SlideShare a Scribd company logo
1 of 67
Download to read offline
Mga patakaran at
programang ipinatupad ng
mga pangulo sa ikatlong
republika
Tukuyin kung anong elemento ng estado ang tinutukoy ng mga
sumusunod na pangungusap.
1. Elemento ng estado na tumutukoy sa pinakamataas at
ganap na kapangyarihan upang mag-utos o
magpatupad ng mga batas at patakaran para sa
ikabubuti ng bansa
O B S E N R Y A A
2. Elemento ng estadong tumutukoy sa mga taonog
naninirahan sa bansa na nangangalaga, nagpapatupad at
nagtatanggol dito
A M A A M M Y N A
3. Elemento ng estado na tumutukoy sa sakop na lupa,
katubigan at himpapawid na bahagi ng bansa na
maaaring magamit ng mga mamamayan upang
matugunan ang kanilang mga pangangailangan.
O R I T T E Y R O
4. Elemento ng estado na tumutukoy sa samahang
pampolitikang itinatag at itinataguyod ng mga tao.
M A H A P A A N L A
Ikatlong republika ng
pilipinas
(1946 – 1986)
Manuel A. Roxas
(1946 – 1948)
Carlos P. Garcia
(1957 – 1961)
Elpidio R. Quirino
(1948 – 1953)
Diosdado M. Macapagal
(1961 – 1965)
Ramon F. Magsaysay
(1953 – 1957)
Ferdinand E. Marcos
(1965 – 1986)
Manuel AcuÑa roxas
(hulyo 4, 1946 – Abril 15, 1948)
Huling pangulo ng Pamahalaang
Komonwelt
Unang pangulo ng Ikatlong Republika
ng Pilipinas
Ika-limang pangulo ng bansa
Mga suliraning kinaharap ni manuel a. ro
Pag- aangat sa lugmok na ekonomiya ng bansa na
sadyang naapektuhann ng digmaan.
Pagpapanatili ng pambansang seguridad na noon ay
nanganib sanhi ng pagkilos ng Huk
Pagbubuklod sa mga Pilipinong nahati dahil sa isyu
ng kolaborasyon (Enero 17, 1948)
Mga programa at patakaran
Pagsasaayos ng elektripikasyon
Pagsasanay sa mga gawaing bokasyonal
Pagtatatag ng mga kaluwagan sa pagpapautang
Paghimok sa mga kapitalistang Amerikanong mamuhunan sa Pilipinas
Pagpapasiyasat sa mga likas na yaman ng bansa na humantong sa
pagmumungkahi na kailangang magtatag ng mga industriyang
mangangalaga at lilinang sa mga likas na yaman ng Pilipinas
Binigyang pansin ang pagpapalaki ng produksyon/industriya at pagsasaka
Mga korporasyon o samahang itinatag ni
roxas
NARIC – National Rice and Corn Corporation
NACOCO – National Coconut Corporation
NAFCO – National Abaca and Other Fibers Corporation
NTC – National Tobacco Corporation
RFC – Rehabilitation Finance Corporation (Development Bank of the
Philippines)
- Ang samahang RFC ay nagpapautang sa mga korporasyong nangangailangan ng puhunan
at sa maliliit na mangangalakal na nagnanais magsimula ng negosyo
Sistema ng pangasiwaan ni roxas
1. Pagpapanatili ng mabuting relasyon ng Amerika at Pilipinas
2. Pagtatayo ng mga base-military ng mga Amerikano sa bansa
3. Pagtiyak sa alalay na tulong ng Amerika sa bansa sa panahon ng digmaan
4. Pagpapatibay ng Parity Rights
5. Pagpapatupad ng Philippine Trade Act of 1946
6. Pagpapatibay ng Philippine Currency Act na nagsasabing ang Amerika
ang kokontrol sa pagpapanatili ng halaga ng ating pananalapi
Abril 15, 1948 – matapos
magtalumpati sa Clark Air Base,
Angeles City si Manuel Roxas ay
inatake sa puso na naging sanhi
ng kanyang pagkamatay
Pag-usapan natin!
1. Isa – isahin ang mga suliraning kinaharap ng administrasyong
Roxas.
2. Ano – ano ang mga programa at patakarang isinagawa ni Roxas
upang mapadali ang rehabilitasyon ng bansa?
3. Sang – ayon ka ba sa naging pasya ni Roxas na pahintulutang
manatili sa Pilipinas ang mga base-military ng Amerika? Bakit?
4. Makatarungan ba ang ginawang desisyon ng pamahalaang Roxas
na pagkalooban ng amnestiya ang mga kolaboreytor na itinuring
ng mga Pilipinong nagtaksil sa bayan? Bakit?
Elpidio rivera quirino
(abril 17, 1948 – disyembre 30, 1953)
Ika-anim na pangulo ng bansa
Ikalawang pangulo ng Ikatlong
Republika ng Pilipinas
“Ama ng Industriyalisasyon sa Pilipinas”
Mga suliraning kinaharap ni Elpidio quirin
1. Pag-aangat ng kabuhayan ng bansa
2. Pagsugpo sa banta ng komunismo sa bansa
3. Pagpigil sa ginagawang panliligalig ng mga kasapi ng Huk
4. Pagbabalik ng tiwala ng taong-bayan sa kakayahan at katapatan ng
pamahalaan
Mga programa at patakaran
(Pagpapaunlad ng kabuhayan)
Pagpapaunlad ng industriyalisasyon
Pagpapaunlad sa sistema ng irigasyon sa buong bansa
Pagpapagawa ng mga lansangan
Pagsasagawa ng lingguhang pag-uulat sa taumbayan
Pagtatatag ng President’s Action Committee on Social Amelioration
(PACSA)
Pagpapatayo ng mga bangko rural
Pagtatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas
Pagpapalabas ng Magna Carta of Labor at Minimum Wage Law
Mga programa at patakaran
(Pagpapaunlad ng kabuhayan)
Pebrero 1950 nagtungo si Quirino sa Estados Unidos upang humigi ng
tulong pinansiyal
Bilang tugon, ipinadala ang Bell Mission o United States Economic Survey
sa pangunguna ni Daniel W. Bell
Ang Bell Mission ay naglalayong siyasatin ang kalagayang pangkabuhayan
ng Pilipinas
Bell mission
Matapos ang tatlong buwang pagsisiyasat ay iminungkahi ng misyon
ang:
1. Paggamit ng siyentipikong pamamaraan ng pagtatanim upang
mapaunlad ang pagsasaka
2. Pagtatakda ng pinakamababang sahod o minimum wage sa
mga manggagawa upang makapamuhay ng maayos
3. Pagtataas ng buwis ng mga mamamayan upang lumaki ang
kita ng pamahalaan
Bell mission
4. pagpapatayo ng mga bagong industriya
5. pagdadagdag ng Amerika ng tulong na teknikal at salapi
sa Pilipinas
Walang nagawa si Quirino kundi tanggapin ang mga kondisyong
iminungkahi ng Misyong Bell
 Nobeyembre 14, 1950 – nilagdaan ang Quirino – Foster Agreement na
nagtatadhanang magtutulungan ang Pilipinas at Amerika sa
pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa
Mga programa at patakaran
(pagsugpo sa komunismo)
Upang masolusyonan ang suliranin hinggil sa banta ng komunismo sinikap
ng administrasyong Quirino na makipag-ugnayan sa mga bansa sa Asya at
iba pang panig ng mundo
Sa panahon ni Quirino nangyari ang unang pagpupulong ng mga bansang
Asyano na dinaluhan ng Indonesia, Thailand, Taiwan, Timog Korea, at India
upang pag – usapan ang pagpigil sa paglaganap ng komunismo sa Asya
Mga programa at patakaran
(pagsugpo sa komunismo)
Naging aktibo rin ang Pilipinas bilang kasapi ng United Nations at nahalal
si Carlos P. Romulo na ikaapat na Pangulo ng UN General Assembly
Siya ang kauna-
unahang delegado
ng mga bansa sa
Asya na nahalal
bilang pangulo ng
UN General
Assembly
Mga programa at patakaran
(pagharap ng suliranin sa mga huk)
Naglabas ng proklamasyon noong Hunyo 21, 1948 hinggil sa pagbibigay
ng amnestiya sa mga kasapi ng Huk na magsusuko ng kanilang mga
sandata sa loob ng 50 araw
Inatasan ni Pangulong Quirino ang kanyang kapatid na si Mahistrado
Antonio Quirino na makipag-usap kay Luis Taruc upang makipag-
negosasyon
Mga programa at patakaran
(pagharap ng suliranin sa mga huk)
Mga nabuong kasunduan nina Quirino at Taruc:
Pagbibigay ng amnestiya sa mga Huk
Pagwawalang-bisa sa mga kasunduang nakasaad sa Batas Kalakalang Bell (Bell
Trade Act) at kasunduan ukol sa mga base – militar
Pagsugpo ng katiwalaan at anomalya sa pamahalaan
Pagpapalawig sa demokratikong kalayaan
Pagpapatupad ng repormang panlupa
Mga programa at patakaran
(pagharap ng suliranin sa mga huk)
Itinalaga si Ramon Magsaysay bilang Kalihim ng
Tanggulang Pambansa
Sa matalino at maimpluwensyang pamamaraan
ni Magsaysay ay unti – unting napasuko ang mga
Huk
Mga programa at patakaran
(pagharap ng suliranin sa mga huk)
Economic Development Corps (EDCOR) ang lahat ng Huk na
nagkusang magbalik ng armas ay binigyan ng amnestiya at
pagkakataong makapamuhay ng tahimik sa pamamagitan ng
pagkakaloob ng lupang masasaka na sapat upang
makapagsimulang muli ng mapayapang buhay
Pagwawakas ng pangasiwaang quirino
 Sa pagkasugpo ng Huk ay muling nanumbalik ang katahimikan at
katiwayasan sa bansa
 Higit na kinilala ang napakahalagang papel na ginampanan ni Kalihim
Magsaysay
 Naging matagumpay ang kampanyang pangkapayapaan ni Quirino ngunit
nabigo naman ang pag-unlad ng kabuhayan sapagkat naging laganap ang
katiwalian sa pamahalaan
Pagwawakas ng pangasiwaang quirino
 Tumakbo muli sa sumunod na eleksiyon si Quirino noong 1953
sa pagkapangulo ngunit hindi siya nagwagi
 Tinalo siya ng dati niyang Kalihim na si Ramon Magsaysay
Pag-usapan natin!
1. Isa – isahin ang mga suliraning kinaharap ng administrasyong Quirino.
2. Paano pinaunlad ni Quirino ang ekonomiya ng bansa? Ano-ano ang mga
patakarang kanyang ipinatupad upang sumulong ang bansa?
3. Nagtagumpay ba ang programang pangkabuhayan ni Pangulong Quirino?
Ang kanyang palatuntunan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan?
4. Isa-isahin ang mga mungkahi ng Misyong Bell. Naisakatuparan ba ang mga
ito?
Ramon del Fierro Magsaysay
(disyembre 30, 1953 – marso 17, 1957)
Ika-pitong pangulo ng bansa
Ikatlong pangulo ng Ikatlong Republika
ng Pilipinas
“Kampeon ng Masang Pilipino”
“Kampeon ng Demokrasya”
“Idolo ng Masa"
Mga programa at patakaran
“Kaligayahan at katatagan ng karaniwang tao” – ito ang palatuntunan ni
Magsaysay bilang pangulo ng bansa
Naniniwala si Pangulong Magsaysay na “kung ano ang makakabuti sa
karaniwang tao ay makakabuti rin sa buong bansa”
Mga programa at patakaran
1. pinagtibay ang Land Tenure Reform Law
2. Pagpapatayo ng mga poso at patubig upang mapabilis ang pag-unlad
ng mga baryo
3. Pagpapagawa ng mga daan at tulay upang mailapit at maidugtong ang
mga baryo sa kabayanan
4. Paglulunsad ng pananaliksik ukol sa makabagong sistema ng pagsasaka
at bagong uri ng binhi
5. Pagpapatayo ng Agricultural Credit and Cooperative Financing
Administration (ACCFA)
Mga programa at patakaran
6. Pagpapatayo ng Farmers Cooperative Marketing Association (FACOMA)
7. pag-oorganisa ng mga kapulungang pambaryo
Mga programa at patakaran
 Bilang pangulo ng bansa ay ipinakita ni Magsaysay na tunay ngang ang
mga karaniwang tao at ang kanilang kalagayan ang una niyang
binibigyang pansin
 Presidential Complaints and Action (PCAC) – itinatag ni Magsaysay
upang matiyak na makakarating sa kanya ang mga hinaing ng mga
mamayan
Katatagang panlipunan at pampolitika
 Social Security Act (Batas sa Katatagang Panlipunan) – paghimok sa mga
korporasyong gawing kasapi ng Tanggapan ng Katatagang Panlipunan
ang lahat ng kawani at manggagawa
 Ipinagpatuloy ang Economic Development Corps (EDCOR) – ayon sa
kanya ang mga mamamayan ay hindi maaakit sumapi sa komunismo
kung ang pamilya ay may mabuting kabuhayan
Katatagang panlipunan at pampolitika
 Mayo 16, 1954 – sumuko si Luis Taruc ang Supremo ng mga Huk dahil sa
EDCOR
 Pinag-ibayo rin ang mga programang may kinalaman sa pakikipag-ugnayan
ng Pilipinas sa iba’t-ibang bansa
 Noong 1954 idinaos sa bansa ang Manila International Conference kung saan
nabuo ang isang kasunduang tinawag na Manila Pact
Katatagang panlipunan at pampolitika
 Nabigyan ng sapat na karapatan ang mga manggagawa sa bisa ng Magna Carta
of Labor na magtatag ng union, pagwewelga at pakikipag-ayos sa pamahalaan
 Manila Pact – nagsasaad kung saan ang bawat kasapi ay magtutulungan at
pagsasamahin ang kanilang puwersa kung sakaling lusubin sila ng mga bansang
komunista
 Pebrero 19, 1955 – nabuo ang SEATO (Southeast Asia Treaty Organization)
Pagwawakas ng panunungkulan ni
magsaysay
 Ang kanyang mabuting simula ay hindi na naipagpatuloy ni Magsaysay
 Marso 17, 1957 – bumagsak ang sinasakyang eroplano ni Magsaysay sa bundok
ng Manunggal sa Cebu habang siya ay patungong Maynila
1. Bakit tinagurian bilang “Kampeon ng Masang Pilipino” si Ramon
Magsaysay?
2. Naniniwala ka ba sa paniniwala ni Magsaysay na kung ano ang
makakabuti sa karaniwang tao ay makakabuti rin sa buong bayan?
3. Isa-isahin ang kanyang mga programa at patakaran upang isulong
ang pamumuhay ng mga pangkaraniwang tao.
4. Bakit naging madali para sa mga karaniwang taong makipag-
ugnayan kay Magsaysay?
Pag-usapan Natin!
Carlos p. Garcia
(Marso 17, 1957 – disyembre 30, 1961)
Ika-walong pangulo ng bansa
Ika-apat na pangulo ng Ikatlong
Republika ng Pilipinas
Ipinagpatuloy ang mga gawaing
nasimulan ni Magsaysay
Itinuturing na pinakamaka – Pilipinong
administrasyon sa larangan ng
patakarang pang – ekonomiko
Mga programa at patakaran
 Binigyang pansin ni Pangulong Garcia ang pagpapaunlad sa antas ng
pamumuhay ng mga mamamayan
 Naniniwala siyang malaki ang posibilidad na ang Pilipinas ay sumulong at
umangat dahil ang bansang ito ay lubos na pinagpala ng mayamang kalikasan
 “Kailangan lamang maging masinop ang mga Pilipino at matutunang
pagyamanin ang ating mga likas na yaman”
Mga programa at patakaran
1. Paglulunsad ng Austerity Program – ito ang programang pagtitipid ng
pamahalaan
2. Pagpapairal ng Filipino First Policy (Pilipino Muna) – ang patakarang ito ay
nagbigay ng prayoridad sa mga Pilipino upang paunlarin ang kayamanan ng
bansa at pagpapaunlad/pagtangkilik sa mga produktong sariling atin
3. Ipinatupad ang patakarang Filipino Retailer’s Fund Act na siyang nagpapautang
sa mga Pilipino
4. Ipinalabas ang NAMARCO (National Marketing Corporation) na siyang nagtustos
sa maliliit na Pilipinong mangangalakal
Kagalingang panlipunan at
pampolitika
 Naging masigasig si Garcia sa kanyang mga programa at patakaran sa
pagbabago sa pamamalakad ng base-militar sa bansa
Pagbabago hinggil sa kasunduan sa pagtatayo ng base-militar sa bansa:
 Pagtataas ng bandila ng Pilipinas kasama ang bandila ng Estados Unidos sa
lahat ng base-militar sa bansa simula Mayo 1, 1957
 Pagbabalik ng piyer na pangmilitar na nasa Maynila sa kapangyarihan ng
Pilipinas
 Pag-alis ng karapatan sa mga Amerikano sa pagkontrol sa Olongapo
Kagalingang panlipunan at
pampolitika
 Pagkakaunawaan ng Pilipinas at Estados Unidos na isasangguni ng bawat isa ang
pagpapasiyang gagawin sa paglalagay ng missile kung dumating ang panahon na
ito ay kailanganin
 Pagpapaigsi sa tinakdang 99 na taon ng pag-upa sa mga base-military ng bansa
sa 25 taon na lamang
 Pagtatakda ng limitasyon sa mga instalasyong military ng Estados Unidos
Pakikipag-ugnayang panlabas
 Pinagibayo ni Pangulong Garcia ang pakikipag-ugnayang panlabas na
pinasimulan ni Magsaysay
 Muli niyang pinairal ang patakarang “Asya para sa mga Asyano” at kaugnay nito
ay ang kanyang pagtutol sa paglaganap ng komunismo
 Hulyo 1961 – nabuo ang ASA (Association of Southeast Asia) na ang layunin ay
pag-isahin at pagbuklurin ang mga kaanib na bansa sa pagtutulungang
pangkabuhayan at pangkultura
Pakikipag-ugnayang panlabas
 Binigyang halaga rin niya ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng
pagdaraos ng taunang Republic Cultural Heritage Awards at
pagpapadala ng mga cultural troupe sa ibang bansa para palakasin ang
turismo sa bansa
Ang Bayanihan Dance
Troupe ang kauna-
unahang pangkat ng
mananayaw na
nagpakilala ng kagalingan
ng Pilipinas sa ibang mga
bansa
Pagwawakas ng panunungkulan ni
garcia
 Sa kabila ng pagsusumikap ni Pangulong Garcia na bigyan ng maayos na
pamumuhay ang mga mamamayan ay hindii rin siya lubos na nagtagumpay
 Hindi niya napigilan ang pagtaas ng halaga ng bilihin at lumaganap ang
katiwalian sa pamahalaan
 Nang tangkain muli niyang tumakbo sa pagkapangulo noong 1961 ay tinalo siya
ng kaniyang pangalawang pangulo na si Diosdado Macapagal
1. Ipaliwanag ang patakarang “Pilipino Muna”.
2. Sa iyong palagay bakit kaya inilunsad ni Pangulong Garcia ang
patakaran sa pagtitipid o Austerity Program?
3. Sa iyong palagay, makatutulong kaya ang patakarang Pilipino
Muna at Austerity Program sa kabuhayan ng Pilipinas kung ito ay
ilulunsad sa kasalukuyan? Bakit?
4. Isa-isahin ang mga pagbabago sa pamamalakad ng base – militar
sa bansa sa panahon ng panunugkulan ni Garcia.
Pag-usapan Natin!
Diosdado p. macapagal
(disyembre 30, 1961 – disyembre 30 1965)
Ika-siyam na pangulo ng bansa
Ika- limang pangulo ng Ikatlong
Republika ng Pilipinas
Tinagurian bilang “batang mahirap
mula sa Lubao”
Nagsimula ng muling angkinin ng
Pilipinas sa North Borneo o Sabah
Mga patakaran at programa
1. Paglutas sa mga suliraning may kaugnay sa kawalan ng hanapbuhay ng
maraming Pilipino
2. Pagtiyak na magkakaroon ng sapat na pagkain ang buong bansa sa
pamamagitan ng pagpapalaki ng produksiyon
3. Pag-akay sa mga Pilipino, sa pamamagitan ng kanyang pagiging huwaran sa
pamumuhay ng payak at walang haloong karangyaan
4. Pagkakaroon ng malinis at matapat na pangasiwaan
Mga patakaran at programa
 Unang binigyang-pansin ang kapakanan ng mga magsasaka
 Agosto 8, 1963 – pinagtibay ng Kongreso ang inihanda niyang Kodigo sa
Pagbabago sa mga Lupang Sakahan (Agricultural Land Reform Code)
 Pagpapahalaga sa karangalan ng maliliit na magsasaka
 Paglika ng pagkakataon sa mga lupang sakahang makapagbigay ng lalong
malaking kita at produksiyon sa bansa
 Pagpapairal ng patas at walang kinikilingang mga batas para sa lahat
 Pagpapairal sa sistemang nagbibigay ng sapat na pagkakataon sa mga
magsasaka na gawin silang higit na nagsasarili at higit na may pananagutan
sa mga lupang sakahan
Mga nagawa ng adminitrasyong
macapagal
 Pagpapalaganap ng wikang Pilipino bilang pambansang wika ng bansa kung
saan sa panahon ng kanang panunugkulan ito ay ginamit para sa pag-imprenta
ng mga pasaporte, selyo, babala sa trapiko at mga pangalan ng bagyo
 Pagbabago sa araw ng kalayaan mula Hulyo 4 sa Hunyo 12
 Pagtatatag ng MAPHILINDO – ang samahan ng bansang Malaysia, Pilipinas at
Indonesia
 Hulyo 31, 1963 – nilagdaan ng mga pinuno ng tatlong bansa ang isang
kasunduan sa Maynila
Mga nagawa ng adminitrasyong
macapagal
 Sa pamamagitan ng Manila Declaration na ipinalabas nooong Agosto 6,
1963 ay inilahad ang mga alituntunin ng MAPHILINDO:
 Pagpapatibay ng kanilang pakikiisa at pagtugon sa mga prinsipyo
ng pagkakapantay – pantay at kapatiran ng mga bansa na
nakasaad sa batas ng United Nations
 Pagpapanatili ng matibay na pagkakaisa at pagkakabuklod tungo
sa pagkamit ng kaunlarang pang-ekonomiya, panlipunan at
pangkultura
Mga nagawa ng adminitrasyong
macapagal
 Pagtutulungan sa pagsupil sa paglaganap ng kolonyalismo at
imperyalismo
 Pagtutulungan sa pagbuo ng isang bago at matatag na mundo na
nakasalig sa pandaigdigang kalayaan, katarungan at kapayapaan
Mga nagawa ng adminitrasyong
macapagal
 Ngunit ang samahang MAPHILINDO ay hindi nagtagal sanhi ng ilang
isyung kinaharap ng mga bansang kasapi partikular na ang isyu hiinggil
sa Sabah o North Borneo na kapwa inaangkin ng Pilipinas at Malaysia
1. Isa – isahin ang mga patakarang pangkabuhayan ni Macapagal. Paano ito
naiiba sa patakarang pangkabuhayang inilunsad ni Garcia?
2. Ipaliwanag ang mga patakarang isinagawa ni Macapagal na may kinalaman sa
reporma sa lupa.
3. Ano ang ibig sabihin ng MAPHILINDO? Bakit nabuo ang samahang ito? Bakit
hindi ito nagtagal?
Pag-usapan Natin!
Ferdinand e. marcos
(disyembre 30, 1965 – pebrero 25, 1986)
Ika-sampung pangulo ng bansa
Ika- anim na pangulo ng Ikatlong
Republika ng Pilipinas
Tinagurian bilang “Infrastructure Man”
Pinakamatagal na naging pangulo ng
bansa (5 beses na nahalal)
“ang Pilipinas ay magiging dakila muli”
1. Naglunsad ng malawakang programang pang – imprastruktura kung saan si
Marcos ay nagpagawa ng tulay, kalye, paaralan, irigasyon atbp
2. Hinimok ang Kongreso na gumawa ng bagong batas hinggil sa pagtataas ng
buwis
3. Umutang ang pamahalaan sa mga bangko at sa ibang bansa
Mga patakaran at programa
Mga patakaran at programa
 Paglaki ng produksiyon ng bigas at mais dahil sa paggamit ng
modernong paraan ng irigasyon at pagsasaka
 Pagbaba ng bilang ng kriminalidad
 Pagbaba ng mga katiwalian sa pamahalaan
 Pagpapalawak at higit na pagpapabuti ng mga programa sa reporma sa
lupa
 Pagpapalaganap ng mga paglilingkod nna pangkalusugan sa mga pook
- rural
Mga patakaran at programa
 Paglulunsad g Green Revolution (Luntiang Himagsikan) para matugunan
ang pangangailangan sa pagkain
 Paglulunsad ng Blue Revolution (Biyayang Dagat)
 Pagtugo sa gawaing kultural ng bansa sa pamamagitan ng pagtatatag
ng Cultural Center of the Philippines
 Pagpapalawak ng pakikipag-ugnayang pandaigdigan ng Pilipinas
Pakikipag-ugnayang panlabas
 Setyembre 1966 – ipinadala ang Philippine Civic Action Group (PHILCAG)
na binubuo ng mga sundalo, inhenyero, nars at mga doctor upang
manggamot sa libo-libong sibilyan ng Timog Vietnam
 Oktubre 24-25, 1966 – sa paanyaya ni Marcos ay idinaos ang Manila
Summit Conferrence na dinaluhan ng mga bansang Estados Unidos,
Australia, New Zealand, Timog Korea, Thailand at Timog Vietnam kung
saang tinalakay kung paano masusugpo ang paglaganap ng komunismo
sa Aysa at Pasipiko
Pakikipag-ugnayang panlabas
 Agosto 8, 1967 – nakiisa si Pangulong Marcos sa pagtatatag ng ASEAN
o Association of Southeast Asian Nations
 Ang mga bansang kasapi nito ay ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas,
Singapore at Thailand
Ikalawang Adminitrasyon ni marcos
(1969)
 Muling nahalal na pangulo noong Nobyembre 11, 1969 si Marcos
gayundin ang kanyang bise presidente
 Ngunit sa kanyang ikalawang termino ng pamumuno ng bansa ay
naharap siya sa napakaraming sigalot at suliranin
Ikalawang Adminitrasyon ni marcos
(1969)
1. Paglaganap ng katiwalian sa pamahalaan
2. Paglaki ng pagitan ng antas ng pamumuhay ng mahihirap at
mayayaman
3. Pagkawalang – bisa ng Konstitusyon ng 1935 upang matugunan ang
mga lumalalang suliraning panlipunan at pang-ekonomiyang suliranin
ng bansa
4. Pagtaas ng kriminalidad
5. Paglaganap ng komunismo
Ikalawang Adminitrasyon ni marcos
(1969)
 Isa sa hindi malilimutang karahasang humatong sa kaguluhan ay ang
pagpapasabog ng Granada sa Plaza Miranda noong Agosto 21, 1971
 Ibinintang sa New people’s Army (NPA) ang pagsabog na ito ngunit
hanggang ngayon ay hindi pa rin ito napapatunayan at kung sino ang
utak nito
Ikalawang Adminitrasyon ni marcos
(1969)
 Hindi rin malilimutan ang pangyayari nang tambangan si Juan Pince
Enrile na Kalihim ng Tanggulang Pambansa noong Styembre 1971

More Related Content

Similar to Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx

Pamahalaang Kommonwelt
Pamahalaang KommonweltPamahalaang Kommonwelt
Pamahalaang KommonweltArnel Rivera
 
ap 4th quarter week1.pptx
ap 4th quarter week1.pptxap 4th quarter week1.pptx
ap 4th quarter week1.pptxssuser26b83d1
 
Ang Hamon sa Pagsasarili sa Ekonomiya at Ugnayang Panlabas
Ang Hamon sa Pagsasarili sa Ekonomiya at Ugnayang PanlabasAng Hamon sa Pagsasarili sa Ekonomiya at Ugnayang Panlabas
Ang Hamon sa Pagsasarili sa Ekonomiya at Ugnayang PanlabasMavict De Leon
 
Panunungkulan ni Quirino
Panunungkulan ni QuirinoPanunungkulan ni Quirino
Panunungkulan ni Quirinojetsetter22
 
PPT AP6 Q2 W3.pptx
PPT AP6 Q2 W3.pptxPPT AP6 Q2 W3.pptx
PPT AP6 Q2 W3.pptxalvinbay2
 
Pamahalaangkommonwelt
Pamahalaangkommonwelt Pamahalaangkommonwelt
Pamahalaangkommonwelt jetsetter22
 
ANG PAMAMAHALA NI MANUEL ROXAS (1).pptx
ANG PAMAMAHALA NI MANUEL ROXAS (1).pptxANG PAMAMAHALA NI MANUEL ROXAS (1).pptx
ANG PAMAMAHALA NI MANUEL ROXAS (1).pptxEllanorSAlarcon
 
magsaysay-140914013404-phpapp01.pdf
magsaysay-140914013404-phpapp01.pdfmagsaysay-140914013404-phpapp01.pdf
magsaysay-140914013404-phpapp01.pdfBeaJessaCandelaria
 
Panahon ng Komonwelt -- Hand-out
Panahon ng Komonwelt -- Hand-out Panahon ng Komonwelt -- Hand-out
Panahon ng Komonwelt -- Hand-out Mavict De Leon
 
484612862-Pamahalaang-Kolonyal-ng-mga-Amerikano-pptx.pptx
484612862-Pamahalaang-Kolonyal-ng-mga-Amerikano-pptx.pptx484612862-Pamahalaang-Kolonyal-ng-mga-Amerikano-pptx.pptx
484612862-Pamahalaang-Kolonyal-ng-mga-Amerikano-pptx.pptxKristineJoyJuan1
 
Pagtugon ng mga pilipino sa patuloy na mga suliranin, isyu at hamon ng kasari...
Pagtugon ng mga pilipino sa patuloy na mga suliranin, isyu at hamon ng kasari...Pagtugon ng mga pilipino sa patuloy na mga suliranin, isyu at hamon ng kasari...
Pagtugon ng mga pilipino sa patuloy na mga suliranin, isyu at hamon ng kasari...SarahDeGuzman11
 
Panunungkulan ni Magsaysay
Panunungkulan ni MagsaysayPanunungkulan ni Magsaysay
Panunungkulan ni Magsaysayjetsetter22
 
Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)
Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)
Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)Christian Dela Cruz
 
Modyul 4 batas militar learners module a.del rosario
Modyul 4 batas militar learners module a.del rosarioModyul 4 batas militar learners module a.del rosario
Modyul 4 batas militar learners module a.del rosarioJared Ram Juezan
 

Similar to Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx (20)

Pamahalaang Kommonwelt
Pamahalaang KommonweltPamahalaang Kommonwelt
Pamahalaang Kommonwelt
 
ap 4th quarter week1.pptx
ap 4th quarter week1.pptxap 4th quarter week1.pptx
ap 4th quarter week1.pptx
 
Ang Hamon sa Pagsasarili sa Ekonomiya at Ugnayang Panlabas
Ang Hamon sa Pagsasarili sa Ekonomiya at Ugnayang PanlabasAng Hamon sa Pagsasarili sa Ekonomiya at Ugnayang Panlabas
Ang Hamon sa Pagsasarili sa Ekonomiya at Ugnayang Panlabas
 
Panunungkulan ni Quirino
Panunungkulan ni QuirinoPanunungkulan ni Quirino
Panunungkulan ni Quirino
 
PPT AP6 Q2 W3.pptx
PPT AP6 Q2 W3.pptxPPT AP6 Q2 W3.pptx
PPT AP6 Q2 W3.pptx
 
Pamahalaangkommonwelt
Pamahalaangkommonwelt Pamahalaangkommonwelt
Pamahalaangkommonwelt
 
ANG PAMAMAHALA NI MANUEL ROXAS (1).pptx
ANG PAMAMAHALA NI MANUEL ROXAS (1).pptxANG PAMAMAHALA NI MANUEL ROXAS (1).pptx
ANG PAMAMAHALA NI MANUEL ROXAS (1).pptx
 
magsaysay-140914013404-phpapp01.pdf
magsaysay-140914013404-phpapp01.pdfmagsaysay-140914013404-phpapp01.pdf
magsaysay-140914013404-phpapp01.pdf
 
AP6-ADM-WEEK-1-4.pdf
AP6-ADM-WEEK-1-4.pdfAP6-ADM-WEEK-1-4.pdf
AP6-ADM-WEEK-1-4.pdf
 
AP6-IM-Modyul 10.pptx
AP6-IM-Modyul 10.pptxAP6-IM-Modyul 10.pptx
AP6-IM-Modyul 10.pptx
 
4th qtr module 5
4th qtr module 54th qtr module 5
4th qtr module 5
 
Panahon ng Komonwelt -- Hand-out
Panahon ng Komonwelt -- Hand-out Panahon ng Komonwelt -- Hand-out
Panahon ng Komonwelt -- Hand-out
 
484612862-Pamahalaang-Kolonyal-ng-mga-Amerikano-pptx.pptx
484612862-Pamahalaang-Kolonyal-ng-mga-Amerikano-pptx.pptx484612862-Pamahalaang-Kolonyal-ng-mga-Amerikano-pptx.pptx
484612862-Pamahalaang-Kolonyal-ng-mga-Amerikano-pptx.pptx
 
Jovy Devilz
Jovy DevilzJovy Devilz
Jovy Devilz
 
q4, m5
q4, m5q4, m5
q4, m5
 
Pagtugon ng mga pilipino sa patuloy na mga suliranin, isyu at hamon ng kasari...
Pagtugon ng mga pilipino sa patuloy na mga suliranin, isyu at hamon ng kasari...Pagtugon ng mga pilipino sa patuloy na mga suliranin, isyu at hamon ng kasari...
Pagtugon ng mga pilipino sa patuloy na mga suliranin, isyu at hamon ng kasari...
 
Panunungkulan ni Magsaysay
Panunungkulan ni MagsaysayPanunungkulan ni Magsaysay
Panunungkulan ni Magsaysay
 
Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)
Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)
Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)
 
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdfAP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
 
Modyul 4 batas militar learners module a.del rosario
Modyul 4 batas militar learners module a.del rosarioModyul 4 batas militar learners module a.del rosario
Modyul 4 batas militar learners module a.del rosario
 

More from eldredlastima

Health 6_third quarter assessment review
Health 6_third quarter assessment reviewHealth 6_third quarter assessment review
Health 6_third quarter assessment revieweldredlastima
 
Third quarterly assessment review-questions
Third quarterly assessment review-questionsThird quarterly assessment review-questions
Third quarterly assessment review-questionseldredlastima
 
Western orchestra instruments_QUIZ000000
Western orchestra instruments_QUIZ000000Western orchestra instruments_QUIZ000000
Western orchestra instruments_QUIZ000000eldredlastima
 
Musical Ensebles_Orchestra and more...pptx
Musical Ensebles_Orchestra and more...pptxMusical Ensebles_Orchestra and more...pptx
Musical Ensebles_Orchestra and more...pptxeldredlastima
 
Ang Batas Militar ng Rehimeng Marcos.ppt
Ang Batas Militar ng Rehimeng Marcos.pptAng Batas Militar ng Rehimeng Marcos.ppt
Ang Batas Militar ng Rehimeng Marcos.ppteldredlastima
 
Ang Simula ng Rebolusyong EDSA na nagpagasak ng Batas Militar ni Marcos
Ang Simula ng Rebolusyong EDSA na nagpagasak ng Batas Militar ni MarcosAng Simula ng Rebolusyong EDSA na nagpagasak ng Batas Militar ni Marcos
Ang Simula ng Rebolusyong EDSA na nagpagasak ng Batas Militar ni Marcoseldredlastima
 
Camera parts and function (Types of Camera)
Camera parts and function (Types of Camera)Camera parts and function (Types of Camera)
Camera parts and function (Types of Camera)eldredlastima
 
Types of Camera (Old school VS New School
Types of Camera (Old school VS New SchoolTypes of Camera (Old school VS New School
Types of Camera (Old school VS New Schooleldredlastima
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptxeldredlastima
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptxeldredlastima
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz_key.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz_key.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz_key.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz_key.pptxeldredlastima
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz.pptxeldredlastima
 
Timbre_Western Orhestra (MAPEH6 - Music)
Timbre_Western Orhestra (MAPEH6 - Music)Timbre_Western Orhestra (MAPEH6 - Music)
Timbre_Western Orhestra (MAPEH6 - Music)eldredlastima
 
What To Do Before, During and After.pptx
What To Do Before, During and After.pptxWhat To Do Before, During and After.pptx
What To Do Before, During and After.pptxeldredlastima
 
Mga Pangunahing Suliranin at Hamong.pptx
Mga Pangunahing Suliranin at Hamong.pptxMga Pangunahing Suliranin at Hamong.pptx
Mga Pangunahing Suliranin at Hamong.pptxeldredlastima
 
edukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano.ppt
edukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano.pptedukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano.ppt
edukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano.ppteldredlastima
 
Ang panitikan sa panahon ng amerikano.ppt
Ang panitikan sa panahon ng amerikano.pptAng panitikan sa panahon ng amerikano.ppt
Ang panitikan sa panahon ng amerikano.ppteldredlastima
 
pagbabago sa pamumuhay at kultura sa panahon ng mga amerikano.pptx
pagbabago sa pamumuhay at kultura sa panahon ng mga amerikano.pptxpagbabago sa pamumuhay at kultura sa panahon ng mga amerikano.pptx
pagbabago sa pamumuhay at kultura sa panahon ng mga amerikano.pptxeldredlastima
 
Ang hamon isang malayang bansa (digmaang piliipino-amerikan)
Ang hamon isang malayang bansa (digmaang piliipino-amerikan)Ang hamon isang malayang bansa (digmaang piliipino-amerikan)
Ang hamon isang malayang bansa (digmaang piliipino-amerikan)eldredlastima
 
Ang Rebolusyon (Propaganda at Katipunan)
Ang Rebolusyon (Propaganda at Katipunan)Ang Rebolusyon (Propaganda at Katipunan)
Ang Rebolusyon (Propaganda at Katipunan)eldredlastima
 

More from eldredlastima (20)

Health 6_third quarter assessment review
Health 6_third quarter assessment reviewHealth 6_third quarter assessment review
Health 6_third quarter assessment review
 
Third quarterly assessment review-questions
Third quarterly assessment review-questionsThird quarterly assessment review-questions
Third quarterly assessment review-questions
 
Western orchestra instruments_QUIZ000000
Western orchestra instruments_QUIZ000000Western orchestra instruments_QUIZ000000
Western orchestra instruments_QUIZ000000
 
Musical Ensebles_Orchestra and more...pptx
Musical Ensebles_Orchestra and more...pptxMusical Ensebles_Orchestra and more...pptx
Musical Ensebles_Orchestra and more...pptx
 
Ang Batas Militar ng Rehimeng Marcos.ppt
Ang Batas Militar ng Rehimeng Marcos.pptAng Batas Militar ng Rehimeng Marcos.ppt
Ang Batas Militar ng Rehimeng Marcos.ppt
 
Ang Simula ng Rebolusyong EDSA na nagpagasak ng Batas Militar ni Marcos
Ang Simula ng Rebolusyong EDSA na nagpagasak ng Batas Militar ni MarcosAng Simula ng Rebolusyong EDSA na nagpagasak ng Batas Militar ni Marcos
Ang Simula ng Rebolusyong EDSA na nagpagasak ng Batas Militar ni Marcos
 
Camera parts and function (Types of Camera)
Camera parts and function (Types of Camera)Camera parts and function (Types of Camera)
Camera parts and function (Types of Camera)
 
Types of Camera (Old school VS New School
Types of Camera (Old school VS New SchoolTypes of Camera (Old school VS New School
Types of Camera (Old school VS New School
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptx
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptx
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz_key.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz_key.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz_key.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz_key.pptx
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz.pptx
 
Timbre_Western Orhestra (MAPEH6 - Music)
Timbre_Western Orhestra (MAPEH6 - Music)Timbre_Western Orhestra (MAPEH6 - Music)
Timbre_Western Orhestra (MAPEH6 - Music)
 
What To Do Before, During and After.pptx
What To Do Before, During and After.pptxWhat To Do Before, During and After.pptx
What To Do Before, During and After.pptx
 
Mga Pangunahing Suliranin at Hamong.pptx
Mga Pangunahing Suliranin at Hamong.pptxMga Pangunahing Suliranin at Hamong.pptx
Mga Pangunahing Suliranin at Hamong.pptx
 
edukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano.ppt
edukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano.pptedukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano.ppt
edukasyon at relihiyon sa panahon ng mga amerikano.ppt
 
Ang panitikan sa panahon ng amerikano.ppt
Ang panitikan sa panahon ng amerikano.pptAng panitikan sa panahon ng amerikano.ppt
Ang panitikan sa panahon ng amerikano.ppt
 
pagbabago sa pamumuhay at kultura sa panahon ng mga amerikano.pptx
pagbabago sa pamumuhay at kultura sa panahon ng mga amerikano.pptxpagbabago sa pamumuhay at kultura sa panahon ng mga amerikano.pptx
pagbabago sa pamumuhay at kultura sa panahon ng mga amerikano.pptx
 
Ang hamon isang malayang bansa (digmaang piliipino-amerikan)
Ang hamon isang malayang bansa (digmaang piliipino-amerikan)Ang hamon isang malayang bansa (digmaang piliipino-amerikan)
Ang hamon isang malayang bansa (digmaang piliipino-amerikan)
 
Ang Rebolusyon (Propaganda at Katipunan)
Ang Rebolusyon (Propaganda at Katipunan)Ang Rebolusyon (Propaganda at Katipunan)
Ang Rebolusyon (Propaganda at Katipunan)
 

Recently uploaded

science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logVirgilAcainGalario
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxSi Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxCarljeemilJomuad
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxKlarisReyes1
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxMonBalani
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioJuleahMaraABorillo
 
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.pptG8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.pptManilynPenaflorida
 
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxKABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxAmeliaPrudencio
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxdennissombilon1
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxbuodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxHelenLanzuelaManalot
 
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..AlyszaAbecillaPinion
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstaddelleOrendain
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examJOHNNYGALLA2
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxJohnavilleEdurice
 

Recently uploaded (20)

science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson log
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxSi Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
 
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.pptG8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
 
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxKABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxbuodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
 
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic exam
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
 

Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx

 • 1. Mga patakaran at programang ipinatupad ng mga pangulo sa ikatlong republika
 • 2.
 • 3. Tukuyin kung anong elemento ng estado ang tinutukoy ng mga sumusunod na pangungusap. 1. Elemento ng estado na tumutukoy sa pinakamataas at ganap na kapangyarihan upang mag-utos o magpatupad ng mga batas at patakaran para sa ikabubuti ng bansa O B S E N R Y A A
 • 4. 2. Elemento ng estadong tumutukoy sa mga taonog naninirahan sa bansa na nangangalaga, nagpapatupad at nagtatanggol dito A M A A M M Y N A
 • 5. 3. Elemento ng estado na tumutukoy sa sakop na lupa, katubigan at himpapawid na bahagi ng bansa na maaaring magamit ng mga mamamayan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. O R I T T E Y R O
 • 6. 4. Elemento ng estado na tumutukoy sa samahang pampolitikang itinatag at itinataguyod ng mga tao. M A H A P A A N L A
 • 8. Manuel A. Roxas (1946 – 1948) Carlos P. Garcia (1957 – 1961) Elpidio R. Quirino (1948 – 1953) Diosdado M. Macapagal (1961 – 1965) Ramon F. Magsaysay (1953 – 1957) Ferdinand E. Marcos (1965 – 1986)
 • 9. Manuel AcuÑa roxas (hulyo 4, 1946 – Abril 15, 1948) Huling pangulo ng Pamahalaang Komonwelt Unang pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas Ika-limang pangulo ng bansa
 • 10. Mga suliraning kinaharap ni manuel a. ro Pag- aangat sa lugmok na ekonomiya ng bansa na sadyang naapektuhann ng digmaan. Pagpapanatili ng pambansang seguridad na noon ay nanganib sanhi ng pagkilos ng Huk Pagbubuklod sa mga Pilipinong nahati dahil sa isyu ng kolaborasyon (Enero 17, 1948)
 • 11. Mga programa at patakaran Pagsasaayos ng elektripikasyon Pagsasanay sa mga gawaing bokasyonal Pagtatatag ng mga kaluwagan sa pagpapautang Paghimok sa mga kapitalistang Amerikanong mamuhunan sa Pilipinas Pagpapasiyasat sa mga likas na yaman ng bansa na humantong sa pagmumungkahi na kailangang magtatag ng mga industriyang mangangalaga at lilinang sa mga likas na yaman ng Pilipinas Binigyang pansin ang pagpapalaki ng produksyon/industriya at pagsasaka
 • 12. Mga korporasyon o samahang itinatag ni roxas NARIC – National Rice and Corn Corporation NACOCO – National Coconut Corporation NAFCO – National Abaca and Other Fibers Corporation NTC – National Tobacco Corporation RFC – Rehabilitation Finance Corporation (Development Bank of the Philippines) - Ang samahang RFC ay nagpapautang sa mga korporasyong nangangailangan ng puhunan at sa maliliit na mangangalakal na nagnanais magsimula ng negosyo
 • 13. Sistema ng pangasiwaan ni roxas 1. Pagpapanatili ng mabuting relasyon ng Amerika at Pilipinas 2. Pagtatayo ng mga base-military ng mga Amerikano sa bansa 3. Pagtiyak sa alalay na tulong ng Amerika sa bansa sa panahon ng digmaan 4. Pagpapatibay ng Parity Rights 5. Pagpapatupad ng Philippine Trade Act of 1946 6. Pagpapatibay ng Philippine Currency Act na nagsasabing ang Amerika ang kokontrol sa pagpapanatili ng halaga ng ating pananalapi
 • 14. Abril 15, 1948 – matapos magtalumpati sa Clark Air Base, Angeles City si Manuel Roxas ay inatake sa puso na naging sanhi ng kanyang pagkamatay
 • 15. Pag-usapan natin! 1. Isa – isahin ang mga suliraning kinaharap ng administrasyong Roxas. 2. Ano – ano ang mga programa at patakarang isinagawa ni Roxas upang mapadali ang rehabilitasyon ng bansa? 3. Sang – ayon ka ba sa naging pasya ni Roxas na pahintulutang manatili sa Pilipinas ang mga base-military ng Amerika? Bakit? 4. Makatarungan ba ang ginawang desisyon ng pamahalaang Roxas na pagkalooban ng amnestiya ang mga kolaboreytor na itinuring ng mga Pilipinong nagtaksil sa bayan? Bakit?
 • 16. Elpidio rivera quirino (abril 17, 1948 – disyembre 30, 1953) Ika-anim na pangulo ng bansa Ikalawang pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas “Ama ng Industriyalisasyon sa Pilipinas”
 • 17. Mga suliraning kinaharap ni Elpidio quirin 1. Pag-aangat ng kabuhayan ng bansa 2. Pagsugpo sa banta ng komunismo sa bansa 3. Pagpigil sa ginagawang panliligalig ng mga kasapi ng Huk 4. Pagbabalik ng tiwala ng taong-bayan sa kakayahan at katapatan ng pamahalaan
 • 18. Mga programa at patakaran (Pagpapaunlad ng kabuhayan) Pagpapaunlad ng industriyalisasyon Pagpapaunlad sa sistema ng irigasyon sa buong bansa Pagpapagawa ng mga lansangan Pagsasagawa ng lingguhang pag-uulat sa taumbayan Pagtatatag ng President’s Action Committee on Social Amelioration (PACSA) Pagpapatayo ng mga bangko rural Pagtatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas Pagpapalabas ng Magna Carta of Labor at Minimum Wage Law
 • 19. Mga programa at patakaran (Pagpapaunlad ng kabuhayan) Pebrero 1950 nagtungo si Quirino sa Estados Unidos upang humigi ng tulong pinansiyal Bilang tugon, ipinadala ang Bell Mission o United States Economic Survey sa pangunguna ni Daniel W. Bell Ang Bell Mission ay naglalayong siyasatin ang kalagayang pangkabuhayan ng Pilipinas
 • 20. Bell mission Matapos ang tatlong buwang pagsisiyasat ay iminungkahi ng misyon ang: 1. Paggamit ng siyentipikong pamamaraan ng pagtatanim upang mapaunlad ang pagsasaka 2. Pagtatakda ng pinakamababang sahod o minimum wage sa mga manggagawa upang makapamuhay ng maayos 3. Pagtataas ng buwis ng mga mamamayan upang lumaki ang kita ng pamahalaan
 • 21. Bell mission 4. pagpapatayo ng mga bagong industriya 5. pagdadagdag ng Amerika ng tulong na teknikal at salapi sa Pilipinas Walang nagawa si Quirino kundi tanggapin ang mga kondisyong iminungkahi ng Misyong Bell  Nobeyembre 14, 1950 – nilagdaan ang Quirino – Foster Agreement na nagtatadhanang magtutulungan ang Pilipinas at Amerika sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa
 • 22. Mga programa at patakaran (pagsugpo sa komunismo) Upang masolusyonan ang suliranin hinggil sa banta ng komunismo sinikap ng administrasyong Quirino na makipag-ugnayan sa mga bansa sa Asya at iba pang panig ng mundo Sa panahon ni Quirino nangyari ang unang pagpupulong ng mga bansang Asyano na dinaluhan ng Indonesia, Thailand, Taiwan, Timog Korea, at India upang pag – usapan ang pagpigil sa paglaganap ng komunismo sa Asya
 • 23. Mga programa at patakaran (pagsugpo sa komunismo) Naging aktibo rin ang Pilipinas bilang kasapi ng United Nations at nahalal si Carlos P. Romulo na ikaapat na Pangulo ng UN General Assembly Siya ang kauna- unahang delegado ng mga bansa sa Asya na nahalal bilang pangulo ng UN General Assembly
 • 24. Mga programa at patakaran (pagharap ng suliranin sa mga huk) Naglabas ng proklamasyon noong Hunyo 21, 1948 hinggil sa pagbibigay ng amnestiya sa mga kasapi ng Huk na magsusuko ng kanilang mga sandata sa loob ng 50 araw Inatasan ni Pangulong Quirino ang kanyang kapatid na si Mahistrado Antonio Quirino na makipag-usap kay Luis Taruc upang makipag- negosasyon
 • 25. Mga programa at patakaran (pagharap ng suliranin sa mga huk) Mga nabuong kasunduan nina Quirino at Taruc: Pagbibigay ng amnestiya sa mga Huk Pagwawalang-bisa sa mga kasunduang nakasaad sa Batas Kalakalang Bell (Bell Trade Act) at kasunduan ukol sa mga base – militar Pagsugpo ng katiwalaan at anomalya sa pamahalaan Pagpapalawig sa demokratikong kalayaan Pagpapatupad ng repormang panlupa
 • 26. Mga programa at patakaran (pagharap ng suliranin sa mga huk) Itinalaga si Ramon Magsaysay bilang Kalihim ng Tanggulang Pambansa Sa matalino at maimpluwensyang pamamaraan ni Magsaysay ay unti – unting napasuko ang mga Huk
 • 27. Mga programa at patakaran (pagharap ng suliranin sa mga huk) Economic Development Corps (EDCOR) ang lahat ng Huk na nagkusang magbalik ng armas ay binigyan ng amnestiya at pagkakataong makapamuhay ng tahimik sa pamamagitan ng pagkakaloob ng lupang masasaka na sapat upang makapagsimulang muli ng mapayapang buhay
 • 28. Pagwawakas ng pangasiwaang quirino  Sa pagkasugpo ng Huk ay muling nanumbalik ang katahimikan at katiwayasan sa bansa  Higit na kinilala ang napakahalagang papel na ginampanan ni Kalihim Magsaysay  Naging matagumpay ang kampanyang pangkapayapaan ni Quirino ngunit nabigo naman ang pag-unlad ng kabuhayan sapagkat naging laganap ang katiwalian sa pamahalaan
 • 29. Pagwawakas ng pangasiwaang quirino  Tumakbo muli sa sumunod na eleksiyon si Quirino noong 1953 sa pagkapangulo ngunit hindi siya nagwagi  Tinalo siya ng dati niyang Kalihim na si Ramon Magsaysay
 • 30. Pag-usapan natin! 1. Isa – isahin ang mga suliraning kinaharap ng administrasyong Quirino. 2. Paano pinaunlad ni Quirino ang ekonomiya ng bansa? Ano-ano ang mga patakarang kanyang ipinatupad upang sumulong ang bansa? 3. Nagtagumpay ba ang programang pangkabuhayan ni Pangulong Quirino? Ang kanyang palatuntunan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan? 4. Isa-isahin ang mga mungkahi ng Misyong Bell. Naisakatuparan ba ang mga ito?
 • 31. Ramon del Fierro Magsaysay (disyembre 30, 1953 – marso 17, 1957) Ika-pitong pangulo ng bansa Ikatlong pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas “Kampeon ng Masang Pilipino” “Kampeon ng Demokrasya” “Idolo ng Masa"
 • 32. Mga programa at patakaran “Kaligayahan at katatagan ng karaniwang tao” – ito ang palatuntunan ni Magsaysay bilang pangulo ng bansa Naniniwala si Pangulong Magsaysay na “kung ano ang makakabuti sa karaniwang tao ay makakabuti rin sa buong bansa”
 • 33. Mga programa at patakaran 1. pinagtibay ang Land Tenure Reform Law 2. Pagpapatayo ng mga poso at patubig upang mapabilis ang pag-unlad ng mga baryo 3. Pagpapagawa ng mga daan at tulay upang mailapit at maidugtong ang mga baryo sa kabayanan 4. Paglulunsad ng pananaliksik ukol sa makabagong sistema ng pagsasaka at bagong uri ng binhi 5. Pagpapatayo ng Agricultural Credit and Cooperative Financing Administration (ACCFA)
 • 34. Mga programa at patakaran 6. Pagpapatayo ng Farmers Cooperative Marketing Association (FACOMA) 7. pag-oorganisa ng mga kapulungang pambaryo
 • 35. Mga programa at patakaran  Bilang pangulo ng bansa ay ipinakita ni Magsaysay na tunay ngang ang mga karaniwang tao at ang kanilang kalagayan ang una niyang binibigyang pansin  Presidential Complaints and Action (PCAC) – itinatag ni Magsaysay upang matiyak na makakarating sa kanya ang mga hinaing ng mga mamayan
 • 36. Katatagang panlipunan at pampolitika  Social Security Act (Batas sa Katatagang Panlipunan) – paghimok sa mga korporasyong gawing kasapi ng Tanggapan ng Katatagang Panlipunan ang lahat ng kawani at manggagawa  Ipinagpatuloy ang Economic Development Corps (EDCOR) – ayon sa kanya ang mga mamamayan ay hindi maaakit sumapi sa komunismo kung ang pamilya ay may mabuting kabuhayan
 • 37. Katatagang panlipunan at pampolitika  Mayo 16, 1954 – sumuko si Luis Taruc ang Supremo ng mga Huk dahil sa EDCOR  Pinag-ibayo rin ang mga programang may kinalaman sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa iba’t-ibang bansa  Noong 1954 idinaos sa bansa ang Manila International Conference kung saan nabuo ang isang kasunduang tinawag na Manila Pact
 • 38. Katatagang panlipunan at pampolitika  Nabigyan ng sapat na karapatan ang mga manggagawa sa bisa ng Magna Carta of Labor na magtatag ng union, pagwewelga at pakikipag-ayos sa pamahalaan  Manila Pact – nagsasaad kung saan ang bawat kasapi ay magtutulungan at pagsasamahin ang kanilang puwersa kung sakaling lusubin sila ng mga bansang komunista  Pebrero 19, 1955 – nabuo ang SEATO (Southeast Asia Treaty Organization)
 • 39. Pagwawakas ng panunungkulan ni magsaysay  Ang kanyang mabuting simula ay hindi na naipagpatuloy ni Magsaysay  Marso 17, 1957 – bumagsak ang sinasakyang eroplano ni Magsaysay sa bundok ng Manunggal sa Cebu habang siya ay patungong Maynila
 • 40. 1. Bakit tinagurian bilang “Kampeon ng Masang Pilipino” si Ramon Magsaysay? 2. Naniniwala ka ba sa paniniwala ni Magsaysay na kung ano ang makakabuti sa karaniwang tao ay makakabuti rin sa buong bayan? 3. Isa-isahin ang kanyang mga programa at patakaran upang isulong ang pamumuhay ng mga pangkaraniwang tao. 4. Bakit naging madali para sa mga karaniwang taong makipag- ugnayan kay Magsaysay? Pag-usapan Natin!
 • 41. Carlos p. Garcia (Marso 17, 1957 – disyembre 30, 1961) Ika-walong pangulo ng bansa Ika-apat na pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas Ipinagpatuloy ang mga gawaing nasimulan ni Magsaysay Itinuturing na pinakamaka – Pilipinong administrasyon sa larangan ng patakarang pang – ekonomiko
 • 42. Mga programa at patakaran  Binigyang pansin ni Pangulong Garcia ang pagpapaunlad sa antas ng pamumuhay ng mga mamamayan  Naniniwala siyang malaki ang posibilidad na ang Pilipinas ay sumulong at umangat dahil ang bansang ito ay lubos na pinagpala ng mayamang kalikasan  “Kailangan lamang maging masinop ang mga Pilipino at matutunang pagyamanin ang ating mga likas na yaman”
 • 43. Mga programa at patakaran 1. Paglulunsad ng Austerity Program – ito ang programang pagtitipid ng pamahalaan 2. Pagpapairal ng Filipino First Policy (Pilipino Muna) – ang patakarang ito ay nagbigay ng prayoridad sa mga Pilipino upang paunlarin ang kayamanan ng bansa at pagpapaunlad/pagtangkilik sa mga produktong sariling atin 3. Ipinatupad ang patakarang Filipino Retailer’s Fund Act na siyang nagpapautang sa mga Pilipino 4. Ipinalabas ang NAMARCO (National Marketing Corporation) na siyang nagtustos sa maliliit na Pilipinong mangangalakal
 • 44. Kagalingang panlipunan at pampolitika  Naging masigasig si Garcia sa kanyang mga programa at patakaran sa pagbabago sa pamamalakad ng base-militar sa bansa Pagbabago hinggil sa kasunduan sa pagtatayo ng base-militar sa bansa:  Pagtataas ng bandila ng Pilipinas kasama ang bandila ng Estados Unidos sa lahat ng base-militar sa bansa simula Mayo 1, 1957  Pagbabalik ng piyer na pangmilitar na nasa Maynila sa kapangyarihan ng Pilipinas  Pag-alis ng karapatan sa mga Amerikano sa pagkontrol sa Olongapo
 • 45. Kagalingang panlipunan at pampolitika  Pagkakaunawaan ng Pilipinas at Estados Unidos na isasangguni ng bawat isa ang pagpapasiyang gagawin sa paglalagay ng missile kung dumating ang panahon na ito ay kailanganin  Pagpapaigsi sa tinakdang 99 na taon ng pag-upa sa mga base-military ng bansa sa 25 taon na lamang  Pagtatakda ng limitasyon sa mga instalasyong military ng Estados Unidos
 • 46. Pakikipag-ugnayang panlabas  Pinagibayo ni Pangulong Garcia ang pakikipag-ugnayang panlabas na pinasimulan ni Magsaysay  Muli niyang pinairal ang patakarang “Asya para sa mga Asyano” at kaugnay nito ay ang kanyang pagtutol sa paglaganap ng komunismo  Hulyo 1961 – nabuo ang ASA (Association of Southeast Asia) na ang layunin ay pag-isahin at pagbuklurin ang mga kaanib na bansa sa pagtutulungang pangkabuhayan at pangkultura
 • 47. Pakikipag-ugnayang panlabas  Binigyang halaga rin niya ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagdaraos ng taunang Republic Cultural Heritage Awards at pagpapadala ng mga cultural troupe sa ibang bansa para palakasin ang turismo sa bansa Ang Bayanihan Dance Troupe ang kauna- unahang pangkat ng mananayaw na nagpakilala ng kagalingan ng Pilipinas sa ibang mga bansa
 • 48. Pagwawakas ng panunungkulan ni garcia  Sa kabila ng pagsusumikap ni Pangulong Garcia na bigyan ng maayos na pamumuhay ang mga mamamayan ay hindii rin siya lubos na nagtagumpay  Hindi niya napigilan ang pagtaas ng halaga ng bilihin at lumaganap ang katiwalian sa pamahalaan  Nang tangkain muli niyang tumakbo sa pagkapangulo noong 1961 ay tinalo siya ng kaniyang pangalawang pangulo na si Diosdado Macapagal
 • 49. 1. Ipaliwanag ang patakarang “Pilipino Muna”. 2. Sa iyong palagay bakit kaya inilunsad ni Pangulong Garcia ang patakaran sa pagtitipid o Austerity Program? 3. Sa iyong palagay, makatutulong kaya ang patakarang Pilipino Muna at Austerity Program sa kabuhayan ng Pilipinas kung ito ay ilulunsad sa kasalukuyan? Bakit? 4. Isa-isahin ang mga pagbabago sa pamamalakad ng base – militar sa bansa sa panahon ng panunugkulan ni Garcia. Pag-usapan Natin!
 • 50. Diosdado p. macapagal (disyembre 30, 1961 – disyembre 30 1965) Ika-siyam na pangulo ng bansa Ika- limang pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas Tinagurian bilang “batang mahirap mula sa Lubao” Nagsimula ng muling angkinin ng Pilipinas sa North Borneo o Sabah
 • 51. Mga patakaran at programa 1. Paglutas sa mga suliraning may kaugnay sa kawalan ng hanapbuhay ng maraming Pilipino 2. Pagtiyak na magkakaroon ng sapat na pagkain ang buong bansa sa pamamagitan ng pagpapalaki ng produksiyon 3. Pag-akay sa mga Pilipino, sa pamamagitan ng kanyang pagiging huwaran sa pamumuhay ng payak at walang haloong karangyaan 4. Pagkakaroon ng malinis at matapat na pangasiwaan
 • 52. Mga patakaran at programa  Unang binigyang-pansin ang kapakanan ng mga magsasaka  Agosto 8, 1963 – pinagtibay ng Kongreso ang inihanda niyang Kodigo sa Pagbabago sa mga Lupang Sakahan (Agricultural Land Reform Code)  Pagpapahalaga sa karangalan ng maliliit na magsasaka  Paglika ng pagkakataon sa mga lupang sakahang makapagbigay ng lalong malaking kita at produksiyon sa bansa  Pagpapairal ng patas at walang kinikilingang mga batas para sa lahat  Pagpapairal sa sistemang nagbibigay ng sapat na pagkakataon sa mga magsasaka na gawin silang higit na nagsasarili at higit na may pananagutan sa mga lupang sakahan
 • 53. Mga nagawa ng adminitrasyong macapagal  Pagpapalaganap ng wikang Pilipino bilang pambansang wika ng bansa kung saan sa panahon ng kanang panunugkulan ito ay ginamit para sa pag-imprenta ng mga pasaporte, selyo, babala sa trapiko at mga pangalan ng bagyo  Pagbabago sa araw ng kalayaan mula Hulyo 4 sa Hunyo 12  Pagtatatag ng MAPHILINDO – ang samahan ng bansang Malaysia, Pilipinas at Indonesia  Hulyo 31, 1963 – nilagdaan ng mga pinuno ng tatlong bansa ang isang kasunduan sa Maynila
 • 54. Mga nagawa ng adminitrasyong macapagal  Sa pamamagitan ng Manila Declaration na ipinalabas nooong Agosto 6, 1963 ay inilahad ang mga alituntunin ng MAPHILINDO:  Pagpapatibay ng kanilang pakikiisa at pagtugon sa mga prinsipyo ng pagkakapantay – pantay at kapatiran ng mga bansa na nakasaad sa batas ng United Nations  Pagpapanatili ng matibay na pagkakaisa at pagkakabuklod tungo sa pagkamit ng kaunlarang pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura
 • 55. Mga nagawa ng adminitrasyong macapagal  Pagtutulungan sa pagsupil sa paglaganap ng kolonyalismo at imperyalismo  Pagtutulungan sa pagbuo ng isang bago at matatag na mundo na nakasalig sa pandaigdigang kalayaan, katarungan at kapayapaan
 • 56. Mga nagawa ng adminitrasyong macapagal  Ngunit ang samahang MAPHILINDO ay hindi nagtagal sanhi ng ilang isyung kinaharap ng mga bansang kasapi partikular na ang isyu hiinggil sa Sabah o North Borneo na kapwa inaangkin ng Pilipinas at Malaysia
 • 57. 1. Isa – isahin ang mga patakarang pangkabuhayan ni Macapagal. Paano ito naiiba sa patakarang pangkabuhayang inilunsad ni Garcia? 2. Ipaliwanag ang mga patakarang isinagawa ni Macapagal na may kinalaman sa reporma sa lupa. 3. Ano ang ibig sabihin ng MAPHILINDO? Bakit nabuo ang samahang ito? Bakit hindi ito nagtagal? Pag-usapan Natin!
 • 58. Ferdinand e. marcos (disyembre 30, 1965 – pebrero 25, 1986) Ika-sampung pangulo ng bansa Ika- anim na pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas Tinagurian bilang “Infrastructure Man” Pinakamatagal na naging pangulo ng bansa (5 beses na nahalal) “ang Pilipinas ay magiging dakila muli”
 • 59. 1. Naglunsad ng malawakang programang pang – imprastruktura kung saan si Marcos ay nagpagawa ng tulay, kalye, paaralan, irigasyon atbp 2. Hinimok ang Kongreso na gumawa ng bagong batas hinggil sa pagtataas ng buwis 3. Umutang ang pamahalaan sa mga bangko at sa ibang bansa Mga patakaran at programa
 • 60. Mga patakaran at programa  Paglaki ng produksiyon ng bigas at mais dahil sa paggamit ng modernong paraan ng irigasyon at pagsasaka  Pagbaba ng bilang ng kriminalidad  Pagbaba ng mga katiwalian sa pamahalaan  Pagpapalawak at higit na pagpapabuti ng mga programa sa reporma sa lupa  Pagpapalaganap ng mga paglilingkod nna pangkalusugan sa mga pook - rural
 • 61. Mga patakaran at programa  Paglulunsad g Green Revolution (Luntiang Himagsikan) para matugunan ang pangangailangan sa pagkain  Paglulunsad ng Blue Revolution (Biyayang Dagat)  Pagtugo sa gawaing kultural ng bansa sa pamamagitan ng pagtatatag ng Cultural Center of the Philippines  Pagpapalawak ng pakikipag-ugnayang pandaigdigan ng Pilipinas
 • 62. Pakikipag-ugnayang panlabas  Setyembre 1966 – ipinadala ang Philippine Civic Action Group (PHILCAG) na binubuo ng mga sundalo, inhenyero, nars at mga doctor upang manggamot sa libo-libong sibilyan ng Timog Vietnam  Oktubre 24-25, 1966 – sa paanyaya ni Marcos ay idinaos ang Manila Summit Conferrence na dinaluhan ng mga bansang Estados Unidos, Australia, New Zealand, Timog Korea, Thailand at Timog Vietnam kung saang tinalakay kung paano masusugpo ang paglaganap ng komunismo sa Aysa at Pasipiko
 • 63. Pakikipag-ugnayang panlabas  Agosto 8, 1967 – nakiisa si Pangulong Marcos sa pagtatatag ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations  Ang mga bansang kasapi nito ay ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand
 • 64. Ikalawang Adminitrasyon ni marcos (1969)  Muling nahalal na pangulo noong Nobyembre 11, 1969 si Marcos gayundin ang kanyang bise presidente  Ngunit sa kanyang ikalawang termino ng pamumuno ng bansa ay naharap siya sa napakaraming sigalot at suliranin
 • 65. Ikalawang Adminitrasyon ni marcos (1969) 1. Paglaganap ng katiwalian sa pamahalaan 2. Paglaki ng pagitan ng antas ng pamumuhay ng mahihirap at mayayaman 3. Pagkawalang – bisa ng Konstitusyon ng 1935 upang matugunan ang mga lumalalang suliraning panlipunan at pang-ekonomiyang suliranin ng bansa 4. Pagtaas ng kriminalidad 5. Paglaganap ng komunismo
 • 66. Ikalawang Adminitrasyon ni marcos (1969)  Isa sa hindi malilimutang karahasang humatong sa kaguluhan ay ang pagpapasabog ng Granada sa Plaza Miranda noong Agosto 21, 1971  Ibinintang sa New people’s Army (NPA) ang pagsabog na ito ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito napapatunayan at kung sino ang utak nito
 • 67. Ikalawang Adminitrasyon ni marcos (1969)  Hindi rin malilimutan ang pangyayari nang tambangan si Juan Pince Enrile na Kalihim ng Tanggulang Pambansa noong Styembre 1971

Editor's Notes

 1. Kulang pa kay Quirino presentation ung bell mission at ung intro nya
 2. Logo ng UN at picture ni Romulo sa ibaba magkatabi un muna bago kay romulo
 3. Ano ung middle name ni Magsaysay? Please reseach!!!!!!!!
 4. Provide pictures
 5. Gintong panahon ng industriyalisasyon sa kanya ba o kay quirino? Pls research!!!!!!!!!!!
 6. Pls research about austerity at filipino first policy
 7. Gintong panahon ng industriyalisasyon sa kanya ba o kay quirino? Pls research!!!!!!!!!!!
 8. Insert picture sabah
 9. Gintong panahon ng industriyalisasyon sa kanya ba o kay quirino? Pls research!!!!!!!!!!!
 10. Insert picture sabah
 11. Insert picture sabah
 12. Insert picture sabah
 13. Logo ng asean
 14. Insert picture sabah
 15. Insert jose ma. sison
 16. Insert picture sabah
 17. Juan ponce enrile picture