SlideShare a Scribd company logo
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Luonto- ja ohjelmapalveluiden
asiakasturvallisuus
Lapin ja Kainuun koulutuskiertue
8.10.2018 Saariselkä
24.10.2018 Kajaani
25.10.2018 Kuusamo
8.11.2018 Ylläs, webinaari
8.11.2018 Mervi Murtonen ja Jaakko Leinonen
1
Kuvat: Joona Kotilainen, Pixabay ja Tukes
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Ohjelma
12.00 Tilaisuuden avaus, esittelyt ja tavoitteet – Miksi olemme koolla?
12.30 Kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset – Mitä laki vaatii?
• Huolellisuusvelvollisuus
• Vaarojen tunnistaminen
• Turvallisuusasiakirja
• Onnettomuuskirjanpito
• Tietojenantovelvoite
• Ilmoitusmenettely
13.30 Palveluiden valvonta käytännössä – Miten Tukes toimii?
• Turvallisuusjohtamistarkastukset
• Onnettomuustapaukset
14.00 Kahvit
14.30 Luonto- ja ohjelmapalveluiden erityispiirteitä – Mistä turvallisuus koostuu?
• Moottorikelkkasafarit
• Poro- ja koirasafarit
• Maastoreitit
• Vaellusratsastus
• Suurpetojen katselupalvelut
• Vesillä tapahtuvat palvelut
15.45 Loppukeskustelu ja yhteenveto – Mitä saatiin aikaan?
16.00 Tilaisuus päättyy
2
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Linkkejä lisätietoon
• Kalvot saatavilla Slidesharessa:
https://www.slideshare.net/Tukesinfo
• Keskustelu auki Twitterissä:
#kuluttajaturvallisuus #kuluttajapalvelut
• Tukesin nettisivut:
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-
tarjottavat-palvelut
• Webinaari 8.11.2018:
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/tukes/
8.11.2018 Mervi Murtonen 3
@MerviMurtonen
@Tukesinfo
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tavoitteet – Miksi olemme koolla?
6 näkökulmaa turvallisuuteen
4
Turvallisuus on
asennekysymys.
Turvallisuus on sitä,
että tapaturmia tai
onnettomuuksia ei
tapahdu.
Turvallisuus on sitä,
että riskit ovat
hyväksyttäviä.
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
8
Turvallisuus on sitä,
että palvelu sietää
hyvin virheitä.
Turvallisuus on sitä,
että suojaukset ovat
olemassa ja ne
toimivat, tapahtuipa
mitä tahansa.
Turvallisuus on osa
palvelun laatua,
asiakaskokemusta ja
brändiä.
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kuluttajaturvallisuuslain
vaatimukset palveluntarjoajalle
Palveluntarjoaja vastaa palvelun
turvallisuudesta
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kuluttajaturvallisuuslaki
920/2011
12
Sovelletaan kuluttajapalveluihin ja kulutustavaroihin
Tarkoituksena varmistaa palveluiden ja tavaroiden turvallisuus
Tarkoituksena ennaltaehkäistä vaaroja ja vahinkoja
www.finlex.fi
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Palveluntarjoajan velvollisuudet
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011, 5 – 9 §
1. Huolellisuusvelvollisuus
2. Turvallisuusasiakirja
3. Riskienarviointi ja omavalvonta
4. Tietojen antaminen kuluttajalle
5. Onnettomuuskirjanpito
6. Palvelussa tapahtuvista onnettomuuksista
ilmoittaminen Tukesiin
13
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
14
1. Huolellisuusvelvollisuus
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 5 §
Palveluntarjoajan
on varmistettava,
että kuluttajapalvelusta
ei aiheudu vaaraa
kenenkään terveydelle
tai omaisuudelle.
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Vastuu palvelun turvallisuudesta on palvelun
tarjoajalla
• Vastuuta palvelun
turvallisuudesta ei voi siirtää
kuluttajalle esim.
vastuuvapauslausekkeilla
• Vastuuvapauslomake ≠
tietojen antaminen
turvallisuudesta
• Tukes ei myönnä
palveluille lupia tai hyväksy
niiden turvallisuutta
ennakolta
15
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
2. Turvallisuusasiakirja – Selvitys palvelun
turvallisuuden järjestämisestä
• Sisällön tulee vastata palvelun luonnetta ja laajuutta
• Saa yhdistää muihin turvallisuussuunnitelmiin
(esim. pelastussuunnitelma)
• Eri palveluita voi koota yhteen turvallisuusasiakirjaan
(esim. useammat reitit tai yksi palvelupaketti)
• Saa (ja pitää!) olla tekijänsä näköinen
• Ei kannata teettää ulkopuolisella asiantuntijalla (ainakaan kokonaan).
• Henkilöstön on tunnettava turvallisuusasiakirjan sisältö
• Pyydettäessä näytettävä ja toimitettava Tukesiin
• Pidettävä ajan tasalla
• Tukesin verkkosivuilta löytyy ohjeistusta ja yleismalli
8.11.2018 Mervi Murtonen 16
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
1. Palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja
yhteystiedot;
2. Turvallisuusasioista vastaavat;
3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden
mahdolliset seuraukset;
4. Toimenpiteet vaaratilanteiden
ehkäisemiseksi;
5. Ohjeet erilaisia onnettomuus-, vaara-
ja vahinkotilanteita varten;
6. Henkilöstön turvallisuusperehdytys ja -
koulutus sekä mahdolliset pätevyys- ja
koulutusvaatimukset;
7. Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet,
välineet, reitit, eläimet,
henkilönsuojaimet ja muu tarpeisto
sekä niiden huolto ja kunnossapito
8. Palvelun tarjoamiseen liittyvät
olosuhderajoitukset;
9. Palvelun suurin mahdollinen
turvallinen asiakasmäärä eri
olosuhteissa sekä palveluun
osallistuvien terveydentilaa, fyysistä
kuntoa, kokemusta, koulutusta ja muita
vastaavia seikkoja koskevat
vaatimukset;
10. Palvelun vaikutuspiirissä olevien
muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden
varmistamiseksi tarpeelliset
toimenpiteet;
11. Miten erilaiset onnettomuus-, vaara-,
ja vahinkotilanteet kirjataan ja miten
näin kerättyä tietoa käytetään hyväksi
turvallisuustoiminnan kehittämisessä;
12. Menettely onnettomuuksien ja
vakavien läheltä piti –tilanteiden
ilmoittamiseksi Tukesiin
13. Miten henkilöstö perehdytetään
turvallisuusasiakirjan sisältöön
14. Mitä tietoja annetaan palveluun
osallistuville ja palvelun vaikutuspiirissä
oleville ja miten nämä tiedot annetaan.
17
Turvallisuusasiakirjan sisältö (VnA 1110/2011)
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
• Tarkoituksena on
‒ Koota yhteen olemassa oleva tieto vaaroista
‒ Ennakoida ja oppia ymmärtämään mahdollisia uusia vaaroja
‒ Muodostaa turvallisuuden kokonaiskuva
‒ Tuottaa toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi
• Tavoitteena kattava, systemaattinen ja kohdekohtainen tarkastelu
• Keskity kuvaamaan ja ymmärtämään vaarat – älä juutu riskin
suuruuden numeerisiin arvoihin
• Tehtävä ennen palvelun aloittamista.
• Pidettävä ajan tasalla.
8.11.2018 Mervi Murtonen 18
3. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
Kaiken turvallisuustyön perusta
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Korkeariskiset palvelut
• pitkäkestoiset maastoaktiviteetit
• kaukana asutuksesta toteutettavat palvelut
• vesiaktiviteetit
• korkean paikan aktiviteetit
• toiminnat, joissa käytetään moottoriajoneuvoja, kuten
moottorikelkkoja, autoja, mönkijöitä, moottoripyöriä, mopoja tai
vesiskoottereita
• maanalaiset toiminnat esimerkiksi tunneleissa, luolissa tai
kaivoksissa
• toiminnat, joissa on tulipalovaara
• väylien, kuten autoteiden, rautateiden ja laivaväylien,
risteysalueiden läheisyydessä tarjottavat palvelut
8.11.2018 [Esittäjän nimi] 19
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kuluttajapalveluiden
yleiset vaaratekijät -
avainsanaluettelo
1.3.2018 Kielo Kestinmäki 20
• Yleisiä, kaikille
kuluttajapalveluille
mahdollisia vaaroja
• Auttaa tunnistamaan niitä
asioita, joita on tarpeen
tarkastella tarkemmin
• Pelkkä tämän luettelon
läpikäynti ei ole riittävä
vaarojen tunnistaminen!
• Asioita on selvitettävä
tarkemmin kirjallisesti!
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
8.11.2018 [Esittäjän nimi] 21
2. Vaaratilanteen
kuvauksen tulee
olla mahdollisimman
tarkka: Millaisissa
tilanteissa kuluttaja
voi altistua vaaralle?
3. Kuvaa syyt
mahdollisimman
monipuolisesti:
Mitkä kaikki
asiat voivat
johtaa siihen, että
kuluttaja
altistuu vaaralle?
4. Yksilöi kuluttajien
terveyteen
tai omaisuuteen
kohdistuvat
haitalliset
seuraukset. Nämä
voivat
olla eri luonteisia
ja eri tasoisia.
5. Kuvaa niitä
toimenpiteitä,
joita on jo
toteutettu
vaarojen
poistamiseksi tai
seurausten
pienentämiseksi.
6. Arvioi
toimenpiteiden
riittävyyttä. Onko
tilanne
hyväksyttävä?
1. Kohdista
tarkastelu
selkästi
rajattuun
palvelun osaan.
7. Mieti, miten
turvallisuutta voisi
vielä parantaa.
Vaaratilanteiden kuvaaminen ja
toimenpiteiden suunnittelu
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
4. Tietojen antaminen kuluttajalle
1. Anna asiakkaan itse arvioida palvelun vaarat etukäteen:
‒ Voinko osallistua palveluun?
‒ Mitä minun pitää osata tai tehdä?
‒ Mitä riskejä palveluun liittyy?
2. Auta asiakasta toimimaan palvelussa oikein:
‒ Miten minun pitää toimia?
‒ Mitä en saa tehdä?
‒ Mitä jos en osaa?
‒ Miten voin keskeyttää suorituksen?
• Tiedot on annettava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.
• Varmista ja seuraa, onko ohjeet ymmärretty ja noudatetaanko niitä.
Korjaa tarvittaessa.
• Tietojen antamisella ei voi paikata muita turvallisuuspuutteita.
22
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
5. Onnettomuuskirjanpito
Mervi Murtonen 23
• Palvelun oma kirjanpito tapaturmista,
läheltä piti –tilanteista ja omaisuusvahingoista
• Kirjanpidosta on käytävä ilmi
• Mitä on tapahtunut?
• Minkä vuoksi?
• Missä?
• Milloin?
• Miten asia on hoidettu?
• Mitä tehdään jatkossa vastaavien tapausten estämiseksi?
• Muoto on vapaasti valittavissa (ruutuvihko, Excel, mobiili-app)
• Tietoja on käytettävä turvallisuustoiminnan kehittämiseen
• Tärkeä myös palveluntarjoajan oman oikeusturvan kannalta!
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Vuosittaisen turvallisuuskatsauksen
apukysymyksiä
• Mitä tapaturmia, onnettomuuksia tai läheltä piti –tilanteita meillä on
viime vuoden aikana sattunut?
• Miten turvallisuustilanne on vuoden aikana muuttunut?
• Miten palvelu tai muut toiminnot ovat muuttuneet?
• Onko asiakaskunnassa tai toimintaympäristössä tapahtunut muutoksia?
• Ovatko tiedot vaaroista ajan tasalla?
• Mitä toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi on vuoden aikana toteutettu?
• Onko turvallisuusasiakirja ajan tasalla?
• Ovatko asiakkaille annettavat ohjeet, opasteet, varoitukset ajan tasalla?
• Mitä ovat tärkeimmät toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi
seuraavan vuoden aikana?
2422.5.2018 Mervi Murtonen, Jaakko Laitinen, Arttu Mäkinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Palveluiden valvonta käytännössä
Mitä Tukes tekee? Mitä palveluntarjoajalta
edellytetään tarkastuksilla tai
onnettomuustapauksissa?
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
KP-ryhmän kokoonpano ja vastuualueet
8.11.2018 [Esittäjän nimi] 26
Mervi Murtonen
Turvallisuusjohta
minen ja
riskienhallinta, rp-
sijainen
Jaakko Leinonen
Pohjois-Suomen
kuntien palvelut,
ohjelmapalvelut
Janne Niemelä
Ryhmäpäällikkö
Markus
Mesimäki
Huvipuistot,
tivolit, puuha- ja
teemapuistot,
sisäleikkipaikat
Petteri Mustonen
Seikkailuradat,
kiipeily,
massaliikunta,
trampoliinit
Kielo Kestinmäki
Ratsastuspalvelut,
muut
eläinpalvelut
Inna Kulla
Oikeudelliset
asiat
Konsta Kulmala
Uinti- ja
vesiturvallisuus
Aleksi Latvala
Pohjois-Suomen
palvelut,
laskettelukeskuk-
set
Kari Koponen
Yleisötapahtumat
moottoripalvelut
Jaakko Laitinen
Leikkikentät,
pallopelialueet,
liikuntapaikat,
tapausten jaon
koordinointi
Annina Nyholm
Kauneudenhoito-
ja
kehonmuokkaus-
palvelut
Arttu Mäkinen
Leikkikentät,
pallopelialueet,
kuntosalit,
ulkoliikuntapaikat
TRE ROI HKI
+1
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Turvallisuusjohtamistarkastus
8.11.2018 27
• Toimintaan ja palvelutarjontaan tutustuminen
• Omavalvontakäytännöt
• Vaarojen tunnistaminen
• Onnettomuuskirjanpito
• Tapaturmahistoria
• Asiakkaan perehdyttäminen
• Henkilöstön osaaminen
• Laitteiden ja välineiden turvallisuus
• Muut palvelukohtaiset asiat
• Turvallisuuskulttuuri
• Toiminnan tavoitteellisuus
• Tapaturmista oppiminen
• Jatkuva parantaminen
• Kenttätarkastus
• Keskeiset havainnot ja kehityskohteet
• Palaute Tukesille
• Kirjallinen tarkastuskertomus
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Palautekysely Tukesin tarkastuksista
28
• Tukes kerää palautetta tarkastuksista
• Palautetta käytetään
– Tarkastusten vaikuttavuuden arviointiin
– Toiminnan laadun kehittämiseen
• Palautekysely lähetetään tarkastuksen jälkeen
sähköpostilla
• Siihen voi vastata nimettömänä
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
6. Millaiset tapaturmat pitää ilmoittaa Tukesiin?
29
1. Vakava tapaturma tai läheltä piti -tilanne
‒ Kuolemantapaus
‒ Muut vakavat seuraukset asiakkaan terveydelle
‒ Useampia loukkaantuneita henkilöitä
2. Puutteet palvelun toteutuksessa, välineissä tai
järjestelyissä ovat vaikuttaneet tapauksen syntymiseen
3. Tavanomaisesta poikkeava tapaus
‒ Verrattuna omaan onnettomuuskirjanpitoon tai lajille
tyypillisiin tapauksiin
‒ Täysin uudenlainen tai yllättävä tapaus
Ilmoituslomake Tukesin verkkosivuilla
Sähköpostilla: kirjaamo@tukes.fi
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Mitä ilmoitukselle tehdään Tukesissa?
• Ilmoituksen rekisteröinti ja tallentaminen
• Vastaus lähettäjälle:
1. Kiitos ilmoituksesta. Ei aihetta jatkotoimenpiteisiin.
2. Selvityspyyntö. Tarvitaan lisätietoja.
3. Tarkastuskäynti
• Selvityksen avulla arvioidaan
‒ Onko havaittu vaara poistettu riittävän tehokkaasti
‒ Onko palvelu turvallinen asiakkaille
• Tarvittaessa asia siirretään toisen viranomaisen käsiteltäväksi
• Tapauksen käsittely Tukesissa päättyy kirjallisella viestillä
asianosaisille.
• Ilmoituksia analysoidaan palvelusektoreittain – ei yksittäisen
palveluntarjoajan tasolla
30
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Miten Tukes toimii onnettomuustapauksissa?
Siltaonnettomuus
8.11.2018 31
Riippusilta hajosi kansallispuistossa.
9 ihmistä oli vaarassa pudota 10
metrin korkeudelta.
• Selvityspyyntö palveluntarjoajalle
• Kontaktit muihin asiaa selvittäneisiin
viranomaisiin
• Mediatiedusteluihin vastaaminen
• Annetun selvityksen arviointi
• Yhteistyöpalaveri Metsähallituksen
kanssaPhoto: YLE
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
32
Kuva: YLE
Miten Tukes toimii onnettomuustapauksissa?
Susionnettomuus
Lapsi työnsi kätensä eläintarhan
susiaitauksen verkon läpi.
Useampi susi puri poikaa käteen.
• Selvityspyyntö
palveluntarjoajalle
• Turvallisuusjohtamistarkastus
ja tutustuminen kohteeseen
• Annetun selvityksen arviointi
• Lausunto poliisille
• Kansainvälisten EAZA-
ohjeiden selvittäminen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Miten Tukes toimii onnettomuustapauksissa?
Uimarannan hyppytornin onnettomuus
8.11.2018 33
Nuori mieshenkilö putosi tai hyppäsi
hyppytornista, osui laiturin
rakenteisiin, upposi veteen ja kuoli
myöhemmin sairaalassa.
• Turvallisuusjohtamistarkastus
kohteessa
• Tarkastuskertomus
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukesiin tulleet onnettomuusilmoitukset 9/2018
Palvelu Ilmoitukset Vakava Kohtalainen Lievä
Muut liikuntapalvelut, trampoliinit 29 2 11 16
Uimahallit ja kylpylät 22 5 12 5
Sisäleikkipaikat 18 0 8 10
Safarit ja muut ohjelmapalvelut 16 2 6 8
Ratsastuspalvelut 15 3 7 5
Rinnekeskukset 15 6 5 4
Uimarannat 8 5 3 0
Seikkailuradat 6 0 2 4
Maastoreitit 4 1 2 1
Huvipuistot 3 1 2 0
Leikkipuistot 2 0 2 0
Kiipeilypalvelut 1 1 0 0
Moottoriurheilutapahtumat 1 0 0 0
Muut tapahtumat 1 1 0 0
34
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kaikista tapaturmista
voi (ja pitää) ottaa opiksi
8.11.2018 35
Yhdestä
tapauksesta
Useasta
samanlaisesta
tapauksesta
Muutoksesta
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Luonto- ja ohjelmapalveluiden
turvallisuus
Erilaisten luonto- ja ohjelmapalveluiden
riskejä ja turvallisuuden hyviä käytäntöjä
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Palveluketjun turvallisuus
• Jokainen palveluntarjoaja
vastaa palvelunsa turvallisuudesta.
• Retken tai tapahtuman pääjärjestäjällä on kokonaisvastuu
‒ Alihankkijoilla on vastuu tarjoamastaan palvelusta
‒ Pääjärjestäjän kannattaa pyytää alihankkijoilta
turvallisuusasiakirjat etukäteen ja vaatia niiltä myös laatua
• Koko palveluketjun turvallisuus edellyttää yhteispeliä ja hyvää
tiedonkulkua (ryhmän erityispiirteet, muutokset, edellytykset
palvelun turvalliselle järjestämiselle)
37
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Koiravaljakkosafarit
8.11.2018 38
• Koirien kanssa
toimiminen
• Reitin suunnittelu,
monikäytön ja muiden
reitin käyttäjien
huomiointi
• Koirien kiinnittäminen
ja ankkurit
• Asiakkaiden
pukeutuminen
• Paleltumat
• Ensiapu- ja
pelastusvalmius
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Vaellusratsastus
• Reitin suunnittelu
• Hevosten valinta
• Kypärät
• Turvajalustimet
• Huomioliivit
• Asiakkaan
taitotaso
• Ensiapu- ja
pelastusvalmius
Kuva: Markku Vuorikari, MT
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Vesillä tapahtuvat palvelut
40
• Veneiden ja muiden
varusteiden kunto
• Reitin suunnittelu ja
vaarallisten kohtien
tunnistaminen
• Säätilan ja vedenkorkeuden
seuranta
• Pelastusliivit ja tarvittaessa
kypärä
• Henkilöstön osaaminen ja
pätevyydet
• Asiakkaiden osaamis- ja
taitotaso, uimataito
• Vesipelastusvalmius ja
-harjoitukset
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Suurpetojen katselupalvelut
8.11.2018 41
• Eläinten ja luonnon
tuntemus
• Matka kuvauskoppiin
ja muu toiminta kopin
ulkopuolella
• Asiakkaiden
opastaminen
• Hätätilanneohjeet ja
yhteystiedot oppaille
• Paikallisten ja muiden
lähialueilla liikkuvien
turvallisuus
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
REILA – Reittimerkintähanke
www.reittimerkinnat.fi
42
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
43
Käyttäjä-
määrä
Käyttäjä-
tyypit
Käyttötavat Luonne
Vähän
käyttäjiä
Yleisöhitti
Pituus
Sijainti
Maasto
Rakenteet
Erityisriskit
Hiihto
Vaellus
Koirat
Pyöräily
Kiipeily
Monikäyttö
Ohjatut
ohjelmapalvelut
Lapset
Seniorit
Harrastajat
Sunnuntaikävelijät
Erityisryhmät
Ulkomaalaiset
Merkittäviä riskejä sisältävät yksittäiset retkeilyreitit ja reitistöt ovat
turvallisuusasiakirjavelvollisia kuluttajapalveluita.
Maastoreittien turvallisuus
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
8.11.2018 [Esittäjän nimi] 44
Perussääntö pätee: palvelusta ei
saa aiheutua vaaraa talvellakaan.
Kesän kuntotasoa ei kuitenkaan vaadita.
Poista tarvittaessa palveluita käytöstä
talviajaksi.
Arvioi asiakkaan kykyä toimia
talviolosuhteissa.
Seuraa olosuhteita, asiakkaiden
toimintaa ja palvelun käyttöä.
Muuta palvelun toteutusta tarvittaessa.
Myös asiakkaiden on otettava
talviolosuhteet huomioon.
Talviolosuhteet
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Uutiskirje kuluttajapalveluiden turvallisuudesta
Tilaa osoitteesta: http://tukes.mailpv.net/
46
Turvallisempien palveluiden puolesta,
Kuluttajapalvelut-ryhmä

More Related Content

Similar to Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus

Kimmo Rousku: Laadun kaava: riskienhallinta + tietoturvallisuus + varautumine...
Kimmo Rousku: Laadun kaava: riskienhallinta + tietoturvallisuus + varautumine...Kimmo Rousku: Laadun kaava: riskienhallinta + tietoturvallisuus + varautumine...
Kimmo Rousku: Laadun kaava: riskienhallinta + tietoturvallisuus + varautumine...
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Tietoturva - onko sinulla varaa olla investoimatta siihen?
Tietoturva - onko sinulla varaa olla investoimatta siihen?Tietoturva - onko sinulla varaa olla investoimatta siihen?
Tietoturva - onko sinulla varaa olla investoimatta siihen?
Sovelto
 
Palveluntarjoajien kyberturvakyvykkyys-11.9.23.pdf
Palveluntarjoajien kyberturvakyvykkyys-11.9.23.pdfPalveluntarjoajien kyberturvakyvykkyys-11.9.23.pdf
Palveluntarjoajien kyberturvakyvykkyys-11.9.23.pdf
japijapi
 
Studia monetaria 10.10.2017: Ovatko tilisi ja tietosi turvassa? Hanna Heiskanen
Studia monetaria 10.10.2017: Ovatko tilisi ja tietosi turvassa? Hanna HeiskanenStudia monetaria 10.10.2017: Ovatko tilisi ja tietosi turvassa? Hanna Heiskanen
Studia monetaria 10.10.2017: Ovatko tilisi ja tietosi turvassa? Hanna Heiskanen
Suomen Pankki
 
Yliopistojen Projekti SIG 2015
Yliopistojen Projekti SIG 2015 Yliopistojen Projekti SIG 2015
Yliopistojen Projekti SIG 2015
Tomppa Järvinen
 
Erja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoa
Erja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoaErja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoa
Erja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoa
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Henkilötiedot ja lainsäädäntö innovaatiotoiminnassa
Henkilötiedot ja lainsäädäntö innovaatiotoiminnassaHenkilötiedot ja lainsäädäntö innovaatiotoiminnassa
Henkilötiedot ja lainsäädäntö innovaatiotoiminnassa
Loihde Advisory
 
Liittymisvalmistelut ja liittymisen tarjolla oleva tuki 070416
Liittymisvalmistelut ja liittymisen tarjolla oleva tuki 070416Liittymisvalmistelut ja liittymisen tarjolla oleva tuki 070416
Liittymisvalmistelut ja liittymisen tarjolla oleva tuki 070416
THL
 
Tietojärjestelmien valvonta
Tietojärjestelmien valvontaTietojärjestelmien valvonta
Tietojärjestelmien valvonta
THL
 
Tietoturva ja digitaalinen turvallisuus maakuntien toiminnassa
Tietoturva ja digitaalinen turvallisuus maakuntien toiminnassaTietoturva ja digitaalinen turvallisuus maakuntien toiminnassa
Tietoturva ja digitaalinen turvallisuus maakuntien toiminnassa
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Sosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttöSosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttö
Harto Pönkä
 
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretiaMykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
THL
 
Viranomaisvalvonta TERVE-SOS 2018
Viranomaisvalvonta TERVE-SOS 2018Viranomaisvalvonta TERVE-SOS 2018
Viranomaisvalvonta TERVE-SOS 2018
THL
 
Tehosta kiinteistöjen hallintaa! - Jari Kenttä – Sonera – Kuntamarkkinat 2013
Tehosta kiinteistöjen hallintaa! - Jari Kenttä – Sonera – Kuntamarkkinat 2013Tehosta kiinteistöjen hallintaa! - Jari Kenttä – Sonera – Kuntamarkkinat 2013
Tehosta kiinteistöjen hallintaa! - Jari Kenttä – Sonera – Kuntamarkkinat 2013
Sonera
 
Pilvipalvelut Hallitusti käyttöön SaaS & Public Cloud
Pilvipalvelut Hallitusti käyttöön SaaS & Public CloudPilvipalvelut Hallitusti käyttöön SaaS & Public Cloud
Pilvipalvelut Hallitusti käyttöön SaaS & Public Cloud
Tomppa Järvinen
 
TTRY etatyon tietoturva_28.5.20
TTRY etatyon tietoturva_28.5.20TTRY etatyon tietoturva_28.5.20
TTRY etatyon tietoturva_28.5.20
japijapi
 
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteitaTietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
Harto Pönkä
 
Suun kanta seminaari-150309_mykkänen
Suun kanta seminaari-150309_mykkänenSuun kanta seminaari-150309_mykkänen
Suun kanta seminaari-150309_mykkänen
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
6 omaolo numminen
6 omaolo numminen6 omaolo numminen
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 

Similar to Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus (20)

Kimmo Rousku: Laadun kaava: riskienhallinta + tietoturvallisuus + varautumine...
Kimmo Rousku: Laadun kaava: riskienhallinta + tietoturvallisuus + varautumine...Kimmo Rousku: Laadun kaava: riskienhallinta + tietoturvallisuus + varautumine...
Kimmo Rousku: Laadun kaava: riskienhallinta + tietoturvallisuus + varautumine...
 
Tietoturva - onko sinulla varaa olla investoimatta siihen?
Tietoturva - onko sinulla varaa olla investoimatta siihen?Tietoturva - onko sinulla varaa olla investoimatta siihen?
Tietoturva - onko sinulla varaa olla investoimatta siihen?
 
Palveluntarjoajien kyberturvakyvykkyys-11.9.23.pdf
Palveluntarjoajien kyberturvakyvykkyys-11.9.23.pdfPalveluntarjoajien kyberturvakyvykkyys-11.9.23.pdf
Palveluntarjoajien kyberturvakyvykkyys-11.9.23.pdf
 
Studia monetaria 10.10.2017: Ovatko tilisi ja tietosi turvassa? Hanna Heiskanen
Studia monetaria 10.10.2017: Ovatko tilisi ja tietosi turvassa? Hanna HeiskanenStudia monetaria 10.10.2017: Ovatko tilisi ja tietosi turvassa? Hanna Heiskanen
Studia monetaria 10.10.2017: Ovatko tilisi ja tietosi turvassa? Hanna Heiskanen
 
Yliopistojen Projekti SIG 2015
Yliopistojen Projekti SIG 2015 Yliopistojen Projekti SIG 2015
Yliopistojen Projekti SIG 2015
 
Erja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoa
Erja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoaErja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoa
Erja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoa
 
Henkilötiedot ja lainsäädäntö innovaatiotoiminnassa
Henkilötiedot ja lainsäädäntö innovaatiotoiminnassaHenkilötiedot ja lainsäädäntö innovaatiotoiminnassa
Henkilötiedot ja lainsäädäntö innovaatiotoiminnassa
 
Liittymisvalmistelut ja liittymisen tarjolla oleva tuki 070416
Liittymisvalmistelut ja liittymisen tarjolla oleva tuki 070416Liittymisvalmistelut ja liittymisen tarjolla oleva tuki 070416
Liittymisvalmistelut ja liittymisen tarjolla oleva tuki 070416
 
Tietojärjestelmien valvonta
Tietojärjestelmien valvontaTietojärjestelmien valvonta
Tietojärjestelmien valvonta
 
Tietoturva ja digitaalinen turvallisuus maakuntien toiminnassa
Tietoturva ja digitaalinen turvallisuus maakuntien toiminnassaTietoturva ja digitaalinen turvallisuus maakuntien toiminnassa
Tietoturva ja digitaalinen turvallisuus maakuntien toiminnassa
 
Sosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttöSosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttö
 
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretiaMykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
 
Viranomaisvalvonta TERVE-SOS 2018
Viranomaisvalvonta TERVE-SOS 2018Viranomaisvalvonta TERVE-SOS 2018
Viranomaisvalvonta TERVE-SOS 2018
 
Tehosta kiinteistöjen hallintaa! - Jari Kenttä – Sonera – Kuntamarkkinat 2013
Tehosta kiinteistöjen hallintaa! - Jari Kenttä – Sonera – Kuntamarkkinat 2013Tehosta kiinteistöjen hallintaa! - Jari Kenttä – Sonera – Kuntamarkkinat 2013
Tehosta kiinteistöjen hallintaa! - Jari Kenttä – Sonera – Kuntamarkkinat 2013
 
Pilvipalvelut Hallitusti käyttöön SaaS & Public Cloud
Pilvipalvelut Hallitusti käyttöön SaaS & Public CloudPilvipalvelut Hallitusti käyttöön SaaS & Public Cloud
Pilvipalvelut Hallitusti käyttöön SaaS & Public Cloud
 
TTRY etatyon tietoturva_28.5.20
TTRY etatyon tietoturva_28.5.20TTRY etatyon tietoturva_28.5.20
TTRY etatyon tietoturva_28.5.20
 
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteitaTietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
 
Suun kanta seminaari-150309_mykkänen
Suun kanta seminaari-150309_mykkänenSuun kanta seminaari-150309_mykkänen
Suun kanta seminaari-150309_mykkänen
 
6 omaolo numminen
6 omaolo numminen6 omaolo numminen
6 omaolo numminen
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
 

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019Mining in Finland 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019 Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässäMaanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Pienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpitPienrakentajan tärpit
Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet Pelastustoimen laitteet
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
CE-merkintä
CE-merkintäCE-merkintä

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (20)

Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019
 
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019 Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
 
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässäMaanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
 
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
 
Pienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpitPienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpit
 
Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet
 
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuus
 
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
 
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
 
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
 
CE-merkintä
CE-merkintäCE-merkintä
CE-merkintä
 

Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus

 • 1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus Lapin ja Kainuun koulutuskiertue 8.10.2018 Saariselkä 24.10.2018 Kajaani 25.10.2018 Kuusamo 8.11.2018 Ylläs, webinaari 8.11.2018 Mervi Murtonen ja Jaakko Leinonen 1 Kuvat: Joona Kotilainen, Pixabay ja Tukes
 • 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus, esittelyt ja tavoitteet – Miksi olemme koolla? 12.30 Kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset – Mitä laki vaatii? • Huolellisuusvelvollisuus • Vaarojen tunnistaminen • Turvallisuusasiakirja • Onnettomuuskirjanpito • Tietojenantovelvoite • Ilmoitusmenettely 13.30 Palveluiden valvonta käytännössä – Miten Tukes toimii? • Turvallisuusjohtamistarkastukset • Onnettomuustapaukset 14.00 Kahvit 14.30 Luonto- ja ohjelmapalveluiden erityispiirteitä – Mistä turvallisuus koostuu? • Moottorikelkkasafarit • Poro- ja koirasafarit • Maastoreitit • Vaellusratsastus • Suurpetojen katselupalvelut • Vesillä tapahtuvat palvelut 15.45 Loppukeskustelu ja yhteenveto – Mitä saatiin aikaan? 16.00 Tilaisuus päättyy 2
 • 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Linkkejä lisätietoon • Kalvot saatavilla Slidesharessa: https://www.slideshare.net/Tukesinfo • Keskustelu auki Twitterissä: #kuluttajaturvallisuus #kuluttajapalvelut • Tukesin nettisivut: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille- tarjottavat-palvelut • Webinaari 8.11.2018: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/tukes/ 8.11.2018 Mervi Murtonen 3 @MerviMurtonen @Tukesinfo
 • 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tavoitteet – Miksi olemme koolla? 6 näkökulmaa turvallisuuteen 4
 • 6. Turvallisuus on sitä, että tapaturmia tai onnettomuuksia ei tapahdu.
 • 7. Turvallisuus on sitä, että riskit ovat hyväksyttäviä.
 • 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 8 Turvallisuus on sitä, että palvelu sietää hyvin virheitä.
 • 9. Turvallisuus on sitä, että suojaukset ovat olemassa ja ne toimivat, tapahtuipa mitä tahansa.
 • 10. Turvallisuus on osa palvelun laatua, asiakaskokemusta ja brändiä.
 • 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset palveluntarjoajalle Palveluntarjoaja vastaa palvelun turvallisuudesta
 • 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 12 Sovelletaan kuluttajapalveluihin ja kulutustavaroihin Tarkoituksena varmistaa palveluiden ja tavaroiden turvallisuus Tarkoituksena ennaltaehkäistä vaaroja ja vahinkoja www.finlex.fi
 • 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Palveluntarjoajan velvollisuudet Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011, 5 – 9 § 1. Huolellisuusvelvollisuus 2. Turvallisuusasiakirja 3. Riskienarviointi ja omavalvonta 4. Tietojen antaminen kuluttajalle 5. Onnettomuuskirjanpito 6. Palvelussa tapahtuvista onnettomuuksista ilmoittaminen Tukesiin 13
 • 14. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 14 1. Huolellisuusvelvollisuus Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 5 § Palveluntarjoajan on varmistettava, että kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.
 • 15. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vastuu palvelun turvallisuudesta on palvelun tarjoajalla • Vastuuta palvelun turvallisuudesta ei voi siirtää kuluttajalle esim. vastuuvapauslausekkeilla • Vastuuvapauslomake ≠ tietojen antaminen turvallisuudesta • Tukes ei myönnä palveluille lupia tai hyväksy niiden turvallisuutta ennakolta 15
 • 16. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2. Turvallisuusasiakirja – Selvitys palvelun turvallisuuden järjestämisestä • Sisällön tulee vastata palvelun luonnetta ja laajuutta • Saa yhdistää muihin turvallisuussuunnitelmiin (esim. pelastussuunnitelma) • Eri palveluita voi koota yhteen turvallisuusasiakirjaan (esim. useammat reitit tai yksi palvelupaketti) • Saa (ja pitää!) olla tekijänsä näköinen • Ei kannata teettää ulkopuolisella asiantuntijalla (ainakaan kokonaan). • Henkilöstön on tunnettava turvallisuusasiakirjan sisältö • Pyydettäessä näytettävä ja toimitettava Tukesiin • Pidettävä ajan tasalla • Tukesin verkkosivuilta löytyy ohjeistusta ja yleismalli 8.11.2018 Mervi Murtonen 16
 • 17. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 1. Palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot; 2. Turvallisuusasioista vastaavat; 3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset; 4. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi; 5. Ohjeet erilaisia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten; 6. Henkilöstön turvallisuusperehdytys ja - koulutus sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset; 7. Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, reitit, eläimet, henkilönsuojaimet ja muu tarpeisto sekä niiden huolto ja kunnossapito 8. Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset; 9. Palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä palveluun osallistuvien terveydentilaa, fyysistä kuntoa, kokemusta, koulutusta ja muita vastaavia seikkoja koskevat vaatimukset; 10. Palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet; 11. Miten erilaiset onnettomuus-, vaara-, ja vahinkotilanteet kirjataan ja miten näin kerättyä tietoa käytetään hyväksi turvallisuustoiminnan kehittämisessä; 12. Menettely onnettomuuksien ja vakavien läheltä piti –tilanteiden ilmoittamiseksi Tukesiin 13. Miten henkilöstö perehdytetään turvallisuusasiakirjan sisältöön 14. Mitä tietoja annetaan palveluun osallistuville ja palvelun vaikutuspiirissä oleville ja miten nämä tiedot annetaan. 17 Turvallisuusasiakirjan sisältö (VnA 1110/2011)
 • 18. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto • Tarkoituksena on ‒ Koota yhteen olemassa oleva tieto vaaroista ‒ Ennakoida ja oppia ymmärtämään mahdollisia uusia vaaroja ‒ Muodostaa turvallisuuden kokonaiskuva ‒ Tuottaa toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi • Tavoitteena kattava, systemaattinen ja kohdekohtainen tarkastelu • Keskity kuvaamaan ja ymmärtämään vaarat – älä juutu riskin suuruuden numeerisiin arvoihin • Tehtävä ennen palvelun aloittamista. • Pidettävä ajan tasalla. 8.11.2018 Mervi Murtonen 18 3. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Kaiken turvallisuustyön perusta
 • 19. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Korkeariskiset palvelut • pitkäkestoiset maastoaktiviteetit • kaukana asutuksesta toteutettavat palvelut • vesiaktiviteetit • korkean paikan aktiviteetit • toiminnat, joissa käytetään moottoriajoneuvoja, kuten moottorikelkkoja, autoja, mönkijöitä, moottoripyöriä, mopoja tai vesiskoottereita • maanalaiset toiminnat esimerkiksi tunneleissa, luolissa tai kaivoksissa • toiminnat, joissa on tulipalovaara • väylien, kuten autoteiden, rautateiden ja laivaväylien, risteysalueiden läheisyydessä tarjottavat palvelut 8.11.2018 [Esittäjän nimi] 19
 • 20. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kuluttajapalveluiden yleiset vaaratekijät - avainsanaluettelo 1.3.2018 Kielo Kestinmäki 20 • Yleisiä, kaikille kuluttajapalveluille mahdollisia vaaroja • Auttaa tunnistamaan niitä asioita, joita on tarpeen tarkastella tarkemmin • Pelkkä tämän luettelon läpikäynti ei ole riittävä vaarojen tunnistaminen! • Asioita on selvitettävä tarkemmin kirjallisesti!
 • 21. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 8.11.2018 [Esittäjän nimi] 21 2. Vaaratilanteen kuvauksen tulee olla mahdollisimman tarkka: Millaisissa tilanteissa kuluttaja voi altistua vaaralle? 3. Kuvaa syyt mahdollisimman monipuolisesti: Mitkä kaikki asiat voivat johtaa siihen, että kuluttaja altistuu vaaralle? 4. Yksilöi kuluttajien terveyteen tai omaisuuteen kohdistuvat haitalliset seuraukset. Nämä voivat olla eri luonteisia ja eri tasoisia. 5. Kuvaa niitä toimenpiteitä, joita on jo toteutettu vaarojen poistamiseksi tai seurausten pienentämiseksi. 6. Arvioi toimenpiteiden riittävyyttä. Onko tilanne hyväksyttävä? 1. Kohdista tarkastelu selkästi rajattuun palvelun osaan. 7. Mieti, miten turvallisuutta voisi vielä parantaa. Vaaratilanteiden kuvaaminen ja toimenpiteiden suunnittelu
 • 22. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 4. Tietojen antaminen kuluttajalle 1. Anna asiakkaan itse arvioida palvelun vaarat etukäteen: ‒ Voinko osallistua palveluun? ‒ Mitä minun pitää osata tai tehdä? ‒ Mitä riskejä palveluun liittyy? 2. Auta asiakasta toimimaan palvelussa oikein: ‒ Miten minun pitää toimia? ‒ Mitä en saa tehdä? ‒ Mitä jos en osaa? ‒ Miten voin keskeyttää suorituksen? • Tiedot on annettava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. • Varmista ja seuraa, onko ohjeet ymmärretty ja noudatetaanko niitä. Korjaa tarvittaessa. • Tietojen antamisella ei voi paikata muita turvallisuuspuutteita. 22
 • 23. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 5. Onnettomuuskirjanpito Mervi Murtonen 23 • Palvelun oma kirjanpito tapaturmista, läheltä piti –tilanteista ja omaisuusvahingoista • Kirjanpidosta on käytävä ilmi • Mitä on tapahtunut? • Minkä vuoksi? • Missä? • Milloin? • Miten asia on hoidettu? • Mitä tehdään jatkossa vastaavien tapausten estämiseksi? • Muoto on vapaasti valittavissa (ruutuvihko, Excel, mobiili-app) • Tietoja on käytettävä turvallisuustoiminnan kehittämiseen • Tärkeä myös palveluntarjoajan oman oikeusturvan kannalta!
 • 24. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vuosittaisen turvallisuuskatsauksen apukysymyksiä • Mitä tapaturmia, onnettomuuksia tai läheltä piti –tilanteita meillä on viime vuoden aikana sattunut? • Miten turvallisuustilanne on vuoden aikana muuttunut? • Miten palvelu tai muut toiminnot ovat muuttuneet? • Onko asiakaskunnassa tai toimintaympäristössä tapahtunut muutoksia? • Ovatko tiedot vaaroista ajan tasalla? • Mitä toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi on vuoden aikana toteutettu? • Onko turvallisuusasiakirja ajan tasalla? • Ovatko asiakkaille annettavat ohjeet, opasteet, varoitukset ajan tasalla? • Mitä ovat tärkeimmät toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi seuraavan vuoden aikana? 2422.5.2018 Mervi Murtonen, Jaakko Laitinen, Arttu Mäkinen
 • 25. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Palveluiden valvonta käytännössä Mitä Tukes tekee? Mitä palveluntarjoajalta edellytetään tarkastuksilla tai onnettomuustapauksissa?
 • 26. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto KP-ryhmän kokoonpano ja vastuualueet 8.11.2018 [Esittäjän nimi] 26 Mervi Murtonen Turvallisuusjohta minen ja riskienhallinta, rp- sijainen Jaakko Leinonen Pohjois-Suomen kuntien palvelut, ohjelmapalvelut Janne Niemelä Ryhmäpäällikkö Markus Mesimäki Huvipuistot, tivolit, puuha- ja teemapuistot, sisäleikkipaikat Petteri Mustonen Seikkailuradat, kiipeily, massaliikunta, trampoliinit Kielo Kestinmäki Ratsastuspalvelut, muut eläinpalvelut Inna Kulla Oikeudelliset asiat Konsta Kulmala Uinti- ja vesiturvallisuus Aleksi Latvala Pohjois-Suomen palvelut, laskettelukeskuk- set Kari Koponen Yleisötapahtumat moottoripalvelut Jaakko Laitinen Leikkikentät, pallopelialueet, liikuntapaikat, tapausten jaon koordinointi Annina Nyholm Kauneudenhoito- ja kehonmuokkaus- palvelut Arttu Mäkinen Leikkikentät, pallopelialueet, kuntosalit, ulkoliikuntapaikat TRE ROI HKI +1
 • 27. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuusjohtamistarkastus 8.11.2018 27 • Toimintaan ja palvelutarjontaan tutustuminen • Omavalvontakäytännöt • Vaarojen tunnistaminen • Onnettomuuskirjanpito • Tapaturmahistoria • Asiakkaan perehdyttäminen • Henkilöstön osaaminen • Laitteiden ja välineiden turvallisuus • Muut palvelukohtaiset asiat • Turvallisuuskulttuuri • Toiminnan tavoitteellisuus • Tapaturmista oppiminen • Jatkuva parantaminen • Kenttätarkastus • Keskeiset havainnot ja kehityskohteet • Palaute Tukesille • Kirjallinen tarkastuskertomus
 • 28. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Palautekysely Tukesin tarkastuksista 28 • Tukes kerää palautetta tarkastuksista • Palautetta käytetään – Tarkastusten vaikuttavuuden arviointiin – Toiminnan laadun kehittämiseen • Palautekysely lähetetään tarkastuksen jälkeen sähköpostilla • Siihen voi vastata nimettömänä
 • 29. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 6. Millaiset tapaturmat pitää ilmoittaa Tukesiin? 29 1. Vakava tapaturma tai läheltä piti -tilanne ‒ Kuolemantapaus ‒ Muut vakavat seuraukset asiakkaan terveydelle ‒ Useampia loukkaantuneita henkilöitä 2. Puutteet palvelun toteutuksessa, välineissä tai järjestelyissä ovat vaikuttaneet tapauksen syntymiseen 3. Tavanomaisesta poikkeava tapaus ‒ Verrattuna omaan onnettomuuskirjanpitoon tai lajille tyypillisiin tapauksiin ‒ Täysin uudenlainen tai yllättävä tapaus Ilmoituslomake Tukesin verkkosivuilla Sähköpostilla: kirjaamo@tukes.fi
 • 30. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Mitä ilmoitukselle tehdään Tukesissa? • Ilmoituksen rekisteröinti ja tallentaminen • Vastaus lähettäjälle: 1. Kiitos ilmoituksesta. Ei aihetta jatkotoimenpiteisiin. 2. Selvityspyyntö. Tarvitaan lisätietoja. 3. Tarkastuskäynti • Selvityksen avulla arvioidaan ‒ Onko havaittu vaara poistettu riittävän tehokkaasti ‒ Onko palvelu turvallinen asiakkaille • Tarvittaessa asia siirretään toisen viranomaisen käsiteltäväksi • Tapauksen käsittely Tukesissa päättyy kirjallisella viestillä asianosaisille. • Ilmoituksia analysoidaan palvelusektoreittain – ei yksittäisen palveluntarjoajan tasolla 30
 • 31. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Miten Tukes toimii onnettomuustapauksissa? Siltaonnettomuus 8.11.2018 31 Riippusilta hajosi kansallispuistossa. 9 ihmistä oli vaarassa pudota 10 metrin korkeudelta. • Selvityspyyntö palveluntarjoajalle • Kontaktit muihin asiaa selvittäneisiin viranomaisiin • Mediatiedusteluihin vastaaminen • Annetun selvityksen arviointi • Yhteistyöpalaveri Metsähallituksen kanssaPhoto: YLE
 • 32. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 32 Kuva: YLE Miten Tukes toimii onnettomuustapauksissa? Susionnettomuus Lapsi työnsi kätensä eläintarhan susiaitauksen verkon läpi. Useampi susi puri poikaa käteen. • Selvityspyyntö palveluntarjoajalle • Turvallisuusjohtamistarkastus ja tutustuminen kohteeseen • Annetun selvityksen arviointi • Lausunto poliisille • Kansainvälisten EAZA- ohjeiden selvittäminen
 • 33. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Miten Tukes toimii onnettomuustapauksissa? Uimarannan hyppytornin onnettomuus 8.11.2018 33 Nuori mieshenkilö putosi tai hyppäsi hyppytornista, osui laiturin rakenteisiin, upposi veteen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. • Turvallisuusjohtamistarkastus kohteessa • Tarkastuskertomus
 • 34. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin tulleet onnettomuusilmoitukset 9/2018 Palvelu Ilmoitukset Vakava Kohtalainen Lievä Muut liikuntapalvelut, trampoliinit 29 2 11 16 Uimahallit ja kylpylät 22 5 12 5 Sisäleikkipaikat 18 0 8 10 Safarit ja muut ohjelmapalvelut 16 2 6 8 Ratsastuspalvelut 15 3 7 5 Rinnekeskukset 15 6 5 4 Uimarannat 8 5 3 0 Seikkailuradat 6 0 2 4 Maastoreitit 4 1 2 1 Huvipuistot 3 1 2 0 Leikkipuistot 2 0 2 0 Kiipeilypalvelut 1 1 0 0 Moottoriurheilutapahtumat 1 0 0 0 Muut tapahtumat 1 1 0 0 34
 • 35. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaikista tapaturmista voi (ja pitää) ottaa opiksi 8.11.2018 35 Yhdestä tapauksesta Useasta samanlaisesta tapauksesta Muutoksesta
 • 36. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Luonto- ja ohjelmapalveluiden turvallisuus Erilaisten luonto- ja ohjelmapalveluiden riskejä ja turvallisuuden hyviä käytäntöjä
 • 37. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Palveluketjun turvallisuus • Jokainen palveluntarjoaja vastaa palvelunsa turvallisuudesta. • Retken tai tapahtuman pääjärjestäjällä on kokonaisvastuu ‒ Alihankkijoilla on vastuu tarjoamastaan palvelusta ‒ Pääjärjestäjän kannattaa pyytää alihankkijoilta turvallisuusasiakirjat etukäteen ja vaatia niiltä myös laatua • Koko palveluketjun turvallisuus edellyttää yhteispeliä ja hyvää tiedonkulkua (ryhmän erityispiirteet, muutokset, edellytykset palvelun turvalliselle järjestämiselle) 37
 • 38. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Koiravaljakkosafarit 8.11.2018 38 • Koirien kanssa toimiminen • Reitin suunnittelu, monikäytön ja muiden reitin käyttäjien huomiointi • Koirien kiinnittäminen ja ankkurit • Asiakkaiden pukeutuminen • Paleltumat • Ensiapu- ja pelastusvalmius
 • 39. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vaellusratsastus • Reitin suunnittelu • Hevosten valinta • Kypärät • Turvajalustimet • Huomioliivit • Asiakkaan taitotaso • Ensiapu- ja pelastusvalmius Kuva: Markku Vuorikari, MT
 • 40. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vesillä tapahtuvat palvelut 40 • Veneiden ja muiden varusteiden kunto • Reitin suunnittelu ja vaarallisten kohtien tunnistaminen • Säätilan ja vedenkorkeuden seuranta • Pelastusliivit ja tarvittaessa kypärä • Henkilöstön osaaminen ja pätevyydet • Asiakkaiden osaamis- ja taitotaso, uimataito • Vesipelastusvalmius ja -harjoitukset
 • 41. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Suurpetojen katselupalvelut 8.11.2018 41 • Eläinten ja luonnon tuntemus • Matka kuvauskoppiin ja muu toiminta kopin ulkopuolella • Asiakkaiden opastaminen • Hätätilanneohjeet ja yhteystiedot oppaille • Paikallisten ja muiden lähialueilla liikkuvien turvallisuus
 • 42. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto REILA – Reittimerkintähanke www.reittimerkinnat.fi 42
 • 43. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 43 Käyttäjä- määrä Käyttäjä- tyypit Käyttötavat Luonne Vähän käyttäjiä Yleisöhitti Pituus Sijainti Maasto Rakenteet Erityisriskit Hiihto Vaellus Koirat Pyöräily Kiipeily Monikäyttö Ohjatut ohjelmapalvelut Lapset Seniorit Harrastajat Sunnuntaikävelijät Erityisryhmät Ulkomaalaiset Merkittäviä riskejä sisältävät yksittäiset retkeilyreitit ja reitistöt ovat turvallisuusasiakirjavelvollisia kuluttajapalveluita. Maastoreittien turvallisuus
 • 44. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 8.11.2018 [Esittäjän nimi] 44 Perussääntö pätee: palvelusta ei saa aiheutua vaaraa talvellakaan. Kesän kuntotasoa ei kuitenkaan vaadita. Poista tarvittaessa palveluita käytöstä talviajaksi. Arvioi asiakkaan kykyä toimia talviolosuhteissa. Seuraa olosuhteita, asiakkaiden toimintaa ja palvelun käyttöä. Muuta palvelun toteutusta tarvittaessa. Myös asiakkaiden on otettava talviolosuhteet huomioon. Talviolosuhteet
 • 45. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Uutiskirje kuluttajapalveluiden turvallisuudesta Tilaa osoitteesta: http://tukes.mailpv.net/ 46