SlideShare a Scribd company logo
LEIDRAAD voor de JEUGDSPELER
www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 1
1. Algemeen
JEUGDVOETBAL is een leer- en groeiproces naar individueel beter worden, ieder in zijn tempo en met
zijn mogelijkheden. Hierbij staat de ontwikkeling van de speler steeds voorop en wordt het
wedstrijdresultaat ondergeschikt. Een winnaarsmentaliteit is wel een must.
Voor een goede gang van zaken vraagt de club dat de speler bepaalde principes naleeft:
 FC Landen wenst dat elk lid zich houdt aan de regels die de KBVB heeft vastgelegd en die te
vinden zijn op de website van de Voetbalbond (bondsreglement).
 Daarenboven vraagt FC Landen aan elke speler het "fair play charter" te respecteren, met name
de 8 principes van respect:
1. Respect voor de spelregels
2. Respect voor de scheidsrechters en de officials
3. Respect voor je eigen club
4. Respect voor de tegenstrever
5. Respect voor je medemaats
6. Respect voor alle collega voetballers
7. Respect voor de supporters van andere ploegen
8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs
Discriminatie van spelers met een andere huidskleur, geloof of ideologie is verboden. Het uiten van
racistische opmerkingen zal altijd gesanctioneerd worden.
Pestgedrag naar en uitsluiting van andere spelers zal niet worden getolereerd.
Voor alle extrasportieve problemen die spelers zouden ervaren, staat de ombudsman van de club, Jean-
Marie François, ter beschikking.
FC Landen verwacht van elke speler correct gedrag op en naast het veld. Elke geldboete die de club door
de KBVB wordt opgelegd wegens verbaal of fysiek geweld, kan door de club op de betrokken speler
worden verhaald.
2. Lidgeld
Het lidgeld dient betaald te zijn op de uiterste datum die wordt vermeld in de jaarlijks toegestuurde
lidgeldbrief.
De speler van wie het lidgeld niet is ontvangen, wordt niet in het bezit gesteld van zijn sportpakket
(wedstrijdkledij, bal etc.) en wordt bij de aanvang van de competitie niet toegelaten tot de trainingen en
de wedstrijden.
Bepaalde ziekenfondsen betalen een gedeelte van het lidgeld terug.
De club bezorgt u in het najaar het formulier waarmee u deze tegemoetkoming kunt aanvragen bij uw
ziekenfonds.
Betaling van het lidgeld vertegenwoordigt een compensatie voor de door de club geboden
jeugdopleiding en geeft geen automatisch recht op het spelen van wedstrijden. In datzelfde verband
speelt elk kind, in normale omstandigheden, minstens 50 % van de wedstrijdduur. FC Landen wenst zich
aldus te schikken naar de visie die de Belgische voetbalbond formuleert in het raam van de
jeugdhervorming die met ingang van het seizoen ’14-’15 van start gaat.
LEIDRAAD voor de JEUGDSPELER
www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 2
3. Gedrag
De speler vertegenwoordigt de club en is dan ook altijd en overal beleefd.
De speler geeft bij aankomst en vertrek een hand aan trainers, afgevaardigden, medespelers en
kantinepersoneel.
De speler benadert de scheidsrechter met respect. Hij geeft hem een hand voor en na de wedstrijd.
De speler respecteert de beslissingen van bestuur, trainer en afgevaardigde. Is hij het met een bepaalde
beslissing niet eens, dan geeft hij dit dan aan bij de betreffende persoon. Vindt hij geen gehoor, dan
neemt hij contact op met de TVJO.
Er geldt een algemeen rookverbod in de lokalen van het Complex A : Sportlaan 30 te Landen alsook op
Complex B : Karel de Grotelaan te Landen. Dit dient te allen tijde gerespecteerd te worden.
4. Materiaal
De speler draagt zorg voor zijn voetbalschoenen en poetst deze na elke training en wedstrijd.
Op het kunstgras zijn alleen – propere! - multistuds toegestaan.
Elke speler heeft zijn eigen bal, waar hij zelf zorg voor draagt.
Bij verlies kan een nieuwe bal aangekocht worden, aan de dan gangbare prijs van de leverancier. Als hij
stuk is, kan men bij afgifte een nieuwe bal bekomen.
Elke speler is in de kleedkamer verantwoordelijk voor zijn eigen spullen.
In de kleedkamer zijn stoelen, banken en tafels niet om op te staan.
De speler houdt zijn bal in de kleedkamer stil.
Bij opzettelijke beschadiging van onze infrastructuur worden de herstellingskosten aangerekend aan de
vernieler.
5. Wedstrijden en trainingen
De speler leeft de gemaakte afspraken na. Is hij om een bepaalde reden belet, dan verwittigt hij TIJDIG
de trainer.
De speler heeft bij elke wedstrijd zijn identiteitskaart bij. Zonder kan hij niet worden opgesteld, op
straffe van forfaitnederlaag en geldboete.
De speler is steeds tijdig aanwezig conform de gemaakte ploegafspraken.
Een propere kleedkamer, kantine en een net terrein zijn in ieders belang. Laat niets achter.
Voetbalschoenen worden niet onder de douche gereinigd.
De speler brengt geen kostbare voorwerpen mee en laat ze niet onbewaakt achter; hij geeft ze
desgewenst af aan trainer/begeleider of aan een medewerker in de kantine.
LEIDRAAD voor de JEUGDSPELER
www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 3
6. Studies
Elke speler wordt verondersteld de school niet te veronachtzamen; studies zijn en blijven belangrijker
dan voetballen.
Tijdens de examenperiodes zal de trainingfrequentie worden teruggeschroefd en zal geenszins
bestraffend worden opgetreden tegen spelers die een training missen omwille van studie.
7. Wedstrijdselecties
Betalen van het lidgeld betekent niet dat een speler vanzelf recht heeft op het spelen van de wedstrijd;
een selectie wordt mee bepaald door de deelname aan de trainingen en de wijze waarop de speler aan
de trainingen deelneemt.
Anderzijds kan een speler worden geselecteerd om hem te belonen voor zijn inzet en de kwaliteiten die
hij laat blijken.
Een niet-selectie kan tevens te maken hebben met andere aspecten (afspraken niet nageleefd,
identiteitskaart niet bij, revalidatie na kwetsuur, terugkeer uit vakantie, overtreding van het
huisreglement, beurtrol enzoverder).
Een speler of ouder die vragen heeft, kan daarvoor in eerste instantie terecht bij de trainer zelf, doch
niet vlak voor of na een match.
Laat eventuele frustratie eerst bezinken en neem vervolgens contact op met de trainer om afspraak te
maken voor of na een training dan wel een ander tijdstip.
Indien trainer, speler en ouder niet tot een akkoord komen kan een afspraak worden gemaakt met de
TVJO van de club, via e-mail.
8. Provinciale jeugdopleiding (PJO-detectie)
De speler (vanaf U12) die wordt opgeroepen voor selectietrainingen of –wedstrijden van de provinciale
detectie (doorgaans in het provinciale opleidingscentrum in Genk) dan wel de nationale detectie
(Tubeke) is verplicht daaraan deel te nemen.
De speler die daartoe een uitnodiging ontvangt, brengt hiervan onmiddellijk zijn trainer op de hoogte,
die op zijn beurt de TVJO verwittigt.
9. Start en einde van het seizoen
De start en het einde van het seizoen lopen niet gelijk met de competitiekalender!
Met andere woorden: er gaat een belangrijke voorbereidingsperiode aan vooraf (juli-augustus), waarin
spelers en trainers elkaar leren kennen en de ploegen hun eerste wedstrijden en tornooien spelen.
Na afloop van het seizoen volgen traditiegetrouw in mei en begin juni enkele tornooien, waaraan elke
speler ook verwacht wordt deel te nemen.
LEIDRAAD voor de JEUGDSPELER
www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 4
10. Testen
Elk jaar krijgt FC Landen testspelers op bezoek en worden spelers van onze club uitgenodigd om elders
te gaan testen. FC Landen treedt correct op naar de andere clubs waarvan spelers worden uitgenodigd;
dit gebeurt ALTIJD schriftelijk, met het verzoek aan de speler zijn club op de hoogte te brengen.
Omgekeerd vraagt FC Landen van zijn spelers een zelfde houding:
- geen enkele speler gaat elders testen op eigen initiatief dan wel op louter mondeling verzoek;
- de speler die een schriftelijke uitnodiging (inclusief e-mail) ontvangt, stelt de TVJO van
FC Landen (kurt.rotty@telenet.be) hiervan uitdrukkelijk in kennis, die vervolgens al dan niet zijn
toelating verleent. Doorgaans wordt dit verzoek om toelating in de uitnodigingsbrief geformuleerd;
- ten aanzien van de speler die buiten de club om gaat testen, kan de club zich niet engageren
naar het volgende seizoen, noch op het vlak van verzekering mocht zich een sportongeval voordoen;
- op schriftelijke uitnodigingen voor testen bij elite A-clubs (1ste klasse) zal FC Landen positief
reageren mits de TVJO van FC Landen uitdrukkelijk in kennis is gesteld; er kan onbeperkt bij dergelijke
clubs worden getest;
- op schriftelijke uitnodigingen voor testen bij elite B-clubs (2de klasse) zal FC Landen positief
reageren mits de TVJO van FC Landen uitdrukkelijk in kennis is gesteld en de speler niet verzaakt aan
wedstrijden noch trainingen van FC Landen; er kan hoogstens 3 keer worden getest bij dergelijke clubs;
- op schriftelijke uitnodigingen voor testen bij interprovinciale en provinciale clubs zal FC Landen
positief reageren mits de TVJO van FC Landen uitdrukkelijk in kennis is gesteld en de speler niet verzaakt
aan wedstrijden noch trainingen van FC Landen; bovendien kunnen deze tests enkel in de periode
tussen 1 en 31 maart en kan hoogstens 2 keer worden getest bij dergelijke clubs.
Ten aanzien van spelers die zich niet aan deze afspraken houden, kan FC Landen zich niet verder
engageren naar het daaropvolgende seizoen en behoudt het zich het recht voor passende sancties op te
leggen, in samenspraak met de sporttechnische cel.
11. Ontslag en heraansluiting
Een speler die tussen 1 en 30 april zijn ontslag betekent aan de club en nadien toch terug wenst aan te
sluiten betaalt bij het ondertekenen van de nieuwe aansluitingsfiche het bedrag dat de club per speler
dient door te storten aan de KBVB als bijdrage voor jaarlijkse bondstaks en verzekering solidariteitsfonds
(momenteel 25 €).
12.Kwetsuurpreventie en voeding
1. Vermijd tabak, alcohol en drugs.
2. Wees fit: ga op tijd slapen zodat je voldoende nachtrust hebt; hang niet tot in de late
uurtjes rond op facebook of andere sociale media.
3. Zorg voor evenwichtige en gezonde voeding zodat je geen overgewicht krijgt.
4. Volg zo veel mogelijk de training om minder risico op blessures tijdens de wedstrijd te
hebben door een betere fysieke fitheid.
5. Draag kwaliteitsvol en gepast schoeisel naar gelang van het terrein.
6. Draag steeds beenbeschermers tijdens de training en de wedstrijd.
LEIDRAAD voor de JEUGDSPELER
www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 5
7. Doe steeds een opwarming vóór en coolingdown ná de wedstrijd gecombineerd met
stretching.
8. Gebruik isotone sportdrankjes als hydratatie voor, tijdens en onmiddellijk na de
wedstrijd om spierverzuring en spierkrampen te voorkomen en om een sneller
spierherstel te bereiken na de wedstrijd. Zorg ook voor een voldoende hydratatie met
water voor, na en eventueel tijdens de training.
9. Tandhygiëne is belangrijk ter voorkoming van spierblessures via de bloedbaan; breng
geregeld een bezoek aan de tandarts.
10. Ook voethygiëne is belangrijk; draag bij het douchen altijd badslippers, laat teennagels
niet ingroeien. Doe indien nodig een pedicurebehandeling.
11. Indien je pijn hebt door een lichte blessure, verwittig je de trainer, die je eventueel
doorstuurt naar de dokter. Een lichte blessure kan verergeren zonder rust en zonder
eventuele medische behandeling.
12. Volg de instructies van de arts en revalidatietrainer na een blessure.
13. Fair Play is de belangrijkste factor om blessures te vermijden bij jezelf en de
tegenstrever!
13. Kwetsuur > clubarts
Een speler die gekwetst geraakt op training of wedstrijd dient de procedure te volgen die in
samenspraak met de clubarts, dr. Frank Peeters, is uitgewerkt.
Voor alle kwetsuren, opgelopen tijdens training of wedstrijd, kan de trainer steeds onmiddellijk bellen
naar de clubarts, Dr. Frank Peeters (0475/23.36.50), voor advies over de opgelopen kwetsuur (ook ’s
avonds en in het weekend). In de mate van het mogelijke zal de dokter ter plaatse komen of hij zal
vragen om naar het kabinet te komen voor verdere zorgen.
De speler kan ook steeds rechtstreeks een afspraak maken via de website van de clubarts:
www.dokterfrankpeeters.be.
De clubarts zal tevens de trainer gedurende die hele periode via e-mail op de hoogte houden van de
evolutie van de kwetsuur. De clubarts zal bovendien de huisarts van de speler inlichten over de aard van
de opgelopen kwetsuur en de behandeling en zal steeds de normale, officiële RIZIV-tarieven aanrekenen
aan de betrokken speler, ook tijdens het weekend.
Met deze opvolgingsprocedure hoopt FC Landen het genezingsproces van de betrokken speler te
optimaliseren.
14. Helpende hand
Een seizoen bestaat uit meer dan alleen trainingen en wedstrijden; allerhande activiteiten en
evenementen vinden plaats, waarop de banden tussen club, spelers en ouders worden aangehaald en
die ook het broodnodige centje in het laatje brengen om de kwaliteit van de werking op peil te houden.
Een greep uit het sportieve en extrasportieve activiteitenaanbod: Zomercup, wafelverkoop,
mosselsouper, sinterklaasfeest, kerstevent, pannenkoekenmiddag, slotevent enzoverder.
De spelers wordt gevraagd de club niet in de kou te laten staan als hierbij om zijn aanwezigheid en
medewerking wordt gevraagd.
Tegelijkertijd kan de oudere jeugdspeler ten allen tijde worden gevraagd op te treden als scheidsrechter
bij wedstrijden van de jongste leeftijden.
LEIDRAAD voor de JEUGDSPELER
www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 6
15. Kennisneming
Dit reglement wordt bij aanvang van het seizoen via mailing ter beschikking gesteld van de
jeugdspeler en tevens gepubliceerd op de website van de club. Aldus wordt elke jeugdspeler
geacht ervan kennis te hebben genomen.
___________________________________________

More Related Content

More from fclanden

Trainingen 14 15
Trainingen 14 15Trainingen 14 15
Trainingen 14 15
fclanden
 
Aanwezigheids lijsten nawedstrijd
Aanwezigheids lijsten nawedstrijdAanwezigheids lijsten nawedstrijd
Aanwezigheids lijsten nawedstrijd
fclanden
 
Aanwezigheidslijsten voor wedstrijd
Aanwezigheidslijsten voor wedstrijdAanwezigheidslijsten voor wedstrijd
Aanwezigheidslijsten voor wedstrijd
fclanden
 
Opleidingsvisie vfv
Opleidingsvisie vfvOpleidingsvisie vfv
Opleidingsvisie vfv
fclanden
 
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
fclanden
 
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
fclanden
 
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
fclanden
 
Lessenrooster uefa a landen
Lessenrooster uefa a landenLessenrooster uefa a landen
Lessenrooster uefa a landen
fclanden
 

More from fclanden (8)

Trainingen 14 15
Trainingen 14 15Trainingen 14 15
Trainingen 14 15
 
Aanwezigheids lijsten nawedstrijd
Aanwezigheids lijsten nawedstrijdAanwezigheids lijsten nawedstrijd
Aanwezigheids lijsten nawedstrijd
 
Aanwezigheidslijsten voor wedstrijd
Aanwezigheidslijsten voor wedstrijdAanwezigheidslijsten voor wedstrijd
Aanwezigheidslijsten voor wedstrijd
 
Opleidingsvisie vfv
Opleidingsvisie vfvOpleidingsvisie vfv
Opleidingsvisie vfv
 
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
Jeugdopleidingsvisie onderbouw 5v5
 
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
Jeugdopleidingsvisie middenbouw 8v8
 
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
Jeugdopleidingsvisie bovenbouw 11v11
 
Lessenrooster uefa a landen
Lessenrooster uefa a landenLessenrooster uefa a landen
Lessenrooster uefa a landen
 

Leidraad voor de jeugdspeler

  • 1. LEIDRAAD voor de JEUGDSPELER www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 1 1. Algemeen JEUGDVOETBAL is een leer- en groeiproces naar individueel beter worden, ieder in zijn tempo en met zijn mogelijkheden. Hierbij staat de ontwikkeling van de speler steeds voorop en wordt het wedstrijdresultaat ondergeschikt. Een winnaarsmentaliteit is wel een must. Voor een goede gang van zaken vraagt de club dat de speler bepaalde principes naleeft:  FC Landen wenst dat elk lid zich houdt aan de regels die de KBVB heeft vastgelegd en die te vinden zijn op de website van de Voetbalbond (bondsreglement).  Daarenboven vraagt FC Landen aan elke speler het "fair play charter" te respecteren, met name de 8 principes van respect: 1. Respect voor de spelregels 2. Respect voor de scheidsrechters en de officials 3. Respect voor je eigen club 4. Respect voor de tegenstrever 5. Respect voor je medemaats 6. Respect voor alle collega voetballers 7. Respect voor de supporters van andere ploegen 8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs Discriminatie van spelers met een andere huidskleur, geloof of ideologie is verboden. Het uiten van racistische opmerkingen zal altijd gesanctioneerd worden. Pestgedrag naar en uitsluiting van andere spelers zal niet worden getolereerd. Voor alle extrasportieve problemen die spelers zouden ervaren, staat de ombudsman van de club, Jean- Marie François, ter beschikking. FC Landen verwacht van elke speler correct gedrag op en naast het veld. Elke geldboete die de club door de KBVB wordt opgelegd wegens verbaal of fysiek geweld, kan door de club op de betrokken speler worden verhaald. 2. Lidgeld Het lidgeld dient betaald te zijn op de uiterste datum die wordt vermeld in de jaarlijks toegestuurde lidgeldbrief. De speler van wie het lidgeld niet is ontvangen, wordt niet in het bezit gesteld van zijn sportpakket (wedstrijdkledij, bal etc.) en wordt bij de aanvang van de competitie niet toegelaten tot de trainingen en de wedstrijden. Bepaalde ziekenfondsen betalen een gedeelte van het lidgeld terug. De club bezorgt u in het najaar het formulier waarmee u deze tegemoetkoming kunt aanvragen bij uw ziekenfonds. Betaling van het lidgeld vertegenwoordigt een compensatie voor de door de club geboden jeugdopleiding en geeft geen automatisch recht op het spelen van wedstrijden. In datzelfde verband speelt elk kind, in normale omstandigheden, minstens 50 % van de wedstrijdduur. FC Landen wenst zich aldus te schikken naar de visie die de Belgische voetbalbond formuleert in het raam van de jeugdhervorming die met ingang van het seizoen ’14-’15 van start gaat.
  • 2. LEIDRAAD voor de JEUGDSPELER www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 2 3. Gedrag De speler vertegenwoordigt de club en is dan ook altijd en overal beleefd. De speler geeft bij aankomst en vertrek een hand aan trainers, afgevaardigden, medespelers en kantinepersoneel. De speler benadert de scheidsrechter met respect. Hij geeft hem een hand voor en na de wedstrijd. De speler respecteert de beslissingen van bestuur, trainer en afgevaardigde. Is hij het met een bepaalde beslissing niet eens, dan geeft hij dit dan aan bij de betreffende persoon. Vindt hij geen gehoor, dan neemt hij contact op met de TVJO. Er geldt een algemeen rookverbod in de lokalen van het Complex A : Sportlaan 30 te Landen alsook op Complex B : Karel de Grotelaan te Landen. Dit dient te allen tijde gerespecteerd te worden. 4. Materiaal De speler draagt zorg voor zijn voetbalschoenen en poetst deze na elke training en wedstrijd. Op het kunstgras zijn alleen – propere! - multistuds toegestaan. Elke speler heeft zijn eigen bal, waar hij zelf zorg voor draagt. Bij verlies kan een nieuwe bal aangekocht worden, aan de dan gangbare prijs van de leverancier. Als hij stuk is, kan men bij afgifte een nieuwe bal bekomen. Elke speler is in de kleedkamer verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. In de kleedkamer zijn stoelen, banken en tafels niet om op te staan. De speler houdt zijn bal in de kleedkamer stil. Bij opzettelijke beschadiging van onze infrastructuur worden de herstellingskosten aangerekend aan de vernieler. 5. Wedstrijden en trainingen De speler leeft de gemaakte afspraken na. Is hij om een bepaalde reden belet, dan verwittigt hij TIJDIG de trainer. De speler heeft bij elke wedstrijd zijn identiteitskaart bij. Zonder kan hij niet worden opgesteld, op straffe van forfaitnederlaag en geldboete. De speler is steeds tijdig aanwezig conform de gemaakte ploegafspraken. Een propere kleedkamer, kantine en een net terrein zijn in ieders belang. Laat niets achter. Voetbalschoenen worden niet onder de douche gereinigd. De speler brengt geen kostbare voorwerpen mee en laat ze niet onbewaakt achter; hij geeft ze desgewenst af aan trainer/begeleider of aan een medewerker in de kantine.
  • 3. LEIDRAAD voor de JEUGDSPELER www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 3 6. Studies Elke speler wordt verondersteld de school niet te veronachtzamen; studies zijn en blijven belangrijker dan voetballen. Tijdens de examenperiodes zal de trainingfrequentie worden teruggeschroefd en zal geenszins bestraffend worden opgetreden tegen spelers die een training missen omwille van studie. 7. Wedstrijdselecties Betalen van het lidgeld betekent niet dat een speler vanzelf recht heeft op het spelen van de wedstrijd; een selectie wordt mee bepaald door de deelname aan de trainingen en de wijze waarop de speler aan de trainingen deelneemt. Anderzijds kan een speler worden geselecteerd om hem te belonen voor zijn inzet en de kwaliteiten die hij laat blijken. Een niet-selectie kan tevens te maken hebben met andere aspecten (afspraken niet nageleefd, identiteitskaart niet bij, revalidatie na kwetsuur, terugkeer uit vakantie, overtreding van het huisreglement, beurtrol enzoverder). Een speler of ouder die vragen heeft, kan daarvoor in eerste instantie terecht bij de trainer zelf, doch niet vlak voor of na een match. Laat eventuele frustratie eerst bezinken en neem vervolgens contact op met de trainer om afspraak te maken voor of na een training dan wel een ander tijdstip. Indien trainer, speler en ouder niet tot een akkoord komen kan een afspraak worden gemaakt met de TVJO van de club, via e-mail. 8. Provinciale jeugdopleiding (PJO-detectie) De speler (vanaf U12) die wordt opgeroepen voor selectietrainingen of –wedstrijden van de provinciale detectie (doorgaans in het provinciale opleidingscentrum in Genk) dan wel de nationale detectie (Tubeke) is verplicht daaraan deel te nemen. De speler die daartoe een uitnodiging ontvangt, brengt hiervan onmiddellijk zijn trainer op de hoogte, die op zijn beurt de TVJO verwittigt. 9. Start en einde van het seizoen De start en het einde van het seizoen lopen niet gelijk met de competitiekalender! Met andere woorden: er gaat een belangrijke voorbereidingsperiode aan vooraf (juli-augustus), waarin spelers en trainers elkaar leren kennen en de ploegen hun eerste wedstrijden en tornooien spelen. Na afloop van het seizoen volgen traditiegetrouw in mei en begin juni enkele tornooien, waaraan elke speler ook verwacht wordt deel te nemen.
  • 4. LEIDRAAD voor de JEUGDSPELER www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 4 10. Testen Elk jaar krijgt FC Landen testspelers op bezoek en worden spelers van onze club uitgenodigd om elders te gaan testen. FC Landen treedt correct op naar de andere clubs waarvan spelers worden uitgenodigd; dit gebeurt ALTIJD schriftelijk, met het verzoek aan de speler zijn club op de hoogte te brengen. Omgekeerd vraagt FC Landen van zijn spelers een zelfde houding: - geen enkele speler gaat elders testen op eigen initiatief dan wel op louter mondeling verzoek; - de speler die een schriftelijke uitnodiging (inclusief e-mail) ontvangt, stelt de TVJO van FC Landen (kurt.rotty@telenet.be) hiervan uitdrukkelijk in kennis, die vervolgens al dan niet zijn toelating verleent. Doorgaans wordt dit verzoek om toelating in de uitnodigingsbrief geformuleerd; - ten aanzien van de speler die buiten de club om gaat testen, kan de club zich niet engageren naar het volgende seizoen, noch op het vlak van verzekering mocht zich een sportongeval voordoen; - op schriftelijke uitnodigingen voor testen bij elite A-clubs (1ste klasse) zal FC Landen positief reageren mits de TVJO van FC Landen uitdrukkelijk in kennis is gesteld; er kan onbeperkt bij dergelijke clubs worden getest; - op schriftelijke uitnodigingen voor testen bij elite B-clubs (2de klasse) zal FC Landen positief reageren mits de TVJO van FC Landen uitdrukkelijk in kennis is gesteld en de speler niet verzaakt aan wedstrijden noch trainingen van FC Landen; er kan hoogstens 3 keer worden getest bij dergelijke clubs; - op schriftelijke uitnodigingen voor testen bij interprovinciale en provinciale clubs zal FC Landen positief reageren mits de TVJO van FC Landen uitdrukkelijk in kennis is gesteld en de speler niet verzaakt aan wedstrijden noch trainingen van FC Landen; bovendien kunnen deze tests enkel in de periode tussen 1 en 31 maart en kan hoogstens 2 keer worden getest bij dergelijke clubs. Ten aanzien van spelers die zich niet aan deze afspraken houden, kan FC Landen zich niet verder engageren naar het daaropvolgende seizoen en behoudt het zich het recht voor passende sancties op te leggen, in samenspraak met de sporttechnische cel. 11. Ontslag en heraansluiting Een speler die tussen 1 en 30 april zijn ontslag betekent aan de club en nadien toch terug wenst aan te sluiten betaalt bij het ondertekenen van de nieuwe aansluitingsfiche het bedrag dat de club per speler dient door te storten aan de KBVB als bijdrage voor jaarlijkse bondstaks en verzekering solidariteitsfonds (momenteel 25 €). 12.Kwetsuurpreventie en voeding 1. Vermijd tabak, alcohol en drugs. 2. Wees fit: ga op tijd slapen zodat je voldoende nachtrust hebt; hang niet tot in de late uurtjes rond op facebook of andere sociale media. 3. Zorg voor evenwichtige en gezonde voeding zodat je geen overgewicht krijgt. 4. Volg zo veel mogelijk de training om minder risico op blessures tijdens de wedstrijd te hebben door een betere fysieke fitheid. 5. Draag kwaliteitsvol en gepast schoeisel naar gelang van het terrein. 6. Draag steeds beenbeschermers tijdens de training en de wedstrijd.
  • 5. LEIDRAAD voor de JEUGDSPELER www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 5 7. Doe steeds een opwarming vóór en coolingdown ná de wedstrijd gecombineerd met stretching. 8. Gebruik isotone sportdrankjes als hydratatie voor, tijdens en onmiddellijk na de wedstrijd om spierverzuring en spierkrampen te voorkomen en om een sneller spierherstel te bereiken na de wedstrijd. Zorg ook voor een voldoende hydratatie met water voor, na en eventueel tijdens de training. 9. Tandhygiëne is belangrijk ter voorkoming van spierblessures via de bloedbaan; breng geregeld een bezoek aan de tandarts. 10. Ook voethygiëne is belangrijk; draag bij het douchen altijd badslippers, laat teennagels niet ingroeien. Doe indien nodig een pedicurebehandeling. 11. Indien je pijn hebt door een lichte blessure, verwittig je de trainer, die je eventueel doorstuurt naar de dokter. Een lichte blessure kan verergeren zonder rust en zonder eventuele medische behandeling. 12. Volg de instructies van de arts en revalidatietrainer na een blessure. 13. Fair Play is de belangrijkste factor om blessures te vermijden bij jezelf en de tegenstrever! 13. Kwetsuur > clubarts Een speler die gekwetst geraakt op training of wedstrijd dient de procedure te volgen die in samenspraak met de clubarts, dr. Frank Peeters, is uitgewerkt. Voor alle kwetsuren, opgelopen tijdens training of wedstrijd, kan de trainer steeds onmiddellijk bellen naar de clubarts, Dr. Frank Peeters (0475/23.36.50), voor advies over de opgelopen kwetsuur (ook ’s avonds en in het weekend). In de mate van het mogelijke zal de dokter ter plaatse komen of hij zal vragen om naar het kabinet te komen voor verdere zorgen. De speler kan ook steeds rechtstreeks een afspraak maken via de website van de clubarts: www.dokterfrankpeeters.be. De clubarts zal tevens de trainer gedurende die hele periode via e-mail op de hoogte houden van de evolutie van de kwetsuur. De clubarts zal bovendien de huisarts van de speler inlichten over de aard van de opgelopen kwetsuur en de behandeling en zal steeds de normale, officiële RIZIV-tarieven aanrekenen aan de betrokken speler, ook tijdens het weekend. Met deze opvolgingsprocedure hoopt FC Landen het genezingsproces van de betrokken speler te optimaliseren. 14. Helpende hand Een seizoen bestaat uit meer dan alleen trainingen en wedstrijden; allerhande activiteiten en evenementen vinden plaats, waarop de banden tussen club, spelers en ouders worden aangehaald en die ook het broodnodige centje in het laatje brengen om de kwaliteit van de werking op peil te houden. Een greep uit het sportieve en extrasportieve activiteitenaanbod: Zomercup, wafelverkoop, mosselsouper, sinterklaasfeest, kerstevent, pannenkoekenmiddag, slotevent enzoverder. De spelers wordt gevraagd de club niet in de kou te laten staan als hierbij om zijn aanwezigheid en medewerking wordt gevraagd. Tegelijkertijd kan de oudere jeugdspeler ten allen tijde worden gevraagd op te treden als scheidsrechter bij wedstrijden van de jongste leeftijden.
  • 6. LEIDRAAD voor de JEUGDSPELER www.fclanden.be – secretariaat@fclanden.be p. 6 15. Kennisneming Dit reglement wordt bij aanvang van het seizoen via mailing ter beschikking gesteld van de jeugdspeler en tevens gepubliceerd op de website van de club. Aldus wordt elke jeugdspeler geacht ervan kennis te hebben genomen. ___________________________________________