SlideShare a Scribd company logo
криворIзькА гIмнАзUI jb72
криворIзькоТ MICbKoi рАди
Коd СlРПОУ 334]6402
вул. Каmерuнiвська, 8с", м. Крuвuй Piz,
Крuв орiзькuй р айон,,Щнiпропеmров ська о бласmь, 5 а 07 1
mел. 0 9 7 - 5 5 5 - 3 5 - а 2, е -mail ks с al а7 2 @gmail. с оm
нАкАз
вiд 01.09.202З р.
IIро сmвореilня посmiйно diючоi
KoMicii з розыяdу заяв про вuпаlкu
булiнzу {цькування ) у змалаli
в 2023-2024 н.р.
Nэ,l9С од
КеруючиСь закона},{И УкраiнИ <ПрО ocBiTy>>, <Про повну загацьну середню ocBiTy>,
кПро охорону дитинства>, кПро соцiаirьну роботу з сiм'ял4и, дiтъми та молоддю>>. кПро
зашобiгання i протидiю домашньому васильств)lD, <Про внесецЕ_я злцiн до деяких
ЗаКОноДавчr,rх aKTiB УкраТни щодо протидiТ мобiнr,у (цькуванню)> вiд |6.11.2а22 ЛЪ 2759_
IX передбачено. наказом моН УкраТни ыд28.|2.2019 л9 1б46 <Щеякi питання реагування
на виfiадки бiлiнгу (цькування) та застосування заходiв tsиховного вплр{ву в закладах
освiти>>, враховточи лист MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 14.08.2020 ль1/9-4зб
uПРО СТВорення безпечного освiтнього середовища в закладi освiти та попередхсення i
протидiт булiнгу (чькранню)>' iнформацiйними матерiачами Мон Украiъи <щодо
оргаrriзацiТ виховного процесу в2а23-2а24,r.p.u лъ 1i12702-2З ъiд 24.08.202З року та з
метою виявлення та протидii булiнгу (цькування) серед здобувачiв освiти, швидкого
реагування на TaKi випадки.
НАКАЗУЮ:
l. Створити постiйно лiючу комiсiю з розгju{ду виладкiв булiнгу (цькl,g.rrя) серед
учасникiв освiтнього процесу у складi:
Го-lrова KoMiciT - Ничипорук В.В.. директор КриворiзькоТ гiмназiт лЪ 72.
Застутtник голови - Белова о.С., заступник директора з виховноТ роботи.
СекретаР KoMiciT - ЛуценкО Л.[., застуПник диреКтора З навчаць}lо-виховноТ роботи,
чlени коlчiiсiт:
1. Гаренко К.В., практичний психолог"
2. Кривич С.В., iнспектор з охорони шрав дитини, соцiаrrьний педагог.
З. Потарська О.В," медична сестра,
4. Коваць М.М., керiвник ШМО кJIасних керiвникiв,
5. класний керiвник (в класi якого стався випадок булiнгу (цькування).
6. представник слyжби,i сгIравах дiтей (за згодою).
7. представниIt центру соцiальних служб для cilr'T, дiтей та молодi (за згодою).
2. KoMiciT з розгляду заяв про випадки бl,лiнгу (uькування) v закладi керуватись у
своТй дiяльностi наказом мон Украiни вiд 28.12.2019 року JФ 164б <flеякi гтитання
реагування на випадки булiнгу (ЧЬкlrвавня) та застосування захолiв виховного вIIлиRу в
закладах освiти>.
з. Призначити заст}ryЕика директора з виховноТ роботи Бс:лову О.С. уrrовноваженою
особоЮ з питанЬ попередження насильства та булiнгу (цькування) для здiйснення
невiдкладних заходiв щодо реагування у випадках виявлення фактiв насильства т#або
отриманЕя заявlrrовiдомлень вiд постраяtдачоТ особи, свiдкiв.
4. Заст,чпlтику циректора з ВР Беловiй О.С].:
4"1. Здiйснюваr,и KoHтpOJtb за виконанням Плану заходiв спрямованих Еа
запобiганНя та протИдiю бу.1-1iнгу (цькування) в КГ Nb 72 на2а2З12024 н,р.;
4,2. ПровестtЛ роз'яснюва,чьн}.робот1, серед учасникiв освiтнього процесу про
Порялок i]OдаI{ня заяв аС,а повiдсл,i_тень про виiIадки б;я,тiнi,-я {цькуваЯня) в КГ э{9 72.
5. Затвердити:
5.1. Права та обов'язки членiв KoMicii з розглядч виrrадкiв булiнгу (цькування) серед
}'rасникiв освiтнього процесу (додаток 1).
5.2. IТротокоЛ засiданнЯ кошriсiТ з розглядУ випадкiВ булiнгУ (цькування) (додаток
Z).
5.3. ПорядоК поданнЯ та розгляДу (з дотри,{аЕняt1 конфiленцiйнос,ri) заяв Irpo
в}Iпадки булiнгу (чькування) в КГ NЬ72.
5.4. Зразок заяви про виIтадки булiнгу (шькування) (долаток З).
5.5. }Курнал ресстрацii заяв про виIIадки булiнг1,(чькlъання).
5.6. Журна:r реестрацiТ рiшень KoMiciT з розгляду випадкiв булiнгу (rrькуванню).
5.7. IIорядоК реагуванНя на довеДенi випадки булiнгу та застOсування заходiв
виховного впJIиву tцOдо cTopiH б5,лiнг5, в КГ Nq72.
6. Iнженеру-едектроннику Сафонову О.R. оприлюдЕити даний Еаказ на офiuiйНому веб-
caiiTi закладу.
fiо 04.09.202З р.
7, Контроль за виконанням даного наказу
ffирекr,ор Кf ЛЪ 72 ничL{порук
З tt ак аз tl t,t оз н aйcl-+l:te lt i :
Е.плDе п г
f'apeHKo
KpttBl,t,t
к,в
Ковапь М.М.
l-
- ,//,
ou-p.
Ё оD(lo о С
в
4"
LZ2 1
ZB. ё4lcP
4л
d,ff
сеи-
eV,
&4/4 г/-
е в
аL
;.po}lflýiзi}biLi
Кi,}flсчу"
MtcbK$i
fl]i*}qA:ii[i }:Q"l,;e
!.
*}
ЁАJ:lи
/i.o ,tч fr'" С
ц
l
:.i
IB::ticsa Тетяна CerrriiBlla 4^
Вiкторiя bi*opir*a&/
Торбiк
lI ial ttэB;тloBa {)Kcatta
Чорна Гаtlана
Аз*ров*. Гри"на
Вдоgt,тченко Надя Льglв;на
]зýаllr,rJ16д14длп BiKropiBHa
Koprria+Ko Свiтлана
Горшкова Тетяяа Iъ,д*iвяа
г'лrtлппл-d n'. _-
Кривич Свiтлана BaTepiTBHa
llIMaI,ati:rcr Кос,гян-гtlн
Лаrтчковоьr"r.r й Анлрiй
AKiяi:r Юрiй Ваце}lтltilоьиrt
Е^п,,.. -,,Е I--- fr_*_л....
DФl!Ф6?, tr ilЕи l1,r{Joп,t
Боt cic,,l;lBcbKal олсttа l lt:; piBHa /' СисосвВiта.;tiirОлсксандровlтч
Мартовiлцька Тетяна ,*-Полоtлська LIата,rя Миколаiвна
Червяхоsза Тlаталя J{yK*BcbKa
Шяяхтич TcTaHa Тимощук Анас-тас iя БорисЬна
Сгорова Юлiя Олексаядрiвна
и*
U
-
};
t
$
Дrr;lа,гок i
до наказy !{g tý{}
вiд 0 |.аq.2{}2З року
Права та обов'язки членiв KoMicii з розгляду випадкiв булiнry
(цькування} серед учfiсrrикiв освiтньог0 fiроцееу
t, Гоlrова KoMiciT органiзову*: Ti робо-ry i вizlповiдас за виконання
ilокладених на копsiсiю завдаЕIъ, голову€ ва iT засiданнях та tsi.lз}tаliас
пере;liк питань, що пiдлягакэтъ розглял},. Г'олова KoMiciT визЕачас
фlнкцiональнi обов'язкi.i кожного чл€ьц Nu.vllLll. _, рrдзi вiдс},тностi
iorrou" комiсii його обов'язк1,1 викону€ заступн"п .orrou" KoMicii.
'
У разi вiдсутностi голови KoMiciT та заст.чпника голов}1 KoMiciT обов'язки
ГолOви KoMiciT викону€ одI4н iз членiв KoMiciT, який обi.tрасться комiсiсю
за поданняпц Tf секретаря.
У разi вiдсlrтностi секрета,р-я KoMiciT його обов'язки викон}/с один iз
членiв KoMiciT, який обираетъся за поданням голови KoMiciT або
заетупнi.l ка головI.I KoMiciT.
2. Секретар KoMiciT забезпе.tус гtiдготовку проведеt{ня засiдань KoMiciT та
ма'герiа,l-ti*, шо пiллягають розгляду на засiданнях KoMiciT, ведення протоколу
л л л:
-л , -, --л- -: -,:,.,
'dLlЛаПЬ
NULVllUl|.
З. Член KoMicii мас право:
- ознаi."iоN{Jюватi,Iся з матсрiалаiiи, шо стосiюгься в1,1падк бr,лiнгr
(чькування), брати учас"fъ у Тх пepeBiprii;
- rIодавати пропозицiТ, tsисловлюватI.I власну думку з п}Iтань, що
розглядаються;
- брати участь у прлrлiняттi рiшення шляхом голосування:
- висловлювати окреNl), д),},4ку усно або пltсьr,lово:
- вносити llропо:}ицiТ до порядку денного засiдання коьцiсiТ.
4, Член KoMiciT зобов'язаний:
* особисто брати участь у роботi KoMiciT;
- Не РОЗГоЛоШУВати cTOpc,)HHiM оt-обам вiдсэмостi, шсl стали Йому вiдомi у
зв'язку з i,частю у роботi KolviiciT. i не використовувати i,ч у своТх iHTepecax або
iHTepecax TpeTix осiб;
- ВilКОtiУtsаТИ ts ivieЖ&X, irеi]едбачених законодаtsством та iiосадоврIп,{и
обов' язками, доручення голови KoMiciT;
- брати участь у голOсуваннi,
п1
/ lu;{a l()K l,
до наказу Ns //{}
вiд 01 .О9.2а2З року
l]ротокол }ъ._-
заеiданrrя KoMicii з розгляду випадкiв булiнry (чькування)
КриворiзькоТ гiмнжii }lb 72 КМР
20_ р. Час
{(->)
-_
год
Tl: -л..л лл
1-ttдU l абсl
хв
{вiд кого i коли падiйшло зчlrIва або повiдомлення про виfiадок булiнгу (чькчвання)
(стислий зплiст заlIви або гrовiдомлення)
-
ГТл,,.-.,-,-i.
-t ]_P-rrL J -t г11 .
Ц.rрцr,r кг,,плiгii'{ псiбi rгi пrrrr ? цяkя,2/ll, пt1l..к lя:I ипллir-iТ рiп
, ,t rл,
t,*
*,..tqл lrr7 rlr9rl U,;q
lч()
lнrшi особlт осiб);
СЛУХАЛИ:
r. Затвердження IIорядку денного засiдаЕIrя
II. Розгляд питань Порядку деfiного засiданняl
ýlE. }'rва.lилIl рitшеllня про:
шотреби cTopiH булiнгу {цькування) в соцiальних та психолого-педагогiчних
ттлс TT/T.rlY
rrvvJrJ r ч7
(опис вiдповiдних послуг та вiдповiда;rьнi за iх надання)
ЗаХOДи ДJIя уý}iнення ЕричIdн бутiнгу (цьку.вання)
(опис заходiв та вiдцовiдальнi за i.х вiал:онанЕlя )
заход}{ вихOвного вIIлив-у щодо cTopiH бзr.rтiнг;- iцьк_чвання)
|опис заходiв та вiдrтовiдальпi за ix вlткотtання)
PeкOivieН,{aiiiT для педагоr-iчних (на.чково-педагогiliних) irрацiвникiв зак.iIадY
ос,вiти щоло доцiльних ляетодiв здiйснення ocBiTHbo1-o процесу та iнших
:за.хо;l,iВ з малrlltiтнiпдИ чИ неI]trl]н()jti,гнiмИ стOронами булiнгу (ц,ькування),
iхнiми батьками або iнiшlами законл-lиfuIl.{ представника]{L{
(опис реко{ендаuiйr i суб'сктiв лризнаLIенFIя цих рекоN,Iепдацiй)
рекомендацii для батькiв або iншлtх заi{онних представникiв малолiтнъот чи
неповноЛiтньоТ особи, яка стала стороно}0 булiнгу- {чькування)
.
(опI{с рекомендацiлi i суб'сктiв прIIзначе}{i{я цих рекомеriдацiй)
Голова KoMiciT
Сеr.пr.-гяr-l
i
Роздiл II ;]оп<эвню€ться oкpeN{!l]{}l сторiнкаь,tи,
2
I'оздi:i II1 доi:овню€ться окреь,iимi{ сторirткаiчiи.
f;одаток З
д0 наказ,ч jýs {ft}
вiд 01 .а9.2а2З року
ldиректору КГ Jb72
Ничи1-1орук В.В.
{'прiзвлtще, iпl'я, по батьковi заявнttка)
(адреса факти.iного мiсця про;кttвання)
(контактний телефон)
Заява
е
ýовожу до Вашого iMeHi, що
ч
ПporIry TepMiHoBо провести розсJ{iдування си,гуацii, що склzuIася,
(дата) (пiлпr.iс)

More Related Content

Similar to Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying

nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
Звернення ОЦПМ НАБУ 06/14-4
Звернення ОЦПМ НАБУ 06/14-4Звернення ОЦПМ НАБУ 06/14-4
Звернення ОЦПМ НАБУ 06/14-4
Odessa Human Rights and Mediation Centre
 
Звернення ОЦПМ МОУ 06/14-3
Звернення ОЦПМ МОУ 06/14-3Звернення ОЦПМ МОУ 06/14-3
Звернення ОЦПМ МОУ 06/14-3
Odessa Human Rights and Mediation Centre
 
Звернення ОЦПМ ГПУ 06/14-7
Звернення ОЦПМ ГПУ 06/14-7Звернення ОЦПМ ГПУ 06/14-7
Звернення ОЦПМ ГПУ 06/14-7
Odessa Human Rights and Mediation Centre
 
Звернення ОЦПМ МВС 06/14-1
Звернення ОЦПМ МВС 06/14-1Звернення ОЦПМ МВС 06/14-1
Звернення ОЦПМ МВС 06/14-1
Odessa Human Rights and Mediation Centre
 
Звернення ОЦПМ БЕБ 06/14-6
Звернення ОЦПМ БЕБ 06/14-6Звернення ОЦПМ БЕБ 06/14-6
Звернення ОЦПМ БЕБ 06/14-6
Odessa Human Rights and Mediation Centre
 
Звернення ОЦПМ ДБР 06/14-5
Звернення ОЦПМ ДБР 06/14-5Звернення ОЦПМ ДБР 06/14-5
Звернення ОЦПМ ДБР 06/14-5
Odessa Human Rights and Mediation Centre
 
56 gospodarskij sud vinnickoyi oblasti
56 gospodarskij sud vinnickoyi oblasti56 gospodarskij sud vinnickoyi oblasti
56 gospodarskij sud vinnickoyi oblasti
Pravotv
 

Similar to Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying (12)

Img 0002
Img 0002Img 0002
Img 0002
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
 
Звернення ОЦПМ НАБУ 06/14-4
Звернення ОЦПМ НАБУ 06/14-4Звернення ОЦПМ НАБУ 06/14-4
Звернення ОЦПМ НАБУ 06/14-4
 
Звернення ОЦПМ МОУ 06/14-3
Звернення ОЦПМ МОУ 06/14-3Звернення ОЦПМ МОУ 06/14-3
Звернення ОЦПМ МОУ 06/14-3
 
Cherk_kray_29-13
Cherk_kray_29-13Cherk_kray_29-13
Cherk_kray_29-13
 
Звернення ОЦПМ ГПУ 06/14-7
Звернення ОЦПМ ГПУ 06/14-7Звернення ОЦПМ ГПУ 06/14-7
Звернення ОЦПМ ГПУ 06/14-7
 
Звернення ОЦПМ МВС 06/14-1
Звернення ОЦПМ МВС 06/14-1Звернення ОЦПМ МВС 06/14-1
Звернення ОЦПМ МВС 06/14-1
 
Molodegka 17
Molodegka 17Molodegka 17
Molodegka 17
 
Звернення ОЦПМ БЕБ 06/14-6
Звернення ОЦПМ БЕБ 06/14-6Звернення ОЦПМ БЕБ 06/14-6
Звернення ОЦПМ БЕБ 06/14-6
 
Звернення ОЦПМ ДБР 06/14-5
Звернення ОЦПМ ДБР 06/14-5Звернення ОЦПМ ДБР 06/14-5
Звернення ОЦПМ ДБР 06/14-5
 
56 gospodarskij sud vinnickoyi oblasti
56 gospodarskij sud vinnickoyi oblasti56 gospodarskij sud vinnickoyi oblasti
56 gospodarskij sud vinnickoyi oblasti
 

More from AleksSaf

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
AleksSaf
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
AleksSaf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
AleksSaf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
AleksSaf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
AleksSaf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
AleksSaf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
Knigi2023.pdf
Knigi2023.pdfKnigi2023.pdf
Knigi2023.pdf
AleksSaf
 
витяг з протоколу № 3.pdf
витяг з протоколу № 3.pdfвитяг з протоколу № 3.pdf
витяг з протоколу № 3.pdf
AleksSaf
 
витяг з протоколу № 2.pdf
витяг з протоколу № 2.pdfвитяг з протоколу № 2.pdf
витяг з протоколу № 2.pdf
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
Knigi2023.pdf
Knigi2023.pdfKnigi2023.pdf
Knigi2023.pdf
 
витяг з протоколу № 3.pdf
витяг з протоколу № 3.pdfвитяг з протоколу № 3.pdf
витяг з протоколу № 3.pdf
 
витяг з протоколу № 2.pdf
витяг з протоколу № 2.pdfвитяг з протоколу № 2.pdf
витяг з протоколу № 2.pdf
 

Recently uploaded

Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
JurgenstiX
 

Recently uploaded (7)

Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
 

Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying

 • 1. криворIзькА гIмнАзUI jb72 криворIзькоТ MICbKoi рАди Коd СlРПОУ 334]6402 вул. Каmерuнiвська, 8с", м. Крuвuй Piz, Крuв орiзькuй р айон,,Щнiпропеmров ська о бласmь, 5 а 07 1 mел. 0 9 7 - 5 5 5 - 3 5 - а 2, е -mail ks с al а7 2 @gmail. с оm нАкАз вiд 01.09.202З р. IIро сmвореilня посmiйно diючоi KoMicii з розыяdу заяв про вuпаlкu булiнzу {цькування ) у змалаli в 2023-2024 н.р. Nэ,l9С од КеруючиСь закона},{И УкраiнИ <ПрО ocBiTy>>, <Про повну загацьну середню ocBiTy>, кПро охорону дитинства>, кПро соцiаirьну роботу з сiм'ял4и, дiтъми та молоддю>>. кПро зашобiгання i протидiю домашньому васильств)lD, <Про внесецЕ_я злцiн до деяких ЗаКОноДавчr,rх aKTiB УкраТни щодо протидiТ мобiнr,у (цькуванню)> вiд |6.11.2а22 ЛЪ 2759_ IX передбачено. наказом моН УкраТни ыд28.|2.2019 л9 1б46 <Щеякi питання реагування на виfiадки бiлiнгу (цькування) та застосування заходiв tsиховного вплр{ву в закладах освiти>>, враховточи лист MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 14.08.2020 ль1/9-4зб uПРО СТВорення безпечного освiтнього середовища в закладi освiти та попередхсення i протидiт булiнгу (чькранню)>' iнформацiйними матерiачами Мон Украiъи <щодо оргаrriзацiТ виховного процесу в2а23-2а24,r.p.u лъ 1i12702-2З ъiд 24.08.202З року та з метою виявлення та протидii булiнгу (цькування) серед здобувачiв освiти, швидкого реагування на TaKi випадки. НАКАЗУЮ: l. Створити постiйно лiючу комiсiю з розгju{ду виладкiв булiнгу (цькl,g.rrя) серед учасникiв освiтнього процесу у складi: Го-lrова KoMiciT - Ничипорук В.В.. директор КриворiзькоТ гiмназiт лЪ 72. Застутtник голови - Белова о.С., заступник директора з виховноТ роботи. СекретаР KoMiciT - ЛуценкО Л.[., застуПник диреКтора З навчаць}lо-виховноТ роботи, чlени коlчiiсiт: 1. Гаренко К.В., практичний психолог" 2. Кривич С.В., iнспектор з охорони шрав дитини, соцiаrrьний педагог. З. Потарська О.В," медична сестра, 4. Коваць М.М., керiвник ШМО кJIасних керiвникiв, 5. класний керiвник (в класi якого стався випадок булiнгу (цькування). 6. представник слyжби,i сгIравах дiтей (за згодою). 7. представниIt центру соцiальних служб для cilr'T, дiтей та молодi (за згодою). 2. KoMiciT з розгляду заяв про випадки бl,лiнгу (uькування) v закладi керуватись у своТй дiяльностi наказом мон Украiни вiд 28.12.2019 року JФ 164б <flеякi гтитання реагування на випадки булiнгу (ЧЬкlrвавня) та застосування захолiв виховного вIIлиRу в закладах освiти>. з. Призначити заст}ryЕика директора з виховноТ роботи Бс:лову О.С. уrrовноваженою особоЮ з питанЬ попередження насильства та булiнгу (цькування) для здiйснення невiдкладних заходiв щодо реагування у випадках виявлення фактiв насильства т#або отриманЕя заявlrrовiдомлень вiд постраяtдачоТ особи, свiдкiв.
 • 2. 4. Заст,чпlтику циректора з ВР Беловiй О.С].: 4"1. Здiйснюваr,и KoHтpOJtb за виконанням Плану заходiв спрямованих Еа запобiганНя та протИдiю бу.1-1iнгу (цькування) в КГ Nb 72 на2а2З12024 н,р.; 4,2. ПровестtЛ роз'яснюва,чьн}.робот1, серед учасникiв освiтнього процесу про Порялок i]OдаI{ня заяв аС,а повiдсл,i_тень про виiIадки б;я,тiнi,-я {цькуваЯня) в КГ э{9 72. 5. Затвердити: 5.1. Права та обов'язки членiв KoMicii з розглядч виrrадкiв булiнгу (цькування) серед }'rасникiв освiтнього процесу (додаток 1). 5.2. IТротокоЛ засiданнЯ кошriсiТ з розглядУ випадкiВ булiнгУ (цькування) (додаток Z). 5.3. ПорядоК поданнЯ та розгляДу (з дотри,{аЕняt1 конфiленцiйнос,ri) заяв Irpo в}Iпадки булiнгу (чькування) в КГ NЬ72. 5.4. Зразок заяви про виIтадки булiнгу (шькування) (долаток З). 5.5. }Курнал ресстрацii заяв про виIIадки булiнг1,(чькlъання). 5.6. Журна:r реестрацiТ рiшень KoMiciT з розгляду випадкiв булiнгу (rrькуванню). 5.7. IIорядоК реагуванНя на довеДенi випадки булiнгу та застOсування заходiв виховного впJIиву tцOдо cTopiH б5,лiнг5, в КГ Nq72. 6. Iнженеру-едектроннику Сафонову О.R. оприлюдЕити даний Еаказ на офiuiйНому веб- caiiTi закладу. fiо 04.09.202З р. 7, Контроль за виконанням даного наказу ffирекr,ор Кf ЛЪ 72 ничL{порук З tt ак аз tl t,t оз н aйcl-+l:te lt i : Е.плDе п г f'apeHKo KpttBl,t,t к,в Ковапь М.М. l- - ,//, ou-p. Ё оD(lo о С в 4" LZ2 1 ZB. ё4lcP 4л d,ff сеи- eV, &4/4 г/- е в аL ;.po}lflýiзi}biLi Кi,}flсчу" MtcbK$i fl]i*}qA:ii[i }:Q"l,;e !. *} ЁАJ:lи /i.o ,tч fr'" С ц l :.i
 • 3. IB::ticsa Тетяна CerrriiBlla 4^ Вiкторiя bi*opir*a&/ Торбiк lI ial ttэB;тloBa {)Kcatta Чорна Гаtlана Аз*ров*. Гри"на Вдоgt,тченко Надя Льglв;на ]зýаllr,rJ16д14длп BiKropiBHa Koprria+Ko Свiтлана Горшкова Тетяяа Iъ,д*iвяа г'лrtлппл-d n'. _- Кривич Свiтлана BaTepiTBHa llIMaI,ati:rcr Кос,гян-гtlн Лаrтчковоьr"r.r й Анлрiй AKiяi:r Юрiй Ваце}lтltilоьиrt Е^п,,.. -,,Е I--- fr_*_л.... DФl!Ф6?, tr ilЕи l1,r{Joп,t Боt cic,,l;lBcbKal олсttа l lt:; piBHa /' СисосвВiта.;tiirОлсксандровlтч Мартовiлцька Тетяна ,*-Полоtлська LIата,rя Миколаiвна Червяхоsза Тlаталя J{yK*BcbKa Шяяхтич TcTaHa Тимощук Анас-тас iя БорисЬна Сгорова Юлiя Олексаядрiвна и* U - }; t
 • 4. $ Дrr;lа,гок i до наказy !{g tý{} вiд 0 |.аq.2{}2З року Права та обов'язки членiв KoMicii з розгляду випадкiв булiнry (цькування} серед учfiсrrикiв освiтньог0 fiроцееу t, Гоlrова KoMiciT органiзову*: Ti робо-ry i вizlповiдас за виконання ilокладених на копsiсiю завдаЕIъ, голову€ ва iT засiданнях та tsi.lз}tаliас пере;liк питань, що пiдлягакэтъ розглял},. Г'олова KoMiciT визЕачас фlнкцiональнi обов'язкi.i кожного чл€ьц Nu.vllLll. _, рrдзi вiдс},тностi iorrou" комiсii його обов'язк1,1 викону€ заступн"п .orrou" KoMicii. ' У разi вiдсутностi голови KoMiciT та заст.чпника голов}1 KoMiciT обов'язки ГолOви KoMiciT викону€ одI4н iз членiв KoMiciT, який обi.tрасться комiсiсю за поданняпц Tf секретаря. У разi вiдсlrтностi секрета,р-я KoMiciT його обов'язки викон}/с один iз членiв KoMiciT, який обираетъся за поданням голови KoMiciT або заетупнi.l ка головI.I KoMiciT. 2. Секретар KoMiciT забезпе.tус гtiдготовку проведеt{ня засiдань KoMiciT та ма'герiа,l-ti*, шо пiллягають розгляду на засiданнях KoMiciT, ведення протоколу л л л: -л , -, --л- -: -,:,., 'dLlЛаПЬ NULVllUl|. З. Член KoMicii мас право: - ознаi."iоN{Jюватi,Iся з матсрiалаiiи, шо стосiюгься в1,1падк бr,лiнгr (чькування), брати учас"fъ у Тх пepeBiprii; - rIодавати пропозицiТ, tsисловлюватI.I власну думку з п}Iтань, що розглядаються; - брати участь у прлrлiняттi рiшення шляхом голосування: - висловлювати окреNl), д),},4ку усно або пltсьr,lово: - вносити llропо:}ицiТ до порядку денного засiдання коьцiсiТ. 4, Член KoMiciT зобов'язаний: * особисто брати участь у роботi KoMiciT; - Не РОЗГоЛоШУВати cTOpc,)HHiM оt-обам вiдсэмостi, шсl стали Йому вiдомi у зв'язку з i,частю у роботi KolviiciT. i не використовувати i,ч у своТх iHTepecax або iHTepecax TpeTix осiб; - ВilКОtiУtsаТИ ts ivieЖ&X, irеi]едбачених законодаtsством та iiосадоврIп,{и обов' язками, доручення голови KoMiciT; - брати участь у голOсуваннi,
 • 5. п1 / lu;{a l()K l, до наказу Ns //{} вiд 01 .О9.2а2З року l]ротокол }ъ._- заеiданrrя KoMicii з розгляду випадкiв булiнry (чькування) КриворiзькоТ гiмнжii }lb 72 КМР 20_ р. Час {(->) -_ год Tl: -л..л лл 1-ttдU l абсl хв {вiд кого i коли падiйшло зчlrIва або повiдомлення про виfiадок булiнгу (чькчвання) (стислий зплiст заlIви або гrовiдомлення) - ГТл,,.-.,-,-i. -t ]_P-rrL J -t г11 . Ц.rрцr,r кг,,плiгii'{ псiбi rгi пrrrr ? цяkя,2/ll, пt1l..к lя:I ипллir-iТ рiп , ,t rл, t,* *,..tqл lrr7 rlr9rl U,;q lч() lнrшi особlт осiб); СЛУХАЛИ: r. Затвердження IIорядку денного засiдаЕIrя II. Розгляд питань Порядку деfiного засiданняl
 • 6. ýlE. }'rва.lилIl рitшеllня про: шотреби cTopiH булiнгу {цькування) в соцiальних та психолого-педагогiчних ттлс TT/T.rlY rrvvJrJ r ч7 (опис вiдповiдних послуг та вiдповiда;rьнi за iх надання) ЗаХOДи ДJIя уý}iнення ЕричIdн бутiнгу (цьку.вання) (опис заходiв та вiдцовiдальнi за i.х вiал:онанЕlя ) заход}{ вихOвного вIIлив-у щодо cTopiH бзr.rтiнг;- iцьк_чвання) |опис заходiв та вiдrтовiдальпi за ix вlткотtання) PeкOivieН,{aiiiT для педагоr-iчних (на.чково-педагогiliних) irрацiвникiв зак.iIадY ос,вiти щоло доцiльних ляетодiв здiйснення ocBiTHbo1-o процесу та iнших :за.хо;l,iВ з малrlltiтнiпдИ чИ неI]trl]н()jti,гнiмИ стOронами булiнгу (ц,ькування), iхнiми батьками або iнiшlами законл-lиfuIl.{ представника]{L{ (опис реко{ендаuiйr i суб'сктiв лризнаLIенFIя цих рекоN,Iепдацiй) рекомендацii для батькiв або iншлtх заi{онних представникiв малолiтнъот чи неповноЛiтньоТ особи, яка стала стороно}0 булiнгу- {чькування) . (опI{с рекомендацiлi i суб'сктiв прIIзначе}{i{я цих рекомеriдацiй) Голова KoMiciT Сеr.пr.-гяr-l i Роздiл II ;]оп<эвню€ться oкpeN{!l]{}l сторiнкаь,tи, 2 I'оздi:i II1 доi:овню€ться окреь,iимi{ сторirткаiчiи.
 • 7. f;одаток З д0 наказ,ч jýs {ft} вiд 01 .а9.2а2З року ldиректору КГ Jb72 Ничи1-1орук В.В. {'прiзвлtще, iпl'я, по батьковi заявнttка) (адреса факти.iного мiсця про;кttвання) (контактний телефон) Заява е ýовожу до Вашого iMeHi, що ч ПporIry TepMiHoBо провести розсJ{iдування си,гуацii, що склzuIася, (дата) (пiлпr.iс)