SlideShare a Scribd company logo
Voiko kaupunkirakenteella ja
viheralueilla edistää kestävää ja
terveellistä liikkumista?
BEGACYS-hankkeen tuloksia
Tomi Mäki-Opas, Dosentti, FT
Terveyden seuranta -yksikkö
Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kevätseminaari, "Ruoka- ja
liikkumiskäyttäytyminen - kohti yksilön ja ympäristön hyvinvointia", 22.4.2016
”….”
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 2
Miksi päivittäistä liikkumista tulisi lisätä?
• Joka kolmas aikuisista ei liiku
riittävästi terveytensä kannalta
maailmanlaajuisesti
• Yksi kymmenestä suomalaisista
liikkuu terveytensä kannalta
riittävästi
• 6-10% keskeisistä
kansantaudeista aiheutuu
vähäisestä liikkumisesta
• 2.3-5.6 mrd euroa
terveydenhuollon
kokonaiskustannuksina on arviolta
seurausta vähäisestä liikkumisesta
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 3
(WHO 2008, Mäki-Opas T 2011, Lee ym. 2012, Kolu ym 2014)
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 4
Tilanne on Suomessa pysynyt samankaltaisena jo pitkään!!
Borodulin et
al SJMSS
2015
Mitä on kestävä ja terveellinen liikkuminen?
• Hyötyliikunta (mm. kävely ja
pyöräily) on terveellinen ja
kestävä sekä helppo tapa
lisätä liikuntaa
– Ympäristöystävällisiä, ei
aiheuta päästöjä
– Helppo tapa lisätä arjen
liikuntaa, kohottaa kuntoa,
edistää omaa terveyttä
– Periaatteessa helposti
saavutettavissa kaikille
– Usein kätevin tapa päästä
paikasta A paikkaan B
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 5
Kävely ja pyöräily on kestävää ja terveellistä
liikkumista erityisesti jos…
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 6
• Se on mahdollista koulutuksesta, tulotasosta ja
elinympäristön mahdollisuuksista riippumatta
(turvallisuus, infrastruktuuri, palvelut jne.)
• Huomioi yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle tulevat
hyvinvointihyödyt (elämänlaatu, työkyvyn kohentuminen,
sairauspoissaolojen vähentyminen, kustannussäästöt)
• Kannustaa osallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja
kiinnittymiseen yhteiskuntaan!
LÄHDE: https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointipolitiikka/kehityssuuntia/sosiaalisesti-kestava-kehitys,
15.9.2016, mukaillen
Miten liikkumista voi edistää tehokkaasti –
sosioekologinen lähestymistapa!
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 7
YKSILÖN SISÄISET
Ikä, terveys, taidot,
motiivit, mieltymykset,
yhteiskuntaluokka
SOSIAALINEN
YMPÄRISTÖ
FYYSINEN
YMPÄRISTÖ
Sosiaalinen
tuki
Etnisyys/kult
tuuriset
normit
MAKROTASO
Aikarajoitteet
(työ, perhe)
Muotoilu
(metsät,
kadut,
puistot,
paikat)
Yhteydet
(kadut, tiet,
verkostot)
Läheisyys
(tiheys,
maankäyttö,
saavutettavu
us)
Politiikat
Säädökset
Lait
Kansainväli-
nen
Paikalli-
nen
VerotusKaupunki
suunnitte
lu
Kansallin
-en
Elämänkulku & valikoituminen
Etäisyydet
Lähde: Sallis etal 2006, muokattuna
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 8
Kaupunkirakenteen ja viheralueiden
merkitys liikkumiselle
• Kaupunkirakenteella ja
viheralueilla voi olla
merkitystä liikkumiselle
 Läheisyys
 Yhteydet
 Etäisyydet
 Muotoilu
• Tieteellinen tutkimustieto
on epäjohdonmukaista
Lisätutkimusta tarvitaan
ennen
yhteiskuntapoliittisia tai
kaupunkipoliittisia toimia!
Lähteet: Bauman etal 2012; Abraham et al
2010: Fraser etal 2011; Sallis et al 2016
Built environment and Green Areas as Determinants for Cycling
and Walking among Finns and Dutch – A longitudinal study using
geographical information systems (BEGACYS)
(Suomen Akatemia, 2013-2016)
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 9
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 10
Suomalaisten laajojen väestöaineistojen
yhdistäminen paikkatietoihin
• THL, Terveys 2000 ja 2011 –tutkimukset
– Edustava otos suomalaisesta aikuisväestöstä, n= 10 000, osallistumisprosentti
72,5%
– Yksilötason tiedot: liikuntatottumukset, sosiaalinen ympäristö, kulttuuriin liittyvät
tekijät, elinympäristö, terveys ja hyvinvoinnista sekä monia muita taustatekijöitä
– www.terveys2000.fi ja www.tervey2011.info
– Tarkastelu rajoitettiin viiteen suurimpaan kaupunkin ja niiden lähiympäristöihin:
Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu
• Paikkatiedot
– Yhdistettiin henkilön kotitalon sijainnin perusteella
– Tiedoista muodostettiin 250x250 ruudukot
– Viherympäristö (Corine Landcover 2002 ja 2006, SYKE)
– Kävely ja pyöräilyverkosto (Digiroad 2005, 2014, Liikennevirasto)
– Kaupunkirakenne (Urban zones 2011, SYKE)
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 11
25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
8.6.2015 Kävelyä ja pyöräilyä edistävät ympäristöt / Tomi Mäki-Opas 13
Amsterdamilaisen väestöaineiston
yhdistämisen paikkatietoihin
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 14
• HELIUS –tutkimus on laaja kohortti-tutkimus, jossa tarkasteltiin
Amsterdamin alueella asuvia hollantilaisia ja etnisen tausta omaavia
asukkaita.
• Tiedon keruu tapahtui vuosina 2011-2015 ja vastuussa oli the
Academic Medical Center Amsterdam and the Public Health Service
of Amsterdam.
• Tutkimus sisälsi:
– Asukkaat, jotka olivat tutkimushetkelä 18–70 vuotiaita
– Kuuluivat johonkin etniseen ryhmään (African Surinamese, South-Asian
Surinamese, Turkish, Moroccan, Ghanaian, and Dutch origin)
– Tutkimus keskittyi kolmee kansantautiin: CVD, tartuntataudit ja
mielenterveysongelmat
– Tutkittavat valittiin satunnaisotannalla kuntarekisterin perusteella
erikseen tratifioituna etnisen taustan perusteella
25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
BEGACYS hankkeen tuloksia:
Voidaanko kaupunkirakenteella ja
viheralueilla edistää kestävää ja
terveellistä liikkumista?…
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 16
Mitä korkeampi viheralueiden osuus henkilön
asuinalueella on sitä todennäköisempää on
henkilö liikkuu kävellen tai pyöräillen
työmatkalla ja vapaa-ajalla!
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 17
Lähteet:
Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review
Mäki-Opas T ym. 2016, preliminary results
23%
kävellä tai
pyöräillä
työmatkalla
47% kävellä
tai pyöräillä
vapaa-ajalla
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 18
Jos kävely- ja
pyöräilyverkoston
osuus henkilön
asuinalueella on 30%
tai sitä suurempi niin
• 2 kertaa
todennäköisemmin
kävellään tai pyöräillään
työmatkat
• 2 kertaa
todennäköisemmin
kävellään ja pyöräillään
myös vapaa-ajalla!
LÄHTEET:
Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review
Mäki-Opas ym. 2016, alustavia tuloksia
Jos henkilön koti
sijaitsee sijaitsee:
 julkisen liikenteen
vyöhykkeellä niin on noin
2 krt todennäköisempää
että hän kävelee tai
pyöräilee työmatkansa
kuin käyttää autoa
 Kävelyvyöhykkeellä niin
yli 2 krt
todennäköisemmin
kävellään tai pyöräillään
työmatkat kuin käyttää
autoa
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 19
Lähde: Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under
review
Asuinalueen turvallisuus
(vähän rikollisuuden tai
huumausaineiden pelkoa,
vähän turvattomuuden
tunnetta) on yhteydessä
siihen, että
• Viikoittain harrastetaan
ajallisesti enemmän
vapaa-ajan pyöräilyä
• Mutta ei ole yhteydessä
vapaa-ajan kävelyyn
• Heikko yhteys kävelyyn ja
pyöräilyyn työmatkalla
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 20
LÄHTEET:
Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia
Väestöryhmittäisiä eroja kaupunkiympäristön
ja viheralueiden merkityksessä liikkumiselle!
• Lapsiperheillä elämäntilanne voi
vaikutta siihen, mikä rooli
asuinympäristöllä on
liikkumiseen työmatkalla ja
vapaa-ajalla
• Kävely- ja pyöräilyverkostoilla
on suurempi merkitys naisten
työmatkaliikkumiseen kuin
miesten
• Jo muutenkin fyysisesti
aktiiviset hyödyntävät kävely- ja
pyöräilyverkostoja liikkumiseen
työmatkoilla
• Asuinympäristön turvallisuudella
suurempi merkitys iäkkäille,
naisille, etniseen vähemmistöön
kuuluville
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 21
LÄHTEET:
Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review
Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia
Henkilöillä, joilla oli työ- tai koulumatkan
pituus alle 3 kilometria niin kävelivät tai
pyöräilivät töihin tai kouluun 4 krt
todennäköisemmin!
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 22
Lähde: Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia
1
1.60
2.96
4.00
1.55
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
OR
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 23
Vähäiset parkkipaikat autoilla ja työpaikan tuki
työmatkaliikkumiselle olivat yhteydessä
työmatkaliikkumiseen!
Lähde: Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia
0.89
1.10
0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15
Hyvät parkkipaikat autoille
Työmatkaliikkumisen tuki
työpaikalla
Kävelyn tai pyöräilyn todennäköisyys
työmatkalla
OR
JOHTOPÄÄTÖKSET…
• Kaupunkirakenteella ja viheralueilla voi olla myönteinen
vaikutus terveelliseen ja kestävään liikkumiseen!
– Pyöräillen ja kävellen
– Niin työmatkoilla kuin vapaa-ajalla
• Kunhan huomioidaan väestöryhmittäiset erot mm.
– Ympäristön merkityksessä
– Elämäntilanne (erityisesti lapsiperheet)
– Liikuntataidot (ei edistetä vain jo aktiivisten liikkumista)
• On tarpeen huomioida myös saavutettavuus ja matkan
loppupää
– Matkan pituuden merkitys
– Työpaikan olosuhteilla ja kannustamisen merkitys
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 24
JATKOKEHITTÄMISTARPEITA…
• Nyt oli mahdollista tutkia vain kodin lähiympäristön merkitystä
liikkumaan lähtemiselle, mutta tärkeää olisi myös tarkastella
– Matkan loppupään merkitystä
– Saavutettavuutta kävellen ja pyöräillen
– Reittivalintoja (lyhin, terveellisin, miellyttävin…)
– Psykososiaaliset kyvyt (mm. motivaatio, itsekontrolli,
itsesäätely)
• Ympäristön muokkaamisen ja muutoksen (esim. uuden baanan,
kaupunkibulevardien tai länsimetron) vaikutusta ihmisten
liikkumiskäyttäytymiseen
• Teknologinen kehitys on jo niin pitkällä että saataisiin myös
reaaliaikaista mittausta liikkumisesta ja siihen vaikuttavista
valinnoista (mm. mobiiliteknologiat,ja kiihtyvyysanturit sekä
GPS)
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 25
KIITOKSET!
• Suomen Akatemia
• THL
• SYKE
• AMC, Hollanti
• ISPM, Sveitsi
• Kanssakirjoittajat
• Monet muut yhteistyökumppanit
Lisätietoja: Tomi Mäki-Opas,
029 524 8690,
tomi.maki-opas@thl.fi
www.thl.fi/begacys
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 26
LISÄDIAT
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 27
Leisure-time and commuting physical activity
(Health 2011)
25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
Leisure-time walking and cycling
Viheralueen läheisyys (0-99m) ja asuminen
jalankulkuvyöhykkeellä tarkoittaa kuitenkin yli
5 km pitkää työmatkaa…
25.4.2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Yli 5 km Alle 5 km
Viheralueen läheisyys, alle 100m (%)* Urbaani vyöhyke, jalankulkuvyöhyke (%)*
%
Mäki-Opas T et al 2016, unpublished
BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
• Report that in their neighborhood there are
A lot of safe cycling and pedestrian crossings
No problems with traffic safety
Clean strees
More strees
No ugly buildings
• Compared to persons who live in car-oriented zone:
And who have more than 10 km distance to work
25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
Henkilöt, jotka asuivat jalankulkuvyöhykkeellä
kokivat että heidän lähiympäristössä:
Mäki-Opas T et al 2016, unpublished
The role of neighborhood safety and leisure-
time / commuting physical activity, in Finland
25.4.2016
Ref: Mäki-Opas ym. 2016, Health 2011, preliminary results
0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2
Safety
Crime
A lot of road crossings
Cycling and walking is safe
Enjoyable neighborhood
Unclean neighborhood
A lot of trees
Well maintained cycling and pedestrian…
Ugly neighborhood
Leisure-time physical activity Commuting physical activity
BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas

More Related Content

Similar to Mäki-Opas Tomi: Voiko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista? BEGACYS-hankkeen tuloksia

Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
THL
 
Tuloskortti 2016 - Lasten ja nuorten liikunta Suomessa
Tuloskortti 2016 - Lasten ja nuorten liikunta SuomessaTuloskortti 2016 - Lasten ja nuorten liikunta Suomessa
Tuloskortti 2016 - Lasten ja nuorten liikunta Suomessa
LIKESresearchcenter
 
Hyvinvointiklinikka yleiskalvot 6.10.2016
Hyvinvointiklinikka yleiskalvot 6.10.2016Hyvinvointiklinikka yleiskalvot 6.10.2016
Hyvinvointiklinikka yleiskalvot 6.10.2016
THL
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
UKK-instituutti
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjuaLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Erja Toropainen
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
THL
 
Mikä ihmeen VESOTE? Tommi Vasankari
Mikä ihmeen VESOTE? Tommi VasankariMikä ihmeen VESOTE? Tommi Vasankari
Mikä ihmeen VESOTE? Tommi Vasankari
UKK-instituutti
 
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutusGeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
Socca_osaamiskeskus
 
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna AittasaloLiikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
UKK-instituutti
 
Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä
Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinäKansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä
Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä
THL
 
VESOTE-kärkihanke
VESOTE-kärkihankeVESOTE-kärkihanke
VESOTE-kärkihanke
UKK-instituutti
 
Smart moves slideshare
Smart moves  slideshareSmart moves  slideshare
Smart moves slideshare
SmartMoves_UKK
 
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyKesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
LIKESresearchcenter
 
Eveliina Saari: Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinat
Eveliina Saari: Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinatEveliina Saari: Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinat
Eveliina Saari: Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinat
THL
 
Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa
Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa
Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa
THL
 
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Socca_osaamiskeskus
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
EHYT
 
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
THL
 
Lihavuuden ehkäisyn tehostaminen kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
Lihavuuden ehkäisyn tehostaminen kansallisen lihavuusohjelman painopisteenäLihavuuden ehkäisyn tehostaminen kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
Lihavuuden ehkäisyn tehostaminen kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
THL
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015
THL
 

Similar to Mäki-Opas Tomi: Voiko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista? BEGACYS-hankkeen tuloksia (20)

Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
 
Tuloskortti 2016 - Lasten ja nuorten liikunta Suomessa
Tuloskortti 2016 - Lasten ja nuorten liikunta SuomessaTuloskortti 2016 - Lasten ja nuorten liikunta Suomessa
Tuloskortti 2016 - Lasten ja nuorten liikunta Suomessa
 
Hyvinvointiklinikka yleiskalvot 6.10.2016
Hyvinvointiklinikka yleiskalvot 6.10.2016Hyvinvointiklinikka yleiskalvot 6.10.2016
Hyvinvointiklinikka yleiskalvot 6.10.2016
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjuaLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
 
Mikä ihmeen VESOTE? Tommi Vasankari
Mikä ihmeen VESOTE? Tommi VasankariMikä ihmeen VESOTE? Tommi Vasankari
Mikä ihmeen VESOTE? Tommi Vasankari
 
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutusGeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
 
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna AittasaloLiikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
 
Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä
Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinäKansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä
Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä
 
VESOTE-kärkihanke
VESOTE-kärkihankeVESOTE-kärkihanke
VESOTE-kärkihanke
 
Smart moves slideshare
Smart moves  slideshareSmart moves  slideshare
Smart moves slideshare
 
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyKesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
 
Eveliina Saari: Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinat
Eveliina Saari: Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinatEveliina Saari: Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinat
Eveliina Saari: Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinat
 
Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa
Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa
Tomi Mäki-Opas: Liikunta väestötukimuksissa
 
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
 
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
 
Lihavuuden ehkäisyn tehostaminen kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
Lihavuuden ehkäisyn tehostaminen kansallisen lihavuusohjelman painopisteenäLihavuuden ehkäisyn tehostaminen kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
Lihavuuden ehkäisyn tehostaminen kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Mäki-Opas Tomi: Voiko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista? BEGACYS-hankkeen tuloksia

 • 1. Voiko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista? BEGACYS-hankkeen tuloksia Tomi Mäki-Opas, Dosentti, FT Terveyden seuranta -yksikkö Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kevätseminaari, "Ruoka- ja liikkumiskäyttäytyminen - kohti yksilön ja ympäristön hyvinvointia", 22.4.2016
 • 3. Miksi päivittäistä liikkumista tulisi lisätä? • Joka kolmas aikuisista ei liiku riittävästi terveytensä kannalta maailmanlaajuisesti • Yksi kymmenestä suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi • 6-10% keskeisistä kansantaudeista aiheutuu vähäisestä liikkumisesta • 2.3-5.6 mrd euroa terveydenhuollon kokonaiskustannuksina on arviolta seurausta vähäisestä liikkumisesta 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 3 (WHO 2008, Mäki-Opas T 2011, Lee ym. 2012, Kolu ym 2014)
 • 4. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 4 Tilanne on Suomessa pysynyt samankaltaisena jo pitkään!! Borodulin et al SJMSS 2015
 • 5. Mitä on kestävä ja terveellinen liikkuminen? • Hyötyliikunta (mm. kävely ja pyöräily) on terveellinen ja kestävä sekä helppo tapa lisätä liikuntaa – Ympäristöystävällisiä, ei aiheuta päästöjä – Helppo tapa lisätä arjen liikuntaa, kohottaa kuntoa, edistää omaa terveyttä – Periaatteessa helposti saavutettavissa kaikille – Usein kätevin tapa päästä paikasta A paikkaan B 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 5
 • 6. Kävely ja pyöräily on kestävää ja terveellistä liikkumista erityisesti jos… 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 6 • Se on mahdollista koulutuksesta, tulotasosta ja elinympäristön mahdollisuuksista riippumatta (turvallisuus, infrastruktuuri, palvelut jne.) • Huomioi yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle tulevat hyvinvointihyödyt (elämänlaatu, työkyvyn kohentuminen, sairauspoissaolojen vähentyminen, kustannussäästöt) • Kannustaa osallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja kiinnittymiseen yhteiskuntaan! LÄHDE: https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointipolitiikka/kehityssuuntia/sosiaalisesti-kestava-kehitys, 15.9.2016, mukaillen
 • 7. Miten liikkumista voi edistää tehokkaasti – sosioekologinen lähestymistapa! 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 7 YKSILÖN SISÄISET Ikä, terveys, taidot, motiivit, mieltymykset, yhteiskuntaluokka SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ FYYSINEN YMPÄRISTÖ Sosiaalinen tuki Etnisyys/kult tuuriset normit MAKROTASO Aikarajoitteet (työ, perhe) Muotoilu (metsät, kadut, puistot, paikat) Yhteydet (kadut, tiet, verkostot) Läheisyys (tiheys, maankäyttö, saavutettavu us) Politiikat Säädökset Lait Kansainväli- nen Paikalli- nen VerotusKaupunki suunnitte lu Kansallin -en Elämänkulku & valikoituminen Etäisyydet Lähde: Sallis etal 2006, muokattuna
 • 8. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 8 Kaupunkirakenteen ja viheralueiden merkitys liikkumiselle • Kaupunkirakenteella ja viheralueilla voi olla merkitystä liikkumiselle  Läheisyys  Yhteydet  Etäisyydet  Muotoilu • Tieteellinen tutkimustieto on epäjohdonmukaista Lisätutkimusta tarvitaan ennen yhteiskuntapoliittisia tai kaupunkipoliittisia toimia! Lähteet: Bauman etal 2012; Abraham et al 2010: Fraser etal 2011; Sallis et al 2016
 • 9. Built environment and Green Areas as Determinants for Cycling and Walking among Finns and Dutch – A longitudinal study using geographical information systems (BEGACYS) (Suomen Akatemia, 2013-2016) 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 9
 • 10. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 10 Suomalaisten laajojen väestöaineistojen yhdistäminen paikkatietoihin • THL, Terveys 2000 ja 2011 –tutkimukset – Edustava otos suomalaisesta aikuisväestöstä, n= 10 000, osallistumisprosentti 72,5% – Yksilötason tiedot: liikuntatottumukset, sosiaalinen ympäristö, kulttuuriin liittyvät tekijät, elinympäristö, terveys ja hyvinvoinnista sekä monia muita taustatekijöitä – www.terveys2000.fi ja www.tervey2011.info – Tarkastelu rajoitettiin viiteen suurimpaan kaupunkin ja niiden lähiympäristöihin: Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu • Paikkatiedot – Yhdistettiin henkilön kotitalon sijainnin perusteella – Tiedoista muodostettiin 250x250 ruudukot – Viherympäristö (Corine Landcover 2002 ja 2006, SYKE) – Kävely ja pyöräilyverkosto (Digiroad 2005, 2014, Liikennevirasto) – Kaupunkirakenne (Urban zones 2011, SYKE)
 • 11. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 11
 • 12. 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
 • 13. 8.6.2015 Kävelyä ja pyöräilyä edistävät ympäristöt / Tomi Mäki-Opas 13
 • 14. Amsterdamilaisen väestöaineiston yhdistämisen paikkatietoihin 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 14 • HELIUS –tutkimus on laaja kohortti-tutkimus, jossa tarkasteltiin Amsterdamin alueella asuvia hollantilaisia ja etnisen tausta omaavia asukkaita. • Tiedon keruu tapahtui vuosina 2011-2015 ja vastuussa oli the Academic Medical Center Amsterdam and the Public Health Service of Amsterdam. • Tutkimus sisälsi: – Asukkaat, jotka olivat tutkimushetkelä 18–70 vuotiaita – Kuuluivat johonkin etniseen ryhmään (African Surinamese, South-Asian Surinamese, Turkish, Moroccan, Ghanaian, and Dutch origin) – Tutkimus keskittyi kolmee kansantautiin: CVD, tartuntataudit ja mielenterveysongelmat – Tutkittavat valittiin satunnaisotannalla kuntarekisterin perusteella erikseen tratifioituna etnisen taustan perusteella
 • 15. 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
 • 16. BEGACYS hankkeen tuloksia: Voidaanko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista?… 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 16
 • 17. Mitä korkeampi viheralueiden osuus henkilön asuinalueella on sitä todennäköisempää on henkilö liikkuu kävellen tai pyöräillen työmatkalla ja vapaa-ajalla! 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 17 Lähteet: Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review Mäki-Opas T ym. 2016, preliminary results 23% kävellä tai pyöräillä työmatkalla 47% kävellä tai pyöräillä vapaa-ajalla
 • 18. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 18 Jos kävely- ja pyöräilyverkoston osuus henkilön asuinalueella on 30% tai sitä suurempi niin • 2 kertaa todennäköisemmin kävellään tai pyöräillään työmatkat • 2 kertaa todennäköisemmin kävellään ja pyöräillään myös vapaa-ajalla! LÄHTEET: Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review Mäki-Opas ym. 2016, alustavia tuloksia
 • 19. Jos henkilön koti sijaitsee sijaitsee:  julkisen liikenteen vyöhykkeellä niin on noin 2 krt todennäköisempää että hän kävelee tai pyöräilee työmatkansa kuin käyttää autoa  Kävelyvyöhykkeellä niin yli 2 krt todennäköisemmin kävellään tai pyöräillään työmatkat kuin käyttää autoa 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 19 Lähde: Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review
 • 20. Asuinalueen turvallisuus (vähän rikollisuuden tai huumausaineiden pelkoa, vähän turvattomuuden tunnetta) on yhteydessä siihen, että • Viikoittain harrastetaan ajallisesti enemmän vapaa-ajan pyöräilyä • Mutta ei ole yhteydessä vapaa-ajan kävelyyn • Heikko yhteys kävelyyn ja pyöräilyyn työmatkalla 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 20 LÄHTEET: Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia
 • 21. Väestöryhmittäisiä eroja kaupunkiympäristön ja viheralueiden merkityksessä liikkumiselle! • Lapsiperheillä elämäntilanne voi vaikutta siihen, mikä rooli asuinympäristöllä on liikkumiseen työmatkalla ja vapaa-ajalla • Kävely- ja pyöräilyverkostoilla on suurempi merkitys naisten työmatkaliikkumiseen kuin miesten • Jo muutenkin fyysisesti aktiiviset hyödyntävät kävely- ja pyöräilyverkostoja liikkumiseen työmatkoilla • Asuinympäristön turvallisuudella suurempi merkitys iäkkäille, naisille, etniseen vähemmistöön kuuluville 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 21 LÄHTEET: Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia
 • 22. Henkilöillä, joilla oli työ- tai koulumatkan pituus alle 3 kilometria niin kävelivät tai pyöräilivät töihin tai kouluun 4 krt todennäköisemmin! 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 22 Lähde: Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia 1 1.60 2.96 4.00 1.55 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 OR
 • 23. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 23 Vähäiset parkkipaikat autoilla ja työpaikan tuki työmatkaliikkumiselle olivat yhteydessä työmatkaliikkumiseen! Lähde: Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia 0.89 1.10 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 Hyvät parkkipaikat autoille Työmatkaliikkumisen tuki työpaikalla Kävelyn tai pyöräilyn todennäköisyys työmatkalla OR
 • 24. JOHTOPÄÄTÖKSET… • Kaupunkirakenteella ja viheralueilla voi olla myönteinen vaikutus terveelliseen ja kestävään liikkumiseen! – Pyöräillen ja kävellen – Niin työmatkoilla kuin vapaa-ajalla • Kunhan huomioidaan väestöryhmittäiset erot mm. – Ympäristön merkityksessä – Elämäntilanne (erityisesti lapsiperheet) – Liikuntataidot (ei edistetä vain jo aktiivisten liikkumista) • On tarpeen huomioida myös saavutettavuus ja matkan loppupää – Matkan pituuden merkitys – Työpaikan olosuhteilla ja kannustamisen merkitys 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 24
 • 25. JATKOKEHITTÄMISTARPEITA… • Nyt oli mahdollista tutkia vain kodin lähiympäristön merkitystä liikkumaan lähtemiselle, mutta tärkeää olisi myös tarkastella – Matkan loppupään merkitystä – Saavutettavuutta kävellen ja pyöräillen – Reittivalintoja (lyhin, terveellisin, miellyttävin…) – Psykososiaaliset kyvyt (mm. motivaatio, itsekontrolli, itsesäätely) • Ympäristön muokkaamisen ja muutoksen (esim. uuden baanan, kaupunkibulevardien tai länsimetron) vaikutusta ihmisten liikkumiskäyttäytymiseen • Teknologinen kehitys on jo niin pitkällä että saataisiin myös reaaliaikaista mittausta liikkumisesta ja siihen vaikuttavista valinnoista (mm. mobiiliteknologiat,ja kiihtyvyysanturit sekä GPS) 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 25
 • 26. KIITOKSET! • Suomen Akatemia • THL • SYKE • AMC, Hollanti • ISPM, Sveitsi • Kanssakirjoittajat • Monet muut yhteistyökumppanit Lisätietoja: Tomi Mäki-Opas, 029 524 8690, tomi.maki-opas@thl.fi www.thl.fi/begacys 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 26
 • 28. Leisure-time and commuting physical activity (Health 2011) 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
 • 29. 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas Leisure-time walking and cycling
 • 30. Viheralueen läheisyys (0-99m) ja asuminen jalankulkuvyöhykkeellä tarkoittaa kuitenkin yli 5 km pitkää työmatkaa… 25.4.2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yli 5 km Alle 5 km Viheralueen läheisyys, alle 100m (%)* Urbaani vyöhyke, jalankulkuvyöhyke (%)* % Mäki-Opas T et al 2016, unpublished BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
 • 31. • Report that in their neighborhood there are A lot of safe cycling and pedestrian crossings No problems with traffic safety Clean strees More strees No ugly buildings • Compared to persons who live in car-oriented zone: And who have more than 10 km distance to work 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas Henkilöt, jotka asuivat jalankulkuvyöhykkeellä kokivat että heidän lähiympäristössä: Mäki-Opas T et al 2016, unpublished
 • 32. The role of neighborhood safety and leisure- time / commuting physical activity, in Finland 25.4.2016 Ref: Mäki-Opas ym. 2016, Health 2011, preliminary results 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2 Safety Crime A lot of road crossings Cycling and walking is safe Enjoyable neighborhood Unclean neighborhood A lot of trees Well maintained cycling and pedestrian… Ugly neighborhood Leisure-time physical activity Commuting physical activity BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas