SlideShare a Scribd company logo
Soá thaùng 06 naêm 200909
Nhöõng ngöôøi thöïc hieän baûn tin:
Ts.Nguyeãn Höõu Thieän
vôùi söï coäng taùc cuûa:
Phaïm Thanh Dieäu
Ts.Ñaëng Minh Trang
Baûn tin Lean 6 Sigma soá 9 ra maét Baïn ñoïc goùp phaàn thuùc
ñaåy hoaït ñoäng öùng duïng Lean 6 Sigma (LSS), maø tröôùc tieân
hoaït ñoäng huaán luyeän, ñaøo taïo cô baûn ñeå taïo nhaän thöùc cho
caùc caáp laõnh ñaïo vaø quaûn lyù.
Caâu laïc boä Lean6sigma (Network), ñeán thaùng 7 naøy seõ ñöôïc
troøn moät naêm tuoåi, ñaõ laàn löôït ñöôïc toå chöùc ôû Thaønh phoá Hoà
Chí Minh, Haø Noäi, Haûi Phoøng, Ñaø Naüng vaø Ñoàng baéng soâng
Cöûu Long, maø Baûn tin ñaõ giôùi thieäu trong caùc soá töø 1 ñeán 5.
Laø keânh thoâng tin cuûa Caâu laïc boä, Baûn tin xin ñöôïc giôùi thieäu
caùc caùc phöông phaùp quaûn lyù vaø coâng cuï hieän ñaïi lieân tuïc caûi
tieán khaùc deå Baïn ñoïc tham khaûo vaø caùc toå chöùc vaø Doanh
nghieäp nghieân cöùu.
Raát hoan ngheânh vaø caùm ôn söï hôïp taùc vaø ñoùng goùp quyù
baùu cuûa caùc Toå chöùc vaø Caù nhaân, ñeå Baûn tin ñöôïc thöôøng
xuyeân ñeán tay Baïn ñoïc.
Baûn tin xin göûi ñeán Baïn ñoïc vaø nhöõng ngöôøi ham thích Lean
6 Sigma vaø caùc phöông phaùp vaø coâng cuï caûi tieán lieân tuïc khaùc
lôøi caùm ôn veà söï hôïp taùc, söï hoã trôï veà tinh thaàn vaø vaät chaát vaø
chuùc cho hoaït ñoäng caûi tieán lieân tuïc ñaâm choài naåy loäc.
Cuøng Baïn ñoïc
Soá thaùng 06 naêm 200909
TIN TÖÙC
Caâu laïc boä LSS chuaån bò kyû nieäm 	 01
1 naêm hoaït ñoäng
balanced scorecard
Quaûn lyù chieán löôïc söû duïng Balanced 	 02
Scorecard
Balanced scorecard	 05
Baûng ñieåm caân baèng - 	 06
Coâng trình vó ñaïi nhaát cuûa Kaplan
Balanced Scorecard Basics 	 09
GS.Kaplan: “Quoác gia laø moät con thuyeàn,	 10
doanh nghieäp laø nhöõng tay cheøo”
Chieán löôïc chi tieâu phaù caùch	 17
trong boái caûnh suy thoaùi
Giôùi thieäu saùch 	 18
lean6sigma
Caùc nhoùm coâng vieäc 	 18
Process Iimprovement Made Easy: 	 22
The 8d Problem Solvig Process Explained
trao ñoåi kinh nghieäm
Cô caáu toå chöùc cho quaù trình caûi tieán lieân tuïc 	 23
1810
1
TIN TÖÙC
Ngaøy 14 thaùng 6, caùc Saùng laäp vieân
(SLV) Caâu laïc boä Lean 6 Sigma (CLB
LSS) ñaõ gaëp maët ñeå nhìn laïi moät naêm
qua, keå töø ngaøy thaønh laäp CLB 30 thaùng
7 naêm 2008.
Moät soá hoaït ñoäng chính:
* Caâu Laïc Boä xaùc ñònh hoaït ñoäng
chính trong thôøi gian ñaàu moät vaøi naêm
laø giôùi thieäu veà LSS vaø caùc Phöông phaùp
vaø coâng cuï caûi tieán lieân tuïc. Ñeå taïo nhaän
thöùc, CLB ñaõ toå chöùc giôùi thieäu vaø hình
thaønh maïng löôùi (Network), vôùi caùc nuùt
(CLB) taïi: TP.HCM, Haø Noäi, Haûi Phoøng,
Ñaø Naüng vaø Ñoàng Baéng Soâng Cöûu Long
(Soùc Traêng).
Taïi caùc buoåi ra maét coù söï tham gia
cuûa haàu heát caùc Laõnh ñaïo Sôû Khoa hoïc
Coâng ngheä vaø Chi cuïc Tieâu chuaån Ño
löôøng caùc ñòa phöông trong caû nöôùc.
Taïi moät soá nôi, döï Leã Ra maét CLB coøn
coù laõnh ñaïo Boä KHCN vaø moät soá tænh
(Soùc Traêng), laõnh ñaïo Toång cuïc Tieâu
chuaån Ño löôøng vaø moät soá ñôn vò cuûa
Toång cuïc (TPHCM, Haø Noäi, Haûi Phoøng,
Soùc Traêng). Tham döï caùc Leã ra maét
CLB coùn coù ñaïi dieän Laõnh ñaïo nhieàu
Doanh nghieäp, chuyeân gia vaø caùc baïn
treû yeâu thích ñoåi môùi. Caùc Leã ra maét
CLB ñöôïc ghi laïi baèng hình aûnh vaø ñöôïc
giôùi thieäu trong caùc Baûn tin LSS töø soá 1
ñeán soá 5.
* Baûn tin LEAN6SIGMA ñaõ phaùt
haønh ñöôïc 9 kyø (ñeán thaùng 6/2009)
khoå 19 x 27, 32 trang maøu, 1.000 baûn/
kyø, GPXB cuûa Sôû TTTT TP.HCM). Baûn
tin ñöôïc gôûi ñeán Boä KHCN, moät soá Boä
khaùc, Toång cuïc TCÑLCL vaø caùc ñôn vò
tröïc thuoäc Toång cuïc, caùc SLV vaø chuyeân
gia, doanh nghieäp, hoäi vieân ñaêng kyù tröïc
tieáp vaø/hoaëc qua maïng, Sôû KHCN vaø
Chi cuïc TCÑLCL 63 tænh/thaønh phoá caû
nöôùc. Vieäc cheá baûn, in aán vaø phaùt haønh
Baûn tin chuû yeáu do DOVI taøi trôï. Goùp
phaàn taøi trôï coøn coù QUATEST 3, VPC,
IMQ, SMEDEC 2, HOÄI CÔ KHÍ TP.HCM,
Cty FREETREND. Bieân taäp (Nguyeãn
Höõu Thieän), caùc coäng taùc vieân thöôøng
xuyeân (Phaïm Thanh Dieäu, Ñaëng Minh
Trang) vaø caùc baøi vieát hoaëc trích ñaêng
(treân caùc trang web) cuûa caùc taùc giaû
khaùc ñeàu khoâng coù boài döôõng vaø hoaøn
toaøn mieãn phí.
* Trang web www.lean6sigma.vn
vaø/hoaëc www.lean6sigma.com.vn ra
ñôøi cuøng luùc vôùi CLB ñaõ ñöôïc caäp nhaät,
tuy chöa ñöôïc thöôøng xuyeân (coù ñuû caùc
Baûn tin, dieãn ñaøn, tin töùc khaùc...)
* Hoäi thaûo nhaèm giôùi thieäu LSS cho
caùc Toå chöùc vaø Doanh nghieäp quan taâm:
ñaõ toå chöùc Hoäi thaûo vôùi caùc ñôn vò: Hieäp
Hoäi Deät May, Ngaønh Ngaân Haøng. Taïi
moät soá Dieãn ñaøn, Ñaïi dieän CLB cuõng
ñaõ giôùi thieäu veà LSS vaø hoaït ñoäng CLB
nhö Hoäi nghò KHCN cac tænh ÑBSCL taïi
Soùc Traêng, Hoäi thaûo trong khuoân khoå
Chöông trình EU taïi Haûi Phoøng, Hoäi thaûo
Hoäi Cô khí TP.HCM; caùc ñôn vò coù caùc
SLV CLB cuõng ñaõ toå chöùc caùc Hoäi thaûo
nhö FPT, VPC, IMQ.
* Huaán Luyeän trong vaø ngoaøi khuoân
khoå CLB: Caùc ñôn vò nhö FPT, IMQ ñaõ
baét ñaàu trieån khai huaán luyeän LSS cho
ñôn vò mình hoaëc cho khaùch haøng. Caùc
chuyeân gia LSS cuûa CLB cuõng ñaõ tham
gia huaán luyeän cho caùc Doanh nghieäp.
Moät soá hoaït ñoäng huaán luyeän ñaõ ñöôïc
giôùi thieäu trang caùc Baûn tin.
*Thamquan,traoñoåikinhnghieäm:
Ñaïi dieän CLB thaêm vaø tieáp xuùc, trao ñoåi,
hoïc taäp kinh nghieäm moät soá toå chöùc vaø
caù nhaân trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi nhö:
NIKE, FREETREND, HIRAMAYA; caùc
chuyeân gia Hoa Kyø, Singapore, Ñöùc,
Malaysia, Nhaät Baûn,...
Caùc hoaït ñoäng saép tôùi:
* Kieän toaøn coâng taùc Hoäi vieân: Ban
haønh Quy ñònh veà Hoäi vieân taäp theå vaø Hoäi
vieân caù nhaân, thoáng keâ chuyeân gia LLS
vaø môøi tham gia hoaït ñoäng CLB, cuûng
coá CLB ñaõ hình thaønh ôû caùc vuøng, laäp
theâm caùc CLB, neáu coù nhu caàu;
* Phaùt haønh Baûn tin, naâng caáp
trang web: vaän ñoäng taøi trôï hoaït ñoäng
CLB thoâng qua vieäc cung caáp Baûn tin vaø
caùc söï kieän khaùc
* Hoäi thaûo vaø Huaán luyeän LSS: toå
chöùc vaø phoái hôïp toå chöùc caùc Hoäi thaûo vaø
caùc lôùp huaán luyeän, môû roäng hôïp taùc vôùi
caùc Trung taâm hoaëc toå chöùc Huaán luyeän
& Ñaøo taïo (IMQ, FPT, VPC, QUATEST,
QUACERT, HOÄI CÔ KHÍ, CHI CUÏC
TÑC...), tham gia caùc Chöông trình
huaán luyeän Green Belts, Black Belts,
Lean Implementer, Lean Manager, KM,
BSC, KPI...
* Tham quan, khaûo saùt, trao ñoåi
kinh nghieäm: vieáng thaêm, trao ñoåi kinh
nghieäm vôùi caùc ñôn vò ñaõ aùp duïng LSS
trong vaø ngoaøi nöôùc
* Toå chöùc söï kieän.
Caâu laïc boä LSS chuaån bò kyû nieäm 1 naêm hoaït ñoäng
BALANCED SCORECARD
2
T
rong neàn kinh teá caïnh tranh
khoác lieät vaø xu theá hoäi nhaäp
hieän nay, caùc toå chöùc phaûi
ñoái maët vôùi raát nhieàu raøo caûn trong
vieäc phaùt trieån caùc heä thoáng ño
löôøng hieäu quaû hoaït ñoäng. Ñieàu
maø doanh nghieäp caàn hieän nay
laø moät heä thoáng maø coù theå caân
baèng tính chính xaùc cuûa caùc chæ
soá taøi chính ñaõ coù trong quaù khöù
vaø ñònh höôùng veà hieäu quaû trong
töông lai.
Ñoàng thôøi, heä thoáng naøy cuõng
seõ hoã trôï toå chöùc trong vieäc aùp
duïng caùc chieán löôïc khaùc nhau.
Quaûn lyù chieán löôïc söû duïng
Balanced Scorecard
Japan Kaizen Tour
TPS (Toyota Production System) ñaõ trôû thaønh moät trieát lyù trong
saûn xuaát vaø kinh doanh. Ngaøy nay laõnh ñaïo doanh nghieäp nhieàu
nöôùc ñaõ sang Nhaät Baûn ñeå hoïc taäp kinh nghieäm TPS. Coâng ty tö
vaán doanh nghieäp Hirayama thöôøng xuyeân toå chöùc caùc “Japan
Kaizen Tour” ñeå giôùi thieäu TPS. Trao ñoåi vôùi Chuû nhieäm CLB LSS,
Ts. Nguyeãn Höõu Thieän, oâng Sadanori Watanabe (phaûi), giôùi thieäu
noäi dung vaø kinh nghieäm toå chöùc Japan Kaizen Tour vaø mong
muoán Laõnh ñaïo Doanh nghieäp Vieät
Nam taän duïng cô hoäi naøy ñeå nghieân
cöùu TPS taïi nôi ñaõ töøng xaây döïng
vaø aùp duïng: caùc nhaø maùy saûn xuaát
oâ toâ Toyota.
Caùc Doanh nghieäp coù nhu caàu
tham gia Tour vaø muoán bieát theâm
chi tieát, xin lieân heä CLB LSS theo
ñòa chæ e-mail: info@lean6sigma.vn
Giôùi thieäu Lean 6 Sigma (LSS)
Hieän nay ñaõ coù nhu caàu giôùi thieäu veà LSS cho caùc toå chöùc vaø
Doanh nghieäp. Caâu laïc boä hoan ngheânh vaø saün saøng hôïp taùc vôùi
caùc toå chöùc vaø Doanh nghieäp ñeå môøi caùc chuyeân gia haøng ñaàu
trong nöôùc (vaø/hoaëc nöôùc ngoaøi) thuyeát trình veà LSS taïi Doanh
nghieäp (trong tröôøng hôïp Doanh nghieäp muoán toå chöùc rieâng cho
ñôn vò mình) hoaëc toå chöùc lôùp giôùi thieäu veà LSS taïi caùc ñòa ñieåm
thuaän tieän vaø Toå chöùc hoaëc Doanh nghieäm cöû ngöôøi tham döï.
Chi tieát xin lieân heä info@lean6sigma.vn
Theû caân baèng ñieåm (The Balanced
Scorecard - BSC) laø coâng cuï coù theå
giuùp giaûi quyeát caû hai vaán ñeà treân.
Vaäy Balanced Scorecard
laø gì?
Chuùng ta coù theå moâ taû BSC
nhö laø nhöõng noã löïc heä thoáng ñaàu
tieân nhaèm thieát keá moät heä thoáng ño
löôøng hieäu quaû.
Heä thoáng naøy
chuyeån taàm nhìn vaø chieán löôïc cuûa
toå chöùc thaønh nhöõng muïc tieâu cuï
theå, pheùp ño vaø nhöõng chæ tieâu roõ
raøng. Nhöõng pheùp ño cuûa BSC
theå hieän söï caân baèng giöõa boán
khía caïnh: Taøi chính, khaùch haøng,
quaù trình noäi boä vaø hoïc hoûi, phaùt
trieån. Caùc pheùp ño ñöôïc löïa choïn
söû duïng cho theû ñieåm laø coâng cuï
daønh cho ngöôøi laõnh ñaïo söû duïng
ñeå truyeàn ñaït tôùi ngöôøi lao ñoäng
vaø caùc beân lieân quan nhöõng ñònh
höôùng veà keát quaû vaø hieäu quaû hoaït
ñoäng maø qua ñoù toå chöùc seõ ñaït
ñöôïc nhöõng muïc tieâu chieán löôïc
cuûa mình.
Coù theå noùi, veà cô baûn coâng cuï
naøy cuøng moät luùc laø 03 heä thoáng:
Heä thoáng ño löôøng, heä thoáng quaûn
lyù chieán löôïc vaø coâng cuï trao ñoåi
thoâng tin:
BSC laø moät heä thoáng ño
löôøng:
Raát nhieàu toå chöùc ñaõ coá gaéng
truyeàn ñaït nhöõng vieãn caûnh vaø
quaùn trieät caùc chieán löôïc, nhöng
thöôøng khoâng lieân keát ñöôïc caùc
hoaït ñoäng cuûa ngöôøi lao ñoäng
vôùi ñònh höôùng chieán löôïc cuûa toå
chöùc. BSC cho pheùp toå chöùc laøm
roõ nhöõng vieãn caûnh vaø chieán löôïc
cuûa toå chöùc baèng caùch ñöa ra moät
khuoân khoå môùi. Khuoân khoå naøy
cho thaáy toaøn boä chieán löôïc cuûa
toå chöùc thoâng qua caùc muïc tieâu
vaø caùc pheùp ño ñaõ ñöôïc choïn.
Thay vì taäp trung vaøo vieäc kieåm
BALANCED SCORECARD
3
soaùt caùc yeáu toá taøi chính, BSC söû
duïng caùc pheùp ño nhö laø ngoân ngöõ
môùi ñeå moâ taû caùc yeáu toá chính ñeå
ñaït ñöôïc chieán löôïc. Vieäc söû duïng
caùc pheùp ño nhö theá naøo raát quan
troïng ñoái vôùi vieäc ñaït ñöôïc chieán
löôïc. Caùc muïc tieâu ño löôøng ñöôïc
coù yù nghóa raát quan troïng ñeå bieán
chieán löôïc thaønh hieän thöïc. BSC
vaãn duy trì caùc pheùp ño taøi chính,
nhöng boå sung theâm 3 khía caïnh
raát roõ raøng khaùc nöõa: Khaùch haøng,
caùc quaù trình noäi boä vaø hoïc hoûi vaø
phaùt trieån. Ñeán ñaây, xin giôùi thieäu
vôùi caùc Baïn veà töøng Khía caïnh
cuûa BSC.
Khía caïnh khaùch haøng
Khi löïa choïn nhöõng pheùp ño ñoái
vôùi Khía caïnh veà Khaùch haøng ñeå
laøm BSC, caùc toå chöùc phaûi traû lôøi
hai caâu hoûi quan troïng: Ai laø khaùch
haøng muïc tieâu cuûa toå chöùc, vaø caùi
gì thöïc söï laø giaù trò maø chuùng ta
phuïc vuï khaùch haøng? Tuy nhieân,
2 caâu hoûi naøy ñaët ra khoâng ít thaùch
thöùc cho caùc toå chöùc. Ña soá caùc toå
chöùc seõ tuyeân boá raèng hieän nay hoï
ñang coù nhöõng khaùch haøng muïc
tieâu, vaø caùc hoaït ñoäng cuûa hoï cho
thaáy chieán löôïc cuûa hoï laø “Moïi thöù
cho moïi khaùch haøng”. Thöïc teá cho
chuùng ta thaáy raèng thieáu ñi nhöõng
troïng taâm seõ laøm giaûm khaû naêng
cuûa toå chöùc trong vieäc taïo ra söï
khaùc bieät so vôùi ñoái thuû caïnh tranh.
Vieäc xaùc ñònh nhöõng giaù trò thích
hôïp ñeå phuïc vuï khaùch haøng cuõng
gaây ra khoâng ít thaùch thöùc ñoái vôùi
ña soá toå chöùc. Khía caïnh veà khaùch
haøng ngaøy nay thöôøng söû duïng
caùc pheùp ño nhö: Söï thoûa maõn cuûa
khaùch haøng, loøng trung thaønh cuûa
khaùch haøng, thò phaàn vaø soá löôïng
khaùch haøng môùi. Cuõng khoâng keùm
phaàn quan troïng, toå chöùc phaûi phaùt
trieån ñònh höôùng hieäu quaû ñeå thöïc
hieän caûi tieán nhöõng chæ soá “treã” ñeå
coù ñöôïc thaønh coâng veà Khía caïnh
veà khaùch haøng.
Khía caïnh caùc quaù trình noäi boä:
Ñoái vôùi Khía caïnh veà khaùch haøng
cuûa theû caân baèng ñieåm (BSC),
chuùng ta phaûi xaùc ñònh caùc quaù
trình chính cuûa toå chöùc caàn thöïc
hieän ñeå thöôøng xuyeân gia taêng giaù
trò cho khaùch haøng vaø cuoái cuøng laø
caùc coå ñoâng. Nhieäm vuï cuûa chuùng
ta trong khía caïnh naøy laø xaùc ñònh
nhöõng quaù trình chính vaø phaùt trieån
caùc pheùp ño toát nhaát. Ñeå thoûa maõn
nhu caàu cuûa khaùch haøng caùc toå
chöùc hoaøn toaøn coù theå xaùc nhöõng
quaù trình noäi boä môùi, chöù khoâng
chæ taäp trung noã löïc vaøo vieäc thöïc
hieän nhöõng caûi tieán nhoû ñoái vôùi
nhöõng quaù trình hieän taïi cuûa toå
chöùc. Phaùt trieån saûn phaåm, caùc
quaù trình cheá taïo, saûn xuaát, giao
haøng vaø caùc hoaït ñoäng sau baùn
haøng coù theå ñöôïc xem ñeán trong
Khía caïnh naøy.
Khía caïnh hoïc hoûi vaø phaùt trieån:
Caùc toå chöùc mong muoán ñaït ñöôïc
nhöõng keát quaû toát nhaát cho Khía
caïnh caùc quaù trình noäi boä, khaùch
haøng. Vaäy nhöõng keát quaû ñoù töø
ñaâu maø coù?
Nhöõng pheùp ño trong Khía
caïnh hoïc hoûi vaø phaùt trieån ñeå
thöïc hieän BSC thöïc söï laø nhöõng
hoã trôï cho vieäc ñaït ñöôïc keát quaû
ôû nhöõng Khía caïnh khaùc. Veà baûn
chaát, nhöõng pheùp ño naøy laø neàn
taûng ñeå xaây döïng neân “ngoâi nhaø
Balance Scorecard”. Khi maø caùc
toå chöùc xaùc ñònh nhöõng pheùp ño
vaø nhöõng saùng kieán trong Khía
caïnh khaùch haøng vaø caùc quaù trình
noäi boä, Toå chöùc coù theå seõ thaáy
ngay nhöõng khoaûng caùch giöõa
tình traïng hieän taïi cuûa toå chöùc
vaø nhöõng möùc ñoä caàn thieát ñeå coù
theå ñaït ñöôïc muïc tieâu veà nhöõng
yeáu toá neàn taûng nhö: kyõ naêng
cuûa ngöôøi lao ñoäng, heä thoáng
thoâng tin... Nhöõng pheùp ño maø
caùc toå chöùc xaùc ñònh trong Khía
caïnh naøy seõ giuùp laáp ñaày nhöõng
khoaûng caùch ñoù vaø ñaûm baûo hieäu
quaû beàn vöõng trong töông lai.
Khía caïnh taøi chính: Caùc pheùp
ño taøi chính laø yeáu toá raát quan
troïng cuûa BSC, ñaëc bieät trong theá
giôùi maø ai cuõng quan taâm ñeán lôïi
nhuaän nhö hieän nay. Caùc pheùp
ño ôû Khía caïnh naøy cho chuùng ta
bieát chieán löôïc coù ñöôïc thöïc hieän
ñeå ñaït ñöôïc caùc keát quaû cuoái cuøng
hay khoâng. Chuùng ta coù theå taäp
trung toaøn boä noã löïc vaø khaû naêng
cuûa chuùng ta vaøo vieäc caûi tieán söï
thoûa maõn cuûa khaùch haøng, chaát
löôïng, giao haøng ñuùng haïn hoaëc
haøng loaït vaán ñeà khaùc nhöng neáu
khoâng chæ ra nhöõng taùc ñoäng tích
cöïc ñeán chæ soá taøi chính cuûa toå
chöùc thì nhöõng noã löïc cuûa chuùng
ta cuõng bò giaûm bôùt giaù trò. Thoâng
thöôøng chuùng ta quan taâm tôùi caùc
chæ soá truyeàn thoáng nhö: lôïi nhuaän,
taêng doanh thu, vaø caùc giaù trò kinh
teá khaùc.
4
Balanced Scorecard laø heä
thoáng quaûn lyù chieán löôïc
Ñoái vôùi raát nhieàu toå chöùc BSC
coù xuaát xöù töø moät coâng cuï ño löôøng
maø Kaplan vaø Norton moâ taû nhö laø
“Heä thoáng quaûn lyù chieán löôïc”. Muïc
ñích ban ñaàu cuûa heä thoáng theû
ñieåm (Scorecard) nhaèm caân baèng
caùc chæ soá taøi chính vôùi ñònh höôùng
giaù trò trong töông lai cuûa coâng ty,
nhöng ngaøy caøng nhieàu toå chöùc
thöû nghieäm khaùi nieäm naøy nhö laø
caùc coâng cuï ñeå gaén keát caùc hoaït
ñoäng ngaén haïn vôùi chieán löôïc cuûa
coâng ty. Thöïc hieän theo caùch naøy,
BSC laøm giaûm ñi ñöôïc raát nhieàu
vaán ñeà lieân quan ñeán vieäc aùp duïng
chieán löôïc moät caùch hieäu quaû maø
chuùng ta ñaõ ñeà caäp ôû treân.
Vöôït qua raøo caûn ñònh höôùng
baèng caùch giaûi thích caùc chieán
löôïc: BSC ñöôïc ñöa ra vôùi lyù
töôûng laø chia seû nhöõng hieåu bieát
vaø chuyeån chieán löôïc cuûa toå chöùc
thaønh nhöõng muïc tieâu, pheùp ño vaø
nhöõng chæ tieâu cuï theå vaø theå hieän
trong moãi Khía caïnh cuûa BSC.
Vieäc Giaûi thích ñònh höôùng chieán
löôïc yeâu caàu nhoùm thöïc hieän phaûi
xaùc ñònh cuï theå nhöõng gì coøn mô
hoà trong ñònh höôùng chieán löôïc
cuûa toå chöùc.
Phoå bieán vaø truyeàn ñaït Theû
ñieåm ñeå vöôït qua raøo caûn veà con
ngöôøi: Phoå bieán vaø truyeàn ñaït theû
caân baèng ñieåm coù nghóa laø ñöa
chuùng ñeán moïi boä phaän phoøng ban
cuûa toå chöùc vaø taïo cho ngöôøi lao
ñoäng coù cô hoäi lieân heä giöõa coâng
vieäc haøng ngaøy cuûa hoï vôùi chieán
löôïc cuûa toå chöùc. Moïi caáp ñoä cuûa
toå chöùc seõ nhaän ra caùc hoaït ñoäng
taïo giaù trò cuûa hoï thoâng qua moái
lieân heä giöõa vieäc trieån khai nhöõng
theû ñieåm cuûa hoï vôùi caùc muïc tieâu
cuûa caáp cao hôn.
Baèng caùch phoå bieán vaø truyeàn
ñaït, coâng ty seõ taïo ra moät luoàng
thoâng tin ngöôïc töø döôùi xöôûng tôùi
ban laõnh ñaïo ñieàu haønh. Moät soá toå
chöùc thöïc hieän phoå bieán vaø truyeàn
ñaït töø treân xuoáng tôùi caáp caù nhaân
ngöôøi lao ñoäng. Caùc caù nhaân naøy
seõ phaùt trieån BSC, trong ñoù xaùc
ñònh söï ñoùng goùp cuûa caù nhaân hoï
cho caû nhoùm nhaèm giuùp ñaït ñöôïc
muïc tieâu toång theå.
Chieán löôïc cung caáp nguoàn löïc
ñeå vöôït qua raøo caûn veà nguoàn löïc:
Khi baøn veà raøo caûn naøy, haàu heát
caùc coâng ty ñeàu coù quaù trình hoaïch
ñònh chieán löôïc vaø hoaïch ñònh
ngaân saùch rieâng bieät. Xaây döïng
theû caân baèng ñieåm (Balanced
Scorecard) cung caáp cô hoäi raát
toát ñeå gaén keát caùc quaù trình quan
troïng naøy vôùi nhau. Khi ñöa ra
Balanced Scorecard, caùc toå chöùc
khoâng chæ nghó veà nhöõng muïc tieâu
chung, chæ soá ño löôøng, töøng chæ
tieâu cuï theå cho boán khía caïnh maø
coøn phaûi xem xeùt moät caùch caån
thaän caùc yù töôûng vaø keá hoaïch haønh
ñoäng seõ phuïc vuï cho caùc muïc tieâu
cuûa theû ñieåm. Neáu chuùng ta ñöa
ra muïc tieâu daøi haïn cho caùc chæ
soá ño löôøng, chuùng ta coù theå thaáy
nhöõng böôùc phaùt trieån treân suoát
chaëng ñöôøng ñi ñeán thaønh coâng.
Nguoàn nhaân löïc vaø taøi chính caàn
thieát ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuûa
theû ñieåm phaûi thöïc söï taïo neàn taûng
cho vieäc xaây döïng quaù trình döï
toaùn ngaân saùch haøng naêm. Tieát
kieäm nguoàn löïc roõ raøng laø raát toát,
nhöng moät ñieàu quan troïng - phaûi
truyeàn ñaït cho moïi ngöôøi trong toå
chöùc bieát caùc chæ soá quan troïng vaø
caùc böôùc thöïc hieän ñeå ñaït ñöôïc
muïc tieâu naøy.
Chieán löôïc hoïc hoûi ñeå khaéc
phuïc raøo caûn veà quaûn lyù: Ngaøy
nay chuùng ta phaûi ñoái maët vôùi söï
thay ñoåi raát nhanh cuûa moâi tröôøng
kinh doanh, do ñoù caùc toå chöùc caàn
laøm nhieàu hôn laø chæ phaân tích
nhöõng bieán ñoäng thöïc teá veà caùc
chæ soá taøi chính ñeå ra quyeát ñònh
chieán löôïc.
BSC cung caáp caùc yeáu toá caàn
thieát ñeå thoaùt khoûi tình traïng naøy
vaø ñöa ra moâ hình môùi trong ñoù
caùc keát quaû cuûa theû ñieåm trôû thaønh
yeáu toá ñaàu vaøo cho vieäc xem xeùt,
ñaët vaán ñeà vaø nghieân cöùu veà chieán
löôïc.
Balanced Scorecard laø
coâng cuï trao ñoåi thoâng tin
Söùc maïnh cuûa theû caân baèng
ñieåm trong vieäc bieán chieán löôïc
thaønh nhöõng haønh ñoäng vaø ñöa
ra thoâng ñieäp cho ngöôøi lao ñoäng
- ñoù laø nhöõng gì coù theå goïi laø trao
ñoåi thoâng tin. Vaäy taïi sao laïi coi
Balanced Scorecard laø coâng cuï
trao ñoåi thoâng tin? Coù leõ vì noù raát
ñôn giaûn vaø taùc ñoäng maïnh meõ
ñeán toaøn boä heä thoáng. Xaây döïng
theû ñieåm moät caùch roõ raøng, moâ taû
ñöôïc chieán löôïc khoâng mô hoà vaø
phaûi tröïc quan, muïc tieâu phaûi roõ
raøng vaø phaûi löïa choïn caùc chæ soá
ño löôøng.
Chia seû keát quaû cuûa theû caân
baèng ñieåm trong toå chöùc giuùp
ngöôøi lao ñoäng coù cô hoäi thaûo luaän
veà nhöõng giaû ñònh trong chieán
löôïc, hoïc hoûi vaø ruùt kinh nghieäm töø
nhöõng keát quaû khoâng mong muoán,
trao ñoåi veà nhöõng thay ñoåi caàn
thieát trong töông lai. Moät toå chöùc
ôû nöôùc ngoaøi ñaõ tieán haønh khaûo
saùt nhaân vieân tröôùc vaø sau khi xaây
döïng Balanced Scorecard. Tröôùc
khi thöïc hieän döôùi 50% ngöôøi lao
ñoäng nhaän thöùc vaø hieåu veà chieán
löôïc cuûa toå chöùc. Moät naêm sau khi
thöïc hieän Balanced Scorecard con
soá naøy ñaõ taêng leân 87%. Neáu Baïn
tin töôûng vaøo vieäc phoå bieán roäng raõi
thoâng tin tôùi ngöôøi lao ñoäng, haõy thöû
caùi maø moät soá ngöôøi goïi laø “cuoán
saùch quaûn lyù môû”. Caù nhaân toâi tin
töôûng raèng, seõ khoâng coù coâng cuï
naøo toát hôn BSC giuùp caùc Baïn nhö
laø “cuoán saùch môû” ñoù. q
Cao Hoaøng Long
(Nguyeân Tröôûng phoøng
Tö vaán Chaát löôïng - VPC)
BALANCED SCORECARD
GS Robert Kaplan
Laø Giaùo sö chuyeân ngaønh keá toaùn vaø
quaûn trò taïi tröôøng Kinh doanh Harvard,
ñoàng Chuû tòch caáp cao cuûa taäp ñoaøn
Palladium Group, oâng Robert Kaplan ñaõ
ghi danh mình vaøo haøng nguõ nhöõng nhaø
kinh teá haøng ñaàu nöôùc Myõ. OÂng cuõng coù
teân trong danh saùch 25 nhaø tö duy kinh
doanh cuûa taïp chí Financial Times naêm
2005.
Robert S. Kaplan - cha ñeû moâ hình Balanced Scorecard
- laø Giaùo sö chuyeân ngaønh keá toaùn vaø quaûn trò taïi Tröôøng
kinh doanh Harvard, laø ñoàng Chuû tòch caáp cao cuûa taäp ñoaøn
Palladium Group. Giaùo sö Kaplan tham gia giaûng daïy taïi
Tröôøng kinh doanh Havard töø naêm 1984, sau 16 naêm coáng
hieán taïi Tröôøng kinh doanh thuoäc Ñaïi hoïc Carnegie – Mellon,
nôi oâng giöõ chöùc Chuû nhieäm khoa töø naêm 1977 tôùi naêm
1983.
Coâng trình nghieân cöùu xuaát saéc nhaát vaø coù taàm aûnh höôûng
saâu roäng nhaát trong söï nghieäp cuûa oâng cho tôùi nay laø moâ hình
Balanced Scorecard – Baûng ñieåm caân baèng – coâng cuï chuaån
hoùa giöõa chieán löôïc vaø hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp – do oâng
cuøng ñoàng nghieäp David Norton saùng taïo ra.
Cuoán saùch “Baûng ñieåm
caân baèng: Bieán chieán löôïc
thaønh haønh ñoäng” cuûa oâng
vaø ngöôøi ñoàng söï David P.
Norton (phaûi), ñaõ ñöôïc dòch
ra 22 thöù tieáng vaø daønh Huy
chöông vaøng giaûi thöôûng
Wildman naêm 2001 do Hieäp
hoäi Keá toaùn Hoa Kyø (AAA) trao taëng vì tính thieát thöïc cuûa
noù.
Baûng ñieåm caân baèng (Balance Scorecard) laø moät heä
thoáng quaûn lyù vaø laäp keá hoaïch chieán löôïc ñöôïc söû duïng roäng
raõi trong caùc toå chöùc phi lôïi nhuaän, chính phuû, ngaønh coâng
nghieäp vaø kinh doanh treân toaøn theá giôùi nhaèm saép xeáp caùc
hoaït ñoäng kinh doanh höôùng vaøo taàm nhìn vaø chieán löôïc
cuûa toå chöùc, caûi thieän thoâng tin lieân laïc trong vaø ngoaøi doanh
nghieäp, giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa toå chöùc döïa treân caùc muïc tieâu
chieán löôïc. Noù mang ñeán cho caùc nhaø quaûn lyù vaø caùc quan
chöùc caáp cao trong caùc toå chöùc moät caùi nhìn caân baèng hôn
veà toaøn boä hoaït ñoäng cuûa toå chöùc. Hieän taïi coù khoaûng moät
nöûa trong soá 1000 coâng ty trong danh saùch Fortune 1000 söû
duïng phöông phaùp naøy.
Söû duïng Baûng ñieåm caân baèng cho pheùp moät toå chöùc
vöôït xa ra ngoaøi nhöõng con soá taøi chính ño löôøng hieän taïi ñeå
tieán xa hôn tôùi nhöõng chæ soá döï baùo khaû naêng sinh lôøi trong
töông lai.
From Wikipedia, the free
encyclopedia
The Balanced Scorecard (BSC)
is a performance management tool for
measuring whether the smaller-scale
operational activities of a company are
aligned with its larger-
scale objectives in terms
of vision and strategy.
By focusing not only
on financial outcomes
b u t a l s o o n t h e
operational, marketing
and developmental
inputs to these, the
Balanced Scorecard helps provide a more
comprehensive view of a business, which
in turn helps organizations act in their
best long-term interests. This tool is also
being used to address business response
to climate change and greenhouse gas
emissions.
Organizations were encouraged to
measure, in addition to financial outputs,
those factors which influenced the
financial outputs. For example, process
performance, market share / penetration,
long term learning and skills development,
and so on.
The underlying rationale is that
organizations cannot directly influence
financial outcomes, as these are “lag”
measures, and that the use of financial
measures alone to inform the strategic
control of the firm is unwise. Organizations
should instead also measure those areas
where direct management intervention
is possible. In so doing, the early
versions of the Balanced Scorecard
helped organizations achieve a degree
of “balance” in selection of performance
measures. In practice, early Scorecards
achieved this balance by encouraging
managers to select measures from three
additional categories or perspectives:
“Customer,” “Internal Business Processes”
and “Learning and Growth”.
Balanced scorecard
5
BALANCED SCORECARD
6
Baûng ñieåm caân baèng (Balanced
Scorecard BSC) laø moät heä thoáng quaûn lyù vaø
laäp keá hoaïch chieán löôïc ñöôïc söû duïng roäng raõi
trong caùc toå chöùc phi lôïi nhuaän, chính phuû, ngaønh
coâng nghieäp vaø kinh doanh treân toaøn theá giôùi.
Muïc ñích laø saép xeáp caùc hoaït ñoäng kinh doanh
höôùng vaøo taàm nhìn vaø chieán löôïc cuûa toå chöùc,
caûi thieän thoâng tin lieân laïc trong vaø ngoaøi doanh
nghieäp, giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa toå chöùc döïa treân
caùc muïc tieâu chieán löôïc. Noù mang ñeán cho caùc
nhaø quaûn lyù vaø caùc quan chöùc caáp cao trong
caùc toå chöùc moät caùi nhìn caân baèng hôn veà toaøn
boä hoaït ñoäng cuûa toå chöùc. Hieän taïi coù khoaûng
moät nöûa trong soá 1.000 coâng ty trong danh saùch
Fortune 1000 söû duïng phöông phaùp naøy.
Kaplan and Norton describe the
innovation of the balanced scorecard
as follows:
“The balanced scorecard retains traditional
financial measures. But financial measures tell
the story of past events, an adequate story for
industrial age companies for which investments in
long-term capabilities and customer relationships
were not critical for success. These financial
measures are inadequate, however, for guiding
and evaluating the journey that information age
companies must make to create future value
through investment in customers, suppliers,
employees, processes, technology, and
innovation”.
Caùc heä thoáng baùo caùo taøi chính
truyeàn thoáng cung caáp thoâng
tin cho thaáy keát quaû hoaït ñoäng cuûa
moät coâng ty trong quaù khöù, nhöng 
haàu nhö khoâng theå cung caáp thoâng
tin veà keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh
nghieäp ñoù trong töông lai. Ví duï
nhö, moät coâng ty coù theå giaûm hoaït
ñoäng dòch vuï khaùch haøng nhaèm ñaåy
maïnh lôïi nhuaän hieän taïi, nhöng xeùt
veà daøi haïn, lôïi nhuaän trong töông lai
coù theå bò aûnh höôûng theo höôùng tieâu
cöïc do söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng
giaûm daàn.
Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy, Robert
Kaplan vaø David Norton ñaõ phaùt trieån
moâ hình Baûng ñieåm caân baèng - moät
heä thoáng ño löôøng keát quaû hoaït ñoäng
cuûa coâng ty trong ñoù khoâng chæ xem
xeùt caùc thöôùc ño taøi chính, maø coøn caû
thöôùc ño khaùch haøng, quaù trình kinh
doanh vaø nghieân cöùu. Moâ hình Baûng
ñieåm caân baèng ñöôïc moâ taû theo bieåu
ñoà H1 beân caïnh.
Baûng ñieåm caân baèng giaûi maõ
chieán löôïc vôùi söï caân baèng giöõa:
Baûng ñieåm caân baèng -
Coâng trình vó ñaïi nhaát cuûa Kaplan
- Thöôùc ño beân trong vaø beân ngoaøi.
- Thöôùc ño khaùch quan vaø chuû
quan.
- Keát quaû hoaït ñoäng hieän taïi vaø ñoäng
cô cuûa keát quaû hoaït ñoäng trong
töông lai.
Trong kyû nguyeân coâng nghieäp,
haàu heát taøi saûn cuûa moät coâng ty laø baát
ñoäng saûn, nhaø xöôûng vaø trang thieát
bò, vaø heä thoáng keá toaùn taøi chính thöïc
thi coâng vieäc ñôn giaûn laø xaùc ñònh giaù
trò cuûa nhöõng taøi saûn naøy. Trong kyû
nguyeân thoâng tin, haàu heát giaù trò cuûa
moät doanh nghieäp gaén vôùi caùc quaù
trình caûi tieán, caùc moái quan heä khaùch
haøng, vaø nguoàn nhaân löïc. Heä thoáng
(H1)
BALANCED SCORECARD
7
keá toaùn taøi chính truyeàn thoáng khoâng
ñuû maïnh ñeå ñònh giaù trò chính xaùc cuûa
nhöõng taøi saûn voâ hình naøy.
Baûng ñieåm caân baèng - vöôït ra
ngoaøi phaïm vi cuûa nhöõng thöôùc ño
taøi chính tieâu chuaån – bao goàm theâm
4 khía caïnh sau: Khía caïnh taøi chính,
Khía caïnh khaùch haøng, Khía caïnh
cuûa quy trình saûn xuaát noäi boä, vaø
Khía caïnh ñaøo taïo vaø phaùt trieån.
- Khía caïnh taøi chính - Ñöa theâm
nhöõng thöôùc ño nhö thu nhaäp hoaït
ñoäng, giaù trò kinh teá gia taêng, doanh
thu treân nguoàn voán thueâ.
- Khía caïnh khaùch haøng - Ñöa
theâm nhöõng thöôùc ño nhö söï thoûa
maõn cuûa khaùch haøng, söï ghi nhôù cuûa
khaùch haøng, thò phaàn ôû nhöõng phaân
ñoaïn thò tröôøng muïc tieâu.
- Khía caïnh hieäu quaû quy trình
saûn xuaát kinh doanh - Bao goàm theâm
nhöõng thöôùc ño nhö chi phí, soá löôïng
ñaàu vaøo cuûa moät quy trình, vaø chaát
löôïng. Nhöõng tieâu chí naøy laø cho caùc
quy trình saûn xuaát nhö thu mua, saûn
xuaát, hoaøn thaønh.
- Khía caïnh ñaøo taïo vaø phaùt
trieån - Bao goàm theâm caùc thöôùc ño
nhö söï thoûa maõn cuûa nhaân coâng,
söï ghi nhôù cuûa nhaân coâng, taäp hôïp
caùc kyõ naêng.
Boán khía caïnh naøy khoâng chæ
ñôn giaûn laø moät boä söu taäp caùc khía
caïnh ñoäc laäp, ñoù laø moät söï keát noái
logic - nghieân cöùu vaø taêng tröôûng
daãn tôùi caùc qua trình kinh doanh
saûn xuaát toát hôn, qua ñoù laøm taêng
giaù trò cho khaùch haøng vaø cuoái cuøng
coù taùc duïng caûi thieän keát quaû hoaït
ñoäng taøi chính.
Caùc muïc tieâu, thöôùc ño,
tieâu chí, vaø caùc saùng kieán
Moãi khía caïnh trong Baûng ñieåm
caân baèng bao goàm caùc muïc tieâu, caùc
thöôùc ño cuûa nhöõng muïc tieâu ñoù, giaù
trò muïc tieâu cuûa caùc thöôùc ño ñoù vaø
caùc saùng kieán:
- Caùc muïc tieâu - Caùc muïc tieâu
chính caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän, ví
duï taêng tröôûng khaû naêng naêng sinh
lôøi.
- Caùc thöôùc ño - Caùc thoâng soá coù
theå quan saùt ñöôïc seõ ñöôïc söû duïng
ñeå ño löôøng söï tieán trieån trong quaù
trình höôùng tôùi thöïc hieän muïc tieâu
ñeà ra. Ví duï muïc tieâu taêng tröôûng
khaû naêng taêng tröôûng coù theå ñöôïc
ño löôøng baèng taêng tröôûng lôïi nhuaän
bieân roøng.
- Caùc tieâu chí thöïc hieän muïc
tieâu - Laø caùc giaù trò muïc tieâu cuï theå
cuûa caùc thöôùc ño, ví duï taêng 2% lôïi
nhuaän bieân roøng.
- Caùc saùng kieán - Laø caùc chöông
trình haønh ñoäng nhaèm thöïc hieän caùc
tieâu chí ñeà ra ñeå thöïc hieän ñöôïc muïc
tieâu cuoái cuøng.
Baûng ñieåm caân baèng: Heä
thoáng quaûn lyù chieán löôïc
Baûng ñieåm caân baèng ban ñaàu
ñöôïc duøng nhö moät heä thoáng ño
löôøng keát quaû hoaït ñoäng ñöôïc caûi
thieän. Tuy nhieân, sau ñoù qua thöïc
tieãn söû duïng, moâ hình ñaõ chöùng minh
coù theå ñöôïc söû duïng nhö moät heä
thoáng quaûn lyù nhaèm thöïc hieän chieán
löôïc ôû moïi caáp ñoä cuûa toå chöùc thoâng
qua caùc chöùc naêng sau:
1. Vaïch roõ chieán löôïc - Quaù trình
chuyeån caùc muïc tieâu chieán löôïc
thaønh caùc thöôùc ño coù theå ño ñöôïc
chæ roõ söï am hieåu veà chieán löôïc cuûa
ñoäi nguõ quaûn lyù vaø giuùp phaùt trieån
moät söï ñoàng thuaän gaén keát.
2. Truyeàn taûi caùc muïc tieâu chieán
löôïc - Baûng ñieåm caân baèng coù theå
truyeàn taûi nhöõng muïc tieâu ôû möùc ñoä
cao thaønh caùc muïc tieâu trong quaù
trình hoaït ñoäng vaø truyeàn ñaït chieán
löôïc hieäu quaû xuyeân suoát toå chöùc.
3. Laäp keá hoaïch, xaây döïng muïc
tieâu vaø saép xeáp caùc saùng kieán chieán
löôïc – Caùc muïc tieâu nhieàu tham voïng
nhöng coù theå thöïc hieän ñöôïc ñöôïc
xaây döïng cho moãi khía caïnh vaø caùc
saùng kieán ñöôïc phaùt trieån ñeå thöïc
hieän caùc muïc tieâu ñoù.
4. Ñaøo taïo vaø phaûn hoài chieán
löôïc - Caùc nhaø quaûn lyù caáp cao nhaän
phaûn hoài veà vieäc lieäu quaù trình thöïc
thi chieán löôïc coù ñang ñöôïc thöïc hieän
theo keá hoaïch ñeà ra hay khoâng vaø
lieäu baûn thaân chieán löôïc coù thaønh
coâng hay khoâng.
Nhöõng chöùc naêng naøy ñaõ bieán
Baûng ñieåm caân baèng thaønh moät heä
thoáng quaûn lyù hieäu quaû trong quaù
trình thöïc thi chieán löôïc. Baûng ñaõ
ñöôïc aùp duïng thaønh coâng ôû nhieàu
coâng ty tö nhaân, caùc toå chöùc phi
chính phuû vaø caùc cô quan nhaø nöôùc
hoaït ñoäng trong nhieàu lónh vöïc treân
toaøn theá giôùi trong hôn moät thaäp kyû
keå töø khi ra ñôøi cho tôùi nay.
Nhöõng coâng ty teân tuoåi ñaõ gaët
haùi ñöôïc raát nhieàu thaønh coâng töø
phöông phaùp naøy phaûi keå tôùi Walt
Disney trong ngaønh coâng nghieäp
giaûi trí, UPS trong lónh vöïc giao nhaän
vaän taûi, Siemens trong lónh vöïc saûn
xuaát... vaø  nhieàu tröôøng ñaïi hoïc danh
tieáng. ÔÛ Vieät Nam, hieän coù moät soá
taäp ñoaøn teân tuoåi vaø coù söï tham gia
cuûa ñoái taùc nöôùc ngoaøi nhö taäp ñoaøn
FPT, Phuù Thaùi, GaMi... cuõng ñang
aùp duïng hieäu quaû moâ hình naøy.
Baøi hoïc thaønh coâng cuûa
nhöõng taäp ñoaøn teân tuoåi
nhôø öùng duïng Balanced
Scorecard
Khoâng phaûi ai cuõng coù nhöõng
ñoùng goùp quan troïng cho ngheä thuaät
kinh doanh vaø ñaëc bieät laø khoa hoïc
chieán löôïc kinh doanh nhö Robert
S. Kaplan. Baûng ñieåm caân baèng
cuûa oâng laø moät coâng cuï haøng ñaàu
ñeå saép xeáp caùc haønh ñoäng hieän thôøi
cuûa moät coâng ty vôùi nhöõng muïc tieâu
chieán löôïc ñaõ ñeà ra. Heä thoáng quaûn
lyù keát quaû hoaït ñoäng naøy giuùp caùc
nhaø laõnh ñaïo kinh doanh xaùc ñònh
roõ taàm nhìn chieán löôïc cuûa hoï vaø laùi
con ngöôøi, caùc ñôn vò kinh doanh vaø
nguoàn löïc höôùng veà moät chieán löôïc
thoáng nhaát.
BALANCED SCORECARD
8
UPS: Keùo khaùch haøng trôû laïi
nhôø Balanced Scorecard
Dòch vuï chuyeån phaùt nhanh UPS
cuûa Myõ thöïc söï ñang trong tình traïng
nôï choàng chaát khi hoï baét ñaàu thöïc
hieän thöïc thi Baûng ñieåm caân baèng.
Treân thöïc teá, UPS laø moät trong
nhöõng coâng ty coù söùc loâi cuoán khaùch
haøng nhaát trong ngaønh coâng nghieäp
giao nhaän trong hôn moät thaäp kyû.
Nhöng UPS vaãn muoán tieáp tuïc caûi
thieän keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
hôn nöõa. Vaø hoï ñaõ laøm ñöôïc ñieàu
naøy sau khi thöïc hieän Baûng ñieåm
caân baèng. Hoï saép xeáp vaø höôùng taàm
nhìn cho töông lai ñeå ñaûm baûo raèng
moãi nhaân coâng ñeàu hieåu raèng nhöõng
ñoùng goùp cuûa anh ta coù aûnh höôûng
nhö theá naøo tôùi keát quaû hoaït ñoäng
cuoái cuøng cuûa coâng ty.
Moät nhaø quaûn lyù cuûa UPS ñaõ moâ
taû taùc ñoäng cuûa quaù trình chuyeán
ñoåi sau khi thöïc hieän chöông trình
Baûng ñieåm caân baèng nhö sau: “Nhaø
cung caáp dòch vuï khi ñöùng tröôùc
khaùch haøng giôø ñaây nhö moät ngöôøi
baùn haøng, quaûng baù veà coâng ty vaø
phaùt trieån doanh thu baùn haøng”. Keát
quaû laø UPS ñöôïc vinh danh laø Coâng
ty cuûa naêm 1999 do taïp chí Forbes
bình choïn.
Moãi nhaân vieân caàn phaûi bieát
nhöõng ñoùng goùp cuûa hoï coù aûnh
höôûng nhö theá naøo tôùi nhieäm vuï:
söùc maïnh cuûa phöông phaùp tieáp
caän Baûng ñieåm caân baèng naèm ôû quaù
trình ñieàu chænh, saép xeáp taàm nhìn
vaø nhieäm vuï xuyeân suoát toå chöùc vaø
laøm cho caùc nhaân vieân caûm thaáy giaù
trò cuûa hoï. Sau khi ñöôïc ñaøo taïo aùp
duïng Baûng ñieåm caân baèng, thaäm chí
nhöõng nhaân vieân nhaø aên cuõng thaáy
ñöôïc traùch nhieäm taïo ra moät moâi
tröôøng thoaûi maùi cho böõa aên tröa cho
caùc nhaân vieân coøn laïi. 
Khi nhaän thaáy ñang daàn maát
khaùch haøng, caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa
UPS ñaõ yeâu caàu nhaân vieân goïi ñieän
tröïc tieáp cho töøng khaùch haøng hieän
thôøi ñeå xaùc ñònh roõ nhöõng mong
muoán cuûa hoï, vaø sau ñoù chaøo môøi
nhöõng goùi dòch vuï phuø hôïp hôn vôùi
nhöõng mong muoán cuûa hoï. Quaù trình
naøy ñoøi hoûi caùc nhaân vieân hoïc caùch
ñaët caâu hoûi cho khaùch haøng vaø thu
thaäp phaûn hoài cuûa hoï ñeå caûi tieán.
UPS ñaõ giaûm ñöôïc 75% soá khaùch
haøng boû ñi vaø hoïc ñöôïc caùch thay
ñoåi dòch vuï ñeå duy trì lôïi theá caïnh
tranh.
Taäp ñoaøn Hilton: Chieán löôïc
marketing ñaëc bieät töø Balanced
Scorecard
Taäp ñoaøn khaùch saïn Hilton ñaõ
baét ñaàu aùp duïng Baûng ñieåm caân
baèng töø naêm 1997 vaø keå töø ñoù hoï
ñaõ coi phöông phaùp laø neàn taûng ñeå
chuyeån töø taàm nhìn chieán löôïc cuûa
coâng ty sang chieán löôïc marketing,
quaûn lyù thöông hieäu vaø quaù trình hoaït
ñoäng cuõng nhö moät loaït caùc nhoùm
caáu thaønh khaùc bao goàm caû khaùch
söû duïng dòch vuï cuûa khaùch saïn, caùc
coå ñoâng cuûa coâng ty vaø caùc nhaân
vieân cuûa Hilton. Baûng ñieåm caân baèng
cuûa Hilton khoâng chæ giöõ ñieåm maø
coøn phuïc vuï theo caùch xaùc ñònh vaø
öu tieân nhöõng hoaït ñoäng seõ coù theå
caûi thieän ñieåm, thöïc thi haønh ñoäng
ñuùng ñaén vaø ghi nhaän söï caûi thieän. 
Chuoãi giaù trò cuûa Hilton cho thaáy
söï noåi baät cuûa caûi thieän khoâng ngöøng
giöõa nhöõng maét xích khaùc keát noái taàm
nhìn vaø chieán löôïc vôùi marketing, heä
thoáng ñieàu haønh vaø taøi chính. Tröôùc
heát chieán löôïc cuûa coâng ty ñöôïc kieåm
tra veà khaû naêng coù theå nuoâi döôõng
taàm nhìn hay khoâng. Sau ñoù chieán
löôïc vaø caùc chieán thuaät marketing
ñöôïc phaùt trieån, keát quaû taïo ra nhöõng
chæ soá theå hieän keát quaû hoaït ñoäng cuï
theå vaø caùc muïc tieâu hôïp thaønh baûng
ñieåm caân baèng.
Hilton ñaët öu tieân haøng ñaàu cho
vieäc caûi thieän caùc chieán löôïc, vaø quaù
trình kinh doanh, vaø baûng ñieåm caân
baèng höôùng tôùi vieäc ñaûm baûo raèng
nhöõng nhaân toá thuùc ñaåy giaù trò moâ taû
chaân thöïc caùch thöùc coâng ty coù theå
thöïc hieän toát nhaát nhöõng muïc tieâu ñeà
ra. Caûi thieän lieân tuïc khoâng ngöøng
cuûa baûng ñieåm caân baèng Hilton laø
moät quaù trình ña giai ñoaïn nhaèm
xaùc ñònh chính xaùc phöông höôùng
haønh ñoäng. 
Maëc duø ñaõ coù thöông hieäu noåi
tieáng, Hilton vaãn chuù yù thu huùt khaùch
söû duïng dòch vuï ngay töø nhöõng laàn
ñaàu tieân, duy trì khaû naêng lôïi nhuaän
oån ñònh, trong daøi haïn döïa vaøo söï
trung thaønh cuûa khaùch haøng. Tuy
nhieân khi söû duïng Baûng ñieåm caân
baèng, Hilton ñaõ coù theå taêng hôn 3%
lôïi nhuaän bieân so vôùi nhöõng khaùch
saïn cung caáp dòch vuï ñaày ñuû khaùc.
Trong giai ñoaïn 2000 - 2002, keát
quaû naøy ñaõ chuyeån thaønh quaù trình
gia taêng 100% treân giaù coå phieáu cuûa
taäp ñoaøn.
Caùc taùc giaû cuûa coâng trình BSC
ñaõ ví coâng vieäc quaûn lyù kinh doanh
chæ vôùi nhöõng con soá taøi chính ngaøy
nay cuõng gioáng nhö bay baèng maùy
bay chæ söû duïng moät coâng cuï. Hoï noùi:
“Thaät laø nöïc cöôøi khi bay baèng maùy
bay maø chæ söû duïng maùy ño nhieân
lieäu nhö moät duïng cuï ño löôøng cuûa
chuyeán bay”. Söû duïng Baûng ñieåm
caân baèng cho pheùp moät toå chöùc vöôït
xa ra ngoaøi nhöõng con soá taøi chính
ño löôøng hieän taïi ñeå tieán xa hôn tôùi
nhöõng chæ soá döï baùo khaû naêng sinh
lôøi trong töông lai. q
Höông Mai toång hôïp
BALANCED SCORECARD
9
The balanced scorecard is a
s t r a t e g i c p l a n n i n g a n d
management system that is
used extensively in business and
industry, government, and nonprofit
organizations worldwide to align
business activities to the vision
and strategy of the organization,
improve internal and external
communications, and monitor
organization performance against
strategic goals. It was originated
by Drs. Robert Kaplan (Harvard
Business School) and David Norton
as a performance measurement
framework that added strategic non-
financial performance measures to
traditional financial metrics to give
managers and executives a more
‘balanced’ view of organizational
performance.  While the phrase
balanced scorecard was coined in
the early 1990s, the roots of the
this type of approach are deep,
and include the pioneering work of
General Electric on performance
measurement reporting in the 1950’s
and the work of French process
engineers (who created the Tableau
de Bord - literally, a “dashboard” of
performance measures) in the early
part of the 20th century.
The balanced scorecard has
evolved from its early use as a
simple performance measurement
framework to a full strategic planning
and management system. The “new”
balanced scorecard transforms an
organization’s strategic plan from
an attractive but passive document
Balanced Scorecard Basics
into the “marching orders” for the
organization on a daily basis. It
provides a framework that not only
providesperformancemeasurements,
but helps planners identify what
should be done and measured. It
enables executives to truly execute
their strategies.
This new approach to strategic
management was first detailed in a
series of articles and books by Drs.
KaplanandNorton.Recognizingsome
of the weaknesses and vagueness of
previous management approaches,
the balanced scorecard approach
provides a clear prescription as to
what companies should measure
in order to ‘balance’ the financial
perspective. The balanced scorecard
is a management system (not only a
measurement system) that enables
organizations to clarify their vision
and strategy and translate them into
action. It provides feedback around
both the internal business processes
and external outcomes in order
to continuously improve strategic
performance and results. When fully
deployed, the balanced scorecard
transforms strategic planning from
an academic exercise into the nerve
center of an enterprise.
What are the Primary
Implementation Success
Factors?
Obtaining executive sponsorship and
commitment
Involving a broad base of leaders,
managers and employees in
scorecard development
Agreeing on terminology
Choosing the right BSC Program
Champion
Beginning interactive (two-way)
communication first
Working through mission, vision,
strategicresults,andstrategymapping
first to avoid rushing to judgement on
measures or software
Viewing the scorecard as a long-
term journey rather than a short-term
project
Planning for and managing change
Applying a disciplined implementation
framework
Getting outside help if needed
Why Implement a
Balanced Scorecard?
Increase focus on strategy and
results
Improve organizational performance
by measuring what matters
Align organization strategy with the
work people do on a day-to-day
basis
Focus on the drivers of future
performance
Improve communication of the
organization’s Vision and Strategy
Prioritize Projects / Initiatives
Adapted
from The
Balanced
Scorecard
by Kaplan
& Norton
BALANCED SCORECARD
10
Nhaân vieân phaûi nhö
ngöôøi lính: Chieán ñaáu
phaûi bieát muïc tieâu
Lyù thuyeát Baûng ñieåm caân baèng
töôûng nhö khoâ khan, chæ aùp duïng
trong quaûn trò DN boãng trôû neân
sinh ñoäng vaø hieäu quaû baát ngôø
khi öùng duïng vaøo ñieàu haønh cuûa
caùc chính phuû, caùc cô quan coâng
quyeàn. Vaø thuù vò hôn laø ngöôøi ta coù
theå aùp duïng noù ñeå tìm söï caân baèng
trong ñôøi soáng haøng ngaøy.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Saùng nay (2/1/2009), oâng vöøa coù
cuoäc trao ñoåi vôùi ñaïi dieän 500 DN
haøng ñaàu cuûa Vieät Nam veà  Baûng
ñieåm caân baèng. Vôùi kinh nghieäm
trieån khai vaø aùp duïng moâ hình naøy
ôû caùc DN treân theá giôùi, theo oâng,
nhöõng thaùch thöùc, trôû ngaïi chính cuûa
vieäc aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng
vôùi DN laø gì?
GS. Kaplan: Tröôùc heát, phaûi
xaùc ñònh raèng öùng duïng caùc bieän
phaùp quaûn lyù môùi trong DN laø raát
quan troïng nhöng noù khoâng ñôn
thuaàn chæ laø heä thoáng quaûn lyù.
Nhoùm caùc nhaø quaûn lyù caáp cao phaûi
xem ñaây laø cô hoäi ñeå giao tieáp toát
hôn vôùi caùc nhaân vieân cuûa mình,
giuùp nhaân vieân hieåu hôn muïc tieâu
maø toå chöùc höôùng tôùi vaø caûi thieän
coâng vieäc cuûa hoï theo höôùng ñoùng
goùp cho muïc tieâu chung ñoù.
Thaùch thöùc lôùn nhaát khi aùp
duïng Baûng ñieåm caân baèng laø chính
laø söï thay ñoåi nhaän thöùc, töø vieäc
cho raèng ñaây khoâng chæ laø vaán ñeà
heä thoáng quaûn lyù giaù trò, maø laø keânh
giao tieáp, keát noái caùc thaønh vieân
trong noäi boä DN, ñeå moïi ngöôøi laøm
vieäc cuøng nhau ñaït tôùi muïc tieâu
chieán löôïc chung.
Raøo caûn lôùn nhaát cuûa vieäc nhaän
thöùc laø söï thieáu cam keát cuûa chính
giôùi laõnh ñaïo DN. Ñeå coù theå haønh
xöû ñöôïc nhö laõnh ñaïo cuûa Taäp ñoaøn
cung caáp xaêng daàu vaø khí ñoát lôùn
nhaát theá giôùi Exxon Mobil khoâng heà
ñôn giaûn. Hoï bieát caùch giuùp taát caû
nhaân vieân hieåu chieán löôïc cuûa taäp
ñoaøn laø gì vaø laøm theá naøo ñeå moãi
ngöôøi coù theå ñoùng goùp cho chieán
löôïc ñoù. Moät khi vöôït qua ñöôïc
raøo caûn naøy, phaàn vieäc coøn laïi raát
ñôn giaûn.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Caùc nhaø laõnh ñaïo nhaän thöùc ñöôïc
raèng Baûng ñieåm caân baèng laø coâng
cuï toát ñeå thöïc hieän caïnh tranh, thì
sao hoï laïi thieáu söï cam keát nhö
vaäy?
GS. Kaplan: Bôûi vì moät soá laõnh
ñaïo muoán ñieàu haønh, laõnh ñaïo
baèng kieåm soaùt, muoán moïi ngöôøi
vaây quanh mình, coøn hoï laø trung
taâm toûa saùng. Ñoù laø caùch ñieàu haønh
sai laàm vôùi heä thoáng Baûng ñieåm
caân baèng. Moät soá laõnh ñaïo khaùc
laïi khoâng muoán chia seû chieán löôïc
cuûa mình vôùi ngöôøi khaùc, ngay caû
khi ñoù laø caùc nhaân vieân cuûa mình.
Moät khi nhaø laõnh ñaïo khoâng chia seû
chieán löôïc, caùc nhaân vieân seõ khoâng
theå ñoùng goùp nhaèm ñaït ñöôïc muïc
tieâu ñoù.
Chæ khi caùc nhaø laõnh ñaïo hieåu
taàm quan troïng cuûa vieäc naøy thì
coâng vieäc môùi thuaän lôïi. Toâi xin
ñôn cöû moät ví duï ñeå caùc baïn hieåu
roõ hôn. Khi quan saùt nhoùm nhöõng
ngöôøi ñaàu tieân ôû Myõ aùp duïng Baûng
ñieåm caân baèng trong toå chöùc cuûa
mình, toâi ngaïc nhieân khi bieát raèng
2 trong soá 3 ngöôøi aùp duïng Baûng
ñieåm caân baèng laø cöïu laõnh ñaïo haûi
quaân.
Toâi ñaët caâu hoûi lieäu coù moái lieân
quan naøo giaûi thích vieäc tieân phong
trong aùp duïng moâ hình naøy, hoï cho
bieát hoï hieåu roõ öu tieân haøng ñaàu
ñeå aùp duïng moâ hình naøy laø giao
tieáp vôùi nhöõng thaønh vieân trong toå
chöùc cuûa mình, nhöõng ngöôøi lính.
Trong chieán ñaáu, moät ñoäi quaân coù
theå böôùc vaøo cuoäc chieán maø khoâng
nhaát thieát phaûi coù maët cuûa ngöôøi
chæ huy.
Trong tröôøng hôïp ñoù, vôùi haûi
quaân Myõ, tröôùc khi ñöa ngöôøi lính
vaøo baát kyø cuoäc chieán naøo, moãi
ngöôøi lính caàn phaûi bieát roõ muïc tieâu
cuûa hoï laø gì vaø ñoái thuû cuûa mình laø
ai. Vì theá, ngöôøi chæ huy caàn moãi
ngöôøi lính töï nhaän thöùc vaø phoái
hôïp vôùi nhau trong söù meänh ñaït
muïc tieâu chung ñoù. Ngöôøi chæ huy
trong tröôøng hôïp naøy cuõng gioáng
nhö caùc CEO cuûa moät DN. Öu tieân
haøng ñaàu cuûa CEO laø khieán taát caû
GS.Kaplan: “Quoác gia laø moät con thuyeàn,
doanh nghieäp laø nhöõng tay cheøo”
ÖÙNG DUÏNG BAÛNG ÑIEÅM CAÂN BAÈNG TAÏI VIEÄT NAM
Nhaân chuyeán ñeán thaêm Vieät
Nam, Giaùo sö Caplan ñaõ coù
cuoäc ñoái thoaïi on-lIne vôùi
nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán
treân, TBT, Tuaàn Vieät Nam
http://www.tuanvietnam.net.
Baûn tin xin giôùi thieäu ñeå
caùc baïn tham khaûo vaø
xin chaân thaønh caùm ôn
Anh Nguyeãn Anh Tuaán vaø
tuanvietnam.net.
BALANCED SCORECARD
11
nhaân vieân naém ñöôïc muïc tieâu vaø
ñònh höôùng, töø ñoù aùp duïng cho coâng
vieäc haèng ngaøy.
Baûng ñieåm caân baèng:
Heä thoáng quaûn trò chieán
löôïc trong khoù khaên
N h a ø b a ù o N g u y e ã n A n h
Tuaán: Trong caùc tình theá khoù khaên,
Baûng ñieåm caân baèng ñöôïc aùp duïng
nhö theá naøo?
GS. Kaplan: Thöïc teá cho thaáy
coù nhieàu DN ñaõ khoâng theå trieån
khai  Baûng ñieåm caân baèng trong
thôøi ñieåm thuaän lôïi, vì duø khoâng
coù heä thoáng quaûn trò maïnh, thì DN
vaãn ñang thaønh coâng vaø keát quaû
doanh thu vaãn taêng. Ñoái vôùi nhöõng
DN ñang gaëp khoù khaên, nhu caàu aùp
duïng Baûng ñieåm caân baèng trôû neân
böùc thieát hôn. Hoï caàn moät heä thoáng
quaûn trò mang tính nguyeân taéc, coù
cô sôû, neàn taûng, ñeå chæ ñaïo nhöõng
vaán ñeà DN coù theå laøm vaø ñöa ra
nhöõng quyeát ñònh öu tieân heát söùc
khoù khaên.
Ví duï, khi baïn coù moät quy trình,
baïn caàn xaùc ñònh bieän phaùp, xaùc
ñònh caùc yù töôûng chieán löôïc ñeå
trieån khai vaø caàn ngaân quyõ cho vieäc
trieån khai caùc yù töôûng chieán löôïc
ñoù. Thaät khoâng may, vaøo thôøi ñieåm
khoù khaên, raát nhieàu yù töôûng phaûi bò
xem laïi vaø boû sang moät beân cuøng
vôùi vieäc caét giaûm ngaân saùch.
Nhöõng DN toát nhaát bieát raèng khi
khuûng hoaûng chaám döùt, hoï phaûi ra
khoûi khuûng hoaûng ñeå tieán tôùi giai
ñoaïn phaùt trieån tieáp theo, thaäm
chí coøn khoù khaên hôn tröôùc. Muoán
ñaït ñöôïc ñieàu ñoù, hoï caàn phaûi tieáp
tuïc ñaàu tö vaøo naêng löïc con ngöôøi,
quan heä khaùch haøng vaø caùc saùng
kieán caûi tieán.
Trong khoù khaên, DN coù theå
ngöøng thöïc hieän nhieàu saùng kieán, yù
töôûng, coù theå giaûm ñaàu tö vaøo moät
soá vaán ñeà, sa thaûi moät soá nhaân vieân
ñeå toàn taïi vaø thoaùt ra khoûi thôøi ñieåm
ngaët ngheøo, nhöng hoï phaûi tieáp tuïc
theo ñuoåi vieäc xaây döïng naêng löïc
nhaân söï, ngay caû trong giai ñoaïn ñi
xuoáng, ñeå xaây döïng moät DN maïnh
hôn. Baïn caàn xaùc ñònh  phaûi taäp
trung nguoàn löïc vaøo vaán ñeà, muïc
tieâu, döï aùn naøo nhaèm coù ñöôïc naêng
löïc toát hôn cho töông lai.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Hieän nay, nhieàu DN xaùc ñònh vaø
giaønh nhieàu öu tieân trong vieäc quaûn
lyù ruûi ro. Baûng ñieåm caân baèng coù
theå hoã trôï gì cho caùc DN trong quaûn
trò ruûi ro?
GS. Kaplan: Theo ñaùnh giaù cuûa
toâi thì söï hôïp taùc giöõa Baûng ñieåm
caân baèng vaø quaûn trò ruûi ro chöa ñuû
maïnh nhö toâi mong muoán. Chuùng
toâi nhaän thöùc raèng ñeå coù ñöôïc phaùt
trieån beàn vöõng thì moâ hình quaûn trò
ruûi ro toát raát quan troïng. Coâng vieäc
toâi ñaõ thöïc söï khôûi ñaàu vôùi goùc tieáp
caän veà taøi chính. Chuùng toâi thöôøng
thaáy 2 caáp ñoä veà hieäu quaû quaûn lyù
taøi chính töông lai: caûi thieän hoaït
ñoäng vaø taêng tröôûng lôïi nhuaän.
Chuùng toâi nhaán maïnh 2 caáp ñoä
ñeå caûi thieän lôïi nhuaän cuûa caùc thaønh
vieân. Baây giôø chuùng toâi xaùc ñònh
moät caáp ñoä thöù ba chính laø quaûn trò
ruûi ro. Vieäc quaûn trò ruûi ro caàn ñöôïc
nhìn nhaän ñuùng ôû caùc DN, bôûi leõ,
noù hoã trôï cho söï taïo döïng cuûa caùc
thaønh vieân. Ñoù khoâng phaûi laø vaán
ñeà deã giaûi quyeát.
Ñoù laø thaùch thöùc ñeå coù ñöôïc
nhöõng giaûi phaùp toát öùng phoù vôùi ruûi
ro maø caùc DN phaûi ñoái maët. Nhieàu
“think tank” vaø caùc theå cheá taøi chính
ôû Myõ ñaõ coù quy trình quaûn trò ruûi ro.
Chuùng toâi caàn hoïc taäp kinh nghieäm
veà caùch thöùc quaûn trò ruûi ro toát nhaát,
ñeå ñöa vaøo Baûng ñieåm caân baèng,
töø ñoù giuùp caùc DN nhaän dieän ruûi ro
vaø xaùc ñònh caùch thöùc toát nhaát ñeå
quaûn trò ruûi ro.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Vaäy coù caùch naøo ñeå löôøng tröôùc
caùc ruûi ro cho caùc khoaûn ñaàu tö
maïo hieåm. Nhöõng haïng muïc ñaàu
tö maïo hieåm thöôøng lôïi nhuaän cao
vaø thu huùt ñöôïc nhieàu DN.  Baûng
ñieåm caân baèng coù theå giuùp gì cho
caùc nhaø ñaàu trong vieäc ñaàu tö maïo
hieåm naøy?
GS. Kaplan: Ñieàu naøy trôû laïi
vôùi moät ñieåm quan troïng toâi ñaõ ñeà
caäp tröôùc ñoù: taàm quan troïng cuûa
vieäc keát noái DN vôùi nhaø ñaàu tö, veà
nhöõng taøi saûn ñònh ñaàu tö, thoâng tin
vaø caùch tieáp caän. Con ngöôøi, saùng
kieán, quan heä khaùch haøng.
Toâi xin ñôn cöû ví duï thaønh coâng
trong hoaït ñoäng naøy laø moät DN hoaït
ñoäng trong lónh vöïc CNTT cuûa Myõ.
DN naøy ñaõ söû duïng Baûng ñieåm caân
baèng trong 7 naêm qua. Khi nhìn
vaøo baûng baùo caùo thöôøng nieân, hoï
cung caáp taát caû caùc soá lieäu veà hoaït
ñoäng kinh doanh cuõng nhö caùc tö
lieäu boå trôï veà khaùch haøng, söï phaùt
trieån cuûa caùc khaùch haøng lôùn, veà
möùc ñoä taêng cöôøng hôïp taùc vôùi
caùc khaùch haøng lôùn. Hoï cung caáp
thoâng tin veà caùc ñoåi môùi cuûa DN, söï
thay ñoåi veà nhaân söï, soá ngöôøi ñöôïc
tuyeån duïng, chaát löôïng nhaân söï, vaø
xu höôùng giöõ ngöôøi.
Söû duïng heä thoáng nhöõng bieän
phaùp phi taøi chính ñeå giao tieáp vôùi
nhaø ñaàu tö, khaùch haøng ñeå chia
seû caùc giaûi phaùp chieán löôïc vôùi
nhaø ñaàu tö. Trong heä thoáng khaùc,
thoâng soá taøi chính veà tình hình kinh
doanh raát quan troïng, nhöng trong
heä thoáng Baûng ñieåm caân baèng ñieàu
quan troïng laø xaây döïng moái giao
tieáp vôùi nhaân vieân, khaùch haøng vaø
nhaø ñaàu tö.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Gaàn 20 naêm keå töø khi ra ñôøi, hieän
nay, Baûng ñieåm caân baèng ñaõ ñöôïc
caäp nhaät nhöõng ñieàu gì môùi ?
GS. Kaplan: Lyù thuyeát Baûng
ñieåm caân baèng raát ít caäp nhaät.
Cho ñeán nay ñaõ coù 5 cuoán saùch
veà Baûng ñieåm caân baèng. Noäi dung
caäp nhaät quan troïng nhaát chính laø
baûn ñoà chieán löôïc - caâu traû lôøi cho
coâng cuï coøn thieáu giöõa chieán löôïc
vaø Baûng ñieåm caân baèng, laø söï keát
noái giöõa vaên baûn chieán löôïc vaø keá
hoaïch trieån khai hoaït ñoäng thöïc teá.
Chuùng toâi ñaõ daønh troïn moät cuoán
BALANCED SCORECARD
12
saùch ñeå vieát veà baûn ñoà chieán löôïc,
bôûi noù raát quan troïng trong söï phaùt
trieån cuûa lyù thuyeát.
Trong cuoán saùch naøy, chuùng toâi
ñaõ ñöa ra ví duï ñieån hình cuûa vieäc
laøm theá naøo thieát laäp naêng löïc cuûa
nhaân söï, töø ñoù lieân keát nhaân söï ñeå
ñaït hieäu quaû toát nhaát cho chieán
löôïc DN, ñaëc bieät laø naêng löïc vaø kyõ
naêng caàn thieát cuûa nhaân vieân ñeå
tieán haønh chieán löôïc.
Moät ñieåm caûi thieän quan troïng
ñöôïc ñöa ra caùch ñaây 5 naêm, khi
chuùng toâi nhaän thöùc raèng caùc DN
coù khoaûng caùch veà tình theá chieán
löôïc, bôûi vì hoï khoâng coù ngöôøi, cô
quan phuï traùch veà vaán ñeà naøy. Do
ñoù, chuùng toâi giôùi thieäu chöùc naêng
môùi maø chuùng toâi goïi laø ngöôøi phuï
traùch quaûn lyù chieán löôïc (strategy
management officer).
Moät vaên phoøng nhoû phuï traùch
nhieäm vuï naøy seõ ñaûm baûo chieán
löôïc ñöôïc vaïch ra vaø thöïc hieän,
trieån khai thöïc teá moät caùch ñaày ñuû
vaø chính xaùc trong thöïc tieãn. Ñieàu
naøy ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû baûn
ñoà chieán löôïc, saép xeáp vaø lieân keát
nhaân söï, naâng cao naêng löïc nhaân
söï, quaûn lyù chieán löôïc. Nhôø ñoù, quy
trình thöïc hieän chieán löôïc ñöôïc ñaåy
nhanh. Chuùng toâi hi voïng trong vaøi
naêm tôùi seõ caûi thieän, naâng cao moâ
hình quaûn trò hoäi nhaäp.
Baûng ñieåm caân baèng:
Khoâng coù ñieåm yeáu vaø
khoâng bao giôø... nguû
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Hieän nay, oâng öôùc tính bao nhieâu
% DN vaø theå cheá taøi chính Myõ aùp
duïng Baûng ñieåm caân baèng?
GS. Kaplan: Toâi khoâng bieát caâu
traû lôøi chính xaùc, ñoä khoaûng 65-70%
caùc DN ôû Myõ ñaõ aùp duïng Baûng ñieåm
caân baèng. Moät soá theå cheá taøi chính
Myõ chöa coù heä thoáng quaûn lyù ruûi ro
toát trong heä thoáng Baûng ñieåm caân
baèng cuûa hoï.
Trong thôøi gian daøi, caùc theå cheá
taøi chính Myõ chæ xem xeùt möùc dao
ñoäng heïp cuûa thò tröôøng nhaø ñaát,
maø khoâng tính ñeán khaû naêng giaù
nhaø nhaát giaûm 15-20%, bôûi trong
suoát 14 naêm, giaù nhaø ñaát taêng lieân
tuïc. Hoï khoâng döï ñoaùn moät hình
maãu treân cô sôû döõ lieäu hieän taïi khi
khuûng hoaûng nhaø ñaát noå ra. Neáu
tính toaùn veà khaû naêng giaù nhaø giaûm
khi khuûng hoaûng, hoï seõ giaûm nheï
ruûi ro, nhöng vì khoâng coù ñöôïc ñieàu
ñoù, caùc DN gaëp khoù khaên lôùn hôn.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Coøn treân theá giôùi thì sao? OÂng öôùc
tính coù bao nhieâu DN ñang aùp duïng
Baûng ñieåm caân baèng?
GS. Kaplan: 8 naêm tröôùc, David
P. Norton vaø toâi ñaõ phaùt trieån Baûng
ñieåm caân baèng ñeå xaùc ñònh caùc
DN, khu vöïc coâng söû duïng Baûng
ñieåm caân baèng trong quaûn trò, ñieàu
haønh thaønh coâng ôû baát kyø nôi naøo
treân theá giôùi. Toâi khoâng bieát con soá
chính xaùc nhöng coù khoaûng 30-40
nöôùc coù DN söû duïng Baûng ñieåm
caân baèng, ôû khaép caùc khu vöïc treân
theá giôùi. Khi toâi thaêm moät quoác gia,
thaäm chí chöa töøng tôùi tröôùc ñoù, toâi
phaùt hieän coù ngöôøi chæ ñoïc saùch
vaø thöû nghieäm söû duïng Baûng ñieåm
caân baèng.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc
Baûng ñieåm caân baèng khoâng bao
giôø nguû, vì noù ñöôïc aùp duïng ôû caùc
nöôùc traûi daøi khaép caùc muùi giôø. Xin
chuùc möøng oâng. Hieän nay, lónh vöïc
naøo aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng
nhieàu nhaát?
GS. Kaplan: Khu vöïc dòch vuï
söû duïng Baûng ñieåm caân baèng nhieàu
hôn khu vöïc saûn xuaát: dòch vuï taøi
chính, vieãn thoâng... bôûi hoï coù lieân heä
tröïc tieáp vôùi khaùch haøng. Khu vöïc
saûn xuaát bò haïn cheá trong moái lieân
keát töø DN tôùi khaùch haøng. Trong lónh
vöïc dòch vuï, moãi nhaân vieân laøm vieäc
tröïc tieáp vôùi khaùch haøng, vì theá, vieäc
khieán cho moãi nhaân vieân hieåu taàm
quan troïng cuûa muïc tieâu vaø höôùng
quan heä khaùch haøng theo muïc tieâu
ñoù toát hôn.  
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä vaø
thoâng tin coù aûnh höôûng nhö theá naøo
tôùi Baûng ñieåm caân baèng cuûa oâng?
GS. Kaplan: Coâng ngheä vaø
thoâng tin hoã trôï raát nhieàu cho Baûng
ñieåm caân baèng. Coù raát nhieàu goùi
phaàn meàm giuùp trieån khai nhöõng
khaùi nieäm cuûa Baûng ñieåm caân
baèng vaø goùp phaàn taïo döïng Baûng
ñieåm caân baèng, baûn ñoà chieán löôïc.
Nhöõng coâng ty phaàn meàm haøng ñaàu
theá giôùi nhö Microsoft, IBM, Intel...
ñeàu söû duïng  Baûng ñieåm caân baèng.
Ñoù laø moät thuaän lôïi cô baûn ñeå phaùt
trieån Baûng ñieåm caân baèng.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Vaäy ñieåm yeáu cuûa Baûng ñieåm caân
baèng laø gì?
GS. Kaplan: Ñaây laø heä thoáng
chieán löôïc, khoâng phaûi laø heä thoáng
hoaït ñoäng, ñieàu haønh. Chieán löôïc
khoâng coù yù nghóa neáu ñieàu haønh
khoâng laøm baát cöù ñieàu gì. Baûng
ñieåm caân baèng raát hieám khi thaát baïi
ôû caùc DN. Neáu toâi nghe noùi coù baát
kyø thaát baïi naøo, toâi laäp töùc tôùi DN ñoù
ñeå tìm ra vaán ñeà laø gì, ñieåm yeáu cuûa
Baûng ñieåm caân baèng ra sao.
Baïn coù theå nghó ñieàu gì ñaõ xaûy
ra vôùi nhöõng truïc traëc veà maùy bay?
ÔÛ Myõ, chuùng toâi coù Hieäp hoäi an toaøn
haøng khoâng. Hoï seõ tôùi nôi maùy bay
va chaïm ngay laäp töùc, vaø coá gaéng
xaùc ñònh hai ñieåm: coù vaán ñeà gì xaûy
ra vôùi maùy bay veà heä thoáng, caáu
truùc... vaø lieäu coù loãi naøo cuûa phi
coâng? Töông töï nhö vaäy vôùi Baûng
ñieåm caân baèng, khi coù thaát baïi, toâi
muoán bieát coù ñieàu gì sai vôùi Baûng
ñieåm caân baèng hay coù sai laàm naøo
BALANCED SCORECARD
13
cuûa chính ngöôøi laùi heä thoáng ñoù.
Trong taát caû caùc tröôøng hôïp maø toâi
xem xeùt, khoâng coù tröôøng hôïp naøo
laø vaán ñeà cuûa Baûng ñieåm caân baèng
maø ñeàu laø vaán ñeà trong trieån khai
thöïc teá, thöôøng laø thieáu söï laõnh ñaïo
maïnh meõ, chæ söû duïng noù nhö laø heä
thoáng baùo caùo, quaûn trò hôn laø heä
thoáng veà chieán löôïc.
Vôùi moãi DN, coù raát nhieàu vaán
ñeà ñöôïc ñaët ra, vaø khoâng theå laøm
baát kyø vieäc gì ñôn leû maø phaûi ñoàng
thôøi keát hôïp.
Töø aùp duïng Baûng ñieåm
caân baèng trong doanh
nghieäp...
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Hoâm nay oâng ñaõ coù cuoäc troø chuyeän
vôùi 500 DN lôùn nhaát Vieät Nam. Theo
oâng, 500 DN lôùn nhaát cuûa Vieät Nam
coù theå hoïc taäp vaø aùp duïng Baûng
ñieåm caân baèng nhö theá naøo ?
GS. Kaplan: Vieät Nam ñaõ tham
gia coäng ñoàng DN toaøn caàu, laø
thaønh vieân WTO. Vieät Nam seõ xuaát
khaåu nhieàu hôn ra nöôùc ngoaøi ñoàng
thôøi caùc nöôùc cuõng baùn haøng vaøo
Vieät Nam nhieàu hôn. DN coù nhieàu
cô hoäi cuõng nhö caïnh tranh hôn. DN
Vieät Nam caàn baûo veä thò tröôøng khi
ñaõ gia nhaäp WTO, môû roäng ra caùc
thò tröôøng môùi. Vì theá, chieán löôïc raát
quan troïng. Caùc DN Vieät Nam ñang
hoaït ñoäng khaùc ñi vaø toát hôn, giaûm
chi phí vaø taêng traùch nhieäm. 
Coù moät chieán löôïc laø chöa ñuû.
Caàn söû duïng heä thoáng ñeå hieän
thöïc hoùa chieán löôïc. Ñoù laø Baûng
ñieåm caân baèng. Tuyeån löïa vaø söû
duïng nhaân söï, nhaát laø nhöõng ngöôøi
chöa ñöôïc ñaøo taïo toát, chöa coù kinh
nghieäm coâng vieäc, laøm theá naøo ñeå
DN coù theå saép xeáp vaø keát noái hoï ñeå
ñöa DN thaønh coâng? 
Ñieàu naøy khoâng chæ ñuùng vôùi
DN lôùn maø coøn vôùi DN vöøa vaø nhoû
cuûa Vieät Nam, nhöõng DN coù 25-50
nhaân vieân, thì moãi nhaân vieân phaûi
bieát chieán löôïc vaø bieát hoï coù theå
ñoùng goùp gì cuï theå ñeå thöïc hieän
chieán löôïc ñoù.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
OÂng coù theå hoã trôï gì cho caùc DN
lôùn nhaát Vieät Nam khi hoï muoán trieån
khai Baûng ñieåm caân baèng taïi DN?
GS. Kaplan: Cuoán saùch ñaàu tieân
veà Baûng ñieåm caân baèng cuûa chuùng
toâi chuaån bò ñöôïc dòch sang tieáng
Vieät vaø xuaát baûn taïi Vieät Nam. Coù
raát nhieàu lyù thuyeát vaø caû caâu chuyeän
cuï theå veà thöïc hieän Baûng ñieåm caân
baèng. Chuùng toâi coù cuoán saùch, coù
caùc nghieân cöùu tình huoáng, vaø toâi
hi voïng caùc giaùo sö ôû tröôøng ÑH coù
theå naém ñöôïc, giuùp sinh vieân hieåu,
töø ñoù trieån khai thöïc teá ñeå giuùp cho
DN vaø ñaát nöôùc. Hi voïng caùc baïn
coù theå töï hieän thöïc hoùa.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Khi ñeán moät quoác gia vaø oâng nhaän
ra moâ hình cuûa mình ñöôïc söû
duïng, oâng coù caûm giaùc ñaëc bieät gì
khoâng?
GS. Kaplan: Toâi thöïc söï haõnh
dieän vaø vui möøng. Toâi seõ nhìn laïi 
Baûng ñieåm caân baèng vaø töø ñoù xem
xeùt veà khaû naêng taøi chính cuûa DN,
veà lôïi nhuaän ñöôïc laøm ra, vaø söï giaøu
coù cuûa quoác gia, moãi ngöôøi. Chuùng
toâi raát mong nhöõng hoaït ñoäng ñoù coù
aûnh höôûng ñeå laøm cuoäc soáng cuûa
moïi ngöôøi toát hôn.
Vaø ñoù cuõng laø moät trong nhöõng
giaù trò caù nhaân maø Baûng ñieåm caân
baèng mang laïi cho toâi. Toâi thöïc
söï vui möøng khi thaáy yù töôûng, moâ
hình cuûa mình ñöôïc giôùi thieäu vaø
trieån khai, thaáy trong loøng nieàm vui
troãi daäy khi coù theå Baûng ñieåm caân
baèng coù aûnh höôûng ôû caùc DN, caùc
quoác gia.
...ñeán aùp duïng trong
chính phuû vaø cô quan
coâng quyeàn
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Töø chuyeän aùp duïng Baûng ñieåm caân
baèng cho DN, toâi muoán ñaët vaán ñeà
veà vieäc aùp duïng  Baûng ñieåm caân
baèng cho caùc chính phuû vaø caùc
cô quan coâng quyeàn, nghóa laø töø
caáp ñoä quaûn trò chieán löôïc cho DN,
Baûng ñieåm caân baèng ñöôïc aùp duïng
ôû caáp ñoä quaûn trò chieán löôïc quoác
gia nhö theá naøo. OÂng coù theå chia
seû ñoâi ñieàu?
GS. Kaplan: Toâi ñaõ thaáy ôû
nhöõng quoác gia ñang phaùt trieån, hoï
ñaõ nhaän thöùc veà söï caàn thieát cuûa
chieán löôïc daøi haïn cho quoác gia,
taïo döïng chieán löôïc naøy. Ñieàu ñaùng
tieác laø haàu heát caùc quoác gia khoâng
hoaït ñoäng theo moâ hình lyù töôûng.
Hoï quaûn trò cho ngaén haïn, hoï tieán
haønh nhöõng hoaït ñoäng ñeå ñöôïc taùi
ñaéc cöû hôn laø theo ñuoåi chieán löôïc
quoác gia daøi haïn. Seõ raát khoù khaên
ñeå caùc quoác gia ñaàu tö vaøo naêng
löïc cho daøi haïn: giaùo duïc, y teá, cô
sôû haï taàng... vaø ñoäng löïc daøi haïn
laø kinh teá vaø caûi caùch.
Chuùng ta caàn taäp trung nhieàu
cho laõnh ñaïo quoác gia. Moät soá nöôùc
ñaõ phaùt trieån baûn ñoà chieán löôïc
quoác gia trong keá hoaïch phaùt trieån
kinh teá - xaõ hoäi cuûa mình. Nôi ñaàu
tieân toâi thaáy aùp duïng laø Brazil, ôû
nhöõng tænh quan troïng, chính quyeàn
caáp tænh töï quyeát ñònh vaø trieån khai
ôû ñòa phöông hoï.
Hieän nay, ôû Trung Ñoâng, moät soá
quoác gia cuõng trieån khai böôùc ñaàu
Baûng ñieåm caân baèng. Seõ thöïc söï yù
nghóa khi quan saùt caùc nguoàn löïc
ñöôïc söû duïng cho caùc muïc tieâu daøi
haïn, vì söï laønh maïnh vaø phaùt trieån
cuûa quoác gia.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Vôùi Vieät Nam, Baûng ñieåm caân baèng
coù theå aùp duïng nhö theá naøo trong
quaûn trò vaø ñieàu haønh quoác gia,
trong boái caûnh Vieät Nam laø moät
nöôùc ñang phaùt trieån, vôùi nhieàu haïn
cheá veà heä thoáng thoâng tin, trình ñoä
BALANCED SCORECARD
14
quaûn trò, söï gaén keát giöõa caùc boä,
ngaønh, ñòa phöông...?
GS. Kaplan: Chuùng ta laïi trôû
laïi vôùi vaán ñeà ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán töø
sôùm: söï laõnh ñaïo vaø nhaø laõnh ñaïo,
khoâng chæ ngöôøi ñöùng ñaàu ñaát nöôùc
maø laõnh ñaïo cuûa caùc boä, ngaønh. Hoï
phaûi xaùc ñònh laø muoán xaây döïng
moät boä hieäu quaû, mang laïi nhieàu
giaù trò cho nhaân daân. Vaø chuùng ta
coù theå môû roäng yù töôûng ñoù qua caùch
thöùc hoaït ñoäng cuûa boä vaø keát quaû
thöïc teá. Sau khi coù ñöôïc vaøi thaønh
coâng ñòa phöông, chuùng ta coù theå
môû roäng möùc ñoä hoaït ñoäng, ôû toaøn
quoác gia.
Maëc duø toâi bieát laø caùc baïn muoán
tieán haønh ôû caáp ñoä quoác gia, nhöng
theo toâi, neân gaët haùi nhöõng kinh
nghieäm ôû caáp ñoä caùc boä, thuùc ñaåy
khaùi nieäm ôû nhöõng nôi ñoù, ñeå coù
nhöõng saùng kieán trieån khai.
Con thuyeàn ñaát nöôùc chæ
löôùt tôùi ñích neáu caùc tay
cheøo nhòp nhaøng, phoái
hôïp
Baïn ñoïc Nguyeãn Maïnh Thaéng
ôû TP Hoà Chí Minh: OÂng coù kieán giaûi
gì ñoái vôùi Vieät Nam trong vieäc phaùt
huy caùc tieàm naêng cuûa ngöôøi daân,
cuûa doanh nghieäp ñeå ñöa ñaát nöôùc
thoaùt khoûi khoù khaên vaø ñaåy maïnh
hôn nöõa toác ñoä phaùt trieån kinh teá?
GS. Kaplan: Hoâm qua, trong
ngaøy ñaàu tieân cuûa naêm 2009, toâi
ñaõ ñeán tham quan Baûo taøng daân
toäc hoïc Vieät Nam. ÔÛ ñoù coù moät
chieác thuyeàn roàng raát ñeïp vôùi 52
tay cheøo, 26 haøng. Con thuyeàn ñoù
ñaõ töøng ñoaït giaûi trong moät cuoäc
thi quoác teá. Toâi thaàm nghó, ñeå coù
chieán thaéng ñoù, töøng tay cheøo treân
con thuyeàn phaûi phoái hôïp vôùi nhau
moät caùch nhòp nhaøng ñeå ñaåy con
thuyeàn thaúng höôùng veà ñích.
Moãi doanh nghieäp hay moãi quoác
gia cuõng gioáng nhö moät con thuyeàn
maø thoâi. Ñaát nöôùc caùc baïn cuõng
vaäy, con thuyeàn Vieät Nam chæ coù theå
löôùt nhanh löôùt maïnh neáu moãi ñòa
phöông, moãi boä ngaønh, moãi thaønh
phaàn trong neàn kinh teá hieåu raèng
hoï phaûi cuøng nhau laøm vieäc ñeå ñaït
ñöôïc muïc tieâu chung.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Giaû ñònh oâng laø ngöôøi laõnh ñaïo cuûa
Vieät Nam, coù quyeàn quyeát ñònh aùp
duïng Baûng ñieåm caân baèng, oâng seõ
baét ñaàu nhö theá naøo?
GS. Kaplan: Moät caâu hoûi tuyeät
vôøi. Toâi seõ boå nhieäm moät caùn boä
caáp cao phuï traùch döï aùn naøy. Toâi
seõ chæ roõ nhöõng muïc tieâu naøo toâi
muoán hoaøn thaønh trong 3 naêm tôùi.
Ngöôøi ñoù seõ laøm vieäc vôùi toâi vaø
nhieäm vuï laø toå chöùc döï aùn ñeå phaùt
trieån baûn ñoà chieán löôïc, Baûng ñieåm
caân baèng cho Vieät Nam. Nhoùm trieån
khai döï aùn ñoù bao goàm caû ñaïi dieän
cuûa khu vöïc coâng, khu vöïc tö, caùc
tröôøng ÑH, trôû thaønh nhoùm ñoàng
söï laøm vieäc ñeå xaùc ñònh taàm nhìn
vaø chieán löôïc.
Chuùng toâi bieát ñieàu gì coù theå
laøm, bôûi chuùng toâi ñaõ coù kinh
nghieäm trieån khai ôû moät soá quoác
gia. Caùc ñieàu kieän caàn coù laø söï
ñaùnh giaù cao, khuyeán khích vaø
cam keát töø nhaø laõnh ñaïo cao nhaát;
moät ngöôøi phuï traùch döï aùn; moät
nhoùm laøm döï aùn. Vôùi nhöõng vaán
ñeà quan troïng, hoï coù theå söû duïng
moät trong soá caùc chuyeân gia tö vaán
cuûa chuùng toâi ñaõ töøng laøm vieäc ôû
caùc nöôùc khaùc.
Baïn bieát ñaáy, ñoâi khi chuùng ta
khoâng coù cô hoäi thöù hai. Chuùng ta
muoán laøm ñuùng ngay töø laàn ñaàu
tieân. Vì theá, baïn caàn söï hoã trôï vôùi
nhöõng ñònh höôùng töø caùc nhoùm
chuyeân gia tö vaán veà vieäc vieäc naøy
seõ dieãn ra nhö theá naøo, töø ñoù quoác
gia taän duïng vaø phaùt huy cô hoäi.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Caùc tieâu chuaån, ñoøi hoûi cho vò trí
ngöôøi phuï traùch döï aùn?
GS. Kaplan: Ñoù laø ngöôøi ñöùng
ñaàu moät trong caùc Boä veà kinh teá nhö
Boä Taøi chính, Boä Coâng thöông, Boä
GTVT, Boä KH-ÑT... nhöõng ngöôøi
ñöùng ñaàu döï aùn moät caùch töï nhieân,
bôûi baûn thaân hoï luoân phaûi nghó veà
(Minh hoïa)
BALANCED SCORECARD
15
chieán löôïc phaùt trieån ñaát nöôùc,
phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Hoï coù caùc
coâng cuï tuyeät vôøi ñeå thöïc hieän chöùc
naêng naøy.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Bao laâu Vieät Nam coù theå aùp duïng
Baûng ñieåm caân baèng?
GS. Kaplan: Ñeå coù ñöôïc baûn ñoà
chieán löôïc ñaàu tieân seõ maát khoaûng
6-12 thaùng. Ñoù laø quy trình chính trò
vôùi söï lieân ñôùi cuûa nhieàu beân lieân
quan nhaèm ñaûm baûo raèng caùc yù
töôûng, nguoàn löïc vaø nhaân löïc. Khi
chuùng ta baét ñaàu vieäc tuyeån nhaân
söï, tieán trình seõ ñöôïc khôûi ñoäng.
Chuùng ta caàn phaûi ñaûm baûo ñònh
höôùng naøo Vieät Nam thöïc söï muoán
ñi, vaø chieán löôïc ñöôïc xaây döïng treân
cô sôû baûn ñoà cuûa Baûng ñieåm caân
baèng ñöôïc xaây döïng baèng nhöõng
cam keát.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Thöïc hieän Baûng ñieåm caân baèng ñoøi
hoûi tính thoáng nhaát, khaû naêng laøm
vieäc theo nhoùm, tính hôïp taùc, côûi
môû cao, trong khi ngöôøi Vieät Nam
laïi raát haïn cheá trong khaû naêng laøm
vieäc nhoùm, tính coäng ñoàng chöa
cao. Laøm theá naøo ñeå  khaéc phuïc
haïn cheá ñoù?
GS. Kaplan: Saùng nay,
02/01/2009, khi noùi chuyeän vôùi
500 DN lôùn nhaát Vieät Nam, toâi ñaõ
keå laïi caâu chuyeän veà chieác thuyeàn
ñua maø Vieät Nam ñaõ giaønh thaéng
lôïi trong cuoäc thi ñua thuyeàn theá
giôùi. Taát caû moïi ngöôøi phaùt trieån
trong söï haøi hoøa vaø phoái hôïp cuøng
nhau. Chuùng ta yù thöùc raèng thaønh
coâng cuûa moãi caù nhaân coù theå ñaït
ñöôïc vôùi moãi ngöôøi laøm vieäc theo
caùc caùch thöùc khaùc nhau nhöng hoï
ñeàu hieåu phaûi laøm theá naøo ñeå laøm
vieäc cuøng nhau.
ÔÛ ñaây coøn laø caâu chuyeän phong
caùch laõnh ñaïo (leadership style).
Caùc nhaø laõnh ñaïo taïo döïng neân
nhöõng vieân gaïch neàn moùng baèng
caùch thaêm doø yù kieán, tìm hieåu thoâng
tin töø taát caû caùc nhoùm hoaït ñoäng,
ñieàu haønh. Phong caùch laõnh ñaïo,
ñieàu haønh phaûi naém chaéc vaø coi
troïng vai troø cuûa laøm vieäc nhoùm.
Moãi ngöôøi phaûi nhaän thöùc raèng
laøm baát cöù ñieàu gì moät mình khoâng
coøn hieäu quaû trong theá giôùi ngaøy
nay. Caùc thaùch thöùc ngaøy nay ñeàu
raát lôùn vaø phöùc taïp. Khoâng moät toå
chöùc, boä ngaønh naøo coù theå ñöa Vieät
Nam phaùt trieån, hoäi nhaäp khu vöïc
thieåu soá vaøo doøng chaûy chuû ñaïo
neáu caùc boä, ngaønh vaø moïi ngöôøi
khoâng laøm vieäc cuøng nhau. Vieät
Nam phaûi vöôït qua thaùch thöùc cuûa
vieäc thieáu kinh nghieäm.
Toâi bieát raèng Vieät Nam vöøa
giaønh thaéng lôïi trong giaûi boùng ñaù
khu vöïc. Chieán thaéng ñoù laø nhôø taäp
theå ñoäi tuyeån hôïp löïc cuøng nhau,
khoâng phaûi laø troø theå thao caù nhaân.
Vieät Nam khoâng theå coù chieán thaéng
ñoù neáu moãi ngöôøi khoâng laøm vieäc
trong moät nhoùm. Vieät Nam caàn
duøng hình aûnh naøy ñeå môû roäng vaø
nhaân leân ôû nhöõng traän boùng lôùn
hôn. Ñoù laø caùch ñeå ñaït thaønh coâng
trong caùc cuoäc ñua caïnh tranh toaøn
caàu. Caùc baïn seõ thaéng lôïi neáu laøm
vieäc vôùi nhau treân tinh thaàn nhoùm.
Kinh nghieäm töø caùc quoác
gia aùp duïng thaønh coâng
Baûng ñieåm caân baèng
Baïn ñoïc Traàn Vaên Höông ôû
Phan Thieát: OÂng ñaõ coá vaán cho
nöôùc naøo ñeå Vieät Nam coù theå hoïc
hoûi kinh nghieäm vaø caùch laøm?
Botswana, moät ñaát nöôùc nhoû ôû
Nam Phi, laø hình maãu toát cho Vieät
Nam trong vieäc thaáu hieåu vaø quaùn
trieät nguyeân taéc cuøng laøm vieäc ñoù.
Botswana ñaõ aùp duïng moâ hình Baûng
ñieåm caân baèng trong keá hoaïch 5
naêm cuûa mình, xaùc ñònh 3 muïc tieâu
quoác gia: caûi thieän chaát löôïng cuoäc
soáng cuûa ngöôøi daân, ñaûm baûo oån
ñònh vaø an ninh quoác gia, vaø taïo cô
hoäi kinh teá cho moïi ngöôøi daân. Ñeå
laøm ñöôïc ñieàu ñoù, hoï caàn moät daân
toäc thoáng nhaát vaø coù loøng töï haøo, moät
ñaát nöôùc an toaøn, an ninh, nhöõng
ngöôøi laõnh ñaïo coù traùch nhieäm giaûi
trình vaø nhöõng khoaûn ñaàu tö vaøo y
teá vaø giaùo duïc.
Trong baûng ñieåm caân baèng caáp
quoác gia ñoù, moãi tænh moãi boä ngaønh
cuõng phaûi coù baûng ñieåm caân baèng
cuûa rieâng mình, ñeå chæ ra hoï seõ ñoùng
goùp gì vaø nhö theá naøo vaøo muïc tieâu
chung cuûa ñaát nöôùc. Taát caû phaûi
cuõng nhau phoái hôïp laøm vieäc vì moät
taàm nhìn thoáng nhaát
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Vaäy caùc toå chöùc phaûi chuù yù ñieàu
gì trong vieäc höôùng moïi ngöôøi ñeán
muïc tieâu chung ñoù?
GS. Kaplan: Ñoù laø yeâu caàu hoøa
hôïp giöõa taàm nhìn cuûa laõnh ñaïo vaø
yeáu toá quaûn lyù trong töøng doanh
nghieäp, töøng toå chöùc, thaäm chí laø
caùc cô quan coâng quyeàn. Ñieàu
khieán khoâng ít caùc toå chöùc boái roái
laø ñeà ra chieán löôïc roài nhöng laøm
theá naøo ñeå hieän thöïc hoùa chieán
löôïc aáy.
Nguyeân nhaân chính laø khoaûng
troáng giöõa taàm nhìn cuûa laõnh ñaïo vaø
nhaän thöùc cuûa nhaân vieân caáp döôùi.
Khoâng theå chæ noùi vôùi nhaân vieân
taàm nhìn, chieán löôïc cuûa toå chöùc laø
gì maø khoâng cho hoï thaáy taàm nhìn
chieán löôïc ñoù lieân quan gì ñeán coâng
vieäc haøng ngaøy cuûa hoï, hoï phaûi laøm
gì khaùc ñi hay toát hôn vaø hoï ñang
laøm vieäc vì ñieàu gì.
Toâi muoán nhaán maïnh laïi caâu
noùi cuûa ngaøi Rex Tillerson - CEO
coâng ty Exxon Mobil – moät trong
nhöõng ví duï thaønh coâng nhaát
theá giôùi trong aùp duïng moâ hình
Balanced Scorecard: “Lôïi nhuaän
coù ñöôïc laø töø haøng giôø laøm vieäc
chaêm chæ vaø moà hoâi nöôùc maét cuûa
taát caû caùc nhaân vieân döïa treân moät
chieán löôïc chung, vaø ñoù cuõng laø
phöông thöùc maø moïi doanh nghieäp
ñang vaän haønh. Moãi haønh ñoäng,
coâng vieäc cuûa caùc nhaân vieân moãi
ngaøy ñeàu laø ñeå goùp phaàn hieän thöïc
hoùa muïc tieâu cuoái cuøng cuûa doanh
nghieäp”.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Lieäu Vieät Nam coù theå hoïc moâ hình
cuûa quoác gia naøo trong vieäc aùp
duïng Baûng ñieåm caân baèng ôû taàm
quoác gia?
BALANCED SCORECARD
16
GS. Kaplan: Haøn Quoác laø quoác
gia chaâu AÙ raát thaønh coâng trong
vieäc söû duïng  Baûng ñieåm caân baèng,
coù theå khoâng ôû caáp quoác gia maø
ôû caáp boä. Hai naêm tröôùc, moät boä
tröôûng cuûa Haøn Quoác ñaõ thieát laäp
khung Baûng ñieåm caân baèng cho
boä naøy. 
Caùc baïn  chaéc seõ
thaáy thuù vò khi thaáy vai
troø cuûa truyeàn thoâng
trong thaønh coâng cuûa
moâ hình naøy ôû khu
vöïc coâng. Thoâng qua
hoaït ñoäng giôùi thieäu,
ngöôøi daân hieåu veà moâ
hình naøy vaø ñaët vaán ñeà
naøy vôùi cô quan coâng
quyeàn. Ngöôøi daân coù theå keát noái
ñieän töû vôùi chính quyeàn. Moät trong
nhöõng muïc tieâu chieán löôïc cuûa
Baûng ñieåm caân baèng laø thuùc ñaåy
chính phuû ñieän töû.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Taïi
sao vôùi Haøn Quoác, moâ hình naøy chæ
aùp duïng ôû caáp boä maø khoâng ôû caáp
quoác gia?
GS. Kaplan: Toâi khoâng roõ. Ñoù laø
quyeát ñònh cuûa nhaø laõnh ñaïo chính
trò veà nhöõng gì hoï muoán laøm. Hôn 1
thaùng tröôùc, toâi ñeán thaêm Serbia, vaø
coù cuoäc thaûo luaän moät ngaøy. Ngay
hoâm sau, Phoù Thuû töôùng Serbia
ñeà nghò gaëp toâi. Toâi ñeán vaên phoøng
cuûa oâng, vaø oâng noùi oâng aáy muoán
aùp duïng moâ hình cuûa toâi cho Chính
phuû. Toâi ñaõ ñaït ñöôïc söï uûng hoä cuûa
Phoù Thuû töôùng, moät trong nhöõng
quan chöùc chuû choát. Chuùng toâi caàn
söï uûng hoä ñoù.
ÔÛ moät nöôùc ngheøo vôùi nguoàn löïc
haïn cheá, chuùng ta phaûi ñöa ra quyeát
ñònh ñuùng ñaén, söû duïng nguoàn löïc
ñuùng ñaén.
N h a ø b a ù o N g u y e ã n A n h
Tuaán:Theo oâng, Vieät Nam neân
aùp duïng töø treân xuoáng hay töø döôùi
leân?
GS. Kaplan: Toâi caàn bieát nhieàu
hôn veà caáu truùc chính phuû, ñaëc
tröng con ngöôøi. Vôùi moät quoác gia
xaõ hoäi chuû nghóa, toâi ñöôïc bieát xu
höôùng ñieàu haønh töø treân xuoáng raát
phoå bieán vaø laø chuû ñaïo. Nhöng ñoâi
khi baïn coù theå giôùi thieäu nhöõng yù
töôûng môùi ñeå aùp duïng.
Toâi khoâng bieát ñuû nhieàu veà tình
hình Vieät Nam ñeå coù theå ñöa ra moät
gôïi yù chính xaùc. Toâi ñaõ chöùng kieán
thaønh coâng ôû caû hai loái tieáp caän: töø
treân xuoáng vaø töø döôùi leân.
Tìm ñieåm caân baèng cho
cuoäc soáng
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Baûng ñieåm caân baèng coù theå aùp
duïng cho cuoäc soáng moät con
ngöôøi nhö theá naøo?
GS. Kaplan: 4 khía caïnh maø
baïn caàn phaûi tính ñeán: Moät laø, ngheà
nghieäp cuûa baïn. Ñeå thaønh coâng
trong coâng vieäc, baïn phaûi daønh raát
nhieàu thôøi gian, ngay caû khi baïn raát
thoâng minh, ñöôïc ñaøo taïo toát, baïn
vaãn caàn toán nhieàu thôøi gian. Baïn
caàn taän höôûng khoaûng thôøi gian cho
coâng vieäc ñoù, theå hieän mình trong
coâng vieäc.
Hai laø, baïn phaûi bieát soáng,
khoâng phaûi chæ bieát toàn taïi. Moät
phaàn cuûa vieäc coù moät cuoäc soáng
ñaày ñuû laø baïn phaûi coù nhöõng moái
quan taâm chính beân ngoaøi coâng
vieäc. Ñoù chính laø vaán ñeà veà sôû thích
caù nhaân. Toâi khoâng gioûi trong vieäc
naøy cho laém.
Tuy nhieân, khi coøn treû caùc baïn
caàn choïn ra cho mình nhöõng sôû
thích vaø ñaàu tö coâng söùc vaø thôøi
gian cho sôû thích ñoù. Khoâng caàn
bieát sôû thích ñoù laø gì, chæ caàn baïn
thöïc söï haøi loøng, baïn seõ ñaït ñöôïc
chieán löôïc cho löïa choïn sôû thích
caù nhaân.
Ba laø, vôùi taát caû nhöõng ai ñaõ toát
nghieäp ñaïi hoïc, ñöôïc ñaøo taïo toát,
hoï raát may maén neáu so vôùi nhieàu
ngöôøi khaùc. Chính vì theá, baïn caàn
chuaån bò ñeå hoaøn traû laïi moät phaàn
cho cuoäc soáng, cho xaõ hoäi vaø coäng
ñoàng.
Nhöng ñöøng thöïc hieän vieäc naøy
baèng caùch söû duïng quaù nhieàu tieàn
cho caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo, caùc
toå chöùc phi chính phuû maø haõy ñaàu
tö vaøo nhöõng vieäc maø baïn thöïc söï
quan taâm vaø muoán laøm.
Khoâng chæ boû tieàn, baïn coøn caàn
boû coâng söùc, thôøi gian cho noù. Baïn
caàn gaëp gôõ moïi ngöôøi, vaø baïn coù
theå ñaït ñöôïc lôïi ích coøn lôùn hôn
nhöõng gì baïn boû ra cho hoaït ñoäng
ñoù. Caàn coù chieán löôïc trong vieäc
löïa choïn baïn seõ laøm gì cho dòch vuï
coäng ñoàng.
Boán laø gia ñình baïn. Ñaàu tö cho
gia ñình cuûa baïn, cho con caùi baïn.
Neáu laøm ñöôïc ñieàu ñoù, baïn seõ coù
ñöôïc söï caân baèng vaø haïnh phuùc.
Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán:
Lieäu oâng coù yù ñònh saùng taïo ra
moät lyù thuyeát naøo ñoù phuïc vuï roäng
hôn, khoâng chæ trong quaûn trò, kinh
doanh maø laø cho caû xaõ hoäi, trong
moät theá giôùi hoâm nay coù nhieàu ñoåi
thay, vôùi Internet, Mobile vaø toaøn
caàu hoùa chaúng haïn ?
GS. Kaplan: Hai moâ hình lyù
thuyeát maø toâi ñaõ ñöa ra: Baûng
ñieåm caân baèng vaø Hoaït ñoäng
treân cô sôû chi phí (activity based
on cost) laø nhöõng moâ hình beàn
vöõng, vaø vaãn ñang tieáp tuïc ñöôïc
caûi thieän qua thöïc tieãn aùp duïng.
Thay vì ñi tìm nhöõng lyù thuyeát môùi,
chuùng toâi coá gaéng phaùt trieån moâ
hình cuõ treân cô sôû nhöõng ñoøi hoûi
môùi. Caûi thieän quan troïng nhaát vôùi
Baûng ñieåm caân baèng thôøi gian tôùi laø
keát hôïp giöõa Baûng ñieåm caân baèng
vaø quaûn trò ruûi ro. Ñoù laø ñieàu toâi seõ
noã löïc laøm trong 3-5 naêm tôùi. q
Theo Tuaàn Vieät Nam
http://www.tuanvietnam.net
BALANCED SCORECARD
17
Raát nhieàu nhaø ñieàu haønh theo
baûn naêng ñaõ phaûn öùng laïi vôùi boái
caûnh suy thoaùi kinh teá baèng caùch caét
giaûm theo yù mình haøng loaït khoaûn
muïc chi tieâu ôû raûi raùc khaép caùc boä
phaän trong toå chöùc. Tuy nhieân, caùch
phaûn öùng theo kieåu ñaùnh ñoàng nhö
vaäy coù theå laø moät sai laàm nghieâm
troïng, bôûi neáu theo caùch ñoù caùc
chöông trình chieán löôïc daøi haïn vaø
hoaït ñoäng ngaén haïn khoâng heà ñöôïc
phaân bieät moät caùch raïch roøi.
Moät khi suy thoaùi kinh teá chöa ñe
doïa tôùi söï soáng coøn cuûa moät coâng
ty thì caùc nhaø laõnh ñaïo vaãn neân taäp
trung vaøo vieäc loaïi tröø taän goác söï ì
aïch, chaäm chaïp vaø tính thieáu hieäu
quaû trong vieäc vaän haønh toå chöùc; chöù
ñöøng ñi saâu vaøo vieäc söûa ñoåi hay vöùt
boû nhöõng saùng kieán chieán löôïc - maø
cuõng caàn phaûi nhaán maïnh raèng chính
nhöõng saùng kieán chieán löôïc naøy laø
yeáu toá quan troïng caáu thaønh leân tieàm
löïc ñeå xaây döïng lôïi theá caïnh tranh
laâu daøi cho doanh nghieäp.
Ñeå giuùp caùc doanh nghieäp duy trì
vaø cuûng coá caùc chöông trình chieán
löôïc ñoù, chuùng toâi ñaõ tieán haønh xaây
döïng moät danh muïc caùc khoaûn chi
tieâu môùi - goïi laø nhöõng khoaûn chi tieâu
chieán löôïc (strategic expenditures
hay StratEx) - ñeå boå sung vaøo danh
muïc chi tieâu cho vaän haønh vaø ñaàu tö
truyeàn thoáng. Trong quaù trình nghieân
cöùu, chuùng toâi ñaõ nhaän ra moät ñieàu
raèng neáu StratEx bò taùch ra khoûi caùc
danh muïc khaùc vaø duy trì ñoäc laäp,
thì nhöõng nhaø quaûn lyù seõ xem chuùng
nhö moät loaïi chi tieâu tuøy yù.
Chieán löôïc chi tieâu phaù caùch
trong boái caûnh suy thoaùi
Traû lôøi caâu hoûi “Ñaâu laø thöû thaùch ñieån hình ñoái vôùi tö duy
truyeàn thoáng veà nhöõng ñieàu caàn laøm trong giai ñoaïn neàn
kinh teá xuoáng doác?”, Giaùo sö Robert S. Kaplan - cha ñeû
cuûa moâ hình Balanced Scorecard - cho raèng neân tieáp tuïc
duy trì nhöõng khoaûn chi tieâu mang tính chieán löôïc.
Ñoái maët vôùi nhöõng khoù khaên tröôùc
maét cuûa neàn kinh teá, caùc nhaø ñieàu
haønh thöôøng taïm ngöøng hoaëc thaäm
chí laø chuyeån haún nguoàn ngaân saùch
voán ñeå daønh cho moät soá saùng kieán
kinh doanh mang taàm chieán löôïc
sang vieäc theo ñuoåi caùc muïc tieâu taøi
chính naèm trong taàm vôùi - moät caên
nguyeân cô baûn giaûi thích taïi sao haàu
heát caùc toå chöùc laïi gaëp nhieàu vaán ñeà
raéc roái ñeán vaäy trong vieäc duy trì quaù
trình trieån khai chieán löôïc cuûa mình.
Hai doanh nghieäp maø chuùng toâi
töøng coù dòp coäng taùc cuøng ñaõ raát
thaønh coâng vôùi StratEx. Thöù nhaát
phaûi keå tôùi Nordea, ngaân haøng ñaàu
taøu taïi Baéc AÂu, hoï ñaõ thieát laäp moät
quaù trình hoaøn toaøn ñoäc laäp ñeå  leân
keá hoaïch vaø phaân boå ngaân saùch
cho nhöõng saùng kieán chieán löôïc
cuûa mình. Sau buoåi hoïp thöôøng
nieân - thôøi ñieåm ñeå caäp nhaát nhöõng
chieán löôïc môùi, sô ñoà chieán löôïc,
vaø baûng ñieåm caân baèng Balanced
Scorecard - laø luùc nhoùm ñieàu haønh
ngoài laïi vôùi nhau vaø xaùc ñònh ñaâu laø
yù töôûng chieán löôïc caàn thieát ñeå ñaït
ñöôïc nhöõng muïc tieâu hoaït ñoäng ñaõ
ñeà ra trong baûng ñaùnh giaù.
Ñoù cuõng chính laø luùc ñeå phaân
coâng nhieäm vuï cho moät trong soá caùc
thaønh vieân cuûa coâng ty ñöùng ra ñaûm
baûo thöïc thi töøng döï aùn, ñoàng thôøi
khoâng queân taøi trôï kinh phí cho vieäc
thöïc hieän caùc saùng kieán ñoù döôùi söï
quaûn lyù, giaùm saùt ngaân saùch rieâng
bieät. Nhöõng ngöôøi ñöùng ra ñaûm traùch
thöïc thi yù töôûng caàn lieân tuïc caäp
nhaät thoâng tin cho hoäi ñoàng quaûn trò
thoâng qua caùc baûn baùo caùo tieán ñoä
haøng thaùng.
Ñieån hình thöù hai maø toâi muoán ñeà
caäp tôùi laø Ricoh, moät nhaø saûn xuaát
caùc thieát bò töï ñoäng cho vaên phoøng,
coâng ty naøy ñaõ thaønh laäp ñöôïc moät
quyõ ñaàu tö chieán löôïc daønh cho caùc
döï aùn khoâng naèm keá hoaïch phaân
boå ngaân saùch thoâng thöôøng. Laø moät
phaàn trong keá hoaïch chieán löôïc ba
naêm cuûa coâng ty, caùc ñôn vò hoaït
ñoäng kinh doanh ñeàu chuaån bò saün
saøng vaø trình leân nhöõng baûn ñeà xuaát
heát söùc chi tieát xin caáp voán ñeå trieån
khai nhöõng saùng kieán ñaõ ñöôïc xaùc
ñònh roõ trong caùc keá hoaïch töông öùng
cuûa töøng ñôn vò.
Moät nhoùm laøm vieäc, bao goàm
CEO vaø caùc thaønh vieân phoøng Keá
hoaïch vaø Chieán löôïc, cuøng nhau
xem xeùt vaø phaân tích töøng ñeà xuaát
trình leân moät caùch kó löôõng, sau ñoù
tieán haønh phaân boå ngaân saùch trích
töø quyõ chieán löôïc ñaàu tö cho caùc döï
aùn maø hoï ñaùnh giaù cao taàm quan
troïng cuûa chuùng. Moät cuoäc hoïp giöõa
Toång Giaùm ñoác vaø phoøng Keá hoaïch
vaø Chieán löôïc ñöôïc toå chöùc ñeàu ñaën
haøng quyù vôùi muïc ñích giaùm saùt tieán
trình thöïc thi caùc döï aùn ra sao.
Trong suoát nhöõng ngaøy thaùng aûm
ñaïm cuûa thôøi kì suy thoaùi, caùc coâng
ty caàn noã löïc ñeå xoùa boû tình traïng ì
aïch vaø vaän haønh thieáu hieäu quaû ñöôïc
tích tuï laïi töø giai ñoaïn ñoaïn taêng
tröôûng tröôùc ñoù. Vieäc naøy ñôn giaûn
coù theå ví von nhö khi caét boû nhöõng
phaàn môõ thöøa trong cô theå seõ taïo ra
moät cô baép, khung xöông vaø nhöõng
ñöôøng gaân môùi raén roûi hôn. Taïo ra
moät danh muïc chi tieâu nhö StratEx
seõ goùp phaàn giuùp caùc doanh nghieäp
tieáp tuïc giöõ vöõng vaø boài ñaép tieàm
naêng cho töông lai trong khi vaãn loaïi
boû ñöôïc nhöõng dö thöøa khoâng caàn
thieát cuûa quaù khöù. q
Havard Business Review - Tuyeát Lan dòch
BALANCED SCORECARD
Lean 6 Sigma Số 9
Lean 6 Sigma Số 9
Lean 6 Sigma Số 9
Lean 6 Sigma Số 9
Lean 6 Sigma Số 9
Lean 6 Sigma Số 9
Lean 6 Sigma Số 9
Lean 6 Sigma Số 9
Lean 6 Sigma Số 9
Lean 6 Sigma Số 9
Lean 6 Sigma Số 9
Lean 6 Sigma Số 9
Lean 6 Sigma Số 9

More Related Content

What's hot

Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51
IESCL
 
Các Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Hoạt Động Gia Công Lắp Ráp Hàng Điện Tử Xuất Khẩu...
Các Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Hoạt Động Gia Công Lắp Ráp Hàng Điện Tử Xuất Khẩu...Các Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Hoạt Động Gia Công Lắp Ráp Hàng Điện Tử Xuất Khẩu...
Các Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Hoạt Động Gia Công Lắp Ráp Hàng Điện Tử Xuất Khẩu...
nataliej4
 
Lean 6 Sigma Số 20
Lean 6 Sigma Số 20Lean 6 Sigma Số 20
Lean 6 Sigma Số 20
IESCL
 
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcđề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
nataliej4
 
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
foreman
 
Google Story
Google StoryGoogle Story
Google Story
Phi Jack
 
C1 khai quat pt bctc
C1  khai quat pt bctcC1  khai quat pt bctc
C1 khai quat pt bctc
hongque201180
 
Biquyetcuanha lanhdaotainang
Biquyetcuanha lanhdaotainangBiquyetcuanha lanhdaotainang
Biquyetcuanha lanhdaotainang
Lee Cường
 
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Thư Nguyễn
 

What's hot (11)

De nghi
De nghiDe nghi
De nghi
 
Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51
 
Các Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Hoạt Động Gia Công Lắp Ráp Hàng Điện Tử Xuất Khẩu...
Các Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Hoạt Động Gia Công Lắp Ráp Hàng Điện Tử Xuất Khẩu...Các Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Hoạt Động Gia Công Lắp Ráp Hàng Điện Tử Xuất Khẩu...
Các Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Hoạt Động Gia Công Lắp Ráp Hàng Điện Tử Xuất Khẩu...
 
Luatkinhte le
Luatkinhte leLuatkinhte le
Luatkinhte le
 
Lean 6 Sigma Số 20
Lean 6 Sigma Số 20Lean 6 Sigma Số 20
Lean 6 Sigma Số 20
 
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcđề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
 
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
 
Google Story
Google StoryGoogle Story
Google Story
 
C1 khai quat pt bctc
C1  khai quat pt bctcC1  khai quat pt bctc
C1 khai quat pt bctc
 
Biquyetcuanha lanhdaotainang
Biquyetcuanha lanhdaotainangBiquyetcuanha lanhdaotainang
Biquyetcuanha lanhdaotainang
 
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
 

Viewers also liked

Nueva historia del pc 2
Nueva historia del pc 2Nueva historia del pc 2
Nueva historia del pc 2
Yezenia Martinez
 
NYU Nursing Climate Change
NYU Nursing Climate ChangeNYU Nursing Climate Change
NYU Nursing Climate Change
George Thurston
 
prath_portfolio_nov2014
prath_portfolio_nov2014prath_portfolio_nov2014
prath_portfolio_nov2014
Prathyush Prabha
 
New Algorithms for Secure Outsourcing of Large-Scale Systems of Linear Equat...
 New Algorithms for Secure Outsourcing of Large-Scale Systems of Linear Equat... New Algorithms for Secure Outsourcing of Large-Scale Systems of Linear Equat...
New Algorithms for Secure Outsourcing of Large-Scale Systems of Linear Equat...
nexgentechnology
 
Gem
GemGem
Train your brain
Train your brain Train your brain
Train your brain
madhurdhanda
 
Presentacion criminologia 2 julio melendez
Presentacion criminologia 2 julio melendezPresentacion criminologia 2 julio melendez
Presentacion criminologia 2 julio melendez
Julio Cesar Melendez Hernandez
 
Philosophy of Ministry - Final Cut
Philosophy of Ministry - Final CutPhilosophy of Ministry - Final Cut
Philosophy of Ministry - Final Cut
Jesse Davis
 
المنيا حجاج
المنيا حجاجالمنيا حجاج
المنيا حجاج
Nour Elbader
 
Think Digital Portfolio - May 2015
Think Digital Portfolio - May 2015Think Digital Portfolio - May 2015
Think Digital Portfolio - May 2015
Jerry Eisen
 
IFRS - IACT Global
IFRS - IACT GlobalIFRS - IACT Global
IFRS - IACT Global
iACT Global
 
16. Войска і вайсковая справа ў ВКЛ
16. Войска і вайсковая справа ў ВКЛ16. Войска і вайсковая справа ў ВКЛ
16. Войска і вайсковая справа ў ВКЛ
AnastasiyaF
 

Viewers also liked (12)

Nueva historia del pc 2
Nueva historia del pc 2Nueva historia del pc 2
Nueva historia del pc 2
 
NYU Nursing Climate Change
NYU Nursing Climate ChangeNYU Nursing Climate Change
NYU Nursing Climate Change
 
prath_portfolio_nov2014
prath_portfolio_nov2014prath_portfolio_nov2014
prath_portfolio_nov2014
 
New Algorithms for Secure Outsourcing of Large-Scale Systems of Linear Equat...
 New Algorithms for Secure Outsourcing of Large-Scale Systems of Linear Equat... New Algorithms for Secure Outsourcing of Large-Scale Systems of Linear Equat...
New Algorithms for Secure Outsourcing of Large-Scale Systems of Linear Equat...
 
Gem
GemGem
Gem
 
Train your brain
Train your brain Train your brain
Train your brain
 
Presentacion criminologia 2 julio melendez
Presentacion criminologia 2 julio melendezPresentacion criminologia 2 julio melendez
Presentacion criminologia 2 julio melendez
 
Philosophy of Ministry - Final Cut
Philosophy of Ministry - Final CutPhilosophy of Ministry - Final Cut
Philosophy of Ministry - Final Cut
 
المنيا حجاج
المنيا حجاجالمنيا حجاج
المنيا حجاج
 
Think Digital Portfolio - May 2015
Think Digital Portfolio - May 2015Think Digital Portfolio - May 2015
Think Digital Portfolio - May 2015
 
IFRS - IACT Global
IFRS - IACT GlobalIFRS - IACT Global
IFRS - IACT Global
 
16. Войска і вайсковая справа ў ВКЛ
16. Войска і вайсковая справа ў ВКЛ16. Войска і вайсковая справа ў ВКЛ
16. Войска і вайсковая справа ў ВКЛ
 

Similar to Lean 6 Sigma Số 9

Lean 6 Sigma Số 14
Lean 6 Sigma Số 14Lean 6 Sigma Số 14
Lean 6 Sigma Số 14
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 11
Lean 6 Sigma Số 11Lean 6 Sigma Số 11
Lean 6 Sigma Số 11
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 46
Lean 6 Sigma Số 46Lean 6 Sigma Số 46
Lean 6 Sigma Số 46
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 10
Lean 6 Sigma Số 10Lean 6 Sigma Số 10
Lean 6 Sigma Số 10
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 36
Lean 6 Sigma Số 36Lean 6 Sigma Số 36
Lean 6 Sigma Số 36
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
IESCL
 
Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cun...
Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cun...Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cun...
Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cun...
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Lean 6 Sigma Số 6
Lean 6 Sigma Số 6Lean 6 Sigma Số 6
Lean 6 Sigma Số 6
IESCL
 
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi thatBan tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that
HAWA Viet Nam
 
Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49
IESCL
 
Ban tin 53 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 53 HAWA - Go va Noi thatBan tin 53 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 53 HAWA - Go va Noi that
HAWA Viet Nam
 
Lean 6 Sigma Số 28
Lean 6 Sigma Số 28Lean 6 Sigma Số 28
Lean 6 Sigma Số 28
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 29
Lean 6 Sigma Số 29Lean 6 Sigma Số 29
Lean 6 Sigma Số 29
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 12
Lean 6 Sigma Số 12Lean 6 Sigma Số 12
Lean 6 Sigma Số 12
IESCL
 
Hệ thống 26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam 2012 sô 04 - Tài sản cố định vô hình
Hệ thống 26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam 2012 sô 04 - Tài sản cố định vô hìnhHệ thống 26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam 2012 sô 04 - Tài sản cố định vô hình
Hệ thống 26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam 2012 sô 04 - Tài sản cố định vô hình
Kế toán Trí Việt
 
Chuyen de tot nghiep
Chuyen de tot nghiepChuyen de tot nghiep
Chuyen de tot nghiep
Đỗ Thảo
 
Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...
Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...
Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...
Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
 
LA01.049_Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng trên địa ...
LA01.049_Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng trên địa ...LA01.049_Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng trên địa ...
LA01.049_Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng trên địa ...
Luận Văn A-Z - Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Tiến sĩ (Zalo:0924477999)
 

Similar to Lean 6 Sigma Số 9 (20)

Lean 6 Sigma Số 14
Lean 6 Sigma Số 14Lean 6 Sigma Số 14
Lean 6 Sigma Số 14
 
Lean 6 Sigma Số 11
Lean 6 Sigma Số 11Lean 6 Sigma Số 11
Lean 6 Sigma Số 11
 
Lean 6 Sigma Số 46
Lean 6 Sigma Số 46Lean 6 Sigma Số 46
Lean 6 Sigma Số 46
 
Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61
 
Lean 6 Sigma Số 10
Lean 6 Sigma Số 10Lean 6 Sigma Số 10
Lean 6 Sigma Số 10
 
Lean 6 Sigma Số 36
Lean 6 Sigma Số 36Lean 6 Sigma Số 36
Lean 6 Sigma Số 36
 
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
 
Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cun...
Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cun...Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cun...
Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cun...
 
Lean 6 Sigma Số 6
Lean 6 Sigma Số 6Lean 6 Sigma Số 6
Lean 6 Sigma Số 6
 
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi thatBan tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that
 
Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49
 
Ban tin 53 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 53 HAWA - Go va Noi thatBan tin 53 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 53 HAWA - Go va Noi that
 
Lean 6 Sigma Số 28
Lean 6 Sigma Số 28Lean 6 Sigma Số 28
Lean 6 Sigma Số 28
 
Lean 6 Sigma Số 29
Lean 6 Sigma Số 29Lean 6 Sigma Số 29
Lean 6 Sigma Số 29
 
Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42
 
Lean 6 Sigma Số 12
Lean 6 Sigma Số 12Lean 6 Sigma Số 12
Lean 6 Sigma Số 12
 
Hệ thống 26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam 2012 sô 04 - Tài sản cố định vô hình
Hệ thống 26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam 2012 sô 04 - Tài sản cố định vô hìnhHệ thống 26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam 2012 sô 04 - Tài sản cố định vô hình
Hệ thống 26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam 2012 sô 04 - Tài sản cố định vô hình
 
Chuyen de tot nghiep
Chuyen de tot nghiepChuyen de tot nghiep
Chuyen de tot nghiep
 
Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...
Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...
Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...
 
LA01.049_Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng trên địa ...
LA01.049_Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng trên địa ...LA01.049_Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng trên địa ...
LA01.049_Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng trên địa ...
 

More from IESCL

Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 59
Lean 6 Sigma Số 59Lean 6 Sigma Số 59
Lean 6 Sigma Số 59
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 57
Lean 6 Sigma Số 57Lean 6 Sigma Số 57
Lean 6 Sigma Số 57
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 56
Lean 6 Sigma Số 56Lean 6 Sigma Số 56
Lean 6 Sigma Số 56
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 54
Lean 6 Sigma Số 54Lean 6 Sigma Số 54
Lean 6 Sigma Số 54
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 41
Lean 6 Sigma Số 41Lean 6 Sigma Số 41
Lean 6 Sigma Số 41
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40
IESCL
 

More from IESCL (20)

Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
 
Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63
 
Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62
 
Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60
 
Lean 6 Sigma Số 59
Lean 6 Sigma Số 59Lean 6 Sigma Số 59
Lean 6 Sigma Số 59
 
Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58
 
Lean 6 Sigma Số 57
Lean 6 Sigma Số 57Lean 6 Sigma Số 57
Lean 6 Sigma Số 57
 
Lean 6 Sigma Số 56
Lean 6 Sigma Số 56Lean 6 Sigma Số 56
Lean 6 Sigma Số 56
 
Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55
 
Lean 6 Sigma Số 54
Lean 6 Sigma Số 54Lean 6 Sigma Số 54
Lean 6 Sigma Số 54
 
Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53
 
Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52
 
Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50
 
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
 
Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47
 
Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45
 
Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44
 
Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43
 
Lean 6 Sigma Số 41
Lean 6 Sigma Số 41Lean 6 Sigma Số 41
Lean 6 Sigma Số 41
 
Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40
 

Lean 6 Sigma Số 9

 • 1. Soá thaùng 06 naêm 200909
 • 2. Nhöõng ngöôøi thöïc hieän baûn tin: Ts.Nguyeãn Höõu Thieän vôùi söï coäng taùc cuûa: Phaïm Thanh Dieäu Ts.Ñaëng Minh Trang Baûn tin Lean 6 Sigma soá 9 ra maét Baïn ñoïc goùp phaàn thuùc ñaåy hoaït ñoäng öùng duïng Lean 6 Sigma (LSS), maø tröôùc tieân hoaït ñoäng huaán luyeän, ñaøo taïo cô baûn ñeå taïo nhaän thöùc cho caùc caáp laõnh ñaïo vaø quaûn lyù. Caâu laïc boä Lean6sigma (Network), ñeán thaùng 7 naøy seõ ñöôïc troøn moät naêm tuoåi, ñaõ laàn löôït ñöôïc toå chöùc ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Haø Noäi, Haûi Phoøng, Ñaø Naüng vaø Ñoàng baéng soâng Cöûu Long, maø Baûn tin ñaõ giôùi thieäu trong caùc soá töø 1 ñeán 5. Laø keânh thoâng tin cuûa Caâu laïc boä, Baûn tin xin ñöôïc giôùi thieäu caùc caùc phöông phaùp quaûn lyù vaø coâng cuï hieän ñaïi lieân tuïc caûi tieán khaùc deå Baïn ñoïc tham khaûo vaø caùc toå chöùc vaø Doanh nghieäp nghieân cöùu. Raát hoan ngheânh vaø caùm ôn söï hôïp taùc vaø ñoùng goùp quyù baùu cuûa caùc Toå chöùc vaø Caù nhaân, ñeå Baûn tin ñöôïc thöôøng xuyeân ñeán tay Baïn ñoïc. Baûn tin xin göûi ñeán Baïn ñoïc vaø nhöõng ngöôøi ham thích Lean 6 Sigma vaø caùc phöông phaùp vaø coâng cuï caûi tieán lieân tuïc khaùc lôøi caùm ôn veà söï hôïp taùc, söï hoã trôï veà tinh thaàn vaø vaät chaát vaø chuùc cho hoaït ñoäng caûi tieán lieân tuïc ñaâm choài naåy loäc. Cuøng Baïn ñoïc Soá thaùng 06 naêm 200909 TIN TÖÙC Caâu laïc boä LSS chuaån bò kyû nieäm 01 1 naêm hoaït ñoäng balanced scorecard Quaûn lyù chieán löôïc söû duïng Balanced 02 Scorecard Balanced scorecard 05 Baûng ñieåm caân baèng - 06 Coâng trình vó ñaïi nhaát cuûa Kaplan Balanced Scorecard Basics 09 GS.Kaplan: “Quoác gia laø moät con thuyeàn, 10 doanh nghieäp laø nhöõng tay cheøo” Chieán löôïc chi tieâu phaù caùch 17 trong boái caûnh suy thoaùi Giôùi thieäu saùch 18 lean6sigma Caùc nhoùm coâng vieäc 18 Process Iimprovement Made Easy: 22 The 8d Problem Solvig Process Explained trao ñoåi kinh nghieäm Cô caáu toå chöùc cho quaù trình caûi tieán lieân tuïc 23 1810
 • 3. 1 TIN TÖÙC Ngaøy 14 thaùng 6, caùc Saùng laäp vieân (SLV) Caâu laïc boä Lean 6 Sigma (CLB LSS) ñaõ gaëp maët ñeå nhìn laïi moät naêm qua, keå töø ngaøy thaønh laäp CLB 30 thaùng 7 naêm 2008. Moät soá hoaït ñoäng chính: * Caâu Laïc Boä xaùc ñònh hoaït ñoäng chính trong thôøi gian ñaàu moät vaøi naêm laø giôùi thieäu veà LSS vaø caùc Phöông phaùp vaø coâng cuï caûi tieán lieân tuïc. Ñeå taïo nhaän thöùc, CLB ñaõ toå chöùc giôùi thieäu vaø hình thaønh maïng löôùi (Network), vôùi caùc nuùt (CLB) taïi: TP.HCM, Haø Noäi, Haûi Phoøng, Ñaø Naüng vaø Ñoàng Baéng Soâng Cöûu Long (Soùc Traêng). Taïi caùc buoåi ra maét coù söï tham gia cuûa haàu heát caùc Laõnh ñaïo Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Chi cuïc Tieâu chuaån Ño löôøng caùc ñòa phöông trong caû nöôùc. Taïi moät soá nôi, döï Leã Ra maét CLB coøn coù laõnh ñaïo Boä KHCN vaø moät soá tænh (Soùc Traêng), laõnh ñaïo Toång cuïc Tieâu chuaån Ño löôøng vaø moät soá ñôn vò cuûa Toång cuïc (TPHCM, Haø Noäi, Haûi Phoøng, Soùc Traêng). Tham döï caùc Leã ra maét CLB coùn coù ñaïi dieän Laõnh ñaïo nhieàu Doanh nghieäp, chuyeân gia vaø caùc baïn treû yeâu thích ñoåi môùi. Caùc Leã ra maét CLB ñöôïc ghi laïi baèng hình aûnh vaø ñöôïc giôùi thieäu trong caùc Baûn tin LSS töø soá 1 ñeán soá 5. * Baûn tin LEAN6SIGMA ñaõ phaùt haønh ñöôïc 9 kyø (ñeán thaùng 6/2009) khoå 19 x 27, 32 trang maøu, 1.000 baûn/ kyø, GPXB cuûa Sôû TTTT TP.HCM). Baûn tin ñöôïc gôûi ñeán Boä KHCN, moät soá Boä khaùc, Toång cuïc TCÑLCL vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc Toång cuïc, caùc SLV vaø chuyeân gia, doanh nghieäp, hoäi vieân ñaêng kyù tröïc tieáp vaø/hoaëc qua maïng, Sôû KHCN vaø Chi cuïc TCÑLCL 63 tænh/thaønh phoá caû nöôùc. Vieäc cheá baûn, in aán vaø phaùt haønh Baûn tin chuû yeáu do DOVI taøi trôï. Goùp phaàn taøi trôï coøn coù QUATEST 3, VPC, IMQ, SMEDEC 2, HOÄI CÔ KHÍ TP.HCM, Cty FREETREND. Bieân taäp (Nguyeãn Höõu Thieän), caùc coäng taùc vieân thöôøng xuyeân (Phaïm Thanh Dieäu, Ñaëng Minh Trang) vaø caùc baøi vieát hoaëc trích ñaêng (treân caùc trang web) cuûa caùc taùc giaû khaùc ñeàu khoâng coù boài döôõng vaø hoaøn toaøn mieãn phí. * Trang web www.lean6sigma.vn vaø/hoaëc www.lean6sigma.com.vn ra ñôøi cuøng luùc vôùi CLB ñaõ ñöôïc caäp nhaät, tuy chöa ñöôïc thöôøng xuyeân (coù ñuû caùc Baûn tin, dieãn ñaøn, tin töùc khaùc...) * Hoäi thaûo nhaèm giôùi thieäu LSS cho caùc Toå chöùc vaø Doanh nghieäp quan taâm: ñaõ toå chöùc Hoäi thaûo vôùi caùc ñôn vò: Hieäp Hoäi Deät May, Ngaønh Ngaân Haøng. Taïi moät soá Dieãn ñaøn, Ñaïi dieän CLB cuõng ñaõ giôùi thieäu veà LSS vaø hoaït ñoäng CLB nhö Hoäi nghò KHCN cac tænh ÑBSCL taïi Soùc Traêng, Hoäi thaûo trong khuoân khoå Chöông trình EU taïi Haûi Phoøng, Hoäi thaûo Hoäi Cô khí TP.HCM; caùc ñôn vò coù caùc SLV CLB cuõng ñaõ toå chöùc caùc Hoäi thaûo nhö FPT, VPC, IMQ. * Huaán Luyeän trong vaø ngoaøi khuoân khoå CLB: Caùc ñôn vò nhö FPT, IMQ ñaõ baét ñaàu trieån khai huaán luyeän LSS cho ñôn vò mình hoaëc cho khaùch haøng. Caùc chuyeân gia LSS cuûa CLB cuõng ñaõ tham gia huaán luyeän cho caùc Doanh nghieäp. Moät soá hoaït ñoäng huaán luyeän ñaõ ñöôïc giôùi thieäu trang caùc Baûn tin. *Thamquan,traoñoåikinhnghieäm: Ñaïi dieän CLB thaêm vaø tieáp xuùc, trao ñoåi, hoïc taäp kinh nghieäm moät soá toå chöùc vaø caù nhaân trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi nhö: NIKE, FREETREND, HIRAMAYA; caùc chuyeân gia Hoa Kyø, Singapore, Ñöùc, Malaysia, Nhaät Baûn,... Caùc hoaït ñoäng saép tôùi: * Kieän toaøn coâng taùc Hoäi vieân: Ban haønh Quy ñònh veà Hoäi vieân taäp theå vaø Hoäi vieân caù nhaân, thoáng keâ chuyeân gia LLS vaø môøi tham gia hoaït ñoäng CLB, cuûng coá CLB ñaõ hình thaønh ôû caùc vuøng, laäp theâm caùc CLB, neáu coù nhu caàu; * Phaùt haønh Baûn tin, naâng caáp trang web: vaän ñoäng taøi trôï hoaït ñoäng CLB thoâng qua vieäc cung caáp Baûn tin vaø caùc söï kieän khaùc * Hoäi thaûo vaø Huaán luyeän LSS: toå chöùc vaø phoái hôïp toå chöùc caùc Hoäi thaûo vaø caùc lôùp huaán luyeän, môû roäng hôïp taùc vôùi caùc Trung taâm hoaëc toå chöùc Huaán luyeän & Ñaøo taïo (IMQ, FPT, VPC, QUATEST, QUACERT, HOÄI CÔ KHÍ, CHI CUÏC TÑC...), tham gia caùc Chöông trình huaán luyeän Green Belts, Black Belts, Lean Implementer, Lean Manager, KM, BSC, KPI... * Tham quan, khaûo saùt, trao ñoåi kinh nghieäm: vieáng thaêm, trao ñoåi kinh nghieäm vôùi caùc ñôn vò ñaõ aùp duïng LSS trong vaø ngoaøi nöôùc * Toå chöùc söï kieän. Caâu laïc boä LSS chuaån bò kyû nieäm 1 naêm hoaït ñoäng
 • 4. BALANCED SCORECARD 2 T rong neàn kinh teá caïnh tranh khoác lieät vaø xu theá hoäi nhaäp hieän nay, caùc toå chöùc phaûi ñoái maët vôùi raát nhieàu raøo caûn trong vieäc phaùt trieån caùc heä thoáng ño löôøng hieäu quaû hoaït ñoäng. Ñieàu maø doanh nghieäp caàn hieän nay laø moät heä thoáng maø coù theå caân baèng tính chính xaùc cuûa caùc chæ soá taøi chính ñaõ coù trong quaù khöù vaø ñònh höôùng veà hieäu quaû trong töông lai. Ñoàng thôøi, heä thoáng naøy cuõng seõ hoã trôï toå chöùc trong vieäc aùp duïng caùc chieán löôïc khaùc nhau. Quaûn lyù chieán löôïc söû duïng Balanced Scorecard Japan Kaizen Tour TPS (Toyota Production System) ñaõ trôû thaønh moät trieát lyù trong saûn xuaát vaø kinh doanh. Ngaøy nay laõnh ñaïo doanh nghieäp nhieàu nöôùc ñaõ sang Nhaät Baûn ñeå hoïc taäp kinh nghieäm TPS. Coâng ty tö vaán doanh nghieäp Hirayama thöôøng xuyeân toå chöùc caùc “Japan Kaizen Tour” ñeå giôùi thieäu TPS. Trao ñoåi vôùi Chuû nhieäm CLB LSS, Ts. Nguyeãn Höõu Thieän, oâng Sadanori Watanabe (phaûi), giôùi thieäu noäi dung vaø kinh nghieäm toå chöùc Japan Kaizen Tour vaø mong muoán Laõnh ñaïo Doanh nghieäp Vieät Nam taän duïng cô hoäi naøy ñeå nghieân cöùu TPS taïi nôi ñaõ töøng xaây döïng vaø aùp duïng: caùc nhaø maùy saûn xuaát oâ toâ Toyota. Caùc Doanh nghieäp coù nhu caàu tham gia Tour vaø muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân heä CLB LSS theo ñòa chæ e-mail: info@lean6sigma.vn Giôùi thieäu Lean 6 Sigma (LSS) Hieän nay ñaõ coù nhu caàu giôùi thieäu veà LSS cho caùc toå chöùc vaø Doanh nghieäp. Caâu laïc boä hoan ngheânh vaø saün saøng hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc vaø Doanh nghieäp ñeå môøi caùc chuyeân gia haøng ñaàu trong nöôùc (vaø/hoaëc nöôùc ngoaøi) thuyeát trình veà LSS taïi Doanh nghieäp (trong tröôøng hôïp Doanh nghieäp muoán toå chöùc rieâng cho ñôn vò mình) hoaëc toå chöùc lôùp giôùi thieäu veà LSS taïi caùc ñòa ñieåm thuaän tieän vaø Toå chöùc hoaëc Doanh nghieäm cöû ngöôøi tham döï. Chi tieát xin lieân heä info@lean6sigma.vn Theû caân baèng ñieåm (The Balanced Scorecard - BSC) laø coâng cuï coù theå giuùp giaûi quyeát caû hai vaán ñeà treân. Vaäy Balanced Scorecard laø gì? Chuùng ta coù theå moâ taû BSC nhö laø nhöõng noã löïc heä thoáng ñaàu tieân nhaèm thieát keá moät heä thoáng ño löôøng hieäu quaû. Heä thoáng naøy chuyeån taàm nhìn vaø chieán löôïc cuûa toå chöùc thaønh nhöõng muïc tieâu cuï theå, pheùp ño vaø nhöõng chæ tieâu roõ raøng. Nhöõng pheùp ño cuûa BSC theå hieän söï caân baèng giöõa boán khía caïnh: Taøi chính, khaùch haøng, quaù trình noäi boä vaø hoïc hoûi, phaùt trieån. Caùc pheùp ño ñöôïc löïa choïn söû duïng cho theû ñieåm laø coâng cuï daønh cho ngöôøi laõnh ñaïo söû duïng ñeå truyeàn ñaït tôùi ngöôøi lao ñoäng vaø caùc beân lieân quan nhöõng ñònh höôùng veà keát quaû vaø hieäu quaû hoaït ñoäng maø qua ñoù toå chöùc seõ ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu chieán löôïc cuûa mình. Coù theå noùi, veà cô baûn coâng cuï naøy cuøng moät luùc laø 03 heä thoáng: Heä thoáng ño löôøng, heä thoáng quaûn lyù chieán löôïc vaø coâng cuï trao ñoåi thoâng tin: BSC laø moät heä thoáng ño löôøng: Raát nhieàu toå chöùc ñaõ coá gaéng truyeàn ñaït nhöõng vieãn caûnh vaø quaùn trieät caùc chieán löôïc, nhöng thöôøng khoâng lieân keát ñöôïc caùc hoaït ñoäng cuûa ngöôøi lao ñoäng vôùi ñònh höôùng chieán löôïc cuûa toå chöùc. BSC cho pheùp toå chöùc laøm roõ nhöõng vieãn caûnh vaø chieán löôïc cuûa toå chöùc baèng caùch ñöa ra moät khuoân khoå môùi. Khuoân khoå naøy cho thaáy toaøn boä chieán löôïc cuûa toå chöùc thoâng qua caùc muïc tieâu vaø caùc pheùp ño ñaõ ñöôïc choïn. Thay vì taäp trung vaøo vieäc kieåm
 • 5. BALANCED SCORECARD 3 soaùt caùc yeáu toá taøi chính, BSC söû duïng caùc pheùp ño nhö laø ngoân ngöõ môùi ñeå moâ taû caùc yeáu toá chính ñeå ñaït ñöôïc chieán löôïc. Vieäc söû duïng caùc pheùp ño nhö theá naøo raát quan troïng ñoái vôùi vieäc ñaït ñöôïc chieán löôïc. Caùc muïc tieâu ño löôøng ñöôïc coù yù nghóa raát quan troïng ñeå bieán chieán löôïc thaønh hieän thöïc. BSC vaãn duy trì caùc pheùp ño taøi chính, nhöng boå sung theâm 3 khía caïnh raát roõ raøng khaùc nöõa: Khaùch haøng, caùc quaù trình noäi boä vaø hoïc hoûi vaø phaùt trieån. Ñeán ñaây, xin giôùi thieäu vôùi caùc Baïn veà töøng Khía caïnh cuûa BSC. Khía caïnh khaùch haøng Khi löïa choïn nhöõng pheùp ño ñoái vôùi Khía caïnh veà Khaùch haøng ñeå laøm BSC, caùc toå chöùc phaûi traû lôøi hai caâu hoûi quan troïng: Ai laø khaùch haøng muïc tieâu cuûa toå chöùc, vaø caùi gì thöïc söï laø giaù trò maø chuùng ta phuïc vuï khaùch haøng? Tuy nhieân, 2 caâu hoûi naøy ñaët ra khoâng ít thaùch thöùc cho caùc toå chöùc. Ña soá caùc toå chöùc seõ tuyeân boá raèng hieän nay hoï ñang coù nhöõng khaùch haøng muïc tieâu, vaø caùc hoaït ñoäng cuûa hoï cho thaáy chieán löôïc cuûa hoï laø “Moïi thöù cho moïi khaùch haøng”. Thöïc teá cho chuùng ta thaáy raèng thieáu ñi nhöõng troïng taâm seõ laøm giaûm khaû naêng cuûa toå chöùc trong vieäc taïo ra söï khaùc bieät so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. Vieäc xaùc ñònh nhöõng giaù trò thích hôïp ñeå phuïc vuï khaùch haøng cuõng gaây ra khoâng ít thaùch thöùc ñoái vôùi ña soá toå chöùc. Khía caïnh veà khaùch haøng ngaøy nay thöôøng söû duïng caùc pheùp ño nhö: Söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng, loøng trung thaønh cuûa khaùch haøng, thò phaàn vaø soá löôïng khaùch haøng môùi. Cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng, toå chöùc phaûi phaùt trieån ñònh höôùng hieäu quaû ñeå thöïc hieän caûi tieán nhöõng chæ soá “treã” ñeå coù ñöôïc thaønh coâng veà Khía caïnh veà khaùch haøng. Khía caïnh caùc quaù trình noäi boä: Ñoái vôùi Khía caïnh veà khaùch haøng cuûa theû caân baèng ñieåm (BSC), chuùng ta phaûi xaùc ñònh caùc quaù trình chính cuûa toå chöùc caàn thöïc hieän ñeå thöôøng xuyeân gia taêng giaù trò cho khaùch haøng vaø cuoái cuøng laø caùc coå ñoâng. Nhieäm vuï cuûa chuùng ta trong khía caïnh naøy laø xaùc ñònh nhöõng quaù trình chính vaø phaùt trieån caùc pheùp ño toát nhaát. Ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng caùc toå chöùc hoaøn toaøn coù theå xaùc nhöõng quaù trình noäi boä môùi, chöù khoâng chæ taäp trung noã löïc vaøo vieäc thöïc hieän nhöõng caûi tieán nhoû ñoái vôùi nhöõng quaù trình hieän taïi cuûa toå chöùc. Phaùt trieån saûn phaåm, caùc quaù trình cheá taïo, saûn xuaát, giao haøng vaø caùc hoaït ñoäng sau baùn haøng coù theå ñöôïc xem ñeán trong Khía caïnh naøy. Khía caïnh hoïc hoûi vaø phaùt trieån: Caùc toå chöùc mong muoán ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû toát nhaát cho Khía caïnh caùc quaù trình noäi boä, khaùch haøng. Vaäy nhöõng keát quaû ñoù töø ñaâu maø coù? Nhöõng pheùp ño trong Khía caïnh hoïc hoûi vaø phaùt trieån ñeå thöïc hieän BSC thöïc söï laø nhöõng hoã trôï cho vieäc ñaït ñöôïc keát quaû ôû nhöõng Khía caïnh khaùc. Veà baûn chaát, nhöõng pheùp ño naøy laø neàn taûng ñeå xaây döïng neân “ngoâi nhaø Balance Scorecard”. Khi maø caùc toå chöùc xaùc ñònh nhöõng pheùp ño vaø nhöõng saùng kieán trong Khía caïnh khaùch haøng vaø caùc quaù trình noäi boä, Toå chöùc coù theå seõ thaáy ngay nhöõng khoaûng caùch giöõa tình traïng hieän taïi cuûa toå chöùc vaø nhöõng möùc ñoä caàn thieát ñeå coù theå ñaït ñöôïc muïc tieâu veà nhöõng yeáu toá neàn taûng nhö: kyõ naêng cuûa ngöôøi lao ñoäng, heä thoáng thoâng tin... Nhöõng pheùp ño maø caùc toå chöùc xaùc ñònh trong Khía caïnh naøy seõ giuùp laáp ñaày nhöõng khoaûng caùch ñoù vaø ñaûm baûo hieäu quaû beàn vöõng trong töông lai. Khía caïnh taøi chính: Caùc pheùp ño taøi chính laø yeáu toá raát quan troïng cuûa BSC, ñaëc bieät trong theá giôùi maø ai cuõng quan taâm ñeán lôïi nhuaän nhö hieän nay. Caùc pheùp ño ôû Khía caïnh naøy cho chuùng ta bieát chieán löôïc coù ñöôïc thöïc hieän ñeå ñaït ñöôïc caùc keát quaû cuoái cuøng hay khoâng. Chuùng ta coù theå taäp trung toaøn boä noã löïc vaø khaû naêng cuûa chuùng ta vaøo vieäc caûi tieán söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng, chaát löôïng, giao haøng ñuùng haïn hoaëc haøng loaït vaán ñeà khaùc nhöng neáu khoâng chæ ra nhöõng taùc ñoäng tích cöïc ñeán chæ soá taøi chính cuûa toå chöùc thì nhöõng noã löïc cuûa chuùng ta cuõng bò giaûm bôùt giaù trò. Thoâng thöôøng chuùng ta quan taâm tôùi caùc chæ soá truyeàn thoáng nhö: lôïi nhuaän, taêng doanh thu, vaø caùc giaù trò kinh teá khaùc.
 • 6. 4 Balanced Scorecard laø heä thoáng quaûn lyù chieán löôïc Ñoái vôùi raát nhieàu toå chöùc BSC coù xuaát xöù töø moät coâng cuï ño löôøng maø Kaplan vaø Norton moâ taû nhö laø “Heä thoáng quaûn lyù chieán löôïc”. Muïc ñích ban ñaàu cuûa heä thoáng theû ñieåm (Scorecard) nhaèm caân baèng caùc chæ soá taøi chính vôùi ñònh höôùng giaù trò trong töông lai cuûa coâng ty, nhöng ngaøy caøng nhieàu toå chöùc thöû nghieäm khaùi nieäm naøy nhö laø caùc coâng cuï ñeå gaén keát caùc hoaït ñoäng ngaén haïn vôùi chieán löôïc cuûa coâng ty. Thöïc hieän theo caùch naøy, BSC laøm giaûm ñi ñöôïc raát nhieàu vaán ñeà lieân quan ñeán vieäc aùp duïng chieán löôïc moät caùch hieäu quaû maø chuùng ta ñaõ ñeà caäp ôû treân. Vöôït qua raøo caûn ñònh höôùng baèng caùch giaûi thích caùc chieán löôïc: BSC ñöôïc ñöa ra vôùi lyù töôûng laø chia seû nhöõng hieåu bieát vaø chuyeån chieán löôïc cuûa toå chöùc thaønh nhöõng muïc tieâu, pheùp ño vaø nhöõng chæ tieâu cuï theå vaø theå hieän trong moãi Khía caïnh cuûa BSC. Vieäc Giaûi thích ñònh höôùng chieán löôïc yeâu caàu nhoùm thöïc hieän phaûi xaùc ñònh cuï theå nhöõng gì coøn mô hoà trong ñònh höôùng chieán löôïc cuûa toå chöùc. Phoå bieán vaø truyeàn ñaït Theû ñieåm ñeå vöôït qua raøo caûn veà con ngöôøi: Phoå bieán vaø truyeàn ñaït theû caân baèng ñieåm coù nghóa laø ñöa chuùng ñeán moïi boä phaän phoøng ban cuûa toå chöùc vaø taïo cho ngöôøi lao ñoäng coù cô hoäi lieân heä giöõa coâng vieäc haøng ngaøy cuûa hoï vôùi chieán löôïc cuûa toå chöùc. Moïi caáp ñoä cuûa toå chöùc seõ nhaän ra caùc hoaït ñoäng taïo giaù trò cuûa hoï thoâng qua moái lieân heä giöõa vieäc trieån khai nhöõng theû ñieåm cuûa hoï vôùi caùc muïc tieâu cuûa caáp cao hôn. Baèng caùch phoå bieán vaø truyeàn ñaït, coâng ty seõ taïo ra moät luoàng thoâng tin ngöôïc töø döôùi xöôûng tôùi ban laõnh ñaïo ñieàu haønh. Moät soá toå chöùc thöïc hieän phoå bieán vaø truyeàn ñaït töø treân xuoáng tôùi caáp caù nhaân ngöôøi lao ñoäng. Caùc caù nhaân naøy seõ phaùt trieån BSC, trong ñoù xaùc ñònh söï ñoùng goùp cuûa caù nhaân hoï cho caû nhoùm nhaèm giuùp ñaït ñöôïc muïc tieâu toång theå. Chieán löôïc cung caáp nguoàn löïc ñeå vöôït qua raøo caûn veà nguoàn löïc: Khi baøn veà raøo caûn naøy, haàu heát caùc coâng ty ñeàu coù quaù trình hoaïch ñònh chieán löôïc vaø hoaïch ñònh ngaân saùch rieâng bieät. Xaây döïng theû caân baèng ñieåm (Balanced Scorecard) cung caáp cô hoäi raát toát ñeå gaén keát caùc quaù trình quan troïng naøy vôùi nhau. Khi ñöa ra Balanced Scorecard, caùc toå chöùc khoâng chæ nghó veà nhöõng muïc tieâu chung, chæ soá ño löôøng, töøng chæ tieâu cuï theå cho boán khía caïnh maø coøn phaûi xem xeùt moät caùch caån thaän caùc yù töôûng vaø keá hoaïch haønh ñoäng seõ phuïc vuï cho caùc muïc tieâu cuûa theû ñieåm. Neáu chuùng ta ñöa ra muïc tieâu daøi haïn cho caùc chæ soá ño löôøng, chuùng ta coù theå thaáy nhöõng böôùc phaùt trieån treân suoát chaëng ñöôøng ñi ñeán thaønh coâng. Nguoàn nhaân löïc vaø taøi chính caàn thieát ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuûa theû ñieåm phaûi thöïc söï taïo neàn taûng cho vieäc xaây döïng quaù trình döï toaùn ngaân saùch haøng naêm. Tieát kieäm nguoàn löïc roõ raøng laø raát toát, nhöng moät ñieàu quan troïng - phaûi truyeàn ñaït cho moïi ngöôøi trong toå chöùc bieát caùc chæ soá quan troïng vaø caùc böôùc thöïc hieän ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy. Chieán löôïc hoïc hoûi ñeå khaéc phuïc raøo caûn veà quaûn lyù: Ngaøy nay chuùng ta phaûi ñoái maët vôùi söï thay ñoåi raát nhanh cuûa moâi tröôøng kinh doanh, do ñoù caùc toå chöùc caàn laøm nhieàu hôn laø chæ phaân tích nhöõng bieán ñoäng thöïc teá veà caùc chæ soá taøi chính ñeå ra quyeát ñònh chieán löôïc. BSC cung caáp caùc yeáu toá caàn thieát ñeå thoaùt khoûi tình traïng naøy vaø ñöa ra moâ hình môùi trong ñoù caùc keát quaû cuûa theû ñieåm trôû thaønh yeáu toá ñaàu vaøo cho vieäc xem xeùt, ñaët vaán ñeà vaø nghieân cöùu veà chieán löôïc. Balanced Scorecard laø coâng cuï trao ñoåi thoâng tin Söùc maïnh cuûa theû caân baèng ñieåm trong vieäc bieán chieán löôïc thaønh nhöõng haønh ñoäng vaø ñöa ra thoâng ñieäp cho ngöôøi lao ñoäng - ñoù laø nhöõng gì coù theå goïi laø trao ñoåi thoâng tin. Vaäy taïi sao laïi coi Balanced Scorecard laø coâng cuï trao ñoåi thoâng tin? Coù leõ vì noù raát ñôn giaûn vaø taùc ñoäng maïnh meõ ñeán toaøn boä heä thoáng. Xaây döïng theû ñieåm moät caùch roõ raøng, moâ taû ñöôïc chieán löôïc khoâng mô hoà vaø phaûi tröïc quan, muïc tieâu phaûi roõ raøng vaø phaûi löïa choïn caùc chæ soá ño löôøng. Chia seû keát quaû cuûa theû caân baèng ñieåm trong toå chöùc giuùp ngöôøi lao ñoäng coù cô hoäi thaûo luaän veà nhöõng giaû ñònh trong chieán löôïc, hoïc hoûi vaø ruùt kinh nghieäm töø nhöõng keát quaû khoâng mong muoán, trao ñoåi veà nhöõng thay ñoåi caàn thieát trong töông lai. Moät toå chöùc ôû nöôùc ngoaøi ñaõ tieán haønh khaûo saùt nhaân vieân tröôùc vaø sau khi xaây döïng Balanced Scorecard. Tröôùc khi thöïc hieän döôùi 50% ngöôøi lao ñoäng nhaän thöùc vaø hieåu veà chieán löôïc cuûa toå chöùc. Moät naêm sau khi thöïc hieän Balanced Scorecard con soá naøy ñaõ taêng leân 87%. Neáu Baïn tin töôûng vaøo vieäc phoå bieán roäng raõi thoâng tin tôùi ngöôøi lao ñoäng, haõy thöû caùi maø moät soá ngöôøi goïi laø “cuoán saùch quaûn lyù môû”. Caù nhaân toâi tin töôûng raèng, seõ khoâng coù coâng cuï naøo toát hôn BSC giuùp caùc Baïn nhö laø “cuoán saùch môû” ñoù. q Cao Hoaøng Long (Nguyeân Tröôûng phoøng Tö vaán Chaát löôïng - VPC) BALANCED SCORECARD
 • 7. GS Robert Kaplan Laø Giaùo sö chuyeân ngaønh keá toaùn vaø quaûn trò taïi tröôøng Kinh doanh Harvard, ñoàng Chuû tòch caáp cao cuûa taäp ñoaøn Palladium Group, oâng Robert Kaplan ñaõ ghi danh mình vaøo haøng nguõ nhöõng nhaø kinh teá haøng ñaàu nöôùc Myõ. OÂng cuõng coù teân trong danh saùch 25 nhaø tö duy kinh doanh cuûa taïp chí Financial Times naêm 2005. Robert S. Kaplan - cha ñeû moâ hình Balanced Scorecard - laø Giaùo sö chuyeân ngaønh keá toaùn vaø quaûn trò taïi Tröôøng kinh doanh Harvard, laø ñoàng Chuû tòch caáp cao cuûa taäp ñoaøn Palladium Group. Giaùo sö Kaplan tham gia giaûng daïy taïi Tröôøng kinh doanh Havard töø naêm 1984, sau 16 naêm coáng hieán taïi Tröôøng kinh doanh thuoäc Ñaïi hoïc Carnegie – Mellon, nôi oâng giöõ chöùc Chuû nhieäm khoa töø naêm 1977 tôùi naêm 1983. Coâng trình nghieân cöùu xuaát saéc nhaát vaø coù taàm aûnh höôûng saâu roäng nhaát trong söï nghieäp cuûa oâng cho tôùi nay laø moâ hình Balanced Scorecard – Baûng ñieåm caân baèng – coâng cuï chuaån hoùa giöõa chieán löôïc vaø hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp – do oâng cuøng ñoàng nghieäp David Norton saùng taïo ra. Cuoán saùch “Baûng ñieåm caân baèng: Bieán chieán löôïc thaønh haønh ñoäng” cuûa oâng vaø ngöôøi ñoàng söï David P. Norton (phaûi), ñaõ ñöôïc dòch ra 22 thöù tieáng vaø daønh Huy chöông vaøng giaûi thöôûng Wildman naêm 2001 do Hieäp hoäi Keá toaùn Hoa Kyø (AAA) trao taëng vì tính thieát thöïc cuûa noù. Baûng ñieåm caân baèng (Balance Scorecard) laø moät heä thoáng quaûn lyù vaø laäp keá hoaïch chieán löôïc ñöôïc söû duïng roäng raõi trong caùc toå chöùc phi lôïi nhuaän, chính phuû, ngaønh coâng nghieäp vaø kinh doanh treân toaøn theá giôùi nhaèm saép xeáp caùc hoaït ñoäng kinh doanh höôùng vaøo taàm nhìn vaø chieán löôïc cuûa toå chöùc, caûi thieän thoâng tin lieân laïc trong vaø ngoaøi doanh nghieäp, giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa toå chöùc döïa treân caùc muïc tieâu chieán löôïc. Noù mang ñeán cho caùc nhaø quaûn lyù vaø caùc quan chöùc caáp cao trong caùc toå chöùc moät caùi nhìn caân baèng hôn veà toaøn boä hoaït ñoäng cuûa toå chöùc. Hieän taïi coù khoaûng moät nöûa trong soá 1000 coâng ty trong danh saùch Fortune 1000 söû duïng phöông phaùp naøy. Söû duïng Baûng ñieåm caân baèng cho pheùp moät toå chöùc vöôït xa ra ngoaøi nhöõng con soá taøi chính ño löôøng hieän taïi ñeå tieán xa hôn tôùi nhöõng chæ soá döï baùo khaû naêng sinh lôøi trong töông lai. From Wikipedia, the free encyclopedia The Balanced Scorecard (BSC) is a performance management tool for measuring whether the smaller-scale operational activities of a company are aligned with its larger- scale objectives in terms of vision and strategy. By focusing not only on financial outcomes b u t a l s o o n t h e operational, marketing and developmental inputs to these, the Balanced Scorecard helps provide a more comprehensive view of a business, which in turn helps organizations act in their best long-term interests. This tool is also being used to address business response to climate change and greenhouse gas emissions. Organizations were encouraged to measure, in addition to financial outputs, those factors which influenced the financial outputs. For example, process performance, market share / penetration, long term learning and skills development, and so on. The underlying rationale is that organizations cannot directly influence financial outcomes, as these are “lag” measures, and that the use of financial measures alone to inform the strategic control of the firm is unwise. Organizations should instead also measure those areas where direct management intervention is possible. In so doing, the early versions of the Balanced Scorecard helped organizations achieve a degree of “balance” in selection of performance measures. In practice, early Scorecards achieved this balance by encouraging managers to select measures from three additional categories or perspectives: “Customer,” “Internal Business Processes” and “Learning and Growth”. Balanced scorecard 5 BALANCED SCORECARD
 • 8. 6 Baûng ñieåm caân baèng (Balanced Scorecard BSC) laø moät heä thoáng quaûn lyù vaø laäp keá hoaïch chieán löôïc ñöôïc söû duïng roäng raõi trong caùc toå chöùc phi lôïi nhuaän, chính phuû, ngaønh coâng nghieäp vaø kinh doanh treân toaøn theá giôùi. Muïc ñích laø saép xeáp caùc hoaït ñoäng kinh doanh höôùng vaøo taàm nhìn vaø chieán löôïc cuûa toå chöùc, caûi thieän thoâng tin lieân laïc trong vaø ngoaøi doanh nghieäp, giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa toå chöùc döïa treân caùc muïc tieâu chieán löôïc. Noù mang ñeán cho caùc nhaø quaûn lyù vaø caùc quan chöùc caáp cao trong caùc toå chöùc moät caùi nhìn caân baèng hôn veà toaøn boä hoaït ñoäng cuûa toå chöùc. Hieän taïi coù khoaûng moät nöûa trong soá 1.000 coâng ty trong danh saùch Fortune 1000 söû duïng phöông phaùp naøy. Kaplan and Norton describe the innovation of the balanced scorecard as follows: “The balanced scorecard retains traditional financial measures. But financial measures tell the story of past events, an adequate story for industrial age companies for which investments in long-term capabilities and customer relationships were not critical for success. These financial measures are inadequate, however, for guiding and evaluating the journey that information age companies must make to create future value through investment in customers, suppliers, employees, processes, technology, and innovation”. Caùc heä thoáng baùo caùo taøi chính truyeàn thoáng cung caáp thoâng tin cho thaáy keát quaû hoaït ñoäng cuûa moät coâng ty trong quaù khöù, nhöng  haàu nhö khoâng theå cung caáp thoâng tin veà keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ñoù trong töông lai. Ví duï nhö, moät coâng ty coù theå giaûm hoaït ñoäng dòch vuï khaùch haøng nhaèm ñaåy maïnh lôïi nhuaän hieän taïi, nhöng xeùt veà daøi haïn, lôïi nhuaän trong töông lai coù theå bò aûnh höôûng theo höôùng tieâu cöïc do söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng giaûm daàn. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy, Robert Kaplan vaø David Norton ñaõ phaùt trieån moâ hình Baûng ñieåm caân baèng - moät heä thoáng ño löôøng keát quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty trong ñoù khoâng chæ xem xeùt caùc thöôùc ño taøi chính, maø coøn caû thöôùc ño khaùch haøng, quaù trình kinh doanh vaø nghieân cöùu. Moâ hình Baûng ñieåm caân baèng ñöôïc moâ taû theo bieåu ñoà H1 beân caïnh. Baûng ñieåm caân baèng giaûi maõ chieán löôïc vôùi söï caân baèng giöõa: Baûng ñieåm caân baèng - Coâng trình vó ñaïi nhaát cuûa Kaplan - Thöôùc ño beân trong vaø beân ngoaøi. - Thöôùc ño khaùch quan vaø chuû quan. - Keát quaû hoaït ñoäng hieän taïi vaø ñoäng cô cuûa keát quaû hoaït ñoäng trong töông lai. Trong kyû nguyeân coâng nghieäp, haàu heát taøi saûn cuûa moät coâng ty laø baát ñoäng saûn, nhaø xöôûng vaø trang thieát bò, vaø heä thoáng keá toaùn taøi chính thöïc thi coâng vieäc ñôn giaûn laø xaùc ñònh giaù trò cuûa nhöõng taøi saûn naøy. Trong kyû nguyeân thoâng tin, haàu heát giaù trò cuûa moät doanh nghieäp gaén vôùi caùc quaù trình caûi tieán, caùc moái quan heä khaùch haøng, vaø nguoàn nhaân löïc. Heä thoáng (H1) BALANCED SCORECARD
 • 9. 7 keá toaùn taøi chính truyeàn thoáng khoâng ñuû maïnh ñeå ñònh giaù trò chính xaùc cuûa nhöõng taøi saûn voâ hình naøy. Baûng ñieåm caân baèng - vöôït ra ngoaøi phaïm vi cuûa nhöõng thöôùc ño taøi chính tieâu chuaån – bao goàm theâm 4 khía caïnh sau: Khía caïnh taøi chính, Khía caïnh khaùch haøng, Khía caïnh cuûa quy trình saûn xuaát noäi boä, vaø Khía caïnh ñaøo taïo vaø phaùt trieån. - Khía caïnh taøi chính - Ñöa theâm nhöõng thöôùc ño nhö thu nhaäp hoaït ñoäng, giaù trò kinh teá gia taêng, doanh thu treân nguoàn voán thueâ. - Khía caïnh khaùch haøng - Ñöa theâm nhöõng thöôùc ño nhö söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng, söï ghi nhôù cuûa khaùch haøng, thò phaàn ôû nhöõng phaân ñoaïn thò tröôøng muïc tieâu. - Khía caïnh hieäu quaû quy trình saûn xuaát kinh doanh - Bao goàm theâm nhöõng thöôùc ño nhö chi phí, soá löôïng ñaàu vaøo cuûa moät quy trình, vaø chaát löôïng. Nhöõng tieâu chí naøy laø cho caùc quy trình saûn xuaát nhö thu mua, saûn xuaát, hoaøn thaønh. - Khía caïnh ñaøo taïo vaø phaùt trieån - Bao goàm theâm caùc thöôùc ño nhö söï thoûa maõn cuûa nhaân coâng, söï ghi nhôù cuûa nhaân coâng, taäp hôïp caùc kyõ naêng. Boán khía caïnh naøy khoâng chæ ñôn giaûn laø moät boä söu taäp caùc khía caïnh ñoäc laäp, ñoù laø moät söï keát noái logic - nghieân cöùu vaø taêng tröôûng daãn tôùi caùc qua trình kinh doanh saûn xuaát toát hôn, qua ñoù laøm taêng giaù trò cho khaùch haøng vaø cuoái cuøng coù taùc duïng caûi thieän keát quaû hoaït ñoäng taøi chính. Caùc muïc tieâu, thöôùc ño, tieâu chí, vaø caùc saùng kieán Moãi khía caïnh trong Baûng ñieåm caân baèng bao goàm caùc muïc tieâu, caùc thöôùc ño cuûa nhöõng muïc tieâu ñoù, giaù trò muïc tieâu cuûa caùc thöôùc ño ñoù vaø caùc saùng kieán: - Caùc muïc tieâu - Caùc muïc tieâu chính caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän, ví duï taêng tröôûng khaû naêng naêng sinh lôøi. - Caùc thöôùc ño - Caùc thoâng soá coù theå quan saùt ñöôïc seõ ñöôïc söû duïng ñeå ño löôøng söï tieán trieån trong quaù trình höôùng tôùi thöïc hieän muïc tieâu ñeà ra. Ví duï muïc tieâu taêng tröôûng khaû naêng taêng tröôûng coù theå ñöôïc ño löôøng baèng taêng tröôûng lôïi nhuaän bieân roøng. - Caùc tieâu chí thöïc hieän muïc tieâu - Laø caùc giaù trò muïc tieâu cuï theå cuûa caùc thöôùc ño, ví duï taêng 2% lôïi nhuaän bieân roøng. - Caùc saùng kieán - Laø caùc chöông trình haønh ñoäng nhaèm thöïc hieän caùc tieâu chí ñeà ra ñeå thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu cuoái cuøng. Baûng ñieåm caân baèng: Heä thoáng quaûn lyù chieán löôïc Baûng ñieåm caân baèng ban ñaàu ñöôïc duøng nhö moät heä thoáng ño löôøng keát quaû hoaït ñoäng ñöôïc caûi thieän. Tuy nhieân, sau ñoù qua thöïc tieãn söû duïng, moâ hình ñaõ chöùng minh coù theå ñöôïc söû duïng nhö moät heä thoáng quaûn lyù nhaèm thöïc hieän chieán löôïc ôû moïi caáp ñoä cuûa toå chöùc thoâng qua caùc chöùc naêng sau: 1. Vaïch roõ chieán löôïc - Quaù trình chuyeån caùc muïc tieâu chieán löôïc thaønh caùc thöôùc ño coù theå ño ñöôïc chæ roõ söï am hieåu veà chieán löôïc cuûa ñoäi nguõ quaûn lyù vaø giuùp phaùt trieån moät söï ñoàng thuaän gaén keát. 2. Truyeàn taûi caùc muïc tieâu chieán löôïc - Baûng ñieåm caân baèng coù theå truyeàn taûi nhöõng muïc tieâu ôû möùc ñoä cao thaønh caùc muïc tieâu trong quaù trình hoaït ñoäng vaø truyeàn ñaït chieán löôïc hieäu quaû xuyeân suoát toå chöùc. 3. Laäp keá hoaïch, xaây döïng muïc tieâu vaø saép xeáp caùc saùng kieán chieán löôïc – Caùc muïc tieâu nhieàu tham voïng nhöng coù theå thöïc hieän ñöôïc ñöôïc xaây döïng cho moãi khía caïnh vaø caùc saùng kieán ñöôïc phaùt trieån ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù. 4. Ñaøo taïo vaø phaûn hoài chieán löôïc - Caùc nhaø quaûn lyù caáp cao nhaän phaûn hoài veà vieäc lieäu quaù trình thöïc thi chieán löôïc coù ñang ñöôïc thöïc hieän theo keá hoaïch ñeà ra hay khoâng vaø lieäu baûn thaân chieán löôïc coù thaønh coâng hay khoâng. Nhöõng chöùc naêng naøy ñaõ bieán Baûng ñieåm caân baèng thaønh moät heä thoáng quaûn lyù hieäu quaû trong quaù trình thöïc thi chieán löôïc. Baûng ñaõ ñöôïc aùp duïng thaønh coâng ôû nhieàu coâng ty tö nhaân, caùc toå chöùc phi chính phuû vaø caùc cô quan nhaø nöôùc hoaït ñoäng trong nhieàu lónh vöïc treân toaøn theá giôùi trong hôn moät thaäp kyû keå töø khi ra ñôøi cho tôùi nay. Nhöõng coâng ty teân tuoåi ñaõ gaët haùi ñöôïc raát nhieàu thaønh coâng töø phöông phaùp naøy phaûi keå tôùi Walt Disney trong ngaønh coâng nghieäp giaûi trí, UPS trong lónh vöïc giao nhaän vaän taûi, Siemens trong lónh vöïc saûn xuaát... vaø  nhieàu tröôøng ñaïi hoïc danh tieáng. ÔÛ Vieät Nam, hieän coù moät soá taäp ñoaøn teân tuoåi vaø coù söï tham gia cuûa ñoái taùc nöôùc ngoaøi nhö taäp ñoaøn FPT, Phuù Thaùi, GaMi... cuõng ñang aùp duïng hieäu quaû moâ hình naøy. Baøi hoïc thaønh coâng cuûa nhöõng taäp ñoaøn teân tuoåi nhôø öùng duïng Balanced Scorecard Khoâng phaûi ai cuõng coù nhöõng ñoùng goùp quan troïng cho ngheä thuaät kinh doanh vaø ñaëc bieät laø khoa hoïc chieán löôïc kinh doanh nhö Robert S. Kaplan. Baûng ñieåm caân baèng cuûa oâng laø moät coâng cuï haøng ñaàu ñeå saép xeáp caùc haønh ñoäng hieän thôøi cuûa moät coâng ty vôùi nhöõng muïc tieâu chieán löôïc ñaõ ñeà ra. Heä thoáng quaûn lyù keát quaû hoaït ñoäng naøy giuùp caùc nhaø laõnh ñaïo kinh doanh xaùc ñònh roõ taàm nhìn chieán löôïc cuûa hoï vaø laùi con ngöôøi, caùc ñôn vò kinh doanh vaø nguoàn löïc höôùng veà moät chieán löôïc thoáng nhaát. BALANCED SCORECARD
 • 10. 8 UPS: Keùo khaùch haøng trôû laïi nhôø Balanced Scorecard Dòch vuï chuyeån phaùt nhanh UPS cuûa Myõ thöïc söï ñang trong tình traïng nôï choàng chaát khi hoï baét ñaàu thöïc hieän thöïc thi Baûng ñieåm caân baèng. Treân thöïc teá, UPS laø moät trong nhöõng coâng ty coù söùc loâi cuoán khaùch haøng nhaát trong ngaønh coâng nghieäp giao nhaän trong hôn moät thaäp kyû. Nhöng UPS vaãn muoán tieáp tuïc caûi thieän keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôn nöõa. Vaø hoï ñaõ laøm ñöôïc ñieàu naøy sau khi thöïc hieän Baûng ñieåm caân baèng. Hoï saép xeáp vaø höôùng taàm nhìn cho töông lai ñeå ñaûm baûo raèng moãi nhaân coâng ñeàu hieåu raèng nhöõng ñoùng goùp cuûa anh ta coù aûnh höôûng nhö theá naøo tôùi keát quaû hoaït ñoäng cuoái cuøng cuûa coâng ty. Moät nhaø quaûn lyù cuûa UPS ñaõ moâ taû taùc ñoäng cuûa quaù trình chuyeán ñoåi sau khi thöïc hieän chöông trình Baûng ñieåm caân baèng nhö sau: “Nhaø cung caáp dòch vuï khi ñöùng tröôùc khaùch haøng giôø ñaây nhö moät ngöôøi baùn haøng, quaûng baù veà coâng ty vaø phaùt trieån doanh thu baùn haøng”. Keát quaû laø UPS ñöôïc vinh danh laø Coâng ty cuûa naêm 1999 do taïp chí Forbes bình choïn. Moãi nhaân vieân caàn phaûi bieát nhöõng ñoùng goùp cuûa hoï coù aûnh höôûng nhö theá naøo tôùi nhieäm vuï: söùc maïnh cuûa phöông phaùp tieáp caän Baûng ñieåm caân baèng naèm ôû quaù trình ñieàu chænh, saép xeáp taàm nhìn vaø nhieäm vuï xuyeân suoát toå chöùc vaø laøm cho caùc nhaân vieân caûm thaáy giaù trò cuûa hoï. Sau khi ñöôïc ñaøo taïo aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng, thaäm chí nhöõng nhaân vieân nhaø aên cuõng thaáy ñöôïc traùch nhieäm taïo ra moät moâi tröôøng thoaûi maùi cho böõa aên tröa cho caùc nhaân vieân coøn laïi.  Khi nhaän thaáy ñang daàn maát khaùch haøng, caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa UPS ñaõ yeâu caàu nhaân vieân goïi ñieän tröïc tieáp cho töøng khaùch haøng hieän thôøi ñeå xaùc ñònh roõ nhöõng mong muoán cuûa hoï, vaø sau ñoù chaøo môøi nhöõng goùi dòch vuï phuø hôïp hôn vôùi nhöõng mong muoán cuûa hoï. Quaù trình naøy ñoøi hoûi caùc nhaân vieân hoïc caùch ñaët caâu hoûi cho khaùch haøng vaø thu thaäp phaûn hoài cuûa hoï ñeå caûi tieán. UPS ñaõ giaûm ñöôïc 75% soá khaùch haøng boû ñi vaø hoïc ñöôïc caùch thay ñoåi dòch vuï ñeå duy trì lôïi theá caïnh tranh. Taäp ñoaøn Hilton: Chieán löôïc marketing ñaëc bieät töø Balanced Scorecard Taäp ñoaøn khaùch saïn Hilton ñaõ baét ñaàu aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng töø naêm 1997 vaø keå töø ñoù hoï ñaõ coi phöông phaùp laø neàn taûng ñeå chuyeån töø taàm nhìn chieán löôïc cuûa coâng ty sang chieán löôïc marketing, quaûn lyù thöông hieäu vaø quaù trình hoaït ñoäng cuõng nhö moät loaït caùc nhoùm caáu thaønh khaùc bao goàm caû khaùch söû duïng dòch vuï cuûa khaùch saïn, caùc coå ñoâng cuûa coâng ty vaø caùc nhaân vieân cuûa Hilton. Baûng ñieåm caân baèng cuûa Hilton khoâng chæ giöõ ñieåm maø coøn phuïc vuï theo caùch xaùc ñònh vaø öu tieân nhöõng hoaït ñoäng seõ coù theå caûi thieän ñieåm, thöïc thi haønh ñoäng ñuùng ñaén vaø ghi nhaän söï caûi thieän.  Chuoãi giaù trò cuûa Hilton cho thaáy söï noåi baät cuûa caûi thieän khoâng ngöøng giöõa nhöõng maét xích khaùc keát noái taàm nhìn vaø chieán löôïc vôùi marketing, heä thoáng ñieàu haønh vaø taøi chính. Tröôùc heát chieán löôïc cuûa coâng ty ñöôïc kieåm tra veà khaû naêng coù theå nuoâi döôõng taàm nhìn hay khoâng. Sau ñoù chieán löôïc vaø caùc chieán thuaät marketing ñöôïc phaùt trieån, keát quaû taïo ra nhöõng chæ soá theå hieän keát quaû hoaït ñoäng cuï theå vaø caùc muïc tieâu hôïp thaønh baûng ñieåm caân baèng. Hilton ñaët öu tieân haøng ñaàu cho vieäc caûi thieän caùc chieán löôïc, vaø quaù trình kinh doanh, vaø baûng ñieåm caân baèng höôùng tôùi vieäc ñaûm baûo raèng nhöõng nhaân toá thuùc ñaåy giaù trò moâ taû chaân thöïc caùch thöùc coâng ty coù theå thöïc hieän toát nhaát nhöõng muïc tieâu ñeà ra. Caûi thieän lieân tuïc khoâng ngöøng cuûa baûng ñieåm caân baèng Hilton laø moät quaù trình ña giai ñoaïn nhaèm xaùc ñònh chính xaùc phöông höôùng haønh ñoäng.  Maëc duø ñaõ coù thöông hieäu noåi tieáng, Hilton vaãn chuù yù thu huùt khaùch söû duïng dòch vuï ngay töø nhöõng laàn ñaàu tieân, duy trì khaû naêng lôïi nhuaän oån ñònh, trong daøi haïn döïa vaøo söï trung thaønh cuûa khaùch haøng. Tuy nhieân khi söû duïng Baûng ñieåm caân baèng, Hilton ñaõ coù theå taêng hôn 3% lôïi nhuaän bieân so vôùi nhöõng khaùch saïn cung caáp dòch vuï ñaày ñuû khaùc. Trong giai ñoaïn 2000 - 2002, keát quaû naøy ñaõ chuyeån thaønh quaù trình gia taêng 100% treân giaù coå phieáu cuûa taäp ñoaøn. Caùc taùc giaû cuûa coâng trình BSC ñaõ ví coâng vieäc quaûn lyù kinh doanh chæ vôùi nhöõng con soá taøi chính ngaøy nay cuõng gioáng nhö bay baèng maùy bay chæ söû duïng moät coâng cuï. Hoï noùi: “Thaät laø nöïc cöôøi khi bay baèng maùy bay maø chæ söû duïng maùy ño nhieân lieäu nhö moät duïng cuï ño löôøng cuûa chuyeán bay”. Söû duïng Baûng ñieåm caân baèng cho pheùp moät toå chöùc vöôït xa ra ngoaøi nhöõng con soá taøi chính ño löôøng hieän taïi ñeå tieán xa hôn tôùi nhöõng chæ soá döï baùo khaû naêng sinh lôøi trong töông lai. q Höông Mai toång hôïp BALANCED SCORECARD
 • 11. 9 The balanced scorecard is a s t r a t e g i c p l a n n i n g a n d management system that is used extensively in business and industry, government, and nonprofit organizations worldwide to align business activities to the vision and strategy of the organization, improve internal and external communications, and monitor organization performance against strategic goals. It was originated by Drs. Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton as a performance measurement framework that added strategic non- financial performance measures to traditional financial metrics to give managers and executives a more ‘balanced’ view of organizational performance.  While the phrase balanced scorecard was coined in the early 1990s, the roots of the this type of approach are deep, and include the pioneering work of General Electric on performance measurement reporting in the 1950’s and the work of French process engineers (who created the Tableau de Bord - literally, a “dashboard” of performance measures) in the early part of the 20th century. The balanced scorecard has evolved from its early use as a simple performance measurement framework to a full strategic planning and management system. The “new” balanced scorecard transforms an organization’s strategic plan from an attractive but passive document Balanced Scorecard Basics into the “marching orders” for the organization on a daily basis. It provides a framework that not only providesperformancemeasurements, but helps planners identify what should be done and measured. It enables executives to truly execute their strategies. This new approach to strategic management was first detailed in a series of articles and books by Drs. KaplanandNorton.Recognizingsome of the weaknesses and vagueness of previous management approaches, the balanced scorecard approach provides a clear prescription as to what companies should measure in order to ‘balance’ the financial perspective. The balanced scorecard is a management system (not only a measurement system) that enables organizations to clarify their vision and strategy and translate them into action. It provides feedback around both the internal business processes and external outcomes in order to continuously improve strategic performance and results. When fully deployed, the balanced scorecard transforms strategic planning from an academic exercise into the nerve center of an enterprise. What are the Primary Implementation Success Factors? Obtaining executive sponsorship and commitment Involving a broad base of leaders, managers and employees in scorecard development Agreeing on terminology Choosing the right BSC Program Champion Beginning interactive (two-way) communication first Working through mission, vision, strategicresults,andstrategymapping first to avoid rushing to judgement on measures or software Viewing the scorecard as a long- term journey rather than a short-term project Planning for and managing change Applying a disciplined implementation framework Getting outside help if needed Why Implement a Balanced Scorecard? Increase focus on strategy and results Improve organizational performance by measuring what matters Align organization strategy with the work people do on a day-to-day basis Focus on the drivers of future performance Improve communication of the organization’s Vision and Strategy Prioritize Projects / Initiatives Adapted from The Balanced Scorecard by Kaplan & Norton BALANCED SCORECARD
 • 12. 10 Nhaân vieân phaûi nhö ngöôøi lính: Chieán ñaáu phaûi bieát muïc tieâu Lyù thuyeát Baûng ñieåm caân baèng töôûng nhö khoâ khan, chæ aùp duïng trong quaûn trò DN boãng trôû neân sinh ñoäng vaø hieäu quaû baát ngôø khi öùng duïng vaøo ñieàu haønh cuûa caùc chính phuû, caùc cô quan coâng quyeàn. Vaø thuù vò hôn laø ngöôøi ta coù theå aùp duïng noù ñeå tìm söï caân baèng trong ñôøi soáng haøng ngaøy. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Saùng nay (2/1/2009), oâng vöøa coù cuoäc trao ñoåi vôùi ñaïi dieän 500 DN haøng ñaàu cuûa Vieät Nam veà  Baûng ñieåm caân baèng. Vôùi kinh nghieäm trieån khai vaø aùp duïng moâ hình naøy ôû caùc DN treân theá giôùi, theo oâng, nhöõng thaùch thöùc, trôû ngaïi chính cuûa vieäc aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng vôùi DN laø gì? GS. Kaplan: Tröôùc heát, phaûi xaùc ñònh raèng öùng duïng caùc bieän phaùp quaûn lyù môùi trong DN laø raát quan troïng nhöng noù khoâng ñôn thuaàn chæ laø heä thoáng quaûn lyù. Nhoùm caùc nhaø quaûn lyù caáp cao phaûi xem ñaây laø cô hoäi ñeå giao tieáp toát hôn vôùi caùc nhaân vieân cuûa mình, giuùp nhaân vieân hieåu hôn muïc tieâu maø toå chöùc höôùng tôùi vaø caûi thieän coâng vieäc cuûa hoï theo höôùng ñoùng goùp cho muïc tieâu chung ñoù. Thaùch thöùc lôùn nhaát khi aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng laø chính laø söï thay ñoåi nhaän thöùc, töø vieäc cho raèng ñaây khoâng chæ laø vaán ñeà heä thoáng quaûn lyù giaù trò, maø laø keânh giao tieáp, keát noái caùc thaønh vieân trong noäi boä DN, ñeå moïi ngöôøi laøm vieäc cuøng nhau ñaït tôùi muïc tieâu chieán löôïc chung. Raøo caûn lôùn nhaát cuûa vieäc nhaän thöùc laø söï thieáu cam keát cuûa chính giôùi laõnh ñaïo DN. Ñeå coù theå haønh xöû ñöôïc nhö laõnh ñaïo cuûa Taäp ñoaøn cung caáp xaêng daàu vaø khí ñoát lôùn nhaát theá giôùi Exxon Mobil khoâng heà ñôn giaûn. Hoï bieát caùch giuùp taát caû nhaân vieân hieåu chieán löôïc cuûa taäp ñoaøn laø gì vaø laøm theá naøo ñeå moãi ngöôøi coù theå ñoùng goùp cho chieán löôïc ñoù. Moät khi vöôït qua ñöôïc raøo caûn naøy, phaàn vieäc coøn laïi raát ñôn giaûn. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Caùc nhaø laõnh ñaïo nhaän thöùc ñöôïc raèng Baûng ñieåm caân baèng laø coâng cuï toát ñeå thöïc hieän caïnh tranh, thì sao hoï laïi thieáu söï cam keát nhö vaäy? GS. Kaplan: Bôûi vì moät soá laõnh ñaïo muoán ñieàu haønh, laõnh ñaïo baèng kieåm soaùt, muoán moïi ngöôøi vaây quanh mình, coøn hoï laø trung taâm toûa saùng. Ñoù laø caùch ñieàu haønh sai laàm vôùi heä thoáng Baûng ñieåm caân baèng. Moät soá laõnh ñaïo khaùc laïi khoâng muoán chia seû chieán löôïc cuûa mình vôùi ngöôøi khaùc, ngay caû khi ñoù laø caùc nhaân vieân cuûa mình. Moät khi nhaø laõnh ñaïo khoâng chia seû chieán löôïc, caùc nhaân vieân seõ khoâng theå ñoùng goùp nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù. Chæ khi caùc nhaø laõnh ñaïo hieåu taàm quan troïng cuûa vieäc naøy thì coâng vieäc môùi thuaän lôïi. Toâi xin ñôn cöû moät ví duï ñeå caùc baïn hieåu roõ hôn. Khi quan saùt nhoùm nhöõng ngöôøi ñaàu tieân ôû Myõ aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng trong toå chöùc cuûa mình, toâi ngaïc nhieân khi bieát raèng 2 trong soá 3 ngöôøi aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng laø cöïu laõnh ñaïo haûi quaân. Toâi ñaët caâu hoûi lieäu coù moái lieân quan naøo giaûi thích vieäc tieân phong trong aùp duïng moâ hình naøy, hoï cho bieát hoï hieåu roõ öu tieân haøng ñaàu ñeå aùp duïng moâ hình naøy laø giao tieáp vôùi nhöõng thaønh vieân trong toå chöùc cuûa mình, nhöõng ngöôøi lính. Trong chieán ñaáu, moät ñoäi quaân coù theå böôùc vaøo cuoäc chieán maø khoâng nhaát thieát phaûi coù maët cuûa ngöôøi chæ huy. Trong tröôøng hôïp ñoù, vôùi haûi quaân Myõ, tröôùc khi ñöa ngöôøi lính vaøo baát kyø cuoäc chieán naøo, moãi ngöôøi lính caàn phaûi bieát roõ muïc tieâu cuûa hoï laø gì vaø ñoái thuû cuûa mình laø ai. Vì theá, ngöôøi chæ huy caàn moãi ngöôøi lính töï nhaän thöùc vaø phoái hôïp vôùi nhau trong söù meänh ñaït muïc tieâu chung ñoù. Ngöôøi chæ huy trong tröôøng hôïp naøy cuõng gioáng nhö caùc CEO cuûa moät DN. Öu tieân haøng ñaàu cuûa CEO laø khieán taát caû GS.Kaplan: “Quoác gia laø moät con thuyeàn, doanh nghieäp laø nhöõng tay cheøo” ÖÙNG DUÏNG BAÛNG ÑIEÅM CAÂN BAÈNG TAÏI VIEÄT NAM Nhaân chuyeán ñeán thaêm Vieät Nam, Giaùo sö Caplan ñaõ coù cuoäc ñoái thoaïi on-lIne vôùi nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán treân, TBT, Tuaàn Vieät Nam http://www.tuanvietnam.net. Baûn tin xin giôùi thieäu ñeå caùc baïn tham khaûo vaø xin chaân thaønh caùm ôn Anh Nguyeãn Anh Tuaán vaø tuanvietnam.net. BALANCED SCORECARD
 • 13. 11 nhaân vieân naém ñöôïc muïc tieâu vaø ñònh höôùng, töø ñoù aùp duïng cho coâng vieäc haèng ngaøy. Baûng ñieåm caân baèng: Heä thoáng quaûn trò chieán löôïc trong khoù khaên N h a ø b a ù o N g u y e ã n A n h Tuaán: Trong caùc tình theá khoù khaên, Baûng ñieåm caân baèng ñöôïc aùp duïng nhö theá naøo? GS. Kaplan: Thöïc teá cho thaáy coù nhieàu DN ñaõ khoâng theå trieån khai  Baûng ñieåm caân baèng trong thôøi ñieåm thuaän lôïi, vì duø khoâng coù heä thoáng quaûn trò maïnh, thì DN vaãn ñang thaønh coâng vaø keát quaû doanh thu vaãn taêng. Ñoái vôùi nhöõng DN ñang gaëp khoù khaên, nhu caàu aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng trôû neân böùc thieát hôn. Hoï caàn moät heä thoáng quaûn trò mang tính nguyeân taéc, coù cô sôû, neàn taûng, ñeå chæ ñaïo nhöõng vaán ñeà DN coù theå laøm vaø ñöa ra nhöõng quyeát ñònh öu tieân heát söùc khoù khaên. Ví duï, khi baïn coù moät quy trình, baïn caàn xaùc ñònh bieän phaùp, xaùc ñònh caùc yù töôûng chieán löôïc ñeå trieån khai vaø caàn ngaân quyõ cho vieäc trieån khai caùc yù töôûng chieán löôïc ñoù. Thaät khoâng may, vaøo thôøi ñieåm khoù khaên, raát nhieàu yù töôûng phaûi bò xem laïi vaø boû sang moät beân cuøng vôùi vieäc caét giaûm ngaân saùch. Nhöõng DN toát nhaát bieát raèng khi khuûng hoaûng chaám döùt, hoï phaûi ra khoûi khuûng hoaûng ñeå tieán tôùi giai ñoaïn phaùt trieån tieáp theo, thaäm chí coøn khoù khaên hôn tröôùc. Muoán ñaït ñöôïc ñieàu ñoù, hoï caàn phaûi tieáp tuïc ñaàu tö vaøo naêng löïc con ngöôøi, quan heä khaùch haøng vaø caùc saùng kieán caûi tieán. Trong khoù khaên, DN coù theå ngöøng thöïc hieän nhieàu saùng kieán, yù töôûng, coù theå giaûm ñaàu tö vaøo moät soá vaán ñeà, sa thaûi moät soá nhaân vieân ñeå toàn taïi vaø thoaùt ra khoûi thôøi ñieåm ngaët ngheøo, nhöng hoï phaûi tieáp tuïc theo ñuoåi vieäc xaây döïng naêng löïc nhaân söï, ngay caû trong giai ñoaïn ñi xuoáng, ñeå xaây döïng moät DN maïnh hôn. Baïn caàn xaùc ñònh  phaûi taäp trung nguoàn löïc vaøo vaán ñeà, muïc tieâu, döï aùn naøo nhaèm coù ñöôïc naêng löïc toát hôn cho töông lai. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Hieän nay, nhieàu DN xaùc ñònh vaø giaønh nhieàu öu tieân trong vieäc quaûn lyù ruûi ro. Baûng ñieåm caân baèng coù theå hoã trôï gì cho caùc DN trong quaûn trò ruûi ro? GS. Kaplan: Theo ñaùnh giaù cuûa toâi thì söï hôïp taùc giöõa Baûng ñieåm caân baèng vaø quaûn trò ruûi ro chöa ñuû maïnh nhö toâi mong muoán. Chuùng toâi nhaän thöùc raèng ñeå coù ñöôïc phaùt trieån beàn vöõng thì moâ hình quaûn trò ruûi ro toát raát quan troïng. Coâng vieäc toâi ñaõ thöïc söï khôûi ñaàu vôùi goùc tieáp caän veà taøi chính. Chuùng toâi thöôøng thaáy 2 caáp ñoä veà hieäu quaû quaûn lyù taøi chính töông lai: caûi thieän hoaït ñoäng vaø taêng tröôûng lôïi nhuaän. Chuùng toâi nhaán maïnh 2 caáp ñoä ñeå caûi thieän lôïi nhuaän cuûa caùc thaønh vieân. Baây giôø chuùng toâi xaùc ñònh moät caáp ñoä thöù ba chính laø quaûn trò ruûi ro. Vieäc quaûn trò ruûi ro caàn ñöôïc nhìn nhaän ñuùng ôû caùc DN, bôûi leõ, noù hoã trôï cho söï taïo döïng cuûa caùc thaønh vieân. Ñoù khoâng phaûi laø vaán ñeà deã giaûi quyeát. Ñoù laø thaùch thöùc ñeå coù ñöôïc nhöõng giaûi phaùp toát öùng phoù vôùi ruûi ro maø caùc DN phaûi ñoái maët. Nhieàu “think tank” vaø caùc theå cheá taøi chính ôû Myõ ñaõ coù quy trình quaûn trò ruûi ro. Chuùng toâi caàn hoïc taäp kinh nghieäm veà caùch thöùc quaûn trò ruûi ro toát nhaát, ñeå ñöa vaøo Baûng ñieåm caân baèng, töø ñoù giuùp caùc DN nhaän dieän ruûi ro vaø xaùc ñònh caùch thöùc toát nhaát ñeå quaûn trò ruûi ro. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Vaäy coù caùch naøo ñeå löôøng tröôùc caùc ruûi ro cho caùc khoaûn ñaàu tö maïo hieåm. Nhöõng haïng muïc ñaàu tö maïo hieåm thöôøng lôïi nhuaän cao vaø thu huùt ñöôïc nhieàu DN.  Baûng ñieåm caân baèng coù theå giuùp gì cho caùc nhaø ñaàu trong vieäc ñaàu tö maïo hieåm naøy? GS. Kaplan: Ñieàu naøy trôû laïi vôùi moät ñieåm quan troïng toâi ñaõ ñeà caäp tröôùc ñoù: taàm quan troïng cuûa vieäc keát noái DN vôùi nhaø ñaàu tö, veà nhöõng taøi saûn ñònh ñaàu tö, thoâng tin vaø caùch tieáp caän. Con ngöôøi, saùng kieán, quan heä khaùch haøng. Toâi xin ñôn cöû ví duï thaønh coâng trong hoaït ñoäng naøy laø moät DN hoaït ñoäng trong lónh vöïc CNTT cuûa Myõ. DN naøy ñaõ söû duïng Baûng ñieåm caân baèng trong 7 naêm qua. Khi nhìn vaøo baûng baùo caùo thöôøng nieân, hoï cung caáp taát caû caùc soá lieäu veà hoaït ñoäng kinh doanh cuõng nhö caùc tö lieäu boå trôï veà khaùch haøng, söï phaùt trieån cuûa caùc khaùch haøng lôùn, veà möùc ñoä taêng cöôøng hôïp taùc vôùi caùc khaùch haøng lôùn. Hoï cung caáp thoâng tin veà caùc ñoåi môùi cuûa DN, söï thay ñoåi veà nhaân söï, soá ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng, chaát löôïng nhaân söï, vaø xu höôùng giöõ ngöôøi. Söû duïng heä thoáng nhöõng bieän phaùp phi taøi chính ñeå giao tieáp vôùi nhaø ñaàu tö, khaùch haøng ñeå chia seû caùc giaûi phaùp chieán löôïc vôùi nhaø ñaàu tö. Trong heä thoáng khaùc, thoâng soá taøi chính veà tình hình kinh doanh raát quan troïng, nhöng trong heä thoáng Baûng ñieåm caân baèng ñieàu quan troïng laø xaây döïng moái giao tieáp vôùi nhaân vieân, khaùch haøng vaø nhaø ñaàu tö. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Gaàn 20 naêm keå töø khi ra ñôøi, hieän nay, Baûng ñieåm caân baèng ñaõ ñöôïc caäp nhaät nhöõng ñieàu gì môùi ? GS. Kaplan: Lyù thuyeát Baûng ñieåm caân baèng raát ít caäp nhaät. Cho ñeán nay ñaõ coù 5 cuoán saùch veà Baûng ñieåm caân baèng. Noäi dung caäp nhaät quan troïng nhaát chính laø baûn ñoà chieán löôïc - caâu traû lôøi cho coâng cuï coøn thieáu giöõa chieán löôïc vaø Baûng ñieåm caân baèng, laø söï keát noái giöõa vaên baûn chieán löôïc vaø keá hoaïch trieån khai hoaït ñoäng thöïc teá. Chuùng toâi ñaõ daønh troïn moät cuoán BALANCED SCORECARD
 • 14. 12 saùch ñeå vieát veà baûn ñoà chieán löôïc, bôûi noù raát quan troïng trong söï phaùt trieån cuûa lyù thuyeát. Trong cuoán saùch naøy, chuùng toâi ñaõ ñöa ra ví duï ñieån hình cuûa vieäc laøm theá naøo thieát laäp naêng löïc cuûa nhaân söï, töø ñoù lieân keát nhaân söï ñeå ñaït hieäu quaû toát nhaát cho chieán löôïc DN, ñaëc bieät laø naêng löïc vaø kyõ naêng caàn thieát cuûa nhaân vieân ñeå tieán haønh chieán löôïc. Moät ñieåm caûi thieän quan troïng ñöôïc ñöa ra caùch ñaây 5 naêm, khi chuùng toâi nhaän thöùc raèng caùc DN coù khoaûng caùch veà tình theá chieán löôïc, bôûi vì hoï khoâng coù ngöôøi, cô quan phuï traùch veà vaán ñeà naøy. Do ñoù, chuùng toâi giôùi thieäu chöùc naêng môùi maø chuùng toâi goïi laø ngöôøi phuï traùch quaûn lyù chieán löôïc (strategy management officer). Moät vaên phoøng nhoû phuï traùch nhieäm vuï naøy seõ ñaûm baûo chieán löôïc ñöôïc vaïch ra vaø thöïc hieän, trieån khai thöïc teá moät caùch ñaày ñuû vaø chính xaùc trong thöïc tieãn. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû baûn ñoà chieán löôïc, saép xeáp vaø lieân keát nhaân söï, naâng cao naêng löïc nhaân söï, quaûn lyù chieán löôïc. Nhôø ñoù, quy trình thöïc hieän chieán löôïc ñöôïc ñaåy nhanh. Chuùng toâi hi voïng trong vaøi naêm tôùi seõ caûi thieän, naâng cao moâ hình quaûn trò hoäi nhaäp. Baûng ñieåm caân baèng: Khoâng coù ñieåm yeáu vaø khoâng bao giôø... nguû Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Hieän nay, oâng öôùc tính bao nhieâu % DN vaø theå cheá taøi chính Myõ aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng? GS. Kaplan: Toâi khoâng bieát caâu traû lôøi chính xaùc, ñoä khoaûng 65-70% caùc DN ôû Myõ ñaõ aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng. Moät soá theå cheá taøi chính Myõ chöa coù heä thoáng quaûn lyù ruûi ro toát trong heä thoáng Baûng ñieåm caân baèng cuûa hoï. Trong thôøi gian daøi, caùc theå cheá taøi chính Myõ chæ xem xeùt möùc dao ñoäng heïp cuûa thò tröôøng nhaø ñaát, maø khoâng tính ñeán khaû naêng giaù nhaø nhaát giaûm 15-20%, bôûi trong suoát 14 naêm, giaù nhaø ñaát taêng lieân tuïc. Hoï khoâng döï ñoaùn moät hình maãu treân cô sôû döõ lieäu hieän taïi khi khuûng hoaûng nhaø ñaát noå ra. Neáu tính toaùn veà khaû naêng giaù nhaø giaûm khi khuûng hoaûng, hoï seõ giaûm nheï ruûi ro, nhöng vì khoâng coù ñöôïc ñieàu ñoù, caùc DN gaëp khoù khaên lôùn hôn. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Coøn treân theá giôùi thì sao? OÂng öôùc tính coù bao nhieâu DN ñang aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng? GS. Kaplan: 8 naêm tröôùc, David P. Norton vaø toâi ñaõ phaùt trieån Baûng ñieåm caân baèng ñeå xaùc ñònh caùc DN, khu vöïc coâng söû duïng Baûng ñieåm caân baèng trong quaûn trò, ñieàu haønh thaønh coâng ôû baát kyø nôi naøo treân theá giôùi. Toâi khoâng bieát con soá chính xaùc nhöng coù khoaûng 30-40 nöôùc coù DN söû duïng Baûng ñieåm caân baèng, ôû khaép caùc khu vöïc treân theá giôùi. Khi toâi thaêm moät quoác gia, thaäm chí chöa töøng tôùi tröôùc ñoù, toâi phaùt hieän coù ngöôøi chæ ñoïc saùch vaø thöû nghieäm söû duïng Baûng ñieåm caân baèng. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc Baûng ñieåm caân baèng khoâng bao giôø nguû, vì noù ñöôïc aùp duïng ôû caùc nöôùc traûi daøi khaép caùc muùi giôø. Xin chuùc möøng oâng. Hieän nay, lónh vöïc naøo aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng nhieàu nhaát? GS. Kaplan: Khu vöïc dòch vuï söû duïng Baûng ñieåm caân baèng nhieàu hôn khu vöïc saûn xuaát: dòch vuï taøi chính, vieãn thoâng... bôûi hoï coù lieân heä tröïc tieáp vôùi khaùch haøng. Khu vöïc saûn xuaát bò haïn cheá trong moái lieân keát töø DN tôùi khaùch haøng. Trong lónh vöïc dòch vuï, moãi nhaân vieân laøm vieäc tröïc tieáp vôùi khaùch haøng, vì theá, vieäc khieán cho moãi nhaân vieân hieåu taàm quan troïng cuûa muïc tieâu vaø höôùng quan heä khaùch haøng theo muïc tieâu ñoù toát hôn.   Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä vaø thoâng tin coù aûnh höôûng nhö theá naøo tôùi Baûng ñieåm caân baèng cuûa oâng? GS. Kaplan: Coâng ngheä vaø thoâng tin hoã trôï raát nhieàu cho Baûng ñieåm caân baèng. Coù raát nhieàu goùi phaàn meàm giuùp trieån khai nhöõng khaùi nieäm cuûa Baûng ñieåm caân baèng vaø goùp phaàn taïo döïng Baûng ñieåm caân baèng, baûn ñoà chieán löôïc. Nhöõng coâng ty phaàn meàm haøng ñaàu theá giôùi nhö Microsoft, IBM, Intel... ñeàu söû duïng  Baûng ñieåm caân baèng. Ñoù laø moät thuaän lôïi cô baûn ñeå phaùt trieån Baûng ñieåm caân baèng. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Vaäy ñieåm yeáu cuûa Baûng ñieåm caân baèng laø gì? GS. Kaplan: Ñaây laø heä thoáng chieán löôïc, khoâng phaûi laø heä thoáng hoaït ñoäng, ñieàu haønh. Chieán löôïc khoâng coù yù nghóa neáu ñieàu haønh khoâng laøm baát cöù ñieàu gì. Baûng ñieåm caân baèng raát hieám khi thaát baïi ôû caùc DN. Neáu toâi nghe noùi coù baát kyø thaát baïi naøo, toâi laäp töùc tôùi DN ñoù ñeå tìm ra vaán ñeà laø gì, ñieåm yeáu cuûa Baûng ñieåm caân baèng ra sao. Baïn coù theå nghó ñieàu gì ñaõ xaûy ra vôùi nhöõng truïc traëc veà maùy bay? ÔÛ Myõ, chuùng toâi coù Hieäp hoäi an toaøn haøng khoâng. Hoï seõ tôùi nôi maùy bay va chaïm ngay laäp töùc, vaø coá gaéng xaùc ñònh hai ñieåm: coù vaán ñeà gì xaûy ra vôùi maùy bay veà heä thoáng, caáu truùc... vaø lieäu coù loãi naøo cuûa phi coâng? Töông töï nhö vaäy vôùi Baûng ñieåm caân baèng, khi coù thaát baïi, toâi muoán bieát coù ñieàu gì sai vôùi Baûng ñieåm caân baèng hay coù sai laàm naøo BALANCED SCORECARD
 • 15. 13 cuûa chính ngöôøi laùi heä thoáng ñoù. Trong taát caû caùc tröôøng hôïp maø toâi xem xeùt, khoâng coù tröôøng hôïp naøo laø vaán ñeà cuûa Baûng ñieåm caân baèng maø ñeàu laø vaán ñeà trong trieån khai thöïc teá, thöôøng laø thieáu söï laõnh ñaïo maïnh meõ, chæ söû duïng noù nhö laø heä thoáng baùo caùo, quaûn trò hôn laø heä thoáng veà chieán löôïc. Vôùi moãi DN, coù raát nhieàu vaán ñeà ñöôïc ñaët ra, vaø khoâng theå laøm baát kyø vieäc gì ñôn leû maø phaûi ñoàng thôøi keát hôïp. Töø aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng trong doanh nghieäp... Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Hoâm nay oâng ñaõ coù cuoäc troø chuyeän vôùi 500 DN lôùn nhaát Vieät Nam. Theo oâng, 500 DN lôùn nhaát cuûa Vieät Nam coù theå hoïc taäp vaø aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng nhö theá naøo ? GS. Kaplan: Vieät Nam ñaõ tham gia coäng ñoàng DN toaøn caàu, laø thaønh vieân WTO. Vieät Nam seõ xuaát khaåu nhieàu hôn ra nöôùc ngoaøi ñoàng thôøi caùc nöôùc cuõng baùn haøng vaøo Vieät Nam nhieàu hôn. DN coù nhieàu cô hoäi cuõng nhö caïnh tranh hôn. DN Vieät Nam caàn baûo veä thò tröôøng khi ñaõ gia nhaäp WTO, môû roäng ra caùc thò tröôøng môùi. Vì theá, chieán löôïc raát quan troïng. Caùc DN Vieät Nam ñang hoaït ñoäng khaùc ñi vaø toát hôn, giaûm chi phí vaø taêng traùch nhieäm.  Coù moät chieán löôïc laø chöa ñuû. Caàn söû duïng heä thoáng ñeå hieän thöïc hoùa chieán löôïc. Ñoù laø Baûng ñieåm caân baèng. Tuyeån löïa vaø söû duïng nhaân söï, nhaát laø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc ñaøo taïo toát, chöa coù kinh nghieäm coâng vieäc, laøm theá naøo ñeå DN coù theå saép xeáp vaø keát noái hoï ñeå ñöa DN thaønh coâng?  Ñieàu naøy khoâng chæ ñuùng vôùi DN lôùn maø coøn vôùi DN vöøa vaø nhoû cuûa Vieät Nam, nhöõng DN coù 25-50 nhaân vieân, thì moãi nhaân vieân phaûi bieát chieán löôïc vaø bieát hoï coù theå ñoùng goùp gì cuï theå ñeå thöïc hieän chieán löôïc ñoù. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: OÂng coù theå hoã trôï gì cho caùc DN lôùn nhaát Vieät Nam khi hoï muoán trieån khai Baûng ñieåm caân baèng taïi DN? GS. Kaplan: Cuoán saùch ñaàu tieân veà Baûng ñieåm caân baèng cuûa chuùng toâi chuaån bò ñöôïc dòch sang tieáng Vieät vaø xuaát baûn taïi Vieät Nam. Coù raát nhieàu lyù thuyeát vaø caû caâu chuyeän cuï theå veà thöïc hieän Baûng ñieåm caân baèng. Chuùng toâi coù cuoán saùch, coù caùc nghieân cöùu tình huoáng, vaø toâi hi voïng caùc giaùo sö ôû tröôøng ÑH coù theå naém ñöôïc, giuùp sinh vieân hieåu, töø ñoù trieån khai thöïc teá ñeå giuùp cho DN vaø ñaát nöôùc. Hi voïng caùc baïn coù theå töï hieän thöïc hoùa. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Khi ñeán moät quoác gia vaø oâng nhaän ra moâ hình cuûa mình ñöôïc söû duïng, oâng coù caûm giaùc ñaëc bieät gì khoâng? GS. Kaplan: Toâi thöïc söï haõnh dieän vaø vui möøng. Toâi seõ nhìn laïi  Baûng ñieåm caân baèng vaø töø ñoù xem xeùt veà khaû naêng taøi chính cuûa DN, veà lôïi nhuaän ñöôïc laøm ra, vaø söï giaøu coù cuûa quoác gia, moãi ngöôøi. Chuùng toâi raát mong nhöõng hoaït ñoäng ñoù coù aûnh höôûng ñeå laøm cuoäc soáng cuûa moïi ngöôøi toát hôn. Vaø ñoù cuõng laø moät trong nhöõng giaù trò caù nhaân maø Baûng ñieåm caân baèng mang laïi cho toâi. Toâi thöïc söï vui möøng khi thaáy yù töôûng, moâ hình cuûa mình ñöôïc giôùi thieäu vaø trieån khai, thaáy trong loøng nieàm vui troãi daäy khi coù theå Baûng ñieåm caân baèng coù aûnh höôûng ôû caùc DN, caùc quoác gia. ...ñeán aùp duïng trong chính phuû vaø cô quan coâng quyeàn Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Töø chuyeän aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng cho DN, toâi muoán ñaët vaán ñeà veà vieäc aùp duïng  Baûng ñieåm caân baèng cho caùc chính phuû vaø caùc cô quan coâng quyeàn, nghóa laø töø caáp ñoä quaûn trò chieán löôïc cho DN, Baûng ñieåm caân baèng ñöôïc aùp duïng ôû caáp ñoä quaûn trò chieán löôïc quoác gia nhö theá naøo. OÂng coù theå chia seû ñoâi ñieàu? GS. Kaplan: Toâi ñaõ thaáy ôû nhöõng quoác gia ñang phaùt trieån, hoï ñaõ nhaän thöùc veà söï caàn thieát cuûa chieán löôïc daøi haïn cho quoác gia, taïo döïng chieán löôïc naøy. Ñieàu ñaùng tieác laø haàu heát caùc quoác gia khoâng hoaït ñoäng theo moâ hình lyù töôûng. Hoï quaûn trò cho ngaén haïn, hoï tieán haønh nhöõng hoaït ñoäng ñeå ñöôïc taùi ñaéc cöû hôn laø theo ñuoåi chieán löôïc quoác gia daøi haïn. Seõ raát khoù khaên ñeå caùc quoác gia ñaàu tö vaøo naêng löïc cho daøi haïn: giaùo duïc, y teá, cô sôû haï taàng... vaø ñoäng löïc daøi haïn laø kinh teá vaø caûi caùch. Chuùng ta caàn taäp trung nhieàu cho laõnh ñaïo quoác gia. Moät soá nöôùc ñaõ phaùt trieån baûn ñoà chieán löôïc quoác gia trong keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa mình. Nôi ñaàu tieân toâi thaáy aùp duïng laø Brazil, ôû nhöõng tænh quan troïng, chính quyeàn caáp tænh töï quyeát ñònh vaø trieån khai ôû ñòa phöông hoï. Hieän nay, ôû Trung Ñoâng, moät soá quoác gia cuõng trieån khai böôùc ñaàu Baûng ñieåm caân baèng. Seõ thöïc söï yù nghóa khi quan saùt caùc nguoàn löïc ñöôïc söû duïng cho caùc muïc tieâu daøi haïn, vì söï laønh maïnh vaø phaùt trieån cuûa quoác gia. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Vôùi Vieät Nam, Baûng ñieåm caân baèng coù theå aùp duïng nhö theá naøo trong quaûn trò vaø ñieàu haønh quoác gia, trong boái caûnh Vieät Nam laø moät nöôùc ñang phaùt trieån, vôùi nhieàu haïn cheá veà heä thoáng thoâng tin, trình ñoä BALANCED SCORECARD
 • 16. 14 quaûn trò, söï gaén keát giöõa caùc boä, ngaønh, ñòa phöông...? GS. Kaplan: Chuùng ta laïi trôû laïi vôùi vaán ñeà ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán töø sôùm: söï laõnh ñaïo vaø nhaø laõnh ñaïo, khoâng chæ ngöôøi ñöùng ñaàu ñaát nöôùc maø laõnh ñaïo cuûa caùc boä, ngaønh. Hoï phaûi xaùc ñònh laø muoán xaây döïng moät boä hieäu quaû, mang laïi nhieàu giaù trò cho nhaân daân. Vaø chuùng ta coù theå môû roäng yù töôûng ñoù qua caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa boä vaø keát quaû thöïc teá. Sau khi coù ñöôïc vaøi thaønh coâng ñòa phöông, chuùng ta coù theå môû roäng möùc ñoä hoaït ñoäng, ôû toaøn quoác gia. Maëc duø toâi bieát laø caùc baïn muoán tieán haønh ôû caáp ñoä quoác gia, nhöng theo toâi, neân gaët haùi nhöõng kinh nghieäm ôû caáp ñoä caùc boä, thuùc ñaåy khaùi nieäm ôû nhöõng nôi ñoù, ñeå coù nhöõng saùng kieán trieån khai. Con thuyeàn ñaát nöôùc chæ löôùt tôùi ñích neáu caùc tay cheøo nhòp nhaøng, phoái hôïp Baïn ñoïc Nguyeãn Maïnh Thaéng ôû TP Hoà Chí Minh: OÂng coù kieán giaûi gì ñoái vôùi Vieät Nam trong vieäc phaùt huy caùc tieàm naêng cuûa ngöôøi daân, cuûa doanh nghieäp ñeå ñöa ñaát nöôùc thoaùt khoûi khoù khaên vaø ñaåy maïnh hôn nöõa toác ñoä phaùt trieån kinh teá? GS. Kaplan: Hoâm qua, trong ngaøy ñaàu tieân cuûa naêm 2009, toâi ñaõ ñeán tham quan Baûo taøng daân toäc hoïc Vieät Nam. ÔÛ ñoù coù moät chieác thuyeàn roàng raát ñeïp vôùi 52 tay cheøo, 26 haøng. Con thuyeàn ñoù ñaõ töøng ñoaït giaûi trong moät cuoäc thi quoác teá. Toâi thaàm nghó, ñeå coù chieán thaéng ñoù, töøng tay cheøo treân con thuyeàn phaûi phoái hôïp vôùi nhau moät caùch nhòp nhaøng ñeå ñaåy con thuyeàn thaúng höôùng veà ñích. Moãi doanh nghieäp hay moãi quoác gia cuõng gioáng nhö moät con thuyeàn maø thoâi. Ñaát nöôùc caùc baïn cuõng vaäy, con thuyeàn Vieät Nam chæ coù theå löôùt nhanh löôùt maïnh neáu moãi ñòa phöông, moãi boä ngaønh, moãi thaønh phaàn trong neàn kinh teá hieåu raèng hoï phaûi cuøng nhau laøm vieäc ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu chung. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Giaû ñònh oâng laø ngöôøi laõnh ñaïo cuûa Vieät Nam, coù quyeàn quyeát ñònh aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng, oâng seõ baét ñaàu nhö theá naøo? GS. Kaplan: Moät caâu hoûi tuyeät vôøi. Toâi seõ boå nhieäm moät caùn boä caáp cao phuï traùch döï aùn naøy. Toâi seõ chæ roõ nhöõng muïc tieâu naøo toâi muoán hoaøn thaønh trong 3 naêm tôùi. Ngöôøi ñoù seõ laøm vieäc vôùi toâi vaø nhieäm vuï laø toå chöùc döï aùn ñeå phaùt trieån baûn ñoà chieán löôïc, Baûng ñieåm caân baèng cho Vieät Nam. Nhoùm trieån khai döï aùn ñoù bao goàm caû ñaïi dieän cuûa khu vöïc coâng, khu vöïc tö, caùc tröôøng ÑH, trôû thaønh nhoùm ñoàng söï laøm vieäc ñeå xaùc ñònh taàm nhìn vaø chieán löôïc. Chuùng toâi bieát ñieàu gì coù theå laøm, bôûi chuùng toâi ñaõ coù kinh nghieäm trieån khai ôû moät soá quoác gia. Caùc ñieàu kieän caàn coù laø söï ñaùnh giaù cao, khuyeán khích vaø cam keát töø nhaø laõnh ñaïo cao nhaát; moät ngöôøi phuï traùch döï aùn; moät nhoùm laøm döï aùn. Vôùi nhöõng vaán ñeà quan troïng, hoï coù theå söû duïng moät trong soá caùc chuyeân gia tö vaán cuûa chuùng toâi ñaõ töøng laøm vieäc ôû caùc nöôùc khaùc. Baïn bieát ñaáy, ñoâi khi chuùng ta khoâng coù cô hoäi thöù hai. Chuùng ta muoán laøm ñuùng ngay töø laàn ñaàu tieân. Vì theá, baïn caàn söï hoã trôï vôùi nhöõng ñònh höôùng töø caùc nhoùm chuyeân gia tö vaán veà vieäc vieäc naøy seõ dieãn ra nhö theá naøo, töø ñoù quoác gia taän duïng vaø phaùt huy cô hoäi. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Caùc tieâu chuaån, ñoøi hoûi cho vò trí ngöôøi phuï traùch döï aùn? GS. Kaplan: Ñoù laø ngöôøi ñöùng ñaàu moät trong caùc Boä veà kinh teá nhö Boä Taøi chính, Boä Coâng thöông, Boä GTVT, Boä KH-ÑT... nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu döï aùn moät caùch töï nhieân, bôûi baûn thaân hoï luoân phaûi nghó veà (Minh hoïa) BALANCED SCORECARD
 • 17. 15 chieán löôïc phaùt trieån ñaát nöôùc, phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Hoï coù caùc coâng cuï tuyeät vôøi ñeå thöïc hieän chöùc naêng naøy. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Bao laâu Vieät Nam coù theå aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng? GS. Kaplan: Ñeå coù ñöôïc baûn ñoà chieán löôïc ñaàu tieân seõ maát khoaûng 6-12 thaùng. Ñoù laø quy trình chính trò vôùi söï lieân ñôùi cuûa nhieàu beân lieân quan nhaèm ñaûm baûo raèng caùc yù töôûng, nguoàn löïc vaø nhaân löïc. Khi chuùng ta baét ñaàu vieäc tuyeån nhaân söï, tieán trình seõ ñöôïc khôûi ñoäng. Chuùng ta caàn phaûi ñaûm baûo ñònh höôùng naøo Vieät Nam thöïc söï muoán ñi, vaø chieán löôïc ñöôïc xaây döïng treân cô sôû baûn ñoà cuûa Baûng ñieåm caân baèng ñöôïc xaây döïng baèng nhöõng cam keát. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Thöïc hieän Baûng ñieåm caân baèng ñoøi hoûi tính thoáng nhaát, khaû naêng laøm vieäc theo nhoùm, tính hôïp taùc, côûi môû cao, trong khi ngöôøi Vieät Nam laïi raát haïn cheá trong khaû naêng laøm vieäc nhoùm, tính coäng ñoàng chöa cao. Laøm theá naøo ñeå  khaéc phuïc haïn cheá ñoù? GS. Kaplan: Saùng nay, 02/01/2009, khi noùi chuyeän vôùi 500 DN lôùn nhaát Vieät Nam, toâi ñaõ keå laïi caâu chuyeän veà chieác thuyeàn ñua maø Vieät Nam ñaõ giaønh thaéng lôïi trong cuoäc thi ñua thuyeàn theá giôùi. Taát caû moïi ngöôøi phaùt trieån trong söï haøi hoøa vaø phoái hôïp cuøng nhau. Chuùng ta yù thöùc raèng thaønh coâng cuûa moãi caù nhaân coù theå ñaït ñöôïc vôùi moãi ngöôøi laøm vieäc theo caùc caùch thöùc khaùc nhau nhöng hoï ñeàu hieåu phaûi laøm theá naøo ñeå laøm vieäc cuøng nhau. ÔÛ ñaây coøn laø caâu chuyeän phong caùch laõnh ñaïo (leadership style). Caùc nhaø laõnh ñaïo taïo döïng neân nhöõng vieân gaïch neàn moùng baèng caùch thaêm doø yù kieán, tìm hieåu thoâng tin töø taát caû caùc nhoùm hoaït ñoäng, ñieàu haønh. Phong caùch laõnh ñaïo, ñieàu haønh phaûi naém chaéc vaø coi troïng vai troø cuûa laøm vieäc nhoùm. Moãi ngöôøi phaûi nhaän thöùc raèng laøm baát cöù ñieàu gì moät mình khoâng coøn hieäu quaû trong theá giôùi ngaøy nay. Caùc thaùch thöùc ngaøy nay ñeàu raát lôùn vaø phöùc taïp. Khoâng moät toå chöùc, boä ngaønh naøo coù theå ñöa Vieät Nam phaùt trieån, hoäi nhaäp khu vöïc thieåu soá vaøo doøng chaûy chuû ñaïo neáu caùc boä, ngaønh vaø moïi ngöôøi khoâng laøm vieäc cuøng nhau. Vieät Nam phaûi vöôït qua thaùch thöùc cuûa vieäc thieáu kinh nghieäm. Toâi bieát raèng Vieät Nam vöøa giaønh thaéng lôïi trong giaûi boùng ñaù khu vöïc. Chieán thaéng ñoù laø nhôø taäp theå ñoäi tuyeån hôïp löïc cuøng nhau, khoâng phaûi laø troø theå thao caù nhaân. Vieät Nam khoâng theå coù chieán thaéng ñoù neáu moãi ngöôøi khoâng laøm vieäc trong moät nhoùm. Vieät Nam caàn duøng hình aûnh naøy ñeå môû roäng vaø nhaân leân ôû nhöõng traän boùng lôùn hôn. Ñoù laø caùch ñeå ñaït thaønh coâng trong caùc cuoäc ñua caïnh tranh toaøn caàu. Caùc baïn seõ thaéng lôïi neáu laøm vieäc vôùi nhau treân tinh thaàn nhoùm. Kinh nghieäm töø caùc quoác gia aùp duïng thaønh coâng Baûng ñieåm caân baèng Baïn ñoïc Traàn Vaên Höông ôû Phan Thieát: OÂng ñaõ coá vaán cho nöôùc naøo ñeå Vieät Nam coù theå hoïc hoûi kinh nghieäm vaø caùch laøm? Botswana, moät ñaát nöôùc nhoû ôû Nam Phi, laø hình maãu toát cho Vieät Nam trong vieäc thaáu hieåu vaø quaùn trieät nguyeân taéc cuøng laøm vieäc ñoù. Botswana ñaõ aùp duïng moâ hình Baûng ñieåm caân baèng trong keá hoaïch 5 naêm cuûa mình, xaùc ñònh 3 muïc tieâu quoác gia: caûi thieän chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân, ñaûm baûo oån ñònh vaø an ninh quoác gia, vaø taïo cô hoäi kinh teá cho moïi ngöôøi daân. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù, hoï caàn moät daân toäc thoáng nhaát vaø coù loøng töï haøo, moät ñaát nöôùc an toaøn, an ninh, nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo coù traùch nhieäm giaûi trình vaø nhöõng khoaûn ñaàu tö vaøo y teá vaø giaùo duïc. Trong baûng ñieåm caân baèng caáp quoác gia ñoù, moãi tænh moãi boä ngaønh cuõng phaûi coù baûng ñieåm caân baèng cuûa rieâng mình, ñeå chæ ra hoï seõ ñoùng goùp gì vaø nhö theá naøo vaøo muïc tieâu chung cuûa ñaát nöôùc. Taát caû phaûi cuõng nhau phoái hôïp laøm vieäc vì moät taàm nhìn thoáng nhaát Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Vaäy caùc toå chöùc phaûi chuù yù ñieàu gì trong vieäc höôùng moïi ngöôøi ñeán muïc tieâu chung ñoù? GS. Kaplan: Ñoù laø yeâu caàu hoøa hôïp giöõa taàm nhìn cuûa laõnh ñaïo vaø yeáu toá quaûn lyù trong töøng doanh nghieäp, töøng toå chöùc, thaäm chí laø caùc cô quan coâng quyeàn. Ñieàu khieán khoâng ít caùc toå chöùc boái roái laø ñeà ra chieán löôïc roài nhöng laøm theá naøo ñeå hieän thöïc hoùa chieán löôïc aáy. Nguyeân nhaân chính laø khoaûng troáng giöõa taàm nhìn cuûa laõnh ñaïo vaø nhaän thöùc cuûa nhaân vieân caáp döôùi. Khoâng theå chæ noùi vôùi nhaân vieân taàm nhìn, chieán löôïc cuûa toå chöùc laø gì maø khoâng cho hoï thaáy taàm nhìn chieán löôïc ñoù lieân quan gì ñeán coâng vieäc haøng ngaøy cuûa hoï, hoï phaûi laøm gì khaùc ñi hay toát hôn vaø hoï ñang laøm vieäc vì ñieàu gì. Toâi muoán nhaán maïnh laïi caâu noùi cuûa ngaøi Rex Tillerson - CEO coâng ty Exxon Mobil – moät trong nhöõng ví duï thaønh coâng nhaát theá giôùi trong aùp duïng moâ hình Balanced Scorecard: “Lôïi nhuaän coù ñöôïc laø töø haøng giôø laøm vieäc chaêm chæ vaø moà hoâi nöôùc maét cuûa taát caû caùc nhaân vieân döïa treân moät chieán löôïc chung, vaø ñoù cuõng laø phöông thöùc maø moïi doanh nghieäp ñang vaän haønh. Moãi haønh ñoäng, coâng vieäc cuûa caùc nhaân vieân moãi ngaøy ñeàu laø ñeå goùp phaàn hieän thöïc hoùa muïc tieâu cuoái cuøng cuûa doanh nghieäp”. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Lieäu Vieät Nam coù theå hoïc moâ hình cuûa quoác gia naøo trong vieäc aùp duïng Baûng ñieåm caân baèng ôû taàm quoác gia? BALANCED SCORECARD
 • 18. 16 GS. Kaplan: Haøn Quoác laø quoác gia chaâu AÙ raát thaønh coâng trong vieäc söû duïng  Baûng ñieåm caân baèng, coù theå khoâng ôû caáp quoác gia maø ôû caáp boä. Hai naêm tröôùc, moät boä tröôûng cuûa Haøn Quoác ñaõ thieát laäp khung Baûng ñieåm caân baèng cho boä naøy.  Caùc baïn  chaéc seõ thaáy thuù vò khi thaáy vai troø cuûa truyeàn thoâng trong thaønh coâng cuûa moâ hình naøy ôû khu vöïc coâng. Thoâng qua hoaït ñoäng giôùi thieäu, ngöôøi daân hieåu veà moâ hình naøy vaø ñaët vaán ñeà naøy vôùi cô quan coâng quyeàn. Ngöôøi daân coù theå keát noái ñieän töû vôùi chính quyeàn. Moät trong nhöõng muïc tieâu chieán löôïc cuûa Baûng ñieåm caân baèng laø thuùc ñaåy chính phuû ñieän töû. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Taïi sao vôùi Haøn Quoác, moâ hình naøy chæ aùp duïng ôû caáp boä maø khoâng ôû caáp quoác gia? GS. Kaplan: Toâi khoâng roõ. Ñoù laø quyeát ñònh cuûa nhaø laõnh ñaïo chính trò veà nhöõng gì hoï muoán laøm. Hôn 1 thaùng tröôùc, toâi ñeán thaêm Serbia, vaø coù cuoäc thaûo luaän moät ngaøy. Ngay hoâm sau, Phoù Thuû töôùng Serbia ñeà nghò gaëp toâi. Toâi ñeán vaên phoøng cuûa oâng, vaø oâng noùi oâng aáy muoán aùp duïng moâ hình cuûa toâi cho Chính phuû. Toâi ñaõ ñaït ñöôïc söï uûng hoä cuûa Phoù Thuû töôùng, moät trong nhöõng quan chöùc chuû choát. Chuùng toâi caàn söï uûng hoä ñoù. ÔÛ moät nöôùc ngheøo vôùi nguoàn löïc haïn cheá, chuùng ta phaûi ñöa ra quyeát ñònh ñuùng ñaén, söû duïng nguoàn löïc ñuùng ñaén. N h a ø b a ù o N g u y e ã n A n h Tuaán:Theo oâng, Vieät Nam neân aùp duïng töø treân xuoáng hay töø döôùi leân? GS. Kaplan: Toâi caàn bieát nhieàu hôn veà caáu truùc chính phuû, ñaëc tröng con ngöôøi. Vôùi moät quoác gia xaõ hoäi chuû nghóa, toâi ñöôïc bieát xu höôùng ñieàu haønh töø treân xuoáng raát phoå bieán vaø laø chuû ñaïo. Nhöng ñoâi khi baïn coù theå giôùi thieäu nhöõng yù töôûng môùi ñeå aùp duïng. Toâi khoâng bieát ñuû nhieàu veà tình hình Vieät Nam ñeå coù theå ñöa ra moät gôïi yù chính xaùc. Toâi ñaõ chöùng kieán thaønh coâng ôû caû hai loái tieáp caän: töø treân xuoáng vaø töø döôùi leân. Tìm ñieåm caân baèng cho cuoäc soáng Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Baûng ñieåm caân baèng coù theå aùp duïng cho cuoäc soáng moät con ngöôøi nhö theá naøo? GS. Kaplan: 4 khía caïnh maø baïn caàn phaûi tính ñeán: Moät laø, ngheà nghieäp cuûa baïn. Ñeå thaønh coâng trong coâng vieäc, baïn phaûi daønh raát nhieàu thôøi gian, ngay caû khi baïn raát thoâng minh, ñöôïc ñaøo taïo toát, baïn vaãn caàn toán nhieàu thôøi gian. Baïn caàn taän höôûng khoaûng thôøi gian cho coâng vieäc ñoù, theå hieän mình trong coâng vieäc. Hai laø, baïn phaûi bieát soáng, khoâng phaûi chæ bieát toàn taïi. Moät phaàn cuûa vieäc coù moät cuoäc soáng ñaày ñuû laø baïn phaûi coù nhöõng moái quan taâm chính beân ngoaøi coâng vieäc. Ñoù chính laø vaán ñeà veà sôû thích caù nhaân. Toâi khoâng gioûi trong vieäc naøy cho laém. Tuy nhieân, khi coøn treû caùc baïn caàn choïn ra cho mình nhöõng sôû thích vaø ñaàu tö coâng söùc vaø thôøi gian cho sôû thích ñoù. Khoâng caàn bieát sôû thích ñoù laø gì, chæ caàn baïn thöïc söï haøi loøng, baïn seõ ñaït ñöôïc chieán löôïc cho löïa choïn sôû thích caù nhaân. Ba laø, vôùi taát caû nhöõng ai ñaõ toát nghieäp ñaïi hoïc, ñöôïc ñaøo taïo toát, hoï raát may maén neáu so vôùi nhieàu ngöôøi khaùc. Chính vì theá, baïn caàn chuaån bò ñeå hoaøn traû laïi moät phaàn cho cuoäc soáng, cho xaõ hoäi vaø coäng ñoàng. Nhöng ñöøng thöïc hieän vieäc naøy baèng caùch söû duïng quaù nhieàu tieàn cho caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo, caùc toå chöùc phi chính phuû maø haõy ñaàu tö vaøo nhöõng vieäc maø baïn thöïc söï quan taâm vaø muoán laøm. Khoâng chæ boû tieàn, baïn coøn caàn boû coâng söùc, thôøi gian cho noù. Baïn caàn gaëp gôõ moïi ngöôøi, vaø baïn coù theå ñaït ñöôïc lôïi ích coøn lôùn hôn nhöõng gì baïn boû ra cho hoaït ñoäng ñoù. Caàn coù chieán löôïc trong vieäc löïa choïn baïn seõ laøm gì cho dòch vuï coäng ñoàng. Boán laø gia ñình baïn. Ñaàu tö cho gia ñình cuûa baïn, cho con caùi baïn. Neáu laøm ñöôïc ñieàu ñoù, baïn seõ coù ñöôïc söï caân baèng vaø haïnh phuùc. Nhaø baùo Nguyeãn Anh Tuaán: Lieäu oâng coù yù ñònh saùng taïo ra moät lyù thuyeát naøo ñoù phuïc vuï roäng hôn, khoâng chæ trong quaûn trò, kinh doanh maø laø cho caû xaõ hoäi, trong moät theá giôùi hoâm nay coù nhieàu ñoåi thay, vôùi Internet, Mobile vaø toaøn caàu hoùa chaúng haïn ? GS. Kaplan: Hai moâ hình lyù thuyeát maø toâi ñaõ ñöa ra: Baûng ñieåm caân baèng vaø Hoaït ñoäng treân cô sôû chi phí (activity based on cost) laø nhöõng moâ hình beàn vöõng, vaø vaãn ñang tieáp tuïc ñöôïc caûi thieän qua thöïc tieãn aùp duïng. Thay vì ñi tìm nhöõng lyù thuyeát môùi, chuùng toâi coá gaéng phaùt trieån moâ hình cuõ treân cô sôû nhöõng ñoøi hoûi môùi. Caûi thieän quan troïng nhaát vôùi Baûng ñieåm caân baèng thôøi gian tôùi laø keát hôïp giöõa Baûng ñieåm caân baèng vaø quaûn trò ruûi ro. Ñoù laø ñieàu toâi seõ noã löïc laøm trong 3-5 naêm tôùi. q Theo Tuaàn Vieät Nam http://www.tuanvietnam.net BALANCED SCORECARD
 • 19. 17 Raát nhieàu nhaø ñieàu haønh theo baûn naêng ñaõ phaûn öùng laïi vôùi boái caûnh suy thoaùi kinh teá baèng caùch caét giaûm theo yù mình haøng loaït khoaûn muïc chi tieâu ôû raûi raùc khaép caùc boä phaän trong toå chöùc. Tuy nhieân, caùch phaûn öùng theo kieåu ñaùnh ñoàng nhö vaäy coù theå laø moät sai laàm nghieâm troïng, bôûi neáu theo caùch ñoù caùc chöông trình chieán löôïc daøi haïn vaø hoaït ñoäng ngaén haïn khoâng heà ñöôïc phaân bieät moät caùch raïch roøi. Moät khi suy thoaùi kinh teá chöa ñe doïa tôùi söï soáng coøn cuûa moät coâng ty thì caùc nhaø laõnh ñaïo vaãn neân taäp trung vaøo vieäc loaïi tröø taän goác söï ì aïch, chaäm chaïp vaø tính thieáu hieäu quaû trong vieäc vaän haønh toå chöùc; chöù ñöøng ñi saâu vaøo vieäc söûa ñoåi hay vöùt boû nhöõng saùng kieán chieán löôïc - maø cuõng caàn phaûi nhaán maïnh raèng chính nhöõng saùng kieán chieán löôïc naøy laø yeáu toá quan troïng caáu thaønh leân tieàm löïc ñeå xaây döïng lôïi theá caïnh tranh laâu daøi cho doanh nghieäp. Ñeå giuùp caùc doanh nghieäp duy trì vaø cuûng coá caùc chöông trình chieán löôïc ñoù, chuùng toâi ñaõ tieán haønh xaây döïng moät danh muïc caùc khoaûn chi tieâu môùi - goïi laø nhöõng khoaûn chi tieâu chieán löôïc (strategic expenditures hay StratEx) - ñeå boå sung vaøo danh muïc chi tieâu cho vaän haønh vaø ñaàu tö truyeàn thoáng. Trong quaù trình nghieân cöùu, chuùng toâi ñaõ nhaän ra moät ñieàu raèng neáu StratEx bò taùch ra khoûi caùc danh muïc khaùc vaø duy trì ñoäc laäp, thì nhöõng nhaø quaûn lyù seõ xem chuùng nhö moät loaïi chi tieâu tuøy yù. Chieán löôïc chi tieâu phaù caùch trong boái caûnh suy thoaùi Traû lôøi caâu hoûi “Ñaâu laø thöû thaùch ñieån hình ñoái vôùi tö duy truyeàn thoáng veà nhöõng ñieàu caàn laøm trong giai ñoaïn neàn kinh teá xuoáng doác?”, Giaùo sö Robert S. Kaplan - cha ñeû cuûa moâ hình Balanced Scorecard - cho raèng neân tieáp tuïc duy trì nhöõng khoaûn chi tieâu mang tính chieán löôïc. Ñoái maët vôùi nhöõng khoù khaên tröôùc maét cuûa neàn kinh teá, caùc nhaø ñieàu haønh thöôøng taïm ngöøng hoaëc thaäm chí laø chuyeån haún nguoàn ngaân saùch voán ñeå daønh cho moät soá saùng kieán kinh doanh mang taàm chieán löôïc sang vieäc theo ñuoåi caùc muïc tieâu taøi chính naèm trong taàm vôùi - moät caên nguyeân cô baûn giaûi thích taïi sao haàu heát caùc toå chöùc laïi gaëp nhieàu vaán ñeà raéc roái ñeán vaäy trong vieäc duy trì quaù trình trieån khai chieán löôïc cuûa mình. Hai doanh nghieäp maø chuùng toâi töøng coù dòp coäng taùc cuøng ñaõ raát thaønh coâng vôùi StratEx. Thöù nhaát phaûi keå tôùi Nordea, ngaân haøng ñaàu taøu taïi Baéc AÂu, hoï ñaõ thieát laäp moät quaù trình hoaøn toaøn ñoäc laäp ñeå  leân keá hoaïch vaø phaân boå ngaân saùch cho nhöõng saùng kieán chieán löôïc cuûa mình. Sau buoåi hoïp thöôøng nieân - thôøi ñieåm ñeå caäp nhaát nhöõng chieán löôïc môùi, sô ñoà chieán löôïc, vaø baûng ñieåm caân baèng Balanced Scorecard - laø luùc nhoùm ñieàu haønh ngoài laïi vôùi nhau vaø xaùc ñònh ñaâu laø yù töôûng chieán löôïc caàn thieát ñeå ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu hoaït ñoäng ñaõ ñeà ra trong baûng ñaùnh giaù. Ñoù cuõng chính laø luùc ñeå phaân coâng nhieäm vuï cho moät trong soá caùc thaønh vieân cuûa coâng ty ñöùng ra ñaûm baûo thöïc thi töøng döï aùn, ñoàng thôøi khoâng queân taøi trôï kinh phí cho vieäc thöïc hieän caùc saùng kieán ñoù döôùi söï quaûn lyù, giaùm saùt ngaân saùch rieâng bieät. Nhöõng ngöôøi ñöùng ra ñaûm traùch thöïc thi yù töôûng caàn lieân tuïc caäp nhaät thoâng tin cho hoäi ñoàng quaûn trò thoâng qua caùc baûn baùo caùo tieán ñoä haøng thaùng. Ñieån hình thöù hai maø toâi muoán ñeà caäp tôùi laø Ricoh, moät nhaø saûn xuaát caùc thieát bò töï ñoäng cho vaên phoøng, coâng ty naøy ñaõ thaønh laäp ñöôïc moät quyõ ñaàu tö chieán löôïc daønh cho caùc döï aùn khoâng naèm keá hoaïch phaân boå ngaân saùch thoâng thöôøng. Laø moät phaàn trong keá hoaïch chieán löôïc ba naêm cuûa coâng ty, caùc ñôn vò hoaït ñoäng kinh doanh ñeàu chuaån bò saün saøng vaø trình leân nhöõng baûn ñeà xuaát heát söùc chi tieát xin caáp voán ñeå trieån khai nhöõng saùng kieán ñaõ ñöôïc xaùc ñònh roõ trong caùc keá hoaïch töông öùng cuûa töøng ñôn vò. Moät nhoùm laøm vieäc, bao goàm CEO vaø caùc thaønh vieân phoøng Keá hoaïch vaø Chieán löôïc, cuøng nhau xem xeùt vaø phaân tích töøng ñeà xuaát trình leân moät caùch kó löôõng, sau ñoù tieán haønh phaân boå ngaân saùch trích töø quyõ chieán löôïc ñaàu tö cho caùc döï aùn maø hoï ñaùnh giaù cao taàm quan troïng cuûa chuùng. Moät cuoäc hoïp giöõa Toång Giaùm ñoác vaø phoøng Keá hoaïch vaø Chieán löôïc ñöôïc toå chöùc ñeàu ñaën haøng quyù vôùi muïc ñích giaùm saùt tieán trình thöïc thi caùc döï aùn ra sao. Trong suoát nhöõng ngaøy thaùng aûm ñaïm cuûa thôøi kì suy thoaùi, caùc coâng ty caàn noã löïc ñeå xoùa boû tình traïng ì aïch vaø vaän haønh thieáu hieäu quaû ñöôïc tích tuï laïi töø giai ñoaïn ñoaïn taêng tröôûng tröôùc ñoù. Vieäc naøy ñôn giaûn coù theå ví von nhö khi caét boû nhöõng phaàn môõ thöøa trong cô theå seõ taïo ra moät cô baép, khung xöông vaø nhöõng ñöôøng gaân môùi raén roûi hôn. Taïo ra moät danh muïc chi tieâu nhö StratEx seõ goùp phaàn giuùp caùc doanh nghieäp tieáp tuïc giöõ vöõng vaø boài ñaép tieàm naêng cho töông lai trong khi vaãn loaïi boû ñöôïc nhöõng dö thöøa khoâng caàn thieát cuûa quaù khöù. q Havard Business Review - Tuyeát Lan dòch BALANCED SCORECARD