SlideShare a Scribd company logo
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Chủ đề: Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc
gia trong quá trình học tập
***
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
MỤC LỤC
Phần 1: Giới thiệu.......................................................................................................................................3
II. Khái quát về khó khăn của sinh viên năm nhất..................................................................................4
1. Định nghĩa về sinh viên năm nhất và vai trò của họ trong hệ thống giáo dục ..................................4
2. Tầm quan trọng của việc nắm vững nhu cầu và khó khăn của sinh viên năm nhất..........................4
3. Các nghiên cứu trước đây về khó khăn của sinh viên năm nhất.......................................................5
III. Phân tích các khó khăn cụ thể của sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia..........6
1. Áp lực học tập...................................................................................................................................6
2. Thích nghi với môi trường học tập mới............................................................................................8
3. Vấn đề tài chính ................................................................................................................................9
4. Khả năng quản lý thời gian và tự chủ học tập.................................................................................10
IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn của sinh viên năm nhất........................................................11
1. Gia đình và xã hội...........................................................................................................................11
2. Môi trường học tập..........................................................................................................................12
3. Tính cách và kỹ năng cá nhân.........................................................................................................12
V. Các biện pháp giải quyết và hỗ trợ.....................................................................................................13
1. Sự cần thiết của việc tạo ra các chương trình hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên năm nhất....................13
2. Biện pháp từ phía nhà trường và giáo viên .....................................................................................14
3. Biện pháp từ phía sinh viên và gia đình..........................................................................................16
VI. Phương hướng nghiên cứu trong tương lai......................................................................................18
1. Đề xuất các phương pháp nghiên cứu tiếp theo để hiểu rõ hơn về vấn đề......................................18
2. Xem xét các phương tiện để cải thiện điều kiện học tập cho sinh viên năm nhất...........................18
VII. Kết luận..............................................................................................................................................19
Tài liệu tham khảo ....................................................................................................................................20
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Phần 1: Giới thiệu
Học viện Hành chính Quốc gia (HHQG) là một trong những cơ sở đào tạo
hàng đầu tại Việt Nam, nơi đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực hành chính và quản
lý công. Với uy tín và chất lượng đào tạo, HHQG thu hút sự quan tâm của nhiều
sinh viên ưu tú từ khắp cả nước. Sinh viên năm nhất, là nhóm sinh viên mới nhập
học vào HHQG, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục. Họ là những
người bắt đầu hành trình học tập và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này. Đối
diện với một môi trường học tập mới, sinh viên năm nhất thường phải vượt qua
nhiều thách thức và khó khăn để thích nghi và thành công.
Việc nghiên cứu về các khó khăn của sinh viên năm nhất tại HHQG có một
tầm quan trọng đặc biệt. Hiểu rõ về những khó khăn mà sinh viên năm nhất thường
gặp phải sẽ giúp nhà trường và các cơ quan liên quan đưa ra các biện pháp hỗ trợ
và giải quyết hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo và thành công học tập
của sinh viên.
Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích và đánh giá các khó khăn mà sinh viên
năm nhất HHQG thường gặp phải trong quá trình học tập. Thông qua việc nghiên
cứu này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về nguyên nhân và tác động của các khó khăn này
đến hiệu suất học tập của sinh viên, từ đó đề xuất các giải pháp và biện pháp hỗ trợ
phù hợp nhằm giúp sinh viên năm nhất vượt qua thách thức này một cách hiệu quả.
Từ đó, nghiên cứu cung cấp thông tin cần thiết cho nhà trường và các cơ
quan liên quan để phát triển các chương trình hỗ trợ sinh viên năm nhất một cách
có hiệu quả và thúc đẩy sự thành công học tập của họ. Đồng thời, kết quả cũng
đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và sự quan tâm của cộng
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
đồng về vấn đề này, từ đó tạo ra sự hỗ trợ và sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các bên
liên quan.
II. Khái quát về khó khăn của sinh viên năm nhất
1. Định nghĩa về sinh viên năm nhất và vai trò của họ trong hệ thống giáo dục
Sinh viên năm nhất là nhóm sinh viên mới nhập học vào một cơ sở đào tạo
cao đẳng hoặc đại học. Họ thường được xem là "tân binh" của cơ sở đào tạo và
đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nền tảng kiến thức và kỹ năng
cho sự phát triển sau này của mình. Vai trò của sinh viên năm nhất không chỉ là
học tập mà còn là thích nghi với môi trường mới, xây dựng các mối quan hệ xã hội
và phát triển bản thân.
Theo Gonzalez et al. (2019), sinh viên năm nhất thường đối mặt với nhiều
thách thức trong quá trình thích nghi với môi trường học tập mới. Họ cần phải điều
chỉnh từ môi trường học tập trung cấp 3 đến môi trường đại học, nơi có nhiều tự do
và trách nhiệm hơn trong việc tự quản lý thời gian và học tập.
Vai trò của sinh viên năm nhất cũng được đánh giá cao trong nghiên cứu của
Tinto (1975), người đã chỉ ra rằng quá trình hòa nhập và thích nghi của sinh viên
năm nhất đến một mức độ lớn quyết định đến việc tiếp tục hoặc bỏ cuộc học tập
của họ trong cơ sở đào tạo.
2. Tầm quan trọng của việc nắm vững nhu cầu và khó khăn của sinh viên năm
nhất
Việc hiểu rõ nhu cầu và khó khăn của sinh viên năm nhất là một yếu tố quan
trọng trong việc cải thiện chất lượng giáo dục và hỗ trợ sinh viên thành công trong
quá trình học tập. Đối với nhà trường, việc nắm vững các nhu cầu và khó khăn này
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
giúp họ thiết kế và triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp, từ đó tạo điều kiện
thuận lợi cho sinh viên năm nhất hòa nhập và tiến bộ trong hành trình học tập của
mình.
Theo Smith và Khawaja (2011), khi hiểu rõ về nhu cầu và khó khăn của sinh
viên năm nhất, nhà trường có thể tạo ra các chính sách và dịch vụ hỗ trợ chuyên
biệt để giải quyết những thách thức này. Điều này bao gồm cung cấp tư vấn học
tập, hỗ trợ tài chính, chương trình học thuật và các hoạt động tạo cơ hội giao lưu xã
hội, giúp sinh viên năm nhất cảm thấy được chăm sóc và hỗ trợ trong suốt quá
trình học tập.
Ngoài ra, nắm vững nhu cầu và khó khăn của sinh viên năm nhất cũng là cơ
sở để thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo và phát triển chuyên sâu, nhằm
giúp sinh viên phát triển những kỹ năng và năng lực cần thiết cho sự thành công
trong lĩnh vực học tập và sự nghiệp sau này.
3. Các nghiên cứu trước đây về khó khăn của sinh viên năm nhất
Vấn đề khó khăn của sinh viên năm nhất đã được tiến hành khá nhiều trong
các nghiên cứu về giáo dục và tâm lý học. Smith và Khawaja (2010) đã thực hiện
một nghiên cứu về trải nghiệm hòa nhập của sinh viên năm nhất và phát hiện ra
rằng sự cảm thấy cô đơn và bất an trong môi trường học tập mới là một trong
những vấn đề chính mà sinh viên năm nhất thường phải đối mặt.
Ngoài ra, nghiên cứu của Credé và Niehorster (2012) đã tập trung vào việc
đánh giá mức độ ảnh hưởng của áp lực học tập đến hiệu suất học tập của sinh viên
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
năm nhất. Kết quả của họ chỉ ra rằng áp lực học tập có thể ảnh hưởng tiêu cực đến
sự tự tin và thành tích học tập của sinh viên năm nhất.
Các nghiên cứu khác như của Pascarella và Terenzini (2005) đã tìm hiểu về
tác động của sự thích nghi với môi trường học tập đại học đối với thành công học
tập của sinh viên năm nhất. Họ đã phát hiện ra rằng khả năng thích nghi và cảm
thấy hài lòng với môi trường học tập có mối liên kết mạnh mẽ với việc hoàn thành
chương trình học tập và tiến bộ trong học vấn của sinh viên.
III. Phân tích các khó khăn cụ thể của sinh viên năm nhất tại Học viện Hành
chính Quốc gia
1. Áp lực học tập
Áp lực học tập là một trong những khó khăn chính mà sinh viên năm nhất tại
Học viện Hành chính Quốc gia thường gặp phải. Để hiểu rõ hơn về tình trạng này,
một cuộc khảo sát đã được tiến hành trên 121 sinh viên năm nhất tại học viện trong
tháng 01 năm 2024.
Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy rằng 75% sinh viên bày tỏ cảm thấy áp
lực từ khối lượng công việc học tập.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Biểu đồ 3.1: Tỉ lệ sinh viên năm nhất HHQG cảm thấy áp lực học tập
(Nguồn: tác giả khảo sát)
Trong số này, 47% sinh viên cho biết họ thường xuyên cảm thấy bị quá tải
bởi các bài tập và bài kiểm tra. Đặc biệt, 30% sinh viên khẳng định rằng họ gặp
khó khăn trong việc hiểu và áp dụng kiến thức mới, đồng thời 25% sinh viên thừa
nhận họ gặp vấn đề về tự tin và lo lắng về thành tích học tập.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Biểu đồ 3.2: Tỉ lệ các vấn đề áp lực học tập cụ thể của sinh viên năm nhất
HHQG
(Nguồn: tác giả khảo sát)
2. Thích nghi với môi trường học tập mới
Ngoài ra, thích nghi với môi trường học tập mới cũng là thử thách lớn mà
sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia thường gặp phải. Cuộc khảo
sát trên 121 sinh viên năm nhất vào tháng 01/2024 vừa qua được thực hiện bởi tác
giả đã cung cấp cái nhìn chi tiết về tình trạng này.
Kết quả cho thấy 51% sinh viên bày tỏ rằng họ gặp khó khăn trong việc thiết
lập mối quan hệ với bạn bè mới và tương tác xã hội trong môi trường học tập mới.
Đối mặt với sự xa lạ và cảm giác cô đơn, 35% sinh viên thừa nhận rằng họ gặp khó
khăn trong việc thích nghi với cuộc sống nội trú hoặc sống xa gia đình.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Biểu đồ 3.3: Tỉ lệ của sinh viên năm nhất HHQG gặp phải vấn đề thích nghi
với môi trường học tập mới
(Nguồn: tác giả khảo sát)
3. Vấn đề tài chính
Kết quả cho thấy rằng 55% sinh viên bày tỏ lo lắng về tài chính, với 30%
sinh viên thừa nhận rằng họ gặp khó khăn trong việc chi trả các chi phí sinh hoạt
hàng ngày, như ăn uống và đi lại. Ngoài ra, 25% sinh viên cảm thấy áp lực về việc
chi trả học phí và các khoản chi phí học tập khác như sách vở và thiết bị học tập.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Biểu đồ 3.4: Tỉ lệ của sinh viên năm nhất HHQG gặp phải vấn đề tài chính
(Nguồn: tác giả khảo sát)
4. Khả năng quản lý thời gian và tự chủ học tập
Khả năng quản lý thời gian và tự chủ học tập là một yếu tố quan trọng quyết
định đến sự thành công của sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia.
Cuộc khảo sát vừa qua đã minh họa mức độ khó khăn mà sinh viên thường gặp
phải trong việc quản lý thời gian và tự chủ học tập.
Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy rằng 72% sinh viên bày tỏ rằng họ gặp
khó khăn trong việc quản lý thời gian, đặc biệt là việc phân chia thời gian giữa học
tập, làm bài tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Trong số này, 65% sinh
viên thừa nhận rằng họ thường xuyên cảm thấy bị áp đặt bởi các deadline và áp lực
hoàn thành bài tập.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Biểu đồ 3.4: Tỉ lệ của sinh viên năm nhất HHQG gặp phải vấn đề khả năng
quản lý thời gian và tự chủ học tập
(Nguồn: tác giả khảo sát)
IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn của sinh viên năm nhất
1. Gia đình và xã hội
Gia đình và xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến sự
thích nghi và thành công của sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc
gia. Theo Tinto (1975), gia đình có thể tạo ra một môi trường hỗ trợ và động viên,
giúp sinh viên cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong quá trình học tập. Tuy nhiên,
nếu sinh viên phải đối mặt với áp lực từ gia đình, như kỳ vọng cao đặt lên họ hoặc
khó khăn tài chính gia đình, họ có thể gặp khó khăn trong việc tập trung vào học
tập.
Ngoài ra, xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi
trường học tập và giao lưu tích cực cho sinh viên. Theo nghiên cứu của Smith và
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Khawaja (2010), mối quan hệ xã hội tích cực có thể giúp sinh viên năm nhất cảm
thấy hòa mình và tự tin hơn trong quá trình học tập. Tuy nhiên, môi trường xã hội
tiêu cực, như áp lực từ bạn bè hoặc sự cô lập, có thể gây ra căng thẳng và ảnh
hưởng tiêu cực đến tinh thần và hiệu suất học tập của sinh viên (Tinto, 1975).
2. Môi trường học tập
Môi trường học tập là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm học tập của
sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia. Theo Gonzalez et al.
(2019), môi trường học tập bao gồm không chỉ các cơ sở vật chất như phòng học,
thư viện, mà còn bao gồm cả môi trường học thuật và xã hội.
Nghiên cứu của Pascarella và Terenzini (2005) đã chỉ ra rằng môi trường
học tập tích cực có thể thúc đẩy sự hòa nhập và thành công học tập của sinh viên
năm nhất. Một môi trường học tập tích cực thường bao gồm các cơ sở vật chất hiện
đại, các chương trình hỗ trợ học tập và các cơ hội giao lưu xã hội tích cực.
Tuy nhiên, môi trường học tập cũng có thể gặp phải các vấn đề, gây ra khó
khăn cho sinh viên năm nhất. Áp lực học tập, cạnh tranh gay gắt và sự cô đơn có
thể là những yếu tố tiêu cực trong môi trường học tập. Theo Tinto (1975), những
rắc rối này có thể làm giảm sự tự tin và sự hài lòng của sinh viên, ảnh hưởng tiêu
cực đến thành tích học tập và sự hòa nhập của họ trong cộng đồng học thuật.
3. Tính cách và kỹ năng cá nhân
Tính cách và kỹ năng cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng
đến khó khăn của sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia. Theo
Smith và Khawaja (2011), tính cách có thể ảnh hưởng đến cách sinh viên tiếp cận
và thích nghi với môi trường học tập mới.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Một sinh viên tự tin, kiên nhẫn và có khả năng tự quản lý có thể dễ dàng
thích nghi với môi trường học tập mới và vượt qua các thách thức học tập. Tuy
nhiên, sinh viên thiếu tự tin, dễ bị stress và thiếu kỹ năng quản lý thời gian có thể
gặp khó khăn trong việc hòa nhập và đạt được thành công học tập.
Ngoài ra, các kỹ năng cá nhân như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải
quyết vấn đề cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên.
Các sinh viên có khả năng giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả trong nhóm thường có
khả năng học tập tốt hơn và vượt qua được những thách thức trong môi trường học
tập.
Tóm lại, tính cách và kỹ năng cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh
hưởng đến khó khăn của sinh viên năm nhất. Để giúp sinh viên vượt qua những
khó khăn này, các chương trình hỗ trợ và tư vấn cá nhân có thể được cung cấp để
phát triển và củng cố các kỹ năng và tính cách tích cực.
V. Các biện pháp giải quyết và hỗ trợ
1. Sự cần thiết của việc tạo ra các chương trình hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên
năm nhất
Không thể phủ nhận sự cần thiết của việc tạo ra các chương trình hỗ trợ đặc
biệt cho sinh viên năm nhất trong ngữ cảnh hiện nay của giáo dục đại học. Sinh
viên năm nhất đối mặt với nhiều thách thức khi chuyển từ môi trường học trung
học sang môi trường đại học. Do đó, việc cung cấp sự hỗ trợ đặc biệt và tập trung
cho họ là cần thiết với nhiều lý do sau:
Trước hết, sinh viên năm nhất thường phải thích nghi với một môi trường
học tập mới và đòi hỏi một điều chỉnh lớn trong cách tiếp cận học tập. Các chương
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
trình hỗ trợ đặc biệt có thể cung cấp cho họ sự hỗ trợ cần thiết để vượt qua các
thách thức này, từ việc quản lý thời gian đến phương pháp học tập hiệu quả.
Thứ hai, sinh viên năm nhất thường đối diện với áp lực lớn từ môi trường xã
hội mới và các yếu tố ngoại vi. Các chương trình hỗ trợ đặc biệt có thể cung cấp
một môi trường an toàn và hỗ trợ tinh thần, giúp họ cảm thấy thoải mái và hòa
nhập hơn trong cộng đồng đại học.
Thứ ba, sinh viên năm nhất thường gặp khó khăn trong việc xác định mục
tiêu nghề nghiệp và học tập. Các chương trình hỗ trợ đặc biệt có thể cung cấp tư
vấn và hướng dẫn cá nhân, giúp họ hiểu rõ hơn về lựa chọn học tập và sự phát triển
nghề nghiệp.
Cuối cùng, việc xây dựng một cộng đồng hỗ trợ cho sinh viên năm nhất có
thể tạo ra một cảm giác tự tin và an tâm, giúp họ tập trung vào học tập và phát triển
bản thân một cách tích cực.
Vậy nên, việc tạo ra các chương trình hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên năm nhất
là cần thiết để giúp họ vượt qua các thách thức và thành công trong hành trình đại
học của mình. Bằng cách tập trung vào nhu cầu và yêu cầu cụ thể của sinh viên
năm nhất, các chương trình này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ
phát triển và đạt được tiềm năng học tập đầy đủ.
2. Biện pháp từ phía nhà trường và giáo viên
Nhà trường và giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp biện
pháp và hỗ trợ cho sinh viên năm nhất để giúp họ vượt qua các khó khăn trong quá
trình học tập. Một số biện pháp cụ thể bao gồm:
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Chương trình hỗ trợ học tập
Nhà trường có thể cung cấp các chương trình hỗ trợ học tập như các khóa
đào tạo về kỹ năng học tập, buổi tư vấn cá nhân, và các khóa luyện thi để giúp sinh
viên cải thiện kỹ năng học tập và quản lý thời gian.
Môi trường học tập tích cực
Tạo ra một môi trường học tập tích cực bằng việc cung cấp các cơ sở vật
chất hiện đại, như thư viện, phòng học, và trung tâm học tập. Đồng thời, tạo điều
kiện cho sinh viên tham gia vào các hoạt động học thuật và giao lưu xã hội tích
cực.
Hỗ trợ tâm lý và tư vấn
Cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý và hỗ trợ tư vấn cho sinh viên để giúp họ
giải quyết các vấn đề cá nhân và tinh thần, như lo lắng, căng thẳng, hoặc áp lực
học tập. Các buổi tư vấn có thể giúp sinh viên cảm thấy thoải mái hơn trong việc
chia sẻ và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề của mình.
Giảng viên phụ trách hướng dẫn
Xây dựng một hệ thống giảng viên phụ trách hướng dẫn cho sinh viên năm
nhất, giúp họ có người tương tác và tư vấn trực tiếp trong quá trình học tập. Giảng
viên có thể cung cấp hỗ trợ về nội dung học tập, lời khuyên về quản lý thời gian và
cung cấp sự động viên và hỗ trợ tinh thần cho sinh viên.
Tạo cơ hội giao lưu và hợp tác
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Tổ chức các hoạt động giao lưu và hợp tác nhóm giữa sinh viên năm nhất và
sinh viên khác, cũng như giữa sinh viên và giảng viên, để tạo cơ hội cho sinh viên
xây dựng mối quan hệ và nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng học thuật.
Nhìn chung, các biện pháp từ phía nhà trường và giáo viên đóng vai trò quan
trọng trong việc hỗ trợ sinh viên năm nhất vượt qua các khó khăn trong quá trình
học tập. Bằng cách cung cấp các chương trình hỗ trợ học tập, tư vấn tâm lý, và một
môi trường học tập tích cực, nhà trường và giáo viên có thể giúp sinh viên năm
nhất đạt được thành công học tập và phát triển cá nhân.
3. Biện pháp từ phía sinh viên và gia đình
Sinh viên và gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết và
vượt qua các khó khăn trong quá trình học tập của sinh viên năm nhất. Dưới đây là
một số biện pháp mà sinh viên và gia đình có thể thực hiện để hỗ trợ.
Thúc đẩy sự tự quản lý
Sinh viên cần phát triển các kỹ năng tự quản lý để có thể quản lý thời gian,
ưu tiên công việc và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Điều này có thể bao gồm
việc lập lịch học tập, sử dụng các kỹ thuật quản lý thời gian, và tự đặt mục tiêu cụ
thể để đạt được trong quá trình học tập.
Tìm kiếm hỗ trợ
Sinh viên nên biết cách tìm kiếm và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ khi cần
thiết. Điều này có thể là việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc giảng
viên, hoặc sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của nhà trường như tư vấn tâm lý, trung tâm
học thuật, hoặc các chương trình hỗ trợ học tập.
Tham gia vào các hoạt động xã hội và học thuật
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Tham gia vào các hoạt động xã hội và học thuật không chỉ giúp sinh viên mở
rộng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp mà còn giúp họ cảm thấy hòa mình và hỗ
trợ lẫn nhau trong quá trình học tập.
Tạo một môi trường học tập tích cực tại nhà
Gia đình có thể hỗ trợ sinh viên bằng cách tạo ra một môi trường học tập
tích cực tại nhà, bao gồm việc cung cấp không gian yên tĩnh để học, hỗ trợ tài
chính cho các chi phí học tập, và động viên và khích lệ sinh viên trong quá trình
học tập.
Tham gia vào quá trình quyết định học tập
Sinh viên nên được khuyến khích tham gia vào quá trình quyết định về mục
tiêu học tập, lộ trình học tập, và các chương trình giáo dục phù hợp với nhu cầu và
mong muốn cá nhân của họ. Gia đình cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong
việc hỗ trợ sinh viên trong quá trình này.
Xây dựng mối quan hệ hỗ trợ
Sinh viên cũng cần xây dựng và duy trì các mối quan hệ hỗ trợ, bao gồm bạn
bè, đồng nghiệp, và gia đình, để có thể chia sẻ và nhận được sự hỗ trợ trong quá
trình học tập và đối mặt với các thách thức.
Tóm lại, việc thúc đẩy sự tự quản lý, tìm kiếm hỗ trợ, tham gia vào các hoạt
động xã hội và học thuật, tạo môi trường học tập tích cực tại nhà và tham gia vào
quá trình quyết định học tập là những biện pháp quan trọng từ phía sinh viên và gia
đình để hỗ trợ sinh viên năm nhất vượt qua các khó khăn trong quá trình học tập.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
VI. Phương hướng nghiên cứu trong tương lai
1. Đề xuất các phương pháp nghiên cứu tiếp theo để hiểu rõ hơn về vấn đề
Để hiểu rõ hơn về các khó khăn mà sinh viên năm nhất đối mặt trong quá
trình học tập và làm việc, các nghiên cứu tiếp theo có thể thực hiện các phương
pháp nghiên cứu phức tạp và đa chiều. Một phương pháp có thể là việc tiến hành
các cuộc phỏng vấn chi tiết với sinh viên năm nhất để hiểu sâu hơn về trải nghiệm
và thách thức của họ. Các cuộc phỏng vấn này có thể tập trung vào các khía cạnh
như áp lực học tập, thích nghi với môi trường học tập mới, vấn đề tài chính, và
quản lý thời gian. Ngoài ra, các nghiên cứu trường hợp có thể được thực hiện để
theo dõi sự phát triển của sinh viên năm nhất qua thời gian và xác định các yếu tố
quan trọng ảnh hưởng đến thành công học tập của họ.
Bên cạnh đó, việc thực hiện các nghiên cứu lớn hơn với mẫu dữ liệu rộng
lớn có thể cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này. Các nghiên cứu định
lượng sử dụng các phương tiện như khảo sát trực tuyến hoặc điều tra trên thực địa
có thể thu thập dữ liệu từ một số lượng lớn sinh viên năm nhất để đánh giá mức độ
phổ biến của các khó khăn và đề xuất giải pháp hiệu quả.
2. Xem xét các phương tiện để cải thiện điều kiện học tập cho sinh viên năm
nhất
Để cải thiện điều kiện học tập cho sinh viên năm nhất, có thể thực hiện một
số biện pháp cụ thể. Một trong số đó là việc tăng cường hỗ trợ học tập và tư vấn.
Trường có thể cung cấp các chương trình hướng dẫn học tập và tư vấn cá nhân để
giúp sinh viên xây dựng kỹ năng quản lý thời gian và tự tin trong quá trình học tập.
Ngoài ra, việc tạo ra môi trường học tập tích cực cũng là một yếu tố quan
trọng. Trường có thể đầu tư vào cơ sở vật chất như phòng học hiện đại, trung tâm
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
học thuật và thư viện, cũng như tổ chức các hoạt động ngoại khóa và giao lưu xã
hội để tạo ra một môi trường học tập đa dạng và phong phú cho sinh viên.
Một biện pháp khác là tăng cường hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Trường có
thể cung cấp học bổng và hỗ trợ tài chính để giảm bớt áp lực tài chính đối với sinh
viên năm nhất và giúp họ tập trung hơn vào học tập.
Tóm lại, việc xem xét các phương tiện để cải thiện điều kiện học tập cho
sinh viên năm nhất là cần thiết để giúp họ vượt qua các khó khăn và đạt được thành
công học tập. Bằng cách tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ học tập và tạo ra một
môi trường học tập tích cực, trường có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp
sinh viên năm nhất phát triển và đạt được tiềm năng học tập đầy đủ.
VII. Kết luận
Trong bài nghiên cứu này, tác giả xem xét sâu hơn về các khó khăn mà sinh
viên năm nhất của Học viện Hành chính Quốc gia thường phải đối mặt trong quá
trình học tập và làm việc. Tác giả tóm tắt những điểm chính đã được thảo luận,
đánh giá tầm quan trọng của việc nghiên cứu về vấn đề này, và đề xuất các hướng
tiếp cận và biện pháp để giải quyết vấn đề này.
Ở phần đầu tiên, tác giả giới thiệu tổng quan về Học viện Hành chính Quốc
gia và sinh viên năm nhất, đặc biệt là các thách thức mà họ thường phải đối mặt
trong quá trình học tập. Chúng ta cũng đã phát biểu về tầm quan trọng của việc
nghiên cứu về khó khăn của sinh viên năm nhất, nhấn mạnh rằng hiểu biết sâu hơn
về vấn đề này có thể giúp chúng ta tạo ra các biện pháp hỗ trợ hiệu quả hơn cho
sinh viên.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Tiếp theo, tác giả phân tích các khó khăn cụ thể mà sinh viên năm nhất
thường gặp phải, như áp lực học tập, thích nghi với môi trường học tập mới, vấn đề
tài chính, và khả năng quản lý thời gian và tự chủ học tập. Tác giả thấy rằng những
thách thức này có thể ảnh hưởng đến sự hòa nhập và thành công học tập của sinh
viên.
Sau đó, tác giả xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn của sinh viên
năm nhất, bao gồm gia đình và xã hội cũng như môi trường học tập. Chúng ta nhận
thấy rằng môi trường học tập tích cực có thể giúp sinh viên vượt qua các khó khăn
và đạt được thành công học tập.
Cuối cùng, tác giả đề xuất các phương hướng nghiên cứu trong tương lai,
bao gồm các phương pháp nghiên cứu tiếp theo để hiểu rõ hơn về vấn đề và xem
xét các biện pháp để cải thiện điều kiện học tập cho sinh viên năm nhất. Chúng ta
nhận thấy rằng việc tạo ra các chương trình hỗ trợ đặc biệt và tập trung cho sinh
viên năm nhất là cần thiết để giúp họ vượt qua các khó khăn và đạt được thành
công học tập.
Có thể thấy, việc nghiên cứu về các khó khăn của sinh viên năm nhất không
chỉ mang lại hiểu biết sâu hơn về trải nghiệm học tập của họ mà còn giúp chúng ta
phát triển các biện pháp hỗ trợ hiệu quả hơn. Bằng cách tập trung vào việc cải
thiện điều kiện học tập và tạo ra các cơ hội cho sinh viên năm nhất, chúng ta có thể
giúp họ vượt qua các thách thức và đạt được tiềm năng học tập đầy đủ.
Tài liệu tham khảo
Credé, M., & Niehorster, S. (2012). Adjustment to College as Measured by
the Student Adaptation to College Questionnaire: A Quantitative Review of its
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Structure and Relationships with Correlates and Consequences. Educational
Psychology Review, 24(1), 133-165
Gonzalez, K. P., Stoner, L., & Jovel, J. E. (2019). First-Generation College
Students: A Comprehensive Review of General Struggles, the Importance of
Support Systems, and Resources for Success. Journal of Academic Advising, 1(2),
1-15
Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). How College Affects
Students: A Third Decade of Research. Jossey-Bass
Smith, G., & Khawaja, N. G. (2011). A Review of the Acculturation Experiences
of International Students. International Journal of Intercultural Relations, 35(6),
699-713
Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis
of Recent Research. Review of Educational Research, 45(1), 89-125

More Related Content

Similar to Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá trình học tập

Tu mai hoang phi
Tu mai hoang phiTu mai hoang phi
Tu mai hoang phi
Trong Tung
 
Đồ án lý thuyết phương pháp dạy học tin học thầy Lê Đức Long
Đồ án lý thuyết phương pháp dạy học tin học thầy Lê Đức LongĐồ án lý thuyết phương pháp dạy học tin học thầy Lê Đức Long
Đồ án lý thuyết phương pháp dạy học tin học thầy Lê Đức Long
thaihoc2202
 
Tailieu.vncty.com day hoc-gioi_han_o_lop_11_thpt_theo_huong_phat_huy_tinh_t...
Tailieu.vncty.com  day hoc-gioi_han_o_lop_11_thpt_theo_huong_phat_huy_tinh_t...Tailieu.vncty.com  day hoc-gioi_han_o_lop_11_thpt_theo_huong_phat_huy_tinh_t...
Tailieu.vncty.com day hoc-gioi_han_o_lop_11_thpt_theo_huong_phat_huy_tinh_t...
Trần Đức Anh
 
Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc bán thời gian của sinh v...
 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc bán thời gian của sinh v... Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc bán thời gian của sinh v...
Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc bán thời gian của sinh v...
PhngPhan85
 
Luận văn: Lựa chọn nghề của học sinh khối 12 các trường THPT thành phố Đồng H...
Luận văn: Lựa chọn nghề của học sinh khối 12 các trường THPT thành phố Đồng H...Luận văn: Lựa chọn nghề của học sinh khối 12 các trường THPT thành phố Đồng H...
Luận văn: Lựa chọn nghề của học sinh khối 12 các trường THPT thành phố Đồng H...
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Tiểu Luận Thực Trạng Vấn Đề Thi Cử Của Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay.doc
Tiểu Luận Thực Trạng Vấn Đề Thi Cử Của Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay.docTiểu Luận Thực Trạng Vấn Đề Thi Cử Của Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay.doc
Tiểu Luận Thực Trạng Vấn Đề Thi Cử Của Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay.doc
DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
 
Chuyên Đề Dạy Và Học Môn Giáo Dục Công Dân Theo Định Hướng Thi Trắc Nghiệm Kh...
Chuyên Đề Dạy Và Học Môn Giáo Dục Công Dân Theo Định Hướng Thi Trắc Nghiệm Kh...Chuyên Đề Dạy Và Học Môn Giáo Dục Công Dân Theo Định Hướng Thi Trắc Nghiệm Kh...
Chuyên Đề Dạy Và Học Môn Giáo Dục Công Dân Theo Định Hướng Thi Trắc Nghiệm Kh...
nataliej4
 
Bai tieu luan (6) lý luận dạy học đại học
Bai tieu luan (6) lý luận dạy học đại họcBai tieu luan (6) lý luận dạy học đại học
Bai tieu luan (6) lý luận dạy học đại học
Dr ruan
 
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái NguyênLuận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Đề tài: Xây dựng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề Tổ hợp - Xá...
Đề tài: Xây dựng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề Tổ hợp - Xá...Đề tài: Xây dựng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề Tổ hợp - Xá...
Đề tài: Xây dựng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề Tổ hợp - Xá...
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi...
Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi...Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi...
Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi...
TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học 12, 9đ - Gửi miễn phí qua ...
Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học 12, 9đ - Gửi miễn phí qua ...Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học 12, 9đ - Gửi miễn phí qua ...
Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học 12, 9đ - Gửi miễn phí qua ...
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠ...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠ...SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠ...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Luận án: Các bài tập học tích hợp về hình thái học và cú pháp
Luận án: Các bài tập học tích hợp về hình thái học và cú phápLuận án: Các bài tập học tích hợp về hình thái học và cú pháp
Luận án: Các bài tập học tích hợp về hình thái học và cú pháp
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRANG WEB VÀO VIỆC DẠY HỌC VÀ ÔN LUYỆN TRỰC TUYẾN CHO HỌC SIN...
ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRANG WEB VÀO VIỆC DẠY HỌC VÀ ÔN LUYỆN TRỰC TUYẾN CHO HỌC SIN...ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRANG WEB VÀO VIỆC DẠY HỌC VÀ ÔN LUYỆN TRỰC TUYẾN CHO HỌC SIN...
ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRANG WEB VÀO VIỆC DẠY HỌC VÀ ÔN LUYỆN TRỰC TUYẾN CHO HỌC SIN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề tài:ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC
Đề tài:ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Đề tài:ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC
Đề tài:ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC
nataliej4
 
Luận án: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ĐH Hùng Vương
Luận án: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ĐH Hùng VươngLuận án: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ĐH Hùng Vương
Luận án: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ĐH Hùng Vương
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Ppdh noi dung tu nghien cuu nhom 2
Ppdh noi dung tu nghien cuu nhom 2Ppdh noi dung tu nghien cuu nhom 2
Ppdh noi dung tu nghien cuu nhom 2
transuong
 
SÁNG KIẾN XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM CƠ BẢN VẬT LÍ TRUN...
SÁNG KIẾN XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM CƠ BẢN VẬT LÍ TRUN...SÁNG KIẾN XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM CƠ BẢN VẬT LÍ TRUN...
SÁNG KIẾN XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM CƠ BẢN VẬT LÍ TRUN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 

Similar to Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá trình học tập (20)

Tu mai hoang phi
Tu mai hoang phiTu mai hoang phi
Tu mai hoang phi
 
Đồ án lý thuyết phương pháp dạy học tin học thầy Lê Đức Long
Đồ án lý thuyết phương pháp dạy học tin học thầy Lê Đức LongĐồ án lý thuyết phương pháp dạy học tin học thầy Lê Đức Long
Đồ án lý thuyết phương pháp dạy học tin học thầy Lê Đức Long
 
Tailieu.vncty.com day hoc-gioi_han_o_lop_11_thpt_theo_huong_phat_huy_tinh_t...
Tailieu.vncty.com  day hoc-gioi_han_o_lop_11_thpt_theo_huong_phat_huy_tinh_t...Tailieu.vncty.com  day hoc-gioi_han_o_lop_11_thpt_theo_huong_phat_huy_tinh_t...
Tailieu.vncty.com day hoc-gioi_han_o_lop_11_thpt_theo_huong_phat_huy_tinh_t...
 
Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc bán thời gian của sinh v...
 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc bán thời gian của sinh v... Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc bán thời gian của sinh v...
Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc bán thời gian của sinh v...
 
Luận văn: Lựa chọn nghề của học sinh khối 12 các trường THPT thành phố Đồng H...
Luận văn: Lựa chọn nghề của học sinh khối 12 các trường THPT thành phố Đồng H...Luận văn: Lựa chọn nghề của học sinh khối 12 các trường THPT thành phố Đồng H...
Luận văn: Lựa chọn nghề của học sinh khối 12 các trường THPT thành phố Đồng H...
 
Tiểu Luận Thực Trạng Vấn Đề Thi Cử Của Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay.doc
Tiểu Luận Thực Trạng Vấn Đề Thi Cử Của Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay.docTiểu Luận Thực Trạng Vấn Đề Thi Cử Của Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay.doc
Tiểu Luận Thực Trạng Vấn Đề Thi Cử Của Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay.doc
 
Chuyên Đề Dạy Và Học Môn Giáo Dục Công Dân Theo Định Hướng Thi Trắc Nghiệm Kh...
Chuyên Đề Dạy Và Học Môn Giáo Dục Công Dân Theo Định Hướng Thi Trắc Nghiệm Kh...Chuyên Đề Dạy Và Học Môn Giáo Dục Công Dân Theo Định Hướng Thi Trắc Nghiệm Kh...
Chuyên Đề Dạy Và Học Môn Giáo Dục Công Dân Theo Định Hướng Thi Trắc Nghiệm Kh...
 
Bai tieu luan (6) lý luận dạy học đại học
Bai tieu luan (6) lý luận dạy học đại họcBai tieu luan (6) lý luận dạy học đại học
Bai tieu luan (6) lý luận dạy học đại học
 
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
 
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái NguyênLuận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
Luận án: Kiến tạo môi trường dạy - học toàn diện tại ĐH Thái Nguyên
 
Đề tài: Xây dựng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề Tổ hợp - Xá...
Đề tài: Xây dựng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề Tổ hợp - Xá...Đề tài: Xây dựng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề Tổ hợp - Xá...
Đề tài: Xây dựng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề Tổ hợp - Xá...
 
Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi...
Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi...Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi...
Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi...
 
Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học 12, 9đ - Gửi miễn phí qua ...
Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học 12, 9đ - Gửi miễn phí qua ...Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học 12, 9đ - Gửi miễn phí qua ...
Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học 12, 9đ - Gửi miễn phí qua ...
 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠ...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠ...SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠ...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠ...
 
Luận án: Các bài tập học tích hợp về hình thái học và cú pháp
Luận án: Các bài tập học tích hợp về hình thái học và cú phápLuận án: Các bài tập học tích hợp về hình thái học và cú pháp
Luận án: Các bài tập học tích hợp về hình thái học và cú pháp
 
ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRANG WEB VÀO VIỆC DẠY HỌC VÀ ÔN LUYỆN TRỰC TUYẾN CHO HỌC SIN...
ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRANG WEB VÀO VIỆC DẠY HỌC VÀ ÔN LUYỆN TRỰC TUYẾN CHO HỌC SIN...ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRANG WEB VÀO VIỆC DẠY HỌC VÀ ÔN LUYỆN TRỰC TUYẾN CHO HỌC SIN...
ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRANG WEB VÀO VIỆC DẠY HỌC VÀ ÔN LUYỆN TRỰC TUYẾN CHO HỌC SIN...
 
Đề tài:ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC
Đề tài:ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Đề tài:ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC
Đề tài:ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC
 
Luận án: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ĐH Hùng Vương
Luận án: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ĐH Hùng VươngLuận án: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ĐH Hùng Vương
Luận án: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ĐH Hùng Vương
 
Ppdh noi dung tu nghien cuu nhom 2
Ppdh noi dung tu nghien cuu nhom 2Ppdh noi dung tu nghien cuu nhom 2
Ppdh noi dung tu nghien cuu nhom 2
 
SÁNG KIẾN XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM CƠ BẢN VẬT LÍ TRUN...
SÁNG KIẾN XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM CƠ BẢN VẬT LÍ TRUN...SÁNG KIẾN XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM CƠ BẢN VẬT LÍ TRUN...
SÁNG KIẾN XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM CƠ BẢN VẬT LÍ TRUN...
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn

XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦCHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốcVai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nayThuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂYTƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tônTừ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤNTIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬTTIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦTIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn (20)

XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
 
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
 
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦCHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
 
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốcVai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
 
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
 
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
 
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
 
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nayThuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
 
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
 
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂYTƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
 
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tônTừ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
 
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
 
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤNTIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
 
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬTTIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
 
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦTIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
 

Recently uploaded

Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJQTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
nguyenthanhnhatp0102
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
huynhthingocthao2309
 
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc nChuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
htk290674
 
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docxThông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
QucHHunhnh
 
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
htk290674
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
htk290674
 
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docxthuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
truclinhtk
 
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
2356110101
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
liunisau24
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
dattruongminhquoc
 
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
UynNgc32
 
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
Luận Văn Uy Tín
 
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức CauchyChuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
htk290674
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
thanhluan21
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
Hebemart Official
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
vanquyet260302
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (20)

Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJQTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
 
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc nChuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
 
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docxThông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
 
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
 
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docxthuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
 
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
 
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
 
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
 
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
 
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức CauchyChuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 

Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá trình học tập

 • 1. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Chủ đề: Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá trình học tập ***
 • 2. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net MỤC LỤC Phần 1: Giới thiệu.......................................................................................................................................3 II. Khái quát về khó khăn của sinh viên năm nhất..................................................................................4 1. Định nghĩa về sinh viên năm nhất và vai trò của họ trong hệ thống giáo dục ..................................4 2. Tầm quan trọng của việc nắm vững nhu cầu và khó khăn của sinh viên năm nhất..........................4 3. Các nghiên cứu trước đây về khó khăn của sinh viên năm nhất.......................................................5 III. Phân tích các khó khăn cụ thể của sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia..........6 1. Áp lực học tập...................................................................................................................................6 2. Thích nghi với môi trường học tập mới............................................................................................8 3. Vấn đề tài chính ................................................................................................................................9 4. Khả năng quản lý thời gian và tự chủ học tập.................................................................................10 IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn của sinh viên năm nhất........................................................11 1. Gia đình và xã hội...........................................................................................................................11 2. Môi trường học tập..........................................................................................................................12 3. Tính cách và kỹ năng cá nhân.........................................................................................................12 V. Các biện pháp giải quyết và hỗ trợ.....................................................................................................13 1. Sự cần thiết của việc tạo ra các chương trình hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên năm nhất....................13 2. Biện pháp từ phía nhà trường và giáo viên .....................................................................................14 3. Biện pháp từ phía sinh viên và gia đình..........................................................................................16 VI. Phương hướng nghiên cứu trong tương lai......................................................................................18 1. Đề xuất các phương pháp nghiên cứu tiếp theo để hiểu rõ hơn về vấn đề......................................18 2. Xem xét các phương tiện để cải thiện điều kiện học tập cho sinh viên năm nhất...........................18 VII. Kết luận..............................................................................................................................................19 Tài liệu tham khảo ....................................................................................................................................20
 • 3. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Phần 1: Giới thiệu Học viện Hành chính Quốc gia (HHQG) là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu tại Việt Nam, nơi đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực hành chính và quản lý công. Với uy tín và chất lượng đào tạo, HHQG thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên ưu tú từ khắp cả nước. Sinh viên năm nhất, là nhóm sinh viên mới nhập học vào HHQG, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục. Họ là những người bắt đầu hành trình học tập và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này. Đối diện với một môi trường học tập mới, sinh viên năm nhất thường phải vượt qua nhiều thách thức và khó khăn để thích nghi và thành công. Việc nghiên cứu về các khó khăn của sinh viên năm nhất tại HHQG có một tầm quan trọng đặc biệt. Hiểu rõ về những khó khăn mà sinh viên năm nhất thường gặp phải sẽ giúp nhà trường và các cơ quan liên quan đưa ra các biện pháp hỗ trợ và giải quyết hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo và thành công học tập của sinh viên. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích và đánh giá các khó khăn mà sinh viên năm nhất HHQG thường gặp phải trong quá trình học tập. Thông qua việc nghiên cứu này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về nguyên nhân và tác động của các khó khăn này đến hiệu suất học tập của sinh viên, từ đó đề xuất các giải pháp và biện pháp hỗ trợ phù hợp nhằm giúp sinh viên năm nhất vượt qua thách thức này một cách hiệu quả. Từ đó, nghiên cứu cung cấp thông tin cần thiết cho nhà trường và các cơ quan liên quan để phát triển các chương trình hỗ trợ sinh viên năm nhất một cách có hiệu quả và thúc đẩy sự thành công học tập của họ. Đồng thời, kết quả cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và sự quan tâm của cộng
 • 4. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net đồng về vấn đề này, từ đó tạo ra sự hỗ trợ và sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các bên liên quan. II. Khái quát về khó khăn của sinh viên năm nhất 1. Định nghĩa về sinh viên năm nhất và vai trò của họ trong hệ thống giáo dục Sinh viên năm nhất là nhóm sinh viên mới nhập học vào một cơ sở đào tạo cao đẳng hoặc đại học. Họ thường được xem là "tân binh" của cơ sở đào tạo và đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nền tảng kiến thức và kỹ năng cho sự phát triển sau này của mình. Vai trò của sinh viên năm nhất không chỉ là học tập mà còn là thích nghi với môi trường mới, xây dựng các mối quan hệ xã hội và phát triển bản thân. Theo Gonzalez et al. (2019), sinh viên năm nhất thường đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình thích nghi với môi trường học tập mới. Họ cần phải điều chỉnh từ môi trường học tập trung cấp 3 đến môi trường đại học, nơi có nhiều tự do và trách nhiệm hơn trong việc tự quản lý thời gian và học tập. Vai trò của sinh viên năm nhất cũng được đánh giá cao trong nghiên cứu của Tinto (1975), người đã chỉ ra rằng quá trình hòa nhập và thích nghi của sinh viên năm nhất đến một mức độ lớn quyết định đến việc tiếp tục hoặc bỏ cuộc học tập của họ trong cơ sở đào tạo. 2. Tầm quan trọng của việc nắm vững nhu cầu và khó khăn của sinh viên năm nhất Việc hiểu rõ nhu cầu và khó khăn của sinh viên năm nhất là một yếu tố quan trọng trong việc cải thiện chất lượng giáo dục và hỗ trợ sinh viên thành công trong quá trình học tập. Đối với nhà trường, việc nắm vững các nhu cầu và khó khăn này
 • 5. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net giúp họ thiết kế và triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên năm nhất hòa nhập và tiến bộ trong hành trình học tập của mình. Theo Smith và Khawaja (2011), khi hiểu rõ về nhu cầu và khó khăn của sinh viên năm nhất, nhà trường có thể tạo ra các chính sách và dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt để giải quyết những thách thức này. Điều này bao gồm cung cấp tư vấn học tập, hỗ trợ tài chính, chương trình học thuật và các hoạt động tạo cơ hội giao lưu xã hội, giúp sinh viên năm nhất cảm thấy được chăm sóc và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập. Ngoài ra, nắm vững nhu cầu và khó khăn của sinh viên năm nhất cũng là cơ sở để thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo và phát triển chuyên sâu, nhằm giúp sinh viên phát triển những kỹ năng và năng lực cần thiết cho sự thành công trong lĩnh vực học tập và sự nghiệp sau này. 3. Các nghiên cứu trước đây về khó khăn của sinh viên năm nhất Vấn đề khó khăn của sinh viên năm nhất đã được tiến hành khá nhiều trong các nghiên cứu về giáo dục và tâm lý học. Smith và Khawaja (2010) đã thực hiện một nghiên cứu về trải nghiệm hòa nhập của sinh viên năm nhất và phát hiện ra rằng sự cảm thấy cô đơn và bất an trong môi trường học tập mới là một trong những vấn đề chính mà sinh viên năm nhất thường phải đối mặt. Ngoài ra, nghiên cứu của Credé và Niehorster (2012) đã tập trung vào việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của áp lực học tập đến hiệu suất học tập của sinh viên
 • 6. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net năm nhất. Kết quả của họ chỉ ra rằng áp lực học tập có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự tự tin và thành tích học tập của sinh viên năm nhất. Các nghiên cứu khác như của Pascarella và Terenzini (2005) đã tìm hiểu về tác động của sự thích nghi với môi trường học tập đại học đối với thành công học tập của sinh viên năm nhất. Họ đã phát hiện ra rằng khả năng thích nghi và cảm thấy hài lòng với môi trường học tập có mối liên kết mạnh mẽ với việc hoàn thành chương trình học tập và tiến bộ trong học vấn của sinh viên. III. Phân tích các khó khăn cụ thể của sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia 1. Áp lực học tập Áp lực học tập là một trong những khó khăn chính mà sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia thường gặp phải. Để hiểu rõ hơn về tình trạng này, một cuộc khảo sát đã được tiến hành trên 121 sinh viên năm nhất tại học viện trong tháng 01 năm 2024. Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy rằng 75% sinh viên bày tỏ cảm thấy áp lực từ khối lượng công việc học tập.
 • 7. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Biểu đồ 3.1: Tỉ lệ sinh viên năm nhất HHQG cảm thấy áp lực học tập (Nguồn: tác giả khảo sát) Trong số này, 47% sinh viên cho biết họ thường xuyên cảm thấy bị quá tải bởi các bài tập và bài kiểm tra. Đặc biệt, 30% sinh viên khẳng định rằng họ gặp khó khăn trong việc hiểu và áp dụng kiến thức mới, đồng thời 25% sinh viên thừa nhận họ gặp vấn đề về tự tin và lo lắng về thành tích học tập.
 • 8. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Biểu đồ 3.2: Tỉ lệ các vấn đề áp lực học tập cụ thể của sinh viên năm nhất HHQG (Nguồn: tác giả khảo sát) 2. Thích nghi với môi trường học tập mới Ngoài ra, thích nghi với môi trường học tập mới cũng là thử thách lớn mà sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia thường gặp phải. Cuộc khảo sát trên 121 sinh viên năm nhất vào tháng 01/2024 vừa qua được thực hiện bởi tác giả đã cung cấp cái nhìn chi tiết về tình trạng này. Kết quả cho thấy 51% sinh viên bày tỏ rằng họ gặp khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ với bạn bè mới và tương tác xã hội trong môi trường học tập mới. Đối mặt với sự xa lạ và cảm giác cô đơn, 35% sinh viên thừa nhận rằng họ gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống nội trú hoặc sống xa gia đình.
 • 9. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Biểu đồ 3.3: Tỉ lệ của sinh viên năm nhất HHQG gặp phải vấn đề thích nghi với môi trường học tập mới (Nguồn: tác giả khảo sát) 3. Vấn đề tài chính Kết quả cho thấy rằng 55% sinh viên bày tỏ lo lắng về tài chính, với 30% sinh viên thừa nhận rằng họ gặp khó khăn trong việc chi trả các chi phí sinh hoạt hàng ngày, như ăn uống và đi lại. Ngoài ra, 25% sinh viên cảm thấy áp lực về việc chi trả học phí và các khoản chi phí học tập khác như sách vở và thiết bị học tập.
 • 10. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Biểu đồ 3.4: Tỉ lệ của sinh viên năm nhất HHQG gặp phải vấn đề tài chính (Nguồn: tác giả khảo sát) 4. Khả năng quản lý thời gian và tự chủ học tập Khả năng quản lý thời gian và tự chủ học tập là một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia. Cuộc khảo sát vừa qua đã minh họa mức độ khó khăn mà sinh viên thường gặp phải trong việc quản lý thời gian và tự chủ học tập. Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy rằng 72% sinh viên bày tỏ rằng họ gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian, đặc biệt là việc phân chia thời gian giữa học tập, làm bài tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Trong số này, 65% sinh viên thừa nhận rằng họ thường xuyên cảm thấy bị áp đặt bởi các deadline và áp lực hoàn thành bài tập.
 • 11. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Biểu đồ 3.4: Tỉ lệ của sinh viên năm nhất HHQG gặp phải vấn đề khả năng quản lý thời gian và tự chủ học tập (Nguồn: tác giả khảo sát) IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn của sinh viên năm nhất 1. Gia đình và xã hội Gia đình và xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến sự thích nghi và thành công của sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia. Theo Tinto (1975), gia đình có thể tạo ra một môi trường hỗ trợ và động viên, giúp sinh viên cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong quá trình học tập. Tuy nhiên, nếu sinh viên phải đối mặt với áp lực từ gia đình, như kỳ vọng cao đặt lên họ hoặc khó khăn tài chính gia đình, họ có thể gặp khó khăn trong việc tập trung vào học tập. Ngoài ra, xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường học tập và giao lưu tích cực cho sinh viên. Theo nghiên cứu của Smith và
 • 12. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Khawaja (2010), mối quan hệ xã hội tích cực có thể giúp sinh viên năm nhất cảm thấy hòa mình và tự tin hơn trong quá trình học tập. Tuy nhiên, môi trường xã hội tiêu cực, như áp lực từ bạn bè hoặc sự cô lập, có thể gây ra căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và hiệu suất học tập của sinh viên (Tinto, 1975). 2. Môi trường học tập Môi trường học tập là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm học tập của sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia. Theo Gonzalez et al. (2019), môi trường học tập bao gồm không chỉ các cơ sở vật chất như phòng học, thư viện, mà còn bao gồm cả môi trường học thuật và xã hội. Nghiên cứu của Pascarella và Terenzini (2005) đã chỉ ra rằng môi trường học tập tích cực có thể thúc đẩy sự hòa nhập và thành công học tập của sinh viên năm nhất. Một môi trường học tập tích cực thường bao gồm các cơ sở vật chất hiện đại, các chương trình hỗ trợ học tập và các cơ hội giao lưu xã hội tích cực. Tuy nhiên, môi trường học tập cũng có thể gặp phải các vấn đề, gây ra khó khăn cho sinh viên năm nhất. Áp lực học tập, cạnh tranh gay gắt và sự cô đơn có thể là những yếu tố tiêu cực trong môi trường học tập. Theo Tinto (1975), những rắc rối này có thể làm giảm sự tự tin và sự hài lòng của sinh viên, ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích học tập và sự hòa nhập của họ trong cộng đồng học thuật. 3. Tính cách và kỹ năng cá nhân Tính cách và kỹ năng cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến khó khăn của sinh viên năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia. Theo Smith và Khawaja (2011), tính cách có thể ảnh hưởng đến cách sinh viên tiếp cận và thích nghi với môi trường học tập mới.
 • 13. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Một sinh viên tự tin, kiên nhẫn và có khả năng tự quản lý có thể dễ dàng thích nghi với môi trường học tập mới và vượt qua các thách thức học tập. Tuy nhiên, sinh viên thiếu tự tin, dễ bị stress và thiếu kỹ năng quản lý thời gian có thể gặp khó khăn trong việc hòa nhập và đạt được thành công học tập. Ngoài ra, các kỹ năng cá nhân như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên. Các sinh viên có khả năng giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả trong nhóm thường có khả năng học tập tốt hơn và vượt qua được những thách thức trong môi trường học tập. Tóm lại, tính cách và kỹ năng cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến khó khăn của sinh viên năm nhất. Để giúp sinh viên vượt qua những khó khăn này, các chương trình hỗ trợ và tư vấn cá nhân có thể được cung cấp để phát triển và củng cố các kỹ năng và tính cách tích cực. V. Các biện pháp giải quyết và hỗ trợ 1. Sự cần thiết của việc tạo ra các chương trình hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên năm nhất Không thể phủ nhận sự cần thiết của việc tạo ra các chương trình hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên năm nhất trong ngữ cảnh hiện nay của giáo dục đại học. Sinh viên năm nhất đối mặt với nhiều thách thức khi chuyển từ môi trường học trung học sang môi trường đại học. Do đó, việc cung cấp sự hỗ trợ đặc biệt và tập trung cho họ là cần thiết với nhiều lý do sau: Trước hết, sinh viên năm nhất thường phải thích nghi với một môi trường học tập mới và đòi hỏi một điều chỉnh lớn trong cách tiếp cận học tập. Các chương
 • 14. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net trình hỗ trợ đặc biệt có thể cung cấp cho họ sự hỗ trợ cần thiết để vượt qua các thách thức này, từ việc quản lý thời gian đến phương pháp học tập hiệu quả. Thứ hai, sinh viên năm nhất thường đối diện với áp lực lớn từ môi trường xã hội mới và các yếu tố ngoại vi. Các chương trình hỗ trợ đặc biệt có thể cung cấp một môi trường an toàn và hỗ trợ tinh thần, giúp họ cảm thấy thoải mái và hòa nhập hơn trong cộng đồng đại học. Thứ ba, sinh viên năm nhất thường gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu nghề nghiệp và học tập. Các chương trình hỗ trợ đặc biệt có thể cung cấp tư vấn và hướng dẫn cá nhân, giúp họ hiểu rõ hơn về lựa chọn học tập và sự phát triển nghề nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng một cộng đồng hỗ trợ cho sinh viên năm nhất có thể tạo ra một cảm giác tự tin và an tâm, giúp họ tập trung vào học tập và phát triển bản thân một cách tích cực. Vậy nên, việc tạo ra các chương trình hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên năm nhất là cần thiết để giúp họ vượt qua các thách thức và thành công trong hành trình đại học của mình. Bằng cách tập trung vào nhu cầu và yêu cầu cụ thể của sinh viên năm nhất, các chương trình này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ phát triển và đạt được tiềm năng học tập đầy đủ. 2. Biện pháp từ phía nhà trường và giáo viên Nhà trường và giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp biện pháp và hỗ trợ cho sinh viên năm nhất để giúp họ vượt qua các khó khăn trong quá trình học tập. Một số biện pháp cụ thể bao gồm:
 • 15. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Chương trình hỗ trợ học tập Nhà trường có thể cung cấp các chương trình hỗ trợ học tập như các khóa đào tạo về kỹ năng học tập, buổi tư vấn cá nhân, và các khóa luyện thi để giúp sinh viên cải thiện kỹ năng học tập và quản lý thời gian. Môi trường học tập tích cực Tạo ra một môi trường học tập tích cực bằng việc cung cấp các cơ sở vật chất hiện đại, như thư viện, phòng học, và trung tâm học tập. Đồng thời, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào các hoạt động học thuật và giao lưu xã hội tích cực. Hỗ trợ tâm lý và tư vấn Cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý và hỗ trợ tư vấn cho sinh viên để giúp họ giải quyết các vấn đề cá nhân và tinh thần, như lo lắng, căng thẳng, hoặc áp lực học tập. Các buổi tư vấn có thể giúp sinh viên cảm thấy thoải mái hơn trong việc chia sẻ và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề của mình. Giảng viên phụ trách hướng dẫn Xây dựng một hệ thống giảng viên phụ trách hướng dẫn cho sinh viên năm nhất, giúp họ có người tương tác và tư vấn trực tiếp trong quá trình học tập. Giảng viên có thể cung cấp hỗ trợ về nội dung học tập, lời khuyên về quản lý thời gian và cung cấp sự động viên và hỗ trợ tinh thần cho sinh viên. Tạo cơ hội giao lưu và hợp tác
 • 16. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Tổ chức các hoạt động giao lưu và hợp tác nhóm giữa sinh viên năm nhất và sinh viên khác, cũng như giữa sinh viên và giảng viên, để tạo cơ hội cho sinh viên xây dựng mối quan hệ và nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng học thuật. Nhìn chung, các biện pháp từ phía nhà trường và giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên năm nhất vượt qua các khó khăn trong quá trình học tập. Bằng cách cung cấp các chương trình hỗ trợ học tập, tư vấn tâm lý, và một môi trường học tập tích cực, nhà trường và giáo viên có thể giúp sinh viên năm nhất đạt được thành công học tập và phát triển cá nhân. 3. Biện pháp từ phía sinh viên và gia đình Sinh viên và gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết và vượt qua các khó khăn trong quá trình học tập của sinh viên năm nhất. Dưới đây là một số biện pháp mà sinh viên và gia đình có thể thực hiện để hỗ trợ. Thúc đẩy sự tự quản lý Sinh viên cần phát triển các kỹ năng tự quản lý để có thể quản lý thời gian, ưu tiên công việc và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Điều này có thể bao gồm việc lập lịch học tập, sử dụng các kỹ thuật quản lý thời gian, và tự đặt mục tiêu cụ thể để đạt được trong quá trình học tập. Tìm kiếm hỗ trợ Sinh viên nên biết cách tìm kiếm và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ khi cần thiết. Điều này có thể là việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc giảng viên, hoặc sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của nhà trường như tư vấn tâm lý, trung tâm học thuật, hoặc các chương trình hỗ trợ học tập. Tham gia vào các hoạt động xã hội và học thuật
 • 17. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Tham gia vào các hoạt động xã hội và học thuật không chỉ giúp sinh viên mở rộng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp mà còn giúp họ cảm thấy hòa mình và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập. Tạo một môi trường học tập tích cực tại nhà Gia đình có thể hỗ trợ sinh viên bằng cách tạo ra một môi trường học tập tích cực tại nhà, bao gồm việc cung cấp không gian yên tĩnh để học, hỗ trợ tài chính cho các chi phí học tập, và động viên và khích lệ sinh viên trong quá trình học tập. Tham gia vào quá trình quyết định học tập Sinh viên nên được khuyến khích tham gia vào quá trình quyết định về mục tiêu học tập, lộ trình học tập, và các chương trình giáo dục phù hợp với nhu cầu và mong muốn cá nhân của họ. Gia đình cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên trong quá trình này. Xây dựng mối quan hệ hỗ trợ Sinh viên cũng cần xây dựng và duy trì các mối quan hệ hỗ trợ, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp, và gia đình, để có thể chia sẻ và nhận được sự hỗ trợ trong quá trình học tập và đối mặt với các thách thức. Tóm lại, việc thúc đẩy sự tự quản lý, tìm kiếm hỗ trợ, tham gia vào các hoạt động xã hội và học thuật, tạo môi trường học tập tích cực tại nhà và tham gia vào quá trình quyết định học tập là những biện pháp quan trọng từ phía sinh viên và gia đình để hỗ trợ sinh viên năm nhất vượt qua các khó khăn trong quá trình học tập.
 • 18. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net VI. Phương hướng nghiên cứu trong tương lai 1. Đề xuất các phương pháp nghiên cứu tiếp theo để hiểu rõ hơn về vấn đề Để hiểu rõ hơn về các khó khăn mà sinh viên năm nhất đối mặt trong quá trình học tập và làm việc, các nghiên cứu tiếp theo có thể thực hiện các phương pháp nghiên cứu phức tạp và đa chiều. Một phương pháp có thể là việc tiến hành các cuộc phỏng vấn chi tiết với sinh viên năm nhất để hiểu sâu hơn về trải nghiệm và thách thức của họ. Các cuộc phỏng vấn này có thể tập trung vào các khía cạnh như áp lực học tập, thích nghi với môi trường học tập mới, vấn đề tài chính, và quản lý thời gian. Ngoài ra, các nghiên cứu trường hợp có thể được thực hiện để theo dõi sự phát triển của sinh viên năm nhất qua thời gian và xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành công học tập của họ. Bên cạnh đó, việc thực hiện các nghiên cứu lớn hơn với mẫu dữ liệu rộng lớn có thể cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này. Các nghiên cứu định lượng sử dụng các phương tiện như khảo sát trực tuyến hoặc điều tra trên thực địa có thể thu thập dữ liệu từ một số lượng lớn sinh viên năm nhất để đánh giá mức độ phổ biến của các khó khăn và đề xuất giải pháp hiệu quả. 2. Xem xét các phương tiện để cải thiện điều kiện học tập cho sinh viên năm nhất Để cải thiện điều kiện học tập cho sinh viên năm nhất, có thể thực hiện một số biện pháp cụ thể. Một trong số đó là việc tăng cường hỗ trợ học tập và tư vấn. Trường có thể cung cấp các chương trình hướng dẫn học tập và tư vấn cá nhân để giúp sinh viên xây dựng kỹ năng quản lý thời gian và tự tin trong quá trình học tập. Ngoài ra, việc tạo ra môi trường học tập tích cực cũng là một yếu tố quan trọng. Trường có thể đầu tư vào cơ sở vật chất như phòng học hiện đại, trung tâm
 • 19. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net học thuật và thư viện, cũng như tổ chức các hoạt động ngoại khóa và giao lưu xã hội để tạo ra một môi trường học tập đa dạng và phong phú cho sinh viên. Một biện pháp khác là tăng cường hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Trường có thể cung cấp học bổng và hỗ trợ tài chính để giảm bớt áp lực tài chính đối với sinh viên năm nhất và giúp họ tập trung hơn vào học tập. Tóm lại, việc xem xét các phương tiện để cải thiện điều kiện học tập cho sinh viên năm nhất là cần thiết để giúp họ vượt qua các khó khăn và đạt được thành công học tập. Bằng cách tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ học tập và tạo ra một môi trường học tập tích cực, trường có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp sinh viên năm nhất phát triển và đạt được tiềm năng học tập đầy đủ. VII. Kết luận Trong bài nghiên cứu này, tác giả xem xét sâu hơn về các khó khăn mà sinh viên năm nhất của Học viện Hành chính Quốc gia thường phải đối mặt trong quá trình học tập và làm việc. Tác giả tóm tắt những điểm chính đã được thảo luận, đánh giá tầm quan trọng của việc nghiên cứu về vấn đề này, và đề xuất các hướng tiếp cận và biện pháp để giải quyết vấn đề này. Ở phần đầu tiên, tác giả giới thiệu tổng quan về Học viện Hành chính Quốc gia và sinh viên năm nhất, đặc biệt là các thách thức mà họ thường phải đối mặt trong quá trình học tập. Chúng ta cũng đã phát biểu về tầm quan trọng của việc nghiên cứu về khó khăn của sinh viên năm nhất, nhấn mạnh rằng hiểu biết sâu hơn về vấn đề này có thể giúp chúng ta tạo ra các biện pháp hỗ trợ hiệu quả hơn cho sinh viên.
 • 20. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Tiếp theo, tác giả phân tích các khó khăn cụ thể mà sinh viên năm nhất thường gặp phải, như áp lực học tập, thích nghi với môi trường học tập mới, vấn đề tài chính, và khả năng quản lý thời gian và tự chủ học tập. Tác giả thấy rằng những thách thức này có thể ảnh hưởng đến sự hòa nhập và thành công học tập của sinh viên. Sau đó, tác giả xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn của sinh viên năm nhất, bao gồm gia đình và xã hội cũng như môi trường học tập. Chúng ta nhận thấy rằng môi trường học tập tích cực có thể giúp sinh viên vượt qua các khó khăn và đạt được thành công học tập. Cuối cùng, tác giả đề xuất các phương hướng nghiên cứu trong tương lai, bao gồm các phương pháp nghiên cứu tiếp theo để hiểu rõ hơn về vấn đề và xem xét các biện pháp để cải thiện điều kiện học tập cho sinh viên năm nhất. Chúng ta nhận thấy rằng việc tạo ra các chương trình hỗ trợ đặc biệt và tập trung cho sinh viên năm nhất là cần thiết để giúp họ vượt qua các khó khăn và đạt được thành công học tập. Có thể thấy, việc nghiên cứu về các khó khăn của sinh viên năm nhất không chỉ mang lại hiểu biết sâu hơn về trải nghiệm học tập của họ mà còn giúp chúng ta phát triển các biện pháp hỗ trợ hiệu quả hơn. Bằng cách tập trung vào việc cải thiện điều kiện học tập và tạo ra các cơ hội cho sinh viên năm nhất, chúng ta có thể giúp họ vượt qua các thách thức và đạt được tiềm năng học tập đầy đủ. Tài liệu tham khảo Credé, M., & Niehorster, S. (2012). Adjustment to College as Measured by the Student Adaptation to College Questionnaire: A Quantitative Review of its
 • 21. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Structure and Relationships with Correlates and Consequences. Educational Psychology Review, 24(1), 133-165 Gonzalez, K. P., Stoner, L., & Jovel, J. E. (2019). First-Generation College Students: A Comprehensive Review of General Struggles, the Importance of Support Systems, and Resources for Success. Journal of Academic Advising, 1(2), 1-15 Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). How College Affects Students: A Third Decade of Research. Jossey-Bass Smith, G., & Khawaja, N. G. (2011). A Review of the Acculturation Experiences of International Students. International Journal of Intercultural Relations, 35(6), 699-713 Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. Review of Educational Research, 45(1), 89-125