SlideShare a Scribd company logo
Održivost HIV/AIDS preventivnih programa
nakon financiranja projekta Globalnog Fonda
(GFATM) - iskustvo Hrvatske
Tatjana Nemeth Blažić, Mirjana Lana Kosanović Ličina, Jasmina Pavlić,
Dunja Skoko Poljak
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija
Štampar”, Ministarstvo zdravlja RH
7th Regional HIV and AIDS Conference
Sarajevo, 28th – 29th May 2015
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
„Exit Strategy in Public Health“
Hrvatska
Hrvatska – opće informacije
Nacionalni teritorij 87 609 km2
56 542km2 - kopno
31 067km2 - more
• 1 185 otoka
- 66 naseljenih
• 21 županija
• 428 općina
• 128 gradova
Hrvatska –opće informacije
Ukupan broj stanovnika
4. 284 889
cca. 40 000 rođenih
50 000 umrlih
___________________
Negativni prirodni prirast
≥65 godina: 17,7%
Hrvatska
21 županija
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
AIDS HIV SMRTI (HIV)
Epidemiološki podaci HIV/AIDS
Hrvatska 1985-2014.*
Osobe zaražene HIV-om (uključujući AIDS)
Ukupan broj prijavljenih 1208
Prosječno godišnje prijavljenih 80 (70-92)
Udio muškaraca 86% (m/ž=6.3)
Najčešća dobna skupina 25 - 39 g (53%)
Vjerojatni put prijenosa MSM (59%), heteroseksualni (29%)
Osobe oboljele od AIDS
Ukupan broj prijavljenih 441
Udio muškaraca 88%
Ukupan broj umrlih 180
*Izvor: Registar za HIV/AIDS, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Hrvatski nacionalni program prevencije HIV/AIDS-a
2011-2015.
Glavni cilj:
- jačanje nacionalnog odgovora na epidemiju HIV/AIDS-a u Hrvatskoj u cilju
održavanja niske razine epidemije i smanjenja rizika od oboljevanja i
širenja HIV/AIDS-a u budućnosti
- održavanje godišnje stope novooboljelih od HIV-a na sadašnjoj razini ili
manje (manje od 20/milijun stanovnika)
 Pitanje je: Kako to učiniti?
Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga 2012-2017.
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020
Strateški plan razvoja javnog zdravstva,
Nacionalna strategija za mlade 2013-2017…
Prioriteti/strateški ciljevi
1. Osigurati kontinuirano liječenje i skrb za osobe oboljele od HIV/AIDS-a
2. Smanjiti rizična ponašanja
3. Povećati razinu zaštitnih ponašanja mladih
4. Povećati dostupnost dobrovoljnom savjetovanju i testiranju i
savjetovanju i informiranju o zaštiti i unapređenju spolnog i
reproduktivnog zdravlja
5. Jačati praćenje HIV infekcije i AIDS-a
6. Osigurati sigurnost i kvalitetu krvi i krvnih preparata
Mjere suzbijanja i sprečavanja AIDS-a u Hrvatskoj
 Praćenje i epidemiološka intervencija
 Praćenje, suzbijanje i sprečavanje zlouporabe droga
 Sprečavanje infekcija putem krvi i derivata
 Suzbijanje bolničkih infekcija
 Edukacija opće populacije, mladih i populacija s većim rizikom
 Edukacija zdravstvenih djelatnika
 Smanjenje stigme i diskriminacije povezane s HIV/AIDS-om
 Liječenje zaraženih HIV-om
Projekt unapređenja borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj
2003-2006.
“Scaling up HIV/AIDS Response in Croatia”
 Ministarstvo zdravlja RH bilo je primarni primatelj donacije i koordinator
projekta Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije
(GFATM)
 Ukupan iznos donacije za razdoblje 2003-2006. iznosio je 4.945.192 USD
Područja aktivnosti
 HIV-1 EDUKACIJA SREDNJOŠKOLSKE POPULACIJE
 HIV-2 DOBROVOLJNO TESTIRANJE I SAVJETOVANJE
 HIV-3A PREVENTIVNI RAD U POPULACIJI OSOBA KOJE INJEKTIRAJU DROGE
 HIV-3B PREVENTIVNI RAD U MOBILNOJ POPULACIJI I POPULACIJI
MIGRANATA
 HIV-3C PREVENTIVNI RAD U POPULACIJI OSOBA S ISTOSPOLNOM
ORIJENTACIJOM (MSM)
 HIV-3D PREVENTIVNI RAD S POPULACIJOM OSOBA RIZIČNOG SPOLNOG
PONAŠANJA
 HIV-4 PSIHOSOCOJALNA PODRŠKA ZA OSOBE POGOĐENE HIV-om
 HIV-5 PRAĆENJE I EVALUACIJA PODATAKA O HIV/AIDS-u
Kako smo provodili program?
Evaluacija GFATM projekta
Glavni nedostaci/poteškoće
 16 ispitanika (25% ukupnih sudionika) – HZJZ, MZ (voditeljica projekta),
udruge, zatvorski sustav
 Organizacija i izvršenje aktivnosti u rokovima: prosječna ocjena 4.2,
kvaliteta postignutih ciljeva: 4.4 (na skali 1-5)
 Administrativno-logističke poteškoće (sporost administracije, nedostatak
logističke podrške)
 Nedovoljno komunikacije, koordinacije u nekim područjima
 Nedovoljan poticaj i pohvala sa strane nadređenih (pogotovo u državnim
institucijama)
Nemeth Blažić T. Specijalistički rad: PRIKAZ RADA CENTARA ZA HIV SAVJETOVANJE I TESTIRANJE U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU
2003-2006. GODINE – pregled, provedba i evaluacija programa HIV-2 “Poboljšanje dostupnosti službe za dobrovoljno savjetovanje i testiranje”, lipanj 2007.,
Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2008.
Kolarić B. Disertacija: Druga generacija nadzora nad HIV infekcijom – seroprevalencija u grupama pod povećanim rizikom, prosinac 2007.
Evaluacija GFATM projekta
Najveće dobiti projekta
 Značajan doprinos jačanju preventivnih aktivnosti HIV/AIDS-a u Hrvatskoj
 Razvoj ljudskih resursa (edukacija, zapošljavanje novih djelatnika)
 Poboljšanje multidisciplinarne suradnje
 Nabavljena oprema, uvedene nove usluge, aktivnosti
 Dodatno osviješten problem među strukom i javnosti
Nemeth Blažić T. Specijalistički rad: PRIKAZ RADA CENTARA ZA HIV SAVJETOVANJE I TESTIRANJE U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU
2003-2006. GODINE – pregled, provedba i evaluacija programa HIV-2 “Poboljšanje dostupnosti službe za dobrovoljno savjetovanje i testiranje”, lipanj 2007.,
Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2008.
Kolarić B. Disertacija: Druga generacija nadzora nad HIV infekcijom – seroprevalencija u grupama pod povećanim rizikom, prosinac , 2007.
Financijska sredstva za HIV/AIDS za liječenje,
prevenciju i istraživanje
Begovac J, Zekan Š, Skoko-Poljak D. Twenty Years of HIV Infection in Croatia, Coll. Antropol. 30 (2006) Suppl. 2:17-23
Financijska sredstva za HIV/AIDS za liječenje,
prevenciju i istraživanje
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
HRK
2001 2002 2003 2004 2006 2008 2009 2012 2013
godina
LIJEČENJE I DIJAGNOSTIKA PREVENCIJA ISTRAŽIVANJE
Najveće dobiti – nastavak aktivnosti prevencije
HIV/AIDS-a
 Velika većina projektnih aktivnosti GF-a nastavila se provoditi
 Izvori financiranja iz:
 Državnog proračuna (Ministarstvo zdravlja)
 Lutrijskih sredstva (Zakon o igrama na sreću)
 Programi i projekti (jednogodišnji, trogodišnji)
 Natječaji za udruge, zdravstvene ustanove, suradnja državnih institucija i
udruga – područje zdravstvo, prevencija HIV/AIDS-a, ovisnosti, programi
smanjenja štete
 Povjerenstva za odabir
Izvori i način financiranja
 Državni proračun (Ministarstvo zdravlja)
 Aktivnost - Prevencija zaraznih bolesti (HIV/AIDS, hepatitis B i C i dr.)
 Lutrijska sredstva (temeljem Zakona o igrama na sreću)
 Aktivnost - Prevencija, rano otkrivanje i liječenje, rehabilitacija
ovisnika i smanjenje šteta
 Aktivnost - Suradnja s udrugama građana
 Aktivnosti i projekti udruga (programi smanjenja štete) – natječaji
 Jednogodišnji, trogodišnji projekti
 Povjerenstva za odabir, za svako područje
 Dobrovoljno savjetovanje i testiranje (HZJZ, ZZJZ) – bez natječaja odlukom
ministra
Pregled financiranja
 Različiti izvori financiranja (državni proračun, lokalna zajednica (slabo i
rijetko, samo ponegdje), zdravstveno osiguranje (liječenje), privatni sektor,
(slabo), međunarodni projekti i donacije
 Prioriteti sukladno nacionalnim strategijama, programima, planovima,
temeljeno na epidemiološkoj situaciji i podacima praćenja
 Prosjek ukupnih sredstava za programe suzbijanja HIV/AIDS-a (prevencija,
liječenje i skrb, M&E, istraživanja) za posljednje tri godine iz svih izvora
financiranja iznosio je 64.500.000 kn
Aktivnosti suzbijanja i sprečavanja HIV/AIDS-a – prevencija, liječenje,
istraživanja, pračenje, psihosocijalna pomoć oboljelima,
prevencija zlouporabe droga, programi smanjenja štete...
Anketa 2015.
 Odgovorilo 11/30
 4 NGO
 7 ZU (4 ZZJZ, 3 bolnice - zatvorska , zarazna, dječja)
 Vrijednosti:
 Izgradnja mreže, interdisciplinarna suradnja
 Dostupnost savjetovanja i testiranja na HIV ali i ostale SPB, ranije
otkrivanje zaraze (nove usluge)
 Uključenje NGO
 Dodatno podizanje svijesti o problemu HIV/AIDS-a
Anketa 2015. - nastavak
 Iskustvo:
 Velika većina imala dobro iskustvo i zadovoljna je
 Ukazuju na tehničke poteškoće (administracija)
 Dobro je da imamo kontinuitet provođenja programa
Anketa 2015. - nastavak
 Što je moglo bolje:
 Osigurati više financijskih sredstava
 Ugovaranje na duže razdoblje
 Povećati napore za nastavak svih aktivnosti
 Zadržati neke edukacijske aktivnosti koje su bile usmjerene prema
mladima (MEMOAIDS)
 Uočen propust:
 Nakon nekoliko godina potpuno se ugasio program edukacije mladih o
HIV/AIDS-u – vrijedan i kvalitetan
 Teško je ponovno uspostaviti financiranje programa koji nije ušao u
financiranje iz državnog proračuna
SWOT ANALIZA
SNAGE (Strenghts)
 tradicija i kontinuitet praćenja i suzbijanja i sprečavanja
 zajednički cilj svih dionika
 mreža stručnjaka i stručno znanje koje imaju uključeni
dionici;
 djelatnost za prevenciju u mreži ZZJZ
 zakonodavstvo usklađeno s EU
 uključenost u IS ECDC/WHO
 razvijen sustav poslovanja u projektima
 iskustvo u vođenju projekata;
 razvoj i provođenje istraživanja;
 suradnja državnih institucija i NGO;
 inovativnost, umreženost, motiviranost (dovoljno
motiviranih ljudi)
SLABOSTI (Weaknesses)
 neujednačena suradnja, nepoznavanje rada
drugih
 nedovoljna koordinacija
 nepovezanost IS javnozdravstvene djelatnosti
 regionalna neujednačenost umreženosti
 nedovoljna potpora za programe edukacije
mladih
 nedovoljna provedba zdravstvenog odgoja
 nedovoljna osviještenost u javnosti i dijelu struke
 manjak ljudskih resursa
PRILIKE (Opportunities)
 potpore za projekte kroz EU
 regionalno povezivanje i partnerstvo u projektima;
 Razmjena iskustava i dobre prakse kroz redovitu
komunikaciju sa stručnjacima iz drugih zemalja i CDC, SZO
 korištenje lobista;
 uključivanje u globalna partnerstvo;
 jačanje programa u kojima bi Hrvatska postala centar za
podršku i edukaciju za druge zemlje;
 više korištenje intersektorske suradnje
PREPREKE (Threats)
 ograničena sredstva
 recesija
 promjene u zdravstvenom sustavu
Evaluacija GF-projekta 2007., Anketa 2015., Evaluacija Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a,UNTematska skupina za HIV/AIDS,2009, Strateški plan
razvoja javnog zdravstva 2013-2015, HZJZ 2013
www.hzjz.hr
www.zdravlje.hr
www.javno-zdravlje.hr
Facebook: CroAids

More Related Content

Similar to Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globalnog fonda (gfatm) - iskustvo hrvatske

srdjan kukolj - plhiv
srdjan kukolj - plhivsrdjan kukolj - plhiv
srdjan kukolj - plhiv
Partnerships in Health
 
Izazovi javnozdravstvene djelatnosti u RH
Izazovi javnozdravstvene djelatnosti u RHIzazovi javnozdravstvene djelatnosti u RH
Izazovi javnozdravstvene djelatnosti u RH
Hrvatska liječnička komora
 
iva jovovic - zastita ljudskih prava u hrvatskoj
 iva jovovic - zastita ljudskih prava u hrvatskoj iva jovovic - zastita ljudskih prava u hrvatskoj
iva jovovic - zastita ljudskih prava u hrvatskoj
Partnerships in Health
 
Zastupljenost msm populacije u sistem hiv prevencije, tretmana i njege u klin...
Zastupljenost msm populacije u sistem hiv prevencije, tretmana i njege u klin...Zastupljenost msm populacije u sistem hiv prevencije, tretmana i njege u klin...
Zastupljenost msm populacije u sistem hiv prevencije, tretmana i njege u klin...PinHealth
 
Undp hr-hiv-brosura-2014
Undp hr-hiv-brosura-2014Undp hr-hiv-brosura-2014
Undp hr-hiv-brosura-2014
UNDPhr
 
Poster2
Poster2Poster2
Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenju
Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenjuObilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenju
Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenju
mastersipo
 
Mjere za sprječavanje odlaska liječnika iz Republike Hrvatske
Mjere za sprječavanje odlaska liječnika iz Republike HrvatskeMjere za sprječavanje odlaska liječnika iz Republike Hrvatske
Mjere za sprječavanje odlaska liječnika iz Republike Hrvatske
Hrvatska liječnička komora
 
Zdravstvena Strategija SDP-a
Zdravstvena Strategija SDP-aZdravstvena Strategija SDP-a
Zdravstvena Strategija SDP-a
sdphrvatske
 
Medicina kao znanost podataka
Medicina kao znanost podatakaMedicina kao znanost podataka
Medicina kao znanost podataka
improvemed2
 
Brošura HBV
Brošura HBV Brošura HBV
SMJERNICE ZA UNAPRJEĐENJE ELEKTRONIČKOG ZDRAVSTVENOG ZAPISA - Improvement of ...
SMJERNICE ZA UNAPRJEĐENJE ELEKTRONIČKOG ZDRAVSTVENOG ZAPISA - Improvement of ...SMJERNICE ZA UNAPRJEĐENJE ELEKTRONIČKOG ZDRAVSTVENOG ZAPISA - Improvement of ...
SMJERNICE ZA UNAPRJEĐENJE ELEKTRONIČKOG ZDRAVSTVENOG ZAPISA - Improvement of ...
Miroslav Mađarić
 
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...PinHealth
 
Sigurnost i dobrobit deteta
Sigurnost i dobrobit deteta Sigurnost i dobrobit deteta
Sigurnost i dobrobit deteta
KrompoKrompi
 

Similar to Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globalnog fonda (gfatm) - iskustvo hrvatske (20)

srdjan kukolj - plhiv
srdjan kukolj - plhivsrdjan kukolj - plhiv
srdjan kukolj - plhiv
 
Izazovi javnozdravstvene djelatnosti u RH
Izazovi javnozdravstvene djelatnosti u RHIzazovi javnozdravstvene djelatnosti u RH
Izazovi javnozdravstvene djelatnosti u RH
 
Obavijest medijima HULOH Hepatos - Podružnica Zagreb
Obavijest medijima  HULOH Hepatos - Podružnica ZagrebObavijest medijima  HULOH Hepatos - Podružnica Zagreb
Obavijest medijima HULOH Hepatos - Podružnica Zagreb
 
2014-GODISNJAK_HUHIV
2014-GODISNJAK_HUHIV2014-GODISNJAK_HUHIV
2014-GODISNJAK_HUHIV
 
iva jovovic - zastita ljudskih prava u hrvatskoj
 iva jovovic - zastita ljudskih prava u hrvatskoj iva jovovic - zastita ljudskih prava u hrvatskoj
iva jovovic - zastita ljudskih prava u hrvatskoj
 
Zastupljenost msm populacije u sistem hiv prevencije, tretmana i njege u klin...
Zastupljenost msm populacije u sistem hiv prevencije, tretmana i njege u klin...Zastupljenost msm populacije u sistem hiv prevencije, tretmana i njege u klin...
Zastupljenost msm populacije u sistem hiv prevencije, tretmana i njege u klin...
 
Undp hr-hiv-brosura-2014
Undp hr-hiv-brosura-2014Undp hr-hiv-brosura-2014
Undp hr-hiv-brosura-2014
 
Zdravstvo
ZdravstvoZdravstvo
Zdravstvo
 
Poster2
Poster2Poster2
Poster2
 
Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenju
Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenjuObilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenju
Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenju
 
Mjere za sprječavanje odlaska liječnika iz Republike Hrvatske
Mjere za sprječavanje odlaska liječnika iz Republike HrvatskeMjere za sprječavanje odlaska liječnika iz Republike Hrvatske
Mjere za sprječavanje odlaska liječnika iz Republike Hrvatske
 
E-bilten 05_2013
E-bilten 05_2013E-bilten 05_2013
E-bilten 05_2013
 
Zdravstvena Strategija SDP-a
Zdravstvena Strategija SDP-aZdravstvena Strategija SDP-a
Zdravstvena Strategija SDP-a
 
Medicina kao znanost podataka
Medicina kao znanost podatakaMedicina kao znanost podataka
Medicina kao znanost podataka
 
UNV nalazi
UNV nalaziUNV nalazi
UNV nalazi
 
Brošura HBV
Brošura HBV Brošura HBV
Brošura HBV
 
343485.ZPPI
343485.ZPPI343485.ZPPI
343485.ZPPI
 
SMJERNICE ZA UNAPRJEĐENJE ELEKTRONIČKOG ZDRAVSTVENOG ZAPISA - Improvement of ...
SMJERNICE ZA UNAPRJEĐENJE ELEKTRONIČKOG ZDRAVSTVENOG ZAPISA - Improvement of ...SMJERNICE ZA UNAPRJEĐENJE ELEKTRONIČKOG ZDRAVSTVENOG ZAPISA - Improvement of ...
SMJERNICE ZA UNAPRJEĐENJE ELEKTRONIČKOG ZDRAVSTVENOG ZAPISA - Improvement of ...
 
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...
 
Sigurnost i dobrobit deteta
Sigurnost i dobrobit deteta Sigurnost i dobrobit deteta
Sigurnost i dobrobit deteta
 

More from PinHealth

Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...
Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...
Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...
PinHealth
 
Can we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovac
Can we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovacCan we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovac
Can we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovac
PinHealth
 
Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...
Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...
Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...
PinHealth
 
Implementing hiv and sti programmes with keypopulation alexandr kossukhin
Implementing hiv and sti programmes with keypopulation  alexandr kossukhinImplementing hiv and sti programmes with keypopulation  alexandr kossukhin
Implementing hiv and sti programmes with keypopulation alexandr kossukhin
PinHealth
 
Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...
Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...
Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...
PinHealth
 
Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...
Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...
Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...
PinHealth
 
Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...
Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...
Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...
PinHealth
 
Strukturalna prevencija bogdanka čabak
Strukturalna prevencija  bogdanka čabakStrukturalna prevencija  bogdanka čabak
Strukturalna prevencija bogdanka čabakPinHealth
 
Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...
Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...
Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...
PinHealth
 
Hiv u crnoj gori strategija za budućnost - aleksandra marjanović
Hiv u crnoj gori  strategija za budućnost - aleksandra marjanovićHiv u crnoj gori  strategija za budućnost - aleksandra marjanović
Hiv u crnoj gori strategija za budućnost - aleksandra marjanovićPinHealth
 
Testiranje na hiv u zajednici ivana jovanović
Testiranje na hiv u zajednici  ivana jovanovićTestiranje na hiv u zajednici  ivana jovanović
Testiranje na hiv u zajednici ivana jovanovićPinHealth
 
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott) rade kuzmanović
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott)  rade kuzmanovićPrevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott)  rade kuzmanović
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott) rade kuzmanovićPinHealth
 
Dostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi olimbi hoxhaj
Dostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi  olimbi hoxhajDostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi  olimbi hoxhaj
Dostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi olimbi hoxhajPinHealth
 
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...PinHealth
 
Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...
Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...
Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...PinHealth
 
Tuberkuloza i hiv sana šabović
Tuberkuloza i hiv  sana šabovićTuberkuloza i hiv  sana šabović
Tuberkuloza i hiv sana šabovićPinHealth
 
Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...
Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...
Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...
PinHealth
 
Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...
Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...
Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...
PinHealth
 
Suzbijanje stigme i diskriminacije od strane zdravstvenih profesionalaca u do...
Suzbijanje stigme i diskriminacije od strane zdravstvenih profesionalaca u do...Suzbijanje stigme i diskriminacije od strane zdravstvenih profesionalaca u do...
Suzbijanje stigme i diskriminacije od strane zdravstvenih profesionalaca u do...PinHealth
 
Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji ...
Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji  ...Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji  ...
Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji ...PinHealth
 

More from PinHealth (20)

Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...
Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...
Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...
 
Can we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovac
Can we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovacCan we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovac
Can we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovac
 
Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...
Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...
Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...
 
Implementing hiv and sti programmes with keypopulation alexandr kossukhin
Implementing hiv and sti programmes with keypopulation  alexandr kossukhinImplementing hiv and sti programmes with keypopulation  alexandr kossukhin
Implementing hiv and sti programmes with keypopulation alexandr kossukhin
 
Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...
Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...
Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...
 
Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...
Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...
Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...
 
Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...
Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...
Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...
 
Strukturalna prevencija bogdanka čabak
Strukturalna prevencija  bogdanka čabakStrukturalna prevencija  bogdanka čabak
Strukturalna prevencija bogdanka čabak
 
Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...
Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...
Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...
 
Hiv u crnoj gori strategija za budućnost - aleksandra marjanović
Hiv u crnoj gori  strategija za budućnost - aleksandra marjanovićHiv u crnoj gori  strategija za budućnost - aleksandra marjanović
Hiv u crnoj gori strategija za budućnost - aleksandra marjanović
 
Testiranje na hiv u zajednici ivana jovanović
Testiranje na hiv u zajednici  ivana jovanovićTestiranje na hiv u zajednici  ivana jovanović
Testiranje na hiv u zajednici ivana jovanović
 
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott) rade kuzmanović
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott)  rade kuzmanovićPrevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott)  rade kuzmanović
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott) rade kuzmanović
 
Dostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi olimbi hoxhaj
Dostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi  olimbi hoxhajDostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi  olimbi hoxhaj
Dostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi olimbi hoxhaj
 
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
 
Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...
Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...
Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...
 
Tuberkuloza i hiv sana šabović
Tuberkuloza i hiv  sana šabovićTuberkuloza i hiv  sana šabović
Tuberkuloza i hiv sana šabović
 
Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...
Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...
Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...
 
Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...
Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...
Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...
 
Suzbijanje stigme i diskriminacije od strane zdravstvenih profesionalaca u do...
Suzbijanje stigme i diskriminacije od strane zdravstvenih profesionalaca u do...Suzbijanje stigme i diskriminacije od strane zdravstvenih profesionalaca u do...
Suzbijanje stigme i diskriminacije od strane zdravstvenih profesionalaca u do...
 
Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji ...
Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji  ...Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji  ...
Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji ...
 

Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globalnog fonda (gfatm) - iskustvo hrvatske

 • 1. Održivost HIV/AIDS preventivnih programa nakon financiranja projekta Globalnog Fonda (GFATM) - iskustvo Hrvatske Tatjana Nemeth Blažić, Mirjana Lana Kosanović Ličina, Jasmina Pavlić, Dunja Skoko Poljak Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Ministarstvo zdravlja RH 7th Regional HIV and AIDS Conference Sarajevo, 28th – 29th May 2015 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO „Exit Strategy in Public Health“
 • 3. Hrvatska – opće informacije Nacionalni teritorij 87 609 km2 56 542km2 - kopno 31 067km2 - more • 1 185 otoka - 66 naseljenih • 21 županija • 428 općina • 128 gradova
 • 4. Hrvatska –opće informacije Ukupan broj stanovnika 4. 284 889 cca. 40 000 rođenih 50 000 umrlih ___________________ Negativni prirodni prirast ≥65 godina: 17,7%
 • 7. Epidemiološki podaci HIV/AIDS Hrvatska 1985-2014.* Osobe zaražene HIV-om (uključujući AIDS) Ukupan broj prijavljenih 1208 Prosječno godišnje prijavljenih 80 (70-92) Udio muškaraca 86% (m/ž=6.3) Najčešća dobna skupina 25 - 39 g (53%) Vjerojatni put prijenosa MSM (59%), heteroseksualni (29%) Osobe oboljele od AIDS Ukupan broj prijavljenih 441 Udio muškaraca 88% Ukupan broj umrlih 180 *Izvor: Registar za HIV/AIDS, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 • 8. Hrvatski nacionalni program prevencije HIV/AIDS-a 2011-2015. Glavni cilj: - jačanje nacionalnog odgovora na epidemiju HIV/AIDS-a u Hrvatskoj u cilju održavanja niske razine epidemije i smanjenja rizika od oboljevanja i širenja HIV/AIDS-a u budućnosti - održavanje godišnje stope novooboljelih od HIV-a na sadašnjoj razini ili manje (manje od 20/milijun stanovnika)  Pitanje je: Kako to učiniti? Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga 2012-2017. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020 Strateški plan razvoja javnog zdravstva, Nacionalna strategija za mlade 2013-2017…
 • 9. Prioriteti/strateški ciljevi 1. Osigurati kontinuirano liječenje i skrb za osobe oboljele od HIV/AIDS-a 2. Smanjiti rizična ponašanja 3. Povećati razinu zaštitnih ponašanja mladih 4. Povećati dostupnost dobrovoljnom savjetovanju i testiranju i savjetovanju i informiranju o zaštiti i unapređenju spolnog i reproduktivnog zdravlja 5. Jačati praćenje HIV infekcije i AIDS-a 6. Osigurati sigurnost i kvalitetu krvi i krvnih preparata
 • 10. Mjere suzbijanja i sprečavanja AIDS-a u Hrvatskoj  Praćenje i epidemiološka intervencija  Praćenje, suzbijanje i sprečavanje zlouporabe droga  Sprečavanje infekcija putem krvi i derivata  Suzbijanje bolničkih infekcija  Edukacija opće populacije, mladih i populacija s većim rizikom  Edukacija zdravstvenih djelatnika  Smanjenje stigme i diskriminacije povezane s HIV/AIDS-om  Liječenje zaraženih HIV-om
 • 11. Projekt unapređenja borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj 2003-2006. “Scaling up HIV/AIDS Response in Croatia”  Ministarstvo zdravlja RH bilo je primarni primatelj donacije i koordinator projekta Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM)  Ukupan iznos donacije za razdoblje 2003-2006. iznosio je 4.945.192 USD
 • 12. Područja aktivnosti  HIV-1 EDUKACIJA SREDNJOŠKOLSKE POPULACIJE  HIV-2 DOBROVOLJNO TESTIRANJE I SAVJETOVANJE  HIV-3A PREVENTIVNI RAD U POPULACIJI OSOBA KOJE INJEKTIRAJU DROGE  HIV-3B PREVENTIVNI RAD U MOBILNOJ POPULACIJI I POPULACIJI MIGRANATA  HIV-3C PREVENTIVNI RAD U POPULACIJI OSOBA S ISTOSPOLNOM ORIJENTACIJOM (MSM)  HIV-3D PREVENTIVNI RAD S POPULACIJOM OSOBA RIZIČNOG SPOLNOG PONAŠANJA  HIV-4 PSIHOSOCOJALNA PODRŠKA ZA OSOBE POGOĐENE HIV-om  HIV-5 PRAĆENJE I EVALUACIJA PODATAKA O HIV/AIDS-u
 • 13. Kako smo provodili program? Evaluacija GFATM projekta Glavni nedostaci/poteškoće  16 ispitanika (25% ukupnih sudionika) – HZJZ, MZ (voditeljica projekta), udruge, zatvorski sustav  Organizacija i izvršenje aktivnosti u rokovima: prosječna ocjena 4.2, kvaliteta postignutih ciljeva: 4.4 (na skali 1-5)  Administrativno-logističke poteškoće (sporost administracije, nedostatak logističke podrške)  Nedovoljno komunikacije, koordinacije u nekim područjima  Nedovoljan poticaj i pohvala sa strane nadređenih (pogotovo u državnim institucijama) Nemeth Blažić T. Specijalistički rad: PRIKAZ RADA CENTARA ZA HIV SAVJETOVANJE I TESTIRANJE U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU 2003-2006. GODINE – pregled, provedba i evaluacija programa HIV-2 “Poboljšanje dostupnosti službe za dobrovoljno savjetovanje i testiranje”, lipanj 2007., Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2008. Kolarić B. Disertacija: Druga generacija nadzora nad HIV infekcijom – seroprevalencija u grupama pod povećanim rizikom, prosinac 2007.
 • 14. Evaluacija GFATM projekta Najveće dobiti projekta  Značajan doprinos jačanju preventivnih aktivnosti HIV/AIDS-a u Hrvatskoj  Razvoj ljudskih resursa (edukacija, zapošljavanje novih djelatnika)  Poboljšanje multidisciplinarne suradnje  Nabavljena oprema, uvedene nove usluge, aktivnosti  Dodatno osviješten problem među strukom i javnosti Nemeth Blažić T. Specijalistički rad: PRIKAZ RADA CENTARA ZA HIV SAVJETOVANJE I TESTIRANJE U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU 2003-2006. GODINE – pregled, provedba i evaluacija programa HIV-2 “Poboljšanje dostupnosti službe za dobrovoljno savjetovanje i testiranje”, lipanj 2007., Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2008. Kolarić B. Disertacija: Druga generacija nadzora nad HIV infekcijom – seroprevalencija u grupama pod povećanim rizikom, prosinac , 2007.
 • 15. Financijska sredstva za HIV/AIDS za liječenje, prevenciju i istraživanje Begovac J, Zekan Š, Skoko-Poljak D. Twenty Years of HIV Infection in Croatia, Coll. Antropol. 30 (2006) Suppl. 2:17-23
 • 16. Financijska sredstva za HIV/AIDS za liječenje, prevenciju i istraživanje 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 HRK 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2009 2012 2013 godina LIJEČENJE I DIJAGNOSTIKA PREVENCIJA ISTRAŽIVANJE
 • 17. Najveće dobiti – nastavak aktivnosti prevencije HIV/AIDS-a  Velika većina projektnih aktivnosti GF-a nastavila se provoditi  Izvori financiranja iz:  Državnog proračuna (Ministarstvo zdravlja)  Lutrijskih sredstva (Zakon o igrama na sreću)  Programi i projekti (jednogodišnji, trogodišnji)  Natječaji za udruge, zdravstvene ustanove, suradnja državnih institucija i udruga – područje zdravstvo, prevencija HIV/AIDS-a, ovisnosti, programi smanjenja štete  Povjerenstva za odabir
 • 18. Izvori i način financiranja  Državni proračun (Ministarstvo zdravlja)  Aktivnost - Prevencija zaraznih bolesti (HIV/AIDS, hepatitis B i C i dr.)  Lutrijska sredstva (temeljem Zakona o igrama na sreću)  Aktivnost - Prevencija, rano otkrivanje i liječenje, rehabilitacija ovisnika i smanjenje šteta  Aktivnost - Suradnja s udrugama građana  Aktivnosti i projekti udruga (programi smanjenja štete) – natječaji  Jednogodišnji, trogodišnji projekti  Povjerenstva za odabir, za svako područje  Dobrovoljno savjetovanje i testiranje (HZJZ, ZZJZ) – bez natječaja odlukom ministra
 • 19. Pregled financiranja  Različiti izvori financiranja (državni proračun, lokalna zajednica (slabo i rijetko, samo ponegdje), zdravstveno osiguranje (liječenje), privatni sektor, (slabo), međunarodni projekti i donacije  Prioriteti sukladno nacionalnim strategijama, programima, planovima, temeljeno na epidemiološkoj situaciji i podacima praćenja  Prosjek ukupnih sredstava za programe suzbijanja HIV/AIDS-a (prevencija, liječenje i skrb, M&E, istraživanja) za posljednje tri godine iz svih izvora financiranja iznosio je 64.500.000 kn Aktivnosti suzbijanja i sprečavanja HIV/AIDS-a – prevencija, liječenje, istraživanja, pračenje, psihosocijalna pomoć oboljelima, prevencija zlouporabe droga, programi smanjenja štete...
 • 20. Anketa 2015.  Odgovorilo 11/30  4 NGO  7 ZU (4 ZZJZ, 3 bolnice - zatvorska , zarazna, dječja)  Vrijednosti:  Izgradnja mreže, interdisciplinarna suradnja  Dostupnost savjetovanja i testiranja na HIV ali i ostale SPB, ranije otkrivanje zaraze (nove usluge)  Uključenje NGO  Dodatno podizanje svijesti o problemu HIV/AIDS-a
 • 21. Anketa 2015. - nastavak  Iskustvo:  Velika većina imala dobro iskustvo i zadovoljna je  Ukazuju na tehničke poteškoće (administracija)  Dobro je da imamo kontinuitet provođenja programa
 • 22. Anketa 2015. - nastavak  Što je moglo bolje:  Osigurati više financijskih sredstava  Ugovaranje na duže razdoblje  Povećati napore za nastavak svih aktivnosti  Zadržati neke edukacijske aktivnosti koje su bile usmjerene prema mladima (MEMOAIDS)  Uočen propust:  Nakon nekoliko godina potpuno se ugasio program edukacije mladih o HIV/AIDS-u – vrijedan i kvalitetan  Teško je ponovno uspostaviti financiranje programa koji nije ušao u financiranje iz državnog proračuna
 • 23. SWOT ANALIZA SNAGE (Strenghts)  tradicija i kontinuitet praćenja i suzbijanja i sprečavanja  zajednički cilj svih dionika  mreža stručnjaka i stručno znanje koje imaju uključeni dionici;  djelatnost za prevenciju u mreži ZZJZ  zakonodavstvo usklađeno s EU  uključenost u IS ECDC/WHO  razvijen sustav poslovanja u projektima  iskustvo u vođenju projekata;  razvoj i provođenje istraživanja;  suradnja državnih institucija i NGO;  inovativnost, umreženost, motiviranost (dovoljno motiviranih ljudi) SLABOSTI (Weaknesses)  neujednačena suradnja, nepoznavanje rada drugih  nedovoljna koordinacija  nepovezanost IS javnozdravstvene djelatnosti  regionalna neujednačenost umreženosti  nedovoljna potpora za programe edukacije mladih  nedovoljna provedba zdravstvenog odgoja  nedovoljna osviještenost u javnosti i dijelu struke  manjak ljudskih resursa PRILIKE (Opportunities)  potpore za projekte kroz EU  regionalno povezivanje i partnerstvo u projektima;  Razmjena iskustava i dobre prakse kroz redovitu komunikaciju sa stručnjacima iz drugih zemalja i CDC, SZO  korištenje lobista;  uključivanje u globalna partnerstvo;  jačanje programa u kojima bi Hrvatska postala centar za podršku i edukaciju za druge zemlje;  više korištenje intersektorske suradnje PREPREKE (Threats)  ograničena sredstva  recesija  promjene u zdravstvenom sustavu Evaluacija GF-projekta 2007., Anketa 2015., Evaluacija Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a,UNTematska skupina za HIV/AIDS,2009, Strateški plan razvoja javnog zdravstva 2013-2015, HZJZ 2013