SlideShare a Scribd company logo
Het project Zwaluwstaart Integrale trajectbegeleiding door kiezen en (ver)binden kansrijke in-, door- en uitstroom van pabostudenten Mieke Jaspers (Fontys) Margreet Vriesema (HS ZUYD)
5 Effectmeting 2 Beroepsbeeld Opleidingsbeeld Naar een beter rendement 4 Professionalisering 1 Integrale diagnose 3 Digitale bronnenbank 6 Kennisdisseminatie
Naar een beter rendement Kiezen blijkt een weerbarstig en complex gebeuren en laat zich niet door eenmalige interventies oplossen. De keuze voor integrale trajectbegeleiding is o.a. gebaseerd op (evidence based) bronnenonderzoek. Deze bronnen zijn: Integrale trajectbegeleiding, proven concept  arbeidsre-integratie van Fontys Actief Praktijktheorie over aansluitingspraktijken  van Roel Van Asselt
Zwaluwstaart Doelstelling van het project is het vergroten van de kansrijkheid van potentiële en eerstejaars pabo- studenten waardoor studiesucces in het hoger onderwijs verbeterd wordt Met een vroegtijdige integrale aanpak van in-, door- en uitstroom vanuit opleidingsperspectief en studentperspectief Directe doorstromers vanuit VO / MBO naar HBO en propedeusestudenten van pabo-opleidingen Het project had een looptijd van 2 jaar en een budget van € 625.000
Projectresultaten Methodiekbeschrijving: integrale werkwijze voor in/door/uitstroom Diagnose-instrument Beeldmaterialen van realistische beelden van opleiding en beroep Professionaliseringsprogramma voor docenten Digitale bronnenbank met achtergrondmateriaal Onderzoek naar beoogde effecten van interventies Kennisdisseminatie
Partners Fontys Hogescholen  Fontys PABO Eindhoven/Veghel Fontys Pedagogische opleidingen ’s-Hertogenbosch Fontys PABO Limburg, leslocaties Venlo en Sittard Fontys PABO Tilburg Hogeschool Zuyd PABO Zuyd met twee leslocaties: leslocatie Heerlen leslocatie Maastricht Koning Willem I College ’ s-Hertogenbosch Opleiding Kinderopvang en Onderwijs
Projectmedewerkers Projectleider : Mieke Jaspers Projectteam WP1 – Integrale diagnose Caroline Wijsman WP2 – Beroeps- opleidingsbeeld Margreet Vriesema WP3 – Digitale bronnenbank Vic Peeters WP4 – Professionalisering Marie-Louise v. Lieshout WP5 – Effectmeting Ellen Rohaan WP6 – Kennisdisseminatie Mieke Jaspers
WP1 Integrale diagnose Doelstelling Integrale werkwijze Kansrijkheid studenten en studiesucces Deliverables Beschrijving methodiek integrale trajectbegeleiding Instrumentarium: Diagnose-instrument Gespreksprotocol voor docenten
Diagnose-instrument INSTROOM   DOORSTROOM   UITSTROOM  Einde kwartaal 4 of eventueel eerder Kwartaal 2 t/m 4 Einde kwartaal 1 April - augustus Laatste jaar vooropleiding Afronding Talentont-wikkeling Contract-afspraak met pabo Integrale diagnose Toeleiding Fasen Integrale trajectbegeleiding voor in-/door-/uitstroom pabo
Vooropleiding : type opleiding(en), kennis en vaardigheden, profiel, doublures Leergeschiedenis: manier van leren, beleving van leren, studiegedrag Gezondheidssituatie : energie, fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid, hanteerbaarheid eventuele persoonlijke beperkingen Netwerk : sociale achtergrond, wonen, gelegenheid om te kunnen studeren, thuistaal Houdingsaspecten : betrokkenheid,vertrouwen, omgangsvormen, fysieke houding Kijk op de toekomst : opleidings- en beroepsbeeld, instellingskeuzemotief (beeld hogeschool, stad, studentenleven), reële perspectieven, omgaan met regels (ruimte en vrijheid), wensen, motieven, Criteria voor kansrijkheid
Kansrijkheidsprofiel - taaltoets en rekentoets boven landelijke norm - Afgeronde VWO opleiding, afgeronde HBO opleiding heel kansrijk - havo of mbo 4 diploma, geen doublures - taaltoets en rekentoets op de landelijke norm kansrijk - Lacunes in voorkennis en vaardigheden - niet aansluitende (mbo)opleiding - gestapelde opleidingen - taaltoets en rekentoets onder de landelijke norm kansrijk, mits Meerdere essentiële lacunes in voorkennis en vaardigheden, bijvoorbeeld zichtbaar in: - taaltoets en rekentoets ver onder de landelijke norm - 21+ test met scores onder het gemiddelde weinig kansrijk type opleiding(en), kennis en vaardigheden, profiel, doublures 1. Vooropleiding
Het kansrijkheidsprofiel als basis voor gesprek en contractafspraak
WP2 Beroepsbeeld en opleidingsbeeld Doelstelling Verbeteren van voorlichting Opname van ‘real life’ ontmoetingen Deliverables Verzameling van korte films Opname groepsgesprek Opname groepsintake Door studenten bedachte korte films
33 video’s verdeeld over vier rubrieken Beroepsaspect Beroepsdilemma Opleidingsbeeld PABO in beeld Dvd met ontwikkeld beeldmateriaal Twee voorbeelden: Moeilijk volgens eerstejaars studenten  Welke skills breng jij mee? Projectopbrengsten
WP3 Digitale bronnenbank Oorspronkelijk: Bronnenbank in SURFmedia Nu: website met videomateriaal, instrumentarium en documentatie
WP4 Professionalisering Doelstelling Vergroten handelingsrepertoire van docenten VO en MBO en van de Pabo-docenten Deliverables Training: werken met gespreksprotocol bij integrale diagnose Training: ondersteuning talentontwikkeling studenten bij integrale trajectbegeleiding
Productspecificaties Algemeen Eigen verantwoordelijkheid leerdynamiek Eerste hands kennis verwerven Leerkansen en werken op resultaat Werkplek-leren Specifiek Training on-the-job middels video-interactie en  workshadowing
12 Intake perspectief kansrijkheid (0 meting) Opstellen traject Trainingsdag Intake perspectief kansrijkheid 1 e gesprek de voorbereiding Ontwerp in dialoog peers -docent--onderwijs- manager/ teamleider ET 1 e gesprek evt. Bijstellen traject Monitoring peers, docenten, studenten, onderwijsmanager Evaluatie/bijstelling 2 e gesprek evt. Bijstellen traject 3 e gesprek Hands on trainingsdag-deel n.a.v. ervaringen  1e gesprek Hands on trainingsdag-deel n.a.v. ervaringen  2e gesprek Hands on trainingsdag-deel n.a.v. ervaringen  3e gesprek 1 2 3 5 1 6 8 9 11 Deskundigheidsbevordering 4 7 10
1. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID LEERDYNAMIEK Bewust worden. >>> leren zoeken en onderzoeken >>> actief zijn en geraakt worden >>> leren experimenteren >>> eigenaar worden 2. ‘EERSTE HANDS’ KENNIS VERWERVEN Met ontwikkelde tools gaan werken. Gaan onderzoeken wat deze tools doen/ inwerken op het leerproces van de student (trainingen). >>> laten oefenen met kennis  >>> onderzoekend werken  >>> experimenteren  >>> betekenis geven Vier ankerpunten
3. LEERKANSEN EN WERKEN OP RESULTAAT Hoe werken de tools? Toepassen van de tools in werkelijkheid (video interactie). Ervaren van functie van coachend leren. >>> doelen lokken uit en verleiden tot leren-leren >>> werkresultaten leveren >>> open leer-ruimte geven >>> nieuwe kennis creëren 4. WERKPLEK-LEREN Uitvoeren van pilot . Creëren van learning Com. Netwerkleren >>>  leren koppelen aan ‘real life’ beroepscontext >>> eigen(standige) beroepsproducten >>> zelfstudietijd en actieonderzoek >>> kundig worden
Uitwerkingen per fase vanuit de vragen : Wie speelt een rol in het proces? Wat is de essentie van de professionalisering? Wat zijn de doelen van de professionalisering? Hoe kun je die doelen bereiken? Wanneer pilots? Professionalisering in 5 fasen
WP5 Effectmeting Doelstelling Onderzoek naar effecten van ITB-interventies op vergroten kansrijkheid pabostudenten (=meer doorstroom)
Redeneerketen + + + + + + + + Integrale diagnose (voor start studie) Binding instituut Studiekeuze Doorstroom naar 2 e studiejaar (van zelfde opleiding) Beeld van beroep Beeld van opleiding
Tijdpad metingen Beroeps-beeld en opleidingsbeeld Beroeps- beeld en opleidingsbeeld Studie-keuze en binding opleiding In- en uitstroomcijfers In- en uitstroomcijfers Studie-succes en -uitval Obser-vaties intake-dagen Sep 2009 Jun 2010 Sep 2010 Jun 2011 Sep 2011 intake In- en uitstroomcijfers + interviews +vragenlijst Ervaring-en met ITB van SLB-ers
Onderzoeksgroep Drie groepen cohort 2010 (1 pabo: DB): Vroege inschrijvers (voor 1 april) Midden inschrijvers (voor 1 juni) Late inschrijvers (voor 1 augustus) Controlegroep (1 pabo:Tilburg): Pabostudenten cohort 2010 zónder intake
Instrumenten en variabelen Instrumenten Variabelen BOLB Beroepsbeeld en Opleidingsbeeld BOSk Binding en Studiekeuze Interviewprotocol Effect van intake op bovenstaande variabelen Exitformulieren Redenen voor uitval Observatie-instr. Uitvalcijfers Verloop intakedag Doorstroom en uitval
BOLB en BOSk Onderzoeksvragen In hoeverre is het beroeps- en opleidingsbeeld veranderd door de intake? Zijn er verschillen tussen vroege, midden en late inschrijvers? In hoeverre heeft de intake (integrale diagnose) bijgedragen aan binding en studiekeuze? Zijn er verschillen tussen vroege, midden en late inschrijvers? Respondenten Onderzoeksgroep: studenten Den Bosch (vroeg/midden/laat) Controlegroep: studenten Tilburg Referentiegroep BOLB: docenten Den Bosch (n=21)
BOLB deel A: beroepsbeeld BOLB A invullen Eigen scores vergelijken met expertscores Resultaten van studenten: Schoonhouden eigen klaslokaal Vragen voor Citotoets maken
Resultaten BOLB Maat: samenhang van gemiddelde itemscores met expertscores (Pearson correlation) Beroepsbeeld ( deel A): groep voor N na N vroeg 0,778 53 0,810 60 midden 0,792 26 0,844 28 laat 0,752 31 0,773 18 controle 0,832 42 0,816 71
Conclusies BOLB De samenhang (gelijkenis) met expertscores neemt toe (oftewel: het beroepsbeeld wordt beter) bij alle groepen die intake hebben gehad en neemt (lichtelijk) af bij controlegroep Vooral bij vroege en midden groep is verbetering van beroepsbeeld groot. De late inschrijvers hebben het slechtste beroepsbeeld.
Conclusies BOSk De mate van binding is voor alle onderzoeksgroepen ongeveer gelijk (gem. itemscore = 4,0) en hoger dan in de controlegroepen (gem. itemscore = 3,8) De intake heeft alleen een (significant) effect op binding met het instituut bij vroege inschrijvers De intake lijkt weinig tot geen effect te hebben op het studiekeuzegedrag
Interviews Onderzoeksvraag In hoeverre heeft de intakedag effect gehad op het beroepsbeeld, opleidingsbeeld, de binding en studiekeuze? Zijn er verschillen tussen vroege, midden en late inschrijvers? Selecte steekproef (5 vroeg, 5 midden, 5 laat); zowel mannen als vrouwen, zowel deeltijders als voltijders Follow-up in voorjaar 2011; uitvallers gedurende studiejaar; SLB-ers
Conclusies interviews Volgens de studenten heeft de intakedag vrijwel niet bijgedragen aan het beroepsbeeld Bijna de helft van de studenten geeft aan dat de intakedag effect heeft gehad op het beeld dat ze van de opleiding hebben Volgens de studenten heeft de intakedag bijgedragen aan de binding met de opleiding Voor ongeveer de helft van de studenten heeft de intakedag gezorgd voor een bevestiging van de studiekeuze De intakedag wordt overwegend positief ervaren.
WP6 Kennisdisseminatie Doelstelling Informeren over de opgeleverde projectresultaten Deliverables Interne publicaties Congres It takes two to tango (28 april 2011) Studiedagen (intern en extern) Implementatieplan Publicatie Kansrijk: naar een waarderende aanpak van (PABO) talent
Meer informatie? Mieke Jaspers – Projectleiding [email_address] Margreet Vriesema – werkpakketleider [email_address] Website: www.fontys.nl/zwaluwstaart

More Related Content

What's hot

Blended learning en (e)-assessment
Blended learning en (e)-assessmentBlended learning en (e)-assessment
Blended learning en (e)-assessment
Luc Vandeput
 
Videoconsultatie pp 2
Videoconsultatie pp 2Videoconsultatie pp 2
Videoconsultatie pp 2
caponi_lara
 
Hoofdstuk 2 toetsen op school
Hoofdstuk 2 toetsen op schoolHoofdstuk 2 toetsen op school
Hoofdstuk 2 toetsen op school
Erik Roelofs
 
20101112 assessmentineleren
20101112 assessmentineleren20101112 assessmentineleren
20101112 assessmentineleren
Filip Vervenne
 
ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie PAT Learning Solutions
ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie PAT Learning SolutionsZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie PAT Learning Solutions
ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie PAT Learning Solutions
Paul Kemper
 
Presentatietraining pto-po-vo-2010
Presentatietraining pto-po-vo-2010Presentatietraining pto-po-vo-2010
Presentatietraining pto-po-vo-2010
LPC
 
Flipped classroom en tpack
Flipped classroom en tpackFlipped classroom en tpack
Flipped classroom en tpack
WilfredRubens.com
 
Digitaal Marketing Plan - Ehsal management school
Digitaal Marketing Plan - Ehsal management schoolDigitaal Marketing Plan - Ehsal management school
Digitaal Marketing Plan - Ehsal management school
Cedric Deweeck
 
20160615 onderzoeksconferentie weten wat werkt
20160615 onderzoeksconferentie weten wat werkt20160615 onderzoeksconferentie weten wat werkt
20160615 onderzoeksconferentie weten wat werkt
Judith Zwerver-Bergman
 
Permanente vorming UHasselt 2013-2014
Permanente vorming UHasselt 2013-2014Permanente vorming UHasselt 2013-2014
Permanente vorming UHasselt 2013-2014
Universiteit Hasselt School of Expert Education
 
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Ilya Zitter
 
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter
 
Euroforum interactief
Euroforum interactiefEuroforum interactief
Euroforum interactief
Remcovh
 
Digitaal portfolio
Digitaal portfolioDigitaal portfolio
Digitaal portfolio
WilfredRubens.com
 
Regionale samenwerking van havo-scholen en hbo-instellingen rondom LOB
Regionale samenwerking van havo-scholen en hbo-instellingen rondom LOBRegionale samenwerking van havo-scholen en hbo-instellingen rondom LOB
Regionale samenwerking van havo-scholen en hbo-instellingen rondom LOB
LOBConferentie
 

What's hot (16)

Blended learning en (e)-assessment
Blended learning en (e)-assessmentBlended learning en (e)-assessment
Blended learning en (e)-assessment
 
Videoconsultatie pp 2
Videoconsultatie pp 2Videoconsultatie pp 2
Videoconsultatie pp 2
 
Hoofdstuk 2 toetsen op school
Hoofdstuk 2 toetsen op schoolHoofdstuk 2 toetsen op school
Hoofdstuk 2 toetsen op school
 
20101112 assessmentineleren
20101112 assessmentineleren20101112 assessmentineleren
20101112 assessmentineleren
 
ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie PAT Learning Solutions
ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie PAT Learning SolutionsZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie PAT Learning Solutions
ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie PAT Learning Solutions
 
Presentatietraining pto-po-vo-2010
Presentatietraining pto-po-vo-2010Presentatietraining pto-po-vo-2010
Presentatietraining pto-po-vo-2010
 
Flipped classroom en tpack
Flipped classroom en tpackFlipped classroom en tpack
Flipped classroom en tpack
 
Digitaal Marketing Plan - Ehsal management school
Digitaal Marketing Plan - Ehsal management schoolDigitaal Marketing Plan - Ehsal management school
Digitaal Marketing Plan - Ehsal management school
 
20160615 onderzoeksconferentie weten wat werkt
20160615 onderzoeksconferentie weten wat werkt20160615 onderzoeksconferentie weten wat werkt
20160615 onderzoeksconferentie weten wat werkt
 
Permanente vorming UHasselt 2013-2014
Permanente vorming UHasselt 2013-2014Permanente vorming UHasselt 2013-2014
Permanente vorming UHasselt 2013-2014
 
Hhs april 2014
Hhs april 2014Hhs april 2014
Hhs april 2014
 
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
 
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
 
Euroforum interactief
Euroforum interactiefEuroforum interactief
Euroforum interactief
 
Digitaal portfolio
Digitaal portfolioDigitaal portfolio
Digitaal portfolio
 
Regionale samenwerking van havo-scholen en hbo-instellingen rondom LOB
Regionale samenwerking van havo-scholen en hbo-instellingen rondom LOBRegionale samenwerking van havo-scholen en hbo-instellingen rondom LOB
Regionale samenwerking van havo-scholen en hbo-instellingen rondom LOB
 

Similar to OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces van kiezen voor de juiste opleiding - Marcel Penners en Mieke Jaspers

Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!
Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!
Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!
HAN University of Applied Sciences
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
wkwinten
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
eyfioole
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
wkwinten
 
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op StudiesuccesHogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool INHolland
 
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Hogeschool Rotterdam
 
Presentatie Maastricht
Presentatie MaastrichtPresentatie Maastricht
Presentatie Maastricht
Willem van Dinther
 
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...
SURF Events
 
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
ssuser7c8583
 
Datagedreven onderzoek in het mbo - op de cvi conferentie
Datagedreven onderzoek in het mbo - op de cvi conferentieDatagedreven onderzoek in het mbo - op de cvi conferentie
Datagedreven onderzoek in het mbo - op de cvi conferentie
Hutspot
 
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
servicepuntihks
 
Professie à la carte cv i managementconferentie domburg-2011
Professie à la carte cv i managementconferentie domburg-2011Professie à la carte cv i managementconferentie domburg-2011
Professie à la carte cv i managementconferentie domburg-2011
hjhgerritsen
 
Presentatie ZorgSucces Roadshow
Presentatie ZorgSucces RoadshowPresentatie ZorgSucces Roadshow
Presentatie ZorgSucces Roadshow
Paul Kemper
 
Drie ontwerpscenario's voor het maken van onderwijs en examinering (door Bert...
Drie ontwerpscenario's voor het maken van onderwijs en examinering (door Bert...Drie ontwerpscenario's voor het maken van onderwijs en examinering (door Bert...
Drie ontwerpscenario's voor het maken van onderwijs en examinering (door Bert...
ihks2
 
Presentatie talentontwikkeling Porta Mosana
Presentatie talentontwikkeling Porta MosanaPresentatie talentontwikkeling Porta Mosana
Presentatie talentontwikkeling Porta Mosana
ExpoSchoolaanZet
 
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
ExpoSchoolaanZet
 
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
Lieke
 
Toetspunt: gepersonaliseerd leren met hoogwaardige digitale RTTI-toetsen - St...
Toetspunt: gepersonaliseerd leren met hoogwaardige digitale RTTI-toetsen - St...Toetspunt: gepersonaliseerd leren met hoogwaardige digitale RTTI-toetsen - St...
Toetspunt: gepersonaliseerd leren met hoogwaardige digitale RTTI-toetsen - St...
SURF Events
 
Hoe Digitale Portfolios Efficient Inzetten Met Behulp Van Een Persoonlijk Ont...
Hoe Digitale Portfolios Efficient Inzetten Met Behulp Van Een Persoonlijk Ont...Hoe Digitale Portfolios Efficient Inzetten Met Behulp Van Een Persoonlijk Ont...
Hoe Digitale Portfolios Efficient Inzetten Met Behulp Van Een Persoonlijk Ont...
Quentin Castel
 
Geert Driessen (2012) Presessional testing and learning
Geert Driessen (2012) Presessional testing and learningGeert Driessen (2012) Presessional testing and learning
Geert Driessen (2012) Presessional testing and learning
Driessen Research
 

Similar to OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces van kiezen voor de juiste opleiding - Marcel Penners en Mieke Jaspers (20)

Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!
Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!
Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
 
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op StudiesuccesHogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
 
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
 
Presentatie Maastricht
Presentatie MaastrichtPresentatie Maastricht
Presentatie Maastricht
 
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...
 
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
 
Datagedreven onderzoek in het mbo - op de cvi conferentie
Datagedreven onderzoek in het mbo - op de cvi conferentieDatagedreven onderzoek in het mbo - op de cvi conferentie
Datagedreven onderzoek in het mbo - op de cvi conferentie
 
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
 
Professie à la carte cv i managementconferentie domburg-2011
Professie à la carte cv i managementconferentie domburg-2011Professie à la carte cv i managementconferentie domburg-2011
Professie à la carte cv i managementconferentie domburg-2011
 
Presentatie ZorgSucces Roadshow
Presentatie ZorgSucces RoadshowPresentatie ZorgSucces Roadshow
Presentatie ZorgSucces Roadshow
 
Drie ontwerpscenario's voor het maken van onderwijs en examinering (door Bert...
Drie ontwerpscenario's voor het maken van onderwijs en examinering (door Bert...Drie ontwerpscenario's voor het maken van onderwijs en examinering (door Bert...
Drie ontwerpscenario's voor het maken van onderwijs en examinering (door Bert...
 
Presentatie talentontwikkeling Porta Mosana
Presentatie talentontwikkeling Porta MosanaPresentatie talentontwikkeling Porta Mosana
Presentatie talentontwikkeling Porta Mosana
 
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
 
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
 
Toetspunt: gepersonaliseerd leren met hoogwaardige digitale RTTI-toetsen - St...
Toetspunt: gepersonaliseerd leren met hoogwaardige digitale RTTI-toetsen - St...Toetspunt: gepersonaliseerd leren met hoogwaardige digitale RTTI-toetsen - St...
Toetspunt: gepersonaliseerd leren met hoogwaardige digitale RTTI-toetsen - St...
 
Hoe Digitale Portfolios Efficient Inzetten Met Behulp Van Een Persoonlijk Ont...
Hoe Digitale Portfolios Efficient Inzetten Met Behulp Van Een Persoonlijk Ont...Hoe Digitale Portfolios Efficient Inzetten Met Behulp Van Een Persoonlijk Ont...
Hoe Digitale Portfolios Efficient Inzetten Met Behulp Van Een Persoonlijk Ont...
 
Geert Driessen (2012) Presessional testing and learning
Geert Driessen (2012) Presessional testing and learningGeert Driessen (2012) Presessional testing and learning
Geert Driessen (2012) Presessional testing and learning
 

More from SURF Events

Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23
Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23
Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23
SURF Events
 
Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22
Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22
Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22
SURF Events
 
Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...
Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...
Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...
SURF Events
 
Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...
Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...
Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...
SURF Events
 
Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...
Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...
Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...
SURF Events
 
Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...
Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...
Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...
SURF Events
 
Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22
Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22
Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22
SURF Events
 
Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...
Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...
Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...
SURF Events
 
Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...
Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...
Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...
SURF Events
 
Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...
Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...
Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...
SURF Events
 
De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...
De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...
De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...
SURF Events
 
Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...
Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...
Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...
SURF Events
 
Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...
Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...
Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...
SURF Events
 
The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...
The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...
The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...
SURF Events
 
Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...
Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...
Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...
SURF Events
 
Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...
Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...
Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...
SURF Events
 
From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...
From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...
From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...
SURF Events
 
Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...
Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...
Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...
SURF Events
 
Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...
Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...
Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...
SURF Events
 
Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...
Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...
Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...
SURF Events
 

More from SURF Events (20)

Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23
Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23
Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23
 
Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22
Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22
Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22
 
Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...
Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...
Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...
 
Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...
Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...
Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...
 
Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...
Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...
Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...
 
Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...
Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...
Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...
 
Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22
Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22
Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22
 
Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...
Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...
Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...
 
Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...
Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...
Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...
 
Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...
Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...
Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...
 
De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...
De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...
De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...
 
Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...
Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...
Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...
 
Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...
Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...
Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...
 
The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...
The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...
The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...
 
Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...
Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...
Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...
 
Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...
Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...
Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...
 
From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...
From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...
From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...
 
Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...
Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...
Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...
 
Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...
Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...
Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...
 
Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...
Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...
Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...
 

OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces van kiezen voor de juiste opleiding - Marcel Penners en Mieke Jaspers

 • 1. Het project Zwaluwstaart Integrale trajectbegeleiding door kiezen en (ver)binden kansrijke in-, door- en uitstroom van pabostudenten Mieke Jaspers (Fontys) Margreet Vriesema (HS ZUYD)
 • 2. 5 Effectmeting 2 Beroepsbeeld Opleidingsbeeld Naar een beter rendement 4 Professionalisering 1 Integrale diagnose 3 Digitale bronnenbank 6 Kennisdisseminatie
 • 3. Naar een beter rendement Kiezen blijkt een weerbarstig en complex gebeuren en laat zich niet door eenmalige interventies oplossen. De keuze voor integrale trajectbegeleiding is o.a. gebaseerd op (evidence based) bronnenonderzoek. Deze bronnen zijn: Integrale trajectbegeleiding, proven concept arbeidsre-integratie van Fontys Actief Praktijktheorie over aansluitingspraktijken van Roel Van Asselt
 • 4. Zwaluwstaart Doelstelling van het project is het vergroten van de kansrijkheid van potentiële en eerstejaars pabo- studenten waardoor studiesucces in het hoger onderwijs verbeterd wordt Met een vroegtijdige integrale aanpak van in-, door- en uitstroom vanuit opleidingsperspectief en studentperspectief Directe doorstromers vanuit VO / MBO naar HBO en propedeusestudenten van pabo-opleidingen Het project had een looptijd van 2 jaar en een budget van € 625.000
 • 5. Projectresultaten Methodiekbeschrijving: integrale werkwijze voor in/door/uitstroom Diagnose-instrument Beeldmaterialen van realistische beelden van opleiding en beroep Professionaliseringsprogramma voor docenten Digitale bronnenbank met achtergrondmateriaal Onderzoek naar beoogde effecten van interventies Kennisdisseminatie
 • 6. Partners Fontys Hogescholen Fontys PABO Eindhoven/Veghel Fontys Pedagogische opleidingen ’s-Hertogenbosch Fontys PABO Limburg, leslocaties Venlo en Sittard Fontys PABO Tilburg Hogeschool Zuyd PABO Zuyd met twee leslocaties: leslocatie Heerlen leslocatie Maastricht Koning Willem I College ’ s-Hertogenbosch Opleiding Kinderopvang en Onderwijs
 • 7. Projectmedewerkers Projectleider : Mieke Jaspers Projectteam WP1 – Integrale diagnose Caroline Wijsman WP2 – Beroeps- opleidingsbeeld Margreet Vriesema WP3 – Digitale bronnenbank Vic Peeters WP4 – Professionalisering Marie-Louise v. Lieshout WP5 – Effectmeting Ellen Rohaan WP6 – Kennisdisseminatie Mieke Jaspers
 • 8. WP1 Integrale diagnose Doelstelling Integrale werkwijze Kansrijkheid studenten en studiesucces Deliverables Beschrijving methodiek integrale trajectbegeleiding Instrumentarium: Diagnose-instrument Gespreksprotocol voor docenten
 • 9. Diagnose-instrument INSTROOM  DOORSTROOM  UITSTROOM Einde kwartaal 4 of eventueel eerder Kwartaal 2 t/m 4 Einde kwartaal 1 April - augustus Laatste jaar vooropleiding Afronding Talentont-wikkeling Contract-afspraak met pabo Integrale diagnose Toeleiding Fasen Integrale trajectbegeleiding voor in-/door-/uitstroom pabo
 • 10. Vooropleiding : type opleiding(en), kennis en vaardigheden, profiel, doublures Leergeschiedenis: manier van leren, beleving van leren, studiegedrag Gezondheidssituatie : energie, fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid, hanteerbaarheid eventuele persoonlijke beperkingen Netwerk : sociale achtergrond, wonen, gelegenheid om te kunnen studeren, thuistaal Houdingsaspecten : betrokkenheid,vertrouwen, omgangsvormen, fysieke houding Kijk op de toekomst : opleidings- en beroepsbeeld, instellingskeuzemotief (beeld hogeschool, stad, studentenleven), reële perspectieven, omgaan met regels (ruimte en vrijheid), wensen, motieven, Criteria voor kansrijkheid
 • 11. Kansrijkheidsprofiel - taaltoets en rekentoets boven landelijke norm - Afgeronde VWO opleiding, afgeronde HBO opleiding heel kansrijk - havo of mbo 4 diploma, geen doublures - taaltoets en rekentoets op de landelijke norm kansrijk - Lacunes in voorkennis en vaardigheden - niet aansluitende (mbo)opleiding - gestapelde opleidingen - taaltoets en rekentoets onder de landelijke norm kansrijk, mits Meerdere essentiële lacunes in voorkennis en vaardigheden, bijvoorbeeld zichtbaar in: - taaltoets en rekentoets ver onder de landelijke norm - 21+ test met scores onder het gemiddelde weinig kansrijk type opleiding(en), kennis en vaardigheden, profiel, doublures 1. Vooropleiding
 • 12. Het kansrijkheidsprofiel als basis voor gesprek en contractafspraak
 • 13. WP2 Beroepsbeeld en opleidingsbeeld Doelstelling Verbeteren van voorlichting Opname van ‘real life’ ontmoetingen Deliverables Verzameling van korte films Opname groepsgesprek Opname groepsintake Door studenten bedachte korte films
 • 14. 33 video’s verdeeld over vier rubrieken Beroepsaspect Beroepsdilemma Opleidingsbeeld PABO in beeld Dvd met ontwikkeld beeldmateriaal Twee voorbeelden: Moeilijk volgens eerstejaars studenten Welke skills breng jij mee? Projectopbrengsten
 • 15. WP3 Digitale bronnenbank Oorspronkelijk: Bronnenbank in SURFmedia Nu: website met videomateriaal, instrumentarium en documentatie
 • 16. WP4 Professionalisering Doelstelling Vergroten handelingsrepertoire van docenten VO en MBO en van de Pabo-docenten Deliverables Training: werken met gespreksprotocol bij integrale diagnose Training: ondersteuning talentontwikkeling studenten bij integrale trajectbegeleiding
 • 17. Productspecificaties Algemeen Eigen verantwoordelijkheid leerdynamiek Eerste hands kennis verwerven Leerkansen en werken op resultaat Werkplek-leren Specifiek Training on-the-job middels video-interactie en workshadowing
 • 18. 12 Intake perspectief kansrijkheid (0 meting) Opstellen traject Trainingsdag Intake perspectief kansrijkheid 1 e gesprek de voorbereiding Ontwerp in dialoog peers -docent--onderwijs- manager/ teamleider ET 1 e gesprek evt. Bijstellen traject Monitoring peers, docenten, studenten, onderwijsmanager Evaluatie/bijstelling 2 e gesprek evt. Bijstellen traject 3 e gesprek Hands on trainingsdag-deel n.a.v. ervaringen 1e gesprek Hands on trainingsdag-deel n.a.v. ervaringen 2e gesprek Hands on trainingsdag-deel n.a.v. ervaringen 3e gesprek 1 2 3 5 1 6 8 9 11 Deskundigheidsbevordering 4 7 10
 • 19. 1. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID LEERDYNAMIEK Bewust worden. >>> leren zoeken en onderzoeken >>> actief zijn en geraakt worden >>> leren experimenteren >>> eigenaar worden 2. ‘EERSTE HANDS’ KENNIS VERWERVEN Met ontwikkelde tools gaan werken. Gaan onderzoeken wat deze tools doen/ inwerken op het leerproces van de student (trainingen). >>> laten oefenen met kennis >>> onderzoekend werken >>> experimenteren >>> betekenis geven Vier ankerpunten
 • 20. 3. LEERKANSEN EN WERKEN OP RESULTAAT Hoe werken de tools? Toepassen van de tools in werkelijkheid (video interactie). Ervaren van functie van coachend leren. >>> doelen lokken uit en verleiden tot leren-leren >>> werkresultaten leveren >>> open leer-ruimte geven >>> nieuwe kennis creëren 4. WERKPLEK-LEREN Uitvoeren van pilot . Creëren van learning Com. Netwerkleren >>> leren koppelen aan ‘real life’ beroepscontext >>> eigen(standige) beroepsproducten >>> zelfstudietijd en actieonderzoek >>> kundig worden
 • 21. Uitwerkingen per fase vanuit de vragen : Wie speelt een rol in het proces? Wat is de essentie van de professionalisering? Wat zijn de doelen van de professionalisering? Hoe kun je die doelen bereiken? Wanneer pilots? Professionalisering in 5 fasen
 • 22. WP5 Effectmeting Doelstelling Onderzoek naar effecten van ITB-interventies op vergroten kansrijkheid pabostudenten (=meer doorstroom)
 • 23. Redeneerketen + + + + + + + + Integrale diagnose (voor start studie) Binding instituut Studiekeuze Doorstroom naar 2 e studiejaar (van zelfde opleiding) Beeld van beroep Beeld van opleiding
 • 24. Tijdpad metingen Beroeps-beeld en opleidingsbeeld Beroeps- beeld en opleidingsbeeld Studie-keuze en binding opleiding In- en uitstroomcijfers In- en uitstroomcijfers Studie-succes en -uitval Obser-vaties intake-dagen Sep 2009 Jun 2010 Sep 2010 Jun 2011 Sep 2011 intake In- en uitstroomcijfers + interviews +vragenlijst Ervaring-en met ITB van SLB-ers
 • 25. Onderzoeksgroep Drie groepen cohort 2010 (1 pabo: DB): Vroege inschrijvers (voor 1 april) Midden inschrijvers (voor 1 juni) Late inschrijvers (voor 1 augustus) Controlegroep (1 pabo:Tilburg): Pabostudenten cohort 2010 zónder intake
 • 26. Instrumenten en variabelen Instrumenten Variabelen BOLB Beroepsbeeld en Opleidingsbeeld BOSk Binding en Studiekeuze Interviewprotocol Effect van intake op bovenstaande variabelen Exitformulieren Redenen voor uitval Observatie-instr. Uitvalcijfers Verloop intakedag Doorstroom en uitval
 • 27. BOLB en BOSk Onderzoeksvragen In hoeverre is het beroeps- en opleidingsbeeld veranderd door de intake? Zijn er verschillen tussen vroege, midden en late inschrijvers? In hoeverre heeft de intake (integrale diagnose) bijgedragen aan binding en studiekeuze? Zijn er verschillen tussen vroege, midden en late inschrijvers? Respondenten Onderzoeksgroep: studenten Den Bosch (vroeg/midden/laat) Controlegroep: studenten Tilburg Referentiegroep BOLB: docenten Den Bosch (n=21)
 • 28. BOLB deel A: beroepsbeeld BOLB A invullen Eigen scores vergelijken met expertscores Resultaten van studenten: Schoonhouden eigen klaslokaal Vragen voor Citotoets maken
 • 29. Resultaten BOLB Maat: samenhang van gemiddelde itemscores met expertscores (Pearson correlation) Beroepsbeeld ( deel A): groep voor N na N vroeg 0,778 53 0,810 60 midden 0,792 26 0,844 28 laat 0,752 31 0,773 18 controle 0,832 42 0,816 71
 • 30. Conclusies BOLB De samenhang (gelijkenis) met expertscores neemt toe (oftewel: het beroepsbeeld wordt beter) bij alle groepen die intake hebben gehad en neemt (lichtelijk) af bij controlegroep Vooral bij vroege en midden groep is verbetering van beroepsbeeld groot. De late inschrijvers hebben het slechtste beroepsbeeld.
 • 31. Conclusies BOSk De mate van binding is voor alle onderzoeksgroepen ongeveer gelijk (gem. itemscore = 4,0) en hoger dan in de controlegroepen (gem. itemscore = 3,8) De intake heeft alleen een (significant) effect op binding met het instituut bij vroege inschrijvers De intake lijkt weinig tot geen effect te hebben op het studiekeuzegedrag
 • 32. Interviews Onderzoeksvraag In hoeverre heeft de intakedag effect gehad op het beroepsbeeld, opleidingsbeeld, de binding en studiekeuze? Zijn er verschillen tussen vroege, midden en late inschrijvers? Selecte steekproef (5 vroeg, 5 midden, 5 laat); zowel mannen als vrouwen, zowel deeltijders als voltijders Follow-up in voorjaar 2011; uitvallers gedurende studiejaar; SLB-ers
 • 33. Conclusies interviews Volgens de studenten heeft de intakedag vrijwel niet bijgedragen aan het beroepsbeeld Bijna de helft van de studenten geeft aan dat de intakedag effect heeft gehad op het beeld dat ze van de opleiding hebben Volgens de studenten heeft de intakedag bijgedragen aan de binding met de opleiding Voor ongeveer de helft van de studenten heeft de intakedag gezorgd voor een bevestiging van de studiekeuze De intakedag wordt overwegend positief ervaren.
 • 34. WP6 Kennisdisseminatie Doelstelling Informeren over de opgeleverde projectresultaten Deliverables Interne publicaties Congres It takes two to tango (28 april 2011) Studiedagen (intern en extern) Implementatieplan Publicatie Kansrijk: naar een waarderende aanpak van (PABO) talent
 • 35. Meer informatie? Mieke Jaspers – Projectleiding [email_address] Margreet Vriesema – werkpakketleider [email_address] Website: www.fontys.nl/zwaluwstaart

Editor's Notes

 1. Bij het in beeld brengen van diverse beroepsaspecten maken we, naast zelfontwikkeld materiaal, gebruik van bestaand filmmateriaal zoals leraar24
 2. De 3 studentengroepen (vroeg, midden en controle) verschillen nagenoeg niet mbt het beroepsbeeld. Opvallende verschillen tussen de studentengroepen en expertgroep: Item 6 (Gesprekken met ouders voeren): de studenten scoren gemiddeld iets lager (dwz: vinden het minder passen bij beroep leerkracht dan experts) Item 7 (Systematisch je eigen manier van werken onderzoeken): de studenten scoren gemiddeld iets lager Item 14 (Contact met hulpverleners in de jeugdzorg onderhouden): de studenten scoren gemiddeld hoger Item 15 (Bijscholing volgen om je verder te ontwikkelen als leerkracht): de studenten scoren gemiddeld iets lager Item 16 (Schoonhouden van je eigen klaslokaal): de studenten scoren gemiddeld veel hoger Item 18 (ICT in het onderwijs zinvol toepassen): de studenten scoren gemiddeld iets lager Item 23 (Vragen voor de Cito-toets maken): de studenten scoren gemiddeld veel hoger Item 24 (Zoeken naar oorzaken van gedrag): de studenten scoren gemiddeld hoger Item 28 (Contact met onderwijsdeskundigen onderhouden): de studenten scoren gemiddeld iets hoger Groepsgrootten: Experts: n=21; Vroeg: n=53; Midden: n=26; Controle: n=38.
 3. Dit kan op dezelfde dag als beroepsbeeld etc.