SlideShare a Scribd company logo
Aralin 1
Kahulugan ng Ekonomiks
Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA
www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
Panimula
• Araw-araw ay gumagawa ng desisyon ang tao
mula sa pinakasimple hanggang sa
pinakakumplikado. Nagpapasya siya kung ano
at alin ang higit na mahalaga sa marami niyang
pamimilian.
• Sa kabila ng lahat, mapapansin na mayroong
kaayusan na nag-uugnay sa bawat isa. Ang
buhay ay tila isang malaking palaisipan.
• Kaugnay nito, naisip mo ba kung ano ang
ekonomiks at ano ang kaugnayan nito sa pang-
araw-araw na pamumuhay?
Sagutan ang
Learning Activity Sheet (LAS)
No. 1
Pinagkunan:
https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector-
illustration-image168649049#_
Gawain 1: Handa Ka na Ba?
• Isang araw ng Sabado, umalis ang iyong
mga magulang at naiwan kayo ng iyong
bunsong kapatid sa bahay. Matapos
mahimbing na makatulog ang iyong
kapatid, ikaw ay naglaba at nagsaing.
Matapos ang mga gawain naisipan mong
maligo. Katatapos mo lang maligo nang
biglang mangyari ng sabay-sabay ang mga
sumusunod:
• Biglang umulan ng malakas at nakasampay
sa likod-bahay ang mga damit na iyong
nilabhan.
• Naamoy mo na nasusunog ang sinaing.
• Narinig mo na nag-ring ang iyong celphone.
• Umiyak ang iyong inaalagaang sanggol na
kapatid.
Ano ang iyong uunahin?
Lagyan ng bilang 1 ang una hanggang 4 ang
pinakahuli.
Damit na Nakasampay sa LabasKapatid na Umiiyak
Nasusunog na Sinaing
Nagriring na Cellphone
Pamprosesong Tanong
• Maaari mo bang gawin ang mga
sumusunod nang sabay-sabay?
• Ano ang batayan sa iyong
pagpilili sa kung anong gawain
ang uunahin?
Sagutan ang
Learning Activity Sheet (LAS)
No. 2
Pinagkunan:
https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector-
illustration-image168649049#_
Gawain 2: Paggawa ng Matalinong
Desisyon
Suriin ang bawat aytem sa una at ikalawang kolum. Pagpasyahan kung
ano ang pipiliin mo sa OptionAat B. Isulat sa ikatlong kolum ang iyong
desisyon at sa ika-apat na kolum ang dahilan ng iyong naging pasya.
Option A Option B
Desisyon
Isulat kung A o B
Dahilan
Pagpapatuloy ng pag-
aaral sa kolehiyo
Pagtatrabaho pagkatapos
ng high school
Paglalakad papunta
sa paaralan
Pagsakay ng tricycle
papunta sa paaralan
Paglalaro ng Mobile
Legends Pagpasok sa klase
Pagbababad sa
Internet Pamamasyal sa parke
Paggawa ng Tiktok
Videos Paggawa ng takdang-aralin
Pamprosesong Tanong
• Bakit kailangang isaalang-alang
ang mga pagpipilian sa paggawa
ng desisyon?
• Ano ang naging batayan mo sa
iyong ginawang desisyon?
Naging makatuwiran ka ba sa
iyong pasya?
Araw-araw, ang tao
ay laging
nahaharap sa
sitwasyong
kailangan niyang
pumili.
Pinipili ng tao ang bagay na nagdudulot
ng LUBOS na pakinabang.
Ang mabuting pasya ay
magdudulot sa tao ng
kasiyahan (satisfaction).
Ang di-mabuting pasya
ay magdudulot sa tao ng
dusa (suffering).
Ninanais ng tao ang maging masaya at
iniiwasan ang pagdurusa.
Kahulugan ng Ekonomiks
• Ang ekonomiks ay pag-aaral kung paano
tutugunan ang mga kagustuhan at
pangangailangan ng tao sa pinakamahusay na
paraan.
• Nakatuon ito sa mapanuring pag-iisip at
matalinong pagpapasya sa mga suliranin
(economist’s perspective).
• Sinisikap nitong mapalawak ang kakayahan ng
tao sa pagbuo ng matalinong desisyon.
• Pangunahing layunin nito ang pagtugon sa
suliranin ng kakapusan.
Sagutan ang
Learning Activity Sheet (LAS)
No. 3
Pinagkunan:
https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector-
illustration-image168649049#_
Gawain 3: Picture Analysis
Pag-aralan ang comic strip sa ibaba at sagutin ang mga
pamprosesong tanong ukol dito.
Pinagkunan:
Pugad Baboy by Pol Medina Jr.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=147861036784901&set=gm.3182660
805118929&type=3&theater&ifg=1
Pamprosesong Tanong
• Bakit kaya natatagalan si Debbie sa
pagpapasya kung ano ang kanyang
bibilhin?
• Bakit mahalaga na pag-isipang mabuti
kung ano ang bibilhin?
• Anong kaisipan batay sa kahulugan ng
ekonomiks ang inilalarawan ng comic
strip?
Mahahalagang Konsepto sa Ekonomiks
• Bahagi na ng buhay ng tao ang
pagkakaroon ng mga choices.
Sa pagproseso ng pagpili hindi
maiiwasan ang trade-off. Ang
trade-off ay ang pagpili o
pagsasakripisyo ng isang bagay
kapalit ng ibang bagay.
Mahalaga ito sapagkat sa
pamamagitan nito ay maaaring
masuri ang mga pagpipilian sa
pagbuo ng pinakamainam na
pasya. Halimbawa, mag-aaral
ka ba o maglalaro?
Mahahalagang Konsepto sa Ekonomiks
• Sa ginagawang
pagsasakriprisyo ay may
opportunity cost. Ang
opportunity cost ay tumutukoy
sa halaga ng bagay o ng best
alternative na handang ipagpalit
sa bawat paggawa ng desisyon.
Ang opportunity cost ng
paglalaro sa naunang
halimbawa ay ang halaga ng
pag-aral na ipinagpalibang
gawin.
Para mas lalo mong maintindihan ang kung bakit
may nagaganap na trade-off, panuorin ang video
sa Youtube gamit ang link na
https://www.youtube.com/watch?v=4Sy8V58aGfc&t=185s
Pinagkunan:
https://www.dreamstime.com/illustration/youtube-frame.html
MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng Ekonomiks
Mahahalagang Konsepto sa Ekonomiks
• Ang incentives ay tumutukoy sa bagay o
karanasan na nagiging pagganyak upang tagkilikin
ang isang kalakal o paglilingkod. Tulad ng pag-
aalok ng mas mura at magandang serbisyo at
pagbibigay ng mas maraming pakinabang sa bawat
pagkonsumo ng produkto o serbisyo.
• Ang marginal thinking ay ang pagsasaalang-alang
sa karagdagang pakinabang sa pagpili ng isang
kalakal o serbisyo. Ang ibig sabihin nito ay dapat
suriin ng isang indibidwal ang karagdagang halaga,
maging ito man ay gastos o pakinabang na
makukuha mula sa gagawing desisyon.
Mahahalagang Konsepto sa Ekonomiks
• Ang mga kaalaman sa konsepto ng trade-off,
opportunity cost, incentives, at marginal
thinking ay makatutulong sa matalinong
pagdedesisyon upang maging rasyonal ang bawat
isa sa pagbuo ng desisyon.
Sagutan ang
Learning Activity Sheet (LAS)
No. 5
Pinagkunan:
https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector-
illustration-image168649049#_
Para mas lalong maintindihan ang kung bakit
mahalaga ang matalinong pagdedesisyon,
panuorin ang video mula sa Youtube gamit ang link
na https://www.youtube.com/watch?v=73p2xoygjLw
Pinagkunan:
https://www.dreamstime.com/illustration/youtube-frame.html
MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng Ekonomiks
Kaisipan sa Pag-aaral ng Ekonomiks
• Ang kagustuhan at pangangailangan ng tao ay
walang katapusan.
• Ang mga bagay na tumutugon sa kanyang
kagustuhan at pangangailangan ay may
hangganan.
• Kailangang gumawa ng matalinong pagpapasya
upang matugunan ng tao ang kanyang
pangangailangan at kagustuhan gamit ang
kanyang limitadong pinagkukunang-yaman.
• Ang di-matalinong pagpapasya ng tao ay
nagdudulot ng suliranin ng kakapusan.
Dibisyon ng Ekonomiks
• Maykroekonomiks (Microeconomics) ay tungkol
sa galaw at desisyon ng bawat bahay kalakal at
sambahayan. Ito ay tumitingin sa bawat indibidwal
na yunit – sambahayan, bahay-kalakal at industriya.
Ang mga desisyon ng bawat indibidwal ay
napakahalaga sa pag-unawa ng ekonomiya.
• Makroekonomiks (Macroeconmics) ay tumitingin
sa kabuuang ekonomiya ng isang bansa. Sinusuri
nito ang pambansang ekonomiya pati na ang
pangkahalatang antas ng presyo at pambansang
kita. Ito ay tumitingin sa kabuuan.
Ano ang KAKAPUSAN ?
• Ang kakapusan (scarcity) ay ang hindi
kasapatan ng pinagkukunang-yaman upang
mapunan ang pangangailangan at kagustuhan
ng tao.
Dahilan ng Kakapusan
• Maaksayang paggamit ng pinagkukunang-
yaman.
• Non-renewability ng ilang pinagkukunang-
yaman.
• Kawalang-hanggan ng pangangailangan ng tao.
Sagutan ang
Learning Activity Sheet (LAS)
No. 4
Pinagkunan:
https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector-
illustration-image168649049#_
Uri ng Kakapusan ayon sa kalagayan
• Pisikal na Kalagayan
• Tumutukoy sa aktwal na kawalan ng yaman na
tutugon sa mga pangangailangan ng tao.
• Dahilan ito ng limitadong pinagkukunang yaman.
• Pangkaisipan na Kalagayan
• Tumutukoy sa pagpigil ng tao na tugunan ang
pangangailangan kahit may kakayanan siya na
tugunan nito.
• Dahilan nito ang walang katapusan
pangangailangan at kagustuhan ng tao.
Pagkakaiba ng Kakapusan at
Kakulangan
Para mas lalo mong maintindihan ang pagkakaiba
ng Kakapusan sa Kakulangan, panuorin ang
video sa Youtube gamit ang link na
https://www.youtube.com/watch?v=xxvtTaC8Jgw
Pinagkunan:
https://www.dreamstime.com/illustration/youtube-frame.html
MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng Ekonomiks
Ano ang pagkakaiba ng Pangangailangan sa
Kagustuhan?
Pangangailangan Kagustuhan
• Mga bagay na lubhang
mahalaga upang ang
tao ay mabuhay
• Mga bagay na ginusto
lamang ng tao at maari
itong mabuhay kahit wala
ito.
• Kung ipagkakait ito,
magdudulot ito ng sakit
o kamatayan.
• Ang pagnanais na tugunan
ito ay bunga lamang ng
layaw ng tao.
Ekonomiks bilang Isang Agham
Panlipunan
• Ang agham panlipunan ay isang sangay ng
kaalaman kung saan pinag-aaralan ang mga
pag-uugali ng tao habang siya ay nakikipag-
ugnayan sa kanyang kapwa at kapaligiran.
• Isang displina ng agham panlipunan ang
ekonomiks. Nakatuon ang ekonomiks sa
pagsasagawa ng tao ng mga desisyon bilang
pagtugon sa suliranin ng kakapusan.
Ang Pamamaraang Siyentipiko
Ang Pamamaraang Siyentipiko
Hakbang
Saklaw at
Paliwanag
Kahalagahan Halimbawa
Paglalahad
ng
Suliranin
•
Paglilinaw at
pagtatakda ng
katanungan nais
na sagutin.
•
Pagpokus
ng
pananalisik
sa isang
tiyak na
suliranin
•
Ano ang
ugnayan ng
presyo ng
bilihin at dami
ng bibilhin ng
mga
mamimili?
Pagbuo ng
Hypothesis
•
Pagbuo ng
pangunahing
paniniwala na
sasagot sa
katanungan.
•
Pagsubok
sa ugnayan
ng mga
piling
elemento
(variables)
ng pag-
aaral.
•
Maaring kapag
mataas ang
bilihin, kaunti
ang bibilhin ng
mga mamimili.
Ang Pamamaraang Siyentipiko
Hakbang
Saklaw at
Paliwanag
Kahalagahan Halimbawa
Pagsubok
at
Pagpapa-
tunay sa
Hypothesis
•
Pagkalap ng
impormasyon na
mag-uugnay sa
elemento
(variables) mula
sa pagsasaliksik
o obserbasyon.
• Pagtatala at
pagsasa-ayos ng
mga nakalap na
impormasyon.
•
Pagbuo ng
mataas na
kalidad ng
kaalaman.
•
Pagpunta sa
pamilihan at
pakikipanaya
m sa mga
mamimili
tungkol sa
hypothesis.
• Pagsusuri sa
relasyon ng
presyo at dami
ng binibili.
Ang Pamamaraang Siyentipiko
Hakbang
Saklaw at
Paliwanag
Kahalagahan Halimbawa
Pagbibigay
ng
Conclusion
•
Pormal na
pagtatakda ng
ugnayan ng mga
pinag-aaralang
elemento at
pagpapaliwanag.
•
Pagpapa-
totoo o
pagtanggi
(accept or
reject) ng
hypothesis.
•
May epekto
ang presyo ng
kalakal sa dami
na nais bilhin
ng mga
mamimili.
Paglalapat •
Pagsasagawa ng
natutunan sa
totoong buhay.
•
Matutu-
gunan ang
kagustuhan
at
panganga-
ilangan.
•
Pagbebenta sa
mas murang
halaga upang
mahikayat ang
mas maraming
mamimili.
Kakapusan bilang suliraning
panlipunan
• Nag-iiba ang pag-uugali ng tao
kapag hindi niya nakakamit ang
kanyang mga pangangailangan.
• Ang pag-uugali ng tao ay nagiging
hindi katanggap-tanggap.
Natututo siyang magdamot,
mandaya, magnakaw at
manlinlang sa kapwa.
• Nagiging bunga ng kakapusan
ang pagtaas ng presyo ng mga
bilihin (inflation) na nagiging
dahilan naman ng kaguluhan at
pagdurusa ng mga tao sa lipunan.
Bilang Pagtatapos…..
• Ang pag-aaral ng ekonomiks ay
nakatutulong upang magkaroon ng
tamang pagpapasya at pagpili ang tao.
Isaisip:
• Ang ekonomiks ay isang sangay ng
Agham Panlipunan na nag-aaral kung
paano tutugunan ang walang katapusang
pangangailangan at kagustuhan ng tao
gamit ang limitadong pinagkukunang-
yaman
• Ang kakapusan ay tumutukoy sa pagiging
limitado ng mga pinagkukunang yaman.
• Makakatulong sa matalinong pagpapasya
ang mga konsepto ng ekonomiks gaya ng
opportunity cost at trade-off.
Isaisip:
• Dahil sa kakapusan, kailangan ng tao ang
wastong pagpili sa mga bagay na nais
niyang gawin o mga produktong nais
niyang bilhin. Mahirap ang pagpili kung
parehong may positibong pakinabang ang
mga pagpipilian. Hindi kayang makuha ng
tao ang lahat ng kanyang
pangangailangan. Dahil dito, hindi
maiiwasan ang trade-off. Ang trade-off ay
ang pagpili o ang pagsasakripisyo ng
isang bagay kapalit ng ibang bagay.
Sagutan ang
Learning Activity Sheet (LAS)
No. 6
Pinagkunan:
https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector-
illustration-image168649049#_
• Bakit mahalaga para sa mga
kabataan ang pag-aaral ng
ekonomiks?
PAGPAPAHALAGA
TAKDA:
Isulat ang sagot sa ½ crosswise na papel. COPYAND
ANSWER. Isulat ang pangalan, lagda at Valid ID number
ng magulang o guardian.
References:
• Balitao B.R. (2015), EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan
– Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon, Department
of Education
• De Leon, Z.M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at
Pag-unlad, Vibal Publishing House
• Francisco V.J. (2015), Ekonomiks, The Library Publishing
House, Inc.
• Mateo, G.C. et. al.(2012), Ekonomiks Mga Konsepto at
Aplikasyon, Vibal Publishing House
• Nolasco, L.I. et. al. (2004), Ekonomiks: Mga Konsepto,
Applikasyon at Isyu, Vibal Publishing House
• Rivera A. O. (2020) Araling Panlipunan Unang
Markahan-Modyul 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks,
(Unpublished) DepEd Division of Bacoor City
References:
• Activity Sheets Secondary Quarter 1, Vibal Publishing (2020) retrieved
March 20, 2020 from https://www.vibalgroup.com/learnathome/wp-
content/uploads/2020/05/Activity_Sheets_Secondary_Tabbed.pdf
• Eko and Miya characters used with permission from the National
Economic Development Authority (NEDA) retrieved March 20, 2020 from
http://2040.neda.gov.ph/eko-and-miya-series
• ERNESTO TABIOS (2020), Bakit Kailangang Pumili (Trade Off), retrieved
June 25, 2020 from https://www.youtube.com/watch?v=4Sy8V58aGfc&t=185s
• Mendoza R. (2016), Ano ang Kahulugan ng Ekonomiks: Ang mga
Pangunahing Detalye na Kailangang Malaman Ukol sa Kung ano ang Ibig
Sabihin ng Ekonomiks, retrieved June 14, 2020 from
https://ekonomiks.info/kahulugan-ng-ekonomiks/
• Ser Ian’s Class (2019), MELC-Based Week 1-2 Kakapusan at
Kakulangan: Kahulugan at Pagkakaiba (Araling Panlipunan 9), retrieved
June 14, 2020 from https://www.youtube.com/watch?v=xxvtTaC8Jgw

More Related Content

What's hot

MELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng Pagkonsumo
MELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng PagkonsumoMELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng Pagkonsumo
MELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng Pagkonsumo
Rivera Arnel
 
Aralin 5: PAgkonsumo
Aralin 5: PAgkonsumoAralin 5: PAgkonsumo
Aralin 5: PAgkonsumo
Maria Fe
 
ARALIN 4 ALOKASYON
ARALIN 4 ALOKASYONARALIN 4 ALOKASYON
ARALIN 4 ALOKASYON
home
 
Aralin 5 - Pagkonsumo
Aralin 5 - PagkonsumoAralin 5 - Pagkonsumo
Aralin 5 - Pagkonsumo
Jaja Manalaysay-Cruz
 
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiksAralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Mitchie Gozum
 
Aralin 13 pamilihan at pamahalaan
Aralin 13 pamilihan at pamahalaanAralin 13 pamilihan at pamahalaan
Aralin 13 pamilihan at pamahalaan
Rivera Arnel
 
Ekonomiks- grade 9 Aralin 5 produksyon-
Ekonomiks- grade 9 Aralin 5 produksyon-Ekonomiks- grade 9 Aralin 5 produksyon-
Ekonomiks- grade 9 Aralin 5 produksyon-
Thelma Singson
 
Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiya
Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiyaAralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiya
Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiya
Rivera Arnel
 
MELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiya
MELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiyaMELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiya
MELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiya
Rivera Arnel
 
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoMELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
Rivera Arnel
 
Konsepto at mga salik ng produksyon
Konsepto at mga salik ng produksyonKonsepto at mga salik ng produksyon
Konsepto at mga salik ng produksyon
Gerald Dizon
 
Aralin 1 - Demand
Aralin 1 - DemandAralin 1 - Demand
Aralin 1 - Demand
Jaja Manalaysay-Cruz
 
Konsepto ng Kakapusan
 Konsepto ng Kakapusan Konsepto ng Kakapusan
Konsepto ng Kakapusan
Donna Mae Tan
 
Aralin 1 ang kahulugan ng ekonomiks
Aralin 1 ang kahulugan ng ekonomiksAralin 1 ang kahulugan ng ekonomiks
Aralin 1 ang kahulugan ng ekonomiks
Rivera Arnel
 
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
Maria Jiwani Laña
 
Alokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiya
Alokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiyaAlokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiya
Alokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiya
BooNeil
 
Ekonomiks produksyon
Ekonomiks produksyonEkonomiks produksyon
Ekonomiks produksyon
Eemlliuq Agalalan
 
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang KitaMELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
Rivera Arnel
 
Aralin 3 kagustuhan at pangangailangan
Aralin 3 kagustuhan at pangangailanganAralin 3 kagustuhan at pangangailangan
Aralin 3 kagustuhan at pangangailangan
Rivera Arnel
 
Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimili
Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimiliAralin 5 pagkonsumo at ang mamimili
Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimili
Rivera Arnel
 

What's hot (20)

MELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng Pagkonsumo
MELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng PagkonsumoMELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng Pagkonsumo
MELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng Pagkonsumo
 
Aralin 5: PAgkonsumo
Aralin 5: PAgkonsumoAralin 5: PAgkonsumo
Aralin 5: PAgkonsumo
 
ARALIN 4 ALOKASYON
ARALIN 4 ALOKASYONARALIN 4 ALOKASYON
ARALIN 4 ALOKASYON
 
Aralin 5 - Pagkonsumo
Aralin 5 - PagkonsumoAralin 5 - Pagkonsumo
Aralin 5 - Pagkonsumo
 
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiksAralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
 
Aralin 13 pamilihan at pamahalaan
Aralin 13 pamilihan at pamahalaanAralin 13 pamilihan at pamahalaan
Aralin 13 pamilihan at pamahalaan
 
Ekonomiks- grade 9 Aralin 5 produksyon-
Ekonomiks- grade 9 Aralin 5 produksyon-Ekonomiks- grade 9 Aralin 5 produksyon-
Ekonomiks- grade 9 Aralin 5 produksyon-
 
Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiya
Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiyaAralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiya
Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiya
 
MELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiya
MELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiyaMELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiya
MELC_Aralin 3-Sistemang Pang-ekoomiya
 
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoMELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
 
Konsepto at mga salik ng produksyon
Konsepto at mga salik ng produksyonKonsepto at mga salik ng produksyon
Konsepto at mga salik ng produksyon
 
Aralin 1 - Demand
Aralin 1 - DemandAralin 1 - Demand
Aralin 1 - Demand
 
Konsepto ng Kakapusan
 Konsepto ng Kakapusan Konsepto ng Kakapusan
Konsepto ng Kakapusan
 
Aralin 1 ang kahulugan ng ekonomiks
Aralin 1 ang kahulugan ng ekonomiksAralin 1 ang kahulugan ng ekonomiks
Aralin 1 ang kahulugan ng ekonomiks
 
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
 
Alokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiya
Alokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiyaAlokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiya
Alokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiya
 
Ekonomiks produksyon
Ekonomiks produksyonEkonomiks produksyon
Ekonomiks produksyon
 
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang KitaMELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
 
Aralin 3 kagustuhan at pangangailangan
Aralin 3 kagustuhan at pangangailanganAralin 3 kagustuhan at pangangailangan
Aralin 3 kagustuhan at pangangailangan
 
Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimili
Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimiliAralin 5 pagkonsumo at ang mamimili
Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimili
 

Similar to MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng Ekonomiks

Aralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
Aralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptxAralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
Aralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
JayveeVillar3
 
Aralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
Aralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptxAralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
Aralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
JayveeVillar3
 
Kahalagahan ng ekonomiks
Kahalagahan ng ekonomiksKahalagahan ng ekonomiks
Kahalagahan ng ekonomiks
APTV1
 
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
GraceCalipjo
 
AP 9 Q1 W2 Sistemang pang ekonomiya LOLOLOL
AP 9 Q1 W2 Sistemang pang ekonomiya LOLOLOLAP 9 Q1 W2 Sistemang pang ekonomiya LOLOLOL
AP 9 Q1 W2 Sistemang pang ekonomiya LOLOLOL
AaliyahJonahWork
 
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng EkonomiksAraling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
MissRubyJane
 
alokasyon
alokasyonalokasyon
alokasyon
home
 
Aralin 1 june 22-25, 2015
Aralin 1 june 22-25, 2015Aralin 1 june 22-25, 2015
Aralin 1 june 22-25, 2015
dimpol orosco
 
ALOKASYON AT SISTEMANG PANG-EKONOMIYA.pptx
ALOKASYON AT SISTEMANG PANG-EKONOMIYA.pptxALOKASYON AT SISTEMANG PANG-EKONOMIYA.pptx
ALOKASYON AT SISTEMANG PANG-EKONOMIYA.pptx
angelloubarrett1
 
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptxG9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
fitzzamora
 
Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay.pptx
Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay.pptxKahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay.pptx
Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay.pptx
HanneGaySantueleGere
 
Modyul araling anlipunan 9 aralin 1
Modyul araling anlipunan 9 aralin 1Modyul araling anlipunan 9 aralin 1
Modyul araling anlipunan 9 aralin 1
Martha Deliquiña
 
Ekonomiks
EkonomiksEkonomiks
Ekonomiks
Maria Fe
 
G9_1stQ_Session2.pptx
G9_1stQ_Session2.pptxG9_1stQ_Session2.pptx
G9_1stQ_Session2.pptx
AljonMendoza3
 
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptxG9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
khayanne005
 
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptxG9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
jemarlabarda
 
modyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdf
modyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdfmodyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdf
modyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdf
MaCristinaPazcoguinP
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Crystal Mae Salazar
 
Ekonomiks.pptx
Ekonomiks.pptxEkonomiks.pptx
Ekonomiks.pptx
mamarkferrer
 
MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...
MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...
MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...
MaryGraceSepida1
 

Similar to MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng Ekonomiks (20)

Aralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
Aralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptxAralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
Aralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
 
Aralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
Aralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptxAralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
Aralin 1 - Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
 
Kahalagahan ng ekonomiks
Kahalagahan ng ekonomiksKahalagahan ng ekonomiks
Kahalagahan ng ekonomiks
 
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
 
AP 9 Q1 W2 Sistemang pang ekonomiya LOLOLOL
AP 9 Q1 W2 Sistemang pang ekonomiya LOLOLOLAP 9 Q1 W2 Sistemang pang ekonomiya LOLOLOL
AP 9 Q1 W2 Sistemang pang ekonomiya LOLOLOL
 
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng EkonomiksAraling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
 
alokasyon
alokasyonalokasyon
alokasyon
 
Aralin 1 june 22-25, 2015
Aralin 1 june 22-25, 2015Aralin 1 june 22-25, 2015
Aralin 1 june 22-25, 2015
 
ALOKASYON AT SISTEMANG PANG-EKONOMIYA.pptx
ALOKASYON AT SISTEMANG PANG-EKONOMIYA.pptxALOKASYON AT SISTEMANG PANG-EKONOMIYA.pptx
ALOKASYON AT SISTEMANG PANG-EKONOMIYA.pptx
 
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptxG9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
 
Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay.pptx
Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay.pptxKahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay.pptx
Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay.pptx
 
Modyul araling anlipunan 9 aralin 1
Modyul araling anlipunan 9 aralin 1Modyul araling anlipunan 9 aralin 1
Modyul araling anlipunan 9 aralin 1
 
Ekonomiks
EkonomiksEkonomiks
Ekonomiks
 
G9_1stQ_Session2.pptx
G9_1stQ_Session2.pptxG9_1stQ_Session2.pptx
G9_1stQ_Session2.pptx
 
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptxG9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
 
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptxG9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
 
modyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdf
modyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdfmodyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdf
modyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdf
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Ekonomiks.pptx
Ekonomiks.pptxEkonomiks.pptx
Ekonomiks.pptx
 
MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...
MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...
MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...
 

More from Rivera Arnel

MELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
MELC_Aralin 23-Kalakalang PanlabasMELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
MELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
Rivera Arnel
 
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na SektorMELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
Rivera Arnel
 
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
Rivera Arnel
 
MELC_Aralin 20-Sektor ng Industriya
MELC_Aralin 20-Sektor ng IndustriyaMELC_Aralin 20-Sektor ng Industriya
MELC_Aralin 20-Sektor ng Industriya
Rivera Arnel
 
MELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
MELC_Aralin 19-Sektor ng AgrikulturaMELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
MELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
Rivera Arnel
 
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang KaunlaranMELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Rivera Arnel
 
MELC Aralin 16-Patakaran ng Pananalapi
MELC Aralin 16-Patakaran ng PananalapiMELC Aralin 16-Patakaran ng Pananalapi
MELC Aralin 16-Patakaran ng Pananalapi
Rivera Arnel
 
MELC_Aralin 15-Patakarang Piskal
MELC_Aralin 15-Patakarang PiskalMELC_Aralin 15-Patakarang Piskal
MELC_Aralin 15-Patakarang Piskal
Rivera Arnel
 
MELC_Aralin 14-Inflation
MELC_Aralin 14-InflationMELC_Aralin 14-Inflation
MELC_Aralin 14-Inflation
Rivera Arnel
 
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng PamahalaanMELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
Rivera Arnel
 
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng EkonomiyaMELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Rivera Arnel
 
MELC_Aralin 10-Istruktura ng Pamilihan
MELC_Aralin 10-Istruktura ng PamilihanMELC_Aralin 10-Istruktura ng Pamilihan
MELC_Aralin 10-Istruktura ng Pamilihan
Rivera Arnel
 
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at SupplyMELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
Rivera Arnel
 
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng MamimiliMELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
Rivera Arnel
 
Alternative Teaching Strategies in AP
Alternative Teaching Strategies in APAlternative Teaching Strategies in AP
Alternative Teaching Strategies in AP
Rivera Arnel
 
Araw ng kalayaan
Araw ng kalayaanAraw ng kalayaan
Araw ng kalayaan
Rivera Arnel
 
Aralin 25 kalakalang panlabas
Aralin 25 kalakalang panlabasAralin 25 kalakalang panlabas
Aralin 25 kalakalang panlabas
Rivera Arnel
 

More from Rivera Arnel (17)

MELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
MELC_Aralin 23-Kalakalang PanlabasMELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
MELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
 
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na SektorMELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
 
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
 
MELC_Aralin 20-Sektor ng Industriya
MELC_Aralin 20-Sektor ng IndustriyaMELC_Aralin 20-Sektor ng Industriya
MELC_Aralin 20-Sektor ng Industriya
 
MELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
MELC_Aralin 19-Sektor ng AgrikulturaMELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
MELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
 
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang KaunlaranMELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
 
MELC Aralin 16-Patakaran ng Pananalapi
MELC Aralin 16-Patakaran ng PananalapiMELC Aralin 16-Patakaran ng Pananalapi
MELC Aralin 16-Patakaran ng Pananalapi
 
MELC_Aralin 15-Patakarang Piskal
MELC_Aralin 15-Patakarang PiskalMELC_Aralin 15-Patakarang Piskal
MELC_Aralin 15-Patakarang Piskal
 
MELC_Aralin 14-Inflation
MELC_Aralin 14-InflationMELC_Aralin 14-Inflation
MELC_Aralin 14-Inflation
 
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng PamahalaanMELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
 
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng EkonomiyaMELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
 
MELC_Aralin 10-Istruktura ng Pamilihan
MELC_Aralin 10-Istruktura ng PamilihanMELC_Aralin 10-Istruktura ng Pamilihan
MELC_Aralin 10-Istruktura ng Pamilihan
 
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at SupplyMELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
 
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng MamimiliMELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
 
Alternative Teaching Strategies in AP
Alternative Teaching Strategies in APAlternative Teaching Strategies in AP
Alternative Teaching Strategies in AP
 
Araw ng kalayaan
Araw ng kalayaanAraw ng kalayaan
Araw ng kalayaan
 
Aralin 25 kalakalang panlabas
Aralin 25 kalakalang panlabasAralin 25 kalakalang panlabas
Aralin 25 kalakalang panlabas
 

MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng Ekonomiks

 • 1. Aralin 1 Kahulugan ng Ekonomiks Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 • 2. Panimula • Araw-araw ay gumagawa ng desisyon ang tao mula sa pinakasimple hanggang sa pinakakumplikado. Nagpapasya siya kung ano at alin ang higit na mahalaga sa marami niyang pamimilian. • Sa kabila ng lahat, mapapansin na mayroong kaayusan na nag-uugnay sa bawat isa. Ang buhay ay tila isang malaking palaisipan. • Kaugnay nito, naisip mo ba kung ano ang ekonomiks at ano ang kaugnayan nito sa pang- araw-araw na pamumuhay?
 • 3. Sagutan ang Learning Activity Sheet (LAS) No. 1 Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector- illustration-image168649049#_
 • 4. Gawain 1: Handa Ka na Ba? • Isang araw ng Sabado, umalis ang iyong mga magulang at naiwan kayo ng iyong bunsong kapatid sa bahay. Matapos mahimbing na makatulog ang iyong kapatid, ikaw ay naglaba at nagsaing. Matapos ang mga gawain naisipan mong maligo. Katatapos mo lang maligo nang biglang mangyari ng sabay-sabay ang mga sumusunod: • Biglang umulan ng malakas at nakasampay sa likod-bahay ang mga damit na iyong nilabhan. • Naamoy mo na nasusunog ang sinaing. • Narinig mo na nag-ring ang iyong celphone. • Umiyak ang iyong inaalagaang sanggol na kapatid.
 • 5. Ano ang iyong uunahin? Lagyan ng bilang 1 ang una hanggang 4 ang pinakahuli. Damit na Nakasampay sa LabasKapatid na Umiiyak Nasusunog na Sinaing Nagriring na Cellphone
 • 6. Pamprosesong Tanong • Maaari mo bang gawin ang mga sumusunod nang sabay-sabay? • Ano ang batayan sa iyong pagpilili sa kung anong gawain ang uunahin?
 • 7. Sagutan ang Learning Activity Sheet (LAS) No. 2 Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector- illustration-image168649049#_
 • 8. Gawain 2: Paggawa ng Matalinong Desisyon Suriin ang bawat aytem sa una at ikalawang kolum. Pagpasyahan kung ano ang pipiliin mo sa OptionAat B. Isulat sa ikatlong kolum ang iyong desisyon at sa ika-apat na kolum ang dahilan ng iyong naging pasya. Option A Option B Desisyon Isulat kung A o B Dahilan Pagpapatuloy ng pag- aaral sa kolehiyo Pagtatrabaho pagkatapos ng high school Paglalakad papunta sa paaralan Pagsakay ng tricycle papunta sa paaralan Paglalaro ng Mobile Legends Pagpasok sa klase Pagbababad sa Internet Pamamasyal sa parke Paggawa ng Tiktok Videos Paggawa ng takdang-aralin
 • 9. Pamprosesong Tanong • Bakit kailangang isaalang-alang ang mga pagpipilian sa paggawa ng desisyon? • Ano ang naging batayan mo sa iyong ginawang desisyon? Naging makatuwiran ka ba sa iyong pasya?
 • 10. Araw-araw, ang tao ay laging nahaharap sa sitwasyong kailangan niyang pumili. Pinipili ng tao ang bagay na nagdudulot ng LUBOS na pakinabang.
 • 11. Ang mabuting pasya ay magdudulot sa tao ng kasiyahan (satisfaction). Ang di-mabuting pasya ay magdudulot sa tao ng dusa (suffering). Ninanais ng tao ang maging masaya at iniiwasan ang pagdurusa.
 • 12. Kahulugan ng Ekonomiks • Ang ekonomiks ay pag-aaral kung paano tutugunan ang mga kagustuhan at pangangailangan ng tao sa pinakamahusay na paraan. • Nakatuon ito sa mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya sa mga suliranin (economist’s perspective). • Sinisikap nitong mapalawak ang kakayahan ng tao sa pagbuo ng matalinong desisyon. • Pangunahing layunin nito ang pagtugon sa suliranin ng kakapusan.
 • 13. Sagutan ang Learning Activity Sheet (LAS) No. 3 Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector- illustration-image168649049#_
 • 14. Gawain 3: Picture Analysis Pag-aralan ang comic strip sa ibaba at sagutin ang mga pamprosesong tanong ukol dito. Pinagkunan: Pugad Baboy by Pol Medina Jr. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=147861036784901&set=gm.3182660 805118929&type=3&theater&ifg=1
 • 15. Pamprosesong Tanong • Bakit kaya natatagalan si Debbie sa pagpapasya kung ano ang kanyang bibilhin? • Bakit mahalaga na pag-isipang mabuti kung ano ang bibilhin? • Anong kaisipan batay sa kahulugan ng ekonomiks ang inilalarawan ng comic strip?
 • 16. Mahahalagang Konsepto sa Ekonomiks • Bahagi na ng buhay ng tao ang pagkakaroon ng mga choices. Sa pagproseso ng pagpili hindi maiiwasan ang trade-off. Ang trade-off ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay. Mahalaga ito sapagkat sa pamamagitan nito ay maaaring masuri ang mga pagpipilian sa pagbuo ng pinakamainam na pasya. Halimbawa, mag-aaral ka ba o maglalaro?
 • 17. Mahahalagang Konsepto sa Ekonomiks • Sa ginagawang pagsasakriprisyo ay may opportunity cost. Ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o ng best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Ang opportunity cost ng paglalaro sa naunang halimbawa ay ang halaga ng pag-aral na ipinagpalibang gawin.
 • 18. Para mas lalo mong maintindihan ang kung bakit may nagaganap na trade-off, panuorin ang video sa Youtube gamit ang link na https://www.youtube.com/watch?v=4Sy8V58aGfc&t=185s Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/illustration/youtube-frame.html
 • 20. Mahahalagang Konsepto sa Ekonomiks • Ang incentives ay tumutukoy sa bagay o karanasan na nagiging pagganyak upang tagkilikin ang isang kalakal o paglilingkod. Tulad ng pag- aalok ng mas mura at magandang serbisyo at pagbibigay ng mas maraming pakinabang sa bawat pagkonsumo ng produkto o serbisyo. • Ang marginal thinking ay ang pagsasaalang-alang sa karagdagang pakinabang sa pagpili ng isang kalakal o serbisyo. Ang ibig sabihin nito ay dapat suriin ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon.
 • 21. Mahahalagang Konsepto sa Ekonomiks • Ang mga kaalaman sa konsepto ng trade-off, opportunity cost, incentives, at marginal thinking ay makatutulong sa matalinong pagdedesisyon upang maging rasyonal ang bawat isa sa pagbuo ng desisyon.
 • 22. Sagutan ang Learning Activity Sheet (LAS) No. 5 Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector- illustration-image168649049#_
 • 23. Para mas lalong maintindihan ang kung bakit mahalaga ang matalinong pagdedesisyon, panuorin ang video mula sa Youtube gamit ang link na https://www.youtube.com/watch?v=73p2xoygjLw Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/illustration/youtube-frame.html
 • 25. Kaisipan sa Pag-aaral ng Ekonomiks • Ang kagustuhan at pangangailangan ng tao ay walang katapusan. • Ang mga bagay na tumutugon sa kanyang kagustuhan at pangangailangan ay may hangganan. • Kailangang gumawa ng matalinong pagpapasya upang matugunan ng tao ang kanyang pangangailangan at kagustuhan gamit ang kanyang limitadong pinagkukunang-yaman. • Ang di-matalinong pagpapasya ng tao ay nagdudulot ng suliranin ng kakapusan.
 • 26. Dibisyon ng Ekonomiks • Maykroekonomiks (Microeconomics) ay tungkol sa galaw at desisyon ng bawat bahay kalakal at sambahayan. Ito ay tumitingin sa bawat indibidwal na yunit – sambahayan, bahay-kalakal at industriya. Ang mga desisyon ng bawat indibidwal ay napakahalaga sa pag-unawa ng ekonomiya. • Makroekonomiks (Macroeconmics) ay tumitingin sa kabuuang ekonomiya ng isang bansa. Sinusuri nito ang pambansang ekonomiya pati na ang pangkahalatang antas ng presyo at pambansang kita. Ito ay tumitingin sa kabuuan.
 • 27. Ano ang KAKAPUSAN ? • Ang kakapusan (scarcity) ay ang hindi kasapatan ng pinagkukunang-yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Dahilan ng Kakapusan • Maaksayang paggamit ng pinagkukunang- yaman. • Non-renewability ng ilang pinagkukunang- yaman. • Kawalang-hanggan ng pangangailangan ng tao.
 • 28. Sagutan ang Learning Activity Sheet (LAS) No. 4 Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector- illustration-image168649049#_
 • 29. Uri ng Kakapusan ayon sa kalagayan • Pisikal na Kalagayan • Tumutukoy sa aktwal na kawalan ng yaman na tutugon sa mga pangangailangan ng tao. • Dahilan ito ng limitadong pinagkukunang yaman. • Pangkaisipan na Kalagayan • Tumutukoy sa pagpigil ng tao na tugunan ang pangangailangan kahit may kakayanan siya na tugunan nito. • Dahilan nito ang walang katapusan pangangailangan at kagustuhan ng tao.
 • 30. Pagkakaiba ng Kakapusan at Kakulangan
 • 31. Para mas lalo mong maintindihan ang pagkakaiba ng Kakapusan sa Kakulangan, panuorin ang video sa Youtube gamit ang link na https://www.youtube.com/watch?v=xxvtTaC8Jgw Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/illustration/youtube-frame.html
 • 33. Ano ang pagkakaiba ng Pangangailangan sa Kagustuhan? Pangangailangan Kagustuhan • Mga bagay na lubhang mahalaga upang ang tao ay mabuhay • Mga bagay na ginusto lamang ng tao at maari itong mabuhay kahit wala ito. • Kung ipagkakait ito, magdudulot ito ng sakit o kamatayan. • Ang pagnanais na tugunan ito ay bunga lamang ng layaw ng tao.
 • 34. Ekonomiks bilang Isang Agham Panlipunan • Ang agham panlipunan ay isang sangay ng kaalaman kung saan pinag-aaralan ang mga pag-uugali ng tao habang siya ay nakikipag- ugnayan sa kanyang kapwa at kapaligiran. • Isang displina ng agham panlipunan ang ekonomiks. Nakatuon ang ekonomiks sa pagsasagawa ng tao ng mga desisyon bilang pagtugon sa suliranin ng kakapusan.
 • 36. Ang Pamamaraang Siyentipiko Hakbang Saklaw at Paliwanag Kahalagahan Halimbawa Paglalahad ng Suliranin • Paglilinaw at pagtatakda ng katanungan nais na sagutin. • Pagpokus ng pananalisik sa isang tiyak na suliranin • Ano ang ugnayan ng presyo ng bilihin at dami ng bibilhin ng mga mamimili? Pagbuo ng Hypothesis • Pagbuo ng pangunahing paniniwala na sasagot sa katanungan. • Pagsubok sa ugnayan ng mga piling elemento (variables) ng pag- aaral. • Maaring kapag mataas ang bilihin, kaunti ang bibilhin ng mga mamimili.
 • 37. Ang Pamamaraang Siyentipiko Hakbang Saklaw at Paliwanag Kahalagahan Halimbawa Pagsubok at Pagpapa- tunay sa Hypothesis • Pagkalap ng impormasyon na mag-uugnay sa elemento (variables) mula sa pagsasaliksik o obserbasyon. • Pagtatala at pagsasa-ayos ng mga nakalap na impormasyon. • Pagbuo ng mataas na kalidad ng kaalaman. • Pagpunta sa pamilihan at pakikipanaya m sa mga mamimili tungkol sa hypothesis. • Pagsusuri sa relasyon ng presyo at dami ng binibili.
 • 38. Ang Pamamaraang Siyentipiko Hakbang Saklaw at Paliwanag Kahalagahan Halimbawa Pagbibigay ng Conclusion • Pormal na pagtatakda ng ugnayan ng mga pinag-aaralang elemento at pagpapaliwanag. • Pagpapa- totoo o pagtanggi (accept or reject) ng hypothesis. • May epekto ang presyo ng kalakal sa dami na nais bilhin ng mga mamimili. Paglalapat • Pagsasagawa ng natutunan sa totoong buhay. • Matutu- gunan ang kagustuhan at panganga- ilangan. • Pagbebenta sa mas murang halaga upang mahikayat ang mas maraming mamimili.
 • 39. Kakapusan bilang suliraning panlipunan • Nag-iiba ang pag-uugali ng tao kapag hindi niya nakakamit ang kanyang mga pangangailangan. • Ang pag-uugali ng tao ay nagiging hindi katanggap-tanggap. Natututo siyang magdamot, mandaya, magnakaw at manlinlang sa kapwa. • Nagiging bunga ng kakapusan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin (inflation) na nagiging dahilan naman ng kaguluhan at pagdurusa ng mga tao sa lipunan.
 • 40. Bilang Pagtatapos….. • Ang pag-aaral ng ekonomiks ay nakatutulong upang magkaroon ng tamang pagpapasya at pagpili ang tao.
 • 41. Isaisip: • Ang ekonomiks ay isang sangay ng Agham Panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang- yaman • Ang kakapusan ay tumutukoy sa pagiging limitado ng mga pinagkukunang yaman. • Makakatulong sa matalinong pagpapasya ang mga konsepto ng ekonomiks gaya ng opportunity cost at trade-off.
 • 42. Isaisip: • Dahil sa kakapusan, kailangan ng tao ang wastong pagpili sa mga bagay na nais niyang gawin o mga produktong nais niyang bilhin. Mahirap ang pagpili kung parehong may positibong pakinabang ang mga pagpipilian. Hindi kayang makuha ng tao ang lahat ng kanyang pangangailangan. Dahil dito, hindi maiiwasan ang trade-off. Ang trade-off ay ang pagpili o ang pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay.
 • 43. Sagutan ang Learning Activity Sheet (LAS) No. 6 Pinagkunan: https://www.dreamstime.com/blank-check-mark-document-sheet-paper-text-voting-ballot-form-list-icon-vector- illustration-image168649049#_
 • 44. • Bakit mahalaga para sa mga kabataan ang pag-aaral ng ekonomiks? PAGPAPAHALAGA TAKDA: Isulat ang sagot sa ½ crosswise na papel. COPYAND ANSWER. Isulat ang pangalan, lagda at Valid ID number ng magulang o guardian.
 • 45. References: • Balitao B.R. (2015), EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon, Department of Education • De Leon, Z.M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, Vibal Publishing House • Francisco V.J. (2015), Ekonomiks, The Library Publishing House, Inc. • Mateo, G.C. et. al.(2012), Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon, Vibal Publishing House • Nolasco, L.I. et. al. (2004), Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, Vibal Publishing House • Rivera A. O. (2020) Araling Panlipunan Unang Markahan-Modyul 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks, (Unpublished) DepEd Division of Bacoor City
 • 46. References: • Activity Sheets Secondary Quarter 1, Vibal Publishing (2020) retrieved March 20, 2020 from https://www.vibalgroup.com/learnathome/wp- content/uploads/2020/05/Activity_Sheets_Secondary_Tabbed.pdf • Eko and Miya characters used with permission from the National Economic Development Authority (NEDA) retrieved March 20, 2020 from http://2040.neda.gov.ph/eko-and-miya-series • ERNESTO TABIOS (2020), Bakit Kailangang Pumili (Trade Off), retrieved June 25, 2020 from https://www.youtube.com/watch?v=4Sy8V58aGfc&t=185s • Mendoza R. (2016), Ano ang Kahulugan ng Ekonomiks: Ang mga Pangunahing Detalye na Kailangang Malaman Ukol sa Kung ano ang Ibig Sabihin ng Ekonomiks, retrieved June 14, 2020 from https://ekonomiks.info/kahulugan-ng-ekonomiks/ • Ser Ian’s Class (2019), MELC-Based Week 1-2 Kakapusan at Kakulangan: Kahulugan at Pagkakaiba (Araling Panlipunan 9), retrieved June 14, 2020 from https://www.youtube.com/watch?v=xxvtTaC8Jgw