SlideShare a Scribd company logo
Muut aikasarjakorjaukset ja
julkistusmuutokset vuonna 2014
Yliaktuaari Olli Savela
20.5.2014
Miksi aikasarjoihin tehdään tarkistuksia?
 Uusi tietolähde (kulutustutkimus 2012, verottajan aineisto
järjestöistä, korjausrakentamisen arvo …)
 Uusi laskentamenetelmä (vakuutus…)
 Puutteellisen aikasarjan täydentäminen (verkkokauppa…)
 Yksittäisen virheen korjaus
 Aikasarjakorjaukset koskevat vuosia 1975 - 2011
 Vuosien 2012 ja 2013 tietoihin vaikuttaa myös normaali
lähdetietojen muuttuminen ennakollisista lopullisiksi
20.5.2014 2
Aikasarjakorjausten menetelmiä
 Koko sarja lasketaan aidosti uudelleen, esimerkiksi
vakuutus ja metsien nettokasvu
 Saadaan uusi taso joltakin melko tuoreelta vuodelta 
tasoero taaksepäin häivytetään lineaarisesti pitämällä kiinni
jonkin vuoden vanhasta tasosta, esimerkiksi
kulutustutkimus 2012 (edellinen 2006)
 Saadaan uusi taso, mutta tasoeroa ei häivytetä vaan
jätetään tasoero kahden peräkkäisen vuoden välille
johonkin kohtaan historiassa
20.5.2014 3
Isoimpia aikasarjatarkistuksia
(muutos yli 100 miljoonaa euroa ainakin kolmena vuonna)
Metsien nettokasvu
 Uusia tietoja METLA:sta vuodesta 1975 alkaen
 Muuttaa tuotosta ja arvonlisäystä
 Kysynnässä muuttaa varastojen muutosta
 Jatkossakin metsävarojen inventoinnit muuttavat sarjoja
taaksepäin
20.5.2014 4
Vakuutuslaitokset
 Vapaaehtoiset eläkerahastot omana sektorina vuodesta
2000 alkaen, sitä ennen työeläkelaitoksissa kuten ennenkin
 Kiinteistöjen vuokraus –toimiala (tuotos ja välituotekäyttö)
lisätty myös vakuutuslaitos -sektoriin (vähennetty yrityksistä)
 Vahinkovakuutuksen tuotoksen ja arvonlisäyksen laskenta
pääosin vanhalla tavalla
 Henki- ja eläkevakuutuksen arvonlisäys ja tuotos laskettu
kulujen summana vuodesta 1975 alkaen, toimintaylijäämä
on voiton 11 vuoden liukuva keskiarvo  tuotos ja
arvonlisäys (käyvin hinnoin) eivät enää vaihtele entiseen
tapaan
20.5.2014 5
Vakuutuslaitokset
 Menetelmämuutokset muuttivat myös:
 kotitalouksien kulutusmenoja vakuutukseen
 maksettua vakuutuksenottajan sijoitustuloa
 vahinkovakuutusmaksuja ja –korvauksia sekä
sosiaalivakuutusmaksuja ja -korvauksia
 kotitalouksien eläkeoikeuksien muutoksen oikaisua
 Muitakin sarjoja laskettu uudelleen vuodesta 1975 alkaen
Vakuutusyhtiöt -tilaston perusteella:
 saatuja osinkoja tarkistettu vuodesta 1975 alkaen, myös
maksettuja 1999 ja 2000 (yritysjärjestelyjä)
 maksetut välittömät verot muuttuivat
20.5.2014 6
Rahoituslaitokset
 Sektoriluokituksen muutoksen lisäksi on tarkistettu
yksiköiden sektoreita, siirtymiä S11 ja S125-S127
 Johdannaisten korkotuotot ja –kulut poistettu 2005 – 2010,
johdannaiset kuuluvat rahoitustaloustoimiin
 Pankkien valuutta- ja arvopaperikaupan markkinatuotos on
laskettu uudella tavalla vuodesta 2005 alkaen
 Muun rahoitustoiminnan (S125) ja rahoitusta palvelevan
toiminnan (S126) lähdetietopohjaa on muutettu
 Suomen Pankin eläkerahaston käsittelyä on muutettu
 Suomen Pankin tuotos kirjataan pankkien välituotekäytöksi
(ESA2010–muutos)
20.5.2014 7
Korjausrakentaminen (talonrakentaminen)
 Uutena tietona Rakennustutkimus RTS Oy:n tutkimus
vuodelta 2011, johon on tehty käsitteelliset muokkaukset,
jotta vastaa tuotosta
 Muuttaa tuotosta, välituotekäyttöä ja arvonlisäystä
 Tasoero häivytetty taaksepäin vuoteen 2000 mennessä
(REMO2000 –tutkimus)
 Peruskorjausten muutos muuttaa myös investointeja
 Vuosikorjausten muutos muuttaa asumisen ja kiinteistöjen
vuokrauksen välituotekäyttöä
20.5.2014 8
Asuminen (vuokra- ja omistusasuminen)
 Vuokra-asumisen tuotosta on tarkistettu vuodesta 1996
alkaen (kulutustutkimus ym.)
 Välituotekäyttöä on tarkistettu korjausrakentamisen takia
 Maksettuja palkkoja on tarkistettu (vuokra-asunnot)
 Kiinteän pääoman kuluminen on muuttunut, koska
 investoinneissa peruskorjaukset ovat muuttuneet
 asuinrakennusinvestointien jakoa sektorien kesken on
tarkistettu
 asuinrakennusinvestointien elinikäoletusta on muutettu
20.5.2014 9
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
 Uutena aineistona verohallinnon 6C-lomake yhdistyksistä
vuodesta 2010 alkaen
 Uutta tietoa välituotekäytöstä ( tuotos) sekä
markkinatuotoksesta ja markkinattomien tuotteiden
myynnistä ( kulutus)
 Tasoero häivytettiin pitäen kiinni vuoden 1999 tasosta,
paitsi toimialalla ”urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut” (1989)
 Palkat edelleen yritysrekisteristä  arvonlisäys ei juuri
muutu tämän takia
 Ammattikorkeakoulujen yms. siirtymä vty:t  kunnat
(ESA2010-muutos) muutti koulutus-toimialan aikasarjaa
20.5.2014 10
Kotitalouksien kulutusmenot
 Kulutustutkimus on tehty vuodelta 2012, sitä ei käytetty
sellaisenaan, mutta otettu huomioon kehitys vuoden 2006
jälkeen
 Pääosin on pidetty kiinni vuoden 2006 vanhasta tasosta 
2007 – 2012 muutettu
 Poikkeukset:
 vakuutuksen kulutusmenot on tarkistettu 1975 alkaen
 todelliset asumisvuokrat on tarkistettu 1996 alkaen
 autojen polttoaineet, huolto ja korjaus on tarkistettu
vuodesta 1995 alkaen (työsuhdeautot)
20.5.2014 11
Harmaa tuotos ja harmaat palkat
 Useilla toimialoilla on arvioitu uudelleen
markkinatuotokseen lisättävä salattu myyntitulo
(x prosenttia rekisteritiedoista) vuodesta 2009 alkaen
 Talonrakentamisessa on arvioitu uudelleen myös salattuja
palkkoja (sekä työllisyyttä ja työtunteja) vuodesta 1995
alkaen
20.5.2014 12
Kiinteän pääoman kuluminen
 Asuinrakennusinvestointien elinikäoletusta muutettu
50  60 vuotta
 Sektorisiirtymät muuttivat kulumista sektoreittain
 Investointien muutokset muuttivat kulumista, muun muassa
talonrakennukset (peruskorjaus)
 Lisäksi uudet tavaratyypit (tutkimus ja kehittäminen,
asejärjestelmät) lisäsivät kiinteän pääoman kulumista
20.5.2014 13
Arvonlisäveron kertymä
 Kuntien laskennallinen alv (osa alv-kertymää) lasketaan
kunnille palautetun alv:n perusteella
 Kunnille palautettu alv on tulonsiirto valtiolta kunnille
 Uusi tietolähde: kuntataloustilasto  verohallinto
 Tarkistus vuodesta 2002 alkaen
 Muuttaa bruttokansantuotetta ja –tuloa sekä veroastetta
 Kuntien menoissa laskennallinen alv jaettu välituotekäytön,
investointien ja luontoismuotoisten sosiaalietuuksien
kesken
20.5.2014 14
Osingot
 Ulkomaiset osingot (saadut ja maksetut) on tarkistettu
vuodesta 2004 alkaen
 Vakuutuslaitosten osingot on tarkistettu vuodesta 1975
alkaen (erityisesti 1999 ja 2000 = yritysjärjestelyjä)
 Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen saamat osingot on
tarkistettu vuodesta 2001 alkaen (verottajan 6C-lomake)
 Yrityssektori on residuaali (saadut osingot vuoteen 2004
asti ja maksetut vuodesta 2005 alkaen)
 Lisäksi osuudenomistajille kuuluvat sijoitusrahastojen
pääomitetut osingot on siirretty osingoista sijoitustuloihin
(D4431)  pienensi osinkoja vuodesta 1998 alkaen
20.5.2014 15
Verkkokaupan tuonti
 Lisätty puuttuvat vuodet 2000 – 2007 (aiemmin 2008 alkaen)
 Lisää sekä tavaroiden että palveluiden tuontia
Ulkomaille maksetut palkat
 Arvioitu uudelleen vuodesta 2000 alkaen
 Vanha tasoero vuosien 2010 ja 2011 välillä poistuu
 Pienentää suomalaisten kotitalouksien palkkoja ja
käytettävissä olevaa tuloa
20.5.2014 16
Ajoneuvovero (muu tuotantovero tai välitön vero)
 Rekisteritietoja yhdistämällä on laskettu vuosilta 2004 –
2012 maksettu ajoneuvovero toimialoittain (muu
tuotantovero) sekä kotitalouksien maksama osuus (muu
välitön vero), kokonaiskertymä on entinen
 Jää tasoeroa vuosien 2003 ja 2004 välille
20.5.2014 17
Tietojen julkistus
 EKT2010 vuositilinpito ja neljännesvuositilinpito julkaistaan
normaalisti 11.7.2014  aikasarjat StatFinissä
 Pääosin entinen tietosisältö
 Sektorissa S12 uusi alasektorijako (5  9)
 Investointien tavaratyyppijaossa ovat uusina
asejärjestelmät sekä tutkimus ja kehittäminen, myös
maanparannukset erikseen
 Monet nimikkeet tai koodit muuttuvat, sisältö ei välttämättä
 Vanhat ESA95:n mukaiset sarjat jäävät StatFiniin johonkin
 Aikasarjamuutoksista tulee selostus TK:n sivuille
20.5.2014 18
Nimike muuttunut, esimerkkejä sektoritileiltä
 Varsinaiset osingot  osingot
 Maanvuokrat  luonnonvaran vuokrat
 Sosiaaliavustukset  rahamääräiset sosiaaliavustukset
 Kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu 
eläkeoikeuksien muutoksen oikaisu
 Luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot 
luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot
(ostettu markkinatuotanto ja markkinaton tuotanto)
20.5.2014 19
Muita muutoksia sektoritileillä
 Vakuutuksenottajien omaisuustulo  Muut sijoitustulot (D44)
 vakuutuksenottajien sijoitustulo (D441)
 eläkeoikeuksiin perustuvat sijoitustulot (D442)
 sijoitusrahastojen osuudenomistajien sijoitustulo (D443)
 Työnantajien ja kotitalouksien sosiaaliturvamaksujen (D61)
alajakoa on muutettu
 Sosiaalietuuksien (D62) alajakoa on muutettu
 Tulonsiirtojen (D7) alajakoa on muutettu, mm.
 julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot (D73) nyt erikseen
 alv:on ja BKTL:on perustuvat EU:n omat varat (D76)
20.5.2014 20

More Related Content

What's hot

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.
Metso Group
 
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014
Metso Group
 
Metso tilinpäätöstiedote 2016
Metso tilinpäätöstiedote 2016Metso tilinpäätöstiedote 2016
Metso tilinpäätöstiedote 2016
Metso Group
 
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Group
 
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuu
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuuKemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuu
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuu
Kemianteollisuus ry
 
Kemianteollisuuden talouskatsausinfon esitykset_toukokuu_2015
Kemianteollisuuden talouskatsausinfon esitykset_toukokuu_2015Kemianteollisuuden talouskatsausinfon esitykset_toukokuu_2015
Kemianteollisuuden talouskatsausinfon esitykset_toukokuu_2015
Kemianteollisuus ry
 

What's hot (7)

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.
 
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014
 
Metso tilinpäätöstiedote 2016
Metso tilinpäätöstiedote 2016Metso tilinpäätöstiedote 2016
Metso tilinpäätöstiedote 2016
 
Ekonomistin katsaus 21.5.2013: Taantuma leviää palveluihin
Ekonomistin katsaus 21.5.2013: Taantuma leviää palveluihinEkonomistin katsaus 21.5.2013: Taantuma leviää palveluihin
Ekonomistin katsaus 21.5.2013: Taantuma leviää palveluihin
 
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
 
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuu
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuuKemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuu
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuu
 
Kemianteollisuuden talouskatsausinfon esitykset_toukokuu_2015
Kemianteollisuuden talouskatsausinfon esitykset_toukokuu_2015Kemianteollisuuden talouskatsausinfon esitykset_toukokuu_2015
Kemianteollisuuden talouskatsausinfon esitykset_toukokuu_2015
 

Similar to Muu aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014, Olli Savela

Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilastokeskus
 
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina SomervuoriMiten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
Tilastokeskus
 
Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko
Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti OkkoJulkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko
Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko
Tilastokeskus
 
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso Group
 
Kansantalouden tilinpidon uudistuneet luvut, Matti Okko
Kansantalouden tilinpidon uudistuneet luvut, Matti OkkoKansantalouden tilinpidon uudistuneet luvut, Matti Okko
Kansantalouden tilinpidon uudistuneet luvut, Matti Okko
Tilastokeskus
 
Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvotMetso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
Metso Group
 
Työeläkejärjestelmän kestävyys
Työeläkejärjestelmän kestävyysTyöeläkejärjestelmän kestävyys
Työeläkejärjestelmän kestävyys
Työeläkevakuuttajat Tela
 
Metson tilinpäätös 2013: presentaatio
Metson tilinpäätös 2013: presentaatioMetson tilinpäätös 2013: presentaatio
Metson tilinpäätös 2013: presentaatio
Metso Group
 
Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
Metso Group
 
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatioMetso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Group
 
5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen
5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen
5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen
Tilastokeskus
 
VATT ja Etla: Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuus
VATT ja Etla: Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuusVATT ja Etla: Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuus
VATT ja Etla: Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuus
VATT Institute for Economic Research
 
EKT-seminaarin avaus, Leena Storgårds
EKT-seminaarin avaus, Leena StorgårdsEKT-seminaarin avaus, Leena Storgårds
EKT-seminaarin avaus, Leena Storgårds
Tilastokeskus
 
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
Tilastokeskus
 
Palkkatilastot Prossa
Palkkatilastot ProssaPalkkatilastot Prossa
Palkkatilastot Prossa
OPRY Henkilöstöyhdistys Pro ry
 
Julkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli Savela
Julkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli SavelaJulkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli Savela
Julkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli Savela
Tilastokeskus
 
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastokeskus
 
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-LohiluomaMahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-LohiluomaTehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
Sitra the Finnish Innovation Fund
 

Similar to Muu aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014, Olli Savela (19)

Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
 
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina SomervuoriMiten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
 
Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko
Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti OkkoJulkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko
Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko
 
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
 
Kansantalouden tilinpidon uudistuneet luvut, Matti Okko
Kansantalouden tilinpidon uudistuneet luvut, Matti OkkoKansantalouden tilinpidon uudistuneet luvut, Matti Okko
Kansantalouden tilinpidon uudistuneet luvut, Matti Okko
 
Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvotMetso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
 
Työeläkejärjestelmän kestävyys
Työeläkejärjestelmän kestävyysTyöeläkejärjestelmän kestävyys
Työeläkejärjestelmän kestävyys
 
Metson tilinpäätös 2013: presentaatio
Metson tilinpäätös 2013: presentaatioMetson tilinpäätös 2013: presentaatio
Metson tilinpäätös 2013: presentaatio
 
Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
 
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatioMetso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
 
5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen
5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen
5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen
 
VATT ja Etla: Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuus
VATT ja Etla: Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuusVATT ja Etla: Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuus
VATT ja Etla: Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuus
 
EKT-seminaarin avaus, Leena Storgårds
EKT-seminaarin avaus, Leena StorgårdsEKT-seminaarin avaus, Leena Storgårds
EKT-seminaarin avaus, Leena Storgårds
 
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
 
Palkkatilastot Prossa
Palkkatilastot ProssaPalkkatilastot Prossa
Palkkatilastot Prossa
 
Julkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli Savela
Julkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli SavelaJulkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli Savela
Julkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli Savela
 
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
 
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-LohiluomaMahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
 
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-LohiluomaTehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
 

More from Tilastokeskus

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 

Muu aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014, Olli Savela

 • 1. Muut aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014 Yliaktuaari Olli Savela 20.5.2014
 • 2. Miksi aikasarjoihin tehdään tarkistuksia?  Uusi tietolähde (kulutustutkimus 2012, verottajan aineisto järjestöistä, korjausrakentamisen arvo …)  Uusi laskentamenetelmä (vakuutus…)  Puutteellisen aikasarjan täydentäminen (verkkokauppa…)  Yksittäisen virheen korjaus  Aikasarjakorjaukset koskevat vuosia 1975 - 2011  Vuosien 2012 ja 2013 tietoihin vaikuttaa myös normaali lähdetietojen muuttuminen ennakollisista lopullisiksi 20.5.2014 2
 • 3. Aikasarjakorjausten menetelmiä  Koko sarja lasketaan aidosti uudelleen, esimerkiksi vakuutus ja metsien nettokasvu  Saadaan uusi taso joltakin melko tuoreelta vuodelta  tasoero taaksepäin häivytetään lineaarisesti pitämällä kiinni jonkin vuoden vanhasta tasosta, esimerkiksi kulutustutkimus 2012 (edellinen 2006)  Saadaan uusi taso, mutta tasoeroa ei häivytetä vaan jätetään tasoero kahden peräkkäisen vuoden välille johonkin kohtaan historiassa 20.5.2014 3
 • 4. Isoimpia aikasarjatarkistuksia (muutos yli 100 miljoonaa euroa ainakin kolmena vuonna) Metsien nettokasvu  Uusia tietoja METLA:sta vuodesta 1975 alkaen  Muuttaa tuotosta ja arvonlisäystä  Kysynnässä muuttaa varastojen muutosta  Jatkossakin metsävarojen inventoinnit muuttavat sarjoja taaksepäin 20.5.2014 4
 • 5. Vakuutuslaitokset  Vapaaehtoiset eläkerahastot omana sektorina vuodesta 2000 alkaen, sitä ennen työeläkelaitoksissa kuten ennenkin  Kiinteistöjen vuokraus –toimiala (tuotos ja välituotekäyttö) lisätty myös vakuutuslaitos -sektoriin (vähennetty yrityksistä)  Vahinkovakuutuksen tuotoksen ja arvonlisäyksen laskenta pääosin vanhalla tavalla  Henki- ja eläkevakuutuksen arvonlisäys ja tuotos laskettu kulujen summana vuodesta 1975 alkaen, toimintaylijäämä on voiton 11 vuoden liukuva keskiarvo  tuotos ja arvonlisäys (käyvin hinnoin) eivät enää vaihtele entiseen tapaan 20.5.2014 5
 • 6. Vakuutuslaitokset  Menetelmämuutokset muuttivat myös:  kotitalouksien kulutusmenoja vakuutukseen  maksettua vakuutuksenottajan sijoitustuloa  vahinkovakuutusmaksuja ja –korvauksia sekä sosiaalivakuutusmaksuja ja -korvauksia  kotitalouksien eläkeoikeuksien muutoksen oikaisua  Muitakin sarjoja laskettu uudelleen vuodesta 1975 alkaen Vakuutusyhtiöt -tilaston perusteella:  saatuja osinkoja tarkistettu vuodesta 1975 alkaen, myös maksettuja 1999 ja 2000 (yritysjärjestelyjä)  maksetut välittömät verot muuttuivat 20.5.2014 6
 • 7. Rahoituslaitokset  Sektoriluokituksen muutoksen lisäksi on tarkistettu yksiköiden sektoreita, siirtymiä S11 ja S125-S127  Johdannaisten korkotuotot ja –kulut poistettu 2005 – 2010, johdannaiset kuuluvat rahoitustaloustoimiin  Pankkien valuutta- ja arvopaperikaupan markkinatuotos on laskettu uudella tavalla vuodesta 2005 alkaen  Muun rahoitustoiminnan (S125) ja rahoitusta palvelevan toiminnan (S126) lähdetietopohjaa on muutettu  Suomen Pankin eläkerahaston käsittelyä on muutettu  Suomen Pankin tuotos kirjataan pankkien välituotekäytöksi (ESA2010–muutos) 20.5.2014 7
 • 8. Korjausrakentaminen (talonrakentaminen)  Uutena tietona Rakennustutkimus RTS Oy:n tutkimus vuodelta 2011, johon on tehty käsitteelliset muokkaukset, jotta vastaa tuotosta  Muuttaa tuotosta, välituotekäyttöä ja arvonlisäystä  Tasoero häivytetty taaksepäin vuoteen 2000 mennessä (REMO2000 –tutkimus)  Peruskorjausten muutos muuttaa myös investointeja  Vuosikorjausten muutos muuttaa asumisen ja kiinteistöjen vuokrauksen välituotekäyttöä 20.5.2014 8
 • 9. Asuminen (vuokra- ja omistusasuminen)  Vuokra-asumisen tuotosta on tarkistettu vuodesta 1996 alkaen (kulutustutkimus ym.)  Välituotekäyttöä on tarkistettu korjausrakentamisen takia  Maksettuja palkkoja on tarkistettu (vuokra-asunnot)  Kiinteän pääoman kuluminen on muuttunut, koska  investoinneissa peruskorjaukset ovat muuttuneet  asuinrakennusinvestointien jakoa sektorien kesken on tarkistettu  asuinrakennusinvestointien elinikäoletusta on muutettu 20.5.2014 9
 • 10. Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  Uutena aineistona verohallinnon 6C-lomake yhdistyksistä vuodesta 2010 alkaen  Uutta tietoa välituotekäytöstä ( tuotos) sekä markkinatuotoksesta ja markkinattomien tuotteiden myynnistä ( kulutus)  Tasoero häivytettiin pitäen kiinni vuoden 1999 tasosta, paitsi toimialalla ”urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut” (1989)  Palkat edelleen yritysrekisteristä  arvonlisäys ei juuri muutu tämän takia  Ammattikorkeakoulujen yms. siirtymä vty:t  kunnat (ESA2010-muutos) muutti koulutus-toimialan aikasarjaa 20.5.2014 10
 • 11. Kotitalouksien kulutusmenot  Kulutustutkimus on tehty vuodelta 2012, sitä ei käytetty sellaisenaan, mutta otettu huomioon kehitys vuoden 2006 jälkeen  Pääosin on pidetty kiinni vuoden 2006 vanhasta tasosta  2007 – 2012 muutettu  Poikkeukset:  vakuutuksen kulutusmenot on tarkistettu 1975 alkaen  todelliset asumisvuokrat on tarkistettu 1996 alkaen  autojen polttoaineet, huolto ja korjaus on tarkistettu vuodesta 1995 alkaen (työsuhdeautot) 20.5.2014 11
 • 12. Harmaa tuotos ja harmaat palkat  Useilla toimialoilla on arvioitu uudelleen markkinatuotokseen lisättävä salattu myyntitulo (x prosenttia rekisteritiedoista) vuodesta 2009 alkaen  Talonrakentamisessa on arvioitu uudelleen myös salattuja palkkoja (sekä työllisyyttä ja työtunteja) vuodesta 1995 alkaen 20.5.2014 12
 • 13. Kiinteän pääoman kuluminen  Asuinrakennusinvestointien elinikäoletusta muutettu 50  60 vuotta  Sektorisiirtymät muuttivat kulumista sektoreittain  Investointien muutokset muuttivat kulumista, muun muassa talonrakennukset (peruskorjaus)  Lisäksi uudet tavaratyypit (tutkimus ja kehittäminen, asejärjestelmät) lisäsivät kiinteän pääoman kulumista 20.5.2014 13
 • 14. Arvonlisäveron kertymä  Kuntien laskennallinen alv (osa alv-kertymää) lasketaan kunnille palautetun alv:n perusteella  Kunnille palautettu alv on tulonsiirto valtiolta kunnille  Uusi tietolähde: kuntataloustilasto  verohallinto  Tarkistus vuodesta 2002 alkaen  Muuttaa bruttokansantuotetta ja –tuloa sekä veroastetta  Kuntien menoissa laskennallinen alv jaettu välituotekäytön, investointien ja luontoismuotoisten sosiaalietuuksien kesken 20.5.2014 14
 • 15. Osingot  Ulkomaiset osingot (saadut ja maksetut) on tarkistettu vuodesta 2004 alkaen  Vakuutuslaitosten osingot on tarkistettu vuodesta 1975 alkaen (erityisesti 1999 ja 2000 = yritysjärjestelyjä)  Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen saamat osingot on tarkistettu vuodesta 2001 alkaen (verottajan 6C-lomake)  Yrityssektori on residuaali (saadut osingot vuoteen 2004 asti ja maksetut vuodesta 2005 alkaen)  Lisäksi osuudenomistajille kuuluvat sijoitusrahastojen pääomitetut osingot on siirretty osingoista sijoitustuloihin (D4431)  pienensi osinkoja vuodesta 1998 alkaen 20.5.2014 15
 • 16. Verkkokaupan tuonti  Lisätty puuttuvat vuodet 2000 – 2007 (aiemmin 2008 alkaen)  Lisää sekä tavaroiden että palveluiden tuontia Ulkomaille maksetut palkat  Arvioitu uudelleen vuodesta 2000 alkaen  Vanha tasoero vuosien 2010 ja 2011 välillä poistuu  Pienentää suomalaisten kotitalouksien palkkoja ja käytettävissä olevaa tuloa 20.5.2014 16
 • 17. Ajoneuvovero (muu tuotantovero tai välitön vero)  Rekisteritietoja yhdistämällä on laskettu vuosilta 2004 – 2012 maksettu ajoneuvovero toimialoittain (muu tuotantovero) sekä kotitalouksien maksama osuus (muu välitön vero), kokonaiskertymä on entinen  Jää tasoeroa vuosien 2003 ja 2004 välille 20.5.2014 17
 • 18. Tietojen julkistus  EKT2010 vuositilinpito ja neljännesvuositilinpito julkaistaan normaalisti 11.7.2014  aikasarjat StatFinissä  Pääosin entinen tietosisältö  Sektorissa S12 uusi alasektorijako (5  9)  Investointien tavaratyyppijaossa ovat uusina asejärjestelmät sekä tutkimus ja kehittäminen, myös maanparannukset erikseen  Monet nimikkeet tai koodit muuttuvat, sisältö ei välttämättä  Vanhat ESA95:n mukaiset sarjat jäävät StatFiniin johonkin  Aikasarjamuutoksista tulee selostus TK:n sivuille 20.5.2014 18
 • 19. Nimike muuttunut, esimerkkejä sektoritileiltä  Varsinaiset osingot  osingot  Maanvuokrat  luonnonvaran vuokrat  Sosiaaliavustukset  rahamääräiset sosiaaliavustukset  Kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu  eläkeoikeuksien muutoksen oikaisu  Luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot  luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot (ostettu markkinatuotanto ja markkinaton tuotanto) 20.5.2014 19
 • 20. Muita muutoksia sektoritileillä  Vakuutuksenottajien omaisuustulo  Muut sijoitustulot (D44)  vakuutuksenottajien sijoitustulo (D441)  eläkeoikeuksiin perustuvat sijoitustulot (D442)  sijoitusrahastojen osuudenomistajien sijoitustulo (D443)  Työnantajien ja kotitalouksien sosiaaliturvamaksujen (D61) alajakoa on muutettu  Sosiaalietuuksien (D62) alajakoa on muutettu  Tulonsiirtojen (D7) alajakoa on muutettu, mm.  julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot (D73) nyt erikseen  alv:on ja BKTL:on perustuvat EU:n omat varat (D76) 20.5.2014 20