SlideShare a Scribd company logo
ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ส่วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 27 ข้อ
(ข้อ 1-27) ข้อละ 1 คะแนน รวม 27 คะแนน
ตัวชี้วัด : อธิบำยลักษณะและหน้ำที่ของอวัยวะภำยนอก (พ 1.1 ป.1/1)
1. กำรมองเห็นรถไฟสีน้ำตำลและได้ยินเสียงปู๊ นปู๊ นใช้อวัยวะในข้อใด
1 มือ จมูก
2 หู แขน
3 ตำ หู
4 ปำก ตำ
ตัวชี้วัด : อธิบำยวิธีดูแลรักษำอวัยวะภำยนอก (พ 1.1 ป.1/2)
2. ข้อใดเป็นกำรดูแลรักษำตำให้ทำงำนได้ตำมปกติ
1 เล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลำนำน
2 อ่ำนหนังสือในที่ที่มีแสงสว่ำงพอดี
3 มองดวงอำทิตย์ด้วยตำเปล่ำ
4 ผงเข้ำตำใช้มือขยี้ตำ
ตัวชี้วัด : ระบุสมำชิกในครอบครัวและควำมรักควำมผูกพันของสมำชิกที่มีต่อกัน (พ 2.1 ป.1/1)
3. สมำชิกของครอบครัวในข้อใดที่ปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดควำมรักควำมผูกพันในครอบครัว
1 น้องสำวชอบขโมยเงินปู่ไปซื้อขนม
2 น้องชำยเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวัน
3 พี่ชำยไหว้พ่อแม่ก่อนไปโรงเรียน
4 พี่สำวชอบพูดโกหกกับพ่อแม่
ตัวชี้วัด : บอกลักษณะควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง (พ 2.1 ป.1/3)
4. ข้อใดบอกลักษณะของเพศชำยและเพศหญิงได้ถูกต้อง
1 เพศชำยตัดผมสั้น เพศหญิงไว้ผมยำว
2 เพศชำยสวมกระโปรง เพศหญิงสวมกำงเกง
3 เพศชำยพูดลงท้ำยว่ำ “ค่ะ” เพศหญิงพูดลงท้ำยว่ำ “ค่ะ”
4 เพศชำยจะมีลักษณะเหมือนแม่ เพศหญิงจะมีลักษณะเหมือนพ่อ
ตัวชี้วัด : เคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ (พ 3.1 ป.1/1)
5. ข้อใดเป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบตำมลำดับ
1 เคำะประตู กำรก้ม-เงยศีรษะ กำรวิ่ง
2 กำรยืนหมุนข้อเท้ำ กำรจับเชือก กำรเดิน
3 กำรเดำะลูกตะกร้อ กำรยืนหมุนข้อเท้ำ กำรสไลด์
4 กำรก้มตัว กำรกระโดดไปข้ำงหน้ำ กำรเดำะลูกปิงปอง
ตัวชี้วัด : ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรำยที่บ้ำน โรงเรียน และกำรป้ องกัน (พ 5.1 ป.1/1)
6. กำรกระทำในข้อใดทำให้เกิดควำมปลอดภัยในโรงเรียน
1 ถือมีดวิ่งไล่ขู่เพื่อน
2 ไกวชิงช้ำด้วยควำมเร็วสูง
3 จับรำวบันไดทุกครั้งเมื่อเดินขึ้น-ลงบันได
4 วิ่งเล่นกับเพื่อนในพงหญ้ำหลังโรงเรียน
ตัวชี้วัด : บอกสำเหตุและกำรป้ องกันอันตรำยที่เกิดจำกกำรเล่น (พ 5.1 ป.1/2)
7. กำรเล่นในข้อใดมีโอกำสเกิดอันตรำยมำกที่สุด
1 เล่นวิ่งไล่จับในห้องเรียน
2 เล่นปีนหน้ำต่ำงแข่งกับเพื่อน
3 เล่นเครื่องเล่นในสนำมเด็กเล่น
4 เล่นฟุตบอลในสนำมหญ้ำข้ำงถนน
ตัวชี้วัด : อธิบำยลักษณะและหน้ำที่ของอวัยวะภำยใน (พ 1.1 ป.2/1)
8. อวัยวะภำยในร่ำงกำยข้อใดมีควำมยำวมำกที่สุด
1 กระเพำะอำหำร
2 ลำไส้ใหญ่
3 ลำไส้เล็ก
4 ตับ
ตัวชี้วัด : อธิบำยธรรมชำติของชีวิตมนุษย์(พ 1.1 ป.2/3)
9. ข้อใดอธิบำยธรรมชำติของชีวิตมนุษย์ได้ถูกต้อง
1 ทำรกเป็นช่วงวัยที่ฟันแท้เริ่มขึ้น
2 วัยเรียน คือ ช่วงวัยต่อจำกวัยทำรก
3 วัยผู้ใหญ่จะมีกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำยรวดเร็ว
4 วัยสูงอำยุเป็นช่วงวัยสุดท้ำยของชีวิตมนุษย์
ตัวชี้วัด : ระบุบทบำทหน้ำที่ของตนเองและสมำชิกในครอบครัว (พ 2.1 ป.2/1)
10. ข้อใดคือหน้ำที่ที่นักเรียนควรปฏิบัติ
1 หำรำยได้มำเลี้ยงครอบครัว
2 ช่วยทำงำนบ้ำนเท่ำที่จะทำได้
3 ทำอำหำรให้คนในครอบครัวรับประทำน
4 ซ่อมแซมอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ในบ้ำนที่ชำรุด
ตัวชี้วัด : บอกควำมสำคัญของเพื่อน (พ 2.1 ป.2/2)
11. เพื่อนที่ดีควรมีลักษณะอย่ำงไร
1 ซื้อขนมแจกเพื่อน
2 ให้เพื่อนลอกกำรบ้ำน
3 ให้เพื่อนยืมดินสอกับยำงลบ
4 แย่งของเล่นที่เพื่อนกำลังเล่น
ตัวชี้วัด : ควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
(พ 3.1 ป.2/1)
12. วิ่งสลับฟันปลำและโยนรับ-ส่งลูกบอลกับเพื่อนเป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบใดบ้ำง
ตำมลำดับ
1 กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยเคลื่อนที่
2 กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยเคลื่อนที่
3 กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยอยู่กับที่
4 กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะเคลื่อนที่ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ
ตัวชี้วัด : บอกลักษณะของกำรมีสุขภำพดี (พ 4.1 ป.2/1)
13. ผู้ที่มีสุขภำพดีควรมีลักษณะอย่ำงไร
1 อำรมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
2 ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว
3 หงุดหงิดขี้โมโห
4 เจ็บป่วยบ่อย
ตัวชี้วัด : ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภำพ (พ 4.1 ป.2/3)
14. ของเล่นในข้อใดส่งผลเสียต่อสุขภำพ
1 ลูกบอล
2 ปืนอัดลม
3 รถของเล่น
4 ตุ๊กตำกระดำษ
ตัวชี้วัด : ปฏิบัติตำมคำแนะนำเมื่อมีอำกำรเจ็บป่วยและบำดเจ็บ (พ 4.1 ป.2/5)
15. เมื่อโดนผึ้งต่อยควรปฏิบัติตำมข้อใดเป็นอันดับแรก
1 ทำบริเวณที่โดนต่อยด้วยขี้ผึ้ง
2 ใช้น้ำแข็งประคบบริเวณที่โดนต่อย
3 ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดรอบบริเวณที่โดนต่อย
4 ใช้ลูกกุญแจที่มีรูเล็ก ๆ กดบริเวณที่โดนต่อยเพื่อเอำเหล็กในออก
ตัวชี้วัด : ปฏิบัติตนในกำรป้ องกันอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นทำงน้ำและทำงบก (พ 5.1 ป.2/1)
16. กำรปฏิบัติตนในข้อใดช่วยป้ องกันอุบัติเหตุทำงน้ำ
1 ลงเรือเมื่อเรือจอดเทียบท่ำเรียบร้อยแล้ว
2 ขึ้นเรือที่มีผู้โดยสำรอยู่แล้วจำนวนมำก
3 วิ่งขึ้นเรือด้วยควำมเร็ว
4 นั่งริมขอบเรือ
ตัวชี้วัด : บอกชื่อยำสำมัญประจำบ้ำน และใช้ยำตำมคำแนะนำ (พ 5.1 ป.2/2)
17. ข้อใดเป็นยำสำมัญประจำบ้ำนที่ใช้ภำยในทั้งหมด
1 ยำธำตุน้ำแดง คำลำไมน์
2 ยำระบำยมะขำมแขก ยำล้ำงตำ
3 ยำน้ำแก้ไอ พำรำเซตำมอล
4 ผงน้ำตำลเกลือแร่ ยำหม่องชนิดขี้ผึ้ง
ตัวชี้วัด : ปฏิบัติตนตำมสัญลักษณ์และป้ ำยเตือนของสิ่งของหรือสถำนที่ที่เป็นอันตรำย (พ 5.1 ป.2/4)
18. ป้ำยเตือนภัยในรูปมีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร
1 ระวังพื้นลื่น
2 พื้นที่เสี่ยงภัยสึนำมิ
3 อันตรำยไฟฟ้ำแรงสูง
4 ห้ำมลงเล่นน้ำบริเวณนี้
ตัวชี้วัด : อธิบำยสำเหตุ อันตรำย วิธีป้ องกันอัคคีภัยและแสดงกำรหนีไฟ (พ 5.1 ป.2/5)
19. พฤติกรรมในข้อใดเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยมำกที่สุด
1 เผำขยะในบริเวณเตำเผำขยะ
2 ปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมตคอนโทรล
3 จุดธูปเทียนไหว้พระก่อนออกจำกบ้ำน
4 เสียบปลั๊กเตำรีดทิ้งไว้แล้วไปซักผ้ำ
ตัวชี้วัด : ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต (พ 1.1 ป.3/3)
20. ข้อใดที่ช่วยสร้ำงเสริมกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำย
1 กำรตั้งใจและขยันเรียนหนังสือ
2 กำรรับประทำนอำหำรครบ 5 หมู่
3 กำรอยู่ในบ้ำนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกอย่ำง
4 กำรสวมใส่เสื้อผ้ำที่ซักสะอำดและแห้งสนิท
ตัวชี้วัด : อธิบำยวิธีสร้ำงสัมพันธภำพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน (พ 2.1 ป.3/2)
21. นักเรียนจะสร้ำงสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่อย่ำงไร
1 ให้เพื่อนลอกกำรบ้ำน
2 ชวนเพื่อนไปนอนค้ำงที่บ้ำน
3 ซื้ออุปกรณ์กำรเรียนให้เพื่อน
4 ใช้คำพูดที่สุภำพและยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อน
ตัวชี้วัด : บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่กำรล่วงละเมิดทำงเพศ (พ 2.1 ป.3/3)
22. พฤติกรรมในข้อใดช่วยป้ องกันกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ
1 ตอบปฏิเสธและรีบไปบอกพ่อแม่เมื่อมีคนแปลกหน้ำบอกจะพำไปเที่ยว
2 เล่นในสถำนที่ที่ห่ำงไกลจำกคน ไม่มีคนพลุกพล่ำน
3 พกโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวไว้เสมอ
4 แต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำที่ทันสมัย
ตัวชี้วัด : อธิบำยกำรติดต่อและวิธีกำรป้ องกันกำรแพร่กระจำยของโรค (พ 4.1 ป.3/1)
23. ข้อใดกล่ำวเกี่ยวกับโรคหัดได้ถูกต้อง
1 เป็นตุ่มแดงนูนใส
2 เป็นโรคที่รักษำไม่หำย
3 มียุงลำยเป็นพำหะนำโรค
4 เป็นผื่นนูนแดงที่ลำตัว แขนขำ
ตัวชี้วัด : จำแนกอำหำรหลัก 5 หมู่ (พ 4.1 ป.3/2)
24. อำหำรในข้อใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่ำงกำย
1 นมถั่วเหลือง
2 เผือกเชื่อม
3 น้ำส้มคั้น
4 ขนมเค้ก
ตัวชี้วัด : เลือกกินอำหำรที่หลำกหลำยครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมำะสม (พ 4.1 ป.3/3)
25. อำหำรชนิดใดที่ควรรับประทำนในปริมำณมำกที่สุดตำมสัดส่วนของธงโภชนำกำร
1 นม ถั่ว
2 ข้ำว แป้ง
3 พืชผัก ผลไม้
4 น้ำตำล เกลือ
ตัวชี้วัด : แสดงวิธีขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลและแหล่งต่ำง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ำยหรืออุบัติเหตุ
(พ 5.1 ป.3/2)
26. ถ้ำโดนตะปูตำเท้ำที่บ้ำนจะมีวิธีขอควำมช่วยเหลืออย่ำงไร
1 โทรแจ้ง 191
2 วิ่งไปหำเพื่อนบ้ำนให้ช่วย
3 ตะโกนบอกพ่อแม่ให้ช่วย
4 รีบไปโรงพยำบำลด้วยตนเองทันทีเพื่อให้แพทย์ช่วยทำแผล
ตัวชี้วัด : แสดงวิธีปฐมพยำบำลเมื่อบำดเจ็บจำกกำรเล่น (พ 5.1 ป.3/3)
27. ถ้ำนักเรียนเล่นกับเพื่อนแล้วเลือดกำเดำไหลควรปฐมพยำบำลอย่ำงไร
1 สั่งจมูกให้เลือดกำเดำไหลออกมำให้หมด
2 ก้มหน้ำลงใช้มือบีบจมูกหำยใจทำงปำกแทน
3 เงยหน้ำขึ้นใช้มือบีบจมูกหำยใจทำงปำกแทน
4 ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่เลือดกำเดำไหล
ส่วนที่ 2 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบมำกกว่ำ 1 คำตอบ
ข้อ 28-30 ข้อละ 3 คะแนน ข้อ 31-32 ข้อละ 2 คะแนน รวม 13 คะแนน
ข้อ 28-32 ตอบถูก 1 คำตอบให้ 1 คะแนน
ตัวชี้วัด : ปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติตำมคำแนะนำ (พ 4.1 ป.1/1)
28. ข้อใดเป็นกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ
2 ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรทุกครั้ง
3 พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภำพฟันทุกปี
4 แปรงฟันอย่ำงถูกวิธีวันละ 2 ครั้ง เช้ำ-เย็น
ตัวชี้วัด : ระบุพฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศ (พ 2.1 ป.2/3)
29. พฤติกรรมในข้อใดเหมำะสมกับเพศชำย (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 มีควำมอดทนอดกลั้น
2 มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน
3 กล่ำวคำขอโทษเมื่อทำผิด
4 พูดคำหยำบกับเพื่อนเพศเดียวกัน
ตัวชี้วัด : ระบุโทษของสำรเสพติด สำรอันตรำยใกล้ตัวและวิธีกำรป้ องกัน (พ 5.1 ป.2/3)
30. ข้อใดเป็นโทษจำกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 ทำให้ตำลำยมองภำพไม่ชัด
2 เป็นโรคมะเร็งปอด
3 เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ
4 ก้ำวร้ำวควบคุมตนเองไม่ได้
ตัวชี้วัด : อธิบำยลักษณะและกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำยมนุษย์(พ 1.1 ป.3/1)
31. ข้อใดแสดงว่ำร่ำงกำยของนักเรียนมีกำรเจริญเติบโต (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ผิวขำวขึ้น
2 ผมและเล็บยำว
3 แขนขำยำวมำกขึ้น
4 ส่วนสูงและน้ำหนักเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่ำงมี
ทิศทำง (พ 3.1 ป.3/1)
32. ข้อใดเป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะเคลื่อนที่ทั้งหมด (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 เดินต่อเท้ำ เดินถอยหลัง
2 ก้มงอตัวด้ำนหน้ำ ยืนเขย่งกำงแขน
3 โยนและรับลูกบอลกับคู่ โยนลูกบอลลงตะกร้ำ
4 กระโดดพับเข่ำให้ส้นเท้ำแตะก้น กระโดดไปข้ำงหน้ำ
ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ข้อ เฉลย เหตุผล
1 3 ตำช่วยให้มองเห็นและหูช่วยให้ได้ยินเสียง
2 2 กำรอ่ำนหนังสือควรอ่ำนในที่ที่มีแสงสว่ำงพอดี ไม่สว่ำงหรือมืดจนเกินไป
3 3 พี่ชำยเป็นสมำชิกในครอบครัวและกำรไหว้พ่อกับแม่ก่อนไปโรงเรียนเป็นกำร
แสดงออกถึงกำรมีกิริยำมำรยำทที่สุภำพอ่อนน้อม
4 1 เพศชำยจะตัดผมสั้น เพศหญิงจะไว้ผมยำว เพศชำยจะสวมกำงเกง เพศหญิงสวม
กระโปรง เพศชำยพูดลงท้ำยว่ำ “ครับ” เพศหญิงพูดลงท้ำยว่ำ “ค่ะ” และเพศชำย
จะมีลักษณะรูปร่ำงเหมือนพ่อ เพศหญิงมีลักษณะรูปร่ำงเหมือนแม่
5 4 กำรก้มตัวเป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ ส่วนกำรกระโดดไปข้ำงหน้ำเป็น
กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะเคลื่อนที่ และกำรตีลูกปิงปองเป็นกำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบซึ่งตรงตำมลำดับ
6 3 กำรขึ้น-ลงบันไดทุกครั้งควรจับรำวบันได และไม่ปีนป่ำยหรือหยอกล้อกันขณะ
ขึ้น-ลงบันได
7 2 กำรปีนหน้ำต่ำงอำจทำให้พลัดตกลงมำและทำให้ร่ำงกำยได้รับบำดเจ็บ
8 3 ลำไส้เล็กมีควำมยำวมำกกว่ำ 5 เมตร ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีขนำดยำวที่สุดในร่ำงกำย
9 4 ช่วงวัยของชีวิตมนุษย์คือ ทำรก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่
และวัยสูงอำยุ โดยวัยสูงอำยุถือเป็นช่วงวัยสุดท้ำยของชีวิตมนุษย์
10 2 กำรช่วยเหลืองำนบ้ำนเท่ำที่จะทำได้เป็นหน้ำที่ที่ทุกคนควรปฏิบัติ เพรำะเป็นสิ่งที่
สำมำรถทำได้เป็นกำรช่วยเหลือแบ่งเบำภำระคนในครอบครัว
11 3 กำรให้เพื่อนยืมของเป็นกำรแสดงควำมมีน้ำใจกับเพื่อนจะทำให้เพื่อนเกิดควำม
ประทับใจ และเป็นที่รักของเพื่อน ๆ
12 4 กำรวิ่งสลับฟันปลำเป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะเคลื่อนที่ ส่วนกำรโยนรับ-ส่ง
ลูกบอลกับเพื่อนเป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ
13 1 ผู้ที่มีสุขภำพดีจะมีร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจร่ำเริงแจ่มใส มีควำมสุข
14 2 ปืนอัดลมเป็นของเล่นที่อันตรำยหำกโดนร่ำงกำยจะทำให้ได้รับบำดเจ็บ
15 4 กำรปฏิบัติตนเบื้องต้นเมื่อถูกผึ้งต่อย สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ต้องรีบนำเหล็กในออก
โดยหำวัสดุที่มีรูเล็ก ๆ กดลงไปบริเวณที่โดนต่อยเพื่อให้เหล็กในโผล่ขึ้นมำและ
ดึงออก เพื่อไม่ให้ผิวหนังได้รับพิษจำกเหล็กในของผึ้ง
ข้อ เฉลย เหตุผล
16 1 กำรขึ้น-ลงเรือควรให้เรือจอดเทียบท่ำเรียบร้อยก่อนเพื่อป้ องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ
พลัดตกจำกเรือ
17 3 ยำหม่องชนิดขี้ผึ้ง คำลำไมน์ ยำล้ำงตำเป็นยำใช้ภำยนอก ยำน้ำแก้ไอและ
พำรำเซตำมอลเป็นยำที่ใช้รับประทำนทั้งหมด
18 4 เป็นป้ ำยเตือนห้ำมลงเล่นน้ำบริเวณนี้เพรำะอำจเป็นเขตน้ำลึกหรือมีคลื่นแรง
19 3 ธูปเทียนอำจจะล้มไปโดนสิ่งของและทำให้เกิดไฟไหม้ได้
20 2 กำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์จะทำให้ร่ำงกำยได้รับสำรอำหำรที่ครบถ้วน
ช่วยสร้ำงเสริมกำรเจริญเติบโต และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่ำงกำย
21 4 กำรพูดจำสุภำพและยิ้มแย้มจะทำให้เข้ำกับเพื่อนได้ง่ำย
22 1 กำรรู้จักปฏิเสธไม่ไว้ใจผู้อื่นโดยง่ำย และบอกให้พ่อแม่ทรำบเมื่อมีสิ่งที่ไม่น่ำ
ไว้วำงใจหรือไม่ปลอดภัยต่อตนเอง ช่วยป้ องกันกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ
23 4 เมื่อเป็นโรคหัดจะมีผื่นนูนแดงตำมลำตัว ใบหน้ำ แขน ขำ และจะค่อย ๆ จำงไป
ภำยใน 2 สัปดำห์
24 1 ถั่วเหลืองให้สำรอำหำรประเภทโปรตีนซึ่งช่วยในกำรซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ของร่ำงกำย
25 2 กำรรับประทำนอำหำรตำมสัดส่วนของธงโภชนำกำร ได้แก่
1. แป้ งและข้ำว รับประทำนปริมำณมำกที่สุดเพรำะเป็นแหล่งพลังงำนหลัก
2. พืชผัก ผลไม้รับประทำนในปริมำณรองลงมำ
3. เนื้อสัตว์นม ถั่ว รับประทำนในปริมำณที่พอเหมำะ
4. น้ำมัน น้ำตำล เกลือ รับประทำนน้อยเท่ำที่จำเป็นเพรำะหำกรับประทำนมำก
เกินไปจะเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค
26 3 เมื่อเกิดอุบัติเหตุในบ้ำนควรขอควำมช่วยเหลือจำกพ่อแม่หรือสมำชิกในครอบครัว
27 2 ก้มหน้ำลงใช้มือบีบจมูกโดยหำยใจทำงปำกแทนเป็นวิธีกำรปฐมพยำบำลที่ถูกต้อง
28 2,3,4 เป็นกำรดูแลรักษำสุขภำพของตนเองที่เหมำะสมตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ ดังนี้
- ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรทุกครั้ง เป็นหลักสุขบัญญัติแห่งชำติข้อ 3
- แปรงฟันอย่ำงถูกวิธีวันละ 2 ครั้ง เช้ำ-เย็น เป็นหลักสุขบัญญัติแห่งชำติข้อ 2
- พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภำพฟันทุกปี เป็นหลักสุขบัญญัติแห่งชำติข้อ 8
29 1,2,3 เป็นกำรปฏิบัติตนด้วยควำมเป็นสุภำพบุรุษ
30 1,3,4 แอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดประสำทเมื่อดื่มจะทำให้ระบบประสำทเกี่ยวกับกำรมองเห็น
กำรทรงตัวทำงำนไม่ได้ตำมปกติ ขำดสติสัมปชัญญะทำให้เสี่ยงต่อกำรเกิด
อุบัติเหตุ และไม่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ตนเองได้ จึงอำจทำให้ก้ำวร้ำว
ใช้คำพูดหยำบคำย รุนแรง ซึ่งนำไปสู่กำรทะเลำะวิวำทได้
ข้อ เฉลย เหตุผล
31 3,4 กำรเจริญเติบโตของร่ำงกำยตรวจสอบได้โดยกำรชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง สังเกต
อวัยวะของร่ำงกำยจะมีขนำดใหญ่หรือยำวขึ้น เช่น แขน ขำ มือ เท้ำ
32 1,4 เป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะเคลื่อนที่ ส่วน 2 เป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
ขณะอยู่กับที่ และ 3 เป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ

More Related Content

What's hot

1 อิศรญาณภาษิต ok
1 อิศรญาณภาษิต ok1 อิศรญาณภาษิต ok
1 อิศรญาณภาษิต ok
กึม จันทิภา
 
ขันธ์ 5
ขันธ์ 5 ขันธ์ 5
ขันธ์ 5
Chalachon Presentation Studio
 
3.แนวข้อสอบ o net สังคมศึกษา(ม.6)
3.แนวข้อสอบ o net สังคมศึกษา(ม.6)3.แนวข้อสอบ o net สังคมศึกษา(ม.6)
3.แนวข้อสอบ o net สังคมศึกษา(ม.6)
teerachon
 
เฉลย 7 วิชา สังคม 56
เฉลย 7 วิชา สังคม 56เฉลย 7 วิชา สังคม 56
เฉลย 7 วิชา สังคม 56
JorJames Satawat
 
Pat7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
Pat7.6 ความถนัดทางภาษาบาลีPat7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
Pat7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
Jutarat Piamrod
 
ขันธ์5 นายชาติชัย พันทะสี กศ
ขันธ์5 นายชาติชัย พันทะสี กศขันธ์5 นายชาติชัย พันทะสี กศ
ขันธ์5 นายชาติชัย พันทะสี กศ
Tพี่ชัย พันทะสี
 
เพศศึกษา
เพศศึกษาเพศศึกษา
เพศศึกษา
duesdee tawon
 
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบ ภาษาไทยแนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
nookkiss123
 
วันนี้ติวแบบจริง
วันนี้ติวแบบจริงวันนี้ติวแบบจริง
วันนี้ติวแบบจริง
peter dontoom
 
วันนี้ติว
วันนี้ติววันนี้ติว
วันนี้ติว
peter dontoom
 
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษาติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
Kwandjit Boonmak
 

What's hot (16)

1 อิศรญาณภาษิต ok
1 อิศรญาณภาษิต ok1 อิศรญาณภาษิต ok
1 อิศรญาณภาษิต ok
 
ขันธ์ 5
ขันธ์ 5 ขันธ์ 5
ขันธ์ 5
 
3.แนวข้อสอบ o net สังคมศึกษา(ม.6)
3.แนวข้อสอบ o net สังคมศึกษา(ม.6)3.แนวข้อสอบ o net สังคมศึกษา(ม.6)
3.แนวข้อสอบ o net สังคมศึกษา(ม.6)
 
เฉลย 7 วิชา สังคม 56
เฉลย 7 วิชา สังคม 56เฉลย 7 วิชา สังคม 56
เฉลย 7 วิชา สังคม 56
 
Pat7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
Pat7.6 ความถนัดทางภาษาบาลีPat7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
Pat7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
 
ขันธ์5 นายชาติชัย พันทะสี กศ
ขันธ์5 นายชาติชัย พันทะสี กศขันธ์5 นายชาติชัย พันทะสี กศ
ขันธ์5 นายชาติชัย พันทะสี กศ
 
เพศศึกษา
เพศศึกษาเพศศึกษา
เพศศึกษา
 
ข้อสอบ
ข้อสอบข้อสอบ
ข้อสอบ
 
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบ ภาษาไทยแนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
 
ขันธ์ 5
ขันธ์ 5ขันธ์ 5
ขันธ์ 5
 
วันนี้ติวแบบจริง
วันนี้ติวแบบจริงวันนี้ติวแบบจริง
วันนี้ติวแบบจริง
 
วันนี้ติว
วันนี้ติววันนี้ติว
วันนี้ติว
 
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษาติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
 
M6thai2552
M6thai2552M6thai2552
M6thai2552
 
ใบความรู้ ลักษณะภาษาไทย
ใบความรู้ ลักษณะภาษาไทยใบความรู้ ลักษณะภาษาไทย
ใบความรู้ ลักษณะภาษาไทย
 
M6 pe art-life
M6 pe art-lifeM6 pe art-life
M6 pe art-life
 

Similar to ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ป.3 ชุด 1

เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด2
เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด2เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด2
เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด2
jutarattubtim
 
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 2555
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 2555ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 2555
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 2555
BKc BiGgy
 
เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด1
เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด1เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด1
เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด1
jutarattubtim
 
Iy ku0gifma rdoelyditoe1ztwfnf0iwp1uljsvzqm2wpys3e7cghwmadoq9z9npc
Iy ku0gifma rdoelyditoe1ztwfnf0iwp1uljsvzqm2wpys3e7cghwmadoq9z9npcIy ku0gifma rdoelyditoe1ztwfnf0iwp1uljsvzqm2wpys3e7cghwmadoq9z9npc
Iy ku0gifma rdoelyditoe1ztwfnf0iwp1uljsvzqm2wpys3e7cghwmadoq9z9npc
Thanakrit Muangjun
 
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
JunyapornTakumnoi
 
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
cookie47
 
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ParattakornDokrueankham
 
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ธัญชนก อธิจิต
 
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑
Manas Panjai
 
ส ขศ กษาศ_ลปะการงาน
ส ขศ กษาศ_ลปะการงานส ขศ กษาศ_ลปะการงาน
ส ขศ กษาศ_ลปะการงาน
Aoy Amm Mee
 
ข้อสอบ Onet สุข พลศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ 50
ข้อสอบ Onet สุข พลศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ 50ข้อสอบ Onet สุข พลศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ 50
ข้อสอบ Onet สุข พลศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ 50
Weerachat Martluplao
 
....
........
....
MM AK
 
สุข 50
สุข 50สุข 50
สุข 50
yyyim
 
ข้อสอบ O-net 51 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อสอบ O-net 51 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีข้อสอบ O-net 51 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อสอบ O-net 51 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Suwicha Tapiaseub
 
06 วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
06 วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ06 วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
06 วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
nampeungnsc
 

Similar to ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ป.3 ชุด 1 (20)

เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด2
เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด2เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด2
เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด2
 
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 2555
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 2555ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 2555
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 2555
 
เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด1
เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด1เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด1
เตรียมสอบ O net 57 สุขะชุด1
 
สุขะ
สุขะสุขะ
สุขะ
 
Iy ku0gifma rdoelyditoe1ztwfnf0iwp1uljsvzqm2wpys3e7cghwmadoq9z9npc
Iy ku0gifma rdoelyditoe1ztwfnf0iwp1uljsvzqm2wpys3e7cghwmadoq9z9npcIy ku0gifma rdoelyditoe1ztwfnf0iwp1uljsvzqm2wpys3e7cghwmadoq9z9npc
Iy ku0gifma rdoelyditoe1ztwfnf0iwp1uljsvzqm2wpys3e7cghwmadoq9z9npc
 
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
 
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
 
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
 
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
 
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑
 
ส ขศ กษาศ_ลปะการงาน
ส ขศ กษาศ_ลปะการงานส ขศ กษาศ_ลปะการงาน
ส ขศ กษาศ_ลปะการงาน
 
06 art50
06 art5006 art50
06 art50
 
2550_06
2550_062550_06
2550_06
 
06
0606
06
 
ข้อสอบ Onet สุข พลศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ 50
ข้อสอบ Onet สุข พลศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ 50ข้อสอบ Onet สุข พลศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ 50
ข้อสอบ Onet สุข พลศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ 50
 
....
........
....
 
สุข 50
สุข 50สุข 50
สุข 50
 
ข้อสอบ O-net 51 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อสอบ O-net 51 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีข้อสอบ O-net 51 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อสอบ O-net 51 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
การงานน
การงานนการงานน
การงานน
 
06 วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
06 วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ06 วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
06 วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
 

More from Anawat Supappornchai

ใบงาน 2-8
ใบงาน 2-8ใบงาน 2-8
ใบงาน 2-8
Anawat Supappornchai
 
ใบงานที่2-8
ใบงานที่2-8ใบงานที่2-8
ใบงานที่2-8
Anawat Supappornchai
 
ขอสอบ O net-ศลปะ_ม.3_ชด_2
ขอสอบ O net-ศลปะ_ม.3_ชด_2ขอสอบ O net-ศลปะ_ม.3_ชด_2
ขอสอบ O net-ศลปะ_ม.3_ชด_2
Anawat Supappornchai
 
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
Anawat Supappornchai
 
ขอสอบ O net-คณต_ม.3_ชด_2
ขอสอบ O net-คณต_ม.3_ชด_2ขอสอบ O net-คณต_ม.3_ชด_2
ขอสอบ O net-คณต_ม.3_ชด_2
Anawat Supappornchai
 
ข้อสอบภาษาอังกฤษชั้น ม.3
ข้อสอบภาษาอังกฤษชั้น ม.3ข้อสอบภาษาอังกฤษชั้น ม.3
ข้อสอบภาษาอังกฤษชั้น ม.3
Anawat Supappornchai
 
ใบงานที1 แบบสำรวจตนเอง
ใบงานที1 แบบสำรวจตนเองใบงานที1 แบบสำรวจตนเอง
ใบงานที1 แบบสำรวจตนเอง
Anawat Supappornchai
 

More from Anawat Supappornchai (8)

ใบงาน 2-8
ใบงาน 2-8ใบงาน 2-8
ใบงาน 2-8
 
ใบงานที่2-8
ใบงานที่2-8ใบงานที่2-8
ใบงานที่2-8
 
Blog
BlogBlog
Blog
 
ขอสอบ O net-ศลปะ_ม.3_ชด_2
ขอสอบ O net-ศลปะ_ม.3_ชด_2ขอสอบ O net-ศลปะ_ม.3_ชด_2
ขอสอบ O net-ศลปะ_ม.3_ชด_2
 
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
 
ขอสอบ O net-คณต_ม.3_ชด_2
ขอสอบ O net-คณต_ม.3_ชด_2ขอสอบ O net-คณต_ม.3_ชด_2
ขอสอบ O net-คณต_ม.3_ชด_2
 
ข้อสอบภาษาอังกฤษชั้น ม.3
ข้อสอบภาษาอังกฤษชั้น ม.3ข้อสอบภาษาอังกฤษชั้น ม.3
ข้อสอบภาษาอังกฤษชั้น ม.3
 
ใบงานที1 แบบสำรวจตนเอง
ใบงานที1 แบบสำรวจตนเองใบงานที1 แบบสำรวจตนเอง
ใบงานที1 แบบสำรวจตนเอง
 

Recently uploaded

การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
LinlyBird
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Technology Innovation Center
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
LinlyBird
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
macsak7777
 
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Nattakul Yamprasert
 

Recently uploaded (7)

การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
 
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
 

ข้อสอบ O net สุขศึกษาฯ ป.3 ชุด 1

 • 1. ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส่วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 27 ข้อ (ข้อ 1-27) ข้อละ 1 คะแนน รวม 27 คะแนน ตัวชี้วัด : อธิบำยลักษณะและหน้ำที่ของอวัยวะภำยนอก (พ 1.1 ป.1/1) 1. กำรมองเห็นรถไฟสีน้ำตำลและได้ยินเสียงปู๊ นปู๊ นใช้อวัยวะในข้อใด 1 มือ จมูก 2 หู แขน 3 ตำ หู 4 ปำก ตำ ตัวชี้วัด : อธิบำยวิธีดูแลรักษำอวัยวะภำยนอก (พ 1.1 ป.1/2) 2. ข้อใดเป็นกำรดูแลรักษำตำให้ทำงำนได้ตำมปกติ 1 เล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลำนำน 2 อ่ำนหนังสือในที่ที่มีแสงสว่ำงพอดี 3 มองดวงอำทิตย์ด้วยตำเปล่ำ 4 ผงเข้ำตำใช้มือขยี้ตำ ตัวชี้วัด : ระบุสมำชิกในครอบครัวและควำมรักควำมผูกพันของสมำชิกที่มีต่อกัน (พ 2.1 ป.1/1) 3. สมำชิกของครอบครัวในข้อใดที่ปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดควำมรักควำมผูกพันในครอบครัว 1 น้องสำวชอบขโมยเงินปู่ไปซื้อขนม 2 น้องชำยเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวัน 3 พี่ชำยไหว้พ่อแม่ก่อนไปโรงเรียน 4 พี่สำวชอบพูดโกหกกับพ่อแม่
 • 2. ตัวชี้วัด : บอกลักษณะควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง (พ 2.1 ป.1/3) 4. ข้อใดบอกลักษณะของเพศชำยและเพศหญิงได้ถูกต้อง 1 เพศชำยตัดผมสั้น เพศหญิงไว้ผมยำว 2 เพศชำยสวมกระโปรง เพศหญิงสวมกำงเกง 3 เพศชำยพูดลงท้ำยว่ำ “ค่ะ” เพศหญิงพูดลงท้ำยว่ำ “ค่ะ” 4 เพศชำยจะมีลักษณะเหมือนแม่ เพศหญิงจะมีลักษณะเหมือนพ่อ ตัวชี้วัด : เคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ (พ 3.1 ป.1/1) 5. ข้อใดเป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบตำมลำดับ 1 เคำะประตู กำรก้ม-เงยศีรษะ กำรวิ่ง 2 กำรยืนหมุนข้อเท้ำ กำรจับเชือก กำรเดิน 3 กำรเดำะลูกตะกร้อ กำรยืนหมุนข้อเท้ำ กำรสไลด์ 4 กำรก้มตัว กำรกระโดดไปข้ำงหน้ำ กำรเดำะลูกปิงปอง ตัวชี้วัด : ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรำยที่บ้ำน โรงเรียน และกำรป้ องกัน (พ 5.1 ป.1/1) 6. กำรกระทำในข้อใดทำให้เกิดควำมปลอดภัยในโรงเรียน 1 ถือมีดวิ่งไล่ขู่เพื่อน 2 ไกวชิงช้ำด้วยควำมเร็วสูง 3 จับรำวบันไดทุกครั้งเมื่อเดินขึ้น-ลงบันได 4 วิ่งเล่นกับเพื่อนในพงหญ้ำหลังโรงเรียน ตัวชี้วัด : บอกสำเหตุและกำรป้ องกันอันตรำยที่เกิดจำกกำรเล่น (พ 5.1 ป.1/2) 7. กำรเล่นในข้อใดมีโอกำสเกิดอันตรำยมำกที่สุด 1 เล่นวิ่งไล่จับในห้องเรียน 2 เล่นปีนหน้ำต่ำงแข่งกับเพื่อน 3 เล่นเครื่องเล่นในสนำมเด็กเล่น 4 เล่นฟุตบอลในสนำมหญ้ำข้ำงถนน
 • 3. ตัวชี้วัด : อธิบำยลักษณะและหน้ำที่ของอวัยวะภำยใน (พ 1.1 ป.2/1) 8. อวัยวะภำยในร่ำงกำยข้อใดมีควำมยำวมำกที่สุด 1 กระเพำะอำหำร 2 ลำไส้ใหญ่ 3 ลำไส้เล็ก 4 ตับ ตัวชี้วัด : อธิบำยธรรมชำติของชีวิตมนุษย์(พ 1.1 ป.2/3) 9. ข้อใดอธิบำยธรรมชำติของชีวิตมนุษย์ได้ถูกต้อง 1 ทำรกเป็นช่วงวัยที่ฟันแท้เริ่มขึ้น 2 วัยเรียน คือ ช่วงวัยต่อจำกวัยทำรก 3 วัยผู้ใหญ่จะมีกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำยรวดเร็ว 4 วัยสูงอำยุเป็นช่วงวัยสุดท้ำยของชีวิตมนุษย์ ตัวชี้วัด : ระบุบทบำทหน้ำที่ของตนเองและสมำชิกในครอบครัว (พ 2.1 ป.2/1) 10. ข้อใดคือหน้ำที่ที่นักเรียนควรปฏิบัติ 1 หำรำยได้มำเลี้ยงครอบครัว 2 ช่วยทำงำนบ้ำนเท่ำที่จะทำได้ 3 ทำอำหำรให้คนในครอบครัวรับประทำน 4 ซ่อมแซมอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ในบ้ำนที่ชำรุด ตัวชี้วัด : บอกควำมสำคัญของเพื่อน (พ 2.1 ป.2/2) 11. เพื่อนที่ดีควรมีลักษณะอย่ำงไร 1 ซื้อขนมแจกเพื่อน 2 ให้เพื่อนลอกกำรบ้ำน 3 ให้เพื่อนยืมดินสอกับยำงลบ 4 แย่งของเล่นที่เพื่อนกำลังเล่น
 • 4. ตัวชี้วัด : ควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ (พ 3.1 ป.2/1) 12. วิ่งสลับฟันปลำและโยนรับ-ส่งลูกบอลกับเพื่อนเป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบใดบ้ำง ตำมลำดับ 1 กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยเคลื่อนที่ 2 กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยเคลื่อนที่ 3 กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยอยู่กับที่ 4 กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะเคลื่อนที่ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ ตัวชี้วัด : บอกลักษณะของกำรมีสุขภำพดี (พ 4.1 ป.2/1) 13. ผู้ที่มีสุขภำพดีควรมีลักษณะอย่ำงไร 1 อำรมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 2 ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว 3 หงุดหงิดขี้โมโห 4 เจ็บป่วยบ่อย ตัวชี้วัด : ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภำพ (พ 4.1 ป.2/3) 14. ของเล่นในข้อใดส่งผลเสียต่อสุขภำพ 1 ลูกบอล 2 ปืนอัดลม 3 รถของเล่น 4 ตุ๊กตำกระดำษ ตัวชี้วัด : ปฏิบัติตำมคำแนะนำเมื่อมีอำกำรเจ็บป่วยและบำดเจ็บ (พ 4.1 ป.2/5) 15. เมื่อโดนผึ้งต่อยควรปฏิบัติตำมข้อใดเป็นอันดับแรก 1 ทำบริเวณที่โดนต่อยด้วยขี้ผึ้ง 2 ใช้น้ำแข็งประคบบริเวณที่โดนต่อย 3 ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดรอบบริเวณที่โดนต่อย 4 ใช้ลูกกุญแจที่มีรูเล็ก ๆ กดบริเวณที่โดนต่อยเพื่อเอำเหล็กในออก
 • 5. ตัวชี้วัด : ปฏิบัติตนในกำรป้ องกันอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นทำงน้ำและทำงบก (พ 5.1 ป.2/1) 16. กำรปฏิบัติตนในข้อใดช่วยป้ องกันอุบัติเหตุทำงน้ำ 1 ลงเรือเมื่อเรือจอดเทียบท่ำเรียบร้อยแล้ว 2 ขึ้นเรือที่มีผู้โดยสำรอยู่แล้วจำนวนมำก 3 วิ่งขึ้นเรือด้วยควำมเร็ว 4 นั่งริมขอบเรือ ตัวชี้วัด : บอกชื่อยำสำมัญประจำบ้ำน และใช้ยำตำมคำแนะนำ (พ 5.1 ป.2/2) 17. ข้อใดเป็นยำสำมัญประจำบ้ำนที่ใช้ภำยในทั้งหมด 1 ยำธำตุน้ำแดง คำลำไมน์ 2 ยำระบำยมะขำมแขก ยำล้ำงตำ 3 ยำน้ำแก้ไอ พำรำเซตำมอล 4 ผงน้ำตำลเกลือแร่ ยำหม่องชนิดขี้ผึ้ง ตัวชี้วัด : ปฏิบัติตนตำมสัญลักษณ์และป้ ำยเตือนของสิ่งของหรือสถำนที่ที่เป็นอันตรำย (พ 5.1 ป.2/4) 18. ป้ำยเตือนภัยในรูปมีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 1 ระวังพื้นลื่น 2 พื้นที่เสี่ยงภัยสึนำมิ 3 อันตรำยไฟฟ้ำแรงสูง 4 ห้ำมลงเล่นน้ำบริเวณนี้ ตัวชี้วัด : อธิบำยสำเหตุ อันตรำย วิธีป้ องกันอัคคีภัยและแสดงกำรหนีไฟ (พ 5.1 ป.2/5) 19. พฤติกรรมในข้อใดเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยมำกที่สุด 1 เผำขยะในบริเวณเตำเผำขยะ 2 ปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมตคอนโทรล 3 จุดธูปเทียนไหว้พระก่อนออกจำกบ้ำน 4 เสียบปลั๊กเตำรีดทิ้งไว้แล้วไปซักผ้ำ
 • 6. ตัวชี้วัด : ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต (พ 1.1 ป.3/3) 20. ข้อใดที่ช่วยสร้ำงเสริมกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำย 1 กำรตั้งใจและขยันเรียนหนังสือ 2 กำรรับประทำนอำหำรครบ 5 หมู่ 3 กำรอยู่ในบ้ำนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกอย่ำง 4 กำรสวมใส่เสื้อผ้ำที่ซักสะอำดและแห้งสนิท ตัวชี้วัด : อธิบำยวิธีสร้ำงสัมพันธภำพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน (พ 2.1 ป.3/2) 21. นักเรียนจะสร้ำงสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่อย่ำงไร 1 ให้เพื่อนลอกกำรบ้ำน 2 ชวนเพื่อนไปนอนค้ำงที่บ้ำน 3 ซื้ออุปกรณ์กำรเรียนให้เพื่อน 4 ใช้คำพูดที่สุภำพและยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อน ตัวชี้วัด : บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่กำรล่วงละเมิดทำงเพศ (พ 2.1 ป.3/3) 22. พฤติกรรมในข้อใดช่วยป้ องกันกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 1 ตอบปฏิเสธและรีบไปบอกพ่อแม่เมื่อมีคนแปลกหน้ำบอกจะพำไปเที่ยว 2 เล่นในสถำนที่ที่ห่ำงไกลจำกคน ไม่มีคนพลุกพล่ำน 3 พกโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวไว้เสมอ 4 แต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำที่ทันสมัย ตัวชี้วัด : อธิบำยกำรติดต่อและวิธีกำรป้ องกันกำรแพร่กระจำยของโรค (พ 4.1 ป.3/1) 23. ข้อใดกล่ำวเกี่ยวกับโรคหัดได้ถูกต้อง 1 เป็นตุ่มแดงนูนใส 2 เป็นโรคที่รักษำไม่หำย 3 มียุงลำยเป็นพำหะนำโรค 4 เป็นผื่นนูนแดงที่ลำตัว แขนขำ
 • 7. ตัวชี้วัด : จำแนกอำหำรหลัก 5 หมู่ (พ 4.1 ป.3/2) 24. อำหำรในข้อใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่ำงกำย 1 นมถั่วเหลือง 2 เผือกเชื่อม 3 น้ำส้มคั้น 4 ขนมเค้ก ตัวชี้วัด : เลือกกินอำหำรที่หลำกหลำยครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมำะสม (พ 4.1 ป.3/3) 25. อำหำรชนิดใดที่ควรรับประทำนในปริมำณมำกที่สุดตำมสัดส่วนของธงโภชนำกำร 1 นม ถั่ว 2 ข้ำว แป้ง 3 พืชผัก ผลไม้ 4 น้ำตำล เกลือ ตัวชี้วัด : แสดงวิธีขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลและแหล่งต่ำง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ำยหรืออุบัติเหตุ (พ 5.1 ป.3/2) 26. ถ้ำโดนตะปูตำเท้ำที่บ้ำนจะมีวิธีขอควำมช่วยเหลืออย่ำงไร 1 โทรแจ้ง 191 2 วิ่งไปหำเพื่อนบ้ำนให้ช่วย 3 ตะโกนบอกพ่อแม่ให้ช่วย 4 รีบไปโรงพยำบำลด้วยตนเองทันทีเพื่อให้แพทย์ช่วยทำแผล ตัวชี้วัด : แสดงวิธีปฐมพยำบำลเมื่อบำดเจ็บจำกกำรเล่น (พ 5.1 ป.3/3) 27. ถ้ำนักเรียนเล่นกับเพื่อนแล้วเลือดกำเดำไหลควรปฐมพยำบำลอย่ำงไร 1 สั่งจมูกให้เลือดกำเดำไหลออกมำให้หมด 2 ก้มหน้ำลงใช้มือบีบจมูกหำยใจทำงปำกแทน 3 เงยหน้ำขึ้นใช้มือบีบจมูกหำยใจทำงปำกแทน 4 ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่เลือดกำเดำไหล
 • 8. ส่วนที่ 2 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบมำกกว่ำ 1 คำตอบ ข้อ 28-30 ข้อละ 3 คะแนน ข้อ 31-32 ข้อละ 2 คะแนน รวม 13 คะแนน ข้อ 28-32 ตอบถูก 1 คำตอบให้ 1 คะแนน ตัวชี้วัด : ปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติตำมคำแนะนำ (พ 4.1 ป.1/1) 28. ข้อใดเป็นกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ (ให้เลือก 3 คำตอบ) 1 ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ 2 ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรทุกครั้ง 3 พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภำพฟันทุกปี 4 แปรงฟันอย่ำงถูกวิธีวันละ 2 ครั้ง เช้ำ-เย็น ตัวชี้วัด : ระบุพฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศ (พ 2.1 ป.2/3) 29. พฤติกรรมในข้อใดเหมำะสมกับเพศชำย (ให้เลือก 3 คำตอบ) 1 มีควำมอดทนอดกลั้น 2 มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน 3 กล่ำวคำขอโทษเมื่อทำผิด 4 พูดคำหยำบกับเพื่อนเพศเดียวกัน ตัวชี้วัด : ระบุโทษของสำรเสพติด สำรอันตรำยใกล้ตัวและวิธีกำรป้ องกัน (พ 5.1 ป.2/3) 30. ข้อใดเป็นโทษจำกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ให้เลือก 3 คำตอบ) 1 ทำให้ตำลำยมองภำพไม่ชัด 2 เป็นโรคมะเร็งปอด 3 เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ 4 ก้ำวร้ำวควบคุมตนเองไม่ได้
 • 9. ตัวชี้วัด : อธิบำยลักษณะและกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำยมนุษย์(พ 1.1 ป.3/1) 31. ข้อใดแสดงว่ำร่ำงกำยของนักเรียนมีกำรเจริญเติบโต (ให้เลือก 2 คำตอบ) 1 ผิวขำวขึ้น 2 ผมและเล็บยำว 3 แขนขำยำวมำกขึ้น 4 ส่วนสูงและน้ำหนักเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่ำงมี ทิศทำง (พ 3.1 ป.3/1) 32. ข้อใดเป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะเคลื่อนที่ทั้งหมด (ให้เลือก 2 คำตอบ) 1 เดินต่อเท้ำ เดินถอยหลัง 2 ก้มงอตัวด้ำนหน้ำ ยืนเขย่งกำงแขน 3 โยนและรับลูกบอลกับคู่ โยนลูกบอลลงตะกร้ำ 4 กระโดดพับเข่ำให้ส้นเท้ำแตะก้น กระโดดไปข้ำงหน้ำ
 • 10. ชุดที่ 1 เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้อ เฉลย เหตุผล 1 3 ตำช่วยให้มองเห็นและหูช่วยให้ได้ยินเสียง 2 2 กำรอ่ำนหนังสือควรอ่ำนในที่ที่มีแสงสว่ำงพอดี ไม่สว่ำงหรือมืดจนเกินไป 3 3 พี่ชำยเป็นสมำชิกในครอบครัวและกำรไหว้พ่อกับแม่ก่อนไปโรงเรียนเป็นกำร แสดงออกถึงกำรมีกิริยำมำรยำทที่สุภำพอ่อนน้อม 4 1 เพศชำยจะตัดผมสั้น เพศหญิงจะไว้ผมยำว เพศชำยจะสวมกำงเกง เพศหญิงสวม กระโปรง เพศชำยพูดลงท้ำยว่ำ “ครับ” เพศหญิงพูดลงท้ำยว่ำ “ค่ะ” และเพศชำย จะมีลักษณะรูปร่ำงเหมือนพ่อ เพศหญิงมีลักษณะรูปร่ำงเหมือนแม่ 5 4 กำรก้มตัวเป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ ส่วนกำรกระโดดไปข้ำงหน้ำเป็น กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะเคลื่อนที่ และกำรตีลูกปิงปองเป็นกำรเคลื่อนไหว ร่ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบซึ่งตรงตำมลำดับ 6 3 กำรขึ้น-ลงบันไดทุกครั้งควรจับรำวบันได และไม่ปีนป่ำยหรือหยอกล้อกันขณะ ขึ้น-ลงบันได 7 2 กำรปีนหน้ำต่ำงอำจทำให้พลัดตกลงมำและทำให้ร่ำงกำยได้รับบำดเจ็บ 8 3 ลำไส้เล็กมีควำมยำวมำกกว่ำ 5 เมตร ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีขนำดยำวที่สุดในร่ำงกำย 9 4 ช่วงวัยของชีวิตมนุษย์คือ ทำรก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอำยุ โดยวัยสูงอำยุถือเป็นช่วงวัยสุดท้ำยของชีวิตมนุษย์ 10 2 กำรช่วยเหลืองำนบ้ำนเท่ำที่จะทำได้เป็นหน้ำที่ที่ทุกคนควรปฏิบัติ เพรำะเป็นสิ่งที่ สำมำรถทำได้เป็นกำรช่วยเหลือแบ่งเบำภำระคนในครอบครัว 11 3 กำรให้เพื่อนยืมของเป็นกำรแสดงควำมมีน้ำใจกับเพื่อนจะทำให้เพื่อนเกิดควำม ประทับใจ และเป็นที่รักของเพื่อน ๆ 12 4 กำรวิ่งสลับฟันปลำเป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะเคลื่อนที่ ส่วนกำรโยนรับ-ส่ง ลูกบอลกับเพื่อนเป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 13 1 ผู้ที่มีสุขภำพดีจะมีร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจร่ำเริงแจ่มใส มีควำมสุข 14 2 ปืนอัดลมเป็นของเล่นที่อันตรำยหำกโดนร่ำงกำยจะทำให้ได้รับบำดเจ็บ 15 4 กำรปฏิบัติตนเบื้องต้นเมื่อถูกผึ้งต่อย สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ต้องรีบนำเหล็กในออก โดยหำวัสดุที่มีรูเล็ก ๆ กดลงไปบริเวณที่โดนต่อยเพื่อให้เหล็กในโผล่ขึ้นมำและ ดึงออก เพื่อไม่ให้ผิวหนังได้รับพิษจำกเหล็กในของผึ้ง
 • 11. ข้อ เฉลย เหตุผล 16 1 กำรขึ้น-ลงเรือควรให้เรือจอดเทียบท่ำเรียบร้อยก่อนเพื่อป้ องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ พลัดตกจำกเรือ 17 3 ยำหม่องชนิดขี้ผึ้ง คำลำไมน์ ยำล้ำงตำเป็นยำใช้ภำยนอก ยำน้ำแก้ไอและ พำรำเซตำมอลเป็นยำที่ใช้รับประทำนทั้งหมด 18 4 เป็นป้ ำยเตือนห้ำมลงเล่นน้ำบริเวณนี้เพรำะอำจเป็นเขตน้ำลึกหรือมีคลื่นแรง 19 3 ธูปเทียนอำจจะล้มไปโดนสิ่งของและทำให้เกิดไฟไหม้ได้ 20 2 กำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์จะทำให้ร่ำงกำยได้รับสำรอำหำรที่ครบถ้วน ช่วยสร้ำงเสริมกำรเจริญเติบโต และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่ำงกำย 21 4 กำรพูดจำสุภำพและยิ้มแย้มจะทำให้เข้ำกับเพื่อนได้ง่ำย 22 1 กำรรู้จักปฏิเสธไม่ไว้ใจผู้อื่นโดยง่ำย และบอกให้พ่อแม่ทรำบเมื่อมีสิ่งที่ไม่น่ำ ไว้วำงใจหรือไม่ปลอดภัยต่อตนเอง ช่วยป้ องกันกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 23 4 เมื่อเป็นโรคหัดจะมีผื่นนูนแดงตำมลำตัว ใบหน้ำ แขน ขำ และจะค่อย ๆ จำงไป ภำยใน 2 สัปดำห์ 24 1 ถั่วเหลืองให้สำรอำหำรประเภทโปรตีนซึ่งช่วยในกำรซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ของร่ำงกำย 25 2 กำรรับประทำนอำหำรตำมสัดส่วนของธงโภชนำกำร ได้แก่ 1. แป้ งและข้ำว รับประทำนปริมำณมำกที่สุดเพรำะเป็นแหล่งพลังงำนหลัก 2. พืชผัก ผลไม้รับประทำนในปริมำณรองลงมำ 3. เนื้อสัตว์นม ถั่ว รับประทำนในปริมำณที่พอเหมำะ 4. น้ำมัน น้ำตำล เกลือ รับประทำนน้อยเท่ำที่จำเป็นเพรำะหำกรับประทำนมำก เกินไปจะเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค 26 3 เมื่อเกิดอุบัติเหตุในบ้ำนควรขอควำมช่วยเหลือจำกพ่อแม่หรือสมำชิกในครอบครัว 27 2 ก้มหน้ำลงใช้มือบีบจมูกโดยหำยใจทำงปำกแทนเป็นวิธีกำรปฐมพยำบำลที่ถูกต้อง 28 2,3,4 เป็นกำรดูแลรักษำสุขภำพของตนเองที่เหมำะสมตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ ดังนี้ - ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรทุกครั้ง เป็นหลักสุขบัญญัติแห่งชำติข้อ 3 - แปรงฟันอย่ำงถูกวิธีวันละ 2 ครั้ง เช้ำ-เย็น เป็นหลักสุขบัญญัติแห่งชำติข้อ 2 - พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภำพฟันทุกปี เป็นหลักสุขบัญญัติแห่งชำติข้อ 8 29 1,2,3 เป็นกำรปฏิบัติตนด้วยควำมเป็นสุภำพบุรุษ 30 1,3,4 แอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดประสำทเมื่อดื่มจะทำให้ระบบประสำทเกี่ยวกับกำรมองเห็น กำรทรงตัวทำงำนไม่ได้ตำมปกติ ขำดสติสัมปชัญญะทำให้เสี่ยงต่อกำรเกิด อุบัติเหตุ และไม่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ตนเองได้ จึงอำจทำให้ก้ำวร้ำว ใช้คำพูดหยำบคำย รุนแรง ซึ่งนำไปสู่กำรทะเลำะวิวำทได้
 • 12. ข้อ เฉลย เหตุผล 31 3,4 กำรเจริญเติบโตของร่ำงกำยตรวจสอบได้โดยกำรชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง สังเกต อวัยวะของร่ำงกำยจะมีขนำดใหญ่หรือยำวขึ้น เช่น แขน ขำ มือ เท้ำ 32 1,4 เป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะเคลื่อนที่ ส่วน 2 เป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย ขณะอยู่กับที่ และ 3 เป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ