SlideShare a Scribd company logo
,''' i :i ĺĺrĹ l,l ĺ lĺ:ll'l 1ĺ{llll.2020?.
r!l
iĺ,.;*łł_,l i|l|1jęĺ':ieĺ'ĺł1*ĺ**ľ.ľĺ"ľ1r-
oŚwIADCzENIE
o stanie majątkowym
Ą
urodzoily(a) ....,v
zatľudniony(a) w
zatrudnionla. lub
zamieszkały{a) ť ..
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalnościgospodarczej przez osoby pďniące funkcje publiczne (Dz. U.
z 2a17 r. poz. 1393,z pÓŹn. zm.), zgodnie z art' 10 tej ustawy oświadczam, Że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiejwspólności ustawowej lub stanowiące inij majątek
odrębny:
I
1 . Dom o powĺerzcnni, ...N]'Ę..?'{.:i. !?ť. mz położony......'".."..,
adres:
tytuł p
2. Mieszkanie (własnościowe,spďdzielcze własnościowelub inne):
adres: m2
tytuł prawny (własnośi,wspłśł_łwłasnośl" wiel kośl udziału ) :'. -' !"q. lE "
rawny:
3. rstwo rolne:
rodzaj
adres
rodzaj zabudowy
tytułprawny (własnośi,współwłasność,
podać jaki):..
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód id
ie wieczysíe, dzierŻawa, inny tytuł,
1.'li[ )'JilĹ?ü
4' lnne nieľuchomoscĺ działki}: ... ... powlerzcnnia: ...J
..J.Y...l1Ą Ł3.tl. :r $'..
1-r,
'r':t'"'" m2miail1*
:iĄĹZ
' ki"'i""'"'ť""'.iĺ.J.xłY..
I
łAihl
(adres, tytuł prawny; wlasność, wspóľwłasność,inny tytuł - podać Jaki oľaz lnne dane)
5. Zasoby pienĺężne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,..-...
.-tí'  ''
-L-VLtiJ. )tJ ) I
..!'.V.. '.....t ł l
* päpiery wartościgwu, ..'.l!lŁ... i,.Ťĺi}.
na kwotę
il
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek)mĺenieod Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub związku metropolitalnego,
które podlegało zbyciu w drodze przetargu:
'tałť nie*
Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo .........
NI
1. a* Nĺejestem:
- członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego
lub likwidatorem takiej spółki, a także pďnomocnikiem wspllnika, o którym mowa W
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych
u prawnieniach pracown íków (Dz. U. z 201 8 r. poz. 217 0, z pőżn, zm.),
- syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowyrnlub nadzorcą lub
zarządcą w postępowan iu restru kturyzacyjnym,
- członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalnośigospodarczą.
Hlestem:
- członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spolki prawa handlowego
lub likwidatorem takiej spÓłki, lub pďnomocnikiem wspÓlnika, o którym mowa w art.
1 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach
pracownikÓw,
- syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłoŚciowym lub nadzorcą lub
zarządcą w postępowa n iu restru ktu ryzacyjnym,
- członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalnośćgospodarczą.
(Wymlenlr pďnlone funkcje i stanowiska vľ:azznazmami spÓłek, innych podmiotlw lub fundacji)
Ztego tytułu osiągnąłem(ďam)w roku ubiegłym dochid W Wysokości:...
2. a* Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonuję innych zajęi w spÓłkach prawa handlowego,
które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczośćlub interesowność'
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości
3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni.ĺ)
ř*
Z tego tytułu
(nazwa splłkl - adresy, wlelkoŚl udziałów' ilośćakcji)
ęłam)w roku ubiegłym dochód W Wysokości.....'
Rlwnocześnie oświadczam,
(podać pełnloną funkcję, nazwę l adres spółdzielnl)
Nl il; h,.rv 17ł
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegłym dochld w wysokoŚci: ...l).].Y..'ř}ł:..:.Y.?...
spÓłkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub
akcje
moje udziały lub akcje 10%
W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią10%
kapitału.
Iv
1. Nie prowadzę działalnoŚci gospodaľczej na własny rachunek lub wspÓlnie z innymi
osobami, nie zarządzam taką działalnością'nie jestem przedstawicielem czy
pełnom ocni kiem w prowadzeniu takiej dziďal ności.2)
2. Prowadzę w wyzej określonysposób działalnośćpolegającą na: trliĘ nncZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:.............
v
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podal markę, model i rok produkcji):
'qľ!ĽB}s'Ě.ę:;.$ď ľ$ý'Mili"$11$i:ft,$ý"ł:ľ::.:' ' :'.. .:
. . . .
'
. ł. . .
'
. i . . ł . r
VI
Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
poŻyczki oraz Warunki, na jakich zostały udzĺelone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem' w jakiej wysokości):
..7.ü,.8ü"Ü B^NK -í.ľN.*ľłnu(..ÜĺĽ'
ĺ'r?
.t.
vn
lnne dodatkowe dane o stanie majątkowym: ..,
ľ{ iĽ D,-ĺ.ł.Ĺz'ľ
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)wľoku ubiegłym dochÓd w wysokości:.'"....'...."
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczei przez
osoby pďniące funkcje publiczne za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.
. . . .!Ć ľ.':* w. Ą' . 1.{,.'* "'','.').,'. .).
" ".
|;sĺ" ĺ;i1
ir
l,-r t. i
i ĺIL}V,r''^Ą
(mlejscowośó' data) (podpis)
'
}Nie dotyczy rad nadzoÍczych spóldzielnl m ieszkanlowych'
2}Nle dotyczy dzlalalnoścl wytwórczej w rolnictwie w zakresie pÍodukcji roślinneji zwie]zęcej, w Íormie i zakresie gospodarstwa
rodzlnnego, a także pďni€nia íunkcJi czlonka zaaądu na podstawie umowy o śwladczenle uslug zaządzanla, o którel mowa
wart. 5 ust. 1 pkt 1 ustawyzdnla 9 czerwca 20ĺ6 r. o zasadach kształtowaniawynagrodzeń oslb kieĺujących niektÓrymi spolkaml
(Dz, U' z 2017 r. poz. 2190, z póżn' ml.|.
" Niéwlaśclweskreśllćl uzupďnlć, wplsuJąc w poszczególnych punktach odpowiednie dane,
Oswiadczenie majatkowe tomasza michalowskiego

More Related Content

More from habilitacjawpolsce

Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...
Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...
Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...
habilitacjawpolsce
 
Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...
Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...
Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...
habilitacjawpolsce
 
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
habilitacjawpolsce
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
habilitacjawpolsce
 
Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...
Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...
Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...
habilitacjawpolsce
 
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
habilitacjawpolsce
 
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
habilitacjawpolsce
 
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...
habilitacjawpolsce
 
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
habilitacjawpolsce
 
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
habilitacjawpolsce
 
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
habilitacjawpolsce
 
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdfWyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
habilitacjawpolsce
 
Apelacja Ewy Matys Cygan.pdf
Apelacja Ewy Matys Cygan.pdfApelacja Ewy Matys Cygan.pdf
Apelacja Ewy Matys Cygan.pdf
habilitacjawpolsce
 
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20 Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
habilitacjawpolsce
 
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdfwyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
habilitacjawpolsce
 
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdfPiotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
habilitacjawpolsce
 
protokół zatrzymania.pdf
protokół zatrzymania.pdfprotokół zatrzymania.pdf
protokół zatrzymania.pdf
habilitacjawpolsce
 
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdfpostanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
habilitacjawpolsce
 
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdfPaweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
habilitacjawpolsce
 
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdfAsesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
habilitacjawpolsce
 

More from habilitacjawpolsce (20)

Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...
Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...
Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...
 
Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...
Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...
Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...
 
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
 
Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...
Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...
Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...
 
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
 
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
 
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...
 
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
 
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
 
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
 
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdfWyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
 
Apelacja Ewy Matys Cygan.pdf
Apelacja Ewy Matys Cygan.pdfApelacja Ewy Matys Cygan.pdf
Apelacja Ewy Matys Cygan.pdf
 
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20 Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
 
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdfwyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
 
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdfPiotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
 
protokół zatrzymania.pdf
protokół zatrzymania.pdfprotokół zatrzymania.pdf
protokół zatrzymania.pdf
 
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdfpostanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
 
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdfPaweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
 
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdfAsesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
 

Oswiadczenie majatkowe tomasza michalowskiego

  • 1. ,''' i :i ĺĺrĹ l,l ĺ lĺ:ll'l 1ĺ{llll.2020?. r!l iĺ,.;*łł_,l i|l|1jęĺ':ieĺ'ĺł1*ĺ**ľ.ľĺ"ľ1r- oŚwIADCzENIE o stanie majątkowym Ą urodzoily(a) ....,v zatľudniony(a) w zatrudnionla. lub zamieszkały{a) ť .. po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej przez osoby pďniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2a17 r. poz. 1393,z pÓŹn. zm.), zgodnie z art' 10 tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólności ustawowej lub stanowiące inij majątek odrębny: I 1 . Dom o powĺerzcnni, ...N]'Ę..?'{.:i. !?ť. mz położony......'"..".., adres: tytuł p 2. Mieszkanie (własnościowe,spďdzielcze własnościowelub inne): adres: m2 tytuł prawny (własnośi,wspłśł_łwłasnośl" wiel kośl udziału ) :'. -' !"q. lE " rawny: 3. rstwo rolne: rodzaj adres rodzaj zabudowy tytułprawny (własnośi,współwłasność, podać jaki):.. Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód id ie wieczysíe, dzierŻawa, inny tytuł, 1.'li[ )'JilĹ?ü 4' lnne nieľuchomoscĺ działki}: ... ... powlerzcnnia: ...J ..J.Y...l1Ą Ł3.tl. :r $'.. 1-r, 'r':t'"'" m2miail1* :iĄĹZ ' ki"'i""'"'ť""'.iĺ.J.xłY.. I łAihl (adres, tytuł prawny; wlasność, wspóľwłasność,inny tytuł - podać Jaki oľaz lnne dane)
  • 2. 5. Zasoby pienĺężne: - środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,..-... .-tí' '' -L-VLtiJ. )tJ ) I ..!'.V.. '.....t ł l * päpiery wartościgwu, ..'.l!lŁ... i,.Ťĺi}. na kwotę il Nabyłem(am) (nabył mój małżonek)mĺenieod Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu: 'tałť nie* Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo ......... NI 1. a* Nĺejestem: - członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego lub likwidatorem takiej spółki, a także pďnomocnikiem wspllnika, o którym mowa W art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych u prawnieniach pracown íków (Dz. U. z 201 8 r. poz. 217 0, z pőżn, zm.), - syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowyrnlub nadzorcą lub zarządcą w postępowan iu restru kturyzacyjnym, - członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalnośigospodarczą. Hlestem: - członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spolki prawa handlowego lub likwidatorem takiej spÓłki, lub pďnomocnikiem wspÓlnika, o którym mowa w art. 1 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracownikÓw, - syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłoŚciowym lub nadzorcą lub zarządcą w postępowa n iu restru ktu ryzacyjnym, - członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalnośćgospodarczą.
  • 3. (Wymlenlr pďnlone funkcje i stanowiska vľ:azznazmami spÓłek, innych podmiotlw lub fundacji) Ztego tytułu osiągnąłem(ďam)w roku ubiegłym dochid W Wysokości:... 2. a* Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonuję innych zajęi w spÓłkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczośćlub interesowność' Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości 3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni.ĺ) ř* Z tego tytułu (nazwa splłkl - adresy, wlelkoŚl udziałów' ilośćakcji) ęłam)w roku ubiegłym dochód W Wysokości.....' Rlwnocześnie oświadczam, (podać pełnloną funkcję, nazwę l adres spółdzielnl) Nl il; h,.rv 17ł Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegłym dochld w wysokoŚci: ...l).].Y..'ř}ł:..:.Y.?... spÓłkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje moje udziały lub akcje 10%
  • 4. W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią10% kapitału. Iv 1. Nie prowadzę działalnoŚci gospodaľczej na własny rachunek lub wspÓlnie z innymi osobami, nie zarządzam taką działalnością'nie jestem przedstawicielem czy pełnom ocni kiem w prowadzeniu takiej dziďal ności.2) 2. Prowadzę w wyzej określonysposób działalnośćpolegającą na: trliĘ nncZY Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:............. v Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podal markę, model i rok produkcji): 'qľ!ĽB}s'Ě.ę:;.$ď ľ$ý'Mili"$11$i:ft,$ý"ł:ľ::.:' ' :'.. .: . . . . ' . ł. . . ' . i . . ł . r VI Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz Warunki, na jakich zostały udzĺelone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości): ..7.ü,.8ü"Ü B^NK -í.ľN.*ľłnu(..ÜĺĽ' ĺ'r? .t.
  • 5. vn lnne dodatkowe dane o stanie majątkowym: .., ľ{ iĽ D,-ĺ.ł.Ĺz'ľ Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)wľoku ubiegłym dochÓd w wysokości:.'"....'...." Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczei przez osoby pďniące funkcje publiczne za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci. . . . .!Ć ľ.':* w. Ą' . 1.{,.'* "'','.').,'. .). " ". |;sĺ" ĺ;i1 ir l,-r t. i i ĺIL}V,r''^Ą (mlejscowośó' data) (podpis) ' }Nie dotyczy rad nadzoÍczych spóldzielnl m ieszkanlowych' 2}Nle dotyczy dzlalalnoścl wytwórczej w rolnictwie w zakresie pÍodukcji roślinneji zwie]zęcej, w Íormie i zakresie gospodarstwa rodzlnnego, a także pďni€nia íunkcJi czlonka zaaądu na podstawie umowy o śwladczenle uslug zaządzanla, o którel mowa wart. 5 ust. 1 pkt 1 ustawyzdnla 9 czerwca 20ĺ6 r. o zasadach kształtowaniawynagrodzeń oslb kieĺujących niektÓrymi spolkaml (Dz, U' z 2017 r. poz. 2190, z póżn' ml.|. " Niéwlaśclweskreśllćl uzupďnlć, wplsuJąc w poszczególnych punktach odpowiednie dane,