SlideShare a Scribd company logo
เมื่อจิตมีความคิด สติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิต
ความคิดสะเปะสะปะเหลวไหลนั่นแหละจะกลายเป็นปัญญาในสมาธิ
เพราะจิตของเราคิด แล้วจะรู้สึกแต่เพียงสักแต่ว่าคิด คิดแล้วก็ปล่อยวางไปๆ
เมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นปัญญา
เมื่อมีปัญญาก็สามารถกาหนดหมายรู้ความคิด
ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วก็รู้พระไตรลักษณ์ขึ้นมา
ก็กลายเป็นปัญญาในขั้นวิปัสสนาเท่านั้นเอง
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
เมื่อจิตขาดจากความ “สืบต่อ” กับสิ่งภายนอก หรือ “ขันธ์”แล้ว
จิตจึงเป็นอิสระ นอกเหนือไปจากกฎ “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา”
อยู่ตามความจริงของตน ไม่ไปเกี่ยวข้องกับกฎของสมมุติ
เพราะเป็น “วิมุตติ”แล้ว นั่นคือ “ผู้พ้นภัย พ้นโลก”พ้นตรงนี้
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน
การที่จะภาวนาให้จิตสงบนี้เป็นของที่ทําได้ยาก คนเราจึงไม่ทํากัน
ไม่มีใครที่จะดูจิตของตัวที่มันคิดมันปรุงอยู่ทั้งวันทั้งคืน
มีแต่วิ่งตามมันเท่านั้น วิ่งตามความคิดความปรุง
ที่จะระงับความคิดความปรุงมาเข้าสู่ความสงบนี้ไม่ค่อยมี มีก็เล็กน้อย
นักภาวนาเท่านั้นละ ที่จะเห็นความคิดปรุงของตัวเอง
ให้พากันตั้งอกตั้งใจ..
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน
เมื่อจิตขาดจากความ “สืบต่อ” กับสิ่งภายนอก หรือ “ขันธ์”แล้ว
จิตจึงเป็นอิสระ นอกเหนือไปจากกฎ “อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา”
อยู่ตามความจริงของตน ไม่ไปเกี่ยวข้องกับกฎของสมมุติ
เพราะเป็น “วิมุตติ”แล้ว นั่นคือ “ผู้พ้นภัย พ้นโลก”พ้นตรงนี้
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
อาการของจิต มันเคลื่อนไหวอย่างไร
จงตามรู้ให้หมด รู้หมดแล้วไม่มีอะไร
มาแสดงตนเป็นผู้เจริญและผู้เสื่อมต่อไป
เหตุที่สิ่งเหล่านี้จะปรากฏดีๆ ชั่วๆ
เนื่องจากเราตื่นเงาของตัวเอง
(อาการของจิตนั้นเอง)
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ไม่มีความรู้ใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่า
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากด้านจิตตภาวนา
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน
ใจ ทาไมจึงเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้ ลองสังเกตดูซิ วันหนึ่งๆ ถ้าเราตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะในหัวใจของเราแล้ว
เราจะได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวัน และในขณะที่เราได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันนั้น
แสดงว่าเราก็มีข้อสมบูรณ์ขึ้นด้วยกัน เพราะเรามีสติ เราจึงเห็นข้อบกพร่องของเรา..
เราไม่ต้องสนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้น ให้สังเกตดูตั้งแต่เรื่องหัวใจที่จะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วบังคับไว้ภายในกายกับจิตนี้
ท่านว่าสติปัฏฐาน ๔ คือฐานที่ตั้งแห่งสติ พูดง่ายๆ ถ้าจิตเราได้ตั้งอยู่กับกายนี้แล้ว สติบังคับสติไว้กับกายนี้แล้ว
ปัญญาท่องเที่ยวอยู่ในสกลกายนี้แล้ว เรียกว่าได้เดินทางในองค์แห่งอริยสัจอย่างสมบูรณ์
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ถ้าจิตเราได้ตั้งอยู่กับกายนี้แล้ว
สติบังคับสติไว้กับกายนี้แล้ว
ปัญญาท่องเที่ยวอยู่ในสกลกายนี้แล้ว
เรียกว่าได้เดินทางในองค์แห่งอริยสัจอย่างสมบูรณ์
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน
ทาข้อวัตรหรือทางานอะไรอยู่ก็ควรมีสติกากับคาบริกรรม
หรือมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัว
ไม่ปล่อยใจให้ส่ายแส่ไปตามอารมณ์ต่างๆ
ตามนิสัยของจิตที่เคยต่ออารมณ์...
การรักษาจิตได้แทบทุกครั้งหรือได้ทุกเวลานั้น
เป็นการบารุงสติและจิตเพื่อควรแก่งานทางด้านสมาธิภาวนาและงานอื่นๆ ได้ดี..
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ผู้จะชาระกิเลสให้พ้นภัยไปจากใจ ไม่มีอะไรเหลือภายในใจ จนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพาน ไม่เหนือจากสตินี้ไปได้เลย
จึงพากันประกอบความพากเพียรให้มีสติ เดินจงกรม นั่งอยู่เฉยๆ หรือจะยืน เดิน นั่ง นอน ให้มีสติประจาตน
สติคือความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ ภายในตนเอง...ระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา
สิ่งที่จะมาทาให้ผลประโยชน์ของเราที่จะเกิดขึ้นให้เสียไป ก็ไม่เกิดถ้าลงสติได้ครอบครองอยู่แล้ว ดีทั้งนั้น
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เมื่อ สักแต่ว่า แล้ว
จิตไม่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ มีคุณค่ามีราคา
ยิ่งกว่าตนพอจะไปหลงยึดถือ จิตก็หายกังวล
รูปก็สักแต่ว่า ถึงยังเป็นอยู่ก็สักแต่ว่า
ตายไปแล้วก็สักแต่ว่า ความเปลี่ยนแปรสภาพเท่านั้น
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ถ้ามีอะไรมันกระเทือนขึ้นในใจให้ดูหัวใจเจ้าของทันที...
เพราะเรามาแก้ใจ มาระงับดับกิเลสที่ใจ...
สมมุติไม่พอใจคนนั้น ความไม่พอใจนี้ คือ
เรื่องของเราเองเป็นผู้ก่อขึ้นมา
นี่จับตัวนี้ก่อน ฟาดตัวนี้ให้มันพังลงไปซิ ..
.. จึงเรียกว่า ผู้มาแก้กิเลส
ต้องดูตัวนี้สิ ไปดูอะไรข้างนอก
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
การปฏิบัติต่อจิตใจ คือ “การสอดรู้อาการของจิต”
ที่ส่งออกไปสู่อารมณ์ต่างๆ ด้วยสติปัญญา
เป็นสิ่งสาคัญมากสาหรับผู้ปฏิบัติ
นี่คือการเรียนเพื่อรู้ตัวเองโดยเฉพาะ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ธรรมที่ออกจากภาคปฏิบัติ
ออกมาจากจิตใจล้วนๆ
จะไม่ปรากฏในตารับตาราเลย
เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเอาเพียงตารับตารา
มากั้นมากางมากีดมากันความรู้ที่จะเกิดขึ้น
จากภาคปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลาย
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ทะเลทุกข์เต็มอยู่ในเบญจขันธ์ของเรา
ไม่มีอันบกพร่อง เต็มอยู่ด้วยทุกข์ตลอดกาล
ทุกข์จงกาหนดรู้ อย่าเห็นทุกข์เป็นเราและอย่าเห็นเราเป็นทุกข์
ทุกข์เป็นของเกิดขึ้นดับไป จิตไม่ได้ดับไปด้วย
สติปัญญาเท่านั้นจะตามรู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นในขันธ์
จงพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้ติดต่อกัน
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาไตรลักษณ์ (ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา)
ก็เพื่อจะตัดสาเหตุการหลั่งน้าตาของสัตว์
ผู้ไปยึดไตรลักษณ์มาเป็นตนเป็นของตนเสียได้
กลายเป็นความรู้เท่าทันตามหลักความจริงและถอดถอนอุปาทาน
ความยึดมั่นสาคัญผิดอันเป็นเสี้ยนหนามทิ่มแทงหัวใจให้หมดไป
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ความผูกพันนั่นแลพาให้โลกเป็นทุกข์กันมากน้อย
ถ้าความผูกพันในใจไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์
ธรรมท่านจึงสอนให้รู้เท่าและปล่อยวางความผูกพัน
อันเป็นตัวการให้ทุกข์ทั้งหลายเถิด
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
อะไรได้มาก็ได้มา
เสียไปก็เสียไป ให้รู้เท่าทันมันเสมอ
อย่าดีดอย่าดิ้นว่าได้มาไม่ยอมให้เสีย เป็นไปไม่ได้
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแปรปรวน
จิตใจผู้มีธรรมภายในใจแล้ว
เรียนรู้ทั้งที่ได้มาทั้งที่เสียไป ไม่เสียใจนะ
คนที่มีแต่จะเอาท่าเดียว ทางเสียไม่มี ผู้นี้จะเป็นทุกข์มาก
เพราะทางได้กับทางเสียมันมาด้วยกัน
บวกกับลบมันไปด้วยกันนั้นแหละ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ใจที่ไม่ได้รับการอบรม ย่อมมีภัยรอบตัว
แต่ส่วนมากก็เกิดขึ้นจากเรื่องของตัวเอง
ถ้ายังไม่ได้อบรม ให้รู้เรื่องของตัวเองเสียบ้าง
ย่อมจะคิดตาหนิติชมสิ่งภายนอก
มากกว่าเรื่องของใจผู้ผลิตการติชมเสียเอง...
การอบรมใจ ก็เพื่อจะให้รู้เรื่องของตัวเองผู้ก่อเหตุ..
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ผู้ปฎิบัติจึงต้องสังเกตเรื่องของจิต ในขณะที่มีสิ่งต่างๆ เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์
จะเป็นทางรูป เสียง กลิ่น รส ทางใดก็ตาม ต้องจดจ้องอยู่ที่จิต
การแสดงอากัปกิริยาต่างๆ ไปตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้อง
จะปรากฎขึ้นที่จิต มีสติเป็นผู้คอยจดจ้องมองดู ให้ทราบว่าดีชั่วผิดถูก...
มีปัญญาเป็นเครื่องใคร่ครวญพินิจพิจารณาแยกแยะกันออก
หรือตัดกันออกในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดี นี่เราตามปฎิบัติตัวเอง ตามรักษาตัวเอง...
ปฎิบัติอย่างนี้ทุกอิริยาบถ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตัวด้วยดี
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

More Related Content

What's hot

ธรรมะจากหลวงตา1
ธรรมะจากหลวงตา1ธรรมะจากหลวงตา1
ธรรมะจากหลวงตา1
MI
 
Luangpoo lee
Luangpoo leeLuangpoo lee
Luangpoo lee
MI
 
Luangpoo taste
Luangpoo tasteLuangpoo taste
Luangpoo taste
MI
 
Pra ajarn boonchan
Pra ajarn boonchanPra ajarn boonchan
Pra ajarn boonchan
MI
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
MI
 
จิตปัญญาศึกษา จำเรียง
จิตปัญญาศึกษา จำเรียงจิตปัญญาศึกษา จำเรียง
จิตปัญญาศึกษา จำเรียง
chamriang
 
ค้นหาตัวเอง Mbti
ค้นหาตัวเอง Mbtiค้นหาตัวเอง Mbti
ค้นหาตัวเอง Mbti
Taraya Srivilas
 
ธรรมะเสวนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ธรรมะเสวนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีธรรมะเสวนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ธรรมะเสวนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
Taweedham Dhamtawee
 
รหัสลับเขียนที่โลกฝ่ายวิญญาณติดต่อกับพระเจ้าของเรากำลังภายในของตนเองหรือไม่ก็...
รหัสลับเขียนที่โลกฝ่ายวิญญาณติดต่อกับพระเจ้าของเรากำลังภายในของตนเองหรือไม่ก็...รหัสลับเขียนที่โลกฝ่ายวิญญาณติดต่อกับพระเจ้าของเรากำลังภายในของตนเองหรือไม่ก็...
รหัสลับเขียนที่โลกฝ่ายวิญญาณติดต่อกับพระเจ้าของเรากำลังภายในของตนเองหรือไม่ก็...
cdoecrt
 
Carita 6 จริต 6 intrinsic nature of a person
Carita 6 จริต 6  intrinsic nature of a personCarita 6 จริต 6  intrinsic nature of a person
Luangpoo wan
Luangpoo wanLuangpoo wan
Luangpoo wan
MI
 
จิตที่พ้นจากทุกข์
จิตที่พ้นจากทุกข์จิตที่พ้นจากทุกข์
จิตที่พ้นจากทุกข์
duangdee tung
 
ธรรม
ธรรมธรรม
ธรรม
aon04937
 
พระป่ากับคติธรรม
พระป่ากับคติธรรมพระป่ากับคติธรรม
พระป่ากับคติธรรม
Wachiraporn Kamnak
 
Luangpoo suwat
Luangpoo suwatLuangpoo suwat
Luangpoo suwat
MI
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
MI
 

What's hot (19)

ธรรมะจากหลวงตา1
ธรรมะจากหลวงตา1ธรรมะจากหลวงตา1
ธรรมะจากหลวงตา1
 
Luangpoo lee
Luangpoo leeLuangpoo lee
Luangpoo lee
 
ประเมินบุคลิกภาพตนเอง Handout
ประเมินบุคลิกภาพตนเอง Handoutประเมินบุคลิกภาพตนเอง Handout
ประเมินบุคลิกภาพตนเอง Handout
 
Luangpoo taste
Luangpoo tasteLuangpoo taste
Luangpoo taste
 
Pra ajarn boonchan
Pra ajarn boonchanPra ajarn boonchan
Pra ajarn boonchan
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
 
จิตปัญญาศึกษา จำเรียง
จิตปัญญาศึกษา จำเรียงจิตปัญญาศึกษา จำเรียง
จิตปัญญาศึกษา จำเรียง
 
ค้นหาตัวเอง Mbti
ค้นหาตัวเอง Mbtiค้นหาตัวเอง Mbti
ค้นหาตัวเอง Mbti
 
ธรรมะเสวนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ธรรมะเสวนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีธรรมะเสวนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ธรรมะเสวนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 
รหัสลับเขียนที่โลกฝ่ายวิญญาณติดต่อกับพระเจ้าของเรากำลังภายในของตนเองหรือไม่ก็...
รหัสลับเขียนที่โลกฝ่ายวิญญาณติดต่อกับพระเจ้าของเรากำลังภายในของตนเองหรือไม่ก็...รหัสลับเขียนที่โลกฝ่ายวิญญาณติดต่อกับพระเจ้าของเรากำลังภายในของตนเองหรือไม่ก็...
รหัสลับเขียนที่โลกฝ่ายวิญญาณติดต่อกับพระเจ้าของเรากำลังภายในของตนเองหรือไม่ก็...
 
Carita 6 จริต 6 intrinsic nature of a person
Carita 6 จริต 6  intrinsic nature of a personCarita 6 จริต 6  intrinsic nature of a person
Carita 6 จริต 6 intrinsic nature of a person
 
Luangpoo wan
Luangpoo wanLuangpoo wan
Luangpoo wan
 
Brain
BrainBrain
Brain
 
จิตที่พ้นจากทุกข์
จิตที่พ้นจากทุกข์จิตที่พ้นจากทุกข์
จิตที่พ้นจากทุกข์
 
ธรรม
ธรรมธรรม
ธรรม
 
04 develop2
04 develop204 develop2
04 develop2
 
พระป่ากับคติธรรม
พระป่ากับคติธรรมพระป่ากับคติธรรม
พระป่ากับคติธรรม
 
Luangpoo suwat
Luangpoo suwatLuangpoo suwat
Luangpoo suwat
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
 

Similar to Luangta Mahabua2

หนังสือจิตว่างเพราะวางกาย.pdf
หนังสือจิตว่างเพราะวางกาย.pdfหนังสือจิตว่างเพราะวางกาย.pdf
หนังสือจิตว่างเพราะวางกาย.pdf
นายวิชัย คลังทอง
 
Luangpor intawai15
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
MI
 
Luangpoo thon
Luangpoo thonLuangpoo thon
Luangpoo thon
MI
 
Luangpoo fun
Luangpoo funLuangpoo fun
Luangpoo fun
MI
 
กลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
กลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตกลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
กลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
freelance
 
ธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
Taweedham Dhamtawee
 
What buddhist should know 5
What buddhist should know 5What buddhist should know 5
What buddhist should know 5
MI
 
Luangpor intawai13
Luangpor intawai13Luangpor intawai13
Luangpor intawai13
MI
 
Luangpoo plean
Luangpoo pleanLuangpoo plean
Luangpoo plean
MI
 
ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์
ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์
ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์
MI
 
เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้
Phairot Odthon
 
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
Panda Jing
 
แรงบันดาลใจจากความตาย
แรงบันดาลใจจากความตาย แรงบันดาลใจจากความตาย
แรงบันดาลใจจากความตาย
Maha Duangthip Dhamma
 
Luangpoo tuer
Luangpoo tuerLuangpoo tuer
Luangpoo tuer
MI
 
ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616
ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616
ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616
Sombat Nakasathien
 
Makeeasy - ชีวิตทำให้ง่าย ก็สุขได้ไม่ยาก
Makeeasy - ชีวิตทำให้ง่าย ก็สุขได้ไม่ยากMakeeasy - ชีวิตทำให้ง่าย ก็สุขได้ไม่ยาก
Makeeasy - ชีวิตทำให้ง่าย ก็สุขได้ไม่ยาก
Phairot Odthon
 
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
freelance
 

Similar to Luangta Mahabua2 (20)

หนังสือจิตว่างเพราะวางกาย.pdf
หนังสือจิตว่างเพราะวางกาย.pdfหนังสือจิตว่างเพราะวางกาย.pdf
หนังสือจิตว่างเพราะวางกาย.pdf
 
Luangpor intawai15
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
 
Luangpoo thon
Luangpoo thonLuangpoo thon
Luangpoo thon
 
Luangpoo fun
Luangpoo funLuangpoo fun
Luangpoo fun
 
กลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
กลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตกลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
กลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
 
ธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ธรรมะเสวนา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 
Jitpontook
JitpontookJitpontook
Jitpontook
 
What buddhist should know 5
What buddhist should know 5What buddhist should know 5
What buddhist should know 5
 
Luangpor intawai13
Luangpor intawai13Luangpor intawai13
Luangpor intawai13
 
Luangpoo plean
Luangpoo pleanLuangpoo plean
Luangpoo plean
 
Dharma Framework For Geek
Dharma Framework For GeekDharma Framework For Geek
Dharma Framework For Geek
 
ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์
ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์
ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์
 
เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้
 
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
 
แรงบันดาลใจจากความตาย
แรงบันดาลใจจากความตาย แรงบันดาลใจจากความตาย
แรงบันดาลใจจากความตาย
 
Luangpoo tuer
Luangpoo tuerLuangpoo tuer
Luangpoo tuer
 
ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616
ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616
ธรรมที่จำเป็น สู่การพ้นทุกข์ 20170616
 
F7
F7F7
F7
 
Makeeasy - ชีวิตทำให้ง่าย ก็สุขได้ไม่ยาก
Makeeasy - ชีวิตทำให้ง่าย ก็สุขได้ไม่ยากMakeeasy - ชีวิตทำให้ง่าย ก็สุขได้ไม่ยาก
Makeeasy - ชีวิตทำให้ง่าย ก็สุขได้ไม่ยาก
 
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
 

More from MI

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
MI
 
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
MI
 
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
MI
 
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
MI
 
คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์
MI
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
MI
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
MI
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
MI
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
MI
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
MI
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
MI
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
MI
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
MI
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
MI
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
MI
 
Luangpor intawai17
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
MI
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
MI
 

More from MI (20)

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
 
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
 
คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
 
Luangpor intawai17
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
 

Luangta Mahabua2