SlideShare a Scribd company logo
Gng Edna A. Manangan
Guro sa EsP 9
Mataas Na Paaralang Juan c. Laya
• 1. Ang mga sumusunod ay kahulugan ng pakikilahok
maliban sa: a. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na
kailangang isakatuparan ng lahat na mayroong
kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang
panlahat.
• B. Ang pakikilahok ay isang malayang pagpili. Hindi
maaaring pilitin o pwersahin ang tao upang isagawa ito.
• C. Ang pakikilahok ay maaaring tawaging bayanihan,
damayan o kawanggawa.
• D. Ang pakikilahok ay tumutulong sa tao upang maging
mapanagutan sa kapwa.
• 2. Ito ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng
tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang
kapwa.
• A. Bolunterismo
• B. Dignidad
• C. Pakikilahok
• D. Pananagutan
• 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi dahilan kung bakit
mahalaga na dapat may kamalayan at pananagutan sa
pakikilahok?
• A. Upang matugunan ang pangangailangan ng lipunan
• B. Upang magampanan ang mga gawain o isang
proyekto na mayroong pagtutulungan
• C. Upang maibahagi ang sariling kakayahan na
makakatulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat.
• D. Upang maipakita ang diwa ng pagkakaisa at
pagmamahalan.
• 4. Ang pakikilahok ay makakamit lamang kung kinikilala
ng tao ang kanyang _____.
• A. Pananagutan
• B. Tungkulin
• C. Dignidad
• D. karapatan
• 5. Alin sa mga sumusunod ang hindi benepisyo ng
bolunterismo?
• A. Nagkakaroon ang tao ng personal na paglago
• B. Nagkakaroon siya na makilalang higit ang sarili
• C. Nagkakaroon siya ng kontribusyon o bahagi sa
pagpapabuti ng lipunan
• D. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na makabuo ng
suporta at relasyon sa iba.
• 6. Sa Bolunterismo, kung hindi mo ito gagawin, hindi ka
apektado, kundi yaong iba na hindi mo tinulungan. Ang
pahayag na ito ay:
• A. Tama, sapagkat maraming tao ang nangangailangan
ng iyong tulong.
• B. Mali, sapagkat ang hindi mo pagtulong ay isang bagay
na maaaring makaapekto sa iyo.
• C. Tama, sapagkat maaari kang managot sa iyong
konsensiya sapagkat hindi ka tumugon sa
pangangailangan ng iyong kapwa sa mga sandaling iyon.
• 7.Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng
Bolunterismo?
• A. Tuwing Sabado at Linggo ay tinuturuan ni Karen ang
mga batang hindi nakapag-aral sa kanilang lugar upang
matutong bumasa at sumulat.
• B. Si Jerick ay pumupunta sa bahay ampunan ng mga
bata upang alagaan ang mga ito tuwing bakasyon.
• C. Tuwing eleksyon ay sinisigurado ni Rechelle na
bumuto at piliing mabuti ang tunay na karapat-dapat na
mamuno.
• D. Sumali si Darlyn sa paglilinis sa kanilang barangay
sapagkat nais niyang makiisa sa layunin nitong
mapanatili ang kalinisin at kalusugan ng mga kapit-
• 8. Hindi nakalahok si Rico sa Oplan Linis ng kanilang
barangay sapagkat inalagaan niya ang kanyang bunsong
kapatid na may sakit ngunit siya ay nagbigay ng gamit sa
paglilinis tulad ng walis tingting at sako na paglalagyan
ng basura. Ano kayang antas ng pakikilahok ang ipinakita
ni Rico?
• A. Impormasyon
• B. Konsultasyon
• C. Sama-samang pagkilos
• D. Pagsuporta
• 9. Ano-ano ang dapat makita sa isang tao na
nagsasagawa ng pakikilahok at boluntertismo?
• A. Pagmamahal, Malasakit at talento
• B.Panahon, Talento at Kayamanan
• C. Talento, Panahon at Pagkakaisa
• D. Kayamanan, Talento at Bayanihan
• 10.Ano ang makakamit ng ating lipunan kung ang bawat
isa ay nagsasagawa ng kanilang taos pusong pakikilahok
at bolunterismo.
• A. Pagkakaisa
• B. Kabutihang Panlahat
• C. Pag-unlad
• D. Naitataguyod ang pananagutan
• Sa mga panahon na nangangailangan
ng mga volunteer at makikilahok sa
mga gawain o proyekto sa iyong
paaralan, barangay o lipunan,
naranasan mo na bang ilaan o ibigay
ang iyong sarili? Ano nga ba ang
kahulugan para sa iyo ng Pakikilahok
at Bolunterismo?
Pakikilahok
Tungkulin na dapat
isakatuparan ng lahat
ng tao______
_______
_______
Bolunterismo
Hal. Pagbibigay ng
sarili nang hindi
naghihintay ng
kapalit
___________ ____________
•Anu-ano ang malaking
maitutulong sa ating
lipunan sa kasalukuyan
ng Pakikilahok at
Bolunterismo?
• Gawain 1- Case Study- Basahin at unawain mo ang case
study. Pagkatapos ay sagutin mo ang mga tanong na
kasunod.
Isang araw ay nagbigay
ng pangkatang proyekto
si Bb. Fernando sa
kanyang mag-aaral na
magsagawa ng
paglilinis sa
pamayanan. Ito ay may
kaugnayan sa kanilang
aralin tungkol sa
kalikasan.
Wow! Excited na
ako. Gusto kong
makatulong para
sa kalinisan ng
kapaligiran!
Ako din!
Kailangan ko itong
gawin para
tumaas ang grade
ko.
• 1. Magkapareho ba ang pagtugon ng dalawang mag-
aaral?
• 2. Ano-ano ang pagkakaiba?
• 3. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang reaksyon mo
at bakit?
• 4. Ano sa iyong palagay ang tawag dito?
•Sa iyong palagay, bakit
mahalaga ang
pagsasagawa ng
pakikilahok at Bolunterismo?
Si Kevin Kaplowitz ay 15 taong gulang na
magician sa Los Angeles. Sampung taon pa
lamang siya ay nagsimula na siyang
magpakita ng magic shows sa mga
pasyente sa ospital at nursing homes. Hindi
niya makalimutan na sa unang pagpunta
niya sa isang burn unit sa isang ospital doon
ay nakilala niya ang isang batang babae na
nakaranas ng third-degree burns. Ginawan
niya ito ng isang imahe ng hayop mula sa
• Nang ibigay niya ito sa bata ay tuwang-
tuwa ito at nakita niya na napawi ang sakit
na kanyang nararanasan. Dahil mayroon
siyang taglay na talento sa pagmamagic,
siya ay pumupunta sa mga kilalang
restawran upang isagawa ito. Ang
labinglima hanggang dalawangpung
dolyares na kinikita niya dito ay ibinibigay
niya sa mga ospital at mga batang
mahihirap.
• Bakit kaya naging mulat si Kevin sa
gawaing ito? Marahil ay nakikita niya
ang kanyang ina na boluntaryong
nagtuturo sa mga bata sa kanilang
lugar gayundin ang kanyang
nakatatandang kapatid na si Karen na
sumasayaw sa ospital upang
pasayahin ang mga maysakit na
naroon.
• Ang tunay na magic sa kwentong
ito ay wala sa pagsasagawa ni Kevin
ng iba’t-ibang trick kundi sa kanyang
pagiging sensitibo at mapagbigay sa
pangangailangan ng kanyang kapwa.
• (Seeking the Holy in All Things by
Melannie Svoboda, SND, pp. 97-98)
• 1. Ano ang tawag sa ginawang pagtulong ni Kevin
Kaplowitz?
• 2.Ano ang kanyang talentong taglay? Paano niya ito
ginamit ng makabuluhan?
• 3.Anong karanasan ang nakaimpluwensiya sa kanya na
nag-udyok upang tumulong sa kapwa?
Pakikilahok at Bolunterismo Tungo sa Kabutihang
Panlahat
• Ang tao ay may pananagutan
na magbahagi sa kanyang
kapwa at sa lipunang kanyang
ginagalawan.
•Ang tao , anuman ang
kanyang gulang, anyo,
antas ng kalinangan at
kakayahan ay may
dignidad.
• Ang lipunan ang natatanging
lugar para makamit ang tunguhin
ng tao. Mahalaga na makibahagi
ang tao sa mga gawaing
panlipunan upang makatulong sa
pagbuo ng kanyang sarili.
• Ito ay isang tungkulin na
kailangang isakatuparan ng lahat
na mayroong kamalayan at
pananagutan tungo sa kabutihang
panlahat.
• 1. Impormasyon- pagbabahagi ng nalalaman o nakalap
na impormasyon .
• 2. Konsultasyon- pakikinig sa puna ng iba na maaaring
makatulong sa tagumpay ng proyekto o gawain.
• 3. Sama-samang Pagpapasya- pagpapasya ng lahat o
ng nakararami.
• 4. Sama-samang Pagkilos- Pagkilos ng lahat
• 5. Pagsuporta-maipapakita sa mga tulong pinansyal,
pagbabahagi ng talento o anumang tulong galing sa
puso.
• Ito ay isang paraan ng
paglilingkod at pagpapakita ng
pagmamahal sa kapwa at sa
lipunan. Hindi ito naghahangad ng
anumang kapalit. Kilala rin sa
tawag na Bayanihan, Damayan,
Kawanggawa o bahaginan.
• 1. Time (Panahon)
• 2. Talent (Talento)
• 3. Treasure (Kayamanan)

More Related Content

What's hot

Modyul8 pakikilahokatbolunterismo
Modyul8 pakikilahokatbolunterismoModyul8 pakikilahokatbolunterismo
Modyul8 pakikilahokatbolunterismo
Mycz Doña
 
EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6
Rivera Arnel
 
EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13
Rivera Arnel
 
EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14
Rivera Arnel
 
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralEsp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Genefer Bermundo
 
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moralModyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Justice Emilio Angeles Gancayco Memorial High School SHS
 
EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9
Rivera Arnel
 
EsP 9-Modyul 12
EsP 9-Modyul 12EsP 9-Modyul 12
EsP 9-Modyul 12
Rivera Arnel
 
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...Ralph Isidro
 
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidadAng paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
Maria Fe
 
EsP 9 Katarungang Panlipunan
EsP 9 Katarungang PanlipunanEsP 9 Katarungang Panlipunan
EsP 9 Katarungang Panlipunan
Christian Dalupang
 
Lipunang Sibil
 Lipunang Sibil Lipunang Sibil
Lipunang Sibil
edmond84
 
EsP 9-Modyul 2
EsP 9-Modyul 2EsP 9-Modyul 2
EsP 9-Modyul 2
Rivera Arnel
 
Es p grade 9 3rd quarter
Es p grade 9 3rd quarterEs p grade 9 3rd quarter
Es p grade 9 3rd quarter
Ludivert Solomon
 
Katarungang panlipunan
Katarungang panlipunanKatarungang panlipunan
Katarungang panlipunan
Maria Fe
 
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa PaggawaModyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
ka_francis
 
B. Institusyong Di Bangko
B. Institusyong Di BangkoB. Institusyong Di Bangko
B. Institusyong Di Bangko
NiloPauyon1
 
EsP-Modyul 3
EsP-Modyul 3EsP-Modyul 3
EsP-Modyul 3
Rivera Arnel
 
Grade 9 ESP MODULE 1
Grade 9 ESP MODULE 1Grade 9 ESP MODULE 1
Grade 9 ESP MODULE 1
Avigail Gabaleo Maximo
 
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Edna Azarcon
 

What's hot (20)

Modyul8 pakikilahokatbolunterismo
Modyul8 pakikilahokatbolunterismoModyul8 pakikilahokatbolunterismo
Modyul8 pakikilahokatbolunterismo
 
EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6
 
EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13
 
EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14
 
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralEsp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
 
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moralModyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
 
EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9
 
EsP 9-Modyul 12
EsP 9-Modyul 12EsP 9-Modyul 12
EsP 9-Modyul 12
 
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...
 
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidadAng paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
 
EsP 9 Katarungang Panlipunan
EsP 9 Katarungang PanlipunanEsP 9 Katarungang Panlipunan
EsP 9 Katarungang Panlipunan
 
Lipunang Sibil
 Lipunang Sibil Lipunang Sibil
Lipunang Sibil
 
EsP 9-Modyul 2
EsP 9-Modyul 2EsP 9-Modyul 2
EsP 9-Modyul 2
 
Es p grade 9 3rd quarter
Es p grade 9 3rd quarterEs p grade 9 3rd quarter
Es p grade 9 3rd quarter
 
Katarungang panlipunan
Katarungang panlipunanKatarungang panlipunan
Katarungang panlipunan
 
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa PaggawaModyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
 
B. Institusyong Di Bangko
B. Institusyong Di BangkoB. Institusyong Di Bangko
B. Institusyong Di Bangko
 
EsP-Modyul 3
EsP-Modyul 3EsP-Modyul 3
EsP-Modyul 3
 
Grade 9 ESP MODULE 1
Grade 9 ESP MODULE 1Grade 9 ESP MODULE 1
Grade 9 ESP MODULE 1
 
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
 

Viewers also liked

Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at TungkulinModyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Maria Fe
 
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralModyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Amie Eugenio
 
EsP G7 Module 8
EsP G7 Module 8EsP G7 Module 8
EsP G7 Module 8
Marian Fausto
 
VAL.ED. (Module 5 to 8)
VAL.ED. (Module 5 to 8)VAL.ED. (Module 5 to 8)
VAL.ED. (Module 5 to 8)
Eemlliuq Agalalan
 
Law of supply
Law of supplyLaw of supply
Law of supply
Balamoni
 
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7  paggawa bilang paglilingkodModyul 7  paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
Justice Emilio Angeles Gancayco Memorial High School SHS
 
Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9
Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9
Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9
BaekYeon
 
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
Maria Jiwani Laña
 
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Edna Azarcon
 
Modyul 8 Grade 10 esp
Modyul 8 Grade 10 espModyul 8 Grade 10 esp
Modyul 8 Grade 10 esp
Noldanne Quiapo
 
ESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAO
ESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAOESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAO
ESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAO
Lemuel Estrada
 
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
PRINTDESK by Dan
 

Viewers also liked (14)

Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at TungkulinModyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
 
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralModyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
 
EsP G7 Module 8
EsP G7 Module 8EsP G7 Module 8
EsP G7 Module 8
 
VAL.ED. (Module 5 to 8)
VAL.ED. (Module 5 to 8)VAL.ED. (Module 5 to 8)
VAL.ED. (Module 5 to 8)
 
Law of supply
Law of supplyLaw of supply
Law of supply
 
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7  paggawa bilang paglilingkodModyul 7  paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
 
Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9
Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9
Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9
 
M8 ppt
M8 pptM8 ppt
M8 ppt
 
Ekonomiks tg part 4 (2)
Ekonomiks tg part 4 (2)Ekonomiks tg part 4 (2)
Ekonomiks tg part 4 (2)
 
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
 
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
 
Modyul 8 Grade 10 esp
Modyul 8 Grade 10 espModyul 8 Grade 10 esp
Modyul 8 Grade 10 esp
 
ESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAO
ESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAOESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAO
ESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAO
 
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
 

Similar to Pakikilahok at Bolunterismo

7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx
7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx
7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx
Gerlyn Villapando
 
Pakikilahok sa Edukasyon sa Pagpapakatao.pptx
Pakikilahok sa Edukasyon sa Pagpapakatao.pptxPakikilahok sa Edukasyon sa Pagpapakatao.pptx
Pakikilahok sa Edukasyon sa Pagpapakatao.pptx
SundieGraceBataan
 
EsP-DLL-9-q2Mod8.docx
EsP-DLL-9-q2Mod8.docxEsP-DLL-9-q2Mod8.docx
EsP-DLL-9-q2Mod8.docx
armialozaga1
 
EsP-DLL-9-Mod8.docx
EsP-DLL-9-Mod8.docxEsP-DLL-9-Mod8.docx
EsP-DLL-9-Mod8.docx
JoanBayangan1
 
Modyul 9
Modyul 9Modyul 9
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
addelleOrendain
 
Copy of Q4-HGP-7-Week1.pdf
Copy of Q4-HGP-7-Week1.pdfCopy of Q4-HGP-7-Week1.pdf
Copy of Q4-HGP-7-Week1.pdf
Infinity Colors Inc.
 
DLL_APgghjjkklogdfchghhgftfhgc2_Q4_W3.docx
DLL_APgghjjkklogdfchghhgftfhgc2_Q4_W3.docxDLL_APgghjjkklogdfchghhgftfhgc2_Q4_W3.docx
DLL_APgghjjkklogdfchghhgftfhgc2_Q4_W3.docx
KIMBERLYROSEFLORES
 
Pakikilahok at Bolunterismo.pptx
Pakikilahok at Bolunterismo.pptxPakikilahok at Bolunterismo.pptx
Pakikilahok at Bolunterismo.pptx
PaulineSebastian2
 
ANG AKING TUNGKULIN BILANG KABATAAN-DEMO.pptx
ANG AKING TUNGKULIN BILANG KABATAAN-DEMO.pptxANG AKING TUNGKULIN BILANG KABATAAN-DEMO.pptx
ANG AKING TUNGKULIN BILANG KABATAAN-DEMO.pptx
DianneGarcia25
 
Grade 5 PPT_ESP_Q3_W4 (2).pptxpagkakaisa
Grade 5 PPT_ESP_Q3_W4 (2).pptxpagkakaisaGrade 5 PPT_ESP_Q3_W4 (2).pptxpagkakaisa
Grade 5 PPT_ESP_Q3_W4 (2).pptxpagkakaisa
Lena Beth Yap
 
AP 2 Week 7 Quarter 4 (1).pptx
AP 2 Week 7 Quarter 4 (1).pptxAP 2 Week 7 Quarter 4 (1).pptx
AP 2 Week 7 Quarter 4 (1).pptx
JoyAileen1
 
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LMAПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
Andrei Manigbas
 
EsP 9 Q1 W1.pptx
EsP 9 Q1 W1.pptxEsP 9 Q1 W1.pptx
EsP 9 Q1 W1.pptx
Quennie11
 
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptxESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
solimanaeriele22
 
Esp 9 lm
Esp 9 lmEsp 9 lm
Grade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa PagpapakataoGrade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa PagpapakataoJhanine Cordova
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's MaterialEdukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
DepEd - San Carlos City (Pangasinan)
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
LiGhT ArOhL
 

Similar to Pakikilahok at Bolunterismo (20)

7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx
7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx
7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx
 
Pakikilahok sa Edukasyon sa Pagpapakatao.pptx
Pakikilahok sa Edukasyon sa Pagpapakatao.pptxPakikilahok sa Edukasyon sa Pagpapakatao.pptx
Pakikilahok sa Edukasyon sa Pagpapakatao.pptx
 
EsP-DLL-9-q2Mod8.docx
EsP-DLL-9-q2Mod8.docxEsP-DLL-9-q2Mod8.docx
EsP-DLL-9-q2Mod8.docx
 
EsP-DLL-9-Mod8.docx
EsP-DLL-9-Mod8.docxEsP-DLL-9-Mod8.docx
EsP-DLL-9-Mod8.docx
 
Modyul 9
Modyul 9Modyul 9
Modyul 9
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
 
Copy of Q4-HGP-7-Week1.pdf
Copy of Q4-HGP-7-Week1.pdfCopy of Q4-HGP-7-Week1.pdf
Copy of Q4-HGP-7-Week1.pdf
 
DLL_APgghjjkklogdfchghhgftfhgc2_Q4_W3.docx
DLL_APgghjjkklogdfchghhgftfhgc2_Q4_W3.docxDLL_APgghjjkklogdfchghhgftfhgc2_Q4_W3.docx
DLL_APgghjjkklogdfchghhgftfhgc2_Q4_W3.docx
 
Pakikilahok at Bolunterismo.pptx
Pakikilahok at Bolunterismo.pptxPakikilahok at Bolunterismo.pptx
Pakikilahok at Bolunterismo.pptx
 
ANG AKING TUNGKULIN BILANG KABATAAN-DEMO.pptx
ANG AKING TUNGKULIN BILANG KABATAAN-DEMO.pptxANG AKING TUNGKULIN BILANG KABATAAN-DEMO.pptx
ANG AKING TUNGKULIN BILANG KABATAAN-DEMO.pptx
 
Grade 5 PPT_ESP_Q3_W4 (2).pptxpagkakaisa
Grade 5 PPT_ESP_Q3_W4 (2).pptxpagkakaisaGrade 5 PPT_ESP_Q3_W4 (2).pptxpagkakaisa
Grade 5 PPT_ESP_Q3_W4 (2).pptxpagkakaisa
 
AP_7_d5.pptx
AP_7_d5.pptxAP_7_d5.pptx
AP_7_d5.pptx
 
AP 2 Week 7 Quarter 4 (1).pptx
AP 2 Week 7 Quarter 4 (1).pptxAP 2 Week 7 Quarter 4 (1).pptx
AP 2 Week 7 Quarter 4 (1).pptx
 
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LMAПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
 
EsP 9 Q1 W1.pptx
EsP 9 Q1 W1.pptxEsP 9 Q1 W1.pptx
EsP 9 Q1 W1.pptx
 
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptxESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
 
Esp 9 lm
Esp 9 lmEsp 9 lm
Esp 9 lm
 
Grade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa PagpapakataoGrade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's MaterialEdukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
 

More from Edna Azarcon

Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Edna Azarcon
 
Conflict Management
Conflict ManagementConflict Management
Conflict Management
Edna Azarcon
 
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Edna Azarcon
 
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Edna Azarcon
 
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Edna Azarcon
 
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Edna Azarcon
 
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEs p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Edna Azarcon
 
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Edna Azarcon
 
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Edna Azarcon
 
Ideas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsIdeas to Motivate Students
Ideas to Motivate Students
Edna Azarcon
 
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEs p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Edna Azarcon
 
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Edna Azarcon
 

More from Edna Azarcon (12)

Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
 
Conflict Management
Conflict ManagementConflict Management
Conflict Management
 
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
 
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
 
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
 
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
 
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEs p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
 
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
 
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
 
Ideas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsIdeas to Motivate Students
Ideas to Motivate Students
 
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEs p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
 
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
 

Pakikilahok at Bolunterismo

 • 1. Gng Edna A. Manangan Guro sa EsP 9 Mataas Na Paaralang Juan c. Laya
 • 2. • 1. Ang mga sumusunod ay kahulugan ng pakikilahok maliban sa: a. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. • B. Ang pakikilahok ay isang malayang pagpili. Hindi maaaring pilitin o pwersahin ang tao upang isagawa ito. • C. Ang pakikilahok ay maaaring tawaging bayanihan, damayan o kawanggawa. • D. Ang pakikilahok ay tumutulong sa tao upang maging mapanagutan sa kapwa.
 • 3. • 2. Ito ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. • A. Bolunterismo • B. Dignidad • C. Pakikilahok • D. Pananagutan
 • 4. • 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi dahilan kung bakit mahalaga na dapat may kamalayan at pananagutan sa pakikilahok? • A. Upang matugunan ang pangangailangan ng lipunan • B. Upang magampanan ang mga gawain o isang proyekto na mayroong pagtutulungan • C. Upang maibahagi ang sariling kakayahan na makakatulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. • D. Upang maipakita ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahalan.
 • 5. • 4. Ang pakikilahok ay makakamit lamang kung kinikilala ng tao ang kanyang _____. • A. Pananagutan • B. Tungkulin • C. Dignidad • D. karapatan
 • 6. • 5. Alin sa mga sumusunod ang hindi benepisyo ng bolunterismo? • A. Nagkakaroon ang tao ng personal na paglago • B. Nagkakaroon siya na makilalang higit ang sarili • C. Nagkakaroon siya ng kontribusyon o bahagi sa pagpapabuti ng lipunan • D. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na makabuo ng suporta at relasyon sa iba.
 • 7. • 6. Sa Bolunterismo, kung hindi mo ito gagawin, hindi ka apektado, kundi yaong iba na hindi mo tinulungan. Ang pahayag na ito ay: • A. Tama, sapagkat maraming tao ang nangangailangan ng iyong tulong. • B. Mali, sapagkat ang hindi mo pagtulong ay isang bagay na maaaring makaapekto sa iyo. • C. Tama, sapagkat maaari kang managot sa iyong konsensiya sapagkat hindi ka tumugon sa pangangailangan ng iyong kapwa sa mga sandaling iyon.
 • 8. • 7.Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng Bolunterismo? • A. Tuwing Sabado at Linggo ay tinuturuan ni Karen ang mga batang hindi nakapag-aral sa kanilang lugar upang matutong bumasa at sumulat. • B. Si Jerick ay pumupunta sa bahay ampunan ng mga bata upang alagaan ang mga ito tuwing bakasyon. • C. Tuwing eleksyon ay sinisigurado ni Rechelle na bumuto at piliing mabuti ang tunay na karapat-dapat na mamuno. • D. Sumali si Darlyn sa paglilinis sa kanilang barangay sapagkat nais niyang makiisa sa layunin nitong mapanatili ang kalinisin at kalusugan ng mga kapit-
 • 9. • 8. Hindi nakalahok si Rico sa Oplan Linis ng kanilang barangay sapagkat inalagaan niya ang kanyang bunsong kapatid na may sakit ngunit siya ay nagbigay ng gamit sa paglilinis tulad ng walis tingting at sako na paglalagyan ng basura. Ano kayang antas ng pakikilahok ang ipinakita ni Rico? • A. Impormasyon • B. Konsultasyon • C. Sama-samang pagkilos • D. Pagsuporta
 • 10. • 9. Ano-ano ang dapat makita sa isang tao na nagsasagawa ng pakikilahok at boluntertismo? • A. Pagmamahal, Malasakit at talento • B.Panahon, Talento at Kayamanan • C. Talento, Panahon at Pagkakaisa • D. Kayamanan, Talento at Bayanihan
 • 11. • 10.Ano ang makakamit ng ating lipunan kung ang bawat isa ay nagsasagawa ng kanilang taos pusong pakikilahok at bolunterismo. • A. Pagkakaisa • B. Kabutihang Panlahat • C. Pag-unlad • D. Naitataguyod ang pananagutan
 • 12. • Sa mga panahon na nangangailangan ng mga volunteer at makikilahok sa mga gawain o proyekto sa iyong paaralan, barangay o lipunan, naranasan mo na bang ilaan o ibigay ang iyong sarili? Ano nga ba ang kahulugan para sa iyo ng Pakikilahok at Bolunterismo?
 • 13. Pakikilahok Tungkulin na dapat isakatuparan ng lahat ng tao______ _______ _______
 • 14. Bolunterismo Hal. Pagbibigay ng sarili nang hindi naghihintay ng kapalit ___________ ____________
 • 15.
 • 16. •Anu-ano ang malaking maitutulong sa ating lipunan sa kasalukuyan ng Pakikilahok at Bolunterismo?
 • 17. • Gawain 1- Case Study- Basahin at unawain mo ang case study. Pagkatapos ay sagutin mo ang mga tanong na kasunod. Isang araw ay nagbigay ng pangkatang proyekto si Bb. Fernando sa kanyang mag-aaral na magsagawa ng paglilinis sa pamayanan. Ito ay may kaugnayan sa kanilang aralin tungkol sa kalikasan. Wow! Excited na ako. Gusto kong makatulong para sa kalinisan ng kapaligiran! Ako din! Kailangan ko itong gawin para tumaas ang grade ko.
 • 18. • 1. Magkapareho ba ang pagtugon ng dalawang mag- aaral? • 2. Ano-ano ang pagkakaiba? • 3. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang reaksyon mo at bakit? • 4. Ano sa iyong palagay ang tawag dito?
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24. •Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagsasagawa ng pakikilahok at Bolunterismo?
 • 25. Si Kevin Kaplowitz ay 15 taong gulang na magician sa Los Angeles. Sampung taon pa lamang siya ay nagsimula na siyang magpakita ng magic shows sa mga pasyente sa ospital at nursing homes. Hindi niya makalimutan na sa unang pagpunta niya sa isang burn unit sa isang ospital doon ay nakilala niya ang isang batang babae na nakaranas ng third-degree burns. Ginawan niya ito ng isang imahe ng hayop mula sa
 • 26. • Nang ibigay niya ito sa bata ay tuwang- tuwa ito at nakita niya na napawi ang sakit na kanyang nararanasan. Dahil mayroon siyang taglay na talento sa pagmamagic, siya ay pumupunta sa mga kilalang restawran upang isagawa ito. Ang labinglima hanggang dalawangpung dolyares na kinikita niya dito ay ibinibigay niya sa mga ospital at mga batang mahihirap.
 • 27. • Bakit kaya naging mulat si Kevin sa gawaing ito? Marahil ay nakikita niya ang kanyang ina na boluntaryong nagtuturo sa mga bata sa kanilang lugar gayundin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Karen na sumasayaw sa ospital upang pasayahin ang mga maysakit na naroon.
 • 28. • Ang tunay na magic sa kwentong ito ay wala sa pagsasagawa ni Kevin ng iba’t-ibang trick kundi sa kanyang pagiging sensitibo at mapagbigay sa pangangailangan ng kanyang kapwa. • (Seeking the Holy in All Things by Melannie Svoboda, SND, pp. 97-98)
 • 29. • 1. Ano ang tawag sa ginawang pagtulong ni Kevin Kaplowitz? • 2.Ano ang kanyang talentong taglay? Paano niya ito ginamit ng makabuluhan? • 3.Anong karanasan ang nakaimpluwensiya sa kanya na nag-udyok upang tumulong sa kapwa?
 • 30. Pakikilahok at Bolunterismo Tungo sa Kabutihang Panlahat
 • 31.
 • 32.
 • 33. • Ang tao ay may pananagutan na magbahagi sa kanyang kapwa at sa lipunang kanyang ginagalawan.
 • 34. •Ang tao , anuman ang kanyang gulang, anyo, antas ng kalinangan at kakayahan ay may dignidad.
 • 35. • Ang lipunan ang natatanging lugar para makamit ang tunguhin ng tao. Mahalaga na makibahagi ang tao sa mga gawaing panlipunan upang makatulong sa pagbuo ng kanyang sarili.
 • 36. • Ito ay isang tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat.
 • 37. • 1. Impormasyon- pagbabahagi ng nalalaman o nakalap na impormasyon . • 2. Konsultasyon- pakikinig sa puna ng iba na maaaring makatulong sa tagumpay ng proyekto o gawain. • 3. Sama-samang Pagpapasya- pagpapasya ng lahat o ng nakararami. • 4. Sama-samang Pagkilos- Pagkilos ng lahat • 5. Pagsuporta-maipapakita sa mga tulong pinansyal, pagbabahagi ng talento o anumang tulong galing sa puso.
 • 38. • Ito ay isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Hindi ito naghahangad ng anumang kapalit. Kilala rin sa tawag na Bayanihan, Damayan, Kawanggawa o bahaginan.
 • 39. • 1. Time (Panahon) • 2. Talent (Talento) • 3. Treasure (Kayamanan)