SlideShare a Scribd company logo
PAUNANG GAWAIN
Gawain 1
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Isulat sa inyong
kuwaderno ang titik ng tamang sagot.
1. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit nangingibang bansa ang karamihan ng mga
Pilipino?
a. Makapaglibang c. Makapagtrabaho
b. Makapag-aral d. Makapagshopping
2. Ano ang iyong mararamdaman kapag ang iyong mga magulang ay kailangang
magtrabaho at mapalayo sa inyong pamilya?
a. Magagalak sa pag-aabroad dahil sila ay makapagpupundar ng mga ari-arian at
maiaangat ang pamumuhay
b. Ang pagkalungkot dahil sila ay mapapalayo sa mga anak at asawa, sa kabila ng ito
ay para sa kanilang ikauunlad
c. Kasiyahan dahil makakapamasyal sa mga magagandang lugar na mapupuntahan
dahil sa pagtatrabaho nila sa ibang bansa
d. Mag-aalala dahil sa gagastusing pera para makapagabroad
3. Ano ang pananaw mo ukol sa konsepto ng Migrasyon?
a. Ang migrasyon ay ang pamamasyal sa isang lugar para maglibang
b. Ang migrasyon ay ang paglakbay at pagtira sa ibang lugar o bansa, sa kadahilanang
gustong makapagtrabaho at makapanirahan sa ibang bansa.
c. Ang migrasyon ay ang paglipat-lipat o paglalakbay sa mga iba’t ibang bansa upang
bumisita sa mga kamag-anak.
d. Ang migrasyon ay ang pagtitipun-tipon at pamamasyal para mabisita ang mga
kamag-anak sa ibang bansa
4. Ano sa iyong pananaw ang tunay na dahilan ng migrasyon?
a. Kakulangan ng mapapasukang trabaho at mababang pasahod para sa mga
manggagawang Pilipino
b. Kagustuhang makapagpundar ng mga bahay at kagamitan
c. Kagustuhang makarating at makapamasyal sa mga iba’t ibang bansa
d. Upang mabayaran ang lahat ng mga pagkakautang
5. Alin ang positibong epekto ang naidudulot ng migrasyon sa pamilya?
a. Ang makapaglibang at makapamasyal sa mga magagandang lugar
b. Nakatutugon sa mga pangangailangang pangkabuhayan para maitaguyod ang
mas maginhawang pamumuhay ng pamilya
c. Ang pag-usbong ng makabago at mas mabilis na paraan ng komunikasyon
d. Ang pagkakaroon ng mga imported na kagamitan
6. Ano ang iyong pakahulugan sa transnasyunal na pamilya?
a. Ang ama ang siyang pangunahing naghahapbuhay para sa pangangailangan ng
pamilya
b. Ang ina ay naghahanapbuhay para maitaguyod ang mga pangangailangan ng
pamilya, katuwang ng asawa
c. Ang pagkakaroon ng kaunting anak dahil sa pagpaplano ng pamilya
d. Ang mga miyembro ng pamilya naninirahan sa Pilipinas, ang ina o ama ay nasa
ibang bansa para makapagtrabaho
7. Ano ang negatibong epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino para sa iyo?
a. Ang posibilidad na maging dayuhan sa sariling bayan
b. Ang pagbabago ng tradisyunal na pamilya sa transnasyunal na pamilya
c. Ang pagtangkilik sa mga gawang dayuhan
d. Ang pagkakaroon ng hindi pakakaunawaan ng magkakapatid
8. Sa paanong paraan makaiiwas sa epekto ng migrasyon na pagbabago sa mga
pagpapahalaga at pamamaraan sa pamumuhay?
a. Huwag papansinin ang mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa buhay.
b. Ang malalim na pagkakahubog ng mga magulang sa mga anak ukol sa mga
pagpapahalaga at kultura bilang isang tunay na Pilipino
c. Ang hindi pagtanggap sa mga pagbabagong dulot ng globalisasyon
d. Ang pagtangkilik sa sariling gawang Pilipino
9. Ano ang isang mabisang paraan para maiwasan at mapaghandaan ang isa sa mga
epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino ukol sa paghihiwalay ng magasawa?
a. Panatilihin ang bukas na komunikasyon sa isa’t isa
b. Pagkakaroon ng matatag na pagmamahalan, respeto at tiwala sa isa’t isa
c. Ang madalas na pag-uwi ng asawang nagtatrabaho sa ibang bansa
d. Ang pagkakaroon ng mga counselling centers
10. Sino ang pangunahing naaapektuhan ng mga banta ng migrasyon sa pamilyang
Pilipino?
a. Ang asawang naiiwan sa pamilya
b. Ang Pamilya
c. Ang mga anak
d. Ang asawang nagtatrabaho sa ibang bansa
Gawain 2: Basahin at unawaing mabuti ang mga pahayag sa unang kolum. Lagyan
ng tsek ang kolum na nagpapahayag ng antas ng iyong pananaw.
Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon
PAGTUKOY AT PAGTUGON
SA EPEKTO NG MIGRASYON
SA PAMILYANG PILIPINO
MIGRASYON
- tumutukoy sa paglipat ng isang tao sa isan lugar upang humanap ng mga
kalakal.
- pagiging dayuhan ng mga tao sa isang bansa.
- Nag-uugat ito ayon sa mga pangangailangan ng bawat indibidwal at ng
pamilyang kinabibilangan.
- Sa kabuuan at sa pamilyang Pilipino, ang migrasyon ay mayroong mabuto at
masamang epekto.
Pag-usbong ng Migrasyon
 Ang migrasyon sa Pilipinas ay nagsimulang umusbong noong nagsilipat at
nagsidayuhan ang mga mamamayang mula sa mga baryo patungo sa lungsod.
 Ang ma mamamayang ito ay binubuo ng mga anak at mga magulang na lalaki.
 Ang mga anak ay dumadayo sa lungsod para makapag-aral sa mas mataas na
paaralan at sa mga kolehiyo, at sa kalaunan ay makapagtrabaho na rin doon,
samantalang ang mga magulang na lalaki naman ay nangingibang-bayan para
makahanap ng trabaho na mayroong mas mataas na sweldo.
Pag-usbong ng Migrasyon
 Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang konsepto ng migrasyon sa
kulturang Pilipino.
 Naging mas malawak ang saklaw ng pagdayo at paglalakbay ng mga Pilipino
sa iba’t ibang lugar at bansa, maging ang kani-kanilang dahilan sa
paglalakabay.
 Karamihan sa mga nangingibang-bayan ngayon upang makipagsapalaran ay
mga magulang tulad ng mga kababaihang ina na hindi likas na
naghahanapbuhay sa kultura ng mga Pilipino.
Dahilan ng Migrasyon
 Ayon sa OverseasWorkersWelfare Administration o OWWA noong 1991, ang
ilan sa mga kariwang dahilan kung bakit nais ng mga Pilipinong Magtrabaho sa
ibang bansa ay ang mga sumusunod:
a. Kagustuhang magkaroon ng mas mataas na antas ng pamumuhay.
b. Kakulangan ng oportunidad na makapagtrabaho sa sariling bansa
c. Kagustuhang mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak
Dahilan ng Migrasyon
 Ayon sa Soroptimist International noong 1994, ang mga dahilan overseas
contact workers o OCW sa pangingibang bansa ay ang mga sumusunod:
a. Edukasyon ng mga anak
b. Mas mataas na sahod
c. Makabili ng bahay at lupa
d. Pambayad ng mga utang
e. Para sa pangkapital sa negosyo
f. Makabili at makapundar ng mga ari-arian
g. Iba pang ekonomikal na pangangailangan
Dahilan ng Migrasyon
 Ang mga naitalang Dahilan ng nagbunsod sa paglawig ng migrasyon sa
Pilipinas at nagsilbing mitsa upang ito ay maging isang panlipunang
pangyayari o ganapin.
 Bunga nito ang kapansin-pansing pagyabong ng mga Filipino diaspora o
overseas Filipinos sa buong mundo na mayroong iba’t ibang epekto sa
pamilyang Pilipino.
Epekto ng Migrasyon sa Pamilyang
Pilipino
‘Ang pangingibang-bansa ng mga Pilipino upang
magtrabaho ay nakapagsusulot ng iba’t ibang epekto sa kani-
kanilang pamilya at sa ating bansa sa pangkalahatan.’
Mabuting Dulot ng Migrasyon Hindi Mabuting Dulot ng Migrasyon
- Pagpapagawa ng mga bagong
bahay
- Pagkakaroon ng kalidaad na
edukasyon ng mga anak
- Mga patunay ng umaasensong
negosyo na naipundar
- Kakayahang matugunan ang mga
pangunahong pangangailangan ng
pamilya
- Nakatutulong nang Malaki ang
perang padala ng mga OFWs sa
kanilang mga pamilya sa pag-aangat
ng kalagayang pangkabuhayan ng
bansa.
- Naipamamalas ang kuturang
Pilipino sa ibang lahi
- Nagagamit at tumitingkad ang mga
talino at kagalingan ng mga Pilipino
sa ibang bansa
- Pagbabago sa mga pagpapahalaga at pamamaraan sa
pamumuhay (halimbawa: pagiging materialistic,
pagtangkilik sa mga produktong imported, at patuloy na
pagbabalik at paghahangad na makapagtrabaho sa ibang
bansa)
- Mabagal na pag-unlad sa pangkaisipan at panlipunan na
aspekto ng mga anak (halimbawa: paggawa ng maling
pagpapasiya at pagkakaroon ng maling kamalayan sa mga
bagay-bagay)
- Maaring maging dahilan sa paghihiwalay ng mag-aasawa at
panghihina ng katatagan ng pamilya
- Pagiging transnasyonal ng pamilya mula sa pagiging
tradisyona; (halimbawa: pagtratrabaho ng mga ina bilang
pagtulong sa pagtustos ng mga gastusin, ngunit
pagkukulang nila ng panahon na magabayan ang mga anak)
- Pagkakaroon ng puwang at kakulangan ng makabuluhang
komunikasyon at atensyon sa pagitan ng mga magulang at
ng mga anak.
 Upang maging matagumpay ang pagharap ng pamilyang Pilipino sa mga
epektong ito ng migrasyon, kinakailangan ang pagpapanatili ng mga
pagpapahalagang Pilipino at ang paghubog at pagpapatatag ng
pagmamahalan at ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya.
 Tanging sa ganitong paraan lamang maihahanda ang mga kabataan sa mga
pagsubok na maaari nilang harapin sa makabagong panahon ng globalisasyon
at migrasyon.
Pagharap sa Hamon ng Migrasyon
 Ang pagmamahalan ng mag-asawa ay isa sa mga pangunahing pundasyon na
nakapagpapatatag sa samahan at ugnayan ng pamilya.
 Ang katatagang ito ang humuhubog sa pagkatao ng bawat kasapi ng pamilya
upang sila ay maging handa sa pagharap sa mga hamon ng makabagong panahon
tulad ng migrasyon.
 Makatutulong din ang mga sumusunod na hakbang sa paghahanda sa mga epekto
ng migrasyon sa pamilyang Pilipino ayon kay Marie Aganon.
a. pag-oorganisa at pagbuo ng mga counseling centers
b. Patuloy na paghubog ng mga pagpapahalaga at birtud sa mga anak
c. Pag-oorganisa at apgbibigay ng mga programang pangkabuhayan.
d. Pagbibigay ng mga programang pang-OCWs tulad ng makabuluhang
pamumuhunan sa negosyo at pagsasakatuparan ng R.A. 8042 o ang “Migrant
Workers and Overseas Filipinos Act of 1995”
Pagharap sa Hamon ng Migrasyon
 Bukod pa sa mga nabanggit, ang mga sumusunod ay mga karagdagang hakbang
para mapaghandaan ang mga epekto ng migrasyon/
1. Pagpapanatili at pagpapatatag ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga
miyembro ng pamilya
2. Pagkakaroon ng regular na pang-ispiritwal na counseling sa mag-asawa
3. Pagpapaunlad at pagpapatatag sa kultura ng pamilyang Pilipino
4. Pagpapanatili ng matatag na pagmamahalan, pagtitiwal at paggalang sa
bawat miyembro ng pamilya
5. Pagpapalawak sa kamalayan ng mga bataan ukol sa pagiging mapanagutan sa
mga gampaning pampamilya
 Sa pamamagitan ng mga naitalang hakbang, mabubuo, mapagbubuklod-buklod, at
mapatatag ang bawat pamilya na huhubog sa pagkatao ng bawat kasapi nito at
magpapanatili sa kulturang pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa kabila ng patuloy n
apg-usa ng globalisasyon at paglawig ng migrasyon.

More Related Content

What's hot

Kawalan ng trabaho (Unemployment)
Kawalan ng trabaho (Unemployment)Kawalan ng trabaho (Unemployment)
Kawalan ng trabaho (Unemployment)
Antonio Delgado
 
KONSEPTO NG PAG-UNLAD
KONSEPTO NG PAG-UNLADKONSEPTO NG PAG-UNLAD
KONSEPTO NG PAG-UNLAD
Keneth John Cacho
 
Implasyon
ImplasyonImplasyon
Implasyon
cherryevangarcia
 
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa KalikasanESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
Demmie Boored
 
AP 10 - Isyung Pampolitika: Ang Graft and Corruption: Kahulugan, Uri at Mungkahi
AP 10 - Isyung Pampolitika: Ang Graft and Corruption: Kahulugan, Uri at MungkahiAP 10 - Isyung Pampolitika: Ang Graft and Corruption: Kahulugan, Uri at Mungkahi
AP 10 - Isyung Pampolitika: Ang Graft and Corruption: Kahulugan, Uri at Mungkahi
Mika Allia Rosendale
 
AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong PanlipunanAP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
Jhing Pantaleon
 
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng KursoESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
Roselle Liwanag
 
1 konsepto ng kontemporaryong isyu
1 konsepto ng kontemporaryong isyu1 konsepto ng kontemporaryong isyu
1 konsepto ng kontemporaryong isyu
Jrch Mjll
 
Grade 9 Ekonomiks Yunit 3 Aralin 1
Grade 9 Ekonomiks Yunit 3 Aralin 1Grade 9 Ekonomiks Yunit 3 Aralin 1
Grade 9 Ekonomiks Yunit 3 Aralin 1
Nathaniel Vallo
 
Pagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptx
Pagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptxPagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptx
Pagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptx
MartinGeraldine
 
Modyul 7 ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan gintong aral ...
Modyul 7 ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan gintong aral ...Modyul 7 ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan gintong aral ...
Modyul 7 ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan gintong aral ...
Justice Emilio Angeles Gancayco Memorial High School SHS
 
Diskriminasyon
DiskriminasyonDiskriminasyon
Diskriminasyon
maam jona
 
Konsepto at katuturan ng pagkamamamayan (citizenship)
Konsepto at katuturan ng pagkamamamayan (citizenship)Konsepto at katuturan ng pagkamamamayan (citizenship)
Konsepto at katuturan ng pagkamamamayan (citizenship)
melchor dullao
 
Mga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiya
Mga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiyaMga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiya
Mga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiya
RodMislang CabuangJr.
 
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa KababaihanDiskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
CleeYu
 
Mga isyung pangkapaligiran
Mga isyung pangkapaligiranMga isyung pangkapaligiran
Mga isyung pangkapaligiran
Billy Rey Rillon
 
Aralin 25 kalakalang panlabas
Aralin 25 kalakalang panlabasAralin 25 kalakalang panlabas
Aralin 25 kalakalang panlabas
Rivera Arnel
 
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayModyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Justice Emilio Angeles Gancayco Memorial High School SHS
 
Implasyon - Economics
Implasyon - EconomicsImplasyon - Economics
Implasyon - Economics
Edison Dalire
 

What's hot (20)

Kawalan ng trabaho (Unemployment)
Kawalan ng trabaho (Unemployment)Kawalan ng trabaho (Unemployment)
Kawalan ng trabaho (Unemployment)
 
KONSEPTO NG PAG-UNLAD
KONSEPTO NG PAG-UNLADKONSEPTO NG PAG-UNLAD
KONSEPTO NG PAG-UNLAD
 
Implasyon
ImplasyonImplasyon
Implasyon
 
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa KalikasanESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
 
AP 10 - Isyung Pampolitika: Ang Graft and Corruption: Kahulugan, Uri at Mungkahi
AP 10 - Isyung Pampolitika: Ang Graft and Corruption: Kahulugan, Uri at MungkahiAP 10 - Isyung Pampolitika: Ang Graft and Corruption: Kahulugan, Uri at Mungkahi
AP 10 - Isyung Pampolitika: Ang Graft and Corruption: Kahulugan, Uri at Mungkahi
 
AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong PanlipunanAP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
 
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng KursoESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
 
1 konsepto ng kontemporaryong isyu
1 konsepto ng kontemporaryong isyu1 konsepto ng kontemporaryong isyu
1 konsepto ng kontemporaryong isyu
 
Grade 9 Ekonomiks Yunit 3 Aralin 1
Grade 9 Ekonomiks Yunit 3 Aralin 1Grade 9 Ekonomiks Yunit 3 Aralin 1
Grade 9 Ekonomiks Yunit 3 Aralin 1
 
Pagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptx
Pagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptxPagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptx
Pagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptx
 
Modyul 7 ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan gintong aral ...
Modyul 7 ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan gintong aral ...Modyul 7 ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan gintong aral ...
Modyul 7 ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan gintong aral ...
 
Diskriminasyon
DiskriminasyonDiskriminasyon
Diskriminasyon
 
Konsepto at katuturan ng pagkamamamayan (citizenship)
Konsepto at katuturan ng pagkamamamayan (citizenship)Konsepto at katuturan ng pagkamamamayan (citizenship)
Konsepto at katuturan ng pagkamamamayan (citizenship)
 
Mga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiya
Mga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiyaMga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiya
Mga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiya
 
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa KababaihanDiskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
 
Modyul 10
Modyul 10Modyul 10
Modyul 10
 
Mga isyung pangkapaligiran
Mga isyung pangkapaligiranMga isyung pangkapaligiran
Mga isyung pangkapaligiran
 
Aralin 25 kalakalang panlabas
Aralin 25 kalakalang panlabasAralin 25 kalakalang panlabas
Aralin 25 kalakalang panlabas
 
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayModyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
 
Implasyon - Economics
Implasyon - EconomicsImplasyon - Economics
Implasyon - Economics
 

Similar to Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon

Baitang 8_EsP_LM_Module 16_March.16.2013 (EDITED) DAVE.doc
Baitang 8_EsP_LM_Module 16_March.16.2013 (EDITED) DAVE.docBaitang 8_EsP_LM_Module 16_March.16.2013 (EDITED) DAVE.doc
Baitang 8_EsP_LM_Module 16_March.16.2013 (EDITED) DAVE.doc
carlamaeneri
 
REPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHA
REPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHAREPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHA
REPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHA
REYNANZAMORA4
 
EsP 8 Modyul 16
EsP 8 Modyul 16EsP 8 Modyul 16
EsP 8 Modyul 16
Mich Timado
 
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdf
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdfAP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdf
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdf
AntonetteRici
 
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon-FINAL-revised (1).pdf
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon-FINAL-revised (1).pdfAP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon-FINAL-revised (1).pdf
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon-FINAL-revised (1).pdf
CusiLacudiLabra
 
AP10 Q2 Mod3 Mga Dahilan At Epekto Ng Migrasyon FINAL Revised
AP10 Q2 Mod3 Mga Dahilan At Epekto Ng Migrasyon FINAL RevisedAP10 Q2 Mod3 Mga Dahilan At Epekto Ng Migrasyon FINAL Revised
AP10 Q2 Mod3 Mga Dahilan At Epekto Ng Migrasyon FINAL Revised
Heather Strinden
 
migrasyon-190902070121.pptx
migrasyon-190902070121.pptxmigrasyon-190902070121.pptx
migrasyon-190902070121.pptx
MaryJoyTolentino8
 
MIGRASYON
MIGRASYONMIGRASYON
migrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuarter
migrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuartermigrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuarter
migrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuarter
RonalynGatelaCajudo
 
Migrasyon Dahilan at Epekto
Migrasyon Dahilan at EpektoMigrasyon Dahilan at Epekto
Migrasyon Dahilan at Epekto
JuanCrisostomoIbarra2
 
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptxMIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
JoelBinlayanKimayong
 
06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf
06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf
06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf
DiaCelLanariaLenisen
 
GRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptx
GRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptxGRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptx
GRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptx
yuanagbayani1
 
IKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptx
IKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptxIKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptx
IKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptx
GelGarcia4
 
Migrasyon-Module 4.docx
Migrasyon-Module 4.docxMigrasyon-Module 4.docx
Migrasyon-Module 4.docx
CecileBarreda
 
PHIL-IRI-Panapos_Na_Pagtatasa_FILIPINO_Grade6.pptx
PHIL-IRI-Panapos_Na_Pagtatasa_FILIPINO_Grade6.pptxPHIL-IRI-Panapos_Na_Pagtatasa_FILIPINO_Grade6.pptx
PHIL-IRI-Panapos_Na_Pagtatasa_FILIPINO_Grade6.pptx
chonaredillas
 
COT 1.pptx
COT 1.pptxCOT 1.pptx
COT 1.pptx
DhenzSabroso2
 
Modyul-16-Epekto-ng-Migrasyon-sa-Pamilyang-Pilipino.pptx
Modyul-16-Epekto-ng-Migrasyon-sa-Pamilyang-Pilipino.pptxModyul-16-Epekto-ng-Migrasyon-sa-Pamilyang-Pilipino.pptx
Modyul-16-Epekto-ng-Migrasyon-sa-Pamilyang-Pilipino.pptx
ElyannaGracelRaton
 
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdfModyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
EmmylouMolitoPesidas
 
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomicsModyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
南 睿
 

Similar to Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon (20)

Baitang 8_EsP_LM_Module 16_March.16.2013 (EDITED) DAVE.doc
Baitang 8_EsP_LM_Module 16_March.16.2013 (EDITED) DAVE.docBaitang 8_EsP_LM_Module 16_March.16.2013 (EDITED) DAVE.doc
Baitang 8_EsP_LM_Module 16_March.16.2013 (EDITED) DAVE.doc
 
REPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHA
REPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHAREPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHA
REPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHA
 
EsP 8 Modyul 16
EsP 8 Modyul 16EsP 8 Modyul 16
EsP 8 Modyul 16
 
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdf
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdfAP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdf
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdf
 
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon-FINAL-revised (1).pdf
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon-FINAL-revised (1).pdfAP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon-FINAL-revised (1).pdf
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon-FINAL-revised (1).pdf
 
AP10 Q2 Mod3 Mga Dahilan At Epekto Ng Migrasyon FINAL Revised
AP10 Q2 Mod3 Mga Dahilan At Epekto Ng Migrasyon FINAL RevisedAP10 Q2 Mod3 Mga Dahilan At Epekto Ng Migrasyon FINAL Revised
AP10 Q2 Mod3 Mga Dahilan At Epekto Ng Migrasyon FINAL Revised
 
migrasyon-190902070121.pptx
migrasyon-190902070121.pptxmigrasyon-190902070121.pptx
migrasyon-190902070121.pptx
 
MIGRASYON
MIGRASYONMIGRASYON
MIGRASYON
 
migrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuarter
migrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuartermigrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuarter
migrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuarter
 
Migrasyon Dahilan at Epekto
Migrasyon Dahilan at EpektoMigrasyon Dahilan at Epekto
Migrasyon Dahilan at Epekto
 
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptxMIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
 
06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf
06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf
06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf
 
GRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptx
GRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptxGRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptx
GRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptx
 
IKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptx
IKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptxIKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptx
IKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptx
 
Migrasyon-Module 4.docx
Migrasyon-Module 4.docxMigrasyon-Module 4.docx
Migrasyon-Module 4.docx
 
PHIL-IRI-Panapos_Na_Pagtatasa_FILIPINO_Grade6.pptx
PHIL-IRI-Panapos_Na_Pagtatasa_FILIPINO_Grade6.pptxPHIL-IRI-Panapos_Na_Pagtatasa_FILIPINO_Grade6.pptx
PHIL-IRI-Panapos_Na_Pagtatasa_FILIPINO_Grade6.pptx
 
COT 1.pptx
COT 1.pptxCOT 1.pptx
COT 1.pptx
 
Modyul-16-Epekto-ng-Migrasyon-sa-Pamilyang-Pilipino.pptx
Modyul-16-Epekto-ng-Migrasyon-sa-Pamilyang-Pilipino.pptxModyul-16-Epekto-ng-Migrasyon-sa-Pamilyang-Pilipino.pptx
Modyul-16-Epekto-ng-Migrasyon-sa-Pamilyang-Pilipino.pptx
 
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdfModyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
 
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomicsModyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
 

More from YhanzieCapilitan

Breezes
BreezesBreezes
Responsible parenthood
Responsible parenthoodResponsible parenthood
Responsible parenthood
YhanzieCapilitan
 
The atmosphere
The atmosphereThe atmosphere
The atmosphere
YhanzieCapilitan
 
Gravity
GravityGravity
Maternal health concerns
Maternal health concernsMaternal health concerns
Maternal health concerns
YhanzieCapilitan
 
Energy
EnergyEnergy
Heat energy
Heat energyHeat energy
Heat energy
YhanzieCapilitan
 
Friction
FrictionFriction
Dating, courtship, and marriage
Dating, courtship, and marriageDating, courtship, and marriage
Dating, courtship, and marriage
YhanzieCapilitan
 
Periodic table
Periodic tablePeriodic table
Periodic table
YhanzieCapilitan
 
Kinematic equations
Kinematic equationsKinematic equations
Kinematic equations
YhanzieCapilitan
 
Magkasingkahulugan at magkasalungat
Magkasingkahulugan at magkasalungatMagkasingkahulugan at magkasalungat
Magkasingkahulugan at magkasalungat
YhanzieCapilitan
 
Velocity
VelocityVelocity
Teenage concerns
Teenage concernsTeenage concerns
Teenage concerns
YhanzieCapilitan
 
Sound energy
Sound energySound energy
Sound energy
YhanzieCapilitan
 
Velocity
VelocityVelocity
Teknolohiya
TeknolohiyaTeknolohiya
Teknolohiya
YhanzieCapilitan
 
Mangrove swamps
Mangrove swampsMangrove swamps
Mangrove swamps
YhanzieCapilitan
 
Electron configuration
Electron configurationElectron configuration
Electron configuration
YhanzieCapilitan
 
Light energy
Light energyLight energy
Light energy
YhanzieCapilitan
 

More from YhanzieCapilitan (20)

Breezes
BreezesBreezes
Breezes
 
Responsible parenthood
Responsible parenthoodResponsible parenthood
Responsible parenthood
 
The atmosphere
The atmosphereThe atmosphere
The atmosphere
 
Gravity
GravityGravity
Gravity
 
Maternal health concerns
Maternal health concernsMaternal health concerns
Maternal health concerns
 
Energy
EnergyEnergy
Energy
 
Heat energy
Heat energyHeat energy
Heat energy
 
Friction
FrictionFriction
Friction
 
Dating, courtship, and marriage
Dating, courtship, and marriageDating, courtship, and marriage
Dating, courtship, and marriage
 
Periodic table
Periodic tablePeriodic table
Periodic table
 
Kinematic equations
Kinematic equationsKinematic equations
Kinematic equations
 
Magkasingkahulugan at magkasalungat
Magkasingkahulugan at magkasalungatMagkasingkahulugan at magkasalungat
Magkasingkahulugan at magkasalungat
 
Velocity
VelocityVelocity
Velocity
 
Teenage concerns
Teenage concernsTeenage concerns
Teenage concerns
 
Sound energy
Sound energySound energy
Sound energy
 
Velocity
VelocityVelocity
Velocity
 
Teknolohiya
TeknolohiyaTeknolohiya
Teknolohiya
 
Mangrove swamps
Mangrove swampsMangrove swamps
Mangrove swamps
 
Electron configuration
Electron configurationElectron configuration
Electron configuration
 
Light energy
Light energyLight energy
Light energy
 

Recently uploaded

Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
luzviminda birung
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
carmelitalamug
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 

Recently uploaded (11)

Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 

Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon

 • 1. PAUNANG GAWAIN Gawain 1 Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Isulat sa inyong kuwaderno ang titik ng tamang sagot. 1. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit nangingibang bansa ang karamihan ng mga Pilipino? a. Makapaglibang c. Makapagtrabaho b. Makapag-aral d. Makapagshopping 2. Ano ang iyong mararamdaman kapag ang iyong mga magulang ay kailangang magtrabaho at mapalayo sa inyong pamilya? a. Magagalak sa pag-aabroad dahil sila ay makapagpupundar ng mga ari-arian at maiaangat ang pamumuhay b. Ang pagkalungkot dahil sila ay mapapalayo sa mga anak at asawa, sa kabila ng ito ay para sa kanilang ikauunlad c. Kasiyahan dahil makakapamasyal sa mga magagandang lugar na mapupuntahan dahil sa pagtatrabaho nila sa ibang bansa d. Mag-aalala dahil sa gagastusing pera para makapagabroad
 • 2. 3. Ano ang pananaw mo ukol sa konsepto ng Migrasyon? a. Ang migrasyon ay ang pamamasyal sa isang lugar para maglibang b. Ang migrasyon ay ang paglakbay at pagtira sa ibang lugar o bansa, sa kadahilanang gustong makapagtrabaho at makapanirahan sa ibang bansa. c. Ang migrasyon ay ang paglipat-lipat o paglalakbay sa mga iba’t ibang bansa upang bumisita sa mga kamag-anak. d. Ang migrasyon ay ang pagtitipun-tipon at pamamasyal para mabisita ang mga kamag-anak sa ibang bansa 4. Ano sa iyong pananaw ang tunay na dahilan ng migrasyon? a. Kakulangan ng mapapasukang trabaho at mababang pasahod para sa mga manggagawang Pilipino b. Kagustuhang makapagpundar ng mga bahay at kagamitan c. Kagustuhang makarating at makapamasyal sa mga iba’t ibang bansa d. Upang mabayaran ang lahat ng mga pagkakautang
 • 3. 5. Alin ang positibong epekto ang naidudulot ng migrasyon sa pamilya? a. Ang makapaglibang at makapamasyal sa mga magagandang lugar b. Nakatutugon sa mga pangangailangang pangkabuhayan para maitaguyod ang mas maginhawang pamumuhay ng pamilya c. Ang pag-usbong ng makabago at mas mabilis na paraan ng komunikasyon d. Ang pagkakaroon ng mga imported na kagamitan 6. Ano ang iyong pakahulugan sa transnasyunal na pamilya? a. Ang ama ang siyang pangunahing naghahapbuhay para sa pangangailangan ng pamilya b. Ang ina ay naghahanapbuhay para maitaguyod ang mga pangangailangan ng pamilya, katuwang ng asawa c. Ang pagkakaroon ng kaunting anak dahil sa pagpaplano ng pamilya d. Ang mga miyembro ng pamilya naninirahan sa Pilipinas, ang ina o ama ay nasa ibang bansa para makapagtrabaho
 • 4. 7. Ano ang negatibong epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino para sa iyo? a. Ang posibilidad na maging dayuhan sa sariling bayan b. Ang pagbabago ng tradisyunal na pamilya sa transnasyunal na pamilya c. Ang pagtangkilik sa mga gawang dayuhan d. Ang pagkakaroon ng hindi pakakaunawaan ng magkakapatid 8. Sa paanong paraan makaiiwas sa epekto ng migrasyon na pagbabago sa mga pagpapahalaga at pamamaraan sa pamumuhay? a. Huwag papansinin ang mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa buhay. b. Ang malalim na pagkakahubog ng mga magulang sa mga anak ukol sa mga pagpapahalaga at kultura bilang isang tunay na Pilipino c. Ang hindi pagtanggap sa mga pagbabagong dulot ng globalisasyon d. Ang pagtangkilik sa sariling gawang Pilipino
 • 5. 9. Ano ang isang mabisang paraan para maiwasan at mapaghandaan ang isa sa mga epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino ukol sa paghihiwalay ng magasawa? a. Panatilihin ang bukas na komunikasyon sa isa’t isa b. Pagkakaroon ng matatag na pagmamahalan, respeto at tiwala sa isa’t isa c. Ang madalas na pag-uwi ng asawang nagtatrabaho sa ibang bansa d. Ang pagkakaroon ng mga counselling centers 10. Sino ang pangunahing naaapektuhan ng mga banta ng migrasyon sa pamilyang Pilipino? a. Ang asawang naiiwan sa pamilya b. Ang Pamilya c. Ang mga anak d. Ang asawang nagtatrabaho sa ibang bansa
 • 6. Gawain 2: Basahin at unawaing mabuti ang mga pahayag sa unang kolum. Lagyan ng tsek ang kolum na nagpapahayag ng antas ng iyong pananaw.
 • 8. PAGTUKOY AT PAGTUGON SA EPEKTO NG MIGRASYON SA PAMILYANG PILIPINO
 • 9. MIGRASYON - tumutukoy sa paglipat ng isang tao sa isan lugar upang humanap ng mga kalakal. - pagiging dayuhan ng mga tao sa isang bansa. - Nag-uugat ito ayon sa mga pangangailangan ng bawat indibidwal at ng pamilyang kinabibilangan. - Sa kabuuan at sa pamilyang Pilipino, ang migrasyon ay mayroong mabuto at masamang epekto.
 • 10. Pag-usbong ng Migrasyon  Ang migrasyon sa Pilipinas ay nagsimulang umusbong noong nagsilipat at nagsidayuhan ang mga mamamayang mula sa mga baryo patungo sa lungsod.  Ang ma mamamayang ito ay binubuo ng mga anak at mga magulang na lalaki.  Ang mga anak ay dumadayo sa lungsod para makapag-aral sa mas mataas na paaralan at sa mga kolehiyo, at sa kalaunan ay makapagtrabaho na rin doon, samantalang ang mga magulang na lalaki naman ay nangingibang-bayan para makahanap ng trabaho na mayroong mas mataas na sweldo.
 • 11. Pag-usbong ng Migrasyon  Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang konsepto ng migrasyon sa kulturang Pilipino.  Naging mas malawak ang saklaw ng pagdayo at paglalakbay ng mga Pilipino sa iba’t ibang lugar at bansa, maging ang kani-kanilang dahilan sa paglalakabay.  Karamihan sa mga nangingibang-bayan ngayon upang makipagsapalaran ay mga magulang tulad ng mga kababaihang ina na hindi likas na naghahanapbuhay sa kultura ng mga Pilipino.
 • 12. Dahilan ng Migrasyon  Ayon sa OverseasWorkersWelfare Administration o OWWA noong 1991, ang ilan sa mga kariwang dahilan kung bakit nais ng mga Pilipinong Magtrabaho sa ibang bansa ay ang mga sumusunod: a. Kagustuhang magkaroon ng mas mataas na antas ng pamumuhay. b. Kakulangan ng oportunidad na makapagtrabaho sa sariling bansa c. Kagustuhang mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak
 • 13. Dahilan ng Migrasyon  Ayon sa Soroptimist International noong 1994, ang mga dahilan overseas contact workers o OCW sa pangingibang bansa ay ang mga sumusunod: a. Edukasyon ng mga anak b. Mas mataas na sahod c. Makabili ng bahay at lupa d. Pambayad ng mga utang e. Para sa pangkapital sa negosyo f. Makabili at makapundar ng mga ari-arian g. Iba pang ekonomikal na pangangailangan
 • 14. Dahilan ng Migrasyon  Ang mga naitalang Dahilan ng nagbunsod sa paglawig ng migrasyon sa Pilipinas at nagsilbing mitsa upang ito ay maging isang panlipunang pangyayari o ganapin.  Bunga nito ang kapansin-pansing pagyabong ng mga Filipino diaspora o overseas Filipinos sa buong mundo na mayroong iba’t ibang epekto sa pamilyang Pilipino.
 • 15. Epekto ng Migrasyon sa Pamilyang Pilipino ‘Ang pangingibang-bansa ng mga Pilipino upang magtrabaho ay nakapagsusulot ng iba’t ibang epekto sa kani- kanilang pamilya at sa ating bansa sa pangkalahatan.’
 • 16. Mabuting Dulot ng Migrasyon Hindi Mabuting Dulot ng Migrasyon - Pagpapagawa ng mga bagong bahay - Pagkakaroon ng kalidaad na edukasyon ng mga anak - Mga patunay ng umaasensong negosyo na naipundar - Kakayahang matugunan ang mga pangunahong pangangailangan ng pamilya - Nakatutulong nang Malaki ang perang padala ng mga OFWs sa kanilang mga pamilya sa pag-aangat ng kalagayang pangkabuhayan ng bansa. - Naipamamalas ang kuturang Pilipino sa ibang lahi - Nagagamit at tumitingkad ang mga talino at kagalingan ng mga Pilipino sa ibang bansa - Pagbabago sa mga pagpapahalaga at pamamaraan sa pamumuhay (halimbawa: pagiging materialistic, pagtangkilik sa mga produktong imported, at patuloy na pagbabalik at paghahangad na makapagtrabaho sa ibang bansa) - Mabagal na pag-unlad sa pangkaisipan at panlipunan na aspekto ng mga anak (halimbawa: paggawa ng maling pagpapasiya at pagkakaroon ng maling kamalayan sa mga bagay-bagay) - Maaring maging dahilan sa paghihiwalay ng mag-aasawa at panghihina ng katatagan ng pamilya - Pagiging transnasyonal ng pamilya mula sa pagiging tradisyona; (halimbawa: pagtratrabaho ng mga ina bilang pagtulong sa pagtustos ng mga gastusin, ngunit pagkukulang nila ng panahon na magabayan ang mga anak) - Pagkakaroon ng puwang at kakulangan ng makabuluhang komunikasyon at atensyon sa pagitan ng mga magulang at ng mga anak.
 • 17.  Upang maging matagumpay ang pagharap ng pamilyang Pilipino sa mga epektong ito ng migrasyon, kinakailangan ang pagpapanatili ng mga pagpapahalagang Pilipino at ang paghubog at pagpapatatag ng pagmamahalan at ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya.  Tanging sa ganitong paraan lamang maihahanda ang mga kabataan sa mga pagsubok na maaari nilang harapin sa makabagong panahon ng globalisasyon at migrasyon.
 • 18. Pagharap sa Hamon ng Migrasyon  Ang pagmamahalan ng mag-asawa ay isa sa mga pangunahing pundasyon na nakapagpapatatag sa samahan at ugnayan ng pamilya.  Ang katatagang ito ang humuhubog sa pagkatao ng bawat kasapi ng pamilya upang sila ay maging handa sa pagharap sa mga hamon ng makabagong panahon tulad ng migrasyon.  Makatutulong din ang mga sumusunod na hakbang sa paghahanda sa mga epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino ayon kay Marie Aganon. a. pag-oorganisa at pagbuo ng mga counseling centers b. Patuloy na paghubog ng mga pagpapahalaga at birtud sa mga anak c. Pag-oorganisa at apgbibigay ng mga programang pangkabuhayan. d. Pagbibigay ng mga programang pang-OCWs tulad ng makabuluhang pamumuhunan sa negosyo at pagsasakatuparan ng R.A. 8042 o ang “Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995”
 • 19. Pagharap sa Hamon ng Migrasyon  Bukod pa sa mga nabanggit, ang mga sumusunod ay mga karagdagang hakbang para mapaghandaan ang mga epekto ng migrasyon/ 1. Pagpapanatili at pagpapatatag ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya 2. Pagkakaroon ng regular na pang-ispiritwal na counseling sa mag-asawa 3. Pagpapaunlad at pagpapatatag sa kultura ng pamilyang Pilipino 4. Pagpapanatili ng matatag na pagmamahalan, pagtitiwal at paggalang sa bawat miyembro ng pamilya 5. Pagpapalawak sa kamalayan ng mga bataan ukol sa pagiging mapanagutan sa mga gampaning pampamilya  Sa pamamagitan ng mga naitalang hakbang, mabubuo, mapagbubuklod-buklod, at mapatatag ang bawat pamilya na huhubog sa pagkatao ng bawat kasapi nito at magpapanatili sa kulturang pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa kabila ng patuloy n apg-usa ng globalisasyon at paglawig ng migrasyon.