SlideShare a Scribd company logo
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Lời cảm ơn
Được sự đồng ý của Khoa Môi Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên,
em đã đi thực tập tại Công ty SGS Núi Pháo với đề tài: ‘’Nghiên cứu thực trạng
và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước thải theo (chỉ số
WQI) tại công ty SGS Núi Pháo’’.
Để hoàn thành được đề tài này em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu
trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Ban chủ nhiệm khoa Môi trường, các
thầy giáo, cô giáo trong trường đã truyền đạt cho em trong thời gian học tập và
rèn luyện tại nhà trường.
Đặc biệt, em xin được bày tỏ long kính trọng, cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo
Ths. Hoàng Qúy Nhân người đã hết lòng giúp đỡ, tận tình hướng dẫn em trong
xuất quá trình thực hiện chuyên đề.
Em cũng xin chân thành cảm ơn tới các anh (chị) trong công ty SGS Núi
Pháo đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và rèn luyện.
Trong thời gian thực tập em đã cố gắng hết sức mình, nhưng do kinh nghiệm
và kiến thức có hạn nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu xót và khuyết
điểm. Em rất mong được các thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên đóng góp ý
kiến bổ sung để bản luận văn tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 06 tháng 04 năm
2018
Sinh viên
Trương Văn Mau
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
ii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: thông số.........................................................................................................99
Bảng 2.2: Chỉ số phụ Oxy hòa tan.................................................................................99
Bảng 2.3: Đánh giá WQI cuối cùng ..........................................................................1010
Bảng 2.4: Đánh giá cac mức WQI.............................................................................1212
Bảng 2.5: Thông số chất lượng nước ........................................................................1414
Bảng 2.6: Phân loại nguồn nước mặt theo chỉ số WQI .............................................1516
Bảng 3.1: vị trí quan trắc môi trường nước tại công ty khai thác và chế biến khoáng
sản Núi Pháo ..................................................................................................................................................17
Bảng 4.1: Cơ cấu kinh tế xã Hà Thượng.................................................................... 222
Bảng 4.2: Kết quả điều tra về dân số, lao động việc làm xã Hà Thượng................... 233
Bảng 4.3: Kết quả tích chất lượng môi trường nước thải công ty
khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo...................................................................2929
Bảng 4.4: Bảng quy định các giá trị qi, Bpi đối với từng thông số........................................35
Bảng 4.5: Bảng quy định các giá trị BPi và qi đối với DO%bãohòa.............................3636
Bảng 4.6: Bảng quy định các giá trị BPi và qi đối với thông số pH ..........................3737
Bảng 4.7: So sánh giá trị WQI...................................................................................3838
Bảng 4.8: Kết quả tính toán WQIThông số và WQITổng.................................................3838
Bảng 4.9: So sánh các giá trị WQITổng đối với thang điểm .......................................3939
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
iii
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 3.1: Vị trí Khu dự án khai thác, chế biến Vonfram, Flourit, Bismuth,
đồng và vàng Núi Pháo......................................................................................................................... 16
Hình 4.1: Bản đồ Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.....................2020
Hình 4.2. Sơ đồ xả nước thải trong quá trình khai thác, chế biến sản xuất
tại mỏ Núi Pháo ........................................................................................................2424
Hình 4.3: (Kết quả so sánh hàm lượng BOD5)..........................................................3030
Hình 4.4: (Kết quả so sánh hàm lượng COD) ...........................................................3131
Hình 4.5: (Kết quả so sánh hàm lượng SS) ...............................................................3232
Hình 4.6: (Kết quả so sánh hàm lượng NH4+)..........................................................3333
Hình 4.7: (Kết quả so sánh chỉ số Colifom) ..............................................................3434
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
iv
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
Ký hiệu Tiếng Việt
BOD Nhu cầu oxy sinh hóa
BTNMT Bộ tài nguyên Môi trường
COD Nhu cầu oxy hóa học
DO Lượng oxy hòa tan
NTU Độ đục
QCVN Quy chuẩn Việt Nam
QĐ – TCMT Quyết định - Tổng cục Môi trường
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
TSS Tổng chất rắn lơ lửng
TT- BTNMT Thông tư – Bộ tài nguyên Môi trường
WQI Water Quality Index-WQI
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
v
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................................ 1
1.2. Mục tiêu của đề tài................................................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu chung ..................................................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................... 2
PHẦN 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU................................................................................ 4
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................................ 2
2.1.1. Một số khái niệm liên quan .................................................................................. 2
2.1.2. Các thông số đánh giá chất lượng nước ............................................................... 5
2.1.3. Cơ sở pháp lý........................................................................................................ 7
2.2.Tình hình nghiên cứu chỉ số WQI trong và ngoài nước........................................... 8
2.2.1. Ngoài nước ........................................................................................................... 8
2.2.2. Trong nước..................................................................................................................................... 12
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............ 16
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 16
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................... 16
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................ 16
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành............................................................................. 17
3.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................................. 17
3.4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................... 18
3.4.1. Phương pháp thu thập – tổng hợp tài liệu........................................................... 18
3.4.2. Phương pháp đánh giá chất lượng nước
theo chỉ số chất lượng nước WQI................................................................................. 18
3.4.3. Quy trình tính toán và sử dụng WQI trong đánh giá
chất lượng môi trường nước mặt lục địa ...................................................................... 19
3.4.4.Tổng hợp viết báo cáo ......................................................................................... 19
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
vi
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN............................................ 20
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại xã Hà Thượng ..........................................200
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................200
4.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội....................................................................................222
4.2. Hiện trạng sử dụng nước và nước thải của nhà máy ...........................................244
4.2.1. Nhu cầu sử dụng nước....................................................................................2424
4.2.2. Nguồn xả của nhà máy Núi Pháo ...................................................................2626
4.3. Phân tích chất lượng nước thải công ty khai thác và chế biến khoáng sản
Núi Pháo........................................................................................................................................................ 29
4.3.1. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nướcError! Bookmark not defined.29
4.3.2. So sánh kết quả quan trắc chất lượng nước với QCVN .................................2929
4.3.3. Đánh giá chất lượng nước dựa vào chỉ số chất lượng nước (WQI).............. 34
4.3.3.1. Các bước tính toán chỉ số chất lượng nước .................................................3434
4.3.3.2. Kết quả tính toán WQI........................................................................................................ 38
4.3.3.3. Đánh giá chất lượng nước bằng WQI..........................................................3939
4.4. Một số biện pháp khác phục, giảm thiểu ô nhiễm
môi trường nước do nước thải nhà máy gây ra. .......................................................3939
PHẦN 5.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ........................................................................4242
5.1. Kết luận................................................................................................................422
5.2. Đề nghị ................................................................................................................433
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1
PHẦN 1.
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Ngày nay nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển theo hướng
công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tuy nhiên sự phát triển đó đã kéo theo một loạt
những hệ lụy gây hại cho đời sống của người dân và sinh vật sống trong tự nhiên
một trong những vấn đề bức bách là ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường
nước mặt.
Cũng như không khí và ánh sáng, nước là nguồn tài nguyên không thể
thiếu được trong đời sống con người. Trong quá trình hình thành sự sống trên
Trái đất, nước và môi trường nước đóng vai trò rất quan trọng. Nước tham gia
vào vào hầu hết các hoạt động của sự sống và sản xuất.
Trong những năm gần đây Việt Nam đang không ngừng đẩy mạnh công
nghiệp hóa - hiện đại hóa, những lợi ích mà công nghiệp hóa - hiện đại hóa
mang lại được thể hiện rất rõ qua tình hình tăng trưởng kinh tế, giáo dục,xã hội.
Tuy nhiên bên cạnh những hiệu quả tích cực do công nghiệp hóa - hiện
đại hóa mang lại thì đồng thời nó cũng làm phát sinh rất nhiều tác động đến môi
trường. Trong đó, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác và chế biến
khoáng sản là một trong những vấn đề nóng hổi nhất.
Trong những năm gần đây, theo nhịp độ phát triển chung của cả nước tỉnh
Thái nguyên cũng đã có nhiều cơ hội để phát huy các nguồn lực, thế mạnh cho
sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, dự án khai thác khoáng sản khu Núi Pháo thuộc
huyện Đại Từ là một điển hình.
Công ty THNH khai thác chế biến khoáng sản núi pháo là một dự án lớn
có ý nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội và khối lượng công việc đồ sộ. Dự án
khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo được Chính phủ cấp phép đầu tư từ
tháng 3 năm 2004 với tổng vốn hơn 500 triệu USD. Đây là Dự án khai thác
quặng đa kim công nghệ cao chủ yếu là Vonfram lớn nhất Việt Nam và đứng
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2
thứ hai trên thế giới. Dự án có tổng diện tích hơn 670 ha nằm trên địa bàn các xã
Hà Thượng, Hùng Sơn,Tâm Linh, Cát Nê và Tiên Hội của huyện Đại Từ tỉnh
Thái Nguyên.[2]
Trải qua hơn 14 năm tồn tại và hoạt động của dự án đã góp phần rất lớn
vào sự phát triển của nhà máy khai thác chế biến kháng sản núi pháo tại xã Hà
Thượng, huyện Đại Từ nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái
Nguyên nói chung. Nhưng sự hoạt động của công ty khai thác chế biến khoáng
sản Núi Pháo cũng có những ảnh hưởng xấu đến môi trường trong đó có môi
trường nước.
Xuất phát từ thực tế đó, được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại
học Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Môi trường, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo
Ths Hoàng Qúy Nhân, em tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu thực trạng
và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước thải theo (chỉ số
WQI) tại công ty SGS Núi Pháo”.
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu chung
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi
trường nước thải theo (chỉ số WQI) tại công ty SGS Núi Pháo.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
+ Nghiên cứu thực trạng môi trường nước thải
+ So sánh kết quả phân tích chất lượng nước so với QCVN
+ Tính toán chỉ số WQI
+ Xác định giá trị WQITổng với mức đánh giá chất lượng nước
+ Đề xuất những giải pháp bảo vệ, sử dụng tài nguyên nước có tính khả
thi, phù hợi với khu vực xung quanh nhà máy Núi Pháo
1.3. Ý nghĩa của đề tài
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học: Giúp bản thân em có
cơ hội tiếp cận với cách thức thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học, giúp em
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
3
vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và rèn luyện về kỹ năng tổng hợp và phân
tích số liệu, tiếp thu và học hỏi những kinh nghiệm từ thực tế.
- Ý nghĩa trong thực tiễn:
+ Tăng cường trách nhiệm của ban lãnh đạo nhà máy trước hoạt động
khai thác đến môi trường, từ đó có hoạt động tích cực trong việc xử lý nước thải.
+ Cảnh báo nguy cơ tiềm tàng về ô nhiễm suy thoái môi trường nước do
nước thải gây ra, ngăn ngừa và giảm thiểu ảnh hưởng của nước thải đến môi
trường, bảo vệ sức khỏe của người dân khu vực nhà máy.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
4
PHẦN 2.
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Một số khái niệm liên quan
- Chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI) là một chỉ số được tính toán từ
các thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng về chất lượng
nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó; được biểu diễn qua một thang
điểm. [7]
- WQI thông số (viết tắt là WQISI) là chỉ số chất lượng nước tính toán cho
mỗi thông số.[7]
- Khái niệm môi trường: Môi trường được định nghĩa trong Luật Bảo vệ
môi trường Việt Nam: “ Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và
nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh
vật.”.[6]
- Khái niệm ô nhiễm nước: “Ô nhiễm nước là sự thay đổi thành phần và
chất lượng nước không đáp ứng cho mục đích sử dụng khác nhau, vượt quá tiêu
chuẩn cho phép và có ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật”(Lương văn
- Khái niêm phát triển bền vững: “Phát triển bền vững là phát triển đáp
ứng được nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu
cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng
trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường”.[6]
- Khái niệm ô nhiễm môi trường được định nghĩa trong Luật Bảo vệ môi
trường Việt Nam: “Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi
trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi
trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.”.[6]
- Tiêu chuẩn môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng
môi trường xung quanh, hàm lượng chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yếu
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
5
tố kỹ thuật và quản lý được các cơ quan nhà nước và các tổ chức công bố dưới
dạng văn bản tự nguyện áp dụng để bảo vệ môi trường (Luật bảo vệ môi trường
2014), [6].
- Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của
thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.[5]
- Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về các thành
phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhàm cung cấp thông tin
đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường, và các tác động xấu với
môi trường.[6]
- Khái niệm nước thải công nghiệp là nước thải được sinh ra trong quá
trình sản xuất công nghiệp từ các công đoạn sản xuất và các hoạt động phục vụ
cho sản xuất như nước thải khi tiến hành vệ sinh công nghiệp hay hoạt động sinh
hoạt của công nhân viên. Nước thải công nghiệp rất đa dạng, khác nhau về thành
phần cũng như lượng phát thải và phụ thuộc vào nhiều yếu tố: loại hình công
nghiệp, loại hình công nghệ sử dụng, tính hiện đại của công nghệ, tuổi thọ của
thiết bị, trình độ quản lý của cơ sở và ý thức cán bộ công nhân viên.[3]
2.1.2. Các thông số đánh giá chất lượng nước
- Các chỉ têu vật lý:
+ Nhiệt độ: Nhiệt độ của nước là một đại lượng phụ thuộc vào điều kiện
môi trường và khí hậu, sử thay đổi nhiệt độ phụ thuộc vào từng loại nước. Nước
mạch nông có nhiệt độ la: 4 – 400
C, nước ngầm là: 17 -310
C. Nhiệt độ nước thải
cao hơn nhiệt độ nước cấp.[4]
+ TSS: Là các chất rán lơ lửng (các chất huyền phù) là những chất rắn
không tan trong nước. Hàm lượng các chất lơ lửng là phần còn lại trên giấy lọc
khi lọc 1 lít nước mẫu qua phễu lọc rồi sấy khô ở 1050
C cho đến khi khối lượng
không đổi (mg/l),[4]
+ Độ đục: Độ đục của nước là mức độ ngăn cản ánh sáng xuyên qua nước,
độ đục của nước có thể do nhiều loại chất lơ lửng, bao gồm các loại có kích
thước hạt keo đến những hệ phân tán thô gây nên như các huyền phù, các hạt
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
6
cạn đất cát, các vi sinh vật. Nó cũng chứa nhiều thành phần hóa học: vô cơ, hữu
cơ…
1, Độ đục cao biểu thị nồng độ nhiễm bẩn trong nước cao
2, Độ đục cao ảnh hưởng đến quá trình lọc nước vì lỗ thoát nước sẽ nhanh
chóng bị bịt kín.
3, Khử trùng bị ảnh hưởng bởi độ đục
Đơn vị đo độ đục: lJTU = lTNU= l mg sio2/l = 1đơn vị độ đục
Đo bằng máy quang phổ: đơn vị NTU, FTU
Đo bằng trực quan: đơn vị JTU
+ pH: Là đại lượng toán học biểu thị nồng độ hoạt tính ion H+
trong nước
PH được sử dụng để đánh giá tính axit hay tính kiềm của dung dịch (nước).
PH = - log(H+
).[4]
- Các chỉ tiêu hoá học:
+ Nhu cầu oxigen sinh hóa (BOD)
Nhu cầu oxy sinh hóa là lượng oxy cần thiết để phân huỷ các chất hữu cơ
có thể phân hủy trong một thể tích nước bởi sự phân hủy sinh học.
Thông thường sau thời gian 5 ngày ở 200
C thì phần lớn ( khoảng 90%)
các chất hữu cơ dễ phân hủy bị phân hủy. Vì vậy người ta thường lấy 5 ngày ở
200C để xác định nhu cầu oxy sinh hóa và gọi là BOD5
BOD5 cho ta biết ước lượng độ nhiễm bẩn hữu cơ của nguồn nước và có
thể dùng để đánh giá hiệu quả hệ thống sử lý nước, xác định kích thước thiết bị
xử lý…
Giá trị BOD càng lớn có nghĩa là mức độ nhiễm bẩn hữu cơ càng cao.
Theo quy định bộ Y tế thì:
BOD5 < 4 mg/l - nước dùng trong sinh hoạt
BOD5 < 10 mg/l - nước dùng cho thủy sản ( theo quy định của FAO). BOD5 > 3 mg/l - coi như ô nhiễm nhẹ
BOD5 > 10 mg/l - coi như nước bị ô nhiễm hữu cơ rõ
rệt + Nhu cầu oxy hóa học (COD)
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
7
Nhu cầu oxy hóa học là lượng oxy cần thiết để phân hủy hết các chất hữu
cơ có trong nước theo con đường hóa học. Nồng độ COD cho phép với nguồn
nước mặt là COD > 10 mg/l.[3]
+ Amoni (NH4+
)
Amoni có công thức hóa học NH3, là chất khí không màu và có mùi khai.
Trong nước, Amoni tồn tại dưới 2 dạng là NH3 và NH4+
. Tổng NH3 và NH4+
được gọi là tổng Amoni tự do.[8]
+ Phosphat (PO43-
)
Trong điều kiện bình thương hàm phosphat là một trong các loại dinh
dưỡng cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của sinh vật và gây nên sự phát
triển của tảo trong nước mặt.[8]
- Các chỉ tiêu vi sinh vật của nước:
+ Colifom: Là nhóm vi sinh vật quan trọng trong chỉ thị môi trường, xác
định mức độ ô nhiễm bẩn về mặt sinh học của nguồn nước.
2.1.3. Cơ sở pháp lý
- Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày
01/01/2015 thay thế Luật bảo vệ môi trường 2005.
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH 13 ngày 21 tháng 6 năm 2012
của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội Việt Nam.
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước mặt thay thế QCVN 08:2008/BTNMT.
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước mặt thay thế QCVN 08:2008/BTNMT.
- QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh
hoạt.
- QCVN 40:2011/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
công nghiệp.
- 879 /QĐ-TCMT Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lượng nước.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
8
- Quyết định số 2191/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc
thanh tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai và tài
nguyên nước đối với Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.
- 35/2015/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về bảo vệ môi trường khu
kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hiệu lực từ ngày
17/08/2015.
- Thông tư 16/2017/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật và định mức
kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
- Thông tư 37/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức
kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
2.2.Tình hình nghiên cứu chỉ số WQI trong và ngoài nước
2.2.1. Ngoài nước
Hiện nay có rất nhiều quốc gia xây dựng và áp dụng chỉ số WQI. Do đặc
điểm của mỗi khu vực khác nhau nên mỗi quốc gia, khu vực khác nhau có
phương pháp xây dựng chỉ số WQI khác nhau.
Hoa Kỳ: WQI được xây dựng cho mỗi bang, đa số các bang tiếp cận theo
phương pháp của Qũy Vệ sinh quốc gia Mỹ (Naitional Sanitation Foundation –
NSF) gọi tắt là WQI–NSF. WQI- NSF được xây dựng bằng cách sử dụng kỹ
thuật Delphi của tập đoàn Rand, thu nhận và tổng hợp ý kiến của một số đông
các chuyên gia khắp nước Mỹ để lựa chọn các thông số CLN quyết định sau đó
xác lập phần trọng lượng đóng góp của từng thông số (vai trò quan trọng của
thông số - wi) và tiến hành xây dựng các đồ thị chuyển đổi từ các giá trị đo được
của thông số sang chỉ số phụ (qi). WQI - NSF được xây dựng rất khoa học dựa
trên ý kiến số đông các nhà khoa học về chất lượng nước, có tính đến vai trò
(trọng số) của các thông số tham gia trong WQI và so sánh các kết quả với giá
trị chuẩn (mục tiêu CLN) qua giản đồ tính chỉ số phụ (qi).
Phương pháp tính WQI của bang Origon
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Bước 1: Lựa chọn thông số
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
9
Bảng 2.1: thông số
Chỉ tiêu Thông số
Nhiệt độ
Vật lý Tổng chất rắn (TSS)
PH
DO
Hóa học Tổng N (ammonia+nitrate nitrogen)
Tổng P
Sinh học Colifom
Bước 2: Tính toán chỉ số phụ:
- Chỉ số phụ Oxy hòa tan (DO): SIDO
Bảng 2.2: Chỉ số phụ Oxy hòa tan
Nồng độ DO bão hòa (DO hay DOs)
SIDO = 10
≤ 100% hoặc Nồng độ DO ≤ 3.3 mg/l
3.3 mg/l < DO ≤ 10.5 mg/l SIDO = 80.29+31.88*DO - 1.401*DO2
10.5 mg/l < DO SIDO = 100
100% < DOs ≤ 275% SIDO = 100*exp((DO - 100)*1.179E - 2)
275% < Dos SIDO = 100
- Nhu cầu Oxy sinh học (BOD): SIBOD
BOD thể hiện tổng mức tiêu thụ oxy do các sinh vật thủy sinh.
+ BOD ≤ 8 mg/l: SIBOD = 100*exp(BOD*-0.1993)
+ 8 mg/l < BOD SIBOD = 10
WQI sử dụng phương pháp trọng số cân bằng (không có trọng số).
Bước 4: Tính toán chỉ số cuối cùng
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Sử dụng hàm bình phương điều hòa không trọng số
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
10
=
1
−1 1
Trong đó:
n là số lượng các chỉ số WQI thành phần.
SIi: Chỉ số phụ
- Sau khi WQI cuối cùng được xác định, chất lượng nước được đánh gia
theo các thang như sau:
Bảng 2.3: Đánh giá WQI cuối cùng
Giá trị WQI Mức đánh giá
10 - 59 Rất xấu
60 - 79 Xấu
80 - 84 Trung bình
85 - 89 Tốt
90 - 100 Rất tốt
Canada: Phương pháp do cơ quan Bảo vệ môi trường Canada ( The
Canadian Countcill of Ministers of the Environment - CCME 2001) đã xây
dựng. WQI -CCME được xây dựng dựa trên rất nhiều số liệu khác nhau sử dụng
một quy trình thống kê với tối thiểu 4 thông số và 3 hệ số chính (F1 - phạm vi,
F2 - tần suất và F3-biên độ của các kết quả không đáp ứng được các mục tiêu
CLN- giới hạn chuẩn). WQI - CCME là một công thức rất định lượng và việc sử
dụng hết sức thuận tiện với các thông số cùng các giá trị chuẩn (mục tiêu CLN)
của chúng có thể dễ dàng đưa vào WQI-CCME để tính toán tự động. Tuy nhiên,
trong WQI-CCME, vai trò của các thông số CLN trong WQI được coi như nhau,
mặc dù trong thực tế các thành phần CLN có vai trò khác nhau đối với nguồn
nước ví dụ như thành phần chất rắn lơ lửng không có ý nghĩa quan trọng đối với
CLN nguồn nước như thành phần Oxy hòa tan.
WQI được tính toán thông qua các bước như sau:
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
11
Bước 1: Tính toán giá trị phạm vi - SCOBE F1
- F1 là tỉ số các thông số không đáp ứng được so với mức hướng dẫn
trong khoảng thời gian tính chỉ số.
- F1 = (số thông số vượt quá tiêu chuẩn/tổng số thông số)*100
- F2 là phần trăm số mẫu không đáp ứng được mức hướng dẫn
- F2 = (Số mẫu không đáp ứng tiêu chuẩn/Tổng số mẫu)*100
Bước 3: Tính toán giá trị biên độ F3
- Giá trị F3 được tính toán qua 3 bước sau:
- Với các giá trị không đáp ứng được tiêu chuẩn (cao hơn giới hạn trên
hoặc thấp hơn giới hạn dưới), ta tính giá trị sau:
Excursioi = (giá trị thông số/mức hướng dẫn) – 1 khi giá trị thông số cao
hơn giới hạn trên của mức hướng dẫn
Excusioi = (mức hướng dẫn/giá trị thông số) – 1 khi giá trị thông số thấp
hơn giới hạn dưới của mức hướng dẫn. - Tính toán giá trị nse
= −1
Trong đó n là tổng số mẫu
- F3 được tính toán bằng phương pháp tiệm cận và có khoảng giá trị từ 0
đến 100
3 = 0.01 + 0.01
Bước 4: Tính toán giá trị WQI
2 − 2 − 2
=100−
1 2 3
1.372
Các mức WQI
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
12
Bảng 2.4: Đánh giá các mức WQI
Mức đánh giá Giá trị WQI
Rất tốt 95 - 100
Tốt 80-94
Trung Bình 60-79
Xấu 45-64
Rất xấu 0-44
Châu Âu: Các quốc gia ở châu Âu chủ yếu được xây dựng phát triển từ
WQI – NSF (của Hoa Kỳ), tuy nhiên mỗi Quốc gia –địa phương lựa chọn các
thông số và phương pháp tính chỉ số phụ riêng.
Các quốc gia Malayxia, Ấn Độ: phát triển từ WQI –NSF, nhưng mỗi
quốc gia có thể xây dựng nhiều loại WQI cho từng mục đích sử dụng.
2.2.2. Trong nước
Hiện nay, để thống nhất cách tính toán chỉ số chất lượng nước, tháng 07
năm 2011, Tổng cục Môi trường đã chính thức ban hành Sổ tay hướng dẫn kỹ
thuật tính toán chỉ số chất lượng nước theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày
01 tháng 07 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Theo Quyết
định chỉ số chất lượng nước được áp dụng đối với số liệu quan trắc môi trường
chất lượng nước mặt lục địa và áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước nhà
nước về môi trường, các tổ chức, cá nhân có tham gia vào mạng lưới quan trắc
môi trường và tham gia vào việc công bố thông tin về chất lượng môi trường cho
cộng đồng. Theo hướng dẫn chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI) là một chỉ
số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định
lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó; được biểu
diễn qua một thang điểm. WQI thông số (viết tắt là WQISI) là chỉ số chất lượng
nước tính toán cho mỗi thông số. Qua tình hình nghiên cứu và áp dụng chỉ số
WQI ở nước ta cho thấy phương pháp tính toán chỉ số WQI được đề xuất dựa
trên những phương pháp luận về WQI áp dụng phổ biến nhất hiện nay. Vì vậy,
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
13
đây là phương pháp có sơ sở khoa học vững chắc. Kết quả từ các mô hình áp
dụng chỉ số WQI cho thấy phương pháp WQI là phù hợp trong việc đánh giá
hiện trạng, diễn biến chất lượng nước và phân vùng chất lượng nước.
Việt Nam, hầu hết các địa phương áp dụng cách tính WQI theo sổ tay
hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước do Tổng cục Môi trường ban hành
theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 07 năm 2011. Ngoài ra, còn
sử dụng phương ̣ pháp đánh giá chất lượng môi trường của giáo sư Phạm Ngọc
Hồ, phương pháp WQI đưa ra bởi Ủy ban sông Mê Kông và một số phương
pháp WQI khác được cải tiến cho phù hợp với điều kiện đạc điểm của từng địa
phương.
Mô hình WQI đưa ra bởi TS Tôn Thất Lãng áp dụng cho sông Đồng Nai
Bước 1: Lựa chọn thông số: phương pháp Delphi
SST Thông số
1 SS
2 PH
3 DO
4 BOD
5 Tổng N
6 Colifom
Bước 2: Tính toán chỉ số phụ: phương pháp delphi và phương pháp đường
cong tỉ lệ
Từ điểm số trung bình do các chuyên gia cho ứng với từng khoảng nồng
độ thực tế, đối với mỗi thông số chất lượng nước chúng tôi xây dựng một đồ thị
và hàm số tương quan giữa nồng độ và chỉ số phụ. Dựa vào phương pháp thử
với sự trợ giúp của phần mềm xử lý bảng tính Excel, các hàm chất lượng nước
được biểu thị bằng các phương trình sau:
- Hàm chất lượng nước với thông số BOD5:
y = - 0,0006x2 - 0,1491x + 9,8255
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
14
- Hàm chất lượng nước với thông số
DO: y = 0,0047x2 + 1,20276x - 0,0058
- Hàm chất lượng nước với thông số SS:
y = 0,0003x2 - 0,1304x + 11,459
- Hàm chất lượng nước với thông số pH:
y = 0,0862x4 - 2,4623x3 + 24,756x2 – 102,23x + 150,23
- Hàm chất lượng nước với thông số tổng
N: y = - 0,04x2 – 0,1752x + 9,0244
- Hàm chất lượng nước với thông số coliform:
y = 179.39x - 0,4067
Bước 3: Trọng số
Theo phương pháp Delphi, các mẫu phỏng vấn được biên soạn và gởi đến
40 chuyên gia chất lượng nước ở các trường Đại Học, các Viện Nghiên Cứu, các
trung tâm Môi trường để lấy ý kiến. Các mẫu phỏng vấn được gởi đi hai đợt: đợt
một là các câu hỏi để xác định các thông số chất lượng nước quan trọng, đợt hai
là các câu hỏi để xác định trọng số của các thông số chất lượng nước để xây
dựng chỉ số phụ và hàm chất lượng nước.
Kết quả có 6 thông số chất lượng nước được lựa chọn là những thông số
chất lượng nước quan trọng với các trọng số được trình bày trong bảng sau:
Bảng 2.5: Thông số chất lượng nước
Thông số Trọng số tạm thời Thông số cuối cùng
BOD5 1.00 0.23
DO 0.76 0.18
SS 0.70 0.16
PH 0.66 0.15
Tổng N 0.63 0.15
Tổng Coliforn 0.56 0.13
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
15
Bước 4: Tính toán chỉ số cuối cùng
Chỉ số WQI cuối cùng được tính theo công thức trung bình cộng có trọng số:
=
−1
Trong đó :
I: Chỉ số cuối cùng
qi: chỉ số phụ cho các thông số
wi Trọng số
Để đánh giá chất lượng nước hệ thống sông Đồng Nai, dựa vào một số kết
quả nghiên cứu của nhiều tác giả và kinh nghiệm thực tế đề xuất phân loại
nguồn nước mặt theo chỉ số WQI như sau:
Bảng 2.6: phân loại nguồn nước mặt theo chỉ số WQI
Loại nguồn nước Ký hiệu màu Chỉ số WQI Đánh giá chất lượng
1 Xanh dương 9<WQI≤10 Không ô nhiễm
2 Lan 7<WQI≤9 Ô nhiễm rất nhẹ
3 Lục 5<WQI≤7 Ô nhiễm nhẹ
4 Vàng 3<WQI≤5 Ô nhiễm trung bình
5 Da can 1<WQI≤3 Ô nhiễm nặng
6 Đỏ WQI≤1 Ô nhiễm rất nặng
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
16
PHẦN 3.
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
Chất lượng Nước thải của nhà máy Núi Pháo – Công ty khai thác chế biến
kháng sản Núi Pháo trên địa bàn xã Hà Thượng – huyện Đại Từ - tỉnh Thái
Nguyên.
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
- Các vấn đề liên quan đến hiện trạng chất lượng môi trường nước thải tại
Nhà máy Núi Pháo Công ty khai thác chế biến kháng sản Núi Pháo trên địa bàn
xã Hà Thượng – huyện Đại từ - tỉnh Thái Nguyên.
- Nhà máy Núi Pháo nằm trên địa bàn xã Hà Thượng huyện Đại Từ, cách
thị trấn Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên khoảng 2 km. Khu vực dự án khai thác và Chế
biến vonfram, fluorit, bismuth, đồng và vàng có diện tích 602 ha.
Mỏ Núi Pháo
Hình 3.1: Vị trí Khu dự án khai thác, chế biến Vonfram, Flourit, Bismuth,
đồng và vàng Núi Pháo
Qua tài liệu thu thập, nội dung nghiên cứu khóa luận tiến hành quan trắc
tại 2 điểm. Các điểm quan trắc đặt tại các cửa xả nước của nhà máy. Đều này
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
17
đảm bảo số liệu thu được bao quát chung cho hiện trang môi trường nước thải
của toàn nhà máy.
Vị trí quan trắc thể hiện trong bảng sau
Bảng 3.1: vị trí điểm xả thải, lưu lượng nước thải tại công ty khai thác và
chế biến khoáng sản Núi Pháo
STT Ký hiệu Vị trí
Cửa xả nước thải từ ao lắng khu vực Nhà máy chế biến
quặng ra Suối Thủy Tinh Đập khe Vối - Tại xóm 4, xã Hà
1 DP1
Thượng, lưu lượng nước thải trung bình xả ra trong suốt
thời gian hoạt động của Mỏ theo tính toán bằng mô hình
GoldSim trong là 19.729 m3
/ngày đêm, lưu lượng xả lớn
nhất là 64.528 m3
/ngày đêm
Cửa xả nước thải từ hồ lắng khu vực bãi thải ra Đầm Mây
- Tại xóm Mận, xã Phục Linh, lưu lượng nước thải tại đây
2 DP2 ước tính trung bình khoảng 4.003 m3
/ngày đêm vào mùa
khô, khoảng 25.969 m3
/ngày đêm vào mùa mưa và lớn
nhất khoảng 109.088 m3
/ngày đêm
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
- Địa điểm: Công ty khai thác chế biến kháng sản Núi Pháo.
- Thời gian: 15/01/2018 – 30/04/2018
3.3. Nội dung nghiên cứu
1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại xã Hà Thượng
2. Hiện trạng sử dụng nước, nước thải và quy trình xử lý nước thải của
nhà máy
3. Đánh giá chất lượng môi trường nước thải của nhà máy Núi Pháo
+ Đánh giá một số chỉ tiêu hóa học của nước thải
+ Nhận xét tổng quan chất lượng nước thải tại thời điểm nghiên cứu
4. Đề xuất một số giả pháp cải thiện chất lượng môi trường nước thải của
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
nhà máy
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
18
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập – tổng hợp tài liệu
Nghiên cứu lý thuyết thu thập thông tin thông qua các loại sách báo, tài
liệu, Số liệu quan trắc môi trường, Các chương trình, dự án, đề tài tiến hành
nghiên cứu về đánh giá chất lượng nước công ty khai thác chế biến Khoáng sản
Núi Pháo. Các tài liệu và kinh nghiệm về đánh giá hiện trạng chất lượng môi
trường nước, chọn lọc những khái niệm và tư tưởng cơ bản trong việc xây dựng
cơ sở lý luận nghiên cứu.
Sau đó, tiến hành phân tích và xử lý thông tin, tư liệu bằng cách tập hợp,
chọn lọc và hệ thống hoá các phần khác nhau của thông tin, tư liệu đã có để từ
đó tìm ra những khía cạnh, kết luận về đối tượng nghiên cứu, nếu phát hiện thiếu
hoặc sai lệch thì bổ xung và chỉnh sửa tài liệu cho phù hợp với mục tiêu nghiên
cứu đã đề ra.
3.4.2. Phương pháp đánh giá chất lượng nước theo chỉ số chất lượng nước WQI
3.4.2.1. Các nguyên tắc xây dựng WQI:
+ Bảo đảm tính phù hợp;
+ Bảo đảm tính chính xác;
+ Bảo đảm tính nhất quán.
+ Bảo đảm tính liên tục;
+ Bảo đảm tính sẵn có;
+ Bảo đảm tính có thể so sánh.
3.4.2.2. Yêu cầu với việc tính toán WQI:
- WQI được tính toán riêng cho s ố liệu của từng điểm quan trắc.
- WQI thông số được tính toán cho từng thông số quan trắc. Mỗi thông số
sẽ xác định được một giá trị WQI cụ thể, từ đó tính toán WQI để đánh giá chất
lượng nước của điểm quan trắc.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Thang đo giá trị WQI được chia thành các khoảng nhất định. Mỗi
khoảng ứng với 1 mức đánh giá chất lượng nước nhất định.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
19
3.4.3. Quy trình tính toán và sử dụng WQI trong đánh giá chất lượng môi
trường nước mặt lục địa
Quy trình tính toán và sử dụng WQI trong đánh giá chất lượng môi trường
nước bao gồm các bước sau:
Bước 1: Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc từ trạm quan trắc môi trường
nước mặt lục địa (số liệu đã qua xử lý);
Bước 2: Tính toán các giá trị WQI thông số theo công thức;
Bước 3: Tính toán WQI;
Bước 4: So sánh WQI với bảng các mức đánh giá chất lượng nước.
3.4.4.Tổng hợp viết báo cáo
Các số liệu điều tra và phân tích sau khi được tổng hợp lại đày đủ sẽ
phải phân loại từng phần theo nội dung, đây là một khâu quan trọng trong quá
trình viết báo cáo, nếu tổng hợp số liệu tốt thì quá trình viết bài sẽ đảm bảo số
liệu đầy đủ và chi tiết.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
20
PHẦN 4.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại xã Hà Thượng
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
Hà Thượng là xã nằm ở phía Đông Nam huyện Đại Từ cách trung tâm
huyện khoảng 6 km; cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 18 km,
tổng diện tích tự nhiên của xã là 1.522,01 ha, có vị trí địa lý như sau:
- Phía Đông giáp xã Cù Vân;
- Phía Tây giáp xã Hùng Sơn;
- Phía Nam giáp xã Tân Thái;
- Phía Bắc giáp xã Phục Linh
4.1.1.2. Địa hình địa mạo
Đặc điểm về địa hình của xã phần lớn là đồi núi, địa hình dốc dần theo
hướng Đông Nam - Tây Bắc. Trên địa bàn xã Hà Thượng có 3 con suối bắt
nguồn từ dãy núi Pháo có tổng chiều dài khoảng 10 km.
Bản đồ xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 4.1: Bản đồ Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
21
4.1.1.3. Khí hậu
Là vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11, khí
hậu nóng ẩm và mưa nhiều; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, gió Đông Bắc
chiếm ưu thế, lượng mưa ít, thời tiết hanh khô. Đặc trưng khí hậu nhiệt đới nóng
ẩm thể hiện rõ qua các chỉ số: Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 230
C; tổng
lượng mưa bình quân hàng năm 1.700 - 2.200 mm, phân bố không đều có chênh
lệch lớn giữa mùa mưa và mùa khô.
4.1.1.4. Các nguồn tài nguyên
a. Tài nguyên đất
- Tổng diện tích tự nhiên của xã là 1.522,01 ha, trong đó: Đất nông nghiệp
767,58 ha; đất phi nông nghiệp 754,43 ha.
- Tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn xã 405 ha (chiếm 26,6% diện tích đất
tự nhiên), trong đó: Rừng sản xuất 345 ha, rừng phòng hộ 60ha. Diện tích rừng
chủ yếu hiện nay là rừng trồng với cây trồng chính là keo và một số các loại cây
gỗ khác.
- Toàn bộ diện tích đất rừng sản xuất 345 ha đã giao cho các hộ dân quản
lý, sử dụng phát triển kinh tế hộ. Diện tích đất rừng phòng hộ 60 ha hiện đang
do xã quản lý.
b. Tài nguyên nước
- Tổng diện tích mặt nước trên địa bàn xã hiện trạng là 18,1 ha, trong đó:
diện tích ao, hồ, đầm 9,4 ha, diện tích đất sông suối 8,7 ha gồm 3 con suối bắt
nguồn từ dãy núi Pháo chảy theo hướng Nam - Bắc và Tây Bắc.
- Toàn bộ diện tích ao, hồ, đầm hiện tại đã và đang được các hộ dân sử
dụng để nuôi trồng thủy sản kết hợp việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông
nghiệp. Các con suối chảy trên địa bàn xã là nguồn cung cấp nước chủ yếu phục
vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
c. Về khoáng sản: Hà Thượng có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú
nằm trải dài từ đầu xã đến cuối xã; trong đó mỏ đa kim Núi Pháo nằm tập trung
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
ở địa bàn xóm 1, xóm 2; mỏ than mỡ ở Làng Cẩm, thiếc ở Suối Cát.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
22
* Đánh giá chung: Với điều kiện về vị trí địa lý và tài nguyên khoáng
sản, Hà Thượng là xã có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế như phát triển công
nghiệp khai thác, phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát triển thương mại và dịch
vụ, phát triển nông lâm nghiệp và phát triển du lịch trong tương lai.
4.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
a. Điều kiện kinh tế.
- Hà Thượng là xã có vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao thông đi lại nối
liền với trung tâm Thành phố Thái Nguyên và trung tâm huyện Đại Từ; tiềm
năng về tài nguyên khoáng sản để phát triển ngành công nghiệp khai thác, đồng
thời đó cũng là thế mạnh cho Hà Thượng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp và dịch vụ thương mại.
- Có điều kiện khí hậu khá thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, phát triển
du lịch sinh thái; có lực lượng lao động dồi dào, người dân có truyền thống lao
động cần cù, tỷ lệ lao động qua đào tạo cao là lợi thế để nâng cao hiệu quả và
sức cạnh tranh trong sản xuất và phát triển.
- Hệ thống các công trình hạ tầng như giao thông liên tỉnh, liên huyện,
liên xã, liên xóm; trụ sở làm việc của Đảng uỷ - HĐND - UBND; trường học;
trạm y tế đã được xây dựng khá đồng bộ và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.
Bảng 4.1: Cơ cấu kinh tế xã Hà Thượng
( Đơn vị: %)
Chỉ tiêu 2016
1. Nông nghiệp-lâm nông-thủy sản 35
2. Công nghiệp-xây dựng 35
3. Dịch vụ-thương mại-du lịch 30
(Nguồn: UBND xã Hà Thượng, 2016 )
b. Điều kiện xã hội
- Tổng số hộ: 1.558 hộ;
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Tổng số nhân khẩu: 5.235 người, trong đó nữ: 2.738 người;
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
23
- Lao động trong độ tuổi: 3.200 người, trong đó nữ: 1.676 người;
- Trình độ văn hóa: Phổ cập THCS;
- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo so với tổng số lao động: 1.958/3.200 lao
động = 61,18%
- Cơ cấu lao động:
+ Nông, lâm, ngư nghiệp 35%;
+ Công nghiệp, xây dựng 35%;
+ Thương mại, dịch vụ 30%.
- Tình hình lao động trong độ tuổi đang đi làm việc ngoài địa phương:
Tổng số lao động trong độ tuổi đang đi làm việc ngoài địa phương là 164 lao
động, có 23 lao động làm việc ở nước ngoài. Còn lại làm việc tại địa phương và
các cơ quan đơn vị hành chính và doanh nghiệp trên địa bàn.
- Tỷ lệ lao động có việc làm ổn định thường xuyên trên 90%
Bảng 4.2: Kết quả điều tra về dân số, lao động
việc làm xã Hà Thượng
STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng
1 Tổng số dân Người 5235
2 Tổng số hộ Hộ 1558
3 Tổng số lao động Lao động 3200
(Nguồn: UBND xã Hà Thượng, 2016)
* Đánh giá sơ bộ về tình hình nhân lực của xã.
- Thuận lợi: Dân cư của xã được phân bố ở 13 xóm, các cụm dân cư
tương đối tập trung, tỷ lệ lao động trong độ tuổi khá cao so với tổng dân số
chiếm 61,1%; số lao động có việc làm ổn định thường xuyên trên 90%. Trình độ
dân trí, trình độ lao động tương đối đồng đều. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm
61,18% so với tổng số lao động.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Khó khăn: Những năm gần đây do ảnh hưởng của các dự án thu hồi đất
phục vụ khai thác khoáng sản nên phần lớn nhân dân không còn hoặc thiếu đất
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
24
sản xuất phải chuyển đổi sang ngành nghề khác; sản xuất nông nghiệp chủ yếu
nhỏ lẻ, trình độ canh tác còn hạn chế.
4.2. Hiện trạng sử dụng nước và nước thải của nhà máy
Sơ đồ quy trình sản xuất kèm dòng, nước thải và quy trình của toàn dự án
được thể hiện trong hình sau:
DP2
Hình 4.2. Sơ đồ xả nước thải trong quá trình khai thác, chế biến
sản xuất tại mỏ Núi Pháo
4.2.1. Nhu cầu sử dụng nước
Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động của Dự án bao gồm nhu cầu nước sử
dụng cho hoạt động sản xuất của các nhà máy tuyển tinh quặng, nhà máy tuyển
sâu vonfram và nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt của nhân viên, công nhân
trong Công ty.
- Nhu cầu nước sản xuất cho Nhà máy chế biến tinh quặng:
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
25
Tổng nhu cầu nước cho toàn bộ các quá trình chế biến tinh quặng tại Nhà
máy chế biến tinh quặng trung bình khoảng 3.669 m3
/h, tương đương với 88.059
m3
/ngày đêm. Trong đó:
+ Khoảng 3.088 m3/h (74.122 m3
/ngày đêm) phục vụ cho quá trình chế
biến quặng sunfua (gồm nước cấp cho các quá trình nghiền tinh, tuyển nổi đồng,
tuyển nổi sunfua khối lớn, tuyển trọng lực Vonfram, tinh quặng Vonfram và quá
trình tuyển, ngâm chiết, tinh chế Bismuth);
+ Khoảng 332 m3/h (7.979 m3
/ngày đêm) phục vụ cho quá trình chế biến
quặng oxit (nước cấp cho quá trình tuyển nổi Flourite);
+ Khoảng 248 m3/h (5.958 m3
/ngày đêm) phục vụ cho các nhu cầu khác
của nhà máy (gồm nước cấp cho quá trình pha trộn hóa chất, nước cấp làm mát,
sinh hoạt, vệ sinh…).
Nhu cầu nước cho các hoạt động khác của Nhà máy (với lưu lượng
khoảng 5.958 m3 /ngày đêm) một phần được lấy từ Hồ chứa nước mưa chảy tràn
khu nhà máy (Hồ PSSP), khoảng 80% nhu cầu còn lại được lấy từ sông công
(Việc khai thác, sử dụng nước mặt từ sông Công của Công ty đã được UBND
tỉnh Thái Nguyên cấp phép và điều chỉnh theo Quyết định số 238/QĐ - UBND
ngày 01/02/2013).
- Nhu cầu nước sản xuất cho Nhà máy chế biến sâu Vonfram:
Ước tính lượng nước sử dụng cho hoạt động sản xuất của Nhà máy chế biến sâu
Vonfram nếu chưa tính lượng nước tuần hoàn là khoảng 1.137 m3
/ngày đêm.
Nước được sử dụng chủ yếu cho quá trình vận hành của nồi hơi, xử lý bụi lò hơi
(thiết bị lọc bụi) và các công đoạn nghiền, pha loãng - hòa tan bằng kiềm, lọc.
Tuy nhiên lượng nước làm mát, nước từ thiết bị lọc bụi và nước trong chu
trình sản xuất hầu như được tuần hoàn sử dụng hoàn toàn. Một lượng nước bị
mất đi do bay hơi và cần được bù vào chu trình chế biến của nhà máy được cấp
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
từ hệ thống nước mềm. Lượng nước cần cấp bù khoảng 720 m3
/ngày đêm được
lấy từ sông Công.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
26
Hiện tại, các hạng mục công trình của Dự án đã tương đối đầy đủ để đáp
ứng quá trình khai thác và chế biến sản xuất. Trong giai đoạn vận hành thử
nghiệm và vận hành, Công ty cũng đã và đang tiến hành tuần hoàn tái sử dụng
nước theo như thiết kế để kiểm soát được quá trình sử dụng nước và xả nước
thải.
- Nhu cầu nước cho hoạt động sinh hoạt của Dự án
+ Nhu cầu nước sinh hoạt của cán bộ khu văn phòng mỏ và nhà máy chế
biến:
Nước dùng cho mục đích sinh hoạt tại văn phòng chủ yếu là để rửa tay
chân và sử dung cho nhà vệ sinh trong thời gian làm việc (8-12 tiếng). Với định
mức sử dụng cho một người được tính khoảng 40 lít/ngày và số lượng cán bộ,
nhân công trong khu vực thời điểm cao nhất là 1.000 người, nhu cầu sử dụng
nước cao nhất ước tính là 40 m3
/ngày đêm.
+ Nhu cầu nước sinh hoạt cho Nhà máy tuyển sâu Vonfram:
Số lượng cán bộ, công nhân viên tại Nhà máy tuyển sâu Vonfram là 244
người. Với định mức sử dụng cho một người được tính khoảng 40lít/ngày thì
nhu cầu nước cấp cho sinh hoạt khoảng 9,8 m3
/ngày đêm.
+ Nhu cầu nước sinh hoạt của Khu lán trại công nhân:
Nước dùng cho mục đích sinh hoạt tại lán trại là phục vụ toàn bộ nhu cầu
sinh hoạt của mỗi người/ngày (24 tiếng) bao gồm các hoạt động: tắm, rửa, vệ
sinh, giặt giũ… Định mức sử dụng nước cho 1 người tối đa là khoảng 120
lít/ngày đêm, với quy mô lượng công nhân lớn nhất của Khu lán trại ước tính là
1.870 người, nhu cầu sử dụng nước cao nhất ước tính là 224,4 m3
/ngày đêm.
Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt tại các khu vực trên được khai thác từ nguồn
nước dưới đất ( đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép) và xử lý tại các bể
xử lý nước cấp trước khi bơm về các bể chứa nước sinh
hoạt.[1] 4.2.2. Nguồn xả của nhà máy Núi Pháo
a. Nước thải sinh hoạt
- Tại Mỏ Núi Pháo, nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt
của cán bộ công nhân viên trong Công ty tại các khu vực: khu nhà máy chế biến
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
27
tinh quặng, văn phòng, khu nhà máy chế biến sâu Vonfram và khu lán trại công
nhân.
- Xét về lưu lượng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu lán trại
công nhân là lớn nhất, trung bình khoảng 200 m3 /ngày, tiếp đến là lưu lượng
nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy chế biến tinh quặng, trung bình
khoảng 32 m3/ngày đêm. Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy
chế biến sâu Vonfram là không nhiều, chỉ khoảng 8 m3/ngày đêm.
- Nước thải sinh hoạt nói chung có hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS), hàm
lượng chất hữu cơ (BOD5, COD), chất dinh dưỡng (N, P) cao và nhiều vi sinh vật.
- Hiện tại, nước thải sinh hoạt tại khu lán trại công nhân được thu gom về
xử lý tại trạm xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 225m3 /ngày đêm. Nước
thải sau xử lý được xả vào hồ lắng nước mưa chảy tràn khu vực bãi thải rồi xả ra
nguồn nước (điểm xả DP2).
- Nước thải sinh hoạt khu vực Nhà máy chế biến tinh quặng, văn phòng
được thu gom, xử lý tại trạm xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 32m3 /ngày
đêm. Nước thải sau xử lý được xả vào hồ nước mưa chảy tràn PSSP nằm sát
cạnh Nhà máy chế biến tinh quặng.
- Nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy chế biến sâu Vonfram, với
lưu lượng không nhiều, được xử lý qua hệ thống bể tự hoại rồi xả ra hồ chuyển
tiếp PTP.
b. Nước thải công nghiệp
Nước thải công nghiệp bao gồm nước thải phát sinh từ quá trình khai thác
và nước thải phát sinh từ quá trình chế biến (tại Nhà máy chế biến tinh quặng và
Nhà máy chế biến sâu Vonfram).
- Nước thải phát sinh từ quá trình khai thác: hoạt động khai thác tại Mỏ
Núi Pháo tiến hành theo phương pháp khai thác lộ thiên, do đó nước thải phát
sinh từ quá trình khai thác, bao gồm nước ngầm chảy vào moong và nước mặt
hình thành do nước mưa rơi trên diện tích hứng nước của moong khai thác.
Phụ thuộc vào đặc điểm tự nhiên khu vực và tiến trình hoạt động của mỏ,
lưu lượng nước chảy vào moong dao động theo mùa và gia tăng cùng với tiến
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
28
trình phát triển khai thác, mở rộng diện tích moong và hạ thấp cốt cao khai thác.
Dựa trên các kết quả điều tra địa chất thủy văn, kết quả quan trắc, tính toán các
yếu tố khí tượng trong khu vực và kế hoạch khai thác của Công ty, lưu lượng
nước chảy vào moong trong toàn bộ quá trình khai thác tại mỏ đã được ước tính
bằng mô hình GoldSim (do đơn vị tư vấn thiết kế - Công ty Golder Associates
thực hiện) là khoảng từ 20 m3 /ngày đêm đến hơn 32.000 m/ngày đêm, trung
bình khoảng 9.800 m3/ngày đêm.
- Nước thải phát sinh từ quá trình chế biến: Nước thải công nghiệp phát
sinh từ quá trình chế biến gồm nước thải phát sinh từ Nhà máy chế biến tinh
quặng và nhà máy chế biến sâu Vonfram. Trong đó, chủ yếu và đáng chú ý là
nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của Nhà máy chế biến tinh quặng. Đa
số các loại nước thải nay được tuần hoàn tái sử dụng ngay trong nhà máy, không
thải ra nguồn nước.
c. Nước mưa chảy tràn
Tại Mỏ Núi Pháo, nước mưa chảy tràn phân chia theo 3 khu vực, gồm
nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy chế biến tinh quặng, khu vực nhà máy chế
biến sâu Vonfram và khu vực bãi thải.
- Nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy chế biến tinh quặng: gồm nước
mưa chảy tràn khu vực văn phòng, khu vực nhà máy và khu vực trạm nghiền.
Nước mưa chảy tràn khu vực văn phòng, nhà máy chủ yếu có hàm lượng TSS
cao do quá trình rửa trôi từ bề mặt, trong khi đó, nước mưa chảy tràn khu vực
trạm nghiền ngoài hàm lượng TSS cao còn có nguy cơ ô nhiễm một số kim loại
nặng như Fe, Mn, As do quá trình rửa quặng của trạm nghiền. Toàn bộ nước
mưa chảy tràn khu vực nhà máy chế biến tinh quặng được thu gom về hồ PSSP.
- Nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy chế biến sâu Vonfram: Nước mưa
chảy tràn khu vực nhà máy chế biến sâu Vonfram không có nguy cơ ô nhiễm,
được thu gom thoát về hồ PTP.
- Nước mưa chảy tràn khu vực bãi thải: Tại Mỏ Núi Pháo, bãi đất đá thải là nơi
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
chứa đất đá thải thông thường (không có khả năng tạo axit) phát sinh từ quá
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
29
trình khai thác quặng tại moong. Tuy nhiên đất đá thải thông thường thải ra từ
moong khai thác quặng sunfua vẫn có khả năng chứa một hàm lượng sunfua
nhất định, do đó nước mưa chảy tràn trong khu vực vẫn có thể có khả năng có
tính axit do quá trình oxy hóa sunfua và có hàm lượng các kim loại nặng Fe, As,
Mn...cao do tính linh động hòa tan của các kim loại này trong điều kiện dòng
chảy có pH thấp.
4.3. Phân tích chất lượng nước thải công ty khai thác và chế biến khoáng
sản Núi Pháo
4.3.1. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước
Các thông số quan trắc: COD, N-NH4, P-PO43-
, Độ đục,TSS, Colifom,
DO, PH,T(O
C), BOD5 quá trình quan trắc được tiên hành theo đúng tiêu chuẩn
Việt Nam, kết phân tích và đo đạc được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 4.3: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải
công ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo
COD N-NH4+
P-PO43-
Độ đục TSS Colifom DO PH T(0
C) BOD5
DP1 7 0.3 0,03 4 6 4100 5,64 6,7 28 3
DP2 27 0,21 0,05 7 12 230 4.2 6,7 28 16
QCVN
40:2011/
150 10 - - 100 5000 - 5,5-9 40 50
BTNMT,
(Cột B)
4.3.2. So sánh kết quả phân tích chất lượng nước với QCVN
So sánh kết quả đo đặc, khảo sát tháng 4 năm 2018 và kết quả phân tích
của các yếu tố với QCVN 40:2011/BTNMT cho thấy;
a. Nhiệt độ
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Qua số liêu phân tích bảng 4.3 cho thấy nhiệt độ tại vị trí lấy mẫu khá ổn
định cả 2 điểm quan trắc có giá trị đều bằng 280
C, đều nằm trong khoảng cho
phép QCVN 40:2011/BTNMT, (cột B).
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
30
b. Gía trị PH;
pH là một chỉ số xác định tính chất hoá học của nước. Thang pH chỉ từ 0-
14; Về lý thuyết, nước có pH = 7 là trung tính. Qua số liệu phân tích bảng 4.3
cho thấy PH cả 2 vị trí lấy mẫu đều bằng 6,7 cho thấy chất lượng nước tại khu
vực này khá tốt nằm trong khoảng cho phép QCVN 40:2011/BTNMT, chuẩn B
từ 5,5 đến 9 đối với nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng
cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
C. Ôxy hòa tan;DO
Hàm lượng oxygen hòa tan là lượng oxy hoà tan trong nước cần thiết cho
sự hô hấp của các sinh vật nước (cá, lưỡng thể, thuỷ sinh, côn trùng v.v…)
chúng được tạo ra do sự hòa tan từ khí quyển hoặc do sự quang hợp của tảo. Các
yếu tố ảnh hưởng đến sự hoà tan oxy vào nước là nhiệt độ, áp suất khí quyển,
dòng chảy, địa điểm, địa hình. Giá trị DO trong nước phụ thuộc vào tính chất vật
lý, hoá học và các hoạt động sinh học xảy ra trong đó. Nồng độ oxy tự do trong
nước nằm trong khoảng 8 – 10 ppm. Khi nồng độ DO thấp, các loài sinh vật
nước giảm hoạt động hoặc bị chết. Phân tích DO cho ta đánh giá mức độ ô
nhiễm nước và kiểm tra quá trình xử lý nước thải.
Dựa vào bảng 4.3 kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải công
ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo ta có thể thấy hàm lượng DO tại các
điểm lấy đều nằm trong khoảng cho phép QCVN 40:2011/BTNMT, chuẩn B.
d. Nhu cầu ô xi hóa sinh học (BOD5)
Nhu cầu ô xi hóa sinh học (BOD5) là lượng oxy cần cho vi sinh vật tiêu
thụ để ô xy hoá sinh học các chất hữu cơ trong bóng tối ở điều kiện tiêu chuẩn
về nhiệt độ và thời gian. Kết quả so sánh hàm lượng BOD5 được thể hiện như
sau
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
BOD
5
(mg/l)
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
31
Hình 4.3: (Kết quả so sánh hàm lượng BOD5)
Hình 4.3 cho thấy hàm lượng BOD5 tại 2 điểm có sự chênh lệch nhau khá
cao tuy nhiên cả 2 điểm có hàm lượng BOD5 thấp hơn khoảng cho phép theo
QCVN 40:2011/BTNMT, chuẩn B;
e. Nhu cầu ô xy hóa học (COD)
Nhu cầu oxy hóa học là lượng oxy cần thiết để oxy hoá các hợp chất hoá
học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ. COD là lượng oxy cần để oxy hoá
toàn bộ các chất hoá học trong nước, trong khi đó BOD là lượng oxy cần thiết để
oxy hoá một phần các hợp chất hữu cơ dễ phân huỷ bởi vi sinh vật. Toàn bộ
lượng oxy sử dụng cho các phản ứng trên được lấy từ oxy hoà tan trong nước
(DO). Kết quả so sánh hàm lượng COD tại các điểm quan trắc thể hiện ở
hình:4.4.
(mg/l)
COD
Hình 4.4: (Kết quả so sánh hàm lượng COD)
Hàm lượng BOD có sự biến động giữa các điểm cao nhất tại DP2 còn
thấp nhất tại DP1 tuy nhiên hàm lượng BOD của cả 2 điểm đều thấp hơn quá
nhiều so với QCVN 40:2011/BTNMT;
f. Độ đục (NTU)
Độ đục là một trong những tính chất vật lý của nước, được hình thành từ
sự lắng cặn của các chất lơ lửng trong nước hoặc do thành phần bùn đất có trong
nước hình thành nên.Qua số liệu phân tích bảng 4.3 cho thấy 2 điểm quan trắc
đều có kết quả chênh lệch nhau khá cao, giá trị DP2 gần bằng 2 lần giá trị DP1.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
32
g. Tổng chất rắn lơ lửng ( TSS)
Tổng chất rắn lơ lửng biểu thị cho lượng các chất hòa tan được trong
nước, sự có mặt của các chất này sẽ làm đục, thay đổi màu sác một số tính chất
của nước. Vì vậy tổng chất rắn lơ lửng càng nhiều thì nước càng bẩn. kết quả so
sánh hàm lượng TSS được thể hiện ở hình:4.5.
TSS
(mg/l)
Hình 4.5: (Kết quả so sánh hàm lượng TSS)
Qua hình 4.5 cho thấy giá trị (TSS) tại các điểm quan trắc đều thấp hơn
giá trị cho phép QCVN 40/2011/BTNMT chuẩn B về quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về nước thải công nghiệp.
h. Amoni (N-NH4+
)
Hàm lượng amoni là một trong những thông số quyết định đến đánh giá
chất lượng nước thải công nghiệp cũng như chất lượng nước nói chung. Trong
điều kiện bình thường, hàm lượng amoni là một trong các loại chất dinh dưỡng
càn thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật, tuy nhiên hàm lượng
amoni trong nước quá lớn thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước, khả năng sinh
trưởng và phát triển của các loại sinh vật. kết quả so sánh được thể hiện ở
hình:4.6.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
33
N-NH4+(mg/l)
Hình 4.6: (Kết quả so sánh hàm lượng NH4+)
Qua hình 4.6. cho thấy hàm lượng amoni (N-NH4+) của cả hai điểm so
với với QCVN 40:2011/BTNMT, chuẩn B là rất thấp
i. Phosphat P-PO4
3-
Trong điều kiện bình thương hàm phosphat là một trong các loại dinh
dưỡng cần thiết cho sinh trưởng và phát triển cảu sinh vật, tuy nhiên khi hàm
lượng phosphat trong nước quá lớn thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước, khả
năng sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật. Dựa vào số liệu quan trắc
bảng 4.3 có thể thể thấy hàm lượng photphats tại 2 của xả nước thải DP1,DP2,
của công ty không đồng đều giá trị phopthats cao nhất tại điểm DP2 là 0,05 giá
trị photphats thấp nhất tại điểm DP1 là 0,03.
K. Colifom
Coliforms là một loại vi khuẩn gram kỵ khí, hình que và không bào tử.
Chúng là nhóm vi khuẩn phổ biến và sống được trong nhiều môi trường khác
nhau như đất, nước (nước uống, nước sinh hoạt và nước nuôi trồng thủy sản),
thức ăn và trong phân động vật. Để đánh giá chất lượng nước dưới gốc độ ô
nhiễm tác nhân sinh học, người ta thường dùng chỉ số colifom, đây là chỉ số
phản ánh số lượng vi sinh vật trong nước, biểu hiện sự ô nhiễm nước bởi các tác
nhân sinh học. Kết quả so sánh thể hiện ở hình: 4.7.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
34
Hình 4.7: (Kết quả so sánh chỉ số Colifom)
Dựa vào biểu đồ có thể thấy giá trị colifom tại 2 điêm quan trắc có sự
chênh lệch nhau khá lớn giá trị DP1cao gấp 195 lần với giá trị DP2, So sánh cả
2 với QCVN 40:2011 giá trị colifom vẫn ở dưới mức giới hạn cho phép B về các
thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không
dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
4.3.3. Đánh giá chất lượng nước dựa vào chỉ số chất lượng nước (WQI)
4.3.3.1.Các bước tính toán chỉ số chất lượng nước
Bước 1: Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc từ trạm quan trắc môi trường nước mặt lục địa ( Số liệu đã qua sử lý )
- Số liệu quan trắc được thu thập phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Số liệu quan trắc sử dụng để tính WQI là số liệu của quan trắc nước mặt
lục địa theo đợt đối với quan trắc định kỳ hoặc giá trị trung bình của thông số
trong một khoảng thời gian xác định đối với quan trắc liên tục;
+ Các thông số được sử dụng để tính WQI trong Quyết định số 879/QĐ-
TCMT ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường
bao gồm các thông số: DO, nhiệt độ, BOD5, COD, N-NH4 + , P-PO4 3- , TSS,
độ đục, Tổng Coliform, pH.
+ Số liệu quan trắc được đưa vào tính toán đã qua xử lý, đảm bảo đã loại
bỏ các giá trị sai lệch, đạt yêu cầu đối với quy trình quy phạm về đảm bảo và
kiểm soát chất lượng số liệu.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
35
Bước 2. Tính toán các giá trị WQI theo công thức sau
* WQI thông số (WQISI) được tính toán cho các thông số BOD5, COD,
N-NH4+
, P-PO43-
, TSS, độ đục, Tổng Coliform theo công thức như sau:
=
− +1
+1 − + +1
(Công thức 1)
+1
−
Trong đó:
+ : Nồng độ giới hạn dưới của giá trị thông số quan trắc được quy định
trong bảng 4.4 tương ứng với mức i
+ +1: Nồng độ giới hạn trên của giá trị thông số quan trắc được quy định trong bảng 4.4 tương ứng với mức i+1
+ : Giá trị WQI ở mức i đã cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi
+ +1: Giá trị WQI ở mức i+1 cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi+1
+ Cp: Giá trị của thông số quan trắc được đưa vào tính toán
Bảng 4.4: Bảng quy định các giá trị qi, Bpi đối với từng thông số
Giá trị BPi quy định đối với từng thông số
i qi
BOD5 COD N-NH4+ P-PO43-
Độ đục TSS Coliform
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (NTU) (mg/l) (MPN/100ml)
1 100 ≤4 ≤10 ≤0.1 ≤0.1 ≤5 ≤20 ≤2500
2 75 6 15 0.2 0.2 20 30 5000
3 50 15 30 0.5 0.3 30 50 7500
4 25 25 50 1 0.5 70 100 10.000
5 1 ≥50 ≥80 ≥5 ≥6 ≥100 >100 >10.000
Ghi chú: Trường hợp giá trị Cp của thông số trùng với giá trị BPi đã cho
trong bảng, thì xác định được WQI của thông số chính bằng giá trị qi tương ứng.
* Tính giá trị WQI đối với thông số DO (WQIDO): tính toán thông qua giá
trị DO % bão hòa.
- Tính toán giá trị DO % bão
hòa: + Tính giá trị DO bãohòa:
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
36
DObaohoa=14.652 - 0.41022T + 0.0079910T2
- 0.000077774T3
T: nhiệt độ môi trường nước tại thời điểm quan trắc (đơn vị:
0C). + Tính giá trị DO % bãohòa:
DO á ℎò = DOℎò / O á ℎò ∗ 100
Trong đó DOℎò : Giá trị DO quan trắc được (đơn vị: mg/)l - Tính giá trị WQIDO
= +1− − +
(Công thức 2)
+1
−
Trong đó:
Cp: giá trị DO % bão hòa
BPi, BPi+1, qi, qi+1 là các giá trị tương ứng với mức i, i+1 trong bảng: 4.5
Bảng 4.5: Bảng quy định các giá trị BPi và qi đối với DO%bãohòa
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BPi ≤20 20 50 75 88 112 125 150 200 ≥200
qi 1 25 50 75 100 100 75 50 25 1
Nếu giá trị DO%bãohòa ≤ 20 thì WQIDO bằng 1 .
Nếu 20< giá trị DO%bãohòa < 88 thì WQIDO được tính theo công thức 2
và sử dụng Bảng 4.5.
Nếu 88≤ giá trị DO%bãohòa ≤ 112 thì WQIDO bằng 100.
Nếu 112< giá trị DO%bãohòa < 200 thì WQIDO được tính theo công thức
1 và sử dụng Bảng 4.5.
Nếu giá trị DO%bãohòa ≥200 thì WQIDO bằng 1.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
37
* Tính giá trị WQI đối với thông số pH
Bảng 4.6: Bảng quy định các giá trị BPi và qi đối với thông số pH
I 1 2 3 4 5 6
BPi ≤5.5 5.5 6 8.5 9 ≥9
qi 1 50 100 100 50 1
Nếu giá trị pH≤5.5 thì WQIpH bằng 1.
Nếu5,5<giá trịpH<6thì WQIpH được tính theo công thức 2 và sử dụng
bảng 4.6.
Nếu 6≤ giá trị pH≤8,5 thì WQIpH bằng 100.
Nếu 8.5< giá trị pH<9 thì WQIpH được tính theo công thức 1 và sử dụng
bảng 4.6
Nếu giá trị pH≥9 thì WQIpH bằng 1.
Bước 3.Tính toánWQI cho từng điểm quan trắc
Sau khi tính toán WQI đối với từng thông số nêu trên, việc tính toán WQI
được áp dụng theo công thức sau:
5 2
1
1 1
2
QI = × ×
100 5
=1
2
=1
Trong đó:
WQIa: Giá trị WQI đã tính toán đối với 05 thông số: DO, BOD5
, COD, N-NH4 , P-PO4
WQIB: Giá trị WQI đã tính toán đối với 02 thông số: TSS, độ đục
WQIc: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số Tổng Coliform
WQIPH: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số pH
Ghi chú: Giá trị WQI sau khi tính toán sẽ được làm tròn thành số nguyên.
Bước 4. So sánh chỉ số chất lượng nước đã được tính toán với bảng
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
đánh giá
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
38
Sau khi tính toán được WQI, sử dụng bảng xác định giá trị WQI tương
ứng với mức đánh giá chất lượng nước để so sánh, đánh giá, cụ thể như sau:
Bảng 4.7: So sánh giá trị WQI
Giá trị
Mức đánh giá chất lượng nước Màu
WQI
91 - 100 Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt
Xanh nước
biển
76-90
Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt Xanh lá
nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp cây
51-75
Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục
Vàng
đích tương đương khác
26-50
Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích
Da cam
tương đương khác
0-25
Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý
Đỏ
trong tương lai
4.3.3.2. Kết quả tính toán WQI
Dựa vào kết quả phân tích và tính toán theo chỉ số WQI ta có được kết
quả WQI Thông số và WQI Tổng thể hiện dưới bảng sau đây:
Bảng 4.8: Kết quả tính toán WQIThông số và WQITổng
BOD5 PH COD P-PO4
3-
TSS
Độ
Colifom N-NH4 WQITổng
đục
DP1 100 100 100 100 100 100 84 66.6667 90.397
DP2 47.5 100 53.75 100 100 100 100 74.1667 87.048
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Dựa vào bảng kết quả tính toán WQIThông số và WQITổng cho thấy giá trị
WQI Tổng của DP2 thấp chủ yêu do BOD và COD thấp hơn điểm còn lại. Nhìn
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
39
chung WQITổng tại 2 điểm quan trắc đều cao do kết hợp nhiều thông số với nhau
nhằm đánh giá một cách tổng quan tại các điểm thời điểm quan trắc, đây là ưu
điểm của việc sử dụng chỉ số WQI.
4.3.3.3. Đánh giá chất lượng nước bằng WQI
Dựa vào thang điểm của chỉ số chất lượng nước WQI tại các điểm lấy
mẫu được đánh giá cụ thể như sau:
Bảng 4.9: So sánh các giá trị WQITổng đối với thang điểm
Vị trí Gía trị WQITổng Mức đánh giá chất lượng nước Màu
Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước
Xanh
DP1 90.397 nước
sinh hoạt
biển
Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh
Xanh lá
DP2 86.85 hoạt nhưng cần các biện pháp sử lý
cây
phù hợp
Từ bảng so sánh các giá trị WQI với thang điểm cho thấy giá trị WQITổng
tại 2 điểm quan trắc đều có sự khác nhau. Tại vị trí DP1 giá trị WQITổng được
xác định với giá trị là 90,397 điều này cho thấy chất lượng nước tại khu vực này
khá tốt phù với mục đích cấp nước sinh hoạt. Còn tại vị trí DP2 giá trị WQITổng
được xác định với giá trị là 86.85 được biểu thị với gian màu Xanh lá cây chất
lượng nước tại khu vực này Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng
cần các biện pháp sử lý phù hợp.
4.4. Một số biện pháp khác phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước do
nước thải nhà máy gây ra.
a. Biện pháp quản lý:
- Giảm nhu cầu sử dụng nước và giảm lưu lượng nước thải xả ra nguồn
nước: Quy trình sản xuất tại Nhà máy chế biến sâu Vonfram là chu trình khép
kín, hầu như không có nước thải trực tiếp sản xuất phát sinh sau toàn bộ quy
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
40
trình; nước thải sản xuất phát sinh chỉ có một lượng nhỏ nước thải vệ sinh nhà
xưởng, máy móc. Lượng nước thải trong bùn thải quặng đuôi từ các quá trình
chế biến quặng sunfua, quá trình chế biến quặng oxit từ Nhà máy chế biến tinh
quặng sau quá trình lắng và trữ tại khu hồ chứa được tuần hoàn toàn bộ hoặc
một phần về tái sử dụng cho quá trình chế biến tinh quặng. Nước thải tháo khô
moong được bơm ra hồ chứa để cấp bổ sung cho lượng nước tuần hoàn trở lại
nhà máy từ hồ.
- Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải đồng bộ với các giai
đoạn hoạt động của Mỏ: Hệ thống thu gom, xử lý mở rộng, nâng cấp để bảo đảm
nước thải được thu gom triệt để, xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra nguồn nước.
- Thành lập Bộ phận chuyên trách về quản lý môi trường, quản lý nước
thải (Phòng Môi trường): Theo dõi giám sát quá trình vận hành của hệ thống thu
gom, xử lý, thoát nước thải; kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của
các hệ thống xử lý để kịp thời phát hiện các sự cố, báo cáo triển khai ứng phó
khắc phục; thực hiện công tác quan trắc, giám sát môi trường gồm có quan trắc
chất lượng, lưu lượng nước thải, nước mặt, nước ngầm...
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc
thanh kiểm tra và giám sát môi trường.
- Hàng ngày tiến hành quan trắc thông số pH tại moong khai thác, hồ chứa
nước mưa chảy tràn bãi thải để kịp thời xử lý trung hòa axit bằng sữa vôi và kết
tủa kim loại nặng.
b. Biện pháp kỹ thuật:
- Định kỳ nạo vét các rãnh thoát nước, các hồ, hồ lắng nước mưa chảy
tràn, để bảo đảm hiệu quả tích trữ và xử lý nước thải tại các công trình này.
- Cải tạo mở rộng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn bãi thải, tăng
diện tích hồ lắng nước mưa chảy tràn. Tăng dung tích chứa để tăng khả năng
lắng cặn khi lượng nước mưa chảy tràn bãi thải gia tăng.
- Nâng cao các đập chứa khu vực hồ chứa quặng đuôi để bảo đảm khả
năng tích trữ và xử lý nước tại các hồ chứa.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
41
- Bố trí xây dựng công trình xử lý nước thải trong trường hợp hàm lượng
các kim loại nặng trong nước thải vượt quy chuẩn xả thải.
c. Biện pháp tuyên truyền giáo dục:
- Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của công đồng về tầm quan
trong của nước.
- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước.
- Tuyên truyền, phổ biến cho người dân để họ hiểu hơn về ô nhiễm môi trường, để họ hiểu, theo dõi và biết được thông tin về môi trường sống
của mình.
- Tổ chức thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức và
trách nhiệm bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường cho các cán bộ công nhân
viên trong công ty.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
42
PHẦN 5.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
5.1. Kết luận
Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo nằm tại xã Hà
Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một mỏ đa kim lớn và là dự
án về khoáng sản lớn tại Việt Nam với nguồn lực tài chính mạnh, công nghệ
hiện đại, với nhiều phân khu chức năng rộng, nhiều hạng mục công trình hoạt
động chính của Công ty tại Mỏ Núi Pháo là khai thác quặng từ moong lộ thiên,
tuyển luyện quặng và chế biến sâu Vonfram tại các nhà máy chế biến. Qua quá
trình thực tập và tiến hành nghiên cứu em đi đến kết luận như sau:
* Hiện trạng nước;
- Từ kết quả phân tích em nhận thấy hàm lượng của tất cả các chỉ tiêu
phân tích đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp
nước sinh hoạt).
- Về kết quả tính toán
+ Tại điểm DP1: Giá trị WQITổng cao nhất 90,397, nguồn nước này có thể
sử dụng được cho mục đích sinh hoạt.
+ Tại điểm DP2 : Giá trị WQITổng cũng tương đối cao 86,85, nguồn nước
này cũng có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý
phù hợp, bảo vệ đời sống thủy sinh.
* Mô hình kiểm soát chất lượng nước theo (chỉ số WQI);
Nhìn chung giá trị WQITổng tại 2 điểm quan trắc đều cao do kết hợp nhiều
thông số với nhau nhằm đánh giá một cách tổng quan đây là ưu điểm của việc sử
dụng chỉ số WQI.
Trong quá trình hoạt động khai thác, sản xuất tại Mỏ Núi Pháo, Công ty
khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo xả nước thải ra hệ thống suối Cát và
suối Thủy Tinh trong khu vực tại 2 vị trí xả thải như đã phân tích ở trên, đã được
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
43
thu gom và xử lý một cách hiệu quả nhờ hệ thống công trình thu gom các loại
nước thải phát sinh, xử lý nước thải và xả nước thải được thể hiện là các thông
số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép. Mặc dù đã sử dụng các biện
pháp hạn chế tối đa về tác động đến môi trường, nhưng mỏ Núi Pháo vẫn có
những tác động tích cực và tiêu cực nhất định.
Vì vậy, trong thời gian tới, Công ty Khai thác và chế biến khoáng sản Núi
Pháo sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả đã và đang
áp dụng tại mỏ Núi Pháo, đồng thời sẽ triển khai các biện pháp để bảo đảm khả
năng thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra nguồn nước.
Biên pháp khác phục nhàm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nhà máy
gây ra bằng cách quản lý tốt, vận hành tốt các trang thiết bị kỹ thuật, tuyên
truyền giáo dục….
5.2. Đề nghị
Cần có những nghiên cứu chi tiết về thực trang môi trường nước thải tại
công ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo để đánh giá mức độ ô nhiễm và
đề ra các giải pháp một cách tốt nhất để bảo vệ môi trường.
Đề nghị UBND huyện Đại Từ tiến hành lập cam kết bảo vệ môi trường
cho các nhà máy ở trong khu vực Đại từ để nhà máy có ý thức và trách nhiệm
trong việc bảo vệ môi trường.
Trong quá trình thực hiện, bài khóa luận của em còn nhiều thiếu sót,
mong thầy cô và các bạn góp ý để hoàn thiện hơn .
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước thải theo (chỉ số WQI) tại công ty SGS Núi Pháo
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước thải theo (chỉ số WQI) tại công ty SGS Núi Pháo
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước thải theo (chỉ số WQI) tại công ty SGS Núi Pháo
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước thải theo (chỉ số WQI) tại công ty SGS Núi Pháo

More Related Content

Similar to Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước thải theo (chỉ số WQI) tại công ty SGS Núi Pháo

Khoá luận tốt nghiệp Đại học 12 Đánh giá hiện trạng nước thải sinh hoạt tại k...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 12 Đánh giá hiện trạng nước thải sinh hoạt tại k...Khoá luận tốt nghiệp Đại học 12 Đánh giá hiện trạng nước thải sinh hoạt tại k...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 12 Đánh giá hiện trạng nước thải sinh hoạt tại k...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai ChâuĐánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phầ...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phầ...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phầ...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phầ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...
Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...
Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất hạt điều tẩm trà xanh
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất hạt điều tẩm trà xanhĐồ án tốt nghiệp Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất hạt điều tẩm trà xanh
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất hạt điều tẩm trà xanh
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá Hiện trạng xử lý nước thải trong khai t...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá Hiện trạng xử lý nước thải trong khai t...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá Hiện trạng xử lý nước thải trong khai t...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá Hiện trạng xử lý nước thải trong khai t...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm th...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm th...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm th...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm th...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại c...Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại c...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 3 Đánh giá hiện trạng môi trường của một số tran...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 3 Đánh giá hiện trạng môi trường của một số tran...Khoá luận tốt nghiệp Đại học 3 Đánh giá hiện trạng môi trường của một số tran...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 3 Đánh giá hiện trạng môi trường của một số tran...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường của một số trang ...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường của một số trang ...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường của một số trang ...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường của một số trang ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả nă...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả nă...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả nă...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả nă...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Similar to Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước thải theo (chỉ số WQI) tại công ty SGS Núi Pháo (20)

Khoá luận tốt nghiệp Đại học 12 Đánh giá hiện trạng nước thải sinh hoạt tại k...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 12 Đánh giá hiện trạng nước thải sinh hoạt tại k...Khoá luận tốt nghiệp Đại học 12 Đánh giá hiện trạng nước thải sinh hoạt tại k...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 12 Đánh giá hiện trạng nước thải sinh hoạt tại k...
 
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai ChâuĐánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phầ...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phầ...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phầ...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phầ...
 
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom ...
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải Công ty...
 
Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...
Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...
Khoá luận tốt nghiệp đại học Đánh giá mức độ ô nhiễm đất do tồn dư hóa chất b...
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất hạt điều tẩm trà xanh
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất hạt điều tẩm trà xanhĐồ án tốt nghiệp Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất hạt điều tẩm trà xanh
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất hạt điều tẩm trà xanh
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá Hiện trạng xử lý nước thải trong khai t...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá Hiện trạng xử lý nước thải trong khai t...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá Hiện trạng xử lý nước thải trong khai t...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá Hiện trạng xử lý nước thải trong khai t...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 6 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề tại k...
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm th...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm th...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm th...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm th...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại các...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại c...Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 5 Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại c...
 
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 3 Đánh giá hiện trạng môi trường của một số tran...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 3 Đánh giá hiện trạng môi trường của một số tran...Khoá luận tốt nghiệp Đại học 3 Đánh giá hiện trạng môi trường của một số tran...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học 3 Đánh giá hiện trạng môi trường của một số tran...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường của một số trang ...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường của một số trang ...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường của một số trang ...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá hiện trạng môi trường của một số trang ...
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả nă...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả nă...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả nă...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả nă...
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn

XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦCHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốcVai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nayThuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂYTƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tônTừ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤNTIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬTTIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦTIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn (20)

XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
 
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
 
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦCHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
 
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốcVai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
 
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
 
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
 
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
 
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nayThuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
 
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
 
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂYTƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
 
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tônTừ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
 
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
 
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤNTIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
 
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬTTIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
 
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦTIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
 

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước thải theo (chỉ số WQI) tại công ty SGS Núi Pháo

 • 1. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Lời cảm ơn Được sự đồng ý của Khoa Môi Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã đi thực tập tại Công ty SGS Núi Pháo với đề tài: ‘’Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước thải theo (chỉ số WQI) tại công ty SGS Núi Pháo’’. Để hoàn thành được đề tài này em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Ban chủ nhiệm khoa Môi trường, các thầy giáo, cô giáo trong trường đã truyền đạt cho em trong thời gian học tập và rèn luyện tại nhà trường. Đặc biệt, em xin được bày tỏ long kính trọng, cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo Ths. Hoàng Qúy Nhân người đã hết lòng giúp đỡ, tận tình hướng dẫn em trong xuất quá trình thực hiện chuyên đề. Em cũng xin chân thành cảm ơn tới các anh (chị) trong công ty SGS Núi Pháo đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và rèn luyện. Trong thời gian thực tập em đã cố gắng hết sức mình, nhưng do kinh nghiệm và kiến thức có hạn nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu xót và khuyết điểm. Em rất mong được các thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung để bản luận văn tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 06 tháng 04 năm 2018 Sinh viên Trương Văn Mau
 • 2. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: thông số.........................................................................................................99 Bảng 2.2: Chỉ số phụ Oxy hòa tan.................................................................................99 Bảng 2.3: Đánh giá WQI cuối cùng ..........................................................................1010 Bảng 2.4: Đánh giá cac mức WQI.............................................................................1212 Bảng 2.5: Thông số chất lượng nước ........................................................................1414 Bảng 2.6: Phân loại nguồn nước mặt theo chỉ số WQI .............................................1516 Bảng 3.1: vị trí quan trắc môi trường nước tại công ty khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo ..................................................................................................................................................17 Bảng 4.1: Cơ cấu kinh tế xã Hà Thượng.................................................................... 222 Bảng 4.2: Kết quả điều tra về dân số, lao động việc làm xã Hà Thượng................... 233 Bảng 4.3: Kết quả tích chất lượng môi trường nước thải công ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo...................................................................2929 Bảng 4.4: Bảng quy định các giá trị qi, Bpi đối với từng thông số........................................35 Bảng 4.5: Bảng quy định các giá trị BPi và qi đối với DO%bãohòa.............................3636 Bảng 4.6: Bảng quy định các giá trị BPi và qi đối với thông số pH ..........................3737 Bảng 4.7: So sánh giá trị WQI...................................................................................3838 Bảng 4.8: Kết quả tính toán WQIThông số và WQITổng.................................................3838 Bảng 4.9: So sánh các giá trị WQITổng đối với thang điểm .......................................3939
 • 3. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Vị trí Khu dự án khai thác, chế biến Vonfram, Flourit, Bismuth, đồng và vàng Núi Pháo......................................................................................................................... 16 Hình 4.1: Bản đồ Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.....................2020 Hình 4.2. Sơ đồ xả nước thải trong quá trình khai thác, chế biến sản xuất tại mỏ Núi Pháo ........................................................................................................2424 Hình 4.3: (Kết quả so sánh hàm lượng BOD5)..........................................................3030 Hình 4.4: (Kết quả so sánh hàm lượng COD) ...........................................................3131 Hình 4.5: (Kết quả so sánh hàm lượng SS) ...............................................................3232 Hình 4.6: (Kết quả so sánh hàm lượng NH4+)..........................................................3333 Hình 4.7: (Kết quả so sánh chỉ số Colifom) ..............................................................3434
 • 4. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Tiếng Việt BOD Nhu cầu oxy sinh hóa BTNMT Bộ tài nguyên Môi trường COD Nhu cầu oxy hóa học DO Lượng oxy hòa tan NTU Độ đục QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ – TCMT Quyết định - Tổng cục Môi trường TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TSS Tổng chất rắn lơ lửng TT- BTNMT Thông tư – Bộ tài nguyên Môi trường WQI Water Quality Index-WQI
 • 5. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net v MỤC LỤC Phần 1. MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề................................................................................................................ 1 1.2. Mục tiêu của đề tài................................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ..................................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................... 2 1.3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................... 2 PHẦN 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU................................................................................ 4 2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................................ 2 2.1.1. Một số khái niệm liên quan .................................................................................. 2 2.1.2. Các thông số đánh giá chất lượng nước ............................................................... 5 2.1.3. Cơ sở pháp lý........................................................................................................ 7 2.2.Tình hình nghiên cứu chỉ số WQI trong và ngoài nước........................................... 8 2.2.1. Ngoài nước ........................................................................................................... 8 2.2.2. Trong nước..................................................................................................................................... 12 PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............ 16 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 16 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................... 16 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................ 16 3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành............................................................................. 17 3.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................................. 17 3.4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................... 18 3.4.1. Phương pháp thu thập – tổng hợp tài liệu........................................................... 18 3.4.2. Phương pháp đánh giá chất lượng nước theo chỉ số chất lượng nước WQI................................................................................. 18 3.4.3. Quy trình tính toán và sử dụng WQI trong đánh giá chất lượng môi trường nước mặt lục địa ...................................................................... 19 3.4.4.Tổng hợp viết báo cáo ......................................................................................... 19
 • 6. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net vi PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN............................................ 20 4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại xã Hà Thượng ..........................................200 4.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................200 4.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội....................................................................................222 4.2. Hiện trạng sử dụng nước và nước thải của nhà máy ...........................................244 4.2.1. Nhu cầu sử dụng nước....................................................................................2424 4.2.2. Nguồn xả của nhà máy Núi Pháo ...................................................................2626 4.3. Phân tích chất lượng nước thải công ty khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo........................................................................................................................................................ 29 4.3.1. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nướcError! Bookmark not defined.29 4.3.2. So sánh kết quả quan trắc chất lượng nước với QCVN .................................2929 4.3.3. Đánh giá chất lượng nước dựa vào chỉ số chất lượng nước (WQI).............. 34 4.3.3.1. Các bước tính toán chỉ số chất lượng nước .................................................3434 4.3.3.2. Kết quả tính toán WQI........................................................................................................ 38 4.3.3.3. Đánh giá chất lượng nước bằng WQI..........................................................3939 4.4. Một số biện pháp khác phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước do nước thải nhà máy gây ra. .......................................................3939 PHẦN 5.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ........................................................................4242 5.1. Kết luận................................................................................................................422 5.2. Đề nghị ................................................................................................................433
 • 7. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1 PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Ngày nay nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tuy nhiên sự phát triển đó đã kéo theo một loạt những hệ lụy gây hại cho đời sống của người dân và sinh vật sống trong tự nhiên một trong những vấn đề bức bách là ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường nước mặt. Cũng như không khí và ánh sáng, nước là nguồn tài nguyên không thể thiếu được trong đời sống con người. Trong quá trình hình thành sự sống trên Trái đất, nước và môi trường nước đóng vai trò rất quan trọng. Nước tham gia vào vào hầu hết các hoạt động của sự sống và sản xuất. Trong những năm gần đây Việt Nam đang không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, những lợi ích mà công nghiệp hóa - hiện đại hóa mang lại được thể hiện rất rõ qua tình hình tăng trưởng kinh tế, giáo dục,xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những hiệu quả tích cực do công nghiệp hóa - hiện đại hóa mang lại thì đồng thời nó cũng làm phát sinh rất nhiều tác động đến môi trường. Trong đó, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản là một trong những vấn đề nóng hổi nhất. Trong những năm gần đây, theo nhịp độ phát triển chung của cả nước tỉnh Thái nguyên cũng đã có nhiều cơ hội để phát huy các nguồn lực, thế mạnh cho sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, dự án khai thác khoáng sản khu Núi Pháo thuộc huyện Đại Từ là một điển hình. Công ty THNH khai thác chế biến khoáng sản núi pháo là một dự án lớn có ý nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội và khối lượng công việc đồ sộ. Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo được Chính phủ cấp phép đầu tư từ tháng 3 năm 2004 với tổng vốn hơn 500 triệu USD. Đây là Dự án khai thác quặng đa kim công nghệ cao chủ yếu là Vonfram lớn nhất Việt Nam và đứng
 • 8. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2 thứ hai trên thế giới. Dự án có tổng diện tích hơn 670 ha nằm trên địa bàn các xã Hà Thượng, Hùng Sơn,Tâm Linh, Cát Nê và Tiên Hội của huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.[2] Trải qua hơn 14 năm tồn tại và hoạt động của dự án đã góp phần rất lớn vào sự phát triển của nhà máy khai thác chế biến kháng sản núi pháo tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Nhưng sự hoạt động của công ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo cũng có những ảnh hưởng xấu đến môi trường trong đó có môi trường nước. Xuất phát từ thực tế đó, được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Môi trường, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Ths Hoàng Qúy Nhân, em tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước thải theo (chỉ số WQI) tại công ty SGS Núi Pháo”. 1.2. Mục tiêu của đề tài 1.2.1. Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước thải theo (chỉ số WQI) tại công ty SGS Núi Pháo. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể + Nghiên cứu thực trạng môi trường nước thải + So sánh kết quả phân tích chất lượng nước so với QCVN + Tính toán chỉ số WQI + Xác định giá trị WQITổng với mức đánh giá chất lượng nước + Đề xuất những giải pháp bảo vệ, sử dụng tài nguyên nước có tính khả thi, phù hợi với khu vực xung quanh nhà máy Núi Pháo 1.3. Ý nghĩa của đề tài
 • 9. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học: Giúp bản thân em có cơ hội tiếp cận với cách thức thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học, giúp em
 • 10. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 3 vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và rèn luyện về kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu, tiếp thu và học hỏi những kinh nghiệm từ thực tế. - Ý nghĩa trong thực tiễn: + Tăng cường trách nhiệm của ban lãnh đạo nhà máy trước hoạt động khai thác đến môi trường, từ đó có hoạt động tích cực trong việc xử lý nước thải. + Cảnh báo nguy cơ tiềm tàng về ô nhiễm suy thoái môi trường nước do nước thải gây ra, ngăn ngừa và giảm thiểu ảnh hưởng của nước thải đến môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân khu vực nhà máy.
 • 11. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 4 PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Cơ sở khoa học 2.1.1. Một số khái niệm liên quan - Chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI) là một chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó; được biểu diễn qua một thang điểm. [7] - WQI thông số (viết tắt là WQISI) là chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông số.[7] - Khái niệm môi trường: Môi trường được định nghĩa trong Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam: “ Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật.”.[6] - Khái niệm ô nhiễm nước: “Ô nhiễm nước là sự thay đổi thành phần và chất lượng nước không đáp ứng cho mục đích sử dụng khác nhau, vượt quá tiêu chuẩn cho phép và có ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật”(Lương văn - Khái niêm phát triển bền vững: “Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường”.[6] - Khái niệm ô nhiễm môi trường được định nghĩa trong Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam: “Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.”.[6] - Tiêu chuẩn môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yếu
 • 12. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 5 tố kỹ thuật và quản lý được các cơ quan nhà nước và các tổ chức công bố dưới dạng văn bản tự nguyện áp dụng để bảo vệ môi trường (Luật bảo vệ môi trường 2014), [6]. - Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.[5] - Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về các thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhàm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường, và các tác động xấu với môi trường.[6] - Khái niệm nước thải công nghiệp là nước thải được sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp từ các công đoạn sản xuất và các hoạt động phục vụ cho sản xuất như nước thải khi tiến hành vệ sinh công nghiệp hay hoạt động sinh hoạt của công nhân viên. Nước thải công nghiệp rất đa dạng, khác nhau về thành phần cũng như lượng phát thải và phụ thuộc vào nhiều yếu tố: loại hình công nghiệp, loại hình công nghệ sử dụng, tính hiện đại của công nghệ, tuổi thọ của thiết bị, trình độ quản lý của cơ sở và ý thức cán bộ công nhân viên.[3] 2.1.2. Các thông số đánh giá chất lượng nước - Các chỉ têu vật lý: + Nhiệt độ: Nhiệt độ của nước là một đại lượng phụ thuộc vào điều kiện môi trường và khí hậu, sử thay đổi nhiệt độ phụ thuộc vào từng loại nước. Nước mạch nông có nhiệt độ la: 4 – 400 C, nước ngầm là: 17 -310 C. Nhiệt độ nước thải cao hơn nhiệt độ nước cấp.[4] + TSS: Là các chất rán lơ lửng (các chất huyền phù) là những chất rắn không tan trong nước. Hàm lượng các chất lơ lửng là phần còn lại trên giấy lọc khi lọc 1 lít nước mẫu qua phễu lọc rồi sấy khô ở 1050 C cho đến khi khối lượng không đổi (mg/l),[4] + Độ đục: Độ đục của nước là mức độ ngăn cản ánh sáng xuyên qua nước, độ đục của nước có thể do nhiều loại chất lơ lửng, bao gồm các loại có kích thước hạt keo đến những hệ phân tán thô gây nên như các huyền phù, các hạt
 • 13. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 6 cạn đất cát, các vi sinh vật. Nó cũng chứa nhiều thành phần hóa học: vô cơ, hữu cơ… 1, Độ đục cao biểu thị nồng độ nhiễm bẩn trong nước cao 2, Độ đục cao ảnh hưởng đến quá trình lọc nước vì lỗ thoát nước sẽ nhanh chóng bị bịt kín. 3, Khử trùng bị ảnh hưởng bởi độ đục Đơn vị đo độ đục: lJTU = lTNU= l mg sio2/l = 1đơn vị độ đục Đo bằng máy quang phổ: đơn vị NTU, FTU Đo bằng trực quan: đơn vị JTU + pH: Là đại lượng toán học biểu thị nồng độ hoạt tính ion H+ trong nước PH được sử dụng để đánh giá tính axit hay tính kiềm của dung dịch (nước). PH = - log(H+ ).[4] - Các chỉ tiêu hoá học: + Nhu cầu oxigen sinh hóa (BOD) Nhu cầu oxy sinh hóa là lượng oxy cần thiết để phân huỷ các chất hữu cơ có thể phân hủy trong một thể tích nước bởi sự phân hủy sinh học. Thông thường sau thời gian 5 ngày ở 200 C thì phần lớn ( khoảng 90%) các chất hữu cơ dễ phân hủy bị phân hủy. Vì vậy người ta thường lấy 5 ngày ở 200C để xác định nhu cầu oxy sinh hóa và gọi là BOD5 BOD5 cho ta biết ước lượng độ nhiễm bẩn hữu cơ của nguồn nước và có thể dùng để đánh giá hiệu quả hệ thống sử lý nước, xác định kích thước thiết bị xử lý… Giá trị BOD càng lớn có nghĩa là mức độ nhiễm bẩn hữu cơ càng cao. Theo quy định bộ Y tế thì: BOD5 < 4 mg/l - nước dùng trong sinh hoạt BOD5 < 10 mg/l - nước dùng cho thủy sản ( theo quy định của FAO). BOD5 > 3 mg/l - coi như ô nhiễm nhẹ BOD5 > 10 mg/l - coi như nước bị ô nhiễm hữu cơ rõ rệt + Nhu cầu oxy hóa học (COD)
 • 14. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 7 Nhu cầu oxy hóa học là lượng oxy cần thiết để phân hủy hết các chất hữu cơ có trong nước theo con đường hóa học. Nồng độ COD cho phép với nguồn nước mặt là COD > 10 mg/l.[3] + Amoni (NH4+ ) Amoni có công thức hóa học NH3, là chất khí không màu và có mùi khai. Trong nước, Amoni tồn tại dưới 2 dạng là NH3 và NH4+ . Tổng NH3 và NH4+ được gọi là tổng Amoni tự do.[8] + Phosphat (PO43- ) Trong điều kiện bình thương hàm phosphat là một trong các loại dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của sinh vật và gây nên sự phát triển của tảo trong nước mặt.[8] - Các chỉ tiêu vi sinh vật của nước: + Colifom: Là nhóm vi sinh vật quan trọng trong chỉ thị môi trường, xác định mức độ ô nhiễm bẩn về mặt sinh học của nguồn nước. 2.1.3. Cơ sở pháp lý - Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế Luật bảo vệ môi trường 2005. - Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH 13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội Việt Nam. - QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt thay thế QCVN 08:2008/BTNMT. - QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt thay thế QCVN 08:2008/BTNMT. - QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. - QCVN 40:2011/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. - 879 /QĐ-TCMT Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất
 • 15. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lượng nước.
 • 16. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 8 - Quyết định số 2191/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc thanh tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo. - 35/2015/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 17/08/2015. - Thông tư 16/2017/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước. - Thông tư 37/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước 2.2.Tình hình nghiên cứu chỉ số WQI trong và ngoài nước 2.2.1. Ngoài nước Hiện nay có rất nhiều quốc gia xây dựng và áp dụng chỉ số WQI. Do đặc điểm của mỗi khu vực khác nhau nên mỗi quốc gia, khu vực khác nhau có phương pháp xây dựng chỉ số WQI khác nhau. Hoa Kỳ: WQI được xây dựng cho mỗi bang, đa số các bang tiếp cận theo phương pháp của Qũy Vệ sinh quốc gia Mỹ (Naitional Sanitation Foundation – NSF) gọi tắt là WQI–NSF. WQI- NSF được xây dựng bằng cách sử dụng kỹ thuật Delphi của tập đoàn Rand, thu nhận và tổng hợp ý kiến của một số đông các chuyên gia khắp nước Mỹ để lựa chọn các thông số CLN quyết định sau đó xác lập phần trọng lượng đóng góp của từng thông số (vai trò quan trọng của thông số - wi) và tiến hành xây dựng các đồ thị chuyển đổi từ các giá trị đo được của thông số sang chỉ số phụ (qi). WQI - NSF được xây dựng rất khoa học dựa trên ý kiến số đông các nhà khoa học về chất lượng nước, có tính đến vai trò (trọng số) của các thông số tham gia trong WQI và so sánh các kết quả với giá trị chuẩn (mục tiêu CLN) qua giản đồ tính chỉ số phụ (qi). Phương pháp tính WQI của bang Origon
 • 17. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Bước 1: Lựa chọn thông số
 • 18. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 9 Bảng 2.1: thông số Chỉ tiêu Thông số Nhiệt độ Vật lý Tổng chất rắn (TSS) PH DO Hóa học Tổng N (ammonia+nitrate nitrogen) Tổng P Sinh học Colifom Bước 2: Tính toán chỉ số phụ: - Chỉ số phụ Oxy hòa tan (DO): SIDO Bảng 2.2: Chỉ số phụ Oxy hòa tan Nồng độ DO bão hòa (DO hay DOs) SIDO = 10 ≤ 100% hoặc Nồng độ DO ≤ 3.3 mg/l 3.3 mg/l < DO ≤ 10.5 mg/l SIDO = 80.29+31.88*DO - 1.401*DO2 10.5 mg/l < DO SIDO = 100 100% < DOs ≤ 275% SIDO = 100*exp((DO - 100)*1.179E - 2) 275% < Dos SIDO = 100 - Nhu cầu Oxy sinh học (BOD): SIBOD BOD thể hiện tổng mức tiêu thụ oxy do các sinh vật thủy sinh. + BOD ≤ 8 mg/l: SIBOD = 100*exp(BOD*-0.1993) + 8 mg/l < BOD SIBOD = 10 WQI sử dụng phương pháp trọng số cân bằng (không có trọng số). Bước 4: Tính toán chỉ số cuối cùng
 • 19. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Sử dụng hàm bình phương điều hòa không trọng số
 • 20. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 10 = 1 −1 1 Trong đó: n là số lượng các chỉ số WQI thành phần. SIi: Chỉ số phụ - Sau khi WQI cuối cùng được xác định, chất lượng nước được đánh gia theo các thang như sau: Bảng 2.3: Đánh giá WQI cuối cùng Giá trị WQI Mức đánh giá 10 - 59 Rất xấu 60 - 79 Xấu 80 - 84 Trung bình 85 - 89 Tốt 90 - 100 Rất tốt Canada: Phương pháp do cơ quan Bảo vệ môi trường Canada ( The Canadian Countcill of Ministers of the Environment - CCME 2001) đã xây dựng. WQI -CCME được xây dựng dựa trên rất nhiều số liệu khác nhau sử dụng một quy trình thống kê với tối thiểu 4 thông số và 3 hệ số chính (F1 - phạm vi, F2 - tần suất và F3-biên độ của các kết quả không đáp ứng được các mục tiêu CLN- giới hạn chuẩn). WQI - CCME là một công thức rất định lượng và việc sử dụng hết sức thuận tiện với các thông số cùng các giá trị chuẩn (mục tiêu CLN) của chúng có thể dễ dàng đưa vào WQI-CCME để tính toán tự động. Tuy nhiên, trong WQI-CCME, vai trò của các thông số CLN trong WQI được coi như nhau, mặc dù trong thực tế các thành phần CLN có vai trò khác nhau đối với nguồn nước ví dụ như thành phần chất rắn lơ lửng không có ý nghĩa quan trọng đối với CLN nguồn nước như thành phần Oxy hòa tan. WQI được tính toán thông qua các bước như sau:
 • 21. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 11 Bước 1: Tính toán giá trị phạm vi - SCOBE F1 - F1 là tỉ số các thông số không đáp ứng được so với mức hướng dẫn trong khoảng thời gian tính chỉ số. - F1 = (số thông số vượt quá tiêu chuẩn/tổng số thông số)*100 - F2 là phần trăm số mẫu không đáp ứng được mức hướng dẫn - F2 = (Số mẫu không đáp ứng tiêu chuẩn/Tổng số mẫu)*100 Bước 3: Tính toán giá trị biên độ F3 - Giá trị F3 được tính toán qua 3 bước sau: - Với các giá trị không đáp ứng được tiêu chuẩn (cao hơn giới hạn trên hoặc thấp hơn giới hạn dưới), ta tính giá trị sau: Excursioi = (giá trị thông số/mức hướng dẫn) – 1 khi giá trị thông số cao hơn giới hạn trên của mức hướng dẫn Excusioi = (mức hướng dẫn/giá trị thông số) – 1 khi giá trị thông số thấp hơn giới hạn dưới của mức hướng dẫn. - Tính toán giá trị nse = −1 Trong đó n là tổng số mẫu - F3 được tính toán bằng phương pháp tiệm cận và có khoảng giá trị từ 0 đến 100 3 = 0.01 + 0.01 Bước 4: Tính toán giá trị WQI 2 − 2 − 2 =100− 1 2 3 1.372 Các mức WQI
 • 22. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 12 Bảng 2.4: Đánh giá các mức WQI Mức đánh giá Giá trị WQI Rất tốt 95 - 100 Tốt 80-94 Trung Bình 60-79 Xấu 45-64 Rất xấu 0-44 Châu Âu: Các quốc gia ở châu Âu chủ yếu được xây dựng phát triển từ WQI – NSF (của Hoa Kỳ), tuy nhiên mỗi Quốc gia –địa phương lựa chọn các thông số và phương pháp tính chỉ số phụ riêng. Các quốc gia Malayxia, Ấn Độ: phát triển từ WQI –NSF, nhưng mỗi quốc gia có thể xây dựng nhiều loại WQI cho từng mục đích sử dụng. 2.2.2. Trong nước Hiện nay, để thống nhất cách tính toán chỉ số chất lượng nước, tháng 07 năm 2011, Tổng cục Môi trường đã chính thức ban hành Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật tính toán chỉ số chất lượng nước theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Theo Quyết định chỉ số chất lượng nước được áp dụng đối với số liệu quan trắc môi trường chất lượng nước mặt lục địa và áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước nhà nước về môi trường, các tổ chức, cá nhân có tham gia vào mạng lưới quan trắc môi trường và tham gia vào việc công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng. Theo hướng dẫn chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI) là một chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó; được biểu diễn qua một thang điểm. WQI thông số (viết tắt là WQISI) là chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông số. Qua tình hình nghiên cứu và áp dụng chỉ số WQI ở nước ta cho thấy phương pháp tính toán chỉ số WQI được đề xuất dựa trên những phương pháp luận về WQI áp dụng phổ biến nhất hiện nay. Vì vậy,
 • 23. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 13 đây là phương pháp có sơ sở khoa học vững chắc. Kết quả từ các mô hình áp dụng chỉ số WQI cho thấy phương pháp WQI là phù hợp trong việc đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng nước và phân vùng chất lượng nước. Việt Nam, hầu hết các địa phương áp dụng cách tính WQI theo sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước do Tổng cục Môi trường ban hành theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 07 năm 2011. Ngoài ra, còn sử dụng phương ̣ pháp đánh giá chất lượng môi trường của giáo sư Phạm Ngọc Hồ, phương pháp WQI đưa ra bởi Ủy ban sông Mê Kông và một số phương pháp WQI khác được cải tiến cho phù hợp với điều kiện đạc điểm của từng địa phương. Mô hình WQI đưa ra bởi TS Tôn Thất Lãng áp dụng cho sông Đồng Nai Bước 1: Lựa chọn thông số: phương pháp Delphi SST Thông số 1 SS 2 PH 3 DO 4 BOD 5 Tổng N 6 Colifom Bước 2: Tính toán chỉ số phụ: phương pháp delphi và phương pháp đường cong tỉ lệ Từ điểm số trung bình do các chuyên gia cho ứng với từng khoảng nồng độ thực tế, đối với mỗi thông số chất lượng nước chúng tôi xây dựng một đồ thị và hàm số tương quan giữa nồng độ và chỉ số phụ. Dựa vào phương pháp thử với sự trợ giúp của phần mềm xử lý bảng tính Excel, các hàm chất lượng nước được biểu thị bằng các phương trình sau: - Hàm chất lượng nước với thông số BOD5: y = - 0,0006x2 - 0,1491x + 9,8255
 • 24. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 14 - Hàm chất lượng nước với thông số DO: y = 0,0047x2 + 1,20276x - 0,0058 - Hàm chất lượng nước với thông số SS: y = 0,0003x2 - 0,1304x + 11,459 - Hàm chất lượng nước với thông số pH: y = 0,0862x4 - 2,4623x3 + 24,756x2 – 102,23x + 150,23 - Hàm chất lượng nước với thông số tổng N: y = - 0,04x2 – 0,1752x + 9,0244 - Hàm chất lượng nước với thông số coliform: y = 179.39x - 0,4067 Bước 3: Trọng số Theo phương pháp Delphi, các mẫu phỏng vấn được biên soạn và gởi đến 40 chuyên gia chất lượng nước ở các trường Đại Học, các Viện Nghiên Cứu, các trung tâm Môi trường để lấy ý kiến. Các mẫu phỏng vấn được gởi đi hai đợt: đợt một là các câu hỏi để xác định các thông số chất lượng nước quan trọng, đợt hai là các câu hỏi để xác định trọng số của các thông số chất lượng nước để xây dựng chỉ số phụ và hàm chất lượng nước. Kết quả có 6 thông số chất lượng nước được lựa chọn là những thông số chất lượng nước quan trọng với các trọng số được trình bày trong bảng sau: Bảng 2.5: Thông số chất lượng nước Thông số Trọng số tạm thời Thông số cuối cùng BOD5 1.00 0.23 DO 0.76 0.18 SS 0.70 0.16 PH 0.66 0.15 Tổng N 0.63 0.15 Tổng Coliforn 0.56 0.13
 • 25. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
 • 26. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 15 Bước 4: Tính toán chỉ số cuối cùng Chỉ số WQI cuối cùng được tính theo công thức trung bình cộng có trọng số: = −1 Trong đó : I: Chỉ số cuối cùng qi: chỉ số phụ cho các thông số wi Trọng số Để đánh giá chất lượng nước hệ thống sông Đồng Nai, dựa vào một số kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả và kinh nghiệm thực tế đề xuất phân loại nguồn nước mặt theo chỉ số WQI như sau: Bảng 2.6: phân loại nguồn nước mặt theo chỉ số WQI Loại nguồn nước Ký hiệu màu Chỉ số WQI Đánh giá chất lượng 1 Xanh dương 9<WQI≤10 Không ô nhiễm 2 Lan 7<WQI≤9 Ô nhiễm rất nhẹ 3 Lục 5<WQI≤7 Ô nhiễm nhẹ 4 Vàng 3<WQI≤5 Ô nhiễm trung bình 5 Da can 1<WQI≤3 Ô nhiễm nặng 6 Đỏ WQI≤1 Ô nhiễm rất nặng
 • 27. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 16 PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu Chất lượng Nước thải của nhà máy Núi Pháo – Công ty khai thác chế biến kháng sản Núi Pháo trên địa bàn xã Hà Thượng – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên. 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu - Các vấn đề liên quan đến hiện trạng chất lượng môi trường nước thải tại Nhà máy Núi Pháo Công ty khai thác chế biến kháng sản Núi Pháo trên địa bàn xã Hà Thượng – huyện Đại từ - tỉnh Thái Nguyên. - Nhà máy Núi Pháo nằm trên địa bàn xã Hà Thượng huyện Đại Từ, cách thị trấn Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên khoảng 2 km. Khu vực dự án khai thác và Chế biến vonfram, fluorit, bismuth, đồng và vàng có diện tích 602 ha. Mỏ Núi Pháo Hình 3.1: Vị trí Khu dự án khai thác, chế biến Vonfram, Flourit, Bismuth, đồng và vàng Núi Pháo Qua tài liệu thu thập, nội dung nghiên cứu khóa luận tiến hành quan trắc tại 2 điểm. Các điểm quan trắc đặt tại các cửa xả nước của nhà máy. Đều này
 • 28. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 17 đảm bảo số liệu thu được bao quát chung cho hiện trang môi trường nước thải của toàn nhà máy. Vị trí quan trắc thể hiện trong bảng sau Bảng 3.1: vị trí điểm xả thải, lưu lượng nước thải tại công ty khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo STT Ký hiệu Vị trí Cửa xả nước thải từ ao lắng khu vực Nhà máy chế biến quặng ra Suối Thủy Tinh Đập khe Vối - Tại xóm 4, xã Hà 1 DP1 Thượng, lưu lượng nước thải trung bình xả ra trong suốt thời gian hoạt động của Mỏ theo tính toán bằng mô hình GoldSim trong là 19.729 m3 /ngày đêm, lưu lượng xả lớn nhất là 64.528 m3 /ngày đêm Cửa xả nước thải từ hồ lắng khu vực bãi thải ra Đầm Mây - Tại xóm Mận, xã Phục Linh, lưu lượng nước thải tại đây 2 DP2 ước tính trung bình khoảng 4.003 m3 /ngày đêm vào mùa khô, khoảng 25.969 m3 /ngày đêm vào mùa mưa và lớn nhất khoảng 109.088 m3 /ngày đêm 3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành - Địa điểm: Công ty khai thác chế biến kháng sản Núi Pháo. - Thời gian: 15/01/2018 – 30/04/2018 3.3. Nội dung nghiên cứu 1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại xã Hà Thượng 2. Hiện trạng sử dụng nước, nước thải và quy trình xử lý nước thải của nhà máy 3. Đánh giá chất lượng môi trường nước thải của nhà máy Núi Pháo + Đánh giá một số chỉ tiêu hóa học của nước thải + Nhận xét tổng quan chất lượng nước thải tại thời điểm nghiên cứu 4. Đề xuất một số giả pháp cải thiện chất lượng môi trường nước thải của
 • 29. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net nhà máy
 • 30. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 18 3.4. Phương pháp nghiên cứu 3.4.1. Phương pháp thu thập – tổng hợp tài liệu Nghiên cứu lý thuyết thu thập thông tin thông qua các loại sách báo, tài liệu, Số liệu quan trắc môi trường, Các chương trình, dự án, đề tài tiến hành nghiên cứu về đánh giá chất lượng nước công ty khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo. Các tài liệu và kinh nghiệm về đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước, chọn lọc những khái niệm và tư tưởng cơ bản trong việc xây dựng cơ sở lý luận nghiên cứu. Sau đó, tiến hành phân tích và xử lý thông tin, tư liệu bằng cách tập hợp, chọn lọc và hệ thống hoá các phần khác nhau của thông tin, tư liệu đã có để từ đó tìm ra những khía cạnh, kết luận về đối tượng nghiên cứu, nếu phát hiện thiếu hoặc sai lệch thì bổ xung và chỉnh sửa tài liệu cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. 3.4.2. Phương pháp đánh giá chất lượng nước theo chỉ số chất lượng nước WQI 3.4.2.1. Các nguyên tắc xây dựng WQI: + Bảo đảm tính phù hợp; + Bảo đảm tính chính xác; + Bảo đảm tính nhất quán. + Bảo đảm tính liên tục; + Bảo đảm tính sẵn có; + Bảo đảm tính có thể so sánh. 3.4.2.2. Yêu cầu với việc tính toán WQI: - WQI được tính toán riêng cho s ố liệu của từng điểm quan trắc. - WQI thông số được tính toán cho từng thông số quan trắc. Mỗi thông số sẽ xác định được một giá trị WQI cụ thể, từ đó tính toán WQI để đánh giá chất lượng nước của điểm quan trắc.
 • 31. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Thang đo giá trị WQI được chia thành các khoảng nhất định. Mỗi khoảng ứng với 1 mức đánh giá chất lượng nước nhất định.
 • 32. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 19 3.4.3. Quy trình tính toán và sử dụng WQI trong đánh giá chất lượng môi trường nước mặt lục địa Quy trình tính toán và sử dụng WQI trong đánh giá chất lượng môi trường nước bao gồm các bước sau: Bước 1: Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc từ trạm quan trắc môi trường nước mặt lục địa (số liệu đã qua xử lý); Bước 2: Tính toán các giá trị WQI thông số theo công thức; Bước 3: Tính toán WQI; Bước 4: So sánh WQI với bảng các mức đánh giá chất lượng nước. 3.4.4.Tổng hợp viết báo cáo Các số liệu điều tra và phân tích sau khi được tổng hợp lại đày đủ sẽ phải phân loại từng phần theo nội dung, đây là một khâu quan trọng trong quá trình viết báo cáo, nếu tổng hợp số liệu tốt thì quá trình viết bài sẽ đảm bảo số liệu đầy đủ và chi tiết.
 • 33. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 20 PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại xã Hà Thượng 4.1.1. Điều kiện tự nhiên 4.1.1.1. Vị trí địa lý Hà Thượng là xã nằm ở phía Đông Nam huyện Đại Từ cách trung tâm huyện khoảng 6 km; cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 18 km, tổng diện tích tự nhiên của xã là 1.522,01 ha, có vị trí địa lý như sau: - Phía Đông giáp xã Cù Vân; - Phía Tây giáp xã Hùng Sơn; - Phía Nam giáp xã Tân Thái; - Phía Bắc giáp xã Phục Linh 4.1.1.2. Địa hình địa mạo Đặc điểm về địa hình của xã phần lớn là đồi núi, địa hình dốc dần theo hướng Đông Nam - Tây Bắc. Trên địa bàn xã Hà Thượng có 3 con suối bắt nguồn từ dãy núi Pháo có tổng chiều dài khoảng 10 km. Bản đồ xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
 • 34. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 4.1: Bản đồ Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
 • 35. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 21 4.1.1.3. Khí hậu Là vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11, khí hậu nóng ẩm và mưa nhiều; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, gió Đông Bắc chiếm ưu thế, lượng mưa ít, thời tiết hanh khô. Đặc trưng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm thể hiện rõ qua các chỉ số: Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 230 C; tổng lượng mưa bình quân hàng năm 1.700 - 2.200 mm, phân bố không đều có chênh lệch lớn giữa mùa mưa và mùa khô. 4.1.1.4. Các nguồn tài nguyên a. Tài nguyên đất - Tổng diện tích tự nhiên của xã là 1.522,01 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 767,58 ha; đất phi nông nghiệp 754,43 ha. - Tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn xã 405 ha (chiếm 26,6% diện tích đất tự nhiên), trong đó: Rừng sản xuất 345 ha, rừng phòng hộ 60ha. Diện tích rừng chủ yếu hiện nay là rừng trồng với cây trồng chính là keo và một số các loại cây gỗ khác. - Toàn bộ diện tích đất rừng sản xuất 345 ha đã giao cho các hộ dân quản lý, sử dụng phát triển kinh tế hộ. Diện tích đất rừng phòng hộ 60 ha hiện đang do xã quản lý. b. Tài nguyên nước - Tổng diện tích mặt nước trên địa bàn xã hiện trạng là 18,1 ha, trong đó: diện tích ao, hồ, đầm 9,4 ha, diện tích đất sông suối 8,7 ha gồm 3 con suối bắt nguồn từ dãy núi Pháo chảy theo hướng Nam - Bắc và Tây Bắc. - Toàn bộ diện tích ao, hồ, đầm hiện tại đã và đang được các hộ dân sử dụng để nuôi trồng thủy sản kết hợp việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các con suối chảy trên địa bàn xã là nguồn cung cấp nước chủ yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. c. Về khoáng sản: Hà Thượng có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nằm trải dài từ đầu xã đến cuối xã; trong đó mỏ đa kim Núi Pháo nằm tập trung
 • 36. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net ở địa bàn xóm 1, xóm 2; mỏ than mỡ ở Làng Cẩm, thiếc ở Suối Cát.
 • 37. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 22 * Đánh giá chung: Với điều kiện về vị trí địa lý và tài nguyên khoáng sản, Hà Thượng là xã có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế như phát triển công nghiệp khai thác, phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát triển thương mại và dịch vụ, phát triển nông lâm nghiệp và phát triển du lịch trong tương lai. 4.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội a. Điều kiện kinh tế. - Hà Thượng là xã có vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao thông đi lại nối liền với trung tâm Thành phố Thái Nguyên và trung tâm huyện Đại Từ; tiềm năng về tài nguyên khoáng sản để phát triển ngành công nghiệp khai thác, đồng thời đó cũng là thế mạnh cho Hà Thượng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. - Có điều kiện khí hậu khá thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái; có lực lượng lao động dồi dào, người dân có truyền thống lao động cần cù, tỷ lệ lao động qua đào tạo cao là lợi thế để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong sản xuất và phát triển. - Hệ thống các công trình hạ tầng như giao thông liên tỉnh, liên huyện, liên xã, liên xóm; trụ sở làm việc của Đảng uỷ - HĐND - UBND; trường học; trạm y tế đã được xây dựng khá đồng bộ và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Bảng 4.1: Cơ cấu kinh tế xã Hà Thượng ( Đơn vị: %) Chỉ tiêu 2016 1. Nông nghiệp-lâm nông-thủy sản 35 2. Công nghiệp-xây dựng 35 3. Dịch vụ-thương mại-du lịch 30 (Nguồn: UBND xã Hà Thượng, 2016 ) b. Điều kiện xã hội - Tổng số hộ: 1.558 hộ;
 • 38. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Tổng số nhân khẩu: 5.235 người, trong đó nữ: 2.738 người;
 • 39. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 23 - Lao động trong độ tuổi: 3.200 người, trong đó nữ: 1.676 người; - Trình độ văn hóa: Phổ cập THCS; - Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo so với tổng số lao động: 1.958/3.200 lao động = 61,18% - Cơ cấu lao động: + Nông, lâm, ngư nghiệp 35%; + Công nghiệp, xây dựng 35%; + Thương mại, dịch vụ 30%. - Tình hình lao động trong độ tuổi đang đi làm việc ngoài địa phương: Tổng số lao động trong độ tuổi đang đi làm việc ngoài địa phương là 164 lao động, có 23 lao động làm việc ở nước ngoài. Còn lại làm việc tại địa phương và các cơ quan đơn vị hành chính và doanh nghiệp trên địa bàn. - Tỷ lệ lao động có việc làm ổn định thường xuyên trên 90% Bảng 4.2: Kết quả điều tra về dân số, lao động việc làm xã Hà Thượng STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng 1 Tổng số dân Người 5235 2 Tổng số hộ Hộ 1558 3 Tổng số lao động Lao động 3200 (Nguồn: UBND xã Hà Thượng, 2016) * Đánh giá sơ bộ về tình hình nhân lực của xã. - Thuận lợi: Dân cư của xã được phân bố ở 13 xóm, các cụm dân cư tương đối tập trung, tỷ lệ lao động trong độ tuổi khá cao so với tổng dân số chiếm 61,1%; số lao động có việc làm ổn định thường xuyên trên 90%. Trình độ dân trí, trình độ lao động tương đối đồng đều. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 61,18% so với tổng số lao động.
 • 40. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Khó khăn: Những năm gần đây do ảnh hưởng của các dự án thu hồi đất phục vụ khai thác khoáng sản nên phần lớn nhân dân không còn hoặc thiếu đất
 • 41. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 24 sản xuất phải chuyển đổi sang ngành nghề khác; sản xuất nông nghiệp chủ yếu nhỏ lẻ, trình độ canh tác còn hạn chế. 4.2. Hiện trạng sử dụng nước và nước thải của nhà máy Sơ đồ quy trình sản xuất kèm dòng, nước thải và quy trình của toàn dự án được thể hiện trong hình sau: DP2 Hình 4.2. Sơ đồ xả nước thải trong quá trình khai thác, chế biến sản xuất tại mỏ Núi Pháo 4.2.1. Nhu cầu sử dụng nước Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động của Dự án bao gồm nhu cầu nước sử dụng cho hoạt động sản xuất của các nhà máy tuyển tinh quặng, nhà máy tuyển sâu vonfram và nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt của nhân viên, công nhân trong Công ty. - Nhu cầu nước sản xuất cho Nhà máy chế biến tinh quặng:
 • 42. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 25 Tổng nhu cầu nước cho toàn bộ các quá trình chế biến tinh quặng tại Nhà máy chế biến tinh quặng trung bình khoảng 3.669 m3 /h, tương đương với 88.059 m3 /ngày đêm. Trong đó: + Khoảng 3.088 m3/h (74.122 m3 /ngày đêm) phục vụ cho quá trình chế biến quặng sunfua (gồm nước cấp cho các quá trình nghiền tinh, tuyển nổi đồng, tuyển nổi sunfua khối lớn, tuyển trọng lực Vonfram, tinh quặng Vonfram và quá trình tuyển, ngâm chiết, tinh chế Bismuth); + Khoảng 332 m3/h (7.979 m3 /ngày đêm) phục vụ cho quá trình chế biến quặng oxit (nước cấp cho quá trình tuyển nổi Flourite); + Khoảng 248 m3/h (5.958 m3 /ngày đêm) phục vụ cho các nhu cầu khác của nhà máy (gồm nước cấp cho quá trình pha trộn hóa chất, nước cấp làm mát, sinh hoạt, vệ sinh…). Nhu cầu nước cho các hoạt động khác của Nhà máy (với lưu lượng khoảng 5.958 m3 /ngày đêm) một phần được lấy từ Hồ chứa nước mưa chảy tràn khu nhà máy (Hồ PSSP), khoảng 80% nhu cầu còn lại được lấy từ sông công (Việc khai thác, sử dụng nước mặt từ sông Công của Công ty đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép và điều chỉnh theo Quyết định số 238/QĐ - UBND ngày 01/02/2013). - Nhu cầu nước sản xuất cho Nhà máy chế biến sâu Vonfram: Ước tính lượng nước sử dụng cho hoạt động sản xuất của Nhà máy chế biến sâu Vonfram nếu chưa tính lượng nước tuần hoàn là khoảng 1.137 m3 /ngày đêm. Nước được sử dụng chủ yếu cho quá trình vận hành của nồi hơi, xử lý bụi lò hơi (thiết bị lọc bụi) và các công đoạn nghiền, pha loãng - hòa tan bằng kiềm, lọc. Tuy nhiên lượng nước làm mát, nước từ thiết bị lọc bụi và nước trong chu trình sản xuất hầu như được tuần hoàn sử dụng hoàn toàn. Một lượng nước bị mất đi do bay hơi và cần được bù vào chu trình chế biến của nhà máy được cấp
 • 43. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net từ hệ thống nước mềm. Lượng nước cần cấp bù khoảng 720 m3 /ngày đêm được lấy từ sông Công.
 • 44. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 26 Hiện tại, các hạng mục công trình của Dự án đã tương đối đầy đủ để đáp ứng quá trình khai thác và chế biến sản xuất. Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành, Công ty cũng đã và đang tiến hành tuần hoàn tái sử dụng nước theo như thiết kế để kiểm soát được quá trình sử dụng nước và xả nước thải. - Nhu cầu nước cho hoạt động sinh hoạt của Dự án + Nhu cầu nước sinh hoạt của cán bộ khu văn phòng mỏ và nhà máy chế biến: Nước dùng cho mục đích sinh hoạt tại văn phòng chủ yếu là để rửa tay chân và sử dung cho nhà vệ sinh trong thời gian làm việc (8-12 tiếng). Với định mức sử dụng cho một người được tính khoảng 40 lít/ngày và số lượng cán bộ, nhân công trong khu vực thời điểm cao nhất là 1.000 người, nhu cầu sử dụng nước cao nhất ước tính là 40 m3 /ngày đêm. + Nhu cầu nước sinh hoạt cho Nhà máy tuyển sâu Vonfram: Số lượng cán bộ, công nhân viên tại Nhà máy tuyển sâu Vonfram là 244 người. Với định mức sử dụng cho một người được tính khoảng 40lít/ngày thì nhu cầu nước cấp cho sinh hoạt khoảng 9,8 m3 /ngày đêm. + Nhu cầu nước sinh hoạt của Khu lán trại công nhân: Nước dùng cho mục đích sinh hoạt tại lán trại là phục vụ toàn bộ nhu cầu sinh hoạt của mỗi người/ngày (24 tiếng) bao gồm các hoạt động: tắm, rửa, vệ sinh, giặt giũ… Định mức sử dụng nước cho 1 người tối đa là khoảng 120 lít/ngày đêm, với quy mô lượng công nhân lớn nhất của Khu lán trại ước tính là 1.870 người, nhu cầu sử dụng nước cao nhất ước tính là 224,4 m3 /ngày đêm. Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt tại các khu vực trên được khai thác từ nguồn nước dưới đất ( đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép) và xử lý tại các bể xử lý nước cấp trước khi bơm về các bể chứa nước sinh hoạt.[1] 4.2.2. Nguồn xả của nhà máy Núi Pháo a. Nước thải sinh hoạt - Tại Mỏ Núi Pháo, nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong Công ty tại các khu vực: khu nhà máy chế biến
 • 45. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 27 tinh quặng, văn phòng, khu nhà máy chế biến sâu Vonfram và khu lán trại công nhân. - Xét về lưu lượng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu lán trại công nhân là lớn nhất, trung bình khoảng 200 m3 /ngày, tiếp đến là lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy chế biến tinh quặng, trung bình khoảng 32 m3/ngày đêm. Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy chế biến sâu Vonfram là không nhiều, chỉ khoảng 8 m3/ngày đêm. - Nước thải sinh hoạt nói chung có hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS), hàm lượng chất hữu cơ (BOD5, COD), chất dinh dưỡng (N, P) cao và nhiều vi sinh vật. - Hiện tại, nước thải sinh hoạt tại khu lán trại công nhân được thu gom về xử lý tại trạm xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 225m3 /ngày đêm. Nước thải sau xử lý được xả vào hồ lắng nước mưa chảy tràn khu vực bãi thải rồi xả ra nguồn nước (điểm xả DP2). - Nước thải sinh hoạt khu vực Nhà máy chế biến tinh quặng, văn phòng được thu gom, xử lý tại trạm xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 32m3 /ngày đêm. Nước thải sau xử lý được xả vào hồ nước mưa chảy tràn PSSP nằm sát cạnh Nhà máy chế biến tinh quặng. - Nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy chế biến sâu Vonfram, với lưu lượng không nhiều, được xử lý qua hệ thống bể tự hoại rồi xả ra hồ chuyển tiếp PTP. b. Nước thải công nghiệp Nước thải công nghiệp bao gồm nước thải phát sinh từ quá trình khai thác và nước thải phát sinh từ quá trình chế biến (tại Nhà máy chế biến tinh quặng và Nhà máy chế biến sâu Vonfram). - Nước thải phát sinh từ quá trình khai thác: hoạt động khai thác tại Mỏ Núi Pháo tiến hành theo phương pháp khai thác lộ thiên, do đó nước thải phát sinh từ quá trình khai thác, bao gồm nước ngầm chảy vào moong và nước mặt hình thành do nước mưa rơi trên diện tích hứng nước của moong khai thác. Phụ thuộc vào đặc điểm tự nhiên khu vực và tiến trình hoạt động của mỏ, lưu lượng nước chảy vào moong dao động theo mùa và gia tăng cùng với tiến
 • 46. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 28 trình phát triển khai thác, mở rộng diện tích moong và hạ thấp cốt cao khai thác. Dựa trên các kết quả điều tra địa chất thủy văn, kết quả quan trắc, tính toán các yếu tố khí tượng trong khu vực và kế hoạch khai thác của Công ty, lưu lượng nước chảy vào moong trong toàn bộ quá trình khai thác tại mỏ đã được ước tính bằng mô hình GoldSim (do đơn vị tư vấn thiết kế - Công ty Golder Associates thực hiện) là khoảng từ 20 m3 /ngày đêm đến hơn 32.000 m/ngày đêm, trung bình khoảng 9.800 m3/ngày đêm. - Nước thải phát sinh từ quá trình chế biến: Nước thải công nghiệp phát sinh từ quá trình chế biến gồm nước thải phát sinh từ Nhà máy chế biến tinh quặng và nhà máy chế biến sâu Vonfram. Trong đó, chủ yếu và đáng chú ý là nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của Nhà máy chế biến tinh quặng. Đa số các loại nước thải nay được tuần hoàn tái sử dụng ngay trong nhà máy, không thải ra nguồn nước. c. Nước mưa chảy tràn Tại Mỏ Núi Pháo, nước mưa chảy tràn phân chia theo 3 khu vực, gồm nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy chế biến tinh quặng, khu vực nhà máy chế biến sâu Vonfram và khu vực bãi thải. - Nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy chế biến tinh quặng: gồm nước mưa chảy tràn khu vực văn phòng, khu vực nhà máy và khu vực trạm nghiền. Nước mưa chảy tràn khu vực văn phòng, nhà máy chủ yếu có hàm lượng TSS cao do quá trình rửa trôi từ bề mặt, trong khi đó, nước mưa chảy tràn khu vực trạm nghiền ngoài hàm lượng TSS cao còn có nguy cơ ô nhiễm một số kim loại nặng như Fe, Mn, As do quá trình rửa quặng của trạm nghiền. Toàn bộ nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy chế biến tinh quặng được thu gom về hồ PSSP. - Nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy chế biến sâu Vonfram: Nước mưa chảy tràn khu vực nhà máy chế biến sâu Vonfram không có nguy cơ ô nhiễm, được thu gom thoát về hồ PTP. - Nước mưa chảy tràn khu vực bãi thải: Tại Mỏ Núi Pháo, bãi đất đá thải là nơi
 • 47. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net chứa đất đá thải thông thường (không có khả năng tạo axit) phát sinh từ quá
 • 48. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 29 trình khai thác quặng tại moong. Tuy nhiên đất đá thải thông thường thải ra từ moong khai thác quặng sunfua vẫn có khả năng chứa một hàm lượng sunfua nhất định, do đó nước mưa chảy tràn trong khu vực vẫn có thể có khả năng có tính axit do quá trình oxy hóa sunfua và có hàm lượng các kim loại nặng Fe, As, Mn...cao do tính linh động hòa tan của các kim loại này trong điều kiện dòng chảy có pH thấp. 4.3. Phân tích chất lượng nước thải công ty khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo 4.3.1. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước Các thông số quan trắc: COD, N-NH4, P-PO43- , Độ đục,TSS, Colifom, DO, PH,T(O C), BOD5 quá trình quan trắc được tiên hành theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam, kết phân tích và đo đạc được thể hiện trong bảng sau: Bảng 4.3: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải công ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo COD N-NH4+ P-PO43- Độ đục TSS Colifom DO PH T(0 C) BOD5 DP1 7 0.3 0,03 4 6 4100 5,64 6,7 28 3 DP2 27 0,21 0,05 7 12 230 4.2 6,7 28 16 QCVN 40:2011/ 150 10 - - 100 5000 - 5,5-9 40 50 BTNMT, (Cột B) 4.3.2. So sánh kết quả phân tích chất lượng nước với QCVN So sánh kết quả đo đặc, khảo sát tháng 4 năm 2018 và kết quả phân tích của các yếu tố với QCVN 40:2011/BTNMT cho thấy; a. Nhiệt độ
 • 49. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Qua số liêu phân tích bảng 4.3 cho thấy nhiệt độ tại vị trí lấy mẫu khá ổn định cả 2 điểm quan trắc có giá trị đều bằng 280 C, đều nằm trong khoảng cho phép QCVN 40:2011/BTNMT, (cột B).
 • 50. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 30 b. Gía trị PH; pH là một chỉ số xác định tính chất hoá học của nước. Thang pH chỉ từ 0- 14; Về lý thuyết, nước có pH = 7 là trung tính. Qua số liệu phân tích bảng 4.3 cho thấy PH cả 2 vị trí lấy mẫu đều bằng 6,7 cho thấy chất lượng nước tại khu vực này khá tốt nằm trong khoảng cho phép QCVN 40:2011/BTNMT, chuẩn B từ 5,5 đến 9 đối với nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. C. Ôxy hòa tan;DO Hàm lượng oxygen hòa tan là lượng oxy hoà tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của các sinh vật nước (cá, lưỡng thể, thuỷ sinh, côn trùng v.v…) chúng được tạo ra do sự hòa tan từ khí quyển hoặc do sự quang hợp của tảo. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoà tan oxy vào nước là nhiệt độ, áp suất khí quyển, dòng chảy, địa điểm, địa hình. Giá trị DO trong nước phụ thuộc vào tính chất vật lý, hoá học và các hoạt động sinh học xảy ra trong đó. Nồng độ oxy tự do trong nước nằm trong khoảng 8 – 10 ppm. Khi nồng độ DO thấp, các loài sinh vật nước giảm hoạt động hoặc bị chết. Phân tích DO cho ta đánh giá mức độ ô nhiễm nước và kiểm tra quá trình xử lý nước thải. Dựa vào bảng 4.3 kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải công ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo ta có thể thấy hàm lượng DO tại các điểm lấy đều nằm trong khoảng cho phép QCVN 40:2011/BTNMT, chuẩn B. d. Nhu cầu ô xi hóa sinh học (BOD5) Nhu cầu ô xi hóa sinh học (BOD5) là lượng oxy cần cho vi sinh vật tiêu thụ để ô xy hoá sinh học các chất hữu cơ trong bóng tối ở điều kiện tiêu chuẩn về nhiệt độ và thời gian. Kết quả so sánh hàm lượng BOD5 được thể hiện như sau
 • 51. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net BOD 5 (mg/l)
 • 52. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 31 Hình 4.3: (Kết quả so sánh hàm lượng BOD5) Hình 4.3 cho thấy hàm lượng BOD5 tại 2 điểm có sự chênh lệch nhau khá cao tuy nhiên cả 2 điểm có hàm lượng BOD5 thấp hơn khoảng cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT, chuẩn B; e. Nhu cầu ô xy hóa học (COD) Nhu cầu oxy hóa học là lượng oxy cần thiết để oxy hoá các hợp chất hoá học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ. COD là lượng oxy cần để oxy hoá toàn bộ các chất hoá học trong nước, trong khi đó BOD là lượng oxy cần thiết để oxy hoá một phần các hợp chất hữu cơ dễ phân huỷ bởi vi sinh vật. Toàn bộ lượng oxy sử dụng cho các phản ứng trên được lấy từ oxy hoà tan trong nước (DO). Kết quả so sánh hàm lượng COD tại các điểm quan trắc thể hiện ở hình:4.4. (mg/l) COD Hình 4.4: (Kết quả so sánh hàm lượng COD) Hàm lượng BOD có sự biến động giữa các điểm cao nhất tại DP2 còn thấp nhất tại DP1 tuy nhiên hàm lượng BOD của cả 2 điểm đều thấp hơn quá nhiều so với QCVN 40:2011/BTNMT; f. Độ đục (NTU) Độ đục là một trong những tính chất vật lý của nước, được hình thành từ sự lắng cặn của các chất lơ lửng trong nước hoặc do thành phần bùn đất có trong nước hình thành nên.Qua số liệu phân tích bảng 4.3 cho thấy 2 điểm quan trắc đều có kết quả chênh lệch nhau khá cao, giá trị DP2 gần bằng 2 lần giá trị DP1.
 • 53. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 32 g. Tổng chất rắn lơ lửng ( TSS) Tổng chất rắn lơ lửng biểu thị cho lượng các chất hòa tan được trong nước, sự có mặt của các chất này sẽ làm đục, thay đổi màu sác một số tính chất của nước. Vì vậy tổng chất rắn lơ lửng càng nhiều thì nước càng bẩn. kết quả so sánh hàm lượng TSS được thể hiện ở hình:4.5. TSS (mg/l) Hình 4.5: (Kết quả so sánh hàm lượng TSS) Qua hình 4.5 cho thấy giá trị (TSS) tại các điểm quan trắc đều thấp hơn giá trị cho phép QCVN 40/2011/BTNMT chuẩn B về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. h. Amoni (N-NH4+ ) Hàm lượng amoni là một trong những thông số quyết định đến đánh giá chất lượng nước thải công nghiệp cũng như chất lượng nước nói chung. Trong điều kiện bình thường, hàm lượng amoni là một trong các loại chất dinh dưỡng càn thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật, tuy nhiên hàm lượng amoni trong nước quá lớn thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước, khả năng sinh trưởng và phát triển của các loại sinh vật. kết quả so sánh được thể hiện ở hình:4.6.
 • 54. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 33 N-NH4+(mg/l) Hình 4.6: (Kết quả so sánh hàm lượng NH4+) Qua hình 4.6. cho thấy hàm lượng amoni (N-NH4+) của cả hai điểm so với với QCVN 40:2011/BTNMT, chuẩn B là rất thấp i. Phosphat P-PO4 3- Trong điều kiện bình thương hàm phosphat là một trong các loại dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng và phát triển cảu sinh vật, tuy nhiên khi hàm lượng phosphat trong nước quá lớn thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước, khả năng sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật. Dựa vào số liệu quan trắc bảng 4.3 có thể thể thấy hàm lượng photphats tại 2 của xả nước thải DP1,DP2, của công ty không đồng đều giá trị phopthats cao nhất tại điểm DP2 là 0,05 giá trị photphats thấp nhất tại điểm DP1 là 0,03. K. Colifom Coliforms là một loại vi khuẩn gram kỵ khí, hình que và không bào tử. Chúng là nhóm vi khuẩn phổ biến và sống được trong nhiều môi trường khác nhau như đất, nước (nước uống, nước sinh hoạt và nước nuôi trồng thủy sản), thức ăn và trong phân động vật. Để đánh giá chất lượng nước dưới gốc độ ô nhiễm tác nhân sinh học, người ta thường dùng chỉ số colifom, đây là chỉ số phản ánh số lượng vi sinh vật trong nước, biểu hiện sự ô nhiễm nước bởi các tác nhân sinh học. Kết quả so sánh thể hiện ở hình: 4.7.
 • 55. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 34 Hình 4.7: (Kết quả so sánh chỉ số Colifom) Dựa vào biểu đồ có thể thấy giá trị colifom tại 2 điêm quan trắc có sự chênh lệch nhau khá lớn giá trị DP1cao gấp 195 lần với giá trị DP2, So sánh cả 2 với QCVN 40:2011 giá trị colifom vẫn ở dưới mức giới hạn cho phép B về các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 4.3.3. Đánh giá chất lượng nước dựa vào chỉ số chất lượng nước (WQI) 4.3.3.1.Các bước tính toán chỉ số chất lượng nước Bước 1: Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc từ trạm quan trắc môi trường nước mặt lục địa ( Số liệu đã qua sử lý ) - Số liệu quan trắc được thu thập phải đảm bảo các yêu cầu sau: + Số liệu quan trắc sử dụng để tính WQI là số liệu của quan trắc nước mặt lục địa theo đợt đối với quan trắc định kỳ hoặc giá trị trung bình của thông số trong một khoảng thời gian xác định đối với quan trắc liên tục; + Các thông số được sử dụng để tính WQI trong Quyết định số 879/QĐ- TCMT ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường bao gồm các thông số: DO, nhiệt độ, BOD5, COD, N-NH4 + , P-PO4 3- , TSS, độ đục, Tổng Coliform, pH. + Số liệu quan trắc được đưa vào tính toán đã qua xử lý, đảm bảo đã loại bỏ các giá trị sai lệch, đạt yêu cầu đối với quy trình quy phạm về đảm bảo và kiểm soát chất lượng số liệu.
 • 56. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 35 Bước 2. Tính toán các giá trị WQI theo công thức sau * WQI thông số (WQISI) được tính toán cho các thông số BOD5, COD, N-NH4+ , P-PO43- , TSS, độ đục, Tổng Coliform theo công thức như sau: = − +1 +1 − + +1 (Công thức 1) +1 − Trong đó: + : Nồng độ giới hạn dưới của giá trị thông số quan trắc được quy định trong bảng 4.4 tương ứng với mức i + +1: Nồng độ giới hạn trên của giá trị thông số quan trắc được quy định trong bảng 4.4 tương ứng với mức i+1 + : Giá trị WQI ở mức i đã cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi + +1: Giá trị WQI ở mức i+1 cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi+1 + Cp: Giá trị của thông số quan trắc được đưa vào tính toán Bảng 4.4: Bảng quy định các giá trị qi, Bpi đối với từng thông số Giá trị BPi quy định đối với từng thông số i qi BOD5 COD N-NH4+ P-PO43- Độ đục TSS Coliform (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (NTU) (mg/l) (MPN/100ml) 1 100 ≤4 ≤10 ≤0.1 ≤0.1 ≤5 ≤20 ≤2500 2 75 6 15 0.2 0.2 20 30 5000 3 50 15 30 0.5 0.3 30 50 7500 4 25 25 50 1 0.5 70 100 10.000 5 1 ≥50 ≥80 ≥5 ≥6 ≥100 >100 >10.000 Ghi chú: Trường hợp giá trị Cp của thông số trùng với giá trị BPi đã cho trong bảng, thì xác định được WQI của thông số chính bằng giá trị qi tương ứng. * Tính giá trị WQI đối với thông số DO (WQIDO): tính toán thông qua giá trị DO % bão hòa. - Tính toán giá trị DO % bão hòa: + Tính giá trị DO bãohòa:
 • 57. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 36 DObaohoa=14.652 - 0.41022T + 0.0079910T2 - 0.000077774T3 T: nhiệt độ môi trường nước tại thời điểm quan trắc (đơn vị: 0C). + Tính giá trị DO % bãohòa: DO á ℎò = DOℎò / O á ℎò ∗ 100 Trong đó DOℎò : Giá trị DO quan trắc được (đơn vị: mg/)l - Tính giá trị WQIDO = +1− − + (Công thức 2) +1 − Trong đó: Cp: giá trị DO % bão hòa BPi, BPi+1, qi, qi+1 là các giá trị tương ứng với mức i, i+1 trong bảng: 4.5 Bảng 4.5: Bảng quy định các giá trị BPi và qi đối với DO%bãohòa i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BPi ≤20 20 50 75 88 112 125 150 200 ≥200 qi 1 25 50 75 100 100 75 50 25 1 Nếu giá trị DO%bãohòa ≤ 20 thì WQIDO bằng 1 . Nếu 20< giá trị DO%bãohòa < 88 thì WQIDO được tính theo công thức 2 và sử dụng Bảng 4.5. Nếu 88≤ giá trị DO%bãohòa ≤ 112 thì WQIDO bằng 100. Nếu 112< giá trị DO%bãohòa < 200 thì WQIDO được tính theo công thức 1 và sử dụng Bảng 4.5. Nếu giá trị DO%bãohòa ≥200 thì WQIDO bằng 1.
 • 58. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 37 * Tính giá trị WQI đối với thông số pH Bảng 4.6: Bảng quy định các giá trị BPi và qi đối với thông số pH I 1 2 3 4 5 6 BPi ≤5.5 5.5 6 8.5 9 ≥9 qi 1 50 100 100 50 1 Nếu giá trị pH≤5.5 thì WQIpH bằng 1. Nếu5,5<giá trịpH<6thì WQIpH được tính theo công thức 2 và sử dụng bảng 4.6. Nếu 6≤ giá trị pH≤8,5 thì WQIpH bằng 100. Nếu 8.5< giá trị pH<9 thì WQIpH được tính theo công thức 1 và sử dụng bảng 4.6 Nếu giá trị pH≥9 thì WQIpH bằng 1. Bước 3.Tính toánWQI cho từng điểm quan trắc Sau khi tính toán WQI đối với từng thông số nêu trên, việc tính toán WQI được áp dụng theo công thức sau: 5 2 1 1 1 2 QI = × × 100 5 =1 2 =1 Trong đó: WQIa: Giá trị WQI đã tính toán đối với 05 thông số: DO, BOD5 , COD, N-NH4 , P-PO4 WQIB: Giá trị WQI đã tính toán đối với 02 thông số: TSS, độ đục WQIc: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số Tổng Coliform WQIPH: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số pH Ghi chú: Giá trị WQI sau khi tính toán sẽ được làm tròn thành số nguyên. Bước 4. So sánh chỉ số chất lượng nước đã được tính toán với bảng
 • 59. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net đánh giá
 • 60. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 38 Sau khi tính toán được WQI, sử dụng bảng xác định giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước để so sánh, đánh giá, cụ thể như sau: Bảng 4.7: So sánh giá trị WQI Giá trị Mức đánh giá chất lượng nước Màu WQI 91 - 100 Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt Xanh nước biển 76-90 Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt Xanh lá nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp cây 51-75 Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục Vàng đích tương đương khác 26-50 Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích Da cam tương đương khác 0-25 Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý Đỏ trong tương lai 4.3.3.2. Kết quả tính toán WQI Dựa vào kết quả phân tích và tính toán theo chỉ số WQI ta có được kết quả WQI Thông số và WQI Tổng thể hiện dưới bảng sau đây: Bảng 4.8: Kết quả tính toán WQIThông số và WQITổng BOD5 PH COD P-PO4 3- TSS Độ Colifom N-NH4 WQITổng đục DP1 100 100 100 100 100 100 84 66.6667 90.397 DP2 47.5 100 53.75 100 100 100 100 74.1667 87.048
 • 61. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Dựa vào bảng kết quả tính toán WQIThông số và WQITổng cho thấy giá trị WQI Tổng của DP2 thấp chủ yêu do BOD và COD thấp hơn điểm còn lại. Nhìn
 • 62. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 39 chung WQITổng tại 2 điểm quan trắc đều cao do kết hợp nhiều thông số với nhau nhằm đánh giá một cách tổng quan tại các điểm thời điểm quan trắc, đây là ưu điểm của việc sử dụng chỉ số WQI. 4.3.3.3. Đánh giá chất lượng nước bằng WQI Dựa vào thang điểm của chỉ số chất lượng nước WQI tại các điểm lấy mẫu được đánh giá cụ thể như sau: Bảng 4.9: So sánh các giá trị WQITổng đối với thang điểm Vị trí Gía trị WQITổng Mức đánh giá chất lượng nước Màu Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước Xanh DP1 90.397 nước sinh hoạt biển Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh Xanh lá DP2 86.85 hoạt nhưng cần các biện pháp sử lý cây phù hợp Từ bảng so sánh các giá trị WQI với thang điểm cho thấy giá trị WQITổng tại 2 điểm quan trắc đều có sự khác nhau. Tại vị trí DP1 giá trị WQITổng được xác định với giá trị là 90,397 điều này cho thấy chất lượng nước tại khu vực này khá tốt phù với mục đích cấp nước sinh hoạt. Còn tại vị trí DP2 giá trị WQITổng được xác định với giá trị là 86.85 được biểu thị với gian màu Xanh lá cây chất lượng nước tại khu vực này Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp sử lý phù hợp. 4.4. Một số biện pháp khác phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước do nước thải nhà máy gây ra. a. Biện pháp quản lý: - Giảm nhu cầu sử dụng nước và giảm lưu lượng nước thải xả ra nguồn nước: Quy trình sản xuất tại Nhà máy chế biến sâu Vonfram là chu trình khép kín, hầu như không có nước thải trực tiếp sản xuất phát sinh sau toàn bộ quy
 • 63. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 40 trình; nước thải sản xuất phát sinh chỉ có một lượng nhỏ nước thải vệ sinh nhà xưởng, máy móc. Lượng nước thải trong bùn thải quặng đuôi từ các quá trình chế biến quặng sunfua, quá trình chế biến quặng oxit từ Nhà máy chế biến tinh quặng sau quá trình lắng và trữ tại khu hồ chứa được tuần hoàn toàn bộ hoặc một phần về tái sử dụng cho quá trình chế biến tinh quặng. Nước thải tháo khô moong được bơm ra hồ chứa để cấp bổ sung cho lượng nước tuần hoàn trở lại nhà máy từ hồ. - Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải đồng bộ với các giai đoạn hoạt động của Mỏ: Hệ thống thu gom, xử lý mở rộng, nâng cấp để bảo đảm nước thải được thu gom triệt để, xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra nguồn nước. - Thành lập Bộ phận chuyên trách về quản lý môi trường, quản lý nước thải (Phòng Môi trường): Theo dõi giám sát quá trình vận hành của hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải; kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của các hệ thống xử lý để kịp thời phát hiện các sự cố, báo cáo triển khai ứng phó khắc phục; thực hiện công tác quan trắc, giám sát môi trường gồm có quan trắc chất lượng, lưu lượng nước thải, nước mặt, nước ngầm... - Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc thanh kiểm tra và giám sát môi trường. - Hàng ngày tiến hành quan trắc thông số pH tại moong khai thác, hồ chứa nước mưa chảy tràn bãi thải để kịp thời xử lý trung hòa axit bằng sữa vôi và kết tủa kim loại nặng. b. Biện pháp kỹ thuật: - Định kỳ nạo vét các rãnh thoát nước, các hồ, hồ lắng nước mưa chảy tràn, để bảo đảm hiệu quả tích trữ và xử lý nước thải tại các công trình này. - Cải tạo mở rộng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn bãi thải, tăng diện tích hồ lắng nước mưa chảy tràn. Tăng dung tích chứa để tăng khả năng lắng cặn khi lượng nước mưa chảy tràn bãi thải gia tăng. - Nâng cao các đập chứa khu vực hồ chứa quặng đuôi để bảo đảm khả năng tích trữ và xử lý nước tại các hồ chứa.
 • 64. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 41 - Bố trí xây dựng công trình xử lý nước thải trong trường hợp hàm lượng các kim loại nặng trong nước thải vượt quy chuẩn xả thải. c. Biện pháp tuyên truyền giáo dục: - Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của công đồng về tầm quan trong của nước. - Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước. - Tuyên truyền, phổ biến cho người dân để họ hiểu hơn về ô nhiễm môi trường, để họ hiểu, theo dõi và biết được thông tin về môi trường sống của mình. - Tổ chức thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức và trách nhiệm bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường cho các cán bộ công nhân viên trong công ty.
 • 65. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 42 PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1. Kết luận Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo nằm tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một mỏ đa kim lớn và là dự án về khoáng sản lớn tại Việt Nam với nguồn lực tài chính mạnh, công nghệ hiện đại, với nhiều phân khu chức năng rộng, nhiều hạng mục công trình hoạt động chính của Công ty tại Mỏ Núi Pháo là khai thác quặng từ moong lộ thiên, tuyển luyện quặng và chế biến sâu Vonfram tại các nhà máy chế biến. Qua quá trình thực tập và tiến hành nghiên cứu em đi đến kết luận như sau: * Hiện trạng nước; - Từ kết quả phân tích em nhận thấy hàm lượng của tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt). - Về kết quả tính toán + Tại điểm DP1: Giá trị WQITổng cao nhất 90,397, nguồn nước này có thể sử dụng được cho mục đích sinh hoạt. + Tại điểm DP2 : Giá trị WQITổng cũng tương đối cao 86,85, nguồn nước này cũng có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, bảo vệ đời sống thủy sinh. * Mô hình kiểm soát chất lượng nước theo (chỉ số WQI); Nhìn chung giá trị WQITổng tại 2 điểm quan trắc đều cao do kết hợp nhiều thông số với nhau nhằm đánh giá một cách tổng quan đây là ưu điểm của việc sử dụng chỉ số WQI. Trong quá trình hoạt động khai thác, sản xuất tại Mỏ Núi Pháo, Công ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo xả nước thải ra hệ thống suối Cát và suối Thủy Tinh trong khu vực tại 2 vị trí xả thải như đã phân tích ở trên, đã được
 • 66. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 43 thu gom và xử lý một cách hiệu quả nhờ hệ thống công trình thu gom các loại nước thải phát sinh, xử lý nước thải và xả nước thải được thể hiện là các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép. Mặc dù đã sử dụng các biện pháp hạn chế tối đa về tác động đến môi trường, nhưng mỏ Núi Pháo vẫn có những tác động tích cực và tiêu cực nhất định. Vì vậy, trong thời gian tới, Công ty Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả đã và đang áp dụng tại mỏ Núi Pháo, đồng thời sẽ triển khai các biện pháp để bảo đảm khả năng thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra nguồn nước. Biên pháp khác phục nhàm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nhà máy gây ra bằng cách quản lý tốt, vận hành tốt các trang thiết bị kỹ thuật, tuyên truyền giáo dục…. 5.2. Đề nghị Cần có những nghiên cứu chi tiết về thực trang môi trường nước thải tại công ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề ra các giải pháp một cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Đề nghị UBND huyện Đại Từ tiến hành lập cam kết bảo vệ môi trường cho các nhà máy ở trong khu vực Đại từ để nhà máy có ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Trong quá trình thực hiện, bài khóa luận của em còn nhiều thiếu sót, mong thầy cô và các bạn góp ý để hoàn thiện hơn .