SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Sir, Christian Lacsa
Magandang Araw!
Ano ang tinalakay
natin noong
nakaraan?
Ikalawang Yugtong
Imperyalismong Kanluranin
Misyonerong Scottish Leopold II
Henry Stanley
David Livingstone
Mamahayag mula Amerika
Hari ng Belgium
MIX & MATCH
Menelik
Ismail Pasha
Pinuno ng Egypt
Ethopia
WE ARE
FILIPINO
OFCOURSE
Nasyonalismo sa
Europe at Ibang
Panig ng Daigdig
01
NASYONALISMO SA EUROPE
02
NASYONALISMO SA LATIN
AMERICA
03
NASYONALISMO SA HILAGANG
AMERICA
04
NASYONALISMO SA ASYA
Mga pag - aaralan
Ang Nasyonalismo ay tumutukoy sa
damdamin at paniniwala ng mamamayan na
bahagi sila ng isang nasyon o bayan. Ang
pag – usbong ng nasyonalismo ay inuugnay
sa paglaganap ng mga makabagong ide ng
Enlightenment, ang isang Nasyon ay ay may
iisang identidad o pagkakakilanlan na may
parehong kultura, wika, relihiyon at
kasaysayan
Congress of Vienna
Kasunod ng pagkatalo
ni Nepoleon Bonaparte,
Isinagawa noong 1814 –
1815 ang Congress of
Vienna upang pigilin ang
paglaganap ng mga
Ideang Rebolusyonaryo
mula France.
Nasyonalismo sa Europe
Si Prince Klemens von
Matternich , ang
diplomat ng Austria.
Kabilang sa
napagkasunduan sa
Congress of Vienna.
Nasyonalismo sa Europe
Pinagsama ang Belguim at Dutch Nethelands
Mga Teritoryong Italian
Mga pinagkasunduan sa Congress of
Vienna
Switzerland Netherlands
Kingdom of Sardinia,
Piedmont
Autralia
Lambardy at Venetia
● Restorasyon ng mga Monarka, sa Spain, Portugal,
at Sardinia
- Ayon sa diwang konserbatibo, ang mga
Tradisyonal na institusyong ng pamamahala,
simbahan, at aristokratikong pag aari ng lupa ay
kailangan para sa panlipunang kaayusan
Mga Napagkasunduan sa Congress of
Vienna
● German Confederation na binuod ng 39 na estadong
German
- Ang Prussia at Autria ang dalawa sa
pinakamalakas na Estadong kabilang dito.
Mga Napagkasunduan sa Congress of
Vienna
● Concert of Europe na Binubuo ng Great Britain,
Russia, Prussia at Austria
- Nagkasundo ang mga ito na malimit na magpupulong
upang panatilihin ang Status quo, nagkasundo rin sila
sa paggamit ng hukbo sa mga yeritoryong nakararanas
ng rebolusyon sa Europe.
Mga Napagkasunduan sa Congress of
Vienna
Mga Pag – aalsa sa Europe
Naganap ang ilang pag – aalsa sa Europe ayon sa
diwang liberal at nasyonalista matapos ang Congress
of Vienna Naganap ito sa Spain, Italy, Russia,
Greece,
France, Austria, Germany, Belgium, at Poland. Ngunit
hindi naging Madali ang pagkilos dahil sa pananatili
ng mga konserbatibong pinuno sa mga lugar na ito.
Tumulong din ang mga hukbong banyaga sa mga
monarkong humaharap sa mga pag-aalsa upang
lupilin ang mga nag-aalsang mamamayan. Karamihan
ng mga pag-aalsa ay hindi nagtagumpay maliban sa
Greece.
Mga Pag – aalsa sa Europe
Nag-alsa ang mga Greek laban sa
dominasyon ng mga Turk ng Imperyong Ottoman
mula 1821 hanggang 1829. Tumulong ang hukbo
ng British, France, at Russia sa mga Greek.
Dahil dito naideklara ang kalayaan ng
Greece noong 1829. Marami pang mga teritoryo ang
nagnais na lumaya sa mga Ottoman. Dumanas ng
paghina ang imper yong ito. Naging sentro ng
maraming pag-aalsa ang peninsula ng Balkan
Mga Pag – aalsa sa Europe
na magiging sentro ng sigalot at aga-
wan ng kolonya ng Russia, Austria, at
Britain. Nabigo man ang mga liberal at
nasyonalista sa France, Austria, at
Italy, nagkaroon naman ng ilang repor-
ma rito tulad ng pagbuo ng liberal na
konstitusyon at abolisyon ng serfdom.
Lumakas din ang diwang nasyonalista sa mga estadong German.
Simula nang nabuo ang German Confederation noong 1815, unti-
unting nagkaroon ng pagnanasang pag-isahin ito. Noong 1848,
nabigo ang pagtatangka nang mabuo ang Frankfurt Assembly.
Naging sentro ang Prussia sa sumunod na pagtatangkang mabuo
ang Germany. Malaki rin ang papel ni Otto von Bismarck, punong-
ministro ng Prussia, para magtagumpay ito. Malaking balakid sa
hakbang na ito ang Austria na bahagi ng German Confederation
Nasyonalismo sa Germany
Sa pamumuno ni Bismarck, pinalaki at pinalakas ang
hukbo ng Prussia. Naniniwala si Bismarck sa Realpolitik
o politika ng katotohanan sa wikang German. Isinantabi
niya ang parlamento ng Prussia nang hindi ito sumang-
ayon sa kaniyang reporma sa militar at pagpataw ng
dagdag na buwis.
Nasyonalismo sa Germany
Aktibo si Bismarck sa pagsusulong ng interes ng Prussia sa usaping
panlabas. Isa rito ang paniniwala sa kahalagahan ng
pakikipagdigma upang maisakatuparan ang pagbubuo
ng Germany. Noong 1864 nakipagalyansa siya sa Austria para matalo
lang Denmark at makuha rito ang dalawang teritoryong German,
and Schleswig at Holstein. Noong 1866, sa Austria naman
nakipagdigma
Nasyonalismo sa Germany
Prussia. Natalo ang mas malaking bansang Austria dahil
sa mas modernong armas at mahusay na hukbo ng
Prussia. Nabuo ng Prussia ang North German
Confederation matapos ang digmaan. May mga
estadong German pa na hindi kasapi nito. Karamihan sa
mga ito ay mga Katolikong estado
Nasyonalismo sa Germany
hindi pa handang sumnapi sa mga Protestanteng German.
Noong 1870 nagkaroon ng hidwaan b
France at Prussia kaugnay sa Ang trono ng Spain. Ginamit
ni Bismarck ang pagkakataong ito upang matuloy
sa digmaan ang dalawang bansa. At noong Hulyo 19, 1870
ay nagdeklara ng digmaan ang France laban sa Prussia
na tỉnaguriang Franco-Prussian War. Samantala, ang
ibang estadong German na may takot sa pananakop ng
Nasyonalismo sa Germany
na may takot sa pananakop ng
France ay sumapi sa Prussia. Sumugod sa France ang
hukbong German, at nabihag si Napoleon III. Sumuko
ang France, nagbayad ng pinsala sa Prussia
at ibinigay ang dalawang probinsiya nitong Alsace at
Lorraine. Noong 1871 ay desisyon ang mga estadong
German Sumapi sa
Nasyonalismo sa Germany
timog na pormal na sumapi sa
North German Confederation. Idineklarang kaiser o
emperador si Wilhelm I
ng Ikalawang German Empire.
Simula 1871, ang pagkapanalo ng Prussia para mabuo
ang Germany ay naging hudyat sa militaristiko at
awtoritaryang gobyerno ng Germany.
Nasyonalismo sa Germany
Dahil sa malakas na industriyalisadong
ekonomiya at modernong hukbo, ang
bagong-tatag na Germany ang naging
pinakamalakas na bansa sa kontinente
ng Europe. Sa ilalim ng sumunod na
kaiser, si Wilhelm II (1888-1918) naging mas agresibo sa
usaping panlabas
ang Germany.
Nasyonalismo sa Germany
Mula 1791 hanggang 1824, lumaganap sa Latin
America ang mga idea ng Enlightenment, ng
American Revolution, at French Revolution.
Lumaban ang mga mamamayan ng Timog
America laban sa mga dayuhang mananakop.
Nanguna ang Haiti, Mexico, at Venezuela
Nasyonalismo sa Latin American
at kilusang kalayaan mula sa
mga Portuguese at Espanyol na mananakop.
Hinangad ng mga mamamayan ng mga bayang
ito ang pagpapatupad ng reporma o
pagbabagong politikal at panlipunan bagama't
hindi naging matagumpay ang bawat kilusang
ito sa Timog America.
Nasyonalismo sa Latin American
PENINSULARES
MEZTIZOS AT MULATTOS
CREOLES
MGA ALIPING AMERICAN
INDIAN AT AFRICAN
ESTRUKTURANG PANLIPUNAN SA KOLONYA NG LATIN AMERICAN
PENINSULARES
Mga Espanyol na pinanganak
mismo sa Spain. Ang mga
peninsulares lamang ang may
Karapatang humawak ng
mataas na posisyon sa
pamamahala sa kolonyal
CREOLES
Mga Espanyol na
Afrikanong-Amerikano, at
katutubong katutubo. Dahil sa
pinaghalong ito ng mga lahi at
kultura
Mga aliping american indian at
african
Espanyol at Portuges sa Latin America
ay nagdulot ng pagkasakop at pang-
aalipin sa mga katutubong American
Indian at mga Afrikanong bihag..
Nanguna ang isang rebolusyon sa Haiti na kolonyang French na
tinatawag na St. Domingue. Habang nagaganap ang French
Revolution sa Europe at naglabas ng Declaration of the Rights of
Man, humiling ng katulad na karapatan ang mga mulatto sa kolonya.
Nag-alsa laban sa France ang mga aliping African at mulatto ng St.
Domingue noong 1791. Pinamunuan ito ni Toussaint LOuver- ture
na dating alipin at natalo ang mga puwersa ng France noong 1801.
Itinigil niya ang rebolusyon kapalit ng pagpapatigil ng pag-aalipin ng
mga French sa kolonya.
Haiti
Hindi ito tinupad ni Napoleon, hinuli at ikinulong si
Toussáint sa French Alps kung saan namatay siya noong
Abril 1803. Ipinagpatuloy ni Jean-Jacques Dessalines
ang rebolusyon at nakamit ang kalayaan ng kolonya.
Pinalitan din ang pangalan nito at naging Haiti na ang
ibig sabihin ay bulubunduking lupa sa wikang Arawak.
Haiti
Timog America
Samantala sa Timog America pinamunuan ng mga creole ang
rebolusyon sa kolonya ng Spain. Nag-alsa ang mga creole laban
sa pangingibabaw sa kapangyarihan at ekonomiya ng mga
peninsular noong 1808 hanggang 1826. Nagsagawa ng
mahabang kamPanya ang mga rebolusyonaryo upang
mapatalsik ang mga Espanyol. Nakilala bilang pinuno sa Timog
America sina Simon Bolivar ng Venezuela at Jose de
San Martin ng Argentina. Pinamunuan
Timog America
ang mga hukbo laban sa mga Espanyol at ipinangako ang
pagpapalaya Sa mga alipin. Natalo ni Bolivar ang
mga puwersa ng Spain sa Bogota noong 1821. Nabuo ang Gran
Columbia mula Sa Viceroyalty ng New Granada. Siya Si Jose de San
Martin naman ay nakinaglaban mula sa Argentina. Nagtulungan sina
Bolivar at San Martin sa mga sumunod na labanan para sa kalayaan
ng Timog America hanggang sa isang malaking pagkatalo ng mga
Espanyol noong Disyembre 1824. Ngunit hindi naisakatuparan ang
pagtatag ng isang bansa. Nabuo kalaunan ang mga hiwa-hiwalay na
bansa ng Venezuela, Colombia, Panama, at Ecuador.
Mexico
Sa Viceroyalty ng New Spain na nakasentro sa Mexico, sumiklab
naman ang pag-aalsa ng mga mestizo at katutubong Indian laban sa
pananakop ng Spain. Sinimulan ito ng isang paring Katolikong si
Miguel Hidalgo noong 1810 at ipinagpatuloy ng isa pa ring paring
mestiso na si Jose Maria Morelos noong 1811 hanggang 1815.
Pansamantalang humina ang kilusan para sa kalayaan nang natalo
ang puwersa ni Morelos noong 1815. Ipinagpatuloy ang mga atakeng
gerilya sa mga puwersang Espanyol at sumusuporta sa kanila.
Mexico
Muling sumiklab ang himagsikan nang sumapi sa
mga mestizo at katutubong Indian ang mga
Espanyol na creole noong 1820. Nang sumunod
na taon, natalo ang mga puwersa ng Spain at
idineklara ang kalayaan ng Mexico.
NASYONALISMO SA HILAGANG
AMERICA
Canada
Ang Canada ay naging bahagi ng kolonyang British simula noong 1763.
Binubuo ng mga English na Canadian sa hilaga at French na Canadian sa
timog, nagkaroon ng rebelyon noong 1837 at 1838 para sa reporma tungo sa
pagsasarili ng pamamahala. Noong 1840 pinag-isa ng British parliament ang
dalawang bahagi ng Canada tungong United Provinces of Canada ngunit
walang repormang politikal. Noong 1867, ipinasa ang British North American Act
na nagbibigay sa Canada ng sariling saligang-batas at punong-ministro.
Gayunpaman, ang ugnayang panlabas nito ay nanatiling nasa kamay ng Britain.
NASYONALISMO SA HILAGANG
AMERICA
United States of America
Matapos makamit ang Kalayaan noong 1783 at napagtibay ang sariling
saligang-batas noong 1789, lumawak pa ang United States mula sa 13 estado
nito sa silangang bahagi ng kontinente Sa pamamagitan ng pagbili, pananakop,
at pakikipagdigma, lumawak ang United States sa mga prontera nito
tungong kanluran. Nabili ng US mula sa France ang malawak na teritoryo
sa tinatawag na Louisiana Purchase. Sumapi naman ang Texas sa US noong
1845. Matapos matalo ang Mexico sa Digmaang Mexican-American no0ng
1846-1848, nakuha ng US ang California at malawak na teritoryong karatig
nito. Isa binili nito sa Mexico noong 1853 na tinawag na
pang teritoryo ang Gadsden Purchase.
NASYONALISMO SA HILAGANG
AMERICA
United States of America
Ngunit ang pinakamalaking aganapan sa ika-19 na siglo sa US ay
ang usapin ng aliping African. Ito ang isang malaking pagsubok sa demokrasya
at pagkakaisa ng binubuong bansang America. Ang mga estado nito sa
timog ay nakabase sa agrikultura o pagatanim ng cotton sa plantasyon. Mga
aliping African ang manggagawa sa mga plantasyong ito. Samantala, yaong
sa hilaga ay mas maunlad na nakabase sa iba't ibang industriya. Noong 1860,
nahalal na pangulo si Abrahamn Lincoln at nang sumunod na taon, nagdeklara
ang pitong estado sa timog ng pag walay sa United States at pagtatag ng
Confederate States of Amnerica.
NASYONALISMO SA HILAGANG
AMERICA
United States of America
Ang Digmaang Sibil sa America mula 1861-1865 ay naging madugo
ngunit nanaig ang mas industriyalisadong bahagi sa hilaga. Noong Abril
1865 sumuko ang hukbo ng Confederate at naging mas matibay ang pagiging
isang buong nasyon nito. Binigyangingng kalayaan ang mga aliping African
at binigyan din ng karapatang bumo Matapos ang digmaan, lalong lumago
ang ekonomiya ng United States. Mabilis ang industriyalisasyon kasama
na ang pagpapatayo ng mga kalsada at riles ng tren. Noong 1900, ang US ang
isa sa malalaking industriyalisadong bansa sa daigdig.
Umusbong ang nasyonalismo sa Asya sa harap ng hamon ng
kolonyalismo at imperyalismo ng mga Kanluranin. Ang diwang
nasyonalista ay nakatuon sa adhikaing maging malaya mula sa mga
mananakop at magsarili sa larangang politikal, panlipunan, at pang-
ekonomiya. Marami sa mga bansa sa Asya ang nasakop maliban sa
iilang bansa tulad ng Japan at Thailand. May iba't ibang uri ng
kilusang nasyonalista sa Asya. May mga kumilos upang makamit
ang reporma at pagsasarili sa pamamahala. Samantala, may mga
nakibaka at naglunsad ng himagsikan upang mapatalsik ang mga
Kanluranin.
Nasyonalismo sa Asya

More Related Content

Similar to NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx

Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)
Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)
Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)
Lavinia Lyle Bautista
 
G7 AP Q4 Week 4 Epekto ng Ikalawang Digmaan sa Asyano.pptx
G7 AP Q4 Week 4 Epekto ng Ikalawang Digmaan sa Asyano.pptxG7 AP Q4 Week 4 Epekto ng Ikalawang Digmaan sa Asyano.pptx
G7 AP Q4 Week 4 Epekto ng Ikalawang Digmaan sa Asyano.pptx
JoeyeLogac
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
Jt Engay
 
AP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptx
AP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptxAP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptx
AP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptx
JuAnTuRo
 

Similar to NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx (20)

Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)
Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)
Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)
 
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
 
Ap8 week 5 Quarter 3.pptx
Ap8 week 5 Quarter 3.pptxAp8 week 5 Quarter 3.pptx
Ap8 week 5 Quarter 3.pptx
 
Paghahati ng Africa
Paghahati ng AfricaPaghahati ng Africa
Paghahati ng Africa
 
G7 AP Q4 Week 4 Epekto ng Ikalawang Digmaan sa Asyano.pptx
G7 AP Q4 Week 4 Epekto ng Ikalawang Digmaan sa Asyano.pptxG7 AP Q4 Week 4 Epekto ng Ikalawang Digmaan sa Asyano.pptx
G7 AP Q4 Week 4 Epekto ng Ikalawang Digmaan sa Asyano.pptx
 
g7apq4week4epektongikalawangdigmaansaasyano-230919125019-2349a894.pdf
g7apq4week4epektongikalawangdigmaansaasyano-230919125019-2349a894.pdfg7apq4week4epektongikalawangdigmaansaasyano-230919125019-2349a894.pdf
g7apq4week4epektongikalawangdigmaansaasyano-230919125019-2349a894.pdf
 
Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)
 
Group 5 presentation ii patience
Group 5 presentation ii patienceGroup 5 presentation ii patience
Group 5 presentation ii patience
 
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganAralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
 
UNANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG.pptx
UNANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG.pptxUNANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG.pptx
UNANG-DIGMAANG-PANDAIGDIG.pptx
 
World war i
World war iWorld war i
World war i
 
Ap
ApAp
Ap
 
Project in a
Project in aProject in a
Project in a
 
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
 
Aralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdigAralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdig
 
AP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptx
AP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptxAP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptx
AP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptx
 
Modyul 4 ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIDG
Modyul 4  ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIDGModyul 4  ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIDG
Modyul 4 ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIDG
 
Unangdigmaangpandaigdig
Unangdigmaangpandaigdig Unangdigmaangpandaigdig
Unangdigmaangpandaigdig
 

NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx

 • 2. Ano ang tinalakay natin noong nakaraan? Ikalawang Yugtong Imperyalismong Kanluranin
 • 3. Misyonerong Scottish Leopold II Henry Stanley David Livingstone Mamahayag mula Amerika Hari ng Belgium MIX & MATCH Menelik Ismail Pasha Pinuno ng Egypt Ethopia
 • 5. Nasyonalismo sa Europe at Ibang Panig ng Daigdig
 • 6. 01 NASYONALISMO SA EUROPE 02 NASYONALISMO SA LATIN AMERICA 03 NASYONALISMO SA HILAGANG AMERICA 04 NASYONALISMO SA ASYA Mga pag - aaralan
 • 7. Ang Nasyonalismo ay tumutukoy sa damdamin at paniniwala ng mamamayan na bahagi sila ng isang nasyon o bayan. Ang pag – usbong ng nasyonalismo ay inuugnay sa paglaganap ng mga makabagong ide ng Enlightenment, ang isang Nasyon ay ay may iisang identidad o pagkakakilanlan na may parehong kultura, wika, relihiyon at kasaysayan
 • 9. Kasunod ng pagkatalo ni Nepoleon Bonaparte, Isinagawa noong 1814 – 1815 ang Congress of Vienna upang pigilin ang paglaganap ng mga Ideang Rebolusyonaryo mula France. Nasyonalismo sa Europe
 • 10. Si Prince Klemens von Matternich , ang diplomat ng Austria. Kabilang sa napagkasunduan sa Congress of Vienna. Nasyonalismo sa Europe
 • 11. Pinagsama ang Belguim at Dutch Nethelands Mga Teritoryong Italian Mga pinagkasunduan sa Congress of Vienna Switzerland Netherlands Kingdom of Sardinia, Piedmont Autralia Lambardy at Venetia
 • 12. ● Restorasyon ng mga Monarka, sa Spain, Portugal, at Sardinia - Ayon sa diwang konserbatibo, ang mga Tradisyonal na institusyong ng pamamahala, simbahan, at aristokratikong pag aari ng lupa ay kailangan para sa panlipunang kaayusan Mga Napagkasunduan sa Congress of Vienna
 • 13. ● German Confederation na binuod ng 39 na estadong German - Ang Prussia at Autria ang dalawa sa pinakamalakas na Estadong kabilang dito. Mga Napagkasunduan sa Congress of Vienna
 • 14. ● Concert of Europe na Binubuo ng Great Britain, Russia, Prussia at Austria - Nagkasundo ang mga ito na malimit na magpupulong upang panatilihin ang Status quo, nagkasundo rin sila sa paggamit ng hukbo sa mga yeritoryong nakararanas ng rebolusyon sa Europe. Mga Napagkasunduan sa Congress of Vienna
 • 15. Mga Pag – aalsa sa Europe Naganap ang ilang pag – aalsa sa Europe ayon sa diwang liberal at nasyonalista matapos ang Congress of Vienna Naganap ito sa Spain, Italy, Russia, Greece, France, Austria, Germany, Belgium, at Poland. Ngunit hindi naging Madali ang pagkilos dahil sa pananatili ng mga konserbatibong pinuno sa mga lugar na ito. Tumulong din ang mga hukbong banyaga sa mga monarkong humaharap sa mga pag-aalsa upang lupilin ang mga nag-aalsang mamamayan. Karamihan ng mga pag-aalsa ay hindi nagtagumpay maliban sa Greece.
 • 16. Mga Pag – aalsa sa Europe Nag-alsa ang mga Greek laban sa dominasyon ng mga Turk ng Imperyong Ottoman mula 1821 hanggang 1829. Tumulong ang hukbo ng British, France, at Russia sa mga Greek. Dahil dito naideklara ang kalayaan ng Greece noong 1829. Marami pang mga teritoryo ang nagnais na lumaya sa mga Ottoman. Dumanas ng paghina ang imper yong ito. Naging sentro ng maraming pag-aalsa ang peninsula ng Balkan
 • 17. Mga Pag – aalsa sa Europe na magiging sentro ng sigalot at aga- wan ng kolonya ng Russia, Austria, at Britain. Nabigo man ang mga liberal at nasyonalista sa France, Austria, at Italy, nagkaroon naman ng ilang repor- ma rito tulad ng pagbuo ng liberal na konstitusyon at abolisyon ng serfdom.
 • 18. Lumakas din ang diwang nasyonalista sa mga estadong German. Simula nang nabuo ang German Confederation noong 1815, unti- unting nagkaroon ng pagnanasang pag-isahin ito. Noong 1848, nabigo ang pagtatangka nang mabuo ang Frankfurt Assembly. Naging sentro ang Prussia sa sumunod na pagtatangkang mabuo ang Germany. Malaki rin ang papel ni Otto von Bismarck, punong- ministro ng Prussia, para magtagumpay ito. Malaking balakid sa hakbang na ito ang Austria na bahagi ng German Confederation Nasyonalismo sa Germany
 • 19. Sa pamumuno ni Bismarck, pinalaki at pinalakas ang hukbo ng Prussia. Naniniwala si Bismarck sa Realpolitik o politika ng katotohanan sa wikang German. Isinantabi niya ang parlamento ng Prussia nang hindi ito sumang- ayon sa kaniyang reporma sa militar at pagpataw ng dagdag na buwis. Nasyonalismo sa Germany
 • 20. Aktibo si Bismarck sa pagsusulong ng interes ng Prussia sa usaping panlabas. Isa rito ang paniniwala sa kahalagahan ng pakikipagdigma upang maisakatuparan ang pagbubuo ng Germany. Noong 1864 nakipagalyansa siya sa Austria para matalo lang Denmark at makuha rito ang dalawang teritoryong German, and Schleswig at Holstein. Noong 1866, sa Austria naman nakipagdigma Nasyonalismo sa Germany
 • 21. Prussia. Natalo ang mas malaking bansang Austria dahil sa mas modernong armas at mahusay na hukbo ng Prussia. Nabuo ng Prussia ang North German Confederation matapos ang digmaan. May mga estadong German pa na hindi kasapi nito. Karamihan sa mga ito ay mga Katolikong estado Nasyonalismo sa Germany
 • 22. hindi pa handang sumnapi sa mga Protestanteng German. Noong 1870 nagkaroon ng hidwaan b France at Prussia kaugnay sa Ang trono ng Spain. Ginamit ni Bismarck ang pagkakataong ito upang matuloy sa digmaan ang dalawang bansa. At noong Hulyo 19, 1870 ay nagdeklara ng digmaan ang France laban sa Prussia na tỉnaguriang Franco-Prussian War. Samantala, ang ibang estadong German na may takot sa pananakop ng Nasyonalismo sa Germany
 • 23. na may takot sa pananakop ng France ay sumapi sa Prussia. Sumugod sa France ang hukbong German, at nabihag si Napoleon III. Sumuko ang France, nagbayad ng pinsala sa Prussia at ibinigay ang dalawang probinsiya nitong Alsace at Lorraine. Noong 1871 ay desisyon ang mga estadong German Sumapi sa Nasyonalismo sa Germany
 • 24. timog na pormal na sumapi sa North German Confederation. Idineklarang kaiser o emperador si Wilhelm I ng Ikalawang German Empire. Simula 1871, ang pagkapanalo ng Prussia para mabuo ang Germany ay naging hudyat sa militaristiko at awtoritaryang gobyerno ng Germany. Nasyonalismo sa Germany
 • 25. Dahil sa malakas na industriyalisadong ekonomiya at modernong hukbo, ang bagong-tatag na Germany ang naging pinakamalakas na bansa sa kontinente ng Europe. Sa ilalim ng sumunod na kaiser, si Wilhelm II (1888-1918) naging mas agresibo sa usaping panlabas ang Germany. Nasyonalismo sa Germany
 • 26. Mula 1791 hanggang 1824, lumaganap sa Latin America ang mga idea ng Enlightenment, ng American Revolution, at French Revolution. Lumaban ang mga mamamayan ng Timog America laban sa mga dayuhang mananakop. Nanguna ang Haiti, Mexico, at Venezuela Nasyonalismo sa Latin American
 • 27. at kilusang kalayaan mula sa mga Portuguese at Espanyol na mananakop. Hinangad ng mga mamamayan ng mga bayang ito ang pagpapatupad ng reporma o pagbabagong politikal at panlipunan bagama't hindi naging matagumpay ang bawat kilusang ito sa Timog America. Nasyonalismo sa Latin American
 • 28. PENINSULARES MEZTIZOS AT MULATTOS CREOLES MGA ALIPING AMERICAN INDIAN AT AFRICAN ESTRUKTURANG PANLIPUNAN SA KOLONYA NG LATIN AMERICAN
 • 29. PENINSULARES Mga Espanyol na pinanganak mismo sa Spain. Ang mga peninsulares lamang ang may Karapatang humawak ng mataas na posisyon sa pamamahala sa kolonyal
 • 30. CREOLES Mga Espanyol na Afrikanong-Amerikano, at katutubong katutubo. Dahil sa pinaghalong ito ng mga lahi at kultura
 • 31. Mga aliping american indian at african Espanyol at Portuges sa Latin America ay nagdulot ng pagkasakop at pang- aalipin sa mga katutubong American Indian at mga Afrikanong bihag..
 • 32. Nanguna ang isang rebolusyon sa Haiti na kolonyang French na tinatawag na St. Domingue. Habang nagaganap ang French Revolution sa Europe at naglabas ng Declaration of the Rights of Man, humiling ng katulad na karapatan ang mga mulatto sa kolonya. Nag-alsa laban sa France ang mga aliping African at mulatto ng St. Domingue noong 1791. Pinamunuan ito ni Toussaint LOuver- ture na dating alipin at natalo ang mga puwersa ng France noong 1801. Itinigil niya ang rebolusyon kapalit ng pagpapatigil ng pag-aalipin ng mga French sa kolonya. Haiti
 • 33. Hindi ito tinupad ni Napoleon, hinuli at ikinulong si Toussáint sa French Alps kung saan namatay siya noong Abril 1803. Ipinagpatuloy ni Jean-Jacques Dessalines ang rebolusyon at nakamit ang kalayaan ng kolonya. Pinalitan din ang pangalan nito at naging Haiti na ang ibig sabihin ay bulubunduking lupa sa wikang Arawak. Haiti
 • 34. Timog America Samantala sa Timog America pinamunuan ng mga creole ang rebolusyon sa kolonya ng Spain. Nag-alsa ang mga creole laban sa pangingibabaw sa kapangyarihan at ekonomiya ng mga peninsular noong 1808 hanggang 1826. Nagsagawa ng mahabang kamPanya ang mga rebolusyonaryo upang mapatalsik ang mga Espanyol. Nakilala bilang pinuno sa Timog America sina Simon Bolivar ng Venezuela at Jose de San Martin ng Argentina. Pinamunuan
 • 35. Timog America ang mga hukbo laban sa mga Espanyol at ipinangako ang pagpapalaya Sa mga alipin. Natalo ni Bolivar ang mga puwersa ng Spain sa Bogota noong 1821. Nabuo ang Gran Columbia mula Sa Viceroyalty ng New Granada. Siya Si Jose de San Martin naman ay nakinaglaban mula sa Argentina. Nagtulungan sina Bolivar at San Martin sa mga sumunod na labanan para sa kalayaan ng Timog America hanggang sa isang malaking pagkatalo ng mga Espanyol noong Disyembre 1824. Ngunit hindi naisakatuparan ang pagtatag ng isang bansa. Nabuo kalaunan ang mga hiwa-hiwalay na bansa ng Venezuela, Colombia, Panama, at Ecuador.
 • 36. Mexico Sa Viceroyalty ng New Spain na nakasentro sa Mexico, sumiklab naman ang pag-aalsa ng mga mestizo at katutubong Indian laban sa pananakop ng Spain. Sinimulan ito ng isang paring Katolikong si Miguel Hidalgo noong 1810 at ipinagpatuloy ng isa pa ring paring mestiso na si Jose Maria Morelos noong 1811 hanggang 1815. Pansamantalang humina ang kilusan para sa kalayaan nang natalo ang puwersa ni Morelos noong 1815. Ipinagpatuloy ang mga atakeng gerilya sa mga puwersang Espanyol at sumusuporta sa kanila.
 • 37. Mexico Muling sumiklab ang himagsikan nang sumapi sa mga mestizo at katutubong Indian ang mga Espanyol na creole noong 1820. Nang sumunod na taon, natalo ang mga puwersa ng Spain at idineklara ang kalayaan ng Mexico.
 • 38. NASYONALISMO SA HILAGANG AMERICA Canada Ang Canada ay naging bahagi ng kolonyang British simula noong 1763. Binubuo ng mga English na Canadian sa hilaga at French na Canadian sa timog, nagkaroon ng rebelyon noong 1837 at 1838 para sa reporma tungo sa pagsasarili ng pamamahala. Noong 1840 pinag-isa ng British parliament ang dalawang bahagi ng Canada tungong United Provinces of Canada ngunit walang repormang politikal. Noong 1867, ipinasa ang British North American Act na nagbibigay sa Canada ng sariling saligang-batas at punong-ministro. Gayunpaman, ang ugnayang panlabas nito ay nanatiling nasa kamay ng Britain.
 • 39. NASYONALISMO SA HILAGANG AMERICA United States of America Matapos makamit ang Kalayaan noong 1783 at napagtibay ang sariling saligang-batas noong 1789, lumawak pa ang United States mula sa 13 estado nito sa silangang bahagi ng kontinente Sa pamamagitan ng pagbili, pananakop, at pakikipagdigma, lumawak ang United States sa mga prontera nito tungong kanluran. Nabili ng US mula sa France ang malawak na teritoryo sa tinatawag na Louisiana Purchase. Sumapi naman ang Texas sa US noong 1845. Matapos matalo ang Mexico sa Digmaang Mexican-American no0ng 1846-1848, nakuha ng US ang California at malawak na teritoryong karatig nito. Isa binili nito sa Mexico noong 1853 na tinawag na pang teritoryo ang Gadsden Purchase.
 • 40. NASYONALISMO SA HILAGANG AMERICA United States of America Ngunit ang pinakamalaking aganapan sa ika-19 na siglo sa US ay ang usapin ng aliping African. Ito ang isang malaking pagsubok sa demokrasya at pagkakaisa ng binubuong bansang America. Ang mga estado nito sa timog ay nakabase sa agrikultura o pagatanim ng cotton sa plantasyon. Mga aliping African ang manggagawa sa mga plantasyong ito. Samantala, yaong sa hilaga ay mas maunlad na nakabase sa iba't ibang industriya. Noong 1860, nahalal na pangulo si Abrahamn Lincoln at nang sumunod na taon, nagdeklara ang pitong estado sa timog ng pag walay sa United States at pagtatag ng Confederate States of Amnerica.
 • 41. NASYONALISMO SA HILAGANG AMERICA United States of America Ang Digmaang Sibil sa America mula 1861-1865 ay naging madugo ngunit nanaig ang mas industriyalisadong bahagi sa hilaga. Noong Abril 1865 sumuko ang hukbo ng Confederate at naging mas matibay ang pagiging isang buong nasyon nito. Binigyangingng kalayaan ang mga aliping African at binigyan din ng karapatang bumo Matapos ang digmaan, lalong lumago ang ekonomiya ng United States. Mabilis ang industriyalisasyon kasama na ang pagpapatayo ng mga kalsada at riles ng tren. Noong 1900, ang US ang isa sa malalaking industriyalisadong bansa sa daigdig.
 • 42. Umusbong ang nasyonalismo sa Asya sa harap ng hamon ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga Kanluranin. Ang diwang nasyonalista ay nakatuon sa adhikaing maging malaya mula sa mga mananakop at magsarili sa larangang politikal, panlipunan, at pang- ekonomiya. Marami sa mga bansa sa Asya ang nasakop maliban sa iilang bansa tulad ng Japan at Thailand. May iba't ibang uri ng kilusang nasyonalista sa Asya. May mga kumilos upang makamit ang reporma at pagsasarili sa pamamahala. Samantala, may mga nakibaka at naglunsad ng himagsikan upang mapatalsik ang mga Kanluranin. Nasyonalismo sa Asya