SlideShare a Scribd company logo
Definición de Estado

     Tema 11              Organización Política independente que
 A Organización Política das         exerce o seu poder sobre un territorio
    Sociedades              delimitado por unhas fronteiras e
                       habitado  por  unha   poboación
                       determinada
     Poderes Políticos           Administración do territorio
                         Administración Pública ou Estatal

• Lexislativo: Cortes ou Parlamentos

• Executivo: Goberno                  • Admón. Central
                            • Admón. Rexional: C. Autónoma
• Xudicial: Tribunais de Xustiza e Xuíces        • Admón. Local: Concellos
                           Segundo Réxime Político
                         • Democrático ou autoritarios
                                 Democrático     Autoritario

                      Actuación do     Limitada pola lei  Non ten límites nin
                      goberno        (Constitución)   controis
    Tipos de estado           Soberanía       Pobo        Unha soa persoa ou
                                           un grupo
                      Pluralismo político  Si         Non

                      Eleccións       Libres e plurais  Non hai ou son
                                           fraudulentas
                      División de poderes  Si         Non se respecta
Segundo Xefatura do Estado                 Segundo a Xefatura do Goberno
  • Monarquía ou república                    • Parlamentario ou Presidencialista

           monarquía      República                 Parlamentario    Presidencialista

Xefatura do estado  Rei, Emperador,   Presidente      Xefatura do estado  Rei ou Presidente  Presidente República
           Sultán, Gran Duque
Acceso ao cargo   Hereditaria     Elección       Xefatura do goberno Primeiro Ministro.  Presidente República
           (normalmente)    (Democracia)               Presidente Goberno
Permanencia no    Vitalicia      Por un período    Réxime Político   Monárquico ou    Só republicano
cargo        (normalmente)    determinado                republicano
Poder        Moi limitado pola  Depende do tipo de  Exemplos       Mariano Rajoy,   Nicolas Sarcozy,
           constitución     república                 Angela Merkel    Cristina Fernández
Segundo forma da administración
 • Centralista:
   – O goberno central exerce a maior parte das
    funcións políticas.
   – As autoridades rexionais limítanse a facer
    cumprir os acordos do goberno central no seu
    respectivo territorio.
 • Descentralizado:
   – O goberno central resérvase competencias
    como a defensa, moeda ou relación exteriores
    (aplicadas por igual a todo o estado)
   – Os gobernos rexionais dispoñen dun número
    importante de competencias propias cun maior
    ou menor grao de autonomía (sanidade interior,
    educación ou políticas activas de emprego)
Tema 11
A Organización Política das         As Relacións internacionais
    Sociedades
                         Tratados Internacionais

  •Tratados Internacionais        • Acordos entre estados
                      • Ámbito: Mundial ou restrinxido
                      • Temática variada: Militar (OTAN),
  •Organizacións Internacionais       Nacionalidade, Comercial (Libre comercio)
                      • Poden dar como resultado a creación de
                       organizacións internacionais
                              Comparación
Organizacións Internacionais

•  Asociacións de estados                   Tratados  Organizacións
                               internacionais internacionais
•  Froito de Tratados internacionais
                               Acordos entre       Asociacións de
                      Que son?
•  Ámbito: Rexional (UE); Mundial (ONU)           estados          estados
                               Bilateral / Multilateral  Rexional (UE)
•  Obxectivos: favorecer contactos entre  Ámbito      Rexional / Mundial     Mundial (ONU)
  gobernos para afrontar problemas
                      Participantes  Variable          Variable
  comúns.
                                            Resolver problemas
                               Múltiples: Militar,
                      Obxectivos    comercial, cultural
                                            comúns de forma
                                            conxunta
Organizacións Internacionais

•  Unión Europea
                                  A ONU
•  Unión Africana
•  Mercosur
                         (Organización das Nacións Unidas)
•  Liga Árabe
•  Organización de Estados Americanos
•  ONU
         Introdución               Principios Fundamentais

  • Principal organización internacional de
                        • Igualdade de todos os seus membros
   ámbito mundial

                        • Respecto á soberanía dos estados membros
  • Fundada en 1945 (despois II Guerra
   Mundial)
                        • Prohibición do uso da forza para resolver os
                         conflitos internacionais.
  • Substitúe á Sociedade de Nacións
         Obxectivos                  Órganos da ONU

  • Cooperación internacional           1.  Asemblea Xeral
  • Mantemento da paz e a seguridade       2.  Consello de Seguridade
  • Defensa dos dereitos humanos         3.  Secretaría Xeral
  • Respecto á libre determinación dos      4.  Consello Económico e Social
   pobos
                          5.  Corte Internacional de Xustiza
  • Fomento do progreso económico e
   social das nacións              6.  Consello de Administración Fiduciaria
1 Asemblea Xeral                 2 Consello de Seguridade

   •  193 membros (un estado / un voto)      •  15 membros
   •  As súas decisións (Recomendacións)        – 5 permanentes: Estados Unidos, Rusia, China,
     non son vinculantes.                Francia e Gran Bretaña ⇒ VETO
   •  Reúnese unha vez ao ano (Set-Dec)        – 10 elixidos pola Asemblea Xeral por 2 anos

   •  Tamén pode haber reunión especiais      •  Mantemento da paz e a seguridade
   •  Decisións por maioría simple menos      •  Único que pode aplicar medidas coactivas
     as importantes que son por 2/3          (dende económicas ata militares)
       3 Secretaría Xeral              4 Consello Económico e Social

•  Secretario Xeral e outro persoal que precise
•  Elixido  pola  Asemblea   Xeral  (previa  •  O seu obxectivo e mellorar o nivel de vida
  recomendación do Consello de Seguridade).     •  Trata asuntos como os dereitos humanos ou a
•  Mandato de 5 anos                   situación da muller
•  Poderes moi limitados, actúa como cabeza     •  Coordina organismos especializados
  visible da Organización.             •  FMI, BM, UNESCO, OMS, FAO, OIT
  5 Corte Internacional de Xustiza            6 Consello de Administración
                                  Fiduciaria

•  Tribunal da ONU
                           •  Suspendida a súa actividade dende 1994
•  15 xuíces elixidos pola Asemblea Xeral e o
  Consello de Seguridade              •  Encargábase da administración de territorios
                             dependentes
•  Resolve conflitos xurídicos entre estados
                           •  Exemplo: Illas Palau
Tema 11
 A Organización Política das            A Unión Europea
    Sociedades
       Definición                Introdución
                       • Despois da II Guerra Mundial
                       • 1948 Benelux
• Organización internacional económica e   • 1951 CECA (Comunidade Económica
 política máis importante de ámbito      do Carbón e o Aceiro)
 europeo, que na actualidade esta formada  • 1957 Tratado de Roma ⇒ CEE
 por 27 estados.               (Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo,
                        Francia, Italia e a RFA)
       Símbolos            Evolución das Adhesións


                              Mapa
 • Bandeira
 • Himno: Oda á Alegría de Beethoven
 • Lema: Unida na diversidade
Obxectivos                  Características da UE (I)

                           • Mercado común: libre circulación de persoas,
• Primeiro fundamentalmente económicos         mercadorías e capitais
 – Diminución progresiva de aranceis e supresión
                           • Lexislación similar: normas de seguridade,
  das aduanas.
                            requisitos sanitarios ou etiquetado.
• Despois, co paso do tempo,         maior
                           • Moeda única (€): Eurozona
 integración política, social e cidadá
 – Cidadanía Europea                • Fomento da libre competencia: minimizar
                            axudas gobernamentais a empresas do país.
   Características da UE (II)             Características da UE (III)

  • Política de Solidariedade:            • Cidadanía da Unión Europea:
   – Obxectivo: Diminuír diferenzas de riqueza   • Serie de dereitos comúns aos cidadáns UE
    entre países e rexións da UE.          – Libre circulación, voto en eleccións locais,
   – Fondo de Cohesión: Países             Pasaporte UE, Permiso de conducir UE, atención
   – Fondos Estruturais: Rexións            diplomática e consular “común”
   – Nos 2 casos dirixidos ao crecemento      • Seguridade
    económico (infraestruturas, fomento do      – Europol: intercambio de información
    emprego, educación FP, medio ambiente      – Euroorde
    reforestación, agricultura, pesca)        – “Persecución en quente”
  Características da UE (IV)                   Institucións da UE

                             1.  Consello Europeo
• Supresión de controis fronteirizos           2.  Consello da Unión Europea
                             3.  Comisión
• Fronteira exterior común                4.  Parlamento Europeo
                             5.  Tribunal de Xustiza
• Plan Boloña (sistema universitario común)       6.  Banco Central Europeo
                             7.  Defensor do Pobo Europeo
Tema 11              A organización de España I
  A Organización Política das               -
      Sociedades               Estado e Institucións
        Introdución          Organización Política do Estado

•  Constitución 1978              • Social, democrático e de dereito
•  Situación previa              • Soberanía: pobo español (delégaa)
•  06/12/2012                 • Forma   de   Estado:  Monarquía
•  Bandeira, Capital, Dereitos e Deberes     Parlamentaria
  fundamentais
    Institucións Españolas

  • Cortes Xerais: Congreso e Senado →
   Poder Lexilativo             A organización de España II
  • Goberno: Presidente, Vicepresidentes e        -
   Ministros → Poder Executivo
                        Administración do Territorio
  • Tribunais de Xustiza: xuíces e
   maxistrados → Poder Xudicial
Introdución                 As Comunidades Autónomas

        • Estado Descentralizado:             • Administración Rexional
                                 • 17 Comunidades + 2 Cidades
                                 • Entidades Territoriais
            • Central                  – Provincias limítrofes
            • Autonomía                  – Territorios insulares
                                   – Provincias con entidade rexional histórica
             • Provincia
             • Municipio              • Capacidade lexislativa e executiva
                                   – (en función das competencias)
       Estatuto de Autonomía                 Institucións autonómicas
                                 • Parlamento autonómico
• Lei fundamental para         unha  comunidade    • Goberno: Xunta de Galicia
 autónoma (Lei Orgánica)                      – Presidente
• Regula :                              – (Vicepresidente/s)
 –  Autogoberno de cada comunidade autónoma            – Conselleiros
 –  Denominación                        • “Tribunal Superior de Xustiza”
 –  Delimitación                          – Un en cada comunidade autónoma aínda
 –  Institucións                           que non é propiamente unha institución
 –  Competencias                           autonómica (poder xudicial)
          As Provincias                       Os municipios
                               •  Administración local
   •  Administración local
                               •  Unidades territoriais básicas do estado
   •  Agrupación de varios municipios
                               •  Núcleo de poboación e territorio
   •  Goberno: Deputación:                  dependente
     –  Deputados (elección indirecta. concelleiros)
                               •  Goberno: Concello
     –  Presidente (elixido polos deputados)
                                 –  Concelleiros
   •  Función:  fomentar  intereses da
                                 –  Alcalde
     provincia, axudar na prestación de
     servizos aos concellos               •  Funcións: prestar servizos (recollida de
                                 lixo, pavimentación de rúas ou sumidoiros)
Tema 11
 A Organización Política das                    Galicia
    Sociedades
       Antecedentes                Estatuto de Autonomía
                         •  Norma institucional básica
• Reino de Galicia                •  Nacionalidade histórica (teito competencial)
                         •  06/04/1981
• II República                  •  Extensión do territorio
                         •  Bandeira
                         •  Himno e escudo
• Nacionalidade histórica (actualidade)
                         •  Condición política de galegos
                         •  Lingua
         Institucións              Parlamento de Galicia

 • Parlamento de Galicia            • 75 deputados e deputadas
                        • Elixido por 4 anos
 • Xunta de Galicia              • Sufraxio universal, igual, libre, directo e
                         secreto.
 • “Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”  • Poder Lexislativo
Xunta de Galicia           Tribunal Superior de Galicia
 • Presidente
  – Elixido por e entre os deputados   • Máxima instancia territorial
  – Máxima representación da
   Comunidade
  – Representación Ordinaria do estado  • Non é propiamente autonómico
 • (Vicepresidente/s e conselleiros
 • Poder Executivo             • Poder Xudicial
Organización Adva. do Territorio
• Municipios
 – Entidade territorial básica (Local)
 – Goberno e administración: Concello
• Provincia
 – Entidade Local
 – Agrupación de municipios
 – Goberno e administración: Deputación
• Parroquia: Sen carácter administrativo.
 Forte tradición (rural)

More Related Content

Similar to Organización Política das Sociedades

Tema 4 Traballo Xeografía e Historia
Tema 4 Traballo Xeografía e HistoriaTema 4 Traballo Xeografía e Historia
Tema 4 Traballo Xeografía e Historiapablokatt
 
Tema 11. A organización política das sociedades.
Tema 11. A organización política das sociedades.Tema 11. A organización política das sociedades.
Tema 11. A organización política das sociedades.
maikarequejoalvarez
 
Sociales tema 4
Sociales tema 4Sociales tema 4
Sociales tema 4pyston_69
 
Sociales tema 4
Sociales tema 4Sociales tema 4
Sociales tema 4pyston_69
 
Tema 4 Organización política das sociedades
Tema 4 Organización política das sociedadesTema 4 Organización política das sociedades
Tema 4 Organización política das sociedadesrubempaul
 
Siciais
SiciaisSiciais
Siciaisahiacg
 
Siciais
SiciaisSiciais
Siciaisahiacg
 
Siciais
SiciaisSiciais
Siciaisahiacg
 
Relacións internacionais - ONU
Relacións internacionais - ONURelacións internacionais - ONU
Relacións internacionais - ONU
emilioag
 
Organización política das sociedades (tema3)
Organización política das sociedades (tema3)Organización política das sociedades (tema3)
Organización política das sociedades (tema3)Antía Sanmarco
 
tema 3 de xeografia
tema 3 de xeografiatema 3 de xeografia
tema 3 de xeografiamssl1998
 
Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4camilamorison
 
Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4camilamorison
 
Organización política das sociedades
Organización política das sociedadesOrganización política das sociedades
Organización política das sociedadeslauracesures
 
Organización política das sociedades
Organización política das sociedadesOrganización política das sociedades
Organización política das sociedadesAliciacesures
 

Similar to Organización Política das Sociedades (20)

Tema 4 Traballo Xeografía e Historia
Tema 4 Traballo Xeografía e HistoriaTema 4 Traballo Xeografía e Historia
Tema 4 Traballo Xeografía e Historia
 
Tema 11. A organización política das sociedades.
Tema 11. A organización política das sociedades.Tema 11. A organización política das sociedades.
Tema 11. A organización política das sociedades.
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
Sociais tema 4
Sociais tema 4Sociais tema 4
Sociais tema 4
 
Sociales tema 4
Sociales tema 4Sociales tema 4
Sociales tema 4
 
Sociales tema 4
Sociales tema 4Sociales tema 4
Sociales tema 4
 
Tema 4 Organización política das sociedades
Tema 4 Organización política das sociedadesTema 4 Organización política das sociedades
Tema 4 Organización política das sociedades
 
Siciais
SiciaisSiciais
Siciais
 
Siciais
SiciaisSiciais
Siciais
 
Siciais
SiciaisSiciais
Siciais
 
Relacións internacionais - ONU
Relacións internacionais - ONURelacións internacionais - ONU
Relacións internacionais - ONU
 
Organización política das sociedades (tema3)
Organización política das sociedades (tema3)Organización política das sociedades (tema3)
Organización política das sociedades (tema3)
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
tema 3 de xeografia
tema 3 de xeografiatema 3 de xeografia
tema 3 de xeografia
 
Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4
 
Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4
 
Organización política das sociedades
Organización política das sociedadesOrganización política das sociedades
Organización política das sociedades
 
Organización política das sociedades
Organización política das sociedadesOrganización política das sociedades
Organización política das sociedades
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 

More from emilioag

Organización Política de Galicia
Organización Política de GaliciaOrganización Política de Galicia
Organización Política de Galicia
emilioag
 
Organización Política de España
Organización Política de EspañaOrganización Política de España
Organización Política de Españaemilioag
 
Mapas UE e Outros
Mapas UE e OutrosMapas UE e Outros
Mapas UE e Outros
emilioag
 
Institucións e órganos da ue
Institucións e órganos da ueInstitucións e órganos da ue
Institucións e órganos da ueemilioag
 
Declaración universal de derechos humanos
Declaración universal de derechos humanosDeclaración universal de derechos humanos
Declaración universal de derechos humanos
emilioag
 
A Unión Europea
A Unión EuropeaA Unión Europea
A Unión Europea
emilioag
 

More from emilioag (6)

Organización Política de Galicia
Organización Política de GaliciaOrganización Política de Galicia
Organización Política de Galicia
 
Organización Política de España
Organización Política de EspañaOrganización Política de España
Organización Política de España
 
Mapas UE e Outros
Mapas UE e OutrosMapas UE e Outros
Mapas UE e Outros
 
Institucións e órganos da ue
Institucións e órganos da ueInstitucións e órganos da ue
Institucións e órganos da ue
 
Declaración universal de derechos humanos
Declaración universal de derechos humanosDeclaración universal de derechos humanos
Declaración universal de derechos humanos
 
A Unión Europea
A Unión EuropeaA Unión Europea
A Unión Europea
 

Organización Política das Sociedades

 • 1. Definición de Estado Tema 11 Organización Política independente que A Organización Política das exerce o seu poder sobre un territorio Sociedades delimitado por unhas fronteiras e habitado por unha poboación determinada Poderes Políticos Administración do territorio Administración Pública ou Estatal • Lexislativo: Cortes ou Parlamentos • Executivo: Goberno • Admón. Central • Admón. Rexional: C. Autónoma • Xudicial: Tribunais de Xustiza e Xuíces • Admón. Local: Concellos Segundo Réxime Político • Democrático ou autoritarios Democrático Autoritario Actuación do Limitada pola lei Non ten límites nin goberno (Constitución) controis Tipos de estado Soberanía Pobo Unha soa persoa ou un grupo Pluralismo político Si Non Eleccións Libres e plurais Non hai ou son fraudulentas División de poderes Si Non se respecta
 • 2. Segundo Xefatura do Estado Segundo a Xefatura do Goberno • Monarquía ou república • Parlamentario ou Presidencialista monarquía República Parlamentario Presidencialista Xefatura do estado Rei, Emperador, Presidente Xefatura do estado Rei ou Presidente Presidente República Sultán, Gran Duque Acceso ao cargo Hereditaria Elección Xefatura do goberno Primeiro Ministro. Presidente República (normalmente) (Democracia) Presidente Goberno Permanencia no Vitalicia Por un período Réxime Político Monárquico ou Só republicano cargo (normalmente) determinado republicano Poder Moi limitado pola Depende do tipo de Exemplos Mariano Rajoy, Nicolas Sarcozy, constitución república Angela Merkel Cristina Fernández Segundo forma da administración • Centralista: – O goberno central exerce a maior parte das funcións políticas. – As autoridades rexionais limítanse a facer cumprir os acordos do goberno central no seu respectivo territorio. • Descentralizado: – O goberno central resérvase competencias como a defensa, moeda ou relación exteriores (aplicadas por igual a todo o estado) – Os gobernos rexionais dispoñen dun número importante de competencias propias cun maior ou menor grao de autonomía (sanidade interior, educación ou políticas activas de emprego)
 • 3. Tema 11 A Organización Política das As Relacións internacionais Sociedades Tratados Internacionais •Tratados Internacionais • Acordos entre estados • Ámbito: Mundial ou restrinxido • Temática variada: Militar (OTAN), •Organizacións Internacionais Nacionalidade, Comercial (Libre comercio) • Poden dar como resultado a creación de organizacións internacionais Comparación Organizacións Internacionais • Asociacións de estados Tratados Organizacións internacionais internacionais • Froito de Tratados internacionais Acordos entre Asociacións de Que son? • Ámbito: Rexional (UE); Mundial (ONU) estados estados Bilateral / Multilateral Rexional (UE) • Obxectivos: favorecer contactos entre Ámbito Rexional / Mundial Mundial (ONU) gobernos para afrontar problemas Participantes Variable Variable comúns. Resolver problemas Múltiples: Militar, Obxectivos comercial, cultural comúns de forma conxunta
 • 4. Organizacións Internacionais • Unión Europea A ONU • Unión Africana • Mercosur (Organización das Nacións Unidas) • Liga Árabe • Organización de Estados Americanos • ONU Introdución Principios Fundamentais • Principal organización internacional de • Igualdade de todos os seus membros ámbito mundial • Respecto á soberanía dos estados membros • Fundada en 1945 (despois II Guerra Mundial) • Prohibición do uso da forza para resolver os conflitos internacionais. • Substitúe á Sociedade de Nacións Obxectivos Órganos da ONU • Cooperación internacional 1. Asemblea Xeral • Mantemento da paz e a seguridade 2. Consello de Seguridade • Defensa dos dereitos humanos 3. Secretaría Xeral • Respecto á libre determinación dos 4. Consello Económico e Social pobos 5. Corte Internacional de Xustiza • Fomento do progreso económico e social das nacións 6. Consello de Administración Fiduciaria
 • 5. 1 Asemblea Xeral 2 Consello de Seguridade • 193 membros (un estado / un voto) • 15 membros • As súas decisións (Recomendacións) – 5 permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, non son vinculantes. Francia e Gran Bretaña ⇒ VETO • Reúnese unha vez ao ano (Set-Dec) – 10 elixidos pola Asemblea Xeral por 2 anos • Tamén pode haber reunión especiais • Mantemento da paz e a seguridade • Decisións por maioría simple menos • Único que pode aplicar medidas coactivas as importantes que son por 2/3 (dende económicas ata militares) 3 Secretaría Xeral 4 Consello Económico e Social • Secretario Xeral e outro persoal que precise • Elixido pola Asemblea Xeral (previa • O seu obxectivo e mellorar o nivel de vida recomendación do Consello de Seguridade). • Trata asuntos como os dereitos humanos ou a • Mandato de 5 anos situación da muller • Poderes moi limitados, actúa como cabeza • Coordina organismos especializados visible da Organización. • FMI, BM, UNESCO, OMS, FAO, OIT 5 Corte Internacional de Xustiza 6 Consello de Administración Fiduciaria • Tribunal da ONU • Suspendida a súa actividade dende 1994 • 15 xuíces elixidos pola Asemblea Xeral e o Consello de Seguridade • Encargábase da administración de territorios dependentes • Resolve conflitos xurídicos entre estados • Exemplo: Illas Palau
 • 6. Tema 11 A Organización Política das A Unión Europea Sociedades Definición Introdución • Despois da II Guerra Mundial • 1948 Benelux • Organización internacional económica e • 1951 CECA (Comunidade Económica política máis importante de ámbito do Carbón e o Aceiro) europeo, que na actualidade esta formada • 1957 Tratado de Roma ⇒ CEE por 27 estados. (Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Francia, Italia e a RFA) Símbolos Evolución das Adhesións Mapa • Bandeira • Himno: Oda á Alegría de Beethoven • Lema: Unida na diversidade
 • 7. Obxectivos Características da UE (I) • Mercado común: libre circulación de persoas, • Primeiro fundamentalmente económicos mercadorías e capitais – Diminución progresiva de aranceis e supresión • Lexislación similar: normas de seguridade, das aduanas. requisitos sanitarios ou etiquetado. • Despois, co paso do tempo, maior • Moeda única (€): Eurozona integración política, social e cidadá – Cidadanía Europea • Fomento da libre competencia: minimizar axudas gobernamentais a empresas do país. Características da UE (II) Características da UE (III) • Política de Solidariedade: • Cidadanía da Unión Europea: – Obxectivo: Diminuír diferenzas de riqueza • Serie de dereitos comúns aos cidadáns UE entre países e rexións da UE. – Libre circulación, voto en eleccións locais, – Fondo de Cohesión: Países Pasaporte UE, Permiso de conducir UE, atención – Fondos Estruturais: Rexións diplomática e consular “común” – Nos 2 casos dirixidos ao crecemento • Seguridade económico (infraestruturas, fomento do – Europol: intercambio de información emprego, educación FP, medio ambiente – Euroorde reforestación, agricultura, pesca) – “Persecución en quente” Características da UE (IV) Institucións da UE 1. Consello Europeo • Supresión de controis fronteirizos 2. Consello da Unión Europea 3. Comisión • Fronteira exterior común 4. Parlamento Europeo 5. Tribunal de Xustiza • Plan Boloña (sistema universitario común) 6. Banco Central Europeo 7. Defensor do Pobo Europeo
 • 8. Tema 11 A organización de España I A Organización Política das - Sociedades Estado e Institucións Introdución Organización Política do Estado • Constitución 1978 • Social, democrático e de dereito • Situación previa • Soberanía: pobo español (delégaa) • 06/12/2012 • Forma de Estado: Monarquía • Bandeira, Capital, Dereitos e Deberes Parlamentaria fundamentais Institucións Españolas • Cortes Xerais: Congreso e Senado → Poder Lexilativo A organización de España II • Goberno: Presidente, Vicepresidentes e - Ministros → Poder Executivo Administración do Territorio • Tribunais de Xustiza: xuíces e maxistrados → Poder Xudicial
 • 9. Introdución As Comunidades Autónomas • Estado Descentralizado: • Administración Rexional • 17 Comunidades + 2 Cidades • Entidades Territoriais • Central – Provincias limítrofes • Autonomía – Territorios insulares – Provincias con entidade rexional histórica • Provincia • Municipio • Capacidade lexislativa e executiva – (en función das competencias) Estatuto de Autonomía Institucións autonómicas • Parlamento autonómico • Lei fundamental para unha comunidade • Goberno: Xunta de Galicia autónoma (Lei Orgánica) – Presidente • Regula : – (Vicepresidente/s) – Autogoberno de cada comunidade autónoma – Conselleiros – Denominación • “Tribunal Superior de Xustiza” – Delimitación – Un en cada comunidade autónoma aínda – Institucións que non é propiamente unha institución – Competencias autonómica (poder xudicial) As Provincias Os municipios • Administración local • Administración local • Unidades territoriais básicas do estado • Agrupación de varios municipios • Núcleo de poboación e territorio • Goberno: Deputación: dependente – Deputados (elección indirecta. concelleiros) • Goberno: Concello – Presidente (elixido polos deputados) – Concelleiros • Función: fomentar intereses da – Alcalde provincia, axudar na prestación de servizos aos concellos • Funcións: prestar servizos (recollida de lixo, pavimentación de rúas ou sumidoiros)
 • 10. Tema 11 A Organización Política das Galicia Sociedades Antecedentes Estatuto de Autonomía • Norma institucional básica • Reino de Galicia • Nacionalidade histórica (teito competencial) • 06/04/1981 • II República • Extensión do territorio • Bandeira • Himno e escudo • Nacionalidade histórica (actualidade) • Condición política de galegos • Lingua Institucións Parlamento de Galicia • Parlamento de Galicia • 75 deputados e deputadas • Elixido por 4 anos • Xunta de Galicia • Sufraxio universal, igual, libre, directo e secreto. • “Tribunal Superior de Xustiza de Galicia” • Poder Lexislativo
 • 11. Xunta de Galicia Tribunal Superior de Galicia • Presidente – Elixido por e entre os deputados • Máxima instancia territorial – Máxima representación da Comunidade – Representación Ordinaria do estado • Non é propiamente autonómico • (Vicepresidente/s e conselleiros • Poder Executivo • Poder Xudicial Organización Adva. do Territorio • Municipios – Entidade territorial básica (Local) – Goberno e administración: Concello • Provincia – Entidade Local – Agrupación de municipios – Goberno e administración: Deputación • Parroquia: Sen carácter administrativo. Forte tradición (rural)