SlideShare a Scribd company logo
“એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59
Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 1 of 9
“એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે
એકતા હશે, તો જગડો થશે.... 'ું આ વા-માં કંઇક અ2ુગ3ું નથી લાગ3ું. સામા8ય ર;તે એકતા
હોય તો શાંિત હોય, =ેમ હોય... જગડો ન હોય. તો પછ; અહ@ જગડો -ાંથી આAયો?
હાલમાં Cુંબઈ ખાતે Gી કHછ કડવા પાટ;દાર Kાિત LMટ ફંડ નામની સંMથા છે (Pૂંકમાં LMટ ફંડ),
Sની Tૂંટણી =VWયા હાથ ધરYલ છે. આ Tૂંટણી =VWયામાં ભાગ લેનાર એક પ[ું નામ છે “એકતા”
]ુપ. આ એકતા ]ુપ/મંચ એજ છે S એકતાની લોભામણીભર; વાતો કર;ને, ભરમાવીને, લોકોને
પોતાની તરફ આકષa રbું છે. તો ચાલો જોઈએ કY એકતાની આદશ+વાદ- વાતો કરનાર લોકોના
કમ2 ક3વા છે. કારણ કY વાતો ગમે તેવી સાર; કરતા હોય, વાMતવમાં માણસની સાચી ઓળખતો
તેમના કમeથી જ થાય છે.
A) એકતા મંચની પહ3લી 8હ3ર સભા: આપ સૌને યાદ હશે કY તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૨ના એકતા મંચના
આગેવાનોએ ઉિમયા માતાm મંVદર, વાંઢાય, કHછ ખાતે એક સભા બોલાવેલ હતી. એ સભા બોલવા
પાછળનો હY3ુ સનાતની લોકોમાં એકતા લાવવાનો હતો, એoું pહYર કરYલ હ3ું. એ સભાનો અહYવાલ
તથા વીVડઓ તમને અહ@ http://www.realpatidar.com/a/oe47 પર મળશે. તમે અહYવાલ અને
િવડ;ઓ જોયા બાદ સભોું અqયયન કરશો તો તમે નrધ લેશો કY...
1. એ સભા ફsત સનાતનીઓ માટYનીજ છે અને જો સતપંથીઓ એ સભામાં હોય, તો તે સભા
છોડ; દY, તેoું વારંવાર િનવેદન માઈક ઉપરથી કરવામાં આવ3ું હ3ું. આમ કર;ને એoું tચu
ઉvું કરવામાં આવ3ું હ3ું કY pણે આ સભાના સંચાલકોને માu સનાતનીઓની tચwતા છે
અને સતપંથીઓથી પોતે xૂર રહYવા માંગે છે. સનાતની એકતા માટYું િનવેદન તેવોએ
સમાચાર પuોમાં પણ આપેલ હ3ું.
2. બીજો નrધ પાu Cુyો હતો કY આ સભામાં, નખuાણા zMથત, Gી અtખલ ભારતીય કHછ
કડવા પાટ;દાર સમાજ, Pૂંકમાં કY{8|ય સમાજ, S સનાતનીઓની મા}ુ સંMથા છે, તે કY{8|ય
સમાજના, િવ~ુ€ લોકોને ઉ‚કYરવામાં આવતા હતા. તેમજ સનાતનીઓું ધાિમƒક કY8| એટલે
કY સંMકાર ધામના =Cુખ Gી Sઠાબાપા, ઉપ-=Cુખ Gી હંસરાજભાઈ ધો† (S હાલે ઉિમયા
માતાm વાંઢાયના =Cુખ છે.) અને કંઠ; િવMતારના આગેવાન Gી નારાયણ રામm પોકાર
સામે ઝેર ઓકવામાં આવેલ હ3ું.
w
w
w
.realpatidar.com
એકતાની આદશ+વાદ- વાતો કરનાર લોકો
w
w
w
.realpatidar.com
વાતો ગમે તેવી સાર; કરતા હોય, વાMતવમાં માણસની સાચી ઓળખવાતો ગમે તેવી સાર; કરતા હોય, વાMતવમાં માણસની સાચી ઓળખ
ક તાતા.૨૩.૦૭.૨૦૧૨.૨૩.૦૭.૨૦૧૨
ખાતે એક સભા બોલાવેલ હતી.એક સભા બોલાવેલ હતી.
લોકોમાં એકતા લાવવાનો હતોલોકોમાં એકતા લાવવાનો હતો, એo, એoુ, એoંં, એo, એo, એo pહ
http://www.realpatidar.com/a/oe47http://www.realpatidar.com/a/oe47
w
w
w
.realpatidar.com
ં અqયયન કરશો તોં અqયયન કરશો તો તમેતમે નrધ લેશો ક
સનાતનીઓ માટસનાતનીઓ માટસનાતનીઓ માટસનાતનીઓ માટસનાતનીઓ માટનીજનીજ છે
વારંવાર િનિનવેદનવેદન માઈક ઉપર
ં કરવામાં આવ3ં કરવામાં આવ3ું કરવામાં આવ3ં હ3ં હ3ં કરવામાં આવ3ં કરવામાં આવ3ું કરવામાં આવ3 ું હ3ં કં કં હ3ં હ3ં હ3ું હ3 Yં ક
અને સતપંઅને સતપંથીઓથીઓથીથી પોતે
સમાચાર પuોમાં પણ આપેલ હ3સમાચાર પuોમાં પણ આપેલ હ3
DN:
email=mail@realpatidar.com
Date: 2015.02.15 19:04:12
+05'30'
“એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59
Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 2 of 9
3. એ સભામાં લોકોને ઉ/ક0રવા એ3ું પણ એક 7ચ9 ઉ:ું કરવામાં આવેલ હ<ું ક0 ક0=>?ય સમાજ,
માંડવી િવDતારના લોકો સાથે વષFથી અ>યાય કરH રIું છે. એટલે માંડવી િવDતારના લોકો
પોતાની એક અલગ સમાજ ઉભી કર0 એવી ખોટH રMુઅતો કરવામાં આવી.
4. પણ એ સભામાં Nુલાસાઓ જયાર0 થયો, Pયાર0 ખબર પડH ક0 આ એકતા મંચ વાળા લોકો,
પોતાના િવDતારનાજ બીS લોકો, એટલે ક0 કંઠH િવDતારના ભાઈઓ સાથે અ>યાય કરH
રVા હતા. એટWુંજ નXહ આ એકતા મંચ વાળા ભાઈઓ સંDકાર ધામની Zગિતથી પણ Nુશ
નોહતા. એટલેજ સંDકાર ધામના Z[ુખ ી ]ઠા બાપા અને ઉપ-Z[ુખ ી હંસરાજભાઈ
ધો_, સામે લોકોને ખોટH રHતે ઉ/ક0રતા હતા. ક0=>?ય સમાજ એકતા મંચના નેતાઓને
છાવર<ું નો`<ું, એટલે અચાનક ક0=>?ય સમાજ ખરાબ છે, તેવો Mુaો Zચાર કરવામાં આbયો.
5. એકતા મંચના લોકોએ કંઠH િવDતારના સનાતની ભાઈઓના, લગભગ ૭૫ સ[ૂહ લfનો
કરવા માટ0 તેમની વાજબી માંગ હોવા છતાં, માંડવી હોDટ0લની જfયા ન ફાળવી. અને
સનાતની સ[ૂહ લfન રોકવા માટ0 ] કઈ ષડhં9ો કર0લ હતા, તેનો પદાjફાષj થઇ ગયો.
(આ3ું કરવા પાછળ એકતા મંચ વાળાઓmું [ુnય કારણ હ<ું માંડવી હોDટ0લmું ગેરકાયદ0સર
રHતે સરકારH દDતાવેજોમાં નામmું ફ0રબદલ, ] તેઓને oપાવ3ું હ<ું.)
6. સનાતની એકતાના નામે બોલાવેલ સભાનો [ુnય હ0<ુ, તો માંડવી િવDતારના સનાતની
લોકોને ભરમાવીને, નખ9ાણા qDથત, ચોnખી સનાતની ક0=>?ય સમાજથી તેમને િવ[ુખ કરH,
સનાતની ભાઈઓને નબળા પાડH દHધા પછH, તેમને સતપંથ સાથે જોડH દ0વાmું કાવતrું.
બીMુ ં હ0<ુ એકતા મંચના નેતાઓને પોતાની Nુરસી ટકાવી રાખવાની લાલસા હતી.
સતપંથને છાવરHને પોતાની Nુરસી મજsુત કરવાની તેમની નીિત હતી. આ3ું ચોખે ચોNું
દ0ખાય છે.
7. બીt બાMુ, સંDકાર ધામના કરતા હરતાને હલકા ચીતરHને, સનાતનીઓના ધાિમuક ક0>?નો
Zભાવ લોકોમાં ઓછો થઇ Sય, તેમજ Zભાવ નેગેટHવ થઇ Sય, તેવા પણ એક ZPયનો
હતા, તે3ું સમSઈ આવે છે.
અને છેvલે તમે જોશો ક0 એજ સભામાં જયાર0 સPય લોકો સામે Zકટ થwું Pયાર0 હાજર રહ0લ લોકોએ
સભાના આયોજકો સામે ક0વો આxોશ bયyત કર0લ હતો અને સભા કોઈ પણ િનણjય લીધા વગરજ
zતે િવખરાઈ ગયેલ હતી. સભા ત{ન િન|ફળ ગઈ હતી. એટલે સમાજમાં એકતા મંચે જગડાઓના
બીજ રોપવાના 1ય3ન કયા4.
w
w
w
.realpatidar.com
•ો •ચાર કરવામાં આ&યો•ો •ચાર કરવામાં આ&યો
ના, લગભગલગભગ ૭૫
માંડવી હો2ટમાંડવી હો2ટમાંડવી હો2ટમાંડવી હો2ટમાંડવી હો2ટલની જ6યાલની જ6યા
7ો કર7ો કર447ો કર7ો કરલલ હતા,હતા,
99ુુ999;ય;ય કારણકારણ હ=
રબદલરબદલ, @, @ તેઓને CપાવEતેઓને CપાવE
એકતાના નામે બોલાવેલ સભાનોસભાનો 99;ય
નખ7ાણા I2થતનખ7ાણા I2થત,, ચો;ખીચો;ખી
ને નબળાને નબળા પાડL દLધાપાડL દLધા
એકતા મંચનાએકતા મંચના નેતાઓનેતાઓ
વરLનેવરLને પોતાની Nપોતાની N
ખાય છે.
બાQબાQ, સં2કાર ધામસં2કાર ધામ
•ભાવ લોકોમાં ઓછો થઇ Sય
“એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59
Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 3 of 9
ન(ધ: આ+ું થયા બાદ, બી4 5દવસે સમાચાર પ=ોમાં ખોટા સમાચારો છપાયેલ હતા કB એકતા
મંચની Cથાપના એ સભામાં થયેલ હતી. આવી રEતે આ લોકો તFન GુHાણાના આધારB, લોકોને
Jુમરાહ કરE પોતાના તરફ Lભાિવત કરવા Nામક વાતો ફBલાવે છે. આવા લોકોની વાતો પર
ભરોસો કરશો ન)હ, તેવી ખાસ િવનંતી.
એકતા મંચના GુHાણાઓની પોલ ખોલતો વી5ડઓ તમે અહQ http://www.realpatidar.com/a/oe49
જોઈ શકશો. જો તમે આ લQક http://www.realpatidar.com/a/oe47 જોશો તો તમને 4ણ થઇ
જશે કB એકતા મંચ પાછળ અWુક ખાસ લોકો કયા છે.
B) એકતા મચ4ું માંડવી હો7ટ9લ કાવત:ું ;ુ<=ું થ?ું: Xયાર બાદ થોડા 5દવસોમાંજ લોકોને ખબર
પડE ગઈ કB એકતા મંચના ભાઈઓએ સતપંથીઓ સાથે ભળEને માંડવી ખાતે આવેલ કBYZ[ય
સમાજની માલકEની લ]ું વીર^ ધો_ છા=ાલય એટલે કB `ૂંકમાં માંડવી હોCટBલની િમલકતbું,
સમc સમાજને dધારામાં રાખીને, ચોરE eપી રEતે, સરકારE દCતાવેજોમાં નામ બદલ કરEને, એક
બી4 નવા fCટના નામે ફBરવી નાખેલ છે. બી4 શgદોમાં સમાજની િમલકતની ચોરE કરBલ છે. એ
નવા fCટbું નામ હhું પાટEદાર સવiદય fCટ અને તેમાં સતપંથીઓને (ખાસ ન(ધ પા= નામ છે
kી રતનશી લાલ^ વેલાણી, સતપંથ સમાજના મા^ LWુખ) સાથે રાખેલ હતા. આ mુકમnમાં કBYZ[ય
સમાજના બે fCટEઓ, kી િશવદાસ ગોિવoદ છાભૈયા અને kી લધા િવkામ પોકાર શામેલ હતા અને
તેમની સાથે માંડવી હોCટBલ િનમાnણ સિમિતના અWુક ભાઈઓ જોડાયેલ હતા, qની 4ણ હવે જગ
4હBર છે. એટલે એકતા મંચના લોકો સમાજની િમલકત ચોરવા વાળા લોકો છે.
જયારB લોકોને તેમની સાથે થયેલ દગોની 4ણ થઇ XયારB લોકો ભારB આrોશમાં આવેલ હતા અને
તેમને પોતાનો આrોશ Gુદા Gુદા 4હBર સભાઓમાં sયકત કરBલ હતો. એટલે એકતા મંચના કારણે
પાછા જગડાઓ થયા.
C) એકતા મંચની Hુકાન Iી મનHુખ ધનK વેલાણી અને પીરાણાવાળા Iી દ9વK કરસન ભાવાણીએ
પોતાના હાથમાં લીધી: kી મનtુખ ધન^ વેલાણી, એ કBYZ[ય સમાજની શાખા ગણાhું Wુંબઈ
ઝોનના મા^ LWુખ હતા. તેઓ Wુંબઈ ઝોનના LWુખ તરEકB સનાતનીઓને સંvૂણn રEતે સહયોગ
નોહતા આપતા એટલે સનાતનીઓએ ભેગા થયા અને એક Gુ ંબેશના પ5રણામે મનtુખભાઈને LWુખ
પદમાંથી રા^નાWું આપ+ું પડwું અને તેમના સતપંથી સાથીદાર એટલે પીરાણાના fCટના એક
w
w
w
.realpatidar.com
થોડા !દવસોમાંજ!દવસોમાંજ
ભળ*ને માંડવી ખાતે આવેલને માંડવી ખાતે આવેલ
ં વીર3 ધો5 છા7ાલય એટલે ક <ૂૂ<ંકમાંંકમાં<<ૂ< માંડવી હો?ટમાંડવી હો?ટ
, સરકાર*, સરકાર* દ?તાવેજોમાંદ?તાવેજોમાં
શBદોમાં સમાજની િમલકતની ચોર* કરશBદોમાં સમાજની િમલકતની ચોર* કર
પાટ*દાર સવFદય G?ટ અને તેમાં સતપંપાટ*દાર સવFદય G?ટ અને તેમાં સતપં
, સતપંથ સમાજ, સતપંથ સમાજના મા3 IJના મા3 IJ
િશવદાસ ગોિવLદ છાભૈયા અને Nી લધા િવNામ પોકાિશવદાસ ગોિવLદ છાભૈયા અને Nી લધા િવNામ પોકા
લ િનમાOણ સિમિતના અJલ િનમાOણ સિમિતના અJ
મંચના લોકો સમાજની િમલકત ચોરવામંચના લોકો સમાજની િમલકત ચોરવા
w
w
w
.realpatidar.com
લોકોને તેમની સાથે થયેલ દગોલોકોને તેમની સાથે થયેલ દગો
તેમને પોતાનો આQોશ Rતેમને પોતાનો આQોશ Rતેમને પોતાનો આQોશ R
“એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59
Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 4 of 9
ટોચના *ય,-ત, 0 પીરાણાના નાનકદાસ કાકા છે, તેમના સાથે ન9કનો *ય,-ત ગત સંબંધ રાખતા
હોય, તેવા ?ી દ@વ9 કરસન ભાવાણીને પણ Bુંબઈ ઝોનમાંથી રા9નાBું આપGું પડ@લ હIું.
એક બાJુ ?ી મનKુખભાઈ ક@LMNય સમાજથી નારાજ હતા અને પોતાનો Pિતશોધ લેવા માટ@ મૌકો
શોધતા હતા, Sયાર@ બી9 બાJુ એકતા મંચTું ક@LMNય સમાજ સાથે કૌભાંડના કારણે એકતા મંચ પણ
ક@LMNય સમાજનો UુVમન થઇ ગયો હતો. UુVમનનો UુVમન મારો દોXત... આવા િસYાંતને લઇને
Bુંબઈમાં બZે Jૂથ ભેગા થયા. મનKુખભાઈ ચIુર હોવાના કારણે, એકતા મંચના નવા લીડર તેઓ
બMયા.
D) સનાતનીઓના િવ#ુધ &'ટ ફંડનો કરવામાં આવેલ 3ુ#ુપયોગ: સંજોગો વશ એકતા મંચના લોકો
Bુંબઈ ,Xથત ]Xટ ફંડના કરતા હરતા પણ હતા. આના કારણે Bુંબઈ ]Xટની સમાજ વાડ_ઓ અને
BુંબઈTું Bુખ પ` ગણાIું પાટ_દાર Pગિતનો ભરaુર Uુbુપયોગ પોતાના Xવાથc માટ@ કયd. આમ
કરવા માટ@ તેવો ]Xટના અMય સનાતની ]Xટ_ઓને હ@રાન કરવા અને eહ@રમાં બદનામ કરવા માટ@
પાટ_દાર Pગિતમાં આવેદનો છાપેલ હતા. આમ કરવા માટ@ ]Xટના અBુક ]Xટ_ઓએ, ]Xટના
િનયમોને એક બાJુ તાકમાં રાખીને સનાતની લોકો સામે ચોfખે ચોખો અMયાય કરવા લાgયા.
જયાર@ સનાતની ભાઈઓને પોતાનો Pિતઉiર પાટ_દાર Pગિતમાં છાપવા િવનંતી કર@લ હતી, Sયાર@
એ ]Xટ_ઓ િનયમો દ@ખાડ_ને સનાતનીઓનો આવાજ, એ ઘડ_ aુરતો, દબાવી દ_ધેલ હતો. પાછો
સનાતનીઓ પર અMયાય થવા લાgયો. એટલે એકતા મંચના કારણે પાછા જગડાઓ થયા.
E) ?ુંબઈ ઝોનની તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૨ની FહHર સભામાં કHJKLય સમાજના M?ુખOું અપમાન: તા.
૦૧.૧૨.૨૦૧૨ના Bુંબઈ ઝોનની eહ@ર સભા બોલવામાં આવેલ હતી. એ સભામાં ક@LMNય સમાજના
PBુખ ?ી ગંગારામભાઈ સંખાલા આવાના હતા અને એ સભામાં જો લોકોને વાXIુ હક_કતોની eણ
થશે તો Bુંબઈમાં એકતા મંચ ધોવાઇ જશે. આ ભયથી પોતાનો બચાવ કરવા માટ@ એકતા મંચે એક
ષડoં` રpqું.
એ સભાને િનrફળ બનાવવા માટ@ એકતા મંચે સતપંથીઓને ઉVક@યાc. તેમને ભય બતા*યો ક@ જો
તમને તમાbું અ,XતSવ ટકાવી રાખવો હોય તો 0મ અમે કહ_એ તેમ કરો. નtહ તર આ સનાતનીઓ
તમને Bુંબઈના ]Xટમાંથી બહાર કાઢ_ નાખશે. વvુમાં સભામાં અશાંિત ઉભી કરવા માટ@ અસામાwજક
તSવો ક@ 0ઓ પોલીસથી બચતા ફરતા હોય, તેવા લોકોનો પણ સાથ લીધો. નાિસક 0વા Uૂર
w
w
w
.realpatidar.com
સંજોગોસંજોગો વશવશ એકતાએકતા
કારણે Bુકારણે Bંબઈ ]Xટની સમાજ વાડ_ઓ અનેંબઈ ]Xટની સમાજ વાડ_ઓ અનેકારણે Bુકારણે B
પયોગ પોતાના Xવાથc માટપયોગ પોતાના Xવાથc માટ
રાનરાન કરવા અને eહકરવા અને eહ
આમ કરવા માટકરવા માટ@કરવા માટ
સનાતનીસનાતની લોકોલોકો સામેસામે
ને પોતાનો Pિતઉiરઉiર પાટ_દાર Pગિતમાં છાપવા િવનંતી કરપાટ_દાર Pગિતમાં છાપવા િવનંતી કર
ને સનાતનીઓનોને સનાતનીઓનો આવાજ
સનાતનીઓ પર અMયાય થવા લાgયો.સનાતનીઓ પર અMયાય થવા લાgયો. એટલએટલ
ની તા.ની તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૦૧.૧૨.૨૦૧
w
w
w
.realpatidar.com
ના Bના Bુંબઈ ઝોનંબઈ ઝોનના Bના Bુ
“એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59
Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 5 of 9
•દ•શથી પણ સતપંથીઓને બોલવામાં આ0યા. સભા શ4ુ થાય તે સમયથી પહ•લા સતપંથીઓ મોટ8
સં9યામાં હોલમાં આવીને :ુરસીઓ પર કબજો કર8 લીધો અને સનાતનીઓ માટ• કોઈ ખાસ જગ
ના બચી. એટલે સનાતનીઓ પેસેજમાં અને દાદરા પર અટક8 ગયા અને સભામાં પોતાનો અવાજ
ન પોહચાડ8 શFા. G કઈ થોડા સનાતનીઓ હતા, તેઓએ પોતાનો અવાજ ઉપાડJો, પણ એકતા
મંચના ચાલ સામે પોતે Kૂંકા પડJા.
સતપંથીઓના સાથ લઇને એકતા મંચ વાળાઓએ સભાને જગડાનો 2વ3પ આ5યો અને સભા
ચલાવા ન દ9ધી. એટલે એકતા મંચ હોય >યાં જગડા હોય. મીટ?ગમાં જગડા કરવામાં આAયા અને
ફCરયાદ પોલીસ Dુધી પણ પોહંચી ગઈ.
સનાતનીઓ આ ઘટનાથી ભાર• આNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPુQ ક• Rુંબઈમાં જો
પોતાના Sહતની રTા કરવી હશે તો Rુંબઈ લેવેલUું સનાતનીઓUું એક સંગઠન હોWું જXર8 છે. માટ•
તેઓએ નO8 કPુQ ક• સમZ Rુંબઈ િવતાર આવર8 લેતી કોઈ સમાજ ન હોવાથી સનાતનીઓએ
પોતાની એક સમાજ, Rુંબઈ આખાની એક સમાજ, ઉભી કરવી પડશે.
નHધ: એકતા મંચ લJમીનારાયણ સમાજથી પહKલા 2થાપાણો અને સમાજમાં જગડાઓ શMુ થઇ
ગયા. સમાજમાં શાંિત લાવવા માટK લJમીનારાયણ સમાજ 2થાપાણો.
F) લJમીનારાયણ સમાજની 2થાપના: Rુંબઈના ]ટના ]ટ8ઓનો સાથ લઇને એકતા મંચના
અ_યાચાર વધતા જતા હતા. એટલે Rુંબઈના સમ`ુ અને જવાબદાર સનાતની આગેવાનો આગળ
આ0યા અને Rુંબઈમાં સનાતની સમાજ ઉભી કરવાUું નO8 કPુQ. ભલે આ સમાજUું નામ
લbમીનારાયણ સનાતન સમાજ હcું, પણ તેમાં આયd સમાજ પંથ, વામીનારાયણ પંથ,
સ_યનારાયણ પંથ એમ સનાતન ધમdના Rુ9ય પંથના લોકો ને ભેગા રાખવામાં આવેલ હતા. અહe
લbમીનારાયણ સમાજ વાળાઓએ ખર8 સનાતની એકતાUું •દશdન કર•લ હcું.
હવે ફર8થી એકતા મંચને ભય લાગવા માંડJો ક• Rુંબઈમાં સનાતની લોકો હવે ભેગા થઇ ગયા છે
એટલે ક• G સતપંથને પોવાUું પોતાUું કામ છે, તેમાં અડચણ આવશે. એટલે Sદવસ રાત
લbમીનારાયણ સમાજને Gમ તેમ કર8ને હંફાવવાUું કામ કરવા લાgયા. લbમીનારાયણ સમાજના
સમાચારો પાટ8દાર •ગિતમાં છાપવા ન દ•વામાં આ0યા.
w
w
w
.realpatidar.com
આNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPઆNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPુઆNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPQ કQ કઆNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPઆNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPઆNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPુઆNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPQ ક
ં સનાતનીઓUું સનાતનીઓUં એક સંગઠન હોWં એક સંગઠન હોWં સનાતનીઓUું સનાતનીઓU
ંબઈ િવતાર આવર8 લેતી કોઈ સમાજ ન હોવાથી સનાતનીઓએંબઈ િવતાર આવર8 લેતી કોઈ સમાજ ન હોવાથી સનાતનીઓએ
ંબઈ આખાની એક સમાજ, ઉભી કરવી પડશે.ંબઈ આખાની એક સમાજ, ઉભી કરવી પડશે.
નHધ: એકતા મંચ લJમીનારાયણ સમાજથી પહલા 2થાપાણો અનલા 2થાપાણો અન
w
w
w
.realpatidar.comલJમીનારાયણ સમાજ 2થાપાલJમીનારાયણ સમાજ 2થાપા
w
w
w
.realpatidar.com
સમાજની 2થાપનાસમાજની 2થાપના:: RRુRંબઈRુR
w
w
w
.realpatidar.com
જતા હતા.જતા હતા. એટલેએટલે RંબઈનાR
ંબઈમાં સનાતની સમાજ ઉભી કરવાUંબઈમાં સનાતની સમાજ ઉભી કરવાU
લbમીનારાયણ સનાતન સમાજ હcલbમીનારાયણ સનાતન સમાજ હc
એમ સનાતન ધમdના Rએમ સનાતન ધમdના R
“એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59
Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 6 of 9
લોકો કહ( છે આ ક( લ+મીનારાયણ સમાજમાં આય5 સમાજ પંથ અને લ+મીનારાયણ પંથને માનનારા
લોકો વ9ચે મતભેદ ઉભા કરવાના ભર>ુર @યAનો કરવામાં આવી રBા છે. Cમ તેમ કરDને
લ+મીનારાયણ સમાજના સનાતનીઓને આપસમાં જFડાવીને સનાતનીઓની આ સમાજને તોડવાGું
કામ થઇ રIું છે, આવા ખાસ LુMોથી સમાચારો મળD રBા છે. એટલે જગડાઓ ઉભા કર(ને સનાતની
એકતા તોડવા/ું કામ 3ુંબઈમાં એકતા મંચ કર( ર7ું છે, એ:ું લોક 3ુખે સભળાય છે.
G) ઘાટકોપર સનાતન સમાજમાં સતપંથીઓને Bુસાડવાના Cપંચો: હાલમાં ૨૧-૦૬-૨૦૧૪ના
ઘાટકોપર સનાતન સમાC િવચાર િવિનમય કરવા માટ( સભા બોલવાવેલ હતી. એ સભામાં
સતપંથીઓ મોટD સંYયામાં હાજર હતા. સનાતન સમાજમાં સતપંથીઓ સZય નથી, તે સહજ વાત
છે. C લોકો સમાજના સZયો નથી તે લોકો આ સભામાં ક(વી રDતે આવે? ન આવે શક(. પણ આવી
ગયા અને આગળ બેસી ગયા. આ સભામાં એકતા મંચના આગેવાનો (ન]ધ: હવે એકતા મંચમાં
માંડવી હો`ટ(લ કૌભાંડના આરોપીઓ પણ જોડાઈ ગયેલ છે.) એક પછD એક ઉભા થઇને એકજ
રdુવાતો કરવા લાFયા ક( સતપંથીઓ ને સમાજમાં સાથે રાખવા છે. આપણી eૂલ થઇ ગઈ છે ક(
સનાતની સમાજ બનાવી. આપણને સતપંથીઓ વગર નgહ ચાલે. માટ( હવે આપણે સતપંથીઓને
સાથે રાખીએ. બંધારણ નgહ બદલીએ, પણ સતપંથીઓ ને સાથે રાખીએ. સદભાFયે સભામાં કોઈ
િનણ5ય ન લેવાયો. પણ જગડાના બીજ એકતા મંચે રોFયા.
જોજો ભાઈઓ આપણા મહાન hાિત Lુધારક iુjઓ, Cમાં kી લાલરામl મહારાજ, kી
ઓધવરામl મહારાજ, kી વાલરામl મહારાજ વગેર( શામેલ છે, તેવા iુmુઓએ C અથાગ મહ(નત
કરDને આપણી સમાજને સતપંથમાંથી છોડાવીને ચોYખી કર(લ હતી, તે મહાન iુjઓના કાય5ને આ
એકતા મંચ noું વાળવા પાછળ પડpું છે. Cમ તેમ કરDને સતપંથીઓને સનાતની સમાજમાં
qુસાડવા છે. આમ ધીરD ધીરD તેમGું લ+ય, સનાતનીઓની માrુ સં`થા એટલે ચોYખી સનાતની
ક(stuય સમાજને vુિષત કરવાનો છે. એટલી પછ( એકતા મંચના કારણે કGHIJય સમાજમાં પણ જગડા
શLુ.
H) 3ુંબઈ ઝોનની Nૂંટણી: ક(stuય સમાજના, એટલે નખMાણા x`થત kી અyખલ ભારતીય ક9છ કડવા
પાટDદાર સમાજના zુંબઈ ઝોનની |હ(ર સભા હાલમાં તા. ૨૬.૦૭.૨૦૧૪ના રાખવામાં આવેલ
હતી. તે સભામાં કારોબારD સZયોના નામો ન~D કરવામાં હતા. તેમાં ઘાટકોપર સનાતન સમાજ
w
w
w
.realpatidar.com
વેલ
થીઓ સ%યથીઓ સ%ય નથીનથી, તે
વી ર*તે આવે?વી ર*તે આવે? નન આવે શકઆવે શક
ના આગેવાનોના આગેવાનો (ન3ધ:(ન3ધ:
જોડાઈ ગયેલજોડાઈ ગયેલ છે.)છે.) એકએક પછ* એક ઉભા થઇ
સમાજમાં સાથે રાખવા છે.સમાજમાં સાથે રાખવા છે.
ઓ વગર નEહ ચાલે.ઓ વગર નEહ ચાલે.
પણપણ સતપંસતપંથીથીઓ ને સાથે રાખીએ
જગડાના બીજ એકતા મંચજગડાના બીજ એકતા મંચજગડાના બીજ એકતા મંચજગડાના બીજ એકતા મંચજગડાના બીજ એકતા મંચ
જોજો ભાઈઓ આપણા મહાન Iાિત Kજોજો ભાઈઓ આપણા મહાન Iાિત K
ઓધવરામL મહારાજ, Mી વાલરામL મહારાજ વગેરઓધવરામL મહારાજ, Mી વાલરામL મહારાજ વગેર
કર*ને આપણી સમાજને સતપંથમાંથી છોડાવીને ચોNખી કરકર*ને આપણી સમાજને સતપંથમાંથી છોડાવીને ચોNખી કર
એકતા મંચ OPં વાળવા પાછળ પડRં વાળવા પાછળ પડRએકતા મંચ OPએકતા મંચ OP
ધીર* ધીર* તેમS
“એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59
Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 7 of 9
તરફથી પીરાણા વાળા સતપંથી 1ી દ3વ4 કરસન ભાવાણી7ું નામ આપવામાં આવેલ છે. ઘાટકોપર
સનાતન સમાજના ?@ુખ એકતા Bુપમાં એક ઉમેદવાર છે. અહE પણ Fુવો સનાતની સમાજમાં
સતપંથીઓને Hુસાડવાના ?પંચ છે. એટલે ફર!થી એકતા મંચે જગડાના બીજ રોય ને?
I) 1ુંબઈ 45ટ ફંડની 6ૂંટણી: અગામી તા. ૦૫-૦૮-૨૦૧૪ના 1ી ક.ક.પા. Qાિત STટ ફંડ @ુંબઈની
Wુંટણી7ું મતદાન Xહ3ર થયેલ છે. આ Wુંટણીમાં એકતા મંચ લોકો સામે એવો @ુZો રાખી ર[ું છે,
ક3 એકતા મંચને @ુંબઈની એકતાની બ]ુ ^ચ_તા છે. લ`મીનારાયણ સમાજના આગેવાનો, a આ
Wુંટણીમાં ઉભા છે, તેઓને હરાવો, નહE તો @ુંબઈની એકતા b ૂટd જશે. આવી eામક વાતો ફ3લાવીને
લોકોમાં અને ખાસ કરdને સતપંથીઓમાં ડર ફ3લાવા7ું કામ કરd રfા છે. જયાર3 પgરhTથિત કંઇક
Fુદd છે.
લોકો Xણે છે ક3 STટ ફંડમાં સતપંથીઓ પહ3લેથી સjયો છે. STટ ફંડ ધમlના નામે કામ કરbું નથી.
બધાજ લોકો Xણે છે ક3 સંTથા7ું aમ બંધારણ હોય, તે ?માણે કામ કરmું પડ3. STટ ફંડમાં
સતપંથીઓને વોટ આપવાનો હn છે, તો તે રહ3શે.
સનાતનીઓ ક< લ=મીનારાયણ વાળાઓ આજ Bદવસ Dુધી Fાર< પણ કોઈ પણ સતપંથીને સતપંથ
છોડવાIું કહ<લ નથી. સતપંથીઓ પોતાના ધમLમાં Mુશ રહ< અને સનાતનીઓ પોતાના ધમLમાં Mુશ
રહ<. તેમાં કોઈને Fાં વાંધો છે. ૧૦૦ વષL પહ<લા આપણી આખી Tાિત સતપંથમાં હતી. પણ પછ!
ધીર< ધીર< Dુધર! ગઈ. સનાતનીઓની લાગણી છે ક< સતપંથીઓ પણ તેમની સાથે જોડાઈ Vય.
તેમના તરફથી સતપંથીઓને જોડાવાIું આમંWણ ઉYું છે, પણ તે માW [યાર< ક< જયાર< સતપંથીઓને
પોતાના મનથી એું લાગે ક< માર< સતપંથ છોડ! દ<વો છે અને સનાતનમાં ભળ! જું છે, [યાર<.
ખાસ ન^ધ: આજ gદવસ oુધી સતપંથીઓને pાર3 પણ હ3રાન કરવા7ું કામ સનાતની કqુr નથી.
આજ gદવસ oુધી સનાતનીઓએ સતપંથ સમાજમાં મેsબર થવાની માંગણી નથી કરd. aમ
સતપંથીઓ સનાતન સમાજમાં મેsબર બનવા આવે છે, તેમ કોઈ gદવસ સાંભtqું છે ક3
સનાતનીઓને સતપંથીઓની સમાજમાં મેsબર બનાuયા. pાર3 નgહ. િવચાર કરજો ક3 શા માટ3 આmું
થાય છે. સનાતનીઓને સતપંથ ધમl સાથે કોઈ લેવા દ3વા નથી. સતપંથીઓ પોતાના સમાજમાં
vુશ રહ3, સનાતનીઓને હ3રાન ન કર3, બસ એટwુજ તેવો ચાહ3 છે. aથી જગડાઓને ટાળd શકાય.
w
w
w
.realpatidar.com
eામક વાતો ફ
કામ કરd રfા છે.કામ કરd રfા છે. જયારજયાર33જયારજયારજયાર પgરhTથિત કંઇક
લેથી સjયો છે. STટ ફલેથી સjયો છે. STટ ફલેથી સjયો છે. STટ ફડ ધમlના નામે કામ કરbડ ધમlના નામે કામ કરb
બંધારણ હોય,બંધારણ હોય, તેતે ?માણે કામ કરm?માણે કામ કરmતેતે
શે.
લ=મીનારાયણ વાળાઓ આજ Bદવસ Dલ=મીનારાયણ વાળાઓ આજ Bદવસ Dલ=મીનારાયણ વાળાઓ આજ Bદવસ Dધી Fાર
w
w
w
.realpatidar.com
લ નથી. સતપંથીઓ પોતાના ધમLમાં Mલ નથી. સતપંથીઓ પોતાના ધમLમાં M
w
w
w
.realpatidar.com
૧૦૦૧૦૦ વષL પહવષL પહ<વષL પહલા આપણી આખી Tાિત સતપંથમાં હતી.
w
w
w
.realpatidar.com
ધર! ગઈ. સનાતનીઓધર! ગઈ. સનાતનીઓનીની લાગણી છની
w
w
w
.realpatidar.com
મના તરફથી સતપંથીઓનમના તરફથી સતપંથીઓનમના તરફથી સતપંથીઓનમના તરફથી સતપંથીઓનમના તરફથી સતપંથીઓન જોડાવાIજોડાવાI
w
w
w
.realpatidar.com
પોતાના મનથી એપોતાના મનથી એુુપોતાના મનથી એપોતાના મનથી એપોતાના મનથી એં લાગં લાગપોતાના મનથી એપોતાના મનથી એુુપોતાના મનથી એપોતાના મનથી એપોતાના મનથી એ ેેં લાગં લાગં લાગ કક<< માર
w
w
w
.realpatidar.com
gદવસ ogદવસ o
“એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59
Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 8 of 9
J) એકતા કોના સાથે... $ું સતપંથ સાથે? ખર* ખર... િવચાર કરજો: એકતા મંચની એકતાની $ચ%તા
સતપંથીઓ સાથે નથી, ક+ નથી સનાતની સાથે. એકતા મંચની -ામક વાતોની પાછળની સ3ચાઈ
તો મા5 એટલી છે ક+ ગમે તેમ કર:ને એકતા મંચના નેતાઓની ;ુરસી ટક: રહ+. તે માટ+ લોકોને
ધમ?ના નામે લડાવો.... Aાંતના નામે ભડકાઓ... માંડવી િવDતાર, નખ5ાણા, જખની નદ:... કંઇક
દ:વાલ ઉભી કરો અને લોકોને એક બીM સાથે લડાવો, એજ તેમNું િનયમ છે. આમાં દોશી સતપંથ
અને સનાતન એમ બRે પSોના નેતાઓનો છે. સતપંથના લોકોને જગડાઓમાં Tાય રસ નથી.
એટલેજ હાલમાં જયાર+ Uી રતનશી લાલV વેલાણી લાકડ:ઓ અને મરચાંની WૂY: સાથે અZુક
[ુવાનોને લઈને માંડવી હોDટ+લમાં ુDયા અને તોડ ફોડ કર:, ^યાર+ સતપંથ સમાજના ઘણા
જવાબદાર આગેવાનો તેમનાથઈ ;ુબ નારાજ થઇ ગયા હતા. માંડવી િવDતારના લોકો પણ રાતો
રાત હોDટ+લ સામે ભેગા થયા અને આવા જગડા ખોર નેતાઓને હોDટ+લમાં થઈ બહાર કાઢવા
પોલીસને ફરજ પાડ+લ હતી, તેની Mણ આપ સૌને છે. ઘાટકોપર સનાતન સમાજમાં કોઈ િવવાદ
હતોજ ન6હ. પણ એકતા મંચના લોકોએ ઘાટકોપર સનાતન સમાજમાં સતપંથીઓને <ુસાડ>ને શા
માટ* િવવાદ ઉભો કયD અને જગડાના બીજ રોHયા? Iુંબઈ ઝોનમાં પણ જગડાના બીજો રોHયા.
માટ* હવે KLટ ફંડમાં આવા જગડાના બીજો રોપે એવા લોકો ન આવે, તેની કાળQ રાખવા સતપંથ
અને સનાતન સમાજના સવR લોકોને છે. KLટ ફંડનો િવકાસ કરવો હશે તો આવા લોકોને Tૂર રાખવા
પડશે.
માટ* હવે તમે સમQ શકો છો ક*... જો “એકતા” હશે તો... “જગડા” થશે.
K) સતપંથના ભાઈઓને નV અપીલ: એકતા મંચ વાળાઓ કહ+ છે ક+ આપણે Zુંબઈમાં એકતા જોઈએ
છે. એટલે આપણે સવb સાથે મળ:ને કામ કરcું પડશે માટ+, ભાઈઓ Mગો નdહતો Zુંબઈ e ૂટ: જશે.
કોઈ dદવસ તમે તમને એમ કfું છે ક+ gું કામ તમે $ચ%તા કરો છો? કોઈ વાંધો નથી. એકતાની
શiઆત આપણે પોતાનાથી કર:એ. ચાલો તમે સતપંથ સમાજમાં મેjબર બની Mઓ. પછ: આપણે
એકતા માટ+ િનરાંતે જોgું. હમણા તમે અમોને ઉkક+રો નdહ.
જો સતપંથીઓને ખર+ ખર એકતા સાચવવી હોય તો સનાતાનીઓને સતપંથ સમાજમાં મેjબર
બનાવોને. પણ જોજો તમારા નેતાઓ આcું કરવા નdહ દ+. કોઈન કોઈ બહાNું ઉપMવી કાઢશે અને
સનાતનીઓ સાથે તેવો એકતા કરવા નથી દ+. કારણ ક+ જો તેમ કર+ તો તેમની પોલ ખીlલી પડ:
w
w
w
.realpatidar.com
િવDતારના લોકો પણ રાતોિવDતારના લોકો પણ રાતો
હોDટહોDટ+હોDટહોDટહોDટલમાં થઈ બહારલમાં થઈ બહાર
ઘાટકોપર સનાતન સમાજમાંસનાતન સમાજમાં
લોકોએ ઘાટકોપર સનાતન સમાજમાં સતપંલોકોએ ઘાટકોપર સનાતન સમાજમાં સતપં
IIુુIIIંબઈંબઈIુુIII ઝોનમાં પણ જગડાના બીજો રોHયા.ઝોનમાં પણ જગડાના બીજો રોHયા.
ડમાં આવા જગડાના બીજો રોપ એવા લોકો ન આવએવા લોકો ન આવડમાં આવા જગડાના બીજો રોપ
. KLટ ફ. KLટ ફંંડનો િવકાસ કરવો હશડનો િવકાસ કરવો હશ
સમQ શકો છો કસમQ શકો છો કસમQ શકો છો ક... જોજો “એકતા“એકતા
w
w
w
.realpatidar.com
ના ભાઈઓનના ભાઈઓનેેના ભાઈઓનના ભાઈઓનના ભાઈઓન નVનV અપીલ
w
w
w
.realpatidar.com
આપણે સવb સાથે મળ:ને કામ કરcઆપણે સવb સાથે મળ:ને કામ કરc
“એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59
Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 9 of 9
'ય અને તેમની -ુરસી છ3નવાઈ 'ય. તમે 6ુવોતો ખરા ક8 ક8ટલા સનાતનીઓ સતપંથ સમાજમાં
મે>બર બનવા માંગે છે.
સનાતનીઓ સતપંથીઓને સનાતન સમાજમાં મે>બર નથી બનાવતા તો કંઈ ન@હ. સતપંથ
સમાજમાં સનાતનીઓને મે>બર બનાવીને એકતા 'ળવવાનો Bયાસો તમે કરો. જો તમે સાચા
હસો અને જો એકતા મંચ વાળાઓ સાચા હશે તો સતપંથ સમાજમાં બધાજ સનાતનીઓને મે>બર
બનશે. અને જગડો મટ3 જશે. Eટ દઇદો, Iને I સમાજમાં રહ8Jું હોય તે સમાજમાં રહ3 શક8 છે.
સતપંથની સમાજ અલગ છે, અને સનાતની સમાજ અલગ છે. એકતા વાળાઓ સતપંથ સાથે
એકતા રાખવા માંગતા હોય તો સતપંથ સમાજમાં ભળે. કોઈ સનાતની વાંધો ન@હ ઉપાડ8. તેની
ખાતર3 રાખજો. કાયમ માટ8 ધમMના જગડાઓ મટ3 જશે.
માટ• હવે ખરા અથ&માં જગડાઓ મટાડ,ને સમાજમાં શાંિત લાવવાની હોય તો િનણ&ય સતપંથ સમાજ
વાળાઓએ કરવાનો છે.
હાલની પ@રNOથિતમાં, જો QOટ ફંડમાં િવકાસ કરવો હોય તો એકતા મંચને સતપંથ સમાજમાં શામેલ
કર3 નાખો. Iથી બધાજ િવવાદો કાયમ માટ8 મટ3 'ય. શાંિત જળવાય અને સSુની Bગિત થાય.
િનણ&ય સતપંથ સમાજનો છે.
લી.
ર3યલ પાટ3દાર
તા. ૨૯-૦૭-૨૦૧૪
ન[ધ: અહ] ઉપર આપેલ િવચારો મારા _ગત છે. કોઈ પણ િનણMય લેવા પહ8લા તaય ને પોતાના @હસાબે ચકાસી લેવા િવનંતી.
એકતા રાખવા માંગતા હોય તો સતપંથ સમાજમાં ભળે. કોઈ સનાતની વાંધો ન4હ ઉપાડ
સમાજમાં શાંિત લાવવાની હોય તો િનણ+ય સતપંથ સમાજસમાજમાં શાંિત લાવવાની હોય તો િનણ+ય સતપંથ સમાજ
ડમાં િવકાસ કરવો હોય તો એકતા મંચને સતપંથ સમાજમાંડમાં િવકાસ કરવો હોય તો એકતા મંચને સતપંથ સમાજમાં
મટ: ;ય. શાંિત જળવાય અને સ>મટ: ;ય. શાંિત જળવાય અને સ>
ન?ધ: અહA ઉપર આપેલ િવચારો મારા Dગત છે. કોઈ પણ િનણGય લેવા પહHલા તIય ને પોતાના 4હસાબે ચકાસી લેવા િવનંતી.ન?ધ: અહA ઉપર આપેલ િવચારો મારા Dગત છે. કોઈ પણ િનણGય લેવા પહHલા તIય ને પોતાના 4હસાબે ચકાસી લેવા િવનંતી.

More Related Content

Viewers also liked

OE 57 – Navavas (Ravapar) – Satpanthis betray again
OE 57 – Navavas (Ravapar) – Satpanthis betray again OE 57 – Navavas (Ravapar) – Satpanthis betray again
OE 57 – Navavas (Ravapar) – Satpanthis betray again
Satpanth Dharm
 
Series 50 RSS -believers in satpanth dasavatar are muslims
Series 50 RSS -believers in satpanth dasavatar are muslimsSeries 50 RSS -believers in satpanth dasavatar are muslims
Series 50 RSS -believers in satpanth dasavatar are muslims
Satpanth Dharm
 
Series 52 Shankaracharyaji & Sadhu Samajs declare Ssatpanth as Muslim religion
Series 52 Shankaracharyaji & Sadhu Samajs declare Ssatpanth as Muslim religionSeries 52 Shankaracharyaji & Sadhu Samajs declare Ssatpanth as Muslim religion
Series 52 Shankaracharyaji & Sadhu Samajs declare Ssatpanth as Muslim religion
Satpanth Dharm
 
Series 55 Wakf Board -Take over of Imam Shah Bawa Trust E738
Series 55 Wakf Board -Take over of Imam Shah Bawa Trust E738Series 55 Wakf Board -Take over of Imam Shah Bawa Trust E738
Series 55 Wakf Board -Take over of Imam Shah Bawa Trust E738
Satpanth Dharm
 
OE 55 Revolution in Mumbai -Formation of Sanatan Samaj
OE 55 Revolution in Mumbai -Formation of Sanatan SamajOE 55 Revolution in Mumbai -Formation of Sanatan Samaj
OE 55 Revolution in Mumbai -Formation of Sanatan Samaj
Satpanth Dharm
 
Series 49 Mirate Ahmadi - Historical Records on Imam Shah and role of Kaka
Series 49 Mirate Ahmadi - Historical Records on Imam Shah and role of KakaSeries 49 Mirate Ahmadi - Historical Records on Imam Shah and role of Kaka
Series 49 Mirate Ahmadi - Historical Records on Imam Shah and role of Kaka
Satpanth Dharm
 
Series 51 Gujarat State Wakf Board’s letter dated 30-oct-2012 to Collector
Series 51 Gujarat State Wakf Board’s letter dated 30-oct-2012 to CollectorSeries 51 Gujarat State Wakf Board’s letter dated 30-oct-2012 to Collector
Series 51 Gujarat State Wakf Board’s letter dated 30-oct-2012 to Collector
Satpanth Dharm
 
Series 65 Kolhapur Shankaracharya Certificate
Series 65  Kolhapur Shankaracharya CertificateSeries 65  Kolhapur Shankaracharya Certificate
Series 65 Kolhapur Shankaracharya Certificate
Satpanth Dharm
 
Series 53 Protest by Brahmans and Sadhu Samaj of Satpanth
Series 53 Protest by Brahmans and Sadhu Samaj of SatpanthSeries 53 Protest by Brahmans and Sadhu Samaj of Satpanth
Series 53 Protest by Brahmans and Sadhu Samaj of Satpanth
Satpanth Dharm
 
Series 57 – About Satpanth in “Narendra Modi The Man The Times” / સતપંથ ઉપર “...
Series 57 – About Satpanth in “Narendra Modi The Man The Times” / સતપંથ ઉપર “...Series 57 – About Satpanth in “Narendra Modi The Man The Times” / સતપંથ ઉપર “...
Series 57 – About Satpanth in “Narendra Modi The Man The Times” / સતપંથ ઉપર “...
Satpanth Dharm
 
OE 62 -Patidar Sandesh -Mukh mein Ram Bagal mein Chhuri / પાટીદાર સંદેશ – મુખ...
OE 62 -Patidar Sandesh -Mukh mein Ram Bagal mein Chhuri / પાટીદાર સંદેશ – મુખ...OE 62 -Patidar Sandesh -Mukh mein Ram Bagal mein Chhuri / પાટીદાર સંદેશ – મુખ...
OE 62 -Patidar Sandesh -Mukh mein Ram Bagal mein Chhuri / પાટીદાર સંદેશ – મુખ...
Satpanth Dharm
 
Series 60 who is nishkalanki narayan
Series 60  who is nishkalanki narayanSeries 60  who is nishkalanki narayan
Series 60 who is nishkalanki narayan
Satpanth Dharm
 
Series 62 controversy of associating imam shah with atharv veda
Series 62 controversy of associating imam shah with atharv vedaSeries 62 controversy of associating imam shah with atharv veda
Series 62 controversy of associating imam shah with atharv veda
Satpanth Dharm
 
OE 61 -Patidar Sandesh is waging a shadow war against Samaj / સમાજ વિરુદ્ધ પા...
OE 61 -Patidar Sandesh is waging a shadow war against Samaj / સમાજ વિરુદ્ધ પા...OE 61 -Patidar Sandesh is waging a shadow war against Samaj / સમાજ વિરુદ્ધ પા...
OE 61 -Patidar Sandesh is waging a shadow war against Samaj / સમાજ વિરુદ્ધ પા...
Satpanth Dharm
 
Series 64 Satpanth Dasavatar - Clarification
Series 64  Satpanth Dasavatar - ClarificationSeries 64  Satpanth Dasavatar - Clarification
Series 64 Satpanth Dasavatar - Clarification
Satpanth Dharm
 
Series 58 – Satpanth is not a Vedic Religion, but a Muslim Sect / સતપંથ એ વેદ...
Series 58 – Satpanth is not a Vedic Religion, but a Muslim Sect / સતપંથ એ વેદ...Series 58 – Satpanth is not a Vedic Religion, but a Muslim Sect / સતપંથ એ વેદ...
Series 58 – Satpanth is not a Vedic Religion, but a Muslim Sect / સતપંથ એ વેદ...
Satpanth Dharm
 
OE 56 Mameru - daughters used as shields
OE 56 Mameru - daughters used as shieldsOE 56 Mameru - daughters used as shields
OE 56 Mameru - daughters used as shields
Satpanth Dharm
 
OE 54 Patidar Sandesh -anti social activities right under its nose
OE 54 Patidar Sandesh -anti social activities right under its noseOE 54 Patidar Sandesh -anti social activities right under its nose
OE 54 Patidar Sandesh -anti social activities right under its nose
Satpanth Dharm
 
Oe 63 patidar sandesh - exposed conspiracy to clandestinely obtain favourab...
Oe 63  patidar sandesh - exposed conspiracy to clandestinely obtain favourab...Oe 63  patidar sandesh - exposed conspiracy to clandestinely obtain favourab...
Oe 63 patidar sandesh - exposed conspiracy to clandestinely obtain favourab...
Satpanth Dharm
 
OE 49 Ekta Manch ni Pol
OE 49 Ekta Manch ni PolOE 49 Ekta Manch ni Pol
OE 49 Ekta Manch ni Pol
Satpanth Dharm
 

Viewers also liked (20)

OE 57 – Navavas (Ravapar) – Satpanthis betray again
OE 57 – Navavas (Ravapar) – Satpanthis betray again OE 57 – Navavas (Ravapar) – Satpanthis betray again
OE 57 – Navavas (Ravapar) – Satpanthis betray again
 
Series 50 RSS -believers in satpanth dasavatar are muslims
Series 50 RSS -believers in satpanth dasavatar are muslimsSeries 50 RSS -believers in satpanth dasavatar are muslims
Series 50 RSS -believers in satpanth dasavatar are muslims
 
Series 52 Shankaracharyaji & Sadhu Samajs declare Ssatpanth as Muslim religion
Series 52 Shankaracharyaji & Sadhu Samajs declare Ssatpanth as Muslim religionSeries 52 Shankaracharyaji & Sadhu Samajs declare Ssatpanth as Muslim religion
Series 52 Shankaracharyaji & Sadhu Samajs declare Ssatpanth as Muslim religion
 
Series 55 Wakf Board -Take over of Imam Shah Bawa Trust E738
Series 55 Wakf Board -Take over of Imam Shah Bawa Trust E738Series 55 Wakf Board -Take over of Imam Shah Bawa Trust E738
Series 55 Wakf Board -Take over of Imam Shah Bawa Trust E738
 
OE 55 Revolution in Mumbai -Formation of Sanatan Samaj
OE 55 Revolution in Mumbai -Formation of Sanatan SamajOE 55 Revolution in Mumbai -Formation of Sanatan Samaj
OE 55 Revolution in Mumbai -Formation of Sanatan Samaj
 
Series 49 Mirate Ahmadi - Historical Records on Imam Shah and role of Kaka
Series 49 Mirate Ahmadi - Historical Records on Imam Shah and role of KakaSeries 49 Mirate Ahmadi - Historical Records on Imam Shah and role of Kaka
Series 49 Mirate Ahmadi - Historical Records on Imam Shah and role of Kaka
 
Series 51 Gujarat State Wakf Board’s letter dated 30-oct-2012 to Collector
Series 51 Gujarat State Wakf Board’s letter dated 30-oct-2012 to CollectorSeries 51 Gujarat State Wakf Board’s letter dated 30-oct-2012 to Collector
Series 51 Gujarat State Wakf Board’s letter dated 30-oct-2012 to Collector
 
Series 65 Kolhapur Shankaracharya Certificate
Series 65  Kolhapur Shankaracharya CertificateSeries 65  Kolhapur Shankaracharya Certificate
Series 65 Kolhapur Shankaracharya Certificate
 
Series 53 Protest by Brahmans and Sadhu Samaj of Satpanth
Series 53 Protest by Brahmans and Sadhu Samaj of SatpanthSeries 53 Protest by Brahmans and Sadhu Samaj of Satpanth
Series 53 Protest by Brahmans and Sadhu Samaj of Satpanth
 
Series 57 – About Satpanth in “Narendra Modi The Man The Times” / સતપંથ ઉપર “...
Series 57 – About Satpanth in “Narendra Modi The Man The Times” / સતપંથ ઉપર “...Series 57 – About Satpanth in “Narendra Modi The Man The Times” / સતપંથ ઉપર “...
Series 57 – About Satpanth in “Narendra Modi The Man The Times” / સતપંથ ઉપર “...
 
OE 62 -Patidar Sandesh -Mukh mein Ram Bagal mein Chhuri / પાટીદાર સંદેશ – મુખ...
OE 62 -Patidar Sandesh -Mukh mein Ram Bagal mein Chhuri / પાટીદાર સંદેશ – મુખ...OE 62 -Patidar Sandesh -Mukh mein Ram Bagal mein Chhuri / પાટીદાર સંદેશ – મુખ...
OE 62 -Patidar Sandesh -Mukh mein Ram Bagal mein Chhuri / પાટીદાર સંદેશ – મુખ...
 
Series 60 who is nishkalanki narayan
Series 60  who is nishkalanki narayanSeries 60  who is nishkalanki narayan
Series 60 who is nishkalanki narayan
 
Series 62 controversy of associating imam shah with atharv veda
Series 62 controversy of associating imam shah with atharv vedaSeries 62 controversy of associating imam shah with atharv veda
Series 62 controversy of associating imam shah with atharv veda
 
OE 61 -Patidar Sandesh is waging a shadow war against Samaj / સમાજ વિરુદ્ધ પા...
OE 61 -Patidar Sandesh is waging a shadow war against Samaj / સમાજ વિરુદ્ધ પા...OE 61 -Patidar Sandesh is waging a shadow war against Samaj / સમાજ વિરુદ્ધ પા...
OE 61 -Patidar Sandesh is waging a shadow war against Samaj / સમાજ વિરુદ્ધ પા...
 
Series 64 Satpanth Dasavatar - Clarification
Series 64  Satpanth Dasavatar - ClarificationSeries 64  Satpanth Dasavatar - Clarification
Series 64 Satpanth Dasavatar - Clarification
 
Series 58 – Satpanth is not a Vedic Religion, but a Muslim Sect / સતપંથ એ વેદ...
Series 58 – Satpanth is not a Vedic Religion, but a Muslim Sect / સતપંથ એ વેદ...Series 58 – Satpanth is not a Vedic Religion, but a Muslim Sect / સતપંથ એ વેદ...
Series 58 – Satpanth is not a Vedic Religion, but a Muslim Sect / સતપંથ એ વેદ...
 
OE 56 Mameru - daughters used as shields
OE 56 Mameru - daughters used as shieldsOE 56 Mameru - daughters used as shields
OE 56 Mameru - daughters used as shields
 
OE 54 Patidar Sandesh -anti social activities right under its nose
OE 54 Patidar Sandesh -anti social activities right under its noseOE 54 Patidar Sandesh -anti social activities right under its nose
OE 54 Patidar Sandesh -anti social activities right under its nose
 
Oe 63 patidar sandesh - exposed conspiracy to clandestinely obtain favourab...
Oe 63  patidar sandesh - exposed conspiracy to clandestinely obtain favourab...Oe 63  patidar sandesh - exposed conspiracy to clandestinely obtain favourab...
Oe 63 patidar sandesh - exposed conspiracy to clandestinely obtain favourab...
 
OE 49 Ekta Manch ni Pol
OE 49 Ekta Manch ni PolOE 49 Ekta Manch ni Pol
OE 49 Ekta Manch ni Pol
 

More from Satpanth Dharm

Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...
Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...
Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...
Satpanth Dharm
 
Announce 1 - Change of Logo
Announce 1 - Change of Logo Announce 1 - Change of Logo
Announce 1 - Change of Logo
Satpanth Dharm
 
OE 65 Bhoomikaben ne appeal
OE 65 Bhoomikaben ne appeal OE 65 Bhoomikaben ne appeal
OE 65 Bhoomikaben ne appeal
Satpanth Dharm
 
Series 67 Dual faces of Pirana imam shah durgah
Series 67 Dual faces of Pirana imam shah durgahSeries 67 Dual faces of Pirana imam shah durgah
Series 67 Dual faces of Pirana imam shah durgah
Satpanth Dharm
 
Series 63 Namaz in Imam Shah Dargah
Series 63  Namaz in Imam Shah DargahSeries 63  Namaz in Imam Shah Dargah
Series 63 Namaz in Imam Shah Dargah
Satpanth Dharm
 
Oe 64 Formation of Santan Educos
Oe 64 Formation of Santan EducosOe 64 Formation of Santan Educos
Oe 64 Formation of Santan Educos
Satpanth Dharm
 
OE 53 teachers and professors i.e. saraswat parivar have cut relations with ...
OE 53 teachers and professors i.e. saraswat parivar have cut relations with ...OE 53 teachers and professors i.e. saraswat parivar have cut relations with ...
OE 53 teachers and professors i.e. saraswat parivar have cut relations with ...
Satpanth Dharm
 
OE 52 Sanatani Doctors cut relations with Satpanthis
OE 52 Sanatani Doctors cut relations with SatpanthisOE 52 Sanatani Doctors cut relations with Satpanthis
OE 52 Sanatani Doctors cut relations with Satpanthis
Satpanth Dharm
 
OE 51 mandvi hostel -protest against patidar sarvoday trust
OE 51 mandvi hostel -protest against patidar sarvoday trustOE 51 mandvi hostel -protest against patidar sarvoday trust
OE 51 mandvi hostel -protest against patidar sarvoday trust
Satpanth Dharm
 
OE 50 stay against patidar sarvoday trust's prize distribution function
OE 50 stay against patidar sarvoday trust's prize distribution functionOE 50 stay against patidar sarvoday trust's prize distribution function
OE 50 stay against patidar sarvoday trust's prize distribution function
Satpanth Dharm
 

More from Satpanth Dharm (10)

Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...
Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...
Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...
 
Announce 1 - Change of Logo
Announce 1 - Change of Logo Announce 1 - Change of Logo
Announce 1 - Change of Logo
 
OE 65 Bhoomikaben ne appeal
OE 65 Bhoomikaben ne appeal OE 65 Bhoomikaben ne appeal
OE 65 Bhoomikaben ne appeal
 
Series 67 Dual faces of Pirana imam shah durgah
Series 67 Dual faces of Pirana imam shah durgahSeries 67 Dual faces of Pirana imam shah durgah
Series 67 Dual faces of Pirana imam shah durgah
 
Series 63 Namaz in Imam Shah Dargah
Series 63  Namaz in Imam Shah DargahSeries 63  Namaz in Imam Shah Dargah
Series 63 Namaz in Imam Shah Dargah
 
Oe 64 Formation of Santan Educos
Oe 64 Formation of Santan EducosOe 64 Formation of Santan Educos
Oe 64 Formation of Santan Educos
 
OE 53 teachers and professors i.e. saraswat parivar have cut relations with ...
OE 53 teachers and professors i.e. saraswat parivar have cut relations with ...OE 53 teachers and professors i.e. saraswat parivar have cut relations with ...
OE 53 teachers and professors i.e. saraswat parivar have cut relations with ...
 
OE 52 Sanatani Doctors cut relations with Satpanthis
OE 52 Sanatani Doctors cut relations with SatpanthisOE 52 Sanatani Doctors cut relations with Satpanthis
OE 52 Sanatani Doctors cut relations with Satpanthis
 
OE 51 mandvi hostel -protest against patidar sarvoday trust
OE 51 mandvi hostel -protest against patidar sarvoday trustOE 51 mandvi hostel -protest against patidar sarvoday trust
OE 51 mandvi hostel -protest against patidar sarvoday trust
 
OE 50 stay against patidar sarvoday trust's prize distribution function
OE 50 stay against patidar sarvoday trust's prize distribution functionOE 50 stay against patidar sarvoday trust's prize distribution function
OE 50 stay against patidar sarvoday trust's prize distribution function
 

OE 59 – Ekta Hashe… to Jagado Thashe / “એકતા” હશે… તો “જગડો” થશે

 • 1. “એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59 Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 1 of 9 “એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે એકતા હશે, તો જગડો થશે.... 'ું આ વા-માં કંઇક અ2ુગ3ું નથી લાગ3ું. સામા8ય ર;તે એકતા હોય તો શાંિત હોય, =ેમ હોય... જગડો ન હોય. તો પછ; અહ@ જગડો -ાંથી આAયો? હાલમાં Cુંબઈ ખાતે Gી કHછ કડવા પાટ;દાર Kાિત LMટ ફંડ નામની સંMથા છે (Pૂંકમાં LMટ ફંડ), Sની Tૂંટણી =VWયા હાથ ધરYલ છે. આ Tૂંટણી =VWયામાં ભાગ લેનાર એક પ[ું નામ છે “એકતા” ]ુપ. આ એકતા ]ુપ/મંચ એજ છે S એકતાની લોભામણીભર; વાતો કર;ને, ભરમાવીને, લોકોને પોતાની તરફ આકષa રbું છે. તો ચાલો જોઈએ કY એકતાની આદશ+વાદ- વાતો કરનાર લોકોના કમ2 ક3વા છે. કારણ કY વાતો ગમે તેવી સાર; કરતા હોય, વાMતવમાં માણસની સાચી ઓળખતો તેમના કમeથી જ થાય છે. A) એકતા મંચની પહ3લી 8હ3ર સભા: આપ સૌને યાદ હશે કY તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૨ના એકતા મંચના આગેવાનોએ ઉિમયા માતાm મંVદર, વાંઢાય, કHછ ખાતે એક સભા બોલાવેલ હતી. એ સભા બોલવા પાછળનો હY3ુ સનાતની લોકોમાં એકતા લાવવાનો હતો, એoું pહYર કરYલ હ3ું. એ સભાનો અહYવાલ તથા વીVડઓ તમને અહ@ http://www.realpatidar.com/a/oe47 પર મળશે. તમે અહYવાલ અને િવડ;ઓ જોયા બાદ સભોું અqયયન કરશો તો તમે નrધ લેશો કY... 1. એ સભા ફsત સનાતનીઓ માટYનીજ છે અને જો સતપંથીઓ એ સભામાં હોય, તો તે સભા છોડ; દY, તેoું વારંવાર િનવેદન માઈક ઉપરથી કરવામાં આવ3ું હ3ું. આમ કર;ને એoું tચu ઉvું કરવામાં આવ3ું હ3ું કY pણે આ સભાના સંચાલકોને માu સનાતનીઓની tચwતા છે અને સતપંથીઓથી પોતે xૂર રહYવા માંગે છે. સનાતની એકતા માટYું િનવેદન તેવોએ સમાચાર પuોમાં પણ આપેલ હ3ું. 2. બીજો નrધ પાu Cુyો હતો કY આ સભામાં, નખuાણા zMથત, Gી અtખલ ભારતીય કHછ કડવા પાટ;દાર સમાજ, Pૂંકમાં કY{8|ય સમાજ, S સનાતનીઓની મા}ુ સંMથા છે, તે કY{8|ય સમાજના, િવ~ુ€ લોકોને ઉ‚કYરવામાં આવતા હતા. તેમજ સનાતનીઓું ધાિમƒક કY8| એટલે કY સંMકાર ધામના =Cુખ Gી Sઠાબાપા, ઉપ-=Cુખ Gી હંસરાજભાઈ ધો† (S હાલે ઉિમયા માતાm વાંઢાયના =Cુખ છે.) અને કંઠ; િવMતારના આગેવાન Gી નારાયણ રામm પોકાર સામે ઝેર ઓકવામાં આવેલ હ3ું. w w w .realpatidar.com એકતાની આદશ+વાદ- વાતો કરનાર લોકો w w w .realpatidar.com વાતો ગમે તેવી સાર; કરતા હોય, વાMતવમાં માણસની સાચી ઓળખવાતો ગમે તેવી સાર; કરતા હોય, વાMતવમાં માણસની સાચી ઓળખ ક તાતા.૨૩.૦૭.૨૦૧૨.૨૩.૦૭.૨૦૧૨ ખાતે એક સભા બોલાવેલ હતી.એક સભા બોલાવેલ હતી. લોકોમાં એકતા લાવવાનો હતોલોકોમાં એકતા લાવવાનો હતો, એo, એoુ, એoંં, એo, એo, એo pહ http://www.realpatidar.com/a/oe47http://www.realpatidar.com/a/oe47 w w w .realpatidar.com ં અqયયન કરશો તોં અqયયન કરશો તો તમેતમે નrધ લેશો ક સનાતનીઓ માટસનાતનીઓ માટસનાતનીઓ માટસનાતનીઓ માટસનાતનીઓ માટનીજનીજ છે વારંવાર િનિનવેદનવેદન માઈક ઉપર ં કરવામાં આવ3ં કરવામાં આવ3ું કરવામાં આવ3ં હ3ં હ3ં કરવામાં આવ3ં કરવામાં આવ3ું કરવામાં આવ3 ું હ3ં કં કં હ3ં હ3ં હ3ું હ3 Yં ક અને સતપંઅને સતપંથીઓથીઓથીથી પોતે સમાચાર પuોમાં પણ આપેલ હ3સમાચાર પuોમાં પણ આપેલ હ3 DN: email=mail@realpatidar.com Date: 2015.02.15 19:04:12 +05'30'
 • 2. “એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59 Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 2 of 9 3. એ સભામાં લોકોને ઉ/ક0રવા એ3ું પણ એક 7ચ9 ઉ:ું કરવામાં આવેલ હ<ું ક0 ક0=>?ય સમાજ, માંડવી િવDતારના લોકો સાથે વષFથી અ>યાય કરH રIું છે. એટલે માંડવી િવDતારના લોકો પોતાની એક અલગ સમાજ ઉભી કર0 એવી ખોટH રMુઅતો કરવામાં આવી. 4. પણ એ સભામાં Nુલાસાઓ જયાર0 થયો, Pયાર0 ખબર પડH ક0 આ એકતા મંચ વાળા લોકો, પોતાના િવDતારનાજ બીS લોકો, એટલે ક0 કંઠH િવDતારના ભાઈઓ સાથે અ>યાય કરH રVા હતા. એટWુંજ નXહ આ એકતા મંચ વાળા ભાઈઓ સંDકાર ધામની Zગિતથી પણ Nુશ નોહતા. એટલેજ સંDકાર ધામના Z[ુખ ી ]ઠા બાપા અને ઉપ-Z[ુખ ી હંસરાજભાઈ ધો_, સામે લોકોને ખોટH રHતે ઉ/ક0રતા હતા. ક0=>?ય સમાજ એકતા મંચના નેતાઓને છાવર<ું નો`<ું, એટલે અચાનક ક0=>?ય સમાજ ખરાબ છે, તેવો Mુaો Zચાર કરવામાં આbયો. 5. એકતા મંચના લોકોએ કંઠH િવDતારના સનાતની ભાઈઓના, લગભગ ૭૫ સ[ૂહ લfનો કરવા માટ0 તેમની વાજબી માંગ હોવા છતાં, માંડવી હોDટ0લની જfયા ન ફાળવી. અને સનાતની સ[ૂહ લfન રોકવા માટ0 ] કઈ ષડhં9ો કર0લ હતા, તેનો પદાjફાષj થઇ ગયો. (આ3ું કરવા પાછળ એકતા મંચ વાળાઓmું [ુnય કારણ હ<ું માંડવી હોDટ0લmું ગેરકાયદ0સર રHતે સરકારH દDતાવેજોમાં નામmું ફ0રબદલ, ] તેઓને oપાવ3ું હ<ું.) 6. સનાતની એકતાના નામે બોલાવેલ સભાનો [ુnય હ0<ુ, તો માંડવી િવDતારના સનાતની લોકોને ભરમાવીને, નખ9ાણા qDથત, ચોnખી સનાતની ક0=>?ય સમાજથી તેમને િવ[ુખ કરH, સનાતની ભાઈઓને નબળા પાડH દHધા પછH, તેમને સતપંથ સાથે જોડH દ0વાmું કાવતrું. બીMુ ં હ0<ુ એકતા મંચના નેતાઓને પોતાની Nુરસી ટકાવી રાખવાની લાલસા હતી. સતપંથને છાવરHને પોતાની Nુરસી મજsુત કરવાની તેમની નીિત હતી. આ3ું ચોખે ચોNું દ0ખાય છે. 7. બીt બાMુ, સંDકાર ધામના કરતા હરતાને હલકા ચીતરHને, સનાતનીઓના ધાિમuક ક0>?નો Zભાવ લોકોમાં ઓછો થઇ Sય, તેમજ Zભાવ નેગેટHવ થઇ Sય, તેવા પણ એક ZPયનો હતા, તે3ું સમSઈ આવે છે. અને છેvલે તમે જોશો ક0 એજ સભામાં જયાર0 સPય લોકો સામે Zકટ થwું Pયાર0 હાજર રહ0લ લોકોએ સભાના આયોજકો સામે ક0વો આxોશ bયyત કર0લ હતો અને સભા કોઈ પણ િનણjય લીધા વગરજ zતે િવખરાઈ ગયેલ હતી. સભા ત{ન િન|ફળ ગઈ હતી. એટલે સમાજમાં એકતા મંચે જગડાઓના બીજ રોપવાના 1ય3ન કયા4. w w w .realpatidar.com •ો •ચાર કરવામાં આ&યો•ો •ચાર કરવામાં આ&યો ના, લગભગલગભગ ૭૫ માંડવી હો2ટમાંડવી હો2ટમાંડવી હો2ટમાંડવી હો2ટમાંડવી હો2ટલની જ6યાલની જ6યા 7ો કર7ો કર447ો કર7ો કરલલ હતા,હતા, 99ુુ999;ય;ય કારણકારણ હ= રબદલરબદલ, @, @ તેઓને CપાવEતેઓને CપાવE એકતાના નામે બોલાવેલ સભાનોસભાનો 99;ય નખ7ાણા I2થતનખ7ાણા I2થત,, ચો;ખીચો;ખી ને નબળાને નબળા પાડL દLધાપાડL દLધા એકતા મંચનાએકતા મંચના નેતાઓનેતાઓ વરLનેવરLને પોતાની Nપોતાની N ખાય છે. બાQબાQ, સં2કાર ધામસં2કાર ધામ •ભાવ લોકોમાં ઓછો થઇ Sય
 • 3. “એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59 Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 3 of 9 ન(ધ: આ+ું થયા બાદ, બી4 5દવસે સમાચાર પ=ોમાં ખોટા સમાચારો છપાયેલ હતા કB એકતા મંચની Cથાપના એ સભામાં થયેલ હતી. આવી રEતે આ લોકો તFન GુHાણાના આધારB, લોકોને Jુમરાહ કરE પોતાના તરફ Lભાિવત કરવા Nામક વાતો ફBલાવે છે. આવા લોકોની વાતો પર ભરોસો કરશો ન)હ, તેવી ખાસ િવનંતી. એકતા મંચના GુHાણાઓની પોલ ખોલતો વી5ડઓ તમે અહQ http://www.realpatidar.com/a/oe49 જોઈ શકશો. જો તમે આ લQક http://www.realpatidar.com/a/oe47 જોશો તો તમને 4ણ થઇ જશે કB એકતા મંચ પાછળ અWુક ખાસ લોકો કયા છે. B) એકતા મચ4ું માંડવી હો7ટ9લ કાવત:ું ;ુ<=ું થ?ું: Xયાર બાદ થોડા 5દવસોમાંજ લોકોને ખબર પડE ગઈ કB એકતા મંચના ભાઈઓએ સતપંથીઓ સાથે ભળEને માંડવી ખાતે આવેલ કBYZ[ય સમાજની માલકEની લ]ું વીર^ ધો_ છા=ાલય એટલે કB `ૂંકમાં માંડવી હોCટBલની િમલકતbું, સમc સમાજને dધારામાં રાખીને, ચોરE eપી રEતે, સરકારE દCતાવેજોમાં નામ બદલ કરEને, એક બી4 નવા fCટના નામે ફBરવી નાખેલ છે. બી4 શgદોમાં સમાજની િમલકતની ચોરE કરBલ છે. એ નવા fCટbું નામ હhું પાટEદાર સવiદય fCટ અને તેમાં સતપંથીઓને (ખાસ ન(ધ પા= નામ છે kી રતનશી લાલ^ વેલાણી, સતપંથ સમાજના મા^ LWુખ) સાથે રાખેલ હતા. આ mુકમnમાં કBYZ[ય સમાજના બે fCટEઓ, kી િશવદાસ ગોિવoદ છાભૈયા અને kી લધા િવkામ પોકાર શામેલ હતા અને તેમની સાથે માંડવી હોCટBલ િનમાnણ સિમિતના અWુક ભાઈઓ જોડાયેલ હતા, qની 4ણ હવે જગ 4હBર છે. એટલે એકતા મંચના લોકો સમાજની િમલકત ચોરવા વાળા લોકો છે. જયારB લોકોને તેમની સાથે થયેલ દગોની 4ણ થઇ XયારB લોકો ભારB આrોશમાં આવેલ હતા અને તેમને પોતાનો આrોશ Gુદા Gુદા 4હBર સભાઓમાં sયકત કરBલ હતો. એટલે એકતા મંચના કારણે પાછા જગડાઓ થયા. C) એકતા મંચની Hુકાન Iી મનHુખ ધનK વેલાણી અને પીરાણાવાળા Iી દ9વK કરસન ભાવાણીએ પોતાના હાથમાં લીધી: kી મનtુખ ધન^ વેલાણી, એ કBYZ[ય સમાજની શાખા ગણાhું Wુંબઈ ઝોનના મા^ LWુખ હતા. તેઓ Wુંબઈ ઝોનના LWુખ તરEકB સનાતનીઓને સંvૂણn રEતે સહયોગ નોહતા આપતા એટલે સનાતનીઓએ ભેગા થયા અને એક Gુ ંબેશના પ5રણામે મનtુખભાઈને LWુખ પદમાંથી રા^નાWું આપ+ું પડwું અને તેમના સતપંથી સાથીદાર એટલે પીરાણાના fCટના એક w w w .realpatidar.com થોડા !દવસોમાંજ!દવસોમાંજ ભળ*ને માંડવી ખાતે આવેલને માંડવી ખાતે આવેલ ં વીર3 ધો5 છા7ાલય એટલે ક <ૂૂ<ંકમાંંકમાં<<ૂ< માંડવી હો?ટમાંડવી હો?ટ , સરકાર*, સરકાર* દ?તાવેજોમાંદ?તાવેજોમાં શBદોમાં સમાજની િમલકતની ચોર* કરશBદોમાં સમાજની િમલકતની ચોર* કર પાટ*દાર સવFદય G?ટ અને તેમાં સતપંપાટ*દાર સવFદય G?ટ અને તેમાં સતપં , સતપંથ સમાજ, સતપંથ સમાજના મા3 IJના મા3 IJ િશવદાસ ગોિવLદ છાભૈયા અને Nી લધા િવNામ પોકાિશવદાસ ગોિવLદ છાભૈયા અને Nી લધા િવNામ પોકા લ િનમાOણ સિમિતના અJલ િનમાOણ સિમિતના અJ મંચના લોકો સમાજની િમલકત ચોરવામંચના લોકો સમાજની િમલકત ચોરવા w w w .realpatidar.com લોકોને તેમની સાથે થયેલ દગોલોકોને તેમની સાથે થયેલ દગો તેમને પોતાનો આQોશ Rતેમને પોતાનો આQોશ Rતેમને પોતાનો આQોશ R
 • 4. “એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59 Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 4 of 9 ટોચના *ય,-ત, 0 પીરાણાના નાનકદાસ કાકા છે, તેમના સાથે ન9કનો *ય,-ત ગત સંબંધ રાખતા હોય, તેવા ?ી દ@વ9 કરસન ભાવાણીને પણ Bુંબઈ ઝોનમાંથી રા9નાBું આપGું પડ@લ હIું. એક બાJુ ?ી મનKુખભાઈ ક@LMNય સમાજથી નારાજ હતા અને પોતાનો Pિતશોધ લેવા માટ@ મૌકો શોધતા હતા, Sયાર@ બી9 બાJુ એકતા મંચTું ક@LMNય સમાજ સાથે કૌભાંડના કારણે એકતા મંચ પણ ક@LMNય સમાજનો UુVમન થઇ ગયો હતો. UુVમનનો UુVમન મારો દોXત... આવા િસYાંતને લઇને Bુંબઈમાં બZે Jૂથ ભેગા થયા. મનKુખભાઈ ચIુર હોવાના કારણે, એકતા મંચના નવા લીડર તેઓ બMયા. D) સનાતનીઓના િવ#ુધ &'ટ ફંડનો કરવામાં આવેલ 3ુ#ુપયોગ: સંજોગો વશ એકતા મંચના લોકો Bુંબઈ ,Xથત ]Xટ ફંડના કરતા હરતા પણ હતા. આના કારણે Bુંબઈ ]Xટની સમાજ વાડ_ઓ અને BુંબઈTું Bુખ પ` ગણાIું પાટ_દાર Pગિતનો ભરaુર Uુbુપયોગ પોતાના Xવાથc માટ@ કયd. આમ કરવા માટ@ તેવો ]Xટના અMય સનાતની ]Xટ_ઓને હ@રાન કરવા અને eહ@રમાં બદનામ કરવા માટ@ પાટ_દાર Pગિતમાં આવેદનો છાપેલ હતા. આમ કરવા માટ@ ]Xટના અBુક ]Xટ_ઓએ, ]Xટના િનયમોને એક બાJુ તાકમાં રાખીને સનાતની લોકો સામે ચોfખે ચોખો અMયાય કરવા લાgયા. જયાર@ સનાતની ભાઈઓને પોતાનો Pિતઉiર પાટ_દાર Pગિતમાં છાપવા િવનંતી કર@લ હતી, Sયાર@ એ ]Xટ_ઓ િનયમો દ@ખાડ_ને સનાતનીઓનો આવાજ, એ ઘડ_ aુરતો, દબાવી દ_ધેલ હતો. પાછો સનાતનીઓ પર અMયાય થવા લાgયો. એટલે એકતા મંચના કારણે પાછા જગડાઓ થયા. E) ?ુંબઈ ઝોનની તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૨ની FહHર સભામાં કHJKLય સમાજના M?ુખOું અપમાન: તા. ૦૧.૧૨.૨૦૧૨ના Bુંબઈ ઝોનની eહ@ર સભા બોલવામાં આવેલ હતી. એ સભામાં ક@LMNય સમાજના PBુખ ?ી ગંગારામભાઈ સંખાલા આવાના હતા અને એ સભામાં જો લોકોને વાXIુ હક_કતોની eણ થશે તો Bુંબઈમાં એકતા મંચ ધોવાઇ જશે. આ ભયથી પોતાનો બચાવ કરવા માટ@ એકતા મંચે એક ષડoં` રpqું. એ સભાને િનrફળ બનાવવા માટ@ એકતા મંચે સતપંથીઓને ઉVક@યાc. તેમને ભય બતા*યો ક@ જો તમને તમાbું અ,XતSવ ટકાવી રાખવો હોય તો 0મ અમે કહ_એ તેમ કરો. નtહ તર આ સનાતનીઓ તમને Bુંબઈના ]Xટમાંથી બહાર કાઢ_ નાખશે. વvુમાં સભામાં અશાંિત ઉભી કરવા માટ@ અસામાwજક તSવો ક@ 0ઓ પોલીસથી બચતા ફરતા હોય, તેવા લોકોનો પણ સાથ લીધો. નાિસક 0વા Uૂર w w w .realpatidar.com સંજોગોસંજોગો વશવશ એકતાએકતા કારણે Bુકારણે Bંબઈ ]Xટની સમાજ વાડ_ઓ અનેંબઈ ]Xટની સમાજ વાડ_ઓ અનેકારણે Bુકારણે B પયોગ પોતાના Xવાથc માટપયોગ પોતાના Xવાથc માટ રાનરાન કરવા અને eહકરવા અને eહ આમ કરવા માટકરવા માટ@કરવા માટ સનાતનીસનાતની લોકોલોકો સામેસામે ને પોતાનો Pિતઉiરઉiર પાટ_દાર Pગિતમાં છાપવા િવનંતી કરપાટ_દાર Pગિતમાં છાપવા િવનંતી કર ને સનાતનીઓનોને સનાતનીઓનો આવાજ સનાતનીઓ પર અMયાય થવા લાgયો.સનાતનીઓ પર અMયાય થવા લાgયો. એટલએટલ ની તા.ની તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૦૧.૧૨.૨૦૧ w w w .realpatidar.com ના Bના Bુંબઈ ઝોનંબઈ ઝોનના Bના Bુ
 • 5. “એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59 Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 5 of 9 •દ•શથી પણ સતપંથીઓને બોલવામાં આ0યા. સભા શ4ુ થાય તે સમયથી પહ•લા સતપંથીઓ મોટ8 સં9યામાં હોલમાં આવીને :ુરસીઓ પર કબજો કર8 લીધો અને સનાતનીઓ માટ• કોઈ ખાસ જગ ના બચી. એટલે સનાતનીઓ પેસેજમાં અને દાદરા પર અટક8 ગયા અને સભામાં પોતાનો અવાજ ન પોહચાડ8 શFા. G કઈ થોડા સનાતનીઓ હતા, તેઓએ પોતાનો અવાજ ઉપાડJો, પણ એકતા મંચના ચાલ સામે પોતે Kૂંકા પડJા. સતપંથીઓના સાથ લઇને એકતા મંચ વાળાઓએ સભાને જગડાનો 2વ3પ આ5યો અને સભા ચલાવા ન દ9ધી. એટલે એકતા મંચ હોય >યાં જગડા હોય. મીટ?ગમાં જગડા કરવામાં આAયા અને ફCરયાદ પોલીસ Dુધી પણ પોહંચી ગઈ. સનાતનીઓ આ ઘટનાથી ભાર• આNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPુQ ક• Rુંબઈમાં જો પોતાના Sહતની રTા કરવી હશે તો Rુંબઈ લેવેલUું સનાતનીઓUું એક સંગઠન હોWું જXર8 છે. માટ• તેઓએ નO8 કPુQ ક• સમZ Rુંબઈ િવતાર આવર8 લેતી કોઈ સમાજ ન હોવાથી સનાતનીઓએ પોતાની એક સમાજ, Rુંબઈ આખાની એક સમાજ, ઉભી કરવી પડશે. નHધ: એકતા મંચ લJમીનારાયણ સમાજથી પહKલા 2થાપાણો અને સમાજમાં જગડાઓ શMુ થઇ ગયા. સમાજમાં શાંિત લાવવા માટK લJમીનારાયણ સમાજ 2થાપાણો. F) લJમીનારાયણ સમાજની 2થાપના: Rુંબઈના ]ટના ]ટ8ઓનો સાથ લઇને એકતા મંચના અ_યાચાર વધતા જતા હતા. એટલે Rુંબઈના સમ`ુ અને જવાબદાર સનાતની આગેવાનો આગળ આ0યા અને Rુંબઈમાં સનાતની સમાજ ઉભી કરવાUું નO8 કPુQ. ભલે આ સમાજUું નામ લbમીનારાયણ સનાતન સમાજ હcું, પણ તેમાં આયd સમાજ પંથ, વામીનારાયણ પંથ, સ_યનારાયણ પંથ એમ સનાતન ધમdના Rુ9ય પંથના લોકો ને ભેગા રાખવામાં આવેલ હતા. અહe લbમીનારાયણ સમાજ વાળાઓએ ખર8 સનાતની એકતાUું •દશdન કર•લ હcું. હવે ફર8થી એકતા મંચને ભય લાગવા માંડJો ક• Rુંબઈમાં સનાતની લોકો હવે ભેગા થઇ ગયા છે એટલે ક• G સતપંથને પોવાUું પોતાUું કામ છે, તેમાં અડચણ આવશે. એટલે Sદવસ રાત લbમીનારાયણ સમાજને Gમ તેમ કર8ને હંફાવવાUું કામ કરવા લાgયા. લbમીનારાયણ સમાજના સમાચારો પાટ8દાર •ગિતમાં છાપવા ન દ•વામાં આ0યા. w w w .realpatidar.com આNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPઆNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPુઆNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPQ કQ કઆNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPઆNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPઆNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPુઆNોશમાં આવી ગયા અને તેઓએ નO8 કPQ ક ં સનાતનીઓUું સનાતનીઓUં એક સંગઠન હોWં એક સંગઠન હોWં સનાતનીઓUું સનાતનીઓU ંબઈ િવતાર આવર8 લેતી કોઈ સમાજ ન હોવાથી સનાતનીઓએંબઈ િવતાર આવર8 લેતી કોઈ સમાજ ન હોવાથી સનાતનીઓએ ંબઈ આખાની એક સમાજ, ઉભી કરવી પડશે.ંબઈ આખાની એક સમાજ, ઉભી કરવી પડશે. નHધ: એકતા મંચ લJમીનારાયણ સમાજથી પહલા 2થાપાણો અનલા 2થાપાણો અન w w w .realpatidar.comલJમીનારાયણ સમાજ 2થાપાલJમીનારાયણ સમાજ 2થાપા w w w .realpatidar.com સમાજની 2થાપનાસમાજની 2થાપના:: RRુRંબઈRુR w w w .realpatidar.com જતા હતા.જતા હતા. એટલેએટલે RંબઈનાR ંબઈમાં સનાતની સમાજ ઉભી કરવાUંબઈમાં સનાતની સમાજ ઉભી કરવાU લbમીનારાયણ સનાતન સમાજ હcલbમીનારાયણ સનાતન સમાજ હc એમ સનાતન ધમdના Rએમ સનાતન ધમdના R
 • 6. “એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59 Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 6 of 9 લોકો કહ( છે આ ક( લ+મીનારાયણ સમાજમાં આય5 સમાજ પંથ અને લ+મીનારાયણ પંથને માનનારા લોકો વ9ચે મતભેદ ઉભા કરવાના ભર>ુર @યAનો કરવામાં આવી રBા છે. Cમ તેમ કરDને લ+મીનારાયણ સમાજના સનાતનીઓને આપસમાં જFડાવીને સનાતનીઓની આ સમાજને તોડવાGું કામ થઇ રIું છે, આવા ખાસ LુMોથી સમાચારો મળD રBા છે. એટલે જગડાઓ ઉભા કર(ને સનાતની એકતા તોડવા/ું કામ 3ુંબઈમાં એકતા મંચ કર( ર7ું છે, એ:ું લોક 3ુખે સભળાય છે. G) ઘાટકોપર સનાતન સમાજમાં સતપંથીઓને Bુસાડવાના Cપંચો: હાલમાં ૨૧-૦૬-૨૦૧૪ના ઘાટકોપર સનાતન સમાC િવચાર િવિનમય કરવા માટ( સભા બોલવાવેલ હતી. એ સભામાં સતપંથીઓ મોટD સંYયામાં હાજર હતા. સનાતન સમાજમાં સતપંથીઓ સZય નથી, તે સહજ વાત છે. C લોકો સમાજના સZયો નથી તે લોકો આ સભામાં ક(વી રDતે આવે? ન આવે શક(. પણ આવી ગયા અને આગળ બેસી ગયા. આ સભામાં એકતા મંચના આગેવાનો (ન]ધ: હવે એકતા મંચમાં માંડવી હો`ટ(લ કૌભાંડના આરોપીઓ પણ જોડાઈ ગયેલ છે.) એક પછD એક ઉભા થઇને એકજ રdુવાતો કરવા લાFયા ક( સતપંથીઓ ને સમાજમાં સાથે રાખવા છે. આપણી eૂલ થઇ ગઈ છે ક( સનાતની સમાજ બનાવી. આપણને સતપંથીઓ વગર નgહ ચાલે. માટ( હવે આપણે સતપંથીઓને સાથે રાખીએ. બંધારણ નgહ બદલીએ, પણ સતપંથીઓ ને સાથે રાખીએ. સદભાFયે સભામાં કોઈ િનણ5ય ન લેવાયો. પણ જગડાના બીજ એકતા મંચે રોFયા. જોજો ભાઈઓ આપણા મહાન hાિત Lુધારક iુjઓ, Cમાં kી લાલરામl મહારાજ, kી ઓધવરામl મહારાજ, kી વાલરામl મહારાજ વગેર( શામેલ છે, તેવા iુmુઓએ C અથાગ મહ(નત કરDને આપણી સમાજને સતપંથમાંથી છોડાવીને ચોYખી કર(લ હતી, તે મહાન iુjઓના કાય5ને આ એકતા મંચ noું વાળવા પાછળ પડpું છે. Cમ તેમ કરDને સતપંથીઓને સનાતની સમાજમાં qુસાડવા છે. આમ ધીરD ધીરD તેમGું લ+ય, સનાતનીઓની માrુ સં`થા એટલે ચોYખી સનાતની ક(stuય સમાજને vુિષત કરવાનો છે. એટલી પછ( એકતા મંચના કારણે કGHIJય સમાજમાં પણ જગડા શLુ. H) 3ુંબઈ ઝોનની Nૂંટણી: ક(stuય સમાજના, એટલે નખMાણા x`થત kી અyખલ ભારતીય ક9છ કડવા પાટDદાર સમાજના zુંબઈ ઝોનની |હ(ર સભા હાલમાં તા. ૨૬.૦૭.૨૦૧૪ના રાખવામાં આવેલ હતી. તે સભામાં કારોબારD સZયોના નામો ન~D કરવામાં હતા. તેમાં ઘાટકોપર સનાતન સમાજ w w w .realpatidar.com વેલ થીઓ સ%યથીઓ સ%ય નથીનથી, તે વી ર*તે આવે?વી ર*તે આવે? નન આવે શકઆવે શક ના આગેવાનોના આગેવાનો (ન3ધ:(ન3ધ: જોડાઈ ગયેલજોડાઈ ગયેલ છે.)છે.) એકએક પછ* એક ઉભા થઇ સમાજમાં સાથે રાખવા છે.સમાજમાં સાથે રાખવા છે. ઓ વગર નEહ ચાલે.ઓ વગર નEહ ચાલે. પણપણ સતપંસતપંથીથીઓ ને સાથે રાખીએ જગડાના બીજ એકતા મંચજગડાના બીજ એકતા મંચજગડાના બીજ એકતા મંચજગડાના બીજ એકતા મંચજગડાના બીજ એકતા મંચ જોજો ભાઈઓ આપણા મહાન Iાિત Kજોજો ભાઈઓ આપણા મહાન Iાિત K ઓધવરામL મહારાજ, Mી વાલરામL મહારાજ વગેરઓધવરામL મહારાજ, Mી વાલરામL મહારાજ વગેર કર*ને આપણી સમાજને સતપંથમાંથી છોડાવીને ચોNખી કરકર*ને આપણી સમાજને સતપંથમાંથી છોડાવીને ચોNખી કર એકતા મંચ OPં વાળવા પાછળ પડRં વાળવા પાછળ પડRએકતા મંચ OPએકતા મંચ OP ધીર* ધીર* તેમS
 • 7. “એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59 Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 7 of 9 તરફથી પીરાણા વાળા સતપંથી 1ી દ3વ4 કરસન ભાવાણી7ું નામ આપવામાં આવેલ છે. ઘાટકોપર સનાતન સમાજના ?@ુખ એકતા Bુપમાં એક ઉમેદવાર છે. અહE પણ Fુવો સનાતની સમાજમાં સતપંથીઓને Hુસાડવાના ?પંચ છે. એટલે ફર!થી એકતા મંચે જગડાના બીજ રોય ને? I) 1ુંબઈ 45ટ ફંડની 6ૂંટણી: અગામી તા. ૦૫-૦૮-૨૦૧૪ના 1ી ક.ક.પા. Qાિત STટ ફંડ @ુંબઈની Wુંટણી7ું મતદાન Xહ3ર થયેલ છે. આ Wુંટણીમાં એકતા મંચ લોકો સામે એવો @ુZો રાખી ર[ું છે, ક3 એકતા મંચને @ુંબઈની એકતાની બ]ુ ^ચ_તા છે. લ`મીનારાયણ સમાજના આગેવાનો, a આ Wુંટણીમાં ઉભા છે, તેઓને હરાવો, નહE તો @ુંબઈની એકતા b ૂટd જશે. આવી eામક વાતો ફ3લાવીને લોકોમાં અને ખાસ કરdને સતપંથીઓમાં ડર ફ3લાવા7ું કામ કરd રfા છે. જયાર3 પgરhTથિત કંઇક Fુદd છે. લોકો Xણે છે ક3 STટ ફંડમાં સતપંથીઓ પહ3લેથી સjયો છે. STટ ફંડ ધમlના નામે કામ કરbું નથી. બધાજ લોકો Xણે છે ક3 સંTથા7ું aમ બંધારણ હોય, તે ?માણે કામ કરmું પડ3. STટ ફંડમાં સતપંથીઓને વોટ આપવાનો હn છે, તો તે રહ3શે. સનાતનીઓ ક< લ=મીનારાયણ વાળાઓ આજ Bદવસ Dુધી Fાર< પણ કોઈ પણ સતપંથીને સતપંથ છોડવાIું કહ<લ નથી. સતપંથીઓ પોતાના ધમLમાં Mુશ રહ< અને સનાતનીઓ પોતાના ધમLમાં Mુશ રહ<. તેમાં કોઈને Fાં વાંધો છે. ૧૦૦ વષL પહ<લા આપણી આખી Tાિત સતપંથમાં હતી. પણ પછ! ધીર< ધીર< Dુધર! ગઈ. સનાતનીઓની લાગણી છે ક< સતપંથીઓ પણ તેમની સાથે જોડાઈ Vય. તેમના તરફથી સતપંથીઓને જોડાવાIું આમંWણ ઉYું છે, પણ તે માW [યાર< ક< જયાર< સતપંથીઓને પોતાના મનથી એું લાગે ક< માર< સતપંથ છોડ! દ<વો છે અને સનાતનમાં ભળ! જું છે, [યાર<. ખાસ ન^ધ: આજ gદવસ oુધી સતપંથીઓને pાર3 પણ હ3રાન કરવા7ું કામ સનાતની કqુr નથી. આજ gદવસ oુધી સનાતનીઓએ સતપંથ સમાજમાં મેsબર થવાની માંગણી નથી કરd. aમ સતપંથીઓ સનાતન સમાજમાં મેsબર બનવા આવે છે, તેમ કોઈ gદવસ સાંભtqું છે ક3 સનાતનીઓને સતપંથીઓની સમાજમાં મેsબર બનાuયા. pાર3 નgહ. િવચાર કરજો ક3 શા માટ3 આmું થાય છે. સનાતનીઓને સતપંથ ધમl સાથે કોઈ લેવા દ3વા નથી. સતપંથીઓ પોતાના સમાજમાં vુશ રહ3, સનાતનીઓને હ3રાન ન કર3, બસ એટwુજ તેવો ચાહ3 છે. aથી જગડાઓને ટાળd શકાય. w w w .realpatidar.com eામક વાતો ફ કામ કરd રfા છે.કામ કરd રfા છે. જયારજયાર33જયારજયારજયાર પgરhTથિત કંઇક લેથી સjયો છે. STટ ફલેથી સjયો છે. STટ ફલેથી સjયો છે. STટ ફડ ધમlના નામે કામ કરbડ ધમlના નામે કામ કરb બંધારણ હોય,બંધારણ હોય, તેતે ?માણે કામ કરm?માણે કામ કરmતેતે શે. લ=મીનારાયણ વાળાઓ આજ Bદવસ Dલ=મીનારાયણ વાળાઓ આજ Bદવસ Dલ=મીનારાયણ વાળાઓ આજ Bદવસ Dધી Fાર w w w .realpatidar.com લ નથી. સતપંથીઓ પોતાના ધમLમાં Mલ નથી. સતપંથીઓ પોતાના ધમLમાં M w w w .realpatidar.com ૧૦૦૧૦૦ વષL પહવષL પહ<વષL પહલા આપણી આખી Tાિત સતપંથમાં હતી. w w w .realpatidar.com ધર! ગઈ. સનાતનીઓધર! ગઈ. સનાતનીઓનીની લાગણી છની w w w .realpatidar.com મના તરફથી સતપંથીઓનમના તરફથી સતપંથીઓનમના તરફથી સતપંથીઓનમના તરફથી સતપંથીઓનમના તરફથી સતપંથીઓન જોડાવાIજોડાવાI w w w .realpatidar.com પોતાના મનથી એપોતાના મનથી એુુપોતાના મનથી એપોતાના મનથી એપોતાના મનથી એં લાગં લાગપોતાના મનથી એપોતાના મનથી એુુપોતાના મનથી એપોતાના મનથી એપોતાના મનથી એ ેેં લાગં લાગં લાગ કક<< માર w w w .realpatidar.com gદવસ ogદવસ o
 • 8. “એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59 Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 8 of 9 J) એકતા કોના સાથે... $ું સતપંથ સાથે? ખર* ખર... િવચાર કરજો: એકતા મંચની એકતાની $ચ%તા સતપંથીઓ સાથે નથી, ક+ નથી સનાતની સાથે. એકતા મંચની -ામક વાતોની પાછળની સ3ચાઈ તો મા5 એટલી છે ક+ ગમે તેમ કર:ને એકતા મંચના નેતાઓની ;ુરસી ટક: રહ+. તે માટ+ લોકોને ધમ?ના નામે લડાવો.... Aાંતના નામે ભડકાઓ... માંડવી િવDતાર, નખ5ાણા, જખની નદ:... કંઇક દ:વાલ ઉભી કરો અને લોકોને એક બીM સાથે લડાવો, એજ તેમNું િનયમ છે. આમાં દોશી સતપંથ અને સનાતન એમ બRે પSોના નેતાઓનો છે. સતપંથના લોકોને જગડાઓમાં Tાય રસ નથી. એટલેજ હાલમાં જયાર+ Uી રતનશી લાલV વેલાણી લાકડ:ઓ અને મરચાંની WૂY: સાથે અZુક [ુવાનોને લઈને માંડવી હોDટ+લમાં ુDયા અને તોડ ફોડ કર:, ^યાર+ સતપંથ સમાજના ઘણા જવાબદાર આગેવાનો તેમનાથઈ ;ુબ નારાજ થઇ ગયા હતા. માંડવી િવDતારના લોકો પણ રાતો રાત હોDટ+લ સામે ભેગા થયા અને આવા જગડા ખોર નેતાઓને હોDટ+લમાં થઈ બહાર કાઢવા પોલીસને ફરજ પાડ+લ હતી, તેની Mણ આપ સૌને છે. ઘાટકોપર સનાતન સમાજમાં કોઈ િવવાદ હતોજ ન6હ. પણ એકતા મંચના લોકોએ ઘાટકોપર સનાતન સમાજમાં સતપંથીઓને <ુસાડ>ને શા માટ* િવવાદ ઉભો કયD અને જગડાના બીજ રોHયા? Iુંબઈ ઝોનમાં પણ જગડાના બીજો રોHયા. માટ* હવે KLટ ફંડમાં આવા જગડાના બીજો રોપે એવા લોકો ન આવે, તેની કાળQ રાખવા સતપંથ અને સનાતન સમાજના સવR લોકોને છે. KLટ ફંડનો િવકાસ કરવો હશે તો આવા લોકોને Tૂર રાખવા પડશે. માટ* હવે તમે સમQ શકો છો ક*... જો “એકતા” હશે તો... “જગડા” થશે. K) સતપંથના ભાઈઓને નV અપીલ: એકતા મંચ વાળાઓ કહ+ છે ક+ આપણે Zુંબઈમાં એકતા જોઈએ છે. એટલે આપણે સવb સાથે મળ:ને કામ કરcું પડશે માટ+, ભાઈઓ Mગો નdહતો Zુંબઈ e ૂટ: જશે. કોઈ dદવસ તમે તમને એમ કfું છે ક+ gું કામ તમે $ચ%તા કરો છો? કોઈ વાંધો નથી. એકતાની શiઆત આપણે પોતાનાથી કર:એ. ચાલો તમે સતપંથ સમાજમાં મેjબર બની Mઓ. પછ: આપણે એકતા માટ+ િનરાંતે જોgું. હમણા તમે અમોને ઉkક+રો નdહ. જો સતપંથીઓને ખર+ ખર એકતા સાચવવી હોય તો સનાતાનીઓને સતપંથ સમાજમાં મેjબર બનાવોને. પણ જોજો તમારા નેતાઓ આcું કરવા નdહ દ+. કોઈન કોઈ બહાNું ઉપMવી કાઢશે અને સનાતનીઓ સાથે તેવો એકતા કરવા નથી દ+. કારણ ક+ જો તેમ કર+ તો તેમની પોલ ખીlલી પડ: w w w .realpatidar.com િવDતારના લોકો પણ રાતોિવDતારના લોકો પણ રાતો હોDટહોDટ+હોDટહોDટહોDટલમાં થઈ બહારલમાં થઈ બહાર ઘાટકોપર સનાતન સમાજમાંસનાતન સમાજમાં લોકોએ ઘાટકોપર સનાતન સમાજમાં સતપંલોકોએ ઘાટકોપર સનાતન સમાજમાં સતપં IIુુIIIંબઈંબઈIુુIII ઝોનમાં પણ જગડાના બીજો રોHયા.ઝોનમાં પણ જગડાના બીજો રોHયા. ડમાં આવા જગડાના બીજો રોપ એવા લોકો ન આવએવા લોકો ન આવડમાં આવા જગડાના બીજો રોપ . KLટ ફ. KLટ ફંંડનો િવકાસ કરવો હશડનો િવકાસ કરવો હશ સમQ શકો છો કસમQ શકો છો કસમQ શકો છો ક... જોજો “એકતા“એકતા w w w .realpatidar.com ના ભાઈઓનના ભાઈઓનેેના ભાઈઓનના ભાઈઓનના ભાઈઓન નVનV અપીલ w w w .realpatidar.com આપણે સવb સાથે મળ:ને કામ કરcઆપણે સવb સાથે મળ:ને કામ કરc
 • 9. “એકતા” હશે... તો “જગડો” થશે OE 59 Link: http://www.realpatidar.com/a/oe59 Page 9 of 9 'ય અને તેમની -ુરસી છ3નવાઈ 'ય. તમે 6ુવોતો ખરા ક8 ક8ટલા સનાતનીઓ સતપંથ સમાજમાં મે>બર બનવા માંગે છે. સનાતનીઓ સતપંથીઓને સનાતન સમાજમાં મે>બર નથી બનાવતા તો કંઈ ન@હ. સતપંથ સમાજમાં સનાતનીઓને મે>બર બનાવીને એકતા 'ળવવાનો Bયાસો તમે કરો. જો તમે સાચા હસો અને જો એકતા મંચ વાળાઓ સાચા હશે તો સતપંથ સમાજમાં બધાજ સનાતનીઓને મે>બર બનશે. અને જગડો મટ3 જશે. Eટ દઇદો, Iને I સમાજમાં રહ8Jું હોય તે સમાજમાં રહ3 શક8 છે. સતપંથની સમાજ અલગ છે, અને સનાતની સમાજ અલગ છે. એકતા વાળાઓ સતપંથ સાથે એકતા રાખવા માંગતા હોય તો સતપંથ સમાજમાં ભળે. કોઈ સનાતની વાંધો ન@હ ઉપાડ8. તેની ખાતર3 રાખજો. કાયમ માટ8 ધમMના જગડાઓ મટ3 જશે. માટ• હવે ખરા અથ&માં જગડાઓ મટાડ,ને સમાજમાં શાંિત લાવવાની હોય તો િનણ&ય સતપંથ સમાજ વાળાઓએ કરવાનો છે. હાલની પ@રNOથિતમાં, જો QOટ ફંડમાં િવકાસ કરવો હોય તો એકતા મંચને સતપંથ સમાજમાં શામેલ કર3 નાખો. Iથી બધાજ િવવાદો કાયમ માટ8 મટ3 'ય. શાંિત જળવાય અને સSુની Bગિત થાય. િનણ&ય સતપંથ સમાજનો છે. લી. ર3યલ પાટ3દાર તા. ૨૯-૦૭-૨૦૧૪ ન[ધ: અહ] ઉપર આપેલ િવચારો મારા _ગત છે. કોઈ પણ િનણMય લેવા પહ8લા તaય ને પોતાના @હસાબે ચકાસી લેવા િવનંતી. એકતા રાખવા માંગતા હોય તો સતપંથ સમાજમાં ભળે. કોઈ સનાતની વાંધો ન4હ ઉપાડ સમાજમાં શાંિત લાવવાની હોય તો િનણ+ય સતપંથ સમાજસમાજમાં શાંિત લાવવાની હોય તો િનણ+ય સતપંથ સમાજ ડમાં િવકાસ કરવો હોય તો એકતા મંચને સતપંથ સમાજમાંડમાં િવકાસ કરવો હોય તો એકતા મંચને સતપંથ સમાજમાં મટ: ;ય. શાંિત જળવાય અને સ>મટ: ;ય. શાંિત જળવાય અને સ> ન?ધ: અહA ઉપર આપેલ િવચારો મારા Dગત છે. કોઈ પણ િનણGય લેવા પહHલા તIય ને પોતાના 4હસાબે ચકાસી લેવા િવનંતી.ન?ધ: અહA ઉપર આપેલ િવચારો મારા Dગત છે. કોઈ પણ િનણGય લેવા પહHલા તIય ને પોતાના 4હસાબે ચકાસી લેવા િવનંતી.