SlideShare a Scribd company logo
John Anthony B. Teodosio
BSED-4
ISANG PAGSUSURI SA NOLI ME TANGERE NI DR. JOSE P. RIZAL
1. Anong mga simbolo sa obra ang maiuugnay sa kasalukuyang panahon at paano?
1.Bahay ni Kapitan Tiyago (Simbolo ng maling pamamahala)
• Bahay na pinagdarausan ng handa at may kababaan at di-gaanong wasto ang kayarian sanhi
marahil sa di-mabuting pagkakasipat ng arkitektong nagtayo o di kaya'y sa mga nagdaang lindol
o bagyo.
◘ Ang kababaan ng bahay ni Kapitan Tiyago ay sumisimbolo sa babang moralidad ng mga
Espanyol sapagkat nagawa nilang tapakan ang mga Pilipino na siyang may-ari ng bansa.
2. Bayan ng San Diego (Simbolo ng walang kaunlaran)
• Ang inaani ng mga magsasaka tulad ng asukal at bungangkahoy ay ibinibili ng mga intsik sa
murang halaga. Madilim ang gubat dahil sa kakapalan ng mumunti.
◘ Ang bayan ng San Diego, bagaman may pinagkukunang yaman, sapat pa rin ito para sa
pangaraw-araw na kinakailangan ng mga magsasaka. At sa muling pagbalik ni Ibarra pagkatapos
ng pitong taon, wala pa rin itong pagbabago.
3. Sisa (Simbolo ng Pamilyang Pilipino)
• Unti-unting binibili o ipinagbili ng asawa ni Sisa ang mga alahas niya at tinitiis niya ang
pananakal nito.
◘ Malaki ang ginagampanan ng isang asawa at ina. Tinitiis nito lahat sa pag-aakalang dapat tiisin
ang sinimulan at ito ay lalabanan.
Maaari rin siyang sumisimbolo sa bansang Filipinas sapagkat patuloy pa rin tayong sunod
nang sunod sa mga inuutos ng mga banyaga at patuloy na pang-aalipin sa atin. Katulad ng
pagdikta ng bansang Amerika sa pagpapatigil at pagkakaroon ng mapayapang pamamaraan ng
pag-uusap sa pinag-aagawang teritoryo ng Filipinas at Tsina.
TUNGKOL SA PABALAT NG LIBRO....
Paa ng Prayle
Inilagay ni Rizal sa pinaka-ibabang bahagi ng tatsulokat sumasakop sa halos mahigit sa kalahati ng paanan ng
tatsulok. Angsimbolismo ay ginamit upang ipabatid ni Rizal kung sino angnagpapalakad ng bayan sa kaniyang
kapanahunan.
Sapatos sa Paa ng Prayle
Ang paglalagay ni Rizal ng sapatos sa paa ngprayle ay pagbubunyag ng pagiging maluho ng
pamumuhay ng mgaprayle sa Pilipinas sa kaniyang kapanahunan. Isa sa sinaunang mgakautusan sa mga
Pransiskanoayanghindipagsusuotngsapinsapaa.
Nakalabas na Binti sa Ibaba ng Abito
Pagpapahiwatig ni Rizal sakalaswaan ng pamumuhay ng mga prayle sa Pilipinas na hayagangtinalakay niya sa
loob ng nobela. Maari rin na ang nakalabas nabalahibo sa binti ng prayle ayisang lihim na paglalarawan ni Rizal
sanakalabasnabalahibonglobo/wolf nanakabihisngdamitngkordero.
HelmetngGuardia Sibil
Simbolongkapangyarihanngkolonyalnahukbongsandatahannanang-aabusosamgakarapatangpantaongmga
Pilipino sa kaniyang kapanahunan. Pansinin na inilagay ni Rizalang helmet na parang nakayuko sa tapat ng
paananngprayle.
Latigo ng Alperes
Simbolongkalupitanngopisyal ngkolonyal nahukbongsandatahan.MagingsiRizal aynagingbiktimanglatigo
ngalperessaCalamba,Laguna.Angpaglalagaynitosapabalatngnobelaaynagpaparamdamsaatinnahindiniya
nalilimutan ang ginawang pagpalosa kaniya ng latigo. Ang lupit ng latigo ay ilalarawan sa iba·t ibangkabanta ng
nobela.Kadena²SimbolongkawalanngkalayaanngmgaPilipinosailalimngkolonyalnapamahalaan.Pamalosa
Penitensiya ² tinatawag sa ibang lugar na suplina ayginagamit ng mga mapanata sa kolonyal na simbahan upang
saktan angkanilang mga sarili (tinatawag na penitensiya) dahilan sa kanilangpaniniwala na ito ay isang uri ng
paglilinis sa kanilang mga nagawangkasalanan. Para kay Rizal, wari bang hindi pa sapat sa mga Pilipino
angpananakitngmgaguardiasibilatkailanganpangsilapamismoangmagparusasakanilangmgasarili.
Lagda ni Rizal
Mapansin sana na inilagay ni Rizal angkaniyang lagda sa kanang triyangulo upang ipakita samga mambabasa
kungsaansiyangpanahonkabilang.HalamangKawayan²Isangmataasngunitmalambotnahalaman(sinasabing
ibanapunoatangibanamanaydamo).InilagayniRizalangpunongkawayan upangipakitaangpamamaraanng
mga Pilipino sa pakikibagay ng mga Pilipino sa isangmapang-aping lipunan at ito ay ang pagsunod sa
ihip ng hangin.MakikitaangkatunayannitosaKabanata25).
Bulaklak ngSunflower
angsunflow er ay isangnatatangingbulaklakdahilansakakayahannitonasumunodsaoryentasyonngsikat ng
araw.InilagayniRizalangbulaklaknaitosalayuninnamaginghalimbawangkaniyangmgamababasanamaging
ugalinasumunodsapinagmumulanngliwanag.
Simetrikal na Sulo
ang sulo ay ginamit ni Rizal na bilangsagisag ngNoli Me Tangere. Kung papansining mabuti angdisenyo ng
katawan ng sulo, mapupuna na hindi ginamit niRizal ang kawayan na siyang karaniwang sisidlan ngpanggatong
nanagpapaliwanagngilawat siyangkaraniwangdisenyosapaglalarawanngsulo.AngpaguhitniRizalngsuloay
mula sa disenyong simetrikal na ginagamit sa mga pabalatng libro sa kaniyang kapanahunan. Ipinapakita rito ni
Rizalnaangpanggatongnapagmumulanngapoyoliwanagayangmulasaloobngisangaklat.
Ulo ng Babae
Maaringmaitanongkungsinoangbabaengito? IpinakilalaniRizalangbabaesapamamagitanngpaglalagayniya
harapan ng babae ng pinag-uukulan niyang kaniyang nobela ² A Mi Patria. Kung isasalin ito sa higit na angkop
parasaatingwikaayhigitnatingginagamitangInangBayan.
Krus
AngsimbolongrelihiyosidadngmalakingbilangngmgamamamayangPilipino.MapapansinnainilagayniRizal
angkrus sahalospinakamataas nalugarngpabalat.Ipinakikitanitoangmataas nitongkatayuanangkakayahanna
makapagharisaisipanmngInangbayan
Mga Dahon ng Laurel
Ang dahon ng laurel ay napakahalaga samatandang kabihasnang kanluranin. Ito ang ginagawang korona para
sakanilang mga mapagwagi, matatapang matatalino, at mapanlikhaingmamamayan. Mapapansin na ang mga
dahon ng laurel ay hindi panapipitas sa halaman. Isang paglalarawan ng pag-asa ni Rizal na sapagdating ng
panahon ang mga dahon ng laurel na ito pipitasin atilalagay sa ulo ng mga natatanging mga anak ng
bayan. Ang supang ngsuha at mga dahon ng laurel ang magpapasibol ng isang pambansangkonsensiya ng
bayannanaisniRizalnasumibolsakaisipanngmgaPilipinonanoonayhinahadlanganngkolonyalnasimbahan.
2. Anong Teoryang Pampanitikan ang mayroon sa nobelang “Noli me Tangere”
Teoryang Realismo
Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga karanasan at nasaksisan ng may-akda sa
kanyang lipunan. Samakatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay ngunit hindi tuwirang
totoo sapagkat isinaalang-alang ng may-akda ang kasiningan at pagkaefektibo ng kanyang
sinulat.
Sa nobelang isinulat ni Rizal ay nagpapakita rito kung paano mamuhay ang mga Pilipino
sa ilalim ng pamamalakad ng mga Kastila. Ipinapakita na ang mga kalupitan at karangyaan ng
mga nasa mataas na katungkulan ay nangyayari pa rin mapasahanggang ngayon. Naroon din ang
hindi pagkakapantay-pantay na pagtingin sa mga katutubo, maging sa isyung pangkasarian.
Gayun din ang walang sawang pagnanais ng mga Pilipino na maging malaya ang bansa sa kamay
ng mga dayuhan.
3. Bilang guro, anong personal na kahalagahan ng pagtuturo ng Noli Me Tangere sa
mga kabataan?
Bilang guro sa Filipino. May malaking kahalahagan ito sa mga mag-aaral ang obrang ito
sapagkat dito nasasalamain ang mga isyung napapanahon partikular sa lipunan. Maging ang pag-
ibig sa bayan at sa minamahal. Ito ay isang akdang nagpagising sa mga Pilipino at naghikayat sa
kanila upang makamit ang kalayaan. Sa mga kabataan naman, itinuturo ito sa paraang lalong
maging mapanuri at mapagmasid sa lipunang kanilang ginagalawan. Bilang guro,
napapagalahagahan ang nobelang ito sa paraang maging liberal o maging malaya sa anumang
nais nating gawin. Itinuturo sa mga kabataan na maging bukas o aware sa mga suliraning
kinakaharap ng bansang Filipinas.

More Related Content

What's hot

Mga bantog na manunulat
Mga bantog na manunulatMga bantog na manunulat
Mga bantog na manunulatArlyn Anglon
 
Teoryang Romantisismo
Teoryang RomantisismoTeoryang Romantisismo
Teoryang Romantisismo
Floredith Ann Tan
 
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El FilibusterismoFilipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo
Juan Miguel Palero
 
Mga Akda/Naisulat ni Dr. Jose Rizal
Mga Akda/Naisulat ni Dr. Jose RizalMga Akda/Naisulat ni Dr. Jose Rizal
Mga Akda/Naisulat ni Dr. Jose Rizal
Cedrick Abadines
 
Mga Uri ng Dula
Mga Uri ng Dula Mga Uri ng Dula
Mga Uri ng Dula
charlhen1017
 
DR. JOSE RIZAL AT NOLI ME TANGERE
DR. JOSE RIZAL AT NOLI ME TANGEREDR. JOSE RIZAL AT NOLI ME TANGERE
DR. JOSE RIZAL AT NOLI ME TANGERE
Marvie Aquino
 
Mga Impluwensya ng Amerikano sa Pilipinas sa: Musika, Sining, Pananamit, Pala...
Mga Impluwensya ng Amerikano sa Pilipinas sa: Musika, Sining, Pananamit, Pala...Mga Impluwensya ng Amerikano sa Pilipinas sa: Musika, Sining, Pananamit, Pala...
Mga Impluwensya ng Amerikano sa Pilipinas sa: Musika, Sining, Pananamit, Pala...
Jenhellie Sheen Villagarcia
 
Mga Sinulat ni Dr. Jose Rizal
Mga Sinulat ni Dr. Jose RizalMga Sinulat ni Dr. Jose Rizal
Mga Sinulat ni Dr. Jose Rizal
Kent Rodriguez
 
Maikling kasaysayan ng panulaang pilipino
Maikling kasaysayan ng panulaang pilipinoMaikling kasaysayan ng panulaang pilipino
Maikling kasaysayan ng panulaang pilipino
Anne
 
jose rizal at mga kapatid.pptx
jose rizal at mga kapatid.pptxjose rizal at mga kapatid.pptx
jose rizal at mga kapatid.pptx
LesleiMaryMalabanan1
 
Pagsusuri ng akdang pampanitikan
Pagsusuri ng akdang pampanitikanPagsusuri ng akdang pampanitikan
Pagsusuri ng akdang pampanitikan
kim desabelle
 
Mga teorya
Mga teoryaMga teorya
Mga teorya
Nikz Balansag
 
Mga pag ibig ni dr jose rizal
Mga pag ibig ni dr jose rizalMga pag ibig ni dr jose rizal
Mga pag ibig ni dr jose rizalangevil66
 
Mga sinaunang dula
Mga sinaunang dulaMga sinaunang dula
Mga sinaunang dula
scnhscandelaria
 
Pagsusuri ng nobela
Pagsusuri ng nobelaPagsusuri ng nobela
Pagsusuri ng nobela
Angeline Velasco
 
Nobela (christinesusana)
Nobela (christinesusana)Nobela (christinesusana)
Nobela (christinesusana)
Ceej Susana
 
Nobela
Nobela Nobela
Nobela
isabel guape
 
PAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA PANITIKANG FILIPINO
PAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA  PANITIKANG FILIPINOPAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA  PANITIKANG FILIPINO
PAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA PANITIKANG FILIPINO
Nimpha Gonzaga
 
Uhaw sa tigang na lupa
Uhaw sa tigang na lupaUhaw sa tigang na lupa
Uhaw sa tigang na lupa
DepEd
 
Mga halimbawa ng katutubong panitikan
Mga halimbawa ng katutubong panitikanMga halimbawa ng katutubong panitikan
Mga halimbawa ng katutubong panitikanJohn Anthony Teodosio
 

What's hot (20)

Mga bantog na manunulat
Mga bantog na manunulatMga bantog na manunulat
Mga bantog na manunulat
 
Teoryang Romantisismo
Teoryang RomantisismoTeoryang Romantisismo
Teoryang Romantisismo
 
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El FilibusterismoFilipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo
 
Mga Akda/Naisulat ni Dr. Jose Rizal
Mga Akda/Naisulat ni Dr. Jose RizalMga Akda/Naisulat ni Dr. Jose Rizal
Mga Akda/Naisulat ni Dr. Jose Rizal
 
Mga Uri ng Dula
Mga Uri ng Dula Mga Uri ng Dula
Mga Uri ng Dula
 
DR. JOSE RIZAL AT NOLI ME TANGERE
DR. JOSE RIZAL AT NOLI ME TANGEREDR. JOSE RIZAL AT NOLI ME TANGERE
DR. JOSE RIZAL AT NOLI ME TANGERE
 
Mga Impluwensya ng Amerikano sa Pilipinas sa: Musika, Sining, Pananamit, Pala...
Mga Impluwensya ng Amerikano sa Pilipinas sa: Musika, Sining, Pananamit, Pala...Mga Impluwensya ng Amerikano sa Pilipinas sa: Musika, Sining, Pananamit, Pala...
Mga Impluwensya ng Amerikano sa Pilipinas sa: Musika, Sining, Pananamit, Pala...
 
Mga Sinulat ni Dr. Jose Rizal
Mga Sinulat ni Dr. Jose RizalMga Sinulat ni Dr. Jose Rizal
Mga Sinulat ni Dr. Jose Rizal
 
Maikling kasaysayan ng panulaang pilipino
Maikling kasaysayan ng panulaang pilipinoMaikling kasaysayan ng panulaang pilipino
Maikling kasaysayan ng panulaang pilipino
 
jose rizal at mga kapatid.pptx
jose rizal at mga kapatid.pptxjose rizal at mga kapatid.pptx
jose rizal at mga kapatid.pptx
 
Pagsusuri ng akdang pampanitikan
Pagsusuri ng akdang pampanitikanPagsusuri ng akdang pampanitikan
Pagsusuri ng akdang pampanitikan
 
Mga teorya
Mga teoryaMga teorya
Mga teorya
 
Mga pag ibig ni dr jose rizal
Mga pag ibig ni dr jose rizalMga pag ibig ni dr jose rizal
Mga pag ibig ni dr jose rizal
 
Mga sinaunang dula
Mga sinaunang dulaMga sinaunang dula
Mga sinaunang dula
 
Pagsusuri ng nobela
Pagsusuri ng nobelaPagsusuri ng nobela
Pagsusuri ng nobela
 
Nobela (christinesusana)
Nobela (christinesusana)Nobela (christinesusana)
Nobela (christinesusana)
 
Nobela
Nobela Nobela
Nobela
 
PAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA PANITIKANG FILIPINO
PAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA  PANITIKANG FILIPINOPAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA  PANITIKANG FILIPINO
PAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA PANITIKANG FILIPINO
 
Uhaw sa tigang na lupa
Uhaw sa tigang na lupaUhaw sa tigang na lupa
Uhaw sa tigang na lupa
 
Mga halimbawa ng katutubong panitikan
Mga halimbawa ng katutubong panitikanMga halimbawa ng katutubong panitikan
Mga halimbawa ng katutubong panitikan
 

Viewers also liked

Fil noli-me-tangere kab1-64
Fil noli-me-tangere kab1-64Fil noli-me-tangere kab1-64
Fil noli-me-tangere kab1-64
sdawqe123
 
Noli Me Tangere
Noli Me TangereNoli Me Tangere
Noli Me Tangere
Magpulong1993
 
Mga Tauhan ng Noli Me Tangere
Mga Tauhan ng Noli Me TangereMga Tauhan ng Noli Me Tangere
Mga Tauhan ng Noli Me TangereMaybelyn Catindig
 
NMT 26-38
NMT 26-38NMT 26-38
NMT 26-38
Jane Panares
 
Noli Me Tangere (kabanata 41-45)
Noli Me Tangere (kabanata 41-45)Noli Me Tangere (kabanata 41-45)
Noli Me Tangere (kabanata 41-45)
Marella Antiporda
 
NMT - 1-25
NMT - 1-25NMT - 1-25
NMT - 1-25
Jane Panares
 

Viewers also liked (7)

Fil noli-me-tangere kab1-64
Fil noli-me-tangere kab1-64Fil noli-me-tangere kab1-64
Fil noli-me-tangere kab1-64
 
Kabanata 26 40
Kabanata 26 40Kabanata 26 40
Kabanata 26 40
 
Noli Me Tangere
Noli Me TangereNoli Me Tangere
Noli Me Tangere
 
Mga Tauhan ng Noli Me Tangere
Mga Tauhan ng Noli Me TangereMga Tauhan ng Noli Me Tangere
Mga Tauhan ng Noli Me Tangere
 
NMT 26-38
NMT 26-38NMT 26-38
NMT 26-38
 
Noli Me Tangere (kabanata 41-45)
Noli Me Tangere (kabanata 41-45)Noli Me Tangere (kabanata 41-45)
Noli Me Tangere (kabanata 41-45)
 
NMT - 1-25
NMT - 1-25NMT - 1-25
NMT - 1-25
 

Similar to Noli Me Tangere, isang pagsusuri

Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptxQ4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
IMELDATORRES8
 
BUHAY NI RIZAL BAGO SIYA PATAYIN SA BAGUMBAYAN
BUHAY NI RIZAL BAGO SIYA PATAYIN SA BAGUMBAYANBUHAY NI RIZAL BAGO SIYA PATAYIN SA BAGUMBAYAN
BUHAY NI RIZAL BAGO SIYA PATAYIN SA BAGUMBAYAN
jezzatambauan437
 
MGA AKDA AT WIKANG INARAL NI RIZAL.pptx
MGA AKDA AT WIKANG INARAL NI RIZAL.pptxMGA AKDA AT WIKANG INARAL NI RIZAL.pptx
MGA AKDA AT WIKANG INARAL NI RIZAL.pptx
AmorEli777
 
pabalat ng noli [short]
pabalat ng noli [short]pabalat ng noli [short]
pabalat ng noli [short]Darwin Briones
 
Pabalatngnolimetangere 120114031133-phpapp02
Pabalatngnolimetangere 120114031133-phpapp02Pabalatngnolimetangere 120114031133-phpapp02
Pabalatngnolimetangere 120114031133-phpapp02Jonard Cruz
 
Pabalat ng noli me tangere
Pabalat ng noli me tangerePabalat ng noli me tangere
Pabalat ng noli me tangereDarwin Briones
 
Kasaysayan ng Noli Me Tangere.pptx
Kasaysayan ng Noli Me Tangere.pptxKasaysayan ng Noli Me Tangere.pptx
Kasaysayan ng Noli Me Tangere.pptx
ssusere8e14a
 
Katamaran ng Filipino
Katamaran ng FilipinoKatamaran ng Filipino
Katamaran ng Filipino
Paul Ramos
 
Diwang Mapanghimagsik
Diwang MapanghimagsikDiwang Mapanghimagsik
Diwang Mapanghimagsik
Nimpha Gonzaga
 
pagsasatao ni rizal
pagsasatao ni rizalpagsasatao ni rizal
Ikalawang Paglalakbay ni Rizal.pdf
Ikalawang Paglalakbay ni Rizal.pdfIkalawang Paglalakbay ni Rizal.pdf
Ikalawang Paglalakbay ni Rizal.pdf
MarionLacreMacalalad
 
Tamad ba ang mga Pilipino?
Tamad ba ang mga Pilipino?Tamad ba ang mga Pilipino?
Tamad ba ang mga Pilipino?
Rayhanah
 
Rizal at-bonifacio-pinagwangis-at-pinaglihis
Rizal at-bonifacio-pinagwangis-at-pinaglihisRizal at-bonifacio-pinagwangis-at-pinaglihis
Rizal at-bonifacio-pinagwangis-at-pinaglihisDaniel Anciano
 
Filipino reviewer (Gr.8 - 1st Quarter)
Filipino reviewer (Gr.8 - 1st Quarter)Filipino reviewer (Gr.8 - 1st Quarter)
Filipino reviewer (Gr.8 - 1st Quarter)
Megan Jung
 
Q3-W1 -W2-AP5.pptx
Q3-W1 -W2-AP5.pptxQ3-W1 -W2-AP5.pptx
Q3-W1 -W2-AP5.pptx
SherelynAldave2
 
Dr.pptx
Dr.pptxDr.pptx
Pabalat ng Noli Me Tangere
Pabalat ng Noli Me TangerePabalat ng Noli Me Tangere
Pabalat ng Noli Me Tangere
Daniel Anciano
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-lesson 1.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-lesson 1.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-lesson 1.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-lesson 1.pptx
ferdinandsanbuenaven
 
Kaligirang kasaysayan ng noli me tangere
Kaligirang kasaysayan ng noli me tangereKaligirang kasaysayan ng noli me tangere
Kaligirang kasaysayan ng noli me tangere
fidelbasbas
 

Similar to Noli Me Tangere, isang pagsusuri (20)

Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptxQ4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
 
BUHAY NI RIZAL BAGO SIYA PATAYIN SA BAGUMBAYAN
BUHAY NI RIZAL BAGO SIYA PATAYIN SA BAGUMBAYANBUHAY NI RIZAL BAGO SIYA PATAYIN SA BAGUMBAYAN
BUHAY NI RIZAL BAGO SIYA PATAYIN SA BAGUMBAYAN
 
MGA AKDA AT WIKANG INARAL NI RIZAL.pptx
MGA AKDA AT WIKANG INARAL NI RIZAL.pptxMGA AKDA AT WIKANG INARAL NI RIZAL.pptx
MGA AKDA AT WIKANG INARAL NI RIZAL.pptx
 
pabalat ng noli [short]
pabalat ng noli [short]pabalat ng noli [short]
pabalat ng noli [short]
 
Pabalatngnolimetangere 120114031133-phpapp02
Pabalatngnolimetangere 120114031133-phpapp02Pabalatngnolimetangere 120114031133-phpapp02
Pabalatngnolimetangere 120114031133-phpapp02
 
Pabalat ng noli me tangere
Pabalat ng noli me tangerePabalat ng noli me tangere
Pabalat ng noli me tangere
 
Kasaysayan ng Noli Me Tangere.pptx
Kasaysayan ng Noli Me Tangere.pptxKasaysayan ng Noli Me Tangere.pptx
Kasaysayan ng Noli Me Tangere.pptx
 
Katamaran ng Filipino
Katamaran ng FilipinoKatamaran ng Filipino
Katamaran ng Filipino
 
Diwang Mapanghimagsik
Diwang MapanghimagsikDiwang Mapanghimagsik
Diwang Mapanghimagsik
 
pagsasatao ni rizal
pagsasatao ni rizalpagsasatao ni rizal
pagsasatao ni rizal
 
Ikalawang Paglalakbay ni Rizal.pdf
Ikalawang Paglalakbay ni Rizal.pdfIkalawang Paglalakbay ni Rizal.pdf
Ikalawang Paglalakbay ni Rizal.pdf
 
Tamad ba ang mga Pilipino?
Tamad ba ang mga Pilipino?Tamad ba ang mga Pilipino?
Tamad ba ang mga Pilipino?
 
Rizal at-bonifacio-pinagwangis-at-pinaglihis
Rizal at-bonifacio-pinagwangis-at-pinaglihisRizal at-bonifacio-pinagwangis-at-pinaglihis
Rizal at-bonifacio-pinagwangis-at-pinaglihis
 
Filipino reviewer (Gr.8 - 1st Quarter)
Filipino reviewer (Gr.8 - 1st Quarter)Filipino reviewer (Gr.8 - 1st Quarter)
Filipino reviewer (Gr.8 - 1st Quarter)
 
Q3-W1 -W2-AP5.pptx
Q3-W1 -W2-AP5.pptxQ3-W1 -W2-AP5.pptx
Q3-W1 -W2-AP5.pptx
 
nnn.pptx
nnn.pptxnnn.pptx
nnn.pptx
 
Dr.pptx
Dr.pptxDr.pptx
Dr.pptx
 
Pabalat ng Noli Me Tangere
Pabalat ng Noli Me TangerePabalat ng Noli Me Tangere
Pabalat ng Noli Me Tangere
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-lesson 1.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-lesson 1.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-lesson 1.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-lesson 1.pptx
 
Kaligirang kasaysayan ng noli me tangere
Kaligirang kasaysayan ng noli me tangereKaligirang kasaysayan ng noli me tangere
Kaligirang kasaysayan ng noli me tangere
 

More from John Anthony Teodosio

Literary Writing -- first draft
Literary Writing -- first draftLiterary Writing -- first draft
Literary Writing -- first draft
John Anthony Teodosio
 
Let
LetLet
Tony resume
Tony resumeTony resume
Humanities module 3
Humanities module 3Humanities module 3
Humanities module 3
John Anthony Teodosio
 
Letter words
Letter wordsLetter words
Letter words
John Anthony Teodosio
 
My portfolio
My portfolioMy portfolio
My portfolio
John Anthony Teodosio
 
Evaluation forms
Evaluation formsEvaluation forms
Evaluation forms
John Anthony Teodosio
 

More from John Anthony Teodosio (20)

Literary Writing -- first draft
Literary Writing -- first draftLiterary Writing -- first draft
Literary Writing -- first draft
 
Let
LetLet
Let
 
Tony resume
Tony resumeTony resume
Tony resume
 
Humanities module 3
Humanities module 3Humanities module 3
Humanities module 3
 
Formatted dula
Formatted dulaFormatted dula
Formatted dula
 
1
11
1
 
Letter words
Letter wordsLetter words
Letter words
 
My portfolio
My portfolioMy portfolio
My portfolio
 
Alala
AlalaAlala
Alala
 
Lira rebisyon
Lira rebisyonLira rebisyon
Lira rebisyon
 
Shotgun
ShotgunShotgun
Shotgun
 
Lira palihan
Lira palihanLira palihan
Lira palihan
 
Evaluation forms
Evaluation formsEvaluation forms
Evaluation forms
 
Revised banghay
Revised banghayRevised banghay
Revised banghay
 
Aanhin ninyo 'yan
Aanhin ninyo 'yanAanhin ninyo 'yan
Aanhin ninyo 'yan
 
Banghay aralin
Banghay aralinBanghay aralin
Banghay aralin
 
Tula aubade salin
Tula aubade salinTula aubade salin
Tula aubade salin
 
Tony
TonyTony
Tony
 
Panitikan sa panahon ng propaganda
Panitikan sa panahon ng propagandaPanitikan sa panahon ng propaganda
Panitikan sa panahon ng propaganda
 
Lira ...
Lira ...Lira ...
Lira ...
 

Noli Me Tangere, isang pagsusuri

  • 1. John Anthony B. Teodosio BSED-4 ISANG PAGSUSURI SA NOLI ME TANGERE NI DR. JOSE P. RIZAL 1. Anong mga simbolo sa obra ang maiuugnay sa kasalukuyang panahon at paano? 1.Bahay ni Kapitan Tiyago (Simbolo ng maling pamamahala) • Bahay na pinagdarausan ng handa at may kababaan at di-gaanong wasto ang kayarian sanhi marahil sa di-mabuting pagkakasipat ng arkitektong nagtayo o di kaya'y sa mga nagdaang lindol o bagyo. ◘ Ang kababaan ng bahay ni Kapitan Tiyago ay sumisimbolo sa babang moralidad ng mga Espanyol sapagkat nagawa nilang tapakan ang mga Pilipino na siyang may-ari ng bansa. 2. Bayan ng San Diego (Simbolo ng walang kaunlaran) • Ang inaani ng mga magsasaka tulad ng asukal at bungangkahoy ay ibinibili ng mga intsik sa murang halaga. Madilim ang gubat dahil sa kakapalan ng mumunti. ◘ Ang bayan ng San Diego, bagaman may pinagkukunang yaman, sapat pa rin ito para sa pangaraw-araw na kinakailangan ng mga magsasaka. At sa muling pagbalik ni Ibarra pagkatapos ng pitong taon, wala pa rin itong pagbabago. 3. Sisa (Simbolo ng Pamilyang Pilipino) • Unti-unting binibili o ipinagbili ng asawa ni Sisa ang mga alahas niya at tinitiis niya ang pananakal nito. ◘ Malaki ang ginagampanan ng isang asawa at ina. Tinitiis nito lahat sa pag-aakalang dapat tiisin ang sinimulan at ito ay lalabanan. Maaari rin siyang sumisimbolo sa bansang Filipinas sapagkat patuloy pa rin tayong sunod nang sunod sa mga inuutos ng mga banyaga at patuloy na pang-aalipin sa atin. Katulad ng pagdikta ng bansang Amerika sa pagpapatigil at pagkakaroon ng mapayapang pamamaraan ng pag-uusap sa pinag-aagawang teritoryo ng Filipinas at Tsina. TUNGKOL SA PABALAT NG LIBRO.... Paa ng Prayle Inilagay ni Rizal sa pinaka-ibabang bahagi ng tatsulokat sumasakop sa halos mahigit sa kalahati ng paanan ng tatsulok. Angsimbolismo ay ginamit upang ipabatid ni Rizal kung sino angnagpapalakad ng bayan sa kaniyang kapanahunan.
  • 2. Sapatos sa Paa ng Prayle Ang paglalagay ni Rizal ng sapatos sa paa ngprayle ay pagbubunyag ng pagiging maluho ng pamumuhay ng mgaprayle sa Pilipinas sa kaniyang kapanahunan. Isa sa sinaunang mgakautusan sa mga Pransiskanoayanghindipagsusuotngsapinsapaa. Nakalabas na Binti sa Ibaba ng Abito Pagpapahiwatig ni Rizal sakalaswaan ng pamumuhay ng mga prayle sa Pilipinas na hayagangtinalakay niya sa loob ng nobela. Maari rin na ang nakalabas nabalahibo sa binti ng prayle ayisang lihim na paglalarawan ni Rizal sanakalabasnabalahibonglobo/wolf nanakabihisngdamitngkordero. HelmetngGuardia Sibil Simbolongkapangyarihanngkolonyalnahukbongsandatahannanang-aabusosamgakarapatangpantaongmga Pilipino sa kaniyang kapanahunan. Pansinin na inilagay ni Rizalang helmet na parang nakayuko sa tapat ng paananngprayle. Latigo ng Alperes Simbolongkalupitanngopisyal ngkolonyal nahukbongsandatahan.MagingsiRizal aynagingbiktimanglatigo ngalperessaCalamba,Laguna.Angpaglalagaynitosapabalatngnobelaaynagpaparamdamsaatinnahindiniya nalilimutan ang ginawang pagpalosa kaniya ng latigo. Ang lupit ng latigo ay ilalarawan sa iba·t ibangkabanta ng nobela.Kadena²SimbolongkawalanngkalayaanngmgaPilipinosailalimngkolonyalnapamahalaan.Pamalosa Penitensiya ² tinatawag sa ibang lugar na suplina ayginagamit ng mga mapanata sa kolonyal na simbahan upang saktan angkanilang mga sarili (tinatawag na penitensiya) dahilan sa kanilangpaniniwala na ito ay isang uri ng paglilinis sa kanilang mga nagawangkasalanan. Para kay Rizal, wari bang hindi pa sapat sa mga Pilipino angpananakitngmgaguardiasibilatkailanganpangsilapamismoangmagparusasakanilangmgasarili. Lagda ni Rizal Mapansin sana na inilagay ni Rizal angkaniyang lagda sa kanang triyangulo upang ipakita samga mambabasa kungsaansiyangpanahonkabilang.HalamangKawayan²Isangmataasngunitmalambotnahalaman(sinasabing ibanapunoatangibanamanaydamo).InilagayniRizalangpunongkawayan upangipakitaangpamamaraanng mga Pilipino sa pakikibagay ng mga Pilipino sa isangmapang-aping lipunan at ito ay ang pagsunod sa ihip ng hangin.MakikitaangkatunayannitosaKabanata25). Bulaklak ngSunflower angsunflow er ay isangnatatangingbulaklakdahilansakakayahannitonasumunodsaoryentasyonngsikat ng araw.InilagayniRizalangbulaklaknaitosalayuninnamaginghalimbawangkaniyangmgamababasanamaging ugalinasumunodsapinagmumulanngliwanag. Simetrikal na Sulo ang sulo ay ginamit ni Rizal na bilangsagisag ngNoli Me Tangere. Kung papansining mabuti angdisenyo ng katawan ng sulo, mapupuna na hindi ginamit niRizal ang kawayan na siyang karaniwang sisidlan ngpanggatong nanagpapaliwanagngilawat siyangkaraniwangdisenyosapaglalarawanngsulo.AngpaguhitniRizalngsuloay mula sa disenyong simetrikal na ginagamit sa mga pabalatng libro sa kaniyang kapanahunan. Ipinapakita rito ni Rizalnaangpanggatongnapagmumulanngapoyoliwanagayangmulasaloobngisangaklat.
  • 3. Ulo ng Babae Maaringmaitanongkungsinoangbabaengito? IpinakilalaniRizalangbabaesapamamagitanngpaglalagayniya harapan ng babae ng pinag-uukulan niyang kaniyang nobela ² A Mi Patria. Kung isasalin ito sa higit na angkop parasaatingwikaayhigitnatingginagamitangInangBayan. Krus AngsimbolongrelihiyosidadngmalakingbilangngmgamamamayangPilipino.MapapansinnainilagayniRizal angkrus sahalospinakamataas nalugarngpabalat.Ipinakikitanitoangmataas nitongkatayuanangkakayahanna makapagharisaisipanmngInangbayan Mga Dahon ng Laurel Ang dahon ng laurel ay napakahalaga samatandang kabihasnang kanluranin. Ito ang ginagawang korona para sakanilang mga mapagwagi, matatapang matatalino, at mapanlikhaingmamamayan. Mapapansin na ang mga dahon ng laurel ay hindi panapipitas sa halaman. Isang paglalarawan ng pag-asa ni Rizal na sapagdating ng panahon ang mga dahon ng laurel na ito pipitasin atilalagay sa ulo ng mga natatanging mga anak ng bayan. Ang supang ngsuha at mga dahon ng laurel ang magpapasibol ng isang pambansangkonsensiya ng bayannanaisniRizalnasumibolsakaisipanngmgaPilipinonanoonayhinahadlanganngkolonyalnasimbahan. 2. Anong Teoryang Pampanitikan ang mayroon sa nobelang “Noli me Tangere” Teoryang Realismo Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga karanasan at nasaksisan ng may-akda sa kanyang lipunan. Samakatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay ngunit hindi tuwirang totoo sapagkat isinaalang-alang ng may-akda ang kasiningan at pagkaefektibo ng kanyang sinulat. Sa nobelang isinulat ni Rizal ay nagpapakita rito kung paano mamuhay ang mga Pilipino sa ilalim ng pamamalakad ng mga Kastila. Ipinapakita na ang mga kalupitan at karangyaan ng mga nasa mataas na katungkulan ay nangyayari pa rin mapasahanggang ngayon. Naroon din ang hindi pagkakapantay-pantay na pagtingin sa mga katutubo, maging sa isyung pangkasarian. Gayun din ang walang sawang pagnanais ng mga Pilipino na maging malaya ang bansa sa kamay ng mga dayuhan. 3. Bilang guro, anong personal na kahalagahan ng pagtuturo ng Noli Me Tangere sa mga kabataan? Bilang guro sa Filipino. May malaking kahalahagan ito sa mga mag-aaral ang obrang ito sapagkat dito nasasalamain ang mga isyung napapanahon partikular sa lipunan. Maging ang pag- ibig sa bayan at sa minamahal. Ito ay isang akdang nagpagising sa mga Pilipino at naghikayat sa kanila upang makamit ang kalayaan. Sa mga kabataan naman, itinuturo ito sa paraang lalong maging mapanuri at mapagmasid sa lipunang kanilang ginagalawan. Bilang guro, napapagalahagahan ang nobelang ito sa paraang maging liberal o maging malaya sa anumang nais nating gawin. Itinuturo sa mga kabataan na maging bukas o aware sa mga suliraning kinakaharap ng bansang Filipinas.