SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Opbouw van de leergang
Het programma bestaat uit 5 trainingsdagen:
• dagen 1 en 2 (aaneensluitend): Wie ben jij als begeleider, Enneagram, TA en
  Biografie.
• dag 3 na ca. 3 weken, en wie in relatie tot je cliënt; Enneagram, TA en NLP.
• dag 4 na ca. 3 weken, relatie met het systeem; Enneagram en Systemisch Werk.
• dag 5 na ca. 5 weken: werken vanuit jouw organisatie, integratie en borging.
                                              LEERGANG AUTHENTIEK
We werken van 9:30 uur tot 17:00 uur, op een inspirerende locatie. Tussen de trai-
ningsdagen vindt er intervisie plaats, waarbij de deelnemers in kleinere groepen      BEGELEIDEN : JEZELF ALS
opdrachten uitvoeren, ervaring uitwisselen en samen oefenen. Voor de borging in
de eigen organisatie vindt er een eindgesprek plaats met de deelnemer en zijn lei-     INSTRUMENT
dinggevende, of een andere stakeholder uit zijn organisatie. Raadpleeg de website
voor verdere informatie en actuele gegevens over de trainingsdata.             (voor ervaren professionals)

Trainers
            Cécile Collaris
            Ik hou van liefdevol confronteren en gebruik graag uitdagende
            werkvormen in training en begeleiding. Na mijn opleidingen
            sociaal werk en marketing, heb ik diverse leidinggevende en
                                              De essentie van begeleiden
            directiefuncties vervuld binnen het welzijnswerk, de jeugdzorg   Als begeleider of hulpverlener leer je cliënten om hun problemen aan te pak-
            en de gemeentelijke overheid.                    ken en hun mogelijkheden beter te benutten. Er wordt van je verwacht dat je
                                              resultaatgericht bent en oog hebt voor de ‘vraag achter de vraag’. Je ‘helpt’ niet
                              Rob Olthof           zo zeer, maar ondersteunt je cliënten om hun eigen kracht te ontwikkelen. De
Ik werk graag aan ziel en zaak: aan wat mensen drijft en verbindt             essentie van je werk is dat je cliënten begeleidt in hun leerproces om hun weer-
en wat organisaties nodig hebben voor een duurzaam perspec-                standen en overtuigingen te overwinnen. Je gebruikt daarbij je vak, maar ver-
tief. Ik ben fysicus en bedrijfskundige en geschoold in diverse              trouwt vooral op wat je als persoon in de relatie inbrengt.
stromingen in de psychologie. Ik heb management- en directie-               Soms kom je daarbij je eigen weerstanden en overtuigingen tegen. En wat breng
functies vervuld binnen de overheid en de universitaire sector.              je onbewust in het contact in, wat zijn je drijfveren, en welke overdracht en te-
                                              genoverdracht spelen er? Met deze leergang ontwikkel je jezelf verder als belang-
                                              rijkste instrument in begeleidingswerk.
Kosten
De leergroep bestaat uit 12 tot 16 deelnemers. De vergoeding voor de leergang be-
draagt € 1.295,- per deelnemer, exclusief BTW, inclusief lunches en documentatie.
                                              Professie en persoonlijkheid
De leergang bieden we ook in-company aan. Informatie over de leergang ‘authen-       Professionaliteit wordt naast kennis en vaardigheden (competenties) bepaald
tiek leiderschap’ vindt u op onze website.                         door iemands persoonlijkheid. Deze wordt gevormd door de grotendeels onbe-
                                              wuste drijfveren, overtuigingen en waarden. Ze bepalen je gedrag en opstelling
                                              als een ‘programma’ dat je al vroeg in je jeugd hebt geschreven. Hulpverleners
                                              en begeleiders werken graag met mensen en hun problemen en willen een
                                              bijdrage leveren aan de samenleving. Daarmee delen ze een aantal persoonlijk-
Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen                       heidskenmerken dat essentieel is in het proces van professionaliseren:
                                              • Hulpverleners helpen graag en vinden het daardoor lastig om de verantwoor-
helpen om het te ontdekken in zichzelf.                            delijkheid bij de cliënt te laten.
                                              • Hun inlevingsvermogen maakt dat ze snel voor een ander klaar staan. Daar-
                                   - Galileo Galilei -    mee verliezen ze gemakkelijk de greep op hun eigen agenda.
                                              • Ze willen het graag goed doen en zijn veel met hun aandacht bij ’de ander’,
                                                of bij het proces. Dit gaat ten koste van hun doel- en resultaatgerichtheid en
                                                maakt hen ontvankelijk voor stress en burn out.
                                              • De cliënt en het vak staan centraal. Aspecten van organisatie, strategie,
Soulide organisatiebegeleiding, training en coaching.                     financiering, en verantwoording leiden tot frustraties.
Wij begeleiden leidinggevenden, professionals en organisaties naar             • Onderlinge verhoudingen en sfeer zijn belangrijk, waardoor de neiging
succes door hen weer in contact te brengen met hun authentieke                 bestaat om conflicten niet aan te gaan en elkaar ogenschijnlijk te sparen in
waarden en kwaliteiten.                                    plaats van aan te spreken.
                                              Herken je je in enkele van deze kenmerken en wil je jezelf daarin verder ontwik-
                                              kelen? Dan is deze leergang wellicht iets voor jou.

Zonnebos 10      www.soulide.nl
5263 EX Vught     info@soulide.nl      T 073 6843118
Inhoud                                        Doel van de leergang
Deze leergang ondersteunt je als begeleider of                    Je verstaat je vak als begeleider of hulpverlener, maar je worstelt soms met
hulpverlener om op authentieke wijze jezelf                     onderwerpen of cliënten, waarbij het minder goed loopt, of met de eisen die de
als instrument in te zetten. Daarbij                         organisatie aan je stelt. Deze leergang is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe
dragen we concepten en technieken                          de aspecten van je persoonlijkheid en je geschiedenis je professionele gedrag
aan, die je in je werk kunt gebruiken.                        beïnvloeden, en hoe je jezelf in de ontmoeting beter als instrument kan inzet-
De focus ligt op jezelf beter leren                         ten. Doel is om:
kennen in relatie tot je omgeving en                         • te begrijpen en te ervaren hoe je persoonlijkheid je professionaliteit be-
je cliënten. De leergang focust op                            paalt;
jouw professionele ontwikkeling                           • je instrumenten eigen te maken waarmee je je persoonlijke effectiviteit als
op identiteitsniveau. Zelfinzicht                            begeleider kan vergroten en bewuster met je energie kan omgaan;
en zelfbewustzijn bepalen je                             • bewust te worden van je passies, drijfveren, overtuigingen en waarden, en
impact als begeleider.                                  te ervaren hoe die betekenis geven aan je werk;
                                           • te leren werken met gereedschappen uit TA, NLP en Mindfulness.
                  Logische niveaus van veranderen (Bateson)

                                           Voor wie?
                                           Je bent hulpverlener, sociaal verpleegkundige, coach, loopbaanbegeleider, op-
Wie anderen wil begeleiden moet eerst leiding                    bouwwerker, jongerenwerker, of mediator, en je hebt meer dan 3 jaar ervaring
aan zichzelf kunnen geven: je bent zelf je be-                    met begeleidingswerk.
                                           De leergang verzorgen we ook in-company. Elementen hieruit gebruiken we
langrijkste instrument.                               tevens om intervisie een impuls of verdieping te geven. Voor leidinggevenden
                                           bieden we een leergang ‘authentiek leiderschap’ aan die is toegespitst op
                                           leidinggeven aan professionals.
                         - vrij naar Anselm Grün -


Drie invalshoeken staan in de leergang centraal:

1. Wie ben jij als begeleider?                            Hulpverlenen is niet het oplossen van proble-
  Wat zijn je dominante drijfveren, waarden en gedragspatronen? Hoe her-
  ken je die in je geschiedenis en hoe bepalen ze je werk nu? We werken met     men, maar richt zich op het vergroten van de
  persoonlijkheidsstructuren, jouw levensloop, en de ge- en verboden die je
  als onbewuste overtuigingen met je meedraagt.                   zelfredzaamheid en autonomie van de cliënt.
2. Hoe geef je vorm aan de relatie met cliënten?
  Met welke bril kijk je, welk mensbeeld heb je en hoe ben je geneigd jezelf te
  positioneren? We besteden aandacht aan waarnemingsposities, omgaan
  met weerstand en ‘moeilijke’ mensen, copingstijlen, contract maken, di-
  agnostiseren, overdracht/tegenoverdracht, dramadriehoek, en geweldloze
  communicatie.
                                           Resultaat
                                           Na deze leergang:
3. Wat is je plek in het systeem?                          • draag je effectiever bij aan de ontwikkeling van autonomie van je cliënten;
  Waar voel jij je verantwoordelijk voor, wat is je plek in de organisatie en hoe  • kan je reflecteren op je onbewuste patronen in begeleideing;
  verbind jij je daarmee? Met technieken uit het systemisch werk, de groeps-    • ken je de thema’s die jouw succes van begeleiden in de weg staan;
  dynamica en de organisatiekunde, leer je kijken naar je organisatie en de     • zet je je persoonlijkheid professioneel in ten dienste van je cliënt;
  context waarbinnen je werkt, en naar de plek die jij inneemt. Hoe werk je     • neem je je verantwoordelijkheid voor de context waarbinnen je werkt;
  samen? Hoe ga je om met conflicten en tegengestelde belangen? En hoe       • beschik je over handige hulpmiddelen die je meer inzicht geven in de dyna-
  verbind jij je aan de doelen van de organisatie?                   miek van jouw werk met mensen.

Door een antwoord te vinden op deze vragen, vergroot je je vermogen om op
authentieke wijze zelf de regie te voeren ten dienste van cliënten en jezelf. We
besteden aandacht aan doelgericht interveniëren, contracten, en resultaatge-
                                           Werkwijze
richte begeleidingsplannen. We maken gebruik van diverse leertradities, zoals    In de leergang bieden we concepten, modellen en technieken aan uit verschil-
het Enneagram, de Transactionele Analyse, NLP, Systemisch Werk, Emotioneel      lende leertradities. Het accent ligt op ervaringsgericht leren. Naast de cogni-
LichaamsWerk, en Mindfulness. Uiteraard is er ruimte om je eigen ervaringen     tieve overdracht geven we veel ruimte voor oefenen, ervaren en zelfreflectie.
in te brengen en te onderzoeken. Tussen de trainingsdagen in werk je aan op-     We houden het graag concreet en praktisch, met je eigen (werk)ervaring als
drachten en vinden er intervisiebijeenkomsten plaats.                uitgangspunt en aandacht voor weten, willen, voelen en doen.

More Related Content

What's hot

Brochure Opleiding Passionair Leiderschap
Brochure Opleiding Passionair LeiderschapBrochure Opleiding Passionair Leiderschap
Brochure Opleiding Passionair LeiderschapPeggenhuizen
 
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief MdTijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief MdAvDoorn
 
Een+selectie+van+onze+coaches
Een+selectie+van+onze+coachesEen+selectie+van+onze+coaches
Een+selectie+van+onze+coachesSaniye Çelik
 
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartPieter Rop
 
Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010
Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010
Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010jvdvliet
 
AOG School of Management
AOG School of Management AOG School of Management
AOG School of Management Tom Rustebiel
 
Leiderschap 2 college situationeel leiderschap
Leiderschap 2 college situationeel leiderschapLeiderschap 2 college situationeel leiderschap
Leiderschap 2 college situationeel leiderschapMichael Makowski
 
Growwork.profiel gjs.2014
Growwork.profiel gjs.2014Growwork.profiel gjs.2014
Growwork.profiel gjs.2014Greet Schuphof
 
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?mjonkers
 
Management Drives Onderwijs brochure
Management Drives Onderwijs brochureManagement Drives Onderwijs brochure
Management Drives Onderwijs brochuremdonderwijs
 
Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015Cees Pronk
 
Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5
Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5
Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5Pascal Van Loo
 
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)bimoa
 
Lancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk Dekeyser
Lancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk DekeyserLancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk Dekeyser
Lancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk DekeyserFARO
 

What's hot (20)

Brochure Opleiding Passionair Leiderschap
Brochure Opleiding Passionair LeiderschapBrochure Opleiding Passionair Leiderschap
Brochure Opleiding Passionair Leiderschap
 
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief MdTijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md
 
Een+selectie+van+onze+coaches
Een+selectie+van+onze+coachesEen+selectie+van+onze+coaches
Een+selectie+van+onze+coaches
 
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
 
Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010
Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010
Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010
 
Ons_binnenste-buiten_preview
Ons_binnenste-buiten_previewOns_binnenste-buiten_preview
Ons_binnenste-buiten_preview
 
folder_Refleks-PPO
folder_Refleks-PPOfolder_Refleks-PPO
folder_Refleks-PPO
 
AOG School of Management
AOG School of Management AOG School of Management
AOG School of Management
 
Over coaching
Over coachingOver coaching
Over coaching
 
2015 brochure taking up leadership in an academic context
2015 brochure taking up leadership in an academic context2015 brochure taking up leadership in an academic context
2015 brochure taking up leadership in an academic context
 
Leiderschap 2 college situationeel leiderschap
Leiderschap 2 college situationeel leiderschapLeiderschap 2 college situationeel leiderschap
Leiderschap 2 college situationeel leiderschap
 
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & OudshoornPresentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
 
Growwork.profiel gjs.2014
Growwork.profiel gjs.2014Growwork.profiel gjs.2014
Growwork.profiel gjs.2014
 
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
 
profiel David van Dijk B Eng
profiel David van Dijk B Engprofiel David van Dijk B Eng
profiel David van Dijk B Eng
 
Management Drives Onderwijs brochure
Management Drives Onderwijs brochureManagement Drives Onderwijs brochure
Management Drives Onderwijs brochure
 
Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015
 
Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5
Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5
Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5
 
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
 
Lancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk Dekeyser
Lancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk DekeyserLancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk Dekeyser
Lancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk Dekeyser
 

Similar to Leergang Authentiek Begeleiden

webversie ziel en zakelijkheid
webversie ziel en zakelijkheidwebversie ziel en zakelijkheid
webversie ziel en zakelijkheidLieke Thijssen
 
Onderzoeksrapport Leeuwendaal functie teamleider
Onderzoeksrapport Leeuwendaal functie teamleiderOnderzoeksrapport Leeuwendaal functie teamleider
Onderzoeksrapport Leeuwendaal functie teamleiderPeter Criellaard
 
3 plstep education program pamflet
3 plstep education program pamflet3 plstep education program pamflet
3 plstep education program pamfletARTMOTIVATOR
 
Uitwerking van een werkveld 's heeren loo
Uitwerking van een werkveld 's heeren looUitwerking van een werkveld 's heeren loo
Uitwerking van een werkveld 's heeren looAllysha Zillig
 
Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012CNV Vakcentrale
 
37194_Brochure Insight Experience
37194_Brochure Insight Experience37194_Brochure Insight Experience
37194_Brochure Insight ExperienceManon Dahler
 
Trainingen B&B
Trainingen B&BTrainingen B&B
Trainingen B&BFrancienb
 
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En InnoverenTriam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En Innoverenjorienoosterman
 
TriamFloat Magazine Leren en Innoveren
TriamFloat Magazine Leren en InnoverenTriamFloat Magazine Leren en Innoveren
TriamFloat Magazine Leren en InnoverenMarieke Megens
 
Magazine Leren & Innoveren (2)
Magazine Leren & Innoveren (2)Magazine Leren & Innoveren (2)
Magazine Leren & Innoveren (2)slangerak
 
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En InnoverenTriam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En InnoverenBrenda Zandsteeg
 
Leiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwwederWIJs
 
training-interne-coaches-zelfsturing-folder-najaar-2015-online-versie
training-interne-coaches-zelfsturing-folder-najaar-2015-online-versietraining-interne-coaches-zelfsturing-folder-najaar-2015-online-versie
training-interne-coaches-zelfsturing-folder-najaar-2015-online-versieAlyanna Bijlsma
 
Persoonlijk Leiderschap
Persoonlijk LeiderschapPersoonlijk Leiderschap
Persoonlijk LeiderschapAlex Lagas
 
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!Patricia Engelaar-Kammeijer
 
Brochure Roseboom.icb
Brochure Roseboom.icbBrochure Roseboom.icb
Brochure Roseboom.icbroseboomicb
 
Demo The Boomerang (Ensize International)
Demo The Boomerang (Ensize International)Demo The Boomerang (Ensize International)
Demo The Boomerang (Ensize International)Being Authentic
 
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...Deep Evolvement Institute
 

Similar to Leergang Authentiek Begeleiden (20)

webversie ziel en zakelijkheid
webversie ziel en zakelijkheidwebversie ziel en zakelijkheid
webversie ziel en zakelijkheid
 
Onderzoeksrapport Leeuwendaal functie teamleider
Onderzoeksrapport Leeuwendaal functie teamleiderOnderzoeksrapport Leeuwendaal functie teamleider
Onderzoeksrapport Leeuwendaal functie teamleider
 
3 plstep education program pamflet
3 plstep education program pamflet3 plstep education program pamflet
3 plstep education program pamflet
 
Uitwerking van een werkveld 's heeren loo
Uitwerking van een werkveld 's heeren looUitwerking van een werkveld 's heeren loo
Uitwerking van een werkveld 's heeren loo
 
Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012
 
37194_Brochure Insight Experience
37194_Brochure Insight Experience37194_Brochure Insight Experience
37194_Brochure Insight Experience
 
A opmaak basisreader
A opmaak basisreaderA opmaak basisreader
A opmaak basisreader
 
Personal branding voor ondernemers
Personal branding voor ondernemersPersonal branding voor ondernemers
Personal branding voor ondernemers
 
Trainingen B&B
Trainingen B&BTrainingen B&B
Trainingen B&B
 
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En InnoverenTriam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
 
TriamFloat Magazine Leren en Innoveren
TriamFloat Magazine Leren en InnoverenTriamFloat Magazine Leren en Innoveren
TriamFloat Magazine Leren en Innoveren
 
Magazine Leren & Innoveren (2)
Magazine Leren & Innoveren (2)Magazine Leren & Innoveren (2)
Magazine Leren & Innoveren (2)
 
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En InnoverenTriam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
 
Leiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuw
 
training-interne-coaches-zelfsturing-folder-najaar-2015-online-versie
training-interne-coaches-zelfsturing-folder-najaar-2015-online-versietraining-interne-coaches-zelfsturing-folder-najaar-2015-online-versie
training-interne-coaches-zelfsturing-folder-najaar-2015-online-versie
 
Persoonlijk Leiderschap
Persoonlijk LeiderschapPersoonlijk Leiderschap
Persoonlijk Leiderschap
 
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
 
Brochure Roseboom.icb
Brochure Roseboom.icbBrochure Roseboom.icb
Brochure Roseboom.icb
 
Demo The Boomerang (Ensize International)
Demo The Boomerang (Ensize International)Demo The Boomerang (Ensize International)
Demo The Boomerang (Ensize International)
 
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...
 

Leergang Authentiek Begeleiden

 • 1. Opbouw van de leergang Het programma bestaat uit 5 trainingsdagen: • dagen 1 en 2 (aaneensluitend): Wie ben jij als begeleider, Enneagram, TA en Biografie. • dag 3 na ca. 3 weken, en wie in relatie tot je cliënt; Enneagram, TA en NLP. • dag 4 na ca. 3 weken, relatie met het systeem; Enneagram en Systemisch Werk. • dag 5 na ca. 5 weken: werken vanuit jouw organisatie, integratie en borging. LEERGANG AUTHENTIEK We werken van 9:30 uur tot 17:00 uur, op een inspirerende locatie. Tussen de trai- ningsdagen vindt er intervisie plaats, waarbij de deelnemers in kleinere groepen BEGELEIDEN : JEZELF ALS opdrachten uitvoeren, ervaring uitwisselen en samen oefenen. Voor de borging in de eigen organisatie vindt er een eindgesprek plaats met de deelnemer en zijn lei- INSTRUMENT dinggevende, of een andere stakeholder uit zijn organisatie. Raadpleeg de website voor verdere informatie en actuele gegevens over de trainingsdata. (voor ervaren professionals) Trainers Cécile Collaris Ik hou van liefdevol confronteren en gebruik graag uitdagende werkvormen in training en begeleiding. Na mijn opleidingen sociaal werk en marketing, heb ik diverse leidinggevende en De essentie van begeleiden directiefuncties vervuld binnen het welzijnswerk, de jeugdzorg Als begeleider of hulpverlener leer je cliënten om hun problemen aan te pak- en de gemeentelijke overheid. ken en hun mogelijkheden beter te benutten. Er wordt van je verwacht dat je resultaatgericht bent en oog hebt voor de ‘vraag achter de vraag’. Je ‘helpt’ niet Rob Olthof zo zeer, maar ondersteunt je cliënten om hun eigen kracht te ontwikkelen. De Ik werk graag aan ziel en zaak: aan wat mensen drijft en verbindt essentie van je werk is dat je cliënten begeleidt in hun leerproces om hun weer- en wat organisaties nodig hebben voor een duurzaam perspec- standen en overtuigingen te overwinnen. Je gebruikt daarbij je vak, maar ver- tief. Ik ben fysicus en bedrijfskundige en geschoold in diverse trouwt vooral op wat je als persoon in de relatie inbrengt. stromingen in de psychologie. Ik heb management- en directie- Soms kom je daarbij je eigen weerstanden en overtuigingen tegen. En wat breng functies vervuld binnen de overheid en de universitaire sector. je onbewust in het contact in, wat zijn je drijfveren, en welke overdracht en te- genoverdracht spelen er? Met deze leergang ontwikkel je jezelf verder als belang- rijkste instrument in begeleidingswerk. Kosten De leergroep bestaat uit 12 tot 16 deelnemers. De vergoeding voor de leergang be- draagt € 1.295,- per deelnemer, exclusief BTW, inclusief lunches en documentatie. Professie en persoonlijkheid De leergang bieden we ook in-company aan. Informatie over de leergang ‘authen- Professionaliteit wordt naast kennis en vaardigheden (competenties) bepaald tiek leiderschap’ vindt u op onze website. door iemands persoonlijkheid. Deze wordt gevormd door de grotendeels onbe- wuste drijfveren, overtuigingen en waarden. Ze bepalen je gedrag en opstelling als een ‘programma’ dat je al vroeg in je jeugd hebt geschreven. Hulpverleners en begeleiders werken graag met mensen en hun problemen en willen een bijdrage leveren aan de samenleving. Daarmee delen ze een aantal persoonlijk- Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen heidskenmerken dat essentieel is in het proces van professionaliseren: • Hulpverleners helpen graag en vinden het daardoor lastig om de verantwoor- helpen om het te ontdekken in zichzelf. delijkheid bij de cliënt te laten. • Hun inlevingsvermogen maakt dat ze snel voor een ander klaar staan. Daar- - Galileo Galilei - mee verliezen ze gemakkelijk de greep op hun eigen agenda. • Ze willen het graag goed doen en zijn veel met hun aandacht bij ’de ander’, of bij het proces. Dit gaat ten koste van hun doel- en resultaatgerichtheid en maakt hen ontvankelijk voor stress en burn out. • De cliënt en het vak staan centraal. Aspecten van organisatie, strategie, Soulide organisatiebegeleiding, training en coaching. financiering, en verantwoording leiden tot frustraties. Wij begeleiden leidinggevenden, professionals en organisaties naar • Onderlinge verhoudingen en sfeer zijn belangrijk, waardoor de neiging succes door hen weer in contact te brengen met hun authentieke bestaat om conflicten niet aan te gaan en elkaar ogenschijnlijk te sparen in waarden en kwaliteiten. plaats van aan te spreken. Herken je je in enkele van deze kenmerken en wil je jezelf daarin verder ontwik- kelen? Dan is deze leergang wellicht iets voor jou. Zonnebos 10 www.soulide.nl 5263 EX Vught info@soulide.nl T 073 6843118
 • 2. Inhoud Doel van de leergang Deze leergang ondersteunt je als begeleider of Je verstaat je vak als begeleider of hulpverlener, maar je worstelt soms met hulpverlener om op authentieke wijze jezelf onderwerpen of cliënten, waarbij het minder goed loopt, of met de eisen die de als instrument in te zetten. Daarbij organisatie aan je stelt. Deze leergang is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe dragen we concepten en technieken de aspecten van je persoonlijkheid en je geschiedenis je professionele gedrag aan, die je in je werk kunt gebruiken. beïnvloeden, en hoe je jezelf in de ontmoeting beter als instrument kan inzet- De focus ligt op jezelf beter leren ten. Doel is om: kennen in relatie tot je omgeving en • te begrijpen en te ervaren hoe je persoonlijkheid je professionaliteit be- je cliënten. De leergang focust op paalt; jouw professionele ontwikkeling • je instrumenten eigen te maken waarmee je je persoonlijke effectiviteit als op identiteitsniveau. Zelfinzicht begeleider kan vergroten en bewuster met je energie kan omgaan; en zelfbewustzijn bepalen je • bewust te worden van je passies, drijfveren, overtuigingen en waarden, en impact als begeleider. te ervaren hoe die betekenis geven aan je werk; • te leren werken met gereedschappen uit TA, NLP en Mindfulness. Logische niveaus van veranderen (Bateson) Voor wie? Je bent hulpverlener, sociaal verpleegkundige, coach, loopbaanbegeleider, op- Wie anderen wil begeleiden moet eerst leiding bouwwerker, jongerenwerker, of mediator, en je hebt meer dan 3 jaar ervaring aan zichzelf kunnen geven: je bent zelf je be- met begeleidingswerk. De leergang verzorgen we ook in-company. Elementen hieruit gebruiken we langrijkste instrument. tevens om intervisie een impuls of verdieping te geven. Voor leidinggevenden bieden we een leergang ‘authentiek leiderschap’ aan die is toegespitst op leidinggeven aan professionals. - vrij naar Anselm Grün - Drie invalshoeken staan in de leergang centraal: 1. Wie ben jij als begeleider? Hulpverlenen is niet het oplossen van proble- Wat zijn je dominante drijfveren, waarden en gedragspatronen? Hoe her- ken je die in je geschiedenis en hoe bepalen ze je werk nu? We werken met men, maar richt zich op het vergroten van de persoonlijkheidsstructuren, jouw levensloop, en de ge- en verboden die je als onbewuste overtuigingen met je meedraagt. zelfredzaamheid en autonomie van de cliënt. 2. Hoe geef je vorm aan de relatie met cliënten? Met welke bril kijk je, welk mensbeeld heb je en hoe ben je geneigd jezelf te positioneren? We besteden aandacht aan waarnemingsposities, omgaan met weerstand en ‘moeilijke’ mensen, copingstijlen, contract maken, di- agnostiseren, overdracht/tegenoverdracht, dramadriehoek, en geweldloze communicatie. Resultaat Na deze leergang: 3. Wat is je plek in het systeem? • draag je effectiever bij aan de ontwikkeling van autonomie van je cliënten; Waar voel jij je verantwoordelijk voor, wat is je plek in de organisatie en hoe • kan je reflecteren op je onbewuste patronen in begeleideing; verbind jij je daarmee? Met technieken uit het systemisch werk, de groeps- • ken je de thema’s die jouw succes van begeleiden in de weg staan; dynamica en de organisatiekunde, leer je kijken naar je organisatie en de • zet je je persoonlijkheid professioneel in ten dienste van je cliënt; context waarbinnen je werkt, en naar de plek die jij inneemt. Hoe werk je • neem je je verantwoordelijkheid voor de context waarbinnen je werkt; samen? Hoe ga je om met conflicten en tegengestelde belangen? En hoe • beschik je over handige hulpmiddelen die je meer inzicht geven in de dyna- verbind jij je aan de doelen van de organisatie? miek van jouw werk met mensen. Door een antwoord te vinden op deze vragen, vergroot je je vermogen om op authentieke wijze zelf de regie te voeren ten dienste van cliënten en jezelf. We besteden aandacht aan doelgericht interveniëren, contracten, en resultaatge- Werkwijze richte begeleidingsplannen. We maken gebruik van diverse leertradities, zoals In de leergang bieden we concepten, modellen en technieken aan uit verschil- het Enneagram, de Transactionele Analyse, NLP, Systemisch Werk, Emotioneel lende leertradities. Het accent ligt op ervaringsgericht leren. Naast de cogni- LichaamsWerk, en Mindfulness. Uiteraard is er ruimte om je eigen ervaringen tieve overdracht geven we veel ruimte voor oefenen, ervaren en zelfreflectie. in te brengen en te onderzoeken. Tussen de trainingsdagen in werk je aan op- We houden het graag concreet en praktisch, met je eigen (werk)ervaring als drachten en vinden er intervisiebijeenkomsten plaats. uitgangspunt en aandacht voor weten, willen, voelen en doen.