SlideShare a Scribd company logo
จากร้านค้าหนังสือเก่าในเมียนมาร์
            ในเมี
สู่ห้องสมุดดิจิทัลทูลถวาย
  ห้
                ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
   สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เนื้อหา
 แนะนาโครงการถ่ายสาเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากฯ
 บทเรียนจากโครงการ
 การดาเนินการของประเทศไทย
โครงการถ่ายสาเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายาก
  จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
      สยามบรมราชกุมารี
ที่มาของโครงการ
  1 ธันวาคม 2552 ณ ร.ร. ปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก
  ◦ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแส
   รับสั่งกับ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์และพลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี
   รองสมุหราชองครักษ์ ถึงความเป็นไปได้ที่จะถ่ายสาเนาอิเล็กทรอนิกส์
   หนังสือหายาก ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
  กลางเดือนธันวาคม 2552 จัดตั้งคณะทางานฯ
  ◦ ศ.ดร.ไพรัช มอบหมายให้ STKS ร่วมกับ NECTEC ประสานกับ
   กรมราชองครักษ์ จัดทาโครงการ
ศึกษาข้อมูล ณ ประเทศพม่า
  26 - 27 ธันวาคม 2552
  ◦ กรมราชองครักษ์ และศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ พร้อมด้วยคณะทางานจาก
   STKS และ NECTEC เดินทางไปยังบ้านพักของ Mr.Moe Myint เจ้าของ
   หนังสือเก่า หนังสือหายากที่น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพฯ ณ
   กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า
ศึกษาข้อมูล ณ ประเทศพม่า
  Mr. Moe Myint มีความสนใจการอ่านหนังสือ รวมทั้งสะสมหนังสือที่มี
  คุณค่า มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดีมาก มีการแบ่งหมวดหนังสือแยกตามตู้
  หนังสือและชั้นหนังสือ จัดทาบัญชีรายชื่อหนังสือแยกเป็นหนังสือหายาก
  หมวดต่างๆ จัดทาคาอธิบายสรุป พร้อมภาพหน้าปก อีกทั้งยังได้เก็บ
  หนังสือพิมพ์สาคัญของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและเย็บรวมเล่ม
ดาเนินการ
  มกราคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554
  ◦  นาหนังสือบางส่วนมาสแกนในประเทศไทย
  ◦  นาเครื่องสแกนเนอร์ไปติดตั้ง ณ ประเทศพม่า และแนะนาการดาเนินการ
  ◦  นาแฟ้มหนังสือ PDF มาลงรายการเมทาดาทา จัดทา bookmark
  ◦  รีวิวหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง พร้อมนาเข้าระบบห้องสมุดดิจิทัล
      สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการกับหนังสือเก่า
      หนังสือหายาก
      บริษัท เอทิซ อินโนเวชัน จากัด อนุเคราะห์เครืองสแกนเนอร์แบบ V-Shape พร้อมอุปกรณ์
                 ่           ่
      เชื่อมต่อ
      บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด อนุเคราะห์สนับสนุนกล้องถ่ายภาพดิจิทัล
      พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ
      บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จากัด อนุเคราะห์ค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ – เมืองย่างกุ้ง
ตัวอย่างหนังสือที่นาเข้ามาดาเนินการที่ STKS
การติดตั้งอุปกรณ์ ณ ประเทศพม่า
แนะนาทีมงานชาวพม่าให้ดาเนินการ
กระบวนการสแกน
จัดการ PDF Bookmark
ลงรายการบรรณานุกรมผ่าน Metadata
พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลด้วย Joomla
  นาระบบห้
ทูลเกล้าฯ ถวายระบบห้องสมุดดิจิทัล
     ถวายระบบห้
สรุปข้อมูลหนังสือ
  หนังสือรวม 369 ชื่อเรื่อง
  ◦  หนังสือทีสแกน ณ พม่า จานวน 352 ชื่อเรือง
         ่                 ่
  ◦  สแกนในประเทศ ไทย จานวน 17 ชือเรือง  ่ ่
  ◦  มีหนังสือที่ไม่ระบุปีที่พิมพ์ จานวน 47 ชื่อเรื่อง
  ◦  หนังสือที่ระบุปี
     หนังสือเก่าที่สุดพิมพ์ในปี ค.ศ. 1653 ชื่อ The history of Great Britain
     หนังสือที่พิมพ์ในปี ค.ศ. 1911 มีจานวนมากที่สุด รวม 13 ชื่อเรื่อง
  ◦ เป็นหนังสือที่เขียนโดยชาวพม่า และ/หรือเกี่ยวกับประเทศพม่า จานวน 205
   ชื่อเรือง
       ่
  ◦ มีหนังสือนวนิยายภาษาไทย 1 ชื่อเรือง คือ แผลเก่า โดยไม้เมืองเดิม
                    ่
   ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2479
บทเรียนจากโครงการ
  การอนุรักษ์หนังสือเก่า อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
  ◦  เจ้าของหนังสือ
  ◦  หน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดเก็บ ให้บริการ
  ◦  หน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
  ◦  อื่นๆ
การออกแบบพัฒนาเครื่องสแกนเนอร์
เพื่อการอนุรักษ์หนังสือเก่า

More Related Content

Similar to Myanmar Rarebooks Seminar

Rarebooks Preservation with ICT
Rarebooks Preservation with ICTRarebooks Preservation with ICT
Rarebooks Preservation with ICT
Boonlert Aroonpiboon
 
หลักการของไวยากรณ์
หลักการของไวยากรณ์ หลักการของไวยากรณ์
หลักการของไวยากรณ์
Chitchanok Khanklaew
 
Digital Content and Website Standard
Digital Content and Website StandardDigital Content and Website Standard
Digital Content and Website StandardBoonlert Aroonpiboon
 
Summary and suggested digital databases
Summary and suggested digital databasesSummary and suggested digital databases
Summary and suggested digital databases
TotsapornIntarabumru
 
Digital Standard & Web Policy
Digital Standard & Web PolicyDigital Standard & Web Policy
Digital Standard & Web Policy
Boonlert Aroonpiboon
 
การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑
การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑
การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑
bensee
 

Similar to Myanmar Rarebooks Seminar (6)

Rarebooks Preservation with ICT
Rarebooks Preservation with ICTRarebooks Preservation with ICT
Rarebooks Preservation with ICT
 
หลักการของไวยากรณ์
หลักการของไวยากรณ์ หลักการของไวยากรณ์
หลักการของไวยากรณ์
 
Digital Content and Website Standard
Digital Content and Website StandardDigital Content and Website Standard
Digital Content and Website Standard
 
Summary and suggested digital databases
Summary and suggested digital databasesSummary and suggested digital databases
Summary and suggested digital databases
 
Digital Standard & Web Policy
Digital Standard & Web PolicyDigital Standard & Web Policy
Digital Standard & Web Policy
 
การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑
การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑
การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑
 

More from Boonlert Aroonpiboon

Excel quiz
Excel quizExcel quiz
Scival for Research Performance
Scival for Research PerformanceScival for Research Performance
Scival for Research Performance
Boonlert Aroonpiboon
 
20190726 icde-session-chularat-nstda-4
20190726 icde-session-chularat-nstda-420190726 icde-session-chularat-nstda-4
20190726 icde-session-chularat-nstda-4
Boonlert Aroonpiboon
 
20190409 social-media-backup
20190409 social-media-backup20190409 social-media-backup
20190409 social-media-backup
Boonlert Aroonpiboon
 
20190220 open-library
20190220 open-library20190220 open-library
20190220 open-library
Boonlert Aroonpiboon
 
20190220 digital-archives
20190220 digital-archives20190220 digital-archives
20190220 digital-archives
Boonlert Aroonpiboon
 
OER KKU Library
OER KKU LibraryOER KKU Library
OER KKU Library
Boonlert Aroonpiboon
 
Museum digital-code
Museum digital-codeMuseum digital-code
Museum digital-code
Boonlert Aroonpiboon
 
OER MOOC - Success Story
OER MOOC - Success StoryOER MOOC - Success Story
OER MOOC - Success Story
Boonlert Aroonpiboon
 
LAM Code of conduct
LAM Code of conductLAM Code of conduct
LAM Code of conduct
Boonlert Aroonpiboon
 
RLPD - OER MOOC
RLPD - OER MOOCRLPD - OER MOOC
RLPD - OER MOOC
Boonlert Aroonpiboon
 
New Technology for Information Services
New Technology for Information ServicesNew Technology for Information Services
New Technology for Information Services
Boonlert Aroonpiboon
 
New Technology for Information Services
New Technology for Information ServicesNew Technology for Information Services
New Technology for Information Services
Boonlert Aroonpiboon
 
digital law for GLAM
digital law for GLAMdigital law for GLAM
digital law for GLAM
Boonlert Aroonpiboon
 
20180919 digital-collections
20180919 digital-collections20180919 digital-collections
20180919 digital-collections
Boonlert Aroonpiboon
 
Field-Weighted Citation Impact (FWCI)
Field-Weighted Citation Impact (FWCI)Field-Weighted Citation Impact (FWCI)
Field-Weighted Citation Impact (FWCI)
Boonlert Aroonpiboon
 
20180828 digital-archives
20180828 digital-archives20180828 digital-archives
20180828 digital-archives
Boonlert Aroonpiboon
 
Local Wisdom Information : How to
Local Wisdom Information : How toLocal Wisdom Information : How to
Local Wisdom Information : How to
Boonlert Aroonpiboon
 
201403 etda-library-settup
201403 etda-library-settup201403 etda-library-settup
201403 etda-library-settup
Boonlert Aroonpiboon
 
201403 etda-library
201403 etda-library201403 etda-library
201403 etda-library
Boonlert Aroonpiboon
 

More from Boonlert Aroonpiboon (20)

Excel quiz
Excel quizExcel quiz
Excel quiz
 
Scival for Research Performance
Scival for Research PerformanceScival for Research Performance
Scival for Research Performance
 
20190726 icde-session-chularat-nstda-4
20190726 icde-session-chularat-nstda-420190726 icde-session-chularat-nstda-4
20190726 icde-session-chularat-nstda-4
 
20190409 social-media-backup
20190409 social-media-backup20190409 social-media-backup
20190409 social-media-backup
 
20190220 open-library
20190220 open-library20190220 open-library
20190220 open-library
 
20190220 digital-archives
20190220 digital-archives20190220 digital-archives
20190220 digital-archives
 
OER KKU Library
OER KKU LibraryOER KKU Library
OER KKU Library
 
Museum digital-code
Museum digital-codeMuseum digital-code
Museum digital-code
 
OER MOOC - Success Story
OER MOOC - Success StoryOER MOOC - Success Story
OER MOOC - Success Story
 
LAM Code of conduct
LAM Code of conductLAM Code of conduct
LAM Code of conduct
 
RLPD - OER MOOC
RLPD - OER MOOCRLPD - OER MOOC
RLPD - OER MOOC
 
New Technology for Information Services
New Technology for Information ServicesNew Technology for Information Services
New Technology for Information Services
 
New Technology for Information Services
New Technology for Information ServicesNew Technology for Information Services
New Technology for Information Services
 
digital law for GLAM
digital law for GLAMdigital law for GLAM
digital law for GLAM
 
20180919 digital-collections
20180919 digital-collections20180919 digital-collections
20180919 digital-collections
 
Field-Weighted Citation Impact (FWCI)
Field-Weighted Citation Impact (FWCI)Field-Weighted Citation Impact (FWCI)
Field-Weighted Citation Impact (FWCI)
 
20180828 digital-archives
20180828 digital-archives20180828 digital-archives
20180828 digital-archives
 
Local Wisdom Information : How to
Local Wisdom Information : How toLocal Wisdom Information : How to
Local Wisdom Information : How to
 
201403 etda-library-settup
201403 etda-library-settup201403 etda-library-settup
201403 etda-library-settup
 
201403 etda-library
201403 etda-library201403 etda-library
201403 etda-library
 

Myanmar Rarebooks Seminar

 • 1. จากร้านค้าหนังสือเก่าในเมียนมาร์ ในเมี สู่ห้องสมุดดิจิทัลทูลถวาย ห้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 3. โครงการถ่ายสาเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายาก จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 4. ที่มาของโครงการ  1 ธันวาคม 2552 ณ ร.ร. ปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก ◦ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแส รับสั่งกับ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์และพลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์ ถึงความเป็นไปได้ที่จะถ่ายสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือหายาก ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  กลางเดือนธันวาคม 2552 จัดตั้งคณะทางานฯ ◦ ศ.ดร.ไพรัช มอบหมายให้ STKS ร่วมกับ NECTEC ประสานกับ กรมราชองครักษ์ จัดทาโครงการ
 • 5. ศึกษาข้อมูล ณ ประเทศพม่า  26 - 27 ธันวาคม 2552 ◦ กรมราชองครักษ์ และศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ พร้อมด้วยคณะทางานจาก STKS และ NECTEC เดินทางไปยังบ้านพักของ Mr.Moe Myint เจ้าของ หนังสือเก่า หนังสือหายากที่น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพฯ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า
 • 6. ศึกษาข้อมูล ณ ประเทศพม่า  Mr. Moe Myint มีความสนใจการอ่านหนังสือ รวมทั้งสะสมหนังสือที่มี คุณค่า มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดีมาก มีการแบ่งหมวดหนังสือแยกตามตู้ หนังสือและชั้นหนังสือ จัดทาบัญชีรายชื่อหนังสือแยกเป็นหนังสือหายาก หมวดต่างๆ จัดทาคาอธิบายสรุป พร้อมภาพหน้าปก อีกทั้งยังได้เก็บ หนังสือพิมพ์สาคัญของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและเย็บรวมเล่ม
 • 7. ดาเนินการ  มกราคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 ◦ นาหนังสือบางส่วนมาสแกนในประเทศไทย ◦ นาเครื่องสแกนเนอร์ไปติดตั้ง ณ ประเทศพม่า และแนะนาการดาเนินการ ◦ นาแฟ้มหนังสือ PDF มาลงรายการเมทาดาทา จัดทา bookmark ◦ รีวิวหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง พร้อมนาเข้าระบบห้องสมุดดิจิทัล  สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการกับหนังสือเก่า หนังสือหายาก  บริษัท เอทิซ อินโนเวชัน จากัด อนุเคราะห์เครืองสแกนเนอร์แบบ V-Shape พร้อมอุปกรณ์ ่ ่ เชื่อมต่อ  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด อนุเคราะห์สนับสนุนกล้องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ  บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จากัด อนุเคราะห์ค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ – เมืองย่างกุ้ง
 • 9.
 • 16.
 • 17.
 • 19. สรุปข้อมูลหนังสือ  หนังสือรวม 369 ชื่อเรื่อง ◦ หนังสือทีสแกน ณ พม่า จานวน 352 ชื่อเรือง ่ ่ ◦ สแกนในประเทศ ไทย จานวน 17 ชือเรือง ่ ่ ◦ มีหนังสือที่ไม่ระบุปีที่พิมพ์ จานวน 47 ชื่อเรื่อง ◦ หนังสือที่ระบุปี  หนังสือเก่าที่สุดพิมพ์ในปี ค.ศ. 1653 ชื่อ The history of Great Britain  หนังสือที่พิมพ์ในปี ค.ศ. 1911 มีจานวนมากที่สุด รวม 13 ชื่อเรื่อง ◦ เป็นหนังสือที่เขียนโดยชาวพม่า และ/หรือเกี่ยวกับประเทศพม่า จานวน 205 ชื่อเรือง ่ ◦ มีหนังสือนวนิยายภาษาไทย 1 ชื่อเรือง คือ แผลเก่า โดยไม้เมืองเดิม ่ ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2479
 • 20. บทเรียนจากโครงการ  การอนุรักษ์หนังสือเก่า อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ◦ เจ้าของหนังสือ ◦ หน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดเก็บ ให้บริการ ◦ หน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ◦ อื่นๆ