SlideShare a Scribd company logo
Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬
    Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫0 انٓبرف/انفبكص‬
Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬
1   Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫انٓبرف/انفبكص‬
ًُٕ٘‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انز‬
  • Nom                                                       ‫• االضى‬
               Association Marocaine pour l’Action de Développement


  • Sigle                        AMAD                            ‫• انريس‬  • LOGO                                                  ‫• انٕٓٚخ انجصرٚخ‬
  • Date de création                Août 2001 ‫غشذ‬                     ‫• ربرٚخ انزأضٛص‬


                                                           ٌ‫• انؼُٕا‬
  • Adresse              32, Rue Badr – Oujda ‫23، زَـقـــخ ثــذر – ٔجذح‬  • Ville                       Oujda ‫ٔجـــــذح‬                       ‫• انًذُٚخ‬


  • Code postal                      60000                       ٘‫• انريس انجرٚذ‬


  • Région                      Oriental ‫انشـرقـٛــخ‬                      ‫• انجٓخ‬


  • Pays                  Royaume du Maroc ‫انًًهكخ انًغرثٛخ‬                     ‫• انجهذ‬


  • Téléphone                   (212) 0536710029                        ‫• انٓبرف‬

  • Fax                      (212) 0536710029                        ‫• انفبكص‬

  • E-mail                   asso.amad@gmail.com                    َٙٔ‫• انجرٚذ اإلنكزر‬

  • Site web                     www.amad.ma                     َٙٔ‫• انًٕقغ اإلنكزر‬


  • Compte                 157 570 21214 5447549 000 8 61
                                                       ٙ‫• انحطبة انجُك‬
   Bancaire                 SWIFT code: BCP PMAMC
  Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬
1   Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫انٓبرف/انفبكص‬
Raison d’être :
Les grands changements au niveau mondial             ،‫اهخضّالح اهنترْ اهخٕ ٖؾرفِب اهّاكؼ اإلٌشبٌٕ ؽبيج‬
ont engendré un état de déséquilibre dans            ٕ‫ّاهيغرتٕ خبضج، كد أفرزح ضبهج يً ؽدى اهخّازً ف‬
tous les secteurs ; économique, social et            ‫سيٖؼ اهيسبالح: االكخضبدٖج ّاالسخيبؽٖج ّاهتٖئٖج. ّذهم‬
environnemental. Par conséquent, des fléaux           ‫يب أدْ إهٓ خؾيٖق آفبح اهفلر ّاأليٖج ّاهتعبهج ّخدُّر‬
tels la pauvreté, l’analphabétisme, le chômage                         ...‫اهتٖئج ّاهٌغى اإلٖنّهّسٖج‬
ainsi que la dégradation de l’environnement           ‫اهيغرة، يذل أٔ تود يً اهؾبهى اهذبهد، هى ٖشخعؼ اهخخوص‬
et de l’écosystème, se sont aggravés.
                                 ‫نوٖب يً ُذٍ األزيبح ؽوٓ اهرغى يً نل اهسِّد اهيتذّهج‬
Le Maroc, comme tous les pays du tiers              ‫يً كتل اهدّهج. ّاهّاكؼ أً اهضنّيج اهيغرتٖج ّظؾح‬
monde, n'a pu échapper à ces fléaux malgré            ‫ترايز هوخٌيٖج االسخيبؽٖج ّاالكخضبدٖج اهيشخدايج ّنذا‬
tous les efforts fournis par l'Etat. En effet, le
                                 ‫ترايز هوضفبغ ؽوٓ اهيّارد اهعتٖؾٖج؛ ّرغى ضشد‬
gouvernement marocain a élaboré des
programmes permettant le développement              ،‫اإلسراءاح اهيبهٖج ّاإلدارٖج اهيِيج هخضلٖق ُذٍ اهترايز‬
durable social et économique ainsi que la                  .‫فئٌِب غٖر نبفٖج تبهيلبرٌج يؼ اهٌخبئز اهيخّكؾج‬
sauvegarde des ressources naturelles.              ‫ُذٍ اهٌخبئز غٖر اهيرظٖج، اهخٕ هّضغح فٕ يؾغى‬
Cependant, la mobilisation des moyens              ‫اهتوداً، أسترح اهضنّيبح ّاهيسخيؼ اهدّهٕ إهٓ إؽبدث‬
financiers et les procédures administratives           ٓ‫اهٌغر فٕ اشخراخٖسٖبخِب. ُذا اهّظؼ اهسدٖد، أدْ إه‬
inhérentes à ces programmes s'avèrent              ‫غِّر اهؾيل اهسيؾّٔ ّاهخعّؽٕ، تبؽختبرٍ كّث فبؽوج‬
insuffisantes par rapport aux résultats                    .‫ّيشبٌدث هخٌفٖذ ّخضلٖق ترايز اهخٌيٖج اهشبيوج‬
attendus.                            ‫اشخضظبرا هنل ُذٍ اهغّاُر ّغٖرُب، ّإٖيبٌب يٌِب‬
Ce constat, observé dans la majorité des pays,          ،‫تؾيل سيؾّٔ يؤششبخٕ فٕ يشخّْ اهؾبهى ّاهؾضر‬
a contraint les gouvernements et la               ‫ٌشأح اهسيؾٖج اهيغرتٖج هوؾيل اهخٌئّ، فِٕ ذاح ضتغج‬
communauté internationale à repenser leurs            ‫ّعٌٖج، رُبٌِب اهخٌيٖج فٕ تؾدُب اهشيّهٕ. فِٕ خخضرم‬
stratégies d'intervention. Cette situation, fort         ‫ّفق إشخراخٖسٖج ّاظضج خريٕ إهٓ خركٖج اهفرد ّخديج‬
critique, a conduit à l’émergence du travail           ‫اهيسخيؼ، يشخضظرث األُداف فٕ نل خدخالخِب ّاهشرائص‬
associatif en tant que force d’appui               ‫اهيسخيؾٖج اهيشخفٖدث، سبؽوج يً أّهّٖبخِب اهؾيل اهيشخرم‬
indispensable pour la mise en œuvre de              ‫يؼ اهسِبح اهضنّيٖج ّاهخٌشٖق ّاهخؾبًّ يؼ نبفج‬
l’action de développement global.                ٕ‫اهيٌغيبح ّاهسيؾٖبح اهّعٌٖج ّاهدّهٖج اهخٕ خشؾٓ إه‬
C’est dans ces conditions socio-économique,                                 .‫ٌفس األُداف‬
politiques et environnementales que               ً‫إً اُخيبى اهسيؾٖج تيخخوف ضلّل اهخٌيٖج ٌبسى ؽ‬
l’Association Marocaine pour l’Action de             ً‫اضخظبٌِب هيسيّؽج يً األعر اهيخخضضج ّي‬
Développement (AMAD) a pris naissance,              - ‫اهسٌشًٖ: )يٌِدشًّ - أشبخذث سبيؾًّٖ - أعتبء‬
optant pour un travail institutionnel à la            ًّ‫يفخشًّ خرتًّّٖ - يفخشًّ فٕ اهيبهٖج - تبضذ‬
hauteur des exigences      du  monde                    .(.... -‫اسخيبؽًّٖ - خسبر- رتبح تّٖح‬
contemporain.                          ‫ُذٍ اهعبكبح يخخوفج اهخخضضبح خشخغل ّفق يلبرتج‬
                                        .‫خشبرنٖج اٌعالكب يً رؤٖج ّرشبهج اهسيؾٖج‬
   Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬
 2   Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫انٓبرف/انفبكص‬
La vision                             ‫انــــــــرؤٚـــــخ‬

      Une institution ouverte,
       présente au niveau
      national, pratiquant la
      bonne gouvernance et
      leader par ses activités
         innovatrices.
   La mission                          ‫انــــرضـــــــبنـــــــخ‬

      La participation au
   développement durable par la
    qualification des individus,
      des associations et des
     organismes à travers la
   sensibilisation, la formation et
     la solidarité à fin de leur
   inculquer l’esprit de créativité
    et de professionnalisme en
      partant des valeurs de
    tolérance et de coopération.                     :‫األْــــــذاف‬

  Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬
4   Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫انٓبرف/انفبكص‬
Objectifs de l’Association:                                               
 Œuvrer pour la qualité de la vie                                            
 sociale rurale,
 Promouvoir la femme pour
 contribuer au développement local,
                                                             
 Contribuer à la protection de                                             
 l’environnement,
 Repenser l’éducation et la formation,                                         
 Incuber les compétences scientifiques
 et artistiques
                                                        :‫قيم الجمعية‬
Les Valeurs de l’Association :                                 : ‫1. القيم العليا الدافعة للعمل هي‬
1. les privilèges valeurs conduisant au                                     
travail sont :
                                                         
         La compassion
         La coopération                            :‫2. القيم التي تحكم الجمعية كمؤسسة هي‬
                                                         
2. les valeurs qui régissent l’association
on tant qu’institution :                                             
        L’autonomie                                            
        La faisabilité
        L’Ouverture
                                           :‫مجاالتنا مفتوحة لكم في إطار‬
Nos domaines sont ouverts
dans le cadre de:                                                       


 Contractualisation                                              

       Partenariat
                                              
              Coopération
   Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬
 5   Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫انٓبرف/انفبكص‬
Structure de l’association ‫هيكلة الجمعية‬

                    L’assemble générale ‫الؽـبن‬       ‫الجـهـػ‬


                   Le bureau administratif      ‫الهكخة اإلداري‬
 La direction
 de l’association                                              ‫ئدارح انجـًـؼــٛـــخ‬
                   Le conseil exécutif     ‫الهجـمـس الخىفٌذي‬ Domaine    :‫هجبل‬       Domaine    :‫هجبل‬       Domaine    :‫هجبل‬        Domaine:‫هجبل‬

 ‫الصدج والخطبهو‬          ‫األشرث والهرأث‬        ‫التٌئج والخىهٌج القروٌج‬       ‫الهؽرفج والخكوٌو‬
                                 L’environnement
                                                   ً‫والخواصل الثقبف‬
                                 et développement         Savoir, formation,
Santé et Solidarité         La famille et la
                                    rural            communication et
                    femme
                                                   interculturel  ‫فضبء انصحخ‬             ‫فضبء انًرأح‬              ‫فضبء‬             ‫فضبء انًؼرفخ‬
                                   ‫انجٛئخ ٔانزًُٛخ انقرٔٚخ‬
  Espace Santé          Espace de la femme           Espace            Espaces ٍ avoir
                                                        S
                                   Environnement et
                                  Développement rural

  ٍ‫فضبء انزضبي‬          ‫َبد٘ األضرح انطؼٛذح‬                           ٍٕٚ‫فضبء انزك‬

 Espace Solidarité         Club de la famille                         Espaces Formations
                   heureuse


                    ‫يُزذٖ انشجبة‬                          ٙ‫فضبء انزٕاصم انثقبف‬
                                                      Espaces
                  Forum des jeunes                          Communication et
                                                     interculturel


                  ‫فضبء انطفم انًجذع‬

                  Espace de l'enfant
                    créatif
Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬
    Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫6 انٓبرف/انفبكص‬
‫تبدرح اهسيؾٖج يٌذ خأشٖشِب فٕ ضٖبغج يشبرٖؼ خٌيّٖج ّؽلد شرانبح يؼ سِبح يضوٖج ّّعٌٖج ّدّهٖج هويشبُيج فٕ‬
‫خٌيٖج اهؾبهى اهلرّٔ ّخضشًٖ اهغرّف اهيؾٖشٖج ّاهضضٖج هوشبنٌج، ّكد خّسح ُذٍ اهيسِّداح تيسيّؽج يً اهيشبرٖؼ اهخٕ نبٌح‬
                              ‫هِب اٌؾنبشبح إٖسبتٖج ؽوٓ دٌٖبيٖج اهخٌيٖج خضّضب تبهؾبهى اهلرّٔ...‬
‫إً اُخيبى اهسيؾٖج اهيغرتٖج هوؾيل اهخٌئّ تيسبل اهتٖئج ّاهخٌيٖج اهلرّٖج ٌبتؼ يً إٖيبٌِب اهراشخ تظرّرث اهيشبُيج -يؼ‬
‫تبكٕ اهيخدخوًٖ فٕ يسبل اهخٌيٖج- هفم اهؾزهج ؽ ً اهؾبهى اهلرّٔ، يخخذث ؽدث ّشبئل هخٌزٖل ُذٍ اهيشبُيج ّاهيخيذوج أشبشب فٕ‬
                         ‫إٌسبز يشبرٖؼ خٌؾنس إٖسبتب ؽوٓ اهشبنٌج اهلرّٖج فٕ يخخوف يٌبضٕ اهضٖبث...‬

                                            ‫األىضظج والهضبرٌػ الهىجزث:‬

     ‫1- هضروغ الهدبفعج ؼمى الهوارد الظتٌؽٌج لشهل وجدث أىكبد وخىهٌج األىضظج الهدرث لمدخل لفبئدث فالدً الهىظقج:‬
        ‫ّظؼ ذالد يٌشعبح ّيٌشع رًُ إشبرث اهيدٖرٖج اإلكوٖيٖج هوفالضج تّسدث يً أسل اهخشخٖص اهخشبرنٕ ...‬         ‫‪‬‬


                     ‫2- هضروغ غرس 44 هكخبرا هو الخروة تجهبؼج تىً شٌدال الجتل تإقمٌن الىبعور:‬
‫خضشٖس اهشبنٌج تدّار تبرغّال تتٌٕ شٖدال، إكوٖى اهٌبغّر تخعّرث اٌسراف اهخرتج ّأُيٖج اهيضبفغج ؽوِٖب يً خالل ؽيوٖج‬        ‫‪‬‬
                                                            ‫اهغرس.‬
   ‫اٌخلبء شسر اهخرّة هؾيوٖج اهغرس تبؽختبرٍ يّردا اكخضبدٖب يِيب هوؾبئالح اهيؾّزث ّيشبُيب فٕ اهضفبغ ؽوٓ اهخرتج.‬       ‫‪‬‬
                              ‫غرس 99901 شسٖرث اهخرّة ييخدث ؽوٓ يشبضج 90 ُنخبرا‬         ‫‪‬‬


                                           ‫3- هضروغ هدهٌج الضخبر تإقمٌن جرادث:‬
                          ‫خضشٖس اهشبنٌج ّاهخاليٖذ تبألُيٖج اهتٖئٖج هيضيٖج اهشخبر تيٌعلج سرادث‬   ‫‪‬‬


                     ‫4- خثهٌو الىتخج الؽظرٌج والظتٌج: أزٌر لفبئدث خؽبوىٌج تىً ٌؽال الزكبرث، إقمٌن جرادث:‬
       ‫خضشٖس أؽظبء اهخؾبٌّٖج تأُيٖج اهيّارد اهعتٖؾٖج خبضج اهغعبء اهٌتبخٕ اهذٔ ٖشبُى فٕ اهخّازً اإلٖنّهّسٕ.‬      ‫‪‬‬
                          ‫خأُٖل أؽظبء اهخؾبٌّٖج هالشخغالل اهيؾلوً هوٌتخج اهؾعرٖج ّاهعتٖج: أزٖر‬   ‫‪‬‬
‫توّرث يشرّػ هخضشًٖ دخل أؽظبء اهخؾبٌّٖج ّذهم يً خالل اكخٌبء أسِزث ضدٖذج هخلعٖر اهزّٖح األشبشٖج اهيشخخوضج يً‬          ‫‪‬‬
                                                 ‫اهٌتخج اهؾعرٖج اهعتٖج "أزٖر".‬

                                    ‫5- هضروغ خدتٌر وخقىٌو هٌبي الري تبلجهج الضرقٌج:‬
 ‫خضشٖس اهسيؾٖبح اهيشخؾيوج هويٖبٍ اهيخضضج هألغراط اهزراؽٖج ضّل أُيٖج اهشلٕ اهيّظؾٕ تبهيلبرٌج يؼ اهشلٕ اهخلوٖدٔ‬        ‫‪‬‬
   ‫خسِٖز 90 ُنخبراً تيؾداح اهشلٕ اهيّظؾٕ هفبئدث اهسيؾٖبح اهيّزؽج ؽوٓ األكبهٖى اهذالذج: اهٌبغّر، ّسدث، ّخبّرٖرح‬       ‫‪‬‬
                    ‫خنًّٖ أتٌبء اهفالضًٖ فٕ يسبل اشخؾيبل ّضٖبٌج اهيؾداح اهخبضج تبهشلٕ اهيّظؾٕ‬       ‫‪‬‬


   ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬
 ‫7‬   ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
‫يشرٔع انًحبفظخ‬
                         ‫ػهٗ انًٕارد انطجٛؼٛخ نطٓم‬
                            ‫ٔجذح أَكبد‬
                          ‫يشرٔع غرش 04 ْكزبرا‬
                          ‫يٍ انخرٔة ثجًبػخ ثُٙ‬
                           ‫ضٛذال، ئقهٛى انُبظٕر‬
                           ‫يشرٔع يحًٛخ انشخبر‬
                             ‫ثاقهٛى جرادح‬
                         ‫خثهٌو الىتخج الؽظرٌج والظتٌج‬
                         ‫أزٌر، لفبئدث خؽبوىٌج تىً ٌؽال‬
                           ‫الزكبرث، إقمٌن جرادث‬
                         ‫هضروغ الهبء الصبلخ لمضرة‬
                         ‫دوار اوالد هؽتورث - خبفوغبلح‬
  ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬
‫8‬   ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
‫6- هضروغ خوزٌػ هضبخل الزٌخوو [ؼٌو خبلواح، إقمٌن خبورٌرح / تىً خجٌح، إقمٌن توؼرفج / خبفوغبلح، إقمٌن تركبو /‬
                                                    ‫خفرشٌح، إقمٌن الىبعور]‬
‫خشسٖؼ اشخذيبر األراظٕ اهفالضٖج اهخبتؾج هوفالضًٖ اهيؾّزًٖ ؽتر خّزٖؼ 18 أهف شسٖرث زٖخًّ يً أضٌبف سدٖدث ذاح‬           ‫‪‬‬
                                   ‫يردّدٖج ؽبهٖج، تغٖج خضشًٖ دخل ُؤالء اهفالضًٖ اهضغبر‬


                                              ‫7- هضروغ الهبء الصبلخ لمضرة:‬
                  ‫خزّٖد دّار أّالد يؾتّرث (خبفّغبهح، إكوٖى ترنبً) تيظخج هخّزٖؼ اهيبء اهضبهص هوشرة‬      ‫‪‬‬


                                              ‫8- هضروغ لخثهٌو هىخوج الؽشل:‬
               ‫يشرّػ إٌشبء ّضدث ضدٖذج هخذيًٖ يٌخّر اهؾشل تسيبؽج رشالً، كٖبدث خبفّغبهح، إكوٖى ترنبً‬      ‫‪‬‬


                         ‫9- دؼن هضروغ إىخبج جتو الهبؼز (الضظر الثبىً) تخبفوغبلح، إقمٌن تركبو:‬
                                 ‫خأعٖر ّخنًّٖ أؽظبء خؾبٌّٖج عيّش إلٌخبر ستً اهيبؽز‬     ‫‪‬‬
                             ‫يشبؽدث فالضٕ اهيٌعلج تبكخٌبء ضٌف يً اهيبؽز اهيدر هوتً تّفرث‬     ‫‪‬‬


                                    ‫41- هضروغ تىبء شبقٌج تبلجهبؼج رشالو، خبفوغبلح:‬
   ‫تٌبء شبكٖج عّهِب 9998يخر يب تًٖ دّار هـﮕرة ّدّار ؽًٖ أزرّ، هشلٕ األراظٕ اهفالضٖج (أشسبر زٖخًّ ّخظراّاح...)‬                                       ‫11- هضروغ خدتٌر هٌبي الشقً تبلجهج الضرقٌج:‬
 ‫يشرّػ خدتٖر يٖبٍ اهشلٕ تبهسِج اهشركٖج فٕ إعبر يشرّػ إدارث اهيٖبٍ اهزراؽٖج )‪ (AWM‬هوّنبهج األيرٖنٖج هوخٌيٖج اهدّهٖج‬
‫)‪ (USAID‬اهيٌغى تشرانج يؼ اهسيؾٖج اهيغرتٖج هوؾيل اهخٌئّ )‪ّ (AMAD‬سيؾٖج اهخؾبٌّٖبح اهزراؽٖج فنٖم )‪ (ACAF‬اهيٌفذ يً‬
                                               ‫كتل يؤششج اهشرق األدٌٓ‪. NEF‬‬
   ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬
 ‫9‬   ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
‫هضروغ خدتٌر وخقىٌو هٌبي‬
                           ‫الري تبلجهج الضرقٌج‬
                           ‫هضروغ خوزٌػ هضبخل‬
                              ‫الزٌخوو‬
                         ‫هضروغ خثهٌو هىخوج الؽشل‬
                          ‫دؼن هضروغ إىخبج جتو‬
                          ‫الهبؼز (الضظر الثبىً)‬
                             ‫تخبفوغبلح‬
                           ‫هضروغ تىبء شبقٌج‬
                         ‫تبلجهبؼج رشالو، خبفوغبلح‬
   ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬
‫01‬   ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
‫يً أُى اهشؾبراح اهخٕ رفؾخِب اهسيؾٖج: "اهؾٌضر اهتشرٔ أشبس نل خٌيٖج"؛ فبهؾٌضر اهتشرٔ اهيؤُل أضتص دؽبيج‬
‫أشبشٖج هٌسبش اهيؤششج اهسيؾّ ٖج فٕ أداء يِبيِب ّرشبهخِب، ّخأُٖل األفراد فٕ اهسيؾٖج اهيغرتٖج هوؾيل اهخٌئّ ٖخخذ‬
           ‫ؽدث أشنبل ّّشبئل؛ فيٌِب يب ٖخى ؽً عرٖق اهّرشبح ّيٌِب يب ٖخى ؽً عرٖق اهدّراح اهخنٌّٖٖج.‬
 ‫ّخسدر اإلشبرث هويشبُيج اهفؾبهج هيسبل اهيؾرفج ّاهخنًّٖ ّاهخّاضل اهذلبفٕ فٕ إٌسبز اهيخعع االشخراخٖسٕ هوسيؾٖج.‬


                                           ‫األىضظج والهضبرٌػ الهىجزث:‬
                                         ‫1- انذٔراد انزكُٕٚٛخ انزٙ َظًزٓب انجًؼٛخ:‬
                                  ‫‪ ‬الدورث الخكوٌىٌج األولى: "َحٕ ررثٛخ فؼبنخ"‬
                                ‫الدورث الخكوٌىٌج الثبىٌج: "ثُبء يشرٔع انجًؼٛخ"‬    ‫‪‬‬
                          ‫الدورث الخكوٌىٌج الثبلثج: "َحٕ رذثٛر راشذ نهحقم انجًؼٕ٘"‬    ‫‪‬‬
                     ‫الدورث الخكوٌىٌج الراتؽج: "انًخطظ االضزرارٛجٙ يبْٛزّ ٔكٛفٛخ ئَجبزِ"‬    ‫‪‬‬
                      ‫الدرث الخكوٌىٌج الخبهشج: "انحكبيخ انجٛذح: انًفٕٓو ٔآنٛبد انزُسٚم"‬    ‫‪‬‬
                   ‫الدورث الخكوٌىٌج الشبدشج: "انًقبرثخ انًجبنٛخ: انًفٕٓو ٔآنٛبد انزذخم"‬      ‫‪‬‬
                      ‫رأطٛر ٔركٍٕٚ نفبئذح أػضبء يكبرت جًؼٛبد جٓخ انحطًٛخ ٔزإٚ‬        ‫‪‬‬
‫ركٍٕٚ فٙ انزذثٛر اإلدار٘ ٔانًبنٙ نفبئذح أطر ٔأػضبء انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘ ثزُطٛق يغ انجًؼٛخ‬         ‫‪‬‬
                             ‫انًغرثٛخ نهزضبيٍ ٔانزًُٛخ )‪- (AMSED‬انرثبط-‬
‫ركٍٕٚ حٕل يشرٔع ئَجبز دنٛم انجٕدح نفبئذح أػضبء انجًؼٛخ ٔيطإٔنٙ انفضبءاد يٍ رأطٛر األضزبر َٕر انذٍٚ‬         ‫‪‬‬
                                                  ‫أػراة‬
‫دٔراد رك ُٕٚٛخ ثًقر انجًؼٛخ حٕل ثُبء انًشبرٚغ، انشراكبد ٔاإلػاليٛبد نطهجخ جسر انقًر ثجبيؼخ يحًذ األٔل‬        ‫‪‬‬
                                                  ‫ثٕجذح‬
‫كًب شبركذ انجًؼٛخ فٙ ػذح دٔراد ركُٕٚٛخ يحهٛخ ٔجٕٓٚخ ٔٔطُٛخ يُظًخ يٍ قجم جًؼٛبد ٔيإضطبد حكٕيٛخ‬            ‫‪‬‬
                                              ‫ٔغٛر حكٕيٛخ‬

                                                ‫2- انًٕائذ انًطزذٚرح:‬
           ‫‪" ‬يفٕٓو انزًُٛخ انًحهٛخ ٔدٔر انجًؼٛبد"، ثًقر انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘ ‪AMAD‬‬
              ‫‪ ‬يإْالد انًُطقخ ٔئيكبَٛخ اضزثًبرْب، ثًقر انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘ ‪AMAD‬‬
‫‪ ‬انًبئذح انًطزذٚرح انًٕضؼخ ثزُطٛق يغ جًؼٛبد يٍ انجٓخ انشرقٛخ فٙ يٕضٕع: "أٚخ يؼبدالد نزًُٛخ ئقهًٛٙ ٔجذح‬
          ‫ٔجرادح" ٔرنك فٙ ئطبر انشراكخ يغ ‪ ،AMSED‬ثغرفخ انزجبرح ٔانصُبػخ ٔانخذيبد ثٕجذح‬

                                                 ‫3- انزٕاصم انثقبفٙ:‬
‫‪ ‬يشرٔع انزًُٛخ انًشزركخ ثٍٛ جًؼٛبد انجٓخ انشرقٛخ ثكم يٍ ٔجذح ٔانُبظٕر (انًغرة) ٔجًؼٛبد انًٓبجرٍٚ‬
                                           ‫ثفالَطٛب (ئضجبَٛب)‬
‫‪ٕٚ ‬و رحطٛطٙ حٕل رًٕٚم األَشطخ انًذرح نهذخم "األَشطخ انًذرح نهذخم رافؼخ نالقزصبد االجزًبػٙ: ئشكبنٛخ‬
                        ‫انزًٕٚم"، ثًقر انًؼٓذ انصحٙ نزكٍٕٚ األطر انصحٛخ ثٕجذح.‬   ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬
‫11‬   ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
‫انذٔرح انزكُٕٚٛخ 2:‬

                            ‫"ثُبء يشرٔع‬
                             ‫انجًؼٛخ"‬
                           ‫انذٔرح انزكُٕٚٛخ 3:‬

                            ‫"َحٕ رذثٛر راشذ‬
                            ‫نهحقم انجًؼٕ٘"‬
                           ‫انذٔرح انزكُٕٚٛخ 4:‬

                              ‫"انًخطظ‬
                           ‫االضزرارٛجٙ يبْٛزّ‬
                            ‫ٔكٛفٛخ ئَجبزِ"‬
                           ‫انذٔرح انزكُٕٚٛخ 5:‬

                            ‫"انحكبيخ انجٛذح:‬
                            ‫انًفٕٓو ٔآنٛبد‬
                              ‫انزُسٚم"‬
                           ‫انذٔرح انزكُٕٚٛخ 6:‬

                           ‫"انًقبرثخ انًجبنٛخ:‬
                            ‫انًفٕٓو ٔآنٛبد‬
                              ‫انزذخم"‬
   ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬
‫21‬   ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
‫انًٕائذ انًطزذٚرح:‬

                                ‫حٕل‬

                             ‫"انزًُٛخ انًحهٛخ"‬
                             ‫انزٕاصم انثقبفٙ:‬

                             ‫دٔراد ركُٕٚٛخ‬
                              ‫ٔرٕاصهٛخ‬
                            ‫يغ طهجخ جسر انقًر‬
                             ‫انزٕاصم انثقبفٙ:‬

                             ‫ٔرشبد ٔنقبءاد‬
                             ‫دراضٛخ ٔركُٕٚٛخ‬
   ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬
‫31‬   ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
‫اهيراٌُج ؽوٓ األشرث، اهيرأث، اهشتبة ّاهعفّهج فٕ يسبل اهخٌيٖج أضتص أيرً ال سدال فَٖ ٌغرً هودّر اهفؾبل اهذٔ‬
         ‫ا‬        ‫ا‬
‫ٖينً أً خؤدَٖ ؽوٓ سيٖؼ اهيشخّٖبح، ُّذٍ اهفبؽوٖج هً خخضلق إال تبهّؽٕ ّاهؾوى ّاإلضشبس تبهيشؤّهٖج، هذهم اشخغوح‬
‫اهسيؾٖج يٌذ خأشٖشِب ؽوٓ ُذا اهيسبل اهشبشؼ ّاهيِى ّاهخعٖر فٕ ٌفس اًٗ، إلؽداد ؽٌبضر ّازٌج فٕ اهيسخيؼ ّذهم‬
                              ‫يً أسل يشبُيج فؾبهج فٕ اهخٌيٖج ّاٌديبر إٖسبتٕ فٕ اهيسخيؼ.‬

                                                   ‫فضاء األسرة السعيدة:‬

                                                 ‫هضروغ "ىدو أشرث شؽٌدث"‬

                                        ‫‪ ‬لقبءاح خواصمٌج تٌو األشر‬
                                        ‫‪ ‬ؼروض شٌىهبئٌج وخرتوٌج‬
                                                 ‫‪ ‬هدبطراح‬
                                               ‫‪ ‬ردالح ؼبئمٌج‬
                                               ‫‪ ‬إفظبر رهطبو‬
   ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬
‫41‬   ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
‫عالم المرأة:‬
                                       ‫هضروغ: "الهشبههج فً خرقٌج الهرأث القروٌج"‬
                                                     ‫‪ ‬هـدـو األهٌج‬
                                      ‫‪ ‬الخدشٌس تبلخدتٌر الهؽقمو لمهوارد الظتٌؽٌج‬
                                 ‫‪ ‬الخدشٌس تأههٌج الىعبفج والخرتٌج الصدٌج والغذائٌج‬
                                  ‫‪ ‬خىضٌظ لقبءاح دول الخدتٌر الهىزلً وخهدرس الفخبث‬
                                             ‫‪ ‬خوؼٌج الهرأث تبلقواىٌو الهدىٌج‬
                                         ‫‪ ‬لقبءاح خرفٌهٌج وهشبؼداح اجخهبؼٌج‬                                               ‫هضروغ: "هو أجل ظفل هتدغ"‬
                                 ‫‪ ‬لقبءاح خدشٌس وخوؼٌج األن تأههٌج الظفولج األولى‬
                                                       ‫‪ ‬أٌبن دراشٌج‬
                                                      ‫أىضظج أشتوؼٌج:‬
                                              ‫‪ ‬لقبءاح دول الدٌبث الزوجٌج‬
                                ‫‪ ‬جمشبح خواصمٌج هػ الضتبة دول الهضبكل االجخهبؼٌج‬
                                     ‫‪ ‬هواطٌػ خرتوٌج وصدٌج وقبىوىٌج واجخهبؼٌج‬
   ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬
‫51‬   ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
‫منتدى الشباب:‬

                                                     ‫‪ ‬ورضبح خكوٌىٌج‬
                                                 ‫‪ ‬االىفخبح ؼمى ضخصٌبح‬
                                                  ‫‪ ‬هواطٌػ هػ الىقبص‬
                                                ‫‪ ‬خرجبح وردالح دراشٌج‬
                                                      ‫‪ ‬دــفــالح‬
‫نيب شبُى فظبء شتبة تبهخٌشٖق يؼ فظبء اهضضج فٕ يشرّػ دؽى االشخسبتبح اهيضوٖج هينبفضج اهخؾفٌبح اهيٌلّهج‬
                                               ‫سٌشٖب ّاهشٖدا ؽيبهج ّسدث أٌنبد‬
   ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬
‫61‬   ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
‫فضاء الطفل المبدع:‬
                                           ‫‪ ‬أٌبن خطبهىٌج هػ الظفل الفمشظٌىً‬
                                                      ‫‪ ‬هخٌن خرتوي‬
                                           ‫‪ ‬خرجبح وردالح خثقٌفٌج وخرفٌهٌج‬
           ‫‪ ‬أىضظج خرتوٌج داخل فطبء الجهؽٌج هوزؼج ؼمى ورضبح: هشرح، أىبضٌد، هؽبهل خرتوٌج...‬
                                                        ‫‪ ‬دـفـالح‬
   ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬
‫71‬   ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
‫فضبء انصحخ:‬
‫شبُيح اهسيؾٖج اهيغرتٖج هوؾيل اهخٌئّ يً خالل فظبء اهضضج فٕ يسيّؽج يً األٌشعج اهيخؾولج تبهسبٌة اهضضٕ‬
‫شّاء نبٌح كّافل عتٖج، أٖبى خضشٖشٖج، أٖبى هوخترػ تبهدى، هلبءاح خنٌّٖٖج ّنذا اهيشبرنج فٕ تؾط اهيوخلٖبح اهيضوٖج‬
‫ّاهسِّٖج ّاهّعٌٖج. ّٖأخٕ االُخيبى تبهسبٌة اهضضٕ هويشبُيج فٕ اهّكبٖج يً نذٖر يً األيراط ّنذا هوخخفٖف يً‬
                  ‫يؾبٌبث نذٖر يً األفراد ّاألشر تبهٌغر هوغرّف االسخيبؽٖج اهضؾتج اهخٕ ٖؾٖشٌِّب...‬


                                                    ‫1- نقبءاد ركُٕٚٛخ:‬
                                                ‫- خنًّٖ هفبئدث األعر اهضضٖج‬
                                          ‫2- انقٕافم انطجٛخ يغ رٕزٚغ األدٔٚخ:‬
                                         ‫- كبفوج عتٖج تسيبؽج نٌفّدث (إكوٖى سرادث)‬
                                      ‫- كبفوج عتٖج تسيبؽج خٌشرفح (إكوٖى خبّرٖرح)‬
                                        ‫- كبفوج عتٖج تسيبؽج األغّاع (إكوٖى سرادث)‬
                                 ‫- كبفوج عتٖج تسيبؽج أّالد شخّح / زاّٖ (إكوٖى اهٌبغّر)‬
                                          ‫- ضيوج عتٖج تدار اهؾسزث تيدٌٖج ّسدث‬
                                                  ‫3- حًالد نهزجرع ثبنذو:‬
‫نل شٌج ٖخى خٌغٖى ّٖى أّ ّٖيًٖ هوخترػ تبهدى تيلر اهسيؾٖج تبهخٌشٖق يؼ سيؾٖج اهيخترؽًٖ تبهدى هوسِج اهشركٖج ّيرنز‬
                                           ‫خضبكً اهدى تبهسِج اهشركٖج‬
                                                   ‫4- حًالد انزحطٛص:‬
                                      ‫- اهخضشٖس ضّل اهشرّع اهضضٖج ألظضٖج اهؾٖد‬
                                       ‫- اهخضشٖس ضّل أظرار اهخدخًٖ ّاهيخدراح‬
                                     ‫- اهخضشٖس ضّل خعّرث األيراط اهيخٌلوج سٌشٖب‬
                                                      ‫ّشتل اهّكبٖج‬
                                            ‫- اهخضشٖس ضّل ّكبٖج اهفى ّاألشٌبً‬
                                       ‫- اهخضشٖس ضّل اهّكبٖج يً أٌفوٌّزا اهخٌبزٖر‬
                                         ‫5- يصبحجخ ثؼض انًرضٗ انًؼٕزٍٚ:‬
                   ‫يضبضتج تؾط اهيرظٓ اهيؾّزًٖ، يً خالل خلدٖى اهخشِٖالح ّاهيشبؽداح اهعتٖج‬
   ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬
‫81‬   ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
‫فضبء انزضبيٍ:‬
‫ٖنخشة اهؾيل االسخيبؽٕ أُيٖج يخزاٖدث فٕ اهّكح اهراًُ، تبهٌغر هخؾلد اهغرّف اهضٖبخٖج فٕ يؾغى اهدّل اهٌبيٖج اهخٕ‬
‫هى خؾد كبدرث ؽوٓ شد اضخٖبسبح أفرادُب ّيسخيؾبخِب، هذهم نبً خدخل اهيسخيؼ اهيدٌٕ فٕ ُذا اهيظيبر ظرّرث يوضج.‬
                     ‫ّاٌعالكب يً كٖيِب ّيتبدئِب ّخيبشٖب يؼ رشبهخِب خأخٕ يشبُيج اهسيؾٖج اهيغرتٖج‬
                        ‫هوؾيل اهخٌئّ فٕ دؽى ّيشبٌدث األشر فٕ ّظؾٖج ضؾتج تبهسِج اهشركٖج.‬
                              ‫1- انزضبيٍ يغ يُكٕثٙ زنسال انحطًٛخ َٕٔاحٙ انـُبظـٕر‬
                        ‫- زٖبرث خفلدٖج هويٌبعق اهيخظررث يً اهزهزال تئكوٖيٕ اهٌبغّر ّاهضشٖيج‬
                       ‫- خّزٖؼ: 11 عً يً يالتس األعفبل، أضذٖج، يّاد غذائٖج ّيّاد شتَ عتٖج‬
                             ‫(220222220 درُى) هفبئدث يشخشفٓ يضيد اهخبيس تبهضشٖيج‬
                                       ‫- خّزٖؼ: 210 خٖيج يً يخخوف األضسبى‬
                                             ‫2- دػى انزًذرش ثبنؼبنى انقرٔ٘‬
                   ‫- خّزٖؼ 11 دراسج يً ٌّػ )‪ (VTT‬ؽوٓ اهخاليٖذ اهيؾّزًٖ تبهؾبهى اهلرّٔ‬
                                        ‫فٕ إعبر يضبرتج اهِدر اهيدرشٕ‬
                    ‫- دؽى تضبفوج هوٌلل اهيدرشٕ هفبئدث خاليٖذ دّار أزغبر ّآٖح ّٖشف اهّاهٕ‬
                                                 ‫تئكوٖى اهضشٖيج‬
       ‫- خّزٖؼ هّازى اهدراشج (يضبفغ، نخة، دفبخر، أكالى...) ؽوٓ خاليٖذ األشر اهيؾّزث ؽٌد نل يّشى دراشٕ‬
                              ‫- ضفر تئر تذبٌّٖج اتً اهِٖذى تيدٌٖج أضفٖـر ّخسِٖزٍ‬
                       ‫- اهدؽى ّاهخأُٖل اهخرتّٔ هوخاليٖذ ّاهعوتج اهيخفّكًٖ يً أشر يضخبسج‬
                                                 ‫3- انًطبػذاد االجزًبػٛخ‬
 ‫- إؽبٌج هوفلراء ّاهيضخبسًٖ تبهسِج اهشركٖج خخيذل فٕ أزٖد يً 220 ضلٖتج يؾتأث تبهيالتس ّاألغعٖج ّاألضذٖج إظبفج‬
                 ‫إهٓ 01 نرشٕ هذّٔ االضخٖبسبح اهخبضج تشرانج يؼ ُٖئج اهتر اإلشاليٖج ‪IWO‬‬
          ‫- خّزٖؼ كفج ريظبً تداٖج نل شِر ريظبً يً نل شٌج ؽوٓ األشر اهيضخبسج تبهسِج اهشركٖج‬
                  ‫- خّزٖؼ يالتس ؽٖد اهفعر ؽوٓ األٖخبى ّأعفبل األشر اهيضخبسج تبهسِج اهشركٖج‬
                            ‫- إضالش ضِرٖز اهيبء اهشبخً تضيبى دار اهؾسزث تّسدث‬
   ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬
‫91‬   ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬

More Related Content

Viewers also liked

Uml examen
Uml examenUml examen
Uml examen
Majid CHADAD
 
Cours Base de Données
Cours Base de DonnéesCours Base de Données
Cours Base de Données
yassine kchiri
 
Cours structures des données (langage c)
Cours structures des données (langage c)Cours structures des données (langage c)
Cours structures des données (langage c)
rezgui mohamed
 
INFORMATIQUE DES GESTION : MERISE
INFORMATIQUE DES GESTION : MERISE INFORMATIQUE DES GESTION : MERISE
INFORMATIQUE DES GESTION : MERISE HINDOUSSATI
 
Merise+ +exercices+mcd+-+corrigés
Merise+ +exercices+mcd+-+corrigésMerise+ +exercices+mcd+-+corrigés
Merise+ +exercices+mcd+-+corrigésMajid CHADAD
 
Modelisation conception SI
Modelisation conception SIModelisation conception SI
Modelisation conception SI
Lara L' Impératrice
 
exercices base de données - sql
exercices base de données - sql exercices base de données - sql
exercices base de données - sql
Yassine Badri
 
exercices Corrigées du merise
exercices Corrigées du meriseexercices Corrigées du merise
exercices Corrigées du merise
Yassine Badri
 
12 Principles of Collaboration
12 Principles of Collaboration12 Principles of Collaboration
12 Principles of Collaboration
Jacob Morgan
 
Alone Together
Alone TogetherAlone Together
Alone Together
Estela Dominguez Halpern
 
Collaboration PowerPoint slides
Collaboration PowerPoint slidesCollaboration PowerPoint slides
Collaboration PowerPoint slides
eisolomon
 
Group and Team
Group and Team Group and Team
Group and Team
metnashikiom2011-13
 
Team Vs Group
Team Vs GroupTeam Vs Group
Team Vs Group
Hitesh Baid
 
Why Team work is important?
Why Team work is important?Why Team work is important?
Why Team work is important?
Grape5
 
Team Building & Team Work
Team Building & Team WorkTeam Building & Team Work
Team Building & Team Work
Governance Learning Network®
 
Chap1 systéme d'information
Chap1 systéme d'informationChap1 systéme d'information
Chap1 systéme d'informationGhita Benabdellah
 
Team work presentation
Team work presentationTeam work presentation
Team work presentation
Nasrin Tayyab
 
QCM système d'information
QCM système d'informationQCM système d'information
QCM système d'information
Frust Rados
 
Teamwork Presentation
Teamwork PresentationTeamwork Presentation
Teamwork Presentation
Jo Woolery
 

Viewers also liked (20)

Uml examen
Uml examenUml examen
Uml examen
 
Serie de TD 3 POO
Serie de TD 3 POOSerie de TD 3 POO
Serie de TD 3 POO
 
Cours Base de Données
Cours Base de DonnéesCours Base de Données
Cours Base de Données
 
Cours structures des données (langage c)
Cours structures des données (langage c)Cours structures des données (langage c)
Cours structures des données (langage c)
 
INFORMATIQUE DES GESTION : MERISE
INFORMATIQUE DES GESTION : MERISE INFORMATIQUE DES GESTION : MERISE
INFORMATIQUE DES GESTION : MERISE
 
Merise+ +exercices+mcd+-+corrigés
Merise+ +exercices+mcd+-+corrigésMerise+ +exercices+mcd+-+corrigés
Merise+ +exercices+mcd+-+corrigés
 
Modelisation conception SI
Modelisation conception SIModelisation conception SI
Modelisation conception SI
 
exercices base de données - sql
exercices base de données - sql exercices base de données - sql
exercices base de données - sql
 
exercices Corrigées du merise
exercices Corrigées du meriseexercices Corrigées du merise
exercices Corrigées du merise
 
12 Principles of Collaboration
12 Principles of Collaboration12 Principles of Collaboration
12 Principles of Collaboration
 
Alone Together
Alone TogetherAlone Together
Alone Together
 
Collaboration PowerPoint slides
Collaboration PowerPoint slidesCollaboration PowerPoint slides
Collaboration PowerPoint slides
 
Group and Team
Group and Team Group and Team
Group and Team
 
Team Vs Group
Team Vs GroupTeam Vs Group
Team Vs Group
 
Why Team work is important?
Why Team work is important?Why Team work is important?
Why Team work is important?
 
Team Building & Team Work
Team Building & Team WorkTeam Building & Team Work
Team Building & Team Work
 
Chap1 systéme d'information
Chap1 systéme d'informationChap1 systéme d'information
Chap1 systéme d'information
 
Team work presentation
Team work presentationTeam work presentation
Team work presentation
 
QCM système d'information
QCM système d'informationQCM système d'information
QCM système d'information
 
Teamwork Presentation
Teamwork PresentationTeamwork Presentation
Teamwork Presentation
 

More from yassine kchiri

Al2istimta3 bi al3amal
Al2istimta3 bi al3amalAl2istimta3 bi al3amal
Al2istimta3 bi al3amalyassine kchiri
 
Correction de td poo n3
Correction de td poo n3Correction de td poo n3
Correction de td poo n3yassine kchiri
 
Correction de td poo n2
Correction de td poo n2Correction de td poo n2
Correction de td poo n2yassine kchiri
 
Correction du TD architecture
Correction du TD architectureCorrection du TD architecture
Correction du TD architecture
yassine kchiri
 
Cours des bases de données
Cours des bases de données Cours des bases de données
Cours des bases de données
yassine kchiri
 

More from yassine kchiri (7)

Al2istimta3 bi al3amal
Al2istimta3 bi al3amalAl2istimta3 bi al3amal
Al2istimta3 bi al3amal
 
Correction de td poo n3
Correction de td poo n3Correction de td poo n3
Correction de td poo n3
 
Correction de td poo n2
Correction de td poo n2Correction de td poo n2
Correction de td poo n2
 
Correction du TD architecture
Correction du TD architectureCorrection du TD architecture
Correction du TD architecture
 
Smi5 cours partie2
Smi5 cours partie2Smi5 cours partie2
Smi5 cours partie2
 
Smi5 cours partie1
Smi5 cours partie1Smi5 cours partie1
Smi5 cours partie1
 
Cours des bases de données
Cours des bases de données Cours des bases de données
Cours des bases de données
 

Nachra2011

 • 1. Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬ Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫0 انٓبرف/انفبكص‬
 • 2. Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬ 1 Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫انٓبرف/انفبكص‬
 • 3. ًُٕ٘‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انز‬ • Nom ‫• االضى‬ Association Marocaine pour l’Action de Développement • Sigle AMAD ‫• انريس‬ • LOGO ‫• انٕٓٚخ انجصرٚخ‬ • Date de création Août 2001 ‫غشذ‬ ‫• ربرٚخ انزأضٛص‬ ٌ‫• انؼُٕا‬ • Adresse 32, Rue Badr – Oujda ‫23، زَـقـــخ ثــذر – ٔجذح‬ • Ville Oujda ‫ٔجـــــذح‬ ‫• انًذُٚخ‬ • Code postal 60000 ٘‫• انريس انجرٚذ‬ • Région Oriental ‫انشـرقـٛــخ‬ ‫• انجٓخ‬ • Pays Royaume du Maroc ‫انًًهكخ انًغرثٛخ‬ ‫• انجهذ‬ • Téléphone (212) 0536710029 ‫• انٓبرف‬ • Fax (212) 0536710029 ‫• انفبكص‬ • E-mail asso.amad@gmail.com َٙٔ‫• انجرٚذ اإلنكزر‬ • Site web www.amad.ma َٙٔ‫• انًٕقغ اإلنكزر‬ • Compte 157 570 21214 5447549 000 8 61 ٙ‫• انحطبة انجُك‬ Bancaire SWIFT code: BCP PMAMC Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬ 1 Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫انٓبرف/انفبكص‬
 • 4. Raison d’être : Les grands changements au niveau mondial ،‫اهخضّالح اهنترْ اهخٕ ٖؾرفِب اهّاكؼ اإلٌشبٌٕ ؽبيج‬ ont engendré un état de déséquilibre dans ٕ‫ّاهيغرتٕ خبضج، كد أفرزح ضبهج يً ؽدى اهخّازً ف‬ tous les secteurs ; économique, social et ‫سيٖؼ اهيسبالح: االكخضبدٖج ّاالسخيبؽٖج ّاهتٖئٖج. ّذهم‬ environnemental. Par conséquent, des fléaux ‫يب أدْ إهٓ خؾيٖق آفبح اهفلر ّاأليٖج ّاهتعبهج ّخدُّر‬ tels la pauvreté, l’analphabétisme, le chômage ...‫اهتٖئج ّاهٌغى اإلٖنّهّسٖج‬ ainsi que la dégradation de l’environnement ‫اهيغرة، يذل أٔ تود يً اهؾبهى اهذبهد، هى ٖشخعؼ اهخخوص‬ et de l’écosystème, se sont aggravés. ‫نوٖب يً ُذٍ األزيبح ؽوٓ اهرغى يً نل اهسِّد اهيتذّهج‬ Le Maroc, comme tous les pays du tiers ‫يً كتل اهدّهج. ّاهّاكؼ أً اهضنّيج اهيغرتٖج ّظؾح‬ monde, n'a pu échapper à ces fléaux malgré ‫ترايز هوخٌيٖج االسخيبؽٖج ّاالكخضبدٖج اهيشخدايج ّنذا‬ tous les efforts fournis par l'Etat. En effet, le ‫ترايز هوضفبغ ؽوٓ اهيّارد اهعتٖؾٖج؛ ّرغى ضشد‬ gouvernement marocain a élaboré des programmes permettant le développement ،‫اإلسراءاح اهيبهٖج ّاإلدارٖج اهيِيج هخضلٖق ُذٍ اهترايز‬ durable social et économique ainsi que la .‫فئٌِب غٖر نبفٖج تبهيلبرٌج يؼ اهٌخبئز اهيخّكؾج‬ sauvegarde des ressources naturelles. ‫ُذٍ اهٌخبئز غٖر اهيرظٖج، اهخٕ هّضغح فٕ يؾغى‬ Cependant, la mobilisation des moyens ‫اهتوداً، أسترح اهضنّيبح ّاهيسخيؼ اهدّهٕ إهٓ إؽبدث‬ financiers et les procédures administratives ٓ‫اهٌغر فٕ اشخراخٖسٖبخِب. ُذا اهّظؼ اهسدٖد، أدْ إه‬ inhérentes à ces programmes s'avèrent ‫غِّر اهؾيل اهسيؾّٔ ّاهخعّؽٕ، تبؽختبرٍ كّث فبؽوج‬ insuffisantes par rapport aux résultats .‫ّيشبٌدث هخٌفٖذ ّخضلٖق ترايز اهخٌيٖج اهشبيوج‬ attendus. ‫اشخضظبرا هنل ُذٍ اهغّاُر ّغٖرُب، ّإٖيبٌب يٌِب‬ Ce constat, observé dans la majorité des pays, ،‫تؾيل سيؾّٔ يؤششبخٕ فٕ يشخّْ اهؾبهى ّاهؾضر‬ a contraint les gouvernements et la ‫ٌشأح اهسيؾٖج اهيغرتٖج هوؾيل اهخٌئّ، فِٕ ذاح ضتغج‬ communauté internationale à repenser leurs ‫ّعٌٖج، رُبٌِب اهخٌيٖج فٕ تؾدُب اهشيّهٕ. فِٕ خخضرم‬ stratégies d'intervention. Cette situation, fort ‫ّفق إشخراخٖسٖج ّاظضج خريٕ إهٓ خركٖج اهفرد ّخديج‬ critique, a conduit à l’émergence du travail ‫اهيسخيؼ، يشخضظرث األُداف فٕ نل خدخالخِب ّاهشرائص‬ associatif en tant que force d’appui ‫اهيسخيؾٖج اهيشخفٖدث، سبؽوج يً أّهّٖبخِب اهؾيل اهيشخرم‬ indispensable pour la mise en œuvre de ‫يؼ اهسِبح اهضنّيٖج ّاهخٌشٖق ّاهخؾبًّ يؼ نبفج‬ l’action de développement global. ٕ‫اهيٌغيبح ّاهسيؾٖبح اهّعٌٖج ّاهدّهٖج اهخٕ خشؾٓ إه‬ C’est dans ces conditions socio-économique, .‫ٌفس األُداف‬ politiques et environnementales que ً‫إً اُخيبى اهسيؾٖج تيخخوف ضلّل اهخٌيٖج ٌبسى ؽ‬ l’Association Marocaine pour l’Action de ً‫اضخظبٌِب هيسيّؽج يً األعر اهيخخضضج ّي‬ Développement (AMAD) a pris naissance, - ‫اهسٌشًٖ: )يٌِدشًّ - أشبخذث سبيؾًّٖ - أعتبء‬ optant pour un travail institutionnel à la ًّ‫يفخشًّ خرتًّّٖ - يفخشًّ فٕ اهيبهٖج - تبضذ‬ hauteur des exigences du monde .(.... -‫اسخيبؽًّٖ - خسبر- رتبح تّٖح‬ contemporain. ‫ُذٍ اهعبكبح يخخوفج اهخخضضبح خشخغل ّفق يلبرتج‬ .‫خشبرنٖج اٌعالكب يً رؤٖج ّرشبهج اهسيؾٖج‬ Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬ 2 Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫انٓبرف/انفبكص‬
 • 5. La vision ‫انــــــــرؤٚـــــخ‬ Une institution ouverte, présente au niveau national, pratiquant la bonne gouvernance et leader par ses activités innovatrices. La mission ‫انــــرضـــــــبنـــــــخ‬ La participation au développement durable par la qualification des individus, des associations et des organismes à travers la sensibilisation, la formation et la solidarité à fin de leur inculquer l’esprit de créativité et de professionnalisme en partant des valeurs de tolérance et de coopération. :‫األْــــــذاف‬ Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬ 4 Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫انٓبرف/انفبكص‬
 • 6. Objectifs de l’Association:   Œuvrer pour la qualité de la vie  sociale rurale,  Promouvoir la femme pour contribuer au développement local,   Contribuer à la protection de  l’environnement,  Repenser l’éducation et la formation,   Incuber les compétences scientifiques et artistiques :‫قيم الجمعية‬ Les Valeurs de l’Association : : ‫1. القيم العليا الدافعة للعمل هي‬ 1. les privilèges valeurs conduisant au  travail sont :   La compassion  La coopération :‫2. القيم التي تحكم الجمعية كمؤسسة هي‬  2. les valeurs qui régissent l’association on tant qu’institution :   L’autonomie   La faisabilité  L’Ouverture :‫مجاالتنا مفتوحة لكم في إطار‬ Nos domaines sont ouverts dans le cadre de:   Contractualisation   Partenariat   Coopération Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬ 5 Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫انٓبرف/انفبكص‬
 • 7. Structure de l’association ‫هيكلة الجمعية‬ L’assemble générale ‫الؽـبن‬ ‫الجـهـػ‬ Le bureau administratif ‫الهكخة اإلداري‬ La direction de l’association ‫ئدارح انجـًـؼــٛـــخ‬ Le conseil exécutif ‫الهجـمـس الخىفٌذي‬ Domaine :‫هجبل‬ Domaine :‫هجبل‬ Domaine :‫هجبل‬ Domaine:‫هجبل‬ ‫الصدج والخطبهو‬ ‫األشرث والهرأث‬ ‫التٌئج والخىهٌج القروٌج‬ ‫الهؽرفج والخكوٌو‬ L’environnement ً‫والخواصل الثقبف‬ et développement Savoir, formation, Santé et Solidarité La famille et la rural communication et femme interculturel ‫فضبء انصحخ‬ ‫فضبء انًرأح‬ ‫فضبء‬ ‫فضبء انًؼرفخ‬ ‫انجٛئخ ٔانزًُٛخ انقرٔٚخ‬ Espace Santé Espace de la femme Espace Espaces ٍ avoir S Environnement et Développement rural ٍ‫فضبء انزضبي‬ ‫َبد٘ األضرح انطؼٛذح‬ ٍٕٚ‫فضبء انزك‬ Espace Solidarité Club de la famille Espaces Formations heureuse ‫يُزذٖ انشجبة‬ ٙ‫فضبء انزٕاصم انثقبف‬ Espaces Forum des jeunes Communication et interculturel ‫فضبء انطفم انًجذع‬ Espace de l'enfant créatif Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح‬ Site web : www.amad.ma ‫ ـ انًٕقغ‬E-mail : asso.amad@gmail.com :َٙٔ‫ ـ انجرٚذ اإلنكزر‬Tel/Fax : 05 36 71 00 29 :‫6 انٓبرف/انفبكص‬
 • 8. ‫تبدرح اهسيؾٖج يٌذ خأشٖشِب فٕ ضٖبغج يشبرٖؼ خٌيّٖج ّؽلد شرانبح يؼ سِبح يضوٖج ّّعٌٖج ّدّهٖج هويشبُيج فٕ‬ ‫خٌيٖج اهؾبهى اهلرّٔ ّخضشًٖ اهغرّف اهيؾٖشٖج ّاهضضٖج هوشبنٌج، ّكد خّسح ُذٍ اهيسِّداح تيسيّؽج يً اهيشبرٖؼ اهخٕ نبٌح‬ ‫هِب اٌؾنبشبح إٖسبتٖج ؽوٓ دٌٖبيٖج اهخٌيٖج خضّضب تبهؾبهى اهلرّٔ...‬ ‫إً اُخيبى اهسيؾٖج اهيغرتٖج هوؾيل اهخٌئّ تيسبل اهتٖئج ّاهخٌيٖج اهلرّٖج ٌبتؼ يً إٖيبٌِب اهراشخ تظرّرث اهيشبُيج -يؼ‬ ‫تبكٕ اهيخدخوًٖ فٕ يسبل اهخٌيٖج- هفم اهؾزهج ؽ ً اهؾبهى اهلرّٔ، يخخذث ؽدث ّشبئل هخٌزٖل ُذٍ اهيشبُيج ّاهيخيذوج أشبشب فٕ‬ ‫إٌسبز يشبرٖؼ خٌؾنس إٖسبتب ؽوٓ اهشبنٌج اهلرّٖج فٕ يخخوف يٌبضٕ اهضٖبث...‬ ‫األىضظج والهضبرٌػ الهىجزث:‬ ‫1- هضروغ الهدبفعج ؼمى الهوارد الظتٌؽٌج لشهل وجدث أىكبد وخىهٌج األىضظج الهدرث لمدخل لفبئدث فالدً الهىظقج:‬ ‫ّظؼ ذالد يٌشعبح ّيٌشع رًُ إشبرث اهيدٖرٖج اإلكوٖيٖج هوفالضج تّسدث يً أسل اهخشخٖص اهخشبرنٕ ...‬ ‫‪‬‬ ‫2- هضروغ غرس 44 هكخبرا هو الخروة تجهبؼج تىً شٌدال الجتل تإقمٌن الىبعور:‬ ‫خضشٖس اهشبنٌج تدّار تبرغّال تتٌٕ شٖدال، إكوٖى اهٌبغّر تخعّرث اٌسراف اهخرتج ّأُيٖج اهيضبفغج ؽوِٖب يً خالل ؽيوٖج‬ ‫‪‬‬ ‫اهغرس.‬ ‫اٌخلبء شسر اهخرّة هؾيوٖج اهغرس تبؽختبرٍ يّردا اكخضبدٖب يِيب هوؾبئالح اهيؾّزث ّيشبُيب فٕ اهضفبغ ؽوٓ اهخرتج.‬ ‫‪‬‬ ‫غرس 99901 شسٖرث اهخرّة ييخدث ؽوٓ يشبضج 90 ُنخبرا‬ ‫‪‬‬ ‫3- هضروغ هدهٌج الضخبر تإقمٌن جرادث:‬ ‫خضشٖس اهشبنٌج ّاهخاليٖذ تبألُيٖج اهتٖئٖج هيضيٖج اهشخبر تيٌعلج سرادث‬ ‫‪‬‬ ‫4- خثهٌو الىتخج الؽظرٌج والظتٌج: أزٌر لفبئدث خؽبوىٌج تىً ٌؽال الزكبرث، إقمٌن جرادث:‬ ‫خضشٖس أؽظبء اهخؾبٌّٖج تأُيٖج اهيّارد اهعتٖؾٖج خبضج اهغعبء اهٌتبخٕ اهذٔ ٖشبُى فٕ اهخّازً اإلٖنّهّسٕ.‬ ‫‪‬‬ ‫خأُٖل أؽظبء اهخؾبٌّٖج هالشخغالل اهيؾلوً هوٌتخج اهؾعرٖج ّاهعتٖج: أزٖر‬ ‫‪‬‬ ‫توّرث يشرّػ هخضشًٖ دخل أؽظبء اهخؾبٌّٖج ّذهم يً خالل اكخٌبء أسِزث ضدٖذج هخلعٖر اهزّٖح األشبشٖج اهيشخخوضج يً‬ ‫‪‬‬ ‫اهٌتخج اهؾعرٖج اهعتٖج "أزٖر".‬ ‫5- هضروغ خدتٌر وخقىٌو هٌبي الري تبلجهج الضرقٌج:‬ ‫خضشٖس اهسيؾٖبح اهيشخؾيوج هويٖبٍ اهيخضضج هألغراط اهزراؽٖج ضّل أُيٖج اهشلٕ اهيّظؾٕ تبهيلبرٌج يؼ اهشلٕ اهخلوٖدٔ‬ ‫‪‬‬ ‫خسِٖز 90 ُنخبراً تيؾداح اهشلٕ اهيّظؾٕ هفبئدث اهسيؾٖبح اهيّزؽج ؽوٓ األكبهٖى اهذالذج: اهٌبغّر، ّسدث، ّخبّرٖرح‬ ‫‪‬‬ ‫خنًّٖ أتٌبء اهفالضًٖ فٕ يسبل اشخؾيبل ّضٖبٌج اهيؾداح اهخبضج تبهشلٕ اهيّظؾٕ‬ ‫‪‬‬ ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬ ‫7‬ ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
 • 9. ‫يشرٔع انًحبفظخ‬ ‫ػهٗ انًٕارد انطجٛؼٛخ نطٓم‬ ‫ٔجذح أَكبد‬ ‫يشرٔع غرش 04 ْكزبرا‬ ‫يٍ انخرٔة ثجًبػخ ثُٙ‬ ‫ضٛذال، ئقهٛى انُبظٕر‬ ‫يشرٔع يحًٛخ انشخبر‬ ‫ثاقهٛى جرادح‬ ‫خثهٌو الىتخج الؽظرٌج والظتٌج‬ ‫أزٌر، لفبئدث خؽبوىٌج تىً ٌؽال‬ ‫الزكبرث، إقمٌن جرادث‬ ‫هضروغ الهبء الصبلخ لمضرة‬ ‫دوار اوالد هؽتورث - خبفوغبلح‬ ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬ ‫8‬ ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
 • 10. ‫6- هضروغ خوزٌػ هضبخل الزٌخوو [ؼٌو خبلواح، إقمٌن خبورٌرح / تىً خجٌح، إقمٌن توؼرفج / خبفوغبلح، إقمٌن تركبو /‬ ‫خفرشٌح، إقمٌن الىبعور]‬ ‫خشسٖؼ اشخذيبر األراظٕ اهفالضٖج اهخبتؾج هوفالضًٖ اهيؾّزًٖ ؽتر خّزٖؼ 18 أهف شسٖرث زٖخًّ يً أضٌبف سدٖدث ذاح‬ ‫‪‬‬ ‫يردّدٖج ؽبهٖج، تغٖج خضشًٖ دخل ُؤالء اهفالضًٖ اهضغبر‬ ‫7- هضروغ الهبء الصبلخ لمضرة:‬ ‫خزّٖد دّار أّالد يؾتّرث (خبفّغبهح، إكوٖى ترنبً) تيظخج هخّزٖؼ اهيبء اهضبهص هوشرة‬ ‫‪‬‬ ‫8- هضروغ لخثهٌو هىخوج الؽشل:‬ ‫يشرّػ إٌشبء ّضدث ضدٖذج هخذيًٖ يٌخّر اهؾشل تسيبؽج رشالً، كٖبدث خبفّغبهح، إكوٖى ترنبً‬ ‫‪‬‬ ‫9- دؼن هضروغ إىخبج جتو الهبؼز (الضظر الثبىً) تخبفوغبلح، إقمٌن تركبو:‬ ‫خأعٖر ّخنًّٖ أؽظبء خؾبٌّٖج عيّش إلٌخبر ستً اهيبؽز‬ ‫‪‬‬ ‫يشبؽدث فالضٕ اهيٌعلج تبكخٌبء ضٌف يً اهيبؽز اهيدر هوتً تّفرث‬ ‫‪‬‬ ‫41- هضروغ تىبء شبقٌج تبلجهبؼج رشالو، خبفوغبلح:‬ ‫تٌبء شبكٖج عّهِب 9998يخر يب تًٖ دّار هـﮕرة ّدّار ؽًٖ أزرّ، هشلٕ األراظٕ اهفالضٖج (أشسبر زٖخًّ ّخظراّاح...)‬ ‫11- هضروغ خدتٌر هٌبي الشقً تبلجهج الضرقٌج:‬ ‫يشرّػ خدتٖر يٖبٍ اهشلٕ تبهسِج اهشركٖج فٕ إعبر يشرّػ إدارث اهيٖبٍ اهزراؽٖج )‪ (AWM‬هوّنبهج األيرٖنٖج هوخٌيٖج اهدّهٖج‬ ‫)‪ (USAID‬اهيٌغى تشرانج يؼ اهسيؾٖج اهيغرتٖج هوؾيل اهخٌئّ )‪ّ (AMAD‬سيؾٖج اهخؾبٌّٖبح اهزراؽٖج فنٖم )‪ (ACAF‬اهيٌفذ يً‬ ‫كتل يؤششج اهشرق األدٌٓ‪. NEF‬‬ ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬ ‫9‬ ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
 • 11. ‫هضروغ خدتٌر وخقىٌو هٌبي‬ ‫الري تبلجهج الضرقٌج‬ ‫هضروغ خوزٌػ هضبخل‬ ‫الزٌخوو‬ ‫هضروغ خثهٌو هىخوج الؽشل‬ ‫دؼن هضروغ إىخبج جتو‬ ‫الهبؼز (الضظر الثبىً)‬ ‫تخبفوغبلح‬ ‫هضروغ تىبء شبقٌج‬ ‫تبلجهبؼج رشالو، خبفوغبلح‬ ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬ ‫01‬ ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
 • 12. ‫يً أُى اهشؾبراح اهخٕ رفؾخِب اهسيؾٖج: "اهؾٌضر اهتشرٔ أشبس نل خٌيٖج"؛ فبهؾٌضر اهتشرٔ اهيؤُل أضتص دؽبيج‬ ‫أشبشٖج هٌسبش اهيؤششج اهسيؾّ ٖج فٕ أداء يِبيِب ّرشبهخِب، ّخأُٖل األفراد فٕ اهسيؾٖج اهيغرتٖج هوؾيل اهخٌئّ ٖخخذ‬ ‫ؽدث أشنبل ّّشبئل؛ فيٌِب يب ٖخى ؽً عرٖق اهّرشبح ّيٌِب يب ٖخى ؽً عرٖق اهدّراح اهخنٌّٖٖج.‬ ‫ّخسدر اإلشبرث هويشبُيج اهفؾبهج هيسبل اهيؾرفج ّاهخنًّٖ ّاهخّاضل اهذلبفٕ فٕ إٌسبز اهيخعع االشخراخٖسٕ هوسيؾٖج.‬ ‫األىضظج والهضبرٌػ الهىجزث:‬ ‫1- انذٔراد انزكُٕٚٛخ انزٙ َظًزٓب انجًؼٛخ:‬ ‫‪ ‬الدورث الخكوٌىٌج األولى: "َحٕ ررثٛخ فؼبنخ"‬ ‫الدورث الخكوٌىٌج الثبىٌج: "ثُبء يشرٔع انجًؼٛخ"‬ ‫‪‬‬ ‫الدورث الخكوٌىٌج الثبلثج: "َحٕ رذثٛر راشذ نهحقم انجًؼٕ٘"‬ ‫‪‬‬ ‫الدورث الخكوٌىٌج الراتؽج: "انًخطظ االضزرارٛجٙ يبْٛزّ ٔكٛفٛخ ئَجبزِ"‬ ‫‪‬‬ ‫الدرث الخكوٌىٌج الخبهشج: "انحكبيخ انجٛذح: انًفٕٓو ٔآنٛبد انزُسٚم"‬ ‫‪‬‬ ‫الدورث الخكوٌىٌج الشبدشج: "انًقبرثخ انًجبنٛخ: انًفٕٓو ٔآنٛبد انزذخم"‬ ‫‪‬‬ ‫رأطٛر ٔركٍٕٚ نفبئذح أػضبء يكبرت جًؼٛبد جٓخ انحطًٛخ ٔزإٚ‬ ‫‪‬‬ ‫ركٍٕٚ فٙ انزذثٛر اإلدار٘ ٔانًبنٙ نفبئذح أطر ٔأػضبء انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘ ثزُطٛق يغ انجًؼٛخ‬ ‫‪‬‬ ‫انًغرثٛخ نهزضبيٍ ٔانزًُٛخ )‪- (AMSED‬انرثبط-‬ ‫ركٍٕٚ حٕل يشرٔع ئَجبز دنٛم انجٕدح نفبئذح أػضبء انجًؼٛخ ٔيطإٔنٙ انفضبءاد يٍ رأطٛر األضزبر َٕر انذٍٚ‬ ‫‪‬‬ ‫أػراة‬ ‫دٔراد رك ُٕٚٛخ ثًقر انجًؼٛخ حٕل ثُبء انًشبرٚغ، انشراكبد ٔاإلػاليٛبد نطهجخ جسر انقًر ثجبيؼخ يحًذ األٔل‬ ‫‪‬‬ ‫ثٕجذح‬ ‫كًب شبركذ انجًؼٛخ فٙ ػذح دٔراد ركُٕٚٛخ يحهٛخ ٔجٕٓٚخ ٔٔطُٛخ يُظًخ يٍ قجم جًؼٛبد ٔيإضطبد حكٕيٛخ‬ ‫‪‬‬ ‫ٔغٛر حكٕيٛخ‬ ‫2- انًٕائذ انًطزذٚرح:‬ ‫‪" ‬يفٕٓو انزًُٛخ انًحهٛخ ٔدٔر انجًؼٛبد"، ثًقر انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘ ‪AMAD‬‬ ‫‪ ‬يإْالد انًُطقخ ٔئيكبَٛخ اضزثًبرْب، ثًقر انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘ ‪AMAD‬‬ ‫‪ ‬انًبئذح انًطزذٚرح انًٕضؼخ ثزُطٛق يغ جًؼٛبد يٍ انجٓخ انشرقٛخ فٙ يٕضٕع: "أٚخ يؼبدالد نزًُٛخ ئقهًٛٙ ٔجذح‬ ‫ٔجرادح" ٔرنك فٙ ئطبر انشراكخ يغ ‪ ،AMSED‬ثغرفخ انزجبرح ٔانصُبػخ ٔانخذيبد ثٕجذح‬ ‫3- انزٕاصم انثقبفٙ:‬ ‫‪ ‬يشرٔع انزًُٛخ انًشزركخ ثٍٛ جًؼٛبد انجٓخ انشرقٛخ ثكم يٍ ٔجذح ٔانُبظٕر (انًغرة) ٔجًؼٛبد انًٓبجرٍٚ‬ ‫ثفالَطٛب (ئضجبَٛب)‬ ‫‪ٕٚ ‬و رحطٛطٙ حٕل رًٕٚم األَشطخ انًذرح نهذخم "األَشطخ انًذرح نهذخم رافؼخ نالقزصبد االجزًبػٙ: ئشكبنٛخ‬ ‫انزًٕٚم"، ثًقر انًؼٓذ انصحٙ نزكٍٕٚ األطر انصحٛخ ثٕجذح.‬ ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬ ‫11‬ ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
 • 13. ‫انذٔرح انزكُٕٚٛخ 2:‬ ‫"ثُبء يشرٔع‬ ‫انجًؼٛخ"‬ ‫انذٔرح انزكُٕٚٛخ 3:‬ ‫"َحٕ رذثٛر راشذ‬ ‫نهحقم انجًؼٕ٘"‬ ‫انذٔرح انزكُٕٚٛخ 4:‬ ‫"انًخطظ‬ ‫االضزرارٛجٙ يبْٛزّ‬ ‫ٔكٛفٛخ ئَجبزِ"‬ ‫انذٔرح انزكُٕٚٛخ 5:‬ ‫"انحكبيخ انجٛذح:‬ ‫انًفٕٓو ٔآنٛبد‬ ‫انزُسٚم"‬ ‫انذٔرح انزكُٕٚٛخ 6:‬ ‫"انًقبرثخ انًجبنٛخ:‬ ‫انًفٕٓو ٔآنٛبد‬ ‫انزذخم"‬ ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬ ‫21‬ ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
 • 14. ‫انًٕائذ انًطزذٚرح:‬ ‫حٕل‬ ‫"انزًُٛخ انًحهٛخ"‬ ‫انزٕاصم انثقبفٙ:‬ ‫دٔراد ركُٕٚٛخ‬ ‫ٔرٕاصهٛخ‬ ‫يغ طهجخ جسر انقًر‬ ‫انزٕاصم انثقبفٙ:‬ ‫ٔرشبد ٔنقبءاد‬ ‫دراضٛخ ٔركُٕٚٛخ‬ ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬ ‫31‬ ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
 • 15. ‫اهيراٌُج ؽوٓ األشرث، اهيرأث، اهشتبة ّاهعفّهج فٕ يسبل اهخٌيٖج أضتص أيرً ال سدال فَٖ ٌغرً هودّر اهفؾبل اهذٔ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ٖينً أً خؤدَٖ ؽوٓ سيٖؼ اهيشخّٖبح، ُّذٍ اهفبؽوٖج هً خخضلق إال تبهّؽٕ ّاهؾوى ّاإلضشبس تبهيشؤّهٖج، هذهم اشخغوح‬ ‫اهسيؾٖج يٌذ خأشٖشِب ؽوٓ ُذا اهيسبل اهشبشؼ ّاهيِى ّاهخعٖر فٕ ٌفس اًٗ، إلؽداد ؽٌبضر ّازٌج فٕ اهيسخيؼ ّذهم‬ ‫يً أسل يشبُيج فؾبهج فٕ اهخٌيٖج ّاٌديبر إٖسبتٕ فٕ اهيسخيؼ.‬ ‫فضاء األسرة السعيدة:‬ ‫هضروغ "ىدو أشرث شؽٌدث"‬ ‫‪ ‬لقبءاح خواصمٌج تٌو األشر‬ ‫‪ ‬ؼروض شٌىهبئٌج وخرتوٌج‬ ‫‪ ‬هدبطراح‬ ‫‪ ‬ردالح ؼبئمٌج‬ ‫‪ ‬إفظبر رهطبو‬ ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬ ‫41‬ ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
 • 16. ‫عالم المرأة:‬ ‫هضروغ: "الهشبههج فً خرقٌج الهرأث القروٌج"‬ ‫‪ ‬هـدـو األهٌج‬ ‫‪ ‬الخدشٌس تبلخدتٌر الهؽقمو لمهوارد الظتٌؽٌج‬ ‫‪ ‬الخدشٌس تأههٌج الىعبفج والخرتٌج الصدٌج والغذائٌج‬ ‫‪ ‬خىضٌظ لقبءاح دول الخدتٌر الهىزلً وخهدرس الفخبث‬ ‫‪ ‬خوؼٌج الهرأث تبلقواىٌو الهدىٌج‬ ‫‪ ‬لقبءاح خرفٌهٌج وهشبؼداح اجخهبؼٌج‬ ‫هضروغ: "هو أجل ظفل هتدغ"‬ ‫‪ ‬لقبءاح خدشٌس وخوؼٌج األن تأههٌج الظفولج األولى‬ ‫‪ ‬أٌبن دراشٌج‬ ‫أىضظج أشتوؼٌج:‬ ‫‪ ‬لقبءاح دول الدٌبث الزوجٌج‬ ‫‪ ‬جمشبح خواصمٌج هػ الضتبة دول الهضبكل االجخهبؼٌج‬ ‫‪ ‬هواطٌػ خرتوٌج وصدٌج وقبىوىٌج واجخهبؼٌج‬ ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬ ‫51‬ ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
 • 17. ‫منتدى الشباب:‬ ‫‪ ‬ورضبح خكوٌىٌج‬ ‫‪ ‬االىفخبح ؼمى ضخصٌبح‬ ‫‪ ‬هواطٌػ هػ الىقبص‬ ‫‪ ‬خرجبح وردالح دراشٌج‬ ‫‪ ‬دــفــالح‬ ‫نيب شبُى فظبء شتبة تبهخٌشٖق يؼ فظبء اهضضج فٕ يشرّػ دؽى االشخسبتبح اهيضوٖج هينبفضج اهخؾفٌبح اهيٌلّهج‬ ‫سٌشٖب ّاهشٖدا ؽيبهج ّسدث أٌنبد‬ ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬ ‫61‬ ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
 • 18. ‫فضاء الطفل المبدع:‬ ‫‪ ‬أٌبن خطبهىٌج هػ الظفل الفمشظٌىً‬ ‫‪ ‬هخٌن خرتوي‬ ‫‪ ‬خرجبح وردالح خثقٌفٌج وخرفٌهٌج‬ ‫‪ ‬أىضظج خرتوٌج داخل فطبء الجهؽٌج هوزؼج ؼمى ورضبح: هشرح، أىبضٌد، هؽبهل خرتوٌج...‬ ‫‪ ‬دـفـالح‬ ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬ ‫71‬ ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
 • 19. ‫فضبء انصحخ:‬ ‫شبُيح اهسيؾٖج اهيغرتٖج هوؾيل اهخٌئّ يً خالل فظبء اهضضج فٕ يسيّؽج يً األٌشعج اهيخؾولج تبهسبٌة اهضضٕ‬ ‫شّاء نبٌح كّافل عتٖج، أٖبى خضشٖشٖج، أٖبى هوخترػ تبهدى، هلبءاح خنٌّٖٖج ّنذا اهيشبرنج فٕ تؾط اهيوخلٖبح اهيضوٖج‬ ‫ّاهسِّٖج ّاهّعٌٖج. ّٖأخٕ االُخيبى تبهسبٌة اهضضٕ هويشبُيج فٕ اهّكبٖج يً نذٖر يً األيراط ّنذا هوخخفٖف يً‬ ‫يؾبٌبث نذٖر يً األفراد ّاألشر تبهٌغر هوغرّف االسخيبؽٖج اهضؾتج اهخٕ ٖؾٖشٌِّب...‬ ‫1- نقبءاد ركُٕٚٛخ:‬ ‫- خنًّٖ هفبئدث األعر اهضضٖج‬ ‫2- انقٕافم انطجٛخ يغ رٕزٚغ األدٔٚخ:‬ ‫- كبفوج عتٖج تسيبؽج نٌفّدث (إكوٖى سرادث)‬ ‫- كبفوج عتٖج تسيبؽج خٌشرفح (إكوٖى خبّرٖرح)‬ ‫- كبفوج عتٖج تسيبؽج األغّاع (إكوٖى سرادث)‬ ‫- كبفوج عتٖج تسيبؽج أّالد شخّح / زاّٖ (إكوٖى اهٌبغّر)‬ ‫- ضيوج عتٖج تدار اهؾسزث تيدٌٖج ّسدث‬ ‫3- حًالد نهزجرع ثبنذو:‬ ‫نل شٌج ٖخى خٌغٖى ّٖى أّ ّٖيًٖ هوخترػ تبهدى تيلر اهسيؾٖج تبهخٌشٖق يؼ سيؾٖج اهيخترؽًٖ تبهدى هوسِج اهشركٖج ّيرنز‬ ‫خضبكً اهدى تبهسِج اهشركٖج‬ ‫4- حًالد انزحطٛص:‬ ‫- اهخضشٖس ضّل اهشرّع اهضضٖج ألظضٖج اهؾٖد‬ ‫- اهخضشٖس ضّل أظرار اهخدخًٖ ّاهيخدراح‬ ‫- اهخضشٖس ضّل خعّرث األيراط اهيخٌلوج سٌشٖب‬ ‫ّشتل اهّكبٖج‬ ‫- اهخضشٖس ضّل ّكبٖج اهفى ّاألشٌبً‬ ‫- اهخضشٖس ضّل اهّكبٖج يً أٌفوٌّزا اهخٌبزٖر‬ ‫5- يصبحجخ ثؼض انًرضٗ انًؼٕزٍٚ:‬ ‫يضبضتج تؾط اهيرظٓ اهيؾّزًٖ، يً خالل خلدٖى اهخشِٖالح ّاهيشبؽداح اهعتٖج‬ ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬ ‫81‬ ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬
 • 20. ‫فضبء انزضبيٍ:‬ ‫ٖنخشة اهؾيل االسخيبؽٕ أُيٖج يخزاٖدث فٕ اهّكح اهراًُ، تبهٌغر هخؾلد اهغرّف اهضٖبخٖج فٕ يؾغى اهدّل اهٌبيٖج اهخٕ‬ ‫هى خؾد كبدرث ؽوٓ شد اضخٖبسبح أفرادُب ّيسخيؾبخِب، هذهم نبً خدخل اهيسخيؼ اهيدٌٕ فٕ ُذا اهيظيبر ظرّرث يوضج.‬ ‫ّاٌعالكب يً كٖيِب ّيتبدئِب ّخيبشٖب يؼ رشبهخِب خأخٕ يشبُيج اهسيؾٖج اهيغرتٖج‬ ‫هوؾيل اهخٌئّ فٕ دؽى ّيشبٌدث األشر فٕ ّظؾٖج ضؾتج تبهسِج اهشركٖج.‬ ‫1- انزضبيٍ يغ يُكٕثٙ زنسال انحطًٛخ َٕٔاحٙ انـُبظـٕر‬ ‫- زٖبرث خفلدٖج هويٌبعق اهيخظررث يً اهزهزال تئكوٖيٕ اهٌبغّر ّاهضشٖيج‬ ‫- خّزٖؼ: 11 عً يً يالتس األعفبل، أضذٖج، يّاد غذائٖج ّيّاد شتَ عتٖج‬ ‫(220222220 درُى) هفبئدث يشخشفٓ يضيد اهخبيس تبهضشٖيج‬ ‫- خّزٖؼ: 210 خٖيج يً يخخوف األضسبى‬ ‫2- دػى انزًذرش ثبنؼبنى انقرٔ٘‬ ‫- خّزٖؼ 11 دراسج يً ٌّػ )‪ (VTT‬ؽوٓ اهخاليٖذ اهيؾّزًٖ تبهؾبهى اهلرّٔ‬ ‫فٕ إعبر يضبرتج اهِدر اهيدرشٕ‬ ‫- دؽى تضبفوج هوٌلل اهيدرشٕ هفبئدث خاليٖذ دّار أزغبر ّآٖح ّٖشف اهّاهٕ‬ ‫تئكوٖى اهضشٖيج‬ ‫- خّزٖؼ هّازى اهدراشج (يضبفغ، نخة، دفبخر، أكالى...) ؽوٓ خاليٖذ األشر اهيؾّزث ؽٌد نل يّشى دراشٕ‬ ‫- ضفر تئر تذبٌّٖج اتً اهِٖذى تيدٌٖج أضفٖـر ّخسِٖزٍ‬ ‫- اهدؽى ّاهخأُٖل اهخرتّٔ هوخاليٖذ ّاهعوتج اهيخفّكًٖ يً أشر يضخبسج‬ ‫3- انًطبػذاد االجزًبػٛخ‬ ‫- إؽبٌج هوفلراء ّاهيضخبسًٖ تبهسِج اهشركٖج خخيذل فٕ أزٖد يً 220 ضلٖتج يؾتأث تبهيالتس ّاألغعٖج ّاألضذٖج إظبفج‬ ‫إهٓ 01 نرشٕ هذّٔ االضخٖبسبح اهخبضج تشرانج يؼ ُٖئج اهتر اإلشاليٖج ‪IWO‬‬ ‫- خّزٖؼ كفج ريظبً تداٖج نل شِر ريظبً يً نل شٌج ؽوٓ األشر اهيضخبسج تبهسِج اهشركٖج‬ ‫- خّزٖؼ يالتس ؽٖد اهفعر ؽوٓ األٖخبى ّأعفبل األشر اهيضخبسج تبهسِج اهشركٖج‬ ‫- إضالش ضِرٖز اهيبء اهشبخً تضيبى دار اهؾسزث تّسدث‬ ‫انجًؼٛخ انًغرثٛخ نهؼًم انزًُٕ٘، 23 شبرع ثذر، ٔجذح ‪Association Marocaine pour l’Action de Développement, 32 Rue Badr, Oujda‬‬ ‫91‬ ‫انٓبرف/انفبكص: 92 00 17 63 50 : ‪ Tel/Fax‬ـ انجرٚذ اإلنكزرَٔٙ: ‪ E-mail : asso.amad@gmail.com‬ـ انًٕقغ ‪Site web : www.amad.ma‬‬