SlideShare a Scribd company logo
Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid
Datum: 27 maart en 24 april 2013
Deelnemers:
Locatie:

Martien Brander, gemeente Haarlemmermeer

Jeannette Vaandrager, Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) Ministerie van BZK

Mark van der Velden, gemeente Nijmegen

Ewelina Smymczak, gemeente de Bilt
Dat Hilde van Slooten, gemeente Delft

Ina Kalf, ministerie van SZW

Ellen Isendoorn, ministerie van BZK

Rebecca Schoon, stichting Intermin

Sander Dortland, gemeente Rotterdam

Lucas en Matthieu, 2e jaars studenten Politicologie (afkijkers)

Bregje Tichelaar, gemeente Houten (afkijker op afstand)

Stefan de Wit, KPN Lokale Overheid

Johan van Marle, KPN Lokale Overheid

Laurens Verschuur, KPN, coördinator Social Return

Marga Klomp, KPN, coördinator Duurzaamheid

Aanleiding
In december 2012 heeft KPN Lokale Overheid (toen nog Gemnet) besloten om het goede doel
Serious Request te steunen, via het initiatief Serious Ambtenaar. De manier van werken van
Serious Ambtenaar sprak KPN Lokale Overheid aan.

doet het gewoon!
Bij Serious Ambtenaar zijn 29 opdrachten uitgezet onder 380 ambtenaren. Een aantal van de
problemen die achter die opdrachtformuleringen schuilgaan, zijn niet uniek voor de
opdrachtgevende overheid. Wij zouden het daarom leuk vinden als er ‘afkijkers’ mee willen
doen.
Wij denken dat de kracht van Serious Ambtenaar II ligt in het feit dat de kennis die opdrachtgevers
en ambtenaren opdoen tijdens Serious Ambtenaar niet exclusief is. Wij willen door dit project
nieuwe samenwerkingsverbanden creëren en zo veel mogelijk kennis en ervaringen delen.
Daarom krijgt iedereen de mogelijkheid om (in overleg met de betrokkenen) het proces van de
opdracht en de resultaten ‚af te kijken‛.

Pagina 1 van 11
Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid
1. 1.Opdracht
KPN Lokale Overheid vraagt aan @serious ambtenaar om advies om het begrip duurzaamheid
In relatie tot ICT dienstverlening om te zetten naar praktische waarden.
KPN doet al veel op het gebied van Duurzaamheid en Sociale projecten.
Toch is het voor KPN lastig om het begrip operationeel te maken en zich onderscheiden als
leverancier.
KPN heeft de volgende vragen:
Wat is duurzaamheid in relatie tot ICT dienstverlening (hardware, software en diensten)?
Hoe kan KPN duurzaamheid in relatie tot ICT dienstverlening wat manifester maken zo ja
hoe, en daarmee de leverbetrouwbaarheid versterken?
Wat is dat dan echt: groene stroom en groene datacenters? Wat gezegd wordt door
leveranciers en wat gevraagd wordt door overheid moet hierbij matchen. Wellicht ook
bekijken hoe dit zich verhoudt tot keurmerken en criteria die inkopers van overheden bij
aanbestedingen hanteert.
In het verlengde daarvan willen we graag werken aan ‘Social Return’. Steeds vaker wordt
in offertes gevraagd naar Social Return, maar hoe maakt KPN dat concreet, wat zijn
voorbeelden en goede aanpakken. Hoe kan KPN dat verantwoord opnemen in zijn
business-strategie.
Vraag: Welke elementen en details zijn voor Gemeenten van belang als het gaat om Duurzame ICT
dienstverlening en Social Return en geven de leverancier een voorsprong tot van andere
aanbieders.
De twee vraagstukken, duurzaamheid en Social Return, zijn beide maatschappelijke doelstellingen
voor KPN. Het helpt ons als we deze doelstellingen concreter kunnen maken.

1.2 We hebben na de Kick Off in Zwolle op 6 februari het volgende gedaan:
-

Op 12 maart 2013 jl. is een conference call gehouden om het doel van de opdracht toe te
lichten en te verhelderen
De opdrachtformulering is aangescherpt
Er is een werkgroep via PLEIO aangemaakt
Er zijn relevante stukken gedeeld die binnen onze organisaties voorhanden waren (Social
Return en Duurzaamheid/Energie)
De Serious ambtenaren hebben binnen hun organisaties de relevante documentatie over
duurzaamheid, MVO en Social Return verzameld en gedeeld via Pleio
Voor de 1e dag op 27 maart is een agenda opgesteld
Voor de eerste bijeenkomst is een mooie leerzame passende locatie gekozen, het Netwerk
Operation Centre (NOC) van KON in Hilversum
Er is toelichting gegeven Duurzaamheid en Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij
KPN en (http://www.kpn.com/corporate/overkpn/duurzaam/Maatschappelijke-themas1.htm)

Pagina 2 van 11
Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid

2. De eerste dag, 27 maart 2013:
Na ontvangst in het Network Operation Centre (NOC) en een toelichting over de activiteiten die
daar worden verricht door KPN volgde uiteraard het kennismakingsrondje.
Een gemêleerde groep die achteraf bezien zeer Serious
Ambtenaar mogen noemen. Gedreven, energiek, maatschappelijk
betrokken, breed geïnteresseerd, intelligent en inhoudelijk sterk.
Wat wil je nog meer….
Vervolgens is de groep als eerste aan de slag gegaan met het
onderwerp Social Return (SR).
Het onderwerp werd verdeeld in 4 invalshoeken van waaruit
bijdragen konden worden geleverd voor het onderwerp;
1.
Juridisch
2.
Huidige uitvoering (praktijk)
3.
Mogelijkheden voor de bedrijven en organisatie
(niet alleen beperken tot KPN)
4.
Wilde ideeën
Alle adviezen en bespreekpunten zijn op een flipover gezet, met
elkaar doorgenomen en samengevat. In de bijlage staan alle
punten op een rijtje.
De uitkomsten van de serious ambtenaren heeft KPN intern opgepakt en intern besproken en op
de 2e dag teruggekoppeld aan de groep.
De volgende tips en uitgangspunten zijn met de groep geformuleerd:
Ad 1. Juridisch
Als Social Return (SR) wordt opgenomen in de eisen en/of wensen; vraag dan om nadere
inlichtingen wat wordt verstaan onder de invulling van SR voor deze specifieke opdracht.
De voorwaarden die voor SR van toepassing zijn moeten duidelijk zijn beschreven,
Vraag desgewenst voor het uitbrengen van de Nota van Inlichtingen om verduidelijking,
bijvoorbeeld waarop het percentage SR is gebaseerd, en hoe de opdrachtgever graag wil dat
hier invulling aan wordt gegeven.
Er zijn verschillende opties voor SR mogelijk: opnemen kan in programma van eisen,
gunningscriteria, wensen en/of in contractvoorwaarden.
De uitvraag van Social Return moet verband houden met de uit te voeren opdracht.
Bij ‚Leveringen‛ is het niet mogelijk om SR uit te vragen, indien er geen loonsom in de te
verwerven opdracht zit.
Bij de toepassing van SR dient de opdrachtgever zich te houden aan de verplichtingen van de
EG richtlijnen / Aanbestedingswet 2012.
In de Aanbestedingswet 2012 staat dat de opdracht ‚maatschappelijke waarde‛ moet
toevoegen voor de aanbestedende dienst, hieronder zou ook SR kunnen worden verstaan.
Let op het tijdig gereed hebben van het (desgevraagde) plan van aanpak bij de implementatie
van SR.
Rijksoverheid past SR bij EA voor diensten, leveringen en werken toe boven een loonsom in de
opdracht van meer dan € 250.000,-.
Bij het uitvragen van opdrachten moet sprake zijn van een Level Playing Field: dit is een
belemmering voor vooroverleg over de mogelijke invulling van SR; een individuele
ondernemer mag geen informatievoorsprong hebben.
Pagina 3 van 11
Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid

Ad 2. Huidige uitvoering (praktijk)
SR is meestal 5% van de waarde van de opdracht dit is de algemene norm.
Een aantal gemeenten heeft een SR loket ingericht om vraag en aanbod op elkaar af te
stemmen.
De invulling van vraag om SR wordt aan de markt over gelaten, er is geen/nauwelijks
organisatie visie.
Dienst-werk-levering (zie juridisch).
Blokkenmodel als model ter verantwoording van SR op 5% norm.
Bij SZW wordt gedacht aan de invoering van een quotum voor alle bedrijven.
SR heeft als doel: arbeidstoeleiding (dit is een enge definitie). Ook participatie werkt door naar
betere sociale structuur.
Wat is het doel van SR? Wat is de visie van gemeenten/overheden hierop en wat is de visie van
marktpartijen?
Kijk breder; niet per individuele gemeente.
Gewenste situatie: van ‘moeten’ naar ‘willen’. Gezamenlijk belang definiëren tussen vraag en
aanbod (vooraf in gesprek).
Doel: participatie voor beide partijen. Eigen belang en eigen richtlijnen laten aansluiten op
eigen visie en doelstelling.
Toewerken naar meer mogelijkheden dan de 5% norm in financiële zin, geef meer ruimte aan
de marktpartijen om het begrip SR invulling te geven.
Ad 3. Mogelijkheden voor de bedrijven en organisatie (niet alleen beperken voor KPN)
MVO- corporate (intern en extern).
Draagvlak creëren bij uitdragen van verkoopargument extern.
Eigen inkoop en onderaannemers betrekken bij de invulling van SR,
personeelsbeleid betrekken in SR.
Operationele activiteiten (rondom de opdracht) betrekken bij SR.
Bijdragen aan participatie van maatschappelijke projecten, bijv. zorg of onderwijs.
MVO bij KPN:
Verbinding, iedereen uit de maatschappij doet mee.
Met elkaar in contact brengen.
Moet iets bevatten wat de bijdrage van KPN aan de samenleving uitdrukt.
HRM visie: werknemer en vacatures.
Denk in begeleiding, diversiteit, goed werkgeverschap, investeringen, opleidingen.
Wat heeft KPN te bieden voor de samenleving?
Kennis
Techniek
Geld
Werk
Producten en toepassingen
Jongeren: kunnen kennis opdoen, werkervaring opdoen, marktkennis opdoen,
maatschappelijk vraagstukken laten behandelen (hou je marktvoorsprong qua kennis).
Ouderen: participatie in samenleving
Zorg sector
Sluit aan op de beleidsprioriteiten van de gemeente, bijvoorbeeld het collegeprogramma

Pagina 4 van 11
Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid
Hoe?
SR is integraal onderdeel van het HR-beleid van marktpartijen.
SR vraag uitzetten binnen eigen organisatie.
Gesprek tussen gemeenten en aanbieder( gezamenlijk belang).
Aansluiten bij marktontmoetingen met (rijks)overheden. Samen in gesprek, bijvoorbeeld met
KING en VNG.
Weten wat jezelf te bieden hebt. Breng je mogelijkheden in kaart rondom SR.

Ad 4. De wilde ideeën
Dit is een bron voor workshop KPN management in relatie tot zwakke doelgroepen op de
arbeidsmarkt! Een aantal managers binnen KPN is benaderd om de wilde ideeën uit te werken en
te komen tot uitvoerbare bijdragen.

Pagina 5 van 11
Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid

3. De tweede dag, 24 april 2013:
Op het hoofdkantoor van KPN in Den Haag zijn we gestart met terugkoppeling van de eerste dag.
De tweede dag stond de concrete invulling van Duurzaamheid op het programma.
Helaas waren 3 Serious Ambtenaren afwezig vanwege omstandigheden en was de groep wat
kleiner. Maar het enthousiasme van de aanwezigen mocht er zijn. Wat een fantastische groep
mensen!
Gestart werd met een terugkoppeling door Laurens Verschuur van KPN, met ruimte voor discussie,
aanscherping en toelichting.

KPN en Social Return
Hoe kan KPN de vragen en eisen van verschillende overheden zodanig beantwoorden dat:





KPN de verplichtingen kan realiseren
Goed overleg plaatsvindt met de betrokken overheden
Het passend is in de visie van KPN op MVO
KPN daarmee onderscheidend is ten opzichte van concurrenten

Knelpunten:
 Er is op dit moment geen centraal KPN beleid op Social Return;
 KPN personeelsbeleid is gericht op het uitbesteden van lage kennis arbeid;
 Er zijn op dit moment 4 lopende contracten van KPN met een SR verplichting
geïdentificeerd. Bij 3 van deze contracten is de invulling nog niet gerealiseerd;
 Operationele afdelingen van KPN Zakelijke Markt kunnen niet (of voelen zich op dit
moment daartoe niet geroepen) zonder meer bijdragen aan SR doelstellingen;
 Contractuele SR verplichtingen zijn in de praktijk vaak het probleem van de verkoop;

Pagina 6 van 11
Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid





KPN loopt een financieel risico: accepteren van SR clausules leid tot een verplichting tussen
de 3 en de 10 miljoen euro (SR eis op 2 tot 7% van de contractwaarde,
opdrachtverwachting 500 miljoen contractwaarde, scoringskans 30%);
Niet (kunnen) invullen van een SR verplichting (en dus betalen claim) leidt tot
ontevredenheid bij de klant;
Omgekeerd: goed invullen van SR leidt tot een sterk ‘Unique Selling Point’

Acties:
 KPN ontwikkelt beleid op Social Return in combinatie met bestaande KPN zwakke groepen
beleid.
 SR eis wordt waar mogelijk neergelegd bij partners op dit gebied.
 SR wordt ook toegepast bij onderaannemers als KPN onderaannemers inzet binnen
verkregen opdrachten.
 Huidige verplichtingen zijn ingevuld vanuit KPN zwakke groepen beleid.
 SR wordt een speerpunt binnen HR beleid.
 SR wordt verankerd in de operationele processen.
 SR risico wordt afgedekt door een solide SR beleid.
 KPN is in staat om voldoende SR werkplekken te realiseren om de verplichtingen in te
vullen.
 KPN wil een SR beleid dat bijdraagt aan MVO en een sterk onderscheidend vermogen.

Wat goed werd ontvangen is dat de Serious Ambtenaren hebben ervaren dat hun ideeën en
aangereikte expertise zijn verwerkt . Deel 1 van opdracht is gerealiseerd naar ieders
tevredenheid!

Pagina 7 van 11
Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid

Duurzaamheid:
De tweede voordracht was een presentatie van Marga Klomp van KPN over hetgeen KPN nu
allemaal al doet op het gebied van Duurzaamheid, energie en klimaat.
In een kleine 2 uur werd de groep meegenomen in de manier waarop KPN omgaat met dit
onderwerp. De conclusie van de groep was; KPN doet zoveel en is al zover met energie en
klimaatbeheer dat KPN daarin een voorbeeld functie zou kunnen hebben.

Het doel van KPN rondom duurzaamheid en klimaat:
Klimaatneutraal in 2020:
Door zo veel mogelijk zelf aan energie te besparen in netwerk, datacentra en wagenpark
(alleen ABC label, stimuleren OV en video conferencing) en kantoren, mede door reductie
van vierkante meters (in volgorde van energieverbruik)
Door 100% duurzame energie te gebruiken:
100% groene stroom uit Nederland te gebruiken (sinds 2011)
Gas (sinds 2012) en autobrandstoffen (deels vanaf 2013) te vergroenen (deels biogas en
deels gold standard projecten)
Pagina 8 van 11
Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid
-

-

Door evenveel energie te besparen bij onze klanten als KPN zelf verbruikt. Dit laatste vindt
KPN nog lastig meetbaar. Maar door dit als ambitie neer te zetten en dat extern te
rapporteren dwingt KPN zichzelf te zoeken naar betrouwbare methoden om de realisatie
van die doelstelling aan te tonen. KPN heeft bij de eigen interne energie-besparing gezien
hoe belangrijk het is voor de motivatie en voortgang om de resultaten te meten.
Ten behoeve van het personeel en medewerkers worden ook veel initiatieven genomen
zoals het aanbieden van zonnepanelen met korting, en vooral bewustwording en gedrag.

Erkenning in externe benchmarks:
Carbon Disclosure Project: Deze ranking wordt vanuit een groot aantal investeerders
georganiseerd. Hierin wordt de top 1000 (Global 500) beursgenoteerde bedrijven gerankt
op CO2 en klimaatdoelen. Beoordeeld wordt of transparant wordt gerapporteerd over
beleid en resultaten, maar ook in hoeverre ambitieuze doelstellingen daadwerkelijk
worden gerealiseerd.
KPN staat in 2012 in de Global 500 lijst als Energie Telecom Operator wereldwijd in zowel
Disclosure als ook performance lijst.
KPN staat in 2012 in de Benelux lijst als enige bedrijf in de performance lijst.
Dow Jones Sustainability Index (DJSI): is ook een organisatie die namens beleggers naar
duurzame performance van bedrijven kijkt. DJSI meet niet alleen op klimaatdoelen, maar
ook op andere duurzaamheid performance indicatoren (bijv ook HR-beleid).
Na invoering van de ‚mobile lease‛ is KPN door rank a brand als duurzaamste internet en
telefonie aanbieder geselecteerd.

Pagina 9 van 11
Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid

Welke Tips en adviezen geven de Serious Ambtenaren KPN over de wederzijdse afstemming
en beïnvloeden om Duurzaamheid beter in aanbesteding tot zijn recht te laten komen?
-

Bewerk stakeholders en vraag hun meer adviezen te geven naar overheden over het
opnemen van criteria over Duurzaamheid in bestekken bij (Europese) aanbestedingen
zoals:
 NEVI
 VNO-NCW
 King en VNG
 Ministerie van EZ, MKB-NL
 AgentschapNL
 ICT NL
 Gemeenten en andere overheden

-

Voer een (Europees) Keurmerk in, bijvoorbeeld NEN norm ISO certificaat.
Vraag naar de eisen vóór dat een aanbestedingen op de markt komt en stimuleer om goed
meetbare duurzaamheidscriteria criteria op te nemen.
Stel ‚white papers‛ op en ga publiceren, bloggen en maak meer werk van deze belangrijke
informatie. Maak het onderdeel van je marketing strategie (door het organiseren van
seminars, workshops of regio informatiesessies), door een duurzaamheidsprijs uit te
reiken of bijvoorbeeld regionale projecten te sponsoren.
Laat een stagiair functioneel beschrijven of een samenvatting opstellen die kan worden
gelinked aan gemeente- of overheidsdoelstellingen. Doe desk research over lessons
learned.
Beïnvloeden van eisen op gebied van duurzaamheid door Standaard teksten/product
bladen met verschillende duurzaamheid onderwerpen en maak overheden duidelijk dat dit
meegenomen wordt in het overzicht van Total Cost of Ownership of Economisch Meest
Voordelige Inschrijver (EMVI).
De eigen medewerkers ambassadeurs voor het duurzame beleid van KPN te maken door
ze in ieder geval goed in te voeren in wat er gedaan wordt op dat gebied.

-

-

-

-

Pagina 10 van 11
Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid

3. Conclusie na 2 dagen
KPN Lokale Overheid heeft met veel plezier gewerkt aan het project voor het goede doel. De
Serious Ambtenaren hebben een enorme bijdrage gegeven aan de begrippen Social Return en
Duurzaamheid en praktische tips, adviezen en waarden gegeven die hier en daar direct in de
praktijk al zijn opgenomen.
KPN Lokale Overheid dankt alle vrijwilligers voor hun inzet, creativiteit, en betrokkenheid.
Voor de Serious Ambtenaren was dit een prachtige gelegenheid om kennis en informatie uit te
wisselen met elkaar - vanuit een verschillende achtergrond en expertise als ambtenaar - en met
marktpartij KPN Lokale Overheid waarbij ze gastvrij en hartelijk zijn ontvangen.

Pagina 11 van 11

More Related Content

Viewers also liked

Maciej sukiennik cv_english
Maciej sukiennik cv_englishMaciej sukiennik cv_english
Maciej sukiennik cv_english
MaciejSukiennik
 
Magazine (Potentially Final Version)
Magazine (Potentially Final Version)Magazine (Potentially Final Version)
Magazine (Potentially Final Version)
TSmith2010
 
La Compagnia di San Paolo: rapporto 2003
La Compagnia di San Paolo: rapporto 2003La Compagnia di San Paolo: rapporto 2003
La Compagnia di San Paolo: rapporto 2003
Compagnia di San Paolo
 
Bài tập thành ngữ TA
Bài tập thành ngữ TABài tập thành ngữ TA
Bài tập thành ngữ TA
Emily Phạm
 
Opettaja Peda.netin käyttäjänä MAOL-kevätkoulutuspäivä 180415
Opettaja Peda.netin käyttäjänä MAOL-kevätkoulutuspäivä 180415 Opettaja Peda.netin käyttäjänä MAOL-kevätkoulutuspäivä 180415
Opettaja Peda.netin käyttäjänä MAOL-kevätkoulutuspäivä 180415
Riitta Salmenoja
 
Maciej sukiennik in short
Maciej sukiennik in shortMaciej sukiennik in short
Maciej sukiennik in shortMaciejSukiennik
 
16 April Daily market report
16 April Daily market report 16 April Daily market report
16 April Daily market report
QNB Group
 
El mouse
El mouseEl mouse
El mouse
Dany Barraquil
 
Amad and thopon tv
Amad and thopon tvAmad and thopon tv
Amad and thopon tv
haverstockmedia
 
Foxes
FoxesFoxes
конституционный суд рф
конституционный суд рфконституционный суд рф
конституционный суд рф
rjym777
 
2009 ménétrol sous sancerre2
2009 ménétrol sous sancerre22009 ménétrol sous sancerre2
2009 ménétrol sous sancerre2
Rabolliot
 
Review for short horror film
Review for short horror filmReview for short horror film
Review for short horror film
Marwaawadh123
 
Info2
Info2Info2

Viewers also liked (14)

Maciej sukiennik cv_english
Maciej sukiennik cv_englishMaciej sukiennik cv_english
Maciej sukiennik cv_english
 
Magazine (Potentially Final Version)
Magazine (Potentially Final Version)Magazine (Potentially Final Version)
Magazine (Potentially Final Version)
 
La Compagnia di San Paolo: rapporto 2003
La Compagnia di San Paolo: rapporto 2003La Compagnia di San Paolo: rapporto 2003
La Compagnia di San Paolo: rapporto 2003
 
Bài tập thành ngữ TA
Bài tập thành ngữ TABài tập thành ngữ TA
Bài tập thành ngữ TA
 
Opettaja Peda.netin käyttäjänä MAOL-kevätkoulutuspäivä 180415
Opettaja Peda.netin käyttäjänä MAOL-kevätkoulutuspäivä 180415 Opettaja Peda.netin käyttäjänä MAOL-kevätkoulutuspäivä 180415
Opettaja Peda.netin käyttäjänä MAOL-kevätkoulutuspäivä 180415
 
Maciej sukiennik in short
Maciej sukiennik in shortMaciej sukiennik in short
Maciej sukiennik in short
 
16 April Daily market report
16 April Daily market report 16 April Daily market report
16 April Daily market report
 
El mouse
El mouseEl mouse
El mouse
 
Amad and thopon tv
Amad and thopon tvAmad and thopon tv
Amad and thopon tv
 
Foxes
FoxesFoxes
Foxes
 
конституционный суд рф
конституционный суд рфконституционный суд рф
конституционный суд рф
 
2009 ménétrol sous sancerre2
2009 ménétrol sous sancerre22009 ménétrol sous sancerre2
2009 ménétrol sous sancerre2
 
Review for short horror film
Review for short horror filmReview for short horror film
Review for short horror film
 
Info2
Info2Info2
Info2
 

Similar to Opdracht 13: Verslag Serious Ambtenaren & KNP lokale overheid v1.0

Congres Succesvol de gemeentelijke organisatie vernieuwen - De workshops
Congres Succesvol de gemeentelijke organisatie vernieuwen - De workshopsCongres Succesvol de gemeentelijke organisatie vernieuwen - De workshops
Congres Succesvol de gemeentelijke organisatie vernieuwen - De workshops
Berenschot
 
Presentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maart
Presentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maartPresentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maart
Presentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maartDigitale Steden Agenda
 
Portfolio Serious Ambtenaar II (beeldscherm versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (beeldscherm versie)Portfolio Serious Ambtenaar II (beeldscherm versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (beeldscherm versie)
Jonas Piet
 
Webcare doe je zo! (2e editie, april 2014)
Webcare doe je zo! (2e editie, april 2014)Webcare doe je zo! (2e editie, april 2014)
Webcare doe je zo! (2e editie, april 2014)
Webcareoverheid
 
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Jonas Piet
 
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)Jonas Piet
 
160104 Leveranciersdag KING
160104 Leveranciersdag KING160104 Leveranciersdag KING
160104 Leveranciersdag KING
KING
 
Omgevingswet aanbod Hiemstra & De Vries
Omgevingswet aanbod Hiemstra & De VriesOmgevingswet aanbod Hiemstra & De Vries
Omgevingswet aanbod Hiemstra & De Vries
Kevin Noels
 
Handreikingen voor prestatiemeting in gemeentelijke subsidierelaties
Handreikingen voor prestatiemeting in gemeentelijke subsidierelatiesHandreikingen voor prestatiemeting in gemeentelijke subsidierelaties
Handreikingen voor prestatiemeting in gemeentelijke subsidierelaties
BorisGooskens
 
Brochure certus groep_2019
Brochure certus groep_2019Brochure certus groep_2019
Brochure certus groep_2019
Mike van Bemmelen
 
Wat wil de eindgebruiker. Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt.
Wat wil de eindgebruiker. Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt.Wat wil de eindgebruiker. Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt.
Wat wil de eindgebruiker. Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt.
Jaap Dijkema
 
De Maatschappelijke Opdracht
De Maatschappelijke OpdrachtDe Maatschappelijke Opdracht
De Maatschappelijke Opdracht
TomdeHaasConsultancy
 
Digitale sociale innovatie
Digitale sociale innovatieDigitale sociale innovatie
Digitale sociale innovatie
Present Media
 
Whitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 final
Whitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 finalWhitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 final
Whitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 finalAlbert H. van Dijk
 
0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie
0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie
0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie
KING
 
Interview Sandra Kensen en Henk Gossink over 3 decentralisaties
Interview Sandra Kensen en Henk Gossink over 3 decentralisatiesInterview Sandra Kensen en Henk Gossink over 3 decentralisaties
Interview Sandra Kensen en Henk Gossink over 3 decentralisaties
Henk Gossink
 
E subsidieloket 21062013 thuy - tran chau
E subsidieloket 21062013 thuy - tran chauE subsidieloket 21062013 thuy - tran chau
E subsidieloket 21062013 thuy - tran chauprovincie Utrecht
 
Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.
Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.
Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.TCD 2010
 
SOD aanzet tot visie: de analyse!
SOD aanzet tot visie: de analyse!SOD aanzet tot visie: de analyse!
SOD aanzet tot visie: de analyse!
basbaalmans
 

Similar to Opdracht 13: Verslag Serious Ambtenaren & KNP lokale overheid v1.0 (20)

Congres Succesvol de gemeentelijke organisatie vernieuwen - De workshops
Congres Succesvol de gemeentelijke organisatie vernieuwen - De workshopsCongres Succesvol de gemeentelijke organisatie vernieuwen - De workshops
Congres Succesvol de gemeentelijke organisatie vernieuwen - De workshops
 
Presentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maart
Presentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maartPresentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maart
Presentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maart
 
Portfolio Serious Ambtenaar II (beeldscherm versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (beeldscherm versie)Portfolio Serious Ambtenaar II (beeldscherm versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (beeldscherm versie)
 
Webcare doe je zo! (2e editie, april 2014)
Webcare doe je zo! (2e editie, april 2014)Webcare doe je zo! (2e editie, april 2014)
Webcare doe je zo! (2e editie, april 2014)
 
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
 
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
 
160104 Leveranciersdag KING
160104 Leveranciersdag KING160104 Leveranciersdag KING
160104 Leveranciersdag KING
 
Omgevingswet aanbod Hiemstra & De Vries
Omgevingswet aanbod Hiemstra & De VriesOmgevingswet aanbod Hiemstra & De Vries
Omgevingswet aanbod Hiemstra & De Vries
 
Handreikingen voor prestatiemeting in gemeentelijke subsidierelaties
Handreikingen voor prestatiemeting in gemeentelijke subsidierelatiesHandreikingen voor prestatiemeting in gemeentelijke subsidierelaties
Handreikingen voor prestatiemeting in gemeentelijke subsidierelaties
 
Brochure certus groep_2019
Brochure certus groep_2019Brochure certus groep_2019
Brochure certus groep_2019
 
Wat wil de eindgebruiker. Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt.
Wat wil de eindgebruiker. Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt.Wat wil de eindgebruiker. Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt.
Wat wil de eindgebruiker. Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt.
 
Gemeente heeft antwoord
Gemeente heeft antwoordGemeente heeft antwoord
Gemeente heeft antwoord
 
De Maatschappelijke Opdracht
De Maatschappelijke OpdrachtDe Maatschappelijke Opdracht
De Maatschappelijke Opdracht
 
Digitale sociale innovatie
Digitale sociale innovatieDigitale sociale innovatie
Digitale sociale innovatie
 
Whitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 final
Whitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 finalWhitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 final
Whitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 final
 
0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie
0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie
0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie
 
Interview Sandra Kensen en Henk Gossink over 3 decentralisaties
Interview Sandra Kensen en Henk Gossink over 3 decentralisatiesInterview Sandra Kensen en Henk Gossink over 3 decentralisaties
Interview Sandra Kensen en Henk Gossink over 3 decentralisaties
 
E subsidieloket 21062013 thuy - tran chau
E subsidieloket 21062013 thuy - tran chauE subsidieloket 21062013 thuy - tran chau
E subsidieloket 21062013 thuy - tran chau
 
Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.
Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.
Customer Service 7.0. De 7 trends die het organisaties simpel maakt.
 
SOD aanzet tot visie: de analyse!
SOD aanzet tot visie: de analyse!SOD aanzet tot visie: de analyse!
SOD aanzet tot visie: de analyse!
 

More from seriousambtenaar

Portfolio Serious Ambtenaar II
Portfolio Serious Ambtenaar IIPortfolio Serious Ambtenaar II
Portfolio Serious Ambtenaar II
seriousambtenaar
 
Opdracht 03: Presentatie iddelft
Opdracht 03: Presentatie iddelftOpdracht 03: Presentatie iddelft
Opdracht 03: Presentatie iddelftseriousambtenaar
 
Opdracht 04: Mobiliteit momentum
Opdracht 04: Mobiliteit momentumOpdracht 04: Mobiliteit momentum
Opdracht 04: Mobiliteit momentumseriousambtenaar
 
Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)
Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)
Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)seriousambtenaar
 
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)seriousambtenaar
 
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)seriousambtenaar
 
Opdracht 10: Utrecht innovatief
Opdracht 10: Utrecht innovatief Opdracht 10: Utrecht innovatief
Opdracht 10: Utrecht innovatief seriousambtenaar
 
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)seriousambtenaar
 
Opdracht 15: Adviesrapport I&M
Opdracht 15: Adviesrapport I&M Opdracht 15: Adviesrapport I&M
Opdracht 15: Adviesrapport I&M seriousambtenaar
 
Opdracht 20: Factsheet werkgever
Opdracht 20: Factsheet werkgeverOpdracht 20: Factsheet werkgever
Opdracht 20: Factsheet werkgeverseriousambtenaar
 
Opdracht 20: Factsheet wmo loket
Opdracht 20: Factsheet wmo loketOpdracht 20: Factsheet wmo loket
Opdracht 20: Factsheet wmo loketseriousambtenaar
 
Opdracht 20: Factsheet uitblinker
Opdracht 20: Factsheet uitblinkerOpdracht 20: Factsheet uitblinker
Opdracht 20: Factsheet uitblinkerseriousambtenaar
 
Opdracht 20: Factsheet gegevensmakelaar
Opdracht 20: Factsheet gegevensmakelaarOpdracht 20: Factsheet gegevensmakelaar
Opdracht 20: Factsheet gegevensmakelaarseriousambtenaar
 
Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie
Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussieOpdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie
Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussieseriousambtenaar
 
Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst
Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst
Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst seriousambtenaar
 
Opdracht 24: De ingeland als participant
Opdracht 24: De ingeland als participantOpdracht 24: De ingeland als participant
Opdracht 24: De ingeland als participantseriousambtenaar
 
Opdracht 11: Het geheim van de Primark
Opdracht 11: Het geheim van de PrimarkOpdracht 11: Het geheim van de Primark
Opdracht 11: Het geheim van de Primarkseriousambtenaar
 

More from seriousambtenaar (20)

Portfolio Serious Ambtenaar II
Portfolio Serious Ambtenaar IIPortfolio Serious Ambtenaar II
Portfolio Serious Ambtenaar II
 
Opdracht 03: Presentatie iddelft
Opdracht 03: Presentatie iddelftOpdracht 03: Presentatie iddelft
Opdracht 03: Presentatie iddelft
 
Opdracht 04: Mobiliteit momentum
Opdracht 04: Mobiliteit momentumOpdracht 04: Mobiliteit momentum
Opdracht 04: Mobiliteit momentum
 
Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)
Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)
Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)
 
Opdracht 06: Observaties
Opdracht 06: ObservatiesOpdracht 06: Observaties
Opdracht 06: Observaties
 
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)
 
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)
 
Opdracht 10: Utrecht innovatief
Opdracht 10: Utrecht innovatief Opdracht 10: Utrecht innovatief
Opdracht 10: Utrecht innovatief
 
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
 
Opdracht 15: Adviesrapport I&M
Opdracht 15: Adviesrapport I&M Opdracht 15: Adviesrapport I&M
Opdracht 15: Adviesrapport I&M
 
Opdracht 16: NVVB
Opdracht 16: NVVB Opdracht 16: NVVB
Opdracht 16: NVVB
 
Opdracht 20: Factsheet werkgever
Opdracht 20: Factsheet werkgeverOpdracht 20: Factsheet werkgever
Opdracht 20: Factsheet werkgever
 
Opdracht 20: Factsheet wmo loket
Opdracht 20: Factsheet wmo loketOpdracht 20: Factsheet wmo loket
Opdracht 20: Factsheet wmo loket
 
Opdracht 20: Factsheet uitblinker
Opdracht 20: Factsheet uitblinkerOpdracht 20: Factsheet uitblinker
Opdracht 20: Factsheet uitblinker
 
Opdracht 20: Factsheet gegevensmakelaar
Opdracht 20: Factsheet gegevensmakelaarOpdracht 20: Factsheet gegevensmakelaar
Opdracht 20: Factsheet gegevensmakelaar
 
Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie
Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussieOpdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie
Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie
 
Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst
Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst
Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst
 
Opdracht 22: Verhuis app
Opdracht 22: Verhuis appOpdracht 22: Verhuis app
Opdracht 22: Verhuis app
 
Opdracht 24: De ingeland als participant
Opdracht 24: De ingeland als participantOpdracht 24: De ingeland als participant
Opdracht 24: De ingeland als participant
 
Opdracht 11: Het geheim van de Primark
Opdracht 11: Het geheim van de PrimarkOpdracht 11: Het geheim van de Primark
Opdracht 11: Het geheim van de Primark
 

Opdracht 13: Verslag Serious Ambtenaren & KNP lokale overheid v1.0

 • 1. Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid Datum: 27 maart en 24 april 2013 Deelnemers: Locatie:  Martien Brander, gemeente Haarlemmermeer  Jeannette Vaandrager, Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) Ministerie van BZK  Mark van der Velden, gemeente Nijmegen  Ewelina Smymczak, gemeente de Bilt Dat Hilde van Slooten, gemeente Delft  Ina Kalf, ministerie van SZW  Ellen Isendoorn, ministerie van BZK  Rebecca Schoon, stichting Intermin  Sander Dortland, gemeente Rotterdam  Lucas en Matthieu, 2e jaars studenten Politicologie (afkijkers)  Bregje Tichelaar, gemeente Houten (afkijker op afstand)  Stefan de Wit, KPN Lokale Overheid  Johan van Marle, KPN Lokale Overheid  Laurens Verschuur, KPN, coördinator Social Return  Marga Klomp, KPN, coördinator Duurzaamheid Aanleiding In december 2012 heeft KPN Lokale Overheid (toen nog Gemnet) besloten om het goede doel Serious Request te steunen, via het initiatief Serious Ambtenaar. De manier van werken van Serious Ambtenaar sprak KPN Lokale Overheid aan. doet het gewoon! Bij Serious Ambtenaar zijn 29 opdrachten uitgezet onder 380 ambtenaren. Een aantal van de problemen die achter die opdrachtformuleringen schuilgaan, zijn niet uniek voor de opdrachtgevende overheid. Wij zouden het daarom leuk vinden als er ‘afkijkers’ mee willen doen. Wij denken dat de kracht van Serious Ambtenaar II ligt in het feit dat de kennis die opdrachtgevers en ambtenaren opdoen tijdens Serious Ambtenaar niet exclusief is. Wij willen door dit project nieuwe samenwerkingsverbanden creëren en zo veel mogelijk kennis en ervaringen delen. Daarom krijgt iedereen de mogelijkheid om (in overleg met de betrokkenen) het proces van de opdracht en de resultaten ‚af te kijken‛. Pagina 1 van 11
 • 2. Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid 1. 1.Opdracht KPN Lokale Overheid vraagt aan @serious ambtenaar om advies om het begrip duurzaamheid In relatie tot ICT dienstverlening om te zetten naar praktische waarden. KPN doet al veel op het gebied van Duurzaamheid en Sociale projecten. Toch is het voor KPN lastig om het begrip operationeel te maken en zich onderscheiden als leverancier. KPN heeft de volgende vragen: Wat is duurzaamheid in relatie tot ICT dienstverlening (hardware, software en diensten)? Hoe kan KPN duurzaamheid in relatie tot ICT dienstverlening wat manifester maken zo ja hoe, en daarmee de leverbetrouwbaarheid versterken? Wat is dat dan echt: groene stroom en groene datacenters? Wat gezegd wordt door leveranciers en wat gevraagd wordt door overheid moet hierbij matchen. Wellicht ook bekijken hoe dit zich verhoudt tot keurmerken en criteria die inkopers van overheden bij aanbestedingen hanteert. In het verlengde daarvan willen we graag werken aan ‘Social Return’. Steeds vaker wordt in offertes gevraagd naar Social Return, maar hoe maakt KPN dat concreet, wat zijn voorbeelden en goede aanpakken. Hoe kan KPN dat verantwoord opnemen in zijn business-strategie. Vraag: Welke elementen en details zijn voor Gemeenten van belang als het gaat om Duurzame ICT dienstverlening en Social Return en geven de leverancier een voorsprong tot van andere aanbieders. De twee vraagstukken, duurzaamheid en Social Return, zijn beide maatschappelijke doelstellingen voor KPN. Het helpt ons als we deze doelstellingen concreter kunnen maken. 1.2 We hebben na de Kick Off in Zwolle op 6 februari het volgende gedaan: - Op 12 maart 2013 jl. is een conference call gehouden om het doel van de opdracht toe te lichten en te verhelderen De opdrachtformulering is aangescherpt Er is een werkgroep via PLEIO aangemaakt Er zijn relevante stukken gedeeld die binnen onze organisaties voorhanden waren (Social Return en Duurzaamheid/Energie) De Serious ambtenaren hebben binnen hun organisaties de relevante documentatie over duurzaamheid, MVO en Social Return verzameld en gedeeld via Pleio Voor de 1e dag op 27 maart is een agenda opgesteld Voor de eerste bijeenkomst is een mooie leerzame passende locatie gekozen, het Netwerk Operation Centre (NOC) van KON in Hilversum Er is toelichting gegeven Duurzaamheid en Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij KPN en (http://www.kpn.com/corporate/overkpn/duurzaam/Maatschappelijke-themas1.htm) Pagina 2 van 11
 • 3. Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid 2. De eerste dag, 27 maart 2013: Na ontvangst in het Network Operation Centre (NOC) en een toelichting over de activiteiten die daar worden verricht door KPN volgde uiteraard het kennismakingsrondje. Een gemêleerde groep die achteraf bezien zeer Serious Ambtenaar mogen noemen. Gedreven, energiek, maatschappelijk betrokken, breed geïnteresseerd, intelligent en inhoudelijk sterk. Wat wil je nog meer…. Vervolgens is de groep als eerste aan de slag gegaan met het onderwerp Social Return (SR). Het onderwerp werd verdeeld in 4 invalshoeken van waaruit bijdragen konden worden geleverd voor het onderwerp; 1. Juridisch 2. Huidige uitvoering (praktijk) 3. Mogelijkheden voor de bedrijven en organisatie (niet alleen beperken tot KPN) 4. Wilde ideeën Alle adviezen en bespreekpunten zijn op een flipover gezet, met elkaar doorgenomen en samengevat. In de bijlage staan alle punten op een rijtje. De uitkomsten van de serious ambtenaren heeft KPN intern opgepakt en intern besproken en op de 2e dag teruggekoppeld aan de groep. De volgende tips en uitgangspunten zijn met de groep geformuleerd: Ad 1. Juridisch Als Social Return (SR) wordt opgenomen in de eisen en/of wensen; vraag dan om nadere inlichtingen wat wordt verstaan onder de invulling van SR voor deze specifieke opdracht. De voorwaarden die voor SR van toepassing zijn moeten duidelijk zijn beschreven, Vraag desgewenst voor het uitbrengen van de Nota van Inlichtingen om verduidelijking, bijvoorbeeld waarop het percentage SR is gebaseerd, en hoe de opdrachtgever graag wil dat hier invulling aan wordt gegeven. Er zijn verschillende opties voor SR mogelijk: opnemen kan in programma van eisen, gunningscriteria, wensen en/of in contractvoorwaarden. De uitvraag van Social Return moet verband houden met de uit te voeren opdracht. Bij ‚Leveringen‛ is het niet mogelijk om SR uit te vragen, indien er geen loonsom in de te verwerven opdracht zit. Bij de toepassing van SR dient de opdrachtgever zich te houden aan de verplichtingen van de EG richtlijnen / Aanbestedingswet 2012. In de Aanbestedingswet 2012 staat dat de opdracht ‚maatschappelijke waarde‛ moet toevoegen voor de aanbestedende dienst, hieronder zou ook SR kunnen worden verstaan. Let op het tijdig gereed hebben van het (desgevraagde) plan van aanpak bij de implementatie van SR. Rijksoverheid past SR bij EA voor diensten, leveringen en werken toe boven een loonsom in de opdracht van meer dan € 250.000,-. Bij het uitvragen van opdrachten moet sprake zijn van een Level Playing Field: dit is een belemmering voor vooroverleg over de mogelijke invulling van SR; een individuele ondernemer mag geen informatievoorsprong hebben. Pagina 3 van 11
 • 4. Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid Ad 2. Huidige uitvoering (praktijk) SR is meestal 5% van de waarde van de opdracht dit is de algemene norm. Een aantal gemeenten heeft een SR loket ingericht om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De invulling van vraag om SR wordt aan de markt over gelaten, er is geen/nauwelijks organisatie visie. Dienst-werk-levering (zie juridisch). Blokkenmodel als model ter verantwoording van SR op 5% norm. Bij SZW wordt gedacht aan de invoering van een quotum voor alle bedrijven. SR heeft als doel: arbeidstoeleiding (dit is een enge definitie). Ook participatie werkt door naar betere sociale structuur. Wat is het doel van SR? Wat is de visie van gemeenten/overheden hierop en wat is de visie van marktpartijen? Kijk breder; niet per individuele gemeente. Gewenste situatie: van ‘moeten’ naar ‘willen’. Gezamenlijk belang definiëren tussen vraag en aanbod (vooraf in gesprek). Doel: participatie voor beide partijen. Eigen belang en eigen richtlijnen laten aansluiten op eigen visie en doelstelling. Toewerken naar meer mogelijkheden dan de 5% norm in financiële zin, geef meer ruimte aan de marktpartijen om het begrip SR invulling te geven. Ad 3. Mogelijkheden voor de bedrijven en organisatie (niet alleen beperken voor KPN) MVO- corporate (intern en extern). Draagvlak creëren bij uitdragen van verkoopargument extern. Eigen inkoop en onderaannemers betrekken bij de invulling van SR, personeelsbeleid betrekken in SR. Operationele activiteiten (rondom de opdracht) betrekken bij SR. Bijdragen aan participatie van maatschappelijke projecten, bijv. zorg of onderwijs. MVO bij KPN: Verbinding, iedereen uit de maatschappij doet mee. Met elkaar in contact brengen. Moet iets bevatten wat de bijdrage van KPN aan de samenleving uitdrukt. HRM visie: werknemer en vacatures. Denk in begeleiding, diversiteit, goed werkgeverschap, investeringen, opleidingen. Wat heeft KPN te bieden voor de samenleving? Kennis Techniek Geld Werk Producten en toepassingen Jongeren: kunnen kennis opdoen, werkervaring opdoen, marktkennis opdoen, maatschappelijk vraagstukken laten behandelen (hou je marktvoorsprong qua kennis). Ouderen: participatie in samenleving Zorg sector Sluit aan op de beleidsprioriteiten van de gemeente, bijvoorbeeld het collegeprogramma Pagina 4 van 11
 • 5. Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid Hoe? SR is integraal onderdeel van het HR-beleid van marktpartijen. SR vraag uitzetten binnen eigen organisatie. Gesprek tussen gemeenten en aanbieder( gezamenlijk belang). Aansluiten bij marktontmoetingen met (rijks)overheden. Samen in gesprek, bijvoorbeeld met KING en VNG. Weten wat jezelf te bieden hebt. Breng je mogelijkheden in kaart rondom SR. Ad 4. De wilde ideeën Dit is een bron voor workshop KPN management in relatie tot zwakke doelgroepen op de arbeidsmarkt! Een aantal managers binnen KPN is benaderd om de wilde ideeën uit te werken en te komen tot uitvoerbare bijdragen. Pagina 5 van 11
 • 6. Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid 3. De tweede dag, 24 april 2013: Op het hoofdkantoor van KPN in Den Haag zijn we gestart met terugkoppeling van de eerste dag. De tweede dag stond de concrete invulling van Duurzaamheid op het programma. Helaas waren 3 Serious Ambtenaren afwezig vanwege omstandigheden en was de groep wat kleiner. Maar het enthousiasme van de aanwezigen mocht er zijn. Wat een fantastische groep mensen! Gestart werd met een terugkoppeling door Laurens Verschuur van KPN, met ruimte voor discussie, aanscherping en toelichting. KPN en Social Return Hoe kan KPN de vragen en eisen van verschillende overheden zodanig beantwoorden dat:     KPN de verplichtingen kan realiseren Goed overleg plaatsvindt met de betrokken overheden Het passend is in de visie van KPN op MVO KPN daarmee onderscheidend is ten opzichte van concurrenten Knelpunten:  Er is op dit moment geen centraal KPN beleid op Social Return;  KPN personeelsbeleid is gericht op het uitbesteden van lage kennis arbeid;  Er zijn op dit moment 4 lopende contracten van KPN met een SR verplichting geïdentificeerd. Bij 3 van deze contracten is de invulling nog niet gerealiseerd;  Operationele afdelingen van KPN Zakelijke Markt kunnen niet (of voelen zich op dit moment daartoe niet geroepen) zonder meer bijdragen aan SR doelstellingen;  Contractuele SR verplichtingen zijn in de praktijk vaak het probleem van de verkoop; Pagina 6 van 11
 • 7. Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid    KPN loopt een financieel risico: accepteren van SR clausules leid tot een verplichting tussen de 3 en de 10 miljoen euro (SR eis op 2 tot 7% van de contractwaarde, opdrachtverwachting 500 miljoen contractwaarde, scoringskans 30%); Niet (kunnen) invullen van een SR verplichting (en dus betalen claim) leidt tot ontevredenheid bij de klant; Omgekeerd: goed invullen van SR leidt tot een sterk ‘Unique Selling Point’ Acties:  KPN ontwikkelt beleid op Social Return in combinatie met bestaande KPN zwakke groepen beleid.  SR eis wordt waar mogelijk neergelegd bij partners op dit gebied.  SR wordt ook toegepast bij onderaannemers als KPN onderaannemers inzet binnen verkregen opdrachten.  Huidige verplichtingen zijn ingevuld vanuit KPN zwakke groepen beleid.  SR wordt een speerpunt binnen HR beleid.  SR wordt verankerd in de operationele processen.  SR risico wordt afgedekt door een solide SR beleid.  KPN is in staat om voldoende SR werkplekken te realiseren om de verplichtingen in te vullen.  KPN wil een SR beleid dat bijdraagt aan MVO en een sterk onderscheidend vermogen. Wat goed werd ontvangen is dat de Serious Ambtenaren hebben ervaren dat hun ideeën en aangereikte expertise zijn verwerkt . Deel 1 van opdracht is gerealiseerd naar ieders tevredenheid! Pagina 7 van 11
 • 8. Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid Duurzaamheid: De tweede voordracht was een presentatie van Marga Klomp van KPN over hetgeen KPN nu allemaal al doet op het gebied van Duurzaamheid, energie en klimaat. In een kleine 2 uur werd de groep meegenomen in de manier waarop KPN omgaat met dit onderwerp. De conclusie van de groep was; KPN doet zoveel en is al zover met energie en klimaatbeheer dat KPN daarin een voorbeeld functie zou kunnen hebben. Het doel van KPN rondom duurzaamheid en klimaat: Klimaatneutraal in 2020: Door zo veel mogelijk zelf aan energie te besparen in netwerk, datacentra en wagenpark (alleen ABC label, stimuleren OV en video conferencing) en kantoren, mede door reductie van vierkante meters (in volgorde van energieverbruik) Door 100% duurzame energie te gebruiken: 100% groene stroom uit Nederland te gebruiken (sinds 2011) Gas (sinds 2012) en autobrandstoffen (deels vanaf 2013) te vergroenen (deels biogas en deels gold standard projecten) Pagina 8 van 11
 • 9. Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid - - Door evenveel energie te besparen bij onze klanten als KPN zelf verbruikt. Dit laatste vindt KPN nog lastig meetbaar. Maar door dit als ambitie neer te zetten en dat extern te rapporteren dwingt KPN zichzelf te zoeken naar betrouwbare methoden om de realisatie van die doelstelling aan te tonen. KPN heeft bij de eigen interne energie-besparing gezien hoe belangrijk het is voor de motivatie en voortgang om de resultaten te meten. Ten behoeve van het personeel en medewerkers worden ook veel initiatieven genomen zoals het aanbieden van zonnepanelen met korting, en vooral bewustwording en gedrag. Erkenning in externe benchmarks: Carbon Disclosure Project: Deze ranking wordt vanuit een groot aantal investeerders georganiseerd. Hierin wordt de top 1000 (Global 500) beursgenoteerde bedrijven gerankt op CO2 en klimaatdoelen. Beoordeeld wordt of transparant wordt gerapporteerd over beleid en resultaten, maar ook in hoeverre ambitieuze doelstellingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. KPN staat in 2012 in de Global 500 lijst als Energie Telecom Operator wereldwijd in zowel Disclosure als ook performance lijst. KPN staat in 2012 in de Benelux lijst als enige bedrijf in de performance lijst. Dow Jones Sustainability Index (DJSI): is ook een organisatie die namens beleggers naar duurzame performance van bedrijven kijkt. DJSI meet niet alleen op klimaatdoelen, maar ook op andere duurzaamheid performance indicatoren (bijv ook HR-beleid). Na invoering van de ‚mobile lease‛ is KPN door rank a brand als duurzaamste internet en telefonie aanbieder geselecteerd. Pagina 9 van 11
 • 10. Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid Welke Tips en adviezen geven de Serious Ambtenaren KPN over de wederzijdse afstemming en beïnvloeden om Duurzaamheid beter in aanbesteding tot zijn recht te laten komen? - Bewerk stakeholders en vraag hun meer adviezen te geven naar overheden over het opnemen van criteria over Duurzaamheid in bestekken bij (Europese) aanbestedingen zoals:  NEVI  VNO-NCW  King en VNG  Ministerie van EZ, MKB-NL  AgentschapNL  ICT NL  Gemeenten en andere overheden - Voer een (Europees) Keurmerk in, bijvoorbeeld NEN norm ISO certificaat. Vraag naar de eisen vóór dat een aanbestedingen op de markt komt en stimuleer om goed meetbare duurzaamheidscriteria criteria op te nemen. Stel ‚white papers‛ op en ga publiceren, bloggen en maak meer werk van deze belangrijke informatie. Maak het onderdeel van je marketing strategie (door het organiseren van seminars, workshops of regio informatiesessies), door een duurzaamheidsprijs uit te reiken of bijvoorbeeld regionale projecten te sponsoren. Laat een stagiair functioneel beschrijven of een samenvatting opstellen die kan worden gelinked aan gemeente- of overheidsdoelstellingen. Doe desk research over lessons learned. Beïnvloeden van eisen op gebied van duurzaamheid door Standaard teksten/product bladen met verschillende duurzaamheid onderwerpen en maak overheden duidelijk dat dit meegenomen wordt in het overzicht van Total Cost of Ownership of Economisch Meest Voordelige Inschrijver (EMVI). De eigen medewerkers ambassadeurs voor het duurzame beleid van KPN te maken door ze in ieder geval goed in te voeren in wat er gedaan wordt op dat gebied. - - - - Pagina 10 van 11
 • 11. Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid 3. Conclusie na 2 dagen KPN Lokale Overheid heeft met veel plezier gewerkt aan het project voor het goede doel. De Serious Ambtenaren hebben een enorme bijdrage gegeven aan de begrippen Social Return en Duurzaamheid en praktische tips, adviezen en waarden gegeven die hier en daar direct in de praktijk al zijn opgenomen. KPN Lokale Overheid dankt alle vrijwilligers voor hun inzet, creativiteit, en betrokkenheid. Voor de Serious Ambtenaren was dit een prachtige gelegenheid om kennis en informatie uit te wisselen met elkaar - vanuit een verschillende achtergrond en expertise als ambtenaar - en met marktpartij KPN Lokale Overheid waarbij ze gastvrij en hartelijk zijn ontvangen. Pagina 11 van 11