SlideShare a Scribd company logo
SAJAM ŠKOLSKIH TIMOVA
ZA KARIJERNO VOĐENJE I
SAVETOVANJE
Beograd, 23. jun 2015. godine
Hemijsko-tehnološka škola „Božidar Đorđević Kukar“
Leskovac
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. godine, Beograd.
 Radionice za učenike i nastavnike
 Savetovanje učenika i roditelja o visokoškolskim programima i pripremu za nastavak
školovanja
 Pomoć učenicima u razvoju socijalnih veština i veština komunikacije
 Rad sa učenicima na razvoju veština kao što su organizacija i upravljanje vremenom,
efektivno učenje, donošenje odluka ali i traženje posla, pisanje CV-a, priprema za
intervju
 Sajam profesionalne orijentacije u školi
 Realni susreti sa poslodavcima
 Upoznaj sebe!
Prepoznaj svoje lične osobine, sposobnosti, interesovanja, potrebe i vrednosti, svoj stil
komunikacije
 Napravi plan ličnog razvoja!
Primena SWOT analize u izradi ličnog plana razvoja i karijernog plana
 Nauči da napišeš svoj CV, propratno i kontaktno pismo!
Nauči šta je to CV, kako da sam napišeš svoju profesionalnu biografiju i koja je svrha pisanja radne
biografije
 Pripremi se za realne susrete sa poslodavcima!
Nauči kako da se pripremiš za intervju, koja su najčešća pitanja poslodavaca, šta je to govor
tela, pozitivni i negativni gestovi
Individualni i grupni savetodavni rad
Tribine za roditelje i učenike
Prezentacija visokostrukovnih škola i
fakulteta
Upućivanje učenika na testiranje kod
Savetnika nacionalne službe za
zapošljavanje
Na Sajmu profesionalne orijentacije
realizovanom u našoj školi školske
2014/15 predstavili su se fakulteti,
visokostrukovne škole iz okruženja i
predstavnici Nacionalne službe za
zapošljavanje
Učenici su imali prilike da se informišu o
uslovima i mogućnostima daljeg školovanja
kao i zapošljavanja.
 Radionice Veštine komunikacije ( verbalna i neverbalna komunikacija, asertivnost, ja-rečenice, aktivno
slušanje)
 Radionica Intervju sa poslodavcem
( kako se pripremiti za intervju,
koja su to najčešća pitanja poslodavaca,
igra uloga, govor tela,
kako se obući za intervju)
 Poseta preduzećima
( posetili smo laboratorije
fabrike lekova “Zdravlje” u Leskovcu,
Zavoda za javno zdravlje,
posetili službene prostorije i
laboratorije bolnice,
službene prostorije gradske opštine,
Reciklažni centar,
Agenciju za grafičku pripremu “Image”...)
Сајам школских тимова за каријерно вођење и саветовање
Тим за каријерно вођење и саветовање
Економска школа „Ђука Динић”
Лесковац
Каријерно вођење и саветовање
Формирање и промоција тима
за КВиС
У Организовање радионица за
ученике трећег разреда
Анимирање и укључивање
ученика у рад тима за КВиС
Школски сајам каријерних
могућности и презентација
школе на Сајму образовања
С Сарадња са привредним
субјектима
✓
✓
✓
✓
✓
Шта је до сада постигнуто?
• Школски тим за каријерно вођење и саветовање у
Економској школи „Ђука Динић” у Лесковцу
оформљен је школске 2013/2014. године.
• У циљу имплементације програма каријерног вођења
и саветовања у Економској школи „Ђука Динић”,
зачетка рада Тима за КВиС и мотивисања ученика за
укључивање у активности школског тима за КВиС, а у
оквиру двогодишњег акционог плана, реализоване су
одговарајуће активности.
Како смо почели?
• Промоција тима за КВиС
 Чланови тима за КВиС, у сарадњи са управом школе и
одељењским старешинама, промовисали су на почетку
школске године планиране садржаје и активности.
 Гостујући на часу одељењског старешине, чланови
тима су обавестили ученике о постојању тима за
каријерно вођење и саветовање, која је сврха његовог
постојања и које су активности предвиђене у току
школске године.
 Пригодном презентацијом, ученици су упознати са
савременим концептом схватања каријере и шта
подразумева каријерно вођење и саветовање.
Реализоване активности
• Анимирање и укључивање ученика
 Анкетирање ученика трећег разреда у циљу испитивања
њихове мотивисаности за укључивање у програм
каријерног вођења и саветовања у школи.
 Анкета коју су попуњавали ученици послужила им је да
промисле о планирању сопствене каријере, да процене
своја интересовања, вештине и способности, а
наставницима је послужила као индикатор о
потенцијалном броју заинтересованих ученика за
укључивање у активности тима за КВиС.
 Након обраде анкете и добијених резултата,
формирана је група најзаинтересованијих ученика која је
учествовала у првој пленарној сесији.
• Уводна радионица за ученике
 На уводној радионици представљен је концепт КВиС у
школској пракси, као и чланови тима који су задужени за
реализацију предвиђених актвности.
 Радионици је присуствовало 52 ученика трећег разреда.
 У првом делу радионице ученицима је представљен план
рада тима за КВиС и усаглашене су активности, док су у
другом делу радионице ученици попуњавали упитник
самопроцене.
 Након обрађених резултата упитника, ученицима, који су
изразили жељу, омогућен је индивидулани разговор са
педагогом школе, који је уједно и члан тима за КВиС. На
основу тих разговора, добијена је информација којe су то
професије/занимања за које су ученици најзаинтересованији.
• Радионице – самоупознавање ученика и
планирање каријере
 За ученике трећег разреда организоване су радионице са
следећим циљевима:
 подстицање самоупознавања ученика,
 упознавање појма каријере и начини планирања
каријере,
 подстицање одговорног односа према даљем
професионалном образовању, усавршавању и
тражењу посла.
 Одазив ученика за учешће на радоницама посвећеним
самоупознавању и планирању каријере био је велики.
 Заинтересованим ученицима омогућено је тестирање
упитником професионалних интересовања и индивидулани
разговор са психологом.
• Сајмови – каријерних могућности, образовања
 Школски сајам каријерних могућности организован је са циљем да
се прикупе и презентују информације које се тичу планирања
каријере кроз наставак школовања у високошколским установама
или кроз почетак рада у струци за коју је ученик оспособљен током
средње школе.
- Главана карактеристика овако органозованог сајма јесте истраживачки
приступ и тимски рад, захваљујући коме ученици сами трагају за
релевантним подацима, селектују материјал и презентују закључке
пред својим вршњацима.
 Сајам образовања – Економска школа „Ђука Динић”, годинама
уназад, редовно учествује и налази интерес да своје програме,
садржаје и образовне профиле прикажу на Сајму образовања.
- Улога Сјама образовања, на коме учествују средњошколске установе, је
да се ученици завршних разреда основних школа упознају са
могућностима даљег образовања и усавршавања.
• Презентовање високих струковних школа и
факултете
 Чланови тима за КВиС укључили су се у организацију и
били су подршка у презентацији високих струковних школа и
факултета.
 Економска школа „Ђука Динић” у школској 2014/2015.
години остварила је сарадњу са ледећим високообразованим
установама: Економским факултетом из Ниша, Високом
школом струковних студија за образовање васпитача из
Пирота, Филозофским факултетом из Косовске Митровице,
Високом пословном школом из Лесковца, Универзитетом
Сингидунум из Ниша, који је матурантима наше школе
организовао предавање о пословним вештинама, док је
Универзитет Метрополитен организовао одлазак матураната
у обилазак њиховог Центра у Нишу.
• Сарадња са институцијама, организацијама,
привредним друштвима, појединцима
 Економска школа „Ђука Динић” остварила је сарадњу са
социјалним партнерима школе – привредним субјектима у
којима се иначе изводи пракса. У оквиру програма Job
Shadowing („Сенка на послу”) срадња је остварена са
адвокатским канцеларијама, компанијом „Здравље Актавис”,
као и са Туристичком организацијом града Лесковца.
 Ученици наше школе провели су по један радни дан са
представником одређене професије и из прве руке су могли
да сазнају како изгледа бавити се неким од тих послова.
 Идеја програма Job Shadowing је да помогне
средњошколцима да одлуче у ком правцу ће наставити своје
образовање и градити каријеру.
Karijerno savetovanje i vođenje-
Medicinska škola Užice
Postignuća u prethodne 2 godine
– Svi maturanati anketirani o izboru zanimanja
– 12 radionica “Karijerno vodjenje”: 212 maturanta
– Job shadow-ing: socijalni radnik, nutricionista, pedagog, pilot, menadžer,
advokat, radiolog, psiholog, laborant, farmaceut
– 3 radionice “Kako do posla posle srednje škole?”: 36 maturanata
– Prezentacija 17 Visokih skola i Fakulteta
– Pisanje CV-a na časovima gradjanskog vaspitanja
– Test profesionalne orijentacije za sve maturante
– “Kutak za profesionalnu orijentaciju” u biblioteci i na ulazu u školu
– Sa Studentskim savezom Uzica tribina: “Studiram” kojoj su prisustvovali
brucoši 6 fakulteta
– Predavanje NBU „Pronadji i koristi informaciju“ za maturante
– Razgovor maturanata sa predstavnikom Nacionalne službe za zapošljavanje
– Praćenje “prolaza” nasih maturanata nakon završene škole
– Predavanje za kolege na Nastavničkom veću na temu karijernog
napredovanja
– Organizacija otvorenih vrata kao vid karijernog informisanja budućih
učenika
MEDICINSKA ŠKOLA UŽICE
RADIONICA: KARIJERNO VOĐENJE
RADIONICA: KAKO DO POSLA
POSLE ŠKOLE?
„SENKA NA POSLU“
TRIBINA: „STUDIRAM“
„PRONAĐI I KORISTI
INFORMACIJU“
KUTAK ZA
KSIV
KARIJERNO INFORMISANjE BUDUĆIH UČENIKA
U NAŠOJ ŠKOLI...
U SEOSKIM ŠKOLAMA...
PREZENTACIJE
Тим за каријерно вођење и саветовање
Ми помажемо ученицима да одговоре
на следећа питања:
Самоспозна
ја
Информисањ
е
Одлука о
избору
занимања
Представљањ
е
послодавцима
Активности које спроводимо су везане за
следеће кораке:
Подржавамо ученике да упознају себе кроз
следеће активности:
•Тестирање, групно и индивидуално
саветовање које спроводи психолог
(тестови способности и личности,
ТПО-тест професионалног
опредељења)
•Упућивање ученика на тестове путем
интернета: www.infostud.com
www.karijera.bos.rs/testovi
Омогућавамо ученицима да се информишу о
наставку школовања и запошљавању кроз:
• Посете Сајму образовања
• Организовање презентација
факултета и високих школа
• Прикупљање података путем
интернета
• Посета предузећима у локалној
заједници
Спроводимо радионице на тему
предузетништва
• Радионице реализујемо у
одељењима трећег степена
• Водитељ је наставник, члан
Тима, који има предузетничко
искуство
• Ученици се упознају са
корацима у отварању и
вођењу предузећа
• Представља начин израде
бизнис плана
Реализујемо пројекат вршњачке обуке за
писање CV-а
• Пројекат реализујемо у
одељењима трећег степена
• Едукатори су обучени ученици
образовног профила -
економски техничар
• Ученици „конкуришу“ за
одређени посао
Реализујемо пројекат вршњачке обуке за
писање CV-а
•Израђују CV заједно
•Припремају се за
разговор за посао
Упознајемо ученике са светом рада
• Ученици образовног профила
туристички техничар организују
сајмове у школи
• Део ученика школе има
професионалну праксу
• Постоји размена искустава са
школом за куваре у Шведској
и синдикатом у Данској
Упознајемо ученике са светом рада
Посета школи у Данској Професионална пракса
Активности тима за каријерно вођење
и саветовање
Школска 2014/15. година
Лазар Ђукић
Сузана Турудић
Зорица Кешељ
Драгана Ћулибрк
Злата Леђанац
Техничка школа
Стара Пазова
Е-mail: tskola@mts.rs
022/310-641
Дел. бр: 163
1. Активности Тима везано за
упис ученика у средњу школу
Конституисање Актива наставника техничке струке основних и
средњих школа СО Стара Пазова и доношење плана рада за
текућу годину.
Циљ:
o Приближавање ученицима осмих разреда структуре занимања
који се изучавају у области машинства, са акцентом на Техничку
школу;
o Повезивање и продубљавање садржаја предмета О.Т.О-а
o Информисање о могућностима запошљавања
Састанак директора школе и Тржишта рада
Циљ:
o Кадровска и образовна структура незапослених
o Могућност преквалификације
Септембар 2014.
Октобар 2014.
Одлука о учествовању на Регионалном сајму привреде у Новој
Пазови и анкетирање послодаваца, родитеља и ученика основне
школе (посетиоци сајма) о потребама привреде и жељама
ученика.
Циљ:
o Обогаћивање понуде у избору занимања средњег стручног
образовања на локалу (постоје већ образовне области
машинство, економија и графичарство)
Учествовање на Региналном сајму привреде и спровођење анкете
Циљ:
o Спровођење анкете ради утврђивања реалних потреба привреде
и интересовања ученика.
Анализа анкете са сајма, утврђивање новог подручја рада:
Саобраћај, занимање: техничар друмског саобраћаја
Графичарство, занимање: техничар за графичку припрему
Циљ:
o Доношење плана активности у вези са промоцијом школе и
одређивање носиоца
новембар - март 2014/15.
o Упознавање ШО одбора са предузетим активностима
o Доношење плана уписа за школску 2015/16.
o Упознавање директора основних школа са СО Стара Пазова, о
плану и активностима Техничке школе на промоцији занимања
o Израда елабората о испуњености услова за нова занимања
o Набавка нодостајуће опреме за нови образовни профил
o Провера елабората о испуњености услова и доношење решења
за нове образовне профиле
o Упознавање представника Министарства са потребама локалне
привреде и предузетим активностима школе
Циљ:
Одобравање предложеног плана уписа за наредну школску годину
o Посете основним школама и одржавање угледних часова, приказ
занимања ученицима завршних разреда
o Посете ученика 8. разреда О.Ш. – Дан отворених врата
Циљ:
Приказ образовних профила Т.Ш.
o Презентација на фејсбук страници Т.Ш. (Tehnička škola Stara
Pazova)
o Промоција школе на РТБСП, радио Ст.П. и Радио С
o Учествовање на родитељским састанцима у О.Ш.
Циљ:
Упознавање родитеља са потребама привреде и одобреним
планом
o Представљање плана уписа за школску 2015/16. у локалним
медијима
Циљ:
Приказивање занимања за које образујемо ученике
o Подела лифлета ученицима завршних разреда О.Ш.
o Јавно истицање плаката школе са планом уписа
март - јун 2015.
2. Активности везане за наставак
школовања и запошљавања ученика
o Професионална орјентација ученика завршних разреда кроз
наставне садржаје грађанског васпитања
o Промоција Високих школа струковних студија и факултета
Циљ:
Упознавање ученика са могућностима наставка школовања на
приватним и државним високим школама и факултетима
o Организација шест радионица у сарадњи са канцеларијом за
младе у Старој Пазови за ученике завршних година на тему
активног тражења посла (писање биографије, јављање на
конкурс...)
Током школске 2014/15. године
3. Анализа активности тима
 Министарство просвете је Планом уписа одобрило нове
образовне профиле.
 Локална самоуправа регресира превоз ученика уписаних у
нашу школу (до пуног износа).
 Веће интересовање послодаваца за кадрове које школујемо.
 Велики број родитеља и ученика заинтересован за упис у нашу
школу.
 Повећање броја ученика (чак 40 % )који настављају школовање,
(повратне информације од стране високих школа струковних
студија и факултета ).
 Прве године по завршетку средње школе, 30 % ученика је нашло
запослење (информација са тржишта рада).
Економско угоститељска школа
“Вук Караџић”
Велика Плана
www.eusvuk.edu.rs
Тим за каријерно вођење
Оливера Стошић
Данијела Јовановић
Горан Станисављевић
Николета Николић
Дејан АрсићДиректорка школе
Александра
Илић
Дан отворених врата
представљање занимања у нашој
школи
Посета Сајму образовања
у Београду
Међушколска сарадња
тимова за каријерно вођење
Радионица из
приручника
“Умеће одрастања”
Висока пословно – техничка школа
струковних студија Ужице – одељење у
Крагујевцу,
Висока пословна школа струковних
студија Блаце,
 Висока школа за пословну економију
и предузетништво Београд и Лапово,
Висока техничка школа струковних
студија Пожаревац,
 Факултет за пословно индустријски
менаџмент Крагујевац, Београд,
Младеновац,
 Београдска политехничка школа,
Универзите Метрополитан Београд,
Висока пословна школа „Проф. др.
Радомир Бојковић“ Крушевац.
Посете високих школа
и факултета
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. godine, Beograd.
ИНДИВИДУАЛНИ
РАЗГОВОРИ
О КАРИЈЕРИ СА
УЧЕНИЦИМА
Јадранка Лилић
ТЕХНИЧКА ШКОЛА-РУМА
тТЕХНИЧКАшШШКОЛАР
ррРУМА РУМА 50
ЦИЉ ИНДИВИДУАЛНОГ РАЗГОВОРА
51
Од кога ученик
може тражити
разговор?
52
САМОПРОЦЕНА
Каријерно вођење и саветовање
Каријерно вођење…
ИНФОРМИСАЊЕ
Каријерно вођење…
ПЛАНИРАЊЕ И
ДОНОШЕЊЕ
ОДЛУКЕ
Каријерно вођење и саветовање
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ПОСЛОДАВЦУ
ПОСЛЕ НАШЕ ШКОЛЕ МОЖЕШ И ДА РАДИШ И
ДА СТУДИРАШ...
57
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
Хемија, неметали и графичарство
Пољопривреда, производња и прерада
хране
Личне услуге
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. godine, Beograd.
ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
• Чланови:
• Александра Штетин, педагог
• Недељка Цицовић, психолог
• Мр Јасна Чордаш, професор стручних предмета
• Милица Весковић, професор стручних предмета
• Мр Данка Петовић-Мунитлак, професор економске групе
предмета
• Тања Пуповац, професор стручних предмета, спољни сарадник
• КОРДИНАТОР ТИМА:
• Мр Данка Петовић-Мунитлак, професор економске групе
предмета
Време реализације Активности Начин реализације Носиоци реализације
Септембар, oктобар Тестирање ученика прве год. , тестови
личности*
На часовима одељенског старешине Психолог и педагози
Септембар, oктобар Анкета „где се ученик види за 1, 3 и 5
год- Дрво живота*
На часовима одељенског старешине Разредне старешине
Децембар Трибина Представљају се предузетници,
представници привредних друштва
Мр Јасна Чордаш
Мр Данка Петовић-Мунитлак
Април, мај Трибина Представљање Струковних студија и
факултета
Александра Штетин
Мр Јасна Чордаш
Мр Данка Петовић-Мунитлак
Mарт, април Радиoница Едукација писања цв и мотивационог
писма
Канцеларија младих, Темерин
Мр Јасна Чордаш
Мр Данка Петовић-Мунитлак
Мај Сајам професионалне оријентације Ученици свих смерова ће кроз
својепредстављене производе и услуге
да представе ученицима основних
школа својепрофиле
Ученици: 2-14, 2-16, 3-14, 3-16, 3-21, 3-
22, 3-23, 4-2, 4-3, 4-13
ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА ЗА 2014/2015
Дрво живота, септембар
корен-датум рођења, породичне вредности, чиме се родитељи баве
стабло-шта сада раде и како троше слободне време
крошња- где се виде за годину дана, пет година и десет година
Трибина, 27.11.2014.
УСПЕШНИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ
ГОСТИ:
Борислав Панић Славица Карановић
Власник компаније Власник компаније
"Pan-union oil" "EURO TIM NOVI SAD"
Анђелко Главашевић
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР САВЕЗА ПРОНАЛАЗАЧА
ВОЈВОДИНЕ
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. godine, Beograd.
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. godine, Beograd.
Писање радне биографије
= Curriculum vitae
=
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ, ТЕМЕРИН
Евалуација обуке
• Овај тренинг је био...
• Одговори учесника:
• -Интересантан и поучан
• -занимљив и поучан
• -успешан
• -занимљив, поучан и користан
• -супер, забаван и поучан
• -поучан и занимљив
• -врло комуникативан, занимљив и значајан за нас тј. почетнике
• -поучан и занимљив
• -занимљив,остали учесници су били супер
• -веома поучан и едукативансазнала сам како могу да напишем радну биографију
• -одличан и врло комуникативан 
• -Супер
• -Супер, занимљив и поучан
• -Интересантан, занимљив и веома поучан
• -Поучан, занимљив доста нам помаже да се на добар начин представимо
• -Занимљив, одличан и интересантан
• - Поучан, радили смо тимски и научили како написати радну биографију
• -Веома занимљив, комуникативан и интересантан
• -Занимљив, искуство које ћу да применим у даљој будућности
Представљање факултета, април-мај
ПМФ
Технолошки факултет, Нови Сад
Технички факултет, Зрењанин
ФИМЕК
Педагошки факултет
ФАМ...
Сајам професионалне орјентације
• 23.05.2015.,за седмаке и осмаке основних школа
ВРЕМЕ ДЕШАВАЊЕ ПРОСТОР
10 ОКУПЉАЊЕ У ХОЛУ
10.05-10.25 ПРИГОДАН ДРАМСКИ
ПРОГРАМ „Уписала сам супер
средњу школу“
У ХОЛУ
10.30-11.00* ПОСМАТРАЊЕ И
УЧЕСТВОВАЊЕ У
ЕКСПЕРИМЕНТИМА
У ХОЛУ
11.00-11.30 УЧЕНИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА УЧИОНИЦА 1 И 2 И ФРИЗЕРСКИ
САЛОН
11.35-12.00** ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
 РЕВИЈА ФРИЗУРА, И
МАНИКИРА УРАЂЕНИХ
ТОКОМ САЈМА НА
УЧЕНИЦИМА-ГОСТИМА
У ХОЛУ И УЧИОНИЦА 9
12.05-12.15 ОБИЛАЗАК ШКОЛЕ
Отворена врата
• Током школске године
ВРЕМЕ ДЕШАВАЊЕ ПРОСТОР
14.00 ОКУПЉАЊЕ У ХОЛУ
14.05-14.15 ГЛЕДАЊЕ ФИЛМА СВЕЧАНА САЛА
14.20-14.30* ПОСМАТРАЊЕ ХЕМИЈСКОГ
ЕКСПЕРИМЕНТА
ЛАБОРАТОРИЈЕ 5 И 6
14.30-14.35 ОБИЛАЗАК ПЕДИКИРСКО-
МАНИКИРСКОГ И ФРИЗЕРСКОГ
САЛОНА , БИБЛИОТЕКА..
САЛОН НА 2 СПРАТУ И У
ПРИЗЕМЉУ
14.40-14.50** ПРУЖАЊЕ МАНИКИРСКИХ И
ФРИЗЕРСКИХ УСЛУГА
САЛОН НА 2 СПРАТУ И У
ПРИЗЕМЉУ
АГЕНДА
Техничка школа, Деспотовац
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ДЕСПОТОВАЦ
“Лична карта” школе
• Средња стручна
школа
• 4 подручја рада
• 9 образовних
профила
• 20 одељења
• 460 ученика
• 40 професора
ПРЕДСТАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА
И САВЕТОВАЊA И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Техничка школа, Деспотовац
Програм и Тим за КВИС у
саставу :
• Маријана Миладиновић Јовановић, педагог, прошла обуку за КВИС
• Добрица Стојановић, професор електро групе предмета
• Сузана Ђорђевић, професор историје
• Активности Тима подељене су у 3 фазе:
• рад са ученицима током године, по разредима, областима прописаним програмом
• рад са матурантима
• рад са ученицима 8. разреда са територије општине Деспотовац и суседних општина
• Рад са ученицима 1. и 2. разреда
• Секције: драмска, рецитаторска, хор, шах, машинска, спортска (25% ученика)
• Волонтирање и учешће у акцијама, надметањима и обукама КЗМ и Црвеног крста, (20% ученика)
• Сајмови: ПО, туризма, технике, аутомобила, књига (70 % ученика)
Техничка школа, Деспотовац
Рад са матурантима,
на ПО
• „НОУ фест“ у Ћуприји за све матуранте
поморавског округа
• „ЕДУ ФАИР“ Сајам образовања у Београду
• Презентације 15 - 20 високошколских
институција у Техничкој школи у току 2.
полугодишта 3. и 4. разреда
• Обуке КЗМ: како започети сопствени
бизнис, писање пројеката за донације,
Вештине пословне комуникације
• Вежбање у писању семинарских радова из
области: социологија, психологија,
филозофија, стручних предмета...
Техничка школа, Деспотовац
Радионице за свако одељење
• систем високог образовања, ОАС ОСС, МАС, ДС и шематски приказ високог
образовања у РС, ЕСПБ, речник бруцоша
• делатности и програми НСЗ, брошуре-обуке...
• каријера и појам кариј. вођења и саветовања
• важне информације извори, доношење одлуке
• базе занимања,
• високошколске установе,
• тестирање интересовања, особина, вештина,
• писање sv-а
• интервју за посао, очекивана питања, значај невербалне комуникације
Техничка школа, Деспотовац
Рад са будућим ученицима
Презентација школе у ОШ
• Промоција Техничке школе
у основним школама наше
и околних општина (9 ОШ)
• локација, руководство,опремљеност,
образовни профили, слике кабинета
и професора практичне, блок наставе
и вежби, ваннаставне активности,
превоз до школе, значајне личности,
предности наше школе
• Промоција занимања која се
могу уписати, ученицима 8.
разреда у Техничкој школи
(190 ученика)
• Сајмови ПО (Ћуприја-за
поморавски округ, Крепољин)
ОШ „Стеван Немања“ Стењевац
Техничка школа, Деспотовац
Сајмови ПО
• ФЛАЈЕР садржи:
подручја рада
образовне профиле, број ученика за пријем,
групе послова за које се стичу
квалификације,
стручне предмете по ОП,
могућности за наставак школовања
Техничка школа, Деспотовац
Презентација образовних
профила- Реални сусрети
Вршњачка едукација - ученици
8. разреда наше општине
Техничка школа, Деспотовац
Ученици креатори презентација
ОП
• дефинисање занимања које
се представља, основни
појмови, стручни предмети
по разредима, практична
настава,
• компетенције које се стичу,
попис послова који се могу
обављати са средњом
школом, могућности за даље
школовање, предности овог
занимања, недостаци и мане,
радни дан и радно место,
препорука излагача.
Свим основцима је приређен пригодан
културно забавни програм у извођењу
ученика драмско-рецитаторске секције
послужење и освежење у организацији
угоститељске струке
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. godine, Beograd.
 руководилац Тима – Вера Живковић, проф.
књиговодства
 Немања Илић- наставник практичне наставе,
мушки фризер
 Владанка Жиловић-наставник практичне
наставе- сценски маскер-власуљар
 Кошпенда Ивана- наставник практичне наставе-
педикир-маникир
 Бранка Орешчанин- стручни сарадник- педагог
 Снежана Калинић-наставник практичне наставе-
женски фризер
 У раду и спровођењу одређених активности
предвиђених Планом КВиС-а ангажовани су
по потреби и други наставници и стручни
сарадници из одређених области, као што су
наставници грађанског васпитања, наставници
практичне наставе, психолог Школе ,
директор Школе,родитељи ученика наше
Школе, особе које су се доказале у струци из
различитих занимања, сарадници из општине
Вождовац и Канцеларије за младе,
представници различитих факултета (МЕФ, ) и
организацијa које спроводе каријерно
усмеравање (ИНВЕНТИВА).
 Програмом су обухваћени сви ученици наше
школе, пре свега ученици завршних разреда .
 Радионице о професионалној орјентацији у организацији
ИНВЕНТИВЕ и канцеларије за младе општине ВОЖДОВАЦ
(новембар 2014. год.)
 Сарадња са МЕФ-ом (Факултет
за примењени менаџмент,
економију и финансије) и
учествовање у креативној
радионици (студија случаја) под
називом *ПОСТАНИ УСПЕШАН У
СВОМ ПОСЛУ*. Ту смо освојили
друго место у конкуренцији свих
средњих школа на територији
општине Вождовац. (25. 03.
2015. год.)
 Посета господина–Maxa Klasena из Немачке нашој Школи,
како би се упознао са радом нашег Тима за каријерно
вођење и саветовање и активностима Инвентиве у
спровођењу њиховог програма. Тада је организована
радионица како би се господин Klasen упознао са
активностима око спровођења датог програма (12.05.2015.
год.)
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. godine, Beograd.
 сарадња са особама које су се доказале у струци-Владимир
Вергаш(мушки фризер),Нина Бајин(мушки фризер-једна од првих
десет на светском првенству фризера) и други
 сарадња са родитељима
 пружање информација ученицима и родитељима о даљем наставку
школовања или доквалификацији и преквалификацији.
 одржавање предавања са темом :* Како да започнем бизнис*;
симулирање интервјуа са послодавцем; писање СВ-а.
 презентација занимања која ученици могу стећи у оквиру наше
школе.Презентације су рађене у основним школама, како би се
будући средњошколци упознали са занимањима која их интересују.
 посета Сајму образовања
 сарадња са AISEC-ом
EVROPSKA POSLOVNA ŠKOLA
"MILUTIN MILANKOVIĆ"
KARIJERNI CENTAR
(Program rada)
88
NAŠ CILJ = PRUŽANJE PODRŠKE
 Karijerni centar ima za cilj da kroz individualne radionice, treninge, grupne i
individualne aktivnosti podrži učenike svih razreda u njihovom daljem obrazovanju,
usavršavanju i pripremanju za ulazak u karijerni svet.
 Karijerni centar nadalje daje smernice za istraživanje mogućnosti za učenje i
zapošljavanje kao i za planiranje i upravljanje karijerom.
89
PROGRAMSKI CILJEVI
 Karijerno informisanje
 Karijerno savetovanje
 Karijerno obrazovanje
90
OPŠTI ZADACI
 Identifikacija potreba učenika
 Procena interesovanja, sposobnosti i ličnih potencijala učenika
 Pomoć u određivanju ciljeva (obrazovanje, karijera) i indentifikovanje barijera
 Organizovanje i realizovanje individualnog i grupnog savetovanja
 Pomoć u razumevanju spone obrazovanje (posao) i životne uloge
91
OBLICI AKTIVNOSTI
 Edukativne radionice; treninzi
 Individualni i grupni razgovori
 Individualni i grupni projekti
učenika (prezentacije)
Nosioci aktivnosti I II
I Nastavnički kolektiv / /
II Stručni saradnici
pomoćnik
direktora
škole
psiholog
92
SEKCIJA ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU
III korak
uvideti svet rada POSTIGNUTI USPEH! izabrati fakultet
II korak
uvideti puteve karijere promišljeno donošenje odluka
I korak
aktivno
učešće
odgovornost
za budućnost
upoznati sebe upoznati svoje
sposobnosti
puteve
školovanja
93
OSTVARENA SARADNJA
• Ernst & Young
SADRŽAJ RADA
1. Informisanje učenika o postojećim zanimanjima
2. Upoznavanje učenika sa kontraindikacijama u zanimanju
3. Otkrivanje talentovanih učenika i njihovo dalje usmeravanje
4. Informisanje o daljem školovanju i zapošljavanju
5. Individualan rad sa učenicima kod kojih je otkriven problem u pronalaženju sebe
6. Poseta i stručna praksa u pojedinim firmama i školskim ustanovama
95
OSNOVCI I PREDUZETNIŠTVO
ekipa koja je zauzela III mesto
Ljudi koji su zaslužni za organizaciju takmičenja
Ozbiljne igre za društvene kompetencije i kreativnost
http://games4competence.eu/
BEOGRADSKA OTVORENA
ŠKOLA
www.bos.rs
www.karijera.bos.rs
Pratite nas na: @karijera_cgcc

More Related Content

What's hot

Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanjuSprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
Beogradska otvorena škola
 
Koliko je inkluzivna_nasa_skola
Koliko je inkluzivna_nasa_skolaKoliko je inkluzivna_nasa_skola
Koliko je inkluzivna_nasa_skola
Suzana Miljković
 
Priručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skolePriručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skole
Zorana Galic
 
Pravilnik o str.usavrsavanju konačno 28.09.
Pravilnik o str.usavrsavanju  konačno 28.09.Pravilnik o str.usavrsavanju  konačno 28.09.
Pravilnik o str.usavrsavanju konačno 28.09.
Suzana Miljković
 
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeDostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Beogradska otvorena škola
 
Katalog 2016-2018
Katalog 2016-2018Katalog 2016-2018
Katalog 2016-2018
Akademija Filipovic
 
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Beogradska otvorena škola
 
Твој предмет мени значи
Твој предмет мени значиТвој предмет мени значи
Твој предмет мени значи
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1
Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1
Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1
Suzana Miljković
 
СТЕМ пешачка тура
СТЕМ пешачка тураСТЕМ пешачка тура
СТЕМ пешачка тура
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Uvod
UvodUvod
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiKonceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Beogradska otvorena škola
 
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Pripremi se upisi se
Pripremi se upisi sePripremi se upisi se
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijerePazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Beogradska otvorena škola
 
Dokument o vrednovanju stalnog strucnog usavrsavanja
Dokument o vrednovanju stalnog strucnog usavrsavanjaDokument o vrednovanju stalnog strucnog usavrsavanja
Dokument o vrednovanju stalnog strucnog usavrsavanja
Zorana Galic
 
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. годиниИзвештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години
phskola
 

What's hot (20)

Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanjuSprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
 
Koliko je inkluzivna_nasa_skola
Koliko je inkluzivna_nasa_skolaKoliko je inkluzivna_nasa_skola
Koliko je inkluzivna_nasa_skola
 
Priručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skolePriručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skole
 
Pravilnik o str.usavrsavanju konačno 28.09.
Pravilnik o str.usavrsavanju  konačno 28.09.Pravilnik o str.usavrsavanju  konačno 28.09.
Pravilnik o str.usavrsavanju konačno 28.09.
 
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
 
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeDostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
 
Katalog 2016-2018
Katalog 2016-2018Katalog 2016-2018
Katalog 2016-2018
 
Licni plan su_juric
Licni plan su_juricLicni plan su_juric
Licni plan su_juric
 
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
 
Твој предмет мени значи
Твој предмет мени значиТвој предмет мени значи
Твој предмет мени значи
 
Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1
Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1
Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1
 
СТЕМ пешачка тура
СТЕМ пешачка тураСТЕМ пешачка тура
СТЕМ пешачка тура
 
Uvod
UvodUvod
Uvod
 
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiKonceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
 
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
 
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
 
Pripremi se upisi se
Pripremi se upisi sePripremi se upisi se
Pripremi se upisi se
 
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijerePazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
 
Dokument o vrednovanju stalnog strucnog usavrsavanja
Dokument o vrednovanju stalnog strucnog usavrsavanjaDokument o vrednovanju stalnog strucnog usavrsavanja
Dokument o vrednovanju stalnog strucnog usavrsavanja
 
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. годиниИзвештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години
 

Viewers also liked

Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko MalovićEkonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
Beogradska otvorena škola
 
Neki novi novinari
Neki novi novinariNeki novi novinari
Neki novi novinari
Beogradska otvorena škola
 
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanjaCONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
Beogradska otvorena škola
 
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
Beogradska otvorena škola
 
Bezbedno na internetu
Bezbedno na internetuBezbedno na internetu
Bezbedno na internetu
Beogradska otvorena škola
 
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucijaPlan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
Beogradska otvorena škola
 
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba KukaRazličita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka
Beogradska otvorena škola
 

Viewers also liked (7)

Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko MalovićEkonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
 
Neki novi novinari
Neki novi novinariNeki novi novinari
Neki novi novinari
 
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanjaCONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
 
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
 
Bezbedno na internetu
Bezbedno na internetuBezbedno na internetu
Bezbedno na internetu
 
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucijaPlan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
 
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba KukaRazličita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka
 

Similar to Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. godine, Beograd.

S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfS.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdfO.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdfK.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdfKojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdfM.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
START UP (СТАРТ АП) презентације
START UP (СТАРТ АП) презентацијеSTART UP (СТАРТ АП) презентације
START UP (СТАРТ АП) презентације
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdfS.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdfB.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Akademija Filipovic
 
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Razvionica
 
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
phskola
 
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdfB.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Са каријером на „Ти”
Са каријером на „Ти”Са каријером на „Ти”
Са каријером на „Ти”
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdfS.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godiniAktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdfM.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Ljiljana Rehner
 
Bos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanja
Bos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanjaBos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanja
Bos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanja
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Радионица за изградњу професионалног идентитета и значаја кооперативности у к...
Радионица за изградњу професионалног идентитета и значаја кооперативности у к...Радионица за изградњу професионалног идентитета и значаја кооперативности у к...
Радионица за изградњу професионалног идентитета и значаја кооперативности у к...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 

Similar to Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. godine, Beograd. (20)

S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfS.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
 
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdfO.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
 
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdfK.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
 
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdfKojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
 
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdfM.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
 
START UP (СТАРТ АП) презентације
START UP (СТАРТ АП) презентацијеSTART UP (СТАРТ АП) презентације
START UP (СТАРТ АП) презентације
 
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdfS.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
 
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdfB.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
 
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
 
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
 
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
 
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdfB.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
 
Са каријером на „Ти”
Са каријером на „Ти”Са каријером на „Ти”
Са каријером на „Ти”
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
 
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdfS.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
 
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godiniAktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
 
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdfM.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
 
Bos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanja
Bos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanjaBos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanja
Bos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanja
 
Радионица за изградњу професионалног идентитета и значаја кооперативности у к...
Радионица за изградњу професионалног идентитета и значаја кооперативности у к...Радионица за изградњу професионалног идентитета и значаја кооперативности у к...
Радионица за изградњу професионалног идентитета и значаја кооперативности у к...
 

Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. godine, Beograd.

 • 1. SAJAM ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE Beograd, 23. jun 2015. godine
 • 2. Hemijsko-tehnološka škola „Božidar Đorđević Kukar“ Leskovac
 • 4.  Radionice za učenike i nastavnike  Savetovanje učenika i roditelja o visokoškolskim programima i pripremu za nastavak školovanja  Pomoć učenicima u razvoju socijalnih veština i veština komunikacije  Rad sa učenicima na razvoju veština kao što su organizacija i upravljanje vremenom, efektivno učenje, donošenje odluka ali i traženje posla, pisanje CV-a, priprema za intervju  Sajam profesionalne orijentacije u školi  Realni susreti sa poslodavcima
 • 5.  Upoznaj sebe! Prepoznaj svoje lične osobine, sposobnosti, interesovanja, potrebe i vrednosti, svoj stil komunikacije  Napravi plan ličnog razvoja! Primena SWOT analize u izradi ličnog plana razvoja i karijernog plana  Nauči da napišeš svoj CV, propratno i kontaktno pismo! Nauči šta je to CV, kako da sam napišeš svoju profesionalnu biografiju i koja je svrha pisanja radne biografije  Pripremi se za realne susrete sa poslodavcima! Nauči kako da se pripremiš za intervju, koja su najčešća pitanja poslodavaca, šta je to govor tela, pozitivni i negativni gestovi
 • 6. Individualni i grupni savetodavni rad Tribine za roditelje i učenike Prezentacija visokostrukovnih škola i fakulteta Upućivanje učenika na testiranje kod Savetnika nacionalne službe za zapošljavanje
 • 7. Na Sajmu profesionalne orijentacije realizovanom u našoj školi školske 2014/15 predstavili su se fakulteti, visokostrukovne škole iz okruženja i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje Učenici su imali prilike da se informišu o uslovima i mogućnostima daljeg školovanja kao i zapošljavanja.
 • 8.  Radionice Veštine komunikacije ( verbalna i neverbalna komunikacija, asertivnost, ja-rečenice, aktivno slušanje)  Radionica Intervju sa poslodavcem ( kako se pripremiti za intervju, koja su to najčešća pitanja poslodavaca, igra uloga, govor tela, kako se obući za intervju)  Poseta preduzećima ( posetili smo laboratorije fabrike lekova “Zdravlje” u Leskovcu, Zavoda za javno zdravlje, posetili službene prostorije i laboratorije bolnice, službene prostorije gradske opštine, Reciklažni centar, Agenciju za grafičku pripremu “Image”...)
 • 9. Сајам школских тимова за каријерно вођење и саветовање Тим за каријерно вођење и саветовање Економска школа „Ђука Динић” Лесковац Каријерно вођење и саветовање
 • 10. Формирање и промоција тима за КВиС У Организовање радионица за ученике трећег разреда Анимирање и укључивање ученика у рад тима за КВиС Школски сајам каријерних могућности и презентација школе на Сајму образовања С Сарадња са привредним субјектима ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Шта је до сада постигнуто?
 • 11. • Школски тим за каријерно вођење и саветовање у Економској школи „Ђука Динић” у Лесковцу оформљен је школске 2013/2014. године. • У циљу имплементације програма каријерног вођења и саветовања у Економској школи „Ђука Динић”, зачетка рада Тима за КВиС и мотивисања ученика за укључивање у активности школског тима за КВиС, а у оквиру двогодишњег акционог плана, реализоване су одговарајуће активности. Како смо почели?
 • 12. • Промоција тима за КВиС  Чланови тима за КВиС, у сарадњи са управом школе и одељењским старешинама, промовисали су на почетку школске године планиране садржаје и активности.  Гостујући на часу одељењског старешине, чланови тима су обавестили ученике о постојању тима за каријерно вођење и саветовање, која је сврха његовог постојања и које су активности предвиђене у току школске године.  Пригодном презентацијом, ученици су упознати са савременим концептом схватања каријере и шта подразумева каријерно вођење и саветовање. Реализоване активности
 • 13. • Анимирање и укључивање ученика  Анкетирање ученика трећег разреда у циљу испитивања њихове мотивисаности за укључивање у програм каријерног вођења и саветовања у школи.  Анкета коју су попуњавали ученици послужила им је да промисле о планирању сопствене каријере, да процене своја интересовања, вештине и способности, а наставницима је послужила као индикатор о потенцијалном броју заинтересованих ученика за укључивање у активности тима за КВиС.  Након обраде анкете и добијених резултата, формирана је група најзаинтересованијих ученика која је учествовала у првој пленарној сесији.
 • 14. • Уводна радионица за ученике  На уводној радионици представљен је концепт КВиС у школској пракси, као и чланови тима који су задужени за реализацију предвиђених актвности.  Радионици је присуствовало 52 ученика трећег разреда.  У првом делу радионице ученицима је представљен план рада тима за КВиС и усаглашене су активности, док су у другом делу радионице ученици попуњавали упитник самопроцене.  Након обрађених резултата упитника, ученицима, који су изразили жељу, омогућен је индивидулани разговор са педагогом школе, који је уједно и члан тима за КВиС. На основу тих разговора, добијена је информација којe су то професије/занимања за које су ученици најзаинтересованији.
 • 15. • Радионице – самоупознавање ученика и планирање каријере  За ученике трећег разреда организоване су радионице са следећим циљевима:  подстицање самоупознавања ученика,  упознавање појма каријере и начини планирања каријере,  подстицање одговорног односа према даљем професионалном образовању, усавршавању и тражењу посла.  Одазив ученика за учешће на радоницама посвећеним самоупознавању и планирању каријере био је велики.  Заинтересованим ученицима омогућено је тестирање упитником професионалних интересовања и индивидулани разговор са психологом.
 • 16. • Сајмови – каријерних могућности, образовања  Школски сајам каријерних могућности организован је са циљем да се прикупе и презентују информације које се тичу планирања каријере кроз наставак школовања у високошколским установама или кроз почетак рада у струци за коју је ученик оспособљен током средње школе. - Главана карактеристика овако органозованог сајма јесте истраживачки приступ и тимски рад, захваљујући коме ученици сами трагају за релевантним подацима, селектују материјал и презентују закључке пред својим вршњацима.  Сајам образовања – Економска школа „Ђука Динић”, годинама уназад, редовно учествује и налази интерес да своје програме, садржаје и образовне профиле прикажу на Сајму образовања. - Улога Сјама образовања, на коме учествују средњошколске установе, је да се ученици завршних разреда основних школа упознају са могућностима даљег образовања и усавршавања.
 • 17. • Презентовање високих струковних школа и факултете  Чланови тима за КВиС укључили су се у организацију и били су подршка у презентацији високих струковних школа и факултета.  Економска школа „Ђука Динић” у школској 2014/2015. години остварила је сарадњу са ледећим високообразованим установама: Економским факултетом из Ниша, Високом школом струковних студија за образовање васпитача из Пирота, Филозофским факултетом из Косовске Митровице, Високом пословном школом из Лесковца, Универзитетом Сингидунум из Ниша, који је матурантима наше школе организовао предавање о пословним вештинама, док је Универзитет Метрополитен организовао одлазак матураната у обилазак њиховог Центра у Нишу.
 • 18. • Сарадња са институцијама, организацијама, привредним друштвима, појединцима  Економска школа „Ђука Динић” остварила је сарадњу са социјалним партнерима школе – привредним субјектима у којима се иначе изводи пракса. У оквиру програма Job Shadowing („Сенка на послу”) срадња је остварена са адвокатским канцеларијама, компанијом „Здравље Актавис”, као и са Туристичком организацијом града Лесковца.  Ученици наше школе провели су по један радни дан са представником одређене професије и из прве руке су могли да сазнају како изгледа бавити се неким од тих послова.  Идеја програма Job Shadowing је да помогне средњошколцима да одлуче у ком правцу ће наставити своје образовање и градити каријеру.
 • 19. Karijerno savetovanje i vođenje- Medicinska škola Užice
 • 20. Postignuća u prethodne 2 godine – Svi maturanati anketirani o izboru zanimanja – 12 radionica “Karijerno vodjenje”: 212 maturanta – Job shadow-ing: socijalni radnik, nutricionista, pedagog, pilot, menadžer, advokat, radiolog, psiholog, laborant, farmaceut – 3 radionice “Kako do posla posle srednje škole?”: 36 maturanata – Prezentacija 17 Visokih skola i Fakulteta – Pisanje CV-a na časovima gradjanskog vaspitanja – Test profesionalne orijentacije za sve maturante – “Kutak za profesionalnu orijentaciju” u biblioteci i na ulazu u školu – Sa Studentskim savezom Uzica tribina: “Studiram” kojoj su prisustvovali brucoši 6 fakulteta – Predavanje NBU „Pronadji i koristi informaciju“ za maturante – Razgovor maturanata sa predstavnikom Nacionalne službe za zapošljavanje – Praćenje “prolaza” nasih maturanata nakon završene škole – Predavanje za kolege na Nastavničkom veću na temu karijernog napredovanja – Organizacija otvorenih vrata kao vid karijernog informisanja budućih učenika MEDICINSKA ŠKOLA UŽICE
 • 21. RADIONICA: KARIJERNO VOĐENJE RADIONICA: KAKO DO POSLA POSLE ŠKOLE?
 • 24. KARIJERNO INFORMISANjE BUDUĆIH UČENIKA U NAŠOJ ŠKOLI... U SEOSKIM ŠKOLAMA...
 • 26. Тим за каријерно вођење и саветовање
 • 27. Ми помажемо ученицима да одговоре на следећа питања:
 • 29. Подржавамо ученике да упознају себе кроз следеће активности: •Тестирање, групно и индивидуално саветовање које спроводи психолог (тестови способности и личности, ТПО-тест професионалног опредељења) •Упућивање ученика на тестове путем интернета: www.infostud.com www.karijera.bos.rs/testovi
 • 30. Омогућавамо ученицима да се информишу о наставку школовања и запошљавању кроз: • Посете Сајму образовања • Организовање презентација факултета и високих школа • Прикупљање података путем интернета • Посета предузећима у локалној заједници
 • 31. Спроводимо радионице на тему предузетништва • Радионице реализујемо у одељењима трећег степена • Водитељ је наставник, члан Тима, који има предузетничко искуство • Ученици се упознају са корацима у отварању и вођењу предузећа • Представља начин израде бизнис плана
 • 32. Реализујемо пројекат вршњачке обуке за писање CV-а • Пројекат реализујемо у одељењима трећег степена • Едукатори су обучени ученици образовног профила - економски техничар • Ученици „конкуришу“ за одређени посао
 • 33. Реализујемо пројекат вршњачке обуке за писање CV-а •Израђују CV заједно •Припремају се за разговор за посао
 • 34. Упознајемо ученике са светом рада • Ученици образовног профила туристички техничар организују сајмове у школи • Део ученика школе има професионалну праксу • Постоји размена искустава са школом за куваре у Шведској и синдикатом у Данској
 • 35. Упознајемо ученике са светом рада Посета школи у Данској Професионална пракса
 • 36. Активности тима за каријерно вођење и саветовање Школска 2014/15. година Лазар Ђукић Сузана Турудић Зорица Кешељ Драгана Ћулибрк Злата Леђанац Техничка школа Стара Пазова Е-mail: tskola@mts.rs 022/310-641 Дел. бр: 163
 • 37. 1. Активности Тима везано за упис ученика у средњу школу Конституисање Актива наставника техничке струке основних и средњих школа СО Стара Пазова и доношење плана рада за текућу годину. Циљ: o Приближавање ученицима осмих разреда структуре занимања који се изучавају у области машинства, са акцентом на Техничку школу; o Повезивање и продубљавање садржаја предмета О.Т.О-а o Информисање о могућностима запошљавања Састанак директора школе и Тржишта рада Циљ: o Кадровска и образовна структура незапослених o Могућност преквалификације Септембар 2014.
 • 38. Октобар 2014. Одлука о учествовању на Регионалном сајму привреде у Новој Пазови и анкетирање послодаваца, родитеља и ученика основне школе (посетиоци сајма) о потребама привреде и жељама ученика. Циљ: o Обогаћивање понуде у избору занимања средњег стручног образовања на локалу (постоје већ образовне области машинство, економија и графичарство) Учествовање на Региналном сајму привреде и спровођење анкете Циљ: o Спровођење анкете ради утврђивања реалних потреба привреде и интересовања ученика. Анализа анкете са сајма, утврђивање новог подручја рада: Саобраћај, занимање: техничар друмског саобраћаја Графичарство, занимање: техничар за графичку припрему Циљ: o Доношење плана активности у вези са промоцијом школе и одређивање носиоца
 • 39. новембар - март 2014/15. o Упознавање ШО одбора са предузетим активностима o Доношење плана уписа за школску 2015/16. o Упознавање директора основних школа са СО Стара Пазова, о плану и активностима Техничке школе на промоцији занимања o Израда елабората о испуњености услова за нова занимања o Набавка нодостајуће опреме за нови образовни профил o Провера елабората о испуњености услова и доношење решења за нове образовне профиле o Упознавање представника Министарства са потребама локалне привреде и предузетим активностима школе Циљ: Одобравање предложеног плана уписа за наредну школску годину
 • 40. o Посете основним школама и одржавање угледних часова, приказ занимања ученицима завршних разреда o Посете ученика 8. разреда О.Ш. – Дан отворених врата Циљ: Приказ образовних профила Т.Ш. o Презентација на фејсбук страници Т.Ш. (Tehnička škola Stara Pazova) o Промоција школе на РТБСП, радио Ст.П. и Радио С o Учествовање на родитељским састанцима у О.Ш. Циљ: Упознавање родитеља са потребама привреде и одобреним планом o Представљање плана уписа за школску 2015/16. у локалним медијима Циљ: Приказивање занимања за које образујемо ученике o Подела лифлета ученицима завршних разреда О.Ш. o Јавно истицање плаката школе са планом уписа март - јун 2015.
 • 41. 2. Активности везане за наставак школовања и запошљавања ученика o Професионална орјентација ученика завршних разреда кроз наставне садржаје грађанског васпитања o Промоција Високих школа струковних студија и факултета Циљ: Упознавање ученика са могућностима наставка школовања на приватним и државним високим школама и факултетима o Организација шест радионица у сарадњи са канцеларијом за младе у Старој Пазови за ученике завршних година на тему активног тражења посла (писање биографије, јављање на конкурс...) Током школске 2014/15. године
 • 42. 3. Анализа активности тима  Министарство просвете је Планом уписа одобрило нове образовне профиле.  Локална самоуправа регресира превоз ученика уписаних у нашу школу (до пуног износа).  Веће интересовање послодаваца за кадрове које школујемо.  Велики број родитеља и ученика заинтересован за упис у нашу школу.  Повећање броја ученика (чак 40 % )који настављају школовање, (повратне информације од стране високих школа струковних студија и факултета ).  Прве године по завршетку средње школе, 30 % ученика је нашло запослење (информација са тржишта рада).
 • 43. Економско угоститељска школа “Вук Караџић” Велика Плана www.eusvuk.edu.rs Тим за каријерно вођење Оливера Стошић Данијела Јовановић Горан Станисављевић Николета Николић Дејан АрсићДиректорка школе Александра Илић
 • 44. Дан отворених врата представљање занимања у нашој школи
 • 48. Висока пословно – техничка школа струковних студија Ужице – одељење у Крагујевцу, Висока пословна школа струковних студија Блаце,  Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд и Лапово, Висока техничка школа струковних студија Пожаревац,  Факултет за пословно индустријски менаџмент Крагујевац, Београд, Младеновац,  Београдска политехничка школа, Универзите Метрополитан Београд, Висока пословна школа „Проф. др. Радомир Бојковић“ Крушевац. Посете високих школа и факултета
 • 50. ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ О КАРИЈЕРИ СА УЧЕНИЦИМА Јадранка Лилић ТЕХНИЧКА ШКОЛА-РУМА тТЕХНИЧКАшШШКОЛАР ррРУМА РУМА 50
 • 52. Од кога ученик може тражити разговор? 52
 • 56. Каријерно вођење и саветовање ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОСЛОДАВЦУ
 • 57. ПОСЛЕ НАШЕ ШКОЛЕ МОЖЕШ И ДА РАДИШ И ДА СТУДИРАШ... 57
 • 58. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ Хемија, неметали и графичарство Пољопривреда, производња и прерада хране Личне услуге
 • 60. ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ • Чланови: • Александра Штетин, педагог • Недељка Цицовић, психолог • Мр Јасна Чордаш, професор стручних предмета • Милица Весковић, професор стручних предмета • Мр Данка Петовић-Мунитлак, професор економске групе предмета • Тања Пуповац, професор стручних предмета, спољни сарадник • КОРДИНАТОР ТИМА: • Мр Данка Петовић-Мунитлак, професор економске групе предмета
 • 61. Време реализације Активности Начин реализације Носиоци реализације Септембар, oктобар Тестирање ученика прве год. , тестови личности* На часовима одељенског старешине Психолог и педагози Септембар, oктобар Анкета „где се ученик види за 1, 3 и 5 год- Дрво живота* На часовима одељенског старешине Разредне старешине Децембар Трибина Представљају се предузетници, представници привредних друштва Мр Јасна Чордаш Мр Данка Петовић-Мунитлак Април, мај Трибина Представљање Струковних студија и факултета Александра Штетин Мр Јасна Чордаш Мр Данка Петовић-Мунитлак Mарт, април Радиoница Едукација писања цв и мотивационог писма Канцеларија младих, Темерин Мр Јасна Чордаш Мр Данка Петовић-Мунитлак Мај Сајам професионалне оријентације Ученици свих смерова ће кроз својепредстављене производе и услуге да представе ученицима основних школа својепрофиле Ученици: 2-14, 2-16, 3-14, 3-16, 3-21, 3- 22, 3-23, 4-2, 4-3, 4-13 ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА ЗА 2014/2015
 • 62. Дрво живота, септембар корен-датум рођења, породичне вредности, чиме се родитељи баве стабло-шта сада раде и како троше слободне време крошња- где се виде за годину дана, пет година и десет година
 • 63. Трибина, 27.11.2014. УСПЕШНИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ ГОСТИ: Борислав Панић Славица Карановић Власник компаније Власник компаније "Pan-union oil" "EURO TIM NOVI SAD" Анђелко Главашевић ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР САВЕЗА ПРОНАЛАЗАЧА ВОЈВОДИНЕ
 • 66. Писање радне биографије = Curriculum vitae = КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ, ТЕМЕРИН
 • 67. Евалуација обуке • Овај тренинг је био... • Одговори учесника: • -Интересантан и поучан • -занимљив и поучан • -успешан • -занимљив, поучан и користан • -супер, забаван и поучан • -поучан и занимљив • -врло комуникативан, занимљив и значајан за нас тј. почетнике • -поучан и занимљив • -занимљив,остали учесници су били супер • -веома поучан и едукативансазнала сам како могу да напишем радну биографију • -одличан и врло комуникативан  • -Супер • -Супер, занимљив и поучан • -Интересантан, занимљив и веома поучан • -Поучан, занимљив доста нам помаже да се на добар начин представимо • -Занимљив, одличан и интересантан • - Поучан, радили смо тимски и научили како написати радну биографију • -Веома занимљив, комуникативан и интересантан • -Занимљив, искуство које ћу да применим у даљој будућности
 • 68. Представљање факултета, април-мај ПМФ Технолошки факултет, Нови Сад Технички факултет, Зрењанин ФИМЕК Педагошки факултет ФАМ...
 • 69. Сајам професионалне орјентације • 23.05.2015.,за седмаке и осмаке основних школа ВРЕМЕ ДЕШАВАЊЕ ПРОСТОР 10 ОКУПЉАЊЕ У ХОЛУ 10.05-10.25 ПРИГОДАН ДРАМСКИ ПРОГРАМ „Уписала сам супер средњу школу“ У ХОЛУ 10.30-11.00* ПОСМАТРАЊЕ И УЧЕСТВОВАЊЕ У ЕКСПЕРИМЕНТИМА У ХОЛУ 11.00-11.30 УЧЕНИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА УЧИОНИЦА 1 И 2 И ФРИЗЕРСКИ САЛОН 11.35-12.00** ПРЕДСТАВЉАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  РЕВИЈА ФРИЗУРА, И МАНИКИРА УРАЂЕНИХ ТОКОМ САЈМА НА УЧЕНИЦИМА-ГОСТИМА У ХОЛУ И УЧИОНИЦА 9 12.05-12.15 ОБИЛАЗАК ШКОЛЕ
 • 70. Отворена врата • Током школске године ВРЕМЕ ДЕШАВАЊЕ ПРОСТОР 14.00 ОКУПЉАЊЕ У ХОЛУ 14.05-14.15 ГЛЕДАЊЕ ФИЛМА СВЕЧАНА САЛА 14.20-14.30* ПОСМАТРАЊЕ ХЕМИЈСКОГ ЕКСПЕРИМЕНТА ЛАБОРАТОРИЈЕ 5 И 6 14.30-14.35 ОБИЛАЗАК ПЕДИКИРСКО- МАНИКИРСКОГ И ФРИЗЕРСКОГ САЛОНА , БИБЛИОТЕКА.. САЛОН НА 2 СПРАТУ И У ПРИЗЕМЉУ 14.40-14.50** ПРУЖАЊЕ МАНИКИРСКИХ И ФРИЗЕРСКИХ УСЛУГА САЛОН НА 2 СПРАТУ И У ПРИЗЕМЉУ АГЕНДА
 • 71. Техничка школа, Деспотовац ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДЕСПОТОВАЦ “Лична карта” школе • Средња стручна школа • 4 подручја рада • 9 образовних профила • 20 одељења • 460 ученика • 40 професора ПРЕДСТАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊA И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
 • 72. Техничка школа, Деспотовац Програм и Тим за КВИС у саставу : • Маријана Миладиновић Јовановић, педагог, прошла обуку за КВИС • Добрица Стојановић, професор електро групе предмета • Сузана Ђорђевић, професор историје • Активности Тима подељене су у 3 фазе: • рад са ученицима током године, по разредима, областима прописаним програмом • рад са матурантима • рад са ученицима 8. разреда са територије општине Деспотовац и суседних општина • Рад са ученицима 1. и 2. разреда • Секције: драмска, рецитаторска, хор, шах, машинска, спортска (25% ученика) • Волонтирање и учешће у акцијама, надметањима и обукама КЗМ и Црвеног крста, (20% ученика) • Сајмови: ПО, туризма, технике, аутомобила, књига (70 % ученика)
 • 73. Техничка школа, Деспотовац Рад са матурантима, на ПО • „НОУ фест“ у Ћуприји за све матуранте поморавског округа • „ЕДУ ФАИР“ Сајам образовања у Београду • Презентације 15 - 20 високошколских институција у Техничкој школи у току 2. полугодишта 3. и 4. разреда • Обуке КЗМ: како започети сопствени бизнис, писање пројеката за донације, Вештине пословне комуникације • Вежбање у писању семинарских радова из области: социологија, психологија, филозофија, стручних предмета...
 • 74. Техничка школа, Деспотовац Радионице за свако одељење • систем високог образовања, ОАС ОСС, МАС, ДС и шематски приказ високог образовања у РС, ЕСПБ, речник бруцоша • делатности и програми НСЗ, брошуре-обуке... • каријера и појам кариј. вођења и саветовања • важне информације извори, доношење одлуке • базе занимања, • високошколске установе, • тестирање интересовања, особина, вештина, • писање sv-а • интервју за посао, очекивана питања, значај невербалне комуникације
 • 75. Техничка школа, Деспотовац Рад са будућим ученицима Презентација школе у ОШ • Промоција Техничке школе у основним школама наше и околних општина (9 ОШ) • локација, руководство,опремљеност, образовни профили, слике кабинета и професора практичне, блок наставе и вежби, ваннаставне активности, превоз до школе, значајне личности, предности наше школе • Промоција занимања која се могу уписати, ученицима 8. разреда у Техничкој школи (190 ученика) • Сајмови ПО (Ћуприја-за поморавски округ, Крепољин) ОШ „Стеван Немања“ Стењевац
 • 76. Техничка школа, Деспотовац Сајмови ПО • ФЛАЈЕР садржи: подручја рада образовне профиле, број ученика за пријем, групе послова за које се стичу квалификације, стручне предмете по ОП, могућности за наставак школовања
 • 77. Техничка школа, Деспотовац Презентација образовних профила- Реални сусрети Вршњачка едукација - ученици 8. разреда наше општине
 • 78. Техничка школа, Деспотовац Ученици креатори презентација ОП • дефинисање занимања које се представља, основни појмови, стручни предмети по разредима, практична настава, • компетенције које се стичу, попис послова који се могу обављати са средњом школом, могућности за даље школовање, предности овог занимања, недостаци и мане, радни дан и радно место, препорука излагача. Свим основцима је приређен пригодан културно забавни програм у извођењу ученика драмско-рецитаторске секције послужење и освежење у организацији угоститељске струке
 • 80.  руководилац Тима – Вера Живковић, проф. књиговодства  Немања Илић- наставник практичне наставе, мушки фризер  Владанка Жиловић-наставник практичне наставе- сценски маскер-власуљар  Кошпенда Ивана- наставник практичне наставе- педикир-маникир  Бранка Орешчанин- стручни сарадник- педагог  Снежана Калинић-наставник практичне наставе- женски фризер
 • 81.  У раду и спровођењу одређених активности предвиђених Планом КВиС-а ангажовани су по потреби и други наставници и стручни сарадници из одређених области, као што су наставници грађанског васпитања, наставници практичне наставе, психолог Школе , директор Школе,родитељи ученика наше Школе, особе које су се доказале у струци из различитих занимања, сарадници из општине Вождовац и Канцеларије за младе, представници различитих факултета (МЕФ, ) и организацијa које спроводе каријерно усмеравање (ИНВЕНТИВА).  Програмом су обухваћени сви ученици наше школе, пре свега ученици завршних разреда .
 • 82.  Радионице о професионалној орјентацији у организацији ИНВЕНТИВЕ и канцеларије за младе општине ВОЖДОВАЦ (новембар 2014. год.)
 • 83.  Сарадња са МЕФ-ом (Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије) и учествовање у креативној радионици (студија случаја) под називом *ПОСТАНИ УСПЕШАН У СВОМ ПОСЛУ*. Ту смо освојили друго место у конкуренцији свих средњих школа на територији општине Вождовац. (25. 03. 2015. год.)
 • 84.  Посета господина–Maxa Klasena из Немачке нашој Школи, како би се упознао са радом нашег Тима за каријерно вођење и саветовање и активностима Инвентиве у спровођењу њиховог програма. Тада је организована радионица како би се господин Klasen упознао са активностима око спровођења датог програма (12.05.2015. год.)
 • 86.  сарадња са особама које су се доказале у струци-Владимир Вергаш(мушки фризер),Нина Бајин(мушки фризер-једна од првих десет на светском првенству фризера) и други  сарадња са родитељима  пружање информација ученицима и родитељима о даљем наставку школовања или доквалификацији и преквалификацији.  одржавање предавања са темом :* Како да започнем бизнис*; симулирање интервјуа са послодавцем; писање СВ-а.  презентација занимања која ученици могу стећи у оквиру наше школе.Презентације су рађене у основним школама, како би се будући средњошколци упознали са занимањима која их интересују.  посета Сајму образовања  сарадња са AISEC-ом
 • 87. EVROPSKA POSLOVNA ŠKOLA "MILUTIN MILANKOVIĆ" KARIJERNI CENTAR (Program rada)
 • 88. 88 NAŠ CILJ = PRUŽANJE PODRŠKE  Karijerni centar ima za cilj da kroz individualne radionice, treninge, grupne i individualne aktivnosti podrži učenike svih razreda u njihovom daljem obrazovanju, usavršavanju i pripremanju za ulazak u karijerni svet.  Karijerni centar nadalje daje smernice za istraživanje mogućnosti za učenje i zapošljavanje kao i za planiranje i upravljanje karijerom.
 • 89. 89 PROGRAMSKI CILJEVI  Karijerno informisanje  Karijerno savetovanje  Karijerno obrazovanje
 • 90. 90 OPŠTI ZADACI  Identifikacija potreba učenika  Procena interesovanja, sposobnosti i ličnih potencijala učenika  Pomoć u određivanju ciljeva (obrazovanje, karijera) i indentifikovanje barijera  Organizovanje i realizovanje individualnog i grupnog savetovanja  Pomoć u razumevanju spone obrazovanje (posao) i životne uloge
 • 91. 91 OBLICI AKTIVNOSTI  Edukativne radionice; treninzi  Individualni i grupni razgovori  Individualni i grupni projekti učenika (prezentacije) Nosioci aktivnosti I II I Nastavnički kolektiv / / II Stručni saradnici pomoćnik direktora škole psiholog
 • 92. 92 SEKCIJA ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU III korak uvideti svet rada POSTIGNUTI USPEH! izabrati fakultet II korak uvideti puteve karijere promišljeno donošenje odluka I korak aktivno učešće odgovornost za budućnost upoznati sebe upoznati svoje sposobnosti puteve školovanja
 • 94. SADRŽAJ RADA 1. Informisanje učenika o postojećim zanimanjima 2. Upoznavanje učenika sa kontraindikacijama u zanimanju 3. Otkrivanje talentovanih učenika i njihovo dalje usmeravanje 4. Informisanje o daljem školovanju i zapošljavanju 5. Individualan rad sa učenicima kod kojih je otkriven problem u pronalaženju sebe 6. Poseta i stručna praksa u pojedinim firmama i školskim ustanovama
 • 95. 95 OSNOVCI I PREDUZETNIŠTVO ekipa koja je zauzela III mesto Ljudi koji su zaslužni za organizaciju takmičenja
 • 96. Ozbiljne igre za društvene kompetencije i kreativnost http://games4competence.eu/