SlideShare a Scribd company logo
munpalvelut.fi
Opas
käyttöön-
ottoon
Digitaalinen
palvelutori
munpalvelut.fi
Tämä opas auttaa
•	 pohtimaan, miten asiakkaat ja palvelun tuottajat löytävät toisensa entistä paremmin
•	tunnistamaan digitaalisen palvelun edut ja esittelemään ne päätöksentekijöille,
	 palvelun tuottajille (yrityksille, 3. ja julkiselle sektorille) sekä palveluohjaajille ja asiakkaille
•	 valmistelemaan päätöstä digitaaliseen palveluun siirtymisestä, käyttöönotosta ja avaamisesta.
Sisältö
3 	 Mikä munpalvelut.fi on?
6 	 Miksi munpalvelut.fi kehitettiin?
9 	 Mitä kunta saa?
11 	 Mitä kuntalainen saa?
13 	 Mitä yrittäjä saa?
16 	 Ohjeita sähköisen palvelun luomiseen
23	Kiinnostuitko?
2
munpalvelut.fi
Mikä
munpalvelut.fi
on?
munpalvelut.fi 3
munpalvelut.fi
	Palvelut
	Tuottajat
+	Käyttäjät
= 	munpalvelut.fi
Munpalvelut.fi kerää arkea helpottavat palvelut
yhteen osoitteeseen. Verkkosivulla voi vertailla
alueen palvelutarjontaa ja tilata sopivimman palvelun.
Munpalvelut.fi on Turun kaupungin ylläpitämä sähköinen alusta
vastuullisille paikallisille yrittäjille ja yrityksille. Luotettavuus varmis-
tetaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n maksuttomalla Zeckit-palvelulla,
joka tarkastaa yrityksen tiedot ja suositukset.
Palvelu on syntynyt Turun kaupungin toteuttaman, Turun kaupungin
ja Sitran rahoittaman hankkeen tuloksena vuosina 2015–2016.
Kehitystyö ja toteutus tehtiin yhdessä innovatiivisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa: Suomen Tilaajavastuu Oy, Sofokus Oy,
Citrus Oy, Zeeland Family Oyj ja 6Aika Osallisuus ja Asiakkuus-
kärkihankkeen Turun osatoteutus.
Mikä on
munpalvelut.fi?
4
munpalvelut.fi
Turussa munpalvelut.fi-pilotti
yhdisti siivouspalvelua tarvitsevat
seniorit ja palvelun tuottajat
Kaupunki
Kuntalaiset
Tuottajat
Mikä on
munpalvelut.fi?
5
munpalvelut.fi
Miksi
munpalvelut.fi
kehitettiin?
munpalvelut.fi 6
munpalvelut.fi
Yksi palvelu,
kolme tahoa hyötyy!
Helppo löytää
• 	 Alueen palvelut ovat asiakkaiden löydettävissä helposti yhdestä osoitteesta munpalvelut.fi.
• 	 Palvelujen tarjoajat voivat kohdata asiakkaat kaupungin hallinnoimalla alustalla
	 ja tarjota palvelujaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
Palveluohjaukselle toimiva työväline
•	 Julkinen sektori on liiketoiminnan kehittymisen apuri ja edesauttaja.
•	 Kunnat tuottavat lakisääteisiä palvelujaan ja ohjaavat aktiivisesti asiakkaita/asukkaita
	 myös yksityiselle ja 3. sektorin palvelujen piiriin.
•	 Palveluohjauksen prosessissa syntyy uutta ja aiempaa tarkempaa tietoa asiakaskunnan palvelutarpeista.
	 Tätä tietoa julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat voivat jalostaa oman toimintansa kehittämiseen.
Oikeat palvelut oikeaan aikaan haluaville ja tarvitseville
•	 Asiakaspalvelun toimintamalli rakentuu sähköisten, asiakastarvelähtöisesti koostettavien palvelukuvausten ympärille.
•	 Asiakas löytää sivuston kautta kattavasti tiedot hänelle tarjolla olevista luotettavista palveluista
	 sekä niihin liittyvästä asioinnista ja voi valita niistä itselle sopivimman.
•	 Itsepalvelu mahdollistaa omatoimisen asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta.
Miksi
munpalvelut.fi
kehitettiin?
7
munpalvelut.fi
Suomessa on 1,4 miljoonaa
ikäihmistä, joista miljoona
asuu kotonaan ilman palveluja
Heidän palvelutarpeensa tyydyttäminen edellyttää
•	 tietoa mahdollisuuksista ja tarjolla olevista palveluista
•	 helposti saavutettavia ja vertailtavia palveluita
• 	 ratkaisukeskeistä palveluohjausta
•	 mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen
•	 taloudellista tukea palvelujen hankintaan
•	 turvallista ja luotettavaa ostoprosessia.
Munpalvelut.fi vastaa edellä mainittuihin tarpeisiin
niin kuntalaisen kuin palvelun tuottajankin näkökulmasta.
Lisäksi palvelusta on apua kaupungin tai kunnan palveluohjauksessa.
Miksi
munpalvelut.fi
kehitettiin?
8
munpalvelut.fi
Mitä
kaupunki saa?
9
munpalvelut.fi
Työssäni
asiakaspalvelussa
voin tarjota
luotettavaa apua
asiakkailleni!
Toimintamalli
ja alusta myös
muiden kaupun-
kien käyttöön.
Helppo
käyttää!
Mitä
kaupunki saa?
Nopeampaa
ja ajantasaista
palvelua!
Menestyviä
yrittäjiä
Tyytyväisempiä
asukkaita!
Elinvoimaisia
kaupunkeja!
Vanhukset
voivat asua
kotona
munpalvelut.fi 10
munpalvelut.fi
Mitä
kuntalainen saa?
munpalvelut.fi • CASE Siivouspalvelut 11
munpalvelut.fi
Voin valita itse
luotettavaa
siivouspalvelua.
Minulle jää
aikaa ja energiaa
mielekkääseen
tekemiseen!
Mitä
kuntalainen saa?
Helppo
käyttää!
Voin antaa
palautetta.
Muiden antama
palaute auttaa
palveluiden
vertailussa.
Voisiko täältä
hankkia myös
ruokapalvelun? Saisinko
täältä seuraa
teatterikäynnille?
munpalvelut.fi • CASE Siivouspalvelut 12
munpalvelut.fi
Mitä
yrittäjä saa?
munpalvelut.fi • CASE Siivouspalvelut 13
munpalvelut.fi
Kauppaa!
+ lisää asiakkaita
+ lisää tuottoa
Markkinointia!
+ uusi markkinapaikka
+ ilmaista www-näkyvyyttä
Verkosto!
+ ei enää yksinpuurtamista
+ sparrausapua oman alan
yrittäjiltä ja kaupungilta
Kehitystä!
+ palaute auttaa kehittämään
omaa toimintaa
+ toiveet muovaavat palveluita
ja laajentavat asiakaskuntaa
Tukea!
+ uudelle yritykselle starttiapua
+ kasvavalle yritykselle tukea
Yrittäjänä voin
osallistua palvelun
kehittämiseen!
munpalvelut.fi • CASE Siivouspalvelut 14
munpalvelut.fi
24/7www-näkyvyyttä
Yrittäjä hyötyy monin tavoin
– pieni panostus, suuri hyöty!
Molemmin-
puolinen luottamus.
Kun teen työni hyvin,
saan positiivista
palautetta ja se tuo
uusia asiakkaita!
munpalvelut.fi • CASE Siivouspalvelut 15
munpalvelut.fi
Ohjeita
sähköisen
palvelun
luomiseen
munpalvelut.fi 16
munpalvelut.fi
Mitä tulee huomioida
suunniteltaessa sähköistä palvelua?
1	
Valmistele,
esittele ja
tee päätös
Hahmota
päätöksen-
tekoprosessi
ja hae toimeen-
panolupa.
Ohjeita
sähköisen
palvelun
luomiseen
2 	
Hahmota
tarve ja
määrittele
sopiva
palvelu-
kokonaisuus.
3	
Varmista palvelun
kehittäminen
ja laajentaminen
•	 Suosi teknisessä toteutuksessa
	 avointa lähdekoodia, jonka 	
	 jaettavuus tukee sekä omien
	 että muiden palvelujen kehit-
	 tämistä ja uusien palvelu-
	 kokonaisuuksien lisäämistä.
•	 Osallista ja varmista
	 toimivat palautekanavat!
	 Palaute palvelun tarjoajilta
	 ja käyttäjiltä on tärkeä
	 työväline kehitystyössä.
•	 Hyödynnä laajentamisessa
	 mahdollista valtakunnallista,
	 alueellista tai sisällöllistä
	 kiinnostusta yhteistyöhön.
4	
Rakenna
verkosto
Varmista verkostosi
riittävä sitoutuminen,
tuki, neuvonta ja
koulutus, jotta palvelun
käyttöönotto sujuu hyvin.
Keskeiset kohderyhmät:
• 	palvelun tuottajat
• 	kaupungin ohjausta
	 ja neuvontaa tekevä 	
	palveluohjauksen
	henkilökunta
•	 kolmas sektori
•	kuntalaiset
• tekninen toteuttaja
• viestintä- ja markki-
	nointikumppani
5	
Resursoi ja budjetoi
•	 Henkilö- ja ostopalveluresurssit
• 	Palvelukuvausten luonti
• 	Asiakaspalvelun- ja ohjauksen
	 toimintamalli mm. koulutuksen
	 suunnittelu ja jalkautus
•	 Käyttöpalvelut mm. konesali-
	 palvelut tietoliikenneyhteyksi-
	 neen sekä tekninen tuki ja
	ylläpito
•	 Jatkuva palvelu mm. alustan 		
	 pienkehitys, uudet palvelu-
	 sovellukset, käyttöliittymä-
	 logiikka, tilaus-/hyväksyntä-/
	 seurantatyökulut, integraatiot
	 sisäisiin ja ulkoisiin rajapintoihin
•	 Tiedonhallinnan muutokset
•	 Mahdollisten ulkopuolisten
	 rahoituskanavien selvittäminen
•	 Palvelun viestintä ja markkinointi
	 sisäisille ja ulkoisille käyttäjille
6
Laadi
ratkaisu-
kuvaus
7
Huomioi
tieto-
suoja-
asiat
17
munpalvelut.fi
Onnistumisen avaimet
Voiko tulevaisuudessa olla asiakaslupaus toimintalupauksen sijaan?
Varmista, että asiakkuuksien hallinnan
keskeiset tehtäväalueet ovat kunnossa
• 	 asiakkuuksien tunnistaminen
• 	 asiakaslupaus
• 	 toimenpiteet asiakaslupauksen toteuttamiseksi
• 	 toiminnan kehittäminen saatujen tulosten ja palautteen perusteella
Uusi toimintatapa vaatii resursseja, asiakasymmärrystä ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
Palveluiden hallinnan keskeiset tehtävät ovat
•	 palvelujen tarjonta
•	 palvelujen kehittämisen toimintamalli
•	 palvelujen tuotteistus
•	 visualisointi ja asiakaskeskeinen viestintä
•	 tilausprosessin yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen
•	prosessikuvaukset
•	 kolmannen sektorin osallisuus
•	 palaute- ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen
•	 asema osana julkisen sektorin kokonaisarkkitehtuuria.
Ohjeita
sähköisen
palvelun
luomiseen
18
munpalvelut.fi
Asiakkaan
toive/tarve
Yrittäjän
vastaus
Yrittäjän
ongelma
Sähköisen palvelun
vastaus Palvelu
Helppo löydettävyys.
Hyvät markkinointikanavat
ja materiaalit.
Tarvitaan houkutteleva mainosmateriaali,
markkinointikanavat, nettisivut
-> ei aikaa / ei osaamista / ei rahaa.
Tarjoaa yrittäjille valmiin brändin, tyylikkäät
kotisivut, markkinointimateriaalia ja
kampanjoita, joihin osallistua.
Markkinointimateriaali
Hyvä tavoitettavuus.
Vastaa puhelimeen ja
sähköpostiviesteihin.
Ei ehdi vastata puhelimeen ja
sähköpostiin työaikana.
Tarjoaa varausjärjestelmän -> asiakkaille
hyvä tavoitettavuus ja yrittäjille uusia asiak-
kaita sillä aikaa, kun tekee omia töitään.
Markkinointikanavat
Tarkka hintatieto. Hyvin tuotteistettu palvelu.
Työn sisältö täytyy muotoilla asiakkaalle selvästi,
jotta yhteinen ymmärrys -> ei tuotteistusosaamista.
Tarjoaa valmiin tuotteistuspohjan,
johon syöttää omat tiedot ja hinnat.
Varausjärjestelmä
Tarkka tieto mitä työhön
sisältyy?
Hyvin tuotteistettu palvelu.
Työn sisältö täytyy muotoilla asiakkaalle selvästi,
jotta yhteinen ymmärrys -> ei tuotteistusosaamista.
Apuna tuotteistuksessa, kontakti asiakkaisiin
-> ymmärrys asiakkaan tarpeista.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
Tieto kuka tekee työn,
miten käytännössä toimii?
Hyvä aikataulutus, luotettava
tiimi, toimivat prosessit.
Yhteisymmärrys asiakkaan kanssa tarpeesta
ja odotuksista ei aina välity yrittäjälle selvästi.
Apuna tuotteistuksessa, kontakti asiakkaisiin
-> ymmärrys asiakkaan tarpeista.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
Mitä tapahtuu
peruutustilanteessa?
Siivooja sairas?
Toinen tekee työn.
Kuka tekee työn, jos yrittäjä sairastuu? Verkoston kautta löytyy luotettava sijainen. “Kaveriverkosto”
Siivoaako siivooja
omilla välineillä?
Asiakas sairas?
Varataan uusi aika.
Mistä saa töitä, jos asiakkaat peruuttavat?
Tarjoaa valmiin tuotteistuspohjan,
johon syöttää omat tiedot ja hinnat.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
Onko yritys luotettava? Hyvä tuotteistuslomake.
Yhteisymmärrys asiakkaan kanssa tarpeesta
ja odotuksista ei aina välity yrittäjälle selvästi.
Brändin ja kaupungin tuki tuo luottamusta,
vertaisarviointi ja akkreditointi (asiakastieto.fi).
Vahva brändi, jonka taustalla kau-
punki tuo luottamusta ja turvaa.
Miten siivooja saapuu
paikalle -> avainten vaihto,
oven avaus?
Hyvä vertaisarviointi
ja akkreditointi.
Uusilla asiakkailla ei aina ole luottamusta
pieniin yrityksiin.
Helpottaa asiakashankintaa, työ on
varmempaa, hallinointityötä vähemmän,
joten yrittäjien kuormittuminen vähenee.
Yhdistää toimintoja samaan
paikkaan/samalle henkilölle,
jolloin resurssit säästyy.
Onko asiakas paikalla
siivouksen ajan?
On ajoissa, ystävällinen palvelu
ja selvästi sovitut toimintatavat.
Kiireeltään ja väsymykseltään
ei aina jaksa olla ystävällinen asiakkaille.
Valmis tuotteistuslomake.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
Millaista siivousjälkeä? Sovitaan tilausvaiheessa.
Kaikkea ei aina muista kysyä tilausvaiheessa,
jos ei ole “tarkastuslistaa”.
Valmis tuotteistuslomake.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
Siivoukseen kuluva aika?
Hyvä laatu, hyvät menetelmät,
tieto asunnon lähtötilanteen
siisteystasosta.
Tarkka hintatieto.
Yksi palvelun vastaanottaja kartoittaa
tilannetta tai tuotteistuslomakkeen kautta.
Yhdistää toimintoja samaan
paikkaan/samalle henkilölle,
jolloin resurssit säästyy.
Tuleeko siivooja uudelleen?
Siisteystaso vaikuttaa,
tieto oltava.
Asiakkaalla toisinaan virheellinen käsitys oman
asunnon siisteydestä, kuluvasta työajasta jne.
Helppo ajanvarausjärjestelmä toimii
yhden käyttöliittymän kautta.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
Milloin lähtee pois kotoa?
Koska asiakas voi palata
kotiin? Todellinen siivousaika.
Selkeä varausjärjestelmä.
Ei muista aina varata lähtiessä seuraavaa aikaa,
jos ei ole vakisiivousvuoroa. Työt sijoittuvat
epätasaisesti, toisinaan kiire, toisinaan ei töitä
Helppo työajanseurantajärjestelmä toimii
yhden käyttöliittymän kautta.
Työajanseurantajärjestelmä
Täytyykö muistaa jotain,
varata uusi aika tai
tilata lasku tms.?
Työajanseurantajärjestelmä,
lähettää viestin, jättää lapun tms.
(esimerkkiä hotellisiivouksesta?)
Työajan tarkka seuranta ja tiedon välitys
asiakkaalle on työlästä, koska täytyisi tehdä
heti, mutta aina ei ole puhelinnumeroa jne.
Helpottaa töiden ottamista itselle
sopivaan aikaan.
Pooli ylimääräisestä
työstä non-stop.
Jääkö avain siivoojalle?
Luotettavuus, hankaluus,
jos aina täytyy avata ovi.
Järjestelmä, joka ehdottaa
uusia aikoja.
Asiakkaan itsenäinen asioiminen, ajan
varaaminen ja peruminen ei ole mahdollista.
Valmis tarkastuslista ja tuotteistuspohja.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
Sovittava tarkasti etukäteen. Hyvä tarkastuslista.
Tarjoaa ammattilaisten apua ja ohjausta
yrittäjän tarpeisiin räätälöitynä.
Yritysneuvontaa ongelmissa
ja esim. kasvuvaiheessa.
Halu ja motivaatio
kasvattaa liiketoimintaa.
Ei keinoja ja aikaa laajentaa yritystoimintaa,
kynnys ottaa yhteyttä yritysneuvojiin toisinaan suuri.
Mahdollisuus verkostoitua oman alan
yrittäjien kanssa.
Tarjoaa verkostoitumis- ja
kehitystapaamisia yrittäjille.
Kaipaa työyhteisöä.
Yksinäinen puurtaminen ahdistaa toisinaan, työ-
kavereiden sosiaalinen seura ja vertaistuki tarpeen.
Isompi porukka saman alan yrittäjiä voi
toteuttaa yhteisiä kampanjoita, jolloin
kustannukset pienet, mutta volyymi suuri.
Luotettava tuttu porukka,
oma työverkosto ja vertaistuki.
Haluaisi osallistua/ järjestää
kampanjoita.
Yksin ei ole resursseja.
Kaikki samalta luukulta,
yksillä tunnuksilla.
CASE
Kotisiivous-
palvelun
osto ja
toteutus:
haasteet
ja ratkaisut
Tilaus
Työ
Jälkityö
KAAVIO:Turku6AikaAOA,MaijuKinnunen
19
palvelun
Palvelu
miin brändin, tyylikkäät
ntimateriaalia ja
osallistua.
Markkinointimateriaali
stelmän -> asiakkaille
ja yrittäjille uusia asiak-
n tekee omia töitään.
Markkinointikanavat
teistuspohjan,
tiedot ja hinnat.
Varausjärjestelmä
essa, kontakti asiakkaisiin
kaan tarpeista.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
essa, kontakti asiakkaisiin
kaan tarpeista.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
ytyy luotettava sijainen. “Kaveriverkosto”
teistuspohjan,
tiedot ja hinnat.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
in tuki tuo luottamusta,
kreditointi (asiakastieto.fi).
Vahva brändi, jonka taustalla kau-
punki tuo luottamusta ja turvaa.
ankintaa, työ on
intityötä vähemmän,
mittuminen vähenee.
Yhdistää toimintoja samaan
paikkaan/samalle henkilölle,
jolloin resurssit säästyy.
make.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
make.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
anottaja kartoittaa
stuslomakkeen kautta.
Yhdistää toimintoja samaan
paikkaan/samalle henkilölle,
jolloin resurssit säästyy.
ärjestelmä toimii
än kautta.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
antajärjestelmä toimii
än kautta.
Työajanseurantajärjestelmä
tamista itselle Pooli ylimääräisestä
työstä non-stop.
a ja tuotteistuspohja.
Hyvä tuotteistus työlle
valmiilla lomakkeella.
ten apua ja ohjausta
äätälöitynä.
Yritysneuvontaa ongelmissa
ja esim. kasvuvaiheessa.
stoitua oman alan Tarjoaa verkostoitumis- ja
kehitystapaamisia yrittäjille.
man alan yrittäjiä voi
mpanjoita, jolloin
t, mutta volyymi suuri.
Luotettava tuttu porukka,
oma työverkosto ja vertaistuki.
Kaikki samalta luukulta,
yksillä tunnuksilla.
munpalvelut.fi
CASE
Kotisiivous
palvelun
osto ja
toteutus:
haasteet
ja ratkaisut
• Kaupungin järjestämisvastuu?
• Netin kautta, palvelutorin kautta,
	 Hyvä tavoitettavuus, yhteiset tapahtumat,
	 mainoskampanjat, medianäkyvyys, messuosastot jne.
• Ilmoitustaulut -> terveyskeskukset, neuvolat, taloyhtiöt, 	
	 vuokranantajat ym. (mm. VVO, TVT-asunnot, kirjastot, 	
	 Ruusukortteli, Poiju, lähikaupat, pankit, perhetalot, 	
	 työväenopistot, harrastuspaikat, urheilupaikat, kerhot, 	
	 käsityökeskukset, kahvilat, ravintolat, päiväkodit jne.)
• Näkö- ja kuulovammaisten ym. järjestöjen paikat voisivat	
	 erikoistua johonkin tiettyyn ryhmään ja näin saada
	 lisäarvoa tietyn asiakasryhmän keskuudessa.
• Internet: some, facebook, instagram, google,
• Lehdet, katumainokset, bussit
• Televisio, radio
• Vertaismarkkinointi, blogit ym. tiedottaminen
• QR-koodi tms. ilmoitustauluille nuorille, niin
	 ei tarvitse ottaa mukaan revittäviä lappuja.
Olisiko yhteinen asiakas-
palvelija, joka ottaisi
työt vastaan ja välittäisi
pooliin, arvioisi tarpeen,
aikataulun ym. ja
tekisi tarjouksen, kävisi
tarvittaessa tekemässä
kartoituskäynnit?
Palvelun
sisältö Käyntikortit, flyerit, lahjakortit, internetsivut
-> valmiit pohjat, joissa palvelutorin logot ym.
Pohja helposti kustomoitavissa omilla teksteillä ja kuvilla.
Mitä täytyy tietää,
että voi myydä työn?
Annetaanko tiedot
liittymisvaiheessa
vai myöhemmin?
Miten, milloin
video kuvataan?
Liittymisvaiheessa annettu perustiedot,
jonka perusteella ohjataan yrittäjälle parhaiten
sopivaan tilaisuuteen. Tilaisuus ei ole pakollinen.
Yhteiset liittymispäivät esim. kuukausittain uusille
jäsenille, jolloin kuvataan videoita ja valokuvia
non-stopina. Tuotteistamisinfoa, brändäystä,
aloitusmateriaali, brändäysinfo, kaiken tarpeellisen
materiaalin jakaminen.
Mahdollisuus verkostoitumiseen ja tiiminmuodos-
tukseen, sparrausta, workshoppausta, myydä työtä
toimijoille, yhteistyö saman alan toimijoiden kanssa.
Yhteistyö esim. Kupittaan yrityskeskittymän
kanssa tai selkomahdollisuudet.
Saman alan yittäjät voivat verkostoitua ja perustaa tiimejä,
joiden kesken jakaa töitä ja hommia, auttaa toisiaan
tarvittaessa, esimerkiksi sairastapauksissa, hankkia
yhteisiä työvälineitä ja esimerkiksi yhteisesti kustantaa
ammattilaispalveluita, yhteinen toimistohenkilö tms.
Luottamus
syntyy mm.
• ystävällinen palvelu
• video
• kuvat
• tarina
• varma hinta
• tieto mitä saa
Kunta puolueettomana toimijana tuo turvaa ja luotettavuutta.
Akkreditointi ja hyvä brändäys houkuttelee mukaan pieniä
yrittäjiä, joilla itse ei ole varaa
maksaa brändäyksestä.
Mahdollisuus
yhteisiin palveluihin
kuten ajanvaraus,
työajanseuranta,
laskupohjat ym.
palvelutorin kautta
Miten toteutetaan käytännössä,
ettei kukaan joudu jäädä odottelemaan,
jos kukaan ei ehdikään siivoamaan?
Vai meneekö kaikki työt pooliin, josta
poimitaan parhaat ja sieltä otetaan omat,
vai tarjotaanko perusajanvarauksen lisäksi
non-stop-palvelua, jolloin saa vapaana
olevan siivoajan heti kotiinsa
hieman halvemmalla?
Tuoko lisäarvoa vai lisääkö huonon palvelun riskiä?
Voisiko toimia myöhemmässä vaiheessa,
kun vakiintunut käytäntö, tuttu tiimi,
jos non-stop olisi aina yhden tiimin sisällä.
Voisi olla esimerkiksi muotoilija-
vetoista asiakaslähtöistä ongelman-
ratkaisua, tarpeen selvittämistä,
esim. kasvuvaiheessa ja haasteissa.
Valmiita rahoituksenhakukaavakkeita yms.
Tarjotaan työkaluja, selkomahdollisuudet?
Ei tarvita muita
järjestelmiä ja
tunnuksia, kaikki
toimii helposti
samassa palvelussa.
Muotoilija/yritys voisi itse olla osa palvelutoria ja tarjota joko
kunnan rahoittamana tai myyntipalveluna tiimeille työtä.
Vastaa yrittäjien ongelmiin, neuvoo eteenpäin, vie viestin
tarvittaessa eteenpäin, kuuntelee huolet ja ideat,
toimii “pankkina”.
KAAVIO:Turku6AikaAOA,MaijuKinnunen
Tarjotaan verkostoitumis-
tapaamisia ja liittymis-
vaiheessa arvioidaan omat
tarpeet sekä kiinnostus osallis-
tua tapahtumiin, kartoitetaan
minkälaisiin tapaamisiin
haluaa mukaan ja haluaako
aktiivisesti toimia vai seurailla.
20
munpalvelut.fi
Huomioi nämä
teknisessä toteutuksessa
Teknisen alustan käyttöönotto ja organisaation tekniseen toimintaympäristöön
sovittaminen vaativat tieto- ja järjestelmäarkkitehtuuria koskevia valintoja.
•	 Alusta käyttää vahvaa tunnistautumista käyttäjien rekisteröinnin yhteydessä. Tämä ominaisuus
	 vaatii alustan liittämistä ulkoiseen vahvan tunnistautumisen tarjoavaan palveluun. Tunnistautumiseen 	
	 voidaan käyttää esimerkiksi kansallista tunnistus.fi-palvelua tai kunnan omaa tunnistamisratkaisua.
• 	Palvelun käyttämät tiedot voidaan hallita joko alustaratkaisun laajuudella tai alusta voidaan
	 liittää kaupungin tai kansallisiin perustietovarantoihin. Alustan käyttämiä tietoryhmiä ovat
	 asiakas-, palvelu-, palveluntuottaja- ja asiointitiedot.
•	 Eri palvelutyyppien toteutus alustalle voi vaatia liittymien toteuttamista kunnan operatiivisiin
	 järjestelmiin. Nämä järjestelmät voivat liittyä yksittäisiin palvelutyyppeihin tai ne voivat liittyä
	 yleisiin palveluissa käytettäviin toimintoihin, kuten maksamiseen tai ajanvaraukseen.
•	 Käyttöönoton yhteydessä tulee päättää alustan liittämisestä osaksi muita organisaation
	 verkkopalveluja, kuten viestinnällisiä www-sivuja.
Ohjeita
sähköisen
palvelun
luomiseen
21
munpalvelut.fi
Palvelun tekninen ympäristö ja palvelimet
Palvelimet ja niiden roolit
Munpalvelut.fi-verkkopalvelun käyttöliittymän palvelin:
•	 Virtuaalinen VMware
•	 1 vCPU, Intel Xeon E5-2660 2.20Ghz Hypertheading
•	 Muisti 4 Gb
•	 Levyasema 64 Gb
•	 Käyttöjärjestelmä Windows Server 2012 R2
Muut asennukset
•	 .NET Framework 4.6
•	 .NET Core (https://www.microsoft.com/net/core#windows)
•	 IIS Rooli enabluituna .NET-sovelluksille
•	 HttpPlatformHandler v1.2
Backend-palvelin
•	 Virtuaalinen Wmware
•	 4 vCPU
•	 Muisti 4 Gb
•	 Levyasema 40 Gb
•	 Käyttöjärjestelmä UBUNTU Linux
Muut asennukset
•	 PostgreSQL 9.3.14
• 	NGINX 1.4.6 (Ubuntu)
Ohjeita
sähköisen
palvelun
luomiseen
22
munpalvelut.fi
Kiinnostuitko?
Voit tiedustella kokemuksia ja
neuvoja munpalvelut.fi-tiimiläisiltä.
Turun kaupunki
•	 Päivi Penkkala, kehityspäällikkö
	paivi.penkkala@turku.fi
Sitra
• 	 Antti Larsio, vanhempi neuvonantaja
	antti.larsio@sitra.fi
•	 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija
	eeva.paivarinta@sitra.fi
munpalvelut.fi
Kiinnostuitko?
Tutustu:
munpalvelut.fi
23

More Related Content

What's hot

Evolta digitointi 2018
Evolta digitointi 2018Evolta digitointi 2018
Evolta digitointi 2018
Lupapiste
 
Kuntamarkkinat 2014 - Digitalmikkeli-tietoisku: MPY - Säästöä vanhuspalveluih...
Kuntamarkkinat 2014 - Digitalmikkeli-tietoisku: MPY - Säästöä vanhuspalveluih...Kuntamarkkinat 2014 - Digitalmikkeli-tietoisku: MPY - Säästöä vanhuspalveluih...
Kuntamarkkinat 2014 - Digitalmikkeli-tietoisku: MPY - Säästöä vanhuspalveluih...
Digitalmikkeli
 
03 Digitalisoituva asiakaspolku Anssi Okkonen Elisa
03 Digitalisoituva asiakaspolku Anssi Okkonen Elisa03 Digitalisoituva asiakaspolku Anssi Okkonen Elisa
03 Digitalisoituva asiakaspolku Anssi Okkonen Elisa
Customer Experience Professionals Association
 
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluinEspoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
Hannes Rauhala
 
Palveluväylä yrityksen sähköisissä palveluissa - Yritys-Suomen asiakasraatipä...
Palveluväylä yrityksen sähköisissä palveluissa - Yritys-Suomen asiakasraatipä...Palveluväylä yrityksen sähköisissä palveluissa - Yritys-Suomen asiakasraatipä...
Palveluväylä yrityksen sähköisissä palveluissa - Yritys-Suomen asiakasraatipä...
Merja Heinonen
 
Asiakkaan sähköiset julkiset palvelut
Asiakkaan sähköiset julkiset palvelutAsiakkaan sähköiset julkiset palvelut
Asiakkaan sähköiset julkiset palvelut
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Asiointitili - Innofactor
Asiointitili - InnofactorAsiointitili - Innofactor
Asiointitili - Innofactor
Pekka Muukkonen
 
Kanta-Häme - Oma Häme
Kanta-Häme - Oma HämeKanta-Häme - Oma Häme
01 CXPA Finland Kevättapaaminen Tervetuloa Anna-Mari Ylihurula Elisa
01 CXPA Finland Kevättapaaminen Tervetuloa Anna-Mari Ylihurula Elisa01 CXPA Finland Kevättapaaminen Tervetuloa Anna-Mari Ylihurula Elisa
01 CXPA Finland Kevättapaaminen Tervetuloa Anna-Mari Ylihurula Elisa
Customer Experience Professionals Association
 

What's hot (10)

Evolta digitointi 2018
Evolta digitointi 2018Evolta digitointi 2018
Evolta digitointi 2018
 
Kuntamarkkinat 2014 - Digitalmikkeli-tietoisku: MPY - Säästöä vanhuspalveluih...
Kuntamarkkinat 2014 - Digitalmikkeli-tietoisku: MPY - Säästöä vanhuspalveluih...Kuntamarkkinat 2014 - Digitalmikkeli-tietoisku: MPY - Säästöä vanhuspalveluih...
Kuntamarkkinat 2014 - Digitalmikkeli-tietoisku: MPY - Säästöä vanhuspalveluih...
 
03 Digitalisoituva asiakaspolku Anssi Okkonen Elisa
03 Digitalisoituva asiakaspolku Anssi Okkonen Elisa03 Digitalisoituva asiakaspolku Anssi Okkonen Elisa
03 Digitalisoituva asiakaspolku Anssi Okkonen Elisa
 
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluinEspoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
 
Palveluväylä yrityksen sähköisissä palveluissa - Yritys-Suomen asiakasraatipä...
Palveluväylä yrityksen sähköisissä palveluissa - Yritys-Suomen asiakasraatipä...Palveluväylä yrityksen sähköisissä palveluissa - Yritys-Suomen asiakasraatipä...
Palveluväylä yrityksen sähköisissä palveluissa - Yritys-Suomen asiakasraatipä...
 
Asiakkaan sähköiset julkiset palvelut
Asiakkaan sähköiset julkiset palvelutAsiakkaan sähköiset julkiset palvelut
Asiakkaan sähköiset julkiset palvelut
 
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
 
Asiointitili - Innofactor
Asiointitili - InnofactorAsiointitili - Innofactor
Asiointitili - Innofactor
 
Kanta-Häme - Oma Häme
Kanta-Häme - Oma HämeKanta-Häme - Oma Häme
Kanta-Häme - Oma Häme
 
01 CXPA Finland Kevättapaaminen Tervetuloa Anna-Mari Ylihurula Elisa
01 CXPA Finland Kevättapaaminen Tervetuloa Anna-Mari Ylihurula Elisa01 CXPA Finland Kevättapaaminen Tervetuloa Anna-Mari Ylihurula Elisa
01 CXPA Finland Kevättapaaminen Tervetuloa Anna-Mari Ylihurula Elisa
 

Similar to Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori

Palvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin Tampereella
Palvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin TampereellaPalvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin Tampereella
Palvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin Tampereella
Sitra / Hyvinvointi
 
Suomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittelySuomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittely
Suomidigi
 
Digitaalisten palveluiden johtaminen differo oy
Digitaalisten palveluiden johtaminen differo oyDigitaalisten palveluiden johtaminen differo oy
Digitaalisten palveluiden johtaminen differo oy
Differo Oy
 
Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen
Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseenYrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen
Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen
Suomen Yrittäjät
 
Menesty webissä vuonna 2014
Menesty webissä vuonna 2014Menesty webissä vuonna 2014
Menesty webissä vuonna 2014
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palauteDigitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
DigitalHelsinki
 
Asiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminenAsiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminen
MomentGroupOy
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-hanke
 
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalveluPetri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta
Asiakkuuksien ja palveluiden hallintaAsiakkuuksien ja palveluiden hallinta
Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta
Juha Malmivirta
 
CxO Academy - Run IT like business
CxO Academy - Run IT like businessCxO Academy - Run IT like business
CxO Academy - Run IT like business
CxO Professional Oy
 
Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...
Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...
Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...
Hanna P. Korhonen
 
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Suomen Ekonomit
 
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Kolmas Lähde
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016
Kela
 
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osaValinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkostoKansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kehittämiskeskus Oy Häme
 
Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.
Valtiovarainministeriö
 
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-RautaMatkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
Jussi-Pekka Erkkola
 

Similar to Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori (20)

Palvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin Tampereella
Palvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin TampereellaPalvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin Tampereella
Palvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin Tampereella
 
Suomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittelySuomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittely
 
Digitaalisten palveluiden johtaminen differo oy
Digitaalisten palveluiden johtaminen differo oyDigitaalisten palveluiden johtaminen differo oy
Digitaalisten palveluiden johtaminen differo oy
 
Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen
Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseenYrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen
Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen
 
Menesty webissä vuonna 2014
Menesty webissä vuonna 2014Menesty webissä vuonna 2014
Menesty webissä vuonna 2014
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palauteDigitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
 
Asiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminenAsiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminen
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
 
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalveluPetri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
 
Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta
Asiakkuuksien ja palveluiden hallintaAsiakkuuksien ja palveluiden hallinta
Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta
 
CxO Academy - Run IT like business
CxO Academy - Run IT like businessCxO Academy - Run IT like business
CxO Academy - Run IT like business
 
Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...
Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...
Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...
 
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
 
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016
 
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osaValinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
 
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkostoKansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkosto
 
Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.
 
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-RautaMatkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
 

More from Sitra / Hyvinvointi

Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Sitra / Hyvinvointi
 
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Sitra / Hyvinvointi
 
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Sitra / Hyvinvointi
 
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 printPirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Sitra / Hyvinvointi
 
Sitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra seb 20210325_harri rantanenSitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra / Hyvinvointi
 
Sitra rise of the pilots janne enberg
Sitra rise of the pilots janne enbergSitra rise of the pilots janne enberg
Sitra rise of the pilots janne enberg
Sitra / Hyvinvointi
 
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuroRise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Sitra / Hyvinvointi
 
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Sitra / Hyvinvointi
 
Building blocks for fair digital society
Building blocks for fair digital societyBuilding blocks for fair digital society
Building blocks for fair digital society
Sitra / Hyvinvointi
 
Europe rules – making the fair data economy flourish
Europe rules – making the fair data economy flourishEurope rules – making the fair data economy flourish
Europe rules – making the fair data economy flourish
Sitra / Hyvinvointi
 
Data balance sheet
Data balance sheet Data balance sheet
Data balance sheet
Sitra / Hyvinvointi
 
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
Sitra / Hyvinvointi
 
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Sitra / Hyvinvointi
 
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Sitra / Hyvinvointi
 
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaaGAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
Sitra / Hyvinvointi
 
Notes sensotrend sustainable use-of-data
Notes sensotrend sustainable use-of-dataNotes sensotrend sustainable use-of-data
Notes sensotrend sustainable use-of-data
Sitra / Hyvinvointi
 
Fair data economy score intro
Fair data economy score introFair data economy score intro
Fair data economy score intro
Sitra / Hyvinvointi
 
Pres parikka 040221
Pres parikka 040221Pres parikka 040221
Pres parikka 040221
Sitra / Hyvinvointi
 
Sitra data strategy
Sitra data strategySitra data strategy
Sitra data strategy
Sitra / Hyvinvointi
 
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
Sitra / Hyvinvointi
 

More from Sitra / Hyvinvointi (20)

Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
 
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
 
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
 
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 printPirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
 
Sitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra seb 20210325_harri rantanenSitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra seb 20210325_harri rantanen
 
Sitra rise of the pilots janne enberg
Sitra rise of the pilots janne enbergSitra rise of the pilots janne enberg
Sitra rise of the pilots janne enberg
 
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuroRise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
 
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
 
Building blocks for fair digital society
Building blocks for fair digital societyBuilding blocks for fair digital society
Building blocks for fair digital society
 
Europe rules – making the fair data economy flourish
Europe rules – making the fair data economy flourishEurope rules – making the fair data economy flourish
Europe rules – making the fair data economy flourish
 
Data balance sheet
Data balance sheet Data balance sheet
Data balance sheet
 
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
 
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
 
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
 
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaaGAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
 
Notes sensotrend sustainable use-of-data
Notes sensotrend sustainable use-of-dataNotes sensotrend sustainable use-of-data
Notes sensotrend sustainable use-of-data
 
Fair data economy score intro
Fair data economy score introFair data economy score intro
Fair data economy score intro
 
Pres parikka 040221
Pres parikka 040221Pres parikka 040221
Pres parikka 040221
 
Sitra data strategy
Sitra data strategySitra data strategy
Sitra data strategy
 
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
 

Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori

 • 2. munpalvelut.fi Tämä opas auttaa • pohtimaan, miten asiakkaat ja palvelun tuottajat löytävät toisensa entistä paremmin • tunnistamaan digitaalisen palvelun edut ja esittelemään ne päätöksentekijöille, palvelun tuottajille (yrityksille, 3. ja julkiselle sektorille) sekä palveluohjaajille ja asiakkaille • valmistelemaan päätöstä digitaaliseen palveluun siirtymisestä, käyttöönotosta ja avaamisesta. Sisältö 3 Mikä munpalvelut.fi on? 6 Miksi munpalvelut.fi kehitettiin? 9 Mitä kunta saa? 11 Mitä kuntalainen saa? 13 Mitä yrittäjä saa? 16 Ohjeita sähköisen palvelun luomiseen 23 Kiinnostuitko? 2
 • 4. munpalvelut.fi Palvelut Tuottajat + Käyttäjät = munpalvelut.fi Munpalvelut.fi kerää arkea helpottavat palvelut yhteen osoitteeseen. Verkkosivulla voi vertailla alueen palvelutarjontaa ja tilata sopivimman palvelun. Munpalvelut.fi on Turun kaupungin ylläpitämä sähköinen alusta vastuullisille paikallisille yrittäjille ja yrityksille. Luotettavuus varmis- tetaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n maksuttomalla Zeckit-palvelulla, joka tarkastaa yrityksen tiedot ja suositukset. Palvelu on syntynyt Turun kaupungin toteuttaman, Turun kaupungin ja Sitran rahoittaman hankkeen tuloksena vuosina 2015–2016. Kehitystyö ja toteutus tehtiin yhdessä innovatiivisten yhteistyö- kumppaneiden kanssa: Suomen Tilaajavastuu Oy, Sofokus Oy, Citrus Oy, Zeeland Family Oyj ja 6Aika Osallisuus ja Asiakkuus- kärkihankkeen Turun osatoteutus. Mikä on munpalvelut.fi? 4
 • 5. munpalvelut.fi Turussa munpalvelut.fi-pilotti yhdisti siivouspalvelua tarvitsevat seniorit ja palvelun tuottajat Kaupunki Kuntalaiset Tuottajat Mikä on munpalvelut.fi? 5
 • 7. munpalvelut.fi Yksi palvelu, kolme tahoa hyötyy! Helppo löytää • Alueen palvelut ovat asiakkaiden löydettävissä helposti yhdestä osoitteesta munpalvelut.fi. • Palvelujen tarjoajat voivat kohdata asiakkaat kaupungin hallinnoimalla alustalla ja tarjota palvelujaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Palveluohjaukselle toimiva työväline • Julkinen sektori on liiketoiminnan kehittymisen apuri ja edesauttaja. • Kunnat tuottavat lakisääteisiä palvelujaan ja ohjaavat aktiivisesti asiakkaita/asukkaita myös yksityiselle ja 3. sektorin palvelujen piiriin. • Palveluohjauksen prosessissa syntyy uutta ja aiempaa tarkempaa tietoa asiakaskunnan palvelutarpeista. Tätä tietoa julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat voivat jalostaa oman toimintansa kehittämiseen. Oikeat palvelut oikeaan aikaan haluaville ja tarvitseville • Asiakaspalvelun toimintamalli rakentuu sähköisten, asiakastarvelähtöisesti koostettavien palvelukuvausten ympärille. • Asiakas löytää sivuston kautta kattavasti tiedot hänelle tarjolla olevista luotettavista palveluista sekä niihin liittyvästä asioinnista ja voi valita niistä itselle sopivimman. • Itsepalvelu mahdollistaa omatoimisen asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta. Miksi munpalvelut.fi kehitettiin? 7
 • 8. munpalvelut.fi Suomessa on 1,4 miljoonaa ikäihmistä, joista miljoona asuu kotonaan ilman palveluja Heidän palvelutarpeensa tyydyttäminen edellyttää • tietoa mahdollisuuksista ja tarjolla olevista palveluista • helposti saavutettavia ja vertailtavia palveluita • ratkaisukeskeistä palveluohjausta • mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen • taloudellista tukea palvelujen hankintaan • turvallista ja luotettavaa ostoprosessia. Munpalvelut.fi vastaa edellä mainittuihin tarpeisiin niin kuntalaisen kuin palvelun tuottajankin näkökulmasta. Lisäksi palvelusta on apua kaupungin tai kunnan palveluohjauksessa. Miksi munpalvelut.fi kehitettiin? 8
 • 10. munpalvelut.fi Työssäni asiakaspalvelussa voin tarjota luotettavaa apua asiakkailleni! Toimintamalli ja alusta myös muiden kaupun- kien käyttöön. Helppo käyttää! Mitä kaupunki saa? Nopeampaa ja ajantasaista palvelua! Menestyviä yrittäjiä Tyytyväisempiä asukkaita! Elinvoimaisia kaupunkeja! Vanhukset voivat asua kotona munpalvelut.fi 10
 • 12. munpalvelut.fi Voin valita itse luotettavaa siivouspalvelua. Minulle jää aikaa ja energiaa mielekkääseen tekemiseen! Mitä kuntalainen saa? Helppo käyttää! Voin antaa palautetta. Muiden antama palaute auttaa palveluiden vertailussa. Voisiko täältä hankkia myös ruokapalvelun? Saisinko täältä seuraa teatterikäynnille? munpalvelut.fi • CASE Siivouspalvelut 12
 • 14. munpalvelut.fi Kauppaa! + lisää asiakkaita + lisää tuottoa Markkinointia! + uusi markkinapaikka + ilmaista www-näkyvyyttä Verkosto! + ei enää yksinpuurtamista + sparrausapua oman alan yrittäjiltä ja kaupungilta Kehitystä! + palaute auttaa kehittämään omaa toimintaa + toiveet muovaavat palveluita ja laajentavat asiakaskuntaa Tukea! + uudelle yritykselle starttiapua + kasvavalle yritykselle tukea Yrittäjänä voin osallistua palvelun kehittämiseen! munpalvelut.fi • CASE Siivouspalvelut 14
 • 15. munpalvelut.fi 24/7www-näkyvyyttä Yrittäjä hyötyy monin tavoin – pieni panostus, suuri hyöty! Molemmin- puolinen luottamus. Kun teen työni hyvin, saan positiivista palautetta ja se tuo uusia asiakkaita! munpalvelut.fi • CASE Siivouspalvelut 15
 • 17. munpalvelut.fi Mitä tulee huomioida suunniteltaessa sähköistä palvelua? 1 Valmistele, esittele ja tee päätös Hahmota päätöksen- tekoprosessi ja hae toimeen- panolupa. Ohjeita sähköisen palvelun luomiseen 2 Hahmota tarve ja määrittele sopiva palvelu- kokonaisuus. 3 Varmista palvelun kehittäminen ja laajentaminen • Suosi teknisessä toteutuksessa avointa lähdekoodia, jonka jaettavuus tukee sekä omien että muiden palvelujen kehit- tämistä ja uusien palvelu- kokonaisuuksien lisäämistä. • Osallista ja varmista toimivat palautekanavat! Palaute palvelun tarjoajilta ja käyttäjiltä on tärkeä työväline kehitystyössä. • Hyödynnä laajentamisessa mahdollista valtakunnallista, alueellista tai sisällöllistä kiinnostusta yhteistyöhön. 4 Rakenna verkosto Varmista verkostosi riittävä sitoutuminen, tuki, neuvonta ja koulutus, jotta palvelun käyttöönotto sujuu hyvin. Keskeiset kohderyhmät: • palvelun tuottajat • kaupungin ohjausta ja neuvontaa tekevä palveluohjauksen henkilökunta • kolmas sektori • kuntalaiset • tekninen toteuttaja • viestintä- ja markki- nointikumppani 5 Resursoi ja budjetoi • Henkilö- ja ostopalveluresurssit • Palvelukuvausten luonti • Asiakaspalvelun- ja ohjauksen toimintamalli mm. koulutuksen suunnittelu ja jalkautus • Käyttöpalvelut mm. konesali- palvelut tietoliikenneyhteyksi- neen sekä tekninen tuki ja ylläpito • Jatkuva palvelu mm. alustan pienkehitys, uudet palvelu- sovellukset, käyttöliittymä- logiikka, tilaus-/hyväksyntä-/ seurantatyökulut, integraatiot sisäisiin ja ulkoisiin rajapintoihin • Tiedonhallinnan muutokset • Mahdollisten ulkopuolisten rahoituskanavien selvittäminen • Palvelun viestintä ja markkinointi sisäisille ja ulkoisille käyttäjille 6 Laadi ratkaisu- kuvaus 7 Huomioi tieto- suoja- asiat 17
 • 18. munpalvelut.fi Onnistumisen avaimet Voiko tulevaisuudessa olla asiakaslupaus toimintalupauksen sijaan? Varmista, että asiakkuuksien hallinnan keskeiset tehtäväalueet ovat kunnossa • asiakkuuksien tunnistaminen • asiakaslupaus • toimenpiteet asiakaslupauksen toteuttamiseksi • toiminnan kehittäminen saatujen tulosten ja palautteen perusteella Uusi toimintatapa vaatii resursseja, asiakasymmärrystä ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Palveluiden hallinnan keskeiset tehtävät ovat • palvelujen tarjonta • palvelujen kehittämisen toimintamalli • palvelujen tuotteistus • visualisointi ja asiakaskeskeinen viestintä • tilausprosessin yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen • prosessikuvaukset • kolmannen sektorin osallisuus • palaute- ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen • asema osana julkisen sektorin kokonaisarkkitehtuuria. Ohjeita sähköisen palvelun luomiseen 18
 • 19. munpalvelut.fi Asiakkaan toive/tarve Yrittäjän vastaus Yrittäjän ongelma Sähköisen palvelun vastaus Palvelu Helppo löydettävyys. Hyvät markkinointikanavat ja materiaalit. Tarvitaan houkutteleva mainosmateriaali, markkinointikanavat, nettisivut -> ei aikaa / ei osaamista / ei rahaa. Tarjoaa yrittäjille valmiin brändin, tyylikkäät kotisivut, markkinointimateriaalia ja kampanjoita, joihin osallistua. Markkinointimateriaali Hyvä tavoitettavuus. Vastaa puhelimeen ja sähköpostiviesteihin. Ei ehdi vastata puhelimeen ja sähköpostiin työaikana. Tarjoaa varausjärjestelmän -> asiakkaille hyvä tavoitettavuus ja yrittäjille uusia asiak- kaita sillä aikaa, kun tekee omia töitään. Markkinointikanavat Tarkka hintatieto. Hyvin tuotteistettu palvelu. Työn sisältö täytyy muotoilla asiakkaalle selvästi, jotta yhteinen ymmärrys -> ei tuotteistusosaamista. Tarjoaa valmiin tuotteistuspohjan, johon syöttää omat tiedot ja hinnat. Varausjärjestelmä Tarkka tieto mitä työhön sisältyy? Hyvin tuotteistettu palvelu. Työn sisältö täytyy muotoilla asiakkaalle selvästi, jotta yhteinen ymmärrys -> ei tuotteistusosaamista. Apuna tuotteistuksessa, kontakti asiakkaisiin -> ymmärrys asiakkaan tarpeista. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. Tieto kuka tekee työn, miten käytännössä toimii? Hyvä aikataulutus, luotettava tiimi, toimivat prosessit. Yhteisymmärrys asiakkaan kanssa tarpeesta ja odotuksista ei aina välity yrittäjälle selvästi. Apuna tuotteistuksessa, kontakti asiakkaisiin -> ymmärrys asiakkaan tarpeista. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. Mitä tapahtuu peruutustilanteessa? Siivooja sairas? Toinen tekee työn. Kuka tekee työn, jos yrittäjä sairastuu? Verkoston kautta löytyy luotettava sijainen. “Kaveriverkosto” Siivoaako siivooja omilla välineillä? Asiakas sairas? Varataan uusi aika. Mistä saa töitä, jos asiakkaat peruuttavat? Tarjoaa valmiin tuotteistuspohjan, johon syöttää omat tiedot ja hinnat. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. Onko yritys luotettava? Hyvä tuotteistuslomake. Yhteisymmärrys asiakkaan kanssa tarpeesta ja odotuksista ei aina välity yrittäjälle selvästi. Brändin ja kaupungin tuki tuo luottamusta, vertaisarviointi ja akkreditointi (asiakastieto.fi). Vahva brändi, jonka taustalla kau- punki tuo luottamusta ja turvaa. Miten siivooja saapuu paikalle -> avainten vaihto, oven avaus? Hyvä vertaisarviointi ja akkreditointi. Uusilla asiakkailla ei aina ole luottamusta pieniin yrityksiin. Helpottaa asiakashankintaa, työ on varmempaa, hallinointityötä vähemmän, joten yrittäjien kuormittuminen vähenee. Yhdistää toimintoja samaan paikkaan/samalle henkilölle, jolloin resurssit säästyy. Onko asiakas paikalla siivouksen ajan? On ajoissa, ystävällinen palvelu ja selvästi sovitut toimintatavat. Kiireeltään ja väsymykseltään ei aina jaksa olla ystävällinen asiakkaille. Valmis tuotteistuslomake. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. Millaista siivousjälkeä? Sovitaan tilausvaiheessa. Kaikkea ei aina muista kysyä tilausvaiheessa, jos ei ole “tarkastuslistaa”. Valmis tuotteistuslomake. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. Siivoukseen kuluva aika? Hyvä laatu, hyvät menetelmät, tieto asunnon lähtötilanteen siisteystasosta. Tarkka hintatieto. Yksi palvelun vastaanottaja kartoittaa tilannetta tai tuotteistuslomakkeen kautta. Yhdistää toimintoja samaan paikkaan/samalle henkilölle, jolloin resurssit säästyy. Tuleeko siivooja uudelleen? Siisteystaso vaikuttaa, tieto oltava. Asiakkaalla toisinaan virheellinen käsitys oman asunnon siisteydestä, kuluvasta työajasta jne. Helppo ajanvarausjärjestelmä toimii yhden käyttöliittymän kautta. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. Milloin lähtee pois kotoa? Koska asiakas voi palata kotiin? Todellinen siivousaika. Selkeä varausjärjestelmä. Ei muista aina varata lähtiessä seuraavaa aikaa, jos ei ole vakisiivousvuoroa. Työt sijoittuvat epätasaisesti, toisinaan kiire, toisinaan ei töitä Helppo työajanseurantajärjestelmä toimii yhden käyttöliittymän kautta. Työajanseurantajärjestelmä Täytyykö muistaa jotain, varata uusi aika tai tilata lasku tms.? Työajanseurantajärjestelmä, lähettää viestin, jättää lapun tms. (esimerkkiä hotellisiivouksesta?) Työajan tarkka seuranta ja tiedon välitys asiakkaalle on työlästä, koska täytyisi tehdä heti, mutta aina ei ole puhelinnumeroa jne. Helpottaa töiden ottamista itselle sopivaan aikaan. Pooli ylimääräisestä työstä non-stop. Jääkö avain siivoojalle? Luotettavuus, hankaluus, jos aina täytyy avata ovi. Järjestelmä, joka ehdottaa uusia aikoja. Asiakkaan itsenäinen asioiminen, ajan varaaminen ja peruminen ei ole mahdollista. Valmis tarkastuslista ja tuotteistuspohja. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. Sovittava tarkasti etukäteen. Hyvä tarkastuslista. Tarjoaa ammattilaisten apua ja ohjausta yrittäjän tarpeisiin räätälöitynä. Yritysneuvontaa ongelmissa ja esim. kasvuvaiheessa. Halu ja motivaatio kasvattaa liiketoimintaa. Ei keinoja ja aikaa laajentaa yritystoimintaa, kynnys ottaa yhteyttä yritysneuvojiin toisinaan suuri. Mahdollisuus verkostoitua oman alan yrittäjien kanssa. Tarjoaa verkostoitumis- ja kehitystapaamisia yrittäjille. Kaipaa työyhteisöä. Yksinäinen puurtaminen ahdistaa toisinaan, työ- kavereiden sosiaalinen seura ja vertaistuki tarpeen. Isompi porukka saman alan yrittäjiä voi toteuttaa yhteisiä kampanjoita, jolloin kustannukset pienet, mutta volyymi suuri. Luotettava tuttu porukka, oma työverkosto ja vertaistuki. Haluaisi osallistua/ järjestää kampanjoita. Yksin ei ole resursseja. Kaikki samalta luukulta, yksillä tunnuksilla. CASE Kotisiivous- palvelun osto ja toteutus: haasteet ja ratkaisut Tilaus Työ Jälkityö KAAVIO:Turku6AikaAOA,MaijuKinnunen 19
 • 20. palvelun Palvelu miin brändin, tyylikkäät ntimateriaalia ja osallistua. Markkinointimateriaali stelmän -> asiakkaille ja yrittäjille uusia asiak- n tekee omia töitään. Markkinointikanavat teistuspohjan, tiedot ja hinnat. Varausjärjestelmä essa, kontakti asiakkaisiin kaan tarpeista. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. essa, kontakti asiakkaisiin kaan tarpeista. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. ytyy luotettava sijainen. “Kaveriverkosto” teistuspohjan, tiedot ja hinnat. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. in tuki tuo luottamusta, kreditointi (asiakastieto.fi). Vahva brändi, jonka taustalla kau- punki tuo luottamusta ja turvaa. ankintaa, työ on intityötä vähemmän, mittuminen vähenee. Yhdistää toimintoja samaan paikkaan/samalle henkilölle, jolloin resurssit säästyy. make. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. make. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. anottaja kartoittaa stuslomakkeen kautta. Yhdistää toimintoja samaan paikkaan/samalle henkilölle, jolloin resurssit säästyy. ärjestelmä toimii än kautta. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. antajärjestelmä toimii än kautta. Työajanseurantajärjestelmä tamista itselle Pooli ylimääräisestä työstä non-stop. a ja tuotteistuspohja. Hyvä tuotteistus työlle valmiilla lomakkeella. ten apua ja ohjausta äätälöitynä. Yritysneuvontaa ongelmissa ja esim. kasvuvaiheessa. stoitua oman alan Tarjoaa verkostoitumis- ja kehitystapaamisia yrittäjille. man alan yrittäjiä voi mpanjoita, jolloin t, mutta volyymi suuri. Luotettava tuttu porukka, oma työverkosto ja vertaistuki. Kaikki samalta luukulta, yksillä tunnuksilla. munpalvelut.fi CASE Kotisiivous palvelun osto ja toteutus: haasteet ja ratkaisut • Kaupungin järjestämisvastuu? • Netin kautta, palvelutorin kautta, Hyvä tavoitettavuus, yhteiset tapahtumat, mainoskampanjat, medianäkyvyys, messuosastot jne. • Ilmoitustaulut -> terveyskeskukset, neuvolat, taloyhtiöt, vuokranantajat ym. (mm. VVO, TVT-asunnot, kirjastot, Ruusukortteli, Poiju, lähikaupat, pankit, perhetalot, työväenopistot, harrastuspaikat, urheilupaikat, kerhot, käsityökeskukset, kahvilat, ravintolat, päiväkodit jne.) • Näkö- ja kuulovammaisten ym. järjestöjen paikat voisivat erikoistua johonkin tiettyyn ryhmään ja näin saada lisäarvoa tietyn asiakasryhmän keskuudessa. • Internet: some, facebook, instagram, google, • Lehdet, katumainokset, bussit • Televisio, radio • Vertaismarkkinointi, blogit ym. tiedottaminen • QR-koodi tms. ilmoitustauluille nuorille, niin ei tarvitse ottaa mukaan revittäviä lappuja. Olisiko yhteinen asiakas- palvelija, joka ottaisi työt vastaan ja välittäisi pooliin, arvioisi tarpeen, aikataulun ym. ja tekisi tarjouksen, kävisi tarvittaessa tekemässä kartoituskäynnit? Palvelun sisältö Käyntikortit, flyerit, lahjakortit, internetsivut -> valmiit pohjat, joissa palvelutorin logot ym. Pohja helposti kustomoitavissa omilla teksteillä ja kuvilla. Mitä täytyy tietää, että voi myydä työn? Annetaanko tiedot liittymisvaiheessa vai myöhemmin? Miten, milloin video kuvataan? Liittymisvaiheessa annettu perustiedot, jonka perusteella ohjataan yrittäjälle parhaiten sopivaan tilaisuuteen. Tilaisuus ei ole pakollinen. Yhteiset liittymispäivät esim. kuukausittain uusille jäsenille, jolloin kuvataan videoita ja valokuvia non-stopina. Tuotteistamisinfoa, brändäystä, aloitusmateriaali, brändäysinfo, kaiken tarpeellisen materiaalin jakaminen. Mahdollisuus verkostoitumiseen ja tiiminmuodos- tukseen, sparrausta, workshoppausta, myydä työtä toimijoille, yhteistyö saman alan toimijoiden kanssa. Yhteistyö esim. Kupittaan yrityskeskittymän kanssa tai selkomahdollisuudet. Saman alan yittäjät voivat verkostoitua ja perustaa tiimejä, joiden kesken jakaa töitä ja hommia, auttaa toisiaan tarvittaessa, esimerkiksi sairastapauksissa, hankkia yhteisiä työvälineitä ja esimerkiksi yhteisesti kustantaa ammattilaispalveluita, yhteinen toimistohenkilö tms. Luottamus syntyy mm. • ystävällinen palvelu • video • kuvat • tarina • varma hinta • tieto mitä saa Kunta puolueettomana toimijana tuo turvaa ja luotettavuutta. Akkreditointi ja hyvä brändäys houkuttelee mukaan pieniä yrittäjiä, joilla itse ei ole varaa maksaa brändäyksestä. Mahdollisuus yhteisiin palveluihin kuten ajanvaraus, työajanseuranta, laskupohjat ym. palvelutorin kautta Miten toteutetaan käytännössä, ettei kukaan joudu jäädä odottelemaan, jos kukaan ei ehdikään siivoamaan? Vai meneekö kaikki työt pooliin, josta poimitaan parhaat ja sieltä otetaan omat, vai tarjotaanko perusajanvarauksen lisäksi non-stop-palvelua, jolloin saa vapaana olevan siivoajan heti kotiinsa hieman halvemmalla? Tuoko lisäarvoa vai lisääkö huonon palvelun riskiä? Voisiko toimia myöhemmässä vaiheessa, kun vakiintunut käytäntö, tuttu tiimi, jos non-stop olisi aina yhden tiimin sisällä. Voisi olla esimerkiksi muotoilija- vetoista asiakaslähtöistä ongelman- ratkaisua, tarpeen selvittämistä, esim. kasvuvaiheessa ja haasteissa. Valmiita rahoituksenhakukaavakkeita yms. Tarjotaan työkaluja, selkomahdollisuudet? Ei tarvita muita järjestelmiä ja tunnuksia, kaikki toimii helposti samassa palvelussa. Muotoilija/yritys voisi itse olla osa palvelutoria ja tarjota joko kunnan rahoittamana tai myyntipalveluna tiimeille työtä. Vastaa yrittäjien ongelmiin, neuvoo eteenpäin, vie viestin tarvittaessa eteenpäin, kuuntelee huolet ja ideat, toimii “pankkina”. KAAVIO:Turku6AikaAOA,MaijuKinnunen Tarjotaan verkostoitumis- tapaamisia ja liittymis- vaiheessa arvioidaan omat tarpeet sekä kiinnostus osallis- tua tapahtumiin, kartoitetaan minkälaisiin tapaamisiin haluaa mukaan ja haluaako aktiivisesti toimia vai seurailla. 20
 • 21. munpalvelut.fi Huomioi nämä teknisessä toteutuksessa Teknisen alustan käyttöönotto ja organisaation tekniseen toimintaympäristöön sovittaminen vaativat tieto- ja järjestelmäarkkitehtuuria koskevia valintoja. • Alusta käyttää vahvaa tunnistautumista käyttäjien rekisteröinnin yhteydessä. Tämä ominaisuus vaatii alustan liittämistä ulkoiseen vahvan tunnistautumisen tarjoavaan palveluun. Tunnistautumiseen voidaan käyttää esimerkiksi kansallista tunnistus.fi-palvelua tai kunnan omaa tunnistamisratkaisua. • Palvelun käyttämät tiedot voidaan hallita joko alustaratkaisun laajuudella tai alusta voidaan liittää kaupungin tai kansallisiin perustietovarantoihin. Alustan käyttämiä tietoryhmiä ovat asiakas-, palvelu-, palveluntuottaja- ja asiointitiedot. • Eri palvelutyyppien toteutus alustalle voi vaatia liittymien toteuttamista kunnan operatiivisiin järjestelmiin. Nämä järjestelmät voivat liittyä yksittäisiin palvelutyyppeihin tai ne voivat liittyä yleisiin palveluissa käytettäviin toimintoihin, kuten maksamiseen tai ajanvaraukseen. • Käyttöönoton yhteydessä tulee päättää alustan liittämisestä osaksi muita organisaation verkkopalveluja, kuten viestinnällisiä www-sivuja. Ohjeita sähköisen palvelun luomiseen 21
 • 22. munpalvelut.fi Palvelun tekninen ympäristö ja palvelimet Palvelimet ja niiden roolit Munpalvelut.fi-verkkopalvelun käyttöliittymän palvelin: • Virtuaalinen VMware • 1 vCPU, Intel Xeon E5-2660 2.20Ghz Hypertheading • Muisti 4 Gb • Levyasema 64 Gb • Käyttöjärjestelmä Windows Server 2012 R2 Muut asennukset • .NET Framework 4.6 • .NET Core (https://www.microsoft.com/net/core#windows) • IIS Rooli enabluituna .NET-sovelluksille • HttpPlatformHandler v1.2 Backend-palvelin • Virtuaalinen Wmware • 4 vCPU • Muisti 4 Gb • Levyasema 40 Gb • Käyttöjärjestelmä UBUNTU Linux Muut asennukset • PostgreSQL 9.3.14 • NGINX 1.4.6 (Ubuntu) Ohjeita sähköisen palvelun luomiseen 22
 • 23. munpalvelut.fi Kiinnostuitko? Voit tiedustella kokemuksia ja neuvoja munpalvelut.fi-tiimiläisiltä. Turun kaupunki • Päivi Penkkala, kehityspäällikkö paivi.penkkala@turku.fi Sitra • Antti Larsio, vanhempi neuvonantaja antti.larsio@sitra.fi • Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija eeva.paivarinta@sitra.fi munpalvelut.fi Kiinnostuitko? Tutustu: munpalvelut.fi 23