SlideShare a Scribd company logo
Modul 2:
Vilka är lärstilarna i en miljö för
samarbete och inkluderande e-
klassrum?
Syfte och mål
• Ge en djup förståelse för inlärningsstilar.
• Tillhandahåller kunskap om genomförandet av
färdigheter i enlighet med varje elev.
• Introduktion av Kolbs inlärningsstil och Felder
Silverman-ramverket för samarbetsinriktade e-
klassrum.
• Skapa tillräcklig förståelse för en inlärningsstil för
digital kompetens.
• Utveckla kursdesignen så att det blir lätt att identifiera
elevernas inlärningsstilar.
• Att utveckla en förståelse för användningen av olika
inlärningsstilar som differentieras av inkluderande
och multikulturella grupper.
Lärandemål
I slutet av denna modul kommer den studerande att kunna:
• Läraren/utbildaren kommer att vara skicklig på att tillämpa
flera olika inlärningsstilar beroende på gruppens behov.
• Läraren/utbildaren identifierar lätt gruppens behov av
respektive inlärningsstil och tillämpar den med smidighet.
• Läraren/utbildaren förstår hur Moodles plattforms
kursdesign kan beaktas för identifiering av inlärningsstilar
genom maskininlärning eller AI.
• Läraren/utbildaren kommer att kunna förstå faktorer som
påverkar elevernas motivation och tillfredsställelse och
använda instruktionsstrategier i enlighet med detta.
Nyckelord
• Instruktiva strategier
• Instruktiva medier
• Inkluderande lärande
• Mångkulturella inlärningsstilar
• Lärstilar
• Stilar för samarbetsinriktad inlärning online
• Kolbs inlärningsstil
• Felder Silverman Ramverk
Innehållsförteckning
UNIT1: Lärarcentrerade inlärningsstilar
UNIT2: Kolbs inlärningskoncept och Felder Silverman-ramverket
UNIT3: Lärstil för digital kompetens
UNIT4: Kursutformning för identifiering av lärstilar
UNIT 1:
Lärarnas centrerade inlärningsstilar
 Vikten av en lärarcentrerad inlärningsstil diskuteras.
 Nyckelelement för att överföra kunskap till varje elev för att få ett effektivt lärande presenteras.
 Enhetens huvudmål:
• För att hjälpa till att aktivera ansvarskänslan.
• Förbättra kognitiva, affektiva och psykometriska dimensioner hos eleverna.
Introduktion till inlärningsstilar
• Lärstilar är en "sammansättning av karakteristiska kognitiva, affektiva och fysiologiska faktorer som
tjänar som relativt stabila indikatorer på hur en elev uppfattar, interagerar med och reagerar på
inlärningsmiljön" (Keefe (1979) citerad i Shahabadi & Uplane, 2015, s. 130).
Begreppet inlärningsstil är ett aktivt
konstruktivt sökande efter mening som
varje individ uppfattar och lär sig i olika
kunskapsformer.
Objektivism och konstruktivism
1. Den objektiva verkligheten.
2. Innebär memorering och upprepning utan
att man förstår.
3. Kunskapen i objektivismen existerar
utanför de enskilda eleverna.
4. Fokus ligger på att lära ut sekvenser av
färdigheter.
5. Studentens framgång bedöms utifrån hur
väl de har genomfört kursplanen, i motsats
till diskussionen om de observationer som
studenterna har gjort.
6. Den är standardiserad på grund av sin
effektivitet.
1. Föreställningen är att verkligheten finns i
elevens sinne.
2. Att skapa en egen, unik uppfattning om
händelserna i elevernas medvetande.
3. Lärarna erbjuder aktiviteter och hjälper
till att skapa förståelse hos eleverna.
4. Fokus ligger på problemlösning och
kritiskt tänkande.
5. Eleverna reflekterar över sitt lärande och
är aktivt engagerade.
6. Läraren får en mer personlig upplevelse
och lär sig genom relationer.
Objektivism vs.
konstruktivism -
YouTube
• Länk till en fördjupad studie:
https://www.lindaharasim.co
m/online-collaborative-
learningOnline Collaborative
Learning in Higher Education:
A Review of the Literature
(american.edu)
• Video finns på: Teori om
samarbetsinlärning online -
YouTube
Självstyrt lärande
Generering
av idéer
Organisation
av idéer
Intellektuell
konvergens
Tre existerande faser i kunskapsuppbyggnaden: -
Video finns tillgänglig för
samarbetsinlärning på: Samarbetslärande
vid Maastrichts universitet - YouTube
Video finns tillgänglig för konstruktivt
lärande på: Konstruktivt lärande vid
Maastrichts universitet - YouTube
Konstruktivt och samarbetsinriktat
Lärande
1. Den konstruktivistiska modellen identifierar den samarbetsbaserade modellen, som är interaktionen mellan en
elev och en annan som leder till att kunskapen utövas, verifieras och förbättras genom diskussioner och
informationsöverföring.
2. I modellen beaktas följande:-
• För att skapa kunskap tillsammans med andra
• Uppmuntra till att utveckla nya idéer genom att skapa både individuella produkter och grupprodukter.
3. Kunskapen byggs upp genom aktiv produktion av betydelser, olika former av interaktion och socialt samarbete
mellan de olika kontexterna.
4. En konstruktiv teori används för att aktivera elevernas reflekterande, kritiska och aktiva tänkande. Genom att
införliva den sociokulturella modellen, som är en meningsfull händelse, kontextbaserad, relaterad till inlärarens
bakgrund och personliga kunskaper, kan man bidra till att reflektera över sina tankar, praktiska erfarenheter och
egna idéer.
5. Eleverna engagerar sig aktivt i och diskuterar den sociala miljön genom att lära sig hur och varför för att bygga
upp förmågan att lösa problem i samarbete.
Målinriktat lärande
1. Hjälper till att aktivera känslan av engagemang i
uppgifterna eftersom uppgifterna är relaterade till
anpassningen till verkliga krav.
2. Eleverna utforskar självständigt ett
informationsutrymme för att få fram innehåll,
begrepp på högre nivå och färdigheter i hur man lär
sig.
3. Eleverna bygger kontinuerligt upp kunskap för att
förstå sin omvärld genom att extrahera innebörden
av sin kunskap och erfarenheterna från människorna
runt omkring dem för att sammanföra sin kunskap
eftersom kunskap är subjektiv.
Uppgifter
som utförs
via
fokuserade
grupper
Bättre kognitiva
utmaningar
Få exponering
för högre
kvalitetstänkand
e
Instruktiva strategier
Konceptet att utforma och använda instruktionsstrategier på ett effektivt sätt:-
I. Effektiva undervisningsmetoder och strategier måste utformas med hänsyn till elevernas
alla egenskaper, inklusive elever med särskilda behov.
II. Undervisningsmedier fungerar som en online-facilitator genom att organisera mål, regler
och tidsscheman för inlärningserfarenheten, socialisera genom att skapa en vänlig miljö
och spela en intellektuell roll för elevernas förståelse.
III. Läraren bör kunna bygga upp elevernas kunskaper genom att improvisera materialet och
nyskapande.
"En effektiv undervisningsstrategi är en serie aktiviteter som förväntas utföras av lärare och
elever för att uppnå undervisningsmålen" - (Rasmitadila et al. 2019 s. 1756).
Kreativa undervisningsstrategier:
(a)Elevcentrerat
lärande
(b) varierande
undervisningsstr
ategier
(c)
Klassrumslednin
g som främjar
elevernas
mångfald och
potential.
(d) Undervisning
som är
kontextuell i
förhållande till
vardagslivet.
(e) vänja
eleverna vid att
tänka kritiskt
genom frågor
och svar samt
diskussioner
Självstyrande inlärningsstil
Självstyrt lärande lånar begrepp från den situationella modellen, men det beror också på om den lärande är
"redo".
Det är kombinationen av förmåga och motivation som sträcker sig från "duktig" och "inte villig eller motiverad" att
utföra en specifik uppgift till "duktig och villig" att utföra uppgiften.
Självstyrt lärande följer principen om vuxenutbildning. Det bör noteras att lärarens bristande förståelse för
elevernas egenskaper kommer att påverka lärarens sätt att hantera och ingripa mot eleverna.
Om läraren däremot är väl förtrogen med elevens egenskaper kommer det inte att vara någon utmaning att ge
korrekt behandling inom såväl akademiska (kognitiva) som icke-akademiska områden (affektiva och
psykomotoriska).
Blogg tillgänglig på: Självstyrt lärande: Harappa: Innebörd och exempel -
Harappa.
Video finns på: Självstyrt lärande vid Maastrichts universitet - YouTube
Egenskaper hos självstyrande
inlärare
Hög grad av självgående inlärning: -
1. Perspektiviska inlärare: Mål- eller
uppgiftsorienterad, snabbt beslutsfattande och
problemlösningsförmåga.
2. Fantasifulla elever: Naturlig insiktsfullhet,
nyfikenhet och fantasi tillsammans med behovet
av att hitta en mening i det de lär sig eller
upptäcka de bästa alternativa lösningarna på
problem.
Mindre självgående elever: -
1. Analytiska elever: De måste få en känsla av att behärska
alla nivåer och behöver tillräckligt med tid för att bearbeta
all information.
2. Konkurrenskraftiga elever: De vill i allmänhet ha en
lärarcentrerad inlärningsmiljö, belöningar och uppskattning,
men deras ambitioner gör att de finner inre tillfredsställelse
genom att sätta upp mål, ta kontroll över vad och hur de
måste lära sig och utforska andra möjligheter (Yield to
acquire high SDL).
Självstyrt lärande: Motivation
Alla elever i klassen kommer att befinna sig på olika stadier av självstyrt lärande. Eleverna kommer sällan att vara linjära,
och eleverna kommer att vara antingen beroende, mellanliggande eller mer självstyrande. Det kan uppstå ett behov av
motivation. Motivationen kommer därför att tillhandahållas av läraren genom att byta metod för inspiration,
uppmuntran, föreläsning och övervakning.
Nivåer av
självstyrt lärande -
YouTube
Strategi
• Undersökningsgemenskap: Lärandet på nätet bygger på en attityd av "gemensam undersökning" där läraren
är en partner i en samarbetsrelation med eleven.
• Instruktörens roll är att underlätta undervisningen och den sociala närvaron i gruppen.
• Samarbetsinlärning online och undersökningsgemenskap kompletterar varandra.
• Eleverna kan ha kombinationer av olika dominerande inlärningsstilar, vilket gör att man kan definiera det
bästa tillvägagångssättet snarare än att fokusera på en enda inlärningsstil.
Läraren lägger in
delar av sin
personlighet.
Social närvaro
Eleven kan
utveckla
högkvalitativa
tankeförmågor.
Kognitiv
närvaro
1.1. Utformning
av kurser
2. Underlättande
Undervisande
närvaro
Källa: (Garrison, 2000)
Anpassning av inlärningsstilen differentierad genom inkluderande grupper
Analys av
inlärningsstil
en genom
följande:
Deras
ålder
Nivå av
prestation
er
Kultur
Globalt
kontra
analytiskt
Bearbetni
ngsprefer
enser
Genus
LS delas in i tre
olika
undervisningsstilar
för lingvister:
Visuell där
eleverna lär sig
genom ögonen
Auditiva lär sig
med öronen
och
Kinestetiska
elever lär sig
genom
erfarenhet.
eleverna föredrog
taktila och
kinestetiska
inlärningsstilar
framför auditiva och
visuella
inlärningsstilar.
Undersökningsgemenskap: Användningen av detta koncept hjälper olika kulturer, kön, ålder och
bakgrund att dela med sig av sina idéer, arbeta i grupp, identifiera varandras styrkor och
svagheter och få igång produktiviteten i uppdragen.
Särskilda
behov
REFERENSER för UNIT 1
• Arono, et al., 2022. Undersökning av effekten av elevernas digitala färdigheter och inlärningsstil på deras metakognitiva strategier för lyssning.
International Journal Of Instruction, 15(1), s. 527-546.
• Carwile, J., 2007. Ett konstruktivistiskt synsätt på undervisning och lärande online. Inquiry, 12(1), s. 68-73.
• Coole, H. & Watts, M., 2009. Gemensamma stilar för e-lärande i ett klassrum på nätet. Research in Education, nummer 82, s. 13-27.
• Grow, G. O., 1991. Att lära eleverna att vara självstyrande. Adult Education Quarterly, 41(3), s. 125-149.
• Garrison, D. R. 2000. Teoretiska utmaningar för distansutbildning på 2000-talet: En förändring
• Från strukturella frågor till transaktionsfrågor. International Review of Research in Open and Distance
• Learning, 1(1), 1-17.
• Rasmitadila, R. et al., 2019. Undervisningsstrategi i inkluderande klassrum: I inkluderande lärares åsikt. International Journal of Scientific &
Technology Research, 8(8), s. 1753-1757.
• Ruey, S., 2010. En fallstudie av konstruktivistiska undervisningsstrategier för vuxenutbildning på nätet. British Journal of Educational Technology,
41(5), s. 706-720.
• Shahabadi, M. M. & Uplane, M., 2015. Synkrona och asynkrona stilar för e-lärande och akademiska prestationer hos e-lärare. Procedia - Social and
Behavioral Sciences, Issue 176, pp. 129-138.
• Suyudi, M. et al., 2022. Effekten av pedagogiskt ledarskap och kreativ undervisning på elevernas förverkligande: Studentens tillfredsställelse som
en mediatorvariabel. International Journal of Instruction, 15(1), s. 113-134.
• Makruf, I., Rifa, A. A. & Triana, Y., 2022. Moodle-baserad hantering av lärande online inom högre utbildning. International Journal of Instruction,
15(1), s. 135-152.
Tid för självreflektion
Självtest
• Vad är inlärningsstilar?
• Vad är skillnaden mellan objektivism och konstruktivism?
• Vilken roll spelar målinriktat lärande?
• Vilka är de tre komponenterna i en undersökningsgemenskap?
• Vad kan Community of Inquiry hjälpa till med inkluderande
grupper?
UNIT 2:
Förstå Kolbs inlärningsstil och Felder Silverman om samarbets- och
inkluderande e-klassrum.
 I den här enheten introduceras Kolbs inlärningsstil och Felder Silverman-modellen i detalj.
 Dessutom diskuteras hur KLS-samarbetslärande och Felder Silverman kan hjälpa eleverna att motivera sig
för att få en bättre uppfattning i samarbetsinriktade e-klassrum (Shahabadi & Uplane, 2015; Lu et al.,
2007).
Varför lärstilar?
Det finns olika inlärningsstilar som kan beskrivas som
en uppsättning egenskaper och beteenden som
anger den specifika inlärningsmetoden.
Olika inlärningsstilar påverkar inläraren på olika sätt
och resultatet kan identifieras genom hur inläraren
interagerar med stilarna.
Lärstilar bidrar till att förbättra undervisningen och
inlärningsprocessen, med målet att lärstilar inte bara
påverkar kunskapsöverföringen utan också påverkar
eleven känslomässigt.
Kursen är trevlig för eleverna och känslomässigt
behaglig.
För att förstå Kolbs inlärningsstilar, besök bloggen
på: Använd Kolbs inlärningsstilar för att skapa
engagerande skräddarsydda eLearning-kurser -
eLearning (adobe.com)
Video finns tillgänglig på: Kolbs cykel för
erfarenhetsbaserat lärande - YouTube
Kolbs inlärningsstil
De fyra dimensionerna av
Kolbs lärstilar: -
1. Konkret erfarenhet (CE)
är kamratorienterad och
maximerar fördelarna med
mer diskussion,
2. Reflekterande
observation (RO)
observation för att göra
bedömningar,
3. Abstrakt
konceptualisering (AC)
lärde sig bäst med
auktoritetsstyrda och
betonade teorier och
systematiska analyser.
4. Aktivt experimenterande
(AE) lär man sig genom att
experimentera mycket.
De två kontinuumen
återspeglar fyra typer av
inlärare:
• Tänk och gör (konvergerande),
• Känna och göra (anpassning),
• Tänk och titta (assimilering)
• Känna och titta (divergerande).
Följande inlärningsstilar har
skapats för att förstå inlärarens
inlärningspreferenser med
dimensioner som bygger på hur
inläraren uppfattar och bearbetar
information.
Källa: (Shahabadi & Uplane 2015)
Användning av KLS i samarbete på nätet
Vilka stilar eleverna
föredrar vid asynkron
inlärning:
•Konvergerand
e (tänka och
göra)
•Assimilering
(Tänk och
titta).
Influeras av abstrakt
konceptualisering, dvs. eleven
värdesätter vetenskapliga metoder
mer än konstnärliga metoder av
konkret dimension.
Eleven måste tränas i att fatta beslut
genom att ge innebörden bakom
innehållet, teorierna och idéerna.
Asynkrona inlärare föredrar att engagera
sig i tekniska frågor snarare än i sociala
eller mellanmänskliga frågor.
Författarna menar att olika stilar
har olika lästid.
Konvergerare och assimilatorer
tillbringar till exempel mer tid
med att läsa på nätet än
divergerare och anpassare, medan
divergerare och anpassare
tillbringar mer tid med
diskussioner på nätet än
konvergerare och assimilatorer.
Shahabadi & Uplane (2015, s. 137) föreslår att "individualiserade inlärningsprojekt som
möjliggör praktiska tillämpningar, nätlaboratorier, listservs för att tillhandahålla
information i olika format, inklusive text, video, grafik och ljud, experimentera med nya
idéer, simuleringar, labb och praktiska tillämpningar och göra individuella uppgifter är
några föredragna och lämpliga inlärningsmetoder bland asynkrona e-lärare".
• Konverterare och
assimilatorer består av
abstrakta erfarenheter.
• Abstrakt
Konceptualisering behov
av rikliga elektroniska
dokument för att uppfylla
deras krav på online-
lärande.
• Divergenter och
ackommodatorer besatt
karaktärer av konkret
erfarenhet
• Konkreta erfarenheter
kan leda till effektiv
inlärning i klassrum för
kommunikativt lärande.
• För att maximera läranderesultatet krävs att eleverna deltar i diskussionsaktiviteter på nätet. Läsning online
är också en viktig del av studenternas lärandemål.
• Att tillhandahålla ett stort antal elektroniska dokument och ge eleverna tillräckligt med tid för att de ska
kunna ta till sig kunskap genom att läsa online är också effektiva metoder för att förbättra kvaliteten på
online-kurser.
• Kolbs inlärningsstil används i stor utsträckning för att förbättra och förfina dess psykometriska egenskaper.
Rekommendation: Kolbs centrala idé är att inte undervisa varje elev enligt hans eller hennes stilpreferenser utan snarare att
undervisa runt cykeln, genom att i tur och ordning ta itu med preferenserna hos elever med olika stilar.
Användning av KLS i samarbete
på nätet
Felder Silverman-modellen för
inlärningsstilar
Låt oss göra ett test!:
Index of Learning
Styles Questionnaire
(frågeformulär för
inlärningsstilar)
(ncsu.edu)
Det finns 32 (2*5) inlärningsstilar i Felder Silvermans ramverk.
Frågeformuläret ger en allmän uppfattning om individens inlärningsstil.
Källa: (Felder & Silverman, 1988)
Sensorer Intuitors
Innebär observation, insamling av data med hjälp av sinnena. Indirekt uppfattning via det omedvetna (spekulationer,
fantasi, föraningar).
• Förstå data och experiment.
• Gillar att lösa problem med standardmetoder och ogillar
överraskningar.
• Har tålamod med detaljer men gillar inte komplikationer.
• Bra på övervakning, snabb men kanske slarvig.
• Missgynnas i tidsbestämda prov eftersom de kräver att
man läser frågorna flera gånger innan man börjar besvara
dem.
• Förstå principer och teorier.
• Gillar innovation och ogillar upprepning.
• Ofta uttråkad av detaljer men välkomnar komplicerade
problem.
• Bra på att förstå nya begrepp, försiktig men kan vara
långsam.
• De är dåliga i tidsbestämda tester av olika skäl, t.ex. för
att de är otåliga när det gäller detaljer.
Lärstil: Konkret och abstrakt
Blanda konkret information (fakta, data, observerbara fenomen) och abstrakta begrepp (principer, teorier, matematiska
modeller).
Konkret erfarenhet och abstrakt konceptualisering ingår också i dimensionen för lärstilar i Kolbs experimentella
inlärningsmodell som är nära relaterad till förnimmelse och intuition.
Visuell Verbal Kinestetisk
• Sevärdheter, bilder, diagram,
symboler, flödesscheman,
tidslinjer, filmer,
demonstrationer.
• De glömmer lätt all
information som de får i
auditiv form.
• Omfattar både talade och skrivna ord.
• Verbala inlärare minns mer av det de
hör än det de säger.
• Lär dig av diskussioner eller podcasts.
• Föredrar muntlig förklaring framför
visuell demonstration.
• Lär dig bättre genom att förklara för
andra.
• Informationsuppfattning genom
beröring, smak eller lukt och
informationsbearbetning (rör sig,
relaterar, gör något aktivt samtidigt
som man lär sig).
• De flesta människor i collegeåldern och äldre är visuellt intresserade. Däremot dominerar muntliga föreläsningar
den information som produceras på högskolorna.
• Samarbetsinlärning på nätet ger därför möjlighet att förstärka presentationer i visuell och verbal form samt
aktiviteter och fallstudier för att stimulera de kinestetiska eleverna.
Induktion Avdrag
• Från detaljer (observationer, mätningar, data) till
generaliseringar (regler, lagar, teorier).
• Induktion är en naturlig mänsklig inlärningsstil.
• Ökade akademiska prestationer, förbättrad förmåga till
abstrakta resonemang, längre lagring av information,
förbättrad förmåga att tillämpa principer, förtroende
för problemlösningsförmågan och ökad förmåga till
uppfinningsrikedom.
• Eleverna drar slutsatser av konsekvenserna.
• Det utgör en naturlig undervisningsstil.
• Till exempel genom att ange de grundläggande
principerna och arbeta sig ner till tillämpningarna på
ett effektivt och elegant sätt för att organisera och
presentera material som man redan har förstått.
• Denna stil betonar att man ska börja med grunderna.
Hur ska man lära dem?
Att följa den vetenskapliga metoden vid presentationer i klassrummet: först induktion, sedan deduktion.
Hemarbete - om några aktuella fenomen och fråga efter regler för att understryka dem. Detta hjälper till att utnyttja
den induktiva lärarens styrka och hjälper den deduktiva läraren att utveckla sina färdigheter med den mindre
föredragna metoden.
Aktiva inlärare Reflekterande inlärare
• Gör något i den yttre världen med informationen.
• Till exempel diskutera, förklara och testa.
• Eleverna lär sig inte i situationer som kräver att de är
passiva.
• Arbetar bättre i grupp och är också kända som
experimentalister.
• Lär dig genom att undersöka och manipulera
informationen på ett introspektivt sätt.
• Du lär dig inte mycket i en miljö som inte ger dig
möjlighet att tänka på den information som
presenteras.
• Eleverna arbetar bättre själva och är bättre teoretiker.
Hur ska man lära dem?
Lärarna bör variera föreläsningar med tillfälliga pauser för eftertanke för reflekterande elever och korta diskussioner
eller problemlösningsaktiviteter för aktiva elever. Lärarna bör presentera material som betonar både grundläggande
förståelse och problemlösning.
Ämne
Sekventiella inlärare Globala elever
• De är bekväma med att behärska det material som
presenteras i den formella utbildningen och följer
den linjära resonemangsprocessen när de löser
problem.
• Arbeta med materialet även om de förstår det
delvis eller ytligt.
• Stark analys av konvergent tänkande.
• De lär sig bäst när materialet presenteras med en
jämn ökning av komplexiteten eller svårigheten.
• Lär dig i perioder, kan vara vilse i flera dagar. Kan inte lösa det
enklaste problemet.
• Visa rudimentär förståelse tills de "förstår". Glödlampan blinkar
eller pusslet sätts ihop.
• Gör intuitiva språng, men kan inte förklara hur de kom fram till
lösningarna.
• Syntes av divergent tänkande.
• De lär sig inte på ett stabilt och förutsägbart sätt, tenderar att
känna sig ojämna med sina medstudenter och kan inte uppfylla
lärarnas förväntningar.
Hur undervisar man globala elever?
Instruktörerna bör ge en helhetsbild eller ett mål för lektionen innan de presenterar stegen, och göra så mycket som möjligt
för att fastställa ämnets innehåll och relevans och relatera det till elevernas erfarenheter.
Bör ges frihet att utforma sina egna metoder för att lösa problem i stället för att tvingas anta professorns strategi och bör
regelbundet exponeras för avancerade begrepp innan dessa begrepp normalt skulle introduceras.
Rekommendation
• Tanken är att inte använda alla de tekniker som
rekommenderas för att balansera olika inlärningsstilar.
• Det är bättre att välja ut några som kan verka rimliga för
instruktören och ge dem ett rättvist försök.
• Undervisningsstilen bör vara bekväm för båda lärarna
och effektiv för eleverna. Processen kan utvecklas
naturligt och vara relativt smärtfri.
• Med hjälp av Kolbs inlärningsstil eller Felder Silverman-
ramverket får läraren en inblick i vilka
inlärningspreferenser de samarbetande e-klassrummen
har.
Ett varierat kulturellt
perspektiv bör
tillämpas vid
utformningen av
kursen. Läraren bör
identifiera och hänvisa
till följande kulturella
faktorer
Tidigare erfarenhet av utbildning
Ett annat perspektiv på konkurrens
Relationer mellan elever och lärare
Inlärningsmetoder
Olika perspektiv på individualistiska/kollektivistiska
kulturer som påverkar inlärningsbeteendet hos inläraren.
Till exempel har man sett ett mönster där västerländska utbildningsperspektiv är vana vid utforskande
inlärningsmetoder, medan elever från kollektivistiska perspektiv förväntar sig mer strukturerade undervisningsmetoder
och att "undervisas direkt av instruktörerna".
Instruktören ska tillhandahålla 5-dimensionella aktiviteter för att det aktiva
deltagandet ska kunna äga rum i e-klassrummen:
1. Skapa ett säkert utrymme för eleverna
att lära sig mer om varandras bakgrund
och samtala om vilka erfarenheter som
har varit viktiga för att forma deras liv.
2. Fråga eleverna hur de känner sig. Att
känna eleverna och uppmuntra dem att
känna sig bekväma skapar en känsla av
inkludering.
⁻ Dela med sig av historier eller livsförändrande
erfarenheter i den utsträckning som de känner sig
bekväma med.
⁻ Tacka var och en av dem för att de delar med sig av sina
värdefulla erfarenheter,
⁻ Be dem skriva om vad de har lärt sig av denna uppgift.
⁻ Starta möten i smågrupper och sätt tonen för
öppenhet och sårbarhet, genom att prata om
utmaningar som instruktörerna står inför kan de också
ta upp sina egna utmaningar.
3. Denna särskilda aktivitet för inkludering
som föreslagits av MIT är ett utmärkt
sätt att bryta missuppfattningar och
stereotyper genom att ge människor en
chans att identifiera sig själva, samtidigt
som man tar itu med de stereotyper
som kan följa med dessa
identifieringsfaktorer.
⁻ Här är stegen för "Jag är, men jag är inte".
⁻ Varje deltagare viker ett papper på mitten för att skapa två
separata kolumner.
⁻ I den första kolumnen skriver de "Jag är".
⁻ I den andra kolumnen skriver de "Jag är inte".
⁻ Skriv ordet "men" mellan dessa två kolumner.
⁻ Den sista meningen kommer att vara "Jag är _____, men jag
är inte _____".
⁻ Deltagarna fyller det första fältet med någon form av
gemensam identifiering, t.ex. kön, ras, religion eller ålder,
och det andra fältet med en vanlig stereotyp om den
gruppen som inte stämmer för dem (oavsett om stereotypen
är positiv eller negativ).
⁻ Se till att det inte finns några frågor och låt alla skriva minst
fem påståenden.
⁻ Låt deltagarna dela med sig av sina uttalanden till gruppen
och ha en öppen och respektfull diskussion om stereotyper.
4. Perspektivtagande
5. Ta bias i första hand
⁻ Att mentalt gå in i någon annans skor.
⁻ Dessa övningar ger mer empatiska team och skapar en
positiv attityd till minoritetsgrupper. Gruppera elever
med olika bakgrund som skiljer sig från deras egen för
en gruppuppgift.
⁻ Uppmuntra dem att skriva om de utmaningar som de
olika bakgrunderna kan stöta på. Dela och diskutera i
smågrupper.
⁻ Läraren bör tala om de fördomar som finns i
klassrummet. Uppmuntra eleverna att öppet påtala
fördomar och icke-inkluderande språkbruk, den som
påtalar dem måste lämna in en euro. Ha vidare en snabb
diskussion om de typer av fördomar som förekommer i
klassrummet, eleverna resonerar. Denna metod kommer
därför att bidra till att minska fördomar lite varje dag
genom att ta upp dem till ytan, och de insamlade
eurona kan användas för att göra roliga aktiviteter efter
att kursen är avslutad.
Tid för självreflektion
Gruppaktivitet
• Bilda en grupp på 4-5 personer.
• Ställ frågor till gruppmedlemmarna för att få veta vilken
inlärningsstil de föredrar.
• Ta reda på vilken dominerande undervisningsstil som gruppen
föredrar.
• Undersöka vilka kommunikationssätt som finns i kursen för att
tillgodose olika inlärningsstilar.
REFERENSER för UNIT N.2:
Fedler, R. M. & Silverman, L. K., 1988. Learning and Teaching Styles In Engineering Education. Journal of Engineering Education,
78(7), s. 674-681.
Felder, R. M., 2020. YTTRANDE: ANVÄNDNING, MISSBRUK OCH GILTIGHET AV LÄRSTILAR*. Advances in Engineering Education,
8(1), s. 1-14.
Lu, H., Lei Jia, S.-h. G. & Clark, B., 2007. Förhållandet mellan Kolbs inlärningsstilar, beteenden vid inlärning online och
inlärningsresultat. Educational Technology & Society, 10(4), s. 187-196.
Robins, A. (2020) "5 aktiviteter för mångfald och integration på arbetsplatsen" 06 augusti. Tillgänglig på: 5 aktiviteter för
mångfald och integration på arbetsplatsen - Officevibe (Tillgänglig: 1 mars 2022).
Shahabadi, M. M. & Uplane, M., 2015. Synkrona och asynkrona stilar för e-lärande och akademiska prestationer hos e-lärare.
Procedia - Social and Behavioral Sciences, Issue 176, pp. 129-138.
Sayaf, A. M., Alamri, M. M., Alqahtani, M. A. & Alrahmi, W. M., 2022. Faktorer som påverkar universitetsstudenters användning
av digital inlärningsteknik i undervisning och inlärning. Hållbarhet, volym 14, s. 493.
UNIT 3:
Lärstil för digital kompetens
 I den här enheten har digital kompetens i onlineklassrum porträtterats.
 Inflytandet av de faktorer som förändrar inlärningsstilen diskuteras, inklusive metakognitiva strategier
och förbättrande av elevernas engagemang för att nå framgång i inlärningsresultaten (Arono et al.,
2022).
Stil för digital kompetens
Definition
• Digital kompetens är en sofistikerad och
sammankopplad struktur mellan undergrenarna
färdigheter, etik, kunskap och kreativt skapande.
• Det är en kombination av makt och skicklighet som
inte kan kvantifieras, men den är mer flexibel när
det gäller att analysera, välja information och
kritiskt utvärdera uppgifter, samtidigt som den ökar
medvetenheten om individuellt ansvar och
ömsesidig respekt för rättigheter och skyldigheter.
Varför är det viktigt?
• Digital kompetens är en viktig komponent i
online-klassrum.
• Digital kompetens och elevernas inlärningsstilar
i riktning mot metakognitiva strategier för
lyssnande kommer att avgöra hur eleverna
lyckas med att förstå.
Blogg Tillgänglig på Digital
literacy in the classroom.
Hur viktigt är det? |
Promethean Blog
(prometheanworld.com)
Djupinlärning och digital kompetens
Djupinlärning
omfattar sex
grundläggande
färdigheter
Samarbete: Förmåga att
visa upp starka
interpersonella och
grupprelaterade
färdigheter och att
samarbeta med andra.
Kreativitet: Förmågan att
bedöma möjligheter på ett
entreprenöriellt sätt och
ställa rätt frågor för att
skapa nya idéer.
Kritiskt tänkande: Förmåga
att utvärdera information,
identifiera mönster och
konstruera meningsfull
kunskap för tillämpning i den
verkliga världen.
Medborgarskap: Förmåga
att överväga olika frågor
och lösa komplexa problem
på grundval av djupgående
inlärning av olika
värderingar.
Karaktär: Egenskaper som
t.ex. mod, uthållighet,
uthållighet och
motståndskraft samt en
önskan att göra lärande till
en integrerad del av livet.
Kommunikation: Förmåga att
kommunicera effektivt med
hjälp av olika metoder och
tekniker till olika målgrupper.
Detaljerad blogg finns på: Vad är
metakognitiva strategier? - daitips.com
Metakognitiva strategier
Hur ökar den metakognitiva strategin inlärarens
förmåga att förstå?
Planering (mentalt och
känslomässigt
förbereda sig för
lyssningsuppgiften):
granska innehållet och
öva på potentiella ord.
Uppmärksamhetsinrikt
ad
(uppmärksamhetskont
roll och undvikande av
distraktion):
koncentrera sig helt
och hållet och fortsätta
lyssna trots
svårigheter.
Selektiv
uppmärksamhet
Bestäm i förväg att
lyssna på välkända
innehållsord; lägg
märke till hur
informationen är
strukturerad (t.ex.
diskursmarkörer); var
uppmärksam på
upprepningar; lägg
märke till
intonationsdrag (t.ex.
att stanna upp eller
försvagas och öka
tonhöjden).
Övervakning
(kontrollera/försäkra
förståelse medan man
lyssnar): bekräfta den
förståelse som har
skett; identifiera ord
eller idéer som inte har
förståtts; kontrollera
den aktuella
tolkningen med
meddelandets
sammanhang;
kontrollera de senaste
tolkningarna med
tidigare kunskaper.
Utvärdering
(tolkningen stämmer
överens med exakthet,
fullständighet och
godtagbarhet efter
lyssnandet):
kontrollera tolkningen
mot externa källor;
kontrollera tolkningen
med hjälp av tidigare
kunskaper; i enlighet
med meddelandets
sammanhang".
Arono et al. (2022, s. 532)
Stöd till instruktörer
De tre steg som instruktören bör ta för att möta hindren för
digital kompetens:-
• Att ta till sig alla typer av webb 2.0-verktyg och integrera dem
som underlättar inlärningen i e-klassrummen.
• Eleverna bör undersökas med avseende på deras digitala
kompetens, bakgrund och tidigare kursarbete med tekniken.
Detta ger nödvändig information om varje inlärares digitala
inlärningsstil och tekniska färdighetsnivå. Uppgifterna kan till
exempel samlas in via välkomstmejlet innan undervisningen
börjar.
• När en elev stöter på problem, möt honom eller henne vid
problemet med hjälp av stöd och verktyg som hjälper honom
eller henne att gå vidare och återgå till kursinnehållet eller
lektionerna. Använd dessutom öppna diskussionsforum mellan
eleverna där alla deltagare kan ställa frågor och stödja varandra.
Några av frågorna kan övervägas innan du
skapar en onlinekurs för eleverna.
Vad krävs för att anmäla sig till
kursen?
Har man tagit hänsyn till de olika
socioekonomiska bakgrunderna?
Har alla elever tillgång till de
resurser som behövs för att
genomföra kursen?
Erbjuder instruktörerna ett
varierat kursinnehåll?
Är instruktörens kursinnehåll
anpassat till alla inlärningsstilar?
Använder lärarna innehållsliga
referenser från olika människor,
grupper och perspektiv?
Vilka möjligheter har eleverna att
visa sina kunskaper på olika sätt?
Är instruktörens kursinnehåll
online tillgängligt för alla elever?
Uppfyller innehållet i
onlinekursen standarderna för
webbtillgänglighet?
Erbjuder lärarna anpassningar
för varje elev (t.ex. toalettpauser
eller hårdvara för att genomföra
en kontrollerad tentamen)?
Är de hjälpmedel som används i
kursen integrerade?
Överväganden för instruktören
Lärarna bör också förstå den
digitala generationsklyftan i e-
klassrummen.
Måste hålla sig på samma nivå som
eleverna när de använder den nya
tekniken och använda den på ett
klokt sätt för att effektivt stödja
läranderesultaten och underlätta
en lärandegemenskap som stöder
varandras individuella
inlärningsstilar.
Läraren bör se till att modulen
erbjuder olika sätt för eleverna att
interagera med sina kamrater och
med läraren (teknikrelaterat,
kommunikationsmetoder,
gruppuppgifter).
Inkluderande och samarbetsinriktad teknik för att skapa
mening
Läraren kan öka elevernas engagemang genom att använda teknik för att skapa mening i sociala sammanhang.
Samarbetsdokument, diskussionsforum, diabilder, anteckningar, whiteboards och andra filtyper är inte bara ett sätt att föra
anteckningar i samarbete, utan ger också elever och lärare en bild av processen och resultatet från alla grupper som deltar i
en undervisningsaktivitet.
• Till exempel kan elever som interagerar i gruppen för en aktivitet använda diskussionsforum för att lägga upp svar och få
varandras recensioner och feedback.
• Den här aktiviteten blir en stark punkt för elever som inte vågar tala offentligt och för elever som har svårt att formulera
sina tankar på ett andraspråk.
• Svaret kan vara individuellt eller i grupp, men detta resulterar i ett fortsatt engagemang bland eleverna ur ett
gemensamt kulturellt perspektiv.
• Instruktörerna kan följa hela aktiviteten och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra förståelsen och öka
engagemanget.
Förbättra lärarnas interaktion med eleverna i e-
klassrummen för att upprätthålla inkluderingen: -
1. Gör dig själv mänsklig
•Känn din publik
•Använde sitt favoritnamn
•Förstå elevernas förväntningar
•Ta reda på elevernas bakgrund
•Informera eleverna om instruktörernas bakgrund
•Var genuin och tänk inte för mycket
2. Använd ett inkluderande språk Använd ett språk som
beaktas i all kommunikation, oavsett om det är en
diskussion, e-post, kursplanens språk eller till och
med testfrågor - var inkluderande.
•Gör inga antaganden och använd inte stereotyper.
•Fokusera på styrkor och förmågor i stället för på allt som
anses negativt.
•Vara lyhörd för bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
•Håll dig uppdaterad om terminologi och undvik slang.
Till exempel används uttrycken "jordnötsgalleri" eller
"länge sedan" utan att man inser att de båda har sina
rötter i rasism och hån mot marginaliserade grupper.
•Undvik att generalisera - Till exempel: Använd inte: "Ni
bör göra klart uppgiften senast på fredag." Använd: "Alla
bör göra klart uppgiften senast på fredag."
3. Uppmuntra till öppen
kommunikation
• Lärarna bör främja öppen
kommunikation, oavsett om det
handlar om att svara på frågor,
delta i diskussioner, be om hjälp,
ge feedback eller om att
eleverna deltar i föreläsningar
med sina perspektiv.
• Eleverna ska känna att de har en
röst i e-klassrummet och att de
hör hemma.
4. Var konsekvent
• Onlineklasser kommer ständigt
att förändras, men det är viktigt
att läraren alltid tillhandahåller
det som eleverna behöver för
att känna sig inkluderade och
stöttade i e-klassrummet.
5. Samla in feedback och
information
• Använd regelbundna
undersökningar eller
frågesporter för att samla in
feedback och information från
eleverna. Det hjälper till att
lära sig mer om eleverna och
att identifiera förbättringar i
deras inlärningsupplevelse.
• Användning av en
introduktionsenkät i början av
kursen för att samla in
information om eleverna och
anonyma enkäter för att
övervaka elevernas framsteg
och områden där förbättringar
behövs.
Ett frågeformulär presenteras för lärarna för att de ska kunna reflektera över hur kursutbudet ser ut för alla studenter, inklusive
studenter från underrepresenterade grupper och minoriteter, och om de är väl bemötta i e-klassrummet: Equity-for-Online-
Classes_GB-Wisconsin.pdf (whitesforracialequity.org)
Ett antal andra frågor måste beaktas när man utformar en kulturellt känslig kursdesign, till exempel följande
praktiska överväganden:-
• Administrativa och administrativa frågor (tidsramar och tillgång till studerande, kursavgifter, studenternas
engagemang, krav för online-certifikat),
• Utformning av undervisningen (undervisningsspråk, tolkning av kursinnehållet, anpassning av innehållet
till elevernas personliga/kulturella förhållanden).
• Pedagogik (t.ex. gemensamma genomförandeformer, akademiska krav) (Porto, Suarez & Campos, 2018).
För att underlätta god kommunikation och samarbete mellan elever från olika kulturer är det viktigt att
tillhandahålla lämpliga verktyg som är anpassade till elevernas kulturella och sociala egenskaper.
Olika aspekter på kursutformning
Lärstilen för digital kompetens anpassas till elever med
inlärningssvårigheter.
Bättre resultat:
undervisas i
differentierade små
grupper med
dominerande
undervisningsstrategier.
Instruktörernas
beslutsfattande i
undervisningen kan
förmedlas av kollektiva
uppgifter om formativ
bedömning.
Lärare med inlärningssvårigheter lider av deltagande och
kamratinteraktioner, instruktören införlivar ett kontinuum av
strategier.
Engagemang till reaktiva
strategier för att
motivera de elever som
blir oengagerade.
Genom att uppmuntra
eleverna att delta genom
verbala, gestuella,
skriftliga eller digitala
svarsmetoder.
Tillåtande av hjälpmedel
Video finns tillgänglig på:
Hjälpmedelsteknik - YouTube
Blogg Tillgänglig på: Teknik för
fjärrundervisning och lösningar
för tekniska hjälpmedel
(honorlock.com)
Användning av multimedia och tillåtande av hjälpmedel
Genom att använda multimedia kan man hjälpa eleverna att engagera sig i kursinnehållet på olika sätt som
fungerar för dem.
Alla multimedier som används i ett onlineklassrum måste uppfylla standarderna för webbtillgänglighet och
bästa praxis:
•Textning, undertexter och transkriptioner
•Alternativ text och beskrivningar
•Lämplig färgkontrast
•Teckensnittsstorlekar och -typer
•Organisation och struktur
Tekniska hjälpmedel: Alla föremål, produkter och utrustning som används för att öka eller förbättra
funktionsförmågan hos elever med funktionshinder, enligt lagen Individuals with Disabilities Education Act
(IDEA).
• Till exempel kan elever med blindhet/färgblindhet använda en skärmläsare för att överföra text/bilder till tal/beröring
(punktskrift).
• Elever som inte kan skriva kan använda hjälpmedel som kan hjälpa elever med motoriska funktionsnedsättningar.
Rekommendation:
• Kurserna kan vara flexibla när det gäller användningen av hjälpmedel för att engagera sig och interagera
med klassens innehåll online. Tekniken bör vara kompatibel med LMS, videokonferenser och andra
multimedier för alla grupper.
• Modulen fokuserar på att öka de effektiva inlärningsresultaten för varje elev i e-klassrummet, och de
lösningar som tillhandahålls är mycket skräddarsydda. I detta sammanhang tar anpassningen automatiskt
hänsyn till alla inkluderande och olika grupper av inlärare.
Tid för självreflektion
Tänk dig en
situation:
Du undervisar en onlineklass med 30
elever med flera elever som har ett eller
flera av följande tillstånd:
•Döv
•Blind
•Färgblind
•Kan inte skriva eller använda en mus
•Har inte råd med en webbkamera
Gruppaktivitet: Grupp: Sätt dig i instruktörens situation.
Hur kommer läraren att ta hänsyn till dessa elever och ge dem lika möjligheter
att lära sig och visa vad de kan?
REFERENSER för UNIT N.3:
Arono, et al., 2022. Undersökning av effekten av elevernas digitala färdigheter och inlärningsstil på deras metakognitiva strategier
för lyssning. International Journal Of Instruction, 15(1), s. 527-546.
Cifuentes, A. Honorlock. (2022) Diversity, Equity, & Inclusion in Online Learning 5-Part eBook" Tillgänglig på: Diversity-Equity-and-
Inclusion-in-Online-Learning-eBook.pdf (Tillgänglig: 04 mars 2022).
Glantz et al., (2021) "Improved Student Engagement in Higher Education's Next Normal" 16 mars. Tillgänglig på: Förbättrat
studentengagemang i den högre utbildningens nästa normalitet | EDUCAUSE (Tillgänglig: 04 mars 2022).
Nagro, S. A., Hooks, S. D., Fraser, D. W. & Cornelius, K. E., 2016. Svarsstrategier för hela gruppen för att främja elevernas
engagemang i inkluderande klassrum. Teaching Exceptional Children, 48(5), s. 243-249.
Norton, M. (2015) "Digital Learning Styles Present A Challenge For Online Educators" 01 februari. Tillgänglig på: Digital Learning
Styles Present A Challenge For Online Educators - eLearning Industry (Tillgänglig: 03 mars 2022).
Porto, S., Suarez, C. & Campos, M. (2018). Effekten av kulturell medvetenhet i onlineundervisning: Ett internationellt perspektiv.
Interamerikanska utvecklingsbanken.
Ruey, S., 2010. En fallstudie av konstruktivistiska undervisningsstrategier för vuxenutbildning på nätet. British Journal of EducationaI
Technology, 41(5), s. 706-720.
Sayaf, et al., 2022. Faktorer som påverkar universitetsstudenters användning av digital inlärningsteknik i undervisning och lärande.
Sustainaiblity , volym 14, s. 493.
UNIT 4:
Kursdesign för identifiering av inlärningsstilar
 I den här enheten har förändringen av systemdesignen beaktats för att underlätta identifiering av
lärandestilen.
 På grund av utvecklingen av stora datamängder och kontinuerligt lärande inleder enheten en diskussion
om kontinuerlig kursutformning med hjälp av maskininlärning eller artificiell intelligens.
 Enheten introducerar därför uppgifter om eleverna för att undervisningsmetoderna ska kunna anpassas
till elevernas motivation och tillfredsställelse med inlärningen (Agarwal et al., 2022; Kolekar et al., 2019).
Samutformning:
Praktikanterna kan
anpassa sina utrymmen
(även tillfälligt) när de
arbetar.
Medinstruktör: Använd
praktikanternas
kunskaper och
erfarenheter som en
tydlig källa till innehåll
och tillvägagångssätt.
Vägledande övningar: För
att integrera fallstudier i
detta e-arbete.
Bedömning: Använd
systemet för att
utvärdera
samarbetsprojekt och
möjliggöra bedömning
med kollegiala
bedömningar.
De befintliga kurserna är utformade enligt en struktur som passar alla, utan möjlighet att göra personliga
ändringar utifrån individens behov. Coole & Watts (2009, s. 25) formulerade en ny utformning av modulerna: -
Kursdesign för inlärningsstilar
Följande bilder hjälper dig att identifiera inlärningsstilar med hjälp av AI och maskininlärning.
Därför kommer oövervakad klassificering att utforskas på djupet.
Observera: I lärandemiljön finns det flera sätt att tänka, analysera informationen och lösa problemet. Om
läraren känner till lärarens inlärningsstil hjälper det läraren att tillhandahålla lämpligt innehåll i ett lämpligt
format som matchar lärarens inlärningsstil för att hjälpa läraren att uppnå bästa möjliga resultat.
Klassificering
Klassificering är en typ
av datautvinningsteknik
som bearbetar
igenkännbara och
begripliga mönster och
ger meningsfull
information från
lärarnas givna
datamängder. Därför
kan klassificeringen av
data göras med hjälp av
olika algoritmer.
Två klassificeringstyper har
identifierats: Övervakad och
oövervakad.
Övervakade: Denna typ gör det
möjligt för användaren att välja en
träningsdatamängd och utföra
klassificeringsalgoritmen på den.
Oövervakad: Resultaten baseras på
programvarans analys av
elementen, utan att användaren
definierar provklasser.
Övervakad klassificering
Förbehandlingen är det första
steget i insamlingen av rådata.
När användbara data tas fram,
kasseras de provrader som
saknar värden och de
attributkolumner för vilka data
inte finns.
Provtagning: Efter extraktion av
rådata måste datamängden
definieras i en tränings- och en
testdatamängd.
Träningsdatamängden används
för att träna modellen och
testdatamängden används för
att utvärdera prestandan.
Validering: - Den används ofta
för att testa olika kombinationer
av urval av funktioner,
dimensioneringsreduktion och
inlärningsalgoritmer.
Normalisering:- Tekniken används
för att jämföra och kontrastera
olika attribut, särskilt om
attributen mäts i olika
dimensioner, och det är ett viktigt
krav för algoritmer för
maskininlärning.
Man använder också
programvara som försöker
identifiera sambanden mellan
egenskaperna som gör det
möjligt att förutsäga resultatet.
Klassificeringsmodell med beslutsträd
Den definieras som en klassificerare i form av en
datastruktur för att analysera, känna igen och avgöra ett
visst mönster. Beslutsträdet startar testet från trädets
rot. Därefter rör sig testet genom trädet fram till
bladnoden. Användning av beskärningsprocessen för att
stoppa uppdelningen av trädet och besluta om
bladnoder med ett litet antal felpunkter eller en viss fast
procentandel av den totala träningsuppsättningen.
Övervakad teknik
Att ge en relevant rekommendation till den studerande innebär att identifiera den studerandes egenskaper, t.ex. ålder, uppnådd
nivå eller mognad, förmåga, begåvning och kapacitet, som alla bör beaktas för att läraren ska kunna välja ut relevant material för
den studerandes behov, intressen och ambitioner.
Rekommendationssystem:
• En mer personlig upplevelse
• Bättre kursflöde
• Rekommenderar relevant material till användarna baserat på olika algoritmer (t.ex. innehållsbaserat,
kollaborativ filtrering, sociala nätverk, kunskapsbaserat och gruppbaserat).
• Rekommendationer av kursmoment inom en MOOC-plattform med avseende på läsning, frågesporter,
forum etc. ges dynamiskt utifrån en lärandestil för att göra inlärningen mer engagerande.
• Kursrekommendationen för elever på MOOC-plattformen behöver en kombination av kunskapsbaserad
rekommendation genom hybridrekommendationer med en klusterbaserad kollaborativ filtrering och regler
skrivna i det semantiska webbregelspråket.
Oövervakad klassificering
Innehållsbaserad
Collaborative Filtering:- Huvudtanken bakom
tekniken är att elever som har liknande
användningsmönster i det förflutna kommer att
bete sig på samma sätt i framtiden. När en ny
inlärare (en så kallad aktiv inlärare) är inne på
plattformen, upprättas en lista över inlärare för att
söka efter liknande inlärare.
Kunskapsbaserad
• Den använder den grundläggande
informationen eller kunskapen om elevernas
beteende och interaktion med produktkunskap,
objekt, elevernas profildata osv. för att ge
rekommendationer. Systemets genomförande är
uppdelat på två områden
I. Lärarnas ontologi: En modell av inlärare
med konkreta aspekter som betyg och
tidsfrister och ett mer abstrakt begrepp som
inlärarens inlärningsstil.
II. Kursontologi: En modell där eleverna
registrerar sig med olika element som
videoföreläsningar, podcasts, frågesporter
osv.
Medan flera algoritmer
som används i
kombination kallas
hybridrekommendationssy
stem.
Typer av
programvarusystem
• En av de viktigaste faktorerna som påverkar hur framgångsrik samarbetsinlärningen är är
"studentgruppsbildningen".
• Gruppens antal och heterogenitet beaktas i denna komponent. Grupper med fyra eller fem medlemmar
är de mest effektiva.
• För att förbättra gruppens sociala och kognitiva prestationer, särskilt för elever med låg motivation,
måste man skapa en heterogen grupp. Bildandet av heterogena grupper kan ske genom urval som görs
av lärarna utifrån på förhand fastställda egenskaper.
De
fördefinierade
egenskaperna:-
Kunskap
Kompeten
s
Intressen
Inlärningss
til
Maskininlärning tillämpas på den analys av inlärning som hämtas från Moodle-plattformar för att skapa
heterogena grupper automatiskt.
• Vissa uppgifter används från frågeformuläret på nätet.
• Vissa uppgifter hämtas från studenternas interaktion i forumverktyget Moodle.
Effektivt samarbete för bildande av heterogena grupper med maskininlärning
Analys av lärande
Maskininlärning och Moodle
•1. Informera lärarna om elevernas framsteg.
•2. Att förutse eller bygga upp en förståelse för elevens slutbetyg.
•3. Om den används tillsammans med klusteralgoritmer hjälper den till att upptäcka liknande egenskaper hos en grupp av
objekt.
1. Maskininlärning kan användas för flera ändamål:-
•Till exempel kan elevernas slutbetyg förutsägas utifrån hur ofta de använder Moodle-plattformen.
•Följande två visar sambandet med elevens slutbetyg:-
•Användning av uppgifter om spårning av inlärare
•Tid som spenderas på nätet
•Antal inloggningar
•Antal filer som har setts
•Webblänkar
•Övningar som laddas upp till plattformen
2. I bildandet av heterogena grupper med oövervakad maskininlärning:-
3. Läromedelsanalys som är relaterad till plattformarnas elevers beteende visar om materialet har setts eller inte och
hur ofta eleven ser materialet.
•Koefficient för närvaro
•Undersökningskoefficient
•Aktivitetskoefficient
4. De funktioner som hämtas från Moodle-plattformen gör det möjligt att beräkna olika aspekter av
inlärningsprocessen.
• Utvalda egenskaper för identifiering av
elevernas beteende:
1. Inloggningsfrekvens,
2. Senast inloggad,
3. Total tid som spenderas på nätet,
4. Antal videotutorials som har tittats
på,
5. Hur ofta du tittar på
videohandledningar,
6. Antal videoexperiment som har
setts,
7. Frekvens av videoexperiment som
ses,
8. Antal besökta webbsidor,
9. Antal nedladdade pdf-filer,
10. Antal utförda övningar.
5. Denna koefficient gör det möjligt att identifiera
inlärarens beteende med hjälp av klusterteknik.
Källa: Sekvensdiagram över flödet av aktiviteter, forskning och
programvaruutveckling (Nalli et al., 2021).
Förändring från homogena grupper till heterogena grupper
• De heterogena grupperna skapas genom att elever från olika homogena grupper förs samman.
• En ny algoritm baserad på maskininlärningsteknik gör det möjligt att skapa den heterogena grupp som har
utvecklats och testats.
• Med det här tilläggsmodulen för Moodle kan man skapa heterogena grupper av elever, vilket är
grundläggande för att lyckas med samarbetsaktiviteter i e-klassrum. I den här situationen är den bästa
algoritmen K-means Clustering.
En metod för att skapa en effektiv lärargrupp är klusteralgoritmer för skapande av heterogena grupper. Metoden kan
genomföras i två faser: Den individuella delen och den gemensamma delen.
Den definieras som en oövervakad metod. En iterativ algoritm som enligt egenskaperna delar in K antal
fördefinierade, icke överlappande, distinkta kluster eller undergrupper och tilldelar varje kluster en centroid.
Identifieringen av antalet kluster kan göras med hjälp av Elbow-metoden.
Algoritm
Exempel: K-means-klustring
Den övergripande idén om algoritmen visas i följande video:-
Genom att tillämpa dessa tekniker på de insamlade uppgifterna och verifiera teknikernas effektivitet är det
möjligt att garantera och maximera studenternas heterogenitet inom varje grupp. Detta ökar samarbetet och
chanserna till framgång för alla elever i varje grupp i e-klassrummet.
Lista över heterogena grupper i Moodle Plugin
Kluster och heterogena grupper som erhålls genom att
programvaran utförs. Nalli et al., 2021
Tid för självreflektion
Utvärdering
Gemensam återkoppling ger en öppen dialog mellan lärare och
elever. Fånga upp idéerna på en whiteboardtavla och samla dem
sedan i grupper. Frågar:
Vad har varit värdefullt under de senaste fyra enheterna?
Vad har varit mindre bra?
Vad måste vi vara särskilt uppmärksamma på i framtiden?
REFERENSER för UNIT N.4:
Abdullah, M. et al., 2015. Klassificering av inlärningsstilar baserat på elevers beteende i Moodle Learning Management
System. Transactions on Machine Learning and Artificial Intelligence, 3(1), s. 28-40.
Agarwal, A., Mishra, D. S. & |, S. V. K., 2022. Kunskapsbaserat rekommendationssystem som använder semantiska
webbregler baserade på inlärningsstilar för MOOC:s. Cogent Engineering, 9(1), s. 1-24.
Coole, H. & Watts, M., 2009. Gemensamma stilar för e-lärande i ett klassrum på nätet. Research in Education , nummer
82, s. 13-27.
Nalli, G., Amendola, D., Amendola, D. & Mostarda, L., 2021. Jämförande analys av klusteralgoritmer och Moodle-plugin för
skapande av heterogena studentgrupper i universitetskurser online. Applied Sciences, 11(13), s. 1-21.
Kolekar, S., Pai, R. M. & M, M. P. M., 2019. Regelbaserat adaptivt användargränssnitt för adaptivt E-learning-system.
Education and Information Technologies , Volume 24, pp. 613-641 .
Kumar, V (n.d.) "What is K-Means algorithm and how it works" Machine learning, Available at:
K-Means (towardsmachinelearning.org) (Tillgänglig den 14 mars 2022).
Semantic Web Rule Language (2021) Wikipedia Tillgänglig på Wikipedia: Semantic Web Rule Language - Wikipedia
Tack!

More Related Content

Similar to Modul 2

Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
 
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
Malin Frykman
 
INACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptx
INACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptxINACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptx
INACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptx
caniceconsulting
 
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningenElevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
mittlarande
 
Bedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla EdetBedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla Edet
malinfrykman
 
Module 4
Module 4Module 4
Entreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärandeEntreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärande
Sandra Svensson GR
 
Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222
Sara Nyström
 
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Malin Frykman
 
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
Framtidens Lärande
 
Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301
Sara Nyström
 
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Håkan Elderstig
 
Skolutveckling och förändringsprocesser
Skolutveckling och förändringsprocesserSkolutveckling och förändringsprocesser
Skolutveckling och förändringsprocesser
malinfrykman
 
Bedömning för lärande!
Bedömning för lärande!Bedömning för lärande!
Bedömning för lärande!
malinfrykman
 
Diseröd 10 7 april
Diseröd 10 7 aprilDiseröd 10 7 april
Kungälv
KungälvKungälv
Kungälv
Annica Leaf
 
Elevdelaktighet och elevaktivitet
Elevdelaktighet och elevaktivitetElevdelaktighet och elevaktivitet
Elevdelaktighet och elevaktivitet
mittlarande
 
Modul 3 mot inkludering i klassrumsundervisning final se
Modul 3 mot inkludering i klassrumsundervisning final seModul 3 mot inkludering i klassrumsundervisning final se
Modul 3 mot inkludering i klassrumsundervisning final se
caniceconsulting
 

Similar to Modul 2 (20)

Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
 
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
 
INACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptx
INACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptxINACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptx
INACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptx
 
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningenElevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
 
Bedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla EdetBedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla Edet
 
Module 4
Module 4Module 4
Module 4
 
Entreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärandeEntreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärande
 
Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222
 
Uppstart Löderup aug 2012
Uppstart Löderup aug 2012Uppstart Löderup aug 2012
Uppstart Löderup aug 2012
 
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
 
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
 
Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301
 
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
 
Skolutveckling och förändringsprocesser
Skolutveckling och förändringsprocesserSkolutveckling och förändringsprocesser
Skolutveckling och förändringsprocesser
 
Bedömning för lärande!
Bedömning för lärande!Bedömning för lärande!
Bedömning för lärande!
 
Diseröd 10 7 april
Diseröd 10 7 aprilDiseröd 10 7 april
Diseröd 10 7 april
 
Kungälv
KungälvKungälv
Kungälv
 
Elevdelaktighet och elevaktivitet
Elevdelaktighet och elevaktivitetElevdelaktighet och elevaktivitet
Elevdelaktighet och elevaktivitet
 
Lilla edet 15 januari 2014
Lilla edet 15 januari 2014Lilla edet 15 januari 2014
Lilla edet 15 januari 2014
 
Modul 3 mot inkludering i klassrumsundervisning final se
Modul 3 mot inkludering i klassrumsundervisning final seModul 3 mot inkludering i klassrumsundervisning final se
Modul 3 mot inkludering i klassrumsundervisning final se
 

More from humacapiact1

Modul 6
Modul 6Modul 6
Modul 6
humacapiact1
 
Modul 6
Modul 6Modul 6
Modul 6
humacapiact1
 
Modul 5
Modul 5Modul 5
Modul 5
humacapiact1
 
Modul 4
Modul 4Modul 4
Modul 4
humacapiact1
 
Modul 3
Modul 3Modul 3
Modul 3
humacapiact1
 
Modul 2
Modul 2Modul 2
Modul 2
humacapiact1
 
Modul 1
Modul 1Modul 1
Modul 1
humacapiact1
 
Modul 5
Modul 5Modul 5
Modul 5
humacapiact1
 
Modul 4
Modul 4Modul 4
Modul 4
humacapiact1
 
Modul 3
Modul 3Modul 3
Modul 3
humacapiact1
 
Ενότητα 6
Ενότητα 6Ενότητα 6
Ενότητα 6
humacapiact1
 
Ενότητα 5
Ενότητα 5Ενότητα 5
Ενότητα 5
humacapiact1
 
Ενότητα 4
Ενότητα 4Ενότητα 4
Ενότητα 4
humacapiact1
 
Ενότητα 3
Ενότητα 3Ενότητα 3
Ενότητα 3
humacapiact1
 
Ενότητα 2
Ενότητα 2Ενότητα 2
Ενότητα 2
humacapiact1
 
Ενότητα 1
Ενότητα 1Ενότητα 1
Ενότητα 1
humacapiact1
 

More from humacapiact1 (16)

Modul 6
Modul 6Modul 6
Modul 6
 
Modul 6
Modul 6Modul 6
Modul 6
 
Modul 5
Modul 5Modul 5
Modul 5
 
Modul 4
Modul 4Modul 4
Modul 4
 
Modul 3
Modul 3Modul 3
Modul 3
 
Modul 2
Modul 2Modul 2
Modul 2
 
Modul 1
Modul 1Modul 1
Modul 1
 
Modul 5
Modul 5Modul 5
Modul 5
 
Modul 4
Modul 4Modul 4
Modul 4
 
Modul 3
Modul 3Modul 3
Modul 3
 
Ενότητα 6
Ενότητα 6Ενότητα 6
Ενότητα 6
 
Ενότητα 5
Ενότητα 5Ενότητα 5
Ενότητα 5
 
Ενότητα 4
Ενότητα 4Ενότητα 4
Ενότητα 4
 
Ενότητα 3
Ενότητα 3Ενότητα 3
Ενότητα 3
 
Ενότητα 2
Ενότητα 2Ενότητα 2
Ενότητα 2
 
Ενότητα 1
Ενότητα 1Ενότητα 1
Ενότητα 1
 

Modul 2

 • 1. Modul 2: Vilka är lärstilarna i en miljö för samarbete och inkluderande e- klassrum?
 • 2. Syfte och mål • Ge en djup förståelse för inlärningsstilar. • Tillhandahåller kunskap om genomförandet av färdigheter i enlighet med varje elev. • Introduktion av Kolbs inlärningsstil och Felder Silverman-ramverket för samarbetsinriktade e- klassrum. • Skapa tillräcklig förståelse för en inlärningsstil för digital kompetens. • Utveckla kursdesignen så att det blir lätt att identifiera elevernas inlärningsstilar. • Att utveckla en förståelse för användningen av olika inlärningsstilar som differentieras av inkluderande och multikulturella grupper.
 • 3. Lärandemål I slutet av denna modul kommer den studerande att kunna: • Läraren/utbildaren kommer att vara skicklig på att tillämpa flera olika inlärningsstilar beroende på gruppens behov. • Läraren/utbildaren identifierar lätt gruppens behov av respektive inlärningsstil och tillämpar den med smidighet. • Läraren/utbildaren förstår hur Moodles plattforms kursdesign kan beaktas för identifiering av inlärningsstilar genom maskininlärning eller AI. • Läraren/utbildaren kommer att kunna förstå faktorer som påverkar elevernas motivation och tillfredsställelse och använda instruktionsstrategier i enlighet med detta.
 • 4. Nyckelord • Instruktiva strategier • Instruktiva medier • Inkluderande lärande • Mångkulturella inlärningsstilar • Lärstilar • Stilar för samarbetsinriktad inlärning online • Kolbs inlärningsstil • Felder Silverman Ramverk
 • 5. Innehållsförteckning UNIT1: Lärarcentrerade inlärningsstilar UNIT2: Kolbs inlärningskoncept och Felder Silverman-ramverket UNIT3: Lärstil för digital kompetens UNIT4: Kursutformning för identifiering av lärstilar
 • 6. UNIT 1: Lärarnas centrerade inlärningsstilar  Vikten av en lärarcentrerad inlärningsstil diskuteras.  Nyckelelement för att överföra kunskap till varje elev för att få ett effektivt lärande presenteras.  Enhetens huvudmål: • För att hjälpa till att aktivera ansvarskänslan. • Förbättra kognitiva, affektiva och psykometriska dimensioner hos eleverna.
 • 7. Introduktion till inlärningsstilar • Lärstilar är en "sammansättning av karakteristiska kognitiva, affektiva och fysiologiska faktorer som tjänar som relativt stabila indikatorer på hur en elev uppfattar, interagerar med och reagerar på inlärningsmiljön" (Keefe (1979) citerad i Shahabadi & Uplane, 2015, s. 130). Begreppet inlärningsstil är ett aktivt konstruktivt sökande efter mening som varje individ uppfattar och lär sig i olika kunskapsformer.
 • 8. Objektivism och konstruktivism 1. Den objektiva verkligheten. 2. Innebär memorering och upprepning utan att man förstår. 3. Kunskapen i objektivismen existerar utanför de enskilda eleverna. 4. Fokus ligger på att lära ut sekvenser av färdigheter. 5. Studentens framgång bedöms utifrån hur väl de har genomfört kursplanen, i motsats till diskussionen om de observationer som studenterna har gjort. 6. Den är standardiserad på grund av sin effektivitet. 1. Föreställningen är att verkligheten finns i elevens sinne. 2. Att skapa en egen, unik uppfattning om händelserna i elevernas medvetande. 3. Lärarna erbjuder aktiviteter och hjälper till att skapa förståelse hos eleverna. 4. Fokus ligger på problemlösning och kritiskt tänkande. 5. Eleverna reflekterar över sitt lärande och är aktivt engagerade. 6. Läraren får en mer personlig upplevelse och lär sig genom relationer. Objektivism vs. konstruktivism - YouTube
 • 9. • Länk till en fördjupad studie: https://www.lindaharasim.co m/online-collaborative- learningOnline Collaborative Learning in Higher Education: A Review of the Literature (american.edu) • Video finns på: Teori om samarbetsinlärning online - YouTube Självstyrt lärande Generering av idéer Organisation av idéer Intellektuell konvergens Tre existerande faser i kunskapsuppbyggnaden: -
 • 10. Video finns tillgänglig för samarbetsinlärning på: Samarbetslärande vid Maastrichts universitet - YouTube Video finns tillgänglig för konstruktivt lärande på: Konstruktivt lärande vid Maastrichts universitet - YouTube Konstruktivt och samarbetsinriktat Lärande 1. Den konstruktivistiska modellen identifierar den samarbetsbaserade modellen, som är interaktionen mellan en elev och en annan som leder till att kunskapen utövas, verifieras och förbättras genom diskussioner och informationsöverföring. 2. I modellen beaktas följande:- • För att skapa kunskap tillsammans med andra • Uppmuntra till att utveckla nya idéer genom att skapa både individuella produkter och grupprodukter. 3. Kunskapen byggs upp genom aktiv produktion av betydelser, olika former av interaktion och socialt samarbete mellan de olika kontexterna. 4. En konstruktiv teori används för att aktivera elevernas reflekterande, kritiska och aktiva tänkande. Genom att införliva den sociokulturella modellen, som är en meningsfull händelse, kontextbaserad, relaterad till inlärarens bakgrund och personliga kunskaper, kan man bidra till att reflektera över sina tankar, praktiska erfarenheter och egna idéer. 5. Eleverna engagerar sig aktivt i och diskuterar den sociala miljön genom att lära sig hur och varför för att bygga upp förmågan att lösa problem i samarbete.
 • 11. Målinriktat lärande 1. Hjälper till att aktivera känslan av engagemang i uppgifterna eftersom uppgifterna är relaterade till anpassningen till verkliga krav. 2. Eleverna utforskar självständigt ett informationsutrymme för att få fram innehåll, begrepp på högre nivå och färdigheter i hur man lär sig. 3. Eleverna bygger kontinuerligt upp kunskap för att förstå sin omvärld genom att extrahera innebörden av sin kunskap och erfarenheterna från människorna runt omkring dem för att sammanföra sin kunskap eftersom kunskap är subjektiv. Uppgifter som utförs via fokuserade grupper Bättre kognitiva utmaningar Få exponering för högre kvalitetstänkand e
 • 12. Instruktiva strategier Konceptet att utforma och använda instruktionsstrategier på ett effektivt sätt:- I. Effektiva undervisningsmetoder och strategier måste utformas med hänsyn till elevernas alla egenskaper, inklusive elever med särskilda behov. II. Undervisningsmedier fungerar som en online-facilitator genom att organisera mål, regler och tidsscheman för inlärningserfarenheten, socialisera genom att skapa en vänlig miljö och spela en intellektuell roll för elevernas förståelse. III. Läraren bör kunna bygga upp elevernas kunskaper genom att improvisera materialet och nyskapande. "En effektiv undervisningsstrategi är en serie aktiviteter som förväntas utföras av lärare och elever för att uppnå undervisningsmålen" - (Rasmitadila et al. 2019 s. 1756).
 • 13. Kreativa undervisningsstrategier: (a)Elevcentrerat lärande (b) varierande undervisningsstr ategier (c) Klassrumslednin g som främjar elevernas mångfald och potential. (d) Undervisning som är kontextuell i förhållande till vardagslivet. (e) vänja eleverna vid att tänka kritiskt genom frågor och svar samt diskussioner
 • 14. Självstyrande inlärningsstil Självstyrt lärande lånar begrepp från den situationella modellen, men det beror också på om den lärande är "redo". Det är kombinationen av förmåga och motivation som sträcker sig från "duktig" och "inte villig eller motiverad" att utföra en specifik uppgift till "duktig och villig" att utföra uppgiften. Självstyrt lärande följer principen om vuxenutbildning. Det bör noteras att lärarens bristande förståelse för elevernas egenskaper kommer att påverka lärarens sätt att hantera och ingripa mot eleverna. Om läraren däremot är väl förtrogen med elevens egenskaper kommer det inte att vara någon utmaning att ge korrekt behandling inom såväl akademiska (kognitiva) som icke-akademiska områden (affektiva och psykomotoriska). Blogg tillgänglig på: Självstyrt lärande: Harappa: Innebörd och exempel - Harappa. Video finns på: Självstyrt lärande vid Maastrichts universitet - YouTube
 • 15. Egenskaper hos självstyrande inlärare Hög grad av självgående inlärning: - 1. Perspektiviska inlärare: Mål- eller uppgiftsorienterad, snabbt beslutsfattande och problemlösningsförmåga. 2. Fantasifulla elever: Naturlig insiktsfullhet, nyfikenhet och fantasi tillsammans med behovet av att hitta en mening i det de lär sig eller upptäcka de bästa alternativa lösningarna på problem. Mindre självgående elever: - 1. Analytiska elever: De måste få en känsla av att behärska alla nivåer och behöver tillräckligt med tid för att bearbeta all information. 2. Konkurrenskraftiga elever: De vill i allmänhet ha en lärarcentrerad inlärningsmiljö, belöningar och uppskattning, men deras ambitioner gör att de finner inre tillfredsställelse genom att sätta upp mål, ta kontroll över vad och hur de måste lära sig och utforska andra möjligheter (Yield to acquire high SDL). Självstyrt lärande: Motivation Alla elever i klassen kommer att befinna sig på olika stadier av självstyrt lärande. Eleverna kommer sällan att vara linjära, och eleverna kommer att vara antingen beroende, mellanliggande eller mer självstyrande. Det kan uppstå ett behov av motivation. Motivationen kommer därför att tillhandahållas av läraren genom att byta metod för inspiration, uppmuntran, föreläsning och övervakning. Nivåer av självstyrt lärande - YouTube
 • 16. Strategi • Undersökningsgemenskap: Lärandet på nätet bygger på en attityd av "gemensam undersökning" där läraren är en partner i en samarbetsrelation med eleven. • Instruktörens roll är att underlätta undervisningen och den sociala närvaron i gruppen. • Samarbetsinlärning online och undersökningsgemenskap kompletterar varandra. • Eleverna kan ha kombinationer av olika dominerande inlärningsstilar, vilket gör att man kan definiera det bästa tillvägagångssättet snarare än att fokusera på en enda inlärningsstil. Läraren lägger in delar av sin personlighet. Social närvaro Eleven kan utveckla högkvalitativa tankeförmågor. Kognitiv närvaro 1.1. Utformning av kurser 2. Underlättande Undervisande närvaro Källa: (Garrison, 2000)
 • 17. Anpassning av inlärningsstilen differentierad genom inkluderande grupper Analys av inlärningsstil en genom följande: Deras ålder Nivå av prestation er Kultur Globalt kontra analytiskt Bearbetni ngsprefer enser Genus LS delas in i tre olika undervisningsstilar för lingvister: Visuell där eleverna lär sig genom ögonen Auditiva lär sig med öronen och Kinestetiska elever lär sig genom erfarenhet. eleverna föredrog taktila och kinestetiska inlärningsstilar framför auditiva och visuella inlärningsstilar. Undersökningsgemenskap: Användningen av detta koncept hjälper olika kulturer, kön, ålder och bakgrund att dela med sig av sina idéer, arbeta i grupp, identifiera varandras styrkor och svagheter och få igång produktiviteten i uppdragen. Särskilda behov
 • 18. REFERENSER för UNIT 1 • Arono, et al., 2022. Undersökning av effekten av elevernas digitala färdigheter och inlärningsstil på deras metakognitiva strategier för lyssning. International Journal Of Instruction, 15(1), s. 527-546. • Carwile, J., 2007. Ett konstruktivistiskt synsätt på undervisning och lärande online. Inquiry, 12(1), s. 68-73. • Coole, H. & Watts, M., 2009. Gemensamma stilar för e-lärande i ett klassrum på nätet. Research in Education, nummer 82, s. 13-27. • Grow, G. O., 1991. Att lära eleverna att vara självstyrande. Adult Education Quarterly, 41(3), s. 125-149. • Garrison, D. R. 2000. Teoretiska utmaningar för distansutbildning på 2000-talet: En förändring • Från strukturella frågor till transaktionsfrågor. International Review of Research in Open and Distance • Learning, 1(1), 1-17. • Rasmitadila, R. et al., 2019. Undervisningsstrategi i inkluderande klassrum: I inkluderande lärares åsikt. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(8), s. 1753-1757. • Ruey, S., 2010. En fallstudie av konstruktivistiska undervisningsstrategier för vuxenutbildning på nätet. British Journal of Educational Technology, 41(5), s. 706-720. • Shahabadi, M. M. & Uplane, M., 2015. Synkrona och asynkrona stilar för e-lärande och akademiska prestationer hos e-lärare. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Issue 176, pp. 129-138. • Suyudi, M. et al., 2022. Effekten av pedagogiskt ledarskap och kreativ undervisning på elevernas förverkligande: Studentens tillfredsställelse som en mediatorvariabel. International Journal of Instruction, 15(1), s. 113-134. • Makruf, I., Rifa, A. A. & Triana, Y., 2022. Moodle-baserad hantering av lärande online inom högre utbildning. International Journal of Instruction, 15(1), s. 135-152.
 • 19. Tid för självreflektion Självtest • Vad är inlärningsstilar? • Vad är skillnaden mellan objektivism och konstruktivism? • Vilken roll spelar målinriktat lärande? • Vilka är de tre komponenterna i en undersökningsgemenskap? • Vad kan Community of Inquiry hjälpa till med inkluderande grupper?
 • 20. UNIT 2: Förstå Kolbs inlärningsstil och Felder Silverman om samarbets- och inkluderande e-klassrum.  I den här enheten introduceras Kolbs inlärningsstil och Felder Silverman-modellen i detalj.  Dessutom diskuteras hur KLS-samarbetslärande och Felder Silverman kan hjälpa eleverna att motivera sig för att få en bättre uppfattning i samarbetsinriktade e-klassrum (Shahabadi & Uplane, 2015; Lu et al., 2007).
 • 21. Varför lärstilar? Det finns olika inlärningsstilar som kan beskrivas som en uppsättning egenskaper och beteenden som anger den specifika inlärningsmetoden. Olika inlärningsstilar påverkar inläraren på olika sätt och resultatet kan identifieras genom hur inläraren interagerar med stilarna. Lärstilar bidrar till att förbättra undervisningen och inlärningsprocessen, med målet att lärstilar inte bara påverkar kunskapsöverföringen utan också påverkar eleven känslomässigt. Kursen är trevlig för eleverna och känslomässigt behaglig.
 • 22. För att förstå Kolbs inlärningsstilar, besök bloggen på: Använd Kolbs inlärningsstilar för att skapa engagerande skräddarsydda eLearning-kurser - eLearning (adobe.com) Video finns tillgänglig på: Kolbs cykel för erfarenhetsbaserat lärande - YouTube Kolbs inlärningsstil De fyra dimensionerna av Kolbs lärstilar: - 1. Konkret erfarenhet (CE) är kamratorienterad och maximerar fördelarna med mer diskussion, 2. Reflekterande observation (RO) observation för att göra bedömningar, 3. Abstrakt konceptualisering (AC) lärde sig bäst med auktoritetsstyrda och betonade teorier och systematiska analyser. 4. Aktivt experimenterande (AE) lär man sig genom att experimentera mycket.
 • 23. De två kontinuumen återspeglar fyra typer av inlärare: • Tänk och gör (konvergerande), • Känna och göra (anpassning), • Tänk och titta (assimilering) • Känna och titta (divergerande). Följande inlärningsstilar har skapats för att förstå inlärarens inlärningspreferenser med dimensioner som bygger på hur inläraren uppfattar och bearbetar information. Källa: (Shahabadi & Uplane 2015)
 • 24. Användning av KLS i samarbete på nätet Vilka stilar eleverna föredrar vid asynkron inlärning: •Konvergerand e (tänka och göra) •Assimilering (Tänk och titta). Influeras av abstrakt konceptualisering, dvs. eleven värdesätter vetenskapliga metoder mer än konstnärliga metoder av konkret dimension. Eleven måste tränas i att fatta beslut genom att ge innebörden bakom innehållet, teorierna och idéerna. Asynkrona inlärare föredrar att engagera sig i tekniska frågor snarare än i sociala eller mellanmänskliga frågor. Författarna menar att olika stilar har olika lästid. Konvergerare och assimilatorer tillbringar till exempel mer tid med att läsa på nätet än divergerare och anpassare, medan divergerare och anpassare tillbringar mer tid med diskussioner på nätet än konvergerare och assimilatorer.
 • 25. Shahabadi & Uplane (2015, s. 137) föreslår att "individualiserade inlärningsprojekt som möjliggör praktiska tillämpningar, nätlaboratorier, listservs för att tillhandahålla information i olika format, inklusive text, video, grafik och ljud, experimentera med nya idéer, simuleringar, labb och praktiska tillämpningar och göra individuella uppgifter är några föredragna och lämpliga inlärningsmetoder bland asynkrona e-lärare". • Konverterare och assimilatorer består av abstrakta erfarenheter. • Abstrakt Konceptualisering behov av rikliga elektroniska dokument för att uppfylla deras krav på online- lärande. • Divergenter och ackommodatorer besatt karaktärer av konkret erfarenhet • Konkreta erfarenheter kan leda till effektiv inlärning i klassrum för kommunikativt lärande.
 • 26. • För att maximera läranderesultatet krävs att eleverna deltar i diskussionsaktiviteter på nätet. Läsning online är också en viktig del av studenternas lärandemål. • Att tillhandahålla ett stort antal elektroniska dokument och ge eleverna tillräckligt med tid för att de ska kunna ta till sig kunskap genom att läsa online är också effektiva metoder för att förbättra kvaliteten på online-kurser. • Kolbs inlärningsstil används i stor utsträckning för att förbättra och förfina dess psykometriska egenskaper. Rekommendation: Kolbs centrala idé är att inte undervisa varje elev enligt hans eller hennes stilpreferenser utan snarare att undervisa runt cykeln, genom att i tur och ordning ta itu med preferenserna hos elever med olika stilar. Användning av KLS i samarbete på nätet
 • 27. Felder Silverman-modellen för inlärningsstilar Låt oss göra ett test!: Index of Learning Styles Questionnaire (frågeformulär för inlärningsstilar) (ncsu.edu) Det finns 32 (2*5) inlärningsstilar i Felder Silvermans ramverk. Frågeformuläret ger en allmän uppfattning om individens inlärningsstil.
 • 28. Källa: (Felder & Silverman, 1988)
 • 29. Sensorer Intuitors Innebär observation, insamling av data med hjälp av sinnena. Indirekt uppfattning via det omedvetna (spekulationer, fantasi, föraningar). • Förstå data och experiment. • Gillar att lösa problem med standardmetoder och ogillar överraskningar. • Har tålamod med detaljer men gillar inte komplikationer. • Bra på övervakning, snabb men kanske slarvig. • Missgynnas i tidsbestämda prov eftersom de kräver att man läser frågorna flera gånger innan man börjar besvara dem. • Förstå principer och teorier. • Gillar innovation och ogillar upprepning. • Ofta uttråkad av detaljer men välkomnar komplicerade problem. • Bra på att förstå nya begrepp, försiktig men kan vara långsam. • De är dåliga i tidsbestämda tester av olika skäl, t.ex. för att de är otåliga när det gäller detaljer. Lärstil: Konkret och abstrakt Blanda konkret information (fakta, data, observerbara fenomen) och abstrakta begrepp (principer, teorier, matematiska modeller). Konkret erfarenhet och abstrakt konceptualisering ingår också i dimensionen för lärstilar i Kolbs experimentella inlärningsmodell som är nära relaterad till förnimmelse och intuition.
 • 30. Visuell Verbal Kinestetisk • Sevärdheter, bilder, diagram, symboler, flödesscheman, tidslinjer, filmer, demonstrationer. • De glömmer lätt all information som de får i auditiv form. • Omfattar både talade och skrivna ord. • Verbala inlärare minns mer av det de hör än det de säger. • Lär dig av diskussioner eller podcasts. • Föredrar muntlig förklaring framför visuell demonstration. • Lär dig bättre genom att förklara för andra. • Informationsuppfattning genom beröring, smak eller lukt och informationsbearbetning (rör sig, relaterar, gör något aktivt samtidigt som man lär sig). • De flesta människor i collegeåldern och äldre är visuellt intresserade. Däremot dominerar muntliga föreläsningar den information som produceras på högskolorna. • Samarbetsinlärning på nätet ger därför möjlighet att förstärka presentationer i visuell och verbal form samt aktiviteter och fallstudier för att stimulera de kinestetiska eleverna.
 • 31. Induktion Avdrag • Från detaljer (observationer, mätningar, data) till generaliseringar (regler, lagar, teorier). • Induktion är en naturlig mänsklig inlärningsstil. • Ökade akademiska prestationer, förbättrad förmåga till abstrakta resonemang, längre lagring av information, förbättrad förmåga att tillämpa principer, förtroende för problemlösningsförmågan och ökad förmåga till uppfinningsrikedom. • Eleverna drar slutsatser av konsekvenserna. • Det utgör en naturlig undervisningsstil. • Till exempel genom att ange de grundläggande principerna och arbeta sig ner till tillämpningarna på ett effektivt och elegant sätt för att organisera och presentera material som man redan har förstått. • Denna stil betonar att man ska börja med grunderna. Hur ska man lära dem? Att följa den vetenskapliga metoden vid presentationer i klassrummet: först induktion, sedan deduktion. Hemarbete - om några aktuella fenomen och fråga efter regler för att understryka dem. Detta hjälper till att utnyttja den induktiva lärarens styrka och hjälper den deduktiva läraren att utveckla sina färdigheter med den mindre föredragna metoden.
 • 32. Aktiva inlärare Reflekterande inlärare • Gör något i den yttre världen med informationen. • Till exempel diskutera, förklara och testa. • Eleverna lär sig inte i situationer som kräver att de är passiva. • Arbetar bättre i grupp och är också kända som experimentalister. • Lär dig genom att undersöka och manipulera informationen på ett introspektivt sätt. • Du lär dig inte mycket i en miljö som inte ger dig möjlighet att tänka på den information som presenteras. • Eleverna arbetar bättre själva och är bättre teoretiker. Hur ska man lära dem? Lärarna bör variera föreläsningar med tillfälliga pauser för eftertanke för reflekterande elever och korta diskussioner eller problemlösningsaktiviteter för aktiva elever. Lärarna bör presentera material som betonar både grundläggande förståelse och problemlösning.
 • 33. Ämne Sekventiella inlärare Globala elever • De är bekväma med att behärska det material som presenteras i den formella utbildningen och följer den linjära resonemangsprocessen när de löser problem. • Arbeta med materialet även om de förstår det delvis eller ytligt. • Stark analys av konvergent tänkande. • De lär sig bäst när materialet presenteras med en jämn ökning av komplexiteten eller svårigheten. • Lär dig i perioder, kan vara vilse i flera dagar. Kan inte lösa det enklaste problemet. • Visa rudimentär förståelse tills de "förstår". Glödlampan blinkar eller pusslet sätts ihop. • Gör intuitiva språng, men kan inte förklara hur de kom fram till lösningarna. • Syntes av divergent tänkande. • De lär sig inte på ett stabilt och förutsägbart sätt, tenderar att känna sig ojämna med sina medstudenter och kan inte uppfylla lärarnas förväntningar. Hur undervisar man globala elever? Instruktörerna bör ge en helhetsbild eller ett mål för lektionen innan de presenterar stegen, och göra så mycket som möjligt för att fastställa ämnets innehåll och relevans och relatera det till elevernas erfarenheter. Bör ges frihet att utforma sina egna metoder för att lösa problem i stället för att tvingas anta professorns strategi och bör regelbundet exponeras för avancerade begrepp innan dessa begrepp normalt skulle introduceras.
 • 34. Rekommendation • Tanken är att inte använda alla de tekniker som rekommenderas för att balansera olika inlärningsstilar. • Det är bättre att välja ut några som kan verka rimliga för instruktören och ge dem ett rättvist försök. • Undervisningsstilen bör vara bekväm för båda lärarna och effektiv för eleverna. Processen kan utvecklas naturligt och vara relativt smärtfri. • Med hjälp av Kolbs inlärningsstil eller Felder Silverman- ramverket får läraren en inblick i vilka inlärningspreferenser de samarbetande e-klassrummen har.
 • 35. Ett varierat kulturellt perspektiv bör tillämpas vid utformningen av kursen. Läraren bör identifiera och hänvisa till följande kulturella faktorer Tidigare erfarenhet av utbildning Ett annat perspektiv på konkurrens Relationer mellan elever och lärare Inlärningsmetoder Olika perspektiv på individualistiska/kollektivistiska kulturer som påverkar inlärningsbeteendet hos inläraren. Till exempel har man sett ett mönster där västerländska utbildningsperspektiv är vana vid utforskande inlärningsmetoder, medan elever från kollektivistiska perspektiv förväntar sig mer strukturerade undervisningsmetoder och att "undervisas direkt av instruktörerna".
 • 36. Instruktören ska tillhandahålla 5-dimensionella aktiviteter för att det aktiva deltagandet ska kunna äga rum i e-klassrummen: 1. Skapa ett säkert utrymme för eleverna att lära sig mer om varandras bakgrund och samtala om vilka erfarenheter som har varit viktiga för att forma deras liv. 2. Fråga eleverna hur de känner sig. Att känna eleverna och uppmuntra dem att känna sig bekväma skapar en känsla av inkludering. ⁻ Dela med sig av historier eller livsförändrande erfarenheter i den utsträckning som de känner sig bekväma med. ⁻ Tacka var och en av dem för att de delar med sig av sina värdefulla erfarenheter, ⁻ Be dem skriva om vad de har lärt sig av denna uppgift. ⁻ Starta möten i smågrupper och sätt tonen för öppenhet och sårbarhet, genom att prata om utmaningar som instruktörerna står inför kan de också ta upp sina egna utmaningar.
 • 37. 3. Denna särskilda aktivitet för inkludering som föreslagits av MIT är ett utmärkt sätt att bryta missuppfattningar och stereotyper genom att ge människor en chans att identifiera sig själva, samtidigt som man tar itu med de stereotyper som kan följa med dessa identifieringsfaktorer. ⁻ Här är stegen för "Jag är, men jag är inte". ⁻ Varje deltagare viker ett papper på mitten för att skapa två separata kolumner. ⁻ I den första kolumnen skriver de "Jag är". ⁻ I den andra kolumnen skriver de "Jag är inte". ⁻ Skriv ordet "men" mellan dessa två kolumner. ⁻ Den sista meningen kommer att vara "Jag är _____, men jag är inte _____". ⁻ Deltagarna fyller det första fältet med någon form av gemensam identifiering, t.ex. kön, ras, religion eller ålder, och det andra fältet med en vanlig stereotyp om den gruppen som inte stämmer för dem (oavsett om stereotypen är positiv eller negativ). ⁻ Se till att det inte finns några frågor och låt alla skriva minst fem påståenden. ⁻ Låt deltagarna dela med sig av sina uttalanden till gruppen och ha en öppen och respektfull diskussion om stereotyper.
 • 38. 4. Perspektivtagande 5. Ta bias i första hand ⁻ Att mentalt gå in i någon annans skor. ⁻ Dessa övningar ger mer empatiska team och skapar en positiv attityd till minoritetsgrupper. Gruppera elever med olika bakgrund som skiljer sig från deras egen för en gruppuppgift. ⁻ Uppmuntra dem att skriva om de utmaningar som de olika bakgrunderna kan stöta på. Dela och diskutera i smågrupper. ⁻ Läraren bör tala om de fördomar som finns i klassrummet. Uppmuntra eleverna att öppet påtala fördomar och icke-inkluderande språkbruk, den som påtalar dem måste lämna in en euro. Ha vidare en snabb diskussion om de typer av fördomar som förekommer i klassrummet, eleverna resonerar. Denna metod kommer därför att bidra till att minska fördomar lite varje dag genom att ta upp dem till ytan, och de insamlade eurona kan användas för att göra roliga aktiviteter efter att kursen är avslutad.
 • 39. Tid för självreflektion Gruppaktivitet • Bilda en grupp på 4-5 personer. • Ställ frågor till gruppmedlemmarna för att få veta vilken inlärningsstil de föredrar. • Ta reda på vilken dominerande undervisningsstil som gruppen föredrar. • Undersöka vilka kommunikationssätt som finns i kursen för att tillgodose olika inlärningsstilar.
 • 40. REFERENSER för UNIT N.2: Fedler, R. M. & Silverman, L. K., 1988. Learning and Teaching Styles In Engineering Education. Journal of Engineering Education, 78(7), s. 674-681. Felder, R. M., 2020. YTTRANDE: ANVÄNDNING, MISSBRUK OCH GILTIGHET AV LÄRSTILAR*. Advances in Engineering Education, 8(1), s. 1-14. Lu, H., Lei Jia, S.-h. G. & Clark, B., 2007. Förhållandet mellan Kolbs inlärningsstilar, beteenden vid inlärning online och inlärningsresultat. Educational Technology & Society, 10(4), s. 187-196. Robins, A. (2020) "5 aktiviteter för mångfald och integration på arbetsplatsen" 06 augusti. Tillgänglig på: 5 aktiviteter för mångfald och integration på arbetsplatsen - Officevibe (Tillgänglig: 1 mars 2022). Shahabadi, M. M. & Uplane, M., 2015. Synkrona och asynkrona stilar för e-lärande och akademiska prestationer hos e-lärare. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Issue 176, pp. 129-138. Sayaf, A. M., Alamri, M. M., Alqahtani, M. A. & Alrahmi, W. M., 2022. Faktorer som påverkar universitetsstudenters användning av digital inlärningsteknik i undervisning och inlärning. Hållbarhet, volym 14, s. 493.
 • 41. UNIT 3: Lärstil för digital kompetens  I den här enheten har digital kompetens i onlineklassrum porträtterats.  Inflytandet av de faktorer som förändrar inlärningsstilen diskuteras, inklusive metakognitiva strategier och förbättrande av elevernas engagemang för att nå framgång i inlärningsresultaten (Arono et al., 2022).
 • 42. Stil för digital kompetens Definition • Digital kompetens är en sofistikerad och sammankopplad struktur mellan undergrenarna färdigheter, etik, kunskap och kreativt skapande. • Det är en kombination av makt och skicklighet som inte kan kvantifieras, men den är mer flexibel när det gäller att analysera, välja information och kritiskt utvärdera uppgifter, samtidigt som den ökar medvetenheten om individuellt ansvar och ömsesidig respekt för rättigheter och skyldigheter. Varför är det viktigt? • Digital kompetens är en viktig komponent i online-klassrum. • Digital kompetens och elevernas inlärningsstilar i riktning mot metakognitiva strategier för lyssnande kommer att avgöra hur eleverna lyckas med att förstå.
 • 43. Blogg Tillgänglig på Digital literacy in the classroom. Hur viktigt är det? | Promethean Blog (prometheanworld.com) Djupinlärning och digital kompetens Djupinlärning omfattar sex grundläggande färdigheter Samarbete: Förmåga att visa upp starka interpersonella och grupprelaterade färdigheter och att samarbeta med andra. Kreativitet: Förmågan att bedöma möjligheter på ett entreprenöriellt sätt och ställa rätt frågor för att skapa nya idéer. Kritiskt tänkande: Förmåga att utvärdera information, identifiera mönster och konstruera meningsfull kunskap för tillämpning i den verkliga världen. Medborgarskap: Förmåga att överväga olika frågor och lösa komplexa problem på grundval av djupgående inlärning av olika värderingar. Karaktär: Egenskaper som t.ex. mod, uthållighet, uthållighet och motståndskraft samt en önskan att göra lärande till en integrerad del av livet. Kommunikation: Förmåga att kommunicera effektivt med hjälp av olika metoder och tekniker till olika målgrupper.
 • 44. Detaljerad blogg finns på: Vad är metakognitiva strategier? - daitips.com Metakognitiva strategier
 • 45. Hur ökar den metakognitiva strategin inlärarens förmåga att förstå? Planering (mentalt och känslomässigt förbereda sig för lyssningsuppgiften): granska innehållet och öva på potentiella ord. Uppmärksamhetsinrikt ad (uppmärksamhetskont roll och undvikande av distraktion): koncentrera sig helt och hållet och fortsätta lyssna trots svårigheter. Selektiv uppmärksamhet Bestäm i förväg att lyssna på välkända innehållsord; lägg märke till hur informationen är strukturerad (t.ex. diskursmarkörer); var uppmärksam på upprepningar; lägg märke till intonationsdrag (t.ex. att stanna upp eller försvagas och öka tonhöjden). Övervakning (kontrollera/försäkra förståelse medan man lyssnar): bekräfta den förståelse som har skett; identifiera ord eller idéer som inte har förståtts; kontrollera den aktuella tolkningen med meddelandets sammanhang; kontrollera de senaste tolkningarna med tidigare kunskaper. Utvärdering (tolkningen stämmer överens med exakthet, fullständighet och godtagbarhet efter lyssnandet): kontrollera tolkningen mot externa källor; kontrollera tolkningen med hjälp av tidigare kunskaper; i enlighet med meddelandets sammanhang". Arono et al. (2022, s. 532)
 • 46. Stöd till instruktörer De tre steg som instruktören bör ta för att möta hindren för digital kompetens:- • Att ta till sig alla typer av webb 2.0-verktyg och integrera dem som underlättar inlärningen i e-klassrummen. • Eleverna bör undersökas med avseende på deras digitala kompetens, bakgrund och tidigare kursarbete med tekniken. Detta ger nödvändig information om varje inlärares digitala inlärningsstil och tekniska färdighetsnivå. Uppgifterna kan till exempel samlas in via välkomstmejlet innan undervisningen börjar. • När en elev stöter på problem, möt honom eller henne vid problemet med hjälp av stöd och verktyg som hjälper honom eller henne att gå vidare och återgå till kursinnehållet eller lektionerna. Använd dessutom öppna diskussionsforum mellan eleverna där alla deltagare kan ställa frågor och stödja varandra.
 • 47. Några av frågorna kan övervägas innan du skapar en onlinekurs för eleverna. Vad krävs för att anmäla sig till kursen? Har man tagit hänsyn till de olika socioekonomiska bakgrunderna? Har alla elever tillgång till de resurser som behövs för att genomföra kursen? Erbjuder instruktörerna ett varierat kursinnehåll? Är instruktörens kursinnehåll anpassat till alla inlärningsstilar? Använder lärarna innehållsliga referenser från olika människor, grupper och perspektiv? Vilka möjligheter har eleverna att visa sina kunskaper på olika sätt? Är instruktörens kursinnehåll online tillgängligt för alla elever? Uppfyller innehållet i onlinekursen standarderna för webbtillgänglighet? Erbjuder lärarna anpassningar för varje elev (t.ex. toalettpauser eller hårdvara för att genomföra en kontrollerad tentamen)? Är de hjälpmedel som används i kursen integrerade?
 • 48. Överväganden för instruktören Lärarna bör också förstå den digitala generationsklyftan i e- klassrummen. Måste hålla sig på samma nivå som eleverna när de använder den nya tekniken och använda den på ett klokt sätt för att effektivt stödja läranderesultaten och underlätta en lärandegemenskap som stöder varandras individuella inlärningsstilar. Läraren bör se till att modulen erbjuder olika sätt för eleverna att interagera med sina kamrater och med läraren (teknikrelaterat, kommunikationsmetoder, gruppuppgifter).
 • 49. Inkluderande och samarbetsinriktad teknik för att skapa mening Läraren kan öka elevernas engagemang genom att använda teknik för att skapa mening i sociala sammanhang. Samarbetsdokument, diskussionsforum, diabilder, anteckningar, whiteboards och andra filtyper är inte bara ett sätt att föra anteckningar i samarbete, utan ger också elever och lärare en bild av processen och resultatet från alla grupper som deltar i en undervisningsaktivitet. • Till exempel kan elever som interagerar i gruppen för en aktivitet använda diskussionsforum för att lägga upp svar och få varandras recensioner och feedback. • Den här aktiviteten blir en stark punkt för elever som inte vågar tala offentligt och för elever som har svårt att formulera sina tankar på ett andraspråk. • Svaret kan vara individuellt eller i grupp, men detta resulterar i ett fortsatt engagemang bland eleverna ur ett gemensamt kulturellt perspektiv. • Instruktörerna kan följa hela aktiviteten och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra förståelsen och öka engagemanget.
 • 50. Förbättra lärarnas interaktion med eleverna i e- klassrummen för att upprätthålla inkluderingen: - 1. Gör dig själv mänsklig •Känn din publik •Använde sitt favoritnamn •Förstå elevernas förväntningar •Ta reda på elevernas bakgrund •Informera eleverna om instruktörernas bakgrund •Var genuin och tänk inte för mycket 2. Använd ett inkluderande språk Använd ett språk som beaktas i all kommunikation, oavsett om det är en diskussion, e-post, kursplanens språk eller till och med testfrågor - var inkluderande. •Gör inga antaganden och använd inte stereotyper. •Fokusera på styrkor och förmågor i stället för på allt som anses negativt. •Vara lyhörd för bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. •Håll dig uppdaterad om terminologi och undvik slang. Till exempel används uttrycken "jordnötsgalleri" eller "länge sedan" utan att man inser att de båda har sina rötter i rasism och hån mot marginaliserade grupper. •Undvik att generalisera - Till exempel: Använd inte: "Ni bör göra klart uppgiften senast på fredag." Använd: "Alla bör göra klart uppgiften senast på fredag."
 • 51. 3. Uppmuntra till öppen kommunikation • Lärarna bör främja öppen kommunikation, oavsett om det handlar om att svara på frågor, delta i diskussioner, be om hjälp, ge feedback eller om att eleverna deltar i föreläsningar med sina perspektiv. • Eleverna ska känna att de har en röst i e-klassrummet och att de hör hemma. 4. Var konsekvent • Onlineklasser kommer ständigt att förändras, men det är viktigt att läraren alltid tillhandahåller det som eleverna behöver för att känna sig inkluderade och stöttade i e-klassrummet. 5. Samla in feedback och information • Använd regelbundna undersökningar eller frågesporter för att samla in feedback och information från eleverna. Det hjälper till att lära sig mer om eleverna och att identifiera förbättringar i deras inlärningsupplevelse. • Användning av en introduktionsenkät i början av kursen för att samla in information om eleverna och anonyma enkäter för att övervaka elevernas framsteg och områden där förbättringar behövs. Ett frågeformulär presenteras för lärarna för att de ska kunna reflektera över hur kursutbudet ser ut för alla studenter, inklusive studenter från underrepresenterade grupper och minoriteter, och om de är väl bemötta i e-klassrummet: Equity-for-Online- Classes_GB-Wisconsin.pdf (whitesforracialequity.org)
 • 52. Ett antal andra frågor måste beaktas när man utformar en kulturellt känslig kursdesign, till exempel följande praktiska överväganden:- • Administrativa och administrativa frågor (tidsramar och tillgång till studerande, kursavgifter, studenternas engagemang, krav för online-certifikat), • Utformning av undervisningen (undervisningsspråk, tolkning av kursinnehållet, anpassning av innehållet till elevernas personliga/kulturella förhållanden). • Pedagogik (t.ex. gemensamma genomförandeformer, akademiska krav) (Porto, Suarez & Campos, 2018). För att underlätta god kommunikation och samarbete mellan elever från olika kulturer är det viktigt att tillhandahålla lämpliga verktyg som är anpassade till elevernas kulturella och sociala egenskaper. Olika aspekter på kursutformning
 • 53. Lärstilen för digital kompetens anpassas till elever med inlärningssvårigheter. Bättre resultat: undervisas i differentierade små grupper med dominerande undervisningsstrategier. Instruktörernas beslutsfattande i undervisningen kan förmedlas av kollektiva uppgifter om formativ bedömning. Lärare med inlärningssvårigheter lider av deltagande och kamratinteraktioner, instruktören införlivar ett kontinuum av strategier. Engagemang till reaktiva strategier för att motivera de elever som blir oengagerade. Genom att uppmuntra eleverna att delta genom verbala, gestuella, skriftliga eller digitala svarsmetoder.
 • 55. Video finns tillgänglig på: Hjälpmedelsteknik - YouTube Blogg Tillgänglig på: Teknik för fjärrundervisning och lösningar för tekniska hjälpmedel (honorlock.com) Användning av multimedia och tillåtande av hjälpmedel Genom att använda multimedia kan man hjälpa eleverna att engagera sig i kursinnehållet på olika sätt som fungerar för dem. Alla multimedier som används i ett onlineklassrum måste uppfylla standarderna för webbtillgänglighet och bästa praxis: •Textning, undertexter och transkriptioner •Alternativ text och beskrivningar •Lämplig färgkontrast •Teckensnittsstorlekar och -typer •Organisation och struktur Tekniska hjälpmedel: Alla föremål, produkter och utrustning som används för att öka eller förbättra funktionsförmågan hos elever med funktionshinder, enligt lagen Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). • Till exempel kan elever med blindhet/färgblindhet använda en skärmläsare för att överföra text/bilder till tal/beröring (punktskrift). • Elever som inte kan skriva kan använda hjälpmedel som kan hjälpa elever med motoriska funktionsnedsättningar.
 • 56. Rekommendation: • Kurserna kan vara flexibla när det gäller användningen av hjälpmedel för att engagera sig och interagera med klassens innehåll online. Tekniken bör vara kompatibel med LMS, videokonferenser och andra multimedier för alla grupper. • Modulen fokuserar på att öka de effektiva inlärningsresultaten för varje elev i e-klassrummet, och de lösningar som tillhandahålls är mycket skräddarsydda. I detta sammanhang tar anpassningen automatiskt hänsyn till alla inkluderande och olika grupper av inlärare.
 • 57. Tid för självreflektion Tänk dig en situation: Du undervisar en onlineklass med 30 elever med flera elever som har ett eller flera av följande tillstånd: •Döv •Blind •Färgblind •Kan inte skriva eller använda en mus •Har inte råd med en webbkamera Gruppaktivitet: Grupp: Sätt dig i instruktörens situation. Hur kommer läraren att ta hänsyn till dessa elever och ge dem lika möjligheter att lära sig och visa vad de kan?
 • 58. REFERENSER för UNIT N.3: Arono, et al., 2022. Undersökning av effekten av elevernas digitala färdigheter och inlärningsstil på deras metakognitiva strategier för lyssning. International Journal Of Instruction, 15(1), s. 527-546. Cifuentes, A. Honorlock. (2022) Diversity, Equity, & Inclusion in Online Learning 5-Part eBook" Tillgänglig på: Diversity-Equity-and- Inclusion-in-Online-Learning-eBook.pdf (Tillgänglig: 04 mars 2022). Glantz et al., (2021) "Improved Student Engagement in Higher Education's Next Normal" 16 mars. Tillgänglig på: Förbättrat studentengagemang i den högre utbildningens nästa normalitet | EDUCAUSE (Tillgänglig: 04 mars 2022). Nagro, S. A., Hooks, S. D., Fraser, D. W. & Cornelius, K. E., 2016. Svarsstrategier för hela gruppen för att främja elevernas engagemang i inkluderande klassrum. Teaching Exceptional Children, 48(5), s. 243-249. Norton, M. (2015) "Digital Learning Styles Present A Challenge For Online Educators" 01 februari. Tillgänglig på: Digital Learning Styles Present A Challenge For Online Educators - eLearning Industry (Tillgänglig: 03 mars 2022). Porto, S., Suarez, C. & Campos, M. (2018). Effekten av kulturell medvetenhet i onlineundervisning: Ett internationellt perspektiv. Interamerikanska utvecklingsbanken. Ruey, S., 2010. En fallstudie av konstruktivistiska undervisningsstrategier för vuxenutbildning på nätet. British Journal of EducationaI Technology, 41(5), s. 706-720. Sayaf, et al., 2022. Faktorer som påverkar universitetsstudenters användning av digital inlärningsteknik i undervisning och lärande. Sustainaiblity , volym 14, s. 493.
 • 59. UNIT 4: Kursdesign för identifiering av inlärningsstilar  I den här enheten har förändringen av systemdesignen beaktats för att underlätta identifiering av lärandestilen.  På grund av utvecklingen av stora datamängder och kontinuerligt lärande inleder enheten en diskussion om kontinuerlig kursutformning med hjälp av maskininlärning eller artificiell intelligens.  Enheten introducerar därför uppgifter om eleverna för att undervisningsmetoderna ska kunna anpassas till elevernas motivation och tillfredsställelse med inlärningen (Agarwal et al., 2022; Kolekar et al., 2019).
 • 60. Samutformning: Praktikanterna kan anpassa sina utrymmen (även tillfälligt) när de arbetar. Medinstruktör: Använd praktikanternas kunskaper och erfarenheter som en tydlig källa till innehåll och tillvägagångssätt. Vägledande övningar: För att integrera fallstudier i detta e-arbete. Bedömning: Använd systemet för att utvärdera samarbetsprojekt och möjliggöra bedömning med kollegiala bedömningar. De befintliga kurserna är utformade enligt en struktur som passar alla, utan möjlighet att göra personliga ändringar utifrån individens behov. Coole & Watts (2009, s. 25) formulerade en ny utformning av modulerna: - Kursdesign för inlärningsstilar
 • 61. Följande bilder hjälper dig att identifiera inlärningsstilar med hjälp av AI och maskininlärning. Därför kommer oövervakad klassificering att utforskas på djupet. Observera: I lärandemiljön finns det flera sätt att tänka, analysera informationen och lösa problemet. Om läraren känner till lärarens inlärningsstil hjälper det läraren att tillhandahålla lämpligt innehåll i ett lämpligt format som matchar lärarens inlärningsstil för att hjälpa läraren att uppnå bästa möjliga resultat.
 • 62. Klassificering Klassificering är en typ av datautvinningsteknik som bearbetar igenkännbara och begripliga mönster och ger meningsfull information från lärarnas givna datamängder. Därför kan klassificeringen av data göras med hjälp av olika algoritmer. Två klassificeringstyper har identifierats: Övervakad och oövervakad. Övervakade: Denna typ gör det möjligt för användaren att välja en träningsdatamängd och utföra klassificeringsalgoritmen på den. Oövervakad: Resultaten baseras på programvarans analys av elementen, utan att användaren definierar provklasser.
 • 63. Övervakad klassificering Förbehandlingen är det första steget i insamlingen av rådata. När användbara data tas fram, kasseras de provrader som saknar värden och de attributkolumner för vilka data inte finns. Provtagning: Efter extraktion av rådata måste datamängden definieras i en tränings- och en testdatamängd. Träningsdatamängden används för att träna modellen och testdatamängden används för att utvärdera prestandan. Validering: - Den används ofta för att testa olika kombinationer av urval av funktioner, dimensioneringsreduktion och inlärningsalgoritmer. Normalisering:- Tekniken används för att jämföra och kontrastera olika attribut, särskilt om attributen mäts i olika dimensioner, och det är ett viktigt krav för algoritmer för maskininlärning. Man använder också programvara som försöker identifiera sambanden mellan egenskaperna som gör det möjligt att förutsäga resultatet.
 • 64. Klassificeringsmodell med beslutsträd Den definieras som en klassificerare i form av en datastruktur för att analysera, känna igen och avgöra ett visst mönster. Beslutsträdet startar testet från trädets rot. Därefter rör sig testet genom trädet fram till bladnoden. Användning av beskärningsprocessen för att stoppa uppdelningen av trädet och besluta om bladnoder med ett litet antal felpunkter eller en viss fast procentandel av den totala träningsuppsättningen. Övervakad teknik Att ge en relevant rekommendation till den studerande innebär att identifiera den studerandes egenskaper, t.ex. ålder, uppnådd nivå eller mognad, förmåga, begåvning och kapacitet, som alla bör beaktas för att läraren ska kunna välja ut relevant material för den studerandes behov, intressen och ambitioner.
 • 65. Rekommendationssystem: • En mer personlig upplevelse • Bättre kursflöde • Rekommenderar relevant material till användarna baserat på olika algoritmer (t.ex. innehållsbaserat, kollaborativ filtrering, sociala nätverk, kunskapsbaserat och gruppbaserat). • Rekommendationer av kursmoment inom en MOOC-plattform med avseende på läsning, frågesporter, forum etc. ges dynamiskt utifrån en lärandestil för att göra inlärningen mer engagerande. • Kursrekommendationen för elever på MOOC-plattformen behöver en kombination av kunskapsbaserad rekommendation genom hybridrekommendationer med en klusterbaserad kollaborativ filtrering och regler skrivna i det semantiska webbregelspråket. Oövervakad klassificering
 • 66. Innehållsbaserad Collaborative Filtering:- Huvudtanken bakom tekniken är att elever som har liknande användningsmönster i det förflutna kommer att bete sig på samma sätt i framtiden. När en ny inlärare (en så kallad aktiv inlärare) är inne på plattformen, upprättas en lista över inlärare för att söka efter liknande inlärare. Kunskapsbaserad • Den använder den grundläggande informationen eller kunskapen om elevernas beteende och interaktion med produktkunskap, objekt, elevernas profildata osv. för att ge rekommendationer. Systemets genomförande är uppdelat på två områden I. Lärarnas ontologi: En modell av inlärare med konkreta aspekter som betyg och tidsfrister och ett mer abstrakt begrepp som inlärarens inlärningsstil. II. Kursontologi: En modell där eleverna registrerar sig med olika element som videoföreläsningar, podcasts, frågesporter osv. Medan flera algoritmer som används i kombination kallas hybridrekommendationssy stem. Typer av programvarusystem
 • 67. • En av de viktigaste faktorerna som påverkar hur framgångsrik samarbetsinlärningen är är "studentgruppsbildningen". • Gruppens antal och heterogenitet beaktas i denna komponent. Grupper med fyra eller fem medlemmar är de mest effektiva. • För att förbättra gruppens sociala och kognitiva prestationer, särskilt för elever med låg motivation, måste man skapa en heterogen grupp. Bildandet av heterogena grupper kan ske genom urval som görs av lärarna utifrån på förhand fastställda egenskaper. De fördefinierade egenskaperna:- Kunskap Kompeten s Intressen Inlärningss til Maskininlärning tillämpas på den analys av inlärning som hämtas från Moodle-plattformar för att skapa heterogena grupper automatiskt. • Vissa uppgifter används från frågeformuläret på nätet. • Vissa uppgifter hämtas från studenternas interaktion i forumverktyget Moodle. Effektivt samarbete för bildande av heterogena grupper med maskininlärning
 • 70. •1. Informera lärarna om elevernas framsteg. •2. Att förutse eller bygga upp en förståelse för elevens slutbetyg. •3. Om den används tillsammans med klusteralgoritmer hjälper den till att upptäcka liknande egenskaper hos en grupp av objekt. 1. Maskininlärning kan användas för flera ändamål:- •Till exempel kan elevernas slutbetyg förutsägas utifrån hur ofta de använder Moodle-plattformen. •Följande två visar sambandet med elevens slutbetyg:- •Användning av uppgifter om spårning av inlärare •Tid som spenderas på nätet •Antal inloggningar •Antal filer som har setts •Webblänkar •Övningar som laddas upp till plattformen 2. I bildandet av heterogena grupper med oövervakad maskininlärning:- 3. Läromedelsanalys som är relaterad till plattformarnas elevers beteende visar om materialet har setts eller inte och hur ofta eleven ser materialet. •Koefficient för närvaro •Undersökningskoefficient •Aktivitetskoefficient 4. De funktioner som hämtas från Moodle-plattformen gör det möjligt att beräkna olika aspekter av inlärningsprocessen.
 • 71. • Utvalda egenskaper för identifiering av elevernas beteende: 1. Inloggningsfrekvens, 2. Senast inloggad, 3. Total tid som spenderas på nätet, 4. Antal videotutorials som har tittats på, 5. Hur ofta du tittar på videohandledningar, 6. Antal videoexperiment som har setts, 7. Frekvens av videoexperiment som ses, 8. Antal besökta webbsidor, 9. Antal nedladdade pdf-filer, 10. Antal utförda övningar. 5. Denna koefficient gör det möjligt att identifiera inlärarens beteende med hjälp av klusterteknik. Källa: Sekvensdiagram över flödet av aktiviteter, forskning och programvaruutveckling (Nalli et al., 2021).
 • 72. Förändring från homogena grupper till heterogena grupper • De heterogena grupperna skapas genom att elever från olika homogena grupper förs samman. • En ny algoritm baserad på maskininlärningsteknik gör det möjligt att skapa den heterogena grupp som har utvecklats och testats. • Med det här tilläggsmodulen för Moodle kan man skapa heterogena grupper av elever, vilket är grundläggande för att lyckas med samarbetsaktiviteter i e-klassrum. I den här situationen är den bästa algoritmen K-means Clustering. En metod för att skapa en effektiv lärargrupp är klusteralgoritmer för skapande av heterogena grupper. Metoden kan genomföras i två faser: Den individuella delen och den gemensamma delen. Den definieras som en oövervakad metod. En iterativ algoritm som enligt egenskaperna delar in K antal fördefinierade, icke överlappande, distinkta kluster eller undergrupper och tilldelar varje kluster en centroid. Identifieringen av antalet kluster kan göras med hjälp av Elbow-metoden. Algoritm
 • 73. Exempel: K-means-klustring Den övergripande idén om algoritmen visas i följande video:-
 • 74. Genom att tillämpa dessa tekniker på de insamlade uppgifterna och verifiera teknikernas effektivitet är det möjligt att garantera och maximera studenternas heterogenitet inom varje grupp. Detta ökar samarbetet och chanserna till framgång för alla elever i varje grupp i e-klassrummet. Lista över heterogena grupper i Moodle Plugin Kluster och heterogena grupper som erhålls genom att programvaran utförs. Nalli et al., 2021
 • 75. Tid för självreflektion Utvärdering Gemensam återkoppling ger en öppen dialog mellan lärare och elever. Fånga upp idéerna på en whiteboardtavla och samla dem sedan i grupper. Frågar: Vad har varit värdefullt under de senaste fyra enheterna? Vad har varit mindre bra? Vad måste vi vara särskilt uppmärksamma på i framtiden?
 • 76. REFERENSER för UNIT N.4: Abdullah, M. et al., 2015. Klassificering av inlärningsstilar baserat på elevers beteende i Moodle Learning Management System. Transactions on Machine Learning and Artificial Intelligence, 3(1), s. 28-40. Agarwal, A., Mishra, D. S. & |, S. V. K., 2022. Kunskapsbaserat rekommendationssystem som använder semantiska webbregler baserade på inlärningsstilar för MOOC:s. Cogent Engineering, 9(1), s. 1-24. Coole, H. & Watts, M., 2009. Gemensamma stilar för e-lärande i ett klassrum på nätet. Research in Education , nummer 82, s. 13-27. Nalli, G., Amendola, D., Amendola, D. & Mostarda, L., 2021. Jämförande analys av klusteralgoritmer och Moodle-plugin för skapande av heterogena studentgrupper i universitetskurser online. Applied Sciences, 11(13), s. 1-21. Kolekar, S., Pai, R. M. & M, M. P. M., 2019. Regelbaserat adaptivt användargränssnitt för adaptivt E-learning-system. Education and Information Technologies , Volume 24, pp. 613-641 . Kumar, V (n.d.) "What is K-Means algorithm and how it works" Machine learning, Available at: K-Means (towardsmachinelearning.org) (Tillgänglig den 14 mars 2022). Semantic Web Rule Language (2021) Wikipedia Tillgänglig på Wikipedia: Semantic Web Rule Language - Wikipedia
 • 77. Tack!