SlideShare a Scribd company logo
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<1>
Sanskrit -21
F- 21 –नारदभक्तिसूत्राणि-Part 2
22-05-21
पीिाम्बरं करविराक्ििशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुिासमुद्रम्|
राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं िािालयेशमतनशं हृदद भाियासम ||
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<2>
प्रथमोऽध्यायः - परभक्तिस्िरूपम ् । सूत्र १-२४
द्वििीयोऽध्यायः - परभक्तिमहत्त्िम ् । सूत्र २५-३३
िृिीयोऽध्यायः - भक्तिसाधनातन । सूत्र ३४-५०
चिुथोऽध्यायः - प्रेमतनिवचनम् । सूत्र ५१-६६
पञ्चमोऽध्यायः - मुख्यभक्तिमदहमा । सूत्र ६७-८४
Ch-1 24 sutras deal with the nature of bhakti
Ch-2 9 sutras (25-33) explain why the path of bhakti is superior
Ch-3 17 sutras (34-50) describe the methods by which bhakti
can be cultivated and practiced
Ch-4 16 sutras (51-66) gives the sign of true devotion
Ch-5 Last 18 sutras (67-84) glorify those who have reached the
pinnacle of devotion
Quick Recap
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<3>
परभक्तिस्िरूपम्
अथािो भक्तिं व्याख्यास्यामः । १.०१
सा त्िक्स्मन् पर (म)* प्रेमरूपा । १.०२
अमृिस्िरूपा च । १.०३
यल्लब्धध्िा पुमान् ससद्धो भिति अमृिो भिति िृप्िो भिति ।१.०४
यत्प्राप्य न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्टि न रमिे नोत्साही भिति ।
१.०५
यज्ज्ञात्िा मत्तो भिति स्िब्धधो भिति आत्मारामो भिति । ६ - १.०६
सा न कामयमाना तनरोधरूपत्िाि् । १.०७
* There is a difference in text in some books पर & परम both of them are
correct . These slides uses the former
प्रथमोऽध्यायः १-७
Poll-1 Revision
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<4>
1. Which of the following best describes your behaviour with respect to
study of Samskrith ( Multiple Choice)
A1: I do revision after the class using slide share
A2: I only attend the class and no home work is done
A3: I also do regular additional self study in addition to the fortnightly class
A4: I also attend other classes as well
2. Identify the wrong pair of words ( Single Choice)
A 1: भवििुम ्- बुभूषा A 2: किुवम ्-चचकीषाव A3: हन्िुम्-क्िगीषा A 4: गन्िुम्-क्िगसमषा
3. Which of the following is not a Sutra Lakshanam(सूत्र लक्षणम्) ( Single
Choice)
A1: अल्पाक्षरम ्A2: विश्ििोमुखम्A 3: सारिि्A4: स्िोभं
4. Which of the following statements are correct with respect to the क्रियापदं
-"व्याख्यास्यामः " in the Sutra अथातो भक्तं व्याख्यास्यामः ( Single Choice)
A 1: Third person Plural future लृट्
A 2: Third person Plural Present लट्
A 3: First person Plural future लृट्
A 4: First person Plural Present लट्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<5>
सूत्र लक्षिम्
अल्पाक्षरमसक्न्दग्धम्सारिद्विश्ििोमुखम ्।
अस्िोभमनिद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥
अल्पाक्षरम् असक्न्दग्धम् सारिि् विश्ििोमुखम्।
अस्िोभम्अनिद्यं च सूत्रं सूत्रविदो1 विदुः ॥
(1) अल्पाक्षर = concise , (2) असंददग्धम् = unequivocal , (3) सारिि्= meaningful
of fresh and high import, (4) विश्ििोमुखम् = of universal application , (5)
अस्िोभं = succinct (free from repetition) , (6) अिन्द्यम् = impeccable (free from
inaccuracies of words and sense)
Those who know sutra say that the sutras possess the following six
characteristics: it is concise, is unequivocal, is fresh and of high import, of
universal application, is succinct and impeccable.
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<6>
अथािो भक्तिं व्याख्यास्यामः । १.०१ -Now, therefore we shall expound Bhakti
सा त्िक्स्मन ् परप्रेमरूपा । १.०२- That Bhakti is verily is of the Nature o fSupreme Love of God
अमृिस्िरूपा च । १.०३- That Bhakti is also having the essential form of elixir.
यल्लब्धध्िा पुमान ् ससद्धो भिति अमृिो भिति िृप्िो भिति ।१.०४
Gaining that , man realizes his perfection, divinity and becomes contended
यत्प्राप्य न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्टि न रमिे नोत्साही भिति।
Attaining that, the man does not desire anything, free from grief and hatred ,does not rejoice, he does
not exert himself in furtherance of self interest
यज्ज्ञात्िा मत्तो भिति स्िब्धधो भिति आत्मारामो भिति । ६ - १.०६
Realizing that, man becomes intoxicated and fascinated, as it were, because he gets immersed in the
enjoyment of the bliss of the Atma
सा न कामयमाना तनरोधरूपत्िाि् । १.०७-That Bhakti is not of the nature of lust, because it is in the
form of renunciation
प्रथमोऽध्यायः १-७
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<7>
तनरोधस्िु लोकिेदव्यापारन्यासः । १.०८
िक्स्मन्ननन्यिा िद्विरोचधषूदासीनिा च ।१.०९
अन्याश्रयािां त्यागोऽनन्यिा । १.१०
लोकिेदेषु िदनुक
ू लाचरिं िद्विरोचधषूदासीनिा । ११ - १.११
भििु तनश्चयदार्ढवयादूध्िं शास्त्ररक्षिम् । १२ - १.१२
अन्यथा पातित्यशङ्कया । १३ - १.१३
लोकोऽवप िािदेि, भोिनाददव्यापारस्त्िाशरीरधारिािचध । १४ - १.१४
िल्लक्षिातन िाच्यन्िे नानामिभेदाि ् । १५ - १.१५
पूिाददटिनुराग इति पाराशयवः । १६ - १.१६
कथाददक्टिति गगवः । १७ - १.१७
आत्मरत्यविरोधेनेति शाक्डिल्यः । १८ - १.१८
नारदस्िु िदवपविाणखलाचारिा िद्विस्मरिे परमव्याक
ु लिेति । १९ - १.१९
अस्त्येिमेिम ् । २० - १.२०
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<8>
तनरोधस्िु लोकिेदव्यापारन्यासः । १.०८
तनरोधः िुअ लोकिेदव्यापारन्यासः (अक्स्ि)
This renunciation is only a consecration
(dedication) of both Worldly and Vedic activities
िक्स्मन्ननन्यिा िद्विरोचधषूदासीनिा च ।
१.०९
िक्स्मन्7 अनन्यिा (भक्तिः) िि् विरोचधषु7
उदासीनिा च
In such renunciation ,by dedication ,there is
exclusive devotion and indifference to everything
towards everything opposed to it.
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<9>
भािाथवकिद्चधिः or भािाथविद्चधिः or िन्मात्रिद्चधिः
Suffixes created to form abstract nouns -
# Suffixes Gender Final form
1 त्ि नपु. त्िं
2 िा स्त्री िा
3 अ नपु अं
4 अक नपु अक
ं
5 य नपु यं
6 इमन् स्त्री मन्
Poll-2
Similar usage
in English
hood
ness
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<10>
भािाथवकिद्चधिः or भािाथविद्चधिः or िन्मात्रिद्चधिः
Suffixes created to form abstract nouns -
# Suffixes Gender Final form Examples
1 त्ि नपु. त्िं पिुत्िम ्,
2 िा (िल ्) स्त्री िा अनन्यिा, उदासीनिा
3 अ नपु अं कौिुहलम्, यौिनम्
4 अक नपु अक
ं रामिीयकम ्,
5 य नपु यं कापवडयम ्, अिाड्यम ्
6 इमन् स्त्री मन् मदहमन्, गररमन्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<11>
अन्याश्रयािां त्यागोऽनन्यिा । १.१०
अन्याश्रयािां त्यागः अनन्यिा (भक्तिः) (अक्स्ि)
‘Exclusive devotion’ is abandonment of all other supports
लोकिेदेषु िदनुक
ू लाचरिं िद्विरोचधषूदासीनिा । १.११
लोकिेदेषु िि् (पुमान्) अनुक
ू लाचरिं (एि)
िि् (पुमान्) विरोचधषु उदासीनिा (ििविे)
Indifference (to factors hostile to devotion) means performance
of both worldly and scriptural activities as are favourable to
devotion.
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<12>
भििु तनश्चयदार्ढवयादूध्िं शास्त्ररक्षिम ् । १.१२
भििु तनश्चयदार्ढवयाि् ऊध्िं शास्त्ररक्षिम ्
Let a man have respect for spiritual teachings even after spiritual realization
becomes well established
अन्यथा पातित्यशङ्कया । १.१३
For Otherwise there is a risk of a fall
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<13>
लोकोऽवप िािदेि, भोिनाददव्यापारस्त्िाशरीरधारिािचध । १.१४
लोकः अवप िािि् एि, भोिनाददव्यापारः िु आशरीरधारिािचध(भििु)
In the wordly life also that way only(respect the social tradition etc) in the
activities like having food etc,till such time the body falls off.
िल्लक्षिातन िाच्यन्िे नानामिभेदाि् । १.१५
िि् लक्षिातन (िे) िाच्यन्िे नानामिभेदाि्
The characteristics of this Bhakti are described variously be stated in
accordance with different views
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<14>
पूिाददटिनुराग इति पाराशयवः । १.१६
पूिाददषु अनुरागः इति पाराशयवः (मन्यिे)
Vyasa considers thet worship and others as a manifestation of Bhakti
कथाददक्टिति गगवः । १.१७
कथाददषु इति गगवः (मन्यिे)
The sage Garga considers that listening (to the stories of the Lord) as a
manifestation of Bhakti
आत्मरत्यविरोधेनेति शाक्डिल्यः । १.१८
आत्मरति अविरोधेन इति शाक्डिल्यः (मन्यिे)
The sage Shandilya considers that it should not be detrimental to the delight
in the Self
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<15>
नारदस्िु िदवपविाणखलाचारिा िद्विस्मरिे परमव्याक
ु लिेति । १.१९
नारदः िु िि्-अवपविा-अणखलाचार-िा, िि्-विस्मरिे परमव्याक
ु लिा
इति (मन्यिे)
But Narada considers that the characteristics of Devotion is dedication of all
activities (to the Lord) and extreme anguish if He was forgotten.
अस्त्येिमेिम ् । १.२०
अक्स्ि एिम ् एिम ्
There are such examples

More Related Content

What's hot

F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
Nanda Mohan Shenoy
 
D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F25 samskritham21-
F25 samskritham21-F25 samskritham21-
F25 samskritham21-
Nanda Mohan Shenoy
 
F11 samskritham21
F11 samskritham21F11 samskritham21
F11 samskritham21
Nanda Mohan Shenoy
 
F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4
Nanda Mohan Shenoy
 
Devi Mahatmyam
Devi Mahatmyam Devi Mahatmyam
Devi Mahatmyam
Nanda Mohan Shenoy
 
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
Nanda Mohan Shenoy
 
F06 samskritham21
F06 samskritham21F06 samskritham21
F06 samskritham21
Nanda Mohan Shenoy
 
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
Nanda Mohan Shenoy
 
F18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya ShikshastakamF18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya Shikshastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
Srimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanamSrimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanam
Nanda Mohan Shenoy
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
Nanda Mohan Shenoy
 
D5 Narayaneeyam
D5 NarayaneeyamD5 Narayaneeyam
D5 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4 F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4
Nanda Mohan Shenoy
 
D_13 Samskritham 21
D_13  Samskritham 21D_13  Samskritham 21
D_13 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
F08 -Vatapuranatastakam
F08 -VatapuranatastakamF08 -Vatapuranatastakam
F08 -Vatapuranatastakam
Nanda Mohan Shenoy
 

What's hot (20)

F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
 
D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21
 
F25 samskritham21-
F25 samskritham21-F25 samskritham21-
F25 samskritham21-
 
F11 samskritham21
F11 samskritham21F11 samskritham21
F11 samskritham21
 
F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4
 
Devi Mahatmyam
Devi Mahatmyam Devi Mahatmyam
Devi Mahatmyam
 
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
 
F06 samskritham21
F06 samskritham21F06 samskritham21
F06 samskritham21
 
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
 
F18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya ShikshastakamF18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya Shikshastakam
 
Srimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanamSrimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanam
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
 
D5 Narayaneeyam
D5 NarayaneeyamD5 Narayaneeyam
D5 Narayaneeyam
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
 
D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21
 
D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21
 
F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4 F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4
 
D_13 Samskritham 21
D_13  Samskritham 21D_13  Samskritham 21
D_13 Samskritham 21
 
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
F08 -Vatapuranatastakam
F08 -VatapuranatastakamF08 -Vatapuranatastakam
F08 -Vatapuranatastakam
 

Similar to Narada Bhakti Sutra- Part-2

F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti SutraF19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
Nanda Mohan Shenoy
 
D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D3 Narayaneeyam
D3 NarayaneeyamD3 Narayaneeyam
D3 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D7 Narayaneeyam
D7 NarayaneeyamD7 Narayaneeyam
D7 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
भारतीय दर्शन
भारतीय दर्शनभारतीय दर्शन
भारतीय दर्शन
Kavishwar Rupali
 
D_11- Samskritham 21
D_11- Samskritham 21D_11- Samskritham 21
D_11- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
मनोविज्ञानस्य परिचयः
मनोविज्ञानस्य परिचयःमनोविज्ञानस्य परिचयः
मनोविज्ञानस्य परिचयः
वेङ्कटलक्ष्मीनारायणः भुवनगिरि
 
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 

Similar to Narada Bhakti Sutra- Part-2 (10)

F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti SutraF19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
 
D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21
 
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
D3 Narayaneeyam
D3 NarayaneeyamD3 Narayaneeyam
D3 Narayaneeyam
 
D7 Narayaneeyam
D7 NarayaneeyamD7 Narayaneeyam
D7 Narayaneeyam
 
भारतीय दर्शन
भारतीय दर्शनभारतीय दर्शन
भारतीय दर्शन
 
D_11- Samskritham 21
D_11- Samskritham 21D_11- Samskritham 21
D_11- Samskritham 21
 
मनोविज्ञानस्य परिचयः
मनोविज्ञानस्य परिचयःमनोविज्ञानस्य परिचयः
मनोविज्ञानस्य परिचयः
 
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 

More from Nanda Mohan Shenoy

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Nanda Mohan Shenoy
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 

More from Nanda Mohan Shenoy (20)

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
 

Narada Bhakti Sutra- Part-2

 • 1. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <1> Sanskrit -21 F- 21 –नारदभक्तिसूत्राणि-Part 2 22-05-21 पीिाम्बरं करविराक्ििशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुिासमुद्रम्| राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं िािालयेशमतनशं हृदद भाियासम ||
 • 2. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <2> प्रथमोऽध्यायः - परभक्तिस्िरूपम ् । सूत्र १-२४ द्वििीयोऽध्यायः - परभक्तिमहत्त्िम ् । सूत्र २५-३३ िृिीयोऽध्यायः - भक्तिसाधनातन । सूत्र ३४-५० चिुथोऽध्यायः - प्रेमतनिवचनम् । सूत्र ५१-६६ पञ्चमोऽध्यायः - मुख्यभक्तिमदहमा । सूत्र ६७-८४ Ch-1 24 sutras deal with the nature of bhakti Ch-2 9 sutras (25-33) explain why the path of bhakti is superior Ch-3 17 sutras (34-50) describe the methods by which bhakti can be cultivated and practiced Ch-4 16 sutras (51-66) gives the sign of true devotion Ch-5 Last 18 sutras (67-84) glorify those who have reached the pinnacle of devotion Quick Recap
 • 3. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <3> परभक्तिस्िरूपम् अथािो भक्तिं व्याख्यास्यामः । १.०१ सा त्िक्स्मन् पर (म)* प्रेमरूपा । १.०२ अमृिस्िरूपा च । १.०३ यल्लब्धध्िा पुमान् ससद्धो भिति अमृिो भिति िृप्िो भिति ।१.०४ यत्प्राप्य न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्टि न रमिे नोत्साही भिति । १.०५ यज्ज्ञात्िा मत्तो भिति स्िब्धधो भिति आत्मारामो भिति । ६ - १.०६ सा न कामयमाना तनरोधरूपत्िाि् । १.०७ * There is a difference in text in some books पर & परम both of them are correct . These slides uses the former प्रथमोऽध्यायः १-७ Poll-1 Revision
 • 4. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <4> 1. Which of the following best describes your behaviour with respect to study of Samskrith ( Multiple Choice) A1: I do revision after the class using slide share A2: I only attend the class and no home work is done A3: I also do regular additional self study in addition to the fortnightly class A4: I also attend other classes as well 2. Identify the wrong pair of words ( Single Choice) A 1: भवििुम ्- बुभूषा A 2: किुवम ्-चचकीषाव A3: हन्िुम्-क्िगीषा A 4: गन्िुम्-क्िगसमषा 3. Which of the following is not a Sutra Lakshanam(सूत्र लक्षणम्) ( Single Choice) A1: अल्पाक्षरम ्A2: विश्ििोमुखम्A 3: सारिि्A4: स्िोभं 4. Which of the following statements are correct with respect to the क्रियापदं -"व्याख्यास्यामः " in the Sutra अथातो भक्तं व्याख्यास्यामः ( Single Choice) A 1: Third person Plural future लृट् A 2: Third person Plural Present लट् A 3: First person Plural future लृट् A 4: First person Plural Present लट्
 • 5. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <5> सूत्र लक्षिम् अल्पाक्षरमसक्न्दग्धम्सारिद्विश्ििोमुखम ्। अस्िोभमनिद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ अल्पाक्षरम् असक्न्दग्धम् सारिि् विश्ििोमुखम्। अस्िोभम्अनिद्यं च सूत्रं सूत्रविदो1 विदुः ॥ (1) अल्पाक्षर = concise , (2) असंददग्धम् = unequivocal , (3) सारिि्= meaningful of fresh and high import, (4) विश्ििोमुखम् = of universal application , (5) अस्िोभं = succinct (free from repetition) , (6) अिन्द्यम् = impeccable (free from inaccuracies of words and sense) Those who know sutra say that the sutras possess the following six characteristics: it is concise, is unequivocal, is fresh and of high import, of universal application, is succinct and impeccable.
 • 6. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <6> अथािो भक्तिं व्याख्यास्यामः । १.०१ -Now, therefore we shall expound Bhakti सा त्िक्स्मन ् परप्रेमरूपा । १.०२- That Bhakti is verily is of the Nature o fSupreme Love of God अमृिस्िरूपा च । १.०३- That Bhakti is also having the essential form of elixir. यल्लब्धध्िा पुमान ् ससद्धो भिति अमृिो भिति िृप्िो भिति ।१.०४ Gaining that , man realizes his perfection, divinity and becomes contended यत्प्राप्य न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्टि न रमिे नोत्साही भिति। Attaining that, the man does not desire anything, free from grief and hatred ,does not rejoice, he does not exert himself in furtherance of self interest यज्ज्ञात्िा मत्तो भिति स्िब्धधो भिति आत्मारामो भिति । ६ - १.०६ Realizing that, man becomes intoxicated and fascinated, as it were, because he gets immersed in the enjoyment of the bliss of the Atma सा न कामयमाना तनरोधरूपत्िाि् । १.०७-That Bhakti is not of the nature of lust, because it is in the form of renunciation प्रथमोऽध्यायः १-७
 • 7. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <7> तनरोधस्िु लोकिेदव्यापारन्यासः । १.०८ िक्स्मन्ननन्यिा िद्विरोचधषूदासीनिा च ।१.०९ अन्याश्रयािां त्यागोऽनन्यिा । १.१० लोकिेदेषु िदनुक ू लाचरिं िद्विरोचधषूदासीनिा । ११ - १.११ भििु तनश्चयदार्ढवयादूध्िं शास्त्ररक्षिम् । १२ - १.१२ अन्यथा पातित्यशङ्कया । १३ - १.१३ लोकोऽवप िािदेि, भोिनाददव्यापारस्त्िाशरीरधारिािचध । १४ - १.१४ िल्लक्षिातन िाच्यन्िे नानामिभेदाि ् । १५ - १.१५ पूिाददटिनुराग इति पाराशयवः । १६ - १.१६ कथाददक्टिति गगवः । १७ - १.१७ आत्मरत्यविरोधेनेति शाक्डिल्यः । १८ - १.१८ नारदस्िु िदवपविाणखलाचारिा िद्विस्मरिे परमव्याक ु लिेति । १९ - १.१९ अस्त्येिमेिम ् । २० - १.२०
 • 8. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <8> तनरोधस्िु लोकिेदव्यापारन्यासः । १.०८ तनरोधः िुअ लोकिेदव्यापारन्यासः (अक्स्ि) This renunciation is only a consecration (dedication) of both Worldly and Vedic activities िक्स्मन्ननन्यिा िद्विरोचधषूदासीनिा च । १.०९ िक्स्मन्7 अनन्यिा (भक्तिः) िि् विरोचधषु7 उदासीनिा च In such renunciation ,by dedication ,there is exclusive devotion and indifference to everything towards everything opposed to it.
 • 9. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <9> भािाथवकिद्चधिः or भािाथविद्चधिः or िन्मात्रिद्चधिः Suffixes created to form abstract nouns - # Suffixes Gender Final form 1 त्ि नपु. त्िं 2 िा स्त्री िा 3 अ नपु अं 4 अक नपु अक ं 5 य नपु यं 6 इमन् स्त्री मन् Poll-2 Similar usage in English hood ness
 • 10. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <10> भािाथवकिद्चधिः or भािाथविद्चधिः or िन्मात्रिद्चधिः Suffixes created to form abstract nouns - # Suffixes Gender Final form Examples 1 त्ि नपु. त्िं पिुत्िम ्, 2 िा (िल ्) स्त्री िा अनन्यिा, उदासीनिा 3 अ नपु अं कौिुहलम्, यौिनम् 4 अक नपु अक ं रामिीयकम ्, 5 य नपु यं कापवडयम ्, अिाड्यम ् 6 इमन् स्त्री मन् मदहमन्, गररमन्
 • 11. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <11> अन्याश्रयािां त्यागोऽनन्यिा । १.१० अन्याश्रयािां त्यागः अनन्यिा (भक्तिः) (अक्स्ि) ‘Exclusive devotion’ is abandonment of all other supports लोकिेदेषु िदनुक ू लाचरिं िद्विरोचधषूदासीनिा । १.११ लोकिेदेषु िि् (पुमान्) अनुक ू लाचरिं (एि) िि् (पुमान्) विरोचधषु उदासीनिा (ििविे) Indifference (to factors hostile to devotion) means performance of both worldly and scriptural activities as are favourable to devotion.
 • 12. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <12> भििु तनश्चयदार्ढवयादूध्िं शास्त्ररक्षिम ् । १.१२ भििु तनश्चयदार्ढवयाि् ऊध्िं शास्त्ररक्षिम ् Let a man have respect for spiritual teachings even after spiritual realization becomes well established अन्यथा पातित्यशङ्कया । १.१३ For Otherwise there is a risk of a fall
 • 13. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <13> लोकोऽवप िािदेि, भोिनाददव्यापारस्त्िाशरीरधारिािचध । १.१४ लोकः अवप िािि् एि, भोिनाददव्यापारः िु आशरीरधारिािचध(भििु) In the wordly life also that way only(respect the social tradition etc) in the activities like having food etc,till such time the body falls off. िल्लक्षिातन िाच्यन्िे नानामिभेदाि् । १.१५ िि् लक्षिातन (िे) िाच्यन्िे नानामिभेदाि् The characteristics of this Bhakti are described variously be stated in accordance with different views
 • 14. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <14> पूिाददटिनुराग इति पाराशयवः । १.१६ पूिाददषु अनुरागः इति पाराशयवः (मन्यिे) Vyasa considers thet worship and others as a manifestation of Bhakti कथाददक्टिति गगवः । १.१७ कथाददषु इति गगवः (मन्यिे) The sage Garga considers that listening (to the stories of the Lord) as a manifestation of Bhakti आत्मरत्यविरोधेनेति शाक्डिल्यः । १.१८ आत्मरति अविरोधेन इति शाक्डिल्यः (मन्यिे) The sage Shandilya considers that it should not be detrimental to the delight in the Self
 • 15. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <15> नारदस्िु िदवपविाणखलाचारिा िद्विस्मरिे परमव्याक ु लिेति । १.१९ नारदः िु िि्-अवपविा-अणखलाचार-िा, िि्-विस्मरिे परमव्याक ु लिा इति (मन्यिे) But Narada considers that the characteristics of Devotion is dedication of all activities (to the Lord) and extreme anguish if He was forgotten. अस्त्येिमेिम ् । १.२० अक्स्ि एिम ् एिम ् There are such examples

Editor's Notes

 1. हन्तुम् -जिघांसा,जेतुम्-जिगीषा
 2. Page 622 # 454 onwards
 3. Page 622 # 454 onwards