SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
 
              Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, beëindig dan uw abonnement.
Aanleiding voor vervolgaanpak
Het is al weer vier jaar geleden dat we onder het motto “Samen aan de slag voor een prachtig Hatert” van start
gingen om Hatert veiliger te maken en de werkloosheid en armoede te verminderen. Verder kregen jongeren die
overlast veroorzaken, problemen binnen het gezin en integratievraagstukken veel aandacht. Samen met bewoners is
er een flinke stap gezet.
Burgerkracht
In septemer 2010 bezocht de visitatiecommissie wijkenaanpak Hatert. Daaruit volgde de Eindrapportage visitatie
wijkenaanpak Nijmegen. Sterk punt waren de werkwijze van het Actiecentrum Hatert Werkt en de aanpak van het
Wijkteam. Minder goed waren de ontwikkeling in de woningmarkt en de vele partijen in het maatschappelijk
middenveld. Bovendien luidde het advies: maak meer gebruik van de kracht van bewoners, oftewel
burgerkracht.
Hatert 2.0
Daarnaast voerden de gemeente en de corporaties een evaluatief onderzoek uit. Daaruit leerden zij om vast te
houden aan de integrale benadering van de problemen in de wijk, focus te houden op de sociaal-economische
problematiek en perspectiefverbetering centraal te zetten. Andere aandachtspunten waren het beter aan elkaar
koppelen van de ketens, meer oog te hebben voor maatwerk en het voorkome van dubbelingen. Ook fysieke
differentiatie, goede samenwerking en verantwoordingsinformatie blijven belangrijke punten.
En tenslotte ontkomen ook gemeente en corporaties niet aan omvangrijke bezuinigingen. Het is nu tijd voor een
nieuwe ronde: Hatert 2.0, de vervolgaanpak.

Leefbaarheid en duurzaamheid
Uitgangspunten voor vervolgaanpak zijn:
In het kader van leefbaarheid: aanvullend wijkgericht en sociaal beleid gericht op wonen, werken en onderwijs
met hulp van Zorg & Welzijn. Extra aandacht voor multiprobleemhuishoudens, jeugd en senioren. Inzet voor een
schone, hele en veilige wijk.

In het kader van duurzaamheid: financieren van fysieke en sociale voorzieningen, blijvende kwaliteitsverbetering
van professionele kader, blijvende stabilisering of ontwikkeling van de wijkbewoners waardoor zij beter in staat zijn
op eigen benen te staan en investeren in burgerkracht waardoor bewoners zich inzetten voor elkaar en voor de wijk.
Stijgen, stabiliseren en binden
De zeventig procent sociale woningvoorraad zorgt in Hatert voor een instroom met een laag sociaal-economisch
profiel, wat Hatert belemmert om een gemiddelde Nijmeegse wijk te worden? Verder is de vraag: wat is een
gezonde balans tussen sterke en zwakke huishoudens? En er ligt de ambitie om bewoners aan de onderkant te
steunen en vooruit helpen, dat noemen we stijgen of stabiliseren. Aan de andere kant is het noodzaak om de
balans tussen sterke en zwakke bewoners gezond te houden door de stijgers (de middenklasse) tebinden aan de
wijk.
Voorwaarde om te stijgen en stabiliseren: de positie verbeteren van wijkbewoners op het terrein van leren, werken,
wonen en vrije tijd. Het is bedoeld voor kwetsbare burgers, kinderen en jongeren en senioren. Inzet: burgerkracht,
bewoners zijn zelf eigenaar van hun problemen in plaats van consument van een hulpaanbod.

Voorwaarden om te binden: voldoende wooncarrière en ontmoetingsfaciliteiten creëren, meer betrokkenheid tonen
bij buurtinitiatieven en het tegengaan van vervuiling. Ook het stimuleren van een positief imago voor de wijk is een
belangrijk punt.


Huidige situatie in Hatert
Ten opzichte van de rest van Nijmegen heeft Hatert een hoog percentage inwoners met een laag sociaal-
economische status. Kinderen hebben een beduidend lagere startkans en cito-score en er zijn er veel voortijdige
schoolverlaters. Ook de gezondheidservaring is matiger of slechter en de vergrijzing ligt hoger. Kortom; voldoende
 punten om aan te werken in de vervolgaanpak Hatert 2.0.

 Doelstellingen om te stijgen of stabiliseren:
 Gericht op individuele wijkbewoners
·  verhoog arbeidsparticipatie;
·  verminder schuldenlast;
·  stimuleer gebruik minimabeleid;
·  activeer betere schoolprestaties;
·  grijp sneller in als er terugval driegt.
 Gericht op doelen:
·  verbeter startkansen van schoolkinderen;
·  dring voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid terug;
·  verminder eenzaamheid onder ouderen.

 Gericht op de wijk:
·  voorkom overlast;
·  verhoog het veiligheidsgevoel;
·  handhaaf dat de wijk schoon, heel en veilig blijft.


 Doelstellingen om te binden
Gericht op doelen:
·  stimuleer wooncarrières

 Gericht op de wijk om te binden:
·  organiseer woningdifferentiatie;
·  werk aan het wijkimago;
·  verbeter ontmoetingsmogelijkheden;
·  handhaaf de leefbaarheid;
·  spreek wijkbewoners aan op hun verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de buurt.

 Strategie voor vervolgaanpak
 De manieren en acties om de doelstellingen te bereiken worden vertaald in reguliere bouwstenen: de
 basisinfrastructuur in de wijk bestaande uit de dienstverlening van corporaties en generieke gemeentelijke
 voorzieningen, voortkomend uit sectoraal beleid. Enextra bouwstenen: de activiteiten, bovenop de
 basisinfrastructuur, die tegemoet komen aan de specifieke behoefte en problemen van de wijk.

 Reguliere bouwstenen
Onderwijs en jeugd:
·  Onderzoek naar het samengaan van de twee basisscholen op één locatie.
·  Doorontwikkeling van het zorgadviesteam als onderdeel van het CJG op de Brede School.
·  Terugdringen van voortijdige schooluitval door de verbouw van een jongerencentrum in het wijkcentrum, de
  inzet van stedelijk beleid op Leerplicht en het activeren van jongeren om naar Actiecentrum Hatert Werkt te
  komen voor vinden van een stageplaats of werkervaringsbaan.

 Veiligheid:
·  Aanspreken wijkbewoners op hun verantwoordelijkheden bij overlast en ellende in de wijk. De wegkijkcultuur en
  het gebrek aan zelfvertrouwen doorbreken.
·  Creëren van draagvlak bij bewoners, door het wijkveiligheidsplatform, om de verantwoordelijkheid voor een
  veilige wijk breder te dragen.
·  Nog meer middelen om Hatert veilig te maken en te houden: Wijkveiligheidsplan, Wijkveiligheidsplatform,
  Draaiboeken Mooi Weer en Jaarwisseling en het Veilig Wijkteam.

 Leefbaarheid:
·  Opknappen woonomgeving van projecten die in de wachtstand staan.
·  Lobbyen bij bewonersgroep Fortuna om geld te besteden aan fysieke opknapbeurten.
·  Nog meer middelen om Hatert leefbaar te maken en te houden: Bel en Herstellijn, Jaarlijkse wijkschouw,
  Wijkbeheerplan en het regulier overleg van de drie bewonersgroepen met de wijkbeheerder. Verder zijn er ook
  nog de buurtbeheerders van Talis en Portaal.

 Integratie:
·  Actief benaderen van allochtone doelgroepen door reguliere hulpverleners.
·  Meeliften met de stedelijk zoektocht naar alternatieven zoals het informeel vrijwillig taalonderwijs en
  volwasseneneducatie van het ROC.

 Extra bouwstenen
 Imago van de wijk
· Werken aan imagebuilding van de wijk met meer inzet van bewoners
· Stimuleren van de eigenaren van de winkelstrip aan de Couwenberghstraat om de zaak op te knappen.

 Woningmarkt-aanpak
· Handhaven beperkte instroom en politiescreening op problematische complexen.
· Toevoegen van meer woningen in het hogere segment.
· Stimuleren van koop met maatregelen zoals koopgarant, terugkoopgarantie en de starterslening.

 Verbouwing wijkcentrum
·  Ontmoetingsplek en -momenten voor zowel ouderen als jongeren om de band te verstevigen.

 Burgerkracht
·  De sterk ontwikkelde participatiestructuur van actieve wijkbewoners koesteren en onderhouden.

 Bevorderen gezondheid en bestrijden eenzaamheid
·  Samenwerken met Hatert werkt, het CJG en zorgnetwerk om voor organiseren van structurele preventie
  maatregelen om gezondheid te bevorderen.
·    Bestrijden van eenzaamheid en verbeteren van de psychische gezondheid..

 Sociaal actieprogramma Hatert
·  Voorzetting van de werkwijze van Hatert Werkt en het Wijkteam.
·  Meer effectieve en efficiënte clustering van het huidige netwerk van (sociale) hulpverlening.
·  Integreer netwerken die bestaan rond de individuele hulpverlening.
·  fysieke aanwezigheid van professionals in de wijk die lijnen kort houden.
·  professionals werken als een loket of achter-de-voordeur of bij de vindplaats.
·  Financieringsstromen van instellingen ontschotten.
·  Focus op hulp aan wijkbewoners bij het zoeken naar werk en informatie over leren en wonen.
 	
  

More Related Content

What's hot

Notitie_Medezeggenschap_Kinderenenjongeren
Notitie_Medezeggenschap_KinderenenjongerenNotitie_Medezeggenschap_Kinderenenjongeren
Notitie_Medezeggenschap_Kinderenenjongeren
Marion Welling
 
Samen-met-jeugd-en-ouders
Samen-met-jeugd-en-oudersSamen-met-jeugd-en-ouders
Samen-met-jeugd-en-ouders
Marion Welling
 

What's hot (19)

Inspiratiemoment schepenen Roeselare case Heuvelland
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case HeuvellandInspiratiemoment schepenen Roeselare case Heuvelland
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case Heuvelland
 
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case Roeselare
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case RoeselareInspiratiemoment schepenen Roeselare case Roeselare
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case Roeselare
 
Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Kon...
Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Kon...Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Kon...
Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Kon...
 
Integrale wijkaanpak Blauwe Zorg
Integrale wijkaanpak Blauwe ZorgIntegrale wijkaanpak Blauwe Zorg
Integrale wijkaanpak Blauwe Zorg
 
Het sociale domein
Het sociale domeinHet sociale domein
Het sociale domein
 
Notitie_Medezeggenschap_Kinderenenjongeren
Notitie_Medezeggenschap_KinderenenjongerenNotitie_Medezeggenschap_Kinderenenjongeren
Notitie_Medezeggenschap_Kinderenenjongeren
 
Preventie in het zorgstelsel
Preventie in het zorgstelselPreventie in het zorgstelsel
Preventie in het zorgstelsel
 
Toekomstige zorg in West Zeeuws-Vlaanderen
Toekomstige zorg in West Zeeuws-VlaanderenToekomstige zorg in West Zeeuws-Vlaanderen
Toekomstige zorg in West Zeeuws-Vlaanderen
 
De Kanteling (Suzanne Konijnendijk)
De Kanteling (Suzanne Konijnendijk)De Kanteling (Suzanne Konijnendijk)
De Kanteling (Suzanne Konijnendijk)
 
Ppt sessie 2 stevigeplaatsvoorjeugdbeleid
Ppt sessie 2 stevigeplaatsvoorjeugdbeleidPpt sessie 2 stevigeplaatsvoorjeugdbeleid
Ppt sessie 2 stevigeplaatsvoorjeugdbeleid
 
Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013
Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013
Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013
 
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog MeppelSessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
 
Sessie4 samenwerken voor breed jeugdbeleid
Sessie4 samenwerken voor breed jeugdbeleidSessie4 samenwerken voor breed jeugdbeleid
Sessie4 samenwerken voor breed jeugdbeleid
 
Jaarbericht 2012 MEE Gelderse Poort
Jaarbericht 2012 MEE Gelderse PoortJaarbericht 2012 MEE Gelderse Poort
Jaarbericht 2012 MEE Gelderse Poort
 
Webinar PZB'ers 30 maart
Webinar PZB'ers 30 maart Webinar PZB'ers 30 maart
Webinar PZB'ers 30 maart
 
Trip Lokaal 2014: Nieuwe tijden voor jeugdparticipatie
Trip Lokaal 2014: Nieuwe tijden voor jeugdparticipatie Trip Lokaal 2014: Nieuwe tijden voor jeugdparticipatie
Trip Lokaal 2014: Nieuwe tijden voor jeugdparticipatie
 
Krimp en kracht
Krimp en krachtKrimp en kracht
Krimp en kracht
 
Samen-met-jeugd-en-ouders
Samen-met-jeugd-en-oudersSamen-met-jeugd-en-ouders
Samen-met-jeugd-en-ouders
 
Wmo-krant-Drechtsteden
Wmo-krant-DrechtstedenWmo-krant-Drechtsteden
Wmo-krant-Drechtsteden
 

Viewers also liked

Jaarverslag 2012, Project Aanpak Eenzaamheid Hatert 2.0
Jaarverslag 2012, Project Aanpak Eenzaamheid Hatert 2.0Jaarverslag 2012, Project Aanpak Eenzaamheid Hatert 2.0
Jaarverslag 2012, Project Aanpak Eenzaamheid Hatert 2.0
Bouwen is communiceren
 
Dvd boekje een serieuze zaak, productformulier helma besaris, juni 2011
Dvd boekje een serieuze zaak, productformulier helma besaris, juni 2011Dvd boekje een serieuze zaak, productformulier helma besaris, juni 2011
Dvd boekje een serieuze zaak, productformulier helma besaris, juni 2011
Bouwen is communiceren
 
La volition en tibétain
La volition en tibétainLa volition en tibétain
La volition en tibétain
Zefortiche
 
Comment prononcer le tibétain
Comment prononcer le tibétainComment prononcer le tibétain
Comment prononcer le tibétain
Zefortiche
 

Viewers also liked (6)

Jaarverslag 2012, Project Aanpak Eenzaamheid Hatert 2.0
Jaarverslag 2012, Project Aanpak Eenzaamheid Hatert 2.0Jaarverslag 2012, Project Aanpak Eenzaamheid Hatert 2.0
Jaarverslag 2012, Project Aanpak Eenzaamheid Hatert 2.0
 
Stadsdeelkrant Noordwest
Stadsdeelkrant NoordwestStadsdeelkrant Noordwest
Stadsdeelkrant Noordwest
 
Jaarverslag 2010 8
Jaarverslag 2010 8Jaarverslag 2010 8
Jaarverslag 2010 8
 
Dvd boekje een serieuze zaak, productformulier helma besaris, juni 2011
Dvd boekje een serieuze zaak, productformulier helma besaris, juni 2011Dvd boekje een serieuze zaak, productformulier helma besaris, juni 2011
Dvd boekje een serieuze zaak, productformulier helma besaris, juni 2011
 
La volition en tibétain
La volition en tibétainLa volition en tibétain
La volition en tibétain
 
Comment prononcer le tibétain
Comment prononcer le tibétainComment prononcer le tibétain
Comment prononcer le tibétain
 

Similar to Nieuwsbrief Hou Van Hatert, December 2011

Thema ontwikkelingssamenwerking memorandum 2012
Thema ontwikkelingssamenwerking  memorandum 2012Thema ontwikkelingssamenwerking  memorandum 2012
Thema ontwikkelingssamenwerking memorandum 2012
beweging.net
 
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatiedef Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
Marita Meulmeester
 
S2-4 Actief of passief besturen
S2-4 Actief of passief besturenS2-4 Actief of passief besturen
S2-4 Actief of passief besturen
VIGeZ
 
2013 rotterdam veerkracht carnisse
2013 rotterdam veerkracht carnisse2013 rotterdam veerkracht carnisse
2013 rotterdam veerkracht carnisse
Chris Noordam
 
Voorstel bo bij nieuwsbrief hvh, najaar 2014
Voorstel bo bij nieuwsbrief hvh, najaar 2014Voorstel bo bij nieuwsbrief hvh, najaar 2014
Voorstel bo bij nieuwsbrief hvh, najaar 2014
Bouwen is communiceren
 
Beleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEF
Beleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEFBeleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEF
Beleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEF
Linda Meijer
 
Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013
Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013
Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013
AndereTijden
 
2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten
2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten
2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten
Chris Noordam
 

Similar to Nieuwsbrief Hou Van Hatert, December 2011 (20)

Hatert 2.0 Vervolg Wijkactieplan, Pdf
Hatert 2.0 Vervolg Wijkactieplan, PdfHatert 2.0 Vervolg Wijkactieplan, Pdf
Hatert 2.0 Vervolg Wijkactieplan, Pdf
 
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel
Zuid 1. Proeftuin, Mart StelZuid 1. Proeftuin, Mart Stel
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel
 
Memorandum 2012
Memorandum 2012Memorandum 2012
Memorandum 2012
 
Thema ontwikkelingssamenwerking memorandum 2012
Thema ontwikkelingssamenwerking  memorandum 2012Thema ontwikkelingssamenwerking  memorandum 2012
Thema ontwikkelingssamenwerking memorandum 2012
 
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatiedef Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
 
S2-4 Actief of passief besturen
S2-4 Actief of passief besturenS2-4 Actief of passief besturen
S2-4 Actief of passief besturen
 
2013 rotterdam veerkracht carnisse
2013 rotterdam veerkracht carnisse2013 rotterdam veerkracht carnisse
2013 rotterdam veerkracht carnisse
 
Voorstel bo bij nieuwsbrief hvh, najaar 2014
Voorstel bo bij nieuwsbrief hvh, najaar 2014Voorstel bo bij nieuwsbrief hvh, najaar 2014
Voorstel bo bij nieuwsbrief hvh, najaar 2014
 
Aanbevelingen prinsesjesdag 2014
Aanbevelingen prinsesjesdag 2014Aanbevelingen prinsesjesdag 2014
Aanbevelingen prinsesjesdag 2014
 
Aanbevelingen prinsesjesdag 2014
Aanbevelingen prinsesjesdag 2014Aanbevelingen prinsesjesdag 2014
Aanbevelingen prinsesjesdag 2014
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
 
Inspelen op initiatieven uit de samenleving
Inspelen op initiatieven uit de samenlevingInspelen op initiatieven uit de samenleving
Inspelen op initiatieven uit de samenleving
 
Petitie Lokale Solidariteit Getoetst
Petitie Lokale Solidariteit GetoetstPetitie Lokale Solidariteit Getoetst
Petitie Lokale Solidariteit Getoetst
 
(be)spreekuur 10 mei 2023 - Programma Verbinden Schuldendomein 2.0.
(be)spreekuur 10 mei 2023 - Programma Verbinden Schuldendomein 2.0.(be)spreekuur 10 mei 2023 - Programma Verbinden Schuldendomein 2.0.
(be)spreekuur 10 mei 2023 - Programma Verbinden Schuldendomein 2.0.
 
Projecten RvN2025 - juni 2016
Projecten RvN2025 - juni 2016Projecten RvN2025 - juni 2016
Projecten RvN2025 - juni 2016
 
Beleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEF
Beleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEFBeleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEF
Beleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEF
 
Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013
Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013
Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013
 
7320
73207320
7320
 
Sessie 1 welzijn: rode draad doorheen je jeugdbeleid
Sessie 1 welzijn: rode draad doorheen je jeugdbeleidSessie 1 welzijn: rode draad doorheen je jeugdbeleid
Sessie 1 welzijn: rode draad doorheen je jeugdbeleid
 
2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten
2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten
2013 rotterdam-talentontwikkeling-gedachten
 

More from Bouwen is communiceren

Brief minister blok, hatert krachtwijk af
Brief minister blok, hatert krachtwijk af Brief minister blok, hatert krachtwijk af
Brief minister blok, hatert krachtwijk af
Bouwen is communiceren
 
Actiecentrum hatert werkt in beeld en getal
Actiecentrum hatert werkt in beeld en getalActiecentrum hatert werkt in beeld en getal
Actiecentrum hatert werkt in beeld en getal
Bouwen is communiceren
 
Informatiefolder actiecentrum hatert werkt
Informatiefolder actiecentrum hatert werktInformatiefolder actiecentrum hatert werkt
Informatiefolder actiecentrum hatert werkt
Bouwen is communiceren
 
Dvd Boekje Een Serieuze Zaak, Productformulier Helma Besaris, Juni 2011
Dvd Boekje Een Serieuze Zaak, Productformulier Helma Besaris, Juni 2011Dvd Boekje Een Serieuze Zaak, Productformulier Helma Besaris, Juni 2011
Dvd Boekje Een Serieuze Zaak, Productformulier Helma Besaris, Juni 2011
Bouwen is communiceren
 
Folder Samen Aan De Slag Voor Een Prachtig Hatert
Folder Samen Aan De Slag Voor Een Prachtig HatertFolder Samen Aan De Slag Voor Een Prachtig Hatert
Folder Samen Aan De Slag Voor Een Prachtig Hatert
Bouwen is communiceren
 
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier DeventerVernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Bouwen is communiceren
 

More from Bouwen is communiceren (20)

Brede school hatert biedt meer
Brede school hatert biedt meer Brede school hatert biedt meer
Brede school hatert biedt meer
 
Brief minister blok, hatert krachtwijk af
Brief minister blok, hatert krachtwijk af Brief minister blok, hatert krachtwijk af
Brief minister blok, hatert krachtwijk af
 
Onderzoek soc.med. versie 0.1 juli 2013
Onderzoek soc.med. versie 0.1 juli 2013Onderzoek soc.med. versie 0.1 juli 2013
Onderzoek soc.med. versie 0.1 juli 2013
 
Rapport deel-je-rijk
Rapport deel-je-rijkRapport deel-je-rijk
Rapport deel-je-rijk
 
Aanpak factor-c-in-zeven-stappen(1)
Aanpak factor-c-in-zeven-stappen(1)Aanpak factor-c-in-zeven-stappen(1)
Aanpak factor-c-in-zeven-stappen(1)
 
Actiecentrum hatert werkt in beeld en getal
Actiecentrum hatert werkt in beeld en getalActiecentrum hatert werkt in beeld en getal
Actiecentrum hatert werkt in beeld en getal
 
Informatiefolder actiecentrum hatert werkt
Informatiefolder actiecentrum hatert werktInformatiefolder actiecentrum hatert werkt
Informatiefolder actiecentrum hatert werkt
 
Welkom in hatert, flyer
Welkom in hatert, flyerWelkom in hatert, flyer
Welkom in hatert, flyer
 
Vernieuwingskrant Landsherenkwartier
Vernieuwingskrant LandsherenkwartierVernieuwingskrant Landsherenkwartier
Vernieuwingskrant Landsherenkwartier
 
Welkom in Hatert
Welkom in HatertWelkom in Hatert
Welkom in Hatert
 
Dvd Boekje Een Serieuze Zaak, Productformulier Helma Besaris, Juni 2011
Dvd Boekje Een Serieuze Zaak, Productformulier Helma Besaris, Juni 2011Dvd Boekje Een Serieuze Zaak, Productformulier Helma Besaris, Juni 2011
Dvd Boekje Een Serieuze Zaak, Productformulier Helma Besaris, Juni 2011
 
Folder Zo Ben Ik Begonnen
Folder Zo Ben Ik BegonnenFolder Zo Ben Ik Begonnen
Folder Zo Ben Ik Begonnen
 
Folder Samen Aan De Slag Voor Een Prachtig Hatert
Folder Samen Aan De Slag Voor Een Prachtig HatertFolder Samen Aan De Slag Voor Een Prachtig Hatert
Folder Samen Aan De Slag Voor Een Prachtig Hatert
 
Stadsdeelkrant Zuidoost
Stadsdeelkrant ZuidoostStadsdeelkrant Zuidoost
Stadsdeelkrant Zuidoost
 
Stadsdeelkrant Voor De Dorpen, 2008
Stadsdeelkrant Voor De Dorpen, 2008Stadsdeelkrant Voor De Dorpen, 2008
Stadsdeelkrant Voor De Dorpen, 2008
 
Folder Stadsdeelaanpak Apeldoorn
Folder Stadsdeelaanpak ApeldoornFolder Stadsdeelaanpak Apeldoorn
Folder Stadsdeelaanpak Apeldoorn
 
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier DeventerVernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
Vernieuwingsplan Oranjekwartier Deventer
 
Direct Mail B&K Advies
Direct Mail B&K AdviesDirect Mail B&K Advies
Direct Mail B&K Advies
 
Informatiefolder Kinderopvang Ook
Informatiefolder Kinderopvang OokInformatiefolder Kinderopvang Ook
Informatiefolder Kinderopvang Ook
 
Duale Gemeente Eindelijk Leven In De Politiek
Duale Gemeente Eindelijk Leven In De PolitiekDuale Gemeente Eindelijk Leven In De Politiek
Duale Gemeente Eindelijk Leven In De Politiek
 

Nieuwsbrief Hou Van Hatert, December 2011

 • 1.   Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, beëindig dan uw abonnement. Aanleiding voor vervolgaanpak Het is al weer vier jaar geleden dat we onder het motto “Samen aan de slag voor een prachtig Hatert” van start gingen om Hatert veiliger te maken en de werkloosheid en armoede te verminderen. Verder kregen jongeren die overlast veroorzaken, problemen binnen het gezin en integratievraagstukken veel aandacht. Samen met bewoners is er een flinke stap gezet. Burgerkracht
 • 2. In septemer 2010 bezocht de visitatiecommissie wijkenaanpak Hatert. Daaruit volgde de Eindrapportage visitatie wijkenaanpak Nijmegen. Sterk punt waren de werkwijze van het Actiecentrum Hatert Werkt en de aanpak van het Wijkteam. Minder goed waren de ontwikkeling in de woningmarkt en de vele partijen in het maatschappelijk middenveld. Bovendien luidde het advies: maak meer gebruik van de kracht van bewoners, oftewel burgerkracht. Hatert 2.0 Daarnaast voerden de gemeente en de corporaties een evaluatief onderzoek uit. Daaruit leerden zij om vast te houden aan de integrale benadering van de problemen in de wijk, focus te houden op de sociaal-economische problematiek en perspectiefverbetering centraal te zetten. Andere aandachtspunten waren het beter aan elkaar koppelen van de ketens, meer oog te hebben voor maatwerk en het voorkome van dubbelingen. Ook fysieke differentiatie, goede samenwerking en verantwoordingsinformatie blijven belangrijke punten. En tenslotte ontkomen ook gemeente en corporaties niet aan omvangrijke bezuinigingen. Het is nu tijd voor een nieuwe ronde: Hatert 2.0, de vervolgaanpak. Leefbaarheid en duurzaamheid Uitgangspunten voor vervolgaanpak zijn: In het kader van leefbaarheid: aanvullend wijkgericht en sociaal beleid gericht op wonen, werken en onderwijs met hulp van Zorg & Welzijn. Extra aandacht voor multiprobleemhuishoudens, jeugd en senioren. Inzet voor een schone, hele en veilige wijk. In het kader van duurzaamheid: financieren van fysieke en sociale voorzieningen, blijvende kwaliteitsverbetering van professionele kader, blijvende stabilisering of ontwikkeling van de wijkbewoners waardoor zij beter in staat zijn op eigen benen te staan en investeren in burgerkracht waardoor bewoners zich inzetten voor elkaar en voor de wijk.
 • 3. Stijgen, stabiliseren en binden De zeventig procent sociale woningvoorraad zorgt in Hatert voor een instroom met een laag sociaal-economisch profiel, wat Hatert belemmert om een gemiddelde Nijmeegse wijk te worden? Verder is de vraag: wat is een gezonde balans tussen sterke en zwakke huishoudens? En er ligt de ambitie om bewoners aan de onderkant te steunen en vooruit helpen, dat noemen we stijgen of stabiliseren. Aan de andere kant is het noodzaak om de balans tussen sterke en zwakke bewoners gezond te houden door de stijgers (de middenklasse) tebinden aan de wijk. Voorwaarde om te stijgen en stabiliseren: de positie verbeteren van wijkbewoners op het terrein van leren, werken, wonen en vrije tijd. Het is bedoeld voor kwetsbare burgers, kinderen en jongeren en senioren. Inzet: burgerkracht, bewoners zijn zelf eigenaar van hun problemen in plaats van consument van een hulpaanbod. Voorwaarden om te binden: voldoende wooncarrière en ontmoetingsfaciliteiten creëren, meer betrokkenheid tonen bij buurtinitiatieven en het tegengaan van vervuiling. Ook het stimuleren van een positief imago voor de wijk is een belangrijk punt. Huidige situatie in Hatert Ten opzichte van de rest van Nijmegen heeft Hatert een hoog percentage inwoners met een laag sociaal- economische status. Kinderen hebben een beduidend lagere startkans en cito-score en er zijn er veel voortijdige
 • 4. schoolverlaters. Ook de gezondheidservaring is matiger of slechter en de vergrijzing ligt hoger. Kortom; voldoende punten om aan te werken in de vervolgaanpak Hatert 2.0. Doelstellingen om te stijgen of stabiliseren: Gericht op individuele wijkbewoners · verhoog arbeidsparticipatie; · verminder schuldenlast; · stimuleer gebruik minimabeleid; · activeer betere schoolprestaties; · grijp sneller in als er terugval driegt. Gericht op doelen: · verbeter startkansen van schoolkinderen; · dring voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid terug; · verminder eenzaamheid onder ouderen. Gericht op de wijk: · voorkom overlast; · verhoog het veiligheidsgevoel; · handhaaf dat de wijk schoon, heel en veilig blijft. Doelstellingen om te binden
 • 5. Gericht op doelen: · stimuleer wooncarrières Gericht op de wijk om te binden: · organiseer woningdifferentiatie; · werk aan het wijkimago; · verbeter ontmoetingsmogelijkheden; · handhaaf de leefbaarheid; · spreek wijkbewoners aan op hun verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de buurt. Strategie voor vervolgaanpak De manieren en acties om de doelstellingen te bereiken worden vertaald in reguliere bouwstenen: de basisinfrastructuur in de wijk bestaande uit de dienstverlening van corporaties en generieke gemeentelijke voorzieningen, voortkomend uit sectoraal beleid. Enextra bouwstenen: de activiteiten, bovenop de basisinfrastructuur, die tegemoet komen aan de specifieke behoefte en problemen van de wijk. Reguliere bouwstenen
 • 6. Onderwijs en jeugd: · Onderzoek naar het samengaan van de twee basisscholen op één locatie. · Doorontwikkeling van het zorgadviesteam als onderdeel van het CJG op de Brede School. · Terugdringen van voortijdige schooluitval door de verbouw van een jongerencentrum in het wijkcentrum, de inzet van stedelijk beleid op Leerplicht en het activeren van jongeren om naar Actiecentrum Hatert Werkt te komen voor vinden van een stageplaats of werkervaringsbaan. Veiligheid: · Aanspreken wijkbewoners op hun verantwoordelijkheden bij overlast en ellende in de wijk. De wegkijkcultuur en het gebrek aan zelfvertrouwen doorbreken. · Creëren van draagvlak bij bewoners, door het wijkveiligheidsplatform, om de verantwoordelijkheid voor een veilige wijk breder te dragen. · Nog meer middelen om Hatert veilig te maken en te houden: Wijkveiligheidsplan, Wijkveiligheidsplatform, Draaiboeken Mooi Weer en Jaarwisseling en het Veilig Wijkteam. Leefbaarheid: · Opknappen woonomgeving van projecten die in de wachtstand staan. · Lobbyen bij bewonersgroep Fortuna om geld te besteden aan fysieke opknapbeurten. · Nog meer middelen om Hatert leefbaar te maken en te houden: Bel en Herstellijn, Jaarlijkse wijkschouw, Wijkbeheerplan en het regulier overleg van de drie bewonersgroepen met de wijkbeheerder. Verder zijn er ook nog de buurtbeheerders van Talis en Portaal. Integratie:
 • 7. · Actief benaderen van allochtone doelgroepen door reguliere hulpverleners. · Meeliften met de stedelijk zoektocht naar alternatieven zoals het informeel vrijwillig taalonderwijs en volwasseneneducatie van het ROC. Extra bouwstenen Imago van de wijk · Werken aan imagebuilding van de wijk met meer inzet van bewoners · Stimuleren van de eigenaren van de winkelstrip aan de Couwenberghstraat om de zaak op te knappen. Woningmarkt-aanpak · Handhaven beperkte instroom en politiescreening op problematische complexen. · Toevoegen van meer woningen in het hogere segment. · Stimuleren van koop met maatregelen zoals koopgarant, terugkoopgarantie en de starterslening. Verbouwing wijkcentrum · Ontmoetingsplek en -momenten voor zowel ouderen als jongeren om de band te verstevigen. Burgerkracht · De sterk ontwikkelde participatiestructuur van actieve wijkbewoners koesteren en onderhouden. Bevorderen gezondheid en bestrijden eenzaamheid · Samenwerken met Hatert werkt, het CJG en zorgnetwerk om voor organiseren van structurele preventie maatregelen om gezondheid te bevorderen.
 • 8. · Bestrijden van eenzaamheid en verbeteren van de psychische gezondheid.. Sociaal actieprogramma Hatert · Voorzetting van de werkwijze van Hatert Werkt en het Wijkteam. · Meer effectieve en efficiënte clustering van het huidige netwerk van (sociale) hulpverlening. · Integreer netwerken die bestaan rond de individuele hulpverlening. · fysieke aanwezigheid van professionals in de wijk die lijnen kort houden. · professionals werken als een loket of achter-de-voordeur of bij de vindplaats. · Financieringsstromen van instellingen ontschotten. · Focus op hulp aan wijkbewoners bij het zoeken naar werk en informatie over leren en wonen.