SlideShare a Scribd company logo
Latvijas normatīvā regulējuma
atbilstība Stambulas
konvencijas ieteikumiem
TM parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks
2016.gada 11.februārī
Aplūkotie jautājumi:
2
• Normatīvajos aktos veiktās izmaiņas, kas
atbilst Stambulas konvencijas ieteikumiem
• Vēl neieviestās, bet nepieciešamās izmaiņas
• Spēkā esošais Krimināllikuma regulējums
cīņai pret vardarbību pret sievietēm un
vardarbību ģimenē
• Pieņemtie lēmumi attiecībā uz Latvijas
iespējamo pievienošanos Stambulas
konvencijai; papildu juridiskās analīzes
nepieciešamība
3
Valsts pienākums: cīnīties
pret vardarbību ģimenē un
vardarbību pret sievietēm,
neatkarīgi no pievienošanās
vai nepievienošanās kādiem
starptautiskiem
dokumentiem
Kas izdarīts pēdējā laikā? (1)
4
 Grozījumi Civilprocesa likumā (2014.g. marts)
• Iespēja izolēt no ģimenes (mājokļa)
fiziskas, seksuālas, psiholoģiskas vai
ekonomiskas vardarbības veicēju
(mājoklis, saskarsme, saziņa)
• Nekavējoša (1 darbadienas laikā) pagaidu
aizsardzība
• Atvieglota pierādījumu nasta vardarbības
upuriem, vienlaikus pastiprinot atbildību
par nepatiesu ziņu sniegšanu tiesai
Kas izdarīts pēdējā laikā? (2)
5
 Grozījumi likumā Par policiju (2014.g. marts)
Tiesības policijai izsaukuma laikā, ja pastāv
tūlītēji draudi, pieņemt lēmumu personai, kas
rada draudus, nekavējoties atstāt mājokli uz laiku
līdz 8 dienām.
 Grozījumi Bāriņtiesu likumā (2014.g. marts)
Iespēja bāriņtiesai patstāvīgi vērsties tiesā par
pagaidu aizsardzību pret vardarbību (kas vērsta
pret bērnu vai personu, kas pastāvīgi dzīvo ar to
kopā), ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvi ir
kavēts to darīt
Kas izdarīts pēdējā laikā? (3)
6
 2015.gada augustā paplašinātas Juridiskās
palīdzības administrācijas funkcijas, nodrošinot
cietušo personu konsultēšanu
• Funkcijas īstenošanai noslēgts līdzdarbības
līgums ar krīžu un konsultāciju centru
«Skalbes»
• Aktivizēts tālruņa numurs 116006
«palīdzības dienests noziegumu upuriem»
 2015.gada jūlijā nosacīti pirms termiņa
atbrīvotajiem ieviesta elektroniskā uzraudzība
Kas izdarīts pēdējā laikā? (4)
7
 Grozījumi Civilprocesa likumā (2015.g.
decembris)
Pieņemot lēmumu par aizgādības un
saskarsmes tiesībām, tiesai jāņem vērā,
vai iepriekš nav bijuši gadījumi, kad
persona lietojusi vardarbību pret bērnu vai
bērna vecāku.
Kas vēl jāizdara? (1)
8
 Ieviešot «cietušo direktīvu»
(2012/29/ES) Saeima 2.lasījumā
pieņēmusi grozījumus
Kriminālprocesa likumā, kas paredz
vairākus jaunus cietušo tiesību
aizsardzības mehānismus, pratināšanas
īpatnības, īpaši aizsargājamas cietušo
kategorijas (nepilngadīgie,
dzimumnoziegumu upuri, no tuvinieku
vardarbības cietušie u.c.).
Kas vēl jāizdara? (2)
9
 Krimināllikuma darba grupa šobrīd vērtē:
• Iespējamos grozījumus likumā Par
Krimināllikuma spēkā stāšanās kārtību, kas
noteiktu psiholoģiskas dabas traucējumu
gradāciju.
• Iespēju krimināli sodīt personu par vajāšanu
(stalking).
• Iespēju kā atbildību pastiprinošu apstākli
noteikt noziedzīga nodarījuma izdarīšanu bērna
klātbūtnē.
Kas vēl jāizdara? (3)
1
0
 Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija
• Pieņemta MK 2013.gada 4.jūnijā
• Šobrīd darba grupa strādā pie Preventīvo
piespiedu līdzekļu likumprojekta, kas ieviestu
jaunus preventīvus mehānismus vardarbības
riska un vardarbības novēršanai
• Bērnu antisociālas uzvedības prevencijas
likumprojekts, kura mērķis ir veicināt bērnu un
jauniešu atturēšanos no pretlikumīgām
darbībām, veidot un nostiprināt bērnos
sabiedrībā pieņemtu vērtību orientāciju utt.
Krimināllikuma regulējums (1)
1
1
• Latvijā krimināltiesiskais regulējums ir balstīts
uz dzimumneitralitāti.
• Krimināllikuma regulējums, kas attiecas uz
fizisko un seksuālo vardarbību, jau šobrīd atbilst
Stambulas konvencijas prasībām.
• Attiecībā uz emocionālo (psiholoģisko)
vardarbību KL 132.pantā paredzēta
kriminālatbildība par draudiem izdarīt
slepkavību vai smagus miesas bojājumus, ja ir
bijis pamats baidīties, ka draudi var tikt izpildīti.
Krimināllikuma regulējums (2)
1
2
Ķelnes Jaungada nakts notikumu piemērs:
• Izvarošana (KL 159.p.): cietums 4-10 gadi
+probācijas uzraudzība līdz 5 gadi;
grupā vai pret nepilngadīgo: mūža ieslodzījums
vai cietums 5-20 gadi +probācija līdz 5 gadi.
• Seksuāla vardarbība (saskare ar cietušā
ķermeni, bet nekvalificējas kā izvarošana) (KL
160.p.): cietums līdz 7 gadi +probācija līdz 5
gadi; grupā vai pret nepilngadīgo: cietums 3-12
gadi +probācija līdz 5 gadi.
• Kriminālatbildība arī atbalstītājiem (KL 20.p.)
Latvijas iespējamā pievienošanās
Stambulas konvencijai (1)
1
3
• Konvencija «Par vardarbības pret sievietēm
un vardarbības ģimenē novēršanu un
apkarošanu» pieņemta 2011.gada 11.maijā
Stambulā.
• Konvenciju ratificējušas 19 Eiropas Padomes
valstis (11 ES); parakstījušas, bet vēl nav
ratificējušas 20 EP valstis (13 ES). No ES
valstīm to nav parakstījušas Latvija, Čehija
un Bulgārija.
Latvijas iespējamā pievienošanās
Stambulas konvencijai (2)
1
4
• Labklājības ministrijas konceptuālajā ziņojumā
par Latvijas pievienošanos Stambulas
konvencijai paredzēta tās parakstīšana
2016.gadā, bet ratificēšana līdz 2018.gadam.
• 2015.gada 29.decembrī Asociācija «Ģimene» un
Latviešu identitātes atbalsta biedrība lūdza
veikt konvencijas juridisko analīzi, ņemot vērā
bažas par diskutabliem elementiem tās tekstā.
• 2016.gada 2.februārī MK uzdeva TM līdz
30.aprīlim veikt juridisko analīzi par Stambulas
konvencijas ietekmi uz Latvijas normatīvo aktu
sistēmu.
Latvijas iespējamā pievienošanās
Stambulas konvencijai (3)
1
5
 Juridiskas izpētes vērtās bažas par konvenciju:
• Termina «sociālais dzimums (dzimte)»
lietojums līdztekus [bioloģiskajam]
dzimumam; Latvijas normatīvie akti
nepazīst šādu terminu; jāsaprot tā
lietošanas mērķis un konsekvences.
Latvijas iespējamā pievienošanās
Stambulas konvencijai (4)
1
6
 Juridiskas izpētes vērtās bažas par konvenciju:
• «Diskriminācija» lietojums kontekstā ar
personām, kas «identificē sevi ar dzimumu,
kurš neatbilst dzimumam, kas konstatēts,
viņiem piedzimstot», to attiecinot uz
«transpersonām, transseksuālām personām,
pretējā dzimuma apģērba nēsātājiem,
transvestītiem un citām tādu personu grupām,
kas neatbilst priekšstatam, kāds sabiedrībā
izveidojies par to, kas pieklājas „vīrietim” vai
„sievietei”.» (paskaidrojums pie 4.panta)
Latvijas iespējamā pievienošanās
Stambulas konvencijai (5)
1
7
 Juridiskas izpētes vērtās bažas par konvenciju:
• Dalībvalstu pienākums veicināt «izmaiņas
sociālās vides un kultūras noteiktajos sieviešu
un vīriešu uzvedības modeļos nolūkā izskaust
aizspriedumus, paražas, tradīcijas un jebkādu
citu praksi, kuras pamatā ir ideja (..) par
sieviešu un vīriešu lomām, kas padarītas par
stereotipiem.» (12.panta 1.daļa)
• Dalībvalstu pienākums «visu izglītības līmeņu
mācību programmās iekļaut mācību vielu par
(..) tādām dzimumu sociālajām lomām, kas nav
padarītas par stereotipiem». (14.panta 1.daļa)
Tēzes:
1
8
 Pievienošanās konvencijai pati
par sevi nerisina problēmas;
svarīgi ir konkrēti pasākumi
 Neatkarīgi no pievienošanās
konvencijai, valsts pienākums
ir cīnīties pret vardarbību
ģimenē un vardarbību pret
sievietēm
Paldies par uzmanību!
TM parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks
janis.iesalnieks@tm.gov.lv, 67036788

More Related Content

What's hot

Preventīvie piespiedu līdzekļi Igaunijā
Preventīvie piespiedu līdzekļi IgaunijāPreventīvie piespiedu līdzekļi Igaunijā
Preventīvie piespiedu līdzekļi Igaunijā
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
NA programma 2018 - Tieslietas
NA programma 2018 - TieslietasNA programma 2018 - Tieslietas
NA programma 2018 - Tieslietas
Jānis Iesalnieks
 
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmaiVienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai
Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībaiUzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai
Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Izmeklēšanas institūta būtība brīvības atņemšanas iestādēs
Izmeklēšanas institūta būtība brīvības atņemšanas iestādēsIzmeklēšanas institūta būtība brīvības atņemšanas iestādēs
Izmeklēšanas institūta būtība brīvības atņemšanas iestādēs
Centre for Public Policy PROVIDUS
 

What's hot (6)

Preventīvie piespiedu līdzekļi Igaunijā
Preventīvie piespiedu līdzekļi IgaunijāPreventīvie piespiedu līdzekļi Igaunijā
Preventīvie piespiedu līdzekļi Igaunijā
 
NA programma 2018 - Tieslietas
NA programma 2018 - TieslietasNA programma 2018 - Tieslietas
NA programma 2018 - Tieslietas
 
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmaiVienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai
 
Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai
Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībaiUzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai
Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai
 
Viss Kopa
Viss KopaViss Kopa
Viss Kopa
 
Izmeklēšanas institūta būtība brīvības atņemšanas iestādēs
Izmeklēšanas institūta būtība brīvības atņemšanas iestādēsIzmeklēšanas institūta būtība brīvības atņemšanas iestādēs
Izmeklēšanas institūta būtība brīvības atņemšanas iestādēs
 

Viewers also liked

Cuadernia y Xlogo
Cuadernia y XlogoCuadernia y Xlogo
Cuadernia y Xlogo
maribmanum11b
 
ATO_2016.7.2_Minami_Suetsugu
ATO_2016.7.2_Minami_SuetsuguATO_2016.7.2_Minami_Suetsugu
ATO_2016.7.2_Minami_Suetsugu
AT-Okinawa
 
Разработка элементов учебного контента. Создание Timeline
Разработка элементов учебного контента. Создание TimelineРазработка элементов учебного контента. Создание Timeline
Разработка элементов учебного контента. Создание Timeline
Pavel Kallinikov
 
43 2013
43 201343 2013
Hotel Management_MiniProject
Hotel Management_MiniProjectHotel Management_MiniProject
Hotel Management_MiniProject
sudhakar mandal
 
Database systems - Chapter 2
Database systems - Chapter 2Database systems - Chapter 2
Database systems - Chapter 2
shahab3
 
Unidades Sintácticas
Unidades SintácticasUnidades Sintácticas
3º ESO evaluación
3º ESO evaluación 3º ESO evaluación
3º ESO evaluación
Héctor Monteagudo Ballesteros
 
Bg tema 02
Bg tema 02Bg tema 02
Bg tema 02
beatrizmoli
 
Suelos, Agricultura y Cambio Climático
Suelos, Agricultura y Cambio ClimáticoSuelos, Agricultura y Cambio Climático
Suelos, Agricultura y Cambio Climático
Comunidad Practica Andes
 
Aparato reproductor clase
Aparato reproductor claseAparato reproductor clase
Aparato reproductor clase
beatrizmoli
 
Historia de la agricultura en méxico y zonas agricolas de riego y temporal
Historia de la agricultura en méxico y zonas agricolas de riego y temporalHistoria de la agricultura en méxico y zonas agricolas de riego y temporal
Historia de la agricultura en méxico y zonas agricolas de riego y temporal
Universidad Autónoma de Baja California
 
Diet, health oral health
Diet, health  oral healthDiet, health  oral health
Diet, health oral health
Finhas Petiwala
 
Susan Mottram CV FCF
Susan Mottram CV FCFSusan Mottram CV FCF
Susan Mottram CV FCF
Susan Mottram
 

Viewers also liked (15)

Cuadernia y Xlogo
Cuadernia y XlogoCuadernia y Xlogo
Cuadernia y Xlogo
 
ATO_2016.7.2_Minami_Suetsugu
ATO_2016.7.2_Minami_SuetsuguATO_2016.7.2_Minami_Suetsugu
ATO_2016.7.2_Minami_Suetsugu
 
CharityPechaKucha
CharityPechaKuchaCharityPechaKucha
CharityPechaKucha
 
Разработка элементов учебного контента. Создание Timeline
Разработка элементов учебного контента. Создание TimelineРазработка элементов учебного контента. Создание Timeline
Разработка элементов учебного контента. Создание Timeline
 
43 2013
43 201343 2013
43 2013
 
Hotel Management_MiniProject
Hotel Management_MiniProjectHotel Management_MiniProject
Hotel Management_MiniProject
 
Database systems - Chapter 2
Database systems - Chapter 2Database systems - Chapter 2
Database systems - Chapter 2
 
Unidades Sintácticas
Unidades SintácticasUnidades Sintácticas
Unidades Sintácticas
 
3º ESO evaluación
3º ESO evaluación 3º ESO evaluación
3º ESO evaluación
 
Bg tema 02
Bg tema 02Bg tema 02
Bg tema 02
 
Suelos, Agricultura y Cambio Climático
Suelos, Agricultura y Cambio ClimáticoSuelos, Agricultura y Cambio Climático
Suelos, Agricultura y Cambio Climático
 
Aparato reproductor clase
Aparato reproductor claseAparato reproductor clase
Aparato reproductor clase
 
Historia de la agricultura en méxico y zonas agricolas de riego y temporal
Historia de la agricultura en méxico y zonas agricolas de riego y temporalHistoria de la agricultura en méxico y zonas agricolas de riego y temporal
Historia de la agricultura en méxico y zonas agricolas de riego y temporal
 
Diet, health oral health
Diet, health  oral healthDiet, health  oral health
Diet, health oral health
 
Susan Mottram CV FCF
Susan Mottram CV FCFSusan Mottram CV FCF
Susan Mottram CV FCF
 

Similar to Latvijas normatīvā regulējuma atbilstība Stambulas konvencijas ieteikumiem

MIPEX integration policy index III - Latvian results
MIPEX integration policy index III - Latvian resultsMIPEX integration policy index III - Latvian results
MIPEX integration policy index III - Latvian results
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Atbalsta sistēmas jēdziens noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un tā attīstīb...
Atbalsta sistēmas jēdziens noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un tā attīstīb...Atbalsta sistēmas jēdziens noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un tā attīstīb...
Atbalsta sistēmas jēdziens noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un tā attīstīb...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem
Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiemAtbalsta sistēma noziegumos cietušajiem
Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem
Centre for Public Policy PROVIDUS
 

Similar to Latvijas normatīvā regulējuma atbilstība Stambulas konvencijas ieteikumiem (6)

MIPEX integration policy index III - Latvian results
MIPEX integration policy index III - Latvian resultsMIPEX integration policy index III - Latvian results
MIPEX integration policy index III - Latvian results
 
Petijums soc psihol
Petijums soc psiholPetijums soc psihol
Petijums soc psihol
 
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...
 
Atbalsta sistēmas jēdziens noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un tā attīstīb...
Atbalsta sistēmas jēdziens noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un tā attīstīb...Atbalsta sistēmas jēdziens noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un tā attīstīb...
Atbalsta sistēmas jēdziens noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un tā attīstīb...
 
Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem
Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiemAtbalsta sistēma noziegumos cietušajiem
Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem
 
Pt 1 temats
Pt 1 tematsPt 1 temats
Pt 1 temats
 

More from Jānis Iesalnieks

Maksātnespējas uzraudzības reforma
Maksātnespējas uzraudzības reformaMaksātnespējas uzraudzības reforma
Maksātnespējas uzraudzības reforma
Jānis Iesalnieks
 
Jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums
Jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumsJaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums
Jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums
Jānis Iesalnieks
 
Tieslietu ministrijas budžets 2017
Tieslietu ministrijas budžets 2017Tieslietu ministrijas budžets 2017
Tieslietu ministrijas budžets 2017
Jānis Iesalnieks
 
Ž.Jaunzeme-Grende par padarīto, iesākto un plānoto kultūrā 2013
Ž.Jaunzeme-Grende par padarīto, iesākto un plānoto kultūrā 2013Ž.Jaunzeme-Grende par padarīto, iesākto un plānoto kultūrā 2013
Ž.Jaunzeme-Grende par padarīto, iesākto un plānoto kultūrā 2013
Jānis Iesalnieks
 
NA pirmo reizi valdībā - 1. pusgads
NA pirmo reizi valdībā - 1. pusgadsNA pirmo reizi valdībā - 1. pusgads
NA pirmo reizi valdībā - 1. pusgads
Jānis Iesalnieks
 
Grozijumi Satversmes 77. panta
Grozijumi Satversmes 77. pantaGrozijumi Satversmes 77. panta
Grozijumi Satversmes 77. panta
Jānis Iesalnieks
 

More from Jānis Iesalnieks (6)

Maksātnespējas uzraudzības reforma
Maksātnespējas uzraudzības reformaMaksātnespējas uzraudzības reforma
Maksātnespējas uzraudzības reforma
 
Jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums
Jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumsJaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums
Jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums
 
Tieslietu ministrijas budžets 2017
Tieslietu ministrijas budžets 2017Tieslietu ministrijas budžets 2017
Tieslietu ministrijas budžets 2017
 
Ž.Jaunzeme-Grende par padarīto, iesākto un plānoto kultūrā 2013
Ž.Jaunzeme-Grende par padarīto, iesākto un plānoto kultūrā 2013Ž.Jaunzeme-Grende par padarīto, iesākto un plānoto kultūrā 2013
Ž.Jaunzeme-Grende par padarīto, iesākto un plānoto kultūrā 2013
 
NA pirmo reizi valdībā - 1. pusgads
NA pirmo reizi valdībā - 1. pusgadsNA pirmo reizi valdībā - 1. pusgads
NA pirmo reizi valdībā - 1. pusgads
 
Grozijumi Satversmes 77. panta
Grozijumi Satversmes 77. pantaGrozijumi Satversmes 77. panta
Grozijumi Satversmes 77. panta
 

Latvijas normatīvā regulējuma atbilstība Stambulas konvencijas ieteikumiem

 • 1. Latvijas normatīvā regulējuma atbilstība Stambulas konvencijas ieteikumiem TM parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks 2016.gada 11.februārī
 • 2. Aplūkotie jautājumi: 2 • Normatīvajos aktos veiktās izmaiņas, kas atbilst Stambulas konvencijas ieteikumiem • Vēl neieviestās, bet nepieciešamās izmaiņas • Spēkā esošais Krimināllikuma regulējums cīņai pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē • Pieņemtie lēmumi attiecībā uz Latvijas iespējamo pievienošanos Stambulas konvencijai; papildu juridiskās analīzes nepieciešamība
 • 3. 3 Valsts pienākums: cīnīties pret vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm, neatkarīgi no pievienošanās vai nepievienošanās kādiem starptautiskiem dokumentiem
 • 4. Kas izdarīts pēdējā laikā? (1) 4  Grozījumi Civilprocesa likumā (2014.g. marts) • Iespēja izolēt no ģimenes (mājokļa) fiziskas, seksuālas, psiholoģiskas vai ekonomiskas vardarbības veicēju (mājoklis, saskarsme, saziņa) • Nekavējoša (1 darbadienas laikā) pagaidu aizsardzība • Atvieglota pierādījumu nasta vardarbības upuriem, vienlaikus pastiprinot atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu tiesai
 • 5. Kas izdarīts pēdējā laikā? (2) 5  Grozījumi likumā Par policiju (2014.g. marts) Tiesības policijai izsaukuma laikā, ja pastāv tūlītēji draudi, pieņemt lēmumu personai, kas rada draudus, nekavējoties atstāt mājokli uz laiku līdz 8 dienām.  Grozījumi Bāriņtiesu likumā (2014.g. marts) Iespēja bāriņtiesai patstāvīgi vērsties tiesā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību (kas vērsta pret bērnu vai personu, kas pastāvīgi dzīvo ar to kopā), ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvi ir kavēts to darīt
 • 6. Kas izdarīts pēdējā laikā? (3) 6  2015.gada augustā paplašinātas Juridiskās palīdzības administrācijas funkcijas, nodrošinot cietušo personu konsultēšanu • Funkcijas īstenošanai noslēgts līdzdarbības līgums ar krīžu un konsultāciju centru «Skalbes» • Aktivizēts tālruņa numurs 116006 «palīdzības dienests noziegumu upuriem»  2015.gada jūlijā nosacīti pirms termiņa atbrīvotajiem ieviesta elektroniskā uzraudzība
 • 7. Kas izdarīts pēdējā laikā? (4) 7  Grozījumi Civilprocesa likumā (2015.g. decembris) Pieņemot lēmumu par aizgādības un saskarsmes tiesībām, tiesai jāņem vērā, vai iepriekš nav bijuši gadījumi, kad persona lietojusi vardarbību pret bērnu vai bērna vecāku.
 • 8. Kas vēl jāizdara? (1) 8  Ieviešot «cietušo direktīvu» (2012/29/ES) Saeima 2.lasījumā pieņēmusi grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas paredz vairākus jaunus cietušo tiesību aizsardzības mehānismus, pratināšanas īpatnības, īpaši aizsargājamas cietušo kategorijas (nepilngadīgie, dzimumnoziegumu upuri, no tuvinieku vardarbības cietušie u.c.).
 • 9. Kas vēl jāizdara? (2) 9  Krimināllikuma darba grupa šobrīd vērtē: • Iespējamos grozījumus likumā Par Krimināllikuma spēkā stāšanās kārtību, kas noteiktu psiholoģiskas dabas traucējumu gradāciju. • Iespēju krimināli sodīt personu par vajāšanu (stalking). • Iespēju kā atbildību pastiprinošu apstākli noteikt noziedzīga nodarījuma izdarīšanu bērna klātbūtnē.
 • 10. Kas vēl jāizdara? (3) 1 0  Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija • Pieņemta MK 2013.gada 4.jūnijā • Šobrīd darba grupa strādā pie Preventīvo piespiedu līdzekļu likumprojekta, kas ieviestu jaunus preventīvus mehānismus vardarbības riska un vardarbības novēršanai • Bērnu antisociālas uzvedības prevencijas likumprojekts, kura mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu atturēšanos no pretlikumīgām darbībām, veidot un nostiprināt bērnos sabiedrībā pieņemtu vērtību orientāciju utt.
 • 11. Krimināllikuma regulējums (1) 1 1 • Latvijā krimināltiesiskais regulējums ir balstīts uz dzimumneitralitāti. • Krimināllikuma regulējums, kas attiecas uz fizisko un seksuālo vardarbību, jau šobrīd atbilst Stambulas konvencijas prasībām. • Attiecībā uz emocionālo (psiholoģisko) vardarbību KL 132.pantā paredzēta kriminālatbildība par draudiem izdarīt slepkavību vai smagus miesas bojājumus, ja ir bijis pamats baidīties, ka draudi var tikt izpildīti.
 • 12. Krimināllikuma regulējums (2) 1 2 Ķelnes Jaungada nakts notikumu piemērs: • Izvarošana (KL 159.p.): cietums 4-10 gadi +probācijas uzraudzība līdz 5 gadi; grupā vai pret nepilngadīgo: mūža ieslodzījums vai cietums 5-20 gadi +probācija līdz 5 gadi. • Seksuāla vardarbība (saskare ar cietušā ķermeni, bet nekvalificējas kā izvarošana) (KL 160.p.): cietums līdz 7 gadi +probācija līdz 5 gadi; grupā vai pret nepilngadīgo: cietums 3-12 gadi +probācija līdz 5 gadi. • Kriminālatbildība arī atbalstītājiem (KL 20.p.)
 • 13. Latvijas iespējamā pievienošanās Stambulas konvencijai (1) 1 3 • Konvencija «Par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu» pieņemta 2011.gada 11.maijā Stambulā. • Konvenciju ratificējušas 19 Eiropas Padomes valstis (11 ES); parakstījušas, bet vēl nav ratificējušas 20 EP valstis (13 ES). No ES valstīm to nav parakstījušas Latvija, Čehija un Bulgārija.
 • 14. Latvijas iespējamā pievienošanās Stambulas konvencijai (2) 1 4 • Labklājības ministrijas konceptuālajā ziņojumā par Latvijas pievienošanos Stambulas konvencijai paredzēta tās parakstīšana 2016.gadā, bet ratificēšana līdz 2018.gadam. • 2015.gada 29.decembrī Asociācija «Ģimene» un Latviešu identitātes atbalsta biedrība lūdza veikt konvencijas juridisko analīzi, ņemot vērā bažas par diskutabliem elementiem tās tekstā. • 2016.gada 2.februārī MK uzdeva TM līdz 30.aprīlim veikt juridisko analīzi par Stambulas konvencijas ietekmi uz Latvijas normatīvo aktu sistēmu.
 • 15. Latvijas iespējamā pievienošanās Stambulas konvencijai (3) 1 5  Juridiskas izpētes vērtās bažas par konvenciju: • Termina «sociālais dzimums (dzimte)» lietojums līdztekus [bioloģiskajam] dzimumam; Latvijas normatīvie akti nepazīst šādu terminu; jāsaprot tā lietošanas mērķis un konsekvences.
 • 16. Latvijas iespējamā pievienošanās Stambulas konvencijai (4) 1 6  Juridiskas izpētes vērtās bažas par konvenciju: • «Diskriminācija» lietojums kontekstā ar personām, kas «identificē sevi ar dzimumu, kurš neatbilst dzimumam, kas konstatēts, viņiem piedzimstot», to attiecinot uz «transpersonām, transseksuālām personām, pretējā dzimuma apģērba nēsātājiem, transvestītiem un citām tādu personu grupām, kas neatbilst priekšstatam, kāds sabiedrībā izveidojies par to, kas pieklājas „vīrietim” vai „sievietei”.» (paskaidrojums pie 4.panta)
 • 17. Latvijas iespējamā pievienošanās Stambulas konvencijai (5) 1 7  Juridiskas izpētes vērtās bažas par konvenciju: • Dalībvalstu pienākums veicināt «izmaiņas sociālās vides un kultūras noteiktajos sieviešu un vīriešu uzvedības modeļos nolūkā izskaust aizspriedumus, paražas, tradīcijas un jebkādu citu praksi, kuras pamatā ir ideja (..) par sieviešu un vīriešu lomām, kas padarītas par stereotipiem.» (12.panta 1.daļa) • Dalībvalstu pienākums «visu izglītības līmeņu mācību programmās iekļaut mācību vielu par (..) tādām dzimumu sociālajām lomām, kas nav padarītas par stereotipiem». (14.panta 1.daļa)
 • 18. Tēzes: 1 8  Pievienošanās konvencijai pati par sevi nerisina problēmas; svarīgi ir konkrēti pasākumi  Neatkarīgi no pievienošanās konvencijai, valsts pienākums ir cīnīties pret vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm
 • 19. Paldies par uzmanību! TM parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks janis.iesalnieks@tm.gov.lv, 67036788