SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
La inundabilitat en la darrera modificació del
Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH):
informació bàsica, els articles 9 i 14 del Reglament i
alguns episodis d’inundacions recents a les terres de
Ponent.
Manel Pascual
Cap de la Demarcació Territorial de Lleida
Agència Catalana de l’Aigua
Lleida 1982
❑ La zonificació de la zona inundable segons el Reglament del Domini Públic
Hidràulic (RDPH)
➢ El text refós de la Llei d’Aigúes (TRLA) i el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH)
defineixen les distintes zones associades a les lleres públiques i les limitacions als usos que en
elles es desenvolupen.
Unió de la zona constituida per la vía d’intens
desguàs, i la zona en la que es poden produïr greus
danys sobre les persones i els bens.
Zona inundada per l’avinguda de període de retorn
de 500 anys (0,2% de probabilitat anual).
Zona de flux preferent (ZFP). Art. 9.2 RDPH
Zona inundable (ZI). Art.11 TRLA i Art 14 RDPH
Es DPH, entre altres elements, les lleres de corrents
naturals, contínues o discontínues. Són terrenys de
titularitat pública.
Franja lateral de 100 metros d’ample a cada costat
de la llera. Es ppt ampliar fins recollir la zona de flux
preferent. Qualsevol actuació ha de ser autoritzada
per l’Organisme de conca
Domini Públic Hidràulico (DPH). Art. 2 TRLA
Zona de policía. Art. 6 TRLA i Art. 9.1 RDPH
Zona de greus danys: FIGURA SEGÜENT
Vía d’intens desguàs: FIGURA SEGÜENT
+
Franja lateral de 5 metres d’ample a cada lcostat
de la llera. Destinada a protecció de l’ecosistema
fluvial i pas público peatonal, excepte limitacions
per aspectes ambientals.
Zona de servitut. Art. 6 TRLA i Art. 6 i RDPH
LLERA
MÁXIMA CRESCUDA ORDINARIA
AIGÜES BAIXES
ZONA DE POLICÍA
ZONA DE
SERVITUT
ZONA FLUX PREFERENT
ZONA INUNDABLE (AVENIDA 500 ANYS)
ZONA DE POLICÍA
ZONA DE
SERVIITUT
Esquema de la zonificación de l’espai fluvial segons TRLA i RDPH
DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC (DPH)
VIA D’INTENS DESGÚAS (ID)
ZONA DE DANYS GREUS (GD)
VIA INTENÇ DESGUÀS (ID)
T100
ZONA DE DANYS GREUS (GD):
CALAT H > 1 m
VELOCITAT V > 1 m/s
H x V > 0,5 m2/s
T100
0,3 m
Zona de flux
preferent
Zona de
danys greus
Via d’intens desguàs
Zona de
flux
preferent
Riu en aigües
baixes
T100
T100
Via d’intens desguàs (ID)
Zona de danys greus (GD)
ZONA DE FLUX PREFERENT (ZFP)
ZONA DE FLUX PREFERENT (ZFP):
ENVOLVENT DE (ID) + (GD)
T500
T500
Zona inundable
Zona Inundable
❑ Modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulico (RDPH) en 2016:
noves limitacions d’usos
El RD 638/2016, publicat el 29 de desembre de 2016, modifica el RDPH en diversos aspectes, entre
els que es troba la gestió dels riscos d’inundación, a travès de la identificació de aquells usos i
activitats vulnerables front avingudes (arts. 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 14 bis del RDPH) distingint :
Per la zona en la que es trobi:
Zones de flux preferents (ZFP): limitacions estrictes a la majoria dels usos
Zona inundable (ZI). Limitacions a les activitats més sensibles i condicions menys
estrictes
Régimen especial municipis alta inundabilitat: Per a municipis amb més d’1/3 de la seva
superfície inclosa en la ZFP, o que per la morfología del seu territori tinguin una
imposibilitat material per a orientar els seus futurs desenvolupaments cap a zones no
inundables.
Per la situació bàsica en la que es trobi el sòl (segons RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel
que s’ aproba el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana) a data 29 de
desembre de 2016:
➢ Sòl urbanitzat: el legalmente integrat en una malla urbana que està edificat o
l’integrat en la xarxa de dotacions i serveis propis dels nuclis de població.
➢ Sòl rural: la resta de sòls.
Limitacions d’usos aplicables a nivell estatal (art. 9 bis, 9 ter, 9 quàter i 14 bis del RDPH)
Usos
Zona de flux preferent (ZFP) Zona inundable (ZI)
Sòl rural Sòl urbanitzat
Règim especial
municipis alta
inundabilitat
Sòl rural Sòl urbantizat
Centres escolars o sanitaris, residències
de majore o persones amb discapacitat,
centres esportius, centres penitenciaris,
parcs de bombers, instal·lacions de
Protecció Civil
No No
Solament si no existeix
una ubicació alterativa
i dissenyats amb
condicionants de
seguretat
S’evitarà, excepte si no
existeix ubicació
alternativa i dissenyats
amb condicionants de
seguretat
Es podrà permetre
teniint en compte, en
allò possible,
condicionants de
seguretatGrans superfiíies comercials on puguin
donar-se grans aglomeracions de
població
No No No
Edificacions, obres de reparació,
rehabilitació o canvvis d’us garatges
subterranis, soterranis, aparcaments en
superfície, i altres edificacions sota
rasant.
No
Si, amb condicionants
de seguretat
Si, amb condicionants
de seguretat
Si, amb condicionants
de seguretat
Si, teniint en compte,
en allò possible,
condicionants de
seguretat
Instalacions que maneguin productes
que puguin resultar perjudicials per a la
salut humana i l ‘entorn, com
gasolineres, depuradores industrials,
magatzems de residus, instalacions
elèctriques de mitja i alta tensió
No No No
Si, amb condicionants
de seguretat
Es podrà permetre
teniint en compte, en
allò possible,
condicionants de
seguretat
Zones d’acampadas i edificis de
campings
No
Aquestes activitats no
es solen donar en sòls
urbanitzats, d’existir
hauran de garantir, al
menys, els
condicionants de
seguretat pertinents
Si, amb condicionants
de seguretat i fora de la
zona de policia
S’evitarà, excepte si no
existeix ubicació
alternativa i dissenyats
amb condicionants de
seguretat
Depuradores d’aigües residuals
urbanes
Solament si no existeix
una ubicació
alternativa o són
sistemes de depuració
compatibles amb la
inundació
Solament si no existeix
una ubicació
alternativa o són
sistemes de depuració
compatibles amb la
inundació
Ivernacles, tancaments no permeables,
acopis de materials, magatzemament
de residus i altres segons arts. 9 bis i ss.
RDPH
No No Sí Sí
Relbliments que modifiquin la
capacitat de desguàs excepte els
associats a actuacions contemplades a
l’ art. 126 ter del RDPH
No Sí Sí Sí
Granges i criaders d’animales inclosos
al Registre d’explotaciones ramaderes
No
Si, amb condicionants
de seguretat i fora de la
zona de policia
Sí Sí
Infraestructures lineales paral·leles a la
llera
Solament si no existeix
altre alternativa viable
de traçat i dissenyat
per a minimitzar el risc
Solament si no existeix
altre alternativa viable
de traçat i dissenyat
per a minimitzar el risc
Sí Sí
Infraestructures de sanejament,
abastament i altraes canalitzacions
subterrànies; obres de conservació,
millora i protecció d’infraestructures
existents.
Sí Sí Sí Sí Sí
Edificacions d’us agrícola de màxim de
40 m2 i obres associades a
l’aprofitament de l’aigua segons arts. 9
i ss. RDPH
Si, amb condicionants
de seguretat
Si, amb condicionants
de seguretat
Si, amb condicionants
de seguretat
Sí Sí
❖ A més, com requisit addicional, en las actuacions en ZFP o ZI el promotor haurà de subscriure una declaració responsable que expresi
clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas, comprometent-se a traslladar
aquesta informació als possibles afectats. Igualment, en determinats casos, s’haurà d’inscriure en el Registre de la Propietat una
anotació registral indicant que la construcció es troba en zona de flux preferent o zona inundable.
A les conques internes caldran tenir en compte les normes complementàries més rigoroses derivades
de les determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.
RIU ONDARA
NOMBRE DE DESBORDAMENT CADA 20 ANYS
(de Balasch et. al., 1011)
RIUADES:
Un fenomen històricament habitual
Riuada dera la Val d’Aràn
(juny 2013)
Q ~ 300 m3/s
Titulars primera plana del diari Segre desprès de la riuada
PROJECCIÓ RIUADA DELA VALL D’ARAN JUNY DE 2013
https://youtu.be/FXR9K1djRr4
Riuada dera la Val d’Aràn
(juny 2013)
Zona Urbana Consolidada
ACA (2004) informa sobre perillositat de
la l’ampliació de casa com a vivenda
Riuada dera la Val
d’Aràn (juny 2013).
ARTIES
Efecte de la presa
Llavorsí (juny de 2013)
AGRAMUNT
Rubinada de 2 novembre 2015:
Q > 50 m3/s
1946
2015
El pont medieval d’Agramunt a principis de segle XX
AGRAMUNT
Rubinada de 2 novembre de 2015
4 avies ofegades a la seva cambra de la residencia
geriàtrica
El pont medieval d’Agramunt.
Abans de la riuada de 2015 i desprès.
Ciutat de Lleida
Proposta de solució de la inundabilitat de la marge esquerra del Segre
Període de retorn 100 anys. Q= 3.525 m3/s
1982
Animació resultat de la
modelació hidrològica en la
zona d’Escalarre
Model “Iver” en barranc de muntanya
GRÀCIES PER LA
VOSTRA ATENCIÓ

More Related Content

More from ICGCat

More from ICGCat (20)

Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
 
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
 
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
Autoconsum fotovoltaic amb geotèrmia: Centre AUTISME La Garriga i altres caso...
 
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
 
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
 
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
 
La directiva de inundaciones: evaluación, conocimiento y acción. Hacia una ge...
La directiva de inundaciones: evaluación, conocimiento y acción. Hacia una ge...La directiva de inundaciones: evaluación, conocimiento y acción. Hacia una ge...
La directiva de inundaciones: evaluación, conocimiento y acción. Hacia una ge...
 
Importància del sòl en la nova llei d'Espais Agraris
Importància del sòl en la nova llei d'Espais AgrarisImportància del sòl en la nova llei d'Espais Agraris
Importància del sòl en la nova llei d'Espais Agraris
 

La inundabilitat en la darrera modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH): informació bàsica i alguns episodis d'inundacions recents a les terres de Ponent

 • 1. La inundabilitat en la darrera modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH): informació bàsica, els articles 9 i 14 del Reglament i alguns episodis d’inundacions recents a les terres de Ponent. Manel Pascual Cap de la Demarcació Territorial de Lleida Agència Catalana de l’Aigua Lleida 1982
 • 2. ❑ La zonificació de la zona inundable segons el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) ➢ El text refós de la Llei d’Aigúes (TRLA) i el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) defineixen les distintes zones associades a les lleres públiques i les limitacions als usos que en elles es desenvolupen. Unió de la zona constituida per la vía d’intens desguàs, i la zona en la que es poden produïr greus danys sobre les persones i els bens. Zona inundada per l’avinguda de període de retorn de 500 anys (0,2% de probabilitat anual). Zona de flux preferent (ZFP). Art. 9.2 RDPH Zona inundable (ZI). Art.11 TRLA i Art 14 RDPH Es DPH, entre altres elements, les lleres de corrents naturals, contínues o discontínues. Són terrenys de titularitat pública. Franja lateral de 100 metros d’ample a cada costat de la llera. Es ppt ampliar fins recollir la zona de flux preferent. Qualsevol actuació ha de ser autoritzada per l’Organisme de conca Domini Públic Hidràulico (DPH). Art. 2 TRLA Zona de policía. Art. 6 TRLA i Art. 9.1 RDPH Zona de greus danys: FIGURA SEGÜENT Vía d’intens desguàs: FIGURA SEGÜENT + Franja lateral de 5 metres d’ample a cada lcostat de la llera. Destinada a protecció de l’ecosistema fluvial i pas público peatonal, excepte limitacions per aspectes ambientals. Zona de servitut. Art. 6 TRLA i Art. 6 i RDPH LLERA MÁXIMA CRESCUDA ORDINARIA AIGÜES BAIXES ZONA DE POLICÍA ZONA DE SERVITUT ZONA FLUX PREFERENT ZONA INUNDABLE (AVENIDA 500 ANYS) ZONA DE POLICÍA ZONA DE SERVIITUT Esquema de la zonificación de l’espai fluvial segons TRLA i RDPH DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC (DPH)
 • 3. VIA D’INTENS DESGÚAS (ID) ZONA DE DANYS GREUS (GD) VIA INTENÇ DESGUÀS (ID) T100 ZONA DE DANYS GREUS (GD): CALAT H > 1 m VELOCITAT V > 1 m/s H x V > 0,5 m2/s T100 0,3 m
 • 4. Zona de flux preferent Zona de danys greus Via d’intens desguàs Zona de flux preferent Riu en aigües baixes T100 T100 Via d’intens desguàs (ID) Zona de danys greus (GD) ZONA DE FLUX PREFERENT (ZFP) ZONA DE FLUX PREFERENT (ZFP): ENVOLVENT DE (ID) + (GD) T500 T500 Zona inundable Zona Inundable
 • 5. ❑ Modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulico (RDPH) en 2016: noves limitacions d’usos El RD 638/2016, publicat el 29 de desembre de 2016, modifica el RDPH en diversos aspectes, entre els que es troba la gestió dels riscos d’inundación, a travès de la identificació de aquells usos i activitats vulnerables front avingudes (arts. 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 14 bis del RDPH) distingint : Per la zona en la que es trobi: Zones de flux preferents (ZFP): limitacions estrictes a la majoria dels usos Zona inundable (ZI). Limitacions a les activitats més sensibles i condicions menys estrictes Régimen especial municipis alta inundabilitat: Per a municipis amb més d’1/3 de la seva superfície inclosa en la ZFP, o que per la morfología del seu territori tinguin una imposibilitat material per a orientar els seus futurs desenvolupaments cap a zones no inundables. Per la situació bàsica en la que es trobi el sòl (segons RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’ aproba el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana) a data 29 de desembre de 2016: ➢ Sòl urbanitzat: el legalmente integrat en una malla urbana que està edificat o l’integrat en la xarxa de dotacions i serveis propis dels nuclis de població. ➢ Sòl rural: la resta de sòls.
 • 6. Limitacions d’usos aplicables a nivell estatal (art. 9 bis, 9 ter, 9 quàter i 14 bis del RDPH) Usos Zona de flux preferent (ZFP) Zona inundable (ZI) Sòl rural Sòl urbanitzat Règim especial municipis alta inundabilitat Sòl rural Sòl urbantizat Centres escolars o sanitaris, residències de majore o persones amb discapacitat, centres esportius, centres penitenciaris, parcs de bombers, instal·lacions de Protecció Civil No No Solament si no existeix una ubicació alterativa i dissenyats amb condicionants de seguretat S’evitarà, excepte si no existeix ubicació alternativa i dissenyats amb condicionants de seguretat Es podrà permetre teniint en compte, en allò possible, condicionants de seguretatGrans superfiíies comercials on puguin donar-se grans aglomeracions de població No No No Edificacions, obres de reparació, rehabilitació o canvvis d’us garatges subterranis, soterranis, aparcaments en superfície, i altres edificacions sota rasant. No Si, amb condicionants de seguretat Si, amb condicionants de seguretat Si, amb condicionants de seguretat Si, teniint en compte, en allò possible, condicionants de seguretat Instalacions que maneguin productes que puguin resultar perjudicials per a la salut humana i l ‘entorn, com gasolineres, depuradores industrials, magatzems de residus, instalacions elèctriques de mitja i alta tensió No No No Si, amb condicionants de seguretat Es podrà permetre teniint en compte, en allò possible, condicionants de seguretat Zones d’acampadas i edificis de campings No Aquestes activitats no es solen donar en sòls urbanitzats, d’existir hauran de garantir, al menys, els condicionants de seguretat pertinents Si, amb condicionants de seguretat i fora de la zona de policia S’evitarà, excepte si no existeix ubicació alternativa i dissenyats amb condicionants de seguretat Depuradores d’aigües residuals urbanes Solament si no existeix una ubicació alternativa o són sistemes de depuració compatibles amb la inundació Solament si no existeix una ubicació alternativa o són sistemes de depuració compatibles amb la inundació Ivernacles, tancaments no permeables, acopis de materials, magatzemament de residus i altres segons arts. 9 bis i ss. RDPH No No Sí Sí Relbliments que modifiquin la capacitat de desguàs excepte els associats a actuacions contemplades a l’ art. 126 ter del RDPH No Sí Sí Sí Granges i criaders d’animales inclosos al Registre d’explotaciones ramaderes No Si, amb condicionants de seguretat i fora de la zona de policia Sí Sí Infraestructures lineales paral·leles a la llera Solament si no existeix altre alternativa viable de traçat i dissenyat per a minimitzar el risc Solament si no existeix altre alternativa viable de traçat i dissenyat per a minimitzar el risc Sí Sí Infraestructures de sanejament, abastament i altraes canalitzacions subterrànies; obres de conservació, millora i protecció d’infraestructures existents. Sí Sí Sí Sí Sí Edificacions d’us agrícola de màxim de 40 m2 i obres associades a l’aprofitament de l’aigua segons arts. 9 i ss. RDPH Si, amb condicionants de seguretat Si, amb condicionants de seguretat Si, amb condicionants de seguretat Sí Sí ❖ A més, com requisit addicional, en las actuacions en ZFP o ZI el promotor haurà de subscriure una declaració responsable que expresi clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas, comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles afectats. Igualment, en determinats casos, s’haurà d’inscriure en el Registre de la Propietat una anotació registral indicant que la construcció es troba en zona de flux preferent o zona inundable. A les conques internes caldran tenir en compte les normes complementàries més rigoroses derivades de les determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.
 • 7. RIU ONDARA NOMBRE DE DESBORDAMENT CADA 20 ANYS (de Balasch et. al., 1011) RIUADES: Un fenomen històricament habitual
 • 8. Riuada dera la Val d’Aràn (juny 2013) Q ~ 300 m3/s Titulars primera plana del diari Segre desprès de la riuada PROJECCIÓ RIUADA DELA VALL D’ARAN JUNY DE 2013 https://youtu.be/FXR9K1djRr4
 • 9. Riuada dera la Val d’Aràn (juny 2013) Zona Urbana Consolidada ACA (2004) informa sobre perillositat de la l’ampliació de casa com a vivenda
 • 10. Riuada dera la Val d’Aràn (juny 2013). ARTIES Efecte de la presa
 • 12. AGRAMUNT Rubinada de 2 novembre 2015: Q > 50 m3/s 1946 2015
 • 13. El pont medieval d’Agramunt a principis de segle XX AGRAMUNT Rubinada de 2 novembre de 2015 4 avies ofegades a la seva cambra de la residencia geriàtrica
 • 14. El pont medieval d’Agramunt. Abans de la riuada de 2015 i desprès.
 • 15. Ciutat de Lleida Proposta de solució de la inundabilitat de la marge esquerra del Segre Període de retorn 100 anys. Q= 3.525 m3/s 1982
 • 16. Animació resultat de la modelació hidrològica en la zona d’Escalarre
 • 17. Model “Iver” en barranc de muntanya GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ