SlideShare a Scribd company logo
ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH 
Website: http://lapduan.com.vn Hotline: 08.39118552 – 0918755356 DỰ ÁN: NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 
http://lapduan.com.vn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc -----------    ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 
CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH THÁI NGUYÊN (Giám đốc) 
ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH (Giám đốc) 
ÔNG. NGUYỄN VĂN MAI 
http://lapduan.com.vn
Dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang i 
MỤC LỤC 
CHƢƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN .................................................................................................. 1 
1.1. Căn cứ pháp lý ................................................................................................................................. 1 
1.2. Vùng thực hiện dự án ....................................................................................................................... 4 
1.3. Sự nguy hại của chất thải công nghiệp ............................................................................................ 4 
1.4. Kết luận sự cần thiết phải đầu tƣ ..................................................................................................... 5 
CHƢƠNG II: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN .......................................................................... 6 
2.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ ....................................................................................................................... 6 
2.2. Mô tả sơ bộ dự án ............................................................................................................................ 6 
CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ DỰ ÁN ............................................................................................ 7 
3.1. Vị trí địa lý ....................................................................................................................................... 7 
3.2. Về điều kiện khí hậu ........................................................................................................................ 8 
3.3. Hiện trạng hạ tầng khu vực dự án .................................................................................................... 8 
3.3.1. Nguồn cấp điện ...................................................................................................................... 8 
3.3.2. Nguồn cung cấp nƣớc ............................................................................................................ 8 
3.3.3. Hệ thống đƣờng bộ ................................................................................................................ 8 
3.3.4. Hệ thống thoát nƣớc .............................................................................................................. 8 
3.4. Nhận xét chung ................................................................................................................................ 9 
CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN ............................................................................................................ 10 
4.1. Hạng mục xây dựng ....................................................................................................................... 10 
4.2. Hạng mục máy móc- thiết bị .......................................................................................................... 11 
4.3. Công suất xử lý rác thải ................................................................................................................. 11 
4.4. Tiến độ thực hiện dự án ................................................................................................................. 12 
4.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án ............................................................................................... 12 
CHƢƠNG V: QUY HOẠCH NHÀ MÁY SƠ BỘ ................................................................................... 13 
5.1. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan ......................................................................................... 13 
5.2. Quy hoạch xây dựng hạ tầng ......................................................................................................... 13 
5.2.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng ........................................................................................... 13 
5.2.2. Quy hoạch giao thông .......................................................................................................... 13 
5.2.3. Hệ thống cung cấp điện ....................................................................................................... 14 
5.2.4. Hệ thống cấp nƣớc ............................................................................................................... 14 
5.2.5. Thoát nƣớc mƣa ................................................................................................................... 14 
5.2.6. Thoát nƣớc bẩn .................................................................................................................... 14 
5.2.7. Quy hoạch thông tin liên lạc ................................................................................................ 15 
CHƢƠNG VI: PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ..................................................................... 16 
6.1. Nguyên liệu, nhiên liệu .................................................................................................................. 16 
6.1.1. Nguyên liệu ......................................................................................................................... 16 
6.1.2. Nhiên liệu ............................................................................................................................ 16 
6.2. Quy trình hoạt động của nhà máy .................................................................................................. 16 
http://lapduan.com.vn 08.39118552
Dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang ii 
6.2.1. Thu gom và vận chuyển chất thải ........................................................................................ 17 
6.2.2. Tiếp nhận và phân loại chất thải .......................................................................................... 18 
6.2.3. Tái chế và xử lý chất thải .................................................................................................... 18 
6.3. Công nghệ tái chế, xử lý chất thải nguy hại ................................................................................... 19 
6.3.1. Tái chế dầu nhớt thải ........................................................................................................... 19 
6.3.2. Tái chế dung môi thải .......................................................................................................... 20 
6.3.3. Phân loại nhựa ..................................................................................................................... 21 
6.3.4. Rửa và phục hồi thùng phuy ................................................................................................ 21 
6.3.5. Xử lý tái chế mạch điện tử .................................................................................................. 24 
6.3.6. Chì ....................................................................................................................................... 24 
6.3.7. Xử lý và thu hồi ắc quy ....................................................................................................... 25 
6.3.8. Xử lý bóng đèn huỳnh quang ............................................................................................. 27 
6.3.9. Xử lý nƣớc thải .................................................................................................................... 27 
6.3.10. Công nghệ lò đốt rác FBE ................................................................................................. 29 
6.3.11. Công nghệ lò đốt rác y tế LODY-50 ................................................................................. 36 
6.3.12. Ổn định hóa rắn chất thải .................................................................................................. 40 
CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG SƠ BỘ ........................................................ 42 
7.1. Giới thiệu chung ............................................................................................................................ 42 
7.2. Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm và các chất gây ô nhiễm chỉ thị........................................... 42 
7.2.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí ............................................................................................ 42 
7.2.2. Nguồn gây ồn ...................................................................................................................... 42 
7.2.3. Nguồn gây ô nhiễm nƣớc .................................................................................................... 42 
7.2.4. Chất thải rắn ........................................................................................................................ 43 
7.3. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu những tác động có hại .................................................... 43 
7.3.1. Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn ............................................................. 43 
7.3.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc ......................................................................... 44 
7.3.3. Biện pháp khống chế chất thải rắn ...................................................................................... 44 
7.3.4. Quy hoạch cây xanh ............................................................................................................ 45 
7.3.5. Vệ sinh an toàn lao động và phòng chống sự cố ................................................................. 45 
7.4. Kết luận .......................................................................................................................................... 45 
CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN .................................................................................... 46 
8.1. Căn cứ pháp lý lập tổng mức đầu tƣ .............................................................................................. 46 
8.2. Tổng mức vốn đầu tƣ ban đầu ....................................................................................................... 47 
8.2.1. Nội dung .............................................................................................................................. 47 
8.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ của dự án ..................................................................................... 50 
CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN ........................................................................... 51 
9.1. Tiến độ phân bổ vốn ...................................................................................................................... 51 
9.2. Tiến độ thực hiện và sử dụng vốn của dự án ................................................................................. 51 
9.3. Vay và trả nợ .................................................................................................................................. 52 
9.4. Kế hoạch hoàn trả vốn vay............................................................................................................. 53 
CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ................................................................................. 55 
10.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ........................................................................................ 55 
10.2. Tính toán chi phí .......................................................................................................................... 55 
http://lapduan.com.vn 08.39118552
Dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang iii 
10.2.1. Chi phí hoạt động .............................................................................................................. 55 
10.2.2. Chi phí khấu hao ................................................................................................................ 57 
10.3. Phân tích doanh thu của dự án ..................................................................................................... 58 
10.3.1. Công suất và sản lƣợng xử lý rác công nghiệp nguy hại ................................................... 58 
10.3.2. Tính toán doanh thu sản phẩm tái chế ............................................................................... 58 
10.4. Hiệu quả kinh tế tài chính của dự án............................................................................................ 60 
10.4.1. Hiệu quả kinh tế ................................................................................................................ 60 
10.4.2. Hiệu quả tài chính .............................................................................................................. 60 
10.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ............................................................................................... 61 
CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ .............................................................................................. 62 
11.1. Kết luận ........................................................................................................................................ 62 
11.2. Đề nghị ......................................................................................................................................... 62 
http://lapduan.com.vn 08.39118552
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 1 
CHƢƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN 
1.1. Căn cứ pháp lý 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 
- Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 
- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 
- Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; 
- Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp; 
- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; 
- Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển; 
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình; 
- Quyết định 13/2007/QĐ-BXD ban hành ngày 23/4/2007 ban hành “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị” do Bộ trƣởng Bộ Xây Dựng ban hành; 
- Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; 
- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 26 tháng 12 năm 2006 v/v ban hành Danh mục chất thải nguy hại; 
- Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán, dự toán công trình, xử lý rác thải công nghiệp nguy hại; 
- Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND huyện Phú Bình về việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nhã Lộng; 
- Quyết định 2683/QĐ- UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Bình; 
http://lapduan.com.vn 08.39118552
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 2 
 Các tiêu chuẩn Việt Nam 
Dự án "Nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Yên Bình" tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đƣợc thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính nhƣ sau: 
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD); 
- Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); 
- TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; 
- TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất; 
- TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 
- TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng; 
- TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; 
- TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; 
- TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; 
- TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; 
- TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); 
- TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế; 
- TCXD 33-1985 : Cấp nƣớc - mạng lƣới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật; 
- TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCXD 188-1996 : Nƣớc thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; 
- TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nƣớc trong nhà; 
- TCVN 4473-1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nƣớc bên trong; 
- TCVN 5673-1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc bên trong; 
- TCVN 4513-1998 : Cấp nƣớc trong nhà; 
- TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc và nƣớc thải sinh hoạt; 
- TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nƣớc thải đô thị; 
- TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nƣớc sinh hoạt; 
- TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; 
- 11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện; 
- 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối và trạm biến thế; 
- TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đƣờng phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; 
http://lapduan.com.vn 08.39118552
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 3 
- TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân dụng; 
- TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đƣờng dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng; 
- TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng; 
- TCVN 46-89 : Chống sét cho các công trình xây dựng; 
- EVN : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam). 
 Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trƣờng 
- TCVN 5949-1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cƣ (theo mức âm tƣơng đƣơng); 
- TCVN 3985-1999: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực lao động (theo mức âm tƣơng đƣơng); 
- Quyết định 3733-2002/QĐ-BYT: quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; 
- TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với nƣớc cấp và sinh hoạt của Bộ Y tế; 
- QCVN 30:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn công nghiệp; 
- QCVN 02:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế; 
- QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh; 
- QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; 
- QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất thải nguy hại; 
- QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt; 
- QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc ngầm; 
- QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt; 
- QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 
- QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; 
- QCVN 24: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp; 
- QCVN 25: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải của bãi chôn lấp chất thải rắn. 
- Tuân thủ các quy định về quản lý chất thải nguy hại: bao gồm hoạt động kiểm soát chất thải trong suốt quá trình từ khi chất thải phát sinh đến xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, tiêu hủy và lƣu giữ chất thải nguy hại. 
http://lapduan.com.vn
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 4 
1.2. Vùng thực hiện dự án 
Tỉnh Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi đông bắc nói chung, là cửa ngõ giao lƣu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ; phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía Tây giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, phía Đông giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía Nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội (cách 80 km); diện tích tự nhiên 3.562,82 km2. Tỉnh Thái Nguyên có 09 đơn vị hành chính bao gồm: Thành phố Thái nguyên, Thị xã Sông Công, và 07 huyện: Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lƣơng. Tổng số gồm 181 xã, trong đó có 125 xã vùng cao và miền núi, còn lại là các xã đồng bằng và trung du… Toàn tỉnh có các khu công nghiệp (KCN) sau: KCN Sông Công I, KCN Sông Công II, KCN Điềm Thụy, KCN Quyết Thắng, KCN Yên Bình, KCN Nam Phổ Yên. Từ cuối năm 2013 đến nay, các khu công nghiệp tập trung của tỉnh đã thu hút đƣợc hàng chục dự án, phần lớn là dự án vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI). Nhiều dự án đang đƣợc khẩn trƣơng xây dựng nhà xƣởng, trong khi “đầu tàu” là Nhà máy Điện tử Samsung Thái Nguyên đã bắt đầu sản xuất. Và sản phẩm các KCN chủ yếu nhƣ: Thiết bị điện, điện tử; Thiết bị thông tin liên lạc; Cơ khí chính xác, công nghiệp ô tô, công nghiệp phần mềm v.v... Riêng huyện Phú Bình, có KCN Điềm Thụy với 30 doanh nghiệp đăng ký đầu tƣ, đặc biệt là Tổ hợp đô thị, công nghiệp, nông nghiệp Yên Bình đang trong quá trình đầu tƣ xây dựng và thu hút đầu tƣ, số doanh nghiệp đầu tƣ này dự kiến sẽ tăng lên rất nhiều trong thời gian tới. Nhƣ vậy, tỉnh Thái Bình nói chung và huyện Phú Bình nói riêng đang ngày càng phát triển, vốn đầu tƣ vào các KCN ngày càng tăng và đã góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, việc hình thành và phát triển các KCN còn đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trƣờng do rác thải công nghiệp từ các KCN. 
1.3. Sự nguy hại của chất thải công nghiệp 
Rác thải công nghiệp bao gồm nhiều chất thải độc hại, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng. Nếu không đƣợc xử lý, chất thải độc hại sẽ ảnh hƣởng vô cùng lớn đến sức khỏe con ngƣời. Độ độc hại của các chất thải độc hại rất khác nhau. Có chất gây nguy hiểm cho con ngƣời nhƣ các chất cháy có điểm cháy thấp, các chất diệt côn trùng, các vật liệu clo hóa phân hủy chậm, có chất gây tác động nhỏ hơn nhƣng khối lƣợng của nó lại là vấn đề lớn nhƣ các chất thải hầm mỏ, xỉ, thạch cao phốt phát cũ hoặc các sệt hydroxyt khác. Những chất thải có chứa những hóa chất không tƣơng hợp có thể gây nổ, bắt cháy. Tiếp xúc với axít hoặc kiềm mạnh gây bỏng da. Da hấp thụ một số thuốc trừ sâu có thể gây ngộ độc cấp tính. Những thùng, hòm chứa chất thải hóa chất nếu không đƣợc xử lý, để bừa bãi vào nơi không đƣợc bảo vệ tốt có thể gây các tai nạn ngộ độc nghiêm trọng. 
Riêng với các thiết bị điện - điện tử, báo cáo năm 2011 của công ty nghiên cứu thị trƣờng DisplaySearch cho thấy, vòng đời trung bình của một chiếc ti vi hiện nay đã rút ngắn đáng kinh ngạc, chỉ còn vài năm, so với 10-15 năm trƣớc đây. Điều tƣơng tự xảy ra ở nhiều sản phẩm điện-điện tử khác nữa nhƣ: điện thoại di động, màn hình máy tính, lò vi sóng, máy in,… Vòng đời càng ngắn, lƣợng sản phẩm bị thải bỏ càng nhiều. Cuối cùng, tất cả tập kết ở bãi rác, trở thành “chất thải điện tử” (CTĐT). Với 50 triệu tấn thải ra mỗi năm trên toàn thế giới, CTĐT đang là dòng chất thải rắn tăng trƣởng nhanh nhất. Xử lý CTĐT là một vấn đề rất nóng hiện nay, bởi loại chất thải này tiềm ẩn cả hiểm họa lẫn cơ may. Xử lý đúng cách sẽ tác động mạnh
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 5 
mẽ đến giá trị gia tăng của sản phẩm, có lợi cho môi trƣờng bởi hạn chế khai thác một lƣợng lớn kim loại quý nhờ tái chế. Trái lại, nếu xử lý không phù hợp, đây sẽ là một trong những yếu tố gây ô nhiễm đất, nƣớc ngầm và bầu khí quyển trên quy mô lớn với tác hại khôn lƣờng. CTĐT rất độc. Loại chất thải này chứa nhiều thành phần gây ô nhiễm nghiêm trọng, cực kỳ nguy hại cho sức khỏe con ngƣời và môi trƣờng nhƣ: chì (Pb), cadmium (Cd), thủy ngân (Hg), các hợp chất của brom nhƣ: PBBs, PBDEs, asen (thạch tín), CFC, HCFC (có khả năng phá hủy tầng ozone)... Mặt khác, ở khía cạnh tích cực, CTĐT thực sự là một “mỏ vàng” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi chứa nhiều vật liệu quý có thể thu hồi nhƣ: vàng, bạc, đồng, platin, niken… Đây là “dòng chất thải có khả năng tiềm tàng” nếu đƣợc xử lý và khai thác đúng cách. Ƣớc tính, trong 1 tấn điện thoại di động có đến 150g vàng, gấp 10 lần lƣợng vàng trong 1 tấn quặng vàng, chƣa kể đến 100kg đồng, 3kg bạc và nhiều kim loại khác. Bởi thế, không xử lý CTĐT đồng nghĩa với việc lãng phí nguồn tài nguyên cực lớn. 
1.4. Kết luận sự cần thiết phải đầu tƣ 
Huyện Phú Bình đang trong quá trình đầu tƣ xây dựng và thu hút đầu tƣ, số doanh nghiệp đầu tƣ dự kiến sẽ tăng lên rất nhiều trong thời gian tới. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sẽ phát sinh khối lƣợng lớn các loại chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, đặc biệt là chất thải điện tử…Tuy nhiên hiện tại huyện Phú Bình chƣa có nhà máy xử lý chất thải nào đang hoạt động để xử lý lƣợng chất thải công nghiệp nguy hại ngày càng gia tăng. Trƣớc tình hình đó, Công ty TNHH Thái Nguyên đã nghiên cứu đầu tƣ Nhà máy xử lý chất thải nguy hại KCN Yên Bình tại xã Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên để đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện Phú Bình và các vùng lân cận của tỉnh Thái Nguyên cũng nhƣ trong một số xung quanh. Với năng lực hiện có của Công ty, cộng với niềm tự hào góp phần đem lại một môi trƣờng xanh sạch cho đất nƣớc Việt Nam nói chung, Công ty TNHH Thái Nguyên chúng tôi tin rằng việc đầu tƣ vào dự án “Nhà máy xử lý chất thải nguy hại” là một sự đầu tƣ cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. 
http://lapduan.com.vn
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 6 
CHƢƠNG II: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN 
2.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ 
 Tên công ty : Công ty TNHH Thái Nguyên 
 Đại diện pháp luật : Ông . Chức vụ: Giám đốc 
 Địa chỉ trụ sở : 
 Giấy phép ĐKKD : 
 Ngày đăng ký lần : 
 Vốn điều lệ : 
 Ngành nghề KD : 
- Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; - Buôn bán kim loại và quặng kim loại; - Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - Thu gom rác thải độc hại - Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại - Thu gom rác thải không độc hại - Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại - Xƣ̉ lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng - Xây dƣ̣ng công trình dân dụng. 
2.2. Mô tả sơ bộ dự án 
 Tên dự án : Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
 Địa điểm xây dựng : Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 
 Diện tích đất : 12.000 m2 
 Mục tiêu đầu tƣ : Thu gom, vận chuyển, lƣu trữ, xử lý, tái chế, tiêu huỷ rác thải công nghiệp- nguy hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. 
 Mục đích đầu tƣ : 
- Thúc đẩy phát triển các hoạt động tái sử dụng, tái chế và tiêu hủy chất thải góp phần giảm thiểu lƣợng chất thải, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và sức khỏe nhân dân vì mục tiêu phát triển bền vững. - Xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghiệp nguy hại bằng công nghệ tiên tiến, đồng bộ đảm bảo đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trƣờng theo tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trƣờng và hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. - Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động tại địa phƣơng đồng thời giúp các cơ quan quản lý tại địa phƣơng có những định hƣớng và phát triển trong công tác quản lý chất thải nguy hại, nâng cao nhận thức ngƣời dân về bảo vệ môi trƣờng. 
 Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới 
 Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tƣ thành lập. 
 Tổng mức đầu tƣ : 27,900,000,000 đồng (Hai mƣơi bảy tỷ chín trăm triệu đồng), trong đó tỷ lệ vốn chủ sở hữu là 30%, còn lại vốn vay 70%. 
 Tiến độ dự án : dự án bắt đầu triển khai từ quý III/2014 và đi vào hoạt động từ Quý III năm 2016.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 7 
CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ DỰ ÁN 
3.1. Vị trí địa lý 
Khu đất có diện tích 12.000m2 thuộc …….. (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), đƣợc quy hoạch là khu vực đất xử lý, chôn lấp rác thải đã đƣợc UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện Phú Bình phê duyệt. 
Hình: Vị trí đầu tƣ dự án 
Hiện trạng đất là đất soi bãi, bằng phẳng, thuận tiện về giao thông và hiện nay đang do các hộ dân quản lý, trồng cây nông nghiệp ngắn ngày. * Vị trí lựa chọn địa điểm dự án có thuận lợi sau: - Đảm bảo cơ sở kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh: Giao thông, điện, nƣớc, bƣu chính viễn thông… - Không ảnh hƣởng đến cơ sở quốc phòng an ninh, di tích lịch sử, văn hóa và đảm bảo môi trƣờng sinh thái. - Nằm trong quy hoạch tổng thể phù hợp với mục đích hoạt động của Dự án. 
http://lapduan.com.vn
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 8 
3.2. Về điều kiện khí hậu 
Khí hậu của Phú Bình mang đặc tính của khí hậu của miền núi trung du Bắc Bộ. Khí hậu của huyện thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, gồm hai mùa rõ rệt, mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng tƣ năm sau. Mùa hè có gió Đông Nam mang về khí hậu ẩm ƣớt. Mùa đông có gió mùa Đông Bắc, thời tiết lạnh và khô. Có thể nói điều kiện khí hậu – thủy văn của Phú Bình khá thuận lợi cho việc phát triển các ngành nông, lâm nghiệp với các cây trồng vật nuôi thích hợp với địa bàn trung du. 
3.3. Hiện trạng hạ tầng khu vực dự án 
3.3.1. Nguồn cấp điện 
Đã có đƣờng điện đi qua bên cạnh khu vực dự án, Công ty ký hợp đồng với Công ty Điện lực Thái Nguyên và đơn vị cung cấp điện nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định khi đi vào hoạt động sản xuất. 
3.3.2. Nguồn cung cấp nƣớc 
Hiện tại đã có nguồn cấp nƣớc sạch tại khu vực đầu tƣ. Nguồn cung cấp nƣớc cho nhà máy sẽ đƣợc lấy từ nguồn giếng khoan sau khi qua hệ thống xử lý để phục vụ các mục đích khác nhau trong sản xuất và sinh hoạt. 
3.3.3. Hệ thống đƣờng bộ 
Khu vực xây dự án có giao thông thuận lợi: Gần hệ thống đƣờng bộ (Quốc lộ 37), đƣờng sông (sông Cầu, sông Công, cảng Đa phúc), đƣờng sắt (Hà Nội-Thái Nguyên) và đƣờng hàng không (cách sân bay Nội Bài 40 Km). Điều kiện địa chất chắc chắn, ổn định giúp giảm giá trị đầu tƣ móng cho các doanh nghiệp và các ngành cơ khí nặng. Giảm đƣợc giá trị san lấp nhờ sử dụng đất san đồi (không phải chở cát để san lấp nhƣ các dự án ở tỉnh khác). Nguồn nhân lực dồi dào, kinh nghiệm, tay nghề cao. Gần nguồn nguyên vật liệu và thủ đô Hà Nội (50 Km). Cách Khu công nghiệp Điềm Thụy 4 km. Nhà máy SamSung Thái nguyên khoảng 6 km. 
3.3.4. Hệ thống thoát nƣớc 
Khu vực dự án chủ yếu có các hệ thống mƣơng máng, ao đầm, sông.. - Nƣớc mƣa quanh nhà máy đƣợc thu gom bằng hệ thống cống thoát nƣớc làm bằng bê tông cốt thép chịu lực cao. Các hố ga có lắp đặt song chắn rác để tách rác có kích thƣớc lớn. - Nƣớc mƣa chảy tràn quanh khu vực lƣu giữ, xử lý chất thải đƣợc thu gom về bể tập trung, sau đó thông qua bơm có gắn chế độ tự động để bơm lên hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy. Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B. - Nƣớc thải sản xuất và sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom bằng hệ thống ống thu riêng. Va đƣợc xử lý bằng Hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên tƣơng đối nhỏ, đƣợc xử lý bằng bể tự hoại của công ty sau đó đƣợc đƣa về Hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty để xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Nƣớc tuần hoàn làm mát không khí lò đốt tuần hoàn tái sử dụng. Nƣớc sữa vôi xử lý khí và bụi lò đốt tuần hoàn và định kỳ xả thải đƣợc đƣa vào xử lý trong hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 9 
Nƣớc sau xử lý từ hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy, đƣợc đƣa ra Hồ ổn định rồi thải ra đƣờng thoát nƣớc gần khu vực dự án, nƣớc thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B. 
3.4. Nhận xét chung 
Từ những phân tích trên, chủ đầu tƣ nhận thấy rằng khu đất xây dựng “Nhà máy xử lý chất thải nguy hại” rất thuận lợi về các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng và nguồn lao động dồi dào. Đây là những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của một dự án. 
http://lapduan.com.vn
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 10 
CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN 
4.1. Hạng mục xây dựng 
Dự án “Nhà máy xử lý chất thải nguy hạ” tại Phú Bình, Thái Nguyên dự kiến đƣợc xây dựng trên khu đất rộng 12.000 m². 
STT 
HẠNG MỤC 
ĐVT 
Khối lƣợng 
I.1 
Khu hành chính và dịch vụ công cộng 
1 
Phòng bảo vệ 
m² 
25 
2 
Nhà văn phòng 
m² 
100 
3 
Nhà để xe 
m² 
100 
4 
Nhà ăn 
m² 
200 
5 
Nhà nghỉ ca 
m² 
200 
6 
Trạm biến thế 
m² 
100 
7 
Trạm cân xe 
m² 
100 
8 
Trạm xử lý nƣớc cấp 
m² 
160 
9 
Garage - bãi xe vận chuyển 
m² 
1,000 
10 
Cây xanh, mặt nƣớc, đƣờng giao thông, vùng bao quanh cách li 
m² 
5,115 
I.2 
Khu xử lý rác thải công nghiệp nguy hại 
1 
Kho chứa và phân loại chất thải nguy hại 
m² 
1,000 
2 
Xƣởng xử lý và tái chế chất thải 
Khu lƣu chứa và xử lý chất thải bằng lò đốt 
m² 
200 
Khu lƣu chứa và xử lý bo mạch, linh kiện điện tử 
m² 
200 
Khu lƣu chứa và phá dỡ bóng đèn chứa thủy ngân thải 
m² 
200 
Khu lƣu chứa và phá dỡ ắc quy chì thải 
m² 
200 
Khu lƣu chứa và súc rửa thùng phuy 
m² 
200 
Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại, nhựa dính hóa chất 
m² 
200 
Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại dính dầu mỡ 
m² 
200 
Khu lƣu chứa và tái chế dầu thải 
m² 
200 
Khu lƣu chứa và tái chế dung môi 
m² 
200 
Khu xử lý bùn thải và hóa rắn 
m² 
1,000 
Đƣờng đi giữa các phân khu 
m² 
200 
3 
Bãi chứa phế liệu tổng hợp 
m² 
200 
4 
Bãi chứa kim loại 
m² 
200 
I.3 
Hệ thống xử lý nƣớc thải và chất thải lỏng 
m² 
500 
Tổng cộng 
m² 
12,000 
http://lapduan.com.vn
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 11 
4.2. Hạng mục máy móc- thiết bị 
STT 
HẠNG MỤC 
ĐVT 
Khối lƣợng 
II 
Máy móc thiết bị 
1 
Lò đốt rác thải nguy hại 
HT 
1 
2 
Hệ thống xúc rửa thùng phuy, bao bì nguy hại 
HT 
1 
3 
Hệ thống súc rửa tẩy kim loại, nhựa dính thành phần nguy hại 
HT 
1 
4 
Hệ thống tái chế đèn huỳnh quang 
HT 
1 
5 
Hệ thống phá dỡ tiền xử lý pin, ắc quy thải 
HT 
1 
6 
Hệ thống tiền xử lý bo mạch, linh kiện điện tử 
HT 
1 
7 
Hệ thống tái chế dầu thải 
HT 
1 
8 
Hệ thống chƣng cất dung môi 
HT 
1 
9 
Hệ thống xử lý bùn thải 
HT 
1 
10 
Cột điện và dây trung thế từ đƣờng lộ vào nhà máy 
m 
1,000 
11 
Bình biến thế 200 KVA 
cái 
1 
12 
Xe cần cuốc 
cái 
1 
13 
Xe ủi 
cái 
1 
4.3. Công suất xử lý rác thải 
Công suất thiết kế 
Sản lƣợng 
ĐVT 
Công suất/giờ 
5 
tấn/giờ 
Công suất /ngày 
120 
tấn/ngày 
Khối lƣợng rác thực tế thu nhận để xử lý 
43,800 
tấn/năm 
Sản phẩm tái chế 
Tổng Sản lƣợng đầu ra 
118 
tấn/ngày 
Rác đốt 
25 
tấn/ngày 
Dung môi tái chế 
12.5 
tấn/ngày 
Kim loại màu, hạt nhựa có dính thành phần nguy hại 
25.0 
tấn/ngày 
Thùng phuy, bao bì có dính thành phần nguy hại 
5 
tấn/ngày 
Bóng đèn huỳnh quang 
0.6 
tấn/ngày 
Hệ thống phá dỡ tiền xử lý pin, ắc quy thải 
25 
tấn/ngày 
Hệ thống tiền xử lý bo mạch, linh kiện điện tử 
13 
tấn/ngày 
Hệ thống tái chế dầu thải 
13 
tấn/ngày 
Đất cát vụn chôn lấp và rác không thể tái chế 
1.9 
tấn/ngày 
Công suất thiết kế của dây chuyền xử lý rác là 118 tấn/ngày, tƣơng đƣơng 5 tấn/giờ. Sau đó đem đi phân loại, tái chế và rác còn lại bỏ vào lò đốt, tro xỉ đóng rắn nếu đạt tiêu chuẩn sẽ tái chế thành gạch block, không đạt tiêu chuẩn sẽ đem đi chôn lấp.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 12 
4.4. Tiến độ thực hiện dự án 
Dự kiến dự án đƣợc triển khai thực hiện nhƣ kế hoạch sau: 
Hạng mục 
Năm 2014 
Năm 2015 
Năm 2016 
GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 
1 
Lập hồ sơ, xin chủ trƣơng đầu tƣ, xin địa điểm 
x 
x 
2 
Nhận mặt bằng 
x 
3 
Lập dự án đầu tƣ (FS) và đánh giá tác động MT (ĐTM) 
x 
x 
4 
Xin giấy phép đầu tƣ 
x 
GIAI ĐOẠN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 
Nhà máy xử lí nƣớc thải 
5 
Chuẩn bị xây dựng 
x 
6 
Xây dựng nhà máy 
x 
x 
x 
x 
7 
Tuyển dụng và đào tạo 
x 
8 
Lắp đặt thiết bị xử lý 
x 
x 
9 
Chạy thử nghiệm, chuẩn bị hoạt động 
x 
x 
Ngoài ra, tiến độ của dự án còn có thời gian dự phòng cho xây dựng và chuẩn bị vận hành, dự kiến thời gian muộn nhất để dự án bắt đầu hoạt động vào Quý III năm 2016. 
4.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án Hình: Sơ đồ tổ chức quản lý nhà máy
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 13 
CHƢƠNG V: QUY HOẠCH NHÀ MÁY SƠ BỘ 
5.1. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan 
- Khu đất xây dựng dự án phải đảm bảo việc xử lý nƣớc thải tập trung đạt tiêu chuẩn nhà nƣớc quy định trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. - Khu hành chính, dịch vụ công cộng đƣợc bố trí tại góc đƣờng chính dẫn vào, nhằm thể hiện nơi tiếp đón và quản lý hoạt động từ ngoài vào trong. Tầng cao đƣợc xây dựng 1 trệt 2 lầu, mái lợp ngói, kết cấu bằng bêtông cốt thép. - Khu nhà máy sản xuất chính, xây dựng trệt, thể hiện theo dây chuyền sản xuất từ bãi đổ đến khu nhà điều hành và dịch vụ, nhà kho đóng gói, hoặc các khâu tạo ra sản phẩm gần văn phòng để tiện việc giao dịch, ký hợp đồng, giao nhận sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại. Nhà xƣởng lợp mái tole, móng, đà, cột bê tông cốt thép, kèo thép, có thông gió mái. - Khu bãi đổ, sân phơi bố trí nằm cuối hƣớng gió, có sân, đƣờng thuận tiện cho việc vận chuyển rác, từ các khâu phơi, ủ đến khâu thành phẩm, đóng gói. - Xung quanh khu đất trồng cây xanh cách ly có bề dày 20m, nhằm góp phần cảnh quan cho khu vực nhà máy. - Luồng xe rác ra vào cặp theo đƣờng vành đai phía bắc khu đất, kết hợp trạm cân, và bãi đổ xe vận chuyển và thu gom rác. - Luồng giao thông nội bộ, từ nhà xƣởng chính ra sân phơi và vào khu vực đóng gói đều thuận lợi, riêng biệt. - Nơi nghỉ ngơi cho chuyên gia, cạnh sân tennis, nhà ăn bố trí đầu hƣớng gió chính (Đông Nam và Tây Nam) nên phục vụ thích hợp. - Khu xử lý nƣớc thải tập trung, nằm tại khu vực cây xanh cách ly, cạnh bãi vật liệu lớn, nặng cồng kềnh lấy ra từ bãi đổ rác. Nhìn chung, mặt bằng tổng thể đƣợc thể hiện mặt đứng chính của nhà máy, có đƣờng nét kiến trúc công nghiệp. Về mặt thông thoáng công trình đƣợc thể hiện bởi hệ thống giao thông nội bộ, bãi đổ và sân phơi rác sau khi băm nhuyễn đƣợc tách biệt phía sau nhƣng không làm ảnh hƣởng dây chuyền hoặc tổ chức không gian trong khu vực. Sử dụng diện tích đất phù hợp, đƣờng dây 110KV dẫn vào các lộ an toàn và thực hiện đúng quy định về hành lang bảo vệ. 
5.2. Quy hoạch xây dựng hạ tầng 
5.2.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 
- Cao độ hiện trạng bình quân : + 0.45 m - Cao độ nền xây dựng : + 1.80 m (so với cốt quốc gia) - Chiều cao san lắp bình quân : + 1.35 m - Khối lƣợng đất san nền : 30,389.6 m3 (12,506 m2 x 1.35 m x 1.80 =30,389.6 m3). 
5.2.2. Quy hoạch giao thông 
+ Đƣờng chính là đƣờng đôi vào trƣớc nhà điều hành nhà máy có lộ giới 32m, trong đó mặt đƣờng đôi rộng 2 x 10m, dãy cây xanh phân cách mềm 3m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4m. + Đƣờng phía trƣớc nhà văn phòng và một bên đƣờng có trạm cân 60 tấn có mặt đƣờng rộng 10m.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 14 
+ Đƣờng nội bộ xung quanh khu vực, đƣờng vào bãi đỗ, sân phơi có lộ giới từ 14m - 20m. 
5.2.3. Hệ thống cung cấp điện 
- Nguồn điện: lấy từ trạm biến thế 110/22KV - 2 x 40MVA qua đƣờng dây 22KV. - Tiêu chuẩn tính toán: + Cấp điện cho sản xuất và kho tàng : 250 KW/ha 250 KW x 12,506 m2 = 3,126.5 KW => 3,126.5 KW/0.7 = 4,466.43 KVA. Trong đó, hệ số công suất Cosφ=0.7 Toàn bộ đƣờng dây đi ngầm dƣới lòng đƣờng và vỉa hè hạ tầng khu quy hoạch đƣợc thiết kế nhƣ sau: - Các tuyến trung thế và hạ thế đƣợc đi ngầm dọc theo vỉa hè các trục đƣờng quy hoạch. - Cáp mắc điện từ tủ phân phối vào công trình đƣợc thiết kế đi ngầm trong các mƣơng cáp nổi có nắp đậy, xây dựng kết hợp mƣơng cáp phân phối đi dọc theo các vỉa hè bao quanh công trình. - Đèn đƣờng là loại đèn cao áp Sodium 220V – 250W đặt cách mặt đƣờng 9m, cách khoảng trung bình là 30m dọc theo đƣờng. Đối với mặt đƣờng rộng trên 12m đèn đƣợc bố trí 2 bên đƣờng. Mặt đƣờng rộng từ 12 mét trở xuống, đèn đƣợc bố trí một bên đƣờng hoặc 2 bên theo vị trí lệch nhau (xen kẽ vị trí cột). Các đèn đƣợc đóng tắt tự động bằng công tắc định thời hay công tắc quang điện đặt tại các trạm hạ thế khu vực. 
5.2.4. Hệ thống cấp nƣớc 
- Sử dụng nguồn nƣớc cấp từ nhà máy cấp nƣớc có công suất lớn của Nhà máy nƣớc của tỉnh, xây dựng phục vụ các khu công nghiệp, khu dân cƣ và khu vực lân cận. - Tiêu chuẩn cấp nƣớc công nghiệp: 50m3/ha/ngày đêm - Nƣớc cho ngƣời lao động sản xuất và phụ trợ : 1,233 m3/ngày đêm - Nƣớc cho công trình hành chính và sinh hoạt : 1,233 m3 x 25% = 308 m3 - Nƣớc tƣới cây, tƣới đƣờng : 1,233 m3 x 10% = 123 m3 - Cho bản thân hệ thống cấp nƣớc : 10% x 1,233m3 = 123m3/ngày đêm - Nƣớc dự phòng rò rỉ : 20% x 1,233 m3 = 247 m3/ngày đêm - Trên mạng lƣới có bố trí các trụ cứu hỏa 100, với khoảng cách từ 120m - 150m/trụ. Tổng số trụ cứu hỏa gồm 04 trụ. 
5.2.5. Thoát nƣớc mƣa 
- Thoát nƣớc từ sân đƣờng, vỉa hè, mặt đƣờng đƣợc thu gom tại vị trí đặt hố ga thu nƣớc xuống các tuyến ống dọc vỉa hè về các tuyến cống chính, thoát ra cống thoát chung khu vực. - Hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải sinh hoạt tách riêng. 
5.2.6. Thoát nƣớc bẩn 
- Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt và sản xuất: 1,800 m3/ngày đêm. - Tiêu chuẩn thoát nƣớc thải bằng 80% nƣớc cấp. - Xây dựng trạm xử lý nƣớc thải Q = 1.800 m3/ngày đêm, đặt tại vị trí cuối khu đất, nằm hƣớng Đông Bắc khu quy hoạch, cuối hƣớng gió nên không ảnh hƣởng đến sản xuất và sinh hoạt trong khu vực. - Hệ thống thoát nƣớc thải:
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 15 
+ Bố trí ống 300, thu gom nƣớc thải về trạm xử lý, ống hoàn toàn tự chảy với tổng chiều dài: 2,950m. - Xử lý nƣớc thải: Nƣớc thải đƣợc thu gom về trạm xử lý tập trung khu vực theo tiêu chuẩn TCVN 6772 - 2000 (giới hạn 1) trƣớc khi xả ra nơi tiếp nhận. 
5.2.7. Quy hoạch thông tin liên lạc 
Xây dựng các tủ cáp gần giao lộ trục chính và lắp đặt tuyến cáp ngầm từ tủ cáp và nối đến công trình. + Tuyến cáp thông tin liên lạc từ trung tâm viễn thông của tỉnh dẫn về + Tủ cáp : 07 tủ. + Nhà điều hành và dịch vụ : 6 - 10 thuê bao/ nhà máy.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 16 
CHƢƠNG VI: PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 
6.1. Nguyên liệu, nhiên liệu 
6.1.1. Nguyên liệu 
Nguyên liệu của Nhà máy xử lý chất thải nguy hại KCN Yên Bình là các loại chất thải từ các khu công nghiệp, các nhà máy trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.. Những loại rác thải này bao gồm chất hầu hết các chất thải công nghiệp: nhựa, kim loại, thủy tinh, đèn huỳnh quang, điện tử, ắc quy,... 
6.1.2. Nhiên liệu 
Các loại nhiên liệu đƣợc sử dụng bao gồm: + Xăng, dầu, gas cho lò đốt; + Điện năng cung cấp cho hoạt động của toàn khu xử lý rác. 
6.2. Quy trình hoạt động của nhà máy 
Hình: Quy trình hoạt động của nhà máy xử lý chất thải nguy hại KCN Yên Bình
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 17 
6.2.1. Thu gom và vận chuyển chất thải 
Quá trình thu gom, vận chuyển chất thải sẽ đƣợc thực hiện theo sơ đồ quy trình trong hình dƣới: 
Hình: Sơ đồ quy trình thu gom và vận chuyển chất thải 
- Từ thông tin của khách hàng về chủng loại hàng hóa và số lƣợng cần thu gom, chủng loại xe và tải trọng sẽ đƣợc điều đến vị trí thu gom cho phù hợp. Thông thƣờng: + Đối với chất thải dạng lỏng: xe bồn có dung tích 12 m3 sẽ đƣợc sử dụng để thu gom. + Đối với chất thải khác: xe tải loại 0,5 tấn; 1 tấn; 2 tấn và 5 tấn với thùng xe kín cấu tạo khung sƣờn bằng inox sẽ đƣợc sử dụng. - Trên các phƣơng tiện vận chuyển đều có trang bị các trang thiết bị ứng cứu sự cố theo quy định của pháp luật nhằm khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển. 
- Các nhà máy sản xuất sẽ cử nhân viên của nhà máy tiến hành đóng gói CTNH trƣớc khi xe vận chuyển đến. Khi xe vận chuyển đến địa điểm thu gom, cán bộ kỹ thuật của công ty sẽ kiểm tra về tình trạng bao bì, thùng chứa và các thông tin về thành phần và lƣợng chất thải. Nếu các thùng chứa đƣợc làm bằng vật liệu tƣơng thích với chất thải chứa bên trong (không phản ứng với chất thải), đảm bảo đƣợc các yêu cầu về kỹ thuật (nhƣ không rò rỉ, chịu va đập,…) và đầy đủ các thông tin cũng nhƣ dấu hiệu cảnh báo thì chất thải sẽ đƣợc cho phép chất lên xe. Trong trƣờng hợp chất thải đƣợc đóng gói không đúng theo quy định hoặc ghi thiếu
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 18 
thông tin, các loại chất thải này sẽ đƣợc đóng gói lại cho đúng yêu cầu trƣớc khi cho xếp lên xe. - Sau khi chất hàng lên xe, dấu hiệu cảnh báo tƣơng ứng với loại chất thải vận chuyển sẽ đƣợc gắn lên hai bên thùng xe và mặt sau của xe theo đúng quy định về vận chuyển CTNH. - Sau khi hoàn thiện các bƣớc trên, chất thải sẽ đƣợc vận chuyển về nhà máy. Khi chất thải về đến nhà máy, cán bộ kỹ thuật của công ty sẽ kiểm tra lại tình trạng, khối lƣợng chất thải và các thủ tục nhập kho theo đúng quy định quản lý CTNH. Xe sau khi thu gom chất thải sẽ đƣợc rửa sạch trƣớc khi tiến hành đợt thu gom tiếp theo. Nƣớc rửa xe sẽ đƣợc dẫn qua hệ thống xử lý nƣớc thải để xử lý đạt quy chuẩn quy định.. - Quá trình thu gom chất thải tại nguồn đƣợc thực hiện bởi chính các công nhân làm việc tại nhà máy. Thời gian thu gom chất thải phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa công ty với chủ nguồn thải theo định hƣớng không làm cản trở đến sản xuất của công ty phát thải chất thải và giảm tối đa các sự cố có thể xảy ra đối với con ngƣời và môi trƣờng. Chu kỳ thu gom phụ thuộc nhiều vào từng loại chất thải của chủ nguồn thải 
6.2.2. Tiếp nhận và phân loại chất thải 
Xe vận chuyển chất thải về nhà máy sẽ đƣa chất thải vào kho lƣu trữ phù hợp theo hƣớng dẫn; nếu có vấn đề phát sinh, nhân viên chịu trách nhiệm thu gom vận chuyển phải thông báo nhân viên quản lý để có sự điều chỉnh kịp thời. Sau khi việc dỡ và xếp chất thải hoàn thành thì nhân viên chịu trách nhiệm vận chuyển thực hiện các công việc giấy tờ cần thiết nhƣ: ký xác nhận vào sổ theo dõi vận chuyển và giao các liên của Chứng từ CTNH cho nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý kiểm tra và ký xác nhận hoàn thành việc vận chuyển chất thải. Chất thải đƣợc phân loại và lƣu kho nhƣ sau: - CTCN không nguy hại đƣợc đƣa vào kho chứa CTCN, sau đó chúng đƣợc phân loại thủ công và lƣu trữ riêng biệt. - CTCN nguy hại đƣợc phân loại dựa theo các trạng thái rắn/lỏng/bùn và chất thải là thùng phuy; sau đó chúng đƣợc đƣa về 03 khu vực riêng biệt trong kho chứa CTNH: khu vực chứa CTNH dạng rắn, khu vực chứa CTNH dạng lỏng (bùn cũng đƣợc lƣu trữ trong kho CTNH dạng lỏng) và khu lƣu chứa thùng phuy. - Các sản phẩm đã đƣợc tái chế sẽ đƣợc sắp xếp chung vào kho thành phẩm. Kho thành phẩm cũng đƣợc chia thành các khu vực khác nhau: Khu vực chứa thùng phuy, khu vực lƣu chứa nhớt, khu vực lƣu chứa dung môi, khu vực lƣu chứa chì, khu vực lƣu chứa nhựa. - Tại các khu vực lƣu trữ CTNH đều đƣợc gắn các kí hiệu cảnh báo nguy hại. 
6.2.3. Tái chế và xử lý chất thải 
 Đối với chất thải công nghiệp không nguy hại (phế liệu): Phân loại, đóng kiện phế liệu. 
 Đối với chất thải nguy hại 
- Nhựa (bao bì, nilon, nhựa) và chì: không tái chế, chỉ phân loại rồi xuất bán. - Dung môi – dầu nhớt thải: xử lý thông qua hệ thống tái chế - Ắc quy: tháo dỡ ắc quy, xử lý dung môi thải. - Thùng phuy: súc rửa thùng phuy dính bẩn CTNH.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 19 
- Đèn huỳnh quang: xử lý thông qua hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang. - Linh kiện điện tử: Xử lý linh kiện điện, điện tử thải bỏ. - HTXL chất lỏng nguy hại (vô cơ, hữu cơ): xử lý bùn thải - Hệ thống lò đốt: Xử lý các CTNH có khả năng đốt, bao gồm các CTNH từ thu gom từ các chủ nguồn thải và CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà máy. - Hệ thống ổn định hóa rắn: Ổn định, hóa rắn tro, xỉ và các thành phần nguy hại . - Khu xử lý chất thải: Chôn lấp CTCN và CTNH 
6.3. Công nghệ tái chế, xử lý chất thải nguy hại 
6.3.1. Tái chế dầu nhớt thải 
Quy trình tái chế dầu nhớt thải đƣợc thể hiện trong hình dƣới: 
Hình: Quy trình tái chế dầu nhớt thải 
- Thuyết minh quy trình Nhớt thải ban đầu sẽ đƣợc phân loại thành 2 loại căn cứ trên màu sắc cảm quan và mức độ lẫn tạp chất bẩn bên trong dầu nhớt: nhớt tƣơng đối sạch (màu vàng nâu) và nhớt bẩn (màu đen). Nguyên liệu đƣa vào dây chuyền tái chế là phần dầu nhớt tƣơng đối sạch. Trƣớc tiên dầu nhớt thải đƣợc thu gom vào thùng chứa để lắng đất cát và đƣợc đƣa qua thiết bị gia nhiệt tách nƣớc (nếu dầu có lẫn nhiều nƣớc), quá trình này cho phép giảm bớt các chi phí năng lƣợng và hóa chất của các công đoạn sau. Thời gian phản ứng trung bình từ 2 – 6h. Do nhiệt độ phản ứng không quá cao (90 – 1500C), nên thành phần bay hơi chủ yếu là nƣớc và một lƣợng nhỏ các dung môi hữu cơ có nhiệt độ sôi thấp còn lại trong dầu nhớt gốc. Hỗn hợp hơi nƣớc lẫn dầu và các tạp chất sẽ đƣợc thu gom đƣa qua HTXLKT. Sau một thời gian phản ứng, dầu sẽ đƣợc bơm qua nồi chƣng cất với nhiệt độ phản ứng 250 – 3300C, và khuấy nhanh, các kim loại nặng, đặc biệt là chì, kẽm và các loại phụ gia và tạp chất khác sẽ phản ứng với các hóa chất hấp phụ tạo thành các kết tủa, tạp chất rắn cặn dầu sẽ đƣợc tách ra. Nhiệt độ, thời gian gia nhiệt và thời gian phản ứng phụ thuộc vào loại nhớt thải và hóa chất sử dụng. Phần cặn dầu và tạp chất thu đƣợc sẽ đƣợc dùng nhƣ nguyên liệu dành cho lò đốt. Dầu sau khi tách cặn tiếp tục đi qua hệ thống sinh hàn ngƣng tụ để tách khí thải lẫn tạp chất, chất hữu cơ,… và tiếp tục đƣợc bơm vào hệ thống tinh lọc dầu sử dụng giấy lọc dầu có sẵn trên thị trƣờng để tách những cặn bẩn còn lại trong dầu và thu hồi dầu gốc.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 20 
Dầu gốc sau xử lý sẽ trở thành dầu công nghiệp có màu đỏ vàng, ánh xanh trong suốt, đảm bảo tối thiếu các tiêu chuẩn về độ nhớt, đột chống oxy hóa trở lại,…. Tỷ lệ thành phẩm là 20% cặn, 70% nhớt và 10% nƣớc. Dầu nhớt bẩn cùng với cặn dầu và các tạp chất thu đƣợc trong quá trình tái chế sẽ đƣợc dùng làm nhiên liệu cho các lò đốt của nhà máy. 
6.3.2. Tái chế dung môi thải 
Quy trình xử lý – thu hồi dung môi đƣợc thể hiện trong hình dƣới: 
Hình: Quy trình tái chế dung môi 
- Thuyết minh quy trình Nguyên liệu của dây chuyền là loại dung môi phế thải gồm: các loại dung môi halogen (dichloromethane, carbon - tetrachloride, trichlorofluoromethane, tetrachloroethylene, trichloroethylene, 1,1,1 - trichloroethane, 1,1,2 - trichloro - 1,2,2 - trifluoroethane, chlorobenzene và 1,2 - dichlorobenzene,…); các dung môi hydrocarbon (benzene, xylene, ethylbenzene,…) và các alkane dạng lỏng và một số loại khác (aceton, methylisobutyl cetone, cyclohexanone, methanol, n-butyl alcohol, isobutanol, pyridine, carbon sisulfide, 2- nitropropane, diethyl ether và 2-ethoxyethanol,…) đƣợc lƣu trữ trong các thùng phuy, để trong kho chứa dung môi, cách xa nguồn nhiệt. Dung môi phế thải từ thùng chứa đƣợc bơm lên thiết bị chƣng cất. Tại đây, dung môi đƣợc gia nhiệt bằng điện. Các dung môi có nhiệt độ sôi thấp sẽ bay hơi. Mỗi loại dung môi khác nhau có nhiệt độ bay hơi không giống nhau, do đó phải khống chế nhiệt độ tƣơng ứng với nhiệt độ bay hơi của dung môi cần tách bằng hệ điều khiển nhiệt độ tự động. Hệ thống có gắn nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ làm việc của thiết bị. Cụ thể nhiệt độ sôi của một số loại dung môi đƣợc trình bày trong Bảng dƣới: 
Bảng: Nhiệt độ sôi của một số loại dung môi hữu cơ 
Ở nhiệt độ bay hơi, dung môi sẽ hoá hơi bay lên cột ngăn cách bay hơi rồi đi qua thiết bị ngƣng tụ, nƣớc lạnh đi ở phía ngoài ống dẫn hơi, hấp thu nhiệt từ hơi dung môi và nóng lên. Hơi dung môi mất nhiệt và ngƣng tụ thành giọt lỏng xuống thiết bị phân tách. Hỗn hợp thu
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 21 
đƣợc trong phễu là dung môi và nƣớc. Để một thời gian cho hỗn hợp ổn định sẽ hình thành sự phân lớp giữa dung môi và nƣớc. Sau đó mở khóa tháo nƣớc ra. Còn dung môi đƣợc thu hồi sử dụng cho những mục đích khác nhau. Phần cặn sau chƣng cất nằm dƣới đáy thiết bị chƣng cất sẽ đƣợc lấy ra định kỳ chứa vào thùng chứa. Cặn có thành phần chủ yếu là keo hữu cơ đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp đốt tiêu hủy. Cặn dung môi tích luỹ trong thùng chứa phế thải đến khi đầy thùng đƣa đi tiêu hủy. Tổng khối lƣợng cặn thông thƣờng chiếm 5% lƣợng ban đầu. Dây chuyền thu hồi dung môi theo công nghệ nhƣ đã trình bày ở trên hầu nhƣ không phát sinh thành phần khí thải độc hại nào. Tuy nhiên để an toàn trong trƣờng hợp gia nhiệt hơi dung môi rò rỉ ra bên ngoài nên cần bố trí chụp hút, quạt hút cƣỡng bức và đƣờng ống để dẫn phần khí thải phát sinh (nếu có) sang dây chuyền xử lý khí thải để xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng theo quy định. 
6.3.3. Phân loại nhựa 
Quy trình tái chế nhựa đƣợc thể hiện trong dƣới: 
Hình: Quy trình phân loại nhựa 
Thuyết minh quy trình 
Phế liệu nhựa sau khi đƣợc thu gom về sẽ đƣợc phần loại thành 02 loại: - Loại nhựa (nhựa UF, nhựa PF, nhựa malamin, poly este không no,…) không có khả năng tái sinh đƣợc sẽ đƣợc ép thành viên nhiên liệu, dùng làm nhiên liệu đốt. - Loại nhựa (nhựa phế thải, nhựa PC thải, nhựa PP thải, nhựa PE thải, nhựa PET thải, nhựa nilon...) có khả năng tái sinh đƣợc sẽ đƣợc xuất bán. 
6.3.4. Rửa và phục hồi thùng phuy 
Quy trình công nghệ Các loại bao bì thùng phuy (nhựa, sắt,…) phát sinh từ hoạt động lƣu chứa nguyên liệu của các chủ nguồn thải nên có dính CTNH nhƣ: dầu, nhớt, sơn, keo, các loại hóa chất, dung môi hữu cơ,…Sau khi tiếp nhận về nhà máy, các loại bao bì thùng phuy đƣợc phân loại và và phục hồi. Quy trình súc rửa và phục hồi bao bì, thùng phuy đƣợc thể hiện trong hình dƣới:
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 22 
Hình: Quy trình súc rửa và phục hồi bao bì, thùng phuy 
Thuyết minh quy trình 
Quá trình xử lý các loại bao bì, thùng phuy nhiễm CTNH thƣờng đƣợc thực hiện bán tự động. Các loại bao bì, thùng phuy đã qua sử dụng (thu mua từ các chủ nguồn thải) đƣợc vận chuyển về nhà máy và đƣợc phân loại theo dạng hóa chất đựng trong thùng. Thùng phuy sau khi đƣợc phân loại đƣợc xử lý bằng cách nghiêng, trút để thu hồi và loại bỏ các hóa chất, tạp chất lớn còn lại trong thùng. Sau đó sẽ đƣợc đƣa qua dây chuyền súc rửa bằng dung môi phù hợp, xăng, dầu, nƣớc,… Tùy thuộc vào hóa chất dính vào bao bì, thùng phuy mà sử dụng loại dung môi tẩy rửa phù hợp, cụ thể: - Súc rửa bằng dung dịch Axit H2SO4 10%: đƣợc dùng để làm sạch phuy chứa các chất tẩy rửa (thùng chứa hoá chất thuộc da, hoá chất dệt nhuộm, chứa Toulen…). - Súc rửa bằng nƣớc: để làm sạch các thùng chứa axít <20%, các phuy chứa chứa thực phẩm, hoá mỹ phẩm và hoá chất vô cơ…; - Súc rửa bằng dung dịch Aceton: để làm sạch các thùng phuy chứa hoá chất thuộc da, thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất hữu cơ trong ngành dệt nhuộm, chứa dầu mỡ nhờn, sơn và mực in…
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 23 
Sau quá trình súc rửa, thùng phuy đƣợc đƣa sang khâu rửa sạch bên ngoài thùng phuy bằng nƣớc và dùng vải lau khô nhằm làm sạch và loại bỏ các bùn đất bám bên ngoài thùng phuy. Sau đó thùng phuy sẽ đƣợc tiếp tục đƣợc phân loại thành 2 loại: - Loại bao bì, thùng phuy xấu, móp méo, dính chất thải khó xử lý hoặc không còn khả năng tái sử dụng sẽ đƣợc rửa sạch và đƣợc cắt, nghiền trƣớc khi xuất bán cho các đơn vị tái chế. - Loại bao bì, thùng phuy tốt, còn khả năng tái sử dụng đƣợc đƣa qua thiết bị thổi tròn những chỗ móp méo trên lƣng thùng phuy bằng máy tạo khí áp lực để khôi phục hình dạng. Sau đó chuyển qua thiết bị cán mép và làm phẳng mặt thùng phuy. Bao bì thùng phuy đƣợc qua công đoạn làm sạch bên trong thùng. Tùy theo vào tình trạng của thùng phuy công nhân sẽ tiến hành công đoạn chà sét hay súc dầu. Quá trình chà sét, súc dầu đƣợc tiến hành trong thiết bị chà sơn, súc dầu chuyên dụng để làm sạch. + Loại thùng phuy bên trong không rỉ sét: đƣợc đƣa qua máy bắn dầu, máy bắn dầu đƣợc bố trí một bơm áp lực (bơm hóa chất) vào đầu phun, phun vào bên trong thùng phuy với áp lực lớn trong khoảng thời gian từ 5 – 10 phút (tùy vào độ dơ của thùng phuy). Thùng phuy sau khi làm sạch bên trong đƣợc mang ra khu lƣu trữ chuẩn bị hút chân không. + Loại thùng phuy bên trong có rỉ sét: đƣa qua máy xúc sét và cho vào bên trong khoảng 5 – 10 kg bi sắt và một ít hóa chất rồi vặn nắp lại. Máy súc sét với hoạt động của hệ bánh răng hành tinh làm cho thùng phuy vừa xoay tròn và vừa lật thùng trong khoảng thời gian từ 10 – 15 phút (tùy thuộc vào độ dơ của thùng phuy), thùng phuy sau khi làm sạch đổ hết bi sắt ra và tiếp tục cho qua máy bắn dầu và thực hiện nhƣ quy trình bán dầu của thùng phuy không bị rỉ sét. Hoàn tất công đoạn làm sạch bên trong thùng phuy (chà sơn, súc dầu) các bao bì, thùng phuy sẽ đƣợc chuyển ra giá đỡ để thùng phuy đứng và nghiêng một góc 30o, mặt có nắp hƣớng xuống dƣới trong thời gian từ 5 – 10 phút, dùng máy hút chân không để hút khô bên trong thùng phuy rồi qua thiết bị chà sạch bên ngoài thùng phuy và đƣa ra khu lƣu trữ. Thùng phuy từ khu lƣu trữ đƣa qua băng tải cấp thùng cho cụm quay thùng làm cho thùng quay tròn thực hiện quá trình sơn. Qua băng tải ra thùng và chạy xuống xe đẩy cho ra khu vực lƣu trữ hoàn thành quá trình tái chế. Bao bì, thùng phuy sau quá trình xử lý đƣợc xuất bán cho các đơn vị có nhu cầu tái sử dụng. Nƣớc thải từ công đoạn súc rửa bao bì thùng phuy sẽ đƣợc chuyển qua HTXLCL có chứa thành phần nguy hại để xử lý trƣớc khi đƣa vào hệ thống xử lý nƣớc thải. Chất thải rắn từ quá trình súc rửa tùy theo chủng loại, thành phần sẽ đƣợc chuyển qua các khu xử lý phù hợp của nhà máy hoặc đƣợc ổn định, hóa rắn. Dung môi sau súc rửa có lẫn nhiều cặn bẩn sẽ đƣợc lọc sạch và tái sử dụng cho các mẻ súc rửa tiếp theo. Sau khi sử dụng nhiều lần, dung môi không còn khả năng hòa tan chất bẩn nữa sẽ đƣợc thu gom và xử lý bằng lò đốt hoặc xử lý tại HTXLCL có chứa thành phần nguy hại trƣớc khi đƣa vào HTXLNTTT.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 24 
6.3.5. Xử lý tái chế mạch điện tử Thuyết minh công nghệ: Toàn bộ bản mạch điện tử bị lỗi, hỏng, cũ ... đƣợc phân tách riêng biệt ra các loại (tụ điện, đai sắt, nhôm). Phần bản mạch còn dính các linh kiện cho vào ngâm trong dung dịch axit 15% để toàn bộ các mối hàn gắn các linh kiện vào tấm bản mạch bị tan ra. Từ đó toàn bộ các linh kiện sẽ bị rụng ra, sau đó phân ra các loại khác nhau rồi tiến hành xử lý nhƣ sau: Loại 1: Bản mạch - Toàn bộ bản mạch này đƣợc rửa sạch rồi đem nghiền nhỏ, bột nghiền đƣợc đƣa vào tháp tuyển phân loại. Phần bột Đồng nặng bị lắng xuống dƣới, phần bột nhựa phít hoặc bông thủy tinh nổi lên trên. Từ đây ta sẽ tách riêng đƣợc bột Đồng và phần bột nhựa. Đồng bột đƣợc đúc thỏi hoặc sản xuất muối Đồng sunphat. Phần bột nhựa phít và bông thủy tinh đƣợc tiêu hủy trong lò đốt. Loại 2: Các loại chân rắc cắm - Phần này có loại dính nhựa hoặc không, phần không có nhựa ta đem hòa tách để tách các kim loại ra khỏi nhau nhƣ: Đồng, sắt, vàng. Phần có nhựa ta tiến hành nghiền nhỏ rồi tuyển nổi tách riêng phần bột kim loại và bột nhựa. Loại 3: Các loại IC đƣợc nghiền nhỏ rồi tách các kim loại quý ra riêng biệt nhƣ: Au, Ag, Pd, Cu. 
6.3.6. Chì 
Vụn chì và chì từ bình ắc quy thải đƣợc thu hồi và xuất bán.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 25 
6.3.7. Xử lý và thu hồi ắc quy 
Quy trình xử lý và thu hồi ắc quy đƣợc thể hiện trong hình dƣới: + Đối với ắc quy axit: Thuyết minh công nghệ: + Đối với Ắc quy axit: Đầu tiên ta mở nắp (nắp để đổ axit vào bình) lên giá bằng nhựa dốc ngƣợc, ở dƣới đƣợc bố trí thùng nhựa để thu axit sau đó đƣợc tháo rỡ bằng thủ công. - Phần lƣới cực này là hợp kim của Chì và Antimon (Antimon chiếm khoảng 9%). Đem rửa sạch mang đi bán. - Phần bột có trong bình là hỗn hợp của PbSO4, PbO, PbO2 tiến hành rửa sạch để loại bỏ axit dƣ còn bám theo. Phần còn lại tận dụng tái chế. - Phần nhựa vỏ bình đƣợc rửa sạch, tái chế. - Phần axit thải là dung dịch H2SO4 có nồng độ dƣới 38% đƣợc dùng để xử lý nƣớc trong công ty. - Phần nƣớc thải của các quá trình rửa sản phẩm đƣợc thu gom lại rồi tiến hành xử lý trong hệ thống xử lý nƣớc.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 26 
+ Đối với ắc quy kiềm: Cũng giống nhƣ xử lý ắc quy axit, đầu tiên ta mở nắp (nắp để đổ kiềm vào bình) lên giá bằng nhựa dốc ngƣợc, ở dƣới đƣợc bố trí thùng nhựa để thu kiềm sau đó đƣợc tháo rỡ bằng thủ công. - Phần cực dƣơng đƣợc rửa sạch kiềm, tách riêng phần bột để đem bán. - Phần cực âm cũng đƣợc rửa sạch kiềm, tách riêng phần bột để bán. - Phần vỏ bình đƣợc rửa sạch để bán. - Dung dịch kiềm là KOH đƣợc dùng để xử lý nƣớc.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 27 
6.3.8. Xử lý bóng đèn huỳnh quang 
Quy trình xử lý bóng đèn huỳnh quang đƣợc thể hiện trong hình dƣới: 
Hình: Quy trình xử lý bòng đèn huỳnh quang 
- Thuyết minh quy trình: Bóng đèn huỳnh quang cấp vào cụm đập và hút (mô tơ đập ly tâm đập nát bóng đèn thành những mảnh nhỏ). Bụi, hơi từ quá trình cắt bóng đèn đƣợc xử lý bằng hệ thống lọc bụi túi vải và hệ thống hấp phụ bằng than hoạt tính. Hiệu quả xử lý bụi, hơi thủy ngân đạt 99,99% (theo nhà cung cấp). Bóng đèn sau khi nghiền đƣợc chứa trong thùng chứa 200 lít. Thùng chứa có khả năng chứa đƣợc 1.350 bóng đèn huỳnh quang loại 1,2m. Khi thùng đầy thiết bị có đèn báo tín hiệu và công nhân sẽ thay thùng khác. Quy trình cắt bóng đèn là quy trình kín, hạn chế thấp nhất phát tán chất ô nhiễm vào môi trƣờng. Sản phẩm nghiền bóng đèn bao gồm: 2 đầu nhôm, những mảnh vụn thủy tinh có kích thƣớc từ 3 – 5 mm và bột huỳnh quang. Hỗn hợp này đƣợc đƣa vào thiết bị phân tách các thành phần bóng đèn bằng hệ thống băng tải. Thiết bị phân tách bóng đèn sàng rung mắt lƣới 2 cm để tách riêng đuôi đèn. Hỗn hợp thủy tinh và bột huỳnh quang lọt qua mắt lƣới 2 cm và xuống sàng mắt lƣới 0,5 cm. Tại đây có thiết bị phun nƣớc rửa nhằm phân tách thành phần bột huỳnh quang khỏi bóng đèn thủy tinh. Bột huỳnh quang sẽ đƣợc tách khỏi nƣớc sau quá trình lắng và đƣợc ổn định, hóa rắn. Phần nƣớc trong đƣợc bơm tuần hoàn tái sử dụng cho quá trình rửa. Lƣợng nƣớc này sẽ thải bỏ theo định kỳ (thông thƣờng sau khi xử lý cho khoảng 5 thùng 200 lít) và đƣợc đƣa về HTXLCL có chứa thành phần nguy hại của nhà máy để tiếp tục xử lý. 
6.3.9. Xử lý nƣớc thải 
Nƣớc thải sau khi vận chuyển từ các chủ nguồn thải về đƣợc lƣu giữ riêng, lấy mẫu phân tích sơ bộ và xử lý trong quy mô Phòng thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm đƣợc áp dụng để xử lý ở quy mô công nghiệp. Công ty lựa chọn hệ thống xử lý nƣớc thải không liên tục (xử lý theo
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 28 
mẻ) vì tính chất, thành phần các loại nƣớc thải công ty thu gom về rất khác nhau, lƣu lƣợng cũng không ổn định do phụ thuộc vào tình hình sản xuất của chủ nguồn thải. Hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy bao gồm: - Bể điều hòa (bể lắng cấp I) - Bể tuyển nổi công suất 6m3/h - Xyclo phản ứng - Bể lắng - Sân phơi bùn, máy ép bùn Đối với nƣớc thải lẫn dầu, mỡ đƣợc đƣa qua xử lý sơ bộ tại hệ thống bể tuyển nổi. Thiết bị tuyển nổi có tác dụng chính là loại bỏ dầu mỡ, chất rắn lơ lửng không có khả năng lắng trong nƣớc thải nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của quá trình tiếp theo. Vì vậy chỉ một số loại nƣớc thải lẫn dầu mới đƣa qua hệ thống tuyển nổi tách dầu trƣớc khi xử lý hóa học. Các loại nƣớc thải khác (nƣớc thải axit, nƣớc thải kiềm, dung dịch thải mạ...) không cần qua thiết bị này. Nƣớc thải sau khi lắng sơ cấp để loại bỏ bùn cặn đƣợc bổ sung hóa chất keo tụ và dƣới tác dụng nâng của những bọt khí dầu, các chất lơ lửng không có khả năng lắng trong nƣớc thải sẽ nổi lên và đƣợc thu gom, đốt trong lò đốt CTNH. Nƣớc thải sau khi xử lý qua hệ thống tuyển nổi đƣợc bơm chuyển lên các Xyclo phản ứng. Chất thải sau khi bơm từng mẻ lên Xyclo (thiết bị có cấu tạo hình trụ, đáy côn và có hệ thống phân phối khí ở đáy thiết bị) đƣợc trung hòa bằng kiềm hoặc axit về pH trung tính trƣớc khi chuyển sang công đoạn xử lý tiếp theo, quá trình trung hòa đƣợc cung cấp khí ở đáy thiết bị bằng máy nén khí nhằm đảo trộn đồng đều chất thải lỏng với dung dịch kiềm hoặc axit. Sau khi chất thải lỏng đƣợc trung hòa thì chuyển sang công đoạn keo tụ kết bông, quá trình này cũng đƣợc cấp khí để đảo trộn chất thải lỏng với chất trợ keo tụ và keo tụ. Sau đó, ngừng cấp khí để thực hiện quá trình lắng trong thiết bị này. 
Bùn đƣợc lắng xuống đáy thiết bị và xả ở đáy thiết bị sang máy ép bùn. Nƣớc từ máy ép bùn đƣợc tuần hoàn lại quá trình keo tụ, còn bùn đƣợc chuyển vào lò đốt của nhà máy. Nƣớc trong sau quá trình keo tụ tiếp tục đƣợc đƣợc chuyển sang bể lắng bậc II để bổ xung hóa chất
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 29 
và thực hiện các quá trình oxy hóa tiếp theo trƣớc khi kiểm tra định kỳ kiểm lấy mẫu để lắng và phân tích chất lƣợng nƣớc, nếu đạt tiêu chuẩn thì ngừng sục khí và để lắng. Phần nƣớc trong đạt tiêu chuẩn sẽ đƣợc thải ra cống chung của huyện. 
6.3.10. Công nghệ lò đốt rác FBE 
 Nguyên lý công nghệ Lò đốt rác 
Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE đƣợc thiết kế nhằm mục đích xử lý cả chất thải rắn và chất thải lỏng với nguyên lý cơ bản sau: Công nghệ xử lý chất thải rắn công nghiệp áp dụng trong các lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE đƣợc thực hiện theo nguyên lý nhiệt phân và thiêu đốt ở nhiệt độ cao nhằm phân hủy hoàn toàn các chất thải nguy hại: - Quá trình nhiệt phân đƣợc tiến hành trong buồng đốt sơ cấp của lò FBE nhằm chuyển các thành phần ở thể rắn và lỏng của chất thải thành thể khí (HC, CO, H2…) nhờ nhiệt cung cấp từ mỏ đốt nhiên liệu. Quá trình nhiệt phân đƣợc thực hiện trong điều kiện thiếu ôxy và ở nhiệt độ 700-900oC. - Sau đó, khí nhiệt phân chuyển động lên buồng đốt thứ cấp dƣới tác động của áp suất cơ học khí. Tại đây nhờ nhiệt độ cao trên 1050oC và lƣợng không khí cấp bổ sung, những chất cháy thể khí từ buồng sơ cấp sang, kể cả các chất ô nhiễm hữu cơ mạch vòng nhƣ Dioxin và Furans sẽ bị đốt cháy hoàn toàn tạo thành CO2 và H2O. Hiệu quả thiêu đốt trong lò phải thỏa mãn bốn yếu tố cơ bản cần thiết cho sự đốt cháy hoàn toàn chất thải độc hại là: chất ôxy hóa (O2) và ba yếu tố “T” của quá trình thiêu đốt: Nhiệt độ đốt (Temperature), Thời gian lƣu khí (Times) và Cƣờng độ xáo trộn rối (Turbulence): 
1. Oxygen (O2) 
Là lƣợng ôxy cần thiết để đốt cháy (ôxy hóa) hoàn toàn các chất cháy trong thành phần khí nhiệt phân, chủ yếu là HC, CO và H2 thành CO2 và H2O. Đây là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của quá trình thiêu đốt rác. Lƣợng ôxy cung cấp và phƣơng pháp cấp có ảnh hƣởng trực tiếp đến sự cháy hoàn toàn, do đó phải tính toán và kiểm soát lƣợng không khí cần cấp theo quy trình nhiệt phân rác. 
2. Nhiệt độ (Temperature) 
Là trị số nhiệt độ của buồng đốt thứ cấp, nơi khí nhiệt phân cần bị thiêu đốt với chất ôxy hóa là ôxy. Thông số này cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến quá trình thiêu hủy các chất thải. Nhiệt độ thiêu đốt đạt giá trị cao (trên 1.050-1.300oC) có tác dụng bẻ gẫy các liên kết hữu cơ mạch vòng đặc biệt là Dioxin và Furans và làm cho phản ứng ôxy hóa xảy ra nhanh, mãnh liệt để chuyển hóa hoàn toàn khí ô nhiễm thành CO2 và H2O. 
3. Thời gian (Times) 
Là thời gian lƣu khí ở trong buồng đốt thứ cấp để tiến hành quá trình thiêu hủy. Đây là thông số rất quan trọng ảnh hƣởng đến điều kiện thiêu hủy hoàn toàn các thành phần khí nhiệt phân trong buồng đốt thứ cấp. Thời gian lƣu khí càng lâu thì phản ứng ôxy hóa càng xảy ra triệt để, nó phụ thuộc vào lƣợng khí thải nhiệt phân qua buồng đốt và thể tích buồng đốt thứ cấp, đƣợc tính bằng giây. Để đảm bảo thiêu hủy hoàn toàn các chất hữu cơ đặc biệt là Dioxin và Furans thì thời gian lƣu cần duy trì trên 2 giây.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 30 
4. Cường độ xáo trộn rối (Turbulence) 
Đánh giá mức độ xáo trộn giữa khí nhiệt phân với không khí chứa ôxy và ngọn lửa có nhiệt độ cao. Mức độ xáo trộn nó có ảnh hƣởng lớn đến hiệu suất của quá trình thiêu hủy. Cƣờng độ xáo trộn phụ thuộc vào tốc độ và chuyển động cơ học khí trong lò giữa các luồng khí, phƣơng pháp lựa chọn và nội hình lò, đƣợc đánh giá bởi tiêu chuẩn Reynolds (Re). Các yếu tố cơ bản của quá trình thiêu đốt trên không chỉ ảnh hƣởng đến hiệu quả của quá trình thiêu đốt chất thải mà còn liên quan đến việc sinh ra các khí thải ô nhiễm nhƣ CO, HC, NOx và bồ hóng. 
Xử lý khí thải 
Nhiệt độ cao của khí thải sau quá trình thiêu đốt cần đƣợc làm nguội để tăng hiệu suất của quá trình xử lý khí thải tiếp theo. Lƣợng nhiệt thừa này đƣợc tận dụng thông qua thiết bị trao đổi nhiệt để quay lại cung cấp cho quá trình đốt cháy của lò nhằm tăng nhiệt độ đốt cháy và hiệu suất sử dụng nhiệt của lò. Quá trình thiêu đốt chỉ có thể thiêu hủy hoàn toàn các chất hữu cơ có chứa thành phần cháy C và H, còn các khí thải nhƣ SO2, NOx, CO, HCl, HF… phát sinh do đốt cháy không hoàn toàn hay do thành phần rác và nhiên liệu đƣa vào quá trình đốt cháy. Các khí có tính axit trên đƣợc xử lý triệt để bằng phƣơng pháp hấp thụ bằng các dung dịch kiềm trong thiết bị tháp rửa có ô đệm (phƣơng pháp xử lý ƣớt). Trên cơ sở nguyên lý công nghệ đốt rác trên, Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE đƣợc Công ty FBE Vietnam thiết kế, chế tạo đồng bộ với các thiết bị phụ trợ thành một hệ thống lò đốt rác công nghiệp hoàn thiện. 
Sơ đồ quy trình công nghệ 
Hệ thống Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE bao gồm các bộ phận chức năng chính đƣợc thể hiện trên sơ đồ nguyên lý hình dƣới: 
Hình: Sơ đồ nguyên lý công nghệ của hệ thống Lò đốt rác nguy hại FBE
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 31 
Nguyên lý hoạt động 
1. Máy cấp rác 1: 
Chất thải công nghiệp đƣợc thu gom về, chúng cần đƣợc chuẩn bị trƣớc qua các công đoạn phân loại và xử lý sơ bộ (phơi, đóng bánh, tách cặn), sau đó chất thải rắn đƣợc vô bao (giấy hay nilon) với kích thƣớc phù hợp với miệng nạp liệu để thuận tiện cho việc cấp liệu qua cửa lò, tránh rơi vãi gây ô nhiễm. Chất thải lỏng (dung dịch thải, hóa chất, dung môi) đƣợc chứa trong bồn kín, sau khi lọc và tách ẩm: phần lỏng đƣợc phun vào đốt trong lò, phần cặn bã đƣợc đốt dƣới dạng chất thải rắn. Cơ cấu nạp rác 1 làm nhiệm vụ cấp rác đã đóng bao vào lò theo khối lƣợng và chu kì mẻ cấp rác. Để đạt đƣợc chu kỳ nhiệt phân tối ƣu trong lò, khoảng 15 phút cấp rác vào lò một lần với lƣợng rác khoảng 1/4 lƣợng rác đốt trong 1 giờ đảm bảo phân phối đều lƣợng chất thải cấp vào lò đạt công suất thiết kế. Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE gồm có 2 buồng đốt: sơ cấp và thứ cấp. 
2. Buồng đốt sơ cấp 2: 
Nhiệm vụ: là nơi tiếp nhận rác - tiến hành nhiệt phân rác thành thể khí - đốt cháy kiệt cốc (carbon rắn) còn lại sau quá trình nhiệt phân và các chất hữu cơ còn sót lại trong tro. Buồng đốt sơ cấp 2 đƣợc gia nhiệt bằng hai mỏ đốt gas B1 nhằm bổ sung và duy trì nhiệt độ nhiệt phân của rác trong buồng đốt sơ cấp từ 700-900oC. Dƣới tác dụng của nhiệt, diễn ra các quá trình phân hủy nhiệt các chất thải rắn và lỏng thành thể khí, trải qua các giai đoạn: bốc hơi nƣớc - nhiệt phân - ôxy hóa một phần các chất cháy. Không khí cấp cho quá trình cháy sơ cấp chủ yếu là đốt cháy nhiên liệu trong buồng đốt sơ cấp và hòa trộn một phần với khí nhiệt phân trƣớc khi chuyển sang buồng đốt thứ cấp. Lƣợng không khí dƣ rất nhỏ bởi ở buồng đốt sơ cấp 2 chủ yếu quá trình cháy tạo thành bán khí, nó đƣợc điều chỉnh nhằm đáp ứng chế độ nhiệt phân của mẻ rác đốt. Mỏ đốt nhiên liệu đƣợc bố trí thuận lợi cho sự chuyển động của ngọn lửa và trao đổi nhiệt với rác thải, đồng thời đảm bảo đốt cháy kiệt phần tro còn lại sau chu kỳ đốt. Kiểm soát quá trình đốt cháy và nhiệt độ trong buồng đốt sơ cấp 2 bằng cặp nhiệt điện XA (Cromen-Alumen) có nối với hệ thống điều chỉnh tự động nhiệt độ. Khí H2 tạo thành do hơi nƣớc cấp vào vùng cháy để khống chế nhiệt độ buồng đốt sơ cấp cùng với khí nhiệt phân dƣới tác dụng của cơ học khí trong buồng lò đƣợc đƣa sang buồng đốt thứ cấp 3 qua kênh dẫn khí nằm phía trên buồng đốt sơ cấp. Chỉ còn một lƣợng nhỏ tro (3-5%), chủ yếu là các ôxyt kim loại hay thủy tinh, gốm sành sứ trong rác nằm trên mặt ghi, chúng sẽ đƣợc tháo ra ngoài qua khay tháo tro theo chu kỳ và có thể đem đi đóng rắn làm vật liệu xây dựng hay chôn lấp an toàn do đã đốt kiệt các chất hữu cơ. 
3. Buồng đốt thứ cấp 3:
Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 32 
Khí nhiệt phân từ buồng đốt sơ cấp 2 chuyển lên buồng đốt thứ cấp 3 chứa các chất cháy có nhiệt năng cao (CO, H2, CnHm…), tại đây chúng đƣợc đốt cháy hoàn toàn tạo thành khí CO2 và H2O nhờ lƣợng ôxy trong không khí cấp và nhiệt độ cao. Nhiệt độ của buồng đốt thứ cấp đƣợc duy trì từ 1.050-1.300oC bởi mỏ đốt nhiên liệu gas B2. Nhờ nhiệt độ cao và thời gian lƣu khí trong buồng đốt đủ lâu (trên 2 giây) đảm bảo thiêu hủy hoàn toàn các chất thải độc hại, đặc biệt là Dioxin, Furans và mùi. Hiệu suất xử lý của lò đốt rác phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả thiêu đốt và phản ứng diễn ra trong buồng đốt thứ cấp 3 có tính quyết định đối với toàn bộ quá trình xử lý bằng phƣơng pháp thiêu hủy. Vì vậy sự bố trí hợp lý của Mỏ đốt B2 tạo nên sự đồng đều nhiệt độ trong lò, tăng hiệu quả thiêu đốt và tạo dòng khí chuyển động xoáy rất có lợi cho việc hòa trộn, tiếp xúc của các quá trình phản ứng. Kiểm soát quá trình đốt cháy và nhiệt độ trong buồng đốt thứ cấp 3 bằng cặp nhiệt điện XA (Cromen-Alumen) vỏ bọc bằng Ceramic có nối với hệ thống điều chỉnh tự động nhiệt độ. 
4. Buồng đốt bổ sung 4: 
Đây là một trong những bí quyết công nghệ quan trọng để lò đốt rác FBE vừa đảm bảo bẻ gãy mạch vòng và đốt kiệt các khí carburhydro độc hại ở nhiệt độ cao trong thời gian dài vừa đáp ứng yêu cầu tiết kiệm tối đa nhiên liệu sử dụng. Luồng khí đi ra khỏi buồng đốt thứ cấp 3 còn đƣợc đốt cháy tiếp một thời gian dài ở nhiệt độ cao trong buồng đốt bổ sung 4 nhằm đốt cháy triệt để thành phần khí và chất hữu cơ còn sót lại, tăng thời gian lƣu cháy ở nhiệt độ cao đƣợc đảm bảo nhờ vỏ thiết bị cách nhiệt hầu nhƣ tuyệt đối với kết cấu và vật liệu đặc biệt. 
5. Thiết bị lọc bụi kép 5: 
Đây là loại thiết bị lọc bụi theo nguyên lý trọng lực và quán tính, kết hợp và xen kẽ với quá trình giải nhiệt trong thiết bị giải nhiệt 6 để lắng tách các thành phần bụi vô cơ và bồ hóng có kích thƣớc >10m trƣớc khi vào thiết bị xử lý tiếp theo. Bụi lắng đƣợc tháo ra từ thiết bị lọc bụi 5 theo định kỳ trong quá trình hoạt động liên tục của hệ thống lò đốt. Chúng đƣợc đem đi xử lý tiếp cùng với tro thải dƣới ghi của lò đốt. 
6. Thiết bị giải nhiệt 6: 
Khí nóng từ lò đốt tiếp tục đƣợc chuyển động sang thiết bị giải nhiệt 6 để tiến hành làm nguội bằng môi chất không khí, nhờ đó mà khí thải đƣợc làm mát và hạ thấp nhiệt độ tới giá trị cho phép trƣớc khi vào thiết bị xử lý bằng phƣơng pháp hấp thụ. Để tăng cƣờng hiệu quả trao đổi nhiệt, thiết bị giải nhiệt 6 có cấu tạo đặc biệt với hai hệ thống giải nhiệt liên hoàn, bề mặt trao đổi nhiệt lớn và cƣờng độ đối lƣu cao nhờ hệ thống quạt gió với lƣu lƣợng lớn, vận tốc cao qua các bề mặt trao đổi nhiệt có cánh. 
7. Xiclon nƣớc 7: 
Khí thải sau khi đƣợc làm mát ở thiết bị giải nhiệt 6 vẫn còn chứa bụi có kích thƣớc nhỏ (kích thƣớc dƣới 5mm) vì vậy cần đƣa qua thiết bị xiclon nƣớc 7. Thiết bị xiclon nƣớc làm việc dựa trên nguyên lý kết hợp: vừa có tác dụng thấm ƣớt các hạt bụi bởi các hạt dung dịch đƣợc phun vào thiết bị với hệ số phun cao, vừa có tác dụng làm nguội dòng khí nhờ dung dịch chứa chất kiềm để trung hòa khí axít. Bụi sau khi thấm ƣớt nhờ chuyển động xoáy của dòng khí tạo lực ly tâm làm cho các hạt bụi này tách ra khỏi dòng khí và va đập với thành thiết bị sau đó trôi xuống phễu thu.
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI

More Related Content

What's hot

Dự án kho lạnh 0918755356
Dự án kho lạnh 0918755356Dự án kho lạnh 0918755356
Dự án kho lạnh 0918755356
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn - Ninh Bình 0918755356
Thuyết minh dự án Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn - Ninh Bình 0918755356Thuyết minh dự án Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn - Ninh Bình 0918755356
Thuyết minh dự án Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn - Ninh Bình 0918755356
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Dự án trồng rừng , trồng cây dược liệu kết hợp du lịch nghĩ dưỡng 0918755356
Dự án trồng rừng , trồng cây dược liệu kết hợp du lịch nghĩ dưỡng 0918755356Dự án trồng rừng , trồng cây dược liệu kết hợp du lịch nghĩ dưỡng 0918755356
Dự án trồng rừng , trồng cây dược liệu kết hợp du lịch nghĩ dưỡng 0918755356
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày
Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngàyDự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày
Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...
Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...
Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Thuyết minh dự án đầu tư Trồng chuối Công nghệ cao 2000 ha tỉnh Bình Phước w...
 Thuyết minh dự án đầu tư Trồng chuối Công nghệ cao 2000 ha tỉnh Bình Phước w... Thuyết minh dự án đầu tư Trồng chuối Công nghệ cao 2000 ha tỉnh Bình Phước w...
Thuyết minh dự án đầu tư Trồng chuối Công nghệ cao 2000 ha tỉnh Bình Phước w...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Dự án Xây dựng Xưởng sản xuất và Phát triển may mặc Khuất Gia Garment 0918755356
Dự án Xây dựng Xưởng sản xuất và Phát triển may mặc Khuất Gia Garment 0918755356Dự án Xây dựng Xưởng sản xuất và Phát triển may mặc Khuất Gia Garment 0918755356
Dự án Xây dựng Xưởng sản xuất và Phát triển may mặc Khuất Gia Garment 0918755356
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long anTư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...
Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...
Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạoMẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Thuyết minh dự án nhà máy điện rác
Thuyết minh dự án nhà máy điện rácThuyết minh dự án nhà máy điện rác
Thuyết minh dự án nhà máy điện rác
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...
Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...
Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...
Dịch vụ Lập dự án chuyên nghiệp
 
Nhà máy sơ chế thanh long tỉnh Bình Thuận 0903034381
Nhà máy sơ chế thanh long tỉnh Bình Thuận 0903034381Nhà máy sơ chế thanh long tỉnh Bình Thuận 0903034381
Nhà máy sơ chế thanh long tỉnh Bình Thuận 0903034381
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm Chuối Sấy - www.duanviet.com.vn - 0918...
Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm Chuối Sấy - www.duanviet.com.vn - 0918...Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm Chuối Sấy - www.duanviet.com.vn - 0918...
Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm Chuối Sấy - www.duanviet.com.vn - 0918...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Dự án “Nhà máy xử lý rác thải”.docx
Dự án “Nhà máy xử lý rác thải”.docxDự án “Nhà máy xử lý rác thải”.docx
Dự án “Nhà máy xử lý rác thải”.docx
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 sao
Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 saoDự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 sao
Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 sao
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Thuyết minh Dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại Long An | d...
Thuyết minh Dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại Long An | d...Thuyết minh Dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại Long An | d...
Thuyết minh Dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại Long An | d...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Tư vấn lập dự án nông nghiệp - trang trại cây thanh long
Tư vấn lập dự án nông nghiệp - trang trại cây thanh longTư vấn lập dự án nông nghiệp - trang trại cây thanh long
Tư vấn lập dự án nông nghiệp - trang trại cây thanh long
ThaoNguyenXanh2
 

What's hot (20)

Dự án kho lạnh 0918755356
Dự án kho lạnh 0918755356Dự án kho lạnh 0918755356
Dự án kho lạnh 0918755356
 
Thuyết minh dự án Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn - Ninh Bình 0918755356
Thuyết minh dự án Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn - Ninh Bình 0918755356Thuyết minh dự án Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn - Ninh Bình 0918755356
Thuyết minh dự án Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn - Ninh Bình 0918755356
 
Dự án trồng rừng , trồng cây dược liệu kết hợp du lịch nghĩ dưỡng 0918755356
Dự án trồng rừng , trồng cây dược liệu kết hợp du lịch nghĩ dưỡng 0918755356Dự án trồng rừng , trồng cây dược liệu kết hợp du lịch nghĩ dưỡng 0918755356
Dự án trồng rừng , trồng cây dược liệu kết hợp du lịch nghĩ dưỡng 0918755356
 
Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày
Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngàyDự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày
Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày
 
Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...
Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...
Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...
 
Thuyết minh dự án đầu tư Trồng chuối Công nghệ cao 2000 ha tỉnh Bình Phước w...
 Thuyết minh dự án đầu tư Trồng chuối Công nghệ cao 2000 ha tỉnh Bình Phước w... Thuyết minh dự án đầu tư Trồng chuối Công nghệ cao 2000 ha tỉnh Bình Phước w...
Thuyết minh dự án đầu tư Trồng chuối Công nghệ cao 2000 ha tỉnh Bình Phước w...
 
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
 
Dự án Xây dựng Xưởng sản xuất và Phát triển may mặc Khuất Gia Garment 0918755356
Dự án Xây dựng Xưởng sản xuất và Phát triển may mặc Khuất Gia Garment 0918755356Dự án Xây dựng Xưởng sản xuất và Phát triển may mặc Khuất Gia Garment 0918755356
Dự án Xây dựng Xưởng sản xuất và Phát triển may mặc Khuất Gia Garment 0918755356
 
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long anTư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
 
Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...
Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...
Thuyết minh Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải công...
 
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạoMẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
 
Thuyết minh dự án nhà máy điện rác
Thuyết minh dự án nhà máy điện rácThuyết minh dự án nhà máy điện rác
Thuyết minh dự án nhà máy điện rác
 
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
 
Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...
Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...
Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...
 
Nhà máy sơ chế thanh long tỉnh Bình Thuận 0903034381
Nhà máy sơ chế thanh long tỉnh Bình Thuận 0903034381Nhà máy sơ chế thanh long tỉnh Bình Thuận 0903034381
Nhà máy sơ chế thanh long tỉnh Bình Thuận 0903034381
 
Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm Chuối Sấy - www.duanviet.com.vn - 0918...
Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm Chuối Sấy - www.duanviet.com.vn - 0918...Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm Chuối Sấy - www.duanviet.com.vn - 0918...
Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm Chuối Sấy - www.duanviet.com.vn - 0918...
 
Dự án “Nhà máy xử lý rác thải”.docx
Dự án “Nhà máy xử lý rác thải”.docxDự án “Nhà máy xử lý rác thải”.docx
Dự án “Nhà máy xử lý rác thải”.docx
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 sao
Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 saoDự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 sao
Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 sao
 
Thuyết minh Dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại Long An | d...
Thuyết minh Dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại Long An | d...Thuyết minh Dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại Long An | d...
Thuyết minh Dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại Long An | d...
 
Tư vấn lập dự án nông nghiệp - trang trại cây thanh long
Tư vấn lập dự án nông nghiệp - trang trại cây thanh longTư vấn lập dự án nông nghiệp - trang trại cây thanh long
Tư vấn lập dự án nông nghiệp - trang trại cây thanh long
 

Viewers also liked

Du an xu ly rac thai sinh hoat
Du an xu ly rac thai sinh hoatDu an xu ly rac thai sinh hoat
Du an xu ly rac thai sinh hoat
ThaoNguyenXanh_MT
 
Mau lap du an xu ly rac thai sinh hoat
Mau lap du an xu ly rac thai sinh hoatMau lap du an xu ly rac thai sinh hoat
Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại
Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hạiDự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại
Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Gioi thieu nha may xu ly chat thai.17122010
Gioi thieu nha may xu ly chat thai.17122010Gioi thieu nha may xu ly chat thai.17122010
Gioi thieu nha may xu ly chat thai.17122010
Nhung Phan
 
MVT: XỬ LÝ CHẤT THẢI BẰNG LÒ ĐỐT RÁC SANKYO NFI 5 CÔNG NGHỆ NHẬT
MVT: XỬ LÝ CHẤT THẢI BẰNG LÒ ĐỐT RÁC SANKYO NFI 5 CÔNG NGHỆ NHẬTMVT: XỬ LÝ CHẤT THẢI BẰNG LÒ ĐỐT RÁC SANKYO NFI 5 CÔNG NGHỆ NHẬT
MVT: XỬ LÝ CHẤT THẢI BẰNG LÒ ĐỐT RÁC SANKYO NFI 5 CÔNG NGHỆ NHẬT
anhtuyetnghean
 
Mau du an rac thai
Mau du an rac thaiMau du an rac thai
Mẫu dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp
Mẫu dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệpMẫu dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp
Mẫu dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp
ThaoNguyenXanh_MT
 
Sản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thảiSản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thải
Hữu Vịnh Nguyễn
 
Sản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thảiSản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thải
Hữu Vịnh Nguyễn
 
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôiDự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
 
DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TIỂU HỌC QUỐC TẾ
DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TIỂU HỌC QUỐC TẾDỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TIỂU HỌC QUỐC TẾ
DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TIỂU HỌC QUỐC TẾ
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án xây dựng trường trung học cơ sở
Dự án xây dựng trường trung học cơ sởDự án xây dựng trường trung học cơ sở
Dự án xây dựng trường trung học cơ sở
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án đầu tư phát triển rau an toàn đạt chuẩn vietgap trên địa bàn huyện gia ...
Dự án đầu tư phát triển rau an toàn đạt chuẩn vietgap trên địa bàn huyện gia ...Dự án đầu tư phát triển rau an toàn đạt chuẩn vietgap trên địa bàn huyện gia ...
Dự án đầu tư phát triển rau an toàn đạt chuẩn vietgap trên địa bàn huyện gia ...Hang Nguyen
 
Tuânnh
TuânnhTuânnh
Tuânnhhangt
 
Princess and the pea
Princess and the peaPrincess and the pea
Princess and the pea
LoganBeierschmitt
 
Xu ly nuoc thai san xuat nuoc mam
Xu ly nuoc thai san xuat nuoc mamXu ly nuoc thai san xuat nuoc mam
Xu ly nuoc thai san xuat nuoc mam
Thảo Nguyên Xanh
 
MVT: LÒ ĐỐT RÁC TỰ BẰNG KHÍ TỰ NHIÊN NFI-05
MVT: LÒ ĐỐT RÁC TỰ BẰNG KHÍ TỰ NHIÊN NFI-05MVT: LÒ ĐỐT RÁC TỰ BẰNG KHÍ TỰ NHIÊN NFI-05
MVT: LÒ ĐỐT RÁC TỰ BẰNG KHÍ TỰ NHIÊN NFI-05anhtuyetnghean
 
Thiet ke tram xu ly nuoc thai
Thiet ke tram xu ly nuoc thaiThiet ke tram xu ly nuoc thai
Thiet ke tram xu ly nuoc thai
Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại
Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hạiDự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại
Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
đồ áN công nghệ môi trường – xử lý nước cấp
đồ áN công nghệ môi trường – xử lý nước cấpđồ áN công nghệ môi trường – xử lý nước cấp
đồ áN công nghệ môi trường – xử lý nước cấpVcoi Vit
 

Viewers also liked (20)

Du an xu ly rac thai sinh hoat
Du an xu ly rac thai sinh hoatDu an xu ly rac thai sinh hoat
Du an xu ly rac thai sinh hoat
 
Mau lap du an xu ly rac thai sinh hoat
Mau lap du an xu ly rac thai sinh hoatMau lap du an xu ly rac thai sinh hoat
Mau lap du an xu ly rac thai sinh hoat
 
Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại
Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hạiDự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại
Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại
 
Gioi thieu nha may xu ly chat thai.17122010
Gioi thieu nha may xu ly chat thai.17122010Gioi thieu nha may xu ly chat thai.17122010
Gioi thieu nha may xu ly chat thai.17122010
 
MVT: XỬ LÝ CHẤT THẢI BẰNG LÒ ĐỐT RÁC SANKYO NFI 5 CÔNG NGHỆ NHẬT
MVT: XỬ LÝ CHẤT THẢI BẰNG LÒ ĐỐT RÁC SANKYO NFI 5 CÔNG NGHỆ NHẬTMVT: XỬ LÝ CHẤT THẢI BẰNG LÒ ĐỐT RÁC SANKYO NFI 5 CÔNG NGHỆ NHẬT
MVT: XỬ LÝ CHẤT THẢI BẰNG LÒ ĐỐT RÁC SANKYO NFI 5 CÔNG NGHỆ NHẬT
 
Mau du an rac thai
Mau du an rac thaiMau du an rac thai
Mau du an rac thai
 
Mẫu dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp
Mẫu dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệpMẫu dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp
Mẫu dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp
 
Sản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thảiSản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thải
 
Sản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thảiSản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thải
 
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôiDự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi
 
DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TIỂU HỌC QUỐC TẾ
DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TIỂU HỌC QUỐC TẾDỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TIỂU HỌC QUỐC TẾ
DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TIỂU HỌC QUỐC TẾ
 
Dự án xây dựng trường trung học cơ sở
Dự án xây dựng trường trung học cơ sởDự án xây dựng trường trung học cơ sở
Dự án xây dựng trường trung học cơ sở
 
Dự án đầu tư phát triển rau an toàn đạt chuẩn vietgap trên địa bàn huyện gia ...
Dự án đầu tư phát triển rau an toàn đạt chuẩn vietgap trên địa bàn huyện gia ...Dự án đầu tư phát triển rau an toàn đạt chuẩn vietgap trên địa bàn huyện gia ...
Dự án đầu tư phát triển rau an toàn đạt chuẩn vietgap trên địa bàn huyện gia ...
 
Tuânnh
TuânnhTuânnh
Tuânnh
 
Princess and the pea
Princess and the peaPrincess and the pea
Princess and the pea
 
Xu ly nuoc thai san xuat nuoc mam
Xu ly nuoc thai san xuat nuoc mamXu ly nuoc thai san xuat nuoc mam
Xu ly nuoc thai san xuat nuoc mam
 
MVT: LÒ ĐỐT RÁC TỰ BẰNG KHÍ TỰ NHIÊN NFI-05
MVT: LÒ ĐỐT RÁC TỰ BẰNG KHÍ TỰ NHIÊN NFI-05MVT: LÒ ĐỐT RÁC TỰ BẰNG KHÍ TỰ NHIÊN NFI-05
MVT: LÒ ĐỐT RÁC TỰ BẰNG KHÍ TỰ NHIÊN NFI-05
 
Thiet ke tram xu ly nuoc thai
Thiet ke tram xu ly nuoc thaiThiet ke tram xu ly nuoc thai
Thiet ke tram xu ly nuoc thai
 
Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại
Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hạiDự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại
Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại
 
đồ áN công nghệ môi trường – xử lý nước cấp
đồ áN công nghệ môi trường – xử lý nước cấpđồ áN công nghệ môi trường – xử lý nước cấp
đồ áN công nghệ môi trường – xử lý nước cấp
 

Similar to MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI

Mẫu lập dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Miễn PHí
Mẫu lập dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Miễn PHíMẫu lập dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Miễn PHí
Mẫu lập dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Miễn PHí
ThaoNguyenXanh2
 
Dự án đầu tư nhà máy xay nghiền bột cá
Dự án đầu tư nhà máy xay nghiền bột cáDự án đầu tư nhà máy xay nghiền bột cá
Dự án đầu tư nhà máy xay nghiền bột cá
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuậnDự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuậnDự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
ThaoNguyenXanh2
 
Dự án đầu tư Công trình Ferocrom Cacbon tỉnh Thanh Hóa 0903034381
Dự án đầu tư Công trình Ferocrom Cacbon tỉnh Thanh Hóa 0903034381Dự án đầu tư Công trình Ferocrom Cacbon tỉnh Thanh Hóa 0903034381
Dự án đầu tư Công trình Ferocrom Cacbon tỉnh Thanh Hóa 0903034381
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư Phân xưởng xử lý chất ...
DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư Phân xưởng xử lý chất ...DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư Phân xưởng xử lý chất ...
DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư Phân xưởng xử lý chất ...
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
ĐTM Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại Tỉnh Yên Bái | duanviet.com.vn...
ĐTM Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại Tỉnh Yên Bái | duanviet.com.vn...ĐTM Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại Tỉnh Yên Bái | duanviet.com.vn...
ĐTM Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại Tỉnh Yên Bái | duanviet.com.vn...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC THIỆN NGUYỆN BỐI DIỆP
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC THIỆN NGUYỆN BỐI DIỆPDỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC THIỆN NGUYỆN BỐI DIỆP
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC THIỆN NGUYỆN BỐI DIỆP
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản x...
Đề Tài Khóa luận 2024 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản x...Đề Tài Khóa luận 2024 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản x...
Đề Tài Khóa luận 2024 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản x...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Xây dựng hệ thống quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than
Xây dựng hệ thống quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác thanXây dựng hệ thống quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than
Xây dựng hệ thống quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Du an nha may nghien bot ca
Du an nha may nghien bot caDu an nha may nghien bot ca
Du an nha may nghien bot ca
ThaoNguyenXanh2
 
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MÔ HÌNH BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH XOAY VÒNG K...
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MÔ HÌNH BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH XOAY VÒNG K...ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MÔ HÌNH BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH XOAY VÒNG K...
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MÔ HÌNH BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH XOAY VÒNG K...
nataliej4
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domesco ...
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domesco ...Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domesco ...
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domesco ...
nataliej4
 
Bai giang he thong nhung 2010
Bai giang he thong nhung 2010Bai giang he thong nhung 2010
Bai giang he thong nhung 2010Cao Toa
 
Luận văn: Nghiên cứu phát triển công tác xuất khẩu cao su của Tập đoàn Công n...
Luận văn: Nghiên cứu phát triển công tác xuất khẩu cao su của Tập đoàn Công n...Luận văn: Nghiên cứu phát triển công tác xuất khẩu cao su của Tập đoàn Công n...
Luận văn: Nghiên cứu phát triển công tác xuất khẩu cao su của Tập đoàn Công n...
Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
 
ĐỒ ÁN - Xử lý nước thải nhà máy bia VBL Việt Nam.doc
ĐỒ ÁN - Xử lý nước thải nhà máy bia VBL Việt Nam.docĐỒ ÁN - Xử lý nước thải nhà máy bia VBL Việt Nam.doc
ĐỒ ÁN - Xử lý nước thải nhà máy bia VBL Việt Nam.doc
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP
ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆPỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP
ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆPHoàng Mai
 
ứNg dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
ứNg dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệpứNg dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
ứNg dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Khoá luận Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của Công ty CP XNK giao thông đường ...
Khoá luận Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của Công ty CP XNK giao thông đường ...Khoá luận Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của Công ty CP XNK giao thông đường ...
Khoá luận Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của Công ty CP XNK giao thông đường ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Quản trị dịch vụ bổ sung 1
Quản trị dịch vụ bổ sung 1Quản trị dịch vụ bổ sung 1
Quản trị dịch vụ bổ sung 1
Nokeh Mai
 

Similar to MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI (20)

Mẫu lập dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Miễn PHí
Mẫu lập dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Miễn PHíMẫu lập dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Miễn PHí
Mẫu lập dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Miễn PHí
 
Dự án đầu tư nhà máy xay nghiền bột cá
Dự án đầu tư nhà máy xay nghiền bột cáDự án đầu tư nhà máy xay nghiền bột cá
Dự án đầu tư nhà máy xay nghiền bột cá
 
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuậnDự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
 
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuậnDự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
 
Dự án đầu tư Công trình Ferocrom Cacbon tỉnh Thanh Hóa 0903034381
Dự án đầu tư Công trình Ferocrom Cacbon tỉnh Thanh Hóa 0903034381Dự án đầu tư Công trình Ferocrom Cacbon tỉnh Thanh Hóa 0903034381
Dự án đầu tư Công trình Ferocrom Cacbon tỉnh Thanh Hóa 0903034381
 
DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư Phân xưởng xử lý chất ...
DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư Phân xưởng xử lý chất ...DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư Phân xưởng xử lý chất ...
DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư Phân xưởng xử lý chất ...
 
ĐTM Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại Tỉnh Yên Bái | duanviet.com.vn...
ĐTM Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại Tỉnh Yên Bái | duanviet.com.vn...ĐTM Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại Tỉnh Yên Bái | duanviet.com.vn...
ĐTM Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại Tỉnh Yên Bái | duanviet.com.vn...
 
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC THIỆN NGUYỆN BỐI DIỆP
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC THIỆN NGUYỆN BỐI DIỆPDỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC THIỆN NGUYỆN BỐI DIỆP
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC THIỆN NGUYỆN BỐI DIỆP
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản x...
Đề Tài Khóa luận 2024 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản x...Đề Tài Khóa luận 2024 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản x...
Đề Tài Khóa luận 2024 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản x...
 
Xây dựng hệ thống quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than
Xây dựng hệ thống quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác thanXây dựng hệ thống quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than
Xây dựng hệ thống quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than
 
Du an nha may nghien bot ca
Du an nha may nghien bot caDu an nha may nghien bot ca
Du an nha may nghien bot ca
 
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MÔ HÌNH BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH XOAY VÒNG K...
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MÔ HÌNH BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH XOAY VÒNG K...ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MÔ HÌNH BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH XOAY VÒNG K...
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MÔ HÌNH BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH XOAY VÒNG K...
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domesco ...
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domesco ...Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domesco ...
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domesco ...
 
Bai giang he thong nhung 2010
Bai giang he thong nhung 2010Bai giang he thong nhung 2010
Bai giang he thong nhung 2010
 
Luận văn: Nghiên cứu phát triển công tác xuất khẩu cao su của Tập đoàn Công n...
Luận văn: Nghiên cứu phát triển công tác xuất khẩu cao su của Tập đoàn Công n...Luận văn: Nghiên cứu phát triển công tác xuất khẩu cao su của Tập đoàn Công n...
Luận văn: Nghiên cứu phát triển công tác xuất khẩu cao su của Tập đoàn Công n...
 
ĐỒ ÁN - Xử lý nước thải nhà máy bia VBL Việt Nam.doc
ĐỒ ÁN - Xử lý nước thải nhà máy bia VBL Việt Nam.docĐỒ ÁN - Xử lý nước thải nhà máy bia VBL Việt Nam.doc
ĐỒ ÁN - Xử lý nước thải nhà máy bia VBL Việt Nam.doc
 
ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP
ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆPỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP
ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP
 
ứNg dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
ứNg dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệpứNg dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
ứNg dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
 
Khoá luận Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của Công ty CP XNK giao thông đường ...
Khoá luận Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của Công ty CP XNK giao thông đường ...Khoá luận Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của Công ty CP XNK giao thông đường ...
Khoá luận Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của Công ty CP XNK giao thông đường ...
 
Quản trị dịch vụ bổ sung 1
Quản trị dịch vụ bổ sung 1Quản trị dịch vụ bổ sung 1
Quản trị dịch vụ bổ sung 1
 

MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI

 • 1. ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH Website: http://lapduan.com.vn Hotline: 08.39118552 – 0918755356 DỰ ÁN: NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI http://lapduan.com.vn
 • 2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc -----------    ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH THÁI NGUYÊN (Giám đốc) ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH (Giám đốc) ÔNG. NGUYỄN VĂN MAI http://lapduan.com.vn
 • 3. Dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang i MỤC LỤC CHƢƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN .................................................................................................. 1 1.1. Căn cứ pháp lý ................................................................................................................................. 1 1.2. Vùng thực hiện dự án ....................................................................................................................... 4 1.3. Sự nguy hại của chất thải công nghiệp ............................................................................................ 4 1.4. Kết luận sự cần thiết phải đầu tƣ ..................................................................................................... 5 CHƢƠNG II: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN .......................................................................... 6 2.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ ....................................................................................................................... 6 2.2. Mô tả sơ bộ dự án ............................................................................................................................ 6 CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ DỰ ÁN ............................................................................................ 7 3.1. Vị trí địa lý ....................................................................................................................................... 7 3.2. Về điều kiện khí hậu ........................................................................................................................ 8 3.3. Hiện trạng hạ tầng khu vực dự án .................................................................................................... 8 3.3.1. Nguồn cấp điện ...................................................................................................................... 8 3.3.2. Nguồn cung cấp nƣớc ............................................................................................................ 8 3.3.3. Hệ thống đƣờng bộ ................................................................................................................ 8 3.3.4. Hệ thống thoát nƣớc .............................................................................................................. 8 3.4. Nhận xét chung ................................................................................................................................ 9 CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN ............................................................................................................ 10 4.1. Hạng mục xây dựng ....................................................................................................................... 10 4.2. Hạng mục máy móc- thiết bị .......................................................................................................... 11 4.3. Công suất xử lý rác thải ................................................................................................................. 11 4.4. Tiến độ thực hiện dự án ................................................................................................................. 12 4.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án ............................................................................................... 12 CHƢƠNG V: QUY HOẠCH NHÀ MÁY SƠ BỘ ................................................................................... 13 5.1. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan ......................................................................................... 13 5.2. Quy hoạch xây dựng hạ tầng ......................................................................................................... 13 5.2.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng ........................................................................................... 13 5.2.2. Quy hoạch giao thông .......................................................................................................... 13 5.2.3. Hệ thống cung cấp điện ....................................................................................................... 14 5.2.4. Hệ thống cấp nƣớc ............................................................................................................... 14 5.2.5. Thoát nƣớc mƣa ................................................................................................................... 14 5.2.6. Thoát nƣớc bẩn .................................................................................................................... 14 5.2.7. Quy hoạch thông tin liên lạc ................................................................................................ 15 CHƢƠNG VI: PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ..................................................................... 16 6.1. Nguyên liệu, nhiên liệu .................................................................................................................. 16 6.1.1. Nguyên liệu ......................................................................................................................... 16 6.1.2. Nhiên liệu ............................................................................................................................ 16 6.2. Quy trình hoạt động của nhà máy .................................................................................................. 16 http://lapduan.com.vn 08.39118552
 • 4. Dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang ii 6.2.1. Thu gom và vận chuyển chất thải ........................................................................................ 17 6.2.2. Tiếp nhận và phân loại chất thải .......................................................................................... 18 6.2.3. Tái chế và xử lý chất thải .................................................................................................... 18 6.3. Công nghệ tái chế, xử lý chất thải nguy hại ................................................................................... 19 6.3.1. Tái chế dầu nhớt thải ........................................................................................................... 19 6.3.2. Tái chế dung môi thải .......................................................................................................... 20 6.3.3. Phân loại nhựa ..................................................................................................................... 21 6.3.4. Rửa và phục hồi thùng phuy ................................................................................................ 21 6.3.5. Xử lý tái chế mạch điện tử .................................................................................................. 24 6.3.6. Chì ....................................................................................................................................... 24 6.3.7. Xử lý và thu hồi ắc quy ....................................................................................................... 25 6.3.8. Xử lý bóng đèn huỳnh quang ............................................................................................. 27 6.3.9. Xử lý nƣớc thải .................................................................................................................... 27 6.3.10. Công nghệ lò đốt rác FBE ................................................................................................. 29 6.3.11. Công nghệ lò đốt rác y tế LODY-50 ................................................................................. 36 6.3.12. Ổn định hóa rắn chất thải .................................................................................................. 40 CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG SƠ BỘ ........................................................ 42 7.1. Giới thiệu chung ............................................................................................................................ 42 7.2. Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm và các chất gây ô nhiễm chỉ thị........................................... 42 7.2.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí ............................................................................................ 42 7.2.2. Nguồn gây ồn ...................................................................................................................... 42 7.2.3. Nguồn gây ô nhiễm nƣớc .................................................................................................... 42 7.2.4. Chất thải rắn ........................................................................................................................ 43 7.3. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu những tác động có hại .................................................... 43 7.3.1. Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn ............................................................. 43 7.3.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc ......................................................................... 44 7.3.3. Biện pháp khống chế chất thải rắn ...................................................................................... 44 7.3.4. Quy hoạch cây xanh ............................................................................................................ 45 7.3.5. Vệ sinh an toàn lao động và phòng chống sự cố ................................................................. 45 7.4. Kết luận .......................................................................................................................................... 45 CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN .................................................................................... 46 8.1. Căn cứ pháp lý lập tổng mức đầu tƣ .............................................................................................. 46 8.2. Tổng mức vốn đầu tƣ ban đầu ....................................................................................................... 47 8.2.1. Nội dung .............................................................................................................................. 47 8.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ của dự án ..................................................................................... 50 CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN ........................................................................... 51 9.1. Tiến độ phân bổ vốn ...................................................................................................................... 51 9.2. Tiến độ thực hiện và sử dụng vốn của dự án ................................................................................. 51 9.3. Vay và trả nợ .................................................................................................................................. 52 9.4. Kế hoạch hoàn trả vốn vay............................................................................................................. 53 CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ................................................................................. 55 10.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ........................................................................................ 55 10.2. Tính toán chi phí .......................................................................................................................... 55 http://lapduan.com.vn 08.39118552
 • 5. Dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang iii 10.2.1. Chi phí hoạt động .............................................................................................................. 55 10.2.2. Chi phí khấu hao ................................................................................................................ 57 10.3. Phân tích doanh thu của dự án ..................................................................................................... 58 10.3.1. Công suất và sản lƣợng xử lý rác công nghiệp nguy hại ................................................... 58 10.3.2. Tính toán doanh thu sản phẩm tái chế ............................................................................... 58 10.4. Hiệu quả kinh tế tài chính của dự án............................................................................................ 60 10.4.1. Hiệu quả kinh tế ................................................................................................................ 60 10.4.2. Hiệu quả tài chính .............................................................................................................. 60 10.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ............................................................................................... 61 CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ .............................................................................................. 62 11.1. Kết luận ........................................................................................................................................ 62 11.2. Đề nghị ......................................................................................................................................... 62 http://lapduan.com.vn 08.39118552
 • 6. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 1 CHƢƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN 1.1. Căn cứ pháp lý - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; - Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; - Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình; - Quyết định 13/2007/QĐ-BXD ban hành ngày 23/4/2007 ban hành “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị” do Bộ trƣởng Bộ Xây Dựng ban hành; - Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 26 tháng 12 năm 2006 v/v ban hành Danh mục chất thải nguy hại; - Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán, dự toán công trình, xử lý rác thải công nghiệp nguy hại; - Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND huyện Phú Bình về việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nhã Lộng; - Quyết định 2683/QĐ- UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Bình; http://lapduan.com.vn 08.39118552
 • 7. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 2  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án "Nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Yên Bình" tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đƣợc thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính nhƣ sau: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD); - Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); - TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; - TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất; - TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; - TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng; - TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; - TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; - TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; - TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); - TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế; - TCXD 33-1985 : Cấp nƣớc - mạng lƣới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật; - TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 188-1996 : Nƣớc thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; - TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nƣớc trong nhà; - TCVN 4473-1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nƣớc bên trong; - TCVN 5673-1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc bên trong; - TCVN 4513-1998 : Cấp nƣớc trong nhà; - TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc và nƣớc thải sinh hoạt; - TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nƣớc thải đô thị; - TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nƣớc sinh hoạt; - TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; - 11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện; - 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối và trạm biến thế; - TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đƣờng phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; http://lapduan.com.vn 08.39118552
 • 8. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 3 - TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân dụng; - TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đƣờng dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng; - TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng; - TCVN 46-89 : Chống sét cho các công trình xây dựng; - EVN : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).  Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trƣờng - TCVN 5949-1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cƣ (theo mức âm tƣơng đƣơng); - TCVN 3985-1999: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực lao động (theo mức âm tƣơng đƣơng); - Quyết định 3733-2002/QĐ-BYT: quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; - TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với nƣớc cấp và sinh hoạt của Bộ Y tế; - QCVN 30:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn công nghiệp; - QCVN 02:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế; - QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh; - QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; - QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất thải nguy hại; - QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt; - QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc ngầm; - QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt; - QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; - QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; - QCVN 24: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp; - QCVN 25: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải của bãi chôn lấp chất thải rắn. - Tuân thủ các quy định về quản lý chất thải nguy hại: bao gồm hoạt động kiểm soát chất thải trong suốt quá trình từ khi chất thải phát sinh đến xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, tiêu hủy và lƣu giữ chất thải nguy hại. http://lapduan.com.vn
 • 9. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 4 1.2. Vùng thực hiện dự án Tỉnh Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi đông bắc nói chung, là cửa ngõ giao lƣu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ; phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía Tây giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, phía Đông giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía Nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội (cách 80 km); diện tích tự nhiên 3.562,82 km2. Tỉnh Thái Nguyên có 09 đơn vị hành chính bao gồm: Thành phố Thái nguyên, Thị xã Sông Công, và 07 huyện: Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lƣơng. Tổng số gồm 181 xã, trong đó có 125 xã vùng cao và miền núi, còn lại là các xã đồng bằng và trung du… Toàn tỉnh có các khu công nghiệp (KCN) sau: KCN Sông Công I, KCN Sông Công II, KCN Điềm Thụy, KCN Quyết Thắng, KCN Yên Bình, KCN Nam Phổ Yên. Từ cuối năm 2013 đến nay, các khu công nghiệp tập trung của tỉnh đã thu hút đƣợc hàng chục dự án, phần lớn là dự án vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI). Nhiều dự án đang đƣợc khẩn trƣơng xây dựng nhà xƣởng, trong khi “đầu tàu” là Nhà máy Điện tử Samsung Thái Nguyên đã bắt đầu sản xuất. Và sản phẩm các KCN chủ yếu nhƣ: Thiết bị điện, điện tử; Thiết bị thông tin liên lạc; Cơ khí chính xác, công nghiệp ô tô, công nghiệp phần mềm v.v... Riêng huyện Phú Bình, có KCN Điềm Thụy với 30 doanh nghiệp đăng ký đầu tƣ, đặc biệt là Tổ hợp đô thị, công nghiệp, nông nghiệp Yên Bình đang trong quá trình đầu tƣ xây dựng và thu hút đầu tƣ, số doanh nghiệp đầu tƣ này dự kiến sẽ tăng lên rất nhiều trong thời gian tới. Nhƣ vậy, tỉnh Thái Bình nói chung và huyện Phú Bình nói riêng đang ngày càng phát triển, vốn đầu tƣ vào các KCN ngày càng tăng và đã góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, việc hình thành và phát triển các KCN còn đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trƣờng do rác thải công nghiệp từ các KCN. 1.3. Sự nguy hại của chất thải công nghiệp Rác thải công nghiệp bao gồm nhiều chất thải độc hại, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng. Nếu không đƣợc xử lý, chất thải độc hại sẽ ảnh hƣởng vô cùng lớn đến sức khỏe con ngƣời. Độ độc hại của các chất thải độc hại rất khác nhau. Có chất gây nguy hiểm cho con ngƣời nhƣ các chất cháy có điểm cháy thấp, các chất diệt côn trùng, các vật liệu clo hóa phân hủy chậm, có chất gây tác động nhỏ hơn nhƣng khối lƣợng của nó lại là vấn đề lớn nhƣ các chất thải hầm mỏ, xỉ, thạch cao phốt phát cũ hoặc các sệt hydroxyt khác. Những chất thải có chứa những hóa chất không tƣơng hợp có thể gây nổ, bắt cháy. Tiếp xúc với axít hoặc kiềm mạnh gây bỏng da. Da hấp thụ một số thuốc trừ sâu có thể gây ngộ độc cấp tính. Những thùng, hòm chứa chất thải hóa chất nếu không đƣợc xử lý, để bừa bãi vào nơi không đƣợc bảo vệ tốt có thể gây các tai nạn ngộ độc nghiêm trọng. Riêng với các thiết bị điện - điện tử, báo cáo năm 2011 của công ty nghiên cứu thị trƣờng DisplaySearch cho thấy, vòng đời trung bình của một chiếc ti vi hiện nay đã rút ngắn đáng kinh ngạc, chỉ còn vài năm, so với 10-15 năm trƣớc đây. Điều tƣơng tự xảy ra ở nhiều sản phẩm điện-điện tử khác nữa nhƣ: điện thoại di động, màn hình máy tính, lò vi sóng, máy in,… Vòng đời càng ngắn, lƣợng sản phẩm bị thải bỏ càng nhiều. Cuối cùng, tất cả tập kết ở bãi rác, trở thành “chất thải điện tử” (CTĐT). Với 50 triệu tấn thải ra mỗi năm trên toàn thế giới, CTĐT đang là dòng chất thải rắn tăng trƣởng nhanh nhất. Xử lý CTĐT là một vấn đề rất nóng hiện nay, bởi loại chất thải này tiềm ẩn cả hiểm họa lẫn cơ may. Xử lý đúng cách sẽ tác động mạnh
 • 10. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 5 mẽ đến giá trị gia tăng của sản phẩm, có lợi cho môi trƣờng bởi hạn chế khai thác một lƣợng lớn kim loại quý nhờ tái chế. Trái lại, nếu xử lý không phù hợp, đây sẽ là một trong những yếu tố gây ô nhiễm đất, nƣớc ngầm và bầu khí quyển trên quy mô lớn với tác hại khôn lƣờng. CTĐT rất độc. Loại chất thải này chứa nhiều thành phần gây ô nhiễm nghiêm trọng, cực kỳ nguy hại cho sức khỏe con ngƣời và môi trƣờng nhƣ: chì (Pb), cadmium (Cd), thủy ngân (Hg), các hợp chất của brom nhƣ: PBBs, PBDEs, asen (thạch tín), CFC, HCFC (có khả năng phá hủy tầng ozone)... Mặt khác, ở khía cạnh tích cực, CTĐT thực sự là một “mỏ vàng” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi chứa nhiều vật liệu quý có thể thu hồi nhƣ: vàng, bạc, đồng, platin, niken… Đây là “dòng chất thải có khả năng tiềm tàng” nếu đƣợc xử lý và khai thác đúng cách. Ƣớc tính, trong 1 tấn điện thoại di động có đến 150g vàng, gấp 10 lần lƣợng vàng trong 1 tấn quặng vàng, chƣa kể đến 100kg đồng, 3kg bạc và nhiều kim loại khác. Bởi thế, không xử lý CTĐT đồng nghĩa với việc lãng phí nguồn tài nguyên cực lớn. 1.4. Kết luận sự cần thiết phải đầu tƣ Huyện Phú Bình đang trong quá trình đầu tƣ xây dựng và thu hút đầu tƣ, số doanh nghiệp đầu tƣ dự kiến sẽ tăng lên rất nhiều trong thời gian tới. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sẽ phát sinh khối lƣợng lớn các loại chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, đặc biệt là chất thải điện tử…Tuy nhiên hiện tại huyện Phú Bình chƣa có nhà máy xử lý chất thải nào đang hoạt động để xử lý lƣợng chất thải công nghiệp nguy hại ngày càng gia tăng. Trƣớc tình hình đó, Công ty TNHH Thái Nguyên đã nghiên cứu đầu tƣ Nhà máy xử lý chất thải nguy hại KCN Yên Bình tại xã Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên để đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện Phú Bình và các vùng lân cận của tỉnh Thái Nguyên cũng nhƣ trong một số xung quanh. Với năng lực hiện có của Công ty, cộng với niềm tự hào góp phần đem lại một môi trƣờng xanh sạch cho đất nƣớc Việt Nam nói chung, Công ty TNHH Thái Nguyên chúng tôi tin rằng việc đầu tƣ vào dự án “Nhà máy xử lý chất thải nguy hại” là một sự đầu tƣ cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. http://lapduan.com.vn
 • 11. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 6 CHƢƠNG II: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN 2.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ  Tên công ty : Công ty TNHH Thái Nguyên  Đại diện pháp luật : Ông . Chức vụ: Giám đốc  Địa chỉ trụ sở :  Giấy phép ĐKKD :  Ngày đăng ký lần :  Vốn điều lệ :  Ngành nghề KD : - Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; - Buôn bán kim loại và quặng kim loại; - Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - Thu gom rác thải độc hại - Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại - Thu gom rác thải không độc hại - Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại - Xƣ̉ lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng - Xây dƣ̣ng công trình dân dụng. 2.2. Mô tả sơ bộ dự án  Tên dự án : Nhà máy xử lý chất thải nguy hại  Địa điểm xây dựng : Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên  Diện tích đất : 12.000 m2  Mục tiêu đầu tƣ : Thu gom, vận chuyển, lƣu trữ, xử lý, tái chế, tiêu huỷ rác thải công nghiệp- nguy hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.  Mục đích đầu tƣ : - Thúc đẩy phát triển các hoạt động tái sử dụng, tái chế và tiêu hủy chất thải góp phần giảm thiểu lƣợng chất thải, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và sức khỏe nhân dân vì mục tiêu phát triển bền vững. - Xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghiệp nguy hại bằng công nghệ tiên tiến, đồng bộ đảm bảo đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trƣờng theo tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trƣờng và hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. - Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động tại địa phƣơng đồng thời giúp các cơ quan quản lý tại địa phƣơng có những định hƣớng và phát triển trong công tác quản lý chất thải nguy hại, nâng cao nhận thức ngƣời dân về bảo vệ môi trƣờng.  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới  Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tƣ thành lập.  Tổng mức đầu tƣ : 27,900,000,000 đồng (Hai mƣơi bảy tỷ chín trăm triệu đồng), trong đó tỷ lệ vốn chủ sở hữu là 30%, còn lại vốn vay 70%.  Tiến độ dự án : dự án bắt đầu triển khai từ quý III/2014 và đi vào hoạt động từ Quý III năm 2016.
 • 12. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 7 CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ DỰ ÁN 3.1. Vị trí địa lý Khu đất có diện tích 12.000m2 thuộc …….. (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), đƣợc quy hoạch là khu vực đất xử lý, chôn lấp rác thải đã đƣợc UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện Phú Bình phê duyệt. Hình: Vị trí đầu tƣ dự án Hiện trạng đất là đất soi bãi, bằng phẳng, thuận tiện về giao thông và hiện nay đang do các hộ dân quản lý, trồng cây nông nghiệp ngắn ngày. * Vị trí lựa chọn địa điểm dự án có thuận lợi sau: - Đảm bảo cơ sở kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh: Giao thông, điện, nƣớc, bƣu chính viễn thông… - Không ảnh hƣởng đến cơ sở quốc phòng an ninh, di tích lịch sử, văn hóa và đảm bảo môi trƣờng sinh thái. - Nằm trong quy hoạch tổng thể phù hợp với mục đích hoạt động của Dự án. http://lapduan.com.vn
 • 13. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 8 3.2. Về điều kiện khí hậu Khí hậu của Phú Bình mang đặc tính của khí hậu của miền núi trung du Bắc Bộ. Khí hậu của huyện thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, gồm hai mùa rõ rệt, mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng tƣ năm sau. Mùa hè có gió Đông Nam mang về khí hậu ẩm ƣớt. Mùa đông có gió mùa Đông Bắc, thời tiết lạnh và khô. Có thể nói điều kiện khí hậu – thủy văn của Phú Bình khá thuận lợi cho việc phát triển các ngành nông, lâm nghiệp với các cây trồng vật nuôi thích hợp với địa bàn trung du. 3.3. Hiện trạng hạ tầng khu vực dự án 3.3.1. Nguồn cấp điện Đã có đƣờng điện đi qua bên cạnh khu vực dự án, Công ty ký hợp đồng với Công ty Điện lực Thái Nguyên và đơn vị cung cấp điện nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định khi đi vào hoạt động sản xuất. 3.3.2. Nguồn cung cấp nƣớc Hiện tại đã có nguồn cấp nƣớc sạch tại khu vực đầu tƣ. Nguồn cung cấp nƣớc cho nhà máy sẽ đƣợc lấy từ nguồn giếng khoan sau khi qua hệ thống xử lý để phục vụ các mục đích khác nhau trong sản xuất và sinh hoạt. 3.3.3. Hệ thống đƣờng bộ Khu vực xây dự án có giao thông thuận lợi: Gần hệ thống đƣờng bộ (Quốc lộ 37), đƣờng sông (sông Cầu, sông Công, cảng Đa phúc), đƣờng sắt (Hà Nội-Thái Nguyên) và đƣờng hàng không (cách sân bay Nội Bài 40 Km). Điều kiện địa chất chắc chắn, ổn định giúp giảm giá trị đầu tƣ móng cho các doanh nghiệp và các ngành cơ khí nặng. Giảm đƣợc giá trị san lấp nhờ sử dụng đất san đồi (không phải chở cát để san lấp nhƣ các dự án ở tỉnh khác). Nguồn nhân lực dồi dào, kinh nghiệm, tay nghề cao. Gần nguồn nguyên vật liệu và thủ đô Hà Nội (50 Km). Cách Khu công nghiệp Điềm Thụy 4 km. Nhà máy SamSung Thái nguyên khoảng 6 km. 3.3.4. Hệ thống thoát nƣớc Khu vực dự án chủ yếu có các hệ thống mƣơng máng, ao đầm, sông.. - Nƣớc mƣa quanh nhà máy đƣợc thu gom bằng hệ thống cống thoát nƣớc làm bằng bê tông cốt thép chịu lực cao. Các hố ga có lắp đặt song chắn rác để tách rác có kích thƣớc lớn. - Nƣớc mƣa chảy tràn quanh khu vực lƣu giữ, xử lý chất thải đƣợc thu gom về bể tập trung, sau đó thông qua bơm có gắn chế độ tự động để bơm lên hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy. Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B. - Nƣớc thải sản xuất và sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom bằng hệ thống ống thu riêng. Va đƣợc xử lý bằng Hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên tƣơng đối nhỏ, đƣợc xử lý bằng bể tự hoại của công ty sau đó đƣợc đƣa về Hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty để xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Nƣớc tuần hoàn làm mát không khí lò đốt tuần hoàn tái sử dụng. Nƣớc sữa vôi xử lý khí và bụi lò đốt tuần hoàn và định kỳ xả thải đƣợc đƣa vào xử lý trong hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy.
 • 14. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 9 Nƣớc sau xử lý từ hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy, đƣợc đƣa ra Hồ ổn định rồi thải ra đƣờng thoát nƣớc gần khu vực dự án, nƣớc thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B. 3.4. Nhận xét chung Từ những phân tích trên, chủ đầu tƣ nhận thấy rằng khu đất xây dựng “Nhà máy xử lý chất thải nguy hại” rất thuận lợi về các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng và nguồn lao động dồi dào. Đây là những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của một dự án. http://lapduan.com.vn
 • 15. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 10 CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN 4.1. Hạng mục xây dựng Dự án “Nhà máy xử lý chất thải nguy hạ” tại Phú Bình, Thái Nguyên dự kiến đƣợc xây dựng trên khu đất rộng 12.000 m². STT HẠNG MỤC ĐVT Khối lƣợng I.1 Khu hành chính và dịch vụ công cộng 1 Phòng bảo vệ m² 25 2 Nhà văn phòng m² 100 3 Nhà để xe m² 100 4 Nhà ăn m² 200 5 Nhà nghỉ ca m² 200 6 Trạm biến thế m² 100 7 Trạm cân xe m² 100 8 Trạm xử lý nƣớc cấp m² 160 9 Garage - bãi xe vận chuyển m² 1,000 10 Cây xanh, mặt nƣớc, đƣờng giao thông, vùng bao quanh cách li m² 5,115 I.2 Khu xử lý rác thải công nghiệp nguy hại 1 Kho chứa và phân loại chất thải nguy hại m² 1,000 2 Xƣởng xử lý và tái chế chất thải Khu lƣu chứa và xử lý chất thải bằng lò đốt m² 200 Khu lƣu chứa và xử lý bo mạch, linh kiện điện tử m² 200 Khu lƣu chứa và phá dỡ bóng đèn chứa thủy ngân thải m² 200 Khu lƣu chứa và phá dỡ ắc quy chì thải m² 200 Khu lƣu chứa và súc rửa thùng phuy m² 200 Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại, nhựa dính hóa chất m² 200 Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại dính dầu mỡ m² 200 Khu lƣu chứa và tái chế dầu thải m² 200 Khu lƣu chứa và tái chế dung môi m² 200 Khu xử lý bùn thải và hóa rắn m² 1,000 Đƣờng đi giữa các phân khu m² 200 3 Bãi chứa phế liệu tổng hợp m² 200 4 Bãi chứa kim loại m² 200 I.3 Hệ thống xử lý nƣớc thải và chất thải lỏng m² 500 Tổng cộng m² 12,000 http://lapduan.com.vn
 • 16. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 11 4.2. Hạng mục máy móc- thiết bị STT HẠNG MỤC ĐVT Khối lƣợng II Máy móc thiết bị 1 Lò đốt rác thải nguy hại HT 1 2 Hệ thống xúc rửa thùng phuy, bao bì nguy hại HT 1 3 Hệ thống súc rửa tẩy kim loại, nhựa dính thành phần nguy hại HT 1 4 Hệ thống tái chế đèn huỳnh quang HT 1 5 Hệ thống phá dỡ tiền xử lý pin, ắc quy thải HT 1 6 Hệ thống tiền xử lý bo mạch, linh kiện điện tử HT 1 7 Hệ thống tái chế dầu thải HT 1 8 Hệ thống chƣng cất dung môi HT 1 9 Hệ thống xử lý bùn thải HT 1 10 Cột điện và dây trung thế từ đƣờng lộ vào nhà máy m 1,000 11 Bình biến thế 200 KVA cái 1 12 Xe cần cuốc cái 1 13 Xe ủi cái 1 4.3. Công suất xử lý rác thải Công suất thiết kế Sản lƣợng ĐVT Công suất/giờ 5 tấn/giờ Công suất /ngày 120 tấn/ngày Khối lƣợng rác thực tế thu nhận để xử lý 43,800 tấn/năm Sản phẩm tái chế Tổng Sản lƣợng đầu ra 118 tấn/ngày Rác đốt 25 tấn/ngày Dung môi tái chế 12.5 tấn/ngày Kim loại màu, hạt nhựa có dính thành phần nguy hại 25.0 tấn/ngày Thùng phuy, bao bì có dính thành phần nguy hại 5 tấn/ngày Bóng đèn huỳnh quang 0.6 tấn/ngày Hệ thống phá dỡ tiền xử lý pin, ắc quy thải 25 tấn/ngày Hệ thống tiền xử lý bo mạch, linh kiện điện tử 13 tấn/ngày Hệ thống tái chế dầu thải 13 tấn/ngày Đất cát vụn chôn lấp và rác không thể tái chế 1.9 tấn/ngày Công suất thiết kế của dây chuyền xử lý rác là 118 tấn/ngày, tƣơng đƣơng 5 tấn/giờ. Sau đó đem đi phân loại, tái chế và rác còn lại bỏ vào lò đốt, tro xỉ đóng rắn nếu đạt tiêu chuẩn sẽ tái chế thành gạch block, không đạt tiêu chuẩn sẽ đem đi chôn lấp.
 • 17. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 12 4.4. Tiến độ thực hiện dự án Dự kiến dự án đƣợc triển khai thực hiện nhƣ kế hoạch sau: Hạng mục Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 1 Lập hồ sơ, xin chủ trƣơng đầu tƣ, xin địa điểm x x 2 Nhận mặt bằng x 3 Lập dự án đầu tƣ (FS) và đánh giá tác động MT (ĐTM) x x 4 Xin giấy phép đầu tƣ x GIAI ĐOẠN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG Nhà máy xử lí nƣớc thải 5 Chuẩn bị xây dựng x 6 Xây dựng nhà máy x x x x 7 Tuyển dụng và đào tạo x 8 Lắp đặt thiết bị xử lý x x 9 Chạy thử nghiệm, chuẩn bị hoạt động x x Ngoài ra, tiến độ của dự án còn có thời gian dự phòng cho xây dựng và chuẩn bị vận hành, dự kiến thời gian muộn nhất để dự án bắt đầu hoạt động vào Quý III năm 2016. 4.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án Hình: Sơ đồ tổ chức quản lý nhà máy
 • 18. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 13 CHƢƠNG V: QUY HOẠCH NHÀ MÁY SƠ BỘ 5.1. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan - Khu đất xây dựng dự án phải đảm bảo việc xử lý nƣớc thải tập trung đạt tiêu chuẩn nhà nƣớc quy định trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. - Khu hành chính, dịch vụ công cộng đƣợc bố trí tại góc đƣờng chính dẫn vào, nhằm thể hiện nơi tiếp đón và quản lý hoạt động từ ngoài vào trong. Tầng cao đƣợc xây dựng 1 trệt 2 lầu, mái lợp ngói, kết cấu bằng bêtông cốt thép. - Khu nhà máy sản xuất chính, xây dựng trệt, thể hiện theo dây chuyền sản xuất từ bãi đổ đến khu nhà điều hành và dịch vụ, nhà kho đóng gói, hoặc các khâu tạo ra sản phẩm gần văn phòng để tiện việc giao dịch, ký hợp đồng, giao nhận sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại. Nhà xƣởng lợp mái tole, móng, đà, cột bê tông cốt thép, kèo thép, có thông gió mái. - Khu bãi đổ, sân phơi bố trí nằm cuối hƣớng gió, có sân, đƣờng thuận tiện cho việc vận chuyển rác, từ các khâu phơi, ủ đến khâu thành phẩm, đóng gói. - Xung quanh khu đất trồng cây xanh cách ly có bề dày 20m, nhằm góp phần cảnh quan cho khu vực nhà máy. - Luồng xe rác ra vào cặp theo đƣờng vành đai phía bắc khu đất, kết hợp trạm cân, và bãi đổ xe vận chuyển và thu gom rác. - Luồng giao thông nội bộ, từ nhà xƣởng chính ra sân phơi và vào khu vực đóng gói đều thuận lợi, riêng biệt. - Nơi nghỉ ngơi cho chuyên gia, cạnh sân tennis, nhà ăn bố trí đầu hƣớng gió chính (Đông Nam và Tây Nam) nên phục vụ thích hợp. - Khu xử lý nƣớc thải tập trung, nằm tại khu vực cây xanh cách ly, cạnh bãi vật liệu lớn, nặng cồng kềnh lấy ra từ bãi đổ rác. Nhìn chung, mặt bằng tổng thể đƣợc thể hiện mặt đứng chính của nhà máy, có đƣờng nét kiến trúc công nghiệp. Về mặt thông thoáng công trình đƣợc thể hiện bởi hệ thống giao thông nội bộ, bãi đổ và sân phơi rác sau khi băm nhuyễn đƣợc tách biệt phía sau nhƣng không làm ảnh hƣởng dây chuyền hoặc tổ chức không gian trong khu vực. Sử dụng diện tích đất phù hợp, đƣờng dây 110KV dẫn vào các lộ an toàn và thực hiện đúng quy định về hành lang bảo vệ. 5.2. Quy hoạch xây dựng hạ tầng 5.2.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng - Cao độ hiện trạng bình quân : + 0.45 m - Cao độ nền xây dựng : + 1.80 m (so với cốt quốc gia) - Chiều cao san lắp bình quân : + 1.35 m - Khối lƣợng đất san nền : 30,389.6 m3 (12,506 m2 x 1.35 m x 1.80 =30,389.6 m3). 5.2.2. Quy hoạch giao thông + Đƣờng chính là đƣờng đôi vào trƣớc nhà điều hành nhà máy có lộ giới 32m, trong đó mặt đƣờng đôi rộng 2 x 10m, dãy cây xanh phân cách mềm 3m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4m. + Đƣờng phía trƣớc nhà văn phòng và một bên đƣờng có trạm cân 60 tấn có mặt đƣờng rộng 10m.
 • 19. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 14 + Đƣờng nội bộ xung quanh khu vực, đƣờng vào bãi đỗ, sân phơi có lộ giới từ 14m - 20m. 5.2.3. Hệ thống cung cấp điện - Nguồn điện: lấy từ trạm biến thế 110/22KV - 2 x 40MVA qua đƣờng dây 22KV. - Tiêu chuẩn tính toán: + Cấp điện cho sản xuất và kho tàng : 250 KW/ha 250 KW x 12,506 m2 = 3,126.5 KW => 3,126.5 KW/0.7 = 4,466.43 KVA. Trong đó, hệ số công suất Cosφ=0.7 Toàn bộ đƣờng dây đi ngầm dƣới lòng đƣờng và vỉa hè hạ tầng khu quy hoạch đƣợc thiết kế nhƣ sau: - Các tuyến trung thế và hạ thế đƣợc đi ngầm dọc theo vỉa hè các trục đƣờng quy hoạch. - Cáp mắc điện từ tủ phân phối vào công trình đƣợc thiết kế đi ngầm trong các mƣơng cáp nổi có nắp đậy, xây dựng kết hợp mƣơng cáp phân phối đi dọc theo các vỉa hè bao quanh công trình. - Đèn đƣờng là loại đèn cao áp Sodium 220V – 250W đặt cách mặt đƣờng 9m, cách khoảng trung bình là 30m dọc theo đƣờng. Đối với mặt đƣờng rộng trên 12m đèn đƣợc bố trí 2 bên đƣờng. Mặt đƣờng rộng từ 12 mét trở xuống, đèn đƣợc bố trí một bên đƣờng hoặc 2 bên theo vị trí lệch nhau (xen kẽ vị trí cột). Các đèn đƣợc đóng tắt tự động bằng công tắc định thời hay công tắc quang điện đặt tại các trạm hạ thế khu vực. 5.2.4. Hệ thống cấp nƣớc - Sử dụng nguồn nƣớc cấp từ nhà máy cấp nƣớc có công suất lớn của Nhà máy nƣớc của tỉnh, xây dựng phục vụ các khu công nghiệp, khu dân cƣ và khu vực lân cận. - Tiêu chuẩn cấp nƣớc công nghiệp: 50m3/ha/ngày đêm - Nƣớc cho ngƣời lao động sản xuất và phụ trợ : 1,233 m3/ngày đêm - Nƣớc cho công trình hành chính và sinh hoạt : 1,233 m3 x 25% = 308 m3 - Nƣớc tƣới cây, tƣới đƣờng : 1,233 m3 x 10% = 123 m3 - Cho bản thân hệ thống cấp nƣớc : 10% x 1,233m3 = 123m3/ngày đêm - Nƣớc dự phòng rò rỉ : 20% x 1,233 m3 = 247 m3/ngày đêm - Trên mạng lƣới có bố trí các trụ cứu hỏa 100, với khoảng cách từ 120m - 150m/trụ. Tổng số trụ cứu hỏa gồm 04 trụ. 5.2.5. Thoát nƣớc mƣa - Thoát nƣớc từ sân đƣờng, vỉa hè, mặt đƣờng đƣợc thu gom tại vị trí đặt hố ga thu nƣớc xuống các tuyến ống dọc vỉa hè về các tuyến cống chính, thoát ra cống thoát chung khu vực. - Hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải sinh hoạt tách riêng. 5.2.6. Thoát nƣớc bẩn - Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt và sản xuất: 1,800 m3/ngày đêm. - Tiêu chuẩn thoát nƣớc thải bằng 80% nƣớc cấp. - Xây dựng trạm xử lý nƣớc thải Q = 1.800 m3/ngày đêm, đặt tại vị trí cuối khu đất, nằm hƣớng Đông Bắc khu quy hoạch, cuối hƣớng gió nên không ảnh hƣởng đến sản xuất và sinh hoạt trong khu vực. - Hệ thống thoát nƣớc thải:
 • 20. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 15 + Bố trí ống 300, thu gom nƣớc thải về trạm xử lý, ống hoàn toàn tự chảy với tổng chiều dài: 2,950m. - Xử lý nƣớc thải: Nƣớc thải đƣợc thu gom về trạm xử lý tập trung khu vực theo tiêu chuẩn TCVN 6772 - 2000 (giới hạn 1) trƣớc khi xả ra nơi tiếp nhận. 5.2.7. Quy hoạch thông tin liên lạc Xây dựng các tủ cáp gần giao lộ trục chính và lắp đặt tuyến cáp ngầm từ tủ cáp và nối đến công trình. + Tuyến cáp thông tin liên lạc từ trung tâm viễn thông của tỉnh dẫn về + Tủ cáp : 07 tủ. + Nhà điều hành và dịch vụ : 6 - 10 thuê bao/ nhà máy.
 • 21. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 16 CHƢƠNG VI: PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 6.1. Nguyên liệu, nhiên liệu 6.1.1. Nguyên liệu Nguyên liệu của Nhà máy xử lý chất thải nguy hại KCN Yên Bình là các loại chất thải từ các khu công nghiệp, các nhà máy trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.. Những loại rác thải này bao gồm chất hầu hết các chất thải công nghiệp: nhựa, kim loại, thủy tinh, đèn huỳnh quang, điện tử, ắc quy,... 6.1.2. Nhiên liệu Các loại nhiên liệu đƣợc sử dụng bao gồm: + Xăng, dầu, gas cho lò đốt; + Điện năng cung cấp cho hoạt động của toàn khu xử lý rác. 6.2. Quy trình hoạt động của nhà máy Hình: Quy trình hoạt động của nhà máy xử lý chất thải nguy hại KCN Yên Bình
 • 22. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 17 6.2.1. Thu gom và vận chuyển chất thải Quá trình thu gom, vận chuyển chất thải sẽ đƣợc thực hiện theo sơ đồ quy trình trong hình dƣới: Hình: Sơ đồ quy trình thu gom và vận chuyển chất thải - Từ thông tin của khách hàng về chủng loại hàng hóa và số lƣợng cần thu gom, chủng loại xe và tải trọng sẽ đƣợc điều đến vị trí thu gom cho phù hợp. Thông thƣờng: + Đối với chất thải dạng lỏng: xe bồn có dung tích 12 m3 sẽ đƣợc sử dụng để thu gom. + Đối với chất thải khác: xe tải loại 0,5 tấn; 1 tấn; 2 tấn và 5 tấn với thùng xe kín cấu tạo khung sƣờn bằng inox sẽ đƣợc sử dụng. - Trên các phƣơng tiện vận chuyển đều có trang bị các trang thiết bị ứng cứu sự cố theo quy định của pháp luật nhằm khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển. - Các nhà máy sản xuất sẽ cử nhân viên của nhà máy tiến hành đóng gói CTNH trƣớc khi xe vận chuyển đến. Khi xe vận chuyển đến địa điểm thu gom, cán bộ kỹ thuật của công ty sẽ kiểm tra về tình trạng bao bì, thùng chứa và các thông tin về thành phần và lƣợng chất thải. Nếu các thùng chứa đƣợc làm bằng vật liệu tƣơng thích với chất thải chứa bên trong (không phản ứng với chất thải), đảm bảo đƣợc các yêu cầu về kỹ thuật (nhƣ không rò rỉ, chịu va đập,…) và đầy đủ các thông tin cũng nhƣ dấu hiệu cảnh báo thì chất thải sẽ đƣợc cho phép chất lên xe. Trong trƣờng hợp chất thải đƣợc đóng gói không đúng theo quy định hoặc ghi thiếu
 • 23. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 18 thông tin, các loại chất thải này sẽ đƣợc đóng gói lại cho đúng yêu cầu trƣớc khi cho xếp lên xe. - Sau khi chất hàng lên xe, dấu hiệu cảnh báo tƣơng ứng với loại chất thải vận chuyển sẽ đƣợc gắn lên hai bên thùng xe và mặt sau của xe theo đúng quy định về vận chuyển CTNH. - Sau khi hoàn thiện các bƣớc trên, chất thải sẽ đƣợc vận chuyển về nhà máy. Khi chất thải về đến nhà máy, cán bộ kỹ thuật của công ty sẽ kiểm tra lại tình trạng, khối lƣợng chất thải và các thủ tục nhập kho theo đúng quy định quản lý CTNH. Xe sau khi thu gom chất thải sẽ đƣợc rửa sạch trƣớc khi tiến hành đợt thu gom tiếp theo. Nƣớc rửa xe sẽ đƣợc dẫn qua hệ thống xử lý nƣớc thải để xử lý đạt quy chuẩn quy định.. - Quá trình thu gom chất thải tại nguồn đƣợc thực hiện bởi chính các công nhân làm việc tại nhà máy. Thời gian thu gom chất thải phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa công ty với chủ nguồn thải theo định hƣớng không làm cản trở đến sản xuất của công ty phát thải chất thải và giảm tối đa các sự cố có thể xảy ra đối với con ngƣời và môi trƣờng. Chu kỳ thu gom phụ thuộc nhiều vào từng loại chất thải của chủ nguồn thải 6.2.2. Tiếp nhận và phân loại chất thải Xe vận chuyển chất thải về nhà máy sẽ đƣa chất thải vào kho lƣu trữ phù hợp theo hƣớng dẫn; nếu có vấn đề phát sinh, nhân viên chịu trách nhiệm thu gom vận chuyển phải thông báo nhân viên quản lý để có sự điều chỉnh kịp thời. Sau khi việc dỡ và xếp chất thải hoàn thành thì nhân viên chịu trách nhiệm vận chuyển thực hiện các công việc giấy tờ cần thiết nhƣ: ký xác nhận vào sổ theo dõi vận chuyển và giao các liên của Chứng từ CTNH cho nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý kiểm tra và ký xác nhận hoàn thành việc vận chuyển chất thải. Chất thải đƣợc phân loại và lƣu kho nhƣ sau: - CTCN không nguy hại đƣợc đƣa vào kho chứa CTCN, sau đó chúng đƣợc phân loại thủ công và lƣu trữ riêng biệt. - CTCN nguy hại đƣợc phân loại dựa theo các trạng thái rắn/lỏng/bùn và chất thải là thùng phuy; sau đó chúng đƣợc đƣa về 03 khu vực riêng biệt trong kho chứa CTNH: khu vực chứa CTNH dạng rắn, khu vực chứa CTNH dạng lỏng (bùn cũng đƣợc lƣu trữ trong kho CTNH dạng lỏng) và khu lƣu chứa thùng phuy. - Các sản phẩm đã đƣợc tái chế sẽ đƣợc sắp xếp chung vào kho thành phẩm. Kho thành phẩm cũng đƣợc chia thành các khu vực khác nhau: Khu vực chứa thùng phuy, khu vực lƣu chứa nhớt, khu vực lƣu chứa dung môi, khu vực lƣu chứa chì, khu vực lƣu chứa nhựa. - Tại các khu vực lƣu trữ CTNH đều đƣợc gắn các kí hiệu cảnh báo nguy hại. 6.2.3. Tái chế và xử lý chất thải  Đối với chất thải công nghiệp không nguy hại (phế liệu): Phân loại, đóng kiện phế liệu.  Đối với chất thải nguy hại - Nhựa (bao bì, nilon, nhựa) và chì: không tái chế, chỉ phân loại rồi xuất bán. - Dung môi – dầu nhớt thải: xử lý thông qua hệ thống tái chế - Ắc quy: tháo dỡ ắc quy, xử lý dung môi thải. - Thùng phuy: súc rửa thùng phuy dính bẩn CTNH.
 • 24. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 19 - Đèn huỳnh quang: xử lý thông qua hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang. - Linh kiện điện tử: Xử lý linh kiện điện, điện tử thải bỏ. - HTXL chất lỏng nguy hại (vô cơ, hữu cơ): xử lý bùn thải - Hệ thống lò đốt: Xử lý các CTNH có khả năng đốt, bao gồm các CTNH từ thu gom từ các chủ nguồn thải và CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà máy. - Hệ thống ổn định hóa rắn: Ổn định, hóa rắn tro, xỉ và các thành phần nguy hại . - Khu xử lý chất thải: Chôn lấp CTCN và CTNH 6.3. Công nghệ tái chế, xử lý chất thải nguy hại 6.3.1. Tái chế dầu nhớt thải Quy trình tái chế dầu nhớt thải đƣợc thể hiện trong hình dƣới: Hình: Quy trình tái chế dầu nhớt thải - Thuyết minh quy trình Nhớt thải ban đầu sẽ đƣợc phân loại thành 2 loại căn cứ trên màu sắc cảm quan và mức độ lẫn tạp chất bẩn bên trong dầu nhớt: nhớt tƣơng đối sạch (màu vàng nâu) và nhớt bẩn (màu đen). Nguyên liệu đƣa vào dây chuyền tái chế là phần dầu nhớt tƣơng đối sạch. Trƣớc tiên dầu nhớt thải đƣợc thu gom vào thùng chứa để lắng đất cát và đƣợc đƣa qua thiết bị gia nhiệt tách nƣớc (nếu dầu có lẫn nhiều nƣớc), quá trình này cho phép giảm bớt các chi phí năng lƣợng và hóa chất của các công đoạn sau. Thời gian phản ứng trung bình từ 2 – 6h. Do nhiệt độ phản ứng không quá cao (90 – 1500C), nên thành phần bay hơi chủ yếu là nƣớc và một lƣợng nhỏ các dung môi hữu cơ có nhiệt độ sôi thấp còn lại trong dầu nhớt gốc. Hỗn hợp hơi nƣớc lẫn dầu và các tạp chất sẽ đƣợc thu gom đƣa qua HTXLKT. Sau một thời gian phản ứng, dầu sẽ đƣợc bơm qua nồi chƣng cất với nhiệt độ phản ứng 250 – 3300C, và khuấy nhanh, các kim loại nặng, đặc biệt là chì, kẽm và các loại phụ gia và tạp chất khác sẽ phản ứng với các hóa chất hấp phụ tạo thành các kết tủa, tạp chất rắn cặn dầu sẽ đƣợc tách ra. Nhiệt độ, thời gian gia nhiệt và thời gian phản ứng phụ thuộc vào loại nhớt thải và hóa chất sử dụng. Phần cặn dầu và tạp chất thu đƣợc sẽ đƣợc dùng nhƣ nguyên liệu dành cho lò đốt. Dầu sau khi tách cặn tiếp tục đi qua hệ thống sinh hàn ngƣng tụ để tách khí thải lẫn tạp chất, chất hữu cơ,… và tiếp tục đƣợc bơm vào hệ thống tinh lọc dầu sử dụng giấy lọc dầu có sẵn trên thị trƣờng để tách những cặn bẩn còn lại trong dầu và thu hồi dầu gốc.
 • 25. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 20 Dầu gốc sau xử lý sẽ trở thành dầu công nghiệp có màu đỏ vàng, ánh xanh trong suốt, đảm bảo tối thiếu các tiêu chuẩn về độ nhớt, đột chống oxy hóa trở lại,…. Tỷ lệ thành phẩm là 20% cặn, 70% nhớt và 10% nƣớc. Dầu nhớt bẩn cùng với cặn dầu và các tạp chất thu đƣợc trong quá trình tái chế sẽ đƣợc dùng làm nhiên liệu cho các lò đốt của nhà máy. 6.3.2. Tái chế dung môi thải Quy trình xử lý – thu hồi dung môi đƣợc thể hiện trong hình dƣới: Hình: Quy trình tái chế dung môi - Thuyết minh quy trình Nguyên liệu của dây chuyền là loại dung môi phế thải gồm: các loại dung môi halogen (dichloromethane, carbon - tetrachloride, trichlorofluoromethane, tetrachloroethylene, trichloroethylene, 1,1,1 - trichloroethane, 1,1,2 - trichloro - 1,2,2 - trifluoroethane, chlorobenzene và 1,2 - dichlorobenzene,…); các dung môi hydrocarbon (benzene, xylene, ethylbenzene,…) và các alkane dạng lỏng và một số loại khác (aceton, methylisobutyl cetone, cyclohexanone, methanol, n-butyl alcohol, isobutanol, pyridine, carbon sisulfide, 2- nitropropane, diethyl ether và 2-ethoxyethanol,…) đƣợc lƣu trữ trong các thùng phuy, để trong kho chứa dung môi, cách xa nguồn nhiệt. Dung môi phế thải từ thùng chứa đƣợc bơm lên thiết bị chƣng cất. Tại đây, dung môi đƣợc gia nhiệt bằng điện. Các dung môi có nhiệt độ sôi thấp sẽ bay hơi. Mỗi loại dung môi khác nhau có nhiệt độ bay hơi không giống nhau, do đó phải khống chế nhiệt độ tƣơng ứng với nhiệt độ bay hơi của dung môi cần tách bằng hệ điều khiển nhiệt độ tự động. Hệ thống có gắn nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ làm việc của thiết bị. Cụ thể nhiệt độ sôi của một số loại dung môi đƣợc trình bày trong Bảng dƣới: Bảng: Nhiệt độ sôi của một số loại dung môi hữu cơ Ở nhiệt độ bay hơi, dung môi sẽ hoá hơi bay lên cột ngăn cách bay hơi rồi đi qua thiết bị ngƣng tụ, nƣớc lạnh đi ở phía ngoài ống dẫn hơi, hấp thu nhiệt từ hơi dung môi và nóng lên. Hơi dung môi mất nhiệt và ngƣng tụ thành giọt lỏng xuống thiết bị phân tách. Hỗn hợp thu
 • 26. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 21 đƣợc trong phễu là dung môi và nƣớc. Để một thời gian cho hỗn hợp ổn định sẽ hình thành sự phân lớp giữa dung môi và nƣớc. Sau đó mở khóa tháo nƣớc ra. Còn dung môi đƣợc thu hồi sử dụng cho những mục đích khác nhau. Phần cặn sau chƣng cất nằm dƣới đáy thiết bị chƣng cất sẽ đƣợc lấy ra định kỳ chứa vào thùng chứa. Cặn có thành phần chủ yếu là keo hữu cơ đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp đốt tiêu hủy. Cặn dung môi tích luỹ trong thùng chứa phế thải đến khi đầy thùng đƣa đi tiêu hủy. Tổng khối lƣợng cặn thông thƣờng chiếm 5% lƣợng ban đầu. Dây chuyền thu hồi dung môi theo công nghệ nhƣ đã trình bày ở trên hầu nhƣ không phát sinh thành phần khí thải độc hại nào. Tuy nhiên để an toàn trong trƣờng hợp gia nhiệt hơi dung môi rò rỉ ra bên ngoài nên cần bố trí chụp hút, quạt hút cƣỡng bức và đƣờng ống để dẫn phần khí thải phát sinh (nếu có) sang dây chuyền xử lý khí thải để xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng theo quy định. 6.3.3. Phân loại nhựa Quy trình tái chế nhựa đƣợc thể hiện trong dƣới: Hình: Quy trình phân loại nhựa Thuyết minh quy trình Phế liệu nhựa sau khi đƣợc thu gom về sẽ đƣợc phần loại thành 02 loại: - Loại nhựa (nhựa UF, nhựa PF, nhựa malamin, poly este không no,…) không có khả năng tái sinh đƣợc sẽ đƣợc ép thành viên nhiên liệu, dùng làm nhiên liệu đốt. - Loại nhựa (nhựa phế thải, nhựa PC thải, nhựa PP thải, nhựa PE thải, nhựa PET thải, nhựa nilon...) có khả năng tái sinh đƣợc sẽ đƣợc xuất bán. 6.3.4. Rửa và phục hồi thùng phuy Quy trình công nghệ Các loại bao bì thùng phuy (nhựa, sắt,…) phát sinh từ hoạt động lƣu chứa nguyên liệu của các chủ nguồn thải nên có dính CTNH nhƣ: dầu, nhớt, sơn, keo, các loại hóa chất, dung môi hữu cơ,…Sau khi tiếp nhận về nhà máy, các loại bao bì thùng phuy đƣợc phân loại và và phục hồi. Quy trình súc rửa và phục hồi bao bì, thùng phuy đƣợc thể hiện trong hình dƣới:
 • 27. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 22 Hình: Quy trình súc rửa và phục hồi bao bì, thùng phuy Thuyết minh quy trình Quá trình xử lý các loại bao bì, thùng phuy nhiễm CTNH thƣờng đƣợc thực hiện bán tự động. Các loại bao bì, thùng phuy đã qua sử dụng (thu mua từ các chủ nguồn thải) đƣợc vận chuyển về nhà máy và đƣợc phân loại theo dạng hóa chất đựng trong thùng. Thùng phuy sau khi đƣợc phân loại đƣợc xử lý bằng cách nghiêng, trút để thu hồi và loại bỏ các hóa chất, tạp chất lớn còn lại trong thùng. Sau đó sẽ đƣợc đƣa qua dây chuyền súc rửa bằng dung môi phù hợp, xăng, dầu, nƣớc,… Tùy thuộc vào hóa chất dính vào bao bì, thùng phuy mà sử dụng loại dung môi tẩy rửa phù hợp, cụ thể: - Súc rửa bằng dung dịch Axit H2SO4 10%: đƣợc dùng để làm sạch phuy chứa các chất tẩy rửa (thùng chứa hoá chất thuộc da, hoá chất dệt nhuộm, chứa Toulen…). - Súc rửa bằng nƣớc: để làm sạch các thùng chứa axít <20%, các phuy chứa chứa thực phẩm, hoá mỹ phẩm và hoá chất vô cơ…; - Súc rửa bằng dung dịch Aceton: để làm sạch các thùng phuy chứa hoá chất thuộc da, thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất hữu cơ trong ngành dệt nhuộm, chứa dầu mỡ nhờn, sơn và mực in…
 • 28. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 23 Sau quá trình súc rửa, thùng phuy đƣợc đƣa sang khâu rửa sạch bên ngoài thùng phuy bằng nƣớc và dùng vải lau khô nhằm làm sạch và loại bỏ các bùn đất bám bên ngoài thùng phuy. Sau đó thùng phuy sẽ đƣợc tiếp tục đƣợc phân loại thành 2 loại: - Loại bao bì, thùng phuy xấu, móp méo, dính chất thải khó xử lý hoặc không còn khả năng tái sử dụng sẽ đƣợc rửa sạch và đƣợc cắt, nghiền trƣớc khi xuất bán cho các đơn vị tái chế. - Loại bao bì, thùng phuy tốt, còn khả năng tái sử dụng đƣợc đƣa qua thiết bị thổi tròn những chỗ móp méo trên lƣng thùng phuy bằng máy tạo khí áp lực để khôi phục hình dạng. Sau đó chuyển qua thiết bị cán mép và làm phẳng mặt thùng phuy. Bao bì thùng phuy đƣợc qua công đoạn làm sạch bên trong thùng. Tùy theo vào tình trạng của thùng phuy công nhân sẽ tiến hành công đoạn chà sét hay súc dầu. Quá trình chà sét, súc dầu đƣợc tiến hành trong thiết bị chà sơn, súc dầu chuyên dụng để làm sạch. + Loại thùng phuy bên trong không rỉ sét: đƣợc đƣa qua máy bắn dầu, máy bắn dầu đƣợc bố trí một bơm áp lực (bơm hóa chất) vào đầu phun, phun vào bên trong thùng phuy với áp lực lớn trong khoảng thời gian từ 5 – 10 phút (tùy vào độ dơ của thùng phuy). Thùng phuy sau khi làm sạch bên trong đƣợc mang ra khu lƣu trữ chuẩn bị hút chân không. + Loại thùng phuy bên trong có rỉ sét: đƣa qua máy xúc sét và cho vào bên trong khoảng 5 – 10 kg bi sắt và một ít hóa chất rồi vặn nắp lại. Máy súc sét với hoạt động của hệ bánh răng hành tinh làm cho thùng phuy vừa xoay tròn và vừa lật thùng trong khoảng thời gian từ 10 – 15 phút (tùy thuộc vào độ dơ của thùng phuy), thùng phuy sau khi làm sạch đổ hết bi sắt ra và tiếp tục cho qua máy bắn dầu và thực hiện nhƣ quy trình bán dầu của thùng phuy không bị rỉ sét. Hoàn tất công đoạn làm sạch bên trong thùng phuy (chà sơn, súc dầu) các bao bì, thùng phuy sẽ đƣợc chuyển ra giá đỡ để thùng phuy đứng và nghiêng một góc 30o, mặt có nắp hƣớng xuống dƣới trong thời gian từ 5 – 10 phút, dùng máy hút chân không để hút khô bên trong thùng phuy rồi qua thiết bị chà sạch bên ngoài thùng phuy và đƣa ra khu lƣu trữ. Thùng phuy từ khu lƣu trữ đƣa qua băng tải cấp thùng cho cụm quay thùng làm cho thùng quay tròn thực hiện quá trình sơn. Qua băng tải ra thùng và chạy xuống xe đẩy cho ra khu vực lƣu trữ hoàn thành quá trình tái chế. Bao bì, thùng phuy sau quá trình xử lý đƣợc xuất bán cho các đơn vị có nhu cầu tái sử dụng. Nƣớc thải từ công đoạn súc rửa bao bì thùng phuy sẽ đƣợc chuyển qua HTXLCL có chứa thành phần nguy hại để xử lý trƣớc khi đƣa vào hệ thống xử lý nƣớc thải. Chất thải rắn từ quá trình súc rửa tùy theo chủng loại, thành phần sẽ đƣợc chuyển qua các khu xử lý phù hợp của nhà máy hoặc đƣợc ổn định, hóa rắn. Dung môi sau súc rửa có lẫn nhiều cặn bẩn sẽ đƣợc lọc sạch và tái sử dụng cho các mẻ súc rửa tiếp theo. Sau khi sử dụng nhiều lần, dung môi không còn khả năng hòa tan chất bẩn nữa sẽ đƣợc thu gom và xử lý bằng lò đốt hoặc xử lý tại HTXLCL có chứa thành phần nguy hại trƣớc khi đƣa vào HTXLNTTT.
 • 29. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 24 6.3.5. Xử lý tái chế mạch điện tử Thuyết minh công nghệ: Toàn bộ bản mạch điện tử bị lỗi, hỏng, cũ ... đƣợc phân tách riêng biệt ra các loại (tụ điện, đai sắt, nhôm). Phần bản mạch còn dính các linh kiện cho vào ngâm trong dung dịch axit 15% để toàn bộ các mối hàn gắn các linh kiện vào tấm bản mạch bị tan ra. Từ đó toàn bộ các linh kiện sẽ bị rụng ra, sau đó phân ra các loại khác nhau rồi tiến hành xử lý nhƣ sau: Loại 1: Bản mạch - Toàn bộ bản mạch này đƣợc rửa sạch rồi đem nghiền nhỏ, bột nghiền đƣợc đƣa vào tháp tuyển phân loại. Phần bột Đồng nặng bị lắng xuống dƣới, phần bột nhựa phít hoặc bông thủy tinh nổi lên trên. Từ đây ta sẽ tách riêng đƣợc bột Đồng và phần bột nhựa. Đồng bột đƣợc đúc thỏi hoặc sản xuất muối Đồng sunphat. Phần bột nhựa phít và bông thủy tinh đƣợc tiêu hủy trong lò đốt. Loại 2: Các loại chân rắc cắm - Phần này có loại dính nhựa hoặc không, phần không có nhựa ta đem hòa tách để tách các kim loại ra khỏi nhau nhƣ: Đồng, sắt, vàng. Phần có nhựa ta tiến hành nghiền nhỏ rồi tuyển nổi tách riêng phần bột kim loại và bột nhựa. Loại 3: Các loại IC đƣợc nghiền nhỏ rồi tách các kim loại quý ra riêng biệt nhƣ: Au, Ag, Pd, Cu. 6.3.6. Chì Vụn chì và chì từ bình ắc quy thải đƣợc thu hồi và xuất bán.
 • 30. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 25 6.3.7. Xử lý và thu hồi ắc quy Quy trình xử lý và thu hồi ắc quy đƣợc thể hiện trong hình dƣới: + Đối với ắc quy axit: Thuyết minh công nghệ: + Đối với Ắc quy axit: Đầu tiên ta mở nắp (nắp để đổ axit vào bình) lên giá bằng nhựa dốc ngƣợc, ở dƣới đƣợc bố trí thùng nhựa để thu axit sau đó đƣợc tháo rỡ bằng thủ công. - Phần lƣới cực này là hợp kim của Chì và Antimon (Antimon chiếm khoảng 9%). Đem rửa sạch mang đi bán. - Phần bột có trong bình là hỗn hợp của PbSO4, PbO, PbO2 tiến hành rửa sạch để loại bỏ axit dƣ còn bám theo. Phần còn lại tận dụng tái chế. - Phần nhựa vỏ bình đƣợc rửa sạch, tái chế. - Phần axit thải là dung dịch H2SO4 có nồng độ dƣới 38% đƣợc dùng để xử lý nƣớc trong công ty. - Phần nƣớc thải của các quá trình rửa sản phẩm đƣợc thu gom lại rồi tiến hành xử lý trong hệ thống xử lý nƣớc.
 • 31. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 26 + Đối với ắc quy kiềm: Cũng giống nhƣ xử lý ắc quy axit, đầu tiên ta mở nắp (nắp để đổ kiềm vào bình) lên giá bằng nhựa dốc ngƣợc, ở dƣới đƣợc bố trí thùng nhựa để thu kiềm sau đó đƣợc tháo rỡ bằng thủ công. - Phần cực dƣơng đƣợc rửa sạch kiềm, tách riêng phần bột để đem bán. - Phần cực âm cũng đƣợc rửa sạch kiềm, tách riêng phần bột để bán. - Phần vỏ bình đƣợc rửa sạch để bán. - Dung dịch kiềm là KOH đƣợc dùng để xử lý nƣớc.
 • 32. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 27 6.3.8. Xử lý bóng đèn huỳnh quang Quy trình xử lý bóng đèn huỳnh quang đƣợc thể hiện trong hình dƣới: Hình: Quy trình xử lý bòng đèn huỳnh quang - Thuyết minh quy trình: Bóng đèn huỳnh quang cấp vào cụm đập và hút (mô tơ đập ly tâm đập nát bóng đèn thành những mảnh nhỏ). Bụi, hơi từ quá trình cắt bóng đèn đƣợc xử lý bằng hệ thống lọc bụi túi vải và hệ thống hấp phụ bằng than hoạt tính. Hiệu quả xử lý bụi, hơi thủy ngân đạt 99,99% (theo nhà cung cấp). Bóng đèn sau khi nghiền đƣợc chứa trong thùng chứa 200 lít. Thùng chứa có khả năng chứa đƣợc 1.350 bóng đèn huỳnh quang loại 1,2m. Khi thùng đầy thiết bị có đèn báo tín hiệu và công nhân sẽ thay thùng khác. Quy trình cắt bóng đèn là quy trình kín, hạn chế thấp nhất phát tán chất ô nhiễm vào môi trƣờng. Sản phẩm nghiền bóng đèn bao gồm: 2 đầu nhôm, những mảnh vụn thủy tinh có kích thƣớc từ 3 – 5 mm và bột huỳnh quang. Hỗn hợp này đƣợc đƣa vào thiết bị phân tách các thành phần bóng đèn bằng hệ thống băng tải. Thiết bị phân tách bóng đèn sàng rung mắt lƣới 2 cm để tách riêng đuôi đèn. Hỗn hợp thủy tinh và bột huỳnh quang lọt qua mắt lƣới 2 cm và xuống sàng mắt lƣới 0,5 cm. Tại đây có thiết bị phun nƣớc rửa nhằm phân tách thành phần bột huỳnh quang khỏi bóng đèn thủy tinh. Bột huỳnh quang sẽ đƣợc tách khỏi nƣớc sau quá trình lắng và đƣợc ổn định, hóa rắn. Phần nƣớc trong đƣợc bơm tuần hoàn tái sử dụng cho quá trình rửa. Lƣợng nƣớc này sẽ thải bỏ theo định kỳ (thông thƣờng sau khi xử lý cho khoảng 5 thùng 200 lít) và đƣợc đƣa về HTXLCL có chứa thành phần nguy hại của nhà máy để tiếp tục xử lý. 6.3.9. Xử lý nƣớc thải Nƣớc thải sau khi vận chuyển từ các chủ nguồn thải về đƣợc lƣu giữ riêng, lấy mẫu phân tích sơ bộ và xử lý trong quy mô Phòng thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm đƣợc áp dụng để xử lý ở quy mô công nghiệp. Công ty lựa chọn hệ thống xử lý nƣớc thải không liên tục (xử lý theo
 • 33. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 28 mẻ) vì tính chất, thành phần các loại nƣớc thải công ty thu gom về rất khác nhau, lƣu lƣợng cũng không ổn định do phụ thuộc vào tình hình sản xuất của chủ nguồn thải. Hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy bao gồm: - Bể điều hòa (bể lắng cấp I) - Bể tuyển nổi công suất 6m3/h - Xyclo phản ứng - Bể lắng - Sân phơi bùn, máy ép bùn Đối với nƣớc thải lẫn dầu, mỡ đƣợc đƣa qua xử lý sơ bộ tại hệ thống bể tuyển nổi. Thiết bị tuyển nổi có tác dụng chính là loại bỏ dầu mỡ, chất rắn lơ lửng không có khả năng lắng trong nƣớc thải nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của quá trình tiếp theo. Vì vậy chỉ một số loại nƣớc thải lẫn dầu mới đƣa qua hệ thống tuyển nổi tách dầu trƣớc khi xử lý hóa học. Các loại nƣớc thải khác (nƣớc thải axit, nƣớc thải kiềm, dung dịch thải mạ...) không cần qua thiết bị này. Nƣớc thải sau khi lắng sơ cấp để loại bỏ bùn cặn đƣợc bổ sung hóa chất keo tụ và dƣới tác dụng nâng của những bọt khí dầu, các chất lơ lửng không có khả năng lắng trong nƣớc thải sẽ nổi lên và đƣợc thu gom, đốt trong lò đốt CTNH. Nƣớc thải sau khi xử lý qua hệ thống tuyển nổi đƣợc bơm chuyển lên các Xyclo phản ứng. Chất thải sau khi bơm từng mẻ lên Xyclo (thiết bị có cấu tạo hình trụ, đáy côn và có hệ thống phân phối khí ở đáy thiết bị) đƣợc trung hòa bằng kiềm hoặc axit về pH trung tính trƣớc khi chuyển sang công đoạn xử lý tiếp theo, quá trình trung hòa đƣợc cung cấp khí ở đáy thiết bị bằng máy nén khí nhằm đảo trộn đồng đều chất thải lỏng với dung dịch kiềm hoặc axit. Sau khi chất thải lỏng đƣợc trung hòa thì chuyển sang công đoạn keo tụ kết bông, quá trình này cũng đƣợc cấp khí để đảo trộn chất thải lỏng với chất trợ keo tụ và keo tụ. Sau đó, ngừng cấp khí để thực hiện quá trình lắng trong thiết bị này. Bùn đƣợc lắng xuống đáy thiết bị và xả ở đáy thiết bị sang máy ép bùn. Nƣớc từ máy ép bùn đƣợc tuần hoàn lại quá trình keo tụ, còn bùn đƣợc chuyển vào lò đốt của nhà máy. Nƣớc trong sau quá trình keo tụ tiếp tục đƣợc đƣợc chuyển sang bể lắng bậc II để bổ xung hóa chất
 • 34. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 29 và thực hiện các quá trình oxy hóa tiếp theo trƣớc khi kiểm tra định kỳ kiểm lấy mẫu để lắng và phân tích chất lƣợng nƣớc, nếu đạt tiêu chuẩn thì ngừng sục khí và để lắng. Phần nƣớc trong đạt tiêu chuẩn sẽ đƣợc thải ra cống chung của huyện. 6.3.10. Công nghệ lò đốt rác FBE  Nguyên lý công nghệ Lò đốt rác Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE đƣợc thiết kế nhằm mục đích xử lý cả chất thải rắn và chất thải lỏng với nguyên lý cơ bản sau: Công nghệ xử lý chất thải rắn công nghiệp áp dụng trong các lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE đƣợc thực hiện theo nguyên lý nhiệt phân và thiêu đốt ở nhiệt độ cao nhằm phân hủy hoàn toàn các chất thải nguy hại: - Quá trình nhiệt phân đƣợc tiến hành trong buồng đốt sơ cấp của lò FBE nhằm chuyển các thành phần ở thể rắn và lỏng của chất thải thành thể khí (HC, CO, H2…) nhờ nhiệt cung cấp từ mỏ đốt nhiên liệu. Quá trình nhiệt phân đƣợc thực hiện trong điều kiện thiếu ôxy và ở nhiệt độ 700-900oC. - Sau đó, khí nhiệt phân chuyển động lên buồng đốt thứ cấp dƣới tác động của áp suất cơ học khí. Tại đây nhờ nhiệt độ cao trên 1050oC và lƣợng không khí cấp bổ sung, những chất cháy thể khí từ buồng sơ cấp sang, kể cả các chất ô nhiễm hữu cơ mạch vòng nhƣ Dioxin và Furans sẽ bị đốt cháy hoàn toàn tạo thành CO2 và H2O. Hiệu quả thiêu đốt trong lò phải thỏa mãn bốn yếu tố cơ bản cần thiết cho sự đốt cháy hoàn toàn chất thải độc hại là: chất ôxy hóa (O2) và ba yếu tố “T” của quá trình thiêu đốt: Nhiệt độ đốt (Temperature), Thời gian lƣu khí (Times) và Cƣờng độ xáo trộn rối (Turbulence): 1. Oxygen (O2) Là lƣợng ôxy cần thiết để đốt cháy (ôxy hóa) hoàn toàn các chất cháy trong thành phần khí nhiệt phân, chủ yếu là HC, CO và H2 thành CO2 và H2O. Đây là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của quá trình thiêu đốt rác. Lƣợng ôxy cung cấp và phƣơng pháp cấp có ảnh hƣởng trực tiếp đến sự cháy hoàn toàn, do đó phải tính toán và kiểm soát lƣợng không khí cần cấp theo quy trình nhiệt phân rác. 2. Nhiệt độ (Temperature) Là trị số nhiệt độ của buồng đốt thứ cấp, nơi khí nhiệt phân cần bị thiêu đốt với chất ôxy hóa là ôxy. Thông số này cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến quá trình thiêu hủy các chất thải. Nhiệt độ thiêu đốt đạt giá trị cao (trên 1.050-1.300oC) có tác dụng bẻ gẫy các liên kết hữu cơ mạch vòng đặc biệt là Dioxin và Furans và làm cho phản ứng ôxy hóa xảy ra nhanh, mãnh liệt để chuyển hóa hoàn toàn khí ô nhiễm thành CO2 và H2O. 3. Thời gian (Times) Là thời gian lƣu khí ở trong buồng đốt thứ cấp để tiến hành quá trình thiêu hủy. Đây là thông số rất quan trọng ảnh hƣởng đến điều kiện thiêu hủy hoàn toàn các thành phần khí nhiệt phân trong buồng đốt thứ cấp. Thời gian lƣu khí càng lâu thì phản ứng ôxy hóa càng xảy ra triệt để, nó phụ thuộc vào lƣợng khí thải nhiệt phân qua buồng đốt và thể tích buồng đốt thứ cấp, đƣợc tính bằng giây. Để đảm bảo thiêu hủy hoàn toàn các chất hữu cơ đặc biệt là Dioxin và Furans thì thời gian lƣu cần duy trì trên 2 giây.
 • 35. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 30 4. Cường độ xáo trộn rối (Turbulence) Đánh giá mức độ xáo trộn giữa khí nhiệt phân với không khí chứa ôxy và ngọn lửa có nhiệt độ cao. Mức độ xáo trộn nó có ảnh hƣởng lớn đến hiệu suất của quá trình thiêu hủy. Cƣờng độ xáo trộn phụ thuộc vào tốc độ và chuyển động cơ học khí trong lò giữa các luồng khí, phƣơng pháp lựa chọn và nội hình lò, đƣợc đánh giá bởi tiêu chuẩn Reynolds (Re). Các yếu tố cơ bản của quá trình thiêu đốt trên không chỉ ảnh hƣởng đến hiệu quả của quá trình thiêu đốt chất thải mà còn liên quan đến việc sinh ra các khí thải ô nhiễm nhƣ CO, HC, NOx và bồ hóng. Xử lý khí thải Nhiệt độ cao của khí thải sau quá trình thiêu đốt cần đƣợc làm nguội để tăng hiệu suất của quá trình xử lý khí thải tiếp theo. Lƣợng nhiệt thừa này đƣợc tận dụng thông qua thiết bị trao đổi nhiệt để quay lại cung cấp cho quá trình đốt cháy của lò nhằm tăng nhiệt độ đốt cháy và hiệu suất sử dụng nhiệt của lò. Quá trình thiêu đốt chỉ có thể thiêu hủy hoàn toàn các chất hữu cơ có chứa thành phần cháy C và H, còn các khí thải nhƣ SO2, NOx, CO, HCl, HF… phát sinh do đốt cháy không hoàn toàn hay do thành phần rác và nhiên liệu đƣa vào quá trình đốt cháy. Các khí có tính axit trên đƣợc xử lý triệt để bằng phƣơng pháp hấp thụ bằng các dung dịch kiềm trong thiết bị tháp rửa có ô đệm (phƣơng pháp xử lý ƣớt). Trên cơ sở nguyên lý công nghệ đốt rác trên, Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE đƣợc Công ty FBE Vietnam thiết kế, chế tạo đồng bộ với các thiết bị phụ trợ thành một hệ thống lò đốt rác công nghiệp hoàn thiện. Sơ đồ quy trình công nghệ Hệ thống Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE bao gồm các bộ phận chức năng chính đƣợc thể hiện trên sơ đồ nguyên lý hình dƣới: Hình: Sơ đồ nguyên lý công nghệ của hệ thống Lò đốt rác nguy hại FBE
 • 36. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 31 Nguyên lý hoạt động 1. Máy cấp rác 1: Chất thải công nghiệp đƣợc thu gom về, chúng cần đƣợc chuẩn bị trƣớc qua các công đoạn phân loại và xử lý sơ bộ (phơi, đóng bánh, tách cặn), sau đó chất thải rắn đƣợc vô bao (giấy hay nilon) với kích thƣớc phù hợp với miệng nạp liệu để thuận tiện cho việc cấp liệu qua cửa lò, tránh rơi vãi gây ô nhiễm. Chất thải lỏng (dung dịch thải, hóa chất, dung môi) đƣợc chứa trong bồn kín, sau khi lọc và tách ẩm: phần lỏng đƣợc phun vào đốt trong lò, phần cặn bã đƣợc đốt dƣới dạng chất thải rắn. Cơ cấu nạp rác 1 làm nhiệm vụ cấp rác đã đóng bao vào lò theo khối lƣợng và chu kì mẻ cấp rác. Để đạt đƣợc chu kỳ nhiệt phân tối ƣu trong lò, khoảng 15 phút cấp rác vào lò một lần với lƣợng rác khoảng 1/4 lƣợng rác đốt trong 1 giờ đảm bảo phân phối đều lƣợng chất thải cấp vào lò đạt công suất thiết kế. Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE gồm có 2 buồng đốt: sơ cấp và thứ cấp. 2. Buồng đốt sơ cấp 2: Nhiệm vụ: là nơi tiếp nhận rác - tiến hành nhiệt phân rác thành thể khí - đốt cháy kiệt cốc (carbon rắn) còn lại sau quá trình nhiệt phân và các chất hữu cơ còn sót lại trong tro. Buồng đốt sơ cấp 2 đƣợc gia nhiệt bằng hai mỏ đốt gas B1 nhằm bổ sung và duy trì nhiệt độ nhiệt phân của rác trong buồng đốt sơ cấp từ 700-900oC. Dƣới tác dụng của nhiệt, diễn ra các quá trình phân hủy nhiệt các chất thải rắn và lỏng thành thể khí, trải qua các giai đoạn: bốc hơi nƣớc - nhiệt phân - ôxy hóa một phần các chất cháy. Không khí cấp cho quá trình cháy sơ cấp chủ yếu là đốt cháy nhiên liệu trong buồng đốt sơ cấp và hòa trộn một phần với khí nhiệt phân trƣớc khi chuyển sang buồng đốt thứ cấp. Lƣợng không khí dƣ rất nhỏ bởi ở buồng đốt sơ cấp 2 chủ yếu quá trình cháy tạo thành bán khí, nó đƣợc điều chỉnh nhằm đáp ứng chế độ nhiệt phân của mẻ rác đốt. Mỏ đốt nhiên liệu đƣợc bố trí thuận lợi cho sự chuyển động của ngọn lửa và trao đổi nhiệt với rác thải, đồng thời đảm bảo đốt cháy kiệt phần tro còn lại sau chu kỳ đốt. Kiểm soát quá trình đốt cháy và nhiệt độ trong buồng đốt sơ cấp 2 bằng cặp nhiệt điện XA (Cromen-Alumen) có nối với hệ thống điều chỉnh tự động nhiệt độ. Khí H2 tạo thành do hơi nƣớc cấp vào vùng cháy để khống chế nhiệt độ buồng đốt sơ cấp cùng với khí nhiệt phân dƣới tác dụng của cơ học khí trong buồng lò đƣợc đƣa sang buồng đốt thứ cấp 3 qua kênh dẫn khí nằm phía trên buồng đốt sơ cấp. Chỉ còn một lƣợng nhỏ tro (3-5%), chủ yếu là các ôxyt kim loại hay thủy tinh, gốm sành sứ trong rác nằm trên mặt ghi, chúng sẽ đƣợc tháo ra ngoài qua khay tháo tro theo chu kỳ và có thể đem đi đóng rắn làm vật liệu xây dựng hay chôn lấp an toàn do đã đốt kiệt các chất hữu cơ. 3. Buồng đốt thứ cấp 3:
 • 37. Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM Trang 32 Khí nhiệt phân từ buồng đốt sơ cấp 2 chuyển lên buồng đốt thứ cấp 3 chứa các chất cháy có nhiệt năng cao (CO, H2, CnHm…), tại đây chúng đƣợc đốt cháy hoàn toàn tạo thành khí CO2 và H2O nhờ lƣợng ôxy trong không khí cấp và nhiệt độ cao. Nhiệt độ của buồng đốt thứ cấp đƣợc duy trì từ 1.050-1.300oC bởi mỏ đốt nhiên liệu gas B2. Nhờ nhiệt độ cao và thời gian lƣu khí trong buồng đốt đủ lâu (trên 2 giây) đảm bảo thiêu hủy hoàn toàn các chất thải độc hại, đặc biệt là Dioxin, Furans và mùi. Hiệu suất xử lý của lò đốt rác phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả thiêu đốt và phản ứng diễn ra trong buồng đốt thứ cấp 3 có tính quyết định đối với toàn bộ quá trình xử lý bằng phƣơng pháp thiêu hủy. Vì vậy sự bố trí hợp lý của Mỏ đốt B2 tạo nên sự đồng đều nhiệt độ trong lò, tăng hiệu quả thiêu đốt và tạo dòng khí chuyển động xoáy rất có lợi cho việc hòa trộn, tiếp xúc của các quá trình phản ứng. Kiểm soát quá trình đốt cháy và nhiệt độ trong buồng đốt thứ cấp 3 bằng cặp nhiệt điện XA (Cromen-Alumen) vỏ bọc bằng Ceramic có nối với hệ thống điều chỉnh tự động nhiệt độ. 4. Buồng đốt bổ sung 4: Đây là một trong những bí quyết công nghệ quan trọng để lò đốt rác FBE vừa đảm bảo bẻ gãy mạch vòng và đốt kiệt các khí carburhydro độc hại ở nhiệt độ cao trong thời gian dài vừa đáp ứng yêu cầu tiết kiệm tối đa nhiên liệu sử dụng. Luồng khí đi ra khỏi buồng đốt thứ cấp 3 còn đƣợc đốt cháy tiếp một thời gian dài ở nhiệt độ cao trong buồng đốt bổ sung 4 nhằm đốt cháy triệt để thành phần khí và chất hữu cơ còn sót lại, tăng thời gian lƣu cháy ở nhiệt độ cao đƣợc đảm bảo nhờ vỏ thiết bị cách nhiệt hầu nhƣ tuyệt đối với kết cấu và vật liệu đặc biệt. 5. Thiết bị lọc bụi kép 5: Đây là loại thiết bị lọc bụi theo nguyên lý trọng lực và quán tính, kết hợp và xen kẽ với quá trình giải nhiệt trong thiết bị giải nhiệt 6 để lắng tách các thành phần bụi vô cơ và bồ hóng có kích thƣớc >10m trƣớc khi vào thiết bị xử lý tiếp theo. Bụi lắng đƣợc tháo ra từ thiết bị lọc bụi 5 theo định kỳ trong quá trình hoạt động liên tục của hệ thống lò đốt. Chúng đƣợc đem đi xử lý tiếp cùng với tro thải dƣới ghi của lò đốt. 6. Thiết bị giải nhiệt 6: Khí nóng từ lò đốt tiếp tục đƣợc chuyển động sang thiết bị giải nhiệt 6 để tiến hành làm nguội bằng môi chất không khí, nhờ đó mà khí thải đƣợc làm mát và hạ thấp nhiệt độ tới giá trị cho phép trƣớc khi vào thiết bị xử lý bằng phƣơng pháp hấp thụ. Để tăng cƣờng hiệu quả trao đổi nhiệt, thiết bị giải nhiệt 6 có cấu tạo đặc biệt với hai hệ thống giải nhiệt liên hoàn, bề mặt trao đổi nhiệt lớn và cƣờng độ đối lƣu cao nhờ hệ thống quạt gió với lƣu lƣợng lớn, vận tốc cao qua các bề mặt trao đổi nhiệt có cánh. 7. Xiclon nƣớc 7: Khí thải sau khi đƣợc làm mát ở thiết bị giải nhiệt 6 vẫn còn chứa bụi có kích thƣớc nhỏ (kích thƣớc dƣới 5mm) vì vậy cần đƣa qua thiết bị xiclon nƣớc 7. Thiết bị xiclon nƣớc làm việc dựa trên nguyên lý kết hợp: vừa có tác dụng thấm ƣớt các hạt bụi bởi các hạt dung dịch đƣợc phun vào thiết bị với hệ số phun cao, vừa có tác dụng làm nguội dòng khí nhờ dung dịch chứa chất kiềm để trung hòa khí axít. Bụi sau khi thấm ƣớt nhờ chuyển động xoáy của dòng khí tạo lực ly tâm làm cho các hạt bụi này tách ra khỏi dòng khí và va đập với thành thiết bị sau đó trôi xuống phễu thu.