SlideShare a Scribd company logo
FC Landen FC Landen
Complex A Complex B
Sportlaan 30, 3400 Landen Karel de Grotelaan, 3400 Landen
2
INHOUDSTAFEL
A. WOORD VAN DE VOORZITTER........................................................3
B. MISSIE EN VISIE................................................................................4
C. ETHIEK EN FAIRPLAY.......................................................................5
D. JEUGDWERKING...............................................................................6
1. OPLEIDINGSVISIE ONDERBOUW = FASE 2v2 (U6)..........6
A. INLEIDING...............................................................6
B. TRAININGSBEGELEIDING .....................................6
C. WEDSTRIJDBEGELEIDING....................................6
D. VELDBEZETTING ...................................................6
E. BASISCOMPETENTIES ..........................................7
2. OPLEIDINGSVISIE ONDERBOUW = FASE 5v5 (U7-U9)....8
A. AANDACHTSPUNTEN............................................8
B. VELDBEZETTING ...................................................8
C. BASISCOMPETENTIES ..........................................8
D. TAKEN PER POSITIE (voorbeeld)...........................9
3. COÖRDINATOREN en TRAINERS....................................10
4. HUISREGELS ....................................................................11
A. SPORTIEF.............................................................11
B. ALGEMEEN...........................................................15
C. MEDISCH..............................................................17
E. CONTACTGEGEVENS.....................................................................20
3
A. WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste spelers, beste ouders,
Het seizoen 2013-2014 behoort sinds kort tot de “clubgeschiedenis” en velen onder u
zullen zeker aan het voorbije seizoen hun eigen herinneringen koesteren. Ondertussen
gaat de tijd snel en staat het nieuwe seizoen 2014-2015 vol ongeduld te trappelen aan
de voordeur van de club.
U hebt zeker en vast links en rechts al vernomen dat het jeugdvoetbal vanaf volgend
seizoen grondig wordt hervormd. Zo zijn er niet alleen de naamsveranderingen van
“Nationaal” naar “Interprovinciaal”, “Bijzonder Provinciaal” naar “Provinciaal” maar ook
enkele belangrijke inhoudelijke veranderingen inzake spelvormen, vooral voor de
leeftijden U6 en U12-U13 volgend seizoen. Bovendien heeft de Voetbalfederatie
Vlaanderen aan alle clubs heel wat nieuwe criteria opgelegd, waarbij voornamelijk de
wijzigingen in de afmetingen der speelvelden en het optrekken van de diplomaniveaus
der trainers binnen bepaalde leeftijdscategorieën. Het opvangen van voormelde
hervormingen en opgelegde criteria hebben ons de voorbije maanden heel wat werk en
moeite gekost maar ik kan u ondertussen verzekeren dat onze club aan alle eisen en
modaliteiten der jeugdhervorming voldoet.
Voor het seizoen 2014-2015 zal onze club, in het kader van hogervermelde hervorming,
met meerdere ploegen Interprovinciaal, Provinciaal en Gewestelijk voetbal spelen, wat
aan iedere clubspeler de garantie biedt om aan te treden in één dezer competities. Ook
de “kaart van de jeugd” wordt zeker verder getrokken zoals duidelijk gesteld in onze
clubvisie. Zo zullen er opnieuw U19- en U17-spelers geïntegreerd worden in het B-elftal
FC Landen, met de bedoeling hun op korte termijn de kans te bieden door te stromen
naar het 1ste elftal.
Heel wat nieuwe uitdagingen dus naar volgend seizoen toe, maar ik ben ervan overtuigd
dat we, mits het naleven van alle sportieve- en extrasportieve afspraken, met zijn allen
opnieuw een succesvol seizoen tegemoet gaan.
Ik wil via deze weg, zowel als voorzitter als in naam van de volledige jeugdwerking FC
Landen, iedereen bedanken voor het vertrouwen dat u stelt in onze club en aan
iedereen een aangename en zonnige vakantie toe wensen.
Ik hoop u dan ook met zijn allen gezond en wel opnieuw te mogen begroeten bij de start
van de voorbereidingsperiode van het nieuwe seizoen 2014-2015.
Met sportieve groeten.
Tony Thierie
Voorzitter FC Landen
4
B. MISSIE EN VISIE
FC Landen wil aan zijn jeugdspelers een gezond alternatief aanbieden als
vrijetijdsbesteding, waarin de speler centraal staat en waarin elke speler even belangrijk
is. De nagestreefde hoge kwaliteit van de jeugdopleiding en de jeugdcompetitie neemt
niet weg dat FC Landen het FUN-aspect doorheen de hele jeugdopleiding tegenwoordig
wil zien.
FC Landen ziet het jeugdvoetbal niet louter als een doel op zich, maar als een middel en
een leer- en groeiproces naar individueel beter worden als voetballer, ieder in zijn tempo
en met zijn mogelijkheden. Hierbij staat de ontwikkeling van de speler steeds voorop en
wordt het wedstrijdresultaat ondergeschikt.
FC Landen wil niet alleen waken over de sportieve ontwikkeling van de jeugdspeler,
maar ook over diens ontwikkeling tot een weerbare en zelfstandige jongvolwassene,
door het leren werken in teamverband, het omgaan met succes en tegenslag, het
aanleren van zelfdiscipline en het bevorderen van respect voor eenieder die het mogelijk
maakt dat de jeugdvoetballer zijn hobby kan uitoefenen, zowel binnen de eigen club als
ten aanzien van de tegenpartij.
FC Landen heeft de intentie en de ambitie om in een zo hoog mogelijke jeugdcompetitie
uit te komen om zo aan de jeugd van Groot-Landen en omstreken de kans te geven zijn
voetbaltalenten ten volle te ontplooien. FC Landen tracht daartoe in alle
jeugdcategorieën tot en met U17 ploegen in lijn te brengen op alle mogelijke
competitieniveaus, zowel interprovinciaal als provinciaal en gewestelijk.
FC Landen wil zich met de keuze voor de interprovinciale jeugdcompetitie hoofdzakelijk
richten op de sportieve doorstroming, maar tegelijkertijd het gewestelijk jeugdvoetbal
bewaken om het spelplezier van de speler en diens verbondenheid met de club en de
omgeving te handhaven en te ontwikkelen.
FC Landen streeft ernaar om via zijn beleid de doorstroming van jeugdspelers naar de
kernelftallen te bevorderen. De club wenst een zo groot mogelijk aantal jeugdspelers te
integreren in het eerste elftal. In dat opzicht houdt de club postformatietrainingen om
jonge talenten tijdig te detecteren.
FC Landen wil financieel gezond zijn, met een infrastructuur die aan alle wettelijke eisen
voldoet.
FC Landen hecht aan een vertrouwensvolle en opbouwende communicatie tussen
bestuurders en medewerkers. De club wil een open sportief beleid voeren ten overstaan
van al zijn leden en medewerkers.
5
C. ETHIEK EN FAIRPLAY
Op 16 juni 2008 onderschreef de raad van bestuur "de Panathlonverklaring" over de
ethiek in de jeugdsport, waarmee FC Landen de verbintenis aangaat om, over de
discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve
waarden in de jeugdsport. De volledige tekst van de Panathlonverklaring vindt u hier.
Discriminatie van spelers met een andere huidskleur, geloof of ideologie is verboden.
Het uiten van racistische opmerkingen zal altijd gesanctioneerd worden.
Pestgedrag naar en uitsluiting van andere spelers zal niet worden getolereerd.
Voor alle extrasportieve problemen die spelers zouden ervaren, staat de ombudsman
van de club ter beschikking.
De voertaal van de club is Nederlands, maar taalfaciliteiten worden op de club te allen
tijde getolereerd. Anderzijds wordt van anderstalige spelers en ouders verwacht dat ook
zij inspanningen leveren om tot een vlotte club- en ploegwerking te komen.
FC Landen verwacht van elke speler en ouder correct gedrag op en naast het veld. Elke
geldboete die de club door de KBVB wordt opgelegd wegens verbaal of fysiek geweld,
kan door de club op de betrokken speler of ouder worden verhaald.
FC Landen vraagt aan elke speler, trainer en begeleider om het door de Belgische
Voetbalbond gesteunde 'Fair Play Charter' van de FIFA te respecteren, met name:
1. Respect voor de spelregels
2. Respect voor de scheidsrechters en de officials
3. Respect voor je eigen club
4. Respect voor de tegenstrever
5. Respect voor je medemaats
6. Respect voor alle collega-voetballers
7. Respect voor de supporters van andere ploegen
8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs.
6
D. JEUGDWERKING
1. OPLEIDINGSVISIE ONDERBOUW = FASE 2v2 (U6)
A. INLEIDING
Voor de U6 is een 5v5- wedstrijdvorm te complex. Samenspelen is te ingewikkeld en
sluit niet aan bij de egocentrische leefwereld van een kind.
Na de brede motorische vorming in de eerste en tweede kleuterklas leert de kleuter
spelenderwijs hoe de bal aanvoelt.
Een 2v2 wedstrijdsituatie is veel eenvoudiger waardoor het spelertje volop kan genieten
van het voetbalspel: veel balcontact, dribbelen en scoren vormen de basis van het
spelplezier.
B. TRAININGSBEGELEIDING
 Aandacht voor brede basismotoriek
 FUN → spelplezier
 Zelf ontdekken
 Balgewenning
C. WEDSTRIJDBEGELEIDING
 Aandacht voor het kind
 Zelf ontdekken
 Betrokkenheid
 Inspirerend en stimulerend
 Dribbelvoetbal
 FUN
 Gezamenlijke rustmomenten
 LET THEM PLAY
D. VELDBEZETTING
 Dribbelwedstrijdjes 2v2
 Aangepaste doeltjes en veldjes van 20m x 12m
7
E. BASISCOMPETENTIES
i. Motoriek
1e
fase 2e
fase
Algemene lichaams- en balvaardigheden B+: balgewenning met de voet: leiden,
dribbelen en trappen
Oog-hand en oog-voetcoördinatie: werpen,
vangen en trappen
B-: de bal afnemen + scoren tegengaan
ii. Technisch-coördinatief
Algemene balvaardigheden speels aanleren
- Werpen, vangen, rollen, kaatsen, leiden, stoppen …..
- Balvaardigheid: oog-handcoördinatie
- Loop en tikspelen met bal
- Aandachtspelen met bal
- Reactiespelen met bal
iii. Fysiek-coördinatief
Algemene bewegingsvaardigheden speels aanleren
- Voorwaarts, zijwaarts en rugwaarts lopen
- Sprinten, starten, stoppen, springen, huppen, enz…
- Reactiespelen, loop- en tikspelen
- Aandachtsspelen en estafettespelen
iv. Fun
- Spelenderwijs leren → spelvormen
- Algemene en specifieke balvaardigheden speels aanleren
- Specifieke bewegingsvaardigheden speels aanleren
v. Fysiek → KLUSC-eigenschappen
- Kracht → speelse duelvormen
- Lenigheid → trek en duw
- Uithouding → veel spelen
- Snelheid → reactiespelen
- Coördinatie → aandachtspelen
OPGELET: dit is niet het volledige leerplan, dit duidt enkel de manier van werken
aan binnen onze jeugdopleiding!
Meer info op www.belgianfootball.be/nl/nieuws/u6-vanaf-volgend-seizoen-2-tegen-2
8
2. OPLEIDINGSVISIE ONDERBOUW = FASE 5v5 (U7-U9)
A. AANDACHTSPUNTEN
 Elke speler speelt op iedere positie → geen vaste positie
 Laten ontdekken en ervaren
 Spelers beïnvloeden door vraag en antwoordspel → demo !
 Veel oefeningen met bal, niet lang laten stilstaan
B. VELDBEZETTING
 Spelen in een ruit
 Taal van het kind: "staart"," vleugel", "piloot"
 Positienummer (U9): 1-3-7-11-9
C. BASISCOMPETENTIES
i. Technisch-coördinatief
Algemene en specifieke balvaardigheden speels aanleren
- Oog – hand – voetcoördinatie
- Basisbewegingen
- Snelvoetenwerk met bal → kappen en draaien
- Soccerpal – initiatie → schijn- en passeerbewegingen
- Jonglage
ii. Fysiek-coördinatief
Algemene en specifieke bewegingsvaardigheden speels aanleren
- Balans
- Coördinatie
- Wendbaarheid
- Stabiliteit
- Sprongtechniek en evenwicht
iii. Fun
- Spelenderwijs leren → spelvormen
- Algemene en specifieke balvaardigheden speels aanleren
- Specifieke bewegingsvaardigheden speels aanleren
9
iv. Basics: thematrainingen
B+ B-
- Leiden en dribbelen
- Korte passing
- Controle
- Doelpoging
- Inworp
- Druk zetten
- Interceptie
- Afweren
v. Teamtactics: thematrainingen
B+ B-
- Open breed
- Openen diep
- Doelkans creëren
- Duel niet verliezen
- Doelpoging afblokken
- Druk op de bal
vi. Fysiek → KLUSC-eigenschappen
- Kracht → duelvormen
- Lenigheid → stabiliteit
- Uithouding → veel spelen
- Snelheid → start- en
reactiesnelheid
- Coördinatie
D. TAKEN PER POSITIE (voorbeeld)
Positie
Keeper (K)
1
- Probeer aanspeelbaar te zijn
- Meevoetballen
- Doorschuiven
- Vliegende keeper
Positie “vleugels”
7 (rechterflank)
11 (linkerflank)
- Sta open aan de zijlijn
- Zorg dat de ‘3’ de bal kan terugspelen
- Dribbelen, kaatsen, één – twee doen
- Wisselen van positie
Positie “staart”
3
- Aanspeelbaar zijn
- Inschuiven
Positie “piloot”
9
- Diep blijven
- Bal vragen: aannemen, draaien, ….
- Actie maken
OPGELET: dit is niet het volledige leerplan, dit duidt enkel de manier van werken
aan binnen onze jeugdopleiding!
10
3. COÖRDINATOREN en TRAINERS
COÖRDINATIE
Kurt ROTTY
TVJO
0497 29 22 17
kurt.rotty@telenet.be
Yves HALLET
COÖRD. ONDERBOUW
0477 70 96 54
halletyves@scarlet.be
TRAINERS U6-U7
Maarten STEIJNEN
U6
0474 30 41 29
maartensteijnen@gmail.com
Emily CLAREBOTS
U7
0474 76 08 39
emily.clarebots@gmail.com
TRAINERS U8-U9
Bart FRESON
U8 PROVINCIAAL
0476 44 78 47
bartfreson@skynet.be
Guido VANSTEEN
U8 PROVINCIAAL
0471 55 15 93
vansteen.guido@skynet.be
Frankie CLAES
U9 PROVINCIAAL
0488 44 60 64
lenfra@telenet.be
Eddy CLAUS
U9 PROVINCIAAL
011 88 78 80
eddy.claus@skynet.be
Nico DE RICK
U9 GEWESTELIJK
0478 45 10 18
nico@nicoderick.be
Jean-Marie MACHIELS
U9 GEWESTELIJK
0479 42 64 13
jean-marie.machiels@telenet.be
KEEPERTRAINER
Gunther DAUW
KEEPERTRAINER
0476 28 97 77
gdauw@hotmail.com
11
4. HUISREGELS
A. SPORTIEF
i. Samenstelling ploegen
De samenstelling van de ploegen gebeurt door de trainers, in overleg met de sportieve
coördinatie, met name de TVJO en de betrokken bouwcoördinator.
Binnen het interprovinciale label van de club is FC Landen verplicht om bij zowel U8 als
U9 telkens twee ploegen "provinciaal" in te schrijven; bij overtal worden ook ploegen
"gewestelijk" ingeschreven.
ii. Wedstrijdselecties
Betalen van het lidgeld betekent niet dat een speler vanzelf recht heeft op het spelen
van de wedstrijd; een selectie wordt mee bepaald door de deelname aan de trainingen
en de wijze waarop de speler aan de trainingen deelneemt.
Anderzijds kan een speler worden geselecteerd om hem te belonen voor zijn inzet en de
kwaliteiten die hij laat blijken.
Een niet-selectie kan tevens te maken hebben met andere aspecten (afspraken niet
nageleefd, revalidatie na kwetsuur, terugkeer uit vakantie, overtreding van het
huisreglement, beurtrol enzoverder).
Een speler of ouder die vragen heeft, kan daarvoor in eerste instantie terecht bij de
trainer zelf, doch niet vlak voor of na een match.
Laat eventuele frustratie eerst bezinken en neem vervolgens contact op met de trainer
om afspraak te maken voor of na een training dan wel een ander tijdstip.
Indien trainer, speler en ouder niet tot een akkoord komen kan een afspraak worden
gemaakt met de TVJO van de club, via e-mail.
12
iii. Speelgelegenheid
Elk kind speelt, in normale omstandigheden, minstens 50 % van de wedstrijdduur. Met
andere woorden, bijvoorbeeld 30 minuten bij een wedstrijd die 60 minuten (4x15’) duurt.
FC Landen wenst zich in dit verband te schikken naar de visie die de Belgische
voetbalbond formuleert, in het raam van de jeugdhervorming die met ingang van het
seizoen ’14-’15 van start gaat:
50 % SPEELGELEGENHEID, DE VISIE VAN DE VOETBALBOND:
Time-outs
“Niemand zit graag op de bank. De hervorming van het jeugdvoetbal voorziet daarom
time-outs waardoor iedereen minstens 50% speelt!
De traditionele eerste en tweede helft maken plaats voor vier wedstrijddelen. Bij 5 tegen
5 en 8 tegen 8 wordt vier maal vijftien minuten gespeeld, bij 11 tegen 11 vier maal
twintig minuten. [Bij 2v2 gaat het om 4 doorschuifpartijtjes van twee maal drie minuten. ]
Coaches kunnen tijdens de time-out op een rustige manier bijsturen en hoeven tijdens
de wedstrijd zelf niet meer te schreeuwen naar de kinderen.
De korte stop laat bovendien de spelers toe om gemakkelijker te recupereren.
De time-outs bevorderen dus enerzijds de kwaliteit van de coaching en anderzijds de
garantie op voldoende speelminuten."
iv. Start en einde van het seizoen
De start en het einde van het seizoen lopen niet gelijk met de competitiekalender!
Met andere woorden: er gaat een belangrijke voorbereidingsperiode aan vooraf (juli-
augustus), waarin spelers en trainers elkaar leren kennen en de ploegen hun eerste
wedstrijden en tornooien spelen.
De onderbouw (U6-U9) start de trainingen eind juli-begin augustus.
De middenbouw (U10-U13) en bovenbouw (U14-U19) starten doorgaans de derde week
van juli.
Na afloop van het seizoen volgen traditiegetrouw in mei en begin juni enkele tornooien,
waaraan elke speler verwacht wordt deel te nemen als ging het om
competitiewedstrijden.
13
v. Testen
Elk jaar krijgt FC Landen testspelers op bezoek en worden spelers van onze club
uitgenodigd om elders te gaan testen. FC Landen treedt correct op naar de andere clubs
waarvan spelers worden uitgenodigd; dit gebeurt ALTIJD schriftelijk, met het verzoek
aan de speler zijn club op de hoogte te brengen.
Omgekeerd vraagt FC Landen van zijn spelers een zelfde houding:
- geen enkele speler gaat elders testen op eigen initiatief dan wel op louter
mondeling verzoek;
- de speler die een schriftelijke uitnodiging (inclusief e-mail) ontvangt, stelt de
TVJO van FC Landen hiervan uitdrukkelijk in kennis, die vervolgens al dan niet
zijn toelating verleent. Doorgaans wordt dit verzoek om toelating in de
uitnodigingsbrief geformuleerd;
- ten aanzien van de speler die buiten de club om gaat testen, kan de club zich
niet engageren naar het volgende seizoen, noch verzekeringstechnisch mocht
zich een sportongeval voordoen;
- op schriftelijke uitnodigingen voor testen bij elite A-clubs (1ste
klasse) zal FC
Landen positief reageren mits de TVJO van FC Landen uitdrukkelijk in kennis is
gesteld; er kan onbeperkt bij dergelijke clubs worden getest;
- op schriftelijke uitnodigingen voor testen bij elite B-clubs (2de
klasse) zal FC
Landen positief reageren mits de TVJO van FC Landen uitdrukkelijk in kennis is
gesteld en de speler niet verzaakt aan wedstrijden noch trainingen van FC
Landen; er kan hoogstens 3 keer worden getest bij dergelijke clubs;
- op schriftelijke uitnodigingen voor testen bij interprovinciale en provinciale clubs
zal FC Landen positief reageren mits de TVJO van FC Landen uitdrukkelijk in
kennis is gesteld en de speler niet verzaakt aan wedstrijden noch trainingen van
FC Landen; bovendien kunnen deze tests enkel in de periode tussen 1 en 31
maart en kan hoogstens 2 keer worden getest bij dergelijke clubs.
Ten aanzien van spelers die zich niet aan deze afspraken houden, kan FC Landen zich
niet verder engageren naar het daaropvolgende seizoen en behoudt het zich het recht
voor passende sancties op te leggen, in samenspraak met de sporttechnische cel.
14
vi. Gedrag
De speler vertegenwoordigt de club en is dan ook altijd en overal beleefd.
De speler geeft bij aankomst en vertrek een hand aan trainers, begeleiders,
medespelers en kantinepersoneel.
De speler benadert de scheidsrechter met respect. Hij geeft hem een hand voor en na
de wedstrijd.
De speler respecteert de beslissingen van bestuur, trainer en begeleider. Is hij het met
een bepaalde beslissing niet eens, dan geeft hij dit dan aan bij de betreffende persoon.
Vindt hij geen gehoor, dan neemt hij contact op met de TVJO.
Wangedrag tijdens de wedstrijd kan door de club worden bestraft, in overleg tussen de
technische staff en het jeugdbestuur.
vii. Materiaal
De speler draagt zorg voor zijn voetbalschoenen en poetst deze na elke training en
wedstrijd.
Op het kunstgras zijn alleen – propere! - multistuds toegestaan.
Elke speler heeft zijn eigen bal waar hij zorg voor draagt.
Bij verlies kan een nieuwe bal aangekocht worden, aan de dan gangbare prijs van de
leverancier. Als hij stuk is, kan men bij afgifte een nieuwe bal bekomen.
Elke speler is in de kleedkamer verantwoordelijk voor zijn eigen spullen.
In de kleedkamer zijn stoelen, banken en tafels niet om op te staan.
De speler houdt zijn bal in de kleedkamer stil.
Bij opzettelijke beschadiging van onze infrastructuur worden de herstellingskosten
aangerekend aan de vernieler.
viii. Wedstrijden en trainingen
De speler leeft de gemaakte afspraken na. Is hij om een bepaalde reden belet, dan
verwittigt hij TIJDIG de trainer.
De speler is steeds tijdig aanwezig conform de gemaakte ploegafspraken.
Een propere kleedkamer, kantine en een net terrein zijn in ieders belang. Laat niets
achter.
Voetbalschoenen worden niet onder de douche gereinigd.
De speler brengt geen kostbare voorwerpen mee en laat ze niet onbewaakt achter; hij
geeft ze desgewenst af aan trainer/begeleider of aan een medewerker in de kantine.
15
ix. Studies
Elke speler wordt verondersteld de school niet te veronachtzamen; studies zijn en blijven
belangrijker dan voetballen.
Tijdens de examenperiodes zal de trainingfrequentie worden teruggeschroefd en zal
geenszins bestraffend worden opgetreden tegen spelers die een training missen omwille
van studie.
B. ALGEMEEN
i. Lidgeld
Het lidgeld dient betaald te zijn op de uiterste datum die wordt vermeld in de jaarlijks
toegestuurde lidgeldbrief.
De speler van wie het lidgeld niet is ontvangen, wordt niet in het bezit gesteld van zijn
sportpakket (wedstrijdkledij, bal etc.) en wordt bij de aanvang van de competitie niet
toegelaten tot de trainingen en de wedstrijden.
Bepaalde ziekenfondsen betalen een gedeelte van het lidgeld terug.
De club bezorgt u in het najaar het formulier waarmee u deze tegemoetkoming kunt
aanvragen bij uw ziekenfonds.
Betaling van het lidgeld vertegenwoordigt een compensatie voor de door de club
geboden jeugdopleiding en geeft geen automatisch recht op het spelen van wedstrijden.
ii. Uitrusting
Het jaarlijks lidgeld omvat een gedeelte “sportpakket” van het merk Rolini met een
verkoopwaarde van 85 € (BTW incl.) dat ons door de verdeler van het merk Rolini
aangeboden wordt aan de prijs van 66,55 € (inclusief BTW) en dat aan de spelers
verkocht wordt aan de uitzonderlijke prijs van 22 € (BTW incl.). Voor het seizoen 2014-
2015 bestaat dat uit een bal, voetbalkousen, voetbalshort, voetbalshirt, nieuwe
uitgaanstraining en een witte polo, te dragen onder de nieuwe training alsook het
kerstgeschenk dat de spelers jaarlijks ontvangen t.g.v. het kerstfeest met mini-
voetbaltornooi.
Teneinde de club de nodige uitstraling te bezorgen bij alle competitiewedstrijden,
mogelijke oefenwedstrijden of tornooien zullen de spelers zich steeds voorzien van de
ontvangen clubkledij of toebehoren.
iii. Ontslag en heraansluiting
Een speler die tussen 1 en 30 april zijn ontslag betekent aan de club en nadien toch
terug wenst aan te sluiten betaalt bij het ondertekenen van de nieuwe aansluitingsfiche
het bedrag dat de club per speler dient door te storten aan de KBVB als bijdrage voor
jaarlijkse bondstaks en verzekering solidariteitsfonds (momenteel 25 €).
16
iv. Clubcommunicatie
De website wordt in een nieuw kleedje gestoken en zal bij de start van de voorbereiding
officieel in gebruik worden genomen.
De website wordt hét centrale communicatie-instrument van de club. Alle belangrijke
informatie zal erop te vinden zijn.
Goede communicatie gaat in twee richtingen: bijdragen van ouders en spelers
(verslagjes, foto's, filmpjes) om de website “levend” te houden, zullen ten zeerste
worden gewaardeerd. Bijdragen zijn welkom op webmaster.fclanden@gmail.com.
Daarnaast maakt de club veelvuldig gebruik van e-mail om met trainers, spelers en
ouders te communiceren. Dit is echter alleen zinvol als wij over JUISTE
contactgegevens beschikken.
Heb je dus als speler of ouder een nieuw gsm-nummer of e-mailadres? Breng de club
dan per e-mail op de hoogte.
v. Activiteiten en helpende handen
Een seizoen bestaat uit meer dan alleen trainingen en wedstrijden; allerhande
activiteiten en evenementen vinden plaats, waarop de banden tussen club, spelers en
ouders worden aangehaald en die ook het broodnodige centje in het laatje brengen om
de kwaliteit van de jeugdwerking op peil te houden.
De spelers wordt gevraagd de club niet in de kou te laten staan als hierbij om hun
aanwezigheid en medewerking wordt gevraagd.
De hulp van ouders die een handje willen toesteken, zal ten zeerste worden
gewaardeerd.
Een greep uit het sportieve en extrasportieve activiteitenaanbod: wafelverkoop,
mosselsouper, sinterklaasfeest, kerstevent, pannenkoekenmiddag, slotevent
enzoverder.
17
C. MEDISCH
i. Preventief medisch onderzoek
Sinds het seizoen 2012-2013 wil FC Landen zijn spelers medisch opvolgen om onze
jonge sporters zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. De club spoort alle aangesloten
spelers er dan ook ten stelligste toe aan een preventief sportmedisch onderzoek te laten
uitvoeren, bij de clubarts, een erkend sportarts of de huisarts. De inhoud hiervan
verschilt naar gelang van de leeftijd van de voetballer.
Ingeval u dit onderzoek tijdens het vorige seizoen niet hebt laten doen, en u dit alsnog
wenst, kunt u contact opnemen met de TVJO. Hij zal u verder de nodige informatie en
formulieren verschaffen voor dit onderzoek.
ii. Kwetsuurpreventie en voeding
1. Vermijd tabak, alcohol en drugs.
2. Wees fit: ga op tijd slapen zodat je voldoende nachtrust hebt; hang niet tot in de
late uurtjes rond op facebook of andere sociale media.
3. Zorg voor evenwichtige en gezonde voeding zodat je geen overgewicht krijgt.
4. Volg zo veel mogelijk de training om minder risico op blessures tijdens de
wedstrijd te hebben door een betere fysieke fitheid.
5. Draag kwaliteitsvol en gepast schoeisel naar gelang van het terrein.
6. Draag steeds beenbeschermers tijdens de training en de wedstrijd.
7. Doe steeds een opwarming vóór en coolingdown ná de wedstrijd gecombineerd
met stretching.
8. Gebruik isotone sportdrankjes als hydratatie voor, tijdens en onmiddellijk na de
wedstrijd om spierverzuring en spierkrampen te voorkomen en om een sneller
spierherstel te bereiken na de wedstrijd. Zorg ook voor een voldoende hydratatie
met water voor, na en eventueel tijdens de training.
9. Tandhygiëne is belangrijk ter voorkoming van spierblessures via de bloedbaan;
breng geregeld een bezoek aan de tandarts.
10. Ook voethygiëne is belangrijk; draag bij het douchen altijd badslippers, laat
teennagels niet ingroeien. Doe indien nodig een pedicurebehandeling.
11. Indien je pijn hebt door een lichte blessure, verwittig je de trainer, die je
eventueel doorstuurt naar de dokter. Een lichte blessure kan verergeren zonder
rust en zonder eventuele medische behandeling.
12. Volg de instructies van de arts en revalidatietrainer na een blessure.
13. Fair Play is de belangrijkste factor om blessures te vermijden bij jezelf en de
tegenstrever!
18
GEZONDE VOEDING, DE ONZICHTBARE TRAINING
iii. Toch gekwetst? Procedure!
Een speler die gekwetst geraakt op training of wedstrijd dient de procedure te volgen die
in samenspraak met de clubarts, dr. Frank Peeters, is uitgewerkt.
Voor alle kwetsuren, opgelopen tijdens training of wedstrijd, kan de trainer steeds
onmiddellijk bellen naar de clubarts, Dr. Frank Peeters (0475/23.36.50), voor advies
over de opgelopen kwetsuur (ook ’s avonds en in het weekend). In de mate van het
mogelijke zal de dokter ter plaatse komen of hij zal vragen om naar het kabinet te komen
voor verdere zorgen.
Eventueel kan het advies volgen om onmiddellijk naar het ziekenhuis te gaan bij ernstige
kwetsuren. Indien noodzakelijk zal er doorverwezen worden naar een specialist, en zal
de verdere zorg in samenspraak met de specialist gebeuren.
De clubarts beschikt over het vereiste document “Aangifte van Ongeval”.
Dit document moet behoorlijk en volledig worden ingevuld, met inbegrip van de volgende
informatie:
- kleefbriefje van het ziekenfonds;
- beroep: student, arbeider, bediende (jeugd = student);
- naam en adres van de werkgever;
- datum en uur van het ongeval;
- ongeval tijdens een officiële of vriendschappelijke wedstrijd of tijdens een training;
- de omstandigheden van het ongeval.
19
Nadat het formulier door de arts is ingevuld, wordt het door de speler voorzien van een
klevertje van de mutualiteit en moet het zo snel mogelijk,liefst binnen de week, worden
afgegeven aan de trainer of een clubmedewerker.
Opgepast : om aanspraak te kunnen maken op een financiële tussenkomst moet dit
document ten laatste 14 werkdagen na het ongeval toekomen op de KBVB.
De clubarts zal instaan voor de eventuele verdere opvolging van de opgelopen kwetsuur
en zal, na officiële vaststelling van genezing, het genezingsattest invullen dat de
clubsecretaris kan verstrekken aan de gekwetste speler.
De clubarts zal tevens de trainer gedurende die hele periode via e-mail op de hoogte
houden van de evolutie van de kwetsuur. De clubarts zal bovendien de huisarts van de
speler inlichten over de aard van de opgelopen kwetsuur en de behandeling en zal
steeds de normale, officiële RIZIV-tarieven aanrekenen aan de betrokken speler, ook
tijdens het weekend.
Met deze opvolgingsprocedure hoopt FC Landen het genezingsproces van de betrokken
speler te optimaliseren.
20
E. CONTACTGEGEVENS
CLUB
Voorzitter: Tony Thierie 0479 96 04 26
tonythierie@hotmail.com
Ondervoorzitter/ombudsman: Jean-Marie François 0476 98 46 15
françois_roggen@hotmail.com
Secretaris-g/c: Tanja Verbeelen 0477 68 38 15
tanja.verbeelen@gmail.com
TVJO: Kurt Rotty 0497 29 22 17
kurt.rotty@telenet.be
Coördinatie Bovenbouw: Kurt Rotty 0497 29 22 17
kurt.rotty@telenet.be
Middenbouw: François Kellens 0468 12 18 24
francois.kellens@telenet.be
Onderbouw: Yves Hallet 0477 70 96 54
halletyves@scarlet.be
MEDISCH
Clubartsen: Dr. Frank Peeters 0475 23 36 50
Dr. Koen Pansaers 011 88 32 12
Kinesisten: Pieter-Jan Bex 0479 63 60 27
Nancy Demolon 0496 18 90 32
Wachtdienst huisartsen 011 88 69 88
VARIA
Spoeddienst Brandweer 100 Childfocus 110
Politie 101 Tele-Onthaal 106
Belgische Rode Kruis 105 Kinder-& Jongerentelefoon 102
Rode Kruis Vlaanderen 02 349 53 50
Brandwondencentrum 02 268 62 00
Drugslijn 078 15 10 20
Antigifcentrum 070 245 245
21
NIET TE VERGETEN
VEEL SUCCES GEWENST VOOR HET SEIZOEN 2014-2015 vanwege
TVJO Kurt Rotty en de trainers:
Maarten Steijnen, Emily Clarebots, Bart Freson, Guido Vansteen, Frankie Claes,
Eddy Claus, Nico De Rick en Jean-Marie Machiels
PRETTIGE VAKANTIE EN TOT OP DE EERSTE TRAINING!

More Related Content

Viewers also liked

Midfield supporting-forwards
Midfield supporting-forwardsMidfield supporting-forwards
Midfield supporting-forwards
Ricardo Luiz Pace
 
Dug out 49-nl-l
Dug out 49-nl-lDug out 49-nl-l
Dug out 49-nl-l
Ricardo Luiz Pace
 
Training methodology
Training methodologyTraining methodology
Aanwezigheids lijsten nawedstrijd
Aanwezigheids lijsten nawedstrijdAanwezigheids lijsten nawedstrijd
Aanwezigheids lijsten nawedstrijd
fclanden
 
Dug out 37-nl-l
Dug out 37-nl-lDug out 37-nl-l
Dug out 37-nl-l
Ricardo Luiz Pace
 
Training futbol 200
Training futbol 200Training futbol 200
Training futbol 200
elmaestrosv
 
Entrenamientos CA lanús da argentina
Entrenamientos CA lanús da argentinaEntrenamientos CA lanús da argentina
Entrenamientos CA lanús da argentina
Ricardo Luiz Pace
 
La revista del mister 18
La revista del mister 18La revista del mister 18
La revista del mister 18
pitchmaster
 
Paulcooper ssg ebook
Paulcooper ssg ebookPaulcooper ssg ebook
Paulcooper ssg ebook
BalmainFootball
 
Voetbal wedstrijdanalyse Jong Feyenoord/Excelsior - Jong ADO Den Haag
Voetbal wedstrijdanalyse Jong Feyenoord/Excelsior - Jong ADO Den HaagVoetbal wedstrijdanalyse Jong Feyenoord/Excelsior - Jong ADO Den Haag
Voetbal wedstrijdanalyse Jong Feyenoord/Excelsior - Jong ADO Den Haag
Harry Akkermans
 
Resúmen I Simposium Training Futbol
Resúmen I Simposium Training FutbolResúmen I Simposium Training Futbol
Resúmen I Simposium Training Futbol
Rafael Alarcón Guerrero
 
3. logboek jaarplan - tcii
3. logboek jaarplan - tcii3. logboek jaarplan - tcii
3. logboek jaarplan - tciiMasso044
 
Dug out 35-nl-l
Dug out 35-nl-lDug out 35-nl-l
Dug out 35-nl-l
Ricardo Luiz Pace
 
Principles of play and training methodology
Principles of play and training methodologyPrinciples of play and training methodology
Principles of play and training methodology
GuidoSeerden
 
Dug out 54-nl-l
Dug out 54-nl-lDug out 54-nl-l
Dug out 54-nl-l
Ricardo Luiz Pace
 
De Voetbalmethode - Henk Mariman
De Voetbalmethode - Henk MarimanDe Voetbalmethode - Henk Mariman
De Voetbalmethode - Henk Mariman
Topsportlab
 
Louis van gaal
Louis van gaalLouis van gaal
Louis van gaal
Maitri Ratna Bajracharya
 
Le desequilibre defensif(football)
Le desequilibre defensif(football)Le desequilibre defensif(football)
Le desequilibre defensif(football)Ouali Affelalaye
 
11week training under8_9
11week training under8_911week training under8_9
11week training under8_9
BalmainFootball
 

Viewers also liked (20)

Midfield supporting-forwards
Midfield supporting-forwardsMidfield supporting-forwards
Midfield supporting-forwards
 
Dug out 49-nl-l
Dug out 49-nl-lDug out 49-nl-l
Dug out 49-nl-l
 
Training methodology
Training methodologyTraining methodology
Training methodology
 
Aanwezigheids lijsten nawedstrijd
Aanwezigheids lijsten nawedstrijdAanwezigheids lijsten nawedstrijd
Aanwezigheids lijsten nawedstrijd
 
Dug out 37-nl-l
Dug out 37-nl-lDug out 37-nl-l
Dug out 37-nl-l
 
Werkstuk ajax
Werkstuk ajaxWerkstuk ajax
Werkstuk ajax
 
Training futbol 200
Training futbol 200Training futbol 200
Training futbol 200
 
Entrenamientos CA lanús da argentina
Entrenamientos CA lanús da argentinaEntrenamientos CA lanús da argentina
Entrenamientos CA lanús da argentina
 
La revista del mister 18
La revista del mister 18La revista del mister 18
La revista del mister 18
 
Paulcooper ssg ebook
Paulcooper ssg ebookPaulcooper ssg ebook
Paulcooper ssg ebook
 
Voetbal wedstrijdanalyse Jong Feyenoord/Excelsior - Jong ADO Den Haag
Voetbal wedstrijdanalyse Jong Feyenoord/Excelsior - Jong ADO Den HaagVoetbal wedstrijdanalyse Jong Feyenoord/Excelsior - Jong ADO Den Haag
Voetbal wedstrijdanalyse Jong Feyenoord/Excelsior - Jong ADO Den Haag
 
Resúmen I Simposium Training Futbol
Resúmen I Simposium Training FutbolResúmen I Simposium Training Futbol
Resúmen I Simposium Training Futbol
 
3. logboek jaarplan - tcii
3. logboek jaarplan - tcii3. logboek jaarplan - tcii
3. logboek jaarplan - tcii
 
Dug out 35-nl-l
Dug out 35-nl-lDug out 35-nl-l
Dug out 35-nl-l
 
Principles of play and training methodology
Principles of play and training methodologyPrinciples of play and training methodology
Principles of play and training methodology
 
Dug out 54-nl-l
Dug out 54-nl-lDug out 54-nl-l
Dug out 54-nl-l
 
De Voetbalmethode - Henk Mariman
De Voetbalmethode - Henk MarimanDe Voetbalmethode - Henk Mariman
De Voetbalmethode - Henk Mariman
 
Louis van gaal
Louis van gaalLouis van gaal
Louis van gaal
 
Le desequilibre defensif(football)
Le desequilibre defensif(football)Le desequilibre defensif(football)
Le desequilibre defensif(football)
 
11week training under8_9
11week training under8_911week training under8_9
11week training under8_9
 

Similar to Onderbouw

Leidraad voor de jeugdspeler
Leidraad voor de jeugdspelerLeidraad voor de jeugdspeler
Leidraad voor de jeugdspeler
fclanden
 
DOVO Presentatiegids 2011-2012
DOVO Presentatiegids 2011-2012DOVO Presentatiegids 2011-2012
DOVO Presentatiegids 2011-2012
Hans van Setten
 
Welkom bij DZOH
Welkom bij DZOHWelkom bij DZOH
Welkom bij DZOH
Irmon Krol
 
Portfolio Ontwerpburo Kloosterman
Portfolio Ontwerpburo KloostermanPortfolio Ontwerpburo Kloosterman
Portfolio Ontwerpburo Kloosterman
Jan Kloosterman
 
Presentatiegids MVVA 2021-2022
Presentatiegids MVVA 2021-2022Presentatiegids MVVA 2021-2022
Presentatiegids MVVA 2021-2022
MVVA1
 
Nieuwjaarsbrief Steven Martens
Nieuwjaarsbrief Steven MartensNieuwjaarsbrief Steven Martens
Nieuwjaarsbrief Steven MartensBelgianFootball
 
SDC Presentatiegids 2018-2019
SDC Presentatiegids 2018-2019SDC Presentatiegids 2018-2019
SDC Presentatiegids 2018-2019
Richard Aalten
 
Advendo '57 Presentatiegids 2016-2017
Advendo '57 Presentatiegids 2016-2017 Advendo '57 Presentatiegids 2016-2017
Advendo '57 Presentatiegids 2016-2017
Peter Roks
 
Boekje 2009 Voor Op De Site
Boekje 2009 Voor Op De SiteBoekje 2009 Voor Op De Site
Boekje 2009 Voor Op De Siteguestd5205d
 
AFC Schakel #9 | April 2015
AFC Schakel #9 | April 2015AFC Schakel #9 | April 2015
AFC Schakel #9 | April 2015
AFC Amsterdam
 
SDC Presentatiegids 2017-2018
SDC Presentatiegids 2017-2018SDC Presentatiegids 2017-2018
SDC Presentatiegids 2017-2018
Richard Aalten
 
SDC Presentatiegids 2017-2018
SDC Presentatiegids 2017-2018SDC Presentatiegids 2017-2018
SDC Presentatiegids 2017-2018
Richard Aalten
 
Knvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbal
Knvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbalKnvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbal
Knvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbal
Paul Geerars
 
Advendo '57 presentatiegids 2018 - 2019
Advendo '57 presentatiegids 2018 - 2019Advendo '57 presentatiegids 2018 - 2019
Advendo '57 presentatiegids 2018 - 2019
Peter Roks
 
DOVO Presentatiegids 2017-2018
DOVO Presentatiegids 2017-2018DOVO Presentatiegids 2017-2018
DOVO Presentatiegids 2017-2018
Hans van Setten
 
DOVO Presentatiegids 2017- 2018
DOVO Presentatiegids 2017- 2018DOVO Presentatiegids 2017- 2018
DOVO Presentatiegids 2017- 2018
Anne Mulder
 
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbondSteven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
BelgianFootball
 
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
fclanden
 
VFV Actieplan 2014
VFV Actieplan 2014VFV Actieplan 2014
VFV Actieplan 2014
BelgianFootball
 
Dug out 43-nl-l
Dug out 43-nl-lDug out 43-nl-l
Dug out 43-nl-l
Ricardo Luiz Pace
 

Similar to Onderbouw (20)

Leidraad voor de jeugdspeler
Leidraad voor de jeugdspelerLeidraad voor de jeugdspeler
Leidraad voor de jeugdspeler
 
DOVO Presentatiegids 2011-2012
DOVO Presentatiegids 2011-2012DOVO Presentatiegids 2011-2012
DOVO Presentatiegids 2011-2012
 
Welkom bij DZOH
Welkom bij DZOHWelkom bij DZOH
Welkom bij DZOH
 
Portfolio Ontwerpburo Kloosterman
Portfolio Ontwerpburo KloostermanPortfolio Ontwerpburo Kloosterman
Portfolio Ontwerpburo Kloosterman
 
Presentatiegids MVVA 2021-2022
Presentatiegids MVVA 2021-2022Presentatiegids MVVA 2021-2022
Presentatiegids MVVA 2021-2022
 
Nieuwjaarsbrief Steven Martens
Nieuwjaarsbrief Steven MartensNieuwjaarsbrief Steven Martens
Nieuwjaarsbrief Steven Martens
 
SDC Presentatiegids 2018-2019
SDC Presentatiegids 2018-2019SDC Presentatiegids 2018-2019
SDC Presentatiegids 2018-2019
 
Advendo '57 Presentatiegids 2016-2017
Advendo '57 Presentatiegids 2016-2017 Advendo '57 Presentatiegids 2016-2017
Advendo '57 Presentatiegids 2016-2017
 
Boekje 2009 Voor Op De Site
Boekje 2009 Voor Op De SiteBoekje 2009 Voor Op De Site
Boekje 2009 Voor Op De Site
 
AFC Schakel #9 | April 2015
AFC Schakel #9 | April 2015AFC Schakel #9 | April 2015
AFC Schakel #9 | April 2015
 
SDC Presentatiegids 2017-2018
SDC Presentatiegids 2017-2018SDC Presentatiegids 2017-2018
SDC Presentatiegids 2017-2018
 
SDC Presentatiegids 2017-2018
SDC Presentatiegids 2017-2018SDC Presentatiegids 2017-2018
SDC Presentatiegids 2017-2018
 
Knvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbal
Knvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbalKnvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbal
Knvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbal
 
Advendo '57 presentatiegids 2018 - 2019
Advendo '57 presentatiegids 2018 - 2019Advendo '57 presentatiegids 2018 - 2019
Advendo '57 presentatiegids 2018 - 2019
 
DOVO Presentatiegids 2017-2018
DOVO Presentatiegids 2017-2018DOVO Presentatiegids 2017-2018
DOVO Presentatiegids 2017-2018
 
DOVO Presentatiegids 2017- 2018
DOVO Presentatiegids 2017- 2018DOVO Presentatiegids 2017- 2018
DOVO Presentatiegids 2017- 2018
 
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbondSteven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
 
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
 
VFV Actieplan 2014
VFV Actieplan 2014VFV Actieplan 2014
VFV Actieplan 2014
 
Dug out 43-nl-l
Dug out 43-nl-lDug out 43-nl-l
Dug out 43-nl-l
 

More from fclanden

Trainingen 14 15
Trainingen 14 15Trainingen 14 15
Trainingen 14 15
fclanden
 
Aanwezigheidslijsten voor wedstrijd
Aanwezigheidslijsten voor wedstrijdAanwezigheidslijsten voor wedstrijd
Aanwezigheidslijsten voor wedstrijd
fclanden
 
Opleidingsvisie vfv
Opleidingsvisie vfvOpleidingsvisie vfv
Opleidingsvisie vfv
fclanden
 
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
fclanden
 
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
fclanden
 
Leidraad voor de jeugdafgevaardigde
Leidraad voor de jeugdafgevaardigdeLeidraad voor de jeugdafgevaardigde
Leidraad voor de jeugdafgevaardigde
fclanden
 
Lessenrooster uefa a landen
Lessenrooster uefa a landenLessenrooster uefa a landen
Lessenrooster uefa a landen
fclanden
 

More from fclanden (7)

Trainingen 14 15
Trainingen 14 15Trainingen 14 15
Trainingen 14 15
 
Aanwezigheidslijsten voor wedstrijd
Aanwezigheidslijsten voor wedstrijdAanwezigheidslijsten voor wedstrijd
Aanwezigheidslijsten voor wedstrijd
 
Opleidingsvisie vfv
Opleidingsvisie vfvOpleidingsvisie vfv
Opleidingsvisie vfv
 
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
 
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
 
Leidraad voor de jeugdafgevaardigde
Leidraad voor de jeugdafgevaardigdeLeidraad voor de jeugdafgevaardigde
Leidraad voor de jeugdafgevaardigde
 
Lessenrooster uefa a landen
Lessenrooster uefa a landenLessenrooster uefa a landen
Lessenrooster uefa a landen
 

Onderbouw

 • 1. FC Landen FC Landen Complex A Complex B Sportlaan 30, 3400 Landen Karel de Grotelaan, 3400 Landen
 • 2. 2 INHOUDSTAFEL A. WOORD VAN DE VOORZITTER........................................................3 B. MISSIE EN VISIE................................................................................4 C. ETHIEK EN FAIRPLAY.......................................................................5 D. JEUGDWERKING...............................................................................6 1. OPLEIDINGSVISIE ONDERBOUW = FASE 2v2 (U6)..........6 A. INLEIDING...............................................................6 B. TRAININGSBEGELEIDING .....................................6 C. WEDSTRIJDBEGELEIDING....................................6 D. VELDBEZETTING ...................................................6 E. BASISCOMPETENTIES ..........................................7 2. OPLEIDINGSVISIE ONDERBOUW = FASE 5v5 (U7-U9)....8 A. AANDACHTSPUNTEN............................................8 B. VELDBEZETTING ...................................................8 C. BASISCOMPETENTIES ..........................................8 D. TAKEN PER POSITIE (voorbeeld)...........................9 3. COÖRDINATOREN en TRAINERS....................................10 4. HUISREGELS ....................................................................11 A. SPORTIEF.............................................................11 B. ALGEMEEN...........................................................15 C. MEDISCH..............................................................17 E. CONTACTGEGEVENS.....................................................................20
 • 3. 3 A. WOORD VAN DE VOORZITTER Beste spelers, beste ouders, Het seizoen 2013-2014 behoort sinds kort tot de “clubgeschiedenis” en velen onder u zullen zeker aan het voorbije seizoen hun eigen herinneringen koesteren. Ondertussen gaat de tijd snel en staat het nieuwe seizoen 2014-2015 vol ongeduld te trappelen aan de voordeur van de club. U hebt zeker en vast links en rechts al vernomen dat het jeugdvoetbal vanaf volgend seizoen grondig wordt hervormd. Zo zijn er niet alleen de naamsveranderingen van “Nationaal” naar “Interprovinciaal”, “Bijzonder Provinciaal” naar “Provinciaal” maar ook enkele belangrijke inhoudelijke veranderingen inzake spelvormen, vooral voor de leeftijden U6 en U12-U13 volgend seizoen. Bovendien heeft de Voetbalfederatie Vlaanderen aan alle clubs heel wat nieuwe criteria opgelegd, waarbij voornamelijk de wijzigingen in de afmetingen der speelvelden en het optrekken van de diplomaniveaus der trainers binnen bepaalde leeftijdscategorieën. Het opvangen van voormelde hervormingen en opgelegde criteria hebben ons de voorbije maanden heel wat werk en moeite gekost maar ik kan u ondertussen verzekeren dat onze club aan alle eisen en modaliteiten der jeugdhervorming voldoet. Voor het seizoen 2014-2015 zal onze club, in het kader van hogervermelde hervorming, met meerdere ploegen Interprovinciaal, Provinciaal en Gewestelijk voetbal spelen, wat aan iedere clubspeler de garantie biedt om aan te treden in één dezer competities. Ook de “kaart van de jeugd” wordt zeker verder getrokken zoals duidelijk gesteld in onze clubvisie. Zo zullen er opnieuw U19- en U17-spelers geïntegreerd worden in het B-elftal FC Landen, met de bedoeling hun op korte termijn de kans te bieden door te stromen naar het 1ste elftal. Heel wat nieuwe uitdagingen dus naar volgend seizoen toe, maar ik ben ervan overtuigd dat we, mits het naleven van alle sportieve- en extrasportieve afspraken, met zijn allen opnieuw een succesvol seizoen tegemoet gaan. Ik wil via deze weg, zowel als voorzitter als in naam van de volledige jeugdwerking FC Landen, iedereen bedanken voor het vertrouwen dat u stelt in onze club en aan iedereen een aangename en zonnige vakantie toe wensen. Ik hoop u dan ook met zijn allen gezond en wel opnieuw te mogen begroeten bij de start van de voorbereidingsperiode van het nieuwe seizoen 2014-2015. Met sportieve groeten. Tony Thierie Voorzitter FC Landen
 • 4. 4 B. MISSIE EN VISIE FC Landen wil aan zijn jeugdspelers een gezond alternatief aanbieden als vrijetijdsbesteding, waarin de speler centraal staat en waarin elke speler even belangrijk is. De nagestreefde hoge kwaliteit van de jeugdopleiding en de jeugdcompetitie neemt niet weg dat FC Landen het FUN-aspect doorheen de hele jeugdopleiding tegenwoordig wil zien. FC Landen ziet het jeugdvoetbal niet louter als een doel op zich, maar als een middel en een leer- en groeiproces naar individueel beter worden als voetballer, ieder in zijn tempo en met zijn mogelijkheden. Hierbij staat de ontwikkeling van de speler steeds voorop en wordt het wedstrijdresultaat ondergeschikt. FC Landen wil niet alleen waken over de sportieve ontwikkeling van de jeugdspeler, maar ook over diens ontwikkeling tot een weerbare en zelfstandige jongvolwassene, door het leren werken in teamverband, het omgaan met succes en tegenslag, het aanleren van zelfdiscipline en het bevorderen van respect voor eenieder die het mogelijk maakt dat de jeugdvoetballer zijn hobby kan uitoefenen, zowel binnen de eigen club als ten aanzien van de tegenpartij. FC Landen heeft de intentie en de ambitie om in een zo hoog mogelijke jeugdcompetitie uit te komen om zo aan de jeugd van Groot-Landen en omstreken de kans te geven zijn voetbaltalenten ten volle te ontplooien. FC Landen tracht daartoe in alle jeugdcategorieën tot en met U17 ploegen in lijn te brengen op alle mogelijke competitieniveaus, zowel interprovinciaal als provinciaal en gewestelijk. FC Landen wil zich met de keuze voor de interprovinciale jeugdcompetitie hoofdzakelijk richten op de sportieve doorstroming, maar tegelijkertijd het gewestelijk jeugdvoetbal bewaken om het spelplezier van de speler en diens verbondenheid met de club en de omgeving te handhaven en te ontwikkelen. FC Landen streeft ernaar om via zijn beleid de doorstroming van jeugdspelers naar de kernelftallen te bevorderen. De club wenst een zo groot mogelijk aantal jeugdspelers te integreren in het eerste elftal. In dat opzicht houdt de club postformatietrainingen om jonge talenten tijdig te detecteren. FC Landen wil financieel gezond zijn, met een infrastructuur die aan alle wettelijke eisen voldoet. FC Landen hecht aan een vertrouwensvolle en opbouwende communicatie tussen bestuurders en medewerkers. De club wil een open sportief beleid voeren ten overstaan van al zijn leden en medewerkers.
 • 5. 5 C. ETHIEK EN FAIRPLAY Op 16 juni 2008 onderschreef de raad van bestuur "de Panathlonverklaring" over de ethiek in de jeugdsport, waarmee FC Landen de verbintenis aangaat om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. De volledige tekst van de Panathlonverklaring vindt u hier. Discriminatie van spelers met een andere huidskleur, geloof of ideologie is verboden. Het uiten van racistische opmerkingen zal altijd gesanctioneerd worden. Pestgedrag naar en uitsluiting van andere spelers zal niet worden getolereerd. Voor alle extrasportieve problemen die spelers zouden ervaren, staat de ombudsman van de club ter beschikking. De voertaal van de club is Nederlands, maar taalfaciliteiten worden op de club te allen tijde getolereerd. Anderzijds wordt van anderstalige spelers en ouders verwacht dat ook zij inspanningen leveren om tot een vlotte club- en ploegwerking te komen. FC Landen verwacht van elke speler en ouder correct gedrag op en naast het veld. Elke geldboete die de club door de KBVB wordt opgelegd wegens verbaal of fysiek geweld, kan door de club op de betrokken speler of ouder worden verhaald. FC Landen vraagt aan elke speler, trainer en begeleider om het door de Belgische Voetbalbond gesteunde 'Fair Play Charter' van de FIFA te respecteren, met name: 1. Respect voor de spelregels 2. Respect voor de scheidsrechters en de officials 3. Respect voor je eigen club 4. Respect voor de tegenstrever 5. Respect voor je medemaats 6. Respect voor alle collega-voetballers 7. Respect voor de supporters van andere ploegen 8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs.
 • 6. 6 D. JEUGDWERKING 1. OPLEIDINGSVISIE ONDERBOUW = FASE 2v2 (U6) A. INLEIDING Voor de U6 is een 5v5- wedstrijdvorm te complex. Samenspelen is te ingewikkeld en sluit niet aan bij de egocentrische leefwereld van een kind. Na de brede motorische vorming in de eerste en tweede kleuterklas leert de kleuter spelenderwijs hoe de bal aanvoelt. Een 2v2 wedstrijdsituatie is veel eenvoudiger waardoor het spelertje volop kan genieten van het voetbalspel: veel balcontact, dribbelen en scoren vormen de basis van het spelplezier. B. TRAININGSBEGELEIDING  Aandacht voor brede basismotoriek  FUN → spelplezier  Zelf ontdekken  Balgewenning C. WEDSTRIJDBEGELEIDING  Aandacht voor het kind  Zelf ontdekken  Betrokkenheid  Inspirerend en stimulerend  Dribbelvoetbal  FUN  Gezamenlijke rustmomenten  LET THEM PLAY D. VELDBEZETTING  Dribbelwedstrijdjes 2v2  Aangepaste doeltjes en veldjes van 20m x 12m
 • 7. 7 E. BASISCOMPETENTIES i. Motoriek 1e fase 2e fase Algemene lichaams- en balvaardigheden B+: balgewenning met de voet: leiden, dribbelen en trappen Oog-hand en oog-voetcoördinatie: werpen, vangen en trappen B-: de bal afnemen + scoren tegengaan ii. Technisch-coördinatief Algemene balvaardigheden speels aanleren - Werpen, vangen, rollen, kaatsen, leiden, stoppen ….. - Balvaardigheid: oog-handcoördinatie - Loop en tikspelen met bal - Aandachtspelen met bal - Reactiespelen met bal iii. Fysiek-coördinatief Algemene bewegingsvaardigheden speels aanleren - Voorwaarts, zijwaarts en rugwaarts lopen - Sprinten, starten, stoppen, springen, huppen, enz… - Reactiespelen, loop- en tikspelen - Aandachtsspelen en estafettespelen iv. Fun - Spelenderwijs leren → spelvormen - Algemene en specifieke balvaardigheden speels aanleren - Specifieke bewegingsvaardigheden speels aanleren v. Fysiek → KLUSC-eigenschappen - Kracht → speelse duelvormen - Lenigheid → trek en duw - Uithouding → veel spelen - Snelheid → reactiespelen - Coördinatie → aandachtspelen OPGELET: dit is niet het volledige leerplan, dit duidt enkel de manier van werken aan binnen onze jeugdopleiding! Meer info op www.belgianfootball.be/nl/nieuws/u6-vanaf-volgend-seizoen-2-tegen-2
 • 8. 8 2. OPLEIDINGSVISIE ONDERBOUW = FASE 5v5 (U7-U9) A. AANDACHTSPUNTEN  Elke speler speelt op iedere positie → geen vaste positie  Laten ontdekken en ervaren  Spelers beïnvloeden door vraag en antwoordspel → demo !  Veel oefeningen met bal, niet lang laten stilstaan B. VELDBEZETTING  Spelen in een ruit  Taal van het kind: "staart"," vleugel", "piloot"  Positienummer (U9): 1-3-7-11-9 C. BASISCOMPETENTIES i. Technisch-coördinatief Algemene en specifieke balvaardigheden speels aanleren - Oog – hand – voetcoördinatie - Basisbewegingen - Snelvoetenwerk met bal → kappen en draaien - Soccerpal – initiatie → schijn- en passeerbewegingen - Jonglage ii. Fysiek-coördinatief Algemene en specifieke bewegingsvaardigheden speels aanleren - Balans - Coördinatie - Wendbaarheid - Stabiliteit - Sprongtechniek en evenwicht iii. Fun - Spelenderwijs leren → spelvormen - Algemene en specifieke balvaardigheden speels aanleren - Specifieke bewegingsvaardigheden speels aanleren
 • 9. 9 iv. Basics: thematrainingen B+ B- - Leiden en dribbelen - Korte passing - Controle - Doelpoging - Inworp - Druk zetten - Interceptie - Afweren v. Teamtactics: thematrainingen B+ B- - Open breed - Openen diep - Doelkans creëren - Duel niet verliezen - Doelpoging afblokken - Druk op de bal vi. Fysiek → KLUSC-eigenschappen - Kracht → duelvormen - Lenigheid → stabiliteit - Uithouding → veel spelen - Snelheid → start- en reactiesnelheid - Coördinatie D. TAKEN PER POSITIE (voorbeeld) Positie Keeper (K) 1 - Probeer aanspeelbaar te zijn - Meevoetballen - Doorschuiven - Vliegende keeper Positie “vleugels” 7 (rechterflank) 11 (linkerflank) - Sta open aan de zijlijn - Zorg dat de ‘3’ de bal kan terugspelen - Dribbelen, kaatsen, één – twee doen - Wisselen van positie Positie “staart” 3 - Aanspeelbaar zijn - Inschuiven Positie “piloot” 9 - Diep blijven - Bal vragen: aannemen, draaien, …. - Actie maken OPGELET: dit is niet het volledige leerplan, dit duidt enkel de manier van werken aan binnen onze jeugdopleiding!
 • 10. 10 3. COÖRDINATOREN en TRAINERS COÖRDINATIE Kurt ROTTY TVJO 0497 29 22 17 kurt.rotty@telenet.be Yves HALLET COÖRD. ONDERBOUW 0477 70 96 54 halletyves@scarlet.be TRAINERS U6-U7 Maarten STEIJNEN U6 0474 30 41 29 maartensteijnen@gmail.com Emily CLAREBOTS U7 0474 76 08 39 emily.clarebots@gmail.com TRAINERS U8-U9 Bart FRESON U8 PROVINCIAAL 0476 44 78 47 bartfreson@skynet.be Guido VANSTEEN U8 PROVINCIAAL 0471 55 15 93 vansteen.guido@skynet.be Frankie CLAES U9 PROVINCIAAL 0488 44 60 64 lenfra@telenet.be Eddy CLAUS U9 PROVINCIAAL 011 88 78 80 eddy.claus@skynet.be Nico DE RICK U9 GEWESTELIJK 0478 45 10 18 nico@nicoderick.be Jean-Marie MACHIELS U9 GEWESTELIJK 0479 42 64 13 jean-marie.machiels@telenet.be KEEPERTRAINER Gunther DAUW KEEPERTRAINER 0476 28 97 77 gdauw@hotmail.com
 • 11. 11 4. HUISREGELS A. SPORTIEF i. Samenstelling ploegen De samenstelling van de ploegen gebeurt door de trainers, in overleg met de sportieve coördinatie, met name de TVJO en de betrokken bouwcoördinator. Binnen het interprovinciale label van de club is FC Landen verplicht om bij zowel U8 als U9 telkens twee ploegen "provinciaal" in te schrijven; bij overtal worden ook ploegen "gewestelijk" ingeschreven. ii. Wedstrijdselecties Betalen van het lidgeld betekent niet dat een speler vanzelf recht heeft op het spelen van de wedstrijd; een selectie wordt mee bepaald door de deelname aan de trainingen en de wijze waarop de speler aan de trainingen deelneemt. Anderzijds kan een speler worden geselecteerd om hem te belonen voor zijn inzet en de kwaliteiten die hij laat blijken. Een niet-selectie kan tevens te maken hebben met andere aspecten (afspraken niet nageleefd, revalidatie na kwetsuur, terugkeer uit vakantie, overtreding van het huisreglement, beurtrol enzoverder). Een speler of ouder die vragen heeft, kan daarvoor in eerste instantie terecht bij de trainer zelf, doch niet vlak voor of na een match. Laat eventuele frustratie eerst bezinken en neem vervolgens contact op met de trainer om afspraak te maken voor of na een training dan wel een ander tijdstip. Indien trainer, speler en ouder niet tot een akkoord komen kan een afspraak worden gemaakt met de TVJO van de club, via e-mail.
 • 12. 12 iii. Speelgelegenheid Elk kind speelt, in normale omstandigheden, minstens 50 % van de wedstrijdduur. Met andere woorden, bijvoorbeeld 30 minuten bij een wedstrijd die 60 minuten (4x15’) duurt. FC Landen wenst zich in dit verband te schikken naar de visie die de Belgische voetbalbond formuleert, in het raam van de jeugdhervorming die met ingang van het seizoen ’14-’15 van start gaat: 50 % SPEELGELEGENHEID, DE VISIE VAN DE VOETBALBOND: Time-outs “Niemand zit graag op de bank. De hervorming van het jeugdvoetbal voorziet daarom time-outs waardoor iedereen minstens 50% speelt! De traditionele eerste en tweede helft maken plaats voor vier wedstrijddelen. Bij 5 tegen 5 en 8 tegen 8 wordt vier maal vijftien minuten gespeeld, bij 11 tegen 11 vier maal twintig minuten. [Bij 2v2 gaat het om 4 doorschuifpartijtjes van twee maal drie minuten. ] Coaches kunnen tijdens de time-out op een rustige manier bijsturen en hoeven tijdens de wedstrijd zelf niet meer te schreeuwen naar de kinderen. De korte stop laat bovendien de spelers toe om gemakkelijker te recupereren. De time-outs bevorderen dus enerzijds de kwaliteit van de coaching en anderzijds de garantie op voldoende speelminuten." iv. Start en einde van het seizoen De start en het einde van het seizoen lopen niet gelijk met de competitiekalender! Met andere woorden: er gaat een belangrijke voorbereidingsperiode aan vooraf (juli- augustus), waarin spelers en trainers elkaar leren kennen en de ploegen hun eerste wedstrijden en tornooien spelen. De onderbouw (U6-U9) start de trainingen eind juli-begin augustus. De middenbouw (U10-U13) en bovenbouw (U14-U19) starten doorgaans de derde week van juli. Na afloop van het seizoen volgen traditiegetrouw in mei en begin juni enkele tornooien, waaraan elke speler verwacht wordt deel te nemen als ging het om competitiewedstrijden.
 • 13. 13 v. Testen Elk jaar krijgt FC Landen testspelers op bezoek en worden spelers van onze club uitgenodigd om elders te gaan testen. FC Landen treedt correct op naar de andere clubs waarvan spelers worden uitgenodigd; dit gebeurt ALTIJD schriftelijk, met het verzoek aan de speler zijn club op de hoogte te brengen. Omgekeerd vraagt FC Landen van zijn spelers een zelfde houding: - geen enkele speler gaat elders testen op eigen initiatief dan wel op louter mondeling verzoek; - de speler die een schriftelijke uitnodiging (inclusief e-mail) ontvangt, stelt de TVJO van FC Landen hiervan uitdrukkelijk in kennis, die vervolgens al dan niet zijn toelating verleent. Doorgaans wordt dit verzoek om toelating in de uitnodigingsbrief geformuleerd; - ten aanzien van de speler die buiten de club om gaat testen, kan de club zich niet engageren naar het volgende seizoen, noch verzekeringstechnisch mocht zich een sportongeval voordoen; - op schriftelijke uitnodigingen voor testen bij elite A-clubs (1ste klasse) zal FC Landen positief reageren mits de TVJO van FC Landen uitdrukkelijk in kennis is gesteld; er kan onbeperkt bij dergelijke clubs worden getest; - op schriftelijke uitnodigingen voor testen bij elite B-clubs (2de klasse) zal FC Landen positief reageren mits de TVJO van FC Landen uitdrukkelijk in kennis is gesteld en de speler niet verzaakt aan wedstrijden noch trainingen van FC Landen; er kan hoogstens 3 keer worden getest bij dergelijke clubs; - op schriftelijke uitnodigingen voor testen bij interprovinciale en provinciale clubs zal FC Landen positief reageren mits de TVJO van FC Landen uitdrukkelijk in kennis is gesteld en de speler niet verzaakt aan wedstrijden noch trainingen van FC Landen; bovendien kunnen deze tests enkel in de periode tussen 1 en 31 maart en kan hoogstens 2 keer worden getest bij dergelijke clubs. Ten aanzien van spelers die zich niet aan deze afspraken houden, kan FC Landen zich niet verder engageren naar het daaropvolgende seizoen en behoudt het zich het recht voor passende sancties op te leggen, in samenspraak met de sporttechnische cel.
 • 14. 14 vi. Gedrag De speler vertegenwoordigt de club en is dan ook altijd en overal beleefd. De speler geeft bij aankomst en vertrek een hand aan trainers, begeleiders, medespelers en kantinepersoneel. De speler benadert de scheidsrechter met respect. Hij geeft hem een hand voor en na de wedstrijd. De speler respecteert de beslissingen van bestuur, trainer en begeleider. Is hij het met een bepaalde beslissing niet eens, dan geeft hij dit dan aan bij de betreffende persoon. Vindt hij geen gehoor, dan neemt hij contact op met de TVJO. Wangedrag tijdens de wedstrijd kan door de club worden bestraft, in overleg tussen de technische staff en het jeugdbestuur. vii. Materiaal De speler draagt zorg voor zijn voetbalschoenen en poetst deze na elke training en wedstrijd. Op het kunstgras zijn alleen – propere! - multistuds toegestaan. Elke speler heeft zijn eigen bal waar hij zorg voor draagt. Bij verlies kan een nieuwe bal aangekocht worden, aan de dan gangbare prijs van de leverancier. Als hij stuk is, kan men bij afgifte een nieuwe bal bekomen. Elke speler is in de kleedkamer verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. In de kleedkamer zijn stoelen, banken en tafels niet om op te staan. De speler houdt zijn bal in de kleedkamer stil. Bij opzettelijke beschadiging van onze infrastructuur worden de herstellingskosten aangerekend aan de vernieler. viii. Wedstrijden en trainingen De speler leeft de gemaakte afspraken na. Is hij om een bepaalde reden belet, dan verwittigt hij TIJDIG de trainer. De speler is steeds tijdig aanwezig conform de gemaakte ploegafspraken. Een propere kleedkamer, kantine en een net terrein zijn in ieders belang. Laat niets achter. Voetbalschoenen worden niet onder de douche gereinigd. De speler brengt geen kostbare voorwerpen mee en laat ze niet onbewaakt achter; hij geeft ze desgewenst af aan trainer/begeleider of aan een medewerker in de kantine.
 • 15. 15 ix. Studies Elke speler wordt verondersteld de school niet te veronachtzamen; studies zijn en blijven belangrijker dan voetballen. Tijdens de examenperiodes zal de trainingfrequentie worden teruggeschroefd en zal geenszins bestraffend worden opgetreden tegen spelers die een training missen omwille van studie. B. ALGEMEEN i. Lidgeld Het lidgeld dient betaald te zijn op de uiterste datum die wordt vermeld in de jaarlijks toegestuurde lidgeldbrief. De speler van wie het lidgeld niet is ontvangen, wordt niet in het bezit gesteld van zijn sportpakket (wedstrijdkledij, bal etc.) en wordt bij de aanvang van de competitie niet toegelaten tot de trainingen en de wedstrijden. Bepaalde ziekenfondsen betalen een gedeelte van het lidgeld terug. De club bezorgt u in het najaar het formulier waarmee u deze tegemoetkoming kunt aanvragen bij uw ziekenfonds. Betaling van het lidgeld vertegenwoordigt een compensatie voor de door de club geboden jeugdopleiding en geeft geen automatisch recht op het spelen van wedstrijden. ii. Uitrusting Het jaarlijks lidgeld omvat een gedeelte “sportpakket” van het merk Rolini met een verkoopwaarde van 85 € (BTW incl.) dat ons door de verdeler van het merk Rolini aangeboden wordt aan de prijs van 66,55 € (inclusief BTW) en dat aan de spelers verkocht wordt aan de uitzonderlijke prijs van 22 € (BTW incl.). Voor het seizoen 2014- 2015 bestaat dat uit een bal, voetbalkousen, voetbalshort, voetbalshirt, nieuwe uitgaanstraining en een witte polo, te dragen onder de nieuwe training alsook het kerstgeschenk dat de spelers jaarlijks ontvangen t.g.v. het kerstfeest met mini- voetbaltornooi. Teneinde de club de nodige uitstraling te bezorgen bij alle competitiewedstrijden, mogelijke oefenwedstrijden of tornooien zullen de spelers zich steeds voorzien van de ontvangen clubkledij of toebehoren. iii. Ontslag en heraansluiting Een speler die tussen 1 en 30 april zijn ontslag betekent aan de club en nadien toch terug wenst aan te sluiten betaalt bij het ondertekenen van de nieuwe aansluitingsfiche het bedrag dat de club per speler dient door te storten aan de KBVB als bijdrage voor jaarlijkse bondstaks en verzekering solidariteitsfonds (momenteel 25 €).
 • 16. 16 iv. Clubcommunicatie De website wordt in een nieuw kleedje gestoken en zal bij de start van de voorbereiding officieel in gebruik worden genomen. De website wordt hét centrale communicatie-instrument van de club. Alle belangrijke informatie zal erop te vinden zijn. Goede communicatie gaat in twee richtingen: bijdragen van ouders en spelers (verslagjes, foto's, filmpjes) om de website “levend” te houden, zullen ten zeerste worden gewaardeerd. Bijdragen zijn welkom op webmaster.fclanden@gmail.com. Daarnaast maakt de club veelvuldig gebruik van e-mail om met trainers, spelers en ouders te communiceren. Dit is echter alleen zinvol als wij over JUISTE contactgegevens beschikken. Heb je dus als speler of ouder een nieuw gsm-nummer of e-mailadres? Breng de club dan per e-mail op de hoogte. v. Activiteiten en helpende handen Een seizoen bestaat uit meer dan alleen trainingen en wedstrijden; allerhande activiteiten en evenementen vinden plaats, waarop de banden tussen club, spelers en ouders worden aangehaald en die ook het broodnodige centje in het laatje brengen om de kwaliteit van de jeugdwerking op peil te houden. De spelers wordt gevraagd de club niet in de kou te laten staan als hierbij om hun aanwezigheid en medewerking wordt gevraagd. De hulp van ouders die een handje willen toesteken, zal ten zeerste worden gewaardeerd. Een greep uit het sportieve en extrasportieve activiteitenaanbod: wafelverkoop, mosselsouper, sinterklaasfeest, kerstevent, pannenkoekenmiddag, slotevent enzoverder.
 • 17. 17 C. MEDISCH i. Preventief medisch onderzoek Sinds het seizoen 2012-2013 wil FC Landen zijn spelers medisch opvolgen om onze jonge sporters zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. De club spoort alle aangesloten spelers er dan ook ten stelligste toe aan een preventief sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren, bij de clubarts, een erkend sportarts of de huisarts. De inhoud hiervan verschilt naar gelang van de leeftijd van de voetballer. Ingeval u dit onderzoek tijdens het vorige seizoen niet hebt laten doen, en u dit alsnog wenst, kunt u contact opnemen met de TVJO. Hij zal u verder de nodige informatie en formulieren verschaffen voor dit onderzoek. ii. Kwetsuurpreventie en voeding 1. Vermijd tabak, alcohol en drugs. 2. Wees fit: ga op tijd slapen zodat je voldoende nachtrust hebt; hang niet tot in de late uurtjes rond op facebook of andere sociale media. 3. Zorg voor evenwichtige en gezonde voeding zodat je geen overgewicht krijgt. 4. Volg zo veel mogelijk de training om minder risico op blessures tijdens de wedstrijd te hebben door een betere fysieke fitheid. 5. Draag kwaliteitsvol en gepast schoeisel naar gelang van het terrein. 6. Draag steeds beenbeschermers tijdens de training en de wedstrijd. 7. Doe steeds een opwarming vóór en coolingdown ná de wedstrijd gecombineerd met stretching. 8. Gebruik isotone sportdrankjes als hydratatie voor, tijdens en onmiddellijk na de wedstrijd om spierverzuring en spierkrampen te voorkomen en om een sneller spierherstel te bereiken na de wedstrijd. Zorg ook voor een voldoende hydratatie met water voor, na en eventueel tijdens de training. 9. Tandhygiëne is belangrijk ter voorkoming van spierblessures via de bloedbaan; breng geregeld een bezoek aan de tandarts. 10. Ook voethygiëne is belangrijk; draag bij het douchen altijd badslippers, laat teennagels niet ingroeien. Doe indien nodig een pedicurebehandeling. 11. Indien je pijn hebt door een lichte blessure, verwittig je de trainer, die je eventueel doorstuurt naar de dokter. Een lichte blessure kan verergeren zonder rust en zonder eventuele medische behandeling. 12. Volg de instructies van de arts en revalidatietrainer na een blessure. 13. Fair Play is de belangrijkste factor om blessures te vermijden bij jezelf en de tegenstrever!
 • 18. 18 GEZONDE VOEDING, DE ONZICHTBARE TRAINING iii. Toch gekwetst? Procedure! Een speler die gekwetst geraakt op training of wedstrijd dient de procedure te volgen die in samenspraak met de clubarts, dr. Frank Peeters, is uitgewerkt. Voor alle kwetsuren, opgelopen tijdens training of wedstrijd, kan de trainer steeds onmiddellijk bellen naar de clubarts, Dr. Frank Peeters (0475/23.36.50), voor advies over de opgelopen kwetsuur (ook ’s avonds en in het weekend). In de mate van het mogelijke zal de dokter ter plaatse komen of hij zal vragen om naar het kabinet te komen voor verdere zorgen. Eventueel kan het advies volgen om onmiddellijk naar het ziekenhuis te gaan bij ernstige kwetsuren. Indien noodzakelijk zal er doorverwezen worden naar een specialist, en zal de verdere zorg in samenspraak met de specialist gebeuren. De clubarts beschikt over het vereiste document “Aangifte van Ongeval”. Dit document moet behoorlijk en volledig worden ingevuld, met inbegrip van de volgende informatie: - kleefbriefje van het ziekenfonds; - beroep: student, arbeider, bediende (jeugd = student); - naam en adres van de werkgever; - datum en uur van het ongeval; - ongeval tijdens een officiële of vriendschappelijke wedstrijd of tijdens een training; - de omstandigheden van het ongeval.
 • 19. 19 Nadat het formulier door de arts is ingevuld, wordt het door de speler voorzien van een klevertje van de mutualiteit en moet het zo snel mogelijk,liefst binnen de week, worden afgegeven aan de trainer of een clubmedewerker. Opgepast : om aanspraak te kunnen maken op een financiële tussenkomst moet dit document ten laatste 14 werkdagen na het ongeval toekomen op de KBVB. De clubarts zal instaan voor de eventuele verdere opvolging van de opgelopen kwetsuur en zal, na officiële vaststelling van genezing, het genezingsattest invullen dat de clubsecretaris kan verstrekken aan de gekwetste speler. De clubarts zal tevens de trainer gedurende die hele periode via e-mail op de hoogte houden van de evolutie van de kwetsuur. De clubarts zal bovendien de huisarts van de speler inlichten over de aard van de opgelopen kwetsuur en de behandeling en zal steeds de normale, officiële RIZIV-tarieven aanrekenen aan de betrokken speler, ook tijdens het weekend. Met deze opvolgingsprocedure hoopt FC Landen het genezingsproces van de betrokken speler te optimaliseren.
 • 20. 20 E. CONTACTGEGEVENS CLUB Voorzitter: Tony Thierie 0479 96 04 26 tonythierie@hotmail.com Ondervoorzitter/ombudsman: Jean-Marie François 0476 98 46 15 françois_roggen@hotmail.com Secretaris-g/c: Tanja Verbeelen 0477 68 38 15 tanja.verbeelen@gmail.com TVJO: Kurt Rotty 0497 29 22 17 kurt.rotty@telenet.be Coördinatie Bovenbouw: Kurt Rotty 0497 29 22 17 kurt.rotty@telenet.be Middenbouw: François Kellens 0468 12 18 24 francois.kellens@telenet.be Onderbouw: Yves Hallet 0477 70 96 54 halletyves@scarlet.be MEDISCH Clubartsen: Dr. Frank Peeters 0475 23 36 50 Dr. Koen Pansaers 011 88 32 12 Kinesisten: Pieter-Jan Bex 0479 63 60 27 Nancy Demolon 0496 18 90 32 Wachtdienst huisartsen 011 88 69 88 VARIA Spoeddienst Brandweer 100 Childfocus 110 Politie 101 Tele-Onthaal 106 Belgische Rode Kruis 105 Kinder-& Jongerentelefoon 102 Rode Kruis Vlaanderen 02 349 53 50 Brandwondencentrum 02 268 62 00 Drugslijn 078 15 10 20 Antigifcentrum 070 245 245
 • 21. 21 NIET TE VERGETEN VEEL SUCCES GEWENST VOOR HET SEIZOEN 2014-2015 vanwege TVJO Kurt Rotty en de trainers: Maarten Steijnen, Emily Clarebots, Bart Freson, Guido Vansteen, Frankie Claes, Eddy Claus, Nico De Rick en Jean-Marie Machiels PRETTIGE VAKANTIE EN TOT OP DE EERSTE TRAINING!