SlideShare a Scribd company logo
NG
Purihin ang
Panginoon, umawit ng
kagalakan. At tugtugin
ang gitara
PURIHIN ANG PANGINOON
ang kaaya-ayang lira
, hipan ninyo ang
trompeta
I
Sa ating
pagkabagabag,
sa Diyos tayo’y
tumawag.
Sa ating mga kaaway,
tayo ay kanyang
iniligtas .
Purihin ang
Panginoon, umawit ng
kagalakan. At tugtugin
ang gitara
ang kaaya-ayang lira
, hipan ninyo ang
trompeta
NG
AMEN
At sumaiyo rin!
NG
Inaamin ko sa
Makapangyarihang
Diyos at sa inyo mga
kapatid ,
na Lubha akong
nagkasala sa isip, sa
Salita at sa gawa, at
sa aking
pagkukulang.
Kaya isinasamo ko Kay
Santa Mariang laging
Berhin sa lahat ng mga
anghel at mga banal
at sa inyo mga
kapatid na ako’y
ipanalangin sa
Panginoon ating
Diyos.
NG
AMEN
Panginoon,
kaawaan
Mo kami!
Kristo, kaawaan
Mo kami!
Panginoon,
kaawaan
Mo kami!
NG
AMEN
PAGPAPAHAYAG
NG SALITA NG
DIYOS
Salamat
sa Diyos!
Madiwa kapag
nangusap ang
mga mat’wid at
ganap.
SALMO:
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia
Amang D’yos ni
Hesukristo, ang salita
mo’y totoo kami ay
pabanalin mo.
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia
At sumaiyo rin!
Papuri
sa iyo, Panginoon.
PAGPAPAHAYAG
NG SALITA NG
DIYOS
Pinupuri ka namin,
Panginoon
Hesukristo.
HOMILIYA
Panginoon, dinggin Mo ang
aming Panalangin.
PANALANGIN NG BAYAN
Ama, dalisayin Mo ang
aming mga puso.
PANALANGIN NG BAYAN
Kunin at tanggapin
ang alay na ito
Mga biyayang nagmula sa
pagpapala Mo.
UNANG ALAY
Tanda ng bawat
pusong 'pagkat inibig
Mo. Ngayo'y
nananalig,
nagmamahal sa 'Yo!
Tinapay na nagmula
sa butil ng trigo.
Pagkaing nagbibigay
ng buhay Mo
At alak na nagmula
sa isang tangkay ng
ubas Inuming
nagbibigay lakas
Kunin at tanggapin
ang alay na ito
Mga biyayang nagmula sa
pagpapala Mo.
Tanda ng bawat
pusong 'pagkat inibig
Mo. Ngayo'y
nananalig,
nagmamahal sa 'Yo!
NG
Tanggapin nawa
ng Panginoon Itong
paghahain sa iyong
mga kamay
sa kapurihan niya at
karangalan sa ating
kapakinabangan sa
buong sambayanang
niyang banal.
NG
AMEN
At sumaiyo rin!
Itinaas na
namin sa
Panginoon.
Marapat na Siya
ay
pasalamatan.
NG
Santo! Santo! Santo!
Panginoong Diyos!
Napupuno ang langit at
lupa ng kadakilaan Mo!
SANTO
Osana! Osana!
Osana sa kaitaasan!
Osana! Osana!
Osana sa kaitaasan!
Pinagpala ang
naparirito sa ngalan
ng Panginoon!
Osana! Osana!
Osana sa kaitaasan!
Osana! Osana!
Osana sa kaitaasan!
NG
Si Kristo’y namatay,
Si Kristo’y nabuhay
Si Kristo’y babalik
sa wakas ng
panahon
NG
AMEN, AMEN,
AMEN,AMEN,
AMEN, AMEN, AMEN
NG
Ama namin
sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan
Mo. Mapasaamin
ang kaharian Mo
Sundin ang loob mo
dito sa lupa para lang
sa langit bigyan Mo
po kami ngayon ng aming
kakainin sa
araw-araw
At patawarin Mo
kami sa aming mga sala.
Para nang
pagpapatawad namin
Sa nagkakasala
sa amin at huwag Mo
kaming Ipahintulot
sa tukso At iadya Mo Kami
sa lahat ng masama
NG
Sapagkat sa ‘yo ang
kaharian,
kapangyarihan
at kapurihan,Ngayon at
Magpakailanman. Amen.
NG
AMEN
At sumaiyo rin!
NG
Kordero ng Diyos,
na nag-aalis ng mga
kasalanan ng mundo ,
maawa ka sa amin.
kordero ng Diyos,
maawa ka. ( 2x)
Kordero ng Diyos,
na nag-aalis ng mga
kasalanan ng mundo ,
ipagkaloob mo sa amin
ang kapayapaan.
NG
Panginoon, hindi ako
karapat-dapat na
magpatuloy sa Iyo ngunit
sa isang salita Mo lamang
ay gagaling
na ako.
NG
MAHAL AKO NI KRISTO
Mahal ako ni Kristo
sa puso ko naroon
Siya dala Niya ay
katahimikan
at walang hanggang
ligaya
Mahal ako ni Kristo
Kasama ko Siya sa
tuwina
Bantay ko Siya
sa Kadiliman at
walang inaalala
Mahal ako ni Kristo
At mahal ko rin Siya
At Siya’y mananatili
Alam kong ito’y
nais Niya
Mahal ako ni Kristo
At mahal ko rin Siya
Sa Banal na sakramento
Kami’y nagkakaisa
Mahal ako ni Kristo
At mahal ko rin Siya
At Siya’y mananatili
Alam kong ito’y
nais Niya
Mahal ako ni Kristo
At mahal ko rin Siya
sa Banal na
sakramento
Kami’y nagkakaisa
NG
AMEN
At sumaiyo rin!
NG
AMEN
Salamat sa
Diyos!
NG
Walang sinuman ang
nabubuhay para
sa sarili lamang,
walang sinuman ang
namamatay para
sa sarili lamang .
Tayong lahat ay
may pananagutan
sa isa't isa .
Tayong lahat ay
tinipon ng Diyos
na kapiling Niya.
Sa ating pag mamahalan
at panglilingkod sa kanino
man.
Tayo ay nagdadala
ng balita ng kaligtasan.
Tayong lahat ay may
pananagutan sa isa't isa .
Tayong lahat ay tinipon ng
Diyos na kapiling Niya.
Sumasampalataya ako sa
Diyos Amang makapangyarihan sa
lahat na may gawa ng
langit at lupa.
SUMASAMPALAYATA
Sumasampalatayaako kay Hesukristo,
iisang Anak ng Diyos, Panginoon
nating lahat. Nagkatawang- tao Siya
lalang ng Espiritu Santo.
Ipinanganak ni Santa Mariang
Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio
Pilato. Ipinako Sa Krus, namatay,
inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng
mga yumao. Nang may ikatlong araw
nabuhay na mag-uli.
Umakyat sa langit. Naluluklok sa
kanan ng Diyos Amang
makapangyarihan sa lahat. Doon
magmu- mulang paririto at huhukom
sa nangabubuhay
at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa
Diyos Espiritu Santo.
Sa Banal na Simbahan Katolika, sa
kasamahan ng mga Banal. Sa
kapatawaran ng mga kasalanan.
Sa pagkabuhay na muli ng
nangamatay na tao at sa buhay na
walang hanggan. Amen.
Aleluya, aleluya ,
Wikain Mo
Poon,
nakikinig ako
Aleluya, aleluya ,
Wikain Mo
Poon,
nakikinig ako
sa Iyong mga salita
Aleluya,
Alelu, aleluya
Si kristo ay gunitain,
sarili ay inihain bilang
pagkai’t inumin,
pinagsasaluhan natin
hanggang sa Siya
dumating hanggang
sa S’ya’y dumating.
Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay.
Binasbasan, hinati't inialay. Buhay na
ganap ang
sa ami'y kaloob at pagsasalong walang-
hanggan.
TINAPAY NG BUHAY
Basbasan ang buhay naming handog
nawa'y matulad sa
pag-aalay Mo
Buhay na laan nang lubos
Sa mundong sa pag-ibig ay kapos.
Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay.
Binasbasan, hinati't inialay. Buhay na
ganap ang
sa ami'y kaloob at pagsasalong walang-
hanggan.
Marapatin sa kapwa maging tinapay
Kagalakan sa nalulumbay
Katarungan sa naaapi
At kanlungan ng bayan Mong sawi.
Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay.
Binasbasan, hinati't inialay. Buhay na
ganap ang
sa ami'y kaloob at pagsasalong walang-
hanggan.

More Related Content

Similar to Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya

AUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptxAUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptx
hanasoberano
 
Mass Guide in Bicol Dialect
Mass Guide in Bicol Dialect Mass Guide in Bicol Dialect
Mass Guide in Bicol Dialect
luz tria
 
Mass notebook in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialectMass notebook in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialectluz tria
 
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptxMay 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
alpage3
 
An Banal na Misa
An Banal na MisaAn Banal na Misa
An Banal na Misa
Joseph Alan Cano
 
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptxENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
DarellLanuza1
 
Roman Catholic Church Songs.pptx
Roman Catholic Church Songs.pptxRoman Catholic Church Songs.pptx
Roman Catholic Church Songs.pptx
AlexGuirigay1
 
Sunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptxSunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptx
Raymond Mortel
 

Similar to Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya (20)

Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptxMass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
 
Feast Of The Holy Family Year C
Feast Of The Holy Family Year CFeast Of The Holy Family Year C
Feast Of The Holy Family Year C
 
AUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptxAUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptx
 
Mass Guide in Bicol Dialect
Mass Guide in Bicol Dialect Mass Guide in Bicol Dialect
Mass Guide in Bicol Dialect
 
Mass notebook in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialectMass notebook in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialect
 
Misang Cuyonon.August 7, 2016
Misang Cuyonon.August 7, 2016Misang Cuyonon.August 7, 2016
Misang Cuyonon.August 7, 2016
 
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptxMay 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
 
An Banal na Misa
An Banal na MisaAn Banal na Misa
An Banal na Misa
 
Misang Cuyonon.July 17, 2016
Misang Cuyonon.July 17, 2016Misang Cuyonon.July 17, 2016
Misang Cuyonon.July 17, 2016
 
Aguinaldo songs
Aguinaldo songsAguinaldo songs
Aguinaldo songs
 
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptxENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
 
Misang Cuyonon.August 21, 2016
Misang Cuyonon.August 21, 2016Misang Cuyonon.August 21, 2016
Misang Cuyonon.August 21, 2016
 
Misang Cuyonon.August 14, 2016
Misang Cuyonon.August 14, 2016Misang Cuyonon.August 14, 2016
Misang Cuyonon.August 14, 2016
 
Misang Cuyonon.June 26, 2016
Misang Cuyonon.June 26, 2016Misang Cuyonon.June 26, 2016
Misang Cuyonon.June 26, 2016
 
1st Sunday Of Easter April 6
1st Sunday Of Easter  April 61st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter April 6
 
Misang Cuyonon.August 28, 2016
Misang Cuyonon.August 28, 2016Misang Cuyonon.August 28, 2016
Misang Cuyonon.August 28, 2016
 
2nd Sunday Of Easter April 11
2nd Sunday Of Easter  April 112nd Sunday Of Easter  April 11
2nd Sunday Of Easter April 11
 
Roman Catholic Church Songs.pptx
Roman Catholic Church Songs.pptxRoman Catholic Church Songs.pptx
Roman Catholic Church Songs.pptx
 
6th sunday of easter may 9
6th sunday of easter  may 96th sunday of easter  may 9
6th sunday of easter may 9
 
Sunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptxSunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptx
 

More from Jasten Domingo

PRE- CALCULUS
PRE- CALCULUSPRE- CALCULUS
PRE- CALCULUS
Jasten Domingo
 
Confucianism
ConfucianismConfucianism
Confucianism
Jasten Domingo
 
Mahayana buddhism
Mahayana buddhismMahayana buddhism
Mahayana buddhism
Jasten Domingo
 
Theravada Buddhism
Theravada BuddhismTheravada Buddhism
Theravada Buddhism
Jasten Domingo
 
Islam
IslamIslam
Christianity
ChristianityChristianity
Christianity
Jasten Domingo
 

More from Jasten Domingo (6)

PRE- CALCULUS
PRE- CALCULUSPRE- CALCULUS
PRE- CALCULUS
 
Confucianism
ConfucianismConfucianism
Confucianism
 
Mahayana buddhism
Mahayana buddhismMahayana buddhism
Mahayana buddhism
 
Theravada Buddhism
Theravada BuddhismTheravada Buddhism
Theravada Buddhism
 
Islam
IslamIslam
Islam
 
Christianity
ChristianityChristianity
Christianity
 

Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya