SlideShare a Scribd company logo
Miksi opiskelijat plagioivat? –
 yliopisto-opetuksen keinot
   puuttua plagiointiin
       Pauliina Kupila & Erika Löfström
          SULOP-seminaari 8.3.2012   Kupila & Löfström          www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  1
Plagiaatintunnistusjärjestelmä ja
Helsingin yliopisto
• Ennen pilottia kyselyjä tiedekunnilta ja opettajilta
• Pilotti helmi-joulukuu 2011
   • testattiin kahden eri järjestelmän (Turnitin ja Urkund)
    käytettävyyttä ja soveltuvuutta yliopistoon sekä
    plagioinnintarkistamiseen liittyviä prosesseja
   • Yhteensä 36 opettajaa ja 733 opiskelijaa
• Pilotin tulosten perusteella käynnistettiin hankkinnasta
 tarjouskilpailu (päättyi 1.3.2012)
• Tavoitteena, että PTJ on HY:ssä käytössä lukuvuoden
 2012-2013 alusta
• Lisätietoja pilotista:
 http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/


Kupila & Löfström             www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  2
Plagioinnin muotoja

• Toisen työn esittäminen omanaan, siten että alkuperäinen
 tekijä on antanut tähän luvan
• Toisen työn kopiointi ja esittäminen sellaisenaan tai vain
 vähän muokattuna omana työnä ilman viittausta
 alkuperäiseen lähteeseen
• Tekstin sanantarkka toistaminen lähdemerkinnän
 kanssa, mutta ilman lainausmerkkejä
• Sanasta sanaan käännös ilman asianmukaisia lainaus- ja
 lähdemerkintöjä
• Omien tekstien toistaminen ilman asianmukaisia lainaus- ja
 lähdemerkintöjä

                       (Walker, 2010)


Kupila & Löfström         www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  3
Plagioinnin indikaattorit
 (Kupila & Löfström 2011)

1. Ristiriitaisuudet ja virheet tekstissä
    • Esim. ”liian hyvää tekstiä”, sijamuodot vaihtuvat, väärä
     ajallinen/paikallinen konteksti
2. Ristiriita tekstin ja opiskelijan muiden suoritusten välillä
    • Esim. puhuttu ja kirjoitettu kieli ei vastaa
     toisiaan, opintosuoritus ei vastaa aikaisempia
3. Ristiriitaisuudet opiskelijan käytöksessä
    • Esim. tekee työn nopeammin kuin muut, työ tulee
     ”puuntakaa”
4. Muut ”hälytyskellot”
    • Lähdekirjallisuuden käyttö, mikä ei ole saatavissa omasta
     yliopistosta, opettajan oma asiantuntemus aihealueen
     lähteisiin

 http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/plagioinnin-indikaattorit/
 Kupila & Löfström              www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  4
Yhteenvetoa tutkimuksista

• Ilmiö tunnistetaan, mutta omat taidot eivät riitä toimimaan ihanteen
 mukaisesti
  •   Aiheuttaa ristiriitaa, stressiä
  •   Opiskelijat ilmaisevat turhautumista vaikean oppimisprosessin edessä


• Pelkoa syyllistymisestä vilpilliseen toimintaan vahingossa
  •   Plagiointiin liitetyt mielikuvat rangaistuksista ja sanktioista pelottivat opiskelijoita
  •   Ei varaa oppimiseen erehdyksen kautta


•   Huomio plagioinnin välttämisessä
  • Kielteisen toiminnan välttäminen myönteisen oikein toimimisen sijasta
  • Opiskelijat hahmottavat monet tieteellisen kirjoittamisen konventiot normatiivisten
   käskyjen ja kieltojen kautta, harva pohtii näiden taustalla olevia periaatteita
  • Lähdeviittaus lähinnä tekninen seikka, jonka hallitseminen kuitenkin auttaa
   välttämään vahingossa plagioimistaKupila & Löfström                     www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012   5
Tutkimuskysymykset

• Mitkä ovat opettajien ja opiskelijoiden arviot
 plagiointiin johtavista syistä?


• Miten plagiaatintunnistusjärjestelmää käytettiin
 ohjauksen tukena?
Kupila & Löfström         www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  6
Tutkimuksen toteutus

• Verkkokysely lähetettiin PTJ:n pilotissa mukana olleille
 opettajille ja opiskelijoille keväällä ja loppuvuodesta 2011
• Kysely oli strukturoitu sisältäen myös avoimia kysymyksiä
• Kyselyyn vastasi 65 % opettajista (n=30) ja 14 %
 opiskelijoista (n=104)
• Analyysit
 • Faktorianalyysi, T-Testi, varianssianalyysi
 • aineistolähtöinen sisällönanalyysi
    Kupila & Löfström          www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  7
Vastaajien taustatiedot

Tiedekunta            Opiskelijat (f /%)  Opettajat (f / %)
Eläinlääketiet.          24 (23%)       2 (7%)
Käyttäytymistiet.         21 (20%)       6 (20%)
Mat-Lu              23 (22%)       10 (33%)
Oikeustiet.            14 (14%)       3 (10%)
Valtiotiet.            3 (3%)        -
Bio- ja ympäristötiet.      -          1 (3%)
Humanistinen           18 (17%)       2 (7%)
Teologinen            1 (1%)        -
Erillislaitos           -          6 (20%)

       Kupila & Löfström              www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  8
Plagioinnin muodot ja vakavuus
- opiskelijat
• Toisen opiskelijan koko työn tai sen osien esittäminen omanaan
    •    (Erittäin) vakavaa: 100%
• Toisen opiskelijan työn esittäminen omanaan, siten että alkuperäinen tekijä on
 antanut tähän luvan
      •  (Erittäin) vakavaa: 82%
      •  Ei plagiointia / vakavaa / eos: 18%
• Tekstin kopiointi kirjallisesta lähteestä ja sen esittäminen sellaisenaan omana
 työnä ilman viittausta alkuperäiseen lähteeseen
      •    (Erittäin) vakavaa: 98%
      •    Ei vakavaa: 2%
• Tekstin sanantarkka toistaminen lähdemerkinnän kanssa, mutta ilman
 lainausmerkkejä
      •    (Erittäin) vakavaa: 30%
      •    Ei plagiointia / vakavaa / eos: 70%
• Tekstin sanantarkka toistaminen lainausmerkein ja lähdemerkinnän kanssa
      •    Ei plagiointia: 95%
      •    On plagiointia / eos: 5%

Kupila & Löfström                     www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  9
Yleisimmät plagioinnin syyt
  opiskelijoiden ja opettajien arvioiden
  mukaan

Väittämä                           Opiskelijat     Opettajat
                               (ka)        (ka)
1. Tietämättömyys, miten käyttää lähteitä ja viitata     3,64        3,97
niihin asiallisella tavalla
2. Opiskelijat periaatteessa tietävät, miten         3,73        4,20
tieteellistä tekstiä tulisi tuottaa, mutta omat taidot
eivät riitä asioiden ilmaisemiseen …
7. Piittaamattomuus                     3,24        3,57
9. Opiskelijoilla on paljon muita asioita          3,14        3,07
elämässään, esim. perhe, työ, eivätkä siksi ehdi
paneutua kaikkiin opiskelutehtäviin …
  Kupila & Löfström                 www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  10
Erot opiskelijoiden ja opettajien
 näkemyksissä

• Opettajat arvioivat opiskelijoita useammin, että
  • opiskelijat periaatteessa tietävät, miten tieteellistä tekstiä
   tulisi tuottaa, mutta heidän omat taidot eivät siihen riitä
   [t(43,508) = -3,039, p.<.01]
  • opiskelijoiden mielestä plagiointi ei ole vakava asia
   [t(48,846) = -2,913, p.<.01]
  • opiskelijat plagioivat, koska kiinni jäämisen riski on pieni
   [t(59,296) =-2,440, p. <.05]
  • opiskelijoiden mielestä plagioinnista seuraavat
   rangaistukset tai sanktiot ovat vähäiset [t(132) =-4.337,
   p.=.000].
• Kaiken kaikkiaan opettajien ja opiskelijoiden näkemykset
 olivat kuitenkin samansuuntaisetKupila & Löfström             www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  11
Plagioinnin syyt
           Väittämien latautuminen kolmelle faktorille
Väittämät                                      Faktori 1     Faktori 2    Faktori 3
                                          Tietoinen     Tilanne-    Tahaton
                                          plagiointi     sidonnainen   plagiointi
                                                    plagiointi
5. Opiskelijat plagioivat koska kiinni jäämisen riski on pieni suhteessa      0,788
hyötyyn
4. Opiskelijat plagioivat koska muutkin tekevät niin                0,740

6. Plagioinnista seuraavat rangaistukset tai sanktiot ovat vähäiset         0,730

3. Opiskelijoiden mielestä plagiointi ei ole vakava asia              0,652

7. Piittaamattomuus                                 0,466

8. Opiskelijoilla on liikaa opiskeluun liittyviä kirjoitustehtäviä eivätkä ehdi            0,909
tehdä kaikkia kunnolla
9. Opiskelijoilla on paljon muita asioita elämässään, esim.                      0,879
perhe, työ, eivätkä siksi ehdi paneutua kaikkiin opiskelutehtäviin
kunnolla
1. Tietämättömyys, miten käyttää lähteitä ja viitata niihin asiallisella                        0,827
tavalla
2. Opiskelijat periaatteessa tietävät miten tieteellistä tekstiä tulisi                        0,765
tuottaa, mutta omat taidot eivät kuitenkaan riitä, esim. asioiden
ilmaisemiseen omin sanoin
           Kupila & Löfström                      www.helsinki.fi/yliopisto     8.3.2012  12
Pedagogiset implikaatiot
   eli miten puuttua
 plagiointiin opetuksen
    keinoin?


 Kupila & Löfström  www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  13
1. Tilannesidonnaisen plagiointi

• Kun omien opintojen organisointi ja suunnitelmissa pysyminen
 osoittautuu hankalaksi pienet muutokset tai odottamattomat
 tapahtumat / tehtävät tuovat yllättävän suuria haasteita
 opiskelulle
• Syntyy kiusaus plagiointiin     selviytymisstrategia
• Tärkeää keskittyä opiskelutaitojen kehittämiseen ja erilaisten
 voimavarojen ja resurssien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.
• Opetukselliset keinot puuttua
  • opintojen suunnittelu
  • opintojen oikea-aikainen ajoitus
  • riittävien resurssien (henk.koht voimavarat, aika,
   vertaisryhmän tuki) varaaminen


Kupila & Löfström            www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  14
2. Tahaton plagiointi


• Pidettiin yleisimpänä plagioinnin syynä

• Opetukselliset keinot puuttua
  • tieteellisen kirjoittamisen opetus
  • annettava mahdollisuus oman ”kirjoittajaäänen”
   kehittämiselle (mm. Angélil-Carter, 2000).
  • Tärkeää luoda ilmapiiri, jossa oppimiselle on tilaa ilman
   plagiointiin niin usein liitettyä epämääräistä sanktioiden
   ja seuraamusten pelkoa ja ns. plagioinnin välttämisestä
   aiheutuvaa stressiä


Kupila & Löfström           www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  15
3. Tietoinen plagiointi


• Tietoisen plagioinnin taustalla on epäkypsä
 asennoituminen opiskeluun ja opintoihin
• Tutkijat ovat puhuneet voimakkaasti sen puolesta,
 että opiskelijat tulee tutustuttaa eettisiin periaatteisiin
 ja akateemisen rehellisyyden (academic integrity)
 merkitykseen (Gullifer & Tyson 2010)
• Opetukselliset keinot puuttua
 • Kannustaa pohtimaan, millaista on hyvä oppiminen ja
  minkälaiseksi kirjoittajaksi kukin itse haluaisi kehittyä.
 • Keskustella opintojen mahdollisimman varhaisessa
  vaiheessa siitä, mitä on yliopisto-opiskelu ja minkälaista
  oppimista niillä tavoitellaan.


Kupila & Löfström          www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  16
Voisiko plagiaatintunnistus-
järjestelmä tukea opetusta ja
     oppimista?

 Laadullisen analyysin tuloksia

  Kupila & Löfström  www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  17
Käytettiinkö järjestelmää
     ohjauksen apuvälineenä? Miten?

Opiskelijat (n=53)
• Opiskelijat eivät yleisesti ottaen tunnistaneet, että
 järjestelmää olisi käytetty ohjaavassa
 merkityksessä (f=41)
• Palaute: Käsittely ryhmässä (f=3) tai yksilöllisesti
 (f=6)
• Kirjoittamisen ohjaus (f=1)
• Järjestelmän käyttö vaikutti oppimiselle
 asetettuihin tavoitteisiin (f=1)
• Tulos vaikutti oppimisen arviointiin (f=1)

   Kupila & Löfström        www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  18
Opiskelijoiden ajatuksia PTJ:n
     ohjauksellisesta käytöstä
”Ohjaajan kanssa käytiin    ”Kerran katsottiin yhdessä mitä
järjestelmän antama      ohjelma oli löytänyt. Tulokset oli
palaute läpi ja ryhmän     pääosin 0% joten varsinaisena
yhteinen tavoite oli, että   apuvälineenä se ei toiminut.
lopulliset työt olisivat    Olisi hyvä jos opiskelija voisi itse
”puhtaita”.          omalla ajallaan tarkastella oman
                tekstinsä tunnistustulosta. ”

”Tulokset sai viikon päästä,
jonka jälkeen pystyi        ”Sain opettajalta
tekemään vielä muutoksia.      viestin, jossa kerrottiin
Tarkkoja kohtia en         plagiaattiprosentti ja että
kuitenkaan saanut tietooni,     se oli riittävän alhainen.”
vain prosenttimäärän, mikä
sinänsä oli vähän ikävää.”

     Kupila & Löfström        www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  19
Käytitkö järjestelmää ohjauksen
       apuvälineenä? Miten?

Opettajat (n=23)
• Oli käyttänyt plagiaatintunnistamisjärjestelmää tai
 sen tuottamia raportteja ohjauksen tukena (f=10)
• Ohjauksen muotoja
  • palautteen antaminen lähteiden käytöstä
  • ohjeita tai ehdotuksia tekstien muokkaamiseen
  • kommentointityökalun käyttö ja
   palautekeskustelut
• Ei ollut käyttänyt ohjauksessa (f=13), ainoastaan
 tarkistusmielessä
    Kupila & Löfström       www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  20
Opettajien ajatuksia PTJ:n
  ohjauksellisesta käytöstä
Opiskelija sai palautetta     ”Kyllä. Käytimme työkalua
omasta pro gradu –        väliversion kanssa. Käytin
tutkielmansa           myös tuota
käsikirjoituksesta, oliko     kommentointityökalua, jok
siinä liian lähellä        a oli minusta aika toimiva.
alkuperäistä olevaa        Opiskelijatkin näkivät
tekstiä ja ohjeita        miten työkalu toimii.”
korjaamiseen”.

                      ”Tunnistin yhden
 ”Gradujen käsikirjoituksia         opiskelijan, joka ei
 tarkistettiin ja keskusteltiin       riittävästi
 niiden perusteella             prosessoinut
 tieteellisen kirjoittamisen        lähteiden tekstiä
 periaatteista               omakseen. Annoin
 seminaarissa.”               kirjoitusohjeita.”
  Kupila & Löfström        www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  21
Johtopäätökset

• Plagiaatintunnistamisjärjestelmää käytettiin melko vähän
 oppimisen ohjauksen välineenä. Suurin osa opettajista
 hyödynsi järjestelmää vain töiden tarkistamiseen
• Jotta järjestelmä tukisi tieteellisen kirjoittamisen taitoja,
 olisi hyvä, että opiskelija näkee itse raportin ja että
 tuloksista keskustellaan opettajan kanssa
• Tilannesidonnaista plagiointia järjestelmän käyttö varmasti
 vähentää, mutta lisäksi tarvitaan ajanhallinnan taitojen ja
 opiskelustrategioiden kehittämistä
• Tietoiseen plagiointiin syyllistyvää opiskelijaa järjestelmä
 saattaa hillitä. Järjestelmä ehkä nähdään ikävänä kiusana,
 jolloin tärkeää olisi käynnistää keskustelua yliopisto-
 oppimisen tavoitteista


Kupila & Löfström          www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  22
KIITOS - Kysymyksiä &
    kommentteja

Copy from one, it's
plagiarism; copy from
two, it's research.
(Wilson Mizner 1876 -
1933)
              Shoplifting – “I’m using
              Turnitin, so I don’t have to
              watch out for plagiarists.”
              (Harrington, D., 2011)
    Kupila & Löfström        www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  23
Lähteet

•  Abasi, A.R. & Graves, B. (2008). Academic literacy and plagiarism: conversations with
  international graduate students and disciplinary professors. Journal of English for
  Academic Purposes, 7, 221-233.
•  Angélil-Carter, S. (2000). Stolen Language? Plagiarism in Writing. London: Pearson
  Education.
•  Breen, L. & Maassen, M. (2005). Reducing the incidence of plagiarism in an undergraduate
  course: the role of education. Issues in Educational Research, 15(1), 1-16.
•  Gullifer, J. & Tyson, G.A. (2010). Exploring university students’ perceptions of plagiarism: a
  focus group study. Studies in Higher Education, 35(4), 463-481.
•  Harrington, D. (Moral) Hazards of Scanning for Plagiarists: Evidence from Shoplifting
  http://davideharrington.com/?p=594 viitattu 29.2.2012
•  Kupila, P. & Löfström, E. (2011). Plagioinnin indikaattorit
  http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/plagioinnin-indikaattorit/
•  Laird, E. 2001. We all pay for internet plagiarism. Chronicle of Higher Education, July
  13, 47(44), p B5.
•  Löfström, E., (2011) “Does plagiarism mean anything? LOL” Students’ conceptions of
  writing and citing. Journal of Academic Ethics, 9, 257-275.
•  Sutherland-Smith, W. 2005. Pandora’ box: academic perceptions of student plagiarism in
  writing. Journal of English for Academic Purposes, 4, 83-95.
•  Walker, J. (2010). Measuring plagiarism: researching what students do, not what they say
  they do. Studies in Higher Education, 35(1), 41-59.
   Kupila & Löfström                     www.helsinki.fi/yliopisto  8.3.2012  24

More Related Content

Similar to Miksi opiskelijat plagioivat? yliopisto-opetuksen keinot puuttua siihen

Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Jari Laru
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Matleena Laakso
 
Ainerajat ylittävä oppiminen - POPS2014 & LOPS2016, Rovaniemi 15.9.2015
Ainerajat ylittävä oppiminen - POPS2014 & LOPS2016, Rovaniemi 15.9.2015Ainerajat ylittävä oppiminen - POPS2014 & LOPS2016, Rovaniemi 15.9.2015
Ainerajat ylittävä oppiminen - POPS2014 & LOPS2016, Rovaniemi 15.9.2015
Aki Luostarinen
 
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Matleena Laakso
 
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Henriikka Vartiainen
 
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 opKemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Johannes Pernaa
 
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eamkhanke
 
Etäopetuksen pedagogiikkaa
Etäopetuksen pedagogiikkaaEtäopetuksen pedagogiikkaa
Etäopetuksen pedagogiikkaa
Harto Pönkä
 
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamisetOPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
Hannu Linturi
 
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminenLuentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen
Ilkka Kukkonen
 
Lunttaa luvalla opit
Lunttaa luvalla opitLunttaa luvalla opit
Lunttaa luvalla opit
eviherva
 
Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013
Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013 Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013
Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013 Maija-Leena Kukkonen
 
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessaLuentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Ilkka Kukkonen
 
Johdanto HY-koulutus
Johdanto HY-koulutusJohdanto HY-koulutus
Johdanto HY-koulutus
Henriikka Vartiainen
 

Similar to Miksi opiskelijat plagioivat? yliopisto-opetuksen keinot puuttua siihen (20)

Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Ainerajat ylittävä oppiminen - POPS2014 & LOPS2016, Rovaniemi 15.9.2015
Ainerajat ylittävä oppiminen - POPS2014 & LOPS2016, Rovaniemi 15.9.2015Ainerajat ylittävä oppiminen - POPS2014 & LOPS2016, Rovaniemi 15.9.2015
Ainerajat ylittävä oppiminen - POPS2014 & LOPS2016, Rovaniemi 15.9.2015
 
Oph12092013
Oph12092013Oph12092013
Oph12092013
 
Miika keijonen levi 2
Miika keijonen levi 2Miika keijonen levi 2
Miika keijonen levi 2
 
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
 
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
 
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 opKemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
 
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
 
2011 ahot korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta
2011 ahot korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta2011 ahot korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta
2011 ahot korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta
 
Etäopetuksen pedagogiikkaa
Etäopetuksen pedagogiikkaaEtäopetuksen pedagogiikkaa
Etäopetuksen pedagogiikkaa
 
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamisetOPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
 
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminenLuentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen
 
Lunttaa luvalla opit
Lunttaa luvalla opitLunttaa luvalla opit
Lunttaa luvalla opit
 
Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013
Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013 Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013
Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013
 
2011 poliisiammattikorkeakoulu
2011 poliisiammattikorkeakoulu2011 poliisiammattikorkeakoulu
2011 poliisiammattikorkeakoulu
 
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessaLuentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
 
Johdanto HY-koulutus
Johdanto HY-koulutusJohdanto HY-koulutus
Johdanto HY-koulutus
 

More from Pauliina Kupila

Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...
Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...
Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...
Pauliina Kupila
 
Miten me teimme_sen_uef_041215
Miten me teimme_sen_uef_041215Miten me teimme_sen_uef_041215
Miten me teimme_sen_uef_041215
Pauliina Kupila
 
Pedaforum 2015 kupila_lehtonen
Pedaforum 2015 kupila_lehtonenPedaforum 2015 kupila_lehtonen
Pedaforum 2015 kupila_lehtonen
Pauliina Kupila
 
Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015
Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015
Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015
Pauliina Kupila
 
Lahitapaaminen 181111
Lahitapaaminen 181111Lahitapaaminen 181111
Lahitapaaminen 181111
Pauliina Kupila
 
Avoimen ypeda 081210
Avoimen ypeda 081210Avoimen ypeda 081210
Avoimen ypeda 081210
Pauliina Kupila
 
Ryhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessa
Ryhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessaRyhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessa
Ryhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessaPauliina Kupila
 
Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110
Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110
Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110Pauliina Kupila
 
Lahitapaaminen 261010
Lahitapaaminen 261010Lahitapaaminen 261010
Lahitapaaminen 261010
Pauliina Kupila
 
Esimerkit tavoitteista oppimiseksi
Esimerkit tavoitteista oppimiseksiEsimerkit tavoitteista oppimiseksi
Esimerkit tavoitteista oppimiseksi
Pauliina Kupila
 
Yhteenveto pedag kasikirjoitus
Yhteenveto pedag kasikirjoitusYhteenveto pedag kasikirjoitus
Yhteenveto pedag kasikirjoitus
Pauliina Kupila
 

More from Pauliina Kupila (15)

Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...
Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...
Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...
 
Miten me teimme_sen_uef_041215
Miten me teimme_sen_uef_041215Miten me teimme_sen_uef_041215
Miten me teimme_sen_uef_041215
 
Pedaforum 2015 kupila_lehtonen
Pedaforum 2015 kupila_lehtonenPedaforum 2015 kupila_lehtonen
Pedaforum 2015 kupila_lehtonen
 
Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015
Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015
Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015
 
Lahitapaaminen 181111
Lahitapaaminen 181111Lahitapaaminen 181111
Lahitapaaminen 181111
 
Avoimen ypeda 14122010
Avoimen ypeda 14122010Avoimen ypeda 14122010
Avoimen ypeda 14122010
 
Avoimen ypeda 081210
Avoimen ypeda 081210Avoimen ypeda 081210
Avoimen ypeda 081210
 
Lahitapaaminen 081210
Lahitapaaminen 081210Lahitapaaminen 081210
Lahitapaaminen 081210
 
Ryhmaohjaus 2 ryhmä_3
Ryhmaohjaus 2 ryhmä_3Ryhmaohjaus 2 ryhmä_3
Ryhmaohjaus 2 ryhmä_3
 
Ryhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessa
Ryhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessaRyhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessa
Ryhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessa
 
Lahitapaaminen 181110
Lahitapaaminen 181110Lahitapaaminen 181110
Lahitapaaminen 181110
 
Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110
Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110
Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110
 
Lahitapaaminen 261010
Lahitapaaminen 261010Lahitapaaminen 261010
Lahitapaaminen 261010
 
Esimerkit tavoitteista oppimiseksi
Esimerkit tavoitteista oppimiseksiEsimerkit tavoitteista oppimiseksi
Esimerkit tavoitteista oppimiseksi
 
Yhteenveto pedag kasikirjoitus
Yhteenveto pedag kasikirjoitusYhteenveto pedag kasikirjoitus
Yhteenveto pedag kasikirjoitus
 

Miksi opiskelijat plagioivat? yliopisto-opetuksen keinot puuttua siihen

 • 1. Miksi opiskelijat plagioivat? – yliopisto-opetuksen keinot puuttua plagiointiin Pauliina Kupila & Erika Löfström SULOP-seminaari 8.3.2012 Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 1
 • 2. Plagiaatintunnistusjärjestelmä ja Helsingin yliopisto • Ennen pilottia kyselyjä tiedekunnilta ja opettajilta • Pilotti helmi-joulukuu 2011 • testattiin kahden eri järjestelmän (Turnitin ja Urkund) käytettävyyttä ja soveltuvuutta yliopistoon sekä plagioinnintarkistamiseen liittyviä prosesseja • Yhteensä 36 opettajaa ja 733 opiskelijaa • Pilotin tulosten perusteella käynnistettiin hankkinnasta tarjouskilpailu (päättyi 1.3.2012) • Tavoitteena, että PTJ on HY:ssä käytössä lukuvuoden 2012-2013 alusta • Lisätietoja pilotista: http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/ Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 2
 • 3. Plagioinnin muotoja • Toisen työn esittäminen omanaan, siten että alkuperäinen tekijä on antanut tähän luvan • Toisen työn kopiointi ja esittäminen sellaisenaan tai vain vähän muokattuna omana työnä ilman viittausta alkuperäiseen lähteeseen • Tekstin sanantarkka toistaminen lähdemerkinnän kanssa, mutta ilman lainausmerkkejä • Sanasta sanaan käännös ilman asianmukaisia lainaus- ja lähdemerkintöjä • Omien tekstien toistaminen ilman asianmukaisia lainaus- ja lähdemerkintöjä (Walker, 2010) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 3
 • 4. Plagioinnin indikaattorit (Kupila & Löfström 2011) 1. Ristiriitaisuudet ja virheet tekstissä • Esim. ”liian hyvää tekstiä”, sijamuodot vaihtuvat, väärä ajallinen/paikallinen konteksti 2. Ristiriita tekstin ja opiskelijan muiden suoritusten välillä • Esim. puhuttu ja kirjoitettu kieli ei vastaa toisiaan, opintosuoritus ei vastaa aikaisempia 3. Ristiriitaisuudet opiskelijan käytöksessä • Esim. tekee työn nopeammin kuin muut, työ tulee ”puuntakaa” 4. Muut ”hälytyskellot” • Lähdekirjallisuuden käyttö, mikä ei ole saatavissa omasta yliopistosta, opettajan oma asiantuntemus aihealueen lähteisiin http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/plagioinnin-indikaattorit/ Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 4
 • 5. Yhteenvetoa tutkimuksista • Ilmiö tunnistetaan, mutta omat taidot eivät riitä toimimaan ihanteen mukaisesti • Aiheuttaa ristiriitaa, stressiä • Opiskelijat ilmaisevat turhautumista vaikean oppimisprosessin edessä • Pelkoa syyllistymisestä vilpilliseen toimintaan vahingossa • Plagiointiin liitetyt mielikuvat rangaistuksista ja sanktioista pelottivat opiskelijoita • Ei varaa oppimiseen erehdyksen kautta • Huomio plagioinnin välttämisessä • Kielteisen toiminnan välttäminen myönteisen oikein toimimisen sijasta • Opiskelijat hahmottavat monet tieteellisen kirjoittamisen konventiot normatiivisten käskyjen ja kieltojen kautta, harva pohtii näiden taustalla olevia periaatteita • Lähdeviittaus lähinnä tekninen seikka, jonka hallitseminen kuitenkin auttaa välttämään vahingossa plagioimista Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 5
 • 6. Tutkimuskysymykset • Mitkä ovat opettajien ja opiskelijoiden arviot plagiointiin johtavista syistä? • Miten plagiaatintunnistusjärjestelmää käytettiin ohjauksen tukena? Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 6
 • 7. Tutkimuksen toteutus • Verkkokysely lähetettiin PTJ:n pilotissa mukana olleille opettajille ja opiskelijoille keväällä ja loppuvuodesta 2011 • Kysely oli strukturoitu sisältäen myös avoimia kysymyksiä • Kyselyyn vastasi 65 % opettajista (n=30) ja 14 % opiskelijoista (n=104) • Analyysit • Faktorianalyysi, T-Testi, varianssianalyysi • aineistolähtöinen sisällönanalyysi Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 7
 • 8. Vastaajien taustatiedot Tiedekunta Opiskelijat (f /%) Opettajat (f / %) Eläinlääketiet. 24 (23%) 2 (7%) Käyttäytymistiet. 21 (20%) 6 (20%) Mat-Lu 23 (22%) 10 (33%) Oikeustiet. 14 (14%) 3 (10%) Valtiotiet. 3 (3%) - Bio- ja ympäristötiet. - 1 (3%) Humanistinen 18 (17%) 2 (7%) Teologinen 1 (1%) - Erillislaitos - 6 (20%) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 8
 • 9. Plagioinnin muodot ja vakavuus - opiskelijat • Toisen opiskelijan koko työn tai sen osien esittäminen omanaan • (Erittäin) vakavaa: 100% • Toisen opiskelijan työn esittäminen omanaan, siten että alkuperäinen tekijä on antanut tähän luvan • (Erittäin) vakavaa: 82% • Ei plagiointia / vakavaa / eos: 18% • Tekstin kopiointi kirjallisesta lähteestä ja sen esittäminen sellaisenaan omana työnä ilman viittausta alkuperäiseen lähteeseen • (Erittäin) vakavaa: 98% • Ei vakavaa: 2% • Tekstin sanantarkka toistaminen lähdemerkinnän kanssa, mutta ilman lainausmerkkejä • (Erittäin) vakavaa: 30% • Ei plagiointia / vakavaa / eos: 70% • Tekstin sanantarkka toistaminen lainausmerkein ja lähdemerkinnän kanssa • Ei plagiointia: 95% • On plagiointia / eos: 5% Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 9
 • 10. Yleisimmät plagioinnin syyt opiskelijoiden ja opettajien arvioiden mukaan Väittämä Opiskelijat Opettajat (ka) (ka) 1. Tietämättömyys, miten käyttää lähteitä ja viitata 3,64 3,97 niihin asiallisella tavalla 2. Opiskelijat periaatteessa tietävät, miten 3,73 4,20 tieteellistä tekstiä tulisi tuottaa, mutta omat taidot eivät riitä asioiden ilmaisemiseen … 7. Piittaamattomuus 3,24 3,57 9. Opiskelijoilla on paljon muita asioita 3,14 3,07 elämässään, esim. perhe, työ, eivätkä siksi ehdi paneutua kaikkiin opiskelutehtäviin … Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 10
 • 11. Erot opiskelijoiden ja opettajien näkemyksissä • Opettajat arvioivat opiskelijoita useammin, että • opiskelijat periaatteessa tietävät, miten tieteellistä tekstiä tulisi tuottaa, mutta heidän omat taidot eivät siihen riitä [t(43,508) = -3,039, p.<.01] • opiskelijoiden mielestä plagiointi ei ole vakava asia [t(48,846) = -2,913, p.<.01] • opiskelijat plagioivat, koska kiinni jäämisen riski on pieni [t(59,296) =-2,440, p. <.05] • opiskelijoiden mielestä plagioinnista seuraavat rangaistukset tai sanktiot ovat vähäiset [t(132) =-4.337, p.=.000]. • Kaiken kaikkiaan opettajien ja opiskelijoiden näkemykset olivat kuitenkin samansuuntaiset Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 11
 • 12. Plagioinnin syyt Väittämien latautuminen kolmelle faktorille Väittämät Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 Tietoinen Tilanne- Tahaton plagiointi sidonnainen plagiointi plagiointi 5. Opiskelijat plagioivat koska kiinni jäämisen riski on pieni suhteessa 0,788 hyötyyn 4. Opiskelijat plagioivat koska muutkin tekevät niin 0,740 6. Plagioinnista seuraavat rangaistukset tai sanktiot ovat vähäiset 0,730 3. Opiskelijoiden mielestä plagiointi ei ole vakava asia 0,652 7. Piittaamattomuus 0,466 8. Opiskelijoilla on liikaa opiskeluun liittyviä kirjoitustehtäviä eivätkä ehdi 0,909 tehdä kaikkia kunnolla 9. Opiskelijoilla on paljon muita asioita elämässään, esim. 0,879 perhe, työ, eivätkä siksi ehdi paneutua kaikkiin opiskelutehtäviin kunnolla 1. Tietämättömyys, miten käyttää lähteitä ja viitata niihin asiallisella 0,827 tavalla 2. Opiskelijat periaatteessa tietävät miten tieteellistä tekstiä tulisi 0,765 tuottaa, mutta omat taidot eivät kuitenkaan riitä, esim. asioiden ilmaisemiseen omin sanoin Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 12
 • 13. Pedagogiset implikaatiot eli miten puuttua plagiointiin opetuksen keinoin? Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 13
 • 14. 1. Tilannesidonnaisen plagiointi • Kun omien opintojen organisointi ja suunnitelmissa pysyminen osoittautuu hankalaksi pienet muutokset tai odottamattomat tapahtumat / tehtävät tuovat yllättävän suuria haasteita opiskelulle • Syntyy kiusaus plagiointiin selviytymisstrategia • Tärkeää keskittyä opiskelutaitojen kehittämiseen ja erilaisten voimavarojen ja resurssien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. • Opetukselliset keinot puuttua • opintojen suunnittelu • opintojen oikea-aikainen ajoitus • riittävien resurssien (henk.koht voimavarat, aika, vertaisryhmän tuki) varaaminen Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 14
 • 15. 2. Tahaton plagiointi • Pidettiin yleisimpänä plagioinnin syynä • Opetukselliset keinot puuttua • tieteellisen kirjoittamisen opetus • annettava mahdollisuus oman ”kirjoittajaäänen” kehittämiselle (mm. Angélil-Carter, 2000). • Tärkeää luoda ilmapiiri, jossa oppimiselle on tilaa ilman plagiointiin niin usein liitettyä epämääräistä sanktioiden ja seuraamusten pelkoa ja ns. plagioinnin välttämisestä aiheutuvaa stressiä Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 15
 • 16. 3. Tietoinen plagiointi • Tietoisen plagioinnin taustalla on epäkypsä asennoituminen opiskeluun ja opintoihin • Tutkijat ovat puhuneet voimakkaasti sen puolesta, että opiskelijat tulee tutustuttaa eettisiin periaatteisiin ja akateemisen rehellisyyden (academic integrity) merkitykseen (Gullifer & Tyson 2010) • Opetukselliset keinot puuttua • Kannustaa pohtimaan, millaista on hyvä oppiminen ja minkälaiseksi kirjoittajaksi kukin itse haluaisi kehittyä. • Keskustella opintojen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa siitä, mitä on yliopisto-opiskelu ja minkälaista oppimista niillä tavoitellaan. Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 16
 • 17. Voisiko plagiaatintunnistus- järjestelmä tukea opetusta ja oppimista? Laadullisen analyysin tuloksia Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 17
 • 18. Käytettiinkö järjestelmää ohjauksen apuvälineenä? Miten? Opiskelijat (n=53) • Opiskelijat eivät yleisesti ottaen tunnistaneet, että järjestelmää olisi käytetty ohjaavassa merkityksessä (f=41) • Palaute: Käsittely ryhmässä (f=3) tai yksilöllisesti (f=6) • Kirjoittamisen ohjaus (f=1) • Järjestelmän käyttö vaikutti oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin (f=1) • Tulos vaikutti oppimisen arviointiin (f=1) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 18
 • 19. Opiskelijoiden ajatuksia PTJ:n ohjauksellisesta käytöstä ”Ohjaajan kanssa käytiin ”Kerran katsottiin yhdessä mitä järjestelmän antama ohjelma oli löytänyt. Tulokset oli palaute läpi ja ryhmän pääosin 0% joten varsinaisena yhteinen tavoite oli, että apuvälineenä se ei toiminut. lopulliset työt olisivat Olisi hyvä jos opiskelija voisi itse ”puhtaita”. omalla ajallaan tarkastella oman tekstinsä tunnistustulosta. ” ”Tulokset sai viikon päästä, jonka jälkeen pystyi ”Sain opettajalta tekemään vielä muutoksia. viestin, jossa kerrottiin Tarkkoja kohtia en plagiaattiprosentti ja että kuitenkaan saanut tietooni, se oli riittävän alhainen.” vain prosenttimäärän, mikä sinänsä oli vähän ikävää.” Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 19
 • 20. Käytitkö järjestelmää ohjauksen apuvälineenä? Miten? Opettajat (n=23) • Oli käyttänyt plagiaatintunnistamisjärjestelmää tai sen tuottamia raportteja ohjauksen tukena (f=10) • Ohjauksen muotoja • palautteen antaminen lähteiden käytöstä • ohjeita tai ehdotuksia tekstien muokkaamiseen • kommentointityökalun käyttö ja palautekeskustelut • Ei ollut käyttänyt ohjauksessa (f=13), ainoastaan tarkistusmielessä Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 20
 • 21. Opettajien ajatuksia PTJ:n ohjauksellisesta käytöstä Opiskelija sai palautetta ”Kyllä. Käytimme työkalua omasta pro gradu – väliversion kanssa. Käytin tutkielmansa myös tuota käsikirjoituksesta, oliko kommentointityökalua, jok siinä liian lähellä a oli minusta aika toimiva. alkuperäistä olevaa Opiskelijatkin näkivät tekstiä ja ohjeita miten työkalu toimii.” korjaamiseen”. ”Tunnistin yhden ”Gradujen käsikirjoituksia opiskelijan, joka ei tarkistettiin ja keskusteltiin riittävästi niiden perusteella prosessoinut tieteellisen kirjoittamisen lähteiden tekstiä periaatteista omakseen. Annoin seminaarissa.” kirjoitusohjeita.” Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 21
 • 22. Johtopäätökset • Plagiaatintunnistamisjärjestelmää käytettiin melko vähän oppimisen ohjauksen välineenä. Suurin osa opettajista hyödynsi järjestelmää vain töiden tarkistamiseen • Jotta järjestelmä tukisi tieteellisen kirjoittamisen taitoja, olisi hyvä, että opiskelija näkee itse raportin ja että tuloksista keskustellaan opettajan kanssa • Tilannesidonnaista plagiointia järjestelmän käyttö varmasti vähentää, mutta lisäksi tarvitaan ajanhallinnan taitojen ja opiskelustrategioiden kehittämistä • Tietoiseen plagiointiin syyllistyvää opiskelijaa järjestelmä saattaa hillitä. Järjestelmä ehkä nähdään ikävänä kiusana, jolloin tärkeää olisi käynnistää keskustelua yliopisto- oppimisen tavoitteista Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 22
 • 23. KIITOS - Kysymyksiä & kommentteja Copy from one, it's plagiarism; copy from two, it's research. (Wilson Mizner 1876 - 1933) Shoplifting – “I’m using Turnitin, so I don’t have to watch out for plagiarists.” (Harrington, D., 2011) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 23
 • 24. Lähteet • Abasi, A.R. & Graves, B. (2008). Academic literacy and plagiarism: conversations with international graduate students and disciplinary professors. Journal of English for Academic Purposes, 7, 221-233. • Angélil-Carter, S. (2000). Stolen Language? Plagiarism in Writing. London: Pearson Education. • Breen, L. & Maassen, M. (2005). Reducing the incidence of plagiarism in an undergraduate course: the role of education. Issues in Educational Research, 15(1), 1-16. • Gullifer, J. & Tyson, G.A. (2010). Exploring university students’ perceptions of plagiarism: a focus group study. Studies in Higher Education, 35(4), 463-481. • Harrington, D. (Moral) Hazards of Scanning for Plagiarists: Evidence from Shoplifting http://davideharrington.com/?p=594 viitattu 29.2.2012 • Kupila, P. & Löfström, E. (2011). Plagioinnin indikaattorit http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/plagioinnin-indikaattorit/ • Laird, E. 2001. We all pay for internet plagiarism. Chronicle of Higher Education, July 13, 47(44), p B5. • Löfström, E., (2011) “Does plagiarism mean anything? LOL” Students’ conceptions of writing and citing. Journal of Academic Ethics, 9, 257-275. • Sutherland-Smith, W. 2005. Pandora’ box: academic perceptions of student plagiarism in writing. Journal of English for Academic Purposes, 4, 83-95. • Walker, J. (2010). Measuring plagiarism: researching what students do, not what they say they do. Studies in Higher Education, 35(1), 41-59. Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 24

Editor's Notes

 1. 1) Ristiriitaisuudet ja virheet tekstissäOpiskelijan tekstin laatu on epätasaista, välillä ”liian hyvää” kieltä ja välillä töksähtelevää tai kieliopillisesti ”liian sujuvaa” tekstiä (tekstistä kuultaa läpi kielenhuolto) (Sutherland-Smith 2005)Kontekstiin sopimattoman sanaston käyttäminen (Sutherland-Smith 2005)Väärä ajallinen, paikallinen tms. konteksti. Esim. tekstissä viitataan “tähän valtioon” ja tarkoitetaan Yhdysvaltoja, vaikka kirjoitelma on HY:ssä tehty tai tekstissä viitataan Muammar Gaddafiin kuin hän olisi edelleen elossa)Tekstissä olevat sijamuodot vaihtuvat, esim. passiivissa tai minämuodossa kirjoitettu teksti onkin yhtäkkiä me-muodossa.Poikkeavuuksia/virheitä viittauksissa esim. samat virheet toistuvat kuin alkuperäisessä tekstissä2) Ristiriita tekstin ja opiskelijan muiden suoritusten välilläOpiskelijan kielenkäyttö on erilaista kuin kirjoitettu teksti esim. puhuttu (englannin)kieli ja kirjoitettu kieli eivät vastaa toisiaan, tai opiskelija käyttää sofistikoitunutta sanastoa ja ilmaisuja sujuvasti tekstissä, mutta ei ikinä puhuessaan (Sutherland-Smith 2005)Opintosuorituksen taso poikkeaa opiskelijan aikaisemmin esittämästäTeksti osoittaa kypsyyttä tai kokemusta, jota nuorelta tai aloittelevalta henkilöltä ei voida odottaa (Laird 2011)3) Ristiriitaisuudet opiskelijan käytöksessä Aikataulu: opiskelija tekee työnsä nopeammin kuin muut ts. muut vasta aloittelee ja toinen jo palauttaa valmista tekstiäOpiskelijan työ tulee ”puun takaa” ts. opiskelija ei ole ottanut yhteyttä pitkään aikaa toimittaa yhtä äkkiä valmiin työn4) Muita ”hälytyskelloja”Opettajan oma asiantuntijuus ko. aihealueen lähteisiin auttaa tunnistamaan muilta otetun tekstinSellaisen lähdekirjallisuuden käyttö, jota ei ole saatavissa (HY:n) kirjastosta, Google Scholarista tms.Lähteet:Sutherland-Smith, W. 2005. Pandora’ box: academicperceptions of studentplagiarism in writing. Journal of English for AcademicPurposes, 4, 83-95.Laird, E. 2001. Weallpay for internetplagiarism. Chronicle of HigherEducation, July 13, 47(44), p B5.
 2. Poistettu 1 opettaja ja 3 opiskelijaa jotka eivät antaneet lupaa vastaustensa käyttämiseen
 3. Jos luku on yli 0,4 väittämän latautumisen arvo kuuluu samaan ryppääseen
 4. Wilson Mizner (May 19, 1876, Benicia, California - April 3, 1933, Los Angeles, California) was an American playwright, raconteur, and entrepreneur. His best-known plays are The Deep Purple, produced in 1910, and The Greyhound, produced in 1912.http://en.wikipedia.org/wiki/Wilson_Mizner (viitattu 7.9.2011)