SlideShare a Scribd company logo
Narzędzia TIK
w pracy domowej ucznia
Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach
Modele wykorzystania TIK w szkole
I. Nauczyciel wykorzystuje TIK do przygotowania materiałów
do zajęć.
II. Uczeń przygotowuje się do lekcji korzystając z TIK w domu.
III. Nauczyciel przygotowuje materiały/zajęcia używając TIK;
uczniowie pracują z tymi materiałami za pomocą TIK na
lekcji.
IV. Nauczyciel przygotowuje materiały korzystając z TIK;
uczniowie pracują z tymi materiałami za pomocą TIK
w domu. W klasie TIK opcjonalnie.
V. TIK towarzyszy procesowi uczenia się nauczycielowi
i uczniom w domu i w szkole.
Czynniki wpływające na wyniki w nauce
• Samoocena 1,44
• Ocena kształtująca 0,90
• Informacja zwrotna 0,73
• Relacje nauczyciel–uczeń
0,72
• Nauczanie oparte na
rozwiązywaniu
problemów 0,61
• Cele będące wyzwaniem
0,56
• Wpływ rówieśników 0,53
• Zaangażowanie rodziców
0,51
• Uczenie się w małych
grupach 0,49
• Motywacja 0,48
• Zadawanie pytań 0,46
• Stawianie wysokich
oczekiwań 0,42
• Praca domowa 0,29
• Indywidualizacja
nauczania 0,23
• Wielkość klasy 0,21
• Szkoły społeczne 0,20
• Dodatkowe programy
nauczania 0,17
• Powtarzanie klasy 0,16
• Podział na grupy według
zdolności 0,12
• Szkolenie nauczycieli
0,11
• Wiedza merytoryczna
nauczycieli 0,09
Npdst. Wejner-Jaworska T. „Czynniki warunkujące lepsze wyniki w nauce w świetle badań prof. Johna
Hattiego”; XX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gdańsk 2014 r.
Jaka praca domowa?
• Świadomie zaplanowana
przez nauczyciela
• Zgodna z celami lekcji
• Możliwa do wykonania przez
każdego ucznia
• Zgodna ze szkolną strategią
zadawania prac domowych
• Do wyboru
• Odrabiana w parach i
podczas lekcji
• Związana z „nacobezu”
• Nieoceniana za pomocą
stopni
• Zawsze sprawdzona i
opatrzona komentarzem
• Uczniowie znają narzędzie, za
pomocą którego mają pracę
wykonać
• Użycie technologii jest
uzasadnione
• Program potrzebny do
wykonania pracy domowej
jest ogólnodostępny,
bezpłatny i prosty w obsłudze
npdst.: Szkoła życia: OK praca domowa
Poziomy integracji TIK: SAMR
Substitution
Zastąpienie
Augmentation
Poszerzenie
Modification
Modyfikacja
Redefinition
Redefinicja
S jak Substitution
• TIK zastępuje dotychczas używane narzędzia, ale bez zmiany
funkcjonalnej. Wykorzystywane jest w procesie nauczania
przypadkowo i w wąskim zakresie.
• Komputer służy jako maszyna do pisania; potem praca jest
drukowana; uczniowie pracują na kserówkach; nauczyciel
używa tablicy interaktywnej głównie do pisania – w taki sam
sposób, w jaki używał tablicy pisząc na niej kredą.
• Przykład: uczeń otrzymuje zadanie mailem lub ma je
opublikowane w Internecie, rozwiązuje je po wydrukowaniu.
• Osoba nauczyciela w procesie nauczania jest dominująca.
Uczniowie są odbiorcami.
A jak Augmentation
• TIK wykorzystywane jest jako skuteczne narzędzie
rozwiązywania podstawowych zadań.
• W przypadku programu Word używane są bardziej
zaawansowane funkcje, np. sprawdź pisownię; kopiuj/wklej;
liczenie znaków/wyrazów.
• Przykład: uczniowie zamiast wykonywać tradycyjne zadanie
(długopisem w wersji papierowej), rozwiązują interaktywne
ćwiczenia w LearningApps.
• Uczeń uzyskuje natychmiastową informację zwrotną i jest
bardziej zaangażowany. Dla nauczyciela to oszczędność
papieru i czasu potrzebnego do sprawdzenia zadania.
M jak Modification
• Technologia jest niezbędna do wykonania zadania.
• Uczniowie za pomocą TIK nie tylko się komunikują, ale
rozwijają również inne umiejętności cyfrowe. Gromadzą
źródła, tworzą kolekcje zdjęć, łączą multimedia w
prezentacjach, itd.
• Przykład: uczniowie w grupie przygotowują wypowiedź na
zadany temat, następnie nagrywają film, dokonują montażu,
po czym prezentują swoje dzieło publicznie.
• Technologia umożliwia nauczycielowi na różnicowanie zadań
w zależności od potrzeb.
R jak Redefinition
• Technologia komputerowa pozwala realizować złożone
działania uczniów, które składają się także z zadań do niedawna
nieznanych (np. webquest, kody QR, rzeczywistość
rozszerzona).
• Przykład: realizacja części podstawy programowej
z wykorzystaniem projektu edukacyjnego z TIK.
• W centrum procesu są uczniowie, a nie nauczyciel czy
technologie.
• Następuje przekształcenie sposobu nauczania. Niezbędna jest
współpraca, a technologia daje dodatkowo możliwość
skutecznej komunikacji pomiędzy członkami zespołu, na wiki,
blogu, itd).
Praca na wirtualnej tablicy
Jak wykorzystać Padlet w szkole?
• Narzędzie do przeprowadzenia burzy mózgów,
• przestrzeń do gromadzenia materiałów do pracy w grupach lub metodą projektu,
• bank ciekawych cytatów/filmów/zdjęć/stron do zajęć,
• tablica tematyczna ze zgromadzonymi materiałami wokół jednego zagadnienia dla
uczniów - np. chcących poszerzyć swoją wiedzę lub jako element odwróconej
klasy,
• miejsce na informację zwrotną do wykorzystania pod koniec zajęć; zestawienie
refleksji i wrażeń po zorganizowanej akcji/ debacie/ lekcji,
• afisz z linkami do prac uczniowskich,
• nietypowa prezentacja (każdy z dodanych elementów wyświetla się jak w
prezentacji po kliknięciu na niego, przechodzi się strzałkami),
• miejsce, gdzie z innymi nauczycielami/uczniami można dzielić się np. polecanymi
książkami, filmami do wykorzystania online,
• przestrzeń dla projektów międzynarodowych - wspólny zbiór pomysłów,
wypracowanych działań, zestaw słownictwa,
• zapis procesu uczenia się - coś w rodzaju dziennika prowadzonego przez ucznia
publicznie lub prywatnie.
Praca domowa:
utrwalanie i sprawdzanie wiedzy
Lekcja tradycyjna: jak jest?
Uczniowie
• Uczniowie uczą się w różnym
tempie (wolno, średnio,
szybko)
• Nie do końca wychodzą
z lekcji poinformowani
(nawet jeśli na lekcji byli)
• Nieobecni uczniowie
(z różnych powodów)
• Nie odrabiają lekcji (bo
zapomnieli, bo nie wiedzą
jak) albo spisują od kolegów
Nauczyciel
• Spędza czas w klasie
przekazując teorię, nie dając
zbyt dużo czasu uczniom na
uczenie się
• Spędza dużo dodatkowych
godzin z uczniami, którzy
nie „załapali”, o co chodzi
Rozwiązanie nietradycyjne
Lekcjaodwrócona
Na czym polega odwrócona lekcja?
• Zaczyna się od pracy w domu:
Uczeń ogląda wskazany przez nauczyciela film i przyswaja
wiadomości.
• W szkole:
Na lekcji następuje systematyzacja i przetwarzanie informacji
poprzez zastosowanie ich w działaniu – w praktycznych
zadaniach, często wykonywanych w grupie.
Etapy pracy w modelu lekcji
odwróconej
1. Zaplanowanie cyklu oraz przygotowanie materiałów przez
nauczyciela.
2. Przedstawienie uczniom tematu i celu zajęć.
3. Zadanie pracy do domu.
4. Samodzielna praca uczniów w domu.
5. Uporządkowanie, weryfikacja wiedzy i wykorzystanie jej
w ćwiczeniach praktycznych na lekcji.
6. Ewaluacja lekcji.
Uczniowie
• Mogą zatrzymać/cofnąć film, obejrzeć wielokrotnie –
prawdziwe uczenie się we własnym tempie.
• Mają dostęp do treści, na których będzie bazować lekcja –
kiedykolwiek, gdziekolwiek, na czymkolwiek, w czasie
i miejscu dla siebie optymalnym, na urządzeniu które
preferują.
• Mają bieżącą informację zwrotną.
Korzyści
• Indywidualizacja nauczania
• Skuteczniejsze uczenie się
• Zwiększone zaangażowanie uczniów
• Większa kontrola uczniów nad własnym procesem uczenia się
• Efektywne wykorzystanie czasu lekcji
• Więcej kreatywności, krytycznego myślenia, komunikacji,
współpracy (umiejętności XXI wieku)
• Lepsze możliwości włączenia się rodziców w proces uczenia się
Wybrane narzędzia lekcji odwróconej
• Khan Academy
• EDUpuzzle
• LearningApps Wideo z adnotacjami
• Screencast-o-matic
Wprowadzenie do pracy domowej:
Jigsaw Planet
Jak wykorzystać Jigsaw Planet?
Ułóż puzzle i:
• Język obcy - Podaj 5 wyrazów kojarzącym się z obrazkiem,
wybierz 2 i ułóż z nimi zdania.
• Historia - Opisz wydarzenie, którego dotyczy ten obraz.
• Geografia/Przyroda - Jakie zjawisko ilustruje ten obrazek?
Wylicz jego charakterystyczne cechy.
• Język polski - Napisz opowiadane zainspirowane sytuacją
na obrazku.
Przykłady zastosowań TIK
w pracy domowej
• Nauczanie wczesnoszkolne - Wykonaj ćwiczenia w prezentacji
interaktywnej „Na łące” w portalu Scholaris.
• Język polski – Opisz widok ze swojego okna; do tekstu dołącz
zdjęcie.
• Język obcy – Opisz swój pokój: przygotuj film z narracją
głosową w aplikacji mailVu.
• Matematyka – Obejrzyj film i dowiedz się, jak obliczyć pole
trójkąta.
• Religia – Opowiedz wybraną historię biblijną – wypowiedź
nagraj online/użyj mówiącego awatara.
Przykłady zastosowań TIK
w pracy domowej
• Historia – Opowiedz historię jednego miejsca w swojej
miejscowości wykorzystując wykonane przez siebie zdjęcia,
wywiady z mieszkańcami (prezentacja ppt, 5 slajdów).
• Muzyka – Skomponuj 8 taktów muzyki w rytmie 4/4
korzystając z darmowego programu do komponowania
i odtwarzania muzyki. Zapisz swoją pracę na pendrive.
• Plastyka – Wykonaj rysunek w programie Mały Malarz/Tux
Paint, pracę zapisz w formacie jpg i prześlij do nauczyciela.
Mały Malarz
Praca domowa: zadania pisemne
Offline
• Zadanie wykonane przez
ucznia w programie Word,
przesłane pocztą
elektroniczną, sprawdzone
przez nauczyciela przy
wykorzystaniu funkcji
Komentarze; odesłane
pocztą
Online
• Polecenie i model
zamieszczony przez
nauczyciela w Google
Dokumenty; udostępniony
uczniom do pracy
indywidualnej lub grupowej
• Nauczyciel ma możliwość
monitorowania pracy i
komentowania (funkcja
Komentarz)
Google Classroom
• Jedna z aplikacji z pakietu Google Apps
dla Edukacji. Działa w „chmurze”,
dostępna z każdego komputera
i urządzeń mobilnych.
• Nauczyciel może tworzyć klasy, zadawać
i oceniać prace w jednym miejscu.
Materiały automatycznie zapisywane są
na Dysku Google. Możliwość wysyłania
powiadomień, prowadzenia dyskusji,
pracy zespołowej uczniów.
• Bezpłatna, bezpieczna, bez reklam.
Trudności
• Nie każdy uczeń ma dostęp do komputera w domu
• Nie zawsze ma dostęp do Internetu
Rozwiązanie – wykonanie pracy w szkole/w parach
lub grupach/do wyboru
• Brak głębszego sensu pracy domowej przy użyciu TIK
Rozwiązanie – unikaj prac typu kopij-wklej; sprawdzaj czy to nie
plagiat; wymagaj przetworzenia informacji
Warto przeczytać
Ostrowska M., Sterna D., Technologie informacyjno-komunikacyjne
na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki, CEO 2015
Historia
na multimedialnej osi czasu
iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl

More Related Content

What's hot

презентація методичного об'єднання вчителів початкових класів
презентація методичного об'єднання вчителів початкових класівпрезентація методичного об'єднання вчителів початкових класів
презентація методичного об'єднання вчителів початкових класів
admin09
 
презентація з педагогічної практики 2012на сайт
презентація з педагогічної практики 2012на сайтпрезентація з педагогічної практики 2012на сайт
презентація з педагогічної практики 2012на сайт
alexstep
 
Grade 7 - Lesson 1 - Microscope and Its Functions
Grade 7 - Lesson 1 - Microscope and Its FunctionsGrade 7 - Lesson 1 - Microscope and Its Functions
Grade 7 - Lesson 1 - Microscope and Its Functions
OrtegaSyrineMay
 
запис в журналах з географії
запис в журналах з географіїзапис в журналах з географії
запис в журналах з географії
sansanych86
 
конспект уроку професIйна дiял нiст людини
конспект уроку професIйна дiял нiст людиниконспект уроку професIйна дiял нiст людини
конспект уроку професIйна дiял нiст людини
Andy Levkovich
 
The microscope
The microscopeThe microscope
The microscope
roel maraya
 
програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9
Анжеліка Деревянко
 

What's hot (7)

презентація методичного об'єднання вчителів початкових класів
презентація методичного об'єднання вчителів початкових класівпрезентація методичного об'єднання вчителів початкових класів
презентація методичного об'єднання вчителів початкових класів
 
презентація з педагогічної практики 2012на сайт
презентація з педагогічної практики 2012на сайтпрезентація з педагогічної практики 2012на сайт
презентація з педагогічної практики 2012на сайт
 
Grade 7 - Lesson 1 - Microscope and Its Functions
Grade 7 - Lesson 1 - Microscope and Its FunctionsGrade 7 - Lesson 1 - Microscope and Its Functions
Grade 7 - Lesson 1 - Microscope and Its Functions
 
запис в журналах з географії
запис в журналах з географіїзапис в журналах з географії
запис в журналах з географії
 
конспект уроку професIйна дiял нiст людини
конспект уроку професIйна дiял нiст людиниконспект уроку професIйна дiял нiст людини
конспект уроку професIйна дiял нiст людини
 
The microscope
The microscopeThe microscope
The microscope
 
програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9програма профорієнтаційної роботи сш9
програма профорієнтаційної роботи сш9
 

Similar to Narzędzia TIK w pracy domowej ucznia

Odwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historiiOdwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historii
Iwona Moczydłowska
 
Odwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcegoOdwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcego
Iwona Moczydłowska
 
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina SzajdziukID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
CitizenProjectFoundation
 
ID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
ID-EYE Ewaluacja online Urszula MłynarczykID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
ID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
CitizenProjectFoundation
 
Flipped classroom method - presentation in Polish language
Flipped classroom method - presentation in Polish languageFlipped classroom method - presentation in Polish language
Flipped classroom method - presentation in Polish language
Joanna Dimitrova
 
Metoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowejMetoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowej
gabiociepka
 
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiejTIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
Iwona Moczydłowska
 
WebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wosWebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wos
Iwona Moczydłowska
 
Metoda projektu
Metoda projektuMetoda projektu
Metoda projektu
AgnieszkaBaska
 
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wiekuNauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
szkola20
 
Mowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptxMowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptx
Iwona Moczydłowska
 
WebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległościWebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległości
Iwona Moczydłowska
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
Iwona Moczydłowska
 
Planujemy wakacje projekt
Planujemy wakacje projektPlanujemy wakacje projekt
Planujemy wakacje projekt
karolaiwa
 
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówMetody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
IwE2020
IwE2020IwE2020
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5  collaborative learning in virtual environments final plModule 5  collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
caniceconsulting
 
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365
HIPERSYSTEM LTD ™
 

Similar to Narzędzia TIK w pracy domowej ucznia (20)

Odwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historiiOdwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historii
 
Odwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcegoOdwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcego
 
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina SzajdziukID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
 
ID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
ID-EYE Ewaluacja online Urszula MłynarczykID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
ID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
 
Flipped classroom method - presentation in Polish language
Flipped classroom method - presentation in Polish languageFlipped classroom method - presentation in Polish language
Flipped classroom method - presentation in Polish language
 
Metoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowejMetoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowej
 
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiejTIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
 
WebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wosWebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wos
 
E kotomierz - it w edukacji
E kotomierz - it w edukacjiE kotomierz - it w edukacji
E kotomierz - it w edukacji
 
Metoda projektu
Metoda projektuMetoda projektu
Metoda projektu
 
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wiekuNauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
 
Mowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptxMowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptx
 
Prog Naucz Sp
Prog Naucz SpProg Naucz Sp
Prog Naucz Sp
 
WebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległościWebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległości
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
Planujemy wakacje projekt
Planujemy wakacje projektPlanujemy wakacje projekt
Planujemy wakacje projekt
 
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówMetody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
 
IwE2020
IwE2020IwE2020
IwE2020
 
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5  collaborative learning in virtual environments final plModule 5  collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
 
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365
 

More from Iwona Moczydłowska

Ocenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówieniaOcenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówienia
Iwona Moczydłowska
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
Iwona Moczydłowska
 
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnejRozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Iwona Moczydłowska
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
Iwona Moczydłowska
 
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnejOcenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Iwona Moczydłowska
 
Nauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia onlineNauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia online
Iwona Moczydłowska
 
Blogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcegoBlogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcego
Iwona Moczydłowska
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
Iwona Moczydłowska
 
Blogi
BlogiBlogi
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
Iwona Moczydłowska
 
Historia na multimedialnej osi czasu
Historia na multimedialnej osi czasuHistoria na multimedialnej osi czasu
Historia na multimedialnej osi czasu
Iwona Moczydłowska
 
Kuba prezentuje swoje miasto
Kuba prezentuje swoje miastoKuba prezentuje swoje miasto
Kuba prezentuje swoje miasto
Iwona Moczydłowska
 
Do gry miejskiej2
Do gry miejskiej2Do gry miejskiej2
Do gry miejskiej2
Iwona Moczydłowska
 
Wiki
WikiWiki

More from Iwona Moczydłowska (20)

Ocenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówieniaOcenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówienia
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
 
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnejRozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
 
Mowienie2
Mowienie2Mowienie2
Mowienie2
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnejOcenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
 
Nauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia onlineNauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia online
 
Blogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcegoBlogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcego
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
Blogi
BlogiBlogi
Blogi
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
Historia na multimedialnej osi czasu
Historia na multimedialnej osi czasuHistoria na multimedialnej osi czasu
Historia na multimedialnej osi czasu
 
Kuba prezentuje swoje miasto
Kuba prezentuje swoje miastoKuba prezentuje swoje miasto
Kuba prezentuje swoje miasto
 
Slideshare
SlideshareSlideshare
Slideshare
 
Do gry miejskiej2
Do gry miejskiej2Do gry miejskiej2
Do gry miejskiej2
 
Wiki
WikiWiki
Wiki
 
Siedlce niemiecki
Siedlce niemieckiSiedlce niemiecki
Siedlce niemiecki
 

Narzędzia TIK w pracy domowej ucznia

 • 1. Narzędzia TIK w pracy domowej ucznia Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach
 • 2. Modele wykorzystania TIK w szkole I. Nauczyciel wykorzystuje TIK do przygotowania materiałów do zajęć. II. Uczeń przygotowuje się do lekcji korzystając z TIK w domu. III. Nauczyciel przygotowuje materiały/zajęcia używając TIK; uczniowie pracują z tymi materiałami za pomocą TIK na lekcji. IV. Nauczyciel przygotowuje materiały korzystając z TIK; uczniowie pracują z tymi materiałami za pomocą TIK w domu. W klasie TIK opcjonalnie. V. TIK towarzyszy procesowi uczenia się nauczycielowi i uczniom w domu i w szkole.
 • 3. Czynniki wpływające na wyniki w nauce • Samoocena 1,44 • Ocena kształtująca 0,90 • Informacja zwrotna 0,73 • Relacje nauczyciel–uczeń 0,72 • Nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów 0,61 • Cele będące wyzwaniem 0,56 • Wpływ rówieśników 0,53 • Zaangażowanie rodziców 0,51 • Uczenie się w małych grupach 0,49 • Motywacja 0,48 • Zadawanie pytań 0,46 • Stawianie wysokich oczekiwań 0,42 • Praca domowa 0,29 • Indywidualizacja nauczania 0,23 • Wielkość klasy 0,21 • Szkoły społeczne 0,20 • Dodatkowe programy nauczania 0,17 • Powtarzanie klasy 0,16 • Podział na grupy według zdolności 0,12 • Szkolenie nauczycieli 0,11 • Wiedza merytoryczna nauczycieli 0,09 Npdst. Wejner-Jaworska T. „Czynniki warunkujące lepsze wyniki w nauce w świetle badań prof. Johna Hattiego”; XX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gdańsk 2014 r.
 • 4. Jaka praca domowa? • Świadomie zaplanowana przez nauczyciela • Zgodna z celami lekcji • Możliwa do wykonania przez każdego ucznia • Zgodna ze szkolną strategią zadawania prac domowych • Do wyboru • Odrabiana w parach i podczas lekcji • Związana z „nacobezu” • Nieoceniana za pomocą stopni • Zawsze sprawdzona i opatrzona komentarzem • Uczniowie znają narzędzie, za pomocą którego mają pracę wykonać • Użycie technologii jest uzasadnione • Program potrzebny do wykonania pracy domowej jest ogólnodostępny, bezpłatny i prosty w obsłudze npdst.: Szkoła życia: OK praca domowa
 • 5. Poziomy integracji TIK: SAMR Substitution Zastąpienie Augmentation Poszerzenie Modification Modyfikacja Redefinition Redefinicja
 • 6. S jak Substitution • TIK zastępuje dotychczas używane narzędzia, ale bez zmiany funkcjonalnej. Wykorzystywane jest w procesie nauczania przypadkowo i w wąskim zakresie. • Komputer służy jako maszyna do pisania; potem praca jest drukowana; uczniowie pracują na kserówkach; nauczyciel używa tablicy interaktywnej głównie do pisania – w taki sam sposób, w jaki używał tablicy pisząc na niej kredą. • Przykład: uczeń otrzymuje zadanie mailem lub ma je opublikowane w Internecie, rozwiązuje je po wydrukowaniu. • Osoba nauczyciela w procesie nauczania jest dominująca. Uczniowie są odbiorcami.
 • 7. A jak Augmentation • TIK wykorzystywane jest jako skuteczne narzędzie rozwiązywania podstawowych zadań. • W przypadku programu Word używane są bardziej zaawansowane funkcje, np. sprawdź pisownię; kopiuj/wklej; liczenie znaków/wyrazów. • Przykład: uczniowie zamiast wykonywać tradycyjne zadanie (długopisem w wersji papierowej), rozwiązują interaktywne ćwiczenia w LearningApps. • Uczeń uzyskuje natychmiastową informację zwrotną i jest bardziej zaangażowany. Dla nauczyciela to oszczędność papieru i czasu potrzebnego do sprawdzenia zadania.
 • 8. M jak Modification • Technologia jest niezbędna do wykonania zadania. • Uczniowie za pomocą TIK nie tylko się komunikują, ale rozwijają również inne umiejętności cyfrowe. Gromadzą źródła, tworzą kolekcje zdjęć, łączą multimedia w prezentacjach, itd. • Przykład: uczniowie w grupie przygotowują wypowiedź na zadany temat, następnie nagrywają film, dokonują montażu, po czym prezentują swoje dzieło publicznie. • Technologia umożliwia nauczycielowi na różnicowanie zadań w zależności od potrzeb.
 • 9. R jak Redefinition • Technologia komputerowa pozwala realizować złożone działania uczniów, które składają się także z zadań do niedawna nieznanych (np. webquest, kody QR, rzeczywistość rozszerzona). • Przykład: realizacja części podstawy programowej z wykorzystaniem projektu edukacyjnego z TIK. • W centrum procesu są uczniowie, a nie nauczyciel czy technologie. • Następuje przekształcenie sposobu nauczania. Niezbędna jest współpraca, a technologia daje dodatkowo możliwość skutecznej komunikacji pomiędzy członkami zespołu, na wiki, blogu, itd).
 • 11. Jak wykorzystać Padlet w szkole? • Narzędzie do przeprowadzenia burzy mózgów, • przestrzeń do gromadzenia materiałów do pracy w grupach lub metodą projektu, • bank ciekawych cytatów/filmów/zdjęć/stron do zajęć, • tablica tematyczna ze zgromadzonymi materiałami wokół jednego zagadnienia dla uczniów - np. chcących poszerzyć swoją wiedzę lub jako element odwróconej klasy, • miejsce na informację zwrotną do wykorzystania pod koniec zajęć; zestawienie refleksji i wrażeń po zorganizowanej akcji/ debacie/ lekcji, • afisz z linkami do prac uczniowskich, • nietypowa prezentacja (każdy z dodanych elementów wyświetla się jak w prezentacji po kliknięciu na niego, przechodzi się strzałkami), • miejsce, gdzie z innymi nauczycielami/uczniami można dzielić się np. polecanymi książkami, filmami do wykorzystania online, • przestrzeń dla projektów międzynarodowych - wspólny zbiór pomysłów, wypracowanych działań, zestaw słownictwa, • zapis procesu uczenia się - coś w rodzaju dziennika prowadzonego przez ucznia publicznie lub prywatnie.
 • 12. Praca domowa: utrwalanie i sprawdzanie wiedzy
 • 13. Lekcja tradycyjna: jak jest? Uczniowie • Uczniowie uczą się w różnym tempie (wolno, średnio, szybko) • Nie do końca wychodzą z lekcji poinformowani (nawet jeśli na lekcji byli) • Nieobecni uczniowie (z różnych powodów) • Nie odrabiają lekcji (bo zapomnieli, bo nie wiedzą jak) albo spisują od kolegów Nauczyciel • Spędza czas w klasie przekazując teorię, nie dając zbyt dużo czasu uczniom na uczenie się • Spędza dużo dodatkowych godzin z uczniami, którzy nie „załapali”, o co chodzi
 • 15. Na czym polega odwrócona lekcja? • Zaczyna się od pracy w domu: Uczeń ogląda wskazany przez nauczyciela film i przyswaja wiadomości. • W szkole: Na lekcji następuje systematyzacja i przetwarzanie informacji poprzez zastosowanie ich w działaniu – w praktycznych zadaniach, często wykonywanych w grupie.
 • 16. Etapy pracy w modelu lekcji odwróconej 1. Zaplanowanie cyklu oraz przygotowanie materiałów przez nauczyciela. 2. Przedstawienie uczniom tematu i celu zajęć. 3. Zadanie pracy do domu. 4. Samodzielna praca uczniów w domu. 5. Uporządkowanie, weryfikacja wiedzy i wykorzystanie jej w ćwiczeniach praktycznych na lekcji. 6. Ewaluacja lekcji.
 • 17. Uczniowie • Mogą zatrzymać/cofnąć film, obejrzeć wielokrotnie – prawdziwe uczenie się we własnym tempie. • Mają dostęp do treści, na których będzie bazować lekcja – kiedykolwiek, gdziekolwiek, na czymkolwiek, w czasie i miejscu dla siebie optymalnym, na urządzeniu które preferują. • Mają bieżącą informację zwrotną.
 • 18. Korzyści • Indywidualizacja nauczania • Skuteczniejsze uczenie się • Zwiększone zaangażowanie uczniów • Większa kontrola uczniów nad własnym procesem uczenia się • Efektywne wykorzystanie czasu lekcji • Więcej kreatywności, krytycznego myślenia, komunikacji, współpracy (umiejętności XXI wieku) • Lepsze możliwości włączenia się rodziców w proces uczenia się
 • 19. Wybrane narzędzia lekcji odwróconej • Khan Academy • EDUpuzzle • LearningApps Wideo z adnotacjami • Screencast-o-matic
 • 20. Wprowadzenie do pracy domowej: Jigsaw Planet
 • 21. Jak wykorzystać Jigsaw Planet? Ułóż puzzle i: • Język obcy - Podaj 5 wyrazów kojarzącym się z obrazkiem, wybierz 2 i ułóż z nimi zdania. • Historia - Opisz wydarzenie, którego dotyczy ten obraz. • Geografia/Przyroda - Jakie zjawisko ilustruje ten obrazek? Wylicz jego charakterystyczne cechy. • Język polski - Napisz opowiadane zainspirowane sytuacją na obrazku.
 • 22. Przykłady zastosowań TIK w pracy domowej • Nauczanie wczesnoszkolne - Wykonaj ćwiczenia w prezentacji interaktywnej „Na łące” w portalu Scholaris. • Język polski – Opisz widok ze swojego okna; do tekstu dołącz zdjęcie. • Język obcy – Opisz swój pokój: przygotuj film z narracją głosową w aplikacji mailVu. • Matematyka – Obejrzyj film i dowiedz się, jak obliczyć pole trójkąta. • Religia – Opowiedz wybraną historię biblijną – wypowiedź nagraj online/użyj mówiącego awatara.
 • 23. Przykłady zastosowań TIK w pracy domowej • Historia – Opowiedz historię jednego miejsca w swojej miejscowości wykorzystując wykonane przez siebie zdjęcia, wywiady z mieszkańcami (prezentacja ppt, 5 slajdów). • Muzyka – Skomponuj 8 taktów muzyki w rytmie 4/4 korzystając z darmowego programu do komponowania i odtwarzania muzyki. Zapisz swoją pracę na pendrive. • Plastyka – Wykonaj rysunek w programie Mały Malarz/Tux Paint, pracę zapisz w formacie jpg i prześlij do nauczyciela.
 • 25. Praca domowa: zadania pisemne Offline • Zadanie wykonane przez ucznia w programie Word, przesłane pocztą elektroniczną, sprawdzone przez nauczyciela przy wykorzystaniu funkcji Komentarze; odesłane pocztą Online • Polecenie i model zamieszczony przez nauczyciela w Google Dokumenty; udostępniony uczniom do pracy indywidualnej lub grupowej • Nauczyciel ma możliwość monitorowania pracy i komentowania (funkcja Komentarz)
 • 26. Google Classroom • Jedna z aplikacji z pakietu Google Apps dla Edukacji. Działa w „chmurze”, dostępna z każdego komputera i urządzeń mobilnych. • Nauczyciel może tworzyć klasy, zadawać i oceniać prace w jednym miejscu. Materiały automatycznie zapisywane są na Dysku Google. Możliwość wysyłania powiadomień, prowadzenia dyskusji, pracy zespołowej uczniów. • Bezpłatna, bezpieczna, bez reklam.
 • 27. Trudności • Nie każdy uczeń ma dostęp do komputera w domu • Nie zawsze ma dostęp do Internetu Rozwiązanie – wykonanie pracy w szkole/w parach lub grupach/do wyboru • Brak głębszego sensu pracy domowej przy użyciu TIK Rozwiązanie – unikaj prac typu kopij-wklej; sprawdzaj czy to nie plagiat; wymagaj przetworzenia informacji
 • 28. Warto przeczytać Ostrowska M., Sterna D., Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki, CEO 2015
 • 29. Historia na multimedialnej osi czasu iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl