SlideShare a Scribd company logo
Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- ja
juhtimisraamatute autor ning koostööpartner
vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Avalik koolitus:
OMAHINNA ARVESTUS – OMAHIND JA
ÜLDKULUDE JAOTAMINE
13-14. mai 2013
Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused
Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/
2©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupi
, 27.05-31.05.2013.a., 5 päeva
I moodul: Raamatupidamine ja maksud raamatupidajale ja finantsjuhile, 27- 29.05.2013, 3 päeva
Maksude päev,, 29.05.2013.a
II moodul: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile, 30-
31.05.2013, 2 päeva
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, 28-29. mai 2013, Rakvere, 2 päeva
UUS! Internetiturundus ja sotsiaalmeedia raamatupidajatele, audiitoritele ja finantsjuhti
, 4-5.06.2013, 2 päeva
Ettevõtja ja juhi
finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus,
11-12.06.2013, 2 päeva
Omahinna arvestus - omahind ja üldkulude jaotamine, aeg täpsustub, 2 päeva
UUS! Klienditeenindus ja müük raamatupidajatele, audiitoritele ja finantsjuhtidele, aeg
täpsustub, 2013, 2 päeva
Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimin
, aeg täpsustub, 2 päeva
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. aeg täpsustub, 2013,
Tartu, 2 päeva
Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus- ja koostööprogrammid on Eesti Töötukassa
koostööpartner.
1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga
1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest
2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk
2001 Rahakäibe juhtimine II osa. 256 lk, koos Villu Zirnaskiga
2001 Juhtimise võlu ja valu I osa. 344 lk
2002 Juhtimise võlu ja valu II osa. 312 lk
2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controlling
u juurutamise eeldusi organisatsioonis. 352 lk, koos Villu Zirnaskiga
2007
Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
. 322 lk, üks kaasautoritest
2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, 336 lk
2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. 42 lk (ka digiraamatuna)
2010 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu
Läätsega (ka digiraamatuna)
KUIDAS OSTA?
 otse kirjastusest www.rafiko.ee
 koolitusel osalejatele 6 € soodsamad koolituse vaheajal
Sander Karu raamatud
3©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:
 saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse omahinna ja kuluarvestuse
teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 leidnud võimalusi omahinna arvestuse juurutamiseks ja arendamiseks
oma töös ja organisatsioonis praktiliste näidete ja ülesannete abil
 koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete
kasutamiseks
KOOLITUSE EESMÄRK:
(vajalikud) teooriad praktikasse!
4©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
Mida mõistame omahinna all?
Otsene omahind, põhitegevuse omahind, täisomahind
Olulisemad kuluarvestuse mõisted ja nende seos omahinnaga
Omahind ja kuluobjekt
Omahind kui protsesside ja tegevuste väljund
Omahind versus siirdehind (transferthind)
Omahinna arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
Omahinna arvestuse eripärad äriühingutes ja avalikus sektoris
Ettevalmistused omahinna arvestamiseks organisatsioonis
Millised on olulisemad juhtimisotsused ja tegevused, mis on aluseks
omahinna arvestuses?
Praktiline analüüs: Millised on minu organisatsiooni kuluarvestuse
tugevad ja nõrgad küljed?
Omahinna arvestuselt omahinna juhtimisele
Omahinna arvestuse protsess
Kuluobjektide valik ja kuluobjektide arvestus
Millised on olulisemad kuluobjektid organisatsioonis?
Toote/teenuse/projekti kuluarvestuse protsess
Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused
Olulisemad teemad
5©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
Kulude liigitamine omahinna arvestusel
Millised on olulisemad kulude liigitused omahinna arvestamiseks?
Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse tähtsus omahinna kujundamisel
Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
Kuidas jaotada üldkulusid kuluobjektidele?
Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik.
Kulukäitur ja selle tähtsus nüüdisaegses juhtimises
Kuidas valida otstarbekaid kulukäitureid?
Mis on üldkulu määr ja miks see on oluline?
Üldkulude ala- ja ülejaotamine
Traditsiooniline kahesammuline meetod
Tegevuspõhine kahesammuline meetod
Kulukohtade üldkulude jaotamine keerukamate kuluvoogude korral
• otsemeetod
• astmeline meetod
• vastastikuse mõju meetod
Traditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestus
Praktiline ülesanne: omahinna arvestus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel meetodil
Kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust?
Omahinna erinevus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel kuluarvestusel
Olulisemad teemad
6©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
TEST 2
7©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
5. Tulemuslikkuse mõõtmisel on prioriteetne keskenduda:
A. väljundite mõõtmisele
B. sisendite mõõtmisele
C. protsesside mõõtmisele
D. meetmete mõõtmisele
6. Kuluarvestuse süsteemi arendamisel on kõige olulisem keskenduda
A. kululiikide arvestusele
B. kuluobjektide (kulukandjate) arvestusele
C. kulukohtade arvestusele
D. tegevuste kulude arvestusele
7. Finantsanalüüsi alustatakse:
A. analüüsitavate aruanne valimisest
B. analüüsi eesmärkide püstitamisest
C. analüüsi meetodite valikust
D. analüüsitavate näitajate valikust
OMAHIND, EELDUSED FINANTSJUHTIMISEKS
8©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
JÄRGNEB IGA GRUPI KOKKUVÕTE 3 - 5 MINUTIT
JA ARUTELU
G1: Mida mõistame omahinna all ja kuidas leida
omahinda?
G2: Mida teen selleks, et luua eeldused omahinna
arvestuseks organisatsioonis?
G3: Milline on kulude arvestuse eripära avalikus
sektoris?
KULUDE JUHTIMINE JA ARVESTUS
TULEMUSLIKKUSELE SUUNATUD
ORGANISATSIOONIS, I osa, Sander Karu
9©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 Uue raamatu tutvustus
 Rafiko Kirjastus OÜ
 www.rafiko.ee
 rafiko@rafiko.ee
 ISBN 978-9985-9213-9-5 (pehme kaas)
 ISBN 978-9985-9910-0-8 (kõva kaas)

OTSESED MATERJALIKULUD
+ OTSESED TÖÖJÕUKULUD
+ MUUD OTSEKULUD
= OTSEKULUD KOKKU
KOGUKULUDE KUJUNEMINE
10©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
+ KAUDSED MATERJALIKULUD
+ KAUDSED TÖÖJÕUKULUD
+ PÕHIVARA
AMORTISATSIOONIKULU
+ MUUD PÕHITEGEVUSE ÜLDKULUD= PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
+ TURUSTUSKULUD
+ ÜLDHALDUSKULUD
+ MUUD ÄRIKULUD
+ FINANTSKULUD
= KOGUKULUD (KULUD KOKKU)
Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 127
AS Mõmmi müüb aabitsaid 1 000 tk.
Otsekulud kokku on 130 000 €. Tootmise üldkulud on 20 000 € ja organisatsiooni
üldkulud on 30 000 €.
Leida:
1. kogukulud (kulud kokku),
2. ühiku kulu (ühe toote kogukulu).
Lahendused:
1. kogukulud:
otsekulud
tootmise üldkulud
organisatsiooni üldkulud
Kulud kokku
2. ühiku kulu:
ÜLESANNE:KOGUKULUDE KUJUNEMINE JA ARVESTUS
11©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 102
 kulukoht (kulukeskus, kuluüksus) (cost center, expense center) on allüksus, piirkond, asukoht,
funktsioon, protsess, protsessi osa, seadmete grupp, seade ja/või töötaja, mille kulud
arvestatakse eraldi ja hiljem jaotatakse kuluobjektidele otse või läbi põhitegevuse kulukohtade
 kulukogum (kulude pool) (cost pool) on loogiliselt sarnaste tunnuste alusel (asukoht, töötaja,
tegevus, funktsioon, seade) kokku kogutud kulude grupp, millel on sama kulukäitur
 kulude paigutamine (cost allocation, ingl; tracing, am) on tegevus, mille käigus arvestatakse
otsekulud otse (ilma jaotamata) kuluobjektidele ja/või (põhitegevuse, tugiteenuse, üldjuhtimise,
abitegevuse) kulukohtadele, lähtuvalt nende seosest vastava kuluobjektiga või kulukohaga
 kulude jaotamine (üldkulude jaotamine, kaudkulude jaotamine) (overhead absorption, assigning
indirect cost, apportioning) on tegevus ja/või osaprotsess, mille käigus kaudkulud paigutatakse
(või jaotatakse) ja kogutakse (põhitegevuse, tugiteenuse, üldjuhtimise, abitegevuse)
kulukohtadele ning pärast seda jaotatakse kulukohtadele arvestatud üldkulud kulukäiturite abil
kuluobjektidele, lähtuvalt nende seosest vastava kuluobjektiga
 kulukäitur (cost driver, allocation base) on iga mõjur, sündmus, koefitsent, tegur, tegevus või
muu faktor, mis põhjustab muutusi kuluobjektis, väärtusahelas, protsessis, tegevuses ja/või
ressurssides ning nende kasutamises, kuludes ja/või tuludes ning mille alusel jaotatakse
üldkulud kuluobjektidele
 kulude käitumine (cost behaviour) on viis, kuidas kuluobjekti kulud muutuvad erinevatel
tegevustasemetel (erinevate müügi- ja tootmismahtude korral)
KULUARVESTUSE MÕISTED
12©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
PROBLEEMID JA ARENGUSUUNAD EESTIS JA
MAAILMAS
13©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
PROBLEEMID:
ARENGUSUUNAD:
AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI)
ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu
©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
14
Praktilised soovitused ja näited +CD
amortisatsioonikulu (kulumi) arvestamiseks
Täpsem info ja müük otse kirjastusest
Rafiko Kirjastus OÜ,
2008
www.rafiko.ee
rafiko@rafiko.ee
EESMÄRKIDE JA KRIITILISTE EDUFAKTORITE
MÕÕTMINE
15©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
Määratle pakutava toote/teenuse/projekti:
kvantiteet (mida ja kui palju?)
kvaliteet (millistest kvaliteedinõuetest
lähtutakse?)
aeg (mis tähtajaks või millise perioodi
jooksul?)
kasumlikkus, kulu, hind, väärtus (kui palju
kasumit, lisaväärtust, kasulikkust, tulu või
kulu?)
Defineeri väljund (kliendile
pakutav
toode/teenus/projekt):
toode (tooted) või pooltoode
(pooltooted)
teenus(ed)
projekt(id)
avalik(ud) teenus(ed)
siseteenus(ed)
Praktilised juhtimiskogemused raamatus
“JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autor
Sander Karu)
Täpsem info ja müük otse kirjastusest
Rafiko Kirjastus OÜ,
www.rafiko.ee
rafiko@rafiko.ee
©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
16
Vali kuluobjektid
Tee kindlaks kulukäiturid
Määratle kulukohad ja tegevused
Otsusta kulude jaotamise ulatus (kas jaotada kõik kulud?)
Vali kulude arvestuse meetodid
Liigita kulud
Moodusta kulukogumid
Paiguta otsekulud kuluobjektidele, kulukohtadele, tegevustele
Jaota kaudkulud ja üldkulud kuluobjektidele
TOOTE KULUARVESTUSE PROTSESS
17©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 96
OLULISUSVAHEMIK
MITTELINEAARSED KULUD JA OLULISUSVAHEMIK
18©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 98
“EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikele
omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu,
Tähvi Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim,Ahti
Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek)
19©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 Praktilised soovitused ja näited + CD eelarvete
koostamisest ja eelarvestamise korraldamisest nii
kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka
äriühingutes
 Täpsem info ja müük otse kirjastusest
 Rafiko Kirjastus OÜ,
 2007
 www.rafiko.ee
 rafiko@rafiko.ee
Kulukoht (kulukeskus, kuluüksus) on allüksus, piirkond, asukoht, funktsioon, protsess, protsessi
osa, seadmete grupp, seade ja/või töötaja, mille kulud arvestatakse eraldi ja hiljem jaotatakse
kuluobjektidele otse või läbi põhitegevuse kulukohtade. Kulukohtade arvestuse käigus
seostatakse kulud nende tekkekohaga organisatsioonis.
Lihtsustatult võib kulukohad liigitada alljärgnevalt:
 põhitegevuse kulukohad,
 tugiteenuste kulukohad,
 abitegevuste (näiteks söökla, puhkebaas) kulukohad,
 üldjuhtimise kulukohad.
Kulukohaks võivad olla:
 strateegiline äriüksus,
 allüksus,
 osakond,
 põhiprotsess või selle osa,
 tugiprotsess või selle osa,
 põhitegevus või selle osa,
 tugiteenus või selle osa,
 seade või seadmete grupp,
 töökoht.
KULUKOHT JA KULUKOHTADE ARVESTUS
20©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 102
Üldkulud (kaudkulud)
1 2 K
TRADITSIOONILINE
MEETOD
Üldkulud
(ressursside kulud)
1 2 x
TEGEVUSPÕHINE
MEETOD
Üldkulud
(kaudkulud)
1 2 K
OTSENE
JAOTAMINE
Kuluobjekt(id)
I samm
ÜLDKULUDE JAOTAMISE MEETODID
21©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 139
Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JA
ARVESTUSE ÜLESANNET
Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts
22©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 Uue raamatu tutvustus
 Rafiko Kirjastus OÜ,
 september 2010
 www.rafiko.ee
 rafiko@rafiko.ee

ÜLESANNE: MÜÜDUD TOODANGU KULU
ARVESTAMINE
23©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
AS Mõmmi valmistas perioodi jooksul aabitsaid 3 050 tk ja valmistatud
toodangu kulu oli 610 000 €. Valmistoodangu varud perioodi alguses on
300 tk summas 60 000 €. Valmistoodangu varud perioodi lõpus on 400 tk
summas 80 000 €.
Leida:
1. müüdud toodangu kulu,
2. perioodil müüdud aabitsate arv.
Lahendused:
1. müüdud toodangu kulu:
valmistatud toodangu kulu
pluss
valmistoodangu varud perioodi alguses
miinus
valmistoodangu varud perioodi lõpus
müüdud toodangu kulu
Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 125
TÖÖKULUARVESTUS
TELLIMUSE
KULU
-ARVESTUS
LEPINGU
KULU
-ARVESTU
S
PARTII
KULU-
ARVESTUS
PROJEKTI
KULU-
ARVESTUS
TÖÖKULUARVESTUS
Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 214
Töökuluarvestuse süsteem (tellimuskuluarvestuse süsteem, tellimus-järgne
kuluarvestuse süsteem) (job costing system, job order cost system) on toote
kuluarvestussüsteem, kus kuluobjektiks on töö (tellimus) ja kulud arvestatakse kindlale
tööle (tellimused, lepingud, partiid, projektid või üksiktooted/teenused.)
Töökuluarvestuse süsteemis arvestatakse töödele otsekulud ja jaotatakse üldkulud.
Kuluarvestuse protsessi, mida kasutatakse töökuluarvestuse süsteemis nimetatakse
töökuluarvestuseks (job-order costing).
24©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
KULUVOOD PROTSESSIKULUARVESTUS
25©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
PROTSESS 1 ÜHIKU KULU = (SISENDKULU + LISATUD MATERJAL +
TÖÖJÕUD + PROTSESSI 1 ÜLDKULUD) / ÜHIKUTE ARV
(Protsessi 1 ühiku kulu on protsessi 2 sisendkuluks)
PROTSESS 2 ÜHIKU KULU = (SISENDKULU + LISATUD MATERJAL +
TÖÖJÕUD + PROTSESSI 2 ÜLDKULUD) / ÜHIKUTE ARV
(Protsessi 2 ühiku kulu on protsessi n sisendkuluks)
PROTSESSI 1 sisendkulu
VIIMASE PROTSESSI N ÜHIKU KULU = (SISENDKULU + LISATUD
MATERJAL + TÖÖJÕUD + PROTSESSI N ÜLDKULUD) / ÜHIKUTE ARV
(Viimase protsessi ühiku kulu on valmistoodangu kuluks)
Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 232
EELARVESTAMINE – ÜKS STRATEEGILISE
CONTROLLINGU …. (Sander Karu, Villu Zirnask)
26©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 Teie ees on raamat eelarvestamisest –
valdkonnast, mida on nimetatud
represseerimise tööriistaks (Bob Lutz, Chrysler:
budgets – tools of repression) ja Ameerikale
hukatuslikuks (Jack Welch, ex CEO, General
Electric: budgets – the bane of America), kuid
mida vaatamata eeltoodule kasutab enamik nii
kasumile suunatud kui ka kasumile
mittesuunatud organisatsioone nii Eestis,
Euroopas kui ka mujal maailmas.
 Täpsem info ja müük otse kirjastusest
Rafiko Kirjastus OÜ,
2007
www.rafiko.ee
rafiko@rafiko.ee
KULUDE JAOTAMISE MEETODID
27©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
OTSEMEETOD (direct method) on kaudkulude jaotamise meetod, mille puhul
ignoreeritakse tugiteenustevahelisi kuluvooge. Tugiteenuste kulud arvestatakse AINULT
tootmise (mitte teiste tugiteenuste) kulukohtadele leides iga tootmise kulukeskuse osakaalu
vastavast tugiteenusest.
ASTMELINE MEETOD (step method) on kaudkulude jaotamise meetod, mille puhul
erinevate tugiteenuste kaudkulud jagatakse astmeliselt nii erinevatele tugiteenuste kui ka
tootmise kulukohtadele.
VASTASTIKUSE MÕJU MEETOD (reciprocal method) on kaudkulude jaotamise meetod,
mille puhul tugiteenuseid osutavate kulukohtade kulud jaotatakse tootmise kulukohtadele
võrrandi abil. Eelis: täpsus
Esimene samm: Paiguta otsekulud ja jaota kaudkulud kulukohtadele
Teine samm: jaota tugiteenuseid osutavate kulukohtade kulud tugiteenus(t)e ja
tootmise kulukohtadele
Kolmas samm: jaota tootmise kulukohtade kulud toodetele
KULUDE JAOTAMINE – VASTASTIKKUSE MÕJU
MEETOD
Esimene samm sama kui eelmistel meetoditel: Paiguta
otsekulud ja jaota kaudkulud kulukohtadele
Teine samm: tugiteenuseid osutavate kulukohtade kulud
jaotatakse tootmise kulukohtadele võrrandi abil
TT1 = 5850 + 10% x TT2
TT2 = 8250 + 40% x TT1
TT1 = 5850 + 10% x ( 8250 + 40% x TT1) = 6953.13
TT2 = 8250 + 40% x 6953.13 = 11031.25
28©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
rohkem slaide osalejatele...
Järgmine koolitus ja täpsem info
koolitusprogrammidest siin
Kohtumiseni
koolitusel!
29©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
30©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee

More Related Content

What's hot

Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Kulude juhtimine ja kuluarvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis
Kulude juhtimine ja kuluarvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonisKulude juhtimine ja kuluarvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis
Kulude juhtimine ja kuluarvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüsEelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I paFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaastaFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitusedFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüsTulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 

What's hot (20)

Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
 
Kulude juhtimine ja kuluarvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis
Kulude juhtimine ja kuluarvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonisKulude juhtimine ja kuluarvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis
Kulude juhtimine ja kuluarvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis
 
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
 
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüsEelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
 
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...
 
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I paFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaastaFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitusedFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
 
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüsTulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
 
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
 

Similar to Finantskoolitused: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine

Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamineSander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidaja, tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuhtRaamatupidaja, tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamineOmahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Projektijuhi finantsprogramm - projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvest...
Projektijuhi finantsprogramm - projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvest...Projektijuhi finantsprogramm - projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvest...
Projektijuhi finantsprogramm - projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvest...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodidFinantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis
Eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonisEelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis
Eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodidFinantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Eelarved ja eelarvestamine nüüdisaegses organisatsioonis
Eelarved ja eelarvestamine nüüdisaegses organisatsioonisEelarved ja eelarvestamine nüüdisaegses organisatsioonis
Eelarved ja eelarvestamine nüüdisaegses organisatsioonis
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 

Similar to Finantskoolitused: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine (14)

Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamineSander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
 
Raamatupidaja, tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuhtRaamatupidaja, tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
 
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamineOmahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
 
Projektijuhi finantsprogramm - projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvest...
Projektijuhi finantsprogramm - projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvest...Projektijuhi finantsprogramm - projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvest...
Projektijuhi finantsprogramm - projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvest...
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
 
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodidFinantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
 
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
 
Eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis
Eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonisEelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis
Eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis
 
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodidFinantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
 
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
 
Eelarved ja eelarvestamine nüüdisaegses organisatsioonis
Eelarved ja eelarvestamine nüüdisaegses organisatsioonisEelarved ja eelarvestamine nüüdisaegses organisatsioonis
Eelarved ja eelarvestamine nüüdisaegses organisatsioonis
 

Finantskoolitused: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine

 • 1. Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor ning koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse Avalik koolitus: OMAHINNA ARVESTUS – OMAHIND JA ÜLDKULUDE JAOTAMINE 13-14. mai 2013
 • 2. Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ 2©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupi , 27.05-31.05.2013.a., 5 päeva I moodul: Raamatupidamine ja maksud raamatupidajale ja finantsjuhile, 27- 29.05.2013, 3 päeva Maksude päev,, 29.05.2013.a II moodul: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile, 30- 31.05.2013, 2 päeva Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, 28-29. mai 2013, Rakvere, 2 päeva UUS! Internetiturundus ja sotsiaalmeedia raamatupidajatele, audiitoritele ja finantsjuhti , 4-5.06.2013, 2 päeva Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 11-12.06.2013, 2 päeva Omahinna arvestus - omahind ja üldkulude jaotamine, aeg täpsustub, 2 päeva UUS! Klienditeenindus ja müük raamatupidajatele, audiitoritele ja finantsjuhtidele, aeg täpsustub, 2013, 2 päeva Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimin , aeg täpsustub, 2 päeva Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. aeg täpsustub, 2013, Tartu, 2 päeva Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus- ja koostööprogrammid on Eesti Töötukassa koostööpartner.
 • 3. 1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga 1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest 2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk 2001 Rahakäibe juhtimine II osa. 256 lk, koos Villu Zirnaskiga 2001 Juhtimise võlu ja valu I osa. 344 lk 2002 Juhtimise võlu ja valu II osa. 312 lk 2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controlling u juurutamise eeldusi organisatsioonis. 352 lk, koos Villu Zirnaskiga 2007 Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele . 322 lk, üks kaasautoritest 2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, 336 lk 2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. 42 lk (ka digiraamatuna) 2010 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu Läätsega (ka digiraamatuna) KUIDAS OSTA?  otse kirjastusest www.rafiko.ee  koolitusel osalejatele 6 € soodsamad koolituse vaheajal Sander Karu raamatud 3©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 4.  Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:  saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse omahinna ja kuluarvestuse teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest  leidnud võimalusi omahinna arvestuse juurutamiseks ja arendamiseks oma töös ja organisatsioonis praktiliste näidete ja ülesannete abil  koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks KOOLITUSE EESMÄRK: (vajalikud) teooriad praktikasse! 4©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 5. Mida mõistame omahinna all? Otsene omahind, põhitegevuse omahind, täisomahind Olulisemad kuluarvestuse mõisted ja nende seos omahinnaga Omahind ja kuluobjekt Omahind kui protsesside ja tegevuste väljund Omahind versus siirdehind (transferthind) Omahinna arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused Omahinna arvestuse eripärad äriühingutes ja avalikus sektoris Ettevalmistused omahinna arvestamiseks organisatsioonis Millised on olulisemad juhtimisotsused ja tegevused, mis on aluseks omahinna arvestuses? Praktiline analüüs: Millised on minu organisatsiooni kuluarvestuse tugevad ja nõrgad küljed? Omahinna arvestuselt omahinna juhtimisele Omahinna arvestuse protsess Kuluobjektide valik ja kuluobjektide arvestus Millised on olulisemad kuluobjektid organisatsioonis? Toote/teenuse/projekti kuluarvestuse protsess Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused Olulisemad teemad 5©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 6. Kulude liigitamine omahinna arvestusel Millised on olulisemad kulude liigitused omahinna arvestamiseks? Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse tähtsus omahinna kujundamisel Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused Kuidas jaotada üldkulusid kuluobjektidele? Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik. Kulukäitur ja selle tähtsus nüüdisaegses juhtimises Kuidas valida otstarbekaid kulukäitureid? Mis on üldkulu määr ja miks see on oluline? Üldkulude ala- ja ülejaotamine Traditsiooniline kahesammuline meetod Tegevuspõhine kahesammuline meetod Kulukohtade üldkulude jaotamine keerukamate kuluvoogude korral • otsemeetod • astmeline meetod • vastastikuse mõju meetod Traditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestus Praktiline ülesanne: omahinna arvestus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel meetodil Kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust? Omahinna erinevus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel kuluarvestusel Olulisemad teemad 6©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 7. TEST 2 7©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 5. Tulemuslikkuse mõõtmisel on prioriteetne keskenduda: A. väljundite mõõtmisele B. sisendite mõõtmisele C. protsesside mõõtmisele D. meetmete mõõtmisele 6. Kuluarvestuse süsteemi arendamisel on kõige olulisem keskenduda A. kululiikide arvestusele B. kuluobjektide (kulukandjate) arvestusele C. kulukohtade arvestusele D. tegevuste kulude arvestusele 7. Finantsanalüüsi alustatakse: A. analüüsitavate aruanne valimisest B. analüüsi eesmärkide püstitamisest C. analüüsi meetodite valikust D. analüüsitavate näitajate valikust
 • 8. OMAHIND, EELDUSED FINANTSJUHTIMISEKS 8©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee JÄRGNEB IGA GRUPI KOKKUVÕTE 3 - 5 MINUTIT JA ARUTELU G1: Mida mõistame omahinna all ja kuidas leida omahinda? G2: Mida teen selleks, et luua eeldused omahinna arvestuseks organisatsioonis? G3: Milline on kulude arvestuse eripära avalikus sektoris?
 • 9. KULUDE JUHTIMINE JA ARVESTUS TULEMUSLIKKUSELE SUUNATUD ORGANISATSIOONIS, I osa, Sander Karu 9©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee  ISBN 978-9985-9213-9-5 (pehme kaas)  ISBN 978-9985-9910-0-8 (kõva kaas) 
 • 10. OTSESED MATERJALIKULUD + OTSESED TÖÖJÕUKULUD + MUUD OTSEKULUD = OTSEKULUD KOKKU KOGUKULUDE KUJUNEMINE 10©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee + KAUDSED MATERJALIKULUD + KAUDSED TÖÖJÕUKULUD + PÕHIVARA AMORTISATSIOONIKULU + MUUD PÕHITEGEVUSE ÜLDKULUD= PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU + TURUSTUSKULUD + ÜLDHALDUSKULUD + MUUD ÄRIKULUD + FINANTSKULUD = KOGUKULUD (KULUD KOKKU) Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 127
 • 11. AS Mõmmi müüb aabitsaid 1 000 tk. Otsekulud kokku on 130 000 €. Tootmise üldkulud on 20 000 € ja organisatsiooni üldkulud on 30 000 €. Leida: 1. kogukulud (kulud kokku), 2. ühiku kulu (ühe toote kogukulu). Lahendused: 1. kogukulud: otsekulud tootmise üldkulud organisatsiooni üldkulud Kulud kokku 2. ühiku kulu: ÜLESANNE:KOGUKULUDE KUJUNEMINE JA ARVESTUS 11©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 102
 • 12.  kulukoht (kulukeskus, kuluüksus) (cost center, expense center) on allüksus, piirkond, asukoht, funktsioon, protsess, protsessi osa, seadmete grupp, seade ja/või töötaja, mille kulud arvestatakse eraldi ja hiljem jaotatakse kuluobjektidele otse või läbi põhitegevuse kulukohtade  kulukogum (kulude pool) (cost pool) on loogiliselt sarnaste tunnuste alusel (asukoht, töötaja, tegevus, funktsioon, seade) kokku kogutud kulude grupp, millel on sama kulukäitur  kulude paigutamine (cost allocation, ingl; tracing, am) on tegevus, mille käigus arvestatakse otsekulud otse (ilma jaotamata) kuluobjektidele ja/või (põhitegevuse, tugiteenuse, üldjuhtimise, abitegevuse) kulukohtadele, lähtuvalt nende seosest vastava kuluobjektiga või kulukohaga  kulude jaotamine (üldkulude jaotamine, kaudkulude jaotamine) (overhead absorption, assigning indirect cost, apportioning) on tegevus ja/või osaprotsess, mille käigus kaudkulud paigutatakse (või jaotatakse) ja kogutakse (põhitegevuse, tugiteenuse, üldjuhtimise, abitegevuse) kulukohtadele ning pärast seda jaotatakse kulukohtadele arvestatud üldkulud kulukäiturite abil kuluobjektidele, lähtuvalt nende seosest vastava kuluobjektiga  kulukäitur (cost driver, allocation base) on iga mõjur, sündmus, koefitsent, tegur, tegevus või muu faktor, mis põhjustab muutusi kuluobjektis, väärtusahelas, protsessis, tegevuses ja/või ressurssides ning nende kasutamises, kuludes ja/või tuludes ning mille alusel jaotatakse üldkulud kuluobjektidele  kulude käitumine (cost behaviour) on viis, kuidas kuluobjekti kulud muutuvad erinevatel tegevustasemetel (erinevate müügi- ja tootmismahtude korral) KULUARVESTUSE MÕISTED 12©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 13. PROBLEEMID JA ARENGUSUUNAD EESTIS JA MAAILMAS 13©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee PROBLEEMID: ARENGUSUUNAD:
 • 14. AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI) ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 14 Praktilised soovitused ja näited +CD amortisatsioonikulu (kulumi) arvestamiseks Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2008 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 • 15. EESMÄRKIDE JA KRIITILISTE EDUFAKTORITE MÕÕTMINE 15©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Määratle pakutava toote/teenuse/projekti: kvantiteet (mida ja kui palju?) kvaliteet (millistest kvaliteedinõuetest lähtutakse?) aeg (mis tähtajaks või millise perioodi jooksul?) kasumlikkus, kulu, hind, väärtus (kui palju kasumit, lisaväärtust, kasulikkust, tulu või kulu?) Defineeri väljund (kliendile pakutav toode/teenus/projekt): toode (tooted) või pooltoode (pooltooted) teenus(ed) projekt(id) avalik(ud) teenus(ed) siseteenus(ed)
 • 16. Praktilised juhtimiskogemused raamatus “JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autor Sander Karu) Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 16
 • 17. Vali kuluobjektid Tee kindlaks kulukäiturid Määratle kulukohad ja tegevused Otsusta kulude jaotamise ulatus (kas jaotada kõik kulud?) Vali kulude arvestuse meetodid Liigita kulud Moodusta kulukogumid Paiguta otsekulud kuluobjektidele, kulukohtadele, tegevustele Jaota kaudkulud ja üldkulud kuluobjektidele TOOTE KULUARVESTUSE PROTSESS 17©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 96
 • 18. OLULISUSVAHEMIK MITTELINEAARSED KULUD JA OLULISUSVAHEMIK 18©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 98
 • 19. “EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu, Tähvi Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim,Ahti Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek) 19©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Praktilised soovitused ja näited + CD eelarvete koostamisest ja eelarvestamise korraldamisest nii kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes  Täpsem info ja müük otse kirjastusest  Rafiko Kirjastus OÜ,  2007  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee
 • 20. Kulukoht (kulukeskus, kuluüksus) on allüksus, piirkond, asukoht, funktsioon, protsess, protsessi osa, seadmete grupp, seade ja/või töötaja, mille kulud arvestatakse eraldi ja hiljem jaotatakse kuluobjektidele otse või läbi põhitegevuse kulukohtade. Kulukohtade arvestuse käigus seostatakse kulud nende tekkekohaga organisatsioonis. Lihtsustatult võib kulukohad liigitada alljärgnevalt:  põhitegevuse kulukohad,  tugiteenuste kulukohad,  abitegevuste (näiteks söökla, puhkebaas) kulukohad,  üldjuhtimise kulukohad. Kulukohaks võivad olla:  strateegiline äriüksus,  allüksus,  osakond,  põhiprotsess või selle osa,  tugiprotsess või selle osa,  põhitegevus või selle osa,  tugiteenus või selle osa,  seade või seadmete grupp,  töökoht. KULUKOHT JA KULUKOHTADE ARVESTUS 20©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 102
 • 21. Üldkulud (kaudkulud) 1 2 K TRADITSIOONILINE MEETOD Üldkulud (ressursside kulud) 1 2 x TEGEVUSPÕHINE MEETOD Üldkulud (kaudkulud) 1 2 K OTSENE JAOTAMINE Kuluobjekt(id) I samm ÜLDKULUDE JAOTAMISE MEETODID 21©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 139
 • 22. Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JA ARVESTUSE ÜLESANNET Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts 22©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ,  september 2010  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 • 23. ÜLESANNE: MÜÜDUD TOODANGU KULU ARVESTAMINE 23©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee AS Mõmmi valmistas perioodi jooksul aabitsaid 3 050 tk ja valmistatud toodangu kulu oli 610 000 €. Valmistoodangu varud perioodi alguses on 300 tk summas 60 000 €. Valmistoodangu varud perioodi lõpus on 400 tk summas 80 000 €. Leida: 1. müüdud toodangu kulu, 2. perioodil müüdud aabitsate arv. Lahendused: 1. müüdud toodangu kulu: valmistatud toodangu kulu pluss valmistoodangu varud perioodi alguses miinus valmistoodangu varud perioodi lõpus müüdud toodangu kulu Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 125
 • 24. TÖÖKULUARVESTUS TELLIMUSE KULU -ARVESTUS LEPINGU KULU -ARVESTU S PARTII KULU- ARVESTUS PROJEKTI KULU- ARVESTUS TÖÖKULUARVESTUS Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 214 Töökuluarvestuse süsteem (tellimuskuluarvestuse süsteem, tellimus-järgne kuluarvestuse süsteem) (job costing system, job order cost system) on toote kuluarvestussüsteem, kus kuluobjektiks on töö (tellimus) ja kulud arvestatakse kindlale tööle (tellimused, lepingud, partiid, projektid või üksiktooted/teenused.) Töökuluarvestuse süsteemis arvestatakse töödele otsekulud ja jaotatakse üldkulud. Kuluarvestuse protsessi, mida kasutatakse töökuluarvestuse süsteemis nimetatakse töökuluarvestuseks (job-order costing). 24©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 25. KULUVOOD PROTSESSIKULUARVESTUS 25©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee PROTSESS 1 ÜHIKU KULU = (SISENDKULU + LISATUD MATERJAL + TÖÖJÕUD + PROTSESSI 1 ÜLDKULUD) / ÜHIKUTE ARV (Protsessi 1 ühiku kulu on protsessi 2 sisendkuluks) PROTSESS 2 ÜHIKU KULU = (SISENDKULU + LISATUD MATERJAL + TÖÖJÕUD + PROTSESSI 2 ÜLDKULUD) / ÜHIKUTE ARV (Protsessi 2 ühiku kulu on protsessi n sisendkuluks) PROTSESSI 1 sisendkulu VIIMASE PROTSESSI N ÜHIKU KULU = (SISENDKULU + LISATUD MATERJAL + TÖÖJÕUD + PROTSESSI N ÜLDKULUD) / ÜHIKUTE ARV (Viimase protsessi ühiku kulu on valmistoodangu kuluks) Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 232
 • 26. EELARVESTAMINE – ÜKS STRATEEGILISE CONTROLLINGU …. (Sander Karu, Villu Zirnask) 26©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Teie ees on raamat eelarvestamisest – valdkonnast, mida on nimetatud represseerimise tööriistaks (Bob Lutz, Chrysler: budgets – tools of repression) ja Ameerikale hukatuslikuks (Jack Welch, ex CEO, General Electric: budgets – the bane of America), kuid mida vaatamata eeltoodule kasutab enamik nii kasumile suunatud kui ka kasumile mittesuunatud organisatsioone nii Eestis, Euroopas kui ka mujal maailmas.  Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2007 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 • 27. KULUDE JAOTAMISE MEETODID 27©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee OTSEMEETOD (direct method) on kaudkulude jaotamise meetod, mille puhul ignoreeritakse tugiteenustevahelisi kuluvooge. Tugiteenuste kulud arvestatakse AINULT tootmise (mitte teiste tugiteenuste) kulukohtadele leides iga tootmise kulukeskuse osakaalu vastavast tugiteenusest. ASTMELINE MEETOD (step method) on kaudkulude jaotamise meetod, mille puhul erinevate tugiteenuste kaudkulud jagatakse astmeliselt nii erinevatele tugiteenuste kui ka tootmise kulukohtadele. VASTASTIKUSE MÕJU MEETOD (reciprocal method) on kaudkulude jaotamise meetod, mille puhul tugiteenuseid osutavate kulukohtade kulud jaotatakse tootmise kulukohtadele võrrandi abil. Eelis: täpsus Esimene samm: Paiguta otsekulud ja jaota kaudkulud kulukohtadele Teine samm: jaota tugiteenuseid osutavate kulukohtade kulud tugiteenus(t)e ja tootmise kulukohtadele Kolmas samm: jaota tootmise kulukohtade kulud toodetele
 • 28. KULUDE JAOTAMINE – VASTASTIKKUSE MÕJU MEETOD Esimene samm sama kui eelmistel meetoditel: Paiguta otsekulud ja jaota kaudkulud kulukohtadele Teine samm: tugiteenuseid osutavate kulukohtade kulud jaotatakse tootmise kulukohtadele võrrandi abil TT1 = 5850 + 10% x TT2 TT2 = 8250 + 40% x TT1 TT1 = 5850 + 10% x ( 8250 + 40% x TT1) = 6953.13 TT2 = 8250 + 40% x 6953.13 = 11031.25 28©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 29. rohkem slaide osalejatele... Järgmine koolitus ja täpsem info koolitusprogrammidest siin Kohtumiseni koolitusel! 29©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee

Editor's Notes

 1. Koolitus: Omahinna arvestus - omahind ja üldkulude jaotamine ©SANDER KARU. Tel 5043202; rafiko@rafiko.ee; www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/
 2. Koolitus: Projektijuhi finantskoolitus ©SANDER KARU rafiko@rafiko.ee; www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/
 3. ©SANDER KARU. Tel 5043202; rafiko@rafiko.ee; www.sanderkaru.ee Koolitus: Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
 4. ©SANDER KARU. Tel 5043202; rafiko@rafiko.ee; www.sanderkaru.ee Koolitus: Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
 5. ©SANDER KARU. Tel 5043202; rafiko@rafiko.ee; www.sanderkaru.ee Koolitus: Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
 6. Koolitus: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine ©SANDER KARU. Tel 5043202; rafiko@rafiko.ee; www.sanderkaru.ee
 7. ©SANDER KARU. rafiko@rafiko.ee; www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/
 8. ©SANDER KARU. rafiko@rafiko.ee; www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ Koolitus: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
 9. ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; http://www.hot.ee/sanderkaru/