SlideShare a Scribd company logo
Newsletter November 2017
English Dutch
Lean Basic Controls 0,Moments of Truth, Forcefield
Simple things going wrong
seems to increase in my work
experience. Negative conse-
quences cancel out the results
of the continuous improvement
efforts. Lack of craftmanship?
Lack of alertness and focus?
That is too simply judged by the
management and an insult to-
wards the employees. My exam-
ples have a pattern in common.
And large organizations seem
more vulnerable for this effect ...
We can design processes in such a way, that vulnerable
moments of truth become detached from this pressure!
By applying Lean Basic Controls.
Lean Basic Controls 0, moments of truth
Simple things going wrong seems to increase in my
work experience. Negative consequences cancel out
the results of the continuous improvement efforts. Lack
of craftmanship? Lack of alertness and focus? That is
too simply judged by the management and an insult
towards the employees. My examples have a pattern in
common. And large organizations seem more vulnera-
ble for this effect ...
Each time it is a challenge to grasp root causes, and
each time something is happening in the forcefield be-
tween craftmanship and organizational performance
pressure. The latter is increasingly felt on the shop
floor, could it be an underlying cause? Agile, Manage-
ment By Objectives and other tools seem to coincide
with symptoms like burnout and excessive staff turnover
… And when we organize with advanced team meth-
ods, does it actually improve? Or will the process be-
come more vulnerable by work pressure and group-
think?
We can design processes in such a way, that vulnera-
ble moments of truth become detached from this pres-
sure! By applying Lean Basic Controls.
I give examples; you may recall your own situations:
Mountaineering
When climbing in the Alps with a group of students, we
almost reached the summit when one of us thinks to
hear thunder. “Impossible, the sky is blue, no sign of
any clouds”. We continue but a few minutes later we
recognize a dark cloud rising over the mountain ridge.
We turn at once, but still I remember the gutfeel of “just
continue a few minutes”. When we reach the main trail
on the way back, the rain starts pouring down. Another
five minutes would have brought us in danger.
Tendering
A sales-director for a big company is negotiating with a
government representative in the South America’s. A
gained project would bring his company through a dark
period. The representative suggests an unusual finan-
cial transaction. But the director is aware that competi-
tors will receive the same proposition. He is judged on
his results, and even more, without this assignment jobs
will be lost. Some rumors rise, but this time it does not
get worse.
Prison
A notorious criminal receives a request for a visitor. It is
very busy and refusing a request must be motivated
carefully. When his lawyer would make an objection, it
will even be more time consuming. So this time permis-
sion is given at once. During the visit, it proves to be a
far relative, and not a journalist of a tabloid.
A few weeks later a sex offender is visited by a journal-
ist, in another prison, and a massive media hype is tar-
geting the prisons organization. The employee under-
stands now the risks he ran by taking the easy way.
Process industry
A chemical plant uses a parallel filter, which has to be
repeatedly switched. During production this is forbidden
for safety reasons. The procedure is manual because
the operation of the filter change is manual as well. Ex-
perienced operators develop an informal workaround,
starting the change earlier, when the reactor is started.
This gives sufficient time to switch the filters safely. First
this is practiced during nightshifts and in weekends. But
eventually all shifts adopt this new practice, resulting in
a 10% capacity increase. A young operator forgets to
initiate the switching when the reactor starts. The super-
visor decides to start anyway in order not to loose ca-
pacity. Although this time the switching is under time
pressure and nothing may deviate. The situation is not
reported, and the shifts take pride in their approach.
Agile project
A strength calculation must always be performed with
the final data set. The design process suffers an in-
creasing time pressure and minor changes are increas-
ingly implemented during the last stages. This imposes
upon the engineer of the team recalculating the strength
as a final step, knowing that the changes are minor and
thus will not impact the results. This weekend is his
wife’s birthday, and again Friday last changes are ac-
cepted. He is expected to do overwork. The updated
calculations must be available by 9.00 AM Monday
morning. The engineer just enters his previous calcula-
tions as a new version. Nobody notices; what would he
do next time? And his colleagues?
Conclusion
Do you recognize the pattern in your own experiences?
Lean Basic Controls can visualize the forcefield and can
eliminate the risks of conflicting top-down influences.
Each situation is different, but for the mountaineers it
was easy. The group agreed beforehand that each can
order a return without explanation. The students were
frightened by stories, told in the mountain cabins about
near accidents. And in each of the stories feelings of
“unease” were suppressed by the team members.
Vitalizing struggling Lean Six Sigma
programs is what I do. Or starting
from scratch!
My challenge is simplifying methods
to the minimum, thus only keeping
the essential. Balancing control and
improvement is often ignored and a
necessary condition for a sustaina-
ble program.
Leo@DutchSixSigma.nl
www.dutchsixsigma.nl
Nieuwsbrief november 2017
English Dutch
Lean Basic Controls 0, Momenten van Waarheid, krachtenveld
In mijn werk zie ik steeds vaker
eenvoudige dingen misgaan. De
negatieve gevolgen kunnen ge-
makkelijk de resultaten van con-
tinue verbeteren overschadu-
wen. Gebrek aan vakmanschap?
Gebrek aan aandacht en focus?
Té eenvoudig gedacht door het
management en bovendien bele-
digend voor de vaklieden zelf. Er
lijkt een patroon in de voorbeel-
den te zitten. Grote organisaties
lijken kwetsbaarder te zijn ...
Je kunt processen zó inrichten, dat de kwetsbare mo-
menten van waarheid los komen van deze druk!
Door Lean Basic Controls toe te passen.
Lean Basic Controls 0, momenten van waarheid
In mijn werk zie ik steeds vaker eenvoudige dingen mis-
gaan. De negatieve gevolgen kunnen gemakkelijk de
resultaten van continue verbeteren overschaduwen.
Gebrek aan vakmanschap? Gebrek aan aandacht en
focus? Té eenvoudig oordeel van het management en
bovendien beledigend voor de vaklieden zelf. Er zit een
patroon in de voorbeelden. En grote organisaties lijken
kwetsbaarder te zijn ...
Het is iedere keer een uitdaging om grip te krijgen op
de oorzaken, en iedere keer is er iets aan de hand in
het krachtenveld tussen vakmanschap aan de ene kant
en druk vanuit de organisatie. De laatste wordt steeds
voelbaarder, zou dát de oorzaak kunnen zijn? Agile,
MBO en andere organisatie tools lijken samen te gaan
met symptomen: Burnout, personeelsverloop … En
wanneer we modern zijn georganiseerd in teams, wordt
het dan beter? Of juist kwetsbaarder door werkdruk en
groepsblindheid (Groupthink)?
Je zou processen zó kunnen inrichten, dat de kwetsba-
re momenten van waarheid los komen van deze druk!
Door Lean Basic Controls toe te passen.
Ik geef een paar voorbeelden, herkent U ze?
Bergbeklimmen
Bij het beklimmen van een kleine top in de Alpen met
een groep studenten zijn we er bijna als één van ons
denkt onweer te horen. “Dat kan niet, de lucht is blauw,
geen wolkje te zien”. En we lopen verder. Een paar mi-
nuten later zien we een donkere wolk boven een berg-
kam uitkomen. We keren meteen om, maar ik herinner
me nog het buikgevoel van “even doorlopen”. Precies
wanneer we op de terugweg op het brede pad aanko-
men breekt het onweer in alle hevigheid los. Vijf minu-
ten later zouden we in moeilijkheden zijn gekomen.
Aanbesteding
Een verkoopdirecteur van een groot bedrijf onderhan-
delt met een overheidsambtenaar in Zuid Amerika. De
opdracht kan zijn bedrijf op een kritiek moment door
een dal helpen. De ambtenaar nodigt hem subtiel uit tot
een ongebruikelijke wijze van betalen. De directeur
weet dat de concurrenten hetzelfde aanbod zullen krij-
gen. Bovendien wordt hij op resultaten afgerekend en
gaan er zeker banen verloren zonder deze opdracht. Er
komen geruchten, maar deze keer blijft het daarbij.
Gevangenis
Voor een beruchte misdadiger komt er een bezoekaan-
vraag binnen. Het is erg druk en het weigeren van een
aanvraag moet met goede redenen worden gedocu-
menteerd. Wanneer zijn advocaat toch bezwaar maakt,
kost het nog veel meer tijd. Deze keer wordt onmiddel-
lijk toestemming verleend. Tijdens het bezoek blijkt, dat
de bezoeker een ver familielid is, en geen journalist van
een boulevardblad; gelukkig! Pas nu ophef ontstaat in
de media over een andere zedendelinquent, begrijpt de
medewerker het risico dat hij heeft gelopen door de ge-
makkelijkste weg te kiezen.
Procesindustrie
Een chemische fabriek heeft een dubbel filter, dat
steeds moet worden omgeschakeld. Dat is verboden
tijdens productie vanwege veiligheid. De procedure is
handmatig omdat ook het omschakelen handmatig is.
Ervaren operators ontwikkelen een informele manier
van werken. Daarbij worden de filters eerder gescha-
keld, wanneer de reactor juist is gestart. Er is dan vol-
doende tijd om veilig te schakelen. Eerst wordt dit ge-
daan in nacht– en weekenddiensten, maar na een tijdje
nemen alle ploegen het over. Het levert 10% capaci-
teitswinst op. Een jonge operator vergeet een keer het
omschakelen in gang te zetten als de reactor start. De
ploegleider besluit zo snel mogelijk toch te schakelen
om geen capaciteit te verliezen. Het schakelen gebeurt
nu onder tijdsdruk, er mag niets misgaan. Het wordt niet
gemeld, maar de ploegen zijn er trots op.
Agile project
Een sterkteberekening moet altijd worden uitgevoerd
met de definitieve gegevens. Het ontwerpproces komt
onder steeds meer tijdsdruk, en ook worden nog in het
laatste stadium kleine wijzigingen aangebracht. De en-
gineer van het team moet daardoor onder tijdsdruk alles
opnieuw berekenen, terwijl hij eigenlijk al weet dat de
uitkomst niet verandert. Dit weekend is zijn vrouw jarig
en alweer blijkt vrijdagmiddag, dat er een kleine aan-
passing is. Er wordt van hem overwerk verwacht. De
aangepaste berekening moet maandagochtend 9.00
beschikbaar zijn. De engineer levert gewoon de vorige
berekening in met een nieuw versienummer. Niemand
merkt het; wat zou hij de volgende keer doen? En wat
doen zijn collega’s?
Conclusie
Herkent U dit patroon in eigen ervaringen? Lean Basic
Controls kan het krachtenveld zichtbaar maken en de
risico’s van conflicterende top-down invloeden wegne-
men.
Het is iedere keer anders, maar voor de bergbeklim-
mers is het eenvoudig. In de groep was tevoren afge-
sproken dat iedereen zonder reden te geven de terug-
tocht kan vragen. De studenten waren geschrokken van
de verhalen over bijna-ongevallen in de berghutten. En
bij elk verhaal waren “niet pluis” gevoelens onderdrukt.
Voor het op gang brengen van
stroeve Lean Six Sigma program-
ma’s moet u bij mij zijn. Of voor het
starten vanuit niets. Mijn uitdaging is
methoden tot het bot te vereenvou-
digen, zodat alleen de essentie
overblijft. Voor veel projecten moet
de crux worden gevonden om suc-
ces te krijgen.
Leo@DutchSixSigma.nl
www.dutchsixsigma.nl

More Related Content

Recently uploaded

NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
BBPMedia1
 

Recently uploaded (8)

NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
 
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
 
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
 
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
 
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
 

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Newsletter dutch sixsigma november 2017 moments of truth

  • 1. Newsletter November 2017 English Dutch Lean Basic Controls 0,Moments of Truth, Forcefield Simple things going wrong seems to increase in my work experience. Negative conse- quences cancel out the results of the continuous improvement efforts. Lack of craftmanship? Lack of alertness and focus? That is too simply judged by the management and an insult to- wards the employees. My exam- ples have a pattern in common. And large organizations seem more vulnerable for this effect ... We can design processes in such a way, that vulnerable moments of truth become detached from this pressure! By applying Lean Basic Controls.
  • 2. Lean Basic Controls 0, moments of truth Simple things going wrong seems to increase in my work experience. Negative consequences cancel out the results of the continuous improvement efforts. Lack of craftmanship? Lack of alertness and focus? That is too simply judged by the management and an insult towards the employees. My examples have a pattern in common. And large organizations seem more vulnera- ble for this effect ... Each time it is a challenge to grasp root causes, and each time something is happening in the forcefield be- tween craftmanship and organizational performance pressure. The latter is increasingly felt on the shop floor, could it be an underlying cause? Agile, Manage- ment By Objectives and other tools seem to coincide with symptoms like burnout and excessive staff turnover … And when we organize with advanced team meth- ods, does it actually improve? Or will the process be- come more vulnerable by work pressure and group- think? We can design processes in such a way, that vulnera- ble moments of truth become detached from this pres- sure! By applying Lean Basic Controls. I give examples; you may recall your own situations: Mountaineering When climbing in the Alps with a group of students, we almost reached the summit when one of us thinks to hear thunder. “Impossible, the sky is blue, no sign of any clouds”. We continue but a few minutes later we recognize a dark cloud rising over the mountain ridge. We turn at once, but still I remember the gutfeel of “just continue a few minutes”. When we reach the main trail on the way back, the rain starts pouring down. Another five minutes would have brought us in danger. Tendering A sales-director for a big company is negotiating with a government representative in the South America’s. A gained project would bring his company through a dark period. The representative suggests an unusual finan- cial transaction. But the director is aware that competi- tors will receive the same proposition. He is judged on his results, and even more, without this assignment jobs will be lost. Some rumors rise, but this time it does not get worse. Prison A notorious criminal receives a request for a visitor. It is very busy and refusing a request must be motivated carefully. When his lawyer would make an objection, it will even be more time consuming. So this time permis- sion is given at once. During the visit, it proves to be a far relative, and not a journalist of a tabloid. A few weeks later a sex offender is visited by a journal- ist, in another prison, and a massive media hype is tar- geting the prisons organization. The employee under- stands now the risks he ran by taking the easy way. Process industry A chemical plant uses a parallel filter, which has to be repeatedly switched. During production this is forbidden for safety reasons. The procedure is manual because the operation of the filter change is manual as well. Ex- perienced operators develop an informal workaround, starting the change earlier, when the reactor is started. This gives sufficient time to switch the filters safely. First this is practiced during nightshifts and in weekends. But eventually all shifts adopt this new practice, resulting in a 10% capacity increase. A young operator forgets to initiate the switching when the reactor starts. The super- visor decides to start anyway in order not to loose ca- pacity. Although this time the switching is under time pressure and nothing may deviate. The situation is not reported, and the shifts take pride in their approach. Agile project A strength calculation must always be performed with the final data set. The design process suffers an in- creasing time pressure and minor changes are increas- ingly implemented during the last stages. This imposes upon the engineer of the team recalculating the strength as a final step, knowing that the changes are minor and thus will not impact the results. This weekend is his wife’s birthday, and again Friday last changes are ac- cepted. He is expected to do overwork. The updated calculations must be available by 9.00 AM Monday morning. The engineer just enters his previous calcula- tions as a new version. Nobody notices; what would he do next time? And his colleagues? Conclusion Do you recognize the pattern in your own experiences? Lean Basic Controls can visualize the forcefield and can eliminate the risks of conflicting top-down influences. Each situation is different, but for the mountaineers it was easy. The group agreed beforehand that each can order a return without explanation. The students were frightened by stories, told in the mountain cabins about near accidents. And in each of the stories feelings of “unease” were suppressed by the team members. Vitalizing struggling Lean Six Sigma programs is what I do. Or starting from scratch! My challenge is simplifying methods to the minimum, thus only keeping the essential. Balancing control and improvement is often ignored and a necessary condition for a sustaina- ble program. Leo@DutchSixSigma.nl www.dutchsixsigma.nl
  • 3. Nieuwsbrief november 2017 English Dutch Lean Basic Controls 0, Momenten van Waarheid, krachtenveld In mijn werk zie ik steeds vaker eenvoudige dingen misgaan. De negatieve gevolgen kunnen ge- makkelijk de resultaten van con- tinue verbeteren overschadu- wen. Gebrek aan vakmanschap? Gebrek aan aandacht en focus? Té eenvoudig gedacht door het management en bovendien bele- digend voor de vaklieden zelf. Er lijkt een patroon in de voorbeel- den te zitten. Grote organisaties lijken kwetsbaarder te zijn ... Je kunt processen zó inrichten, dat de kwetsbare mo- menten van waarheid los komen van deze druk! Door Lean Basic Controls toe te passen.
  • 4. Lean Basic Controls 0, momenten van waarheid In mijn werk zie ik steeds vaker eenvoudige dingen mis- gaan. De negatieve gevolgen kunnen gemakkelijk de resultaten van continue verbeteren overschaduwen. Gebrek aan vakmanschap? Gebrek aan aandacht en focus? Té eenvoudig oordeel van het management en bovendien beledigend voor de vaklieden zelf. Er zit een patroon in de voorbeelden. En grote organisaties lijken kwetsbaarder te zijn ... Het is iedere keer een uitdaging om grip te krijgen op de oorzaken, en iedere keer is er iets aan de hand in het krachtenveld tussen vakmanschap aan de ene kant en druk vanuit de organisatie. De laatste wordt steeds voelbaarder, zou dát de oorzaak kunnen zijn? Agile, MBO en andere organisatie tools lijken samen te gaan met symptomen: Burnout, personeelsverloop … En wanneer we modern zijn georganiseerd in teams, wordt het dan beter? Of juist kwetsbaarder door werkdruk en groepsblindheid (Groupthink)? Je zou processen zó kunnen inrichten, dat de kwetsba- re momenten van waarheid los komen van deze druk! Door Lean Basic Controls toe te passen. Ik geef een paar voorbeelden, herkent U ze? Bergbeklimmen Bij het beklimmen van een kleine top in de Alpen met een groep studenten zijn we er bijna als één van ons denkt onweer te horen. “Dat kan niet, de lucht is blauw, geen wolkje te zien”. En we lopen verder. Een paar mi- nuten later zien we een donkere wolk boven een berg- kam uitkomen. We keren meteen om, maar ik herinner me nog het buikgevoel van “even doorlopen”. Precies wanneer we op de terugweg op het brede pad aanko- men breekt het onweer in alle hevigheid los. Vijf minu- ten later zouden we in moeilijkheden zijn gekomen. Aanbesteding Een verkoopdirecteur van een groot bedrijf onderhan- delt met een overheidsambtenaar in Zuid Amerika. De opdracht kan zijn bedrijf op een kritiek moment door een dal helpen. De ambtenaar nodigt hem subtiel uit tot een ongebruikelijke wijze van betalen. De directeur weet dat de concurrenten hetzelfde aanbod zullen krij- gen. Bovendien wordt hij op resultaten afgerekend en gaan er zeker banen verloren zonder deze opdracht. Er komen geruchten, maar deze keer blijft het daarbij. Gevangenis Voor een beruchte misdadiger komt er een bezoekaan- vraag binnen. Het is erg druk en het weigeren van een aanvraag moet met goede redenen worden gedocu- menteerd. Wanneer zijn advocaat toch bezwaar maakt, kost het nog veel meer tijd. Deze keer wordt onmiddel- lijk toestemming verleend. Tijdens het bezoek blijkt, dat de bezoeker een ver familielid is, en geen journalist van een boulevardblad; gelukkig! Pas nu ophef ontstaat in de media over een andere zedendelinquent, begrijpt de medewerker het risico dat hij heeft gelopen door de ge- makkelijkste weg te kiezen. Procesindustrie Een chemische fabriek heeft een dubbel filter, dat steeds moet worden omgeschakeld. Dat is verboden tijdens productie vanwege veiligheid. De procedure is handmatig omdat ook het omschakelen handmatig is. Ervaren operators ontwikkelen een informele manier van werken. Daarbij worden de filters eerder gescha- keld, wanneer de reactor juist is gestart. Er is dan vol- doende tijd om veilig te schakelen. Eerst wordt dit ge- daan in nacht– en weekenddiensten, maar na een tijdje nemen alle ploegen het over. Het levert 10% capaci- teitswinst op. Een jonge operator vergeet een keer het omschakelen in gang te zetten als de reactor start. De ploegleider besluit zo snel mogelijk toch te schakelen om geen capaciteit te verliezen. Het schakelen gebeurt nu onder tijdsdruk, er mag niets misgaan. Het wordt niet gemeld, maar de ploegen zijn er trots op. Agile project Een sterkteberekening moet altijd worden uitgevoerd met de definitieve gegevens. Het ontwerpproces komt onder steeds meer tijdsdruk, en ook worden nog in het laatste stadium kleine wijzigingen aangebracht. De en- gineer van het team moet daardoor onder tijdsdruk alles opnieuw berekenen, terwijl hij eigenlijk al weet dat de uitkomst niet verandert. Dit weekend is zijn vrouw jarig en alweer blijkt vrijdagmiddag, dat er een kleine aan- passing is. Er wordt van hem overwerk verwacht. De aangepaste berekening moet maandagochtend 9.00 beschikbaar zijn. De engineer levert gewoon de vorige berekening in met een nieuw versienummer. Niemand merkt het; wat zou hij de volgende keer doen? En wat doen zijn collega’s? Conclusie Herkent U dit patroon in eigen ervaringen? Lean Basic Controls kan het krachtenveld zichtbaar maken en de risico’s van conflicterende top-down invloeden wegne- men. Het is iedere keer anders, maar voor de bergbeklim- mers is het eenvoudig. In de groep was tevoren afge- sproken dat iedereen zonder reden te geven de terug- tocht kan vragen. De studenten waren geschrokken van de verhalen over bijna-ongevallen in de berghutten. En bij elk verhaal waren “niet pluis” gevoelens onderdrukt. Voor het op gang brengen van stroeve Lean Six Sigma program- ma’s moet u bij mij zijn. Of voor het starten vanuit niets. Mijn uitdaging is methoden tot het bot te vereenvou- digen, zodat alleen de essentie overblijft. Voor veel projecten moet de crux worden gevonden om suc- ces te krijgen. Leo@DutchSixSigma.nl www.dutchsixsigma.nl