıyorum diye teknolojiyi biliyorum değil, En- düstri 4.0 denen bütün kavramları anlayın.” “Hangi mesleği seçerseniz seçin iletişim becerilerinizi kuvvetlendirmeniz la- zım.” Onur KOÇKAR Axa Sigorta Hukuk ve Uyum Direktörü İcra Kurulu Üyesi Yavuz Ölken bey ile birlikte ağırladığımız Onur Koçkar bey; “Sigortacılık genç arkadaşlarımız için çok iyi fırsatlar içeren bir meslek ola- rak görüyorum. Çok farklı alanlarda ve çok farklı rollerde yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre birçok iş imkânı tanıyor.” “Biz işe alımlarda bize başvuran arkadaşlarda en çok dikkat ettiğimiz şey, öğrenmeye ve gelişmeye açık in- san olmasıdır. Çünkü meslek yaşantısı sürekli bir öğrenme ve gelişim ge- rektiriyor. Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımızın öğrenciliklerinde veya bize başvurana kadar böyle bir profil sergileyip sergilemediklerine bakıyo- ruz. Dolayısıyla her fırsatı değerlendirmeniz lazım. Her öğrenme fırsatını, her çalışma fırsatını, her deneyimleme fırsatını kaçırmamak ve onlardan en bü- yük şekilde istifade etmeye çalışmak gerekir. Bu ortamlar size hangi alanda başarılı olabileceğiniz konusunda ip uçları gösterecektir.”
 • 28. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 28 Ahmet Caner DENİZMAN Bosch Kıdemli İç İletişim Sorumlusu Ahmet Caner Denizman ile “Dönüşümün Odağında Bir Kariyer Yolculuğu” oturumunda birlikte olduk. Bize aktardığı değerli bilgiler; “Başarıya giden yolun sırrı nedir diyecek olursak; 1-Dönüşüme açıklık 2-Öğrenme arzusu ve merakı 3-Esneklik ve konfor alanı 4-Yabancı dil bilgisi 5-Proaktif olmak 6-Geniş tecrübe yelpazesi” “Değişime direnç göstermemeliyiz. Ne kadar uyum sağlayabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Dönüşüm ve çeviklik önemli kilit kavramlar.” “Yaptığımız işlerde bazen çok yoğun olabiliyoruz. Bunun için birden fazla işi paralelde yürütebilme (multi-tasking) yetkinliğimizin olması aranan noktalardan bir tanesi.” Özge KAPUCUOĞLU Turkcell Müşteri Deneyimi Yöneticisi Özge Kapucuoğlu ile “Müşteri Deneyimi Markaların ve Şirketlerin Farklı- laşmasında Neden Önemlidir?” oturumunda birlikte olduk. Bize aktardığı değerli bilgiler; “Yeni bir meslek olarak “Müşteri Deneyimi Uzmanlığı” sahip olması gereken yetenekler; 1-İnsan/Müşteri Odaklılık 2-Operasyonel Mükemmeliyetçilik 3-Teknoloji Kullanımı 4-Tasarım Yeteneği” “Markaların ayakta kalabilmesinin tek yolu, insan ihtiyaçlarını ve tercihlerini iyi anlamak, müşterinin markadan beklentisini derinlemesine araştırmak- tan geçiyor. Bunun ön koşulu da müşteriyi etkin dinlemek.”
 • 29. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 29 Gamze KAMIŞ Yves Rocher Türkiye İK Müdürü Gamze Kamış, ‘’Öğrenciler kendilerini keşfedip sınırlarından çıkmalılar.’’ cümlesi ile “Nasıl Başladı, Nasıl Devam Ediyor?” oturumuna damga vurdu. Oturumdan aklımızda kalanlar; “Kendimizin farkına varmalıyız. Gerçekten güçlü yanlarımızı farkedip ben bunu yapabilirim dediğiniz şeyleri bilmek ve bildiklerinize yatırım yapmak daha akıllıca bir yöntem oluyor.” “Bir duruşunuz olmalı. İş hayatında kiminle nerede karşılaşacağınız belli de- ğildir. Her zaman size doğru olanı en iyi şekilde son dakikaya kadar yap- malısınız” “Mobbinge uğradığınızı düşünüyor iseniz biraz izin alıp dinlenmeli ve uzaklaşıp değerlendirmelisiniz. İşe döndüğünüzde bunun gerçekten mobbing olup olmadığına karar vermek ve yolunuzu çizmek daha mantıklı olacaktır. İş hayatı sabır ister. Fevri olmamak iş hayatında çok önemlidir.” Arda KINA Oyak Renault Eğitim Enstitüsü Departman Müdürü Arda Kına ile “Değişim” oturumunda birlikte olduk. Aktardığı değerli bilgiler; “Türkiye’de yaptığınız bir işi dünyanın başka bir yerinde de yapabiliyor ol- manız lazım. Bunun için de temel şeylerden biri üniversite zamanında ya- bancı dil işini halletmeli. Yoksa ileriye gitmek ne yazık ki mümkün değil.” “Bizim beklediğimiz proaktif davranış dediğimiz, ben ne yapabilirim, bu işe benim katkım ne olur, ben neyi değiştirebilirim diyebilmektir.” “Kitap okuma alışkanlığınız olsun. Çalışmak istediğiniz sektör hakkında ola- bilir. Roman seviyorsanız, roman okuyun. Çünkü onda sizin kendi anlatımı- nıza ve iletişiminize katkısı olacaktır.” “Paylaşabilen, yardım eden insanlar gelişir ve öğrenir. İhtiyacı olana elini- zi uzatmak önemlidir. Özellikle bir bilgiyi paylaşmak öğrenmeyi güçlendirir. Yardım eder paylaşırsanız networkünüz genişler, size saygı duyan insan sa- yısı artar. Bu yardımı karşılıksız yapmanız lazım. Bu sosyalleşmenin ve sosyal öğrenmenin temelidir.”
 • 30. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 30 GÜNER BEYZA EKELİK PARAŞÜT KARİYER FUARI Kapsamında Görev Aldığı Oturumlar Endüstri Mühendisliği 3.sınıf öğrencisiyim. Bölümün dinamikliği ve enerjisi sayesinde her gün motive oluyorum. Farklı tecrübeler edin- mek ve deneyimlemek beni hem geliştiriyor hem mutlu ediyor. Be- nim için en önemli başlangıç inanmak. Doğru iletişim ve yöneticile- rimiz ile istişareler sonucunda Paraşüt Kariyer Fuarı modellenmeye başladı. Fikir, hazırlık ve gerçekleşme süreçlerinin hepsi benim için büyük bir tecrübe oldu. Bu aşamaların bana kattıkları tarif edilemez. İletişim kurmayı, yeni şeyler öğrenmeyi, organizasyon içinde yer al- mayı ve gülmeyi seviyorum. Her tecrübe varış noktası için aydınlan- madır. Varış noktamı aydınlatmak ve kendimi keşfetmek için farklı tecrübeler edinmeyi seviyorum. Güçlü yönlerimi besliyorum, zayıf yönlerimi geliştiriyorum. Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Sportif Faa- liyetler Direktörlüğünde asistan öğrencilik yapıyorum aynı zamanda Girişimci Liderler Topluluğunun başkanlık görevini üstlenmekteyim. Günün sonunda yaptığım işlerden dolayı mutlu olmak en büyük ba- şarı inancım. Ersan BİLİK Opet Pazarlama ve Market Teknolojileri Yöneticisi Yeşim Iğnak KOÇAK Alarko Holding Enerji Grubu İK Müdürü Hüseyin YAVUZTÜRK Albayrak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Emir KOSİF The Brain Group Kurucusu Dr. Mahmut DEMİRKAN THY Teknik A.Ş. Eğitim Başkanı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği 3. Sınıf
 • 31. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 31 Ersan BİLİK Opet Pazarlama ve Market Teknolojileri Yöneticisi Opet Pazarlama ve Market Teknolojileri Yöneticisi Ersan Bilik ile “Kurumsal Dünya mı Girişimcilik mi?” başlığında gerçekleşen oturumumuzdan aklımız- da kalanlar; “Liderlerin açıklamaları ve iletişimlerini önemsiyorum. Bir şeyleri doğru yapı- yorlarsa onları iyi analiz etmek lazım. Hep bir sonraki adıma hazırlanmalıyız. Ne istediğinizi bulmak zamanla olacaktır. Gerçekten ne yapmak istiyorum ise bitmeyen bir yolculuktur. En iyi deneme yanılmalar öğrencilik zamanın- dadır. Öğrencilik zamanını değerlendirmelisiniz.” “Girişimcilik en yıpratıcı ama en çok şey öğreten yollardan biridir. Burada tavsiyem şu şekilde çok hızlı hareket etmelisiniz. Eğer bir şeyleri doğru yap- tığınızı düşünüyorsanız bu doğruları tekrar etmelisiniz. Yanlış olduğunu an- ladığınızda ise onu doğruya çekmelisiniz. Girişimcilik devamlı pivot yapma sanatıdır.” “Çalıştığınız her yerde size artı değerler gelir. Hiçbir şey olmazsa insan iliş- kileri gelir.” “Siz kendiniz mutluysanız günün sonunda en büyük başarı bu bence. Mut- luluğu ne kadar erken bulursanız ve sürdürebilirsiniz o kadar başarılı olur- sunuz.” Yeşim Iğnak KOÇAK Alarko Holding Enerji Grubu İK Müdürü Kendileriyle gerçekleştirdiğimiz “Enerji Sektöründe Kariyer Olanakları” başlı- ğında gerçekleşen oturumda aklımızda kalanlar; ‘’Bazı arkadaşlarımız, diğer arkadaşları yemek yerken veya dinlenirken, ku- lüp aktivitelerinde yer alıyor bu çok kıymetli. Özellikle bu asistan öğrenci olanlar ve kulüpte çalışan arkadaşlar inanılmaz özgüvenli geliyor.’’ ‘’Kariyer planlamanın hedef belirleme, bireysel analiz yapma, ne istediğimizi bilme gibi tüm aşamaları üniversite zamanında olmalı.” oldu.
 • 32. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 32 Hüseyin YAVUZTÜRK Albayrak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk bizimle “Mülakat Teknikleri” oturumunda buluştu. Oturumda; “Kendine güven ile kibri karıştırmayın.” ‘’Mülakat karşılıklı bir süreçtir. Aday sorgulama değildir, adayı anlamaktır. Kişisel değil, iş odaklıdır.” “Mülakatta ücret sorulursa, paranın cepte değil kalpte olduğunu söyleyin.” “Mülakatçının adaydan beklentileri nelerdir? 1 -Kendine güven 2-Eleştirel, analitik, sonuç odaklı düşünme ve problem çözme becerisi 3-Araştırmacı ve esneklik 4-Öğrenme hevesi 5-Takım çalışması 6-İletişim becerileri” Emir KOSİF The Brain Group Kurucusu Emir Kosif “4 Yanlış 1 Doğruya Götürür” oturumuyla bizlerleydi. Oturumdan bizlere kalanlar; “Konfor alanınızı terk ederseniz, bileziklerinizi kolunuza ta- karak girişimde bulunabilirsiniz. Herkes girişimci olmak zorunda değildir. Öncelikle kendinizi tanımalısınız. Buna göre hareket etmelisiniz.” “Üniversite eğitimleri şekilleniyor. İş dünyası ile daha iç içe sistem modelleri geliyor. Bunlar daha fazla girişimci genç yetişmesini sağlıyor.” ”Yaptığınız hatalar sizleri bir sonraki yapacağınız işlerde doğruya götürür.” “Üniversiteden mezun olduğumda bence yapabileceğim en iyi iş, benim fikrimi yapan firmalar neler yapıyor, onlarda tecrübe edinmek olur diye dü- şünüyorum. Dolayısıyla bu tecrübeleri ve başkalarının da hatalarını cebime koyduğum zaman yine kendi girişimimi hayata geçirdiğim zaman başarılı olma ihtimalim çok daha yüksek olur. Üniversiteden mezun oldum, çok iyi bir fikrim var, hemen peşinden gitmeliyim diye bir kaygıya girmeye gerek yok.”
 • 33. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 33 Dr. Mahmut DEMİRKAN THY Teknik A.Ş. Eğitim Başkanı ‘’Havacılık Sektöründe İK Yönetimi” başlıklı oturumda mutluluğa ‘’Mutluluk uzun soluklu değil o anlık keyif almaktan ibaret. Başarı üstüne eklendikçe kişi kendini gerçekleştirdiğinde mutlu olacak.” cümlesi ile değindi. “Zekayı kullanmanın yolu duygusal zeka. Bunu kullanmak için kendinizi tanıyın.” “Duygusal zeka başarıda bilişsel zekanın (IQ) 2 katı daha fazla etki ediyor. Çünkü duygusal zeka, kendinizi tanımak demek. Kendinizi tanıyorsunuz, ken- dinizi motive edebiliyorsunuz, başkalarıyla ilişkilerinizi yönetebiliyorsunuz. Bunları yaptığınızda duygusal zeka gelişir ve kendini gerçekleştirme sevi- yeniz yükselir.” “Ben her zaman mutlu olacağım diye bir kaygıya girdiğiniz zaman, mutlu olamazsınız. Küçük küçük başarılar elde etme yollarını yakalayın. Onun için de kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizi çok iyi tanırsanız, eksiklerinizi görürsü- nüz, onu tamamlama yollarına gidersiniz, başkasının etkisinde kalmadan kendinizi yönetmeye başlarsınız.” “Bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki… Ama bunu yönetebilmek, buradan süze bilmek ve bir noktada derinleşebilmek… Bu bir çaba gerektiriyor. Bu çaba için de genellikle bilimsel olarak 10.000 saat kuralından bahsediliyor. Yani yoğunlaşacaksınız. Bunun için “Çizginin Dışındakiler (Outliers)” kitabını tav- siye ediyorum.”
 • 34. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 34 M.REYYAN BARLAS PARAŞÜT KARİYER FUARI Kapsamında Görev Aldığı Oturumlar. KTO Karatay Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. 8 dönemdir SKS Direktörlüğü’nde asistan öğ- renciyim. Aynı zamanda Ticaret ve Lojistik Topluluğu kurucu başkanıyım. Paraşüt Kariyer fuarında 4 oturumda sunuculuk görevini üstlendim. Bunlar, Alparslan Işıklı, Uğur Coşkun, Le- vent Küçüktoka ve Kadir Köymen oturumlarıydı. Alparslan IŞIKLI Büyütech Co-Founder Uğur COŞKUN BİTES CEO Levent KÜÇÜKTOKA HAVAŞ Konya İstasyon Müdürü Kadir KÖYMEN Workhow Kurucu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Bölümü 4.sınıf
 • 35. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 35 Alparslan IŞIKLI Büyütech Co-Founder Büyütech Co-Founder Alparslan Işıklı “Türkiye’de Genç Girişimci Olmak” başlığında bizlerleydi. Oturumdan aklımızda kalanlar ise; “Mühendis olabilmek için bence tam olarak ne isteniyor derseniz pratikle teorik bilgiyi birleştirmelisiniz. Siz bir şekilde bunu sağlayan bir yol bulmalısı- nız. Bu yolu kimisi hobi ile kimisi staj ile kimisi de uzun süre çalışarak sağlar.” “Girişimcilik bir yerleri aştıktan sonra bahsetmesi kolay ama oraları aşarken çok zorlu bir yoldur. Risk altındasınız. Girişimcilik güzel bir şey belki hayatı- nızda 5-10 yıl daha zorlu geçiyor ama size kattıkları büyük oluyor. Bu yılları geçirirken psikolojik olarak siz ve yanınızdakilerin hazır olması gerekir.” “Fikir kendinizin olmalıdır. Girişimcinin fikri bir yere getirilmesinin nedeni o fikre duyduğu heyecandır. Zorunda olduğunuz için değil, yapmak istediğiniz için gece uyumuyor olmalısınız.” “Girişimciliği süreç içerisinde öğrendim. Girişimcinin en büyük kaynağı za- man. Bunu doğru kullanmak için müşteri ihtiyaçlarını iyi bir şekilde incele- melisiniz. Bir probleme çözüm oluşturuyor olmalısınız. Bunu da ilerletilebilir bir şekilde modelliyor olmalısınız. İş modeli, takım ve probleme çözüm oluş- turmak önemli.” şeklinde oldu. Uğur COŞKUN BİTES CEO Sözlerine ‘’Üniversite, akademik ortam konseptini canlandırıyor kafanızda. Bilginin ışığı nasıl kullanılır onu öğretiyor.‘’ diyerek başlayan Uğur Coşkun, Yapay Zeka ve Robotik konusunun birleşince çok farklı yerlere yol açtığını ifade etti. Savunma sanayisinde artırılmış gerçeklik çalıştıklarını söyledi. Ya- pay zeka bağlamında Türkiye’yi değerlendirirken ‘’Yapay zeka ile ilgili çoğu zaman işe alımlarda kişi bulamıyorlar. Biz kendini geliştirecek, API’leri üzeri- ne çalışıp bu çalışmaları üzerine bir şeyler ekleyecek kişiler arıyoruz. Saha- ya çıktığında basit şeyler yapmasın sadece. Bir API’nin saniyeler içinde geri dönüş vermesi gerekiyor bu da yoğun customization gerektirir.‘’ cümlelerini
 • 36. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 36 aktardı. Bu aktardıklarından yola çıkarak kendi firmalarında işe alımlarda değerlendirdiği kriterleri öğrenmek istedik. ‘’Bizim yetiştirdiğimiz çıraklarımız da var, ancak çırak olmak da zor çünkü is- tekli ve yılmayacak insanlara ihtiyacımız var. Bu konulara yoğunlaşma isti- yor, çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Bazı yeni mezun arkadaşlar gelip maaş soruyorlar. Sonuçta alışveriş yapıyoruz, ben de ne verebilirsin karşılığında diyorum. Bir farklılığı olması lazım. Daha derin sorulara cevap veremeyenler oluyor. Biraz kendilerini yormaları gerekiyor. Bu yaşların fırsatları her zaman tekrar yakalanmıyor. Bazı arkadaşlarımız yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor ne yapacaklarını bilemiyorlar, çok iyi anlıyorum. Bizim gibi şirketlerin artma- sı, bu alanda çalışmak isteyenlere yol göstermesi gerekiyor, az demiyorum ama artmalı.’’ cümlelerini aktardı. ‘’İnovasyon illa bir icat anlamına gelmiyor, var olana yeni yaklaşımlar getir- mesiyle de olabilir. İnovasyon ürününüzün algılanmasını farklılaştırır. Yeni bir elektrikli süpürge çıktı, evi kendi haritalandırıp temizliyor. Bu bir inovasyon.’’ diyerek inovasyona yönelik bakış açımızı genişletti. ‘’Ben kimseyi girişimci olsun diye yüreklendirmiyorum. Bu zor acılı meşak- katli bir yol. Bunu bilmeden girdiğinde ilk tökezlemede vazgeçiyor. Gerçek girişimlerin de önünü tıkayabiliyorlar bazen bu hikayelerle de. Senin olma- mış, ama onun olacak belki?’’cümleleriyle girişimcilik yolculuğunun zorlu- ğundan ve kıymetinden bahsetti. Yapay zekanın geleceğini elektriğin günümüzdeki haline benzetti. Yapay ze- kayı, hayatımızın her alanında yer alacak bir yapı olarak ifade etti. ‘’Know yourself: kendini bil. Fırsatlar oluşturmak, kendini bilmekten geçer. Konfüçyus’un da Yunus Emre’nin de söylediği gibi insanın ilk önce kendisini bilmesi lazım. Eksiklerinin farkında olması lazım ki kendisini geliştirebilsin.‘’ diyerek bize tavsiyede bulundu. ‘’Gençliğinizin kıymetini bilin. Sağlıklı beslenin, şimdi gençliğimizdeki gibi beslensek sağlık sorunundan gece uyuyamayız. Şu an sizi bekleyen bir evli- lik yok, bir denklem yok, bunun kıymetini bilin.’’ bizi çok etkileyen sözlerinden biri oldu.
 • 37. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 37 Levent KÜÇÜKTOKA HAVAŞ Konya İstasyon Müdürü Paraşüt Kariyer Fuarımızın dördüncü gününde HAVAŞ Konya İstasyon Müdür Levent Bey’i, akademisyenlerimizden Ahmet Çalık ile misafir ettik. “Mühendistim. Önce akademisyenlik yaptım. Devamında İngilizcemi geliş- tirmeyi planlarken HAVAŞ Antalya’da göreve başladım.” “Uçakların egzoz gazı bünyeye bir kere girdiğinde bağımlılık yapar, bırakamazsınız.’ diye bir söz vardır havacılıkta. Gerçekten de öyle. Zor olmasına rağmen bırakamı- yorsunuz. Bizim zamanımızda bilinçli bir planlama olmuyordu ancak yeni başlayacak arkadaşlara kesinlikle öneriyorum.” “Özellikle sivil havacılıktaki arkadaşlara mesleklerine sahip çıkmalarını öne- riyorum. Diplomayı aldığınızda işiniz hazır değil. Burada kişisel eğitim çok önemli olmakla birlikte havacılık dili İngilizce olduğu için İngilizce bizim için çok önemli. Havacılığa başladıkları andan itibaren İngilizce’ye yatırım yap- malarını öneriyorum. Mesleki anlamda kendinize yatırım yapmak için ya- bancı dil ve mesleki eğitimler çok daha avantajlı olacaktır. Bu eğitimler, siz- leri bir adım öne çıkaracak eğitimlerdir.” “Staj benim için eğitimin en önemli noktalarından birisi. Eğitimi verebiliyoruz ancak uygulamasını da göstermek çok önemli. Gelecekteki meslektaşla- rımızla tanışıyoruz. Kariyer yolculuklarında yol gösterebiliyoruz. Bu sebeple ben de çok istiyorum ancak önceliğimiz personel ve yolcu sağlığı. Üzülerek bu dönem stajyer alamadığımızı iletiyorum fakat birçok arkadaşımızı iş baş- vurusuna yönlendirdim. Eğitimler zaten yüz yüze olduğu için etkilemeyecek. Sezonluk istasyonlara başvurup işe girebilir ve işin mutfağını görebilirler. İh- tiyaç devam ediyor.” “Soru sormaktan çekinmeyin. Merak edin. Hazır bu şekilde bir platform var- ken sadece kendi adıma değil, bütün konuklar adına soru sormanızı istedi- ğimizi iletebilirim. Biz de seve seve cevaplarız. Sağlığınıza dikkat edin. Kari- yerden de önemli. Hayatta her işin başı sağlık arkadaşlar.”
 • 38. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 38 Kadir KÖYMEN Workhow Kurucu Kadir Köymen ve akademisyenlerimizden Fatih Cura ile birlikte “Ya Hizmetkarlık Ya Kölelik” başlıklı oturumumuzda bir araya geldik. “Ben bir vatandaşım. Yaşarken gördüğüm şu oldu. Ülke diye bir konsept var. Biz de bunun içine doğduk. Bu, bütün dünyanın inandığı ve değiştirilemez bir durum. Bu oyun, ister istemez bizi bir ortaklığa itiyor. Ben bu oyuna karşıyım, kurallarını çözemedim diyerek içinden çıkamayız. Bu ortaklığın içerisinde birbirimize bağlıyız ve birbirimizi etkiliyoruz. Sağlık, güvenlik, yol hizmetleri, bunların hepsi ortaklıkla oluyor. Lütfen bütün bu ortaklar, bunun farkında ol- sun ve 80 milyon yokmuş gibi yaşamasın. Herkes bireysel başarının peşinde. Bunu da yapsınlar ancak bunu yaparken bana, ekonomimize, ekosistemi- mize fayda sağlasın.” “Sermayesi olmadığı için başaramadığını söyleyen bir girişimci, sermayenin ne olduğunu çözememiştir. Çünkü sermaye inşa edemediğimizde başarı- sız oluyoruz, sermayemiz olmadığında değil. Başta bize para gerekir. Parayı doğru harcarsanız sermayeye dönüşür. Sermaye, değer üreten değerdir. İş kurarken sermaye inşa edip edemediğimizi sorgulamalıyız.” “Herkesin kendi durumunu kendisinin değerlendirmesi gerek; *Benim elimde ne var? *Ben hangi tecrübeye sahibim? *Hangi kaynaklara sahibim? *Kimlere ulaşabilirim? *Ne kadar zamanım var? *Ne kadar enerjim var? Bunlara vakit ayırmamız gerek ve fakat hiç buna vakit ayırmadığımızı dü- şünüyorum. Hangi eğitimleri almalıyım? Hangi konuda eksiklerim var? Bun- ların hepsi ise eksiklere odaklanmak. Yapmamız gerekenin tam zıttı. Bizim elimizdekilere odaklanmamız gerek. Zaten herkes eksiklerimizi söylüyor. Biz, neyim var diye düşünmeliyiz. Bu yaşıma dek nasıl geldim? Zanaatlarımı- zı fark etmeliyiz. Sonra da diğer insanların bizden farklarını değil, eksiklerini
 • 39. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 39 görmeliyiz. Bu eksikleri nasıl giderebiliriz diye düşünmeliyiz.” “Kişisel gelişimle çoğumuz vakit harcıyoruz ancak bir projemiz yok. Bu öğ- rendiklerimizin büyük bir kısmının boşa gitmesi demek. Kişisel gelişim demek 1-Önce proje bulmak 2-O projeyi harekete geçirmeye çalışırken eksiklerimizi bulmak 3-O eksiklikler için araştırma yapmak, okumak, öğrenmek, gezmek tozmak ve onlardan öğrendiğimizi anında uygulayıp onu bir yetiye çevirmek de- mektir. Her projeye yüzde yüzünü bildiğimizi sanarak gireceğiz ama yüzde doksanını, seksenini bildiğimizi göreceğiz ve hep o kalan yüzde on, yüzde yirmileri öğrenmeye çalışırken müthiş bir kişisel gelişim sürecinden geçece- ğiz. Hem devamlı teslimatta olacağız, bir proje, bir iş çıkarıyor olacağız hem de devamlı öğreniyor olacağız.” “Herkes şunu sorsun: 1-Ben şu an hangi projenin içerisindeyim? 2-Ben şu anda kimin hangi projesini çözmeye çalışıyorum? 3-Elimdekilere ne kadar odaklıyım? 4-Neye minnettarım? Girişimciliği de diğerlerini de bu yaklaşım çözer.” “Başkalarının bize bakışıyla kendimizi sınırlandırmamalıyız. Sahip olduğu- muz teknolojilerle birilerinin işine yaramalıyız. Her zaman, hangi kuşak olur- sak olalım bunu düşünmeliyiz.”
 • 40. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 40 RUMEYSA KÖSE PARAŞÜT KARİYER FUARI Kapsamında Görev Aldığı Oturumlar. Sürekli kendimi geliştirmek ve kendimi geliştirirken çevremdeki insan- ların da gelişmesine katkı sağlamak için gayret gösteren birisiyim. QTurkey, T3 Vakfı ve Kızılay gönüllüsü, RL Türkiye proje stajyeri, Üretken Akademi topluluk birimi görevlisi ve öğrenmeye sonuna dek açık bir Hataylıyım =) Bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak başta pe- kiştirmeli öğrenme ve kuantum teknolojileri olmak üzere birçok yazı- lım teknolojisine ilgi duyuyorum. Hazırlık sınıfını sadece İngilizce öğre- nerek geçirmek yerine toplulukları, üniversitemi, Konya’yı keşfetmekle geçirdim. Araştırma, kişilerarası iletişim ve organizasyon becerile- rinde güçlü bir takım oyuncusu olduğumu düşünüyorum. Yürümeyi, müzik dinlemeyi, fotoğraf ve video çekip düzenlemeyi, insanlarla et- kileşim içerisinde olmayı çok seviyorum. Paraşüt Kariyer Fuarı’nda bir moderatörlük ve üç sunuculuk, ayrıca beş gün boyunca düzenlenen fiziki atölyelerde koordinatörlük görevini üstlendim. SKS Direktörümüz Emre Bey’in de dediği gibi “Kalbi Birlik ve Ruhi Ahenk” içerisinde ger- çekleştirilen Paraşüt Kariyer Fuarı, harika bir ekip tarafından organize edildiği için hiç unutamayacağım güzellikler arasında yer alıyor. Furkan YAVUZ LinkedIn Kurumsal Danışmanı Emrah UYSAL -Google Veri Uzmanı Google Bulut ve Yapay Zeka Çözümleri Dr. Zafer PARLAK İzgören Akademi Eğitmeni Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 2.Sınıf
 • 41. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 41 Furkan YAVUZ LinkedIn Kurumsal Danışmanı LinkedIn Kurumsal Danışmanı Furkan Bey ile “Etkili LinkedIn Kullanımı” üzeri- ne bir oturum gerçekleştirdik. Herkesin bildiği üzere dijitalleşen dünya sayesinde LinkedIn herkese eşitlik sağlayan, üyelerini büyütmeyi hedefleyen bir mecra. Peki bu nasıl olacak? 1-Bir arkadaşınıza, sizi üç kelime ile özetlemesini istediğinizde vereceği keli- meleri profilinize girdiğimizde de görebilmeliyiz. Bu sebeple sizin dijital dün- yadaki avatarınız gibi düşünebilirsiniz. 2-LinkedIn, anahtar kelimelerle çalışır. Bu sebeple deneyimlerimizi detay- landırmamızda fayda var. Örneğin; okul bilgisine tez alanımızı, yaptığımız sunumları ekleyebiliriz. 3-LinkedIn, 500 üzerinde bağlantı sahibi kişileri öne çıkarır. Bu sebeple çev- remizi büyütmeliyiz, bağlantıları kabul etmeliyiz. Böylece farklı sektörler hak- kında da bilgi sahibi olabiliriz. İlerde de faydasını görebiliriz. 4-Şirketleri de LinkedIn üzerinden takip edebiliriz. 5-Artık, “Coğrafya kader değildir.” LinkedIn sayesinde istediğimiz her yere ulaşabiliyoruz. “Peki LinkedIn’de Neler Yapmalı? 1-Gelişmeleri takip etmeliyiz. Özellikle ilgilendiğimiz kurum ve kuruluşlar daha faydalı olacaktır. 2-Paylaşım yapmalı, yapamıyorsak yapanlara destek olmalıyız. 3-Çevremizi sürekli büyütmeliyiz. 4-Yapıcı eleştirilerde bulunmalıyız. Algoritmalar yorumlara bayılır. Beğeni- lerden daha çok sever. Bu sebeple yorum yapmakta fayda var. 5-Belli bir düzeyde özgüven sahibi olmalıyız. “Her şey mümkün.” Yeter ki ger- çekleşmeleri için emek sarf edelim. 6-Kariyer için iki önemli altın kural vardır: *Kişiselleştirme. Örneğin; bulunduğunuz/bulunmak istediğiniz şirketin logo larının renklerine ağırlık vermek. *Kendi yolunu çizme. “Suyun üstünde yürürsün. Derler ki yüzme bilmiyor.”
 • 42. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 42 Emrah UYSAL Google Bulut ve Yapay Zeka Çözümleri Emrah Bey ile “ Google Teknolojileri ve Tecrübe Paylaşımı” oturumunda bir- likte olduk. Mülakatların içeriğine dair Emrah Bey, şu cümleleri aktarıyor: 1 -İngilizce çok şart. Bütün mülakatlar İngilizce gerçekleşiyor. 2-Sadece İngilizce değil, birden fazla dil bilmek işe alımda önemli. 3-Mülakat esnasında verdiğiniz cevaplarda çelişki var mı? Yanıtlarınızın tu- tarlı olması gerekiyor. 4-Takımla çalışabilecek yapıda mısınız? Ekip ruhunu yakalamanız gerekiyor. “Fikrim var, diyenler için Google tam yeri. Buluş, Google için çok önemli. Buluşu oyluyoruz. Bizim oylarımıza göre Google karar verip yatırım yapıyor.” Emrah beyin tavsiyeleri ise şöyle; 1-Birçok kez mülakatlarda bulundum. En çok önem verdiğimiz nokta insan ilişkileri ve kendini ifade edebilme yeteneği. Bu konuda gerekirse ayna kar- şısında prova yapılmasını tavsiye ederim. 2-İngilizce çok önemli. İkinci bir yabancı dil için de öğrenciyken çalışmanızı tavsiye ederim. Mezun olunca vaktiniz olmayacak. 3-Sosyal medyayı, özellikle LinkedIn’i, aktif kullanmalısınız. 4-Şirketleri, gündemi ve yeni teknolojileri araştırmanızı, takip etmenizi tav- siye ederim. 5-Network topolojisi gibi herkesin odağında olmayan konulara da yönele- bilirsiniz. 6-Tek bir noktaya odaklanmayın. 7-Teknoloji odaklı bir firmada staj yapın. Kendinize yatırım yapacağınız bir firma olması güzel olur. 8-Bitirme tezi geleceğinizdir. Çok önem verin. İlginç bir konu bulun. Bir ar- kadaşım Assembly ile yazdığı mikroişlemci tezi ile Amerika’da iş bulmuştu. 9-Sormaktan çekinmeyin. Kendinizi geliştirin.
 • 43. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 43 Dr. Zafer PARLAK İzgören Akademi Eğitmeni Zafer Bey, katılımcılarımıza yönelttiği “Bir insan kaç dil öğrenebilir?” soru- su ile konuşmasına başlıyor. “14 milyar yıllık dünyada 200.000 yıldır varız. 80.000 yıldır konuşuyoruz. Dünyada 7000 dil var. Powell Janulus 80 dil ko- nuşabiliyor. Steve Kaufmann, yine birçok dil konuşabilen isimler arasında ve nasıl yapabildiğini soranları kendi sayfası lingq’e çağırıyor. Ben de oku- duklarımı, araştırdıklarımı ve öğrendiklerimi size aktaracağım.” “Anadilinizi konuşup anlayabiliyorsanız dil öğrenme sorununuz yoktur.” diyen Zafer Bey, konuşmasına dil öğrenmenin kolaylığına vurgu yaparak devam ediyor; “Aslında ana dilini bilen herkes yabancı bir dil öğrenebilir. “tök” kelimesi üze- rinden bir örneğe hep birlikte göz atalım: 1-Tök. 2-Kaç tökünüz var? 3-Bizim tökün yumurtası iri. 4-Tökümüz kümesten kaçmış. 5-Yılbaşında tök yedik. 6-Dil biliyorum diye tök gibi kabarıp durma. İlk tök kelimesini duyduğumuzda anlayamazken cümle içerisinde kullanı- mını görünce kelimenin aslında “hindi” anlamına geldiğini fark ediyoruz.” “Kelimelerin kullanımına verdiğimiz önem sonrası aynı dil ailesi içerisinde olan dillerin birbiri ile olan ilişkilerine de önem vermekte fayda var. Eğer bu dillerden birisini biliyorsanız diğerlerini öğrenmemeniz için hiç bir sebep yok.” “Beynimizde bir aktif bir de pasif bölüm vardır. İlk önce pasif bölüm çalışır. Dinleriz, okuruz. Devamında aktif bölüm çalışır. Konuşur, yazarız.” “Dil öğrenmek için; *Anlaşılabilir girdi *Seviyenizin biraz üzerinde dinleme, okuma, izleme 7-Seviyelendirilmiş okuma kitapları (1-6 veya A1-C2) okuyun. 8-Bilmediğiniz kelimeleri öğrenin. 9-Ses kaydıyla okuyun.
 • 44. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 44 OSMAN KANDEMİR KTO Karatay Üniversitesi İletişim Tasarım bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. İletişim ve tasarım ortaklığı ile ortaya çıkan UI/UX tasarımlarını, tasarı- mın her dalına uygulamak çabasındayım. Bunun yanında video çekim, kurgu-montaj kavramlarına ilgiliyim ve şu anda bu kavramlar üzeri- ne yoğunlaşmış durumdayım. Bölümümle alakalı olan alanlar dışın- da, müzikle ilgileniyorum. Edebiyat, şiir ve bilimin genellikle her dalında okumalar yapıyorum. Günümüz dünyasında yaşayan çocukları anlat- tığım bir roman yazıyorum. Okulumuzun SKS Direktörlüğü’nde asistan- lığa devam ediyorum. 5-9 Nisan Paraşüt Kariyer Fuarı için 4 videoluk tanıtım serisi tasarladım. Tanıtım videolarını fuar açılışında sayın rek- törümüze ve fuarda modetörlük yaparak bizlere eşlik eden akademis- yenlerimize sundum. İletişim ve Halkla İlişkiler Topluluğu’nda yönetim kurulu üyesi olarak görevime devam ediyorum. Karatay AR-GE Top- luluğu’nun sosyal medya yönetimini yapıyorum. Karataylı Hukukçular Derneği Kadın Hakları Komisyonu’nun sosyal medya tasarımlarını ya- pıyorum. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarım Bölümü 3. Sınıf
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51. İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle www.karatay.edu.tr 51
 • 52. www.karatay.edu.tr “21 Bu Paraşüt'te Kariyer Var İş Dünyasında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle