SlideShare a Scribd company logo
Mezop.2013
MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
SÜMERLER
BABİLLİLER
ASURLULAR
ELAMLILAR
AKADLAR
Mezop.2013
Mezop.2013
BEREKETLİ HİLAL
Mezop.2013
Mezopotamya, Dicle ve Fırat
Nehirlerinin arasındadır...
Tarih boyunca istilaya uğramış
bir bölgedir.
• Taş az
• Verimli toprak
• Güçlü ordular
• Nehirler nedeniyle su
setleri
• Bulutsuz gökyüzü
• Dünyanın ilkleri!!!
Mezop.2013
SÜMEROLOG
Muazzez İlmiye Çığ
*20 Haziran 1914,
Bursa
*
Mezop.2013
İstanbul Eski Şark Eserleri
Müzesi Çiviyazılı Belgeler
Arşivine uzman olarak atandı.
Aynı yıl Kemal Çığ ile
evlenmişti. Müzede çalıştığı 31
yıl boyunca meslektaşı Hatice
Kızılay ve Dr. F. R. Kraus ile
birlikte müzenin deposunda
bulunan Sümer, Akad ve Hitit
dillerinde yazılmış on binlerce
tableti temizleyip,
sınıflandırıp numaralandırdı,
74.000 tabletten oluşan çivi
yazılı belgeler arşivini
oluşturdu, 3.000 tabletin
kopyasını yapıp katalog
halinde yayımladı.
Mezop.2013
Mezop.2013
Mezop.2013

Birbirinden bağımsız SİTE denilen

şehir devletleri halinde yaşadılar. En
önemli şehirleri; Ur, Uruk, Lagaş'tır.

Bu şehir devletleri ENSİ veya PATESİ

denilen Rahip-krallar tarafından
yönetiliyordu.
Mezop.2013
Çok tanrılı inanca sahip
Sümerlerin
tapınaklarına ZİGGURAT
denirdi.
Günümüz Uygarlığının temeli olan yazıyı (ÇİVİ YAZISI) ilk kez Sümerler

bulmuştur.(MÖ. 3500)

Tarihte İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu

özellikleri ile Sümerlere dünyadaki ilk Hukuk devleti diyebiliriz.

NOT: Lagaş Kralı URUKAGİNA tarafından oluşturulan ilk yazılı kanunlar "fidye

ve bedel" sistemine dayanıyordu.
Mezop.2013
Mezop.2013
Mezop.2013
Sümerlerin en önemli edebiyat eserleri; Gılgamış
Destanı, Yaradılış Destanı ve Tufan Hikayesi'dir.

Gılgamış Destanı, tarihin en eski yazılı destanının adı olup, 12 kil tablete Akad çivi yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün anlatıldığı
destan aynı zamanda Nuh Tufanı'nın daha eski sürümünü de barındırmaktadır. Gılgamış, en yakın dostu Enkidu'nun ölümünün ardından giriştiği ölümsüzlüğe ulaşma
çabasının nâfile olduğunu ve Tanrı Enlil’in öğütleriyle, insanın ancak büyük bir ad bırakmakla ölümsüzlüğe erişebileceğini kabul etmiştir.
Zigguratlar yedi katlı olup toplam üç

ana bölümden oluşur. İlk katlar erzak
deposu,orta katlar okul ve tapınak,son
katlar ise rasathane olarak
kullanılmıştır. Yazının icadı serüveni
bu tapınaklara dayanır.

Mezopotamya'da evler ve

tapınaklar,taş az olduğundan kerpiç ve
tuğladan yapılmıştır. Hem bu
özelliğinden hem de sık sık istilalara
uğradığından bu yapılar günümüze
kadar ulaşmamıştır.
Sümer dini, çoktanrılı bir

dindi. Dünyada, evrende,
doğada görülen, hissedilen
her nesnenin bir Tanrısı
vardı.

Yer, Gök, Hava, Su Tanrıları

yaratıcı, diğerleri yönetici ve
koruyucu Tanrılardı.
Sümerler Matematik ve Geometrinin temellerini atmışlardır.
(Dört işlemi bulmuşlar, dairenin alanını hesaplamışlar, çarpma ve bölme

cetvelleri hazırlamışlardır.)

 Sümerliler astronomide de gelişmişlerdir. Burçları ilk Sümerler bulmuştur ve

günümüze değin gelmiştir.

Doğru bir takvim kullanmışlar, bir ayı 30, bir yılı 360 gün olarak

hesaplamışlardır. Ayrıca güneş saatini icat etmişlerdir.

Dünyada ilk kez ay yılı hesabına dayanan takvimi Sümerliler bulmuşlardır.
Mezop.2013
Mezop.2013
Mezop.2013
Mezop.2013
Kısacası;

Orta Asya kökenlidirler.

M.Ö. 4000 yılında güney Mezopotamya’ya gelmişlerdir.

Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. (Ur, Uruk, Kiş, Lagaş,

Nippur)

Rahip – Kral özelliği görülür.

Çok tanrılı inanç vardır, ahiret inançları zayıftır.

Ziggurat denilen çok katlı, çok amaçlı tapınakları vardır.

M.Ö. 3000 yılında çivi yazısını bulmuş ve tarihi çağları
başlatmışlardır.

Urgakina kanunları tarihte bilinen ilk yazılı kanunlardır.
(Bilinen ilk hukuk devleti Sümerler).

Kanunlar hafiftir ve fidye esası vardır.

Gılgamış, Yaratılış, Tufan gibi dini nitelikli destanları vardır.

Herkes askerdir.

Kalıcı mimari eserleri yoktur.

Astronomi, takvim ve matematikte gelişmiştir.
Mezop.2013
Mezop.2013
BABİLLİLER…(MÖ.2000’LER…MÖ.500’LER…)
Mezop.2013
Mezop.2013
Babiller
İlk "Mutlak Krallık" anlayışı Babil'de ortaya çıkmıştır.
Ünlü kralları HAMMURABİ, ilk ANAYASA olarak bilinen "Hammurabi Kanunlarını"
oluşturdu. (Bu kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagina kanunlarından
yararlanılarak hazırlanmıştır.)
Hammurabi ve Tanrı Şamaş...
Arkeolog Jean Vincent Scheil’in 1901′de Susa, Elam’da

bulduğu (bugünkü Huzistan, İran) ve Fransa’ya taşıdığı
Hammurabi Kanunları’nın yazılı olduğu stel, Louvre
Müzesi’nde sergilenmektedir. Yaklaşık iki metrelik
silindirik bir taşın üstüne çivi yazısı ile yazılmış olan
kanunlar tam 282 maddedir, ancak bu maddelerin 30′u
(madde 66-99) şu anda okunamayacak durumdadır. 13
sayısı uğursuz sayıldığı için 13. madde yazılmamıştır.
HAMMURABİ KANUNLARI...
Bir kimse bir eve girecek delik açarsa, o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve gömülür.
Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malında

göz gezdirip evin sahibinin malını alırsa, kendisi de aynı ateşe atılır.

adam kendisine bir çocuk veren karısından ya da kendisine bir çocuk veren kadından

ayrılmak isterse, o zaman karısına çeyizini geri verir ve çocuklarına baksın diye tarlanın,
bahçenin ve malların bir kısmının kullanım hakkını verir. Çocuklarını büyüttüğü zaman
çocuklara verilenlerden bir parça, oğlanınkine eşit olan bir parça da ona verilir. Ondan sonra
kalbinin erkeği ile evlenebilir.

Bir adam bir kadın alır da bu kadın ona bir kadın hizmetçi verirse ve çocuklarına bakarsa;

ancak, buna rağmen adam başka bir kadın almak isterse ona izin verilmez; bu adam ikinci bir
kadın alamaz.

Bir adam bir çocuğu evlatlık alır ve oğlu olarak ona ismini verirse ve onu besleyip büyütürse,

büyümüş bu çocuk bir daha geri istenemez.
Dönemin en zengin ve güzel şehri
olarak bilinen Babil, Fırat nehrinin
kıyısında kurulmuştu. Ayrıca su
Resimde de görüldüğü gibi fırat
kaynaklarını en yüksek seviyede
Nehri kıyısında kurulmuş olan
kullanabilmek için açtıkları
Babil’de, su kaynaklarından en
kanallardan tarım arazilerine su
yüksek seviyede yararlanabilmek
taşımaktaydılar.
için nehirden şehre ve tarım
arazilerine su taşıyan kanallar
yapılmıştı.
Mezop.2013
Mezop.2013
 Babil’in Asma Bahçeleri Nebuchadnezzar'ın sıla hasreti çeken karısı Amyitis'i

neşelendirmek için yapılmıştı. Amytis, Medes kralının kızıydı ve iki ülkenin
müttefik olması amacıyla Nebuchadnezzar ile evlendirilmişti. Onun geldiği ülke
yeşil, engebeli ve dağlıktı. Mezopotamya'nın bu dümdüz ve sıcak ortamı onu
depresyona itmişti. Kral, karısının sıla hasretini gidermek için onun
memleketinin bir benzerini yapmaya karar verdi. Yapay dağlar ve suların
akacağı büyük teraslar yaptırdı. Babil'in asma bahçelerinin günümüze gelen
kesin izleri yoktur. Fakat, bölgede araştırma yapan arkeologlar, Babil'deki
sarayın kuzeydoğusunda görünüşü garip olan temel ve tonozlar buldular.
Bunların Babil'in Asma Bahçelerine ait olup olmadığını düşünülmektedir.
Babil'in Asma Bahçeleri, klasik yazarlar tarafından ayrıntılı bir şekilde
tanımlanmıştır. Günümüzde bu tanımlara göre çizilen resimler bulunmaktadır.
Küçükken sandığımız gibi bu efsanevi bahçeler bir yerlere asılı fidan değildir,
sadece sütunlarla desteklenen taraçalar üzerinde kurulmuştur.
Mezop.2013
En eski gözlem kayıtları Venüs gezegenine aittir ve Eski

Babil Çağı’na kadar gider. Eski Babilliler daha pek çok
gözlemler yapmışlardır. Örneğin Ay ve çıplak gözle
görülen 5 gezegenin, Güneş’in yörüngesinden çok
uzaklaşmadıklarını saptamışlardır.
Eski dönem Babil’de, gökyüzü olaylarını gizemli bir
biçimde okuma ve yorumlama da önemliydi. Bu nedenle
Babilli din adamları, gök cisimlerinin devinimlerini
okumada, kralların yazgılarını, hava durumunu
öngörmede büyük beceri kazanmışlardı. Ay ve Güneş
tutulmaları, kuyruklu yıldızlar gibi işaretleri yorumlayarak
görevlerini yerine getiriyorlardı. Ayrıca Babillilerin,Güneş
tutulmasını önceden bilebilme olanağını veren birtakım
hesaplamalar yapabildikleri bilinmektedir.
Mezop.2013
AKADLAR…MÖ.2000’ler…
Akad
*Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli
bir kavimdir.
*İlk sürekli ve düzenli orduları kurmuşlardır. (Bu sayede
kısa zamanda Mezopotamya'nın tamamına sahip
olmuşlardır.)
*Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular.
*Kurucuları SARGON, başkentleri AGADE'dir.
(Tapınaklarına da AGADE denilirdi.)
Yukarı Mezopotamya'da(Güneydoğu Anadolu)
kurulmuşlar, Toroslar ve Kapadokya'ya kadar
yayılmışlardır.
Anadolu'da ticaret kolonileri kurdular.
KÜLTEPE'de
Çivi yazısını Anadolu'ya öğreterek,
Anadolu'da tarih devirlerini başlattılar.
Tüm çivi yazılı eserleri başkentleri
NİNOVA'da toplayarak, ilk
KÜTÜPHANECİLİK ve ARŞİVCİLİK
faaliyetini başlattılar.
ANADOLU ASURLULAR SAYESİNDE TARİH
DEVİRLERİNE GEÇTİ…MÖ.2000’LER…
ASUR TİCARET KOLONİLERİ...KANEŞ KARUMU...KAYSERİ
Mezop.2013
KAYSERİ-KÜLTEPE KANEŞ KARUMU
ASURLULAR ANADOLU’YU NEDENİ

BİLİNMEYEN BİR ŞEKİLDE TERK
ETTİLER…

YERLERİ SOĞUMADAN HİTİTLER

GELDİ…
ANADOLU’NUN YÜZYILLARCA
KARNINI DOYURAN TİCARET
YOLU…
KRAL YOLU…
Sus-Ninova-Kültepe-Hattuşaş-Gordion-Sard-Efes
HAYDİ KENDİNİ DENE…
Anadolu’yu İlkçağ’a geçiren devlet kim?
Kral yolu hangi körfezle deniz arasında bir ticaret

yoludur?

Karum nedir?
Akadlar’ın çok tipik özelliği nedir?
Kaneş Karumu neden çok önemli?
Babilller’in en tipik özellikleri neler?
Site, patesi,ziggurat nedir?
DÜNYANIN YENİ 7 HARİKASI
Dünyanın Yeni Yedi Harikası, İsviçre'de bir

organizasyon tarafından cep telefonu ve internet
aracılığıyla yapılan bir oylama sonucunda, Dünyanın
Yedi Harikası'na alternatif olarak seçilmiş ve 7
Temmuz 2007 tarihinde açıklanmıştır. UNESCO ise
bu seçimi, oy kullananların şahsi görüşlerini yansıttığı
gerekçesiyle desteklemediğini ve klâsik Dünyanın Yedi
Harikası listesinin korunmaya ve benimsenmeye
devam edileceğini açıklamıştır.
YENİ 7 HARİKA...
Dünyanın Yeni 7 Harikası;
Ürdün'deki Petra Antik Kenti,
Çin Seddi,
Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli,
Peru'daki Machu Picchu Antik Kenti,
 Meksika'daki Chichen Itza Piramidi,
İtalya'nın Roma kentindeki Kolezyum
 Hindistan'daki Tac Mahal anıtmezarı şeklinde sıralandı.

More Related Content

Similar to Mezop.2013

Ilkçağ uygarlıkları
Ilkçağ uygarlıklarıIlkçağ uygarlıkları
Ilkçağ uygarlıkları
Emre Aksoy
 
MüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarı
MüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarıMüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarı
MüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarı
derslopedi
 
Tarih Bilimine Giriş
Tarih Bilimine GirişTarih Bilimine Giriş
Tarih Bilimine Giriş
ali arzawa
 
%C4%B0lk%C3%A7a%C4%9F%20Medeniyetleri.pdf
%C4%B0lk%C3%A7a%C4%9F%20Medeniyetleri.pdf%C4%B0lk%C3%A7a%C4%9F%20Medeniyetleri.pdf
%C4%B0lk%C3%A7a%C4%9F%20Medeniyetleri.pdf
KingAngel6
 
Ecem nur demir
Ecem nur demirEcem nur demir
Ecem nur demir
hafize
 
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.
derslopedi
 
Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01
Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01
Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01
Erol Kocabaş
 
Yazinin tarihi
Yazinin tarihiYazinin tarihi
Yazinin tarihi
oztopaloglu54
 
TARİHTE SEMİTİK HALKLAR İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
TARİHTE SEMİTİK HALKLAR İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?TARİHTE SEMİTİK HALKLAR İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
TARİHTE SEMİTİK HALKLAR İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Alkım Özkaya
 
Tarih bilimine-giris
Tarih bilimine-girisTarih bilimine-giris
Tarih bilimine-giris
Ahmet Pinar
 
Dünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepe
Dünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepeDünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepe
Dünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepe
Holistik Danışmanlık Hiz. Ltd.Şti.
 
3000, 5000, 7000 ?
3000, 5000, 7000 ?3000, 5000, 7000 ?
3000, 5000, 7000 ?
YaseminSengunDemirca
 
Turk Islam Astronomi Bilginleri
Turk Islam Astronomi BilginleriTurk Islam Astronomi Bilginleri
Turk Islam Astronomi Bilginleri
derslopedi
 
İletişim Tarihi 1 - Sözlü ve Yazılı Kültür
İletişim Tarihi 1 - Sözlü ve Yazılı Kültürİletişim Tarihi 1 - Sözlü ve Yazılı Kültür
İletişim Tarihi 1 - Sözlü ve Yazılı Kültür
Javanshir Gadimov
 

Similar to Mezop.2013 (19)

Ilkçağ uygarlıkları
Ilkçağ uygarlıklarıIlkçağ uygarlıkları
Ilkçağ uygarlıkları
 
MüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarı
MüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarıMüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarı
MüSlüMan TüRk CoğRafyacıLarı
 
Tarih Bilimine Giriş
Tarih Bilimine GirişTarih Bilimine Giriş
Tarih Bilimine Giriş
 
%C4%B0lk%C3%A7a%C4%9F%20Medeniyetleri.pdf
%C4%B0lk%C3%A7a%C4%9F%20Medeniyetleri.pdf%C4%B0lk%C3%A7a%C4%9F%20Medeniyetleri.pdf
%C4%B0lk%C3%A7a%C4%9F%20Medeniyetleri.pdf
 
Ecem nur demir
Ecem nur demirEcem nur demir
Ecem nur demir
 
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.
 
Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01
Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01
Turk islamastronomibilginleri-091101093151-phpapp01
 
Orta asyayi yeni̇den keşfetmek
Orta asyayi yeni̇den keşfetmekOrta asyayi yeni̇den keşfetmek
Orta asyayi yeni̇den keşfetmek
 
Yazinin tarihi
Yazinin tarihiYazinin tarihi
Yazinin tarihi
 
Iskitler
IskitlerIskitler
Iskitler
 
TARİHTE SEMİTİK HALKLAR İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
TARİHTE SEMİTİK HALKLAR İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?TARİHTE SEMİTİK HALKLAR İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
TARİHTE SEMİTİK HALKLAR İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
 
Tarih bilimine-giris
Tarih bilimine-girisTarih bilimine-giris
Tarih bilimine-giris
 
Coğrafyacilar 1
Coğrafyacilar 1Coğrafyacilar 1
Coğrafyacilar 1
 
Dünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepe
Dünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepeDünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepe
Dünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepe
 
Mezopotamya uygarlığı
Mezopotamya uygarlığıMezopotamya uygarlığı
Mezopotamya uygarlığı
 
3000, 5000, 7000 ?
3000, 5000, 7000 ?3000, 5000, 7000 ?
3000, 5000, 7000 ?
 
Turk Islam Astronomi Bilginleri
Turk Islam Astronomi BilginleriTurk Islam Astronomi Bilginleri
Turk Islam Astronomi Bilginleri
 
İletişim Tarihi 1 - Sözlü ve Yazılı Kültür
İletişim Tarihi 1 - Sözlü ve Yazılı Kültürİletişim Tarihi 1 - Sözlü ve Yazılı Kültür
İletişim Tarihi 1 - Sözlü ve Yazılı Kültür
 
Td01
Td01Td01
Td01
 

Mezop.2013

 • 7. Mezopotamya, Dicle ve Fırat Nehirlerinin arasındadır... Tarih boyunca istilaya uğramış bir bölgedir. • Taş az • Verimli toprak • Güçlü ordular • Nehirler nedeniyle su setleri • Bulutsuz gökyüzü • Dünyanın ilkleri!!!
 • 11. İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi Çiviyazılı Belgeler Arşivine uzman olarak atandı. Aynı yıl Kemal Çığ ile evlenmişti. Müzede çalıştığı 31 yıl boyunca meslektaşı Hatice Kızılay ve Dr. F. R. Kraus ile birlikte müzenin deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılmış on binlerce tableti temizleyip, sınıflandırıp numaralandırdı, 74.000 tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu, 3.000 tabletin kopyasını yapıp katalog halinde yayımladı.
 • 15.  Birbirinden bağımsız SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri; Ur, Uruk, Lagaş'tır. Bu şehir devletleri ENSİ veya PATESİ denilen Rahip-krallar tarafından yönetiliyordu.
 • 17. Çok tanrılı inanca sahip Sümerlerin tapınaklarına ZİGGURAT denirdi.
 • 18. Günümüz Uygarlığının temeli olan yazıyı (ÇİVİ YAZISI) ilk kez Sümerler bulmuştur.(MÖ. 3500) Tarihte İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleri ile Sümerlere dünyadaki ilk Hukuk devleti diyebiliriz. NOT: Lagaş Kralı URUKAGİNA tarafından oluşturulan ilk yazılı kanunlar "fidye ve bedel" sistemine dayanıyordu.
 • 22. Sümerlerin en önemli edebiyat eserleri; Gılgamış Destanı, Yaradılış Destanı ve Tufan Hikayesi'dir. Gılgamış Destanı, tarihin en eski yazılı destanının adı olup, 12 kil tablete Akad çivi yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün anlatıldığı destan aynı zamanda Nuh Tufanı'nın daha eski sürümünü de barındırmaktadır. Gılgamış, en yakın dostu Enkidu'nun ölümünün ardından giriştiği ölümsüzlüğe ulaşma çabasının nâfile olduğunu ve Tanrı Enlil’in öğütleriyle, insanın ancak büyük bir ad bırakmakla ölümsüzlüğe erişebileceğini kabul etmiştir.
 • 23. Zigguratlar yedi katlı olup toplam üç ana bölümden oluşur. İlk katlar erzak deposu,orta katlar okul ve tapınak,son katlar ise rasathane olarak kullanılmıştır. Yazının icadı serüveni bu tapınaklara dayanır. Mezopotamya'da evler ve tapınaklar,taş az olduğundan kerpiç ve tuğladan yapılmıştır. Hem bu özelliğinden hem de sık sık istilalara uğradığından bu yapılar günümüze kadar ulaşmamıştır.
 • 24. Sümer dini, çoktanrılı bir dindi. Dünyada, evrende, doğada görülen, hissedilen her nesnenin bir Tanrısı vardı. Yer, Gök, Hava, Su Tanrıları yaratıcı, diğerleri yönetici ve koruyucu Tanrılardı.
 • 25. Sümerler Matematik ve Geometrinin temellerini atmışlardır. (Dört işlemi bulmuşlar, dairenin alanını hesaplamışlar, çarpma ve bölme cetvelleri hazırlamışlardır.)  Sümerliler astronomide de gelişmişlerdir. Burçları ilk Sümerler bulmuştur ve günümüze değin gelmiştir. Doğru bir takvim kullanmışlar, bir ayı 30, bir yılı 360 gün olarak hesaplamışlardır. Ayrıca güneş saatini icat etmişlerdir. Dünyada ilk kez ay yılı hesabına dayanan takvimi Sümerliler bulmuşlardır.
 • 30. Kısacası;  Orta Asya kökenlidirler.  M.Ö. 4000 yılında güney Mezopotamya’ya gelmişlerdir.  Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. (Ur, Uruk, Kiş, Lagaş, Nippur)  Rahip – Kral özelliği görülür.  Çok tanrılı inanç vardır, ahiret inançları zayıftır.  Ziggurat denilen çok katlı, çok amaçlı tapınakları vardır.  M.Ö. 3000 yılında çivi yazısını bulmuş ve tarihi çağları başlatmışlardır.  Urgakina kanunları tarihte bilinen ilk yazılı kanunlardır. (Bilinen ilk hukuk devleti Sümerler).  Kanunlar hafiftir ve fidye esası vardır.  Gılgamış, Yaratılış, Tufan gibi dini nitelikli destanları vardır.  Herkes askerdir.  Kalıcı mimari eserleri yoktur.  Astronomi, takvim ve matematikte gelişmiştir.
 • 36. Babiller İlk "Mutlak Krallık" anlayışı Babil'de ortaya çıkmıştır. Ünlü kralları HAMMURABİ, ilk ANAYASA olarak bilinen "Hammurabi Kanunlarını" oluşturdu. (Bu kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagina kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.) Hammurabi ve Tanrı Şamaş...
 • 37. Arkeolog Jean Vincent Scheil’in 1901′de Susa, Elam’da bulduğu (bugünkü Huzistan, İran) ve Fransa’ya taşıdığı Hammurabi Kanunları’nın yazılı olduğu stel, Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir. Yaklaşık iki metrelik silindirik bir taşın üstüne çivi yazısı ile yazılmış olan kanunlar tam 282 maddedir, ancak bu maddelerin 30′u (madde 66-99) şu anda okunamayacak durumdadır. 13 sayısı uğursuz sayıldığı için 13. madde yazılmamıştır.
 • 38. HAMMURABİ KANUNLARI... Bir kimse bir eve girecek delik açarsa, o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve gömülür. Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malında göz gezdirip evin sahibinin malını alırsa, kendisi de aynı ateşe atılır. adam kendisine bir çocuk veren karısından ya da kendisine bir çocuk veren kadından ayrılmak isterse, o zaman karısına çeyizini geri verir ve çocuklarına baksın diye tarlanın, bahçenin ve malların bir kısmının kullanım hakkını verir. Çocuklarını büyüttüğü zaman çocuklara verilenlerden bir parça, oğlanınkine eşit olan bir parça da ona verilir. Ondan sonra kalbinin erkeği ile evlenebilir. Bir adam bir kadın alır da bu kadın ona bir kadın hizmetçi verirse ve çocuklarına bakarsa; ancak, buna rağmen adam başka bir kadın almak isterse ona izin verilmez; bu adam ikinci bir kadın alamaz. Bir adam bir çocuğu evlatlık alır ve oğlu olarak ona ismini verirse ve onu besleyip büyütürse, büyümüş bu çocuk bir daha geri istenemez.
 • 39. Dönemin en zengin ve güzel şehri olarak bilinen Babil, Fırat nehrinin kıyısında kurulmuştu. Ayrıca su Resimde de görüldüğü gibi fırat kaynaklarını en yüksek seviyede Nehri kıyısında kurulmuş olan kullanabilmek için açtıkları Babil’de, su kaynaklarından en kanallardan tarım arazilerine su yüksek seviyede yararlanabilmek taşımaktaydılar. için nehirden şehre ve tarım arazilerine su taşıyan kanallar yapılmıştı.
 • 42.  Babil’in Asma Bahçeleri Nebuchadnezzar'ın sıla hasreti çeken karısı Amyitis'i neşelendirmek için yapılmıştı. Amytis, Medes kralının kızıydı ve iki ülkenin müttefik olması amacıyla Nebuchadnezzar ile evlendirilmişti. Onun geldiği ülke yeşil, engebeli ve dağlıktı. Mezopotamya'nın bu dümdüz ve sıcak ortamı onu depresyona itmişti. Kral, karısının sıla hasretini gidermek için onun memleketinin bir benzerini yapmaya karar verdi. Yapay dağlar ve suların akacağı büyük teraslar yaptırdı. Babil'in asma bahçelerinin günümüze gelen kesin izleri yoktur. Fakat, bölgede araştırma yapan arkeologlar, Babil'deki sarayın kuzeydoğusunda görünüşü garip olan temel ve tonozlar buldular. Bunların Babil'in Asma Bahçelerine ait olup olmadığını düşünülmektedir. Babil'in Asma Bahçeleri, klasik yazarlar tarafından ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Günümüzde bu tanımlara göre çizilen resimler bulunmaktadır. Küçükken sandığımız gibi bu efsanevi bahçeler bir yerlere asılı fidan değildir, sadece sütunlarla desteklenen taraçalar üzerinde kurulmuştur.
 • 44. En eski gözlem kayıtları Venüs gezegenine aittir ve Eski Babil Çağı’na kadar gider. Eski Babilliler daha pek çok gözlemler yapmışlardır. Örneğin Ay ve çıplak gözle görülen 5 gezegenin, Güneş’in yörüngesinden çok uzaklaşmadıklarını saptamışlardır. Eski dönem Babil’de, gökyüzü olaylarını gizemli bir biçimde okuma ve yorumlama da önemliydi. Bu nedenle Babilli din adamları, gök cisimlerinin devinimlerini okumada, kralların yazgılarını, hava durumunu öngörmede büyük beceri kazanmışlardı. Ay ve Güneş tutulmaları, kuyruklu yıldızlar gibi işaretleri yorumlayarak görevlerini yerine getiriyorlardı. Ayrıca Babillilerin,Güneş tutulmasını önceden bilebilme olanağını veren birtakım hesaplamalar yapabildikleri bilinmektedir.
 • 47. Akad *Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. *İlk sürekli ve düzenli orduları kurmuşlardır. (Bu sayede kısa zamanda Mezopotamya'nın tamamına sahip olmuşlardır.) *Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular. *Kurucuları SARGON, başkentleri AGADE'dir. (Tapınaklarına da AGADE denilirdi.)
 • 48. Yukarı Mezopotamya'da(Güneydoğu Anadolu) kurulmuşlar, Toroslar ve Kapadokya'ya kadar yayılmışlardır.
 • 49. Anadolu'da ticaret kolonileri kurdular. KÜLTEPE'de Çivi yazısını Anadolu'ya öğreterek, Anadolu'da tarih devirlerini başlattılar. Tüm çivi yazılı eserleri başkentleri NİNOVA'da toplayarak, ilk KÜTÜPHANECİLİK ve ARŞİVCİLİK faaliyetini başlattılar.
 • 50. ANADOLU ASURLULAR SAYESİNDE TARİH DEVİRLERİNE GEÇTİ…MÖ.2000’LER…
 • 54. ASURLULAR ANADOLU’YU NEDENİ BİLİNMEYEN BİR ŞEKİLDE TERK ETTİLER… YERLERİ SOĞUMADAN HİTİTLER GELDİ…
 • 57. HAYDİ KENDİNİ DENE… Anadolu’yu İlkçağ’a geçiren devlet kim? Kral yolu hangi körfezle deniz arasında bir ticaret yoludur? Karum nedir? Akadlar’ın çok tipik özelliği nedir? Kaneş Karumu neden çok önemli? Babilller’in en tipik özellikleri neler? Site, patesi,ziggurat nedir?
 • 58. DÜNYANIN YENİ 7 HARİKASI Dünyanın Yeni Yedi Harikası, İsviçre'de bir organizasyon tarafından cep telefonu ve internet aracılığıyla yapılan bir oylama sonucunda, Dünyanın Yedi Harikası'na alternatif olarak seçilmiş ve 7 Temmuz 2007 tarihinde açıklanmıştır. UNESCO ise bu seçimi, oy kullananların şahsi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle desteklemediğini ve klâsik Dünyanın Yedi Harikası listesinin korunmaya ve benimsenmeye devam edileceğini açıklamıştır.
 • 59. YENİ 7 HARİKA... Dünyanın Yeni 7 Harikası; Ürdün'deki Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli, Peru'daki Machu Picchu Antik Kenti,  Meksika'daki Chichen Itza Piramidi, İtalya'nın Roma kentindeki Kolezyum  Hindistan'daki Tac Mahal anıtmezarı şeklinde sıralandı.

Editor's Notes

 1. <number>
 2. <number>