SlideShare a Scribd company logo
Elbenestarpsicològic,l'es-
tat d'ànim, les relacions amb
igualsiprofessorsiambelspa-
resesrelacioneninversament
amblaciberagresió.
És a dir, quanta més cibe-
ragresions reporta patir un
participant, pitjors són les
seues puntuacions en les di-
mensionsdescrites.
PeraJoaquínGonzález-Ca-
brera, investigador principal
del grup de Ciberpsicologia
d'UNIR,larellevànciad'aquest
estudi ve donada per les espe-
cificitatsdelciberassetjament.
Diferents investigacions
han mostrat que aquest tipus
deviolènciageneramésestrès
quel'assetjamentescolarcon-
vencional. “Ara també tenim
evidències empíriques que la
qualitat de vida percebuda es
veu minvada quan els adoles-
centsestanrelacionatsambla
cibervictimització”.
Unestudirealitzatperinvesti-
gadors de la Universitat Inter-
nacional de La Rioja (UNIR)
ambalumnesdeValència,As-
túriesiMadridrevelaqueelci-
berassetjament disminueix la
qualitat de vida percebuda en
perfilsdecibervíctimaencom-
paraciódelsrolsdeciberagre-
soriparticipantsaliensalasi-
tuació.
La UNIR ha detallat que la
qualitat de vida relacionada
amblasalut–queimplicaqües-
tions físiques, psicològiques i
socials-hasigutmoltanalitza-
da en relació amb múltiples
problemes socials i de violèn-
cia, incloent l'assetjament es-
colar, però encara no s'havia
estudiatelseuimpactesobreel
ciberassetjament.
L'estudi, desenvolupada
per investigadors del Grup de
Ciberpsicologia de la UNIR, es
va desenvolupar durant cinc
mesosenelsqualsesvanarre-
plegar dues avaluacions d'a-
lumnes d'entre els 11 i els 18
anysd'institutsd'EducacióSe-
cundària d'Astúries, Madrid i
València.
Les dades mostren que les
conductesdeciberassetjament
redueix significativament la
qualitat de vida percebuda en
perfilsrelacionatsamblacon-
dició de cibervíctima en com-
paraciódeciberagresors,cibe-
robservadors i participants
que es declaren aliens a la si-
tuació, independentment del
gènereielrangd'edat.
CONVIVÈNCIA
Un estudi realitzat
amb alumnes de
València, Astúries i
Madrid
Redacció València
valencia@magisnet.com
El ciberassetjament redueix la
qualitat de vida de les
víctimes, segons un estudi
Les conductes de ciberassetjament redueix la qualitat de vida percebuda. MAGISTERIO
COOCV engega una campanya de salut visual
pateixalteracionsvisualscom
a miopia, hipermetropia i am-
bliopia o ull vague. En aquest
sentit,elPresidentdelCOOCV,
AndrésGenérecordaque“per-
què els escolars puguen acon-
seguirunasatisfactòriaevolu-
cióacadèmicaésnecessarique
desenvolupen correctament
unesboneshabilitatsvisuals”.
De fet, s'estima que un 30%
delscasosdefracàsescolares-
tan associats a problemes vi-
suals no detectats com a pro-
blemesoculomotores,acomo-
datiusobinocularstanimpor-
tants per a un correcte apre-
nentatge.
Perquè aquestes disfun-
cions visuals no passen des-
apercebudes en les escoles, el
COOCV ha desenvolupat un
programa específic en el qual
participen 150 òptics optome-
tristes, que permetrà formar
alsprofessorsiequipsd'orien-
taciódelscentreseducatiusde
primària de la Comunitat Va-
lenciana perquè siguen capa-
ces de detectar als alumnes
quepresentensímptomes.
SALUT ESCOLAR
La campanya Visió i
Aprenentatge vol
contribuir a reduir el
fracàs escolar
Campanya del Col·legi d’Òptics Optometristes. MAGISTERIO
nn PayaSOSpital ha fet una
crida per cinquè any conse-
cutiu als col·legis de la Comu-
nitatValenciana perquè s'u-
nisquen a la campanya de
recollida de donatius a tra-
vés de la distribució del
calendari solidari de l'ONG.
Aquesta iniciativa perse-
gueix un doble objectiu:
recaptar fons i sensibilitzar
als més xicotets de la labor
que realitza l'associació amb
els xiquets ingressats en els
serveis de pediatria. Els esco-
lars valencians es compro-
meten així amb PayaSOSpi-
tal i la seua labor amb els
xicotets hospitalitzats. Per a
açò, els centres escolars soli-
daris, a través dels seus
docents i associacions de
pares, s'implicaran en la
recollida dels tres euros de
donatiu per cada calendari,
detalla l'organització en un
comunicat. Paral·lelament,
els col·legis es comprometen
a distribuir més de 200 uni-
tats i PayaSOSpital realitzarà
a canvi una actuació per als
escolars en el seu propi cen-
tre, ha desgranat el director
artístic i fundador de l'ONG,
Sergio Claramunt. Després
de les vacances de Nadal,
una parella d'artistes realit-
zarà una actuació per als
alumnes de cada centre soli-
dari, amb la qual l'associació
vol posar en valor l'ajuda
dels col·legis.
Campanya escolar de PayaSOSpital
ElCol·legid'ÒpticsOptometris-
tesdelaComunitatValenciana
(COOCV)vaaengegarlaCam-
panyaVisióiAprenentatgeque
técomaobjectiumillorarlasa-
lut visual dels alumnes de pri-
mària de la Comunitat Valen-
ciana i contribuir a reduir els
altsíndexsdefracàsescolar.
Enl'actualitat,diferentses-
tudiscoincideixenaassenyalar
queundecadaquatreescolars
L'Educaciónotéunúnic
objectiuipropòsit
S
i preguntem a algú
perlafinalitatdel'E-
ducació, rebrem
respostes ben pre-
dictibles.Moltsestu-
diants ens respondran que
“l'Educacióéselqueelspermet
aprovar exàmens, traure's un
títoliaconseguiruntreballde-
cent”. Els professors, per la
seua banda, qualificaran l'E-
ducaciócoml'einaqueelsper-
met “impartir coneixement”.
No obstant açò, l'Educació té
centenars de propòsits: prote-
geixalsxiquetsdel'explotació
infantil, els ajuda a fer nous
amics i a entendre que uns al-
tres es perdran pel camí, a or-
ganitzar-se, a aprendre dife-
rents disciplines esportives, a
tocar un instrument, a conèi-
xer fets rellevants, a decidir
comvolenqueelsvegenelsal-
tres, a descobrir allò que els
motiva i il·lusiona i també allò
quenoelsagradaoqueelsavo-
rreix. Podríem seguir enume-
rant molts més exemples. Al
capialafi,preguntar-nosquin
és la finalitat de l'Educació és
com preguntar-nos quin és
l'objectiudelasocietat.
Una distinció molt útil que
podemferesbasaadiferenciar
la “teleologia” de la “teleono-
mia”, terme encunyat en els
anys cinquanta pel biòleg bri-
tànicColinPittendrigh.Alguna
cosa és teleològic quan s'ha
creatambunobjectiuconcret,
mentrequealgunacosateleo-
nòmic, a simple vista pot sem-
blarquetéunpropòsit,peròno
resulta possible afirmar que
hajasigutcreatperalafiquese
liatribueix.Ambbastantsegu-
retat,podríemdescriureal'E-
ducaciócomunconceptetele-
onòmico,inoteleològic,jaque
novanàixerambunclarobjec-
tiu, sinó que ha anat creixent
comaresultatd'innombrables
factors,iquealseutorn,hage-
nerat noves expectatives que
han anat sorgint de forma na-
tural.
Resulta comprensible que
hi haja persones que es resis-
tisquenaladescripcióteleonò-
micadel'Educaciójaque,sise-
gonsaquesta,notéunclarob-
jectiu,comdeterminemllavors
sihoestemfentbenono?Com
podem saber si s'està educant
bé als alumnes? Com triem el
propòsit educatiu més relle-
vantd'entreelsmoltsqueexis-
teixen? Qüestionar-se tots
aquestsfactorssuposaometre
un aspecte crucial de la natu-
ralesadequalsevolobjectiu:la
majoria de les finalitats són
mitjansperapoderaconseguir
altres finalitats encara més
ambiciosos.
Aixídoncs,quinésenreali-
tat l'objectiu final de l'Educa-
ció? Podríem debatre sobre si
rebre Educació en l'escola té
com a objectiu aconseguir el
certificat de l'ESO para poste-
riorment poder cursar Batxi-
llerat,osifinalitzarBatxillerat
amb èxit té com a objectiu po-
der estudiar una carrera uni-
versitària, o si graduar-se en
TRIBUNA
laUniversitattécomaobjectiu
aconseguiruntreballdecent,o
siteniruntreballdecenttécom
a objectiu guanyar diners, o si
guanyardinerstécomaobjec-
tiuviurebé,osiviurebé…
L'objectiudeviurebéésviu-
rebé.Ésunafiensimateixino
tindria sentit algun que ens
qüestionàrem quin és la seua
finalitat.D'igualmanera,quan
aconseguim els nostres objec-
tius,resultaabsurdpreguntar-
nosquineraelmotiuprincipal
per a aconseguir-los. En lloc
d'açò,hemdecentrar-nosace-
lebrar la consecució dels ma-
teixos.
Elsimplefetquel’Educació
no tinga un únic objectiu no
hauria de ser motiu de preo-
cupació, sinó de celebració.
Quanjutgemelconceptedel'E-
ducació d'acord amb estàn-
dards externs, perdem de vis-
ta “la celebració” perquè tota
lanostraatenciósecentraava-
lorar la seua utilitat en comp-
tes d'en els assoliments acon-
seguits.
LafilòsofafrancesaSimone
Weil descriu l'Educació com
“aprendre a parar atenció”.
Amb aquesta definició, no es
referia a asseure's i a escoltar
en silenci al professor, sinó a
“suspendre el nostre pensa-
ment,adesconnectar-ho”.Per
aWeil,pararesmentsuposafer
un “esforç negatiu”. Quan
aprenem a parar esment, dei-
xem d'imposar els nostres ju-
dicis (i prejudicis) sobre allò
quepercebem.Noobstantaçò,
quanúnicamentenscentrema
conèixer la utilitat d'alguna
cosa, amb prou faenes apre-
ciemelseuvalorenconjunt.Els
nostres propis judicis i idees
preconcebudes ennuvolen la
percepcióquetenimdelesco-
ses, igual que ocorreria si ob-
servàremalmónatravésd'un
filtre de color. És possible que
aquests filtres de color simpli-
ficarenelmónihoferenmésfà-
cildedigeririd'entendre,però
alhoraredueixensignificativa-
menttotelqueensenvolta.
L'objectiu final de l'Educa-
ciónoéscercar,sinóobservar;
no és un instrument, és la me-
lodia. No és un pas més en el
camí cap a la meta, és la cele-
bracióunavegadahemarribat
a ella. És comprensible que
molts dels meus alumnes es
preocupenperlesseuesquali-
ficacions durant l'etapa esco-
lar i com a docent, tinc la res-
ponsabilitat d'ajudar-los a
aconseguirallòquedesitgen.
Bernard Andrews
Professor“CaxtonCollege”
“Siprioritzemun
undelsobjectius,
perdemallòquela
favaluosa”
“L’Educacióté
centenarsde
propòsitsidiversos
objectius
Suplement Professional DIMECRES,17D’OCTUBREDE201814Magisterio
ComunitatValenciana

More Related Content

Similar to L'Educació no té un únic objectiu y propòsit

Informe final dadi
Informe final dadiInforme final dadi
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22
Txeli
 
Cercle economia
Cercle economiaCercle economia
Cercle economia
Pruebaspdf
 
Cercle economia
Cercle economiaCercle economia
Cercle economia
lbou3
 
A criar fills se n’aprèn? Què en podem aprendre dels programes que milloren l...
A criar fills se n’aprèn? Què en podem aprendre dels programes que milloren l...A criar fills se n’aprèn? Què en podem aprendre dels programes que milloren l...
A criar fills se n’aprèn? Què en podem aprendre dels programes que milloren l...
Fundació Jaume Bofill
 
Mic mic febrer'14
Mic mic febrer'14Mic mic febrer'14
Mic mic febrer'14
apinasorg
 
Debat i aprèn
Debat i aprènDebat i aprèn
Debat i aprèn
Ajuntament de Barcelona
 
Manifest ago 2014_vic (1)
Manifest ago 2014_vic (1)Manifest ago 2014_vic (1)
Manifest ago 2014_vic (1)
ampalarodeta
 
Discurs del director del Campus, Pepe Pastor, en l'Acte de Lliçó Inaugural Cu...
Discurs del director del Campus, Pepe Pastor, en l'Acte de Lliçó Inaugural Cu...Discurs del director del Campus, Pepe Pastor, en l'Acte de Lliçó Inaugural Cu...
Discurs del director del Campus, Pepe Pastor, en l'Acte de Lliçó Inaugural Cu...
Campus de Gandia - Universitat Politècnica de València
 
Butlletí Obert 22 - Els adolescents
Butlletí Obert 22 - Els adolescentsButlletí Obert 22 - Els adolescents
Butlletí Obert 22 - Els adolescents
Fundacio Joan Salvador Gavina
 
Memoria anual 2018
Memoria anual 2018Memoria anual 2018
Memoria anual 2018
Fundacio Joan Salvador Gavina
 
Recicla l’Escola
Recicla l’EscolaRecicla l’Escola
Recicla l’Escola
Ignasi.Pilar
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019
infodroguesreus
 
Cada volta compta
Cada volta comptaCada volta compta
Cada volta compta
Anruro
 
Presentació de la directora de l'escola i la gerent. Reunió de l'AMPA. 7 de n...
Presentació de la directora de l'escola i la gerent. Reunió de l'AMPA. 7 de n...Presentació de la directora de l'escola i la gerent. Reunió de l'AMPA. 7 de n...
Presentació de la directora de l'escola i la gerent. Reunió de l'AMPA. 7 de n...
oriolllop
 

Similar to L'Educació no té un únic objectiu y propòsit (20)

2011 2012 Presentació ampa
2011 2012 Presentació ampa2011 2012 Presentació ampa
2011 2012 Presentació ampa
 
Presentació Ampa
Presentació AmpaPresentació Ampa
Presentació Ampa
 
Informe final dadi
Informe final dadiInforme final dadi
Informe final dadi
 
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22
 
Cercle economia
Cercle economiaCercle economia
Cercle economia
 
Cercle economia
Cercle economiaCercle economia
Cercle economia
 
A criar fills se n’aprèn? Què en podem aprendre dels programes que milloren l...
A criar fills se n’aprèn? Què en podem aprendre dels programes que milloren l...A criar fills se n’aprèn? Què en podem aprendre dels programes que milloren l...
A criar fills se n’aprèn? Què en podem aprendre dels programes que milloren l...
 
Mic mic febrer'14
Mic mic febrer'14Mic mic febrer'14
Mic mic febrer'14
 
Projecte Família-Escola 2014/15
Projecte Família-Escola 2014/15Projecte Família-Escola 2014/15
Projecte Família-Escola 2014/15
 
Debat i aprèn
Debat i aprènDebat i aprèn
Debat i aprèn
 
Manifest ago 2014_vic (1)
Manifest ago 2014_vic (1)Manifest ago 2014_vic (1)
Manifest ago 2014_vic (1)
 
Discurs del director del Campus, Pepe Pastor, en l'Acte de Lliçó Inaugural Cu...
Discurs del director del Campus, Pepe Pastor, en l'Acte de Lliçó Inaugural Cu...Discurs del director del Campus, Pepe Pastor, en l'Acte de Lliçó Inaugural Cu...
Discurs del director del Campus, Pepe Pastor, en l'Acte de Lliçó Inaugural Cu...
 
Butlletí Obert 19 - Salut Integral
Butlletí Obert 19 - Salut IntegralButlletí Obert 19 - Salut Integral
Butlletí Obert 19 - Salut Integral
 
Butlletí Obert 22 - Els adolescents
Butlletí Obert 22 - Els adolescentsButlletí Obert 22 - Els adolescents
Butlletí Obert 22 - Els adolescents
 
Informe fracas-escolar
Informe fracas-escolarInforme fracas-escolar
Informe fracas-escolar
 
Memoria anual 2018
Memoria anual 2018Memoria anual 2018
Memoria anual 2018
 
Recicla l’Escola
Recicla l’EscolaRecicla l’Escola
Recicla l’Escola
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019
 
Cada volta compta
Cada volta comptaCada volta compta
Cada volta compta
 
Presentació de la directora de l'escola i la gerent. Reunió de l'AMPA. 7 de n...
Presentació de la directora de l'escola i la gerent. Reunió de l'AMPA. 7 de n...Presentació de la directora de l'escola i la gerent. Reunió de l'AMPA. 7 de n...
Presentació de la directora de l'escola i la gerent. Reunió de l'AMPA. 7 de n...
 

More from Caxton College

Not revolution but evolution. By Bernard Andrews and Ahmed Robleh. Caxton Col...
Not revolution but evolution. By Bernard Andrews and Ahmed Robleh. Caxton Col...Not revolution but evolution. By Bernard Andrews and Ahmed Robleh. Caxton Col...
Not revolution but evolution. By Bernard Andrews and Ahmed Robleh. Caxton Col...
Caxton College
 
La psicóloga Rosa Jové en Caxton College
La psicóloga Rosa Jové en Caxton CollegeLa psicóloga Rosa Jové en Caxton College
La psicóloga Rosa Jové en Caxton College
Caxton College
 
Ana Belén Álvaro: A los padres se les debe exigir un mayor autocontrol
Ana Belén Álvaro: A los padres se les debe exigir un mayor autocontrolAna Belén Álvaro: A los padres se les debe exigir un mayor autocontrol
Ana Belén Álvaro: A los padres se les debe exigir un mayor autocontrol
Caxton College
 
Caxton College "100 Word Challenge" Writing Competition winning stories 2018
Caxton College "100 Word Challenge" Writing Competition winning stories 2018Caxton College "100 Word Challenge" Writing Competition winning stories 2018
Caxton College "100 Word Challenge" Writing Competition winning stories 2018
Caxton College
 
Caxton College une fuerzas con el Club Español de Tenis
Caxton College une fuerzas con el Club Español de TenisCaxton College une fuerzas con el Club Español de Tenis
Caxton College une fuerzas con el Club Español de Tenis
Caxton College
 
Caxton College comprometido con la educación solidaria
Caxton College comprometido con la educación solidariaCaxton College comprometido con la educación solidaria
Caxton College comprometido con la educación solidaria
Caxton College
 
Waging war, By Madeleina A. Year 11D
Waging war, By Madeleina A. Year 11DWaging war, By Madeleina A. Year 11D
Waging war, By Madeleina A. Year 11D
Caxton College
 
Destiny, by Maria A., from Year 8A,
Destiny, by Maria A., from Year 8A, Destiny, by Maria A., from Year 8A,
Destiny, by Maria A., from Year 8A,
Caxton College
 
"Los espacios también educan"
"Los espacios también educan""Los espacios también educan"
"Los espacios también educan"
Caxton College
 
"A la búsqueda de jóvenes talentos"
"A la búsqueda de jóvenes talentos""A la búsqueda de jóvenes talentos"
"A la búsqueda de jóvenes talentos"
Caxton College
 
¿Estudiar a partir de la realidad aumentada?
¿Estudiar a partir de la realidad aumentada?¿Estudiar a partir de la realidad aumentada?
¿Estudiar a partir de la realidad aumentada?
Caxton College
 
La Royal Academy of Dance entra en la escuela de Ballet de Caxton College de ...
La Royal Academy of Dance entra en la escuela de Ballet de Caxton College de ...La Royal Academy of Dance entra en la escuela de Ballet de Caxton College de ...
La Royal Academy of Dance entra en la escuela de Ballet de Caxton College de ...
Caxton College
 
"La Ley del silencio" Artículo de opinión de Amparo Gil
"La Ley del silencio" Artículo de opinión de Amparo Gil "La Ley del silencio" Artículo de opinión de Amparo Gil
"La Ley del silencio" Artículo de opinión de Amparo Gil
Caxton College
 
Entrvista A Simon Taylor en la publicación Twentyfoursevenvalencia
Entrvista A Simon Taylor en la publicación TwentyfoursevenvalenciaEntrvista A Simon Taylor en la publicación Twentyfoursevenvalencia
Entrvista A Simon Taylor en la publicación Twentyfoursevenvalencia
Caxton College
 
"Caxton College. Grandes notas para mejores personas"
"Caxton College. Grandes notas para mejores personas""Caxton College. Grandes notas para mejores personas"
"Caxton College. Grandes notas para mejores personas"
Caxton College
 
Caxton college consolida a sus alumnos entre las notas más altas de la comunitat
Caxton college consolida a sus alumnos entre las notas más altas de la comunitatCaxton college consolida a sus alumnos entre las notas más altas de la comunitat
Caxton college consolida a sus alumnos entre las notas más altas de la comunitat
Caxton College
 
Yturralde en Caxton College
Yturralde en Caxton CollegeYturralde en Caxton College
Yturralde en Caxton College
Caxton College
 
El Caxton College de Puçol combate el tabaco
El Caxton College de Puçol combate el tabacoEl Caxton College de Puçol combate el tabaco
El Caxton College de Puçol combate el tabaco
Caxton College
 
Ricardo Ten imparte una conferencia en Caxton College
Ricardo Ten imparte una conferencia en Caxton CollegeRicardo Ten imparte una conferencia en Caxton College
Ricardo Ten imparte una conferencia en Caxton College
Caxton College
 
Cómo prevenir el acoso escolar
Cómo prevenir el acoso escolarCómo prevenir el acoso escolar
Cómo prevenir el acoso escolar
Caxton College
 

More from Caxton College (20)

Not revolution but evolution. By Bernard Andrews and Ahmed Robleh. Caxton Col...
Not revolution but evolution. By Bernard Andrews and Ahmed Robleh. Caxton Col...Not revolution but evolution. By Bernard Andrews and Ahmed Robleh. Caxton Col...
Not revolution but evolution. By Bernard Andrews and Ahmed Robleh. Caxton Col...
 
La psicóloga Rosa Jové en Caxton College
La psicóloga Rosa Jové en Caxton CollegeLa psicóloga Rosa Jové en Caxton College
La psicóloga Rosa Jové en Caxton College
 
Ana Belén Álvaro: A los padres se les debe exigir un mayor autocontrol
Ana Belén Álvaro: A los padres se les debe exigir un mayor autocontrolAna Belén Álvaro: A los padres se les debe exigir un mayor autocontrol
Ana Belén Álvaro: A los padres se les debe exigir un mayor autocontrol
 
Caxton College "100 Word Challenge" Writing Competition winning stories 2018
Caxton College "100 Word Challenge" Writing Competition winning stories 2018Caxton College "100 Word Challenge" Writing Competition winning stories 2018
Caxton College "100 Word Challenge" Writing Competition winning stories 2018
 
Caxton College une fuerzas con el Club Español de Tenis
Caxton College une fuerzas con el Club Español de TenisCaxton College une fuerzas con el Club Español de Tenis
Caxton College une fuerzas con el Club Español de Tenis
 
Caxton College comprometido con la educación solidaria
Caxton College comprometido con la educación solidariaCaxton College comprometido con la educación solidaria
Caxton College comprometido con la educación solidaria
 
Waging war, By Madeleina A. Year 11D
Waging war, By Madeleina A. Year 11DWaging war, By Madeleina A. Year 11D
Waging war, By Madeleina A. Year 11D
 
Destiny, by Maria A., from Year 8A,
Destiny, by Maria A., from Year 8A, Destiny, by Maria A., from Year 8A,
Destiny, by Maria A., from Year 8A,
 
"Los espacios también educan"
"Los espacios también educan""Los espacios también educan"
"Los espacios también educan"
 
"A la búsqueda de jóvenes talentos"
"A la búsqueda de jóvenes talentos""A la búsqueda de jóvenes talentos"
"A la búsqueda de jóvenes talentos"
 
¿Estudiar a partir de la realidad aumentada?
¿Estudiar a partir de la realidad aumentada?¿Estudiar a partir de la realidad aumentada?
¿Estudiar a partir de la realidad aumentada?
 
La Royal Academy of Dance entra en la escuela de Ballet de Caxton College de ...
La Royal Academy of Dance entra en la escuela de Ballet de Caxton College de ...La Royal Academy of Dance entra en la escuela de Ballet de Caxton College de ...
La Royal Academy of Dance entra en la escuela de Ballet de Caxton College de ...
 
"La Ley del silencio" Artículo de opinión de Amparo Gil
"La Ley del silencio" Artículo de opinión de Amparo Gil "La Ley del silencio" Artículo de opinión de Amparo Gil
"La Ley del silencio" Artículo de opinión de Amparo Gil
 
Entrvista A Simon Taylor en la publicación Twentyfoursevenvalencia
Entrvista A Simon Taylor en la publicación TwentyfoursevenvalenciaEntrvista A Simon Taylor en la publicación Twentyfoursevenvalencia
Entrvista A Simon Taylor en la publicación Twentyfoursevenvalencia
 
"Caxton College. Grandes notas para mejores personas"
"Caxton College. Grandes notas para mejores personas""Caxton College. Grandes notas para mejores personas"
"Caxton College. Grandes notas para mejores personas"
 
Caxton college consolida a sus alumnos entre las notas más altas de la comunitat
Caxton college consolida a sus alumnos entre las notas más altas de la comunitatCaxton college consolida a sus alumnos entre las notas más altas de la comunitat
Caxton college consolida a sus alumnos entre las notas más altas de la comunitat
 
Yturralde en Caxton College
Yturralde en Caxton CollegeYturralde en Caxton College
Yturralde en Caxton College
 
El Caxton College de Puçol combate el tabaco
El Caxton College de Puçol combate el tabacoEl Caxton College de Puçol combate el tabaco
El Caxton College de Puçol combate el tabaco
 
Ricardo Ten imparte una conferencia en Caxton College
Ricardo Ten imparte una conferencia en Caxton CollegeRicardo Ten imparte una conferencia en Caxton College
Ricardo Ten imparte una conferencia en Caxton College
 
Cómo prevenir el acoso escolar
Cómo prevenir el acoso escolarCómo prevenir el acoso escolar
Cómo prevenir el acoso escolar
 

L'Educació no té un únic objectiu y propòsit

  • 1. Elbenestarpsicològic,l'es- tat d'ànim, les relacions amb igualsiprofessorsiambelspa- resesrelacioneninversament amblaciberagresió. És a dir, quanta més cibe- ragresions reporta patir un participant, pitjors són les seues puntuacions en les di- mensionsdescrites. PeraJoaquínGonzález-Ca- brera, investigador principal del grup de Ciberpsicologia d'UNIR,larellevànciad'aquest estudi ve donada per les espe- cificitatsdelciberassetjament. Diferents investigacions han mostrat que aquest tipus deviolènciageneramésestrès quel'assetjamentescolarcon- vencional. “Ara també tenim evidències empíriques que la qualitat de vida percebuda es veu minvada quan els adoles- centsestanrelacionatsambla cibervictimització”. Unestudirealitzatperinvesti- gadors de la Universitat Inter- nacional de La Rioja (UNIR) ambalumnesdeValència,As- túriesiMadridrevelaqueelci- berassetjament disminueix la qualitat de vida percebuda en perfilsdecibervíctimaencom- paraciódelsrolsdeciberagre- soriparticipantsaliensalasi- tuació. La UNIR ha detallat que la qualitat de vida relacionada amblasalut–queimplicaqües- tions físiques, psicològiques i socials-hasigutmoltanalitza- da en relació amb múltiples problemes socials i de violèn- cia, incloent l'assetjament es- colar, però encara no s'havia estudiatelseuimpactesobreel ciberassetjament. L'estudi, desenvolupada per investigadors del Grup de Ciberpsicologia de la UNIR, es va desenvolupar durant cinc mesosenelsqualsesvanarre- plegar dues avaluacions d'a- lumnes d'entre els 11 i els 18 anysd'institutsd'EducacióSe- cundària d'Astúries, Madrid i València. Les dades mostren que les conductesdeciberassetjament redueix significativament la qualitat de vida percebuda en perfilsrelacionatsamblacon- dició de cibervíctima en com- paraciódeciberagresors,cibe- robservadors i participants que es declaren aliens a la si- tuació, independentment del gènereielrangd'edat. CONVIVÈNCIA Un estudi realitzat amb alumnes de València, Astúries i Madrid Redacció València valencia@magisnet.com El ciberassetjament redueix la qualitat de vida de les víctimes, segons un estudi Les conductes de ciberassetjament redueix la qualitat de vida percebuda. MAGISTERIO COOCV engega una campanya de salut visual pateixalteracionsvisualscom a miopia, hipermetropia i am- bliopia o ull vague. En aquest sentit,elPresidentdelCOOCV, AndrésGenérecordaque“per- què els escolars puguen acon- seguirunasatisfactòriaevolu- cióacadèmicaésnecessarique desenvolupen correctament unesboneshabilitatsvisuals”. De fet, s'estima que un 30% delscasosdefracàsescolares- tan associats a problemes vi- suals no detectats com a pro- blemesoculomotores,acomo- datiusobinocularstanimpor- tants per a un correcte apre- nentatge. Perquè aquestes disfun- cions visuals no passen des- apercebudes en les escoles, el COOCV ha desenvolupat un programa específic en el qual participen 150 òptics optome- tristes, que permetrà formar alsprofessorsiequipsd'orien- taciódelscentreseducatiusde primària de la Comunitat Va- lenciana perquè siguen capa- ces de detectar als alumnes quepresentensímptomes. SALUT ESCOLAR La campanya Visió i Aprenentatge vol contribuir a reduir el fracàs escolar Campanya del Col·legi d’Òptics Optometristes. MAGISTERIO nn PayaSOSpital ha fet una crida per cinquè any conse- cutiu als col·legis de la Comu- nitatValenciana perquè s'u- nisquen a la campanya de recollida de donatius a tra- vés de la distribució del calendari solidari de l'ONG. Aquesta iniciativa perse- gueix un doble objectiu: recaptar fons i sensibilitzar als més xicotets de la labor que realitza l'associació amb els xiquets ingressats en els serveis de pediatria. Els esco- lars valencians es compro- meten així amb PayaSOSpi- tal i la seua labor amb els xicotets hospitalitzats. Per a açò, els centres escolars soli- daris, a través dels seus docents i associacions de pares, s'implicaran en la recollida dels tres euros de donatiu per cada calendari, detalla l'organització en un comunicat. Paral·lelament, els col·legis es comprometen a distribuir més de 200 uni- tats i PayaSOSpital realitzarà a canvi una actuació per als escolars en el seu propi cen- tre, ha desgranat el director artístic i fundador de l'ONG, Sergio Claramunt. Després de les vacances de Nadal, una parella d'artistes realit- zarà una actuació per als alumnes de cada centre soli- dari, amb la qual l'associació vol posar en valor l'ajuda dels col·legis. Campanya escolar de PayaSOSpital ElCol·legid'ÒpticsOptometris- tesdelaComunitatValenciana (COOCV)vaaengegarlaCam- panyaVisióiAprenentatgeque técomaobjectiumillorarlasa- lut visual dels alumnes de pri- mària de la Comunitat Valen- ciana i contribuir a reduir els altsíndexsdefracàsescolar. Enl'actualitat,diferentses- tudiscoincideixenaassenyalar queundecadaquatreescolars L'Educaciónotéunúnic objectiuipropòsit S i preguntem a algú perlafinalitatdel'E- ducació, rebrem respostes ben pre- dictibles.Moltsestu- diants ens respondran que “l'Educacióéselqueelspermet aprovar exàmens, traure's un títoliaconseguiruntreballde- cent”. Els professors, per la seua banda, qualificaran l'E- ducaciócoml'einaqueelsper- met “impartir coneixement”. No obstant açò, l'Educació té centenars de propòsits: prote- geixalsxiquetsdel'explotació infantil, els ajuda a fer nous amics i a entendre que uns al- tres es perdran pel camí, a or- ganitzar-se, a aprendre dife- rents disciplines esportives, a tocar un instrument, a conèi- xer fets rellevants, a decidir comvolenqueelsvegenelsal- tres, a descobrir allò que els motiva i il·lusiona i també allò quenoelsagradaoqueelsavo- rreix. Podríem seguir enume- rant molts més exemples. Al capialafi,preguntar-nosquin és la finalitat de l'Educació és com preguntar-nos quin és l'objectiudelasocietat. Una distinció molt útil que podemferesbasaadiferenciar la “teleologia” de la “teleono- mia”, terme encunyat en els anys cinquanta pel biòleg bri- tànicColinPittendrigh.Alguna cosa és teleològic quan s'ha creatambunobjectiuconcret, mentrequealgunacosateleo- nòmic, a simple vista pot sem- blarquetéunpropòsit,peròno resulta possible afirmar que hajasigutcreatperalafiquese liatribueix.Ambbastantsegu- retat,podríemdescriureal'E- ducaciócomunconceptetele- onòmico,inoteleològic,jaque novanàixerambunclarobjec- tiu, sinó que ha anat creixent comaresultatd'innombrables factors,iquealseutorn,hage- nerat noves expectatives que han anat sorgint de forma na- tural. Resulta comprensible que hi haja persones que es resis- tisquenaladescripcióteleonò- micadel'Educaciójaque,sise- gonsaquesta,notéunclarob- jectiu,comdeterminemllavors sihoestemfentbenono?Com podem saber si s'està educant bé als alumnes? Com triem el propòsit educatiu més relle- vantd'entreelsmoltsqueexis- teixen? Qüestionar-se tots aquestsfactorssuposaometre un aspecte crucial de la natu- ralesadequalsevolobjectiu:la majoria de les finalitats són mitjansperapoderaconseguir altres finalitats encara més ambiciosos. Aixídoncs,quinésenreali- tat l'objectiu final de l'Educa- ció? Podríem debatre sobre si rebre Educació en l'escola té com a objectiu aconseguir el certificat de l'ESO para poste- riorment poder cursar Batxi- llerat,osifinalitzarBatxillerat amb èxit té com a objectiu po- der estudiar una carrera uni- versitària, o si graduar-se en TRIBUNA laUniversitattécomaobjectiu aconseguiruntreballdecent,o siteniruntreballdecenttécom a objectiu guanyar diners, o si guanyardinerstécomaobjec- tiuviurebé,osiviurebé… L'objectiudeviurebéésviu- rebé.Ésunafiensimateixino tindria sentit algun que ens qüestionàrem quin és la seua finalitat.D'igualmanera,quan aconseguim els nostres objec- tius,resultaabsurdpreguntar- nosquineraelmotiuprincipal per a aconseguir-los. En lloc d'açò,hemdecentrar-nosace- lebrar la consecució dels ma- teixos. Elsimplefetquel’Educació no tinga un únic objectiu no hauria de ser motiu de preo- cupació, sinó de celebració. Quanjutgemelconceptedel'E- ducació d'acord amb estàn- dards externs, perdem de vis- ta “la celebració” perquè tota lanostraatenciósecentraava- lorar la seua utilitat en comp- tes d'en els assoliments acon- seguits. LafilòsofafrancesaSimone Weil descriu l'Educació com “aprendre a parar atenció”. Amb aquesta definició, no es referia a asseure's i a escoltar en silenci al professor, sinó a “suspendre el nostre pensa- ment,adesconnectar-ho”.Per aWeil,pararesmentsuposafer un “esforç negatiu”. Quan aprenem a parar esment, dei- xem d'imposar els nostres ju- dicis (i prejudicis) sobre allò quepercebem.Noobstantaçò, quanúnicamentenscentrema conèixer la utilitat d'alguna cosa, amb prou faenes apre- ciemelseuvalorenconjunt.Els nostres propis judicis i idees preconcebudes ennuvolen la percepcióquetenimdelesco- ses, igual que ocorreria si ob- servàremalmónatravésd'un filtre de color. És possible que aquests filtres de color simpli- ficarenelmónihoferenmésfà- cildedigeririd'entendre,però alhoraredueixensignificativa- menttotelqueensenvolta. L'objectiu final de l'Educa- ciónoéscercar,sinóobservar; no és un instrument, és la me- lodia. No és un pas més en el camí cap a la meta, és la cele- bracióunavegadahemarribat a ella. És comprensible que molts dels meus alumnes es preocupenperlesseuesquali- ficacions durant l'etapa esco- lar i com a docent, tinc la res- ponsabilitat d'ajudar-los a aconseguirallòquedesitgen. Bernard Andrews Professor“CaxtonCollege” “Siprioritzemun undelsobjectius, perdemallòquela favaluosa” “L’Educacióté centenarsde propòsitsidiversos objectius Suplement Professional DIMECRES,17D’OCTUBREDE201814Magisterio ComunitatValenciana