SlideShare a Scribd company logo
Ligjërata nga Menaxhmenti
strategjik

PhD C Sokol Krasniqi
© Prentice Hall 2006

12-1
•
•
•
•

Rëndësia e planifikimit strategjik
Si ta definojmë Vizionin
Si ta shkruajmë misionin e kompanisë
Vendosja e qëllimeve/objektivave

PhD C Sokol Krasniqi
Çfarë ka ndryshuar?
o Ekonomia Politike
varshmëri

pamvarshmëri

o Ndërmarrjet
prodhim

marketing

o Strategjitë
stabilitet

konkurencë

PhD C Sokol Krasniqi

ndërvarshmëri

organizim

globalizim
Çfarë ka ndryshuar?
o Globalizimi
- zhdukja e tregjeve lokale
o Marketing/ Organizata
- Kanë zhvendosur qendrat e zhvillimit të
biznesit

PhD C Sokol Krasniqi
HYRJA
• Regullat e lojës kompetitive kanë
ndryshuar
• Ndryshimi më domethënës: Ndryshimi i
ekonomisë botrore prej fundamentit të
ekonomisë financiare në atë të kapitalit
intelektual.
• Që të jenë të suksesshëm ata nuk mundet
që të bëjnë gjërat në mënyrën që gjithmonë
i kanë bërë.
PhD C Sokol Krasniqi
Procesi i menaxhmentit
strategjik
Hapi 1: Zhvillo vizionin dhe përkthe të
njejtin në misionin tuaj.
Hapi 2: Defino kompetencat tuaja kryesore
dhe segmentohu në treg që të funksionoj
në mënyrë efektive
Hapi 3: Vlerëso anët e forta dhe të dobta.
Hapi 4: Analizo mjedisin për mundësitë dhe
rreziqet që mund të shfaqen
PhD C Sokol Krasniqi
Vazhdon…
Hapi 5: Identifiko faktorët kyç të suksesit.
Hapi 6: Analizo konkurencën
Hapi 7: Vendos qëllime
Hapi 8: Formul strategjitë
Hapi 9: Përkthe planet në vepra
Hapi 10: Vendos kontroll të përpiktë.

PhD C Sokol Krasniqi
Terme një plan afatëgjatë i veprimit i dizajnuar
Strategjia ështëtë rëndësishme
që të arrijë një qëllim të veqantë
Menaxhmenti strategjik është një bashkësi e
vendimeve menagjeriale dhe veprimit duke synuar
gjenerimin e përparësisë konkurruese të qëndrueshme
Planifikimi srategjik është proces i organizatës i
definimit të strategjisë dhe vendimmarrjes, në alokomin
e resurseve që të ndjek këtë strategji duke përfshirë
kapitalin dhe njerzët e tij.
Si rezultat normalisht është plani strategjik i cili
përdoret si udhëzues që ti definojë planin funksional
dhe ndarës, duke përfshirë tekonologjinë, marketingun
ejt.
PhD C Sokol Krasniqi
Çka është strategjia
Pozicionimi i produktit
në treg
Tregon rrugën në të cilën ju
duhet ta përshkoni për të kaluar
nga një pozitë në tjetrën
Mënyra se si punon
Ndërmarrja
Të jesh i njohur
nga ajo
Manovër specifike me
të cilën ju dëshironi ti
vëni në maje të gishtit
konkurrentët
PhD C Sokol Krasniqi
Çka është strategjia?
• Përparësitë konkurruese:
– Çmimet e ulëta
– Karakteristikat e produktit
– Shitja
– Kanalet e distribuimit
– Mënyrë e lehtë e përdorimit të
produktit
– Siguria
– Kompetencë thelbësore
PhD C Sokol Krasniqi
Planifikimi Strategjik
• Strategjia e kompanisë përbëhet nga lëvizjet
konkurruese dhe planet e veprimit te sajuara
nga menaxhmenti i kompanisë që të arrihet
një performancë e suksesshme.
• Strategjia është “plan loje” e kompanisë për
funksionimin e biznesit.
• Menaxherëve ju duhet strategjia ne mënyrë
qe t’i udhëzoje se SI do të zhvillohet biznesi
dhe si do te arrihet performanca e synuar.
PhD C Sokol Krasniqi
Tri pyetjet e mëdha të zhvillimit te strategjisë

• Ku jemi tani?

• Ku dëshirojmë të shkojmë?
• Si do të arrijmë atje?

PhD C Sokol Krasniqi
Pesë detyrat e planifikimit strategjik

•
•
•
•

Zhvillimi i Vizionit dhe Misionit,
Vendosja e objektivave,
Hartimi i strategjisë,
Implementimi dhe ekzekutimi i
strategjisë,
• Vlerësimi i performancës, Rishikimi i
situatës, dhe inicimi i veprimeve
korrekte.
PhD C Sokol Krasniqi
T
R
E
G
U

S
U
K
S
E
S
I
PhD C Sokol Krasniqi
Çka është strategjia?

xx
X
PhD C Sokol Krasniqi
Cka është strategjia?

SEGMENT 2
SEGMENT 1
SEGMENTI 31
SEGMENT 1
USE 1
USE
USE 12
Përdorimi 1
USE 23

PhD C Sokol Krasniqi
Çka është strategjia?

• Strategjia e çmimit të ulët
• Strategjia e diferencimit të
produktit
– Produkti (forma, funksioni, etj.)
– Aktivitetet promocionale
– Aktivitetet distibuese
– Shërbimet informuese
– Kompetencat e punëtorëve
PhD C Sokol Krasniqi
Pse është me rëndësi një planifikim strategjik?

• Ekzekutimi i fuqishëm i një plani të fuqishëm është një
mjet i dëshmuar drejt suksesit.
• Hartimi dhe implementimi i planit janë funksionet
THELBESORE të menaxhmentit.
• Të kualifikohet si “e menaxhuar mirë”, kompania
duhet të ketë një plan financiar atraktiv.
• Një plan i mirë financiar ndërton një pozitë që është
mjaftë e fortë t’i mbizotëroj konkurrentët dhe jep
fleksibilitet në kapërcimin e pengesave të papritura.
PhD C Sokol Krasniqi
VIZIONI DHE MISIONI

• Firmat i përmbledhin në formulimin e misionit dhe
vizionit.
• Njerëzit shpesh e gabojnë vizionin me misionin.
• Vizioni përshkruan identitetin e ardhshëm
derisa Misioni e përshkruan se si do të arrihet.
• Misioni definon synimin e një qëllimi të zgjeruar
për biznesin. është një udhëzuesnë veprimme
kufizim kohor. Misioni mundet me qenë i njejtë për
dekada.
• Vizioni është më shumë specifik në kuptim të
objektivave dhe gjendjen e ardhshme.
PhD C Sokol Krasniqi
Pyetje

Misioni: Pse?
Pse ekzistojmë ne?
Vizioni: Çka?
Çfarë shpresojmë të bëhemi?

PhD C Sokol Krasniqi
Tërsia e ideve –
Ideologjisë

Vizion i
organizatës
Hulumtimi
Parashikimi i
së ardhmes

Vizioni

PhD C Sokol Krasniqi
•
•
•
•
•

Cila vjen e para…….VIZIONI
Çka është vizioni
Një parashikim i,, ardhmëris’’ në të ardhmën
Arsyet për të qenë atje…
Drejtimet e përgjithshme për të qenë atje

PhD C Sokol Krasniqi
Vizioni
Të gjithë liderët e mëdhenj posedojnë dy gjëra:
• Ata e dinë se ku po shkojnë
• Ata janë në gjendje t’i bindin të tjerët ti përcjellë
i. Disa njerëz kur nuk e shofin visionin- endacak
ii. Disa njerëz e shohin visionin por kurrë nuk e
ndjekin si të vetin- përcjellës
iii.Disa njerëz e shohin dhe e ndjekin visioninarritës
iv.Disa njerëz e shohin dhe e ndjekin visionin dhe
ndihmojnë të tjerët ta shohin -lider
PhD C Sokol Krasniqi

23
Misioni
Pyetja e misionit sfidon anëtarët e
grupit të reflektojnë në synimin
fundamental të Organizatës.
Përgjigjet në pyetjet, si vijon:
• Pse ekzistojmë ne?
• Përse jemi ketu të bëjmë së bashku?
• Çka është biznesi i biznesit tonë?
PhD C Sokol Krasniqi
vizioni
Vizioni i efektshëm përfshinë:
•
•
•
•
•
•
•

Qartësi dhe mungesë të dykuptimësisë
Pamje të qartë dhe të gjallë, jo të errët
Përshkrimin e të ardhmës së ndritshme (shpresës)
Pasqyrim tërheqës dhe të paharueshëm
Aspiratë realiste,e aritshme
Reshtuar me vlera organizative dhe kulturë, racionale
Kufizuar ne kohë nëse bisedohet për arritjën e ndonjë
qëllimi

PhD C Sokol Krasniqi
Misioni
• Adreson pyetjen : “Në çfarë biznesi
ndodhemi?”
• Misioni është shprehje e shkruar i atij
qëndrimi të pronarit dhe besimet ne dhe si
kompania reflekton keto vlera dhe besime.
• Mekanizmi për të bërë të qartë për çdo njerin
është “pse ne jemi ketu” dhe “për ku jemi
nise”

PhD C Sokol Krasniqi
Qëllimet /Objektivat

•
•
•
•
•

S pecific- S pecifik
M easurable-M atshëm
A mbitious – A mbicioz
R ealistic – R ealist
T ime-bound – Kufizuar në kohë

PhD C Sokol Krasniqi
Teknika SMART

Krijimi i qëllimeve S.M.A.R.T.
Specific- Specifik
Measurable – Matshëm
Attainable – Arritshëm
Realistic – Realist
Timely- Në Kohë
PhD C Sokol Krasniqi
Teknika SMART
Specifik – Qëllimi specifik ka mundësi me të madhe për të
qenë i përmbushur sesa qëllimi i përgjithshëm. Për të
vendosur qëllimet specifike, ju duhet t’ju përgjigjeni
gjashtë "ë" pyetjeve:
*Kush: Kush është i përfshirë?
*Çka: Çka unë dua të përmbushë?
*Ku: Identifikoj mjedisin.
*Kur: Zhvilloje kornizën kohore .
*Cili: Identifikoj kërkesat dhe shtrengimet.
*Pse: Arsyet specifike, synimin ose përfitimin e
përmbushjës së qëllimit.
SHEMBULL: Qëllimi i përgjithsëm mundet me qenë,
“Kthehu në formë”. Por qëllimi specifik do te
thoshte,”Antarësohu në klubin shëndetësor dhe bë
stërvitje 3 ditë ne javë”.
PhD C Sokol Krasniqi
Teknika SMART
Matshëm – Themelo kriter konkret për matje në
progres drejt arritjes së çdo qëllimi që ju vendosni.
Kur ju masni progresin tuaj, ju qendroni ne vijë,
zgjatni afatin e objektivit tëndë, dhe ekpseriencën e
dehjës së arrtijës që ju degëzon në përpjekje të
vazhdueshme
kërkuar për zgjatje të qëllimit tuaj.
Për të përcaktuar nëse qëllimi juaj është i matshëm,
parashtro pyetje si:
Sa shumë?
Sa?
Si do ta dij kur është i përmbushur?
PhD C Sokol Krasniqi
Teknika SMART
Arritshëm – Kur ju identifikoni qëllimet të cilat janë më të
rëndësishme për ju, ju filloni ti kuptoni mënyrat se si ti realizoni
ato. Ju zhvilloni qëndrimin, mundësitë, aftësitë dhe kapacitetet
financiare ti arrini ato. Ju filloni ti shikoni mundësitë e mëparshme
që të ju afrojnë juve më afër arritjes së qëllimeve tua.
Ju mund të arrini cdo qëllim që ju e keni vendosur kur ju planifikoni
hapat e juaj menqurisht dhe e zhvilloni një kornizë kohore e cila ju
lejon ti bartni ato hapa. Qëllimet të cilat janë dukur shumë larg
arritjes eventualisht lëvizin më afër edhe munden të bëhen më të
arritshme, jo pse qëllimet munden të fundosen, por sepse ju rriteni
dhe zgjeroheni ti përshtatni. Kur i rradhitni qëllimet e juaja ju e
ndërtoni një imazh vetës. Vetja ju duket shumë i/e vlefshëm për
këto qëllimet, dhe zhvilloni disa veqori dhe personalitet që ju lejon
juve ti posedoni ato.

PhD C Sokol Krasniqi
Teknika SMART
Realist – Për të qenë realist, qëllimi duhet të
përfaqësojë një objektiv drejt së cilës ju jeni edhe të
vullnetshëm dhe të gatshëm për të punuar.
Qëllimi mundet me qenë edhe i lartë edhe realist; ju
jeni i vetmi i cili mundet me vendos se sa i lartë
mundet me qenë qëllimi i juaj. Por sigurohuni se cdo
qëllim përfaqëson progres të qëndrueshëm.
Qëllimi i lartë shumë më lehtë arrihet se sa qëllimi i
ulët sepse qëllimi i ulët shfaq motivim të ulët. Disa prej
punëve më të mira që ju I kryeni shihen shumë të
thjeshta sepse ato janë bërë me qejf.
PhD C Sokol Krasniqi
Teknika SMART
Kohor - Qëllimi duhet të ndërtohet me një kornizë
kohore. Pa një kornizë kohore të lidhur me të, atëhere
nuk ka ndjenjë urgjence.
Nëse ju dëshironi ti humbasni 10 kg, për sa dëshironi
ti humbasni ato? “Ndonjë ditë” nuk funksionon. Por
nëse e kufizoni në kohë, “deri më 1 Maj”, atëhere ju e
keni vendosur mendjen e juaj të pavetëdijshme në
lëvizje që të punoni në qëllimin.

PhD C Sokol Krasniqi
Qëllimet/objektivat
• Qëllimet janë diqka që dëshironi ti bëni në të
ardhmen
• Qëllimet SMART asistojnë “në fokusimin” e
në asaj se ku duhet ti fokusojmë përpjekjet
tona
• Qëllimet SMART ndihmojnë në dëfinimin
ekzakt se si do të duket “gjendja e ardhshme”
dhe se si duhet të matet
• Qëllimet SMART ju tregon tjerëve se si
radhitet puna e juaj dhe lidhet me fokusin e
organizatës
PhD C Sokol Krasniqi
Qëllimet SMART
• Kornizë e qartë
• Orar preciz
• Hapa konkret të
veprimit me kohë

KUFIZUAR Në
KOHë

• I vullnetshëm dhe i
gatshëm për të punuar
• Kapërce arritjen, mos
mbërthe
AMBICIOZ
• Dashuria për punë
• Vetëbesimi dhe misioni
• Kushtet për të punuar

SPECIFIK

KRIJIMI I
QëLLIMEVE
SMART

• Hapa të cilët bëhen
REALIST
• Vet-imazhi dhe
besimi
• Qëndrimi
• Mundësitë, aftësitë
• Mundësitë financiare
PhD C Sokol Krasniqi

MATSHëM

• KUSH:Kush është I
përfshirë?
• CKA:Cka dua të
përmbushë?
• KU: Identifiko mjedisin.
• CILI: Identify
requirements and
constraints
• PSE: Specific reasons,
purpose or benefits in
accomplishing the goal’

• Sa shumë?
• Sa?
• Si do ta dij kur është i
përmbushur?
• Etapat?
• Gur kilometrazhi?
Llojet e Strategjive te Biznesit

•
•
•
•

Përparësitë Krahasuese,
Përparësitë ne Kosto,
Dominimi i Tregut,
Zhvillimi i produkteve te reja
(inovacionet),
• Strategjia e Çmimeve,
• Zgjerimi i Biznesit,
• Ristrukturimi i Biznesit.
PhD C Sokol Krasniqi
Përparësitë Krahasuese

– Një kompani ka përparësi krahasuese
atëherë kur është ne gjendje te ofroje
shërbimet dhe produktet e njëjta me
konkurrencën e saj, por me kosto me te
ulëta.

– Përparësia krahasuese i lejon kompanisë
te krijoje vlera superiore për konsumatoret
e saj dhe profite superiore për veten.
PhD C Sokol Krasniqi
Përparësitë ne Kosto
Lidershipi ne Kosto:
– Strategjia e Kostos se ulet,

– Fokusohet ne tregun masiv,
– Konstruim agresiv te lokacionit eficient,
– Reduktimi i kostove,
PhD C Sokol Krasniqi
Përparësitë ne Kosto
Fokusim në kosto
– Strategji e kostos se ulet,

– Fokusohet ne blerës ose treg
specifik,
– Kërkon avantazh te kostos ne
tregje masive
PhD C Sokol Krasniqi
Dominimi i Tregut

Diferencimi:
– Tregu masiv
– Produkt ose shërbim unikat
– Përcakton çmime premiume
PhD C Sokol Krasniqi
Dominimi i Tregut
Fokusim ne Diferencim:
– Fokusohet ne grup ose regjion
specifik,
– Kërkon diferencimin ne tregjet e
segmentuara,
– Shërben nevojat shume te ngushta
te tregut te segmentuara.
PhD C Sokol Krasniqi
Zhvillimi i Produkteve te Reja

• Pushtimi i tregut përmes zhvillimit te
produkteve te reja,
• Inovacionet,

PhD C Sokol Krasniqi
Strategjia e Çmimeve
• Strategjia e hyrjes ne treg (çmime te
ulëta promovuese)
• EDLP (everyday low prices) – ulja e
vazhdueshme e çmimeve
• Strategjia e çmimeve konkurruese,
• Strategjia
e
zbritjeve
konsumatoret e mëdhenj,
PhD C Sokol Krasniqi

për
Zgjerimi i Biznesit

• Zgjerimi i Biznesit përmes tregjeve
te reja,
• Zgjerimi i Biznesit përmes
produkteve dhe shërbimeve te reja,

PhD C Sokol Krasniqi
STRATEGJIA KOMPETITIVE E PORTERIT

Strategjia Kompetitive:
– Kosto e Ulet?
– Diferencimi?
– Konkurrence koke me koke ne
tregje te veçanta?
– Fokus ne segmente te tregut?
PhD C Sokol Krasniqi
Strategjia e Kostos
– Strategjia e kostos me te ulet
• Dizajni, prodhimi, tregu me mire se
konkurrentet.

– Strategjia e diferencimit
• Vlera superiore dhe unikate ne
kualitet te produktit, shërbimit dhe
karakteristikave te tyre.
PhD C Sokol Krasniqi
Strategjia 1

PhD C Sokol Krasniqi
Strategjia 2

PhD C Sokol Krasniqi
Të shkruash qëllimet SMART
• Identifiko disa qëllime të mëdha, kritike,
të cilat kanë nevojë të punohen në
vazhdimësi (Disa nga më të
rëndësishmet!)
– Referoju të dhënave
– Çka janë mjediset më të mëdha në
nevojë për përmirësim?
• Gropo thellë dhe bëhu specifik
PhD C Sokol Krasniqi
Faleminderit për mirëkuptim

e-mail:sokolkrasniqi@gmail.com

PhD C Sokol Krasniqi

50

More Related Content

What's hot

BAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMIT
Saimir Ciraku
 
Bazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimitBazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimitMenaxherat
 
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami1
 
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
fatonbajrami1
 
çmimi
çmimiçmimi
çmimi
Menaxherat
 
Marketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Marketingu Nderkombetar - Ali JakupiMarketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Marketingu Nderkombetar - Ali JakupiMenaxherat
 
Zgjedhja dhe vlerësimi i alternativave strategjike
Zgjedhja dhe vlerësimi i alternativave strategjikeZgjedhja dhe vlerësimi i alternativave strategjike
Zgjedhja dhe vlerësimi i alternativave strategjikeAneida Bajraktari Bicja
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiMenaxherat
 
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Bazat e Menaxhmentit
Bazat e MenaxhmentitBazat e Menaxhmentit
Bazat e Menaxhmentit
Ermon Cërvadiku
 
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeRamadan Ademi
 
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel pof. eda luga
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel  pof. eda lugaDetyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel  pof. eda luga
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel pof. eda lugailjana
 
Lidershipi dhe aftesite Negociuese
Lidershipi dhe aftesite NegociueseLidershipi dhe aftesite Negociuese
Lidershipi dhe aftesite Negociuese
Menaxherat
 
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Jozef Nokaj
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Banka Qendrore
Banka QendroreBanka Qendrore
Banka QendroreMenaxherat
 
Tema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
Tema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesmeTema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
Tema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
Albijon Pirku
 
Plani i Biznesit
Plani i BiznesitPlani i Biznesit
Plani i Biznesit
Menaxherat
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitMenaxherat
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
Sabir Asipi
 

What's hot (20)

BAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMIT
 
Bazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimitBazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimit
 
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
 
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
 
çmimi
çmimiçmimi
çmimi
 
Marketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Marketingu Nderkombetar - Ali JakupiMarketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Marketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
 
Zgjedhja dhe vlerësimi i alternativave strategjike
Zgjedhja dhe vlerësimi i alternativave strategjikeZgjedhja dhe vlerësimi i alternativave strategjike
Zgjedhja dhe vlerësimi i alternativave strategjike
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
 
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
 
Bazat e Menaxhmentit
Bazat e MenaxhmentitBazat e Menaxhmentit
Bazat e Menaxhmentit
 
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje Pergjigje
 
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel pof. eda luga
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel  pof. eda lugaDetyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel  pof. eda luga
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel pof. eda luga
 
Lidershipi dhe aftesite Negociuese
Lidershipi dhe aftesite NegociueseLidershipi dhe aftesite Negociuese
Lidershipi dhe aftesite Negociuese
 
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Banka Qendrore
Banka QendroreBanka Qendrore
Banka Qendrore
 
Tema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
Tema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesmeTema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
Tema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
 
Plani i Biznesit
Plani i BiznesitPlani i Biznesit
Plani i Biznesit
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
 

Viewers also liked

Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
fatonbajrami1
 
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami1
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiHekuran Zogaj
 
Plan biznesi
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
Diana Rama
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregutekonomia
 
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve lulzim jaha
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve  lulzim jahaProjekt seminari metodologjia e hulumtimeve  lulzim jaha
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve lulzim jaha
Lulzim Jaha
 
Vendim marrja menaxheriale
Vendim marrja menaxherialeVendim marrja menaxheriale
Vendim marrja menaxherialeMenaxherat
 

Viewers also liked (8)

Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
 
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
 
Menaxhimi strategjik 01
Menaxhimi strategjik 01Menaxhimi strategjik 01
Menaxhimi strategjik 01
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
 
Plan biznesi
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve lulzim jaha
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve  lulzim jahaProjekt seminari metodologjia e hulumtimeve  lulzim jaha
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve lulzim jaha
 
Vendim marrja menaxheriale
Vendim marrja menaxherialeVendim marrja menaxheriale
Vendim marrja menaxheriale
 

Similar to Ligjirata 1 menxhmenti strategjik

Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimoreManaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimorecoupletea
 
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...fakete duraku
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01valmirejetishi
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikMikena Çako
 
Si të jeni të suksesshëm?
Si të jeni të suksesshëm?Si të jeni të suksesshëm?
Si të jeni të suksesshëm?
Eron Gashi
 
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrjeJava 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrjeValdet Shala
 
Si të shkruani një biznes plan (Training 2012)
Si të shkruani një biznes plan (Training 2012)Si të shkruani një biznes plan (Training 2012)
Si të shkruani një biznes plan (Training 2012)
Çelik Nimani
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copyXhe Si
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copy
Xhe Si
 
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMetodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Muhamet Sopa
 
Java 4 pronaret e biznesit
Java 4 pronaret e biznesitJava 4 pronaret e biznesit
Java 4 pronaret e biznesitValdet Shala
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
NjohuribazemarketingArta Kurti
 
Menaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjikMenaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjikMenaxherat
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Karriera dhe menaxhimi i karrieres - Besfort Haziri
Karriera dhe menaxhimi i karrieres - Besfort HaziriKarriera dhe menaxhimi i karrieres - Besfort Haziri
Karriera dhe menaxhimi i karrieres - Besfort Haziri
Besfort N Haziri - Prishtine
 
5 hapa te thjeshte drejt suksesit ne planifikimin strategjik hapi #2
5 hapa te thjeshte drejt suksesit ne planifikimin strategjik  hapi #25 hapa te thjeshte drejt suksesit ne planifikimin strategjik  hapi #2
5 hapa te thjeshte drejt suksesit ne planifikimin strategjik hapi #2
Vehap Kola
 
Keshillimi dhe orientimi i karrieres klasa 9, seminar (1).pptx
Keshillimi dhe orientimi i karrieres klasa 9, seminar (1).pptxKeshillimi dhe orientimi i karrieres klasa 9, seminar (1).pptx
Keshillimi dhe orientimi i karrieres klasa 9, seminar (1).pptx
SuadaNdokaj
 

Similar to Ligjirata 1 menxhmenti strategjik (20)

Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimoreManaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
 
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
 
Ndermarresi
NdermarresiNdermarresi
Ndermarresi
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
 
Ndermarrsi
NdermarrsiNdermarrsi
Ndermarrsi
 
Si të jeni të suksesshëm?
Si të jeni të suksesshëm?Si të jeni të suksesshëm?
Si të jeni të suksesshëm?
 
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrjeJava 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
 
Si të shkruani një biznes plan (Training 2012)
Si të shkruani një biznes plan (Training 2012)Si të shkruani një biznes plan (Training 2012)
Si të shkruani një biznes plan (Training 2012)
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copy
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copy
 
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMetodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
 
Java 4 pronaret e biznesit
Java 4 pronaret e biznesitJava 4 pronaret e biznesit
Java 4 pronaret e biznesit
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
 
Menaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjikMenaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjik
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Karriera dhe menaxhimi i karrieres - Besfort Haziri
Karriera dhe menaxhimi i karrieres - Besfort HaziriKarriera dhe menaxhimi i karrieres - Besfort Haziri
Karriera dhe menaxhimi i karrieres - Besfort Haziri
 
5 hapa te thjeshte drejt suksesit ne planifikimin strategjik hapi #2
5 hapa te thjeshte drejt suksesit ne planifikimin strategjik  hapi #25 hapa te thjeshte drejt suksesit ne planifikimin strategjik  hapi #2
5 hapa te thjeshte drejt suksesit ne planifikimin strategjik hapi #2
 
Keshillimi dhe orientimi i karrieres klasa 9, seminar (1).pptx
Keshillimi dhe orientimi i karrieres klasa 9, seminar (1).pptxKeshillimi dhe orientimi i karrieres klasa 9, seminar (1).pptx
Keshillimi dhe orientimi i karrieres klasa 9, seminar (1).pptx
 

More from coupletea

Menaxhment strategjik java 2
Menaxhment strategjik java 2Menaxhment strategjik java 2
Menaxhment strategjik java 2coupletea
 
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)coupletea
 
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012coupletea
 
Informatika e biznesit java 10 (1)
Informatika e biznesit java 10 (1)Informatika e biznesit java 10 (1)
Informatika e biznesit java 10 (1)coupletea
 
Informatika e bzinesit java 13
Informatika e bzinesit  java 13Informatika e bzinesit  java 13
Informatika e bzinesit java 13coupletea
 
Informatika e biznesit java4
Informatika e biznesit java4Informatika e biznesit java4
Informatika e biznesit java4coupletea
 
Informatika e biznesit java9(1)
Informatika e biznesit java9(1)Informatika e biznesit java9(1)
Informatika e biznesit java9(1)coupletea
 
Informatika e biznesit java 3 -
Informatika e biznesit  java 3 - Informatika e biznesit  java 3 -
Informatika e biznesit java 3 - coupletea
 
Informatika e biznesit java12(1)
Informatika e biznesit  java12(1)Informatika e biznesit  java12(1)
Informatika e biznesit java12(1)coupletea
 
Informatika e biznesit java11(1)
Informatika e biznesit  java11(1)Informatika e biznesit  java11(1)
Informatika e biznesit java11(1)coupletea
 
Informatika e biznesit java5
Informatika e biznesit java5Informatika e biznesit java5
Informatika e biznesit java5coupletea
 
Informatika e biznesit java7
Informatika e biznesit java7Informatika e biznesit java7
Informatika e biznesit java7coupletea
 
Informatika e biznesit java 2
Informatika e biznesit  java 2Informatika e biznesit  java 2
Informatika e biznesit java 2coupletea
 
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)coupletea
 
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)coupletea
 
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)coupletea
 
07 caktimi standard i kostos ppt (2)
07 caktimi standard i kostos ppt (2)07 caktimi standard i kostos ppt (2)
07 caktimi standard i kostos ppt (2)coupletea
 
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...coupletea
 
07 caktimi standard i kostos doc (1)
07 caktimi standard i kostos doc (1)07 caktimi standard i kostos doc (1)
07 caktimi standard i kostos doc (1)coupletea
 
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...coupletea
 

More from coupletea (20)

Menaxhment strategjik java 2
Menaxhment strategjik java 2Menaxhment strategjik java 2
Menaxhment strategjik java 2
 
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
 
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
 
Informatika e biznesit java 10 (1)
Informatika e biznesit java 10 (1)Informatika e biznesit java 10 (1)
Informatika e biznesit java 10 (1)
 
Informatika e bzinesit java 13
Informatika e bzinesit  java 13Informatika e bzinesit  java 13
Informatika e bzinesit java 13
 
Informatika e biznesit java4
Informatika e biznesit java4Informatika e biznesit java4
Informatika e biznesit java4
 
Informatika e biznesit java9(1)
Informatika e biznesit java9(1)Informatika e biznesit java9(1)
Informatika e biznesit java9(1)
 
Informatika e biznesit java 3 -
Informatika e biznesit  java 3 - Informatika e biznesit  java 3 -
Informatika e biznesit java 3 -
 
Informatika e biznesit java12(1)
Informatika e biznesit  java12(1)Informatika e biznesit  java12(1)
Informatika e biznesit java12(1)
 
Informatika e biznesit java11(1)
Informatika e biznesit  java11(1)Informatika e biznesit  java11(1)
Informatika e biznesit java11(1)
 
Informatika e biznesit java5
Informatika e biznesit java5Informatika e biznesit java5
Informatika e biznesit java5
 
Informatika e biznesit java7
Informatika e biznesit java7Informatika e biznesit java7
Informatika e biznesit java7
 
Informatika e biznesit java 2
Informatika e biznesit  java 2Informatika e biznesit  java 2
Informatika e biznesit java 2
 
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
 
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
 
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
 
07 caktimi standard i kostos ppt (2)
07 caktimi standard i kostos ppt (2)07 caktimi standard i kostos ppt (2)
07 caktimi standard i kostos ppt (2)
 
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
 
07 caktimi standard i kostos doc (1)
07 caktimi standard i kostos doc (1)07 caktimi standard i kostos doc (1)
07 caktimi standard i kostos doc (1)
 
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
 

Ligjirata 1 menxhmenti strategjik

 • 1. Ligjërata nga Menaxhmenti strategjik PhD C Sokol Krasniqi © Prentice Hall 2006 12-1
 • 2. • • • • Rëndësia e planifikimit strategjik Si ta definojmë Vizionin Si ta shkruajmë misionin e kompanisë Vendosja e qëllimeve/objektivave PhD C Sokol Krasniqi
 • 3. Çfarë ka ndryshuar? o Ekonomia Politike varshmëri pamvarshmëri o Ndërmarrjet prodhim marketing o Strategjitë stabilitet konkurencë PhD C Sokol Krasniqi ndërvarshmëri organizim globalizim
 • 4. Çfarë ka ndryshuar? o Globalizimi - zhdukja e tregjeve lokale o Marketing/ Organizata - Kanë zhvendosur qendrat e zhvillimit të biznesit PhD C Sokol Krasniqi
 • 5. HYRJA • Regullat e lojës kompetitive kanë ndryshuar • Ndryshimi më domethënës: Ndryshimi i ekonomisë botrore prej fundamentit të ekonomisë financiare në atë të kapitalit intelektual. • Që të jenë të suksesshëm ata nuk mundet që të bëjnë gjërat në mënyrën që gjithmonë i kanë bërë. PhD C Sokol Krasniqi
 • 6. Procesi i menaxhmentit strategjik Hapi 1: Zhvillo vizionin dhe përkthe të njejtin në misionin tuaj. Hapi 2: Defino kompetencat tuaja kryesore dhe segmentohu në treg që të funksionoj në mënyrë efektive Hapi 3: Vlerëso anët e forta dhe të dobta. Hapi 4: Analizo mjedisin për mundësitë dhe rreziqet që mund të shfaqen PhD C Sokol Krasniqi
 • 7. Vazhdon… Hapi 5: Identifiko faktorët kyç të suksesit. Hapi 6: Analizo konkurencën Hapi 7: Vendos qëllime Hapi 8: Formul strategjitë Hapi 9: Përkthe planet në vepra Hapi 10: Vendos kontroll të përpiktë. PhD C Sokol Krasniqi
 • 8. Terme një plan afatëgjatë i veprimit i dizajnuar Strategjia ështëtë rëndësishme që të arrijë një qëllim të veqantë Menaxhmenti strategjik është një bashkësi e vendimeve menagjeriale dhe veprimit duke synuar gjenerimin e përparësisë konkurruese të qëndrueshme Planifikimi srategjik është proces i organizatës i definimit të strategjisë dhe vendimmarrjes, në alokomin e resurseve që të ndjek këtë strategji duke përfshirë kapitalin dhe njerzët e tij. Si rezultat normalisht është plani strategjik i cili përdoret si udhëzues që ti definojë planin funksional dhe ndarës, duke përfshirë tekonologjinë, marketingun ejt. PhD C Sokol Krasniqi
 • 9. Çka është strategjia Pozicionimi i produktit në treg Tregon rrugën në të cilën ju duhet ta përshkoni për të kaluar nga një pozitë në tjetrën Mënyra se si punon Ndërmarrja Të jesh i njohur nga ajo Manovër specifike me të cilën ju dëshironi ti vëni në maje të gishtit konkurrentët PhD C Sokol Krasniqi
 • 10. Çka është strategjia? • Përparësitë konkurruese: – Çmimet e ulëta – Karakteristikat e produktit – Shitja – Kanalet e distribuimit – Mënyrë e lehtë e përdorimit të produktit – Siguria – Kompetencë thelbësore PhD C Sokol Krasniqi
 • 11. Planifikimi Strategjik • Strategjia e kompanisë përbëhet nga lëvizjet konkurruese dhe planet e veprimit te sajuara nga menaxhmenti i kompanisë që të arrihet një performancë e suksesshme. • Strategjia është “plan loje” e kompanisë për funksionimin e biznesit. • Menaxherëve ju duhet strategjia ne mënyrë qe t’i udhëzoje se SI do të zhvillohet biznesi dhe si do te arrihet performanca e synuar. PhD C Sokol Krasniqi
 • 12. Tri pyetjet e mëdha të zhvillimit te strategjisë • Ku jemi tani? • Ku dëshirojmë të shkojmë? • Si do të arrijmë atje? PhD C Sokol Krasniqi
 • 13. Pesë detyrat e planifikimit strategjik • • • • Zhvillimi i Vizionit dhe Misionit, Vendosja e objektivave, Hartimi i strategjisë, Implementimi dhe ekzekutimi i strategjisë, • Vlerësimi i performancës, Rishikimi i situatës, dhe inicimi i veprimeve korrekte. PhD C Sokol Krasniqi
 • 16. Cka është strategjia? SEGMENT 2 SEGMENT 1 SEGMENTI 31 SEGMENT 1 USE 1 USE USE 12 Përdorimi 1 USE 23 PhD C Sokol Krasniqi
 • 17. Çka është strategjia? • Strategjia e çmimit të ulët • Strategjia e diferencimit të produktit – Produkti (forma, funksioni, etj.) – Aktivitetet promocionale – Aktivitetet distibuese – Shërbimet informuese – Kompetencat e punëtorëve PhD C Sokol Krasniqi
 • 18. Pse është me rëndësi një planifikim strategjik? • Ekzekutimi i fuqishëm i një plani të fuqishëm është një mjet i dëshmuar drejt suksesit. • Hartimi dhe implementimi i planit janë funksionet THELBESORE të menaxhmentit. • Të kualifikohet si “e menaxhuar mirë”, kompania duhet të ketë një plan financiar atraktiv. • Një plan i mirë financiar ndërton një pozitë që është mjaftë e fortë t’i mbizotëroj konkurrentët dhe jep fleksibilitet në kapërcimin e pengesave të papritura. PhD C Sokol Krasniqi
 • 19. VIZIONI DHE MISIONI • Firmat i përmbledhin në formulimin e misionit dhe vizionit. • Njerëzit shpesh e gabojnë vizionin me misionin. • Vizioni përshkruan identitetin e ardhshëm derisa Misioni e përshkruan se si do të arrihet. • Misioni definon synimin e një qëllimi të zgjeruar për biznesin. është një udhëzuesnë veprimme kufizim kohor. Misioni mundet me qenë i njejtë për dekada. • Vizioni është më shumë specifik në kuptim të objektivave dhe gjendjen e ardhshme. PhD C Sokol Krasniqi
 • 20. Pyetje Misioni: Pse? Pse ekzistojmë ne? Vizioni: Çka? Çfarë shpresojmë të bëhemi? PhD C Sokol Krasniqi
 • 21. Tërsia e ideve – Ideologjisë Vizion i organizatës Hulumtimi Parashikimi i së ardhmes Vizioni PhD C Sokol Krasniqi
 • 22. • • • • • Cila vjen e para…….VIZIONI Çka është vizioni Një parashikim i,, ardhmëris’’ në të ardhmën Arsyet për të qenë atje… Drejtimet e përgjithshme për të qenë atje PhD C Sokol Krasniqi
 • 23. Vizioni Të gjithë liderët e mëdhenj posedojnë dy gjëra: • Ata e dinë se ku po shkojnë • Ata janë në gjendje t’i bindin të tjerët ti përcjellë i. Disa njerëz kur nuk e shofin visionin- endacak ii. Disa njerëz e shohin visionin por kurrë nuk e ndjekin si të vetin- përcjellës iii.Disa njerëz e shohin dhe e ndjekin visioninarritës iv.Disa njerëz e shohin dhe e ndjekin visionin dhe ndihmojnë të tjerët ta shohin -lider PhD C Sokol Krasniqi 23
 • 24. Misioni Pyetja e misionit sfidon anëtarët e grupit të reflektojnë në synimin fundamental të Organizatës. Përgjigjet në pyetjet, si vijon: • Pse ekzistojmë ne? • Përse jemi ketu të bëjmë së bashku? • Çka është biznesi i biznesit tonë? PhD C Sokol Krasniqi
 • 25. vizioni Vizioni i efektshëm përfshinë: • • • • • • • Qartësi dhe mungesë të dykuptimësisë Pamje të qartë dhe të gjallë, jo të errët Përshkrimin e të ardhmës së ndritshme (shpresës) Pasqyrim tërheqës dhe të paharueshëm Aspiratë realiste,e aritshme Reshtuar me vlera organizative dhe kulturë, racionale Kufizuar ne kohë nëse bisedohet për arritjën e ndonjë qëllimi PhD C Sokol Krasniqi
 • 26. Misioni • Adreson pyetjen : “Në çfarë biznesi ndodhemi?” • Misioni është shprehje e shkruar i atij qëndrimi të pronarit dhe besimet ne dhe si kompania reflekton keto vlera dhe besime. • Mekanizmi për të bërë të qartë për çdo njerin është “pse ne jemi ketu” dhe “për ku jemi nise” PhD C Sokol Krasniqi
 • 27. Qëllimet /Objektivat • • • • • S pecific- S pecifik M easurable-M atshëm A mbitious – A mbicioz R ealistic – R ealist T ime-bound – Kufizuar në kohë PhD C Sokol Krasniqi
 • 28. Teknika SMART Krijimi i qëllimeve S.M.A.R.T. Specific- Specifik Measurable – Matshëm Attainable – Arritshëm Realistic – Realist Timely- Në Kohë PhD C Sokol Krasniqi
 • 29. Teknika SMART Specifik – Qëllimi specifik ka mundësi me të madhe për të qenë i përmbushur sesa qëllimi i përgjithshëm. Për të vendosur qëllimet specifike, ju duhet t’ju përgjigjeni gjashtë "ë" pyetjeve: *Kush: Kush është i përfshirë? *Çka: Çka unë dua të përmbushë? *Ku: Identifikoj mjedisin. *Kur: Zhvilloje kornizën kohore . *Cili: Identifikoj kërkesat dhe shtrengimet. *Pse: Arsyet specifike, synimin ose përfitimin e përmbushjës së qëllimit. SHEMBULL: Qëllimi i përgjithsëm mundet me qenë, “Kthehu në formë”. Por qëllimi specifik do te thoshte,”Antarësohu në klubin shëndetësor dhe bë stërvitje 3 ditë ne javë”. PhD C Sokol Krasniqi
 • 30. Teknika SMART Matshëm – Themelo kriter konkret për matje në progres drejt arritjes së çdo qëllimi që ju vendosni. Kur ju masni progresin tuaj, ju qendroni ne vijë, zgjatni afatin e objektivit tëndë, dhe ekpseriencën e dehjës së arrtijës që ju degëzon në përpjekje të vazhdueshme kërkuar për zgjatje të qëllimit tuaj. Për të përcaktuar nëse qëllimi juaj është i matshëm, parashtro pyetje si: Sa shumë? Sa? Si do ta dij kur është i përmbushur? PhD C Sokol Krasniqi
 • 31. Teknika SMART Arritshëm – Kur ju identifikoni qëllimet të cilat janë më të rëndësishme për ju, ju filloni ti kuptoni mënyrat se si ti realizoni ato. Ju zhvilloni qëndrimin, mundësitë, aftësitë dhe kapacitetet financiare ti arrini ato. Ju filloni ti shikoni mundësitë e mëparshme që të ju afrojnë juve më afër arritjes së qëllimeve tua. Ju mund të arrini cdo qëllim që ju e keni vendosur kur ju planifikoni hapat e juaj menqurisht dhe e zhvilloni një kornizë kohore e cila ju lejon ti bartni ato hapa. Qëllimet të cilat janë dukur shumë larg arritjes eventualisht lëvizin më afër edhe munden të bëhen më të arritshme, jo pse qëllimet munden të fundosen, por sepse ju rriteni dhe zgjeroheni ti përshtatni. Kur i rradhitni qëllimet e juaja ju e ndërtoni një imazh vetës. Vetja ju duket shumë i/e vlefshëm për këto qëllimet, dhe zhvilloni disa veqori dhe personalitet që ju lejon juve ti posedoni ato. PhD C Sokol Krasniqi
 • 32. Teknika SMART Realist – Për të qenë realist, qëllimi duhet të përfaqësojë një objektiv drejt së cilës ju jeni edhe të vullnetshëm dhe të gatshëm për të punuar. Qëllimi mundet me qenë edhe i lartë edhe realist; ju jeni i vetmi i cili mundet me vendos se sa i lartë mundet me qenë qëllimi i juaj. Por sigurohuni se cdo qëllim përfaqëson progres të qëndrueshëm. Qëllimi i lartë shumë më lehtë arrihet se sa qëllimi i ulët sepse qëllimi i ulët shfaq motivim të ulët. Disa prej punëve më të mira që ju I kryeni shihen shumë të thjeshta sepse ato janë bërë me qejf. PhD C Sokol Krasniqi
 • 33. Teknika SMART Kohor - Qëllimi duhet të ndërtohet me një kornizë kohore. Pa një kornizë kohore të lidhur me të, atëhere nuk ka ndjenjë urgjence. Nëse ju dëshironi ti humbasni 10 kg, për sa dëshironi ti humbasni ato? “Ndonjë ditë” nuk funksionon. Por nëse e kufizoni në kohë, “deri më 1 Maj”, atëhere ju e keni vendosur mendjen e juaj të pavetëdijshme në lëvizje që të punoni në qëllimin. PhD C Sokol Krasniqi
 • 34. Qëllimet/objektivat • Qëllimet janë diqka që dëshironi ti bëni në të ardhmen • Qëllimet SMART asistojnë “në fokusimin” e në asaj se ku duhet ti fokusojmë përpjekjet tona • Qëllimet SMART ndihmojnë në dëfinimin ekzakt se si do të duket “gjendja e ardhshme” dhe se si duhet të matet • Qëllimet SMART ju tregon tjerëve se si radhitet puna e juaj dhe lidhet me fokusin e organizatës PhD C Sokol Krasniqi
 • 35. Qëllimet SMART • Kornizë e qartë • Orar preciz • Hapa konkret të veprimit me kohë KUFIZUAR Në KOHë • I vullnetshëm dhe i gatshëm për të punuar • Kapërce arritjen, mos mbërthe AMBICIOZ • Dashuria për punë • Vetëbesimi dhe misioni • Kushtet për të punuar SPECIFIK KRIJIMI I QëLLIMEVE SMART • Hapa të cilët bëhen REALIST • Vet-imazhi dhe besimi • Qëndrimi • Mundësitë, aftësitë • Mundësitë financiare PhD C Sokol Krasniqi MATSHëM • KUSH:Kush është I përfshirë? • CKA:Cka dua të përmbushë? • KU: Identifiko mjedisin. • CILI: Identify requirements and constraints • PSE: Specific reasons, purpose or benefits in accomplishing the goal’ • Sa shumë? • Sa? • Si do ta dij kur është i përmbushur? • Etapat? • Gur kilometrazhi?
 • 36. Llojet e Strategjive te Biznesit • • • • Përparësitë Krahasuese, Përparësitë ne Kosto, Dominimi i Tregut, Zhvillimi i produkteve te reja (inovacionet), • Strategjia e Çmimeve, • Zgjerimi i Biznesit, • Ristrukturimi i Biznesit. PhD C Sokol Krasniqi
 • 37. Përparësitë Krahasuese – Një kompani ka përparësi krahasuese atëherë kur është ne gjendje te ofroje shërbimet dhe produktet e njëjta me konkurrencën e saj, por me kosto me te ulëta. – Përparësia krahasuese i lejon kompanisë te krijoje vlera superiore për konsumatoret e saj dhe profite superiore për veten. PhD C Sokol Krasniqi
 • 38. Përparësitë ne Kosto Lidershipi ne Kosto: – Strategjia e Kostos se ulet, – Fokusohet ne tregun masiv, – Konstruim agresiv te lokacionit eficient, – Reduktimi i kostove, PhD C Sokol Krasniqi
 • 39. Përparësitë ne Kosto Fokusim në kosto – Strategji e kostos se ulet, – Fokusohet ne blerës ose treg specifik, – Kërkon avantazh te kostos ne tregje masive PhD C Sokol Krasniqi
 • 40. Dominimi i Tregut Diferencimi: – Tregu masiv – Produkt ose shërbim unikat – Përcakton çmime premiume PhD C Sokol Krasniqi
 • 41. Dominimi i Tregut Fokusim ne Diferencim: – Fokusohet ne grup ose regjion specifik, – Kërkon diferencimin ne tregjet e segmentuara, – Shërben nevojat shume te ngushta te tregut te segmentuara. PhD C Sokol Krasniqi
 • 42. Zhvillimi i Produkteve te Reja • Pushtimi i tregut përmes zhvillimit te produkteve te reja, • Inovacionet, PhD C Sokol Krasniqi
 • 43. Strategjia e Çmimeve • Strategjia e hyrjes ne treg (çmime te ulëta promovuese) • EDLP (everyday low prices) – ulja e vazhdueshme e çmimeve • Strategjia e çmimeve konkurruese, • Strategjia e zbritjeve konsumatoret e mëdhenj, PhD C Sokol Krasniqi për
 • 44. Zgjerimi i Biznesit • Zgjerimi i Biznesit përmes tregjeve te reja, • Zgjerimi i Biznesit përmes produkteve dhe shërbimeve te reja, PhD C Sokol Krasniqi
 • 45. STRATEGJIA KOMPETITIVE E PORTERIT Strategjia Kompetitive: – Kosto e Ulet? – Diferencimi? – Konkurrence koke me koke ne tregje te veçanta? – Fokus ne segmente te tregut? PhD C Sokol Krasniqi
 • 46. Strategjia e Kostos – Strategjia e kostos me te ulet • Dizajni, prodhimi, tregu me mire se konkurrentet. – Strategjia e diferencimit • Vlera superiore dhe unikate ne kualitet te produktit, shërbimit dhe karakteristikave te tyre. PhD C Sokol Krasniqi
 • 47. Strategjia 1 PhD C Sokol Krasniqi
 • 48. Strategjia 2 PhD C Sokol Krasniqi
 • 49. Të shkruash qëllimet SMART • Identifiko disa qëllime të mëdha, kritike, të cilat kanë nevojë të punohen në vazhdimësi (Disa nga më të rëndësishmet!) – Referoju të dhënave – Çka janë mjediset më të mëdha në nevojë për përmirësim? • Gropo thellë dhe bëhu specifik PhD C Sokol Krasniqi